02018R0763 — RO — 16.06.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/763 AL COMISIEI

din 9 aprilie 2018

de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 129 25.5.2018, p. 49)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/777 AL COMISIEI din 12 iunie 2020

  L 188

1

15.6.2020
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/763 AL COMISIEI

din 9 aprilie 2018

de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește modalitățile practice care urmează să fie aplicate de întreprinderile feroviare la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate prin intermediul ghișeului unic menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) („ghișeul unic”).

De asemenea, se stabilesc modalitățile practice care urmează să fie aplicate de organismele de certificare a siguranței la evaluarea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranță sau a cererilor de reînnoire sau de actualizare a acestor certificate, precum și pentru coordonarea cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

„organism de certificare a siguranței” înseamnă organismul responsabil de eliberarea certificatului unic de siguranță, care poate fi agenția sau o autoritate națională de siguranță;

2. 

„data primirii cererii” înseamnă:

(a) 

în cazul în care rolul de organism de certificare a siguranței îi revine agenției, prima zi de după confirmarea de primire a dosarului de cerere care este zi lucrătoare atât pentru agenție, cât și pentru autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată;

(b) 

în cazul în care rolul de organism de certificare a siguranței îi revine unei autorități naționale de siguranță, prima zi de după confirmarea de primire a dosarului de cerere care este zi lucrătoare în statul membru vizat;

3. 

„implicare prealabilă” înseamnă o etapă procedurală premergătoare transmiterii unei cereri, în cursul căreia solicitantul poate cere informații suplimentare privind etapele următoare ale procesului de evaluare a siguranței de la organismul de certificare a siguranței și de la autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată;

4. 

„problemă reziduală” înseamnă o problemă minoră, identificată în timpul evaluării unei cereri pentru un certificat unic de siguranță, care nu împiedică eliberarea sa și poate să fie amânată pentru monitorizare ulterioară;

▼M1

5. 

„data relevantă” înseamnă 16 iunie 2019 în ceea ce privește statele membre care nu au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective. Ea înseamnă 16 iunie 2020 în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798. Ea înseamnă 31 octombrie 2020 în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective.

▼B

Articolul 3

Responsabilitățile agenției și ale autorităților naționale de siguranță

(1)  În afară de emiterea certificatelor unice de siguranță, organismul de certificare a siguranței are următoarele atribuții:

(a) 

planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea activităților de evaluare pe care le derulează;

(b) 

stabilirea unor mecanisme de coordonare între părțile relevante.

(2)  Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată acceptă implicarea prealabilă la cererea solicitantului și oferă orice clarificări cerute de solicitant în contextul implicării prealabile.

(3)  În scopul eliberării certificatelor unice de siguranță, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată compilează, fiecare pentru propria sa parte, următoarele informații:

(a) 

toate informațiile relevante privind diferitele etape ale evaluării, inclusiv motivarea deciziilor luate în timpul evaluării și identificarea eventualelor limitări sau condiții de utilizare care urmează să fie incluse în certificatul unic de siguranță;

(b) 

rezultatul evaluării, inclusiv o sinteză a concluziilor și, după caz, un aviz privind eliberarea certificatului unic de siguranță.

(4)  În cazul în care rolul de organism de certificare a siguranței îi revine agenției, aceasta compilează informațiile menționate la alineatul (3) litera (b) în rezultatul final al evaluării.

(5)  Agenția monitorizează datele de expirare ale tuturor certificatelor unice de siguranță valabile a căror zonă de operare include mai multe state membre și transmite aceste informații autorităților naționale de siguranță relevante.

(6)  Autoritățile naționale de siguranță transmit agenției și celorlalte autorități naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată toate informațiile relevante care pot avea un impact asupra procesului de evaluare a siguranței.

(7)  Agenția trebuie să publice și să actualizeze în mod gratuit un ghid al solicitantului, în toate limbile oficiale ale Uniunii, care să descrie și, după caz, să explice cerințele stabilite în prezentul regulament. Ghidul solicitantului trebuie să includă și modelele elaborate de agenție în cooperare cu autoritățile naționale de siguranță.

(8)  Autoritățile naționale de siguranță publică și actualizează în mod gratuit un ghid al solicitantului care descrie și, după caz, explică normele naționale aplicabile cu privire la zona de operare preconizată și normele procedurale naționale aplicabile.

(9)  Agenția și autoritatea națională de siguranță trebuie să pună în aplicare proceduri sau măsuri interne pentru managementul procesului de evaluare a siguranței. Respectivele modalități sau proceduri iau în considerare acordurile menționate la articolul 11 din Directiva (UE) 2016/798.

(10)  Fiecărui certificat unic de siguranță i se alocă un număr european de identificare unic (NEI). Agenția stabilește structura și conținutul acestui număr și le pune la dispoziție pe site-ul său.

(11)  În cazul în care solicitantul precizează în cerere că intenționează să își desfășoare activitatea în stații din state membre vecine cu caracteristici similare ale rețelelor și cu norme de exploatare similare, atunci când respectivele stații sunt aproape de frontieră, certificatul unic de siguranță este valabil până la aceste stații fără a fi necesară extinderea zonei de operare, autoritățile de siguranță naționale competente ale statelor membre vecine fiind consultate în prealabil de către organismul de certificare a siguranței. Înainte de a emite certificatul unic de siguranță, autoritățile naționale de siguranță din statele membre în cauză confirmă organismului de certificare de siguranță că normele naționale aplicabile și obligațiile referitoare la acordurile transfrontaliere notificate sunt îndeplinite.

(12)  În scopul evaluării cererilor, organismul de certificare a siguranței acceptă autorizațiile, recunoașterile sau certificatele produselor sau serviciilor oferite de întreprinderile feroviare sau de contractanții, partenerii sau furnizorii acestora, acordate în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, ca dovadă a capacității întreprinderii feroviare de a îndeplini cerințele corespunzătoare definite în Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei ( 2 ).

