02018D1544 — RO — 13.10.2021 — 004.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2018/1544 A CONSILIULUI

din 15 octombrie 2018

privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

(JO L 259 16.10.2018, p. 25)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (PESC) 2019/86 A CONSILIULUI din 21 ianuarie 2019

  L 18I

10

21.1.2019

 M2

DECIZIA (PESC) 2019/1722 A CONSILIULUI din 14 octombrie 2019

  L 262

66

15.10.2019

►M3

DECIZIA (PESC) 2020/1466 A CONSILIULUI din 12 octombrie 2020

  L 335

16

13.10.2020

►M4

DECIZIA (PESC) 2020/1482 A CONSILIULUI din 14 octombrie 2020

  L 341

9

15.10.2020

►M5

DECIZIA (PESC) 2021/1799 A CONSILIULUI din 11 octombrie 2021

  L 361

51

12.10.2021
▼B

DECIZIA (PESC) 2018/1544 A CONSILIULUI

din 15 octombrie 2018

privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimiceArticolul 1

„Arme chimice” înseamnă arme chimice, astfel cum sunt definite la articolul II din Convenția privind armele chimice (CWC).

Articolul 2

(1)  

Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al:

(a) 

persoanelor fizice responsabile de următoarele acțiuni, care oferă sprijin financiar, tehnic sau material pentru următoarele acțiuni sau care sunt implicate în alt mod în:

(i) 

fabricarea, achiziționarea, posesia, dezvoltarea, transportul, stocarea sau transferul de arme chimice;

(ii) 

utilizarea de arme chimice;

(iii) 

participarea la orice acțiuni pregătitoare în vederea utilizării armelor chimice;

(b) 

persoanelor fizice care sprijină, încurajează sau determină orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism să se implice în orice activitate menționată la litera (a) din prezentul alineat și astfel cauzează sau contribuie la pericolul ca astfel de acțiuni să poată fi desfășurate; și

(c) 

persoanelor fizice asociate cu persoanele fizice enumerate la literele (a) și (b) din prezentul alineat,

astfel cum figurează în anexă.

(2)  
Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.
(3)  

Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a) 

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b) 

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile sale;

(c) 

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d) 

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)  
Alineatul (3) se consideră aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este țară-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
(5)  
Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).
(6)  
Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) atunci când deplasarea se justifică dintr-un motiv umanitar urgent sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune, sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv punerea în aplicare a interdicțiilor legale privind armele chimice și realizarea dezarmării în ceea ce privește armele chimice. Statele membre pot, de asemenea, să acorde excepții de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1), în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unui unor proceduri judiciare.
(7)  
Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.
(8)  
În cazul în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) sau (7), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane enumerate în anexă, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă în mod direct.

Articolul 3

(1)  

Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în proprietatea, sunt deținute sau sunt controlate de:

(a) 

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sunt responsabile de următoarele acțiuni, care oferă sprijin financiar, tehnic sau material pentru următoarele acțiuni sau care sunt implicate în alt mod în:

(i) 

fabricarea, achiziționarea, posesia, dezvoltarea, transportul, stocarea sau transferul de arme chimice;

(ii) 

utilizarea de arme chimice;

(iii) 

participarea la orice acțiuni pregătitoare în vederea utilizării de arme chimice;

(b) 

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sprijină, încurajează sau determină, în orice mod, orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism să se implice în orice activitate menționată la litera (a) din prezentul alineat și astfel cauzează sau contribuie la pericolul ca astfel de acțiuni să poată fi desfășurate; și

(c) 

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b) din prezentul alineat,

astfel cum figurează în anexă.

(2)  
Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor enumerate în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.
(3)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) 

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor enumerate în anexă și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) 

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) 

sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d) 

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

(e) 

urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

Respectivul stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(4)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscris pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru respectiv, anterior sau ulterior datei respective;

(b) 

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) 

hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau niciunui organism enumerat în anexă; și

(d) 

recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Respectivul stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)  
Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost înscris în aceasta, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).
(6)  

Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate sub formă de:

(a) 

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) 

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care respectivele conturi au făcut obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c) 

plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, decizii administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 4

(1)  
Consiliul, hotărând în unanimitate pe baza unei propuneri a unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică lista din anexă.
(2)  
Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(3)  
Atunci când se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul vizat.

