02019R1021 — RO — 28.08.2023 — 008.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2019/1021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2019

privind poluanții organici persistenți

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 169 25.6.2019, p. 45)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/784 AL COMISIEI  din 8 aprilie 2020

  L 188I

1

15.6.2020

►M2

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1203 AL COMISIEI  din 9 iunie 2020

  L 270

1

18.8.2020

►M3

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1204 AL COMISIEI  din 9 iunie 2020

  L 270

4

18.8.2020

►M4

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/115 AL COMISIEI  din 27 noiembrie 2020

  L 36

7

2.2.2021

►M5

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/277 AL COMISIEI  din 16 decembrie 2020

  L 62

1

23.2.2021

►M6

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2291 AL COMISIEI  din 8 septembrie 2022

  L 303

19

23.11.2022

►M7

REGULAMENTUL (UE) 2022/2400 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 23 noiembrie 2022

  L 317

24

9.12.2022

►M8

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/866 AL COMISIEI  din 24 februarie 2023

  L 113

5

28.4.2023

►M9

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/1608 AL COMISIEI  din 30 mai 2023

  L 198

24

8.8.2023


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 179I, 9.6.2020, p.  4 (2019/1021)

►C2

Rectificare, JO L 220, 9.7.2020, p.  11 (2020/784)

►C3

Rectificare, JO L 328, 22.12.2022, p.  169 (2022/2400)

►C4

Rectificare, JO L 163, 29.6.2023, p.  104 ((UE) 2022/2400)
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2019/1021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2019

privind poluanții organici persistenți

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Scop și obiect

Având în vedere principiul precauției în mod special, obiectivul prezentului regulament este de a proteja sănătatea umană și mediul împotriva POP prin interzicerea, scoaterea din uz cât mai curând posibil sau limitarea producerii, introducerii pe piață și utilizării substanțelor care intră sub incidența Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, denumită în continuare „convenția”, sau a Protocolului privind poluanții organici persistenți la Convenția din 1979 privind poluarea transfrontalieră a aerului pe rază extinsă, denumit în continuare „protocolul”, prin reducerea la minimum, în vederea eliminării cât mai curând, dacă este posibil, a emisiilor de astfel de substanțe, precum și prin stabilirea dispozițiilor privind deșeurile care sunt formate din, conțin sau sunt contaminate cu oricare din substanțele respective.

Dacă este cazul, statele membre pot aplica cerințe mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu TFUE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. 

„introducere pe piață” înseamnă introducere pe piață, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

2. 

„articol” înseamnă articol, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

3. 

„substanță” înseamnă substanță, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

4. 

„amestec” înseamnă amestec, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

5. 

„producere” înseamnă producere, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

6. 

„utilizare” înseamnă utilizare, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

7. 

„import” înseamnă import, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

8. 

„deșeuri” înseamnă deșeuri, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/98/CE;

9. 

„eliminare” înseamnă eliminare, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 19 din Directiva 2008/98/CE;

10. 

„valorificare” înseamnă valorificare, în sensul definiției de la articolul 3 punctul 15 din Directiva 2008/98/CE;

11. 

„intermediar limitat în spațiu și în sistem închis” înseamnă o substanță care este produsă pentru un proces chimic și consumată sau utilizată în cadrul acestuia, în scopul transformării într-o altă substanță („sinteză”) iar producerea intermediarului și sinteza uneia sau a mai multor substanțe din intermediar se desfășoară în același loc, fiind efectuată de una sau mai multe entități juridice, în condiții strict controlate, fiind menținută izolată în mod riguros prin mijloace tehnice, de-a lungul întregului său ciclu de viață;

12. 

„urmă neintenționată de contaminant” reprezintă un nivel al unei substanțe care este prezentă accidental într-o cantitate minimă, sub care substanța nu poate fi utilizată în mod semnificativ și peste limita de detecție a metodelor de detectare existente pentru a permite controlul și punerea în aplicare;

13. 

„stocuri” înseamnă substanțe, amestecuri sau articole acumulate de către deținător, care constau în sau conțin orice substanță enumerată în anexa I sau II.

Articolul 3

Controlul producerii, al introducerii pe piață și al utilizării, precum și includerea pe listă a substanțelor

(1)  
Se interzic producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor enumerate în anexa I, fie individual, fie în compoziția amestecurilor sau a articolelor, sub rezerva articolului 4.
(2)  
Sunt restricționate producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor enumerate în anexa II, fie individual, în amestecuri, fie în compoziția articolelor, sub rezerva articolului 4.
(3)  
În cadrul sistemelor de evaluare și de autorizare pentru substanțele existente și noi, prevăzute în legislația în materie a Uniunii, statele membre și Comisia iau în considerare criteriile stabilite la punctul 1 din anexa D la convenție și iau măsurile adecvate pentru a controla substanțele existente și pentru a preveni producerea, introducerea pe piață și utilizarea unor noi substanțe care prezintă caracteristicile POP.
(4)  
Atunci când pregătește o propunere adresată Consiliului, în temeiul articolul 218 alineatul (9) din TFUE, pentru a include o substanță pe listă în conformitate cu dispozițiile convenției, Comisia este sprijinită de Agenția Europeană pentru Produse Chimice („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) litera (c). Autoritățile competente ale statelor membre pot transmite Comisiei propuneri de substanțe care să fie incluse pe listă. În etapele următoare ale procesului de includere a substanțelor pe listă, agenția acordă sprijin Comisiei și autorităților competente ale statelor membre, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (1) litera (e).
(5)  
În toate etapele procesului menționat la alineatele (3) și (4), Comisia și agenția cooperează cu autoritățile competente ale statelor membre și le informează pe acestea.
(6)  
Deșeurile care sunt formate din, conțin sau sunt contaminate cu orice substanță enumerată în anexa IV intră sub incidența articolului 7.

Articolul 4

Derogări de la măsurile de control

(1)  

Articolul 3 nu se aplică în cazul:

(a) 

unei substanțe utilizate pentru cercetări de laborator sau ca standard de referință;

(b) 

unei substanțe prezente ca urmă neintenționată de contaminant, astfel cum se specifică în rubricile relevante din anexa I sau II, în substanțe, amestecuri sau articole.

(2)  
În cazul unei substanțe adăugate în anexa I sau II după 15 iulie 2019, articolul 3 nu se aplică pentru o perioadă de șase luni dacă respectiva substanță este prezentă în articole produse înainte de sau la data la care prezentul regulament devine aplicabil respectivei substanțe.

Articolul 3 nu se aplică în cazul unei substanțe prezente în articole aflate deja în uz înainte de sau la data la care prezentul regulament sau Regulamentul (CE) nr. 850/2004 devine aplicabil respectivei substanțe, oricare dintre acestea este prima.

Imediat după identificarea articolelor menționate la primul și al doilea paragraf, Comisia și agenția sunt informate de către statul membru în cauză în mod corespunzător.

Ori de câte ori este informată sau ia cunoștință în alt mod de prezența acestor articole, Comisia, după caz, notifică secretariatul convenției în mod corespunzător și fără întârziere.

(3)  
Dacă o substanță este enumerată în anexa I partea A sau în anexa II partea A, un stat membru care dorește să permită, până la termenul indicat în anexa vizată, producerea și utilizarea substanței în cauză ca intermediar limitat în spațiu și în sistem închis notifică secretariatul convenției în mod corespunzător.

Respectiva notificare poate fi efectuată numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(a) 

în urma solicitării unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, s-a introdus o adnotare în anexa relevantă, prin intermediul unui act delegat adoptat în temeiul celui de-al patrulea paragraf;

(b) 

producătorul demonstrează autorității competente a statului membru în care este stabilit producătorul că procesul de producere va transforma substanța într-una sau mai multe alte substanțe care nu prezintă caracteristicile unui POP, asigurându-se că aceasta este conținută în mod riguros prin mijloace tehnice pe durata întregului său ciclu de viață;

(c) 

producătorul demonstrează autorității competente a statului membru în care este stabilit producătorul că substanța este un intermediar limitat în spațiu și în sistem închis și că nu se preconizează expunerea nici a oamenilor, nici a mediului la orice cantitate semnificativă de substanță în timpul producerii și utilizării sale;

(d) 

producătorul îi oferă statului membru informații detaliate privind producerea totală reală sau estimată și utilizarea substanței în cauză, precum și natura procesului limitat în spațiu și în sistem închis, precizând cantitatea oricărui POP utilizat ca materie primă netransformat și prezent în substanța, amestecul sau articolul final ca urmă neintenționată de contaminant.

