02017R1128 — RO — 30.06.2017 — 000.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2017/1128 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2017

privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 168 30.6.2017, p. 1)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 198, 28.7.2017, p.  42 (2017/1128)
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2017/1128 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 iunie 2017

privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament introduce o abordare comună în cadrul Uniunii referitoare la portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online prin asigurarea faptului că abonații la serviciile de conținut online portabile furnizate în mod legal în statul membru de reședință al acestora pot accesa și utiliza aceste servicii atunci când se află temporar pe teritoriul unui alt stat membru decât statul membru de reședință al acestora.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică în domeniul fiscal.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „abonat” înseamnă orice consumator care, pe baza unui contract de furnizare a unor servicii de conținut online încheiat cu un furnizor, condiționat sau nu de plata unei sume de bani, are dreptul de a accesa și utiliza astfel de servicii în statul membru de reședință;

2. „consumator” înseamnă orice persoană fizică care, în contractele care fac obiectul prezentului regulament, acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale;

3. „statul membru de reședință” înseamnă statul membru, stabilit pe baza articolului 5, în care abonatul își are reședința efectivă și stabilă;

4. „aflat temporar într-un stat membru” înseamnă prezența într-un alt stat membru decât statul membru de reședință pentru o perioadă de timp limitată;

5. „serviciu de conținut online” înseamnă un serviciu, astfel cum este definit la articolele 56 și 57 din TFUE, pe care un furnizor îl furnizează în mod legal abonaților în statul membru de reședință al acestora în termenii conveniți și online, care este portabil și care este:

(i) un serviciu mass-media audiovizual astfel cum este definit la articolul 1 litera (a) din Directiva 2010/13/UE; sau

(ii) un serviciu a cărui principală caracteristică este furnizarea accesului și utilizarea operelor, a altor obiecte protejate sau a transmisiunilor realizate de organisme de radiodifuziune și televiziune, într-o manieră liniară sau la cerere;

6. „portabil” înseamnă un element al unui serviciu de conținut online cu ajutorul căruia abonații pot accesa și utiliza efectiv servicii de conținut online în statul membru de reședință al acestora fără a fi limitați la o anumită locație.

Articolul 3

Obligația de a permite portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online

(1)  Furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat în schimbul unei sume de bani permite unui abonat care se află temporar într-un stat membru să acceseze și utilizeze serviciul de conținut online în aceleași condiții ca în statul membru de reședință, inclusiv prin asigurarea accesului la același conținut, pe aceeași gamă și număr de dispozitive, pentru același număr de utilizatori și cu aceleași funcționalități.

(2)  Furnizorul nu impune alte costuri suplimentare unui abonat pentru accesul și utilizarea serviciului de conținut online în temeiul alineatului (1).

(3)  Obligația prevăzută la alineatul (1) nu se extinde asupra niciunor cerințe în materie de calitate aplicabile livrării unui serviciu de conținut online pe care furnizorul trebuie să le respecte atunci când oferă acest serviciu în statul membru de reședință, cu excepția cazului în care furnizorul și abonatul au convenit altfel în mod expres.

Furnizorul nu ia nicio măsură pentru a reduce calitatea livrării serviciului de conținut online atunci când furnizează serviciul de conținut online în conformitate cu alineatul (1).

(4)  Pe baza informațiilor pe care le deține, furnizorul oferă abonatului informații privind calitatea livrării serviciului de conținut online în conformitate cu alineatul (1). Informațiile sunt furnizate abonatului înainte de furnizarea serviciului de conținut online respectiv în conformitate cu alineatul (1) și prin mijloace adecvate și proporționale.

Articolul 4

Localizarea furnizării, a accesului și a utilizării serviciilor de conținut online

Se consideră că furnizarea unui serviciu de conținut online în temeiul prezentului regulament către un abonat care se află temporar pe teritoriul unui stat membru, precum și accesul la acest serviciu și utilizarea acestuia de către abonat au loc exclusiv în statul membru de reședință al abonatului.