Articolul 5

(1)  
Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor menționate la articolele 2 și 3.
(2)  
De asemenea, anexa include informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 6

Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele în baza unei garanții, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a) 

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, enumerate în anexă;

(b) 

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

Articolul 7

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

▼M5

Articolul 8

Prezenta decizie se aplică până la 16 octombrie 2022. Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, dacă Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost atinse.

▼B

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLELE 2 ȘI 3

▼M1

A.   PERSOANE FIZICENume

Informații de identificare

Motivele desemnării

Data includerii pe listă

1.  Tariq YASMINA

alias: Tarq Yasminaimage

Sexul: masculin;

Titlul: colonel;

Naționalitatea: siriană

Tariq Yasmina acționează ca ofițer de legătură între Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) și Palatul prezidențial și, ca atare, este implicat în utilizarea și în pregătirile pentru utilizarea armelor chimice de către regimul sirian.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Sexul: masculin;

Titlul: șeful Institutului 1000 al SSRC;

Naționalitatea: siriană

Khaled Nasri este directorul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de sisteme informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Titlul: doctor, șeful Institutului 2000 al SSRC;

Sexul: masculin;

Naționalitatea: siriană

Walid Zughaib este directorul Institutului 2000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producția mecanică pentru programul de arme chimice al Siriei.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

alias: Ahmad;image

Titlul: colonel, șeful Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000 al SSRC;

Sexul: masculin;

Data nașterii: 21 ianuarie 1967;

Naționalitatea: siriană

Firas Ahmed este directorul Oficiului de Securitate din cadrul Institutului 1000, diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de sisteme informatice și electronice pentru programul de arme chimice al Siriei. A fost implicat în transferul și ascunderea de materiale conexe armelor chimice în urma aderării Siriei la Convenția privind armele chimice.

21.1.2019

▼M3

5.  Said SAID

alias: Saeed, Sa’id Sa’id,image

Titlul: doctor, membru al Institutului 3000 (alias Institutul 6000) al SSRC

Sexul: bărbătesc

Data nașterii: 11 decembrie 1955

Said Said este o persoană semnificativă în cadrul Institutului 3000 (alias Institutul 6000), diviziunea Centrului de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) responsabilă de dezvoltarea și producerea de arme chimice siriene.

21.1.2019

▼M1

6.  Anatoli Vladimirovici CEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias Ruslan BOȘIROV

Sexul: masculin;

Data nașterii: 5 aprilie 1979; 12 aprilie 1978;

Locurile de naștere: Nikolaevka, oblastul Amur, Rusia; Dușanbe, Tadjikistan

Angajatul GRU, Anatoli Cepiga (alias Ruslan Boșirov), a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic („Novichok”). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Ruslan Boșirov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizarea și deținerea de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.

21.1.2019

7.  Alexander Evghenievici MIȘKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias Alexander PETROV

Sexul: masculin;

Data nașterii: 13 iulie 1979;

Locurile de naștere: Loyga, Rusia; Kotlas, Rusia

Angajatul GRU, Alexander Mișkin (alias Alexander Petrov), a deținut, a transportat și, în weekendul 3-4 martie 2018, la Salisbury, a utilizat un agent neurotoxic („Novichok”). La 5 septembrie 2018, Parchetul britanic l-a acuzat pe Alexander Petrov de complot în vederea asasinării lui Serghei Skripal, de tentativă de omor asupra lui Serghei Skripal, Iulia Skripal și Nick Bailey, de utilizarea și deținerea de Novichok, precum și de vătămare corporală gravă intenționată asupra Iuliei Skripal și a lui Nick Bailey.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovici ALEXEEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Sexul: masculin;

Titlul: prim-șef adjunct al GRU

Vladimir Stepanovici Alexeev este prim-șef adjunct al GRU (alias GU). Având în vedere rolul său de rang înalt în conducerea GRU, Alexeev este responsabil de deținerea, transportul și utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic „Novichok” de către angajați ai GRU.