În termen de o lună de la trimiterea notificării către secretariatul convenției, statul membru comunică notificarea celorlalte state membre, Comisei și agenției și oferă informații detaliate privind producerea totală reală sau estimată și utilizarea substanței în cauză, precum și natura procesului limitat în spațiu și în sistem închis, precizând cantitatea oricărui POP utilizat ca materie primă netransformat și prezent în substanța, amestecul sau articolul final ca urmă neintenționată de contaminant.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica anexele I și II prin introducerea de adnotări care să prevadă în mod expres că se poate permite producerea și utilizarea ca intermediari limitați în spațiu și în sistem închis a unei substanțe enumerate în partea A din anexa relevantă, precum și pentru a modifica termenele prevăzute într-o astfel de adnotare în cazurile în care, ca urmare a unei notificări repetate din partea statului membru în cauză către secretariatul convenției, se exprimă un consens explicit sau tacit în temeiul convenției pentru continuarea producerii și a utilizării substanței pentru o perioadă suplimentară.

(4)  
Deșeurile care sunt formate din, conțin sau sunt contaminate cu orice substanță enumerată în anexa IV intră sub incidența articolului 7.

Articolul 5

Stocuri

(1)  
Deținătorul unui stoc care este format din sau conține orice substanță enumerată în anexa I sau II a cărei utilizare nu este permisă gestionează stocul în cauză ca deșeu și în conformitate cu articolul 7.
(2)  
Deținătorul unui stoc de peste 50 kg, care este format din sau conține oricare dintre substanțele enumerate în anexa I sau II a căror utilizare este permisă, furnizează autorității competente a statului membru în care se află stocul informații privind natura și dimensiunea stocului în cauză. Aceste informații trebuie furnizate în termen de 12 luni de la data la care prezentul regulament sau Regulamentul (CE) nr. 850/2004 devine aplicabil respectivei substanțe, oricare dintre acestea este prima pentru deținător, și de la data modificărilor relevante ale anexei I sau II, iar ulterior anual, până la termenul prevăzut în anexa I sau II pentru utilizarea restricționată.

Deținătorul gestionează stocul în mod sigur, eficient și rațional din punct de vedere ecologic, în conformitate cu pragurile și cerințele prevăzute în Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ) și luând toate măsurile adecvate pentru a garanta gestionarea stocului astfel încât să se protejeze sănătatea oamenilor și mediul.

(3)  
Statele membre monitorizează utilizarea și gestionarea stocurilor notificate.

Articolul 6

Reducerea, reducerea la minimum și eliminarea emisiilor

(1)  
În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CE) nr. 850/2004, oricare dintre aceste date este prima, statele membre elaborează inventare privind emisiile de substanțe enumerate în anexa III în aer, apă și sol, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul convenției și al protocolului și mențin ulterior respectivele inventare.
(2)  
Statele membre comunică planurile lor de acțiune privind măsurile de identificare, caracterizare și reducere la minimum, în vederea eliminării, dacă este posibil și cât mai curând posibil, a emisiilor totale de substanțe enumerate în anexa III, astfel cum sunt înregistrate în inventarele lor, întocmite în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul convenției, Comisiei, agenției și celorlalte state membre, ca parte a planurilor lor naționale de punere în aplicare, în temeiul articolului 9.

Respectivele planuri de acțiune cuprind măsuri de promovare a dezvoltării și, dacă se consideră necesar, impun utilizarea unor substanțe, amestecuri, articole și procese înlocuitoare sau modificate pentru a împiedica formarea și emisia substanțelor enumerate în anexa III.

(3)  
Atunci când analizează propunerile privind construirea unor noi instalații sau modificarea semnificativă a instalațiilor existente prin utilizarea unor procese care determină emisia substanțelor chimice enumerate în anexa III, statele membre analizează în mod prioritar procesele, tehnicile sau practicile alternative care au aceeași utilitate, dar care evită formarea și emisia substanțelor enumerate în anexa III, fără a aduce atingere Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ).

Articolul 7

Gestionarea deșeurilor

(1)  
Producătorii și deținătorii de deșeuri depun toate eforturile rezonabile pentru a evita, pe cât posibil, contaminarea acestor deșeuri cu substanțele enumerate în anexa IV.
(2)  
În pofida Directivei 96/59/CE a Consiliului ( 3 ), deșeurile care sunt formate din, conțin sau sunt contaminate cu oricare dintre substanțele enumerate în anexa IV la prezentul regulament se elimină sau se valorifică, fără întârziere nejustificată și în conformitate cu partea 1 din anexa V la prezentul regulament, într-un mod care să asigure distrugerea sau transformarea ireversibilă a conținutului de POP, astfel încât deșeurile și emisiile rămase să nu prezinte caracteristicile POP.

La efectuarea acestor operațiuni de eliminare sau de valorificare, orice substanță enumerată în anexa IV poate fi izolată din deșeuri, cu condiția ca substanța în cauză să fie eliminată ulterior în conformitate cu primul paragraf.

(3)  
Se interzic operațiunile de eliminare sau de valorificare care pot duce la valorificarea, reciclarea, regenerarea sau reutilizarea substanțelor izolate astfel cum sunt enumerate în anexa IV.
(4)  

Prin derogare de la alineatul (2):

(a) 

deșeurile care conțin sau sunt contaminate cu oricare dintre substanțele enumerate în anexa IV pot fi eliminate sau valorificate în alt mod în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, cu condiția ca substanțele enumerate să fie prezente în deșeuri sub limitele de concentrației stabilite în anexa IV;

(b) 

un stat membru sau autoritatea competentă desemnată de statul membru în cauză poate permite, în cazuri excepționale, ca deșeurile enumerate în partea 2 din anexa V care conțin sau sunt contaminate cu o substanță enumerată în anexa IV până la limitele de concentrație indicate în partea 2 din anexa V să fie gestionate în alt mod, conform unei metode indicate în partea 2 din anexa V, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(i) 

deținătorul vizat să fi demonstrat, într-un mod pe care autoritatea competentă a statului membru în cauză l-a considerat satisfăcător, că decontaminarea deșeurilor în ceea ce privește substanțele enumerate în anexa IV nu putea fi realizată și că distrugerea sau transformarea ireversibilă a conținutului de POP, efectuată în conformitate cu cele mai bune practici ecologice sau cu cele mai bune tehnici disponibile, nu reprezintă opțiunea preferabilă din punct de vedere ecologic, iar autoritatea competentă să fi autorizat apoi operațiunea alternativă;

(ii) 

deținătorul vizat să fi furnizat autorității competente informații privind conținutul de POP din deșeuri;

(iii) 

operațiunea să fie în conformitate cu legislația în materie a Uniunii și cu condițiile stabilite în măsurile suplimentare aplicabile menționate la alineatul (5);

(iv) 

statul membru vizat să fi informat celelalte state membre, agenția și Comisia cu privire la autorizația obținută și la motivele care o justifică.

(5)  
După caz și luând în considerare progresul tehnic și orientările și deciziile internaționale relevante, precum și orice autorizații acordate de un stat membru sau de autoritatea competentă desemnată de statul membru vizat în conformitate cu alineatul (4) și cu anexa V, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În special, Comisia poate specifica formatul informațiilor care trebuie furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (4) litera (b) punctul (iv). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (3).
(6)  
Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura controlul și trasabilitatea, în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2008/98/CE, a deșeurilor care conțin sau sunt contaminate cu una dintre substanțele enumerate în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 8

Sarcinile care revin agenției și cele care revin forumului

(1)  

Pe lângă sarcinile care îi sunt atribuite în temeiul articolelor 9, 10, 11, 13 și 17, agenția îndeplinește următoarele sarcini:

(a) 

cu acordul Comisiei, acordă autorităților competente desemnate ale statelor membre și membrilor forumului pentru schimbul de informații privind aplicarea, constituit prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (denumit în continuare „forumul”), precum și părților interesate, după caz, asistență și îndrumare tehnică și științifică pentru a asigura aplicarea eficace a prezentului regulament;

(b) 

la cerere, îi furnizează Comisiei informații tehnice și științifice și îi acordă asistență pentru a asigura punerea în aplicare eficace a prezentului regulament;

(c) 

îi acordă Comisiei sprijin tehnic și științific și îi furnizează informații tehnice și științifice privind substanțe care pot să îndeplinească criteriile pentru enumerarea în convenție sau în protocol, luând în considerare, după caz, rezultatele sistemelor de evaluare menționate la articolul 3 alineatul (3);