Articolul 4

Responsabilitățile solicitanților

(1)  Fără a aduce atingere termenului permis pentru evaluare stabilit la articolul 6, solicitantul transmite cererea de eliberare a certificatului unic de siguranță sau cererea de actualizare sau de reînnoire a unui astfel de certificat prin intermediul ghișeului unic, înainte de următoarele date, după caz:

(a) 

data planificată pentru începerea oricărei noi operațiuni de transport feroviar;

(b) 

data planificată pentru începerea unei operațiuni de transport feroviar în condiții diferite de cele prevăzute în certificatul unic de siguranță actual, ca urmare a unei modificări substanțiale a tipului, a amplorii sau a zonei operațiunii;

(c) 

data de expirare a certificatului unic de siguranță actual.

(2)  La transmiterea unei cereri de eliberare a unui nou certificat unic de siguranță, solicitantul furnizează toate informațiile enumerate în anexa I.

(3)  La transmiterea unei cereri de actualizare sau de reînnoire a certificatului unic de siguranță, solicitantul furnizează informațiile enumerate în anexa I și descrie modificările făcute de la momentul eliberării certificatului actual.

În cazul în care, în timpul activităților de supraveghere derulate după ultima evaluare, sunt identificate neconformități majore care ar putea afecta caracteristicile de siguranță sau ar putea crea riscuri grave de siguranță sau orice alte aspecte problematice, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată decid dacă trebuie să fie reevaluat întregul dosar de cerere.

(4)  Alegerea organismului de certificare a siguranței realizată de solicitant este irevocabilă până la finalizarea sau încheierea procesului de evaluare a siguranței.

(5)  La solicitarea implicării prealabile, solicitantul prezintă informațiile enumerate la punctele 1-6 din anexa I, prin intermediul ghișeului unic.

(6)  În cazul în care dosarul transmis conține copii ale unor documente eliberate de alte entități decât organismul de certificare a siguranței, solicitantul păstrează originalele timp de cel puțin 5 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului unic de siguranță. În cazul reînnoirii sau al actualizării, solicitantul păstrează originalele tuturor documentelor depuse în cadrul cererii respective și eliberate de alte entități decât organismul de certificare a siguranței timp de cel puțin 5 ani de la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului unic reînnoit sau actualizat. Solicitantul prezintă aceste documente originale la solicitarea agenției sau a autorităților naționale de siguranță.

Articolul 5

Limba

(1)  În cazul în care rolul de organism de certificare a siguranței îi revine agenției, limba utilizată în cerere este următoarea:

(a) 

pentru partea din dosarul de cerere menționată la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798, una dintre limbile oficiale ale Uniunii, la alegerea solicitantului;

(b) 

pentru părțile din dosarul de cerere menționate la articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2016/798, precum și pentru părțile din dosarul de cerere menționate la punctul 8.1 din anexa I, limba stabilită de statul membru vizat și precizată în ghidul solicitantului menționat la articolul 3 alineatul (8) din prezentul regulament.

(2)  Orice decizie a agenției privind eliberarea certificatului unic de siguranță, inclusiv motivarea deciziei în rezultatul final al evaluării și, după caz, certificatul unic de siguranță, se redactează în limba menționată la alineatul (1) litera (a).

Articolul 6

Etape procedurale și termene

(1)  Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată aplică procedurile prevăzute în anexa II.

(2)  Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată evaluează, fiecare în parte, dacă cererea conține documentele justificative necesare enumerate în anexa I. Organismul de certificare a siguranței informează solicitantul, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult o lună de la data primirii cererii, dacă cererea este completă.

(3)  Decizia privind eliberarea certificatului unic de siguranță se ia cel târziu la patru luni de la data la care solicitantul este informat că cererea este completă, sub rezerva dispozițiilor de la alineatele (5)-(7).

(4)  În cazul în care solicitantul este informat că dosarul nu este complet, organismul de certificare a siguranței, în colaborare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată, solicită prompt informațiile necesare suplimentare, incluzând justificări și detalii privind termenul de primire a răspunsului solicitantului.

Termenul pentru furnizarea informațiilor suplimentare este rezonabil, proporțional cu dificultatea furnizării informațiilor solicitate și convenit împreună cu solicitantul imediat ce acesta este informat că dosarul său nu este complet. În cazul în care solicitantul nu furnizează informațiile solicitate în termenul convenit, organismul de certificare a siguranței poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să informeze solicitantul că cererea i-a fost respinsă.

Decizia privind eliberarea certificatului unic de siguranță se ia cel târziu la patru luni de la data transmiterii de către solicitant a informațiilor suplimentare cerute.

(5)  Chiar dacă dosarul de cerere este complet, agenția sau autoritatea națională de siguranță vizată de zona de operare preconizată poate solicita informații suplimentare în orice moment înainte de luarea deciziei și stabilește un termen rezonabil pentru furnizarea acestora. O astfel de solicitare prelungește termenul stabilit la alineatul (3) din prezentul articol, în condițiile stabilite în anexa II.

(6)  Termenul prevăzut la alineatul (3) din prezentul articol poate fi prelungit de agenție cu următoarele perioade, menționate la articolul 10 alineatul (7) din Directiva (UE) 2016/798:

(a) 

perioada de cooperare în vederea ajungerii la o evaluare reciproc acceptabilă;

(b) 

perioada în care chestiunea este transmisă către comisia pentru soluționarea contestațiilor, în vederea arbitrajului.

(7)  Termenul poate fi, de asemenea, prelungit cu perioada necesară pentru solicitant pentru a putea organiza vizite sau inspecții la siturile sale sau un audit al organizației sale.

(8)  Certificatul unic de siguranță trebuie să conțină informațiile enumerate în anexa III.

Articolul 7

Comunicare

(1)  Organismul de certificare a siguranței, autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată și solicitantul comunică prin intermediul ghișeului unic cu privire la orice problemă menționată la articolul 12.

(2)  Stadiul tuturor etapelor din procesul de evaluare a siguranței, rezultatul evaluării și decizia privind cererea se comunică solicitantului prin intermediul ghișeului unic.

(3)  Fără a aduce atingere alineatului (1), ghidurile solicitantului elaborate de agenție și de autoritățile naționale de siguranță sugerează modalități de comunicare între acestea și solicitant.

(4)  Ghișeul unic confirmă primirea cererii pentru eliberarea certificatului unic de siguranță.

Articolul 8

Perioada de valabilitate a certificatelor unice de siguranță

Certificatele unice de siguranță sunt valabile pentru o perioadă de cinci ani.