21.1.2019

9.  Igor Olegovici KOSTIUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Sexul: masculin;

Titlul: șef al GRU

Având în vedere rolul său de rang înalt ca prim-șef adjunct al GRU (alias GU) în perioada respectivă, Igor Olegovici Kostiukov este responsabil de deținerea, transportul și utilizarea la Salisbury, în weekendul 3-4 martie 2018, a agentului neurotoxic „Novichok” de către angajați ai GRU.

21.1.2019

▼M4

10.  Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 13 februarie 1970;

Locul nașterii: Nizhny Tagil;

Naționalitatea: rusă;

Titlul: șeful Direcției prezidențiale de politică internă

Andrei Yarin este șeful Direcției prezidențiale de politică internă din cadrul Biroului prezidențial executiv din Federația Rusă. În această calitate, el este responsabil pentru elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor politice interne. Andrei Yarin a fost, de asemenea, numit într-un grup operativ din cadrul Biroului prezidențial executiv al cărui rol era de a contracara influența lui Alexei Navalnîi în societatea rusă, inclusiv prin intermediul unor operațiuni menite să îl discrediteze.

Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.

Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

În acest context, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv. Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Andrei Yarin este prin urmare responsabil de atragerea și furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.

15.10.2020

11.  Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

(Сергей Владиленович КИРИЕНКО)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 26 iulie 1962;

Locul nașterii: Sukhumi;

Naționalitatea: rusă;

Titlul: prim-adjunct al șefului de personal al Biroului prezidențial executiv

Sergei Kiriyenko este prim-adjunct al șefului de personal al Biroului prezidențial executiv din Federația Rusă. În această calitate, el este responsabil cu afacerile interne, ocupându-se inclusiv de grupurile și activitățile politice.

Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.

Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

În acest context, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv. Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea biroului respectiv, Sergei Kiriyenko este prin urmare responsabil de atragerea și furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.

15.10.2020

12.  Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 22 august 1960;

Locul nașterii: Alagir;

Naționalitatea: rusă;

Titlul: reprezentant plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal al Siberiei

Sergei Menyailo este reprezentantul plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal al Siberiei și, în această calitate, este responsabil cu asigurarea punerii în aplicare a competențelor constituționale ale președintelui, inclusiv punerea în aplicare a politicii interne și externe a statului. Sergei Menyailo este, de asemenea, membru nepermanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.

Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de autoritățile din Federația Rusă în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

În acest context, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea lui Alexei Navalnîi a fost posibilă numai cu consimțământul Biroului prezidențial executiv.

Dat fiind rolul său de rang înalt în calitate de reprezentant al biroului respectiv în districtul federal al Siberiei, Sergei Menyailo este prin urmare responsabil de atragerea și furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.

15.10.2020

13.  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 15 noiembrie 1951;

Locul nașterii: Perm;

Naționalitatea: rusă;

Titlul: director al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse

Aleksandr Bortnikov este directorul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse și, în această calitate, este responsabil pentru activitățile principalei agenții de securitate din Rusia.

Alexei Navalnîi a fost ținta unor acțiuni sistematice de hărțuire și represiune din partea statului și a actorilor judiciari din Federația Rusă din cauza rolului său proeminent în cadrul opoziției politice.

Activitățile lui Alexei Navalnîi au fost monitorizate îndeaproape de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse în timpul călătoriei sale în Siberia în august 2020. La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

În acest context și având în vedere faptul că Alexei Navalnîi se afla sub supraveghere în momentul otrăvirii sale, se poate concluziona în mod rezonabil că otrăvirea a fost posibilă numai cu implicarea Serviciului Federal de Securitate.

Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea Serviciului Federal de Securitate, Aleksandr Bortnikov este prin urmare responsabil de furnizarea de sprijin pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.

15.10.2020

14.  Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 1 ianuarie 1957;

Locul nașterii: Krasnoyarsk;

Naționalitatea: rusă;

Titlul: ministru adjunct al apărării al Federației Ruse

Pavel Popov este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse și, în această calitate, are responsabilitatea generală asupra activităților de cercetare. Aceasta include supravegherea și dezvoltarea capabilităților științifice și tehnice ale ministerului, inclusiv modernizarea armelor și echipamentelor militare existente și dezvoltarea celor potențiale.

Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică și a depozitării lor în condiții de siguranță până când se va putea finaliza distrugerea lor.

La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiții de siguranță și a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federației Ruse nu putea fi decât rezultatul intenției sau al neglijenței Ministerului Apărării și a conducerii sale politice.

Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, Pavel Popov este prin urmare responsabil de furnizarea de asistență pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.

15.10.2020

15.  Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 17 iulie 1975;

Locul nașterii: Stavropol;

Naționalitatea: rusă;

Titlul: ministru adjunct al apărării al Federației Ruse

Aleksei Krivoruchko este ministru adjunct în cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse, având responsabilitatea generală asupra armamentului. Aceasta include supravegherea stocurilor de arme și echipamente militare ale ministerului. El este, de asemenea, responsabil pentru eliminarea acestora în condițiile cadrului de punere în aplicare a tratatelor internaționale alocat Ministerului Apărării.

Ministerul Apărării rus a preluat responsabilitatea asupra stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică și a depozitării lor în condiții de siguranță până când se va putea finaliza distrugerea lor.

La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

Având în vedere responsabilitatea generală a Ministerului Apărării asupra depozitării în condiții de siguranță și a distrugerii armelor chimice, utilizarea acestor arme chimice pe teritoriul Federației Ruse nu putea fi decât rezultatul intenției sau al neglijenței Ministerului Apărării și a conducerii sale politice.

Dat fiind rolul său de rang înalt în conducerea Ministerului Apărării al Federației Ruse, Aleksei Krivoruchko este prin urmare responsabil de furnizarea de asistență pentru persoanele care au pus în aplicare sau au fost implicate în otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok, fapt care constituie utilizare de arme chimice în sensul Convenției privind armele chimice.

15.10.2020

▼M1

B.   PERSOANE JURIDICE, ENTITĂȚI ȘI ORGANISMEDenumire

Informații de identificare

Motivele desemnării

Data includerii pe listă

1.  Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC)

alias Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adresă:

strada Barzeh,

căsuța poștală 4470,

Damasc

Centrul de Cercetare și Studii Științifice (SSRC) este principala entitate a regimului sirian care se ocupă cu dezvoltarea de arme chimice.

SSRC este responsabil cu dezvoltarea și producerea de arme chimice, precum și de rachete pentru lansarea acestora, și își desfășoară activitatea într-o serie de situri din Siria.

21.1.2019

▼M4

2.  Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GosNIIOKhT)

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Adresa: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moscova, oblastul Moscova, Rusia;

Telefon: +7 (495) 673 7530;

Fax: +7 (495) 673 2218;

Web: http://gosniiokht.ru

E-mail: dir@gosniiokht.ru

Institutul de stat pentru cercetare științifică în domeniul chimiei organice și al tehnologiei (GosNIIOKhT) este un institut de stat pentru cercetare căruia îi revine responsabilitatea distrugerii stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică.

În rolul său inițial pe care l-a avut înainte de 1994, institutul a fost implicat în dezvoltarea și producerea armelor chimice, inclusiv a agentului neurotoxic cunoscut în prezent drept „Noviciok”. După 1994, aceeași instituție a participat la programul guvernamental pentru distrugerea stocurilor de arme chimice moștenite de la Uniunea Sovietică.

La 20 august 2020, Alexei Navalnîi a fost dus într-o stare foarte gravă și a fost internat într-un spital din Omsk, Federația Rusă. La 22 august 2020, a fost transportat la un spital din Berlin, Germania. Un laborator specializat din Germania a găsit ulterior dovezi clare, confirmate de laboratoare din Franța și Suedia, ale faptului că Alexei Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok. Numai autoritățile de stat din Federația Rusă au acces la acest agent toxic.

Prin urmare, utilizarea unui agent neurotoxic din grupul Noviciok ar fi posibilă doar dacă institutul nu și-a dus la îndeplinire sarcina de a distruge stocurile de arme chimice.

15.10.2020