(d) 

publică pe site-ul său web o notificare conform căreia o propunere de includere a unei substanțe va fi pregătită de Comisie, invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile în termen de opt săptămâni și publică aceste comentarii pe site-ul său web;

(e) 

îi acordă Comisiei și statelor membre sprijin tehnic și științific în elaborarea și examinarea profilului de risc al substanței analizate în temeiul convenției și în evaluarea gestionării riscurilor prezentate de substanța respectivă, invită toate părțile interesate să prezinte observații sau informații suplimentare, sau ambele, în termen de opt săptămâni și publică aceste comentarii pe site-ul său web;

(f) 

la cerere, îi acordă Comisiei sprijin tehnic și științific în punerea în aplicare și în dezvoltarea ulterioară a convenției, în special în ceea ce privește Comitetul de examinare a POP;

(g) 

compilează, înregistrează, prelucrează și pune la dispoziția Comisiei și a autorităților competente ale statelor membre toate informațiile primite sau disponibile în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iv), al articolului 9 alineatul (2) și al articolului 13 alineatul (1). Dacă astfel de informații nu sunt confidențiale, agenția le publică pe site-ul său web și facilitează schimbul de astfel de informații cu platformele de informații relevante, cum ar fi cele menționate la articolul 13 alineatul (2);

(h) 

înființează și menține pe site-ul său web secțiuni privind toate aspectele legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)  
Forumul este utilizat pentru a coordona o rețea a autorităților statelor membre responsabile cu asigurarea respectării prezentului regulament.

Membrii forumului care sunt numiți de un stat membru se asigură că există o coordonare corespunzătoare între sarcinile forumului și activitățile autorității competente a statului lor membru.

Forumul implică autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre responsabile pentru deșeuri în soluționarea problemelor legate de deșeuri.

(3)  
Secretariatul agenției îndeplinește sarcinile atribuite acesteia în temeiul prezentului regulament.

Articolul 9

Planurile de punere în aplicare

(1)  
La pregătirea și actualizarea planurilor lor naționale de punere în aplicare, în conformitate cu procedurile de la nivel național, statele membre oferă publicului posibilitatea, din timp și în mod eficace, de a participa la acest proces.
(2)  
De îndată ce un stat membru și-a adoptat planul național de punere în aplicare, în conformitate cu obligațiile ce îi revin în temeiul convenției, acesta îl pune la dispoziția publicului și comunică publicarea sa Comisiei, agenției și celorlalte state membre.
(3)  
Atunci când statele membre își pregătesc și își actualizează planurile de punere în aplicare, Comisia, sprijinită de agenție, și statele membre fac schimb de informații cu privire la conținutul acestora, inclusiv informații cu privire la măsurile luate la nivel național pentru a identifica și a evalua siturile contaminate cu POP, după caz.
(4)  
Comisia, sprijinită de agenție, menține un plan pentru punerea în aplicare a obligațiilor asumate de Uniune în temeiul convenției și publică, reexaminează și actualizează respectivul plan, după caz.

Articolul 10

Monitorizarea

(1)  
Cu sprijinul agenției, Comisia și statele membre stabilesc sau mențin, după caz, în strânsă colaborare, programe și mecanisme adecvate, în concordanță cu tehnologia de ultimă oră, pentru furnizarea periodică a datelor comparabile de monitorizare privind prezența în mediu a substanțelor enumerate în partea A din anexa III. La stabilirea sau la menținerea acestor programe și mecanisme, trebuie să se ia în considerare în mod corespunzător evoluțiile din cadrul protocolului și al convenției.
(2)  
Comisia evaluează cu regularitate eventuala necesitate de a monitoriza în mod obligatoriu o substanță enumerată în partea B din anexa III. În lumina unei astfel de evaluări și a oricăror date puse la dispoziția sa de către statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18, pentru a modifica anexa III pentru a transfera, dacă este cazul, o substanță din partea B a anexei III în partea A a acesteia.

Articolul 11

Schimbul de informații

(1)  
Comisia, agenția și statele membre facilitează și realizează în interiorul Uniunii și cu țările terțe un schimb de informații relevante privind reducerea, reducerea la minimum sau eliminarea, dacă este posibil, a producerii, a utilizării și a emisiilor de POP și privind alternativele la aceste substanțe, precizând riscurile și costurile economice și sociale implicate de aceste alternative.
(2)  

În cazul POP, Comisia, agenția și statele membre, după caz, promovează și facilitează:

(a) 

programe de sensibilizare, inclusiv cu privire la efectele acestora asupra sănătății și a mediului și alternativele la aceștia și cu privire la reducerea sau eliminarea producerii, a utilizării și a emisiei lor, în special adresate:

(i) 

factorilor de decizie;

(ii) 

grupurilor deosebit de vulnerabile;

(b) 

furnizarea de informații publicului;

(c) 

formarea, inclusiv a lucrătorilor, a oamenilor de știință, a educatorilor și a personalului tehnic și administrativ.

(3)  
Fără a aduce atingere Regulamentelor (CE) nr. 1049/2001 și (CE) nr. 1367/2006 și Directivei 2003/4/CE, informațiile privind sănătatea și siguranța umană și mediul nu sunt considerate confidențiale. Comisia, agenția și statele membre care fac schimb de informații cu o țară terță protejează orice informații cu caracter confidențial în conformitate cu dreptul Uniunii.

Articolul 12

Asistența tehnică

În conformitate cu articolele 12 și 13 din convenție, Comisia și statele membre colaborează în vederea asigurării asistenței tehnice și financiare corespunzătoare și acordate în timp util țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cu o economie în tranziție pentru a le sprijini, la cerere și în limita resurselor disponibile și luând în considerare nevoile specifice ale acestora, în dezvoltarea și consolidarea capacității lor de a pune în aplicare integral obligațiile care le revin în temeiul convenției. Acest tip de sprijin poate fi, de asemenea, direcționat prin intermediul centrelor regionale identificate în temeiul convenției, al organizațiilor non-guvernamentale sau al agenției.

Articolul 13

Monitorizarea punerii în aplicare

(1)  

Fără a aduce se atingere Directivelor 2003/4/CE și 2007/2/CE, statele membre elaborează și publică un raport care conține:

(a) 

informații privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv informații privind activitățile de asigurare a respectării dispozițiilor, încălcările și sancțiunile;

(b) 

informații compilate din notificările primite în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (3), al articolului 5 alineatul (2) și al articolului 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iv);

(c) 

informații compilate din inventarele privind emisiile elaborate în temeiul articolului 6 alineatul (1);

(d) 

informații privind punerea în aplicare, în conformitate cu planurile naționale de punere în aplicare elaborate în temeiul articolului 9 alineatul (2);

(e) 

informații privind prezența în mediu a substanțelor enumerate în partea A din anexa III, compilate în temeiul articolului 10;

(f) 

monitorizarea anuală și date statistice privind producerea totală efectivă sau estimată și introducerea pe piață a oricăror substanțe enumerate în anexa I sau II, inclusiv indicatorii relevanți, hărți generale și rapoarte.

Statele membre actualizează raportul anual, în măsura în care sunt disponibile date sau informații noi, iar în absența unor date sau informații noi, cel puțin o dată la trei ani.

Statele membre acordă Comisiei și agenției acces la informațiile prevăzute în rapoarte.

(2)  
În cazul în care un stat membru transmite informațiile menționate la alineatul (1) litera (e) Platformei de informare privind monitorizarea substanțelor chimice, acest lucru se menționează de către respectivul stat membru în raportul său și se consideră că statul membru și-a îndeplinit obligațiile de raportare prevăzute la alineatul menționat.

În cazul în care informațiile menționate la alineatul 1 litera (e) sunt incluse în raportul unui stat membru transmis agenției, aceasta utilizează Platforma de informare privind monitorizarea substanțelor chimice pentru compilarea, stocarea și transmiterea informațiilor respective.

(3)  
Pentru substanțele enumerate în convenție, Comisia, sprijinită de agenție, compilează, la intervale stabilite de Conferința părților la convenție, un raport pe baza informațiilor furnizate agenției de statele membre în conformitate cu alineatul (1) litera (f) și îl comunică secretariatului convenției.
(4)  
Agenția compilează și publică un raport general la nivelul Uniunii pe baza datelor menționate la alineatele (1) și (2) care sunt publicate sau notificate de către statele membre. Raportul general la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori privind realizările, rezultatele și impacturile prezentului regulament, hărți generale ale Uniunii și rapoarte ale statelor membre. Raportul general la nivelul Uniunii este actualizat de către agenție cel puțin o dată la șase luni sau după primirea unei cereri din partea Comisiei.
(5)  
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind informațiile minime care se furnizează în conformitate cu alineatul (1), inclusiv definiția indicatorilor relevanți, a hărților și a rapoartelor generale menționate la alineatul (1) litera (f). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 20 alineatul (3).

