02017D1219 — RO — 15.03.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (UE) 2017/1219 A COMISIEI

din 23 iunie 2017

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional

[notificată cu numărul C(2017) 4245]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 180 12.7.2017, p. 79)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (UE) 2018/993 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 11 iulie 2018

  L 177

14

13.7.2018

►M2

DECIZIA (UE) 2019/418 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 13 martie 2019

  L 73

188

15.3.2019
▼B

DECIZIA (UE) 2017/1219 A COMISIEI

din 23 iunie 2017

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional

[notificată cu numărul C(2017) 4245]

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Grupul de produse „detergenți de rufe de uz industrial și instituțional” cuprinde detergenții de rufe care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ) și care sunt comercializați și concepuți pentru a fi utilizați de personal specializat în instalații industriale și instituționale.

Acest grup de produse include sisteme alcătuite din mai multe componente utilizate pentru a forma un detergent complet sau pentru un program de spălare cu sistem de dozare automat. Sistemele alcătuite din mai multe componente pot include o serie de produse cum ar fi balsamurile de rufe, produsele de îndepărtare a petelor și agenții de clătire și trebuie să fie testate ca întreg.

Acest grup de produse nu include produsele care conferă articolelor textile anumite caracteristici, cum ar fi rezistența la apă, impermeabilitatea sau rezistența la foc. În plus, acest grup de produse nu cuprinde produsele dozate cu ajutorul unor suporturi textile sau din alte materiale și nici preparatele auxiliare pentru spălat a căror utilizare nu este urmată de spălare, precum produsele de îndepărtare a petelor pentru covoare și tapiserii.

Detergenții de rufe destinați utilizării în mașini de spălat de uz casnic sunt excluși din acest grup de produse.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. „substanțe componente” înseamnă substanțele adăugate în mod intenționat, produse secundare și impurități provenite din materiile prime prezente în produsul final (inclusiv folia solubilă în apă, dacă este utilizată);

2. „ambalaj primar” înseamnă:

(a) pentru dozele individuale cu un ambalaj care trebuie eliminat înainte de utilizare, ambalajul dozei individuale împreună cu ambalajul exterior al celei mai mici unități comercializabile către utilizatorul sau consumatorul final la punctul de desfacere, inclusiv eticheta, dacă este cazul;

(b) în cazul tuturor celorlalte tipuri de produse, ambalajul celei mai mici unități comercializabile către utilizatorul sau consumatorul final la punctul de desfacere, inclusiv eticheta, dacă este cazul;

3. „microparticulele de plastic” înseamnă particule cu dimensiunea sub 5 mm de plastic macromolecular insolubil obținute prin unul dintre următoarele procese:

(a) un proces de polimerizare cum ar fi poliadiția sau policondensarea sau un procedeu similar implicând monomeri sau alte materii prime;

(b) o modificare chimică a unor macromolecule naturale sau sintetice;

(c) fermentație microbiană;

4. „nanomaterial” înseamnă un material natural, accidental sau fabricat care conține particule în stare nelegată sau sub formă de agregat sau de aglomerat în cazul cărora pentru 50 % sau mai mult dintre particulele din distribuția numerică pe dimensiuni, una sau mai multe dimensiuni externe se încadrează în intervalul de dimensiuni 1-100 nm ( 2 ).

Articolul 3

Pentru ca eticheta ecologică a UE instituită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 să îi fie acordată unui detergent de rufe, acesta trebuie să se încadreze în grupul de produse „detergenți de rufe de uz industrial și instituțional” definit la articolul 1 din prezenta decizie și să respecte criteriile, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, stabilite în anexă.

Articolul 4

Criteriile pentru grupul de produse „detergenți de rufe de uz industrial și instituțional” și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt valabile timp de șase ani de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupului de produse „detergenți de rufe de uz industrial și instituțional” este „039”.

Articolul 6

Decizia 2012/721/UE se abrogă.

Articolul 7

(1)  Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupul de produse „detergenți de rufe de uz industrial și instituțional” depuse înainte de data notificării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2012/721/UE.

(2)  Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupul de produse „detergenți de rufe de uz industrial și instituțional” depuse în termen de două luni de la data notificării prezentei decizii se pot baza fie pe criteriile prevăzute în Decizia 2012/721/UE, fie pe criteriile prevăzute în prezenta decizie. Cererile respective sunt evaluate în conformitate cu criteriile pe baza cărora au fost depuse.

▼M1

(3)  Licențele pentru eticheta ecologică a UE acordate în conformitate cu criteriile prevăzute în Decizia 2012/721/UE pot fi utilizate până la 26 decembrie 2018.

▼B

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.
ANEXĂ

CADRU

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții de rufe de uz industrial și instituțional

CRITERII

1. Toxicitatea pentru organismele acvatice

2. Biodegradabilitatea

3. Aprovizionarea sustenabilă cu ulei de palmier, ulei de sâmburi de palmier și derivații lor

4. Substanțe excluse și limitate

5. Ambalarea

6. Adecvarea pentru utilizare

7. Sisteme de dozare automată

8. Informații pentru utilizatori

9. Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

EVALUARE ȘI VERIFICARE

(a)    Cerințe

Cerințele specifice de evaluare și de verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu în parte.