Articolul 5

Verificarea statului membru de reședință

(1)  La încheierea și la reînnoirea unui contract de furnizare a unui serviciu de conținut online furnizat în schimbul unei sume de bani, furnizorul verifică statul membru de reședință al abonatului, utilizând cel mult două dintre următoarele mijloace de verificare și se asigură că mijloacele utilizate sunt rezonabile, proporționale și eficace:

(a) o carte de identitate, mijloace electronice de identificare, în special cele reglementate de sistemele de identificare electronică notificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), sau orice alt document de identitate valabil care confirmă statul membru de reședință al abonatului;

(b) informații bancare, precum contul bancar sau numărul cardului de credit ori de debit al abonatului;

(c) locul de instalare a unui dispozitiv set top box, a unui decodor sau a unui dispozitiv similar utilizat pentru furnizarea de servicii către abonat;

(d) plata de către abonat a unei taxe pentru alte servicii furnizate în statul membru, cum ar fi serviciile publice de radiodifuziune;

(e) un contract de furnizare de servicii de internet sau de telefonie sau orice tip de contract similar care leagă abonatul de statul membru;

(f) înregistrarea pe listele electorale locale, dacă respectivele informații sunt la dispoziția publicului;

(g) plata impozitelor locale, dacă respectivele informații sunt la dispoziția publicului;

(h) o factură a abonatului la o utilitate publică care leagă abonatul de statul membru;

(i) adresa de facturare sau adresa poștală a abonatului;

(j) o declarație a abonatului care confirmă adresa abonatului în statul membru;

(k) o verificare a adresei de protocol de internet (IP), pentru a identifica statul membru în care abonatul accesează serviciul de conținut online.

Mijloacele de verificare de la literele (i)-(k) se utilizează doar în combinație cu unul din mijloacele de verificare de la literele (a)-(h), cu excepția cazului în care adresa poștală de la litera (i) este inclusă într-un registru oficial aflat la dispoziția publicului.

(2)  În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la statul membru de reședință al abonatului în perioada de valabilitate a contractului pentru furnizarea unui serviciu de conținut online, furnizorul poate să repete verificarea statului membru de reședință al abonatului, în conformitate cu alineatul (1). Totuși, în acest caz, mijloacele de verificare de la litera (k) pot fi folosite ca unic mijloc de verificare. Datele obținute în urma utilizării mijloacelor de verificare de la litera (k) sunt colectate doar în format binar.

(3)  Furnizorul are dreptul să solicite abonatului să furnizeze informațiile necesare pentru stabilirea statului membru de reședință al abonatului în conformitate cu alineatele (1) și (2). În cazul în care abonatul nu furnizează aceste informații și, prin urmare, furnizorul nu este în măsură să verifice statul membru de reședință al abonatului, furnizorul nu permite, în temeiul prezentului regulament, accesul sau utilizarea de către abonat a serviciului de conținut online atunci când acesta se află temporar pe teritoriul unui stat membru.

(4)  Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, precum și titularii oricăror alte drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online pot autoriza furnizarea, accesul la conținutul lor și utilizarea acestuia în temeiul prezentului regulament fără verificarea statului membru de reședință. În astfel de cazuri, contractul dintre furnizor și abonat referitor la furnizarea unui serviciu de conținut online este suficient pentru a stabili statul membru de reședință al abonatului.

Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, precum și titularii oricăror alte drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online au dreptul de a retrage autorizația acordată în temeiul primului paragraf, cu condiția transmiterii unui preaviz rezonabil furnizorului.

(5)  Contractul dintre furnizor și titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, precum și titularii oricăror alte drepturi asupra conținutului unui serviciu de conținut online nu limitează posibilitatea ca respectivii titulari de drepturi să retragă autorizația menționată la alineatul (4).