Articolul 14

Sancțiuni

Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestuia. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. În cazul în care nu au făcut deja acest lucru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică respectivele norme și măsuri Comisiei până la 16 iulie 2020 și îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 15

Modificarea anexelor

(1)  
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 18, pentru a modifica anexele I, II și III la prezentul regulament în vederea adaptării acestora la modificările listei substanțelor prevăzute în anexele la convenție sau la protocol, pe baza faptului că Uniunea a sprijinit modificarea în cauză prin intermediul unei decizii a Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE, sau pentru a modifica rubricile sau dispozițiile anexelor I și II la prezentul regulament în vederea adaptării acestora la progresul științific și tehnic.

Ori de câte ori Comisia modifică anexa I, II sau III la prezentul regulament, aceasta adoptă un act delegat separat pentru fiecare substanță.

(2)  
Comisia revizuiește anexele IV și V în mod constant și, după caz, face propuneri legislative de modificare a anexelor respective în vederea adaptării acestora la modificările listei substanțelor prevăzute în anexele la convenție sau la protocol sau pentru a modifica rubricile sau dispozițiile existente ale anexelor la prezentul regulament în vederea adaptării acestora la progresul științific și tehnic.

Articolul 16

Bugetul agenției

(1)  

În sensul prezentului regulament, veniturile agenției înglobează:

(a) 

o subvenție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii (secțiunea referitoare la Comisie);

(b) 

orice contribuție voluntară din partea statelor membre.

(2)  
Veniturile și cheltuielile cu activitățile prevăzute în prezentul regulament se combină cu cele aferente activităților efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 și se reflectă în aceeași secțiune în bugetul agenției. Veniturile agenției menționate la alineatul (1) se utilizează pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 17

Formatele și programele software utilizate pentru publicarea sau notificarea informațiilor

Agenția, în cooperare cu statele membre, specifică formatele și softurile utilizate pentru publicarea sau notificarea datelor de către statele membre în temeiul prezentului regulament și le pune gratuit la dispoziție pe site-ul său web. În ceea ce privește seturile de date spațiale și serviciile de date spațiale, statele membre și agenția elaborează formatele în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 2007/2/CE. Statele membre și alte părți care intră sub incidența prezentului regulament utilizează respectivele formate și programe software în procesele lor de gestionare a datelor sau în schimburile lor de date cu agenția.

Articolul 18

Exercitarea delegării

(1)  
Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
(2)  
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 15 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 15 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
(3)  
Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3), la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 15 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4)  
Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
(5)  
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
(6)  
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), al articolului 10 alineatul (2) și al articolului 15 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și către Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 19

Autoritățile competente

Fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă sau autorități competente care răspund de sarcinile administrative și de asigurarea respectării dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament. Statele membre informează Comisia cu privire la această desemnare cel târziu la trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu excepția cazului în care au făcut deja acest lucru, și informează, de asemenea, Comisia cu privire la orice modificare a autorității competente desemnate.

Articolul 20

Procedura comitetului

(1)  
Cu excepția cazului prevăzut la alineatul (2), Comisia este asistată de un comitet instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)  
Pentru aspectele legate de deșeuri, Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(3)  
În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 21

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

▼M7

Articolul 21a

Dispoziție tranzitorie

(1)  
O valoare de 10 μg/kg se aplică cenușii zburătoare din unitățile de biomasă pentru producerea de energie termică și electrică care conțin sau sunt contaminate cu dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB-uri), astfel cum sunt enumerate în anexa IV, până la 30 decembrie 2023. Valoarea de 5 μg/kg prevăzută în anexa IV se aplică cenușii zburătoare din unitățile de biomasă pentru producerea de energie termică și electrică de la 31 decembrie 2023.
(2)  
O valoare de 15 μg/kg se aplică în continuare cenușii și funinginii din gospodării private care conțin sau sunt contaminate cu dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF), astfel cum sunt enumerate în anexa IV, până la 31 decembrie 2024. Pentru cenușa și funinginea din gospodării private care conțin sau sunt contaminate cu dibenzo-p-dioxine și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB-uri), valoarea de 5 μg/kg prevăzută în anexa IV se aplică de la 1 ianuarie 2025.

▼B

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Partea A

Substanțe enumerate în convenție și în protocol, precum și substanțe enumerate doar în convențieSubstanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Tetrabromodifenileter

C12H6Br4O

40088-47-9 și altele

254-787-2 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de tetrabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe.
2.  În sensul rubricilor referitoare la tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică sumei concentrațiilor acestor substanțe până la 500 mg/kg în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, sub rezerva revizuirii și a evaluării de către Comisie până la 16 iulie 2021. Această revizuire evaluează, printre altele, toate efectele relevante asupra sănătății și mediului. ►C1  
3.  Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:
echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1).  ◄
4.  Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 care conțin tetrabromodifenileter. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Pentabromodifenileter

C12H5Br5O

32534-81-9 și altele

251-084-2 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de pentabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe.
2.  În sensul rubricilor referitoare la tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică sumei concentrațiilor acestor substanțe până la 500 mg/kg în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, sub rezerva revizuirii și a evaluării de către Comisie până la 16 iulie 2021. Această revizuire evaluează, printre altele, toate efectele relevante asupra sănătății și mediului. ►C1  
3.  Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:
echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/UE.  ◄
4.  Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 care conțin pentabromodifenileter. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Hexabromodifenileter

C12H4Br6O

36483-60-0 și altele

253-058-6 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de hexabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe.
2.  În sensul rubricilor referitoare la tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică sumei concentrațiilor acestor substanțe până la 500 mg/kg în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, sub rezerva revizuirii și a evaluării de către Comisie până la 16 iulie 2021. Această revizuire evaluează, printre altele, toate efectele relevante asupra sănătății și mediului. ►C1  
3.  Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:
echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/UE.  ◄
4.  Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 care conțin hexabromodifenileter. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Heptabromodifenileter

C12H3Br7O

68928-80-3 și altele

273-031-2 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de heptabromodifenileter mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe.
2.  În sensul rubricilor referitoare la tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică sumei concentrațiilor acestor substanțe până la 500 mg/kg în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, sub rezerva revizuirii și a evaluării de către Comisie până la 16 iulie 2021. Această revizuire evaluează, printre altele, toate efectele relevante asupra sănătății și mediului. ►C1  
3.  Prin derogare, se autorizează producerea, introducerea pe piață și utilizarea pentru:
echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/UE.  ◄
4.  Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 care conțin heptabromodifenileter. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