În cazul în care solicitantul trebuie să prezinte organismelor competente declarații, documentații, analize, rapoarte privind testele sau alte dovezi prin care să ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul (furnizorii) său (săi), după caz.

Organismele competente recunosc în mod preferențial certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de testare și calibrare și verificările efectuate de organisme care sunt acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme de certificare a produselor, proceselor și serviciilor. Acreditarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ).

După caz, se pot folosi și alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care organismul competent care evaluează cererea le consideră echivalente.

După caz, organismele competente pot solicita o documentație justificativă și pot efectua verificări independente sau vizite la fața locului.

Ca cerință prealabilă, produsul trebuie să îndeplinească toate cerințele legale aplicabile din țara sau țările în care se intenționează comercializarea acestuia. Solicitantul trebuie să declare că produsul respectă această cerință.

Lista din „baza de date a ingredientelor pentru detergenți” (lista DID), disponibilă pe site-ul web dedicat etichetei ecologice a UE, conține substanțele componente cel mai des utilizate în formulele de detergenți și cosmetice. Lista se folosește pentru obținerea datelor pentru calcularea volumului critic de diluare (VCD) și pentru evaluarea biodegradabilității substanțelor componente. Pentru substanțele care nu apar pe lista DID, se oferă indicații referitoare la modalitatea de calcul sau de extrapolare a datelor pertinente.

Lista tuturor substanțelor componente este prezentată organismului competent, indicând denumirea comercială (în cazul în care există), denumirea chimică, numărul CAS, numărul DID, cantitatea utilizată, funcția și forma prezente în compoziția produsului final (inclusiv folia solubilă în apă, dacă este cazul).

Conservanții, aromele și coloranții sunt indicați indiferent de concentrație. Alte substanțe componente sunt indicate la concentrații de cel puțin 0,010 % (fracție masică).

Toate substanțele componente prezente sub formă de nanomateriale trebuie indicate în mod clar în listă, cu termenul „nano” menționat între paranteze.

Pentru fiecare substanță componentă trebuie prezentate fișe cu date de securitate (FDS) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ). Dacă pentru o anumită substanță nu este disponibilă o FDS individuală deoarece respectiva substanță face parte dintr-un amestec, solicitantul prezintă FDS a amestecului.

(b)    Praguri de măsurare

Respectarea criteriilor ecologice este necesară pentru toate substanțele componente, astfel cum se precizează în tabelul 1.Tabelul 1

Niveluri-limită aplicabile substanțelor componente pentru fiecare criteriu în cazul detergenților de rufe de uz industrial și instituțional (procentaj, fracție masică)

Denumirea criteriului

Agenți tensioactivi

Conservanți

Coloranți

Parfumuri

Altele (de ex. enzime)

Toxicitatea pentru organismele acvatice

≥ 0,010

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

≥ 0,010

Biodegradabilitatea

Agenți tensioactivi

≥ 0,010

N/A

N/A

N/A

N/A

Substanțe organice

≥ 0,010

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

≥ 0,010

Aprovizionarea sustenabilă cu ulei de palmier

≥ 0,010

N/A

N/A

N/A

≥ 0,010

Substanțe excluse sau limitate

Subst. excluse și limitate specificate

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

Subst. periculoase

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

fără limită (*1)

Parfumuri

N/A

N/A

N/A

fără limită (*1)

N/A

Conservanți

N/A

fără limită (*1)

N/A

N/A

N/A

Coloranți

N/A

N/A

fără limită (*1)

N/A

N/A

Enzime

N/A

N/A

N/A

N/A

fără limită (*1)

(*1)    ►M2  „fără limită” înseamnă: indiferent de concentrație (de limita de detecție analitică) pentru toate substanțele componente, cu excepția produselor secundare și a impurităților provenite din materiile prime, care pot fi prezente în formula finală până la o concentrație de 0,010 % în greutate. ◄

N/A: nu se aplică

DOZA DE REFERINȚĂ

Următoarele doze sunt considerate doze de referință pentru calculele care vizează documentarea conformității cu criteriile privind eticheta ecologică a UE și pentru testarea capacității de spălare:

Doza maximă recomandată de producător pentru a spăla un kilogram de rufe uscate (indicată în g/kg de rufe sau în ml/kg de rufe) pentru trei grade de murdărire (ușoară, medie și mare) și trei grade de duritate a apei (mică, medie și mare).

Atunci când se efectuează evaluări ale criteriilor, toate produsele dintr-un sistem alcătuit din mai multe componente trebuie incluse cu doza pentru condițiile cele mai dificile.

