02018R0764 — RO — 23.11.2021 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/764 AL COMISIEI

din 2 mai 2018

privind taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 129 25.5.2018, p. 68)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1903 AL COMISIEI din 29 octombrie 2021

  L 387

126

3.11.2021




▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/764 AL COMISIEI

din 2 mai 2018

privind taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate și condițiile de plată a acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)



Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

▼M1

(1)  
Prezentul regulament stabilește taxele și sumele de bani care trebuie plătite Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) pentru prelucrarea cererilor în temeiul articolelor 14, 20, 21 și 22 din Regulamentul (UE) 2016/796, inclusiv pentru utilizarea de către un solicitant a ghișeului unic prevăzut la articolul 12 din regulamentul respectiv pentru depunerea cererilor la agenție, precum și pentru prestarea altor servicii în concordanță cu obiectivele pentru care a fost înființată agenția. El precizează și metoda care trebuie utilizată la calcularea taxelor și a sumelor de bani respective, precum și condițiile de plată a acestora.

▼B

(2)  
Prezentul regulament stabilește, de asemenea, proceduri de asigurare a transparenței, a nediscriminării și a altor principii de bază ale dreptului european în legătură cu costurile suportate de autoritățile naționale de siguranță (denumite în continuare „ANS”) pentru prelucrarea componentei naționale a cererilor de care este responsabilă agenția în temeiul articolelor 14, 20 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/796.
(3)  

Prezentul regulament nu se aplică taxelor și sumelor de bani percepute în legătură cu următoarele activități ale ANS:

(a) 

prelucrarea cererilor pentru certificatele unice de siguranță în temeiul articolului 10 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ) și procesul de implicare prealabilă aferent prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei ( 2 );

(b) 

prelucrarea cererilor de autorizații de introducere pe piață a vehiculelor sau de autorizații de tip ale vehiculelor în temeiul articolului 21 alineatul (8) și al articolului 24 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 ) și procesul de implicare prealabilă aferent prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei ( 4 );

(c) 

emiterea unui aviz cu privire la cererea de aprobare a echipamentelor ERTMS din cale, în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) ultimul paragraf din Directiva (UE) 2016/797;

(d) 

eliberarea de autorizații temporare pentru testele la fața locului în temeiul articolului 21 alineatele (3) și (5) din Directiva (UE) 2016/797.

▼M1

Articolul 2

Tipuri de taxe și de sume de bani percepute de agenție

(1)  

Agenția percepe taxe:

(a) 

pentru depunerea cererilor la agenție prin intermediul ghișeului unic, dacă acestea nu sunt incluse în taxele fixe pentru prelucrarea cererilor;

(b) 

pentru prelucrarea cererilor depuse la agenție, inclusiv pentru emiterea estimărilor menționate la articolul 4 sau în cazul în care o cerere este retrasă ulterior de către solicitant;

(c) 

în cazul în care agenția reînnoiește, restricționează, modifică sau revizuiește o decizie emisă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 sau cu Directiva (UE) 2016/797.

Agenția poate percepe taxe în cazul în care revocă o autorizație de introducere pe piață din cauza unei neconformități constatate ulterior cu cerințele esențiale a unui vehicul în uz sau a unui tip de vehicul în conformitate cu articolul 26 din Directiva (UE) 2016/797 sau pentru că titularul unui certificat unic de siguranță nu mai îndeplinește condițiile de certificare în conformitate cu articolul 17 alineatele (5) și (6) din Directiva 2016/798.

(2)  

Cererile menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) vizează:

(a) 

autorizațiile de introducere pe piață a vehiculelor și a tipurilor de vehicule în conformitate cu articolele 20 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/796, în afara celor menționate la litera (b) de la prezentul alineat;

(b) 

autorizațiile de introducere pe piață a unui vehicul sau a unei serii de vehicule care este în conformitate cu un tip de vehicul autorizat în temeiul articolului 25 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797;

(c) 

certificatele unice de siguranță în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2016/796;

(d) 

deciziile de aprobare a conformității în ceea ce privește interoperabilitatea a unei soluții de echipamente ERTMS terestre cu STI aplicabilă, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/796;

(e) 

cererile de implicare prealabilă în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei și cu articolul 2 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei;

(f) 

contestațiile menționate la articolul 58 din Regulamentul (UE) 2016/796, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(3)  
Agenția percepe sume de bani pentru prestarea altor servicii decât cele menționate la alineatul (1), cerute de solicitant sau de oricare altă persoană sau entitate.
(4)  
Agenția publică o listă a serviciilor pe site-ul său web.