Bis(pentabromfenil)eter (decabromdifenil eter; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de decaBDE mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe.
2.  În sensul rubricilor referitoare la tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică sumei concentrațiilor acestor substanțe până la 500 mg/kg în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, sub rezerva revizuirii și a evaluării de către Comisie până la 16 iulie 2021. Această revizuire evaluează, printre altele, toate efectele relevante asupra sănătății și mediului.
3.  Prin derogare, producerea, introducerea pe piață și utilizarea decaBDE sunt permise în următoarele scopuri, cu condiția ca statele membre să raporteze Comisiei până în decembrie 2019 în conformitate cu convenția:
(a)  în procesul de fabricare a unei aeronave, pentru care omologarea de tip a fost solicitată înainte de 2 martie 2019 și a fost primită înainte de decembrie 2022, până la 18 decembrie 2023 sau, în cazul în care nevoia continuă este justificată, până la 2 martie 2027;
(b)  fabricarea de piese de schimb pentru oricare din următoarele:
(i)  o aeronavă, pentru care omologarea de tip a fost solicitată înainte de 2 martie 2019 și a fost primită înainte de decembrie 2022, produsă înainte de 18 decembrie 2023 sau, în cazul în care nevoia continuă este justificată, produsă înainte de 2 martie 2027, până la sfârșitul duratei de exploatare a aeronavei;
(ii)  autovehiculele care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), produse înainte de 15 iulie 2019, fie până în 2036, fie până la sfârșitul duratei de viață a acestor autovehicule, oricare dintre aceste date survine mai întâi; ►C1  
(c)  echipamentele electrice și electronice care fac obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/UE.  ◄ ►C1  
4.  Derogările specifice pentru piesele de schimb destinate autovehiculelor menționate la punctul 3 litera (b) subpunctul (ii) se aplică producerii și utilizării de decaBDE comercial care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii:
(a)  aplicațiile grupului motopropulsor și cele din compartimentul motorului, cum ar fi cablul de masă al bateriei, cablurile de conectare ale bateriei, țevile sistemului mobil de climatizare, grupul motopropulsor, cuzineții colectorului de evacuare, izolația compartimentului motorului, cablajul și distribuția electrică din compartimentul motorului (cablajul motorului etc.), senzorii de viteză, tuburile, modulele de ventilație și senzorii de detonație;
(b)  aplicațiile sistemului de combustibil, cum ar fi furtunurile pentru combustibil, rezervoarele de combustibil, precum și rezervoarele de combustibil montate sub caroserie;
(c)  dispozitivele pirotehnice și aplicațiile legate de dispozitive pirotehnice, cum ar fi cablurile de detonare ale airbagului, tapițeria scaunelor/materialele textile care acoperă scaunele (numai dacă sunt relevante pentru airbaguri) și airbagurile (frontale și laterale).  ◄
5.  Se permite utilizarea în Uniune a articolelor aflate deja în uz înainte de 15 iulie 2019 care conțin decaBDE. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.
6.  Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale Uniunii privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor, articolele în care decaBDE a fost utilizat trebuie să poată fi identificat prin etichetare sau prin alte mijloace, pe parcursul întregului ciclu de viață. ►C1  
7.  Introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin decaBDE importat în scopul excepțiilor specifice de la punctul 3 sunt permise până la expirarea acestor exceptări. Punctul 6 este aplicabil ca și cum articolele respective ar fi fost produse în temeiul derogării de la punctul 3. Articolele care erau deja în uz la data expirării derogării relevante pot fi utilizate în continuare.  ◄
8.  În sensul prezentei rubrici, „aeronavă” înseamnă următoarele:
(a)  o aeronavă civilă produsă în conformitate cu un certificat de tip eliberat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) sau cu o aprobare de proiectare, eliberată în conformitate cu reglementările naționale ale unui stat contractant al OACI ori pentru care a fost eliberat un certificat de navigabilitate de un stat contractant al OACI în temeiul anexei 8 la Convenția privind aviația civilă internațională;
(b)  o aeronavă militară.

Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS)

C8F17SO2X

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri]

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 și altele

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de PFOS mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe sau în amestecuri.

2.  În sensul prezentei rubrici, se aplică articolul 4 alineatul (1) litera (b) concentrațiilor de PFOS în produse sau articole semifinite sau în componente ale acestora, în cazul în care concentrația de PFOS este mai mică de 0,1 procente de masă, calculată în raport cu masa componentelor distincte din punct de vedere structural sau microstructural care conțin PFOS sau, pentru textile sau alte materiale acoperite, în cazul în care cantitatea de PFOS este mai mică de 1 μg/m2 de material acoperit.

3.  Se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz în Uniune înainte de 25 august 2010 care conțin PFOS. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

4.  În cazul în care cantitatea eliberată în mediu este redusă la minimum, se autorizează producerea și introducerea pe piață până la 7 septembrie 2025 pentru utilizarea ca agent antipulverizare pentru cromări (cu crom VI) dure, altele decât cele decorative, pentru sisteme în buclă închisă. Cu condiția ca statele membre în care se utilizează PFOS să raporteze Comisiei, până la 7 septembrie 2024, cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește eliminarea PFOS și să justifice necesitatea continuării acestei utilizări, Comisia examinează necesitatea de a prelungi derogarea privind utilizarea PFOS pentru maximum cinci ani până la 7 septembrie 2025.

Dacă o astfel de derogare vizează producerea sau utilizarea în cadrul unei instalații care face obiectul domeniului de aplicare al Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), se aplică cele mai bune tehnici disponibile de prevenire și reducere la minimum a emisiilor de PFOS, descrise în informațiile publicate de Comisie în temeiul articolului 17 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2008/1/CE.

►M2  De îndată ce vor fi disponibile noi informații privind modalitățile de utilizare și substanțele sau tehnologiile alternative mai sigure, Comisia va examina derogarea menționată la al doilea paragraf, astfel încât:

(a)  utilizările PFOS să fie eliminate treptat, de îndată ce utilizarea alternativelor mai sigure este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic;
(b)  o derogare să poată fi prelungită doar pentru utilizări esențiale pentru care nu există alternative mai sigure și atunci când au fost comunicate acțiunile întreprinse pentru găsirea de alternative mai sigure;
(c)  emisiile de PFOS în mediu au fost reduse la minimum prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.  ◄

5.  Odată ce standardele sunt adoptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN), ele sunt utilizate ca metode analitice de testare pentru a demonstra conformitatea substanțelor, amestecurilor și articolelor cu dispozițiile punctelor 1 și 2. Orice altă metodă analitică pentru care utilizatorul poate dovedi un nivel de performanță echivalent poate fi utilizată ca alternativă la standardele CEN.

DDT [1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan]

50-29-3

200-024-3

Clordan

57-74-9

200-349-0

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaclor

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Sunt permise introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin endosulfan, aflate deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

2.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 1.

Hexaclorbenzen

118-74-1

204-273-9

►M6  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de hexaclorbenzen mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe, amestecuri sau articole. ◄

Clordecon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaclorbenzen

608-93-5

210-172-0

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1 și altele

Fără a aduce atingere Directivei 96/59/CE, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Statele membre identifică și scot din uz echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin PCB în proporție de peste 0,005 % și în volume de peste 0,05 dm3, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

Hexabromdifenil

36355-01-8

252-994-2

►C1  Hexabromociclododecan ◄

„Hexabromociclododecan” înseamnă: hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică în cazul concentrațiilor de hexabromociclododecan mai mici sau egale cu 100 mg/kg (0,01 în procente de masă), în cazul în care acesta este prezent în substanțe, amestecuri, articole sau care intră în compoziția articolelor ignifuge, sub rezerva efectuării unei revizuiri de către Comisie până la 22 martie 2019.

2.  Articolele din polistiren expandat care conțin hexabromociclododecan care erau deja în uz în clădiri înainte de 21 februarie 2018 în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei (5) și cu Decizia de punere în aplicare nr. 2016/C 12/06 a Comisiei (6), precum și articolele din polistiren extrudat care conțin hexabromociclododecan care erau deja în uz în clădiri înainte de 23 iunie 2016 pot fi utilizate în continuare. În cazul articolelor respective se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.

3.  Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale Uniunii privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor, polistirenul expandat introdus pe piață după 23 martie 2016 în care a fost utilizat hexabromociclododecanul trebuie să poată fi identificat prin etichetare sau prin alte mijloace, pe parcursul întregului său ciclu de viață.

Hexaclorbutadienă

87-68-3

201-765-5

1.  Sunt permise introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin hexaclorbutadienă, aflate deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

2.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 1.

Pentaclorfenol și sărurile și esterii acestuia

87-86-5 și altele

201-778-6 și altele

►M5  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică pentru pentaclorfenol și sărurile și esterii săi, atunci când aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole în concentrații mai mici sau egale cu 5 mg/kg (0,0005 procente de masă). ◄

Naftaline policlorurate (7)

70776-03-3 și altele

274-864-4 și altele

1.  Sunt permise introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin naftaline policlorurate, aflate deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

2.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 1.

Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri)

85535-84-8 și altele

287-476-5

1.  Prin derogare, sunt autorizate producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 1 procent de masă sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15 procente de masă.

2.  Utilizarea este permisă în ceea ce privește:

(a)  benzile transportoare din industria minieră și materialele de etanșare pentru baraje care conțin PCCS, aflate deja în uz înainte de 4 decembrie 2015 sau la acea dată; și

(b)  articolele care conțin PCCS, altele decât cele menționate la litera (a), aflate deja în uz înainte de 10 iulie 2012 sau la acea dată.

3.  Articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf se aplică articolelor menționate la punctul 2.

▼M1

„Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta

Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta” înseamnă:

(i)  acidul perfluorooctanoic, inclusiv toți izomerii săi ramificați;

(ii)  sărurile sale;

(iii)  compușii înrudiți cu PFOA, care, în sensul convenției, sunt toate substanțele care se degradează până la PFOA, inclusiv toate substanțele (inclusiv săruri și polimeri) la care unul din elementele structurale este un grup perfluoroheptil liniar sau ramificat cu formula (C7F15)C.