Exemple de grade de murdărire:Murdărire

Gradul de murdărire

Murdărire ușoară

Hoteluri: lenjerie de pat, prosoape etc. (prosoapele se pot considera ca fiind foarte murdare)

Role de prosoape din material textil pentru mâini

Murdărire medie

Îmbrăcăminte de lucru: instituții/comerț cu amănuntul/servicii etc.

Restaurante: fețe de masă, șervete etc.

Spălătoare de podele și covorașe

Murdărire mare

Îmbrăcăminte de lucru: industrie/bucătărie/măcelărie etc.

Textile de bucătărie: cârpe, prosoape de vase etc.

Instituții cum ar fi spitalele: lenjerie de pat, cearșafuri-husă, îmbrăcăminte pentru pacienți, halate medicale etc.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă eticheta produsului sau instrucțiunile de utilizare care includ instrucțiunile de dozare.

Criteriul 1 – Toxicitatea pentru organismele acvatice

Volumul critic de diluare (VCDcronic) al produsului nu depășește următoarele limite pentru doza de referință.Apă moale (< 1,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg de rufe)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

30 000

40 000

50 000

Lichid

50 000

60 000

70 000

Sisteme alcătuite din mai multe componente

50 000

70 000

90 000Apă cu duritate medie (1,5-2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg de rufe)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

40 000

60 000

80 000

Lichid

60 000

75 000

90 000

Sisteme alcătuite din mai multe componente

60 000

80 000

100 000Apă dură (> 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg de rufe)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

50 000

75 000

90 000

Lichid

75 000

90 000

120 000

Sisteme alcătuite din mai multe componente

75 000

100 000

120 000

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă calculul VCDcronic al produsului. Pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE este disponibilă o foaie de calcul pentru calcularea valorii VCDcronic.

VCDcronic se calculează pentru toate substanțele componente (i) ale produsului conform următoarei ecuații:

image

unde:

doza(i)

:

greutatea (g) substanței (i) în doza de referință;

FD(i)

:

factorul de degradare al substanței (i);

FTcronic(i)

:

factorul de toxicitate cronică al substanței (i).

Valorile parametrilor FD(i) și FTchronic(i) sunt cele indicate în cea mai recentă versiune a părții A din lista DID. Dacă o substanță componentă nu este inclusă în partea A, solicitantul estimează valorile pe baza abordării descrise în partea B din lista respectivă, anexând documentația aferentă.

▼M2

Ca urmare a degradării anumitor substanțe în cursul procesului de spălare, se aplică norme separate pentru următoarele substanțe:

 peroxidul de hidrogen (H2O2) – a nu se include în calculul VCD;

 acidul peracetic – a se include în calcul ca „acid acetic”;

 acidul ε-ftalimido-peroxi-hexanoic (PAP) – a se include în calcul ca acid ε-ftalimido hexanoic (PAC).

Valorile care se utilizează în calculul VCD [ cronic ] pentru acidul ε-ftalimido hexanoic (PAC) sunt următoarele:

FD (i) = 0,05

FT cronic(i) = 0,256 mg/l

Aerob = R

Anaerob = O

▼B

Criteriul 2 – Biodegradabilitatea

(a)    Biodegradabilitatea agenților tensioactivi

Toți agenții tensioactivi sunt ușor biodegradabili (în condiții aerobe).

Toți agenții tensioactivi clasificați ca periculoși pentru mediul acvatic – toxicitate acută, categoria 1 (H400) sau toxicitate cronică, categoria 3 (H412), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ) – trebuie să fie de asemenea biodegradabili în condiții anaerobe.

(b)    Biodegradabilitatea compușilor organici

Conținutul de substanțe organice din produs care sunt nebiodegradabile (nu sunt ușor biodegradabile) în mediu aerob (aNBO) sau nebiodegradabile în mediu anaerob (anNBO) nu poate depăși următoarele limite pentru doza de referință:

aNBO (g/kg de rufe)Apă moale (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

0,70

1,10

1,40

Lichid

0,50

0,60

0,70

Sisteme alcătuite din mai multe componente

1,25

1,75

2,50Apă cu duritate medie (1,5-2,5 mmol CaCO3/l)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

1,10

1,40

1,75

Lichid

0,60

0,70

0,90

Sisteme alcătuite din mai multe componente

1,75

2,50

3,75Apă dură (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

1,40

1,75

2,20

Lichid

0,70

0,90

1,20

Sisteme alcătuite din mai multe componente

2,50

3,75

4,80

anNBO (g/kg de rufe)Apă moale (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

0,70

1,10

1,40

Lichid

0,50

0,60

0,70

Sisteme alcătuite din mai multe componente

1,25

1,75

2,50Apă cu duritate medie (1,5-2,5 mmol CaCO3/l)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

1,10

1,40

1,75

Lichid

0,60

0,70

0,90

Sisteme alcătuite din mai multe componente

1,75

2,50

3,75Apă dură (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Gradul de murdărire

Tipul de produs

Murdărire ușoară

Murdărire medie

Murdărire mare

Pulbere

1,40

1,75

2,20

Lichid

0,70

0,90

1,20

Sisteme alcătuite din mai multe componente

2,50

3,75

4,80

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă documentația privind degradabilitatea agenților tensioactivi, precum și calculul valorilor aNBO și anNBO ale produsului. Pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE este disponibilă o foaie de calcul pentru calculul valorilor aNBO și anNBO.