Articolul 6

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online furnizate fără plata unei sume de bani

(1)  Furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat fără plata unei sume de bani poate decide să permită abonaților săi care se află temporar pe teritoriul unui stat membru să acceseze și să utilizeze serviciul de conținut online cu condiția ca furnizorul să verifice statul membru de reședință al abonatului, în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Furnizorul își informează abonații, titularii relevanți ai drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, precum și titularii relevanți ai altor drepturi asupra conținutului serviciului de conținut online, cu privire la decizia sa de a furniza serviciul de conținut online în conformitate cu alineatul (1) înainte de a furniza serviciul respectiv. Informațiile sunt furnizate prin mijloace adecvate și proporționale.

(3)  Prezentul regulament se aplică furnizorilor care furnizează un serviciu de conținut online în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 7

Dispoziții contractuale

(1)  Orice dispoziții contractuale, inclusiv cele încheiate între furnizorii de servicii de conținut online și titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe sau titularii oricăror alte drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online, precum și cele încheiate între astfel de furnizori și abonații lor, care contravin prezentului regulament, inclusiv cele care interzic portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online sau limitează această portabilitate la o anumită perioadă de timp, sunt neexecutorii.

(2)  Prezentul regulament se aplică indiferent de legea aplicabilă contractelor încheiate între furnizorii de servicii de conținut online și titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe sau titularii oricăror alte drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online sau contractelor dintre astfel de furnizori și abonații lor.

Articolul 8

Protecția datelor cu caracter personal

(1)  Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament, în special în scopul verificării statului membru de reședință al abonatului prevăzute la articolul 5, se realizează în conformitate cu Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE. În special, utilizarea mijloacelor de verificare în conformitate cu articolul 5 și orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament sunt limitate la ceea ce este necesar și proporțional pentru atingerea scopului acestuia.

(2)  Datele colectate în temeiul articolului 5 sunt utilizate exclusiv în scopul verificării statului membru de reședință al abonatului. Acestea nu sunt comunicate, transferate, partajate, cedate prin licențe sau transmise sau dezvăluite în alt mod titularilor drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe sau titularilor oricăror alte drepturi asupra conținutului serviciilor de conținut online sau oricăror alți terți.

(3)  Datele colectate în temeiul articolului 5 nu sunt păstrate de un furnizor de servicii de conținut online pe o perioadă de timp mai lungă decât cea necesară pentru a finaliza verificarea statului membru de reședință al abonatului în temeiul articolului 5 alineatul (1) sau (2). La finalizarea fiecărei verificări, datele sunt distruse imediat și definitiv.

Articolul 9

Aplicarea în cazul contractelor existente și al drepturilor dobândite

(1)  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de data aplicării sale în cazul în care acestea sunt relevante pentru furnizarea unui serviciu de conținut online, accesul la acesta și utilizarea acestuia în conformitate cu articolele 3 și 6 după această dată.

►C1  (2)  Până la 2 iunie 2018 ◄ furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat în schimbul unei sume de bani verifică, în conformitate cu prezentul regulament, statul membru de reședință al abonaților care au încheiat contracte pentru furnizarea serviciului de conținut online înainte de data respectivă.

În termen de două luni de la data la care furnizorul unui serviciu de conținut online furnizat fără plata unei sume de bani îl furnizează în conformitate cu articolul 6, acesta verifică, în conformitate cu prezentul regulament, statul membru de reședință al abonaților care au încheiat contracte pentru furnizarea serviciului de conținut online înainte de data respectivă.

Articolul 10

Revizuire

►C1  Până la 2 aprilie 2018 ◄ și, ulterior, în funcție de cerințe, Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentului regulament în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în acest sens.

Raportul menționat la primul paragraf include, printre altele, o evaluare a utilizării mijloacelor de verificare a statului membru de reședință menționate la articolul 5, ținând cont de tehnologiile, standardele și practicile industriei dezvoltate recent, și, după caz, analizează necesitatea unei revizuiri. Raportul acordă o atenție deosebită impactului prezentului regulament asupra IMM-urilor și protecției datelor cu caracter personal. Raportul Comisiei este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 11

Dispoziții finale

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼C1

(2)  Se aplică începând cu 1 aprilie 2018.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( ) Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).