Următorii compuși nu sunt considerați compuși înrudiți cu PFOA:

(i)  C8F17-X, unde X = F, Cl, Br;

(ii)  fluoropolimerii cu formula CF3[CF2]n-R’, unde R’ = orice grup și n > 16;

(iii)  acizii carboxilici perfluoroalchilați (inclusiv sărurile, esterii, halogenurile și anhidridele acestora) cu ≥ 8 atomi de carbon perfluorurați;

(iv)  acizii perfluoroalcan sulfonici și acizii perfluorofosfonici (inclusiv sărurile, esterii, halogenurile și anhidridele acestora) cu ≥ 9 atomi de carbon perfluorurați;

(v)  acidul perfluorooctan sulfonic și derivații săi (PFOS), incluși în anexă.

335-67-1 și altele

206-397-9 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică pentru PFOA și toate sărurile sale, atunci când acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole, în concentrații mai mici sau egale cu 0,025 mg/kg (0,0000025 procente de masă).
2.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică pentru orice compus înrudit cu PFOA sau orice combinație de compuși înrudiți cu PFOA, atunci când aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole, în concentrații mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001 procente de masă).
►M4  3.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică pentru compușii înrudiți cu PFOA, atunci când aceștia sunt prezenți, în concentrații mai mici sau egale cu 20 mg/kg (0,002 procente de masă), într-o substanță care urmează a fi utilizată ca intermediar izolat transportat în sensul articolului 3 punctul 15 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și care îndeplinește condițiile strict controlate stabilite la articolul 18 alineatul (4) literele (a)-(f) din regulamentul respectiv, pentru producția de substanțe chimice fluorurate cu un lanț de perfluorocarbură de 6 sau mai puțini atomi de carbon. ◄ ►M8  Comisia revizuiește și evaluează această derogare cel târziu la 25 august 2023. ◄ ►M8  
4.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de PFOA și de săruri ale acestuia mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001 % din greutate) atunci când sunt prezente în micropulberile de politetrafluoretilenă (PTFE) produse prin iradiere ionizantă sau prin degradare termică, precum și în amestecuri și articole pentru utilizări industriale și profesionale care conțin micropulberi de PTFE până la 18 august 2023. Emisiile de PFOA care au loc în cursul fabricării și al utilizării micropulberilor de PTFE trebuie evitate în totalitate sau, dacă acest lucru nu este fezabil, trebuie reduse cât mai mult posibil. Limita de 1 mg/kg (0,0001 % din greutate) se aplică numai fabricării, introducerii pe piață și utilizării PFOA și a sărurilor acestuia în cazul în care acestea sunt prezente în micropulberile de PTFE care sunt transportate sau tratate în scopul reducerii concentrației de PFOA și de săruri ale acestuia sub limita de 0,025 mg/kg (0,0000025 % din greutate).  ◄
5.  Prin derogare, fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta sunt permise pentru:
(a)  procesele de fotolitografie sau de gravare utilizate la fabricarea semiconductorilor, până la 4 iulie 2025;
(b)  acoperirile fotografice aplicate pe filme, până la 4 iulie 2025;
(c)  materialele textile oleofuge și hidrofuge utilizate pentru protecția lucrătorilor împotriva lichidelor periculoase care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța lor, până la 4 iulie 2023;
(d)  dispozitivele medicale invazive și implantabile, până la 4 iulie 2025. ►M8  
(e)  fabricarea politetrafluoretilenei (PTFE) și a fluorurii de poliviniliden (PVDF) pentru producția de:
(i)  membrane filtrante de înaltă performanță și rezistente la coroziune pentru gaze, membrane filtrante pentru apă și membrane pentru materialele textile medicale;
(ii)  schimbătoare de căldură utilizate pentru deșeurile industriale;
(iii)  materiale de etanșare industriale capabile să împiedice scurgerile de compuși organici volatili și de particule PM2,5,
până la 4 iulie 2023.  ◄
6.  Prin derogare, se permite utilizarea, până la 4 iulie 2025, a PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta la spuma de stingere a incendiilor instalată deja în sistemele mobile și fixe, pentru eliminarea vaporilor de combustibil lichid și pentru stingerea focului provocat de combustibili lichizi (incendii de clasă B), în următoarele condiții:
(a)  spuma de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să nu fie utilizată pentru antrenament și pregătire;
(b)  spuma de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să nu fie utilizată pentru teste, decât dacă toate scurgerile pot fi reținute într-un spațiu închis;
(c)  începând cu 1 ianuarie 2023, utilizarea spumei de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să fie permisă doar în locurile în care toate scurgerile pot fi reținute într-un spațiu închis;
(d)  stocurile de spumă de stingere a incendiilor care conțin sau pot conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să fie gestionate în conformitate cu articolul 5.
7.  Prin derogare, se permite utilizarea bromurii de perfluorooctil, care conține iodură de perfluorooctil, pentru producția de produse farmaceutice, sub rezerva revizuirii și evaluării efectuate de Comisie până la 31 decembrie 2026, o dată la patru ani după această dată și până la 31 decembrie 2036.
8.  Se permite utilizarea articolelor care conțin PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta și care erau deja în uz în Uniune înainte de 4 iulie 2020. În cazul acestor articole, se aplică articolul 4 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf.
►C2  9.  Prin derogare, fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta sunt permise până la 3 decembrie 2020 pentru următoarele scopuri: ◄
(a)  dispozitive medicale, altele decât cele implantabile, incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului (8);
(b)  cerneluri pentru imprimare pe bază de latex;
(c)  materiale de acoperire nano plasmatice. ►M4  
10.  În sensul prezentei rubrici, se aplică articolul 4 alineatul (1) litera (b) în cazul concentrațiilor de PFOA și de săruri ale acestuia și/sau de compuși înrudiți cu acesta egale sau mai mici de 2 mg/kg (0,0002 procente de masă), în cazul în care acestea sunt prezente în dispozitive medicale, altele decât dispozitivele invazive și dispozitivele implantabile. Comisia revizuiește și evaluează această derogare cel târziu la 22 februarie 2023.  ◄

▼M3

Dicofol

115-32-2

204-082-0

Niciuna

▼M9

Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta

„Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta” înseamnă:

(i)  acidul perfluorohexan sulfonic, inclusiv toți izomerii săi ramificați;

(ii)  sărurile sale;

(iii)  compușii înrudiți cu PFHxS, care, în sensul convenției, sunt toate substanțele care conțin gruparea chimică C6F13S- drept unul din elementele lor structurale și care se degradează până la PFHxS.

355-46-4 și altele

206-587-1 și altele

1.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică pentru PFHxS și toate sărurile sale atunci când acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole în concentrații mai mici sau egale cu 0,025 mg/kg (0,0000025 procente de masă).

2.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică sumei concentrațiilor tuturor compușilor înrudiți cu PFHxS mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001 procente de masă) în cazul în care aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole.

3.  În sensul prezentei rubrici, articolul 4 alineatul (1) litera (b) se aplică concentrațiilor de PFHxS de săruri ale acestuia și de compuși înrudiți cu PFHxS mai mici sau egale cu 0,1 mg/kg (0,00001 procente de masă) în cazul în care sunt prezenți în amestecurile concentrate de spumă pentru stingerea incendiilor care urmează să fie utilizate sau care sunt utilizate la producerea altor amestecuri de spumă pentru stingerea incendiilor. Prezenta derogare se revizuiește și se evaluează de către Comisie înainte de 28 august 2026.

▼B

(1)   

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88).

(2)   

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(3)   

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).

(4)   

Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (JO L 24, 29.1.2008, p. 8).

(5)   

Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei din 1 martie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți în ceea ce privește anexa I (JO L 55, 2.3.2016, p. 4).

(6)   

JO C 10, 13.1.2016, p. 3.

(7)   

Naftaline policlorurate înseamnă compuși chimici pe baza sistemului inelului naftalenic, în care unul sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți de atomi de clor.

►M1  (8)   

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului.