Atât pentru degradabilitatea agenților tensioactivi, cât și pentru valorile aNBO și anNBO ale compușilor organici, se face trimitere la cea mai recentă versiune a listei DID.

Pentru substanțele componente care nu sunt incluse în partea A din lista DID, se furnizează informațiile relevante din literatura de specialitate sau din alte surse sau rezultatele unor teste adecvate care să indice faptul că acestea sunt biodegradabile în mediu aerob și anaerob, după cum se prevede în partea B din lista respectivă.

În absența documentației privind degradabilitatea, o substanță componentă care nu este un agent tensioactiv poate fi exceptată de la cerința privind degradabilitatea în mediu anaerob dacă este îndeplinită una dintre următoarele trei condiții:

1. substanța este ușor degradabilă și are o adsorbție slabă (A < 25 %);

2. substanța este ușor degradabilă și are o desorbție ridicată (D > 75 %);

3. substanța este ușor degradabilă și fără potențial de bioacumulare ( 6 ).

Testele de adsorbție/desorbție sunt efectuate în conformitate cu orientarea OCDE 106.

Criteriul 3 – Aprovizionarea sustenabilă cu ulei de palmier, ulei de sâmburi de palmier și derivații lor

Substanțele componente ale produsului care sunt derivate din ulei de palmier sau din ulei de sâmburi de palmier provin din plantații care îndeplinesc cerințele unui sistem de certificare pentru producție sustenabilă care este bazat pe organizații multipartite cu o gamă largă de membri, inclusiv ONG-uri, reprezentanți ai sectorului de profil și ai guvernului, și care abordează impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește solul, biodiversitatea, stocurile de carbon organic și conservarea resurselor naturale.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă dovezi, constând în certificate eliberate de terți și certificate privind lanțul de custodie, din care rezultă că uleiul de palmier și uleiul de sâmburi de palmier utilizat la fabricarea substanțelor componente provin din plantații gestionate în mod sustenabil.

Printre certificatele acceptate se numără RSPO („Roundtable on Sustainable Palm Oil”) [cu diferite sisteme, cum ar fi „identity preserved” („identitate păstrată”), „segregated” („segregare”) sau „mass balance” („bilanț masic”)] sau orice sistem pentru producție sustenabilă echivalent sau mai strict.

Pentru derivații chimici ai uleiului de palmier și pentru uleiul de sâmburi de palmier este permisă demonstrarea sustenabilității prin certificate negociabile („book and claim”), cum ar fi certificatele GreenPalm sau certificate echivalente, prin prezentarea cuantumurilor de certificate GreenPalm achiziționate și răscumpărate declarate în cadrul rapoartelor ACOP („Annual Communications of Progress” – Comunicări anuale ale progreselor înregistrate) în cursul celei mai recente perioade de comercializare de un an.

Criteriul 4 – Substanțe excluse și limitate

(a)    Substanțe excluse și limitate specificate

(i)    Substanțe excluse

Substanțele de mai jos nu sunt incluse în formula produsului, indiferent de concentrație:

 alchil fenol etoxilați (APEO) și alți derivați de alchil fenol;

 atranol;

 cloratranol;

 acid dietilentriaminopentacetic (DTPA);

 acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) și sărurile sale;

 Formaldehida și agenții eliberatori ai acesteia (de exemplu 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan, hidroximetilglicinat de sodiu, diazolidiniluree), cu excepția impurităților de formaldehidă în produse tensioactive bazate pe chimie polialkoxi cu o concentrație de până la 0,010 % (fracție masică) în substanța componentă;

 glutaraldehidă;

 hidroxi-izohexil 3ciclohexenă carboxaldehidă (HICC);

 microparticulele de plastic;

 nanoargint;

 nitromosc și mosc policiclic;

 alchilați per-fluorurați;

 rodamină B;

 săruri cuaternare de amoniu care nu sunt ușor biodegradabile;

 compuși reactivi ai clorului;

 triclosan;

 3-iodo-2-propinil-butilcarbamat.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, sprijinită de declarații de la furnizori, după caz, prin care se confirmă că substanțele enumerate nu au fost incluse în formula produsului, indiferent de concentrație.

(ii)    Substanțe limitate

Substanțele de mai jos nu sunt incluse în formula produsului atunci când depășesc concentrația indicată:

 2-metil-2H-izotiazol-3-onă: 0,0050 % (fracție masică);

 1,2- benzizotiazol -3(2H)-onă: 0,0050 % (fracție masică);

 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă/2-metil-4-izotiazolin-3-onă: 0,0015 % (fracție masică).