Totuși, în cazul în care este necesară o perioadă mai scurtă pentru a se asigura controlul efectiv al riscurilor care afectează siguranța operațiunilor feroviare, organismul de certificare a siguranței poate decide, în colaborare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată, să acorde certificatul unic de siguranță pentru o perioadă mai scurtă de cinci ani. În acest caz, organismul de certificare a siguranței include motivele deciziei sale în rezultatul evaluării înregistrat în conformitate cu articolul 9.

Articolul 9

Gestionarea informațiilor

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată înregistrează în ghișeul unic toate informațiile relevante și rezultatul evaluării menționate la articolul 3 alineatul (3). Agenția înregistrează în ghișeul unic și rezultatul final al evaluării menționat la articolul 3 alineatul (4).

În cazul în care autoritățile naționale de siguranță utilizează un sistem de gestionare a informațiilor pentru prelucrarea cererilor care le sunt adresate, acestea transferă toate informațiile relevante către ghișeul unic.

Articolul 10

Organizarea de vizite și inspecții la sediile întreprinderilor feroviare și de audituri

(1)  Atunci când se efectuează vizite și inspecții la sediile solicitanților, precum și audituri, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/798, obiectivele și domeniul de aplicare ale acestor vizite și inspecții la sediile aplicanților și ale auditurilor, precum și rolul atribuit fiecărei autorități trebuie să fie coordonate între agenție și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată.

(2)  Atunci când efectuează vizite și inspecții la sediile solicitanților și audituri, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatele (5) și (8) din Directiva (UE) 2016/798, organismul responsabil de efectuarea inspecției, vizitei sau auditului întocmește un raport în care precizează problemele identificate în timpul evaluării și menționează dacă acestea au fost închise pe baza elementelor de probă furnizate în timpul vizitei, în urma inspecției sau auditului și, dacă da, în ce mod. Acest raport poate include și problemele suplimentare menționate la articolul 12, care trebuie să fie rezolvate de solicitant într-un termen convenit.

(3)  Atunci când se organizează vizite sau inspecții la sediile solicitantului sau audituri, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatele (5) și (8) din Directiva (UE) 2016/798, solicitantul furnizează detalii cu privire la persoana care îl va reprezenta și la regulile și procedurile de siguranță aplicabile la sediu și care trebuie să fie respectate de organismul responsabil pentru efectuarea vizitei, a inspecției sau a auditului. Termenele pentru vizite, inspecții și audituri, inclusiv termenele de furnizare a informațiilor menționate mai sus, sunt convenite între autoritățile vizate și solicitant.

Articolul 11

Coordonarea între agenție și autoritățile naționale de siguranță

(1)  Atunci când acționează ca organism de certificare, agenția se coordonează cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată în diferitele etape ale procesului de evaluare a siguranței. Agenția și autoritățile naționale de siguranță discută orice problemă legată de procesul de evaluare a siguranței, inclusiv eventualele deficiențe, și orice solicitare de informații suplimentare care are un impact asupra termenului evaluării sau care poate afecta activitatea celorlalte autorități naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), fiecare organism implicat în procesul de evaluare a siguranței poate contacta direct solicitantul cu privire la problemele legate de propria sa parte din evaluare.

(3)  Înainte de a decide cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranță, agenția și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată întreprind următorii pași:

(a) 

discută rezultatul propriilor evaluări;

(b) 

convin asupra eventualelor motive de îngrijorare rămase, care urmează să fie amânate pentru a fi analizate în cursul supravegherii ulterioare;

(c) 

convin asupra oricărei limitări sau condiții de utilizare care urmează să fie inclusă în certificatul unic de siguranță.

(4)  Atunci când solicitantul stabilește un plan de măsuri pentru eliminarea motivelor de îngrijorare rămase menționate la alineatul (3) litera (b), autoritățile naționale de siguranță vizate stabilesc de comun acord care dintre ele va urmări realizarea acestuia. În acest scop, autoritățile naționale de siguranță vizate se coordonează, după caz, în conformitate cu modalitățile menționate la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 ( 3 ), și informează agenția în legătură cu acordul lor, precum și cu rezultatele activităților de supraveghere aferente.

Agenția ia în considerare informațiile privind rezultatele activităților de supraveghere desfășurate de către autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată în ceea ce privește monitorizarea problemelor reziduale pentru a hotărî dacă acestea pot fi închise în timpul evaluării cererii de reînnoire sau de actualizare.

(5)  Agenția ține evidența activităților de coordonare și le înregistrează în ghișeul unic, în conformitate cu articolul 9.

Articolul 12

Clasificarea problemelor

(1)  Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată clasifică problemele identificate în cursul evaluării dosarului de cerere după cum urmează:

(a) 

„tip 1”: probleme care necesită un răspuns din partea solicitantului pentru înțelegerea dosarului de cerere;

(b) 

„tip 2”: probleme care pot duce la o modificare a dosarului de cerere sau la o acțiune minoră din partea solicitantului; acțiunea care urmează a fi întreprinsă rămâne la latitudinea solicitantului și nu împiedică eliberarea certificatului unic de siguranță;

(c) 

„tip 3”: probleme care necesită întreprinderea unor acțiuni specifice de către solicitant, a căror realizare poate fi amânată până după acordarea certificatului unic de siguranță; acțiunea pentru rezolvarea problemei este propusă de solicitant și convenită împreună cu partea care a identificat problema;

(d) 

„tip 4”: probleme care necesită o modificare a dosarului de cerere sau întreprinderea unei acțiuni specifice de către solicitant; certificatul unic de siguranță se acordă doar cu condiția rezolvării problemei sau a includerii în certificat a unor restricții sau condiții de utilizare care să elimine problema; orice acțiune pentru rezolvarea problemei este propusă de solicitant și convenită împreună cu partea care a identificat problema.

(2)  În urma răspunsului sau a acțiunii întreprinse de solicitant, în funcție de problemă, organismul de certificare a siguranței sau autoritatea națională de siguranță vizată reevaluează problemele identificate, le reclasifică, după caz, și atribuie fiecărei probleme identificate una dintre următoarele stări:

(a) 

„problemă în așteptare” dacă elementele de probă furnizate de solicitant nu sunt satisfăcătoare și mai sunt necesare informații suplimentare;

(b) 

„problemă reziduală care trebuie supravegheată” se referă la supravegherea în cazul în care există în continuare o problemă reziduală;

(c) 

„problemă închisă” dacă solicitantul a furnizat un răspuns adecvat și nu mai rămân alte motive de îngrijorare.