 ◄

Partea B

Substanțe enumerate doar în protocolSubstanță

Nr. CAS

Nr. CE

Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

 

 

 

 
ANEXA II

LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII

Partea A

Substanțe enumerate în convenție și în protocolSubstanța

Nr. CAS

Nr. CE

Condiții restrictive

 

 

 

 

Partea B

Substanțe enumerate doar în protocolSubstanța

Nr. CAS

Nr. CE

Condiții restrictive

 

 

 

 
ANEXA III

LISTA SUBSTANȚELOR CĂRORA LI SE APLICĂ DISPOZIȚIILE PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR

PARTEA A

Substanța (Nr. CAS)

Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF)

Bifenili policlorurați (PCB)

▼C1

PARTEA B

Substanța (Nr. CAS)

▼B

Hexaclorbenzen (HCB) (Nr. CAS 118-74-1)

Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) ( 4 )

Pentaclorbenzen (Nr. CAS 608-93-5)

Hexaclorbutadienă (Nr. CAS 87-68-3)

Naftaline policlorurate (Nr. CAS 70776-03-3 și altele)
ANEXA IV

Lista substanțelor care fac obiectul dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la articolul 7Substanță

Nr. CAS

Nr. CE

Limita de concentrație menționată la articolul 7 alineatul (4) litera (a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexaclorbutadienă

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naftaline policlorurate (1)

 

 

10 mg/kg

▼M7

Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS-uri)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Comisia revizuiește această limită de concentrație și adoptă, după caz, o propunere legislativă pentru a reduce această valoare până cel târziu la 30 decembrie 2027.

Tetrabromodifenileter C12H6Br4O

40088-47-9

și altele

254-787-2

și altele

Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter C12H6Br4O, pentabromodifenileter C12H5Br5O, hexabromodifenileter C12H4Br6O, heptabromodifenileter C12H3Br7O și decabromdifenileter C12Br10O: ►C3  
(a)  până la 29 decembrie 2025, 500 mg/kg;  ◄ ►C3  
(b)  de la 30 decembrie 2025 până la 29 decembrie 2027, 350 mg/kg, sau, dacă este mai mare, suma concentrațiilor acestor substanțe în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, astfel cum se prevede în anexa I punctul 2 coloana a patra, pentru substanțele tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter, heptabromodifenileter și decabromdifenileter;  ◄
(c)  de la 30 decembrie 2027, 200 mg/kg sau, dacă este mai mare, suma concentrațiilor acestor substanțe în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, astfel cum se prevede în anexa I punctul 2 coloana a patra pentru substanțele tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter, heptabromodifenileter și decabromdifenileter.

Pentabromodifenileter C12H5Br5O

32534-81-9

și altele

251-084-2

și altele

Hexabromodifenileter C12H4Br6O

36483-60-0

și altele

253-058-6

și altele

Heptabromodifenileter C12H3Br7O

68928-80-3

și altele

273-031-2

și altele

Bis(pentabromfenil) eter (decabromdifenil eter; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

și altele

214-604-9

și altele

▼B

Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 și altele

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 și altele

50 mg/kg

▼M7

Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB-uri)

 

 

5 μg/kg (2)

Comisia revizuiește această limită de concentrație și adoptă, după caz, o propunere legislativă pentru a reduce această valoare, în cazul în care o astfel de reducere este fezabilă din perspectiva progresului științific și tehnic, până cel târziu la 30 decembrie 2027.

▼B

DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaclor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaclorbenzen

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Clordeconă

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorbenzen

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Bifenili policlorurați (PCB)

1336-36-3 și altele

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

▼M7

Hexabromociclododecan (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

►C4  
247-148-4
221-695-9  ◄

500 mg/kg

Comisia revizuiește această limită de concentrație și adoptă, după caz, o propunere legislativă pentru a reduce această valoare la cel mult 200 mg/kg cel târziu la 30 decembrie 2027.

▼M7

Pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia

87-86-5 și altele

201-778-6 și altele

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta, astfel cum sunt prevăzute în anexa I

335-67-1 și altele

206-397-9 și altele

1 mg/kg

(PFOA și sărurile acestuia),

40 mg/kg

(suma compușilor înrudiți cu PFOA)

Comisia revizuiește această limită de concentrație și, după caz, adoptă o propunere legislativă pentru a reduce această valoare, în cazul în care o astfel de reducere este fezabilă din perspectiva progresului științific și tehnic, până cel târziu la 30 decembrie 2027.

▼C4

Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu PFHxS

355-46-4 și altele

206-587-1 și altele

1 mg/kg

(PFHxS și sărurile acestuia), 40 mg/kg

(suma compușilor înrudiți cu PFHxS)

Comisia revizuiește această limită de concentrație și adoptă, după caz, o propunere legislativă pentru a reduce această valoare, în cazul în care o astfel de reducere este fezabilă din perspectiva progresului științific și tehnic, până cel târziu la 30 decembrie 2027.

▼B

(1)   

Naftaline policlorurate înseamnă compuși chimici pe baza sistemului inelului naftalenic, în care unul sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți de atomi de clor.

(2)   

Limita se calculează ca suma dintre PCDD, PCDF și dl-PCB-uri în conformitate cu factorii de echivalență toxică (TEF) prevăzuți în anexa V partea 2, al treilea paragraf, în tabel.

(3)   

Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.

(4)   

„Hexabromociclododecan” înseamnă hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan.
ANEXA V

GESTIONAREA DEȘEURILOR

Partea 1

Eliminarea și valorificarea în temeiul articolului 7 alineatul (2)

Următoarele operațiuni de eliminare și valorificare, astfel cum sunt prevăzute în anexele I și II la Directiva 2008/98/CE, sunt permise în sensul articolului 7 alineatul (2) atunci când sunt efectuate într-un mod care să garanteze faptul că conținutul de poluanți organici persistenți este distrus sau transformat ireversibilD9

Tratare fizico-chimică,

D10

Incinerare pe sol.

R1

Utilizare mai ales ca combustibil sau ca alt mijloc de generare a energiei, cu excepția deșeurilor care conțin PCB-uri.

R4

Reciclarea/recuperarea metalelor și a compușilor metalici, în următoarele condiții: operațiunile sunt restricționate la reziduurile provenite din procesele de producție a fierului și a oțelului, precum praful sau reziduurile lichide rezultate din epurarea gazelor, țunder de laminare sau praf cu conținut de zinc din filtrele utilizate în siderurgie, praf din sistemele de epurare a gazelor utilizate în topitoarele pentru cupru, precum și deșeuri similare și reziduuri cu conținut de plumb provenite din instalațiile de tratare cu leșie utilizate în producția de metale neferoase. Deșeurile care conțin PCB-uri sunt excluse. Operațiunile sunt restricționate la procesele de valorificare a fierului și a aliajelor de fier (furnal cu aer suflat, cuptor cu cuvă și cuptor cu vatră) și a metalelor neferoase (procedeu Waeltz cu cuptor rotativ, procedee de topire în baie cu furnale verticale sau orizontale), cu condiția ca instalațiile să respecte cel puțin normele privind valorile limită ale emisiilor de PCDD și PCDF stabilite în conformitate cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1), indiferent dacă procesele fac sau nu obiectul directivei menționate și fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale directivei.

(1)   

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

Operațiunea de pretratare înainte de distrugerea sau de transformarea ireversibilă în temeiul acestei părți din prezenta anexă poate fi efectuată, cu condiția ca substanțele prevăzute la anexa IV, care sunt izolate din deșeuri în timpul operațiunii de pretratare, să fie eliminate ulterior în conformitate cu această parte din prezenta anexă. Atunci când numai o parte a unui produs sau a deșeurilor, de exemplu deșeurile de echipamente, conține sau este contaminată cu poluanți organici persistenți, aceasta trebuie separată și apoi eliminată în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. În plus, operațiunile de reambalare și de depozitare temporară pot fi efectuate înaintea unei astfel de operațiuni de pretratare sau înainte de distrugerea sau transformarea ireversibilă în temeiul acestei părți din prezenta anexă.

Partea 2

Deșeuri și operațiuni cărora li se aplică articolul 7 alineatul (4) litera (b)

În sensul articolului 7 alineatul (4) litera (b) sunt permise următoarele operațiuni privind deșeurile specificate, definite printr-un cod de șase cifre conform clasificării din Decizia 2000/532/CE a Comisiei ( 5 ).