Conținutul total de fosfor (P) calculat ca P în formă elementară se limitează la:

 0,50 g/kg de rufe cu grad mic de murdărire;

 1,00 g/kg de rufe cu grad mediu de murdărire;

 1,50 g/kg de rufe cu grad mare de murdărire.

Substanțele de parfumare care fac obiectul obligației de declarare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 trebuie să nu fie prezente în cantități mai mari sau egale cu 0,010 % (fracție masică) pentru fiecare substanță.

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă următoarele documente:

(a) dacă se utilizează izotiazolinone, o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații ale furnizorilor, dacă este cazul, prin care se confirmă că conținutul de izotiazolinone este cel mult egal cu limitele stabilite;

(b) o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații ale furnizorilor, dacă este cazul, prin care se confirmă că cantitatea totală de P în formă elementară este cel mult egală cu limitele stabilite. Declarația este însoțită de calculele privind conținutul total de P al produsului;

(c) o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații ale furnizorilor sau de documente provenite de la aceștia, dacă este cazul, prin care se confirmă că substanțele de parfumare care fac obiectul obligației de declarare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 nu sunt prezente în cantități care depășesc limitele stabilite.

(b)    Substanțe periculoase

(i)    Produsul finit

Produsul finit nu este clasificat și etichetat ca având o toxicitate acută, ca fiind toxic pentru un organ-țintă specific, ca având efect de sensibilizare a căilor respiratorii sau a pielii, ca fiind cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere ori ca fiind periculos pentru mediul acvatic, în conformitate cu definițiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și cu lista din tabelul 2, cu excepția indicată mai jos:

 produsele care conțin acid peracetic și peroxid de hidrogen utilizați ca agenți de înălbire pot fi clasificate și etichetate ca periculoase pentru mediul acvatic [toxicitate cronică, categoria 1 (H410), toxicitate cronică, categoria 2 (H411) sau toxicitate cronică, categoria 3 (H412)], dacă clasificarea și etichetarea sunt determinate de prezența acestor substanțe.

(ii)    Substanțele componente

Produsul nu conține substanțe componente cu o limită de concentrație de cel puțin 0,010 % (fracție masică) în produsul finit, care îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind toxice, periculoase pentru mediul acvatic, ca având efect de sensibilizare a căilor respiratorii sau a pielii ori ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și în conformitate cu lista din tabelul 2.

În cazul în care sunt mai stricte, limitele de concentrație generice sau specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 prevalează.Tabelul 2

Clasificările gradului de pericol restricționate și categoriile acestora

Toxicitate acută

Categoriile 1 și 2

Categoria 3

H300 Mortal în caz de înghițire

H301 Toxic în caz de înghițire

H310 Mortal în contact cu pielea

H311 Toxic în contact cu pielea

H330 Mortal în caz de inhalare

H331 Toxic în caz de inhalare

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

Toxicitate pentru un organ-țintă specific

Categoria 1

Categoria 2

H370 Provoacă leziuni ale organelor

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Efect de sensibilizare a căilor respiratorii și a pielii

Categoria 1A/1

Categoria 1B

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

H334 Poate provoca simptome de alergie sau de astm ori dificultăți de respirație în caz de inhalare

H334 Poate provoca simptome de alergie sau de astm ori dificultăți de respirație în caz de inhalare

Cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

Categoriile 1A și 1B

Categoria 2

H340 Poate provoca anomalii genetice

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

H350 Poate provoca cancer

H351 Susceptibil de a provoca cancer

H350i Poate provoca cancer în caz de inhalare

 

H360F Poate dăuna fertilității

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității

H360D Poate dăuna fătului

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității Susceptibil de a dăuna fătului

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

H360Df Poate dăuna fătului Susceptibil de a dăuna fertilității

 

Periculos pentru mediul acvatic

Categoriile 1 și 2

Categoriile 3 și 4

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

H413 Poate provoca efecte pe termen lung asupra mediului acvatic

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

 

Periculos pentru stratul de ozon

H420 Periculos pentru stratul de ozon

 

Acest criteriu nu se aplică substanțelor componente care intră sub incidența articolului 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care stabilește criteriile de derogare pentru substanțele din anexele IV și V la regulamentul menționat de la cerințele privind înregistrarea, utilizatorii din aval și evaluarea. Pentru a stabili dacă această excludere se aplică, solicitantul trebuie să controleze orice substanță componentă prezentă într-o concentrație mai mare de 0,010 % (fracție masică).

Substanțele și amestecurile incluse în tabelul 3 sunt exceptate de la criteriul 4 litera (b) punctul (ii).Tabelul 3

Substanțe care fac obiectul derogării

Substanță

Frază de pericol

Agenți tensioactivi

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

Subtilizină

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

Enzime (*1)

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii

H334 Poate provoca simptome de alergie sau de astm ori dificultăți de respirație în caz de inhalare

Acid ε-ftalimido-peroxi-hexanoic (PAP) utilizat ca agent de albire în concentrație maximă de 0,6 g/kg de rufe

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

Acidul peracetic/peroxidul de hidrogen utilizați ca agenți de albire

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

NTA sub formă de impuritate în MGDA și GLDA (*2)

H351 Susceptibil de a provoca cancer

(*1)   Inclusiv stabilizatori și alte substanțe auxiliare din preparate.