Articolul 3

Calcularea taxelor, a sumelor de bani și a taxelor fixe percepute de agenție

(1)  
Cuantumul taxelor aferent utilizării ghișeului unic pentru depunerea la agenție a cererilor menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e) este o sumă fixă specificată în tabelul A de la punctul 2 din anexă. Această taxă fixă trebuie plătită în momentul depunerii cererii.
(2)  

Cuantumul taxelor pentru prelucrarea cererilor menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e), inclusiv pentru desfășurarea activităților menționate la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (c) și al doilea paragraf, este egal cu totalul următoarelor:

(a) 

numărul de ore petrecute de personalul agenției și de experții externi pentru prelucrarea cererii, înmulțit cu tariful orar al agenției specificat la punctul 1 din anexă;

(b) 

cuantumul taxelor percepute de agenție este suplimentat cu cuantumul relevant furnizat de autoritățile naționale de siguranță („ANS”), care rezultă din costurile de prelucrare a componentei naționale a cererii.

(3)  
Cuantumul taxelor pentru depunerea și prelucrarea cererilor respective și pentru eliberarea autorizațiilor menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) este o sumă fixă specificată în tabelul B de la punctul 3 din anexă și include taxa pentru utilizarea ghișeului unic menționată la alineatul (1). Această taxă fixă trebuie plătită în momentul depunerii cererii.
(4)  
Cuantumul taxelor pentru serviciile menționate la articolul 2 alineatul (3) este egal cu numărul de ore petrecute de personalul agenției și de experții externi, înmulțit cu tariful orar al agenției specificat la punctul 1 din anexă.
(5)  
La cererea solicitantului, în cazul microîntreprinderilor sau al întreprinderilor mici sau mijlocii se aplică o reducere de 20 % din suma percepută de agenție pentru o cerere. Această solicitare trebuie făcută când se depune cererea, atunci când se aplică taxe fixe, și cel târziu înainte ca agenția să emită o factură în toate celelalte cazuri.

În sensul prezentului regulament, microîntreprindere sau întreprindere mică sau mijlocie înseamnă un producător, un administrator de infrastructură sau o întreprindere feroviară autonomă, care este stabilit(ă) sau își are sediul într-o țară membră a Spațiului Economic European și care îndeplinește condițiile prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei ( 5 ).

Solicitantul trebuie să prezinte dovezi, prin intermediul ghișeului unic, care să demonstreze că se califică drept microîntreprindere sau întreprindere mică sau mijlocie. Agenția evaluează dovezile furnizate și decide să refuze cererea de acordare a statutului de microîntreprindere sau de întreprindere mică sau mijlocie în caz de îndoieli sau de lipsă de justificare.

▼B

Articolul 4

Estimări ale taxelor și sumelor de bani

(1)  
Agenția emite, la cererea solicitantului, o estimare fără caracter obligatoriu a cuantumului taxelor și al sumelor de bani aferente cererii sau solicitării de servicii și oferă informații cu privire la data la care vor fi emise facturile.

ANS implicate în prelucrarea unei cereri furnizează agenției o estimare fără caracter obligatoriu a costurilor lor, astfel cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b), pentru ca acestea să fie incluse în estimarea emisă de agenție.