Articolul 13

Competența personalului implicat în evaluări

(1)  Agenția și autoritățile naționale de siguranță se asigură că personalul implicat în evaluări are următoarele competențe:

(a) 

cunoașterea cadrului de reglementare relevant, astfel cum se aplică evaluării;

(b) 

cunoștințe privind modul de operare a sistemului feroviar;

(c) 

un nivel adecvat de analiză critică;

(d) 

experiență în evaluarea siguranței sau într-un sistem de gestionare similar în sectorul feroviar sau un sistem de management al siguranței într-un sector cu probleme operaționale și tehnice echivalente;

(e) 

competențe de rezolvare a problemelor, comunicare și muncă în echipă;

(f) 

orice altă competență prevăzută de o anumită evaluare.

În cazul muncii în echipă, competențele pot fi partajate între membri ai echipei.

Personalul care efectuează vizitele, inspecțiile și auditurile menționate la articolul 10 trebuie să demonstreze, de asemenea, că posedă cunoștințe și experiență în competențe de intervievare.

(2)  În vederea asigurării unei aplicări corecte a alineatului (1), agenția și autoritățile naționale de siguranță trebuie să pună în aplicare un sistem de management al competenței care include:

(a) 

dezvoltarea unor profiluri de competență pentru fiecare loc de muncă, poziție sau funcție;

(b) 

recrutarea de personal în conformitate cu profilurile de competențe;

(c) 

menținerea, dezvoltarea și evaluarea competenței personalului în conformitate cu profilurile de competențe.

Articolul 14

Revizuirea în temeiul articolului 10 alineatul (12) din Directiva (UE) 2016/798

(1)  În cazul în care organismul de certificare a siguranței emite o decizie negativă, care poate consta în refuzarea certificatului unic de siguranță, în excluderea unei porțiuni din rețea în conformitate cu evaluarea negativă menționată la articolul 10 alineatul (7) din Directiva (UE) 2016/798 sau în identificarea unor restricții sau condiții de utilizare diferite de cele solicitate în cerere, solicitantul poate cere revizuirea deciziei.

(2)  Cererea de revizuire se transmite de către solicitant prin intermediul ghișeului unic și include o listă a aspectelor care, din punctul de vedere al solicitantului, nu au fost analizate în mod corespunzător în timpul procesului de evaluare a siguranței.

(3)  Eventualele informații suplimentare furnizate după adoptarea deciziei privind eliberarea sau refuzarea unui certificat unic de siguranță nu sunt admisibile ca elemente de probă.

(4)  Organismul de certificare a siguranței, în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată, asigură imparțialitatea procesului de revizuire.

(5)  Procesul de revizuire se axează pe aspectele care justifică divergența dintre decizia organismului de certificare a siguranței și cererea solicitantului.

(6)  În cazul în care rolul de organism de certificare a siguranței îi revine agenției, revizuirea se efectuează în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată.

(7)  Organismul de certificare a siguranței comunică decizia de confirmare sau de adaptare a deciziei inițiale tuturor părților implicate în evaluare, inclusiv solicitantului, prin intermediul ghișeului unic.

Articolul 15

Dispoziții tranzitorii

(1)  În cazul în care o autoritate națională de siguranță admite că nu va putea elibera un certificat de siguranță în conformitate cu Directiva 2004/49/CE înainte de data relevantă în statul membru vizat, aceasta informează imediat solicitantul și agenția.

(2)  În cazul menționat la articolul 10 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/798, solicitantul decide dacă cererea ar trebui să fie evaluată în continuare de către autoritatea națională de siguranță sau transferată agenției. Solicitantul informează ambele organisme și se aplică următoarele:

(a) 

în cazurile în care solicitantul a decis să utilizeze agenția ca organism de certificare a siguranței, autoritatea națională de siguranță trebuie să transfere agenției dosarul de cerere și rezultatele evaluării menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE. Agenția și autoritatea națională de siguranță cooperează și acordă asistență solicitantului la completarea cererii în vederea îndeplinirii cerințelor suplimentare de la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798;

(b) 

în cazurile în care solicitantul a decis să recurgă la autoritatea națională de siguranță ca organism de certificare a siguranței, autoritatea națională de siguranță continuă examinarea cererii și decide cu privire la emiterea unui certificat unic de siguranță în conformitate cu articolul 10 din Directiva (UE) 2016/798 și cu prezentul regulament. Autoritatea respectivă acordă asistență solicitantului la completarea cererii în vederea îndeplinirii cerințelor suplimentare de la articolul 9 din Directiva (UE) 2016/798.

(3)  În cazul unui solicitant care intenționează să își desfășoare activitatea în mai mult de un stat membru, organismul de certificare a siguranței trebuie să fie agenția și se aplică procedura prevăzută la alineatul (2) litera (a).

(4)  În toate cazurile, solicitantul trebuie să depună cererea revizuită după data relevantă din statul membru în cauză, prin intermediul ghișeului unic. Organismul de certificare a siguranței îl asistă pe solicitant la efectuarea acestei sarcini.

▼M1

(4a)  În pofida alineatelor (1)-(4), în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798 și în care Directiva (UE) 2016/798 se aplică de la 16 iunie 2020, ANS continuă, la cererea solicitantului, efectuarea evaluării cererilor de certificate de siguranță în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, după 16 iunie 2020, cu condiția să elibereze certificatul de siguranță înainte de 30 octombrie 2020.

În cazul în care o ANS își dă seama că nu va fi în măsură să elibereze un certificat de siguranță înainte de 30 octombrie 2020, ea informează imediat solicitantul și agenția și se aplică alineatele (2)-(4).

▼B

(5)  După data respectivă, orice întreprindere feroviară cu sediul în statul membru în cauză, pentru care un certificat de siguranță eliberat în conformitate cu Directiva 2004/49/CE necesită o reînnoire sau o actualizare care rezultă din modificările aduse categoriei, amplorii și zonei operațiunii, trebuie să depună o nouă cerere pentru un certificat unic de siguranță, prin intermediul ghișeului unic, în conformitate cu prezentul regulament.