(*2)   În concentrații mai mici de 0,2 % în materia primă, atât timp cât concentrația totală în produsul finit este mai mică de 0,10 %.

Evaluare și verificare: solicitantul demonstrează conformitatea cu acest criteriu pentru produsul finit și pentru orice substanță componentă prezentă într-o concentrație mai mare de 0,010 % (fracție masică), în produsul finit. Solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită, după caz, de declarațiile furnizorilor sau de o FDS, prin care se confirmă că niciuna dintre aceste substanțe nu îndeplinește criteriile de clasificare în una sau mai multe dintre frazele de pericol enumerate în tabelul 2 în forma (formele) și starea fizică (stările fizice) în care sunt prezente în produs.

În cazul substanțelor enumerate în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care sunt exceptate de la obligațiile de înregistrare în temeiul articolului 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv, pentru a se dovedi conformitatea este suficientă o declarație în acest sens din partea solicitantului.

Solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarațiile furnizorilor, dacă este cazul, sau de o FDS prin care se confirmă prezența substanțelor componente care îndeplinesc condițiile pentru derogare.

(c)    Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)

Produsul finit nu poate conține substanțe componente care au fost identificate în conformitate cu procedura descrisă la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care stabilește lista substanțelor candidate pentru a fi considerate substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarațiile furnizorilor săi, dacă este cazul, sau de o FDS prin care se confirmă absența tuturor substanțelor de pe lista de substanțe candidate.

La data depunerii cererii trebuie să se facă trimitere la cea mai recentă listă a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

(d)    Parfumuri

Orice substanță componentă adăugată produsului ca parfum trebuie să fie produsă și manipulată în conformitate cu codul de bune practici al Asociației Internaționale pentru Parfumuri (IFRA), disponibil la adresa http://www.ifraorg.org ( 7 ). Producătorul respectă recomandările formulate în standardele IFRA în ceea ce privește interdicțiile, restricțiile de utilizare și criteriile de puritate prevăzute pentru substanțe.

Evaluare și verificare: furnizorul sau producătorul parfumului, după caz, prezintă o declarație de conformitate semnată.

(e)    Conservanți

(i) Produsul poate conține conservanți numai în scopul conservării produsului și numai în doza corespunzătoare acestui scop. Această prevedere nu se referă la agenții tensioactivi care pot avea și proprietăți biocide.

(ii) Produsul poate conține conservanți, cu condiția ca aceștia să nu fie bioacumulabili. Se consideră că o substanță nu este bioacumulabilă dacă BCF < 100 sau log Kow < 3,0. Dacă sunt disponibile atât valoarea BCF, cât și valoarea log Kow, se utilizează cea mai mare valoare BCF măsurată.

(iii) Este interzis să se afirme sau să se sugereze pe ambalaj sau prin orice alt mijloc de comunicare că produsul are o acțiune antimicrobiană sau dezinfectantă.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații de la furnizori, dacă este cazul, împreună cu FDS a oricărui conservant adăugat și informații privind valorile BCF sau log Kow ale acestuia. Solicitantul prezintă, de asemenea, o reprezentare a ambalajului.

(f)    Coloranți

Coloranții autorizați să facă parte din compoziția produsului trebuie să nu fie bioacumulabili.

Se consideră că un colorant nu este bioacumulabil dacă BCF < 100 sau log Kow < 3,0. Dacă sunt disponibile atât valoarea BCF, cât și valoarea log Kow, se utilizează cea mai mare valoare BCF măsurată. În cazul coloranților a căror utilizare în produsele alimentare este autorizată, nu este necesară prezentarea documentației privind potențialul de bioacumulare.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații de la furnizori, dacă este cazul, împreună cu FDS a oricărui colorant adăugat și informații privind valorile BCF sau log Kow ale acestuia sau documente din care să reiasă că utilizarea respectivului colorant în produsele alimentare este aprobată.

(g)    Enzime

Se utilizează numai enzime încapsulate (în formă solidă) și lichide/suspensii enzimatice.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de declarații de la furnizori, dacă este cazul, împreună cu FDS a oricărei enzime adăugate.

Criteriul 5 – Ambalarea

(a)    Sisteme de preluare a ambalajelor

În cazul în care produsul este livrat în ambalaje care fac parte dintr-un sistem de preluare, produsul respectiv este exceptat de la aplicarea cerințelor prevăzute la literele (b) și (c) de la criteriul 5.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de documentația relevantă în care se descrie sau prin care se demonstrează că a fost instituit un sistem de preluare a ambalajelor.