(2)  
În cursul prelucrării unei cereri, agenția și ANS își monitorizează costurile proprii. La cererea solicitantului, atunci când costurile riscă să depășească estimarea cu mai mult de 15 %, agenția informează solicitantul cu privire la acest lucru.
(3)  
Dacă prelucrarea unei cereri sau prestarea unui serviciu durează mai mult de un an, solicitantul poate cere o nouă estimare.
(4)  
Atunci când se solicită emiterea de estimări și orice revizuire a acestora, termenele-limită stabilite la articolul 19 alineatul (4) și la articolul 21 alineatul (6) din Directiva (UE) 2016/797, precum și la articolul 10 alineatul (6) din Directiva (UE) 2016/798 pot fi suspendate timp de maximum 10 zile lucrătoare.

Articolul 5

Condițiile de plată

▼M1

(1)  

Agenția emite o factură pentru taxele și sumele de bani datorate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data:

(a) 

deciziei sale, cu excepția deciziilor care intră sub incidența regimului de taxe fixe sau care fac obiectul articolului 6 alineatul (3);

(b) 

deciziei comisiei pentru soluționarea contestațiilor;

(c) 

la care s-a încheiat serviciul prestat;

(d) 

retragerii unei cereri;

(e) 

oricărui alt eveniment care a dus la încetarea prelucrării unei cereri.

În ceea ce privește taxele fixe care trebuie plătite la momentul depunerii cererii, menționate la articolul 3 alineatele (1) și (3), înainte de prelucrarea cererii de către agenție, agenția poate conveni asupra unei alte date scadente cu fiecare solicitant în parte și poate, de asemenea, să încheie un acord special privind facturarea.

(2)  

Factura conține următoarele elemente, după caz:

(a) 

diferențierea între taxe sau sume de bani;

(b) 

cuantumurile care fac obiectul unor taxe fixe;

(c) 

în cazul în care nu se aplică taxe fixe, numărul de ore petrecute sub responsabilitatea agenției și tariful orar aplicat;

(d) 

atunci când este cazul, costurile facturate de către ANS responsabilă. Acestea se specifică în legătură cu sarcinile executate și cu timpul lucrat sau sub forma unor rate fixe aplicate de ANS pentru prelucrarea componentei naționale a cererii.

▼B

(3)  
ANS furnizează agenției, cel târziu în momentul în care agenția o solicită, o situație a costurilor asociate contribuției lor, în vederea includerii în factura emisă de agenție. Situația costurilor include detalii privind modul în care au fost calculate costurile respective.
(4)  
Taxele și sumele de bani se exprimă și se plătesc în euro.

▼M1

(4a)  
În cazul în care solicitanților li se aplică articolul 6 alineatul (3), agenția are dreptul de a emite notificări de plată prin care să solicite plata parțială pentru componentele deja prelucrate ale cererii. În absența plății solicitate într-un termen stabilit de agenție, dar nu mai mic de 10 zile calendaristice, agenția poate suspenda prelucrarea cererii și informează solicitantul în acest sens. Agenția reia prelucrarea cererii în cazul în care plata solicitată este efectuată în termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea suspendării. În absența plății în termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea suspendării, agenția are dreptul de a respinge cererea.

▼B

(5)  
Agenția notifică solicitanților decizia și emite factura prin intermediul ghișeului unic menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/796.
(6)  
Agenția poate factura cuantumuri intermediare o dată la șase luni.
(7)  
Plata taxelor și a sumelor de bani se face prin transfer în contul bancar al agenției indicat în acest scop.
(8)  
Solicitanții se asigură că agenția primește plata pentru cuantumurile datorate, inclusiv eventualele comisioane bancare aferente plății, în 60 de zile calendaristice de la data notificării facturii.

▼M1

(9)  
Dacă solicitantul este o microîntreprindere sau o întreprindere mică sau mijlocie, agenția ia în considerare solicitările de prelungire rezonabilă a termenului-limită pentru plată și plata în rate.

▼B

(10)  
Se rambursează către ANS costurile suportate pentru prelucrarea componentei naționale a cererilor în termenele-limită menționate la alineatele (8) și (9).

Articolul 6

Neplată

▼M1

(1)  
În absența plății sumelor datorate, agenția poate percepe dobândă pentru fiecare zi calendaristică suplimentară de întârziere a plății și aplică normele privind recuperarea prevăzute în partea 1, titlul IV, capitolul 6, secțiunea 5 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum se aplică agențiilor europene, în special articolul 101, precum și în normele financiare ale agenției adoptate în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2016/796.