(6)  În cazul în care zona de operare preconizată nu se limitează la un singur stat membru, certificatul unic de siguranță eliberat de agenție între 16 iunie 2019 și 16 iunie 2020 exclude rețeaua sau rețelele din oricare dintre statele membre care au notificat agenția și Comisia în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798 și care nu au transpus încă directiva respectivă și nu au pus în aplicare măsurile naționale de transpunere. Autoritățile naționale de siguranță ale statelor membre care au făcut o astfel de notificare:

(a) 

consideră certificatul unic de siguranță eliberat de agenție ca fiind echivalent cu partea din certificatul de siguranță eliberată în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE;

(b) 

eliberează certificate de siguranță în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE începând cu 16 iunie 2019, cu o perioadă de valabilitate care nu o depășește pe cea a certificatului unic de siguranță.

▼M1

(6a)  În cazul în care zona de operare preconizată nu se limitează la un singur stat membru, certificatul unic de siguranță eliberat de agenție între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020 exclude rețeaua sau rețelele din oricare dintre statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798. Autoritățile naționale de siguranță ale statelor membre care au transmis o astfel de notificare:

(a) 

consideră certificatul unic de siguranță eliberat de agenție ca fiind echivalent cu partea din certificatul de siguranță eliberată în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE;

(b) 

eliberează, începând de la 16 iunie 2020, certificate de siguranță în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/49/CE, cu o perioadă de valabilitate care nu o depășește pe cea a certificatului unic de siguranță.

▼M1

(7)  În cazurile menționate la alineatul (2) litera (a) și la alineatele (6) și (6a) din prezentul articol, autoritatea națională de siguranță cooperează și se coordonează cu agenția pentru a efectua evaluarea elementelor stabilite la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798. Atunci când efectuează un astfel de demers, agenția acceptă evaluarea menționată la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/49/CE efectuată de către autoritatea națională de siguranță.

▼M1

(8)  Între 16 iunie 2020 și 30 octombrie 2020, în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, solicitanții de certificate de siguranță în sensul Directivei 2004/49/CE pot depune la autoritățile naționale de siguranță un dosar întocmit în conformitate cu anexa I.

Cererile de certificate de siguranță în conformitate cu prezentul regulament sunt acceptate de autoritățile naționale de siguranță menționate la primul paragraf în scopul Directivei 2004/49/CE.

▼M1

Articolul 16

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 653/2007 se abrogă de la 16 iunie 2019.

Cu toate acestea, el continuă să se aplice, până la 15 iunie 2020, în ceea ce privește statele membre care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, au notificat agenției și Comisiei faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798.

El continuă să se aplice până la 30 octombrie 2020 în ceea ce privește statele membre care au notificat agenției și Comisiei, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798, faptul că au prelungit perioada de transpunere a directivei respective.

▼B

Articolul 17

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Regulamentul se aplică de la 16 iunie 2019 în statele membre care nu au notificat agenția și Comisia în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798.

El se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, dar nu au transmis agenției și Comisiei o notificare în conformitate cu articolul 33 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/798.

Se aplică în toate statele membre de la 31 octombrie 2020.

Cu toate acestea, articolul 15 alineatele (1), (2), (3) și (7) se aplică de la 16 februarie 2019, iar articolul 15 alineatul (6) se aplică de la 16 iunie 2019, în toate statele membre.

Articolul 15 alineatul (6a) se aplică de la 16 iunie 2020 în toate statele membre.

Articolul 15 alineatul (8) se aplică de la 16 iunie 2020 în statele membre care au transmis notificări agenției și Comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2a) din Directiva (UE) 2016/797.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Conținutul cererii de eliberare a unui certificat unic de siguranță

Notă: toate informațiile sunt obligatorii, inclusiv documentele anexate cererii, cu excepția celor indicate prin „O” (opțional). În cazul în care întreprinderea feroviară trebuie să stabilească un plan de măsuri corective, menționat la punctul 9, informațiile referitoare la acest plan sunt obligatorii.

1.    Tip de cerere:

1.1.

Certificat nou

1.2.

Reînnoire

1.3.

Actualizare

1.4.

NEI al certificatului anterior (doar în cazul cererii de reînnoire sau de actualizare)

2.    Tipul operațiunii solicitate (selectați una sau mai multe operațiuni) ( 4 ):

2.1.

Transport de călători, inclusiv servicii de mare viteză

2.2.

Transport de călători, cu excepția serviciilor de mare viteză

2.3.

Transport de mărfuri, inclusiv servicii de transport de mărfuri periculoase ( 5 )

2.4.

Transport de mărfuri, cu excepția serviciilor de transport de mărfuri periculoase

2.5.

Doar manevre

2.6.

Altele (precizați)

3.    Operațiuni de transport feroviar:

3.1.

Data preconizată pentru începerea serviciilor/operațiunilor (O)

3.2.

Statul (statele) membru (membre) vizat(e) de zona de operațiuni preconizată

3.3.

Definirea zonei de operațiuni preconizată (pentru rețelele vizate) ( 6 )

3.4.

Stația (stațiile) din statul (statele) membru (membre) învecinat(e) [în cazurile menționate la articolul 3 alineatul (11) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 și la articolul 10 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/798]

4.    Organism de certificare a siguranței:

4.1.

Agenția

4.2.

Autoritatea națională de siguranță [în cazurile menționate la articolul 10 alineatul (8) din Directiva (UE) 2016/798]

5.    Informații privind solicitantul:

5.1.

Denumire juridică

5.2.

Acronim (O)

5.3.

Adresă poștală completă

5.4.

Telefon

5.5.

Fax (O)

5.6.

Adresa de e-mail

5.7.

Site web (O)

5.8.

Număr național de înregistrare

5.9.

Număr de TVA (O)

5.10.

Alte informații relevante (O)

6.    Informații privind persoana de contact:

6.1.

Prenume

6.2.

Nume

6.3.

Titlu sau funcție

6.4.

Adresă poștală completă

6.5.

Telefon

6.6.

Fax (O)

6.7.

Adresa de e-mail

6.8.

