02016R0589 — RO — 31.07.2019 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2016/589 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 aprilie 2016

privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 107 22.4.2016, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2019/1149 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 186

21

11.7.2019
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2016/589 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 aprilie 2016

privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește un cadru de cooperare pentru a facilita exercitarea libertății de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, în conformitate cu articolul 45 din TFUE, prin stabilirea principiilor și normelor privind:

▼M1

(a) organizarea rețelei EURES între Comisie, Autoritatea Europeană a Muncii și statele membre;

(b) cooperarea dintre Comisie, Autoritatea Europeană a Muncii și statele membre cu privire la schimbul de date relevante și disponibile privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile;

▼B

(c) măsurile adoptate de către și între statele membre pentru a realiza un echilibru între cerere și ofertă pe piața forței de muncă, în vederea atingerii unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă de calitate;

(d) funcționarea rețelei EURES, inclusiv cooperarea cu partenerii sociali și implicarea altor actori;

(e) serviciile de asistență pentru mobilitate legate de funcționarea rețelei EURES care sunt furnizate lucrătorilor și angajatorilor, promovând astfel și mobilitatea în condiții echitabile;

▼M1

(f) promovarea rețelei EURES la nivelul Uniunii prin măsuri de comunicare eficace întreprinse de Comisie, Autoritatea Europeană a Muncii și statele membre.

▼B

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică statelor membre și cetățenilor Uniunii, fără a aduce atingere articolelor 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 492/2011.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „servicii publice de ocupare a forței de muncă” sau „SPOFM” înseamnă organizații ale statelor membre, în cadrul ministerelor, organismelor sau societăților publice relevante, care intră sub incidența dreptului public și sunt responsabile pentru punerea în aplicare a politicilor active pentru piața forței de muncă și care furnizează servicii de ocupare a forței de muncă de calitate în interes public;

2. „servicii de ocupare a forței de muncă” înseamnă o persoană juridică care își desfășoară activitatea în mod legal într-un stat membru și care oferă servicii lucrătorilor în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor care doresc să recruteze lucrători;

3. „loc de muncă vacant” înseamnă o ofertă de loc de muncă care ar permite candidatului selecționat să intre într-un raport de muncă care ar califica candidatul respectiv drept lucrător în sensul articolului 45 din TFUE;

4. „compensare” înseamnă schimbul de informații privind locurile de muncă, cererile de locuri de muncă și CV-urile și prelucrarea acestor informații;

5. „platforma IT comună” înseamnă infrastructura informatică și platformele aferente înființate la nivelul Uniunii în scopul transparenței și compensării în conformitate cu prezentul regulament;

6. „lucrător frontalier” înseamnă o persoană care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru și care este rezidentă în alt stat membru, în care lucrătorul se întoarce de regulă zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână;

7. „parteneriat transfrontalier EURES” înseamnă o grupare de membri sau parteneri EURES și, după caz, alte părți interesate din afara rețelei EURES, cu intenția cooperării pe termen lung în structuri regionale, instituite în regiuni transfrontaliere între serviciile de ocupare a forței de muncă la nivel regional, local și, după caz, la nivel național, partenerii sociali și, după caz, alte părți interesate din cel puțin două state membre sau un stat membru și o altă țară care participă la instrumentele Uniunii menite să sprijine rețeaua EURES;

▼M1

8. „Autoritate Europeană a Muncii” înseamnă organul instituit în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ).

▼B

Articolul 4

Accesibilitatea

(1)  Serviciile în temeiul prezentului regulament sunt disponibile tuturor lucrătorilor și angajatorilor din întreaga Uniune și respectă principiul egalității de tratament.

▼M1

(2)  Se asigură accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la informațiile portalului EURES și sprijinirea serviciilor disponibile la nivel național. Comisia, Biroul european de coordonare și membrii și partenerii EURES stabilesc măsurile necesare în acest scop în raport cu obligațiile lor respective.

▼BCAPITOLUL II

REINSTITUIREA REȚELEI EURES

Articolul 5

Reinstituirea rețelei EURES

(1)  Prin prezentul regulament se reinstituie rețeaua EURES.

(2)  Prezentul regulament înlocuiește cadrul de reglementare privind EURES, astfel cum figurează în capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 492/2011, precum și Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE adoptată în temeiul articolului 38 din regulamentul menționat.