▼B

(2)  
Rata dobânzii este rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care are loc scadența, majorată cu opt puncte procentuale.

▼M1

(3)  
În cazul în care agenția are dovezi că capacitatea financiară a solicitantului este în pericol sau în cazul în care solicitantul nu este stabilit sau nu își are sediul într-o țară membră a Spațiului Economic European, agenția poate impune solicitantului să furnizeze o garanție bancară sau un depozit garantat în termen de 15 zile de la primirea cererii. În cazul în care solicitantul nu face acest lucru, agenția îi poate respinge cererea.
(4)  
Fără a aduce atingere alineatului (1), agenția poate respinge o nouă cerere sau poate suspenda prelucrarea unei cereri în curs în cazul în care solicitantul sau succesorul său legal nu și-a îndeplinit obligațiile de plată care decurg din sarcini sau servicii anterioare de autorizare, de certificare sau de aprobare efectuate de agenție, cu excepția cazului în care solicitantul plătește toate sumele datorate. În cazul în care o cerere în curs urmează să fie suspendată, procedura menționată la articolul 5 alineatul (4a) se aplică în consecință.

▼B

(5)  
Agenția realizează toate demersurile juridice corespunzătoare pentru a asigura plata integrală a facturilor emise. În acest scop, ANS care au depus o situație a costurilor în vederea rambursării sprijină agenția în acest proces.

Articolul 7

Contestații și taxele pentru contestații

(1)  
Agenția percepe o taxă pentru orice contestație care este respinsă sau retrasă.
(2)  
Taxa pentru contestație este, în funcție de care cuantum este mai redus dintre cele două, fie de 10 000 EUR, fie egală cu cuantumul taxei percepute pentru decizia împotriva căreia se depune contestația.
(3)  
Registratorul comisiei pentru soluționarea contestațiilor îl informează pe contestatar cu privire la condițiile de plată. Începând de la data notificării facturii, contestatarul are la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru efectuarea plății.
(4)  
Un solicitant poate introduce, la comisia pentru soluționarea contestațiilor, o contestație împotriva taxelor și a sumelor de bani facturate.

Articolul 8

Publicarea și revizuirea tarifelor

▼M1

(1)  
Agenția publică tariful orar și ratele fixe menționate la articolul 3 pe site-ul său web.
(2)  
ANS publică pe site-ul său web ratele relevante pentru stabilirea costurilor facturate către agenție menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b). Dacă aplică un tarif fix, ANS precizează cărui caz de autorizare și de certificare i se va aplica tariful fix. ANS pune la dispoziția agenției un link către site-ul său web care conține informații privind taxele și sumele de bani pe care le percepe.

▼B

(3)  
Site-ul web al agenției conține un link către informațiile respective.
(4)  
Agenția include, în raportul anual menționat la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/796, informații despre elementele care servesc ca bază pentru tariful orar, rezultatele și previziunile financiare.

Articolul 9

Procedurile agenției

(1)  

Pentru a diferenția veniturile și cheltuielile de activitățile pentru care se aplică taxele și sumele de bani menționate la articolul 1 alineatul (1), agenția:

(a) 

primește și păstrează veniturile generate de taxe și sume de bani percepute într-un cont bancar separat;

(b) 

raportează anual cu privire la veniturile și cheltuielile totale asociate activităților pentru care se percep taxe și sume de bani, precum și cu privire la structura și performanța costurilor.

(2)  
Dacă, la sfârșitul unui exercițiu financiar, veniturile totale din taxe și sume de bani depășesc costurile totale ale activităților pentru care se percep taxe și sume de bani, surplusul se păstrează într-o rezervă bugetară și se utilizează la gestionarea surplusurilor sau a deficitelor în conformitate cu regulamentul financiar al agenției.
(3)  
Se asigură sustenabilitatea veniturilor din activități pentru care se percep taxe și sume de bani.