Limba sau limbile vorbite

Documente anexate cererii

7.    Documente transmise pentru partea de evaluare referitoare la sistemul de management al siguranței:

7.1.

Descrierea sistemului de management al siguranței și alte documente care demonstrează respectarea cerințelor stabilite la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva (UE) 2016/798 și care arată modul în care sunt îndeplinite cerințele respective.

7.2.

Informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței (a se vedea punctul 7.1) și anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2018/762, inclusiv indicarea locului din documentația sistemului de management al siguranței în care se demonstrează îndeplinirea cerințelor relevante ale specificației tehnice de interoperabilitate aplicabile privind subsistemul de exploatare și gestionare a traficului.

8.    Documente transmise pentru partea națională a evaluării (pentru fiecare stat membru vizat de zona de operațiuni preconizată):

8.1.

Descrierea sau demonstrarea modului în care mecanismele de management al siguranței abordează normele naționale relevante notificate în conformitate cu articolul 8 din Directiva (UE) 2016/798.

8.2.

Informații privind corelarea dintre sistemul de management al siguranței (a se vedea punctul 7.1) și cerințele stabilite în normele naționale relevante (a se vedea punctul 8.1).

9.    Plan(uri) de măsuri corective

9.1.

Stadiul actual al planului sau al planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru soluționarea oricărei neconformități majore și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificat în cursul activităților de supraveghere derulate după încheierea evaluării anterioare.

9.2.

Stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară.
ANEXA II

Procesul de evaluare a siguranței

1.   CONSIDERAȚII GENERALE

1.1.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată elaborează un proces structurat și verificabil pentru întreaga activitate care ține cont de elementele prevăzute în prezenta anexă. Procesul de evaluare a siguranței este un proces iterativ, astfel cum se arată în diagrama de mai jos (a se vedea figura 1 din apendice), adică organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată au dreptul de a depune cereri rezonabile de informații suplimentare sau de retransmitere în conformitate cu prezentul regulament.

2.   PRIMIREA CERERII

2.1.

După primirea cererii de eliberare a certificatului unic de siguranță, organismul de certificare a siguranței confirmă în mod oficial și fără întârziere primirea cererii.

2.2.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată alocă resurse competente pentru a efectua procesul de evaluare.

3.   VERIFICAREA INIȚIALĂ

3.1.

La primirea cererii, organismul de certificare a siguranței, în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată, efectuează cu promptitudine o primă verificare pentru a se asigura că:

(a) 

solicitantul a furnizat informațiile de bază care sunt fie impuse de legislație, fie necesare pentru a se da curs cererii în mod eficient;

(b) 

dosarul de cerere conține elemente de probă suficiente, este structurat pe plan intern și conține trimiteri astfel încât să poată fi evaluat în mod corespunzător în raport cu cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate relevante. Organismul de certificare a siguranței, în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată, efectuează o primă examinare a conținutului efectiv al elementelor de probă prezentate în cerere pentru a emite o primă apreciere cu privire la calitatea, caracterul suficient și adecvat al sistemului de management al siguranței;

(c) 

dacă este cazul, se include stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru soluționarea oricărei situații de neconformitate majoră și înlăturarea oricărui alt motiv de îngrijorare identificat în cursul activităților de supraveghere derulate după evaluarea anterioară;

(d) 

dacă este cazul, se include stadiul actual al planului sau planurilor de măsuri stabilit(e) de întreprinderea feroviară pentru înlăturarea motivelor de îngrijorare rămase nesoluționate de la evaluarea anterioară.

3.2.

Autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată verifică, de asemenea, dacă elementele de probă care permit identificarea tipului și amplorii operațiilor și zonei de operare preconizate sunt specificate în mod clar.

3.3.

În urma verificărilor menționate la punctele 3.1 și 3.2, organismul de certificare a siguranței și, respectiv, autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată decid dacă există domenii în care, pentru părțile lor respective, este necesară furnizarea de informații suplimentare. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată pot solicita prompt informațiile respective, în măsura în care le consideră necesare în mod rezonabil pentru a veni în sprijinul evaluării lor.

3.4.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată examinează un eșantion suficient din cerere, fiecare pentru partea sa respectivă, pentru a se asigura că informațiile conținute sunt ușor de înțeles. Dacă nu sunt ușor de înțeles, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată decid, fiecare pentru partea sa respectivă, dacă dosarul de cerere trebuie returnat, cu o solicitare de a trimite o versiune îmbunătățită.

4.   EVALUARE DETALIATĂ

4.1.

După finalizarea etapei inițiale de selecție, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată procedează, fiecare pentru partea sa respectivă, la evaluarea detaliată a dosarului de cerere (a se vedea figura 2 din apendice), utilizând cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate aplicabile.

4.2.

La efectuarea evaluării detaliate menționate la punctul 4.1, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată își exercită raționamentul profesional, sunt imparțiale și proporționale și oferă motive justificate pentru concluziile la care au ajuns.

4.3.

Evaluarea stabilește dacă cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate relevante sunt îndeplinite sau dacă trebuie să se solicite informații suplimentare. În timpul evaluării, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată trebuie, de asemenea, să obțină elemente de probă conform cărora cerințele sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate aplicabile au fost îndeplinite, pe baza analizei rezultatelor sistemului de management al siguranței, folosind metodele de eșantionare, dacă este cazul, pentru a se asigura că solicitantul a înțeles și poate îndeplini cerințele în funcție de tipul și amploarea operațiunilor feroviare și de zona de operare preconizate, cu scopul de a asigura exploatarea sigură a căii ferate.

4.4.

Orice problemă de tip 4 trebuie să fie soluționată într-un mod satisfăcător pentru organismul de certificare a siguranței și trebuie să conducă la o actualizare a dosarului de cerere, dacă este cazul, înainte de eliberarea certificatului unic de siguranță.

4.5.

Problemele reziduale pot fi amânate în vederea supravegherii, sau se poate ajunge la un acord cu solicitantul cu privire la anumite acțiuni, pe baza propunerii de actualizare a dosarului de cerere, sau ambele. Într-un astfel de caz, soluționarea oficială a problemei are loc după eliberarea certificatului unic de siguranță.

4.6.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată trebuie să fie transparente cu privire la modul în care evaluează gravitatea fiecărei probleme identificate menționate la articolul 12 alineatul (1).