Operațiunile de pretratare înainte de depozitarea permanentă în temeiul acestei părți din prezenta anexă pot fi efectuate, cu condiția ca o substanță prevăzută în anexa IV, care este izolată din deșeuri în timpul operațiunii de pretratare, să fie eliminată ulterior în conformitate cu partea 1 a prezentei anexe. În plus, operațiunile de reambalare și de depozitare temporară pot fi efectuate înaintea unei astfel de operațiuni de pretratare sau înainte de depozitarea permanentă ce are loc în temeiul acestei părți din prezenta anexă.Deșeuri conform clasificării din Decizia 2000/532/CE

Concentrații-limită maxime ale substanțelor prevăzute în anexa IV (1)

Operațiune

10

DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordan: 5 000 mg/kg;

Clordecon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaclor: 5 000 mg/kg;

Hexabromobifenil: 5 000 mg/kg;

Hexabromociclododecan (3): 1 000 mg/kg;

Hexaclorbenzen: 5 000 mg/kg;

Hexaclorbutadienă: 1 000 mg/kg;

Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaclorbenzen: 5 000 mg/kg;

Acid perfluoroctan sulfonic și derivații săi (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri): 50 mg/kg;

Bifenili policlorurați (PCB) (6): 50 mg/kg;

►M7

 

Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB-uri): 5 mg/kg;

 ◄

Naftaline policlorurate (*): 1 000 mg/kg;

►M7

 

Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter (C12H6Br4O), pentabromodifenileter (C12H5Br5O), hexabromodifenileter (C12H4Br6O), heptabromodifenileter (C12H3Br7O) și decabromdifenileter (C12Br10O): 10 000 mg/kg;

 ◄

Toxafen: 5 000 mg/kg;

►M7

 

Pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia: 1 000 mg/kg;

Dicofol: 5 000 mg/kg;

Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta: 50 mg/kg (PFOA și sărurile acestuia), 2 000 mg/kg (compușii înrudiți cu PFOA);

Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta:

50 mg/kg (PFHxS și sărurile acestuia), 2 000 mg/kg (compușii înrudiți cu PFHxS).

 ◄

Se autorizează depozitarea permanentă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

1.  Depozitarea se efectuează în una dintre locațiile următoare:

— formațiuni de rocă dură sigure, profunde, subterane;

— mine de sare;

— un depozit de deșeuri periculoase, cu condiția ca deșeurile să fie solidificate sau parțial stabilizate, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic astfel cum se prevede în vederea clasificării deșeurilor în subcapitolul 19 03 din Decizia 2000/532/CE.

2.  Au fost respectate dispozițiile Directivei 1999/31/CE a Consiliului (4) și ale Deciziei 2003/33/CE a Consiliului (5).

3.  S-a demonstrat că operațiunea aleasă este preferabilă din punctul de vedere al mediului.

10 01

Deșeuri provenite de la centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19)

►M7  10 01 03 ◄

►M7  Cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat ◄

10 01 14 * (2)

Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 16 *

Cenușă zburătoare de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase

10 02

Deșeuri provenite din industria siderurgică

10 02 07 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

10 03

Deșeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 04 *

Zguri de la topirea primară

10 03 08 *

Zguri saline de la topirea secundară

10 03 09 *

Scorii negre de la topirea secundară

10 03 19 *

Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 03 21 *

Alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), cu conținut de substanțe periculoase

10 03 29 *

Deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, cu conținut de substanțe periculoase

10 04

Deșeuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01 *

Zguri de la topirea primară și secundară

10 04 02 *

Scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 04 04 *

Praf din gazele de ardere

10 04 05 *

Alte particule și praf

10 04 06 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 05

Deșeuri din pirometalurgia zincului

10 05 03 *

Praf din gazele de ardere

10 05 05 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 06

Deșeuri din pirometalurgia cuprului

10 06 03 *

Praf din gazele de ardere

10 06 06 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 08

Deșeuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 08 *

Zgură salină de la topirea primară și secundară

10 08 15 *

Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

10 09

Deșeuri din turnarea pieselor din metale feroase

10 09 09 *

Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

16

DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ

16 11

Deșeuri din materiale de căptușire și refractare

16 11 01 *

Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 03 *

Alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

17

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

17 01

Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 06 *

Amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, cu conținut de substanțe periculoase

17 05

Pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03 *

Pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

►M7  17 05 04 ◄

►M7  Pământ și pietre, altele decât cele menționate la 17 05 03 ◄

17 09

Alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 02 *

Deșeuri din construcții și demolări care conțin PCB-uri, cu excepția echipamentelor care conțin PCB-uri

17 09 03 *

Alte deșeuri din construcții și demolări (inclusiv deșeuri mixte), cu conținut de substanțe periculoase

19

DEȘEURI PROVENITE DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE EX SITU DE EPURARE A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN ȘI A APEI PENTRU UZ INDUSTRIAL

19 01

Deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 07 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 11 *

Cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase

19 01 13 *

Cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

19 01 15 *

Praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

19 04

Deșeuri vitrificate și deșeuri provenite din vitrificare

19 04 02 *

Cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03 *

Fază solidă nevitrificată

►M7  20 ◄

►M7  DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT ◄

►M7  20 01 ◄

►M7  Fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) ◄

►M7  20 01 41 ◄

►M7  Deșeuri de la curățatul coșurilor ◄

(1)   

Aceste limite se aplică exclusiv unui depozit de deșeuri periculoase și nu se aplică instalațiilor de depozitare subterană permanentă a deșeurilor periculoase și nici minelor de sare.

(2)   

Toate deșeurile marcate cu un asterisc „*” sunt considerate deșeuri periculoase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE și fac obiectul prevederilor respectivei directive.

(3)   

„Hexabromociclododecan” înseamnă hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan.

(4)   

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

(5)   

Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE (JO L 11, 16.1.2003, p. 27).

(6)   

Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.

▼M7

Concentrația-limită maximă pentru dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD și PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB-uri) se calculează în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

Factori de echivalență a toxicității (TEF) pentru PCDD, PCDF și dl-PCB-uriPCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

dl-PCB-uri

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

▼B
ANEXA VI

Regulamentele abrogate și lista modificărilor succesive ale acestoraRegulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 158, 30.4.2004, p. 7)

 

Regulamentul (CE) nr. 1195/2006 al Consiliului

(JO L 217, 8.8.2006, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 172/2007 al Consiliului

(JO L 55, 23.2.2007, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 323/2007 al Comisiei

(JO L 85, 27.3.2007, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 87, 31.3.2009, p. 109)

Doar punctul 3.7 din anexă

Regulamentul (CE) nr. 304/2009 al Comisiei

(JO L 96, 15.4.2009, p. 33)

 

Regulamentul (UE) nr. 756/2010 al Comisiei

(JO L 223, 25.8.2010, p. 20)

 

Regulamentul (UE) nr. 757/2010 al Comisiei

(JO L 223, 25.8.2010, p. 29)

 

Regulamentul (UE) nr. 519/2012 al Comisiei

(JO L 159, 20.6.2012, p. 1)

 

Regulamentul (UE) nr. 1342/2014 al Comisiei

(JO L 363, 18.12.2014, p. 67)

 

Regulamentul (UE) 2015/2030 al Comisiei

(JO L 298, 14.11.2015, p. 1)

 

Regulamentul (UE) 2016/293 al Comisiei

(JO L 55, 2.3.2016, p. 4)

 

Regulamentul (UE) 2016/460 al Comisiei

(JO L 80, 31.3.2016, p. 17)

 
ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENȚĂRegulamentul (CE) nr. 850/2004

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 2, teza introductivă

Articolul 2, teza introductivă

Articolul 2 literele (a)-(d)

Articolul 2 punctele 1-4

Articolul 2 punctele 5-7

Articolul 2 litera (e)

Articolul 2 punctul 8

Articolul 2 litera (f)

Articolul 2 punctul 9

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 punctul 10

Articolul 2 punctele 11-13

Articolul 3

Articolul 3 alineatele (1)-(3)

Articolul 3 alineatele (4) și (5)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 4 alineatele (1)-(3)

Articolul 4 alineatele (1)-(3)

Articolul 4 alineatul (3) litera (d)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatele (1)-(4)

Articolul 7 alineatele (1)-(4)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (7)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1) litera (a)

Articolul 12 alineatul (3) litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) litera (b)

Articolul 12 alineatul (3) litera (b)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c)

Articolul 13 alineatul (1) litera (d)

Articolul 12 alineatul (3) litera (c)

Articolul 13 alineatul (1) litera (e)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (1) litera (f)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (6)

Articolul 13 alineatele (4) și (5)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 15

Articolul 19

Articolele 16 și 17

Articolul 20

Articolul 18

Articolul 21

Articolul 19

Articolul 22

Anexele I-V

Anexele I-V

Anexa VI

Anexa VII( 1 ) Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).

( 2 ) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

( 3 ) Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/PCT) (JO L 243, 24.9.1996, p. 31).

( 4 ) În sensul inventarelor privind emisiile, se utilizează următorii patru indicatori compuși: benzo(a)piren, benzon(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten și indeno(1,2,3-cd)piren.

( 5 ) Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în conformitate cu articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).