Articolul 10

Evaluare și revizuire

(1)  
Regimul de taxe și sume de bani face obiectul unei evaluări o dată pe exercițiu financiar. Această evaluare se bazează pe rezultatele financiare anterioare ale agenției și pe estimarea acesteia privind cheltuielile și veniturile. Evaluarea este legată, de asemenea, de documentul de programare unic al agenției.

▼M1

(1a)  

Cuantumurile menționate în anexă se indexează de către agenție, pentru prima dată în 2023 și, ulterior, o dată în fiecare exercițiu financiar, începând de la 1 ianuarie,

(a) 

pe baza actualizării anuale a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și pe baza coeficienților corectori aferenți, publicați în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu o metodă de calcul care urmează să fie convenită de consiliul de administrație al agenției, și pe baza datelor financiare anuale relevante utilizate în documentul unic de programare al agenției și în rapoartele anuale de activitate consolidate ale acesteia și/sau

(b) 

pe baza ratei inflației din Uniune, în conformitate cu metoda prevăzută la punctul 4 din anexă.

▼B

(2)  
Comisia revizuiește, dacă este necesar, taxele și sumele de bani pe baza estimării rezultatelor și previziunilor financiare ale agenției.

▼M1

(3)  
Având în vedere informațiile furnizate de agenție în rapoartele sale anuale, prezentul regulament se reexaminează până la 16 iunie 2024 cel târziu, în vederea introducerii progresive a unor taxe fixe suplimentare.

▼B

Articolul 11

Dispoziții tranzitorii

În cazurile menționate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/545 și la articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763, taxele și sumele de bani menționate în prezentul regulament nu se aplică activității realizate înainte de depunerea cererii la agenție, această activitate făcând obiectul legislației naționale.

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 februarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1




ANEXĂ

1. 

Agenția aplică un tarif orar de 239 EUR.

2. 

Taxele fixe care trebuie plătite agenției pentru utilizarea ghișeului unic sunt următoarele:



Tabelul A

 

Grup de costuri ghișeu unic

Cuantum (EUR)

Depunerea unei cereri la agenție pentru:

1.

Un certificat unic de siguranță

400

2.

O autorizație de tip de vehicul

400

3.

O autorizație de vehicul, alta decât o autorizație în conformitate cu tipul

400

4.

O omologare de echipament ERTMS terestru

400

5.

Un proces de implicare prealabilă

400

3. 

Taxele fixe pentru depunerea și prelucrarea cererilor de introducere pe piață a unui vehicul sau a unei serii de vehicule care sunt în conformitate cu un tip de vehicul autorizat sunt următoarele:



Tabelul B

 

Grup de costuri

Cuantum (EUR)

Depunerea la agenție și prelucrarea de către agenție a unei cereri de decizie de autorizare a vehiculelor în conformitate cu tipul:

1.

vagoane de marfă și toate vehiculele menționate la punctul 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 321/2013 al Comisiei (1)

775

2.

(a)  unități de tracțiune termice sau electrice;

(b)  vagoane de călători;

(c)  echipamente mobile de construcție și de întreținere a infrastructurii feroviare;

970

3.

trenuri autopropulsate cu motoare termice sau electrice

1 115

(1)   

Regulamentul (UE) nr. 321/2013 al Comisiei din 13 martie 2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „material rulant – vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2006/861/CE (JO L 104, 12.4.2013, p. 1).

4. 

Rata anuală a inflației menționată la articolul 10 alineatul (1a) se stabilește după cum urmează:



Rata anuală a inflației care trebuie folosită:

„IAPC (toate elementele) al Eurostat – Uniunea Europeană toate țările” (2015 = 100) variație procentuală/medie 12 luni

Valoarea ratei care trebuie luată în considerare:

Valoarea ratei cu trei luni înainte de aplicarea indexării



( 1 ) Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

( 2 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei (a se vedea pagina 49 din prezentul Jurnal Oficial).

( 3 ) Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 138, 26.5.2016, p. 44).

( 4 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 90, 6.4.2018, p. 66).

( 5 ) Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).