4.7.

Atunci când identifică o problemă menționată la articolul 12 alineatul (1), organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată trebuie să fie specifice și să îl ajute pe solicitant să înțeleagă nivelul de detaliu care trebuie să caracterizeze răspunsul care i-a fost solicitat. În acest scop, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată întreprind următorii pași:

(a) 

prezintă cu exactitate cerințele relevante ale sistemului de management al siguranței și normele naționale notificate și îl ajută pe solicitant să înțeleagă problemele identificate;

(b) 

identifică părțile relevante ale regulamentelor și normelor conexe;

(c) 

precizează motivul pentru care anumite cerințe ale sistemului de management al siguranței sau o normă națională notificată, inclusiv orice măsuri legislative conexe, nu sunt îndeplinite;

(d) 

convin cu solicitantul cu privire la noi angajamente, documente și orice alte informații justificative care trebuie furnizate, în conformitate cu nivelul de detaliu al cerinței sistemului de management al siguranței sau al normei naționale notificate;

(e) 

precizează și convin cu solicitantul asupra unui interval de timp pentru conformare, în mod rezonabil și proporțional cu nivelul de dificultate al furnizării informațiilor solicitate.

4.8.

În cazul în care solicitantul întârzie în mod semnificativ furnizarea informațiilor solicitate, organismul de certificare a siguranței poate decide să prelungească termenul de răspuns al solicitantului sau să respingă cererea după notificarea solicitantului.

4.9.

Termenul pentru luarea deciziei privind emiterea certificatului unic de siguranță poate fi prelungit, până când informațiile solicitate sunt furnizate, doar pe baza unei decizii adoptate de organismul de certificare a siguranței, în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată și cu acordul solicitantului, în unul dintre următoarele cazuri:

(a) 

probleme de tip 1 menționate la articolul 12 alineatul (1) care, considerate individual sau în ansamblu, ar împiedica evaluarea sau continuarea unor părți ale evaluării;

(b) 

probleme de tip 4 sau probleme multiple de tip 3 menționate la articolul 12 alineatul (1) care, luate în ansamblu, pot ridica această categorie la o problemă de tipul 4, care împiedică eliberarea certificatului unic de siguranță.

4.10.

Pentru a fi considerate satisfăcătoare, răspunsurile în scris ale solicitantului trebuie să fie suficiente pentru a atenua preocupările exprimate și pentru a demonstra că măsurile propuse vor îndeplini criteriile relevante sau normele naționale notificate.

4.11.

În cazul în care un răspuns este considerat nesatisfăcător, trebuie să se explice clar motivul deciziei, identificând informațiile suplimentare sau elementele de probă solicitate solicitantului pentru ca răspunsul să fie satisfăcător.

4.12.

În cazul în care se constată că cererea ar putea fi respinsă sau că ar fi nevoie de o perioadă mai lungă decât termenul permis pentru evaluare pentru a ajunge la o decizie, organismul de certificare a siguranței poate lua în considerare eventuale măsuri de urgență.

4.13.

Atunci când se concluzionează fie că cererea îndeplinește toate cerințele, fie că este improbabil să fie realizate progrese suplimentare pentru a oferi răspunsuri satisfăcătoare la problemele restante, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată, fiecare pentru partea sa respectivă, finalizează evaluarea prin intermediul următoarelor măsuri:

(a) 

precizează dacă toate criteriile au fost îndeplinite sau dacă există încă aspecte nerezolvate;

(b) 

identifică orice alte probleme reziduale;

(c) 

identifică orice limitări sau condiții de utilizare care urmează să fie incluse în certificatul unic de siguranță;

(d) 

elaborează rapoarte privind monitorizarea neconformităților majore identificate în timpul activităților de supraveghere, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761, atunci când este cazul;

(e) 

se asigură că procesul de evaluare a siguranței a fost aplicat corect;

(f) 

compilează rezultatele evaluării, inclusiv o sinteză a concluziilor și, după caz, un aviz privind eliberarea certificatului unic de siguranță.

4.14.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată înregistrează și justifică în scris toate constatările și hotărârile judecătorești, pentru a facilita atât procesul de asigurare, cât și procesul de luare a deciziilor, precum și pentru a oferi asistență în cazul utilizării unei căi de atac împotriva deciziei privind eliberarea sau refuzul eliberării certificatului unic de siguranță.

5.   LUAREA DECIZIILOR

5.1.

Pe baza concluziilor evaluării finalizate, se ia o decizie cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranță sau la respingerea cererii. În cazul în care trebuie eliberat un certificat unic de siguranță, pot fi identificate unele probleme. Nu se eliberează un certificat unic de siguranță în cazul în care a fost identificată o problemă de tip 4 menționată la articolul 12 alineatul (1), iar aceasta nu a fost soluționată în timpul evaluării.

5.2.

Organismul de certificare a siguranței poate decide să limiteze sfera de aplicare a certificatului unic de siguranță, prin identificarea unor restricții sau condiții de operațiuni, dacă se concluzionează, în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată, că astfel de restricții sau condiții de utilizare vizează o problemă de tip 4 care ar împiedica emiterea certificatului unic de siguranță. Certificatul unic de siguranță este actualizat la cererea solicitantului, după ce au fost luate în considerare toate problemele reziduale din dosarul său de cerere.

5.3.

Solicitantul este informat cu privire la decizia organismului de certificare a siguranței, inclusiv cu privire la rezultatul evaluării, și acestuia îi este eliberat un certificat unic de siguranță, după caz.

5.4.

În cazul în care emiterea certificatului unic de siguranță este respinsă sau dacă certificatul unic de siguranță conține restricții sau condiții de utilizare, altele decât cele prevăzute în cerere, organismul de certificare a siguranței informează solicitantul, indicând motivele care au stat la baza deciziei și oferind detalii în legătură cu procedura de solicitare a unei reexaminări a deciziei sau de introducere a unui recurs împotriva deciziei.

6.   EVALUAREA FINALĂ

6.1.

Organismul de certificare a siguranței trebuie să finalizeze închiderea administrativă, asigurându-se că toate documentele și înregistrările sunt revizuite, organizate și arhivate. În vederea îmbunătățiri continue a procesului, organismul de certificare a siguranței trebuie să identifice informațiile istorice și lecțiile învățate pentru viitoarele evaluări.