(b)    Raport greutate/utilitate (WUR)

Raportul greutate/utilitate (WUR) se calculează numai pentru ambalajul primar și nu trebuie să depășească următoarele valori pentru doza de referință.Duritatea apei

Tipul de produs

Duritate mică

< 1,5 mmol CaCO3/l

(g/kg de rufe)

Duritate medie

1,5-2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg de rufe)

Duritate mare

> 2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg de rufe)

Pulberi

1,5

2,0

2,5

Lichide

2,0

2,5

3,0

Ambalajele primare care conțin materiale reciclate în proporție de peste 80 % sunt exceptate de la această cerință.

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să prezinte calculul WUR al produsului. În cazul în care produsul este vândut în ambalaje diferite (cu volume diferite), se prezintă calculul pentru fiecare tip de ambalaj pentru care se atribuie eticheta ecologică a UE.

WUR se calculează după cum urmează:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

unde:

Wi

:

greutatea (g) a ambalajului primar (i);

Ui

:

greutatea (g) a părții din ambalajul primar nereciclată post-utilizare (i); Ui = Wi, cu excepția cazului în care solicitantul poate atesta că situația este diferită;

Di

:

numărul de doze de referință din ambalajul primar (i);

Ri

:

indicele de reîncărcare. Ri = 1 (ambalajul nu este reutilizat în același scop) sau Ri = 2 (dacă solicitantul poate prezenta documente care demonstrează că respectiva componentă a ambalajului poate fi reutilizată în același scop și că solicitantul vinde doze pentru reumplere).

Solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată prin care se confirmă conținutul materialelor reciclate post-utilizare, însoțită de documentația relevantă. Ambalajul este considerat reciclat postutilizare dacă materia primă folosită pentru fabricarea acestuia a fost colectată de la producătorii de ambalaje în faza de distribuție sau în faza de consum.

(c)    Conceperea ambalajelor în vederea reciclării

Ambalajul din plastic este conceput pentru a facilita reciclarea eficace prin evitarea potențialilor contaminanți și a materialelor incompatibile despre care se cunoaște faptul că împiedică separarea sau reprocesarea sau că reduc calitatea materialului reciclat. Eticheta sau eticheta termocontractibilă (sleeve), dispozitivul de închidere și, după caz, acoperirile de barieră nu conțin, separat sau în combinație, materialele și componentele enumerate în tabelul 4. Mecanismele de pompare (inclusiv cele din dispozitivele de pulverizare) sunt exceptate de la această cerință.Tabelul 4

Materiale și componente excluse din elementele de ambalare

Element de ambalare

Materiale și componente excluse (*1)

Etichetă sau etichetă termocontractibilă

— Etichetă sau etichetă termocontractibilă din PS în combinație cu un recipient din PET, PP sau HDPE

— Etichetă sau etichetă termocontractibilă din PVC în combinație cu un recipient din PET, PP sau HDPE

— Etichetă sau etichetă termocontractibilă din PETG în combinație cu un recipient din PET

— Orice alte materiale plastice pentru etichete termocontractibile/etichete cu o densitate mai mare de 1 g/cm3 utilizate cu un recipient din PET

— Orice alte materiale plastice pentru etichete termocontractibile/etichete cu o densitate mai mică de 1 g/cm3 utilizate cu un recipient din PP sau din HDPE

— Etichete sau etichete termocontractibile metalizate sau sudate de corpul de ambalare (etichetare în matriță – in mould labelling)

Dispozitiv de închidere

— Dispozitiv de închidere din PS în combinație cu un recipient din PET, HDPE sau PP

— Dispozitiv de închidere din PVC în combinație cu un recipient din PET, PP sau HDPE

— Dispozitive sau materiale de închidere din PETG cu o densitate de peste 1 g/cm3 în combinație cu un recipient din PET

— Dispozitive de închidere din metal, sticlă sau EVA care nu sunt ușor separabile de recipient

— Dispozitive de închidere din silicon. Sunt exceptate dispozitivele de închidere din silicon cu o densitate < 1 g/cm3 în combinație cu un recipient din PET și dispozitivele de închidere din silicon cu o densitate > 1 g/cm3 în combinație cu un recipient din PEHD sau PP.

— Foliile sau sigiliile metalice care rămân fixate pe recipient sau pe dispozitivul său de închidere după ce produsul a fost deschis

Acoperiri de barieră

Poliamidă, poliolefine funcționale, bariere metalizate și bariere de protecție împotriva luminii

(*1)   EVA – etilen-vinil acetat, HDPE – polietilenă de înaltă densitate, PET – polietilentereftalat, PETG – polietilen tereftalat glicol modificat, PP – polipropilenă, PS – polistiren, PVC – policlorură de vinil.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, în care specifică compoziția materialelor de ambalare, inclusiv a recipientului, a etichetei sau a etichetei termocontractibile, a adezivilor, a dispozitivelor de închidere și a acoperirilor de barieră, după caz, însoțită de fotografii sau desene tehnice ale ambalajului primar.