7.   DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU REÎNNOIREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ

7.1.

Un certificat unic de siguranță poate fi reînnoit la cererea solicitantului, înainte de expirarea valabilității sale, pentru a se asigura continuitatea certificării.

7.2.

În cazul unei cereri de reînnoire, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată verifică detaliile privind modificările referitoare la elementele de probă prezentate în cererea anterioară și iau în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761 pentru a acorda prioritate sau pentru a viza cerințele sistemului de management de siguranță relevante și normele naționale notificate în baza cărora este evaluată cererea de reînnoire.

7.3.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată adoptă o abordare proporțională a reevaluării, pe baza nivelului modificărilor propuse.

8.   DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU ACTUALIZAREA UNUI CERTIFICAT UNIC DE SIGURANȚĂ

8.1.

Un certificat unic de siguranță se actualizează de fiecare dată când se propune o modificare substanțială a tipului sau amplorii operațiunii, în conformitate cu articolul 10 alineatul (13) din Directiva (UE) 2016/798, sau în caz de extindere a zonei de operațiuni în conformitate cu articolul 10 alineatul (14) din directiva menționată.

8.2.

În cazul în care intenționează să efectueze orice modificare menționată la punctul 8.1, întreprinderea feroviară care deține un certificat unic de siguranță informează fără întârziere organismul de certificare a siguranței.

8.3.

În urma notificării de către întreprinderea feroviară, astfel cum se menționează la punctul 8.2, organismul de certificare a siguranței:

(a) 

verifică dacă modificarea referitoare la eventuala cerere este descrisă cu claritate și dacă potențialele riscuri în materie de siguranță sunt evaluate;

(b) 

discută cu întreprinderea feroviară și cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operare preconizată despre necesitatea de a actualiza certificatul unic de siguranță.

8.4.

Organismul de certificare a siguranței, în coordonare cu autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată, poate solicita mai multe informații de la solicitant. În cazul în care organismul de certificare a siguranței este de acord că modificarea propusă nu este substanțială, acesta informează în scris solicitantul că nu este necesară o actualizare, păstrând o evidență a deciziei pentru dosarul înregistrat.

8.5.

În cazul unei cereri de actualizare, organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată întreprind următorii pași:

(a) 

verifică detaliile modificărilor aduse elementelor de probă prezentate în cererea anterioară pentru care a fost emis certificatul actual;

(b) 

iau în considerare rezultatele activităților de supraveghere anterioare, astfel cum este menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2018/761, în special aspecte legate de capacitatea solicitantului de a pune în aplicare și de a monitoriza în mod eficient procesul de gestionare a modificărilor;

(c) 

acordă prioritate sau vizează cerințele sistemului de management al siguranței relevante și normele naționale notificate în baza cărora este evaluată cererea de actualizare.

8.6.

Organismul de certificare a siguranței și autoritățile naționale de siguranță vizate de zona de operațiuni preconizată adoptă o abordare proporțională a reevaluării, pe baza nivelului modificărilor propuse.

8.7.

O cerere transmisă organismului de certificare a siguranței pentru a actualiza un certificat unic de siguranță nu trebuie să ducă la prelungirea perioadei de valabilitate a acestuia.

8.8.

Organismul de certificare a siguranței decide, la cererea solicitantului, dacă certificatul unic de siguranță trebuie actualizat atunci când condițiile în care a fost eliberat certificatul unic de siguranță trebuie să fie schimbate fără niciun impact asupra tipului, amplorii sau zonei operațiunii.
Apendice

Procesul de evaluare a siguranței

Figura 1: Procesul de evaluare a siguranței

image

Procesul de evaluare detaliată

Figura 2: Procesul de evaluare detaliată

image
ANEXA III

Conținutul certificatului unic de siguranță

Certificatul unic de siguranță care confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al întreprinderii feroviare, inclusiv dispozițiile adoptate de întreprinderea feroviară pentru a îndeplini cerințele specifice necesare pentru funcționarea în siguranță pe rețeaua relevantă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 și cu legislația națională aplicabilă trebuie să conțină următoarele informații:

1.

Numărul european de identificare (NEI) din certificatul unic de siguranță

2.

Identificarea întreprinderii feroviare:

2.1.

Denumire juridică

2.2.

Număr național de înregistrare

2.3.

Numărul TVA

3.

Identificarea organismului de certificare a siguranței:

3.1.

Organizația

3.2.

Statul membru (dacă este cazul)

4.

Informații privind certificatul:

4.1.

Certificat nou

4.2.

Reînnoire

4.3.

Actualizare

4.4.

NEI al certificatului anterior (doar în cazul cererii de reînnoire sau de actualizare)

4.5.

Datele de început și de sfârșit de validitate

4.6.

Tipul operațiunii ( 7 )

4.6.1.

Transport de călători, inclusiv servicii de mare viteză

4.6.2.

Transport de călători, cu excepția serviciilor de mare viteză

4.6.3.

Transport de mărfuri, inclusiv servicii de transport de mărfuri periculoase

4.6.4.

Transport de mărfuri, cu excepția serviciilor de transport de mărfuri periculoase

4.6.5.

Doar manevre

4.6.6.

Alte operațiuni (7) 

5.

Legislația națională aplicabilă (7) 

6.

Zona de operare (7) 

7.

Restricții și condiții de utilizare

8.

Informații suplimentare

9.

Data eliberării și semnătura certificată/ștampila autorității( 1 ) Regulamentul (UE) 2016/796 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (JO L 138, 26.5.2016, p. 1).

( 2 ) Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentelor Comisiei (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial).

( 3 ) Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță privind supravegherea de către agențiile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1077/2012 (a se vedea pagina 16 din prezentul Jurnal Oficial).

( 4 ) Pentru fiecare stat membru vizat de zona de operațiuni preconizată.

( 5 ) „Mărfuri periculoase” înseamnă substanțe și articole al căror transport este autorizat doar în condițiile prevăzute în Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).

( 6 ) Pentru fiecare stat membru vizat de zona de operațiuni preconizată.

( 7 ) Pentru fiecare stat membru vizat de zona de operațiuni preconizată.