Criteriul 6 – Adecvarea pentru utilizare

Produsul trebuie să aibă o performanță de spălare satisfăcătoare la cea mai scăzută temperatură și doză recomandate de producător pentru o duritate a apei în conformitate cu „Cadrul pentru testarea performanței detergenților de rufe de uz industrial și instituțional”, disponibil pe site-ul dedicat etichetei ecologice a UE ( 8 ).

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă documente care să demonstreze că produsul a fost testat în condițiile specificate în cadru și că rezultatele au arătat că produsul a atins cel puțin nivelul minim al performanței de spălare din cerințe. Solicitantul prezintă, de asemenea, documente care să demonstreze respectarea cerințelor privind laboratoarele incluse în standardele armonizate relevante privind laboratoarele de testare și calibrare, dacă este cazul.

Se pot utiliza rezultatele unui test echivalent dacă echivalența a fost evaluată și acceptată de organismul competent.

Criteriul 7 – Sisteme de dozare automată

În cazul sistemelor alcătuite din mai multe componente, solicitantul se asigură că produsul este utilizat împreună cu un sistem de dozare automată și controlată.

Pentru a asigura dozarea corectă de către sistemele de dozare automată, se efectuează, cel puțin o dată pe an în timpul perioadei de valabilitate a licenței, vizite ale tuturor spațiilor clienților care utilizează produsul, care includ calibrarea echipamentului de dozare. Aceste vizite la clienți pot fi efectuate și de către un terț.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de o indicare a conținutului vizitelor la clienți, a persoanei responsabile de acestea și a frecvenței acestora.

Criteriul 8 – Informații pentru utilizatori

Produsul este însoțit de instrucțiuni de folosire adecvată, astfel încât să se maximizeze performanța produsului, să se reducă la minimum deșeurile și să se reducă poluarea apei și utilizarea resurselor. Aceste instrucțiuni trebuie să fie lizibile sau să conțină reprezentări grafice sau pictograme și să includă informații privind următoarele aspecte:

(a)  Instrucțiuni de dozare

Instrucțiunile de dozare includ doza în g sau ml și/sau o modalitate de măsurare secundară sau alternativă (de exemplu capace de dozare sau numărul de acționări ale pulverizatorului), precum și impactul durității apei asupra dozării.

Această cerință nu se aplică pentru produsele alcătuite din mai multe componente care sunt dozate cu un sistem automat.

Se indică cea mai răspândită duritate a apei din zona în care produsul urmează să fie comercializat sau sursele unde poate fi găsită această informație.

(b)  Informații privind eliminarea ambalajelor

Ambalajele primare includ informații privind refolosirea, reciclarea și eliminarea corectă a ambalajelor.

(c)  Informații despre mediu

Pe ambalajul primar figurează un text care precizează că este important să se utilizeze dozarea corectă și cea mai mică dintre temperaturile recomandate pentru minimizarea consumului de energie și de apă și pentru reducerea poluării apei.

Dacă produsul finit conține acid peracetic și peroxid de hidrogen utilizați ca agenți de înălbire și dacă acesta este clasificat și etichetat ca atare, pe ambalajul primar sau în fișa tehnică a produsului trebuie să figureze un text prin care se precizează că motivul clasificării și al etichetării este prezența acidului paracetic și a peroxidului de hidrogen, care se degradează în substanțe neclasificate în cursul procesului de spălare.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită cu o mostră a etichetei produsului.

Criteriul 9 – Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Logoul trebuie să fie vizibil și lizibil. Numărul de înregistrare/licență al etichetei ecologice a UE figurează pe produs și este lizibil și vizibil în mod clar.

Solicitantul poate alege să includă pe etichetă o casetă de text opțională, cu următorul text:

 Impact limitat asupra mediului acvatic (textul nu este inclus dacă produsul conține acid paracetic și peroxid de hidrogen care determină clasificarea și etichetarea produsului finit);

 Cantitate limitată de substanțe periculoase;

 Testat în ceea ce privește performanțele de spălare.

Evaluare și verificare: solicitantul prezintă o declarație de conformitate semnată, însoțită de o mostră de etichetă a produsului sau o reprezentare a ambalajului pe care este aplicată eticheta ecologică a UE.( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (JO L 104, 8.4.2004, p. 1).

( 2 ) Recomandarea 2011/696/UE a Comisiei din 18 octombrie 2011 privind definiția nanomaterialelor (JO L 275, 20.10.2011, p. 38).

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

( 4 ) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

( 5 ) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

( 6 ) Se consideră că o substanță nu este bioacumulabilă dacă BCF < 100 sau log Kow< 3,0. Dacă sunt disponibile atât valoarea BCF, cât și valoarea log Kow,, se utilizează cea mai mare valoare BCF măsurată.

( 7 ) Disponibil pe site-ul web al IFRA: http://www.ifraorg.org.

( 8 ) Disponibil la adresa: [adresa URL a protocolului de pe site-ul web dedicat etichetei ecologice a UE va fi adăugată ulterior – în prezent toate propunerile de documente privind protocoalele pot fi găsite în raportul tehnic].