Articolul 6

Obiectivele rețelei EURES

Rețeaua EURES contribuie la realizarea următoarelor obiective, în domeniile sale de activitate:

(a) facilitarea exercitării drepturilor conferite prin articolul 45 din TFUE și Regulamentul (UE) nr. 492/2011;

(b) punerea în aplicare a strategiei coordonate privind ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei forțe de muncă competente, bine instruite și adaptabile, menționate la articolul 145 din TFUE;

(c) îmbunătățirea funcționării, coeziunii și integrării piețelor forței de muncă din Uniune, inclusiv la nivel transfrontalier;

(d) promovarea mobilității geografice și ocupaționale voluntare în Uniune, inclusiv în regiunile transfrontaliere, în condiții echitabile și în conformitate cu dreptul și practicile Uniunii și cu dreptul și practicile naționale;

(e) sprijinirea tranzițiilor la piața forței de muncă, promovând astfel obiectivele sociale și de ocupare a forței de muncă menționate la articolul 3 din TUE.

Articolul 7

Componența rețelei EURES

(1)  Rețeaua EURES cuprinde următoarele categorii de organizații:

▼M1

(a) un „Birou european de coordonare”, care este instituit în cadrul Autorității Europene a Muncii și care are responsabilitatea de a asista rețeaua EURES în desfășurarea activităților sale;

▼B

(b) „birourile naționale de coordonare” (BNC) responsabile cu aplicarea prezentului regulament în statul membru respectiv, care sunt desemnate de către statele membre și pot fi SPOFM pentru acestea;

(c) membrii EURES, și anume:

(i) SPOFM desemnate de către statele membre în conformitate cu articolul 10; și

(ii) organizațiile admise, în conformitate cu articolul 11, sau, pentru o perioadă de tranziție, în conformitate cu articolul 40, să furnizeze, la nivel național, regional sau local, inclusiv la nivel transfrontalier, sprijin pentru compensare și servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor;

(d) partenerii EURES, care sunt organizațiile admise în conformitate cu articolul 11 și, în special, cu alineatele (2) și (4) din acesta, sau, pentru o perioadă de tranziție, în conformitate cu articolul 40, să furnizeze, la nivel național, regional sau local, inclusiv la nivel transfrontalier, sprijin pentru compensare sau servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor;

▼M1

(e) Comisia.

▼B

(2)  Organizațiile partenerilor sociali pot deveni parte a rețelei EURES ca membri sau parteneri EURES în conformitate cu articolul 11.

Articolul 8

Responsabilitățile Biroului european de coordonare

(1)   ►M1  Biroul european de coordonare sprijină rețeaua EURES în desfășurarea activităților sale, în special prin dezvoltarea și desfășurarea, în strânsă cooperare cu BNC și cu Comisia, a următoarelor activități: ◄

(a) elaborarea unui cadru coerent și furnizarea unor activități de asistență orizontală în beneficiul rețelei EURES, inclusiv:

▼M1

(i) în calitate de proprietar de sistem pentru portalul EURES și serviciile informatice conexe, definirea nevoilor utilizatorilor și a cerințelor comerciale care urmează să fie transmise Comisiei pentru exploatarea și dezvoltarea portalului, inclusiv a sistemelor și procedurilor sale pentru schimbul de locuri de muncă vacante, cereri de locuri de muncă, CV-uri și documente justificative, precum și de alte informații, în cooperare cu alte servicii sau rețele de informare și consiliere și cu alte inițiative relevante ale Uniunii;

▼B

(ii) activități de informare și comunicare privind rețeaua EURES;

(iii) un program de formare comun și dezvoltarea profesională continuă a personalului membrilor și partenerilor EURES și al BNC-urilor, care să asigure competențele necesare;

(iv) funcția de asistență pentru sprijinirea personalului membrilor și partenerilor EURES și al BNC-urilor, în special a personalului care intră în contact direct cu lucrătorii și angajatorii;

(v) facilitarea colaborărilor în rețea, schimbul de bune practici și învățarea reciprocă în cadrul rețelei EURES;

(b) analiza mobilității geografice și ocupaționale, ținând seama de diferitele situații din statele membre;

(c) crearea unei structuri adecvate de cooperare și de compensare în interiorul Uniunii pentru ucenicii și stagii, în conformitate cu prezentul regulament.

▼M1

(2)  Biroul european de coordonare este gestionat de Autoritatea Europeană a Muncii. Biroul european de coordonare stabilește un dialog periodic cu reprezentanții partenerilor sociali de la nivelul Uniunii.

(3)  După consultarea grupului de coordonare menționat la articolul 14 și a Comisiei, Biroul european de coordonare își elaborează programele de lucru multianuale.

▼B

Articolul 9

Responsabilitățile BNC-urilor

(1)  Statele membre desemnează BNC-urile în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b). Statele membre informează Biroul european de coordonare cu privire la respectivele desemnări.

(2)  Fiecare BNC este responsabil de:

(a) organizarea activității legate de rețeaua EURES în statul membru, inclusiv asigurarea unui transfer coordonat către portalul EURES a informațiilor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile, în conformitate cu articolul 17, printr-un singur canal coordonat;

▼M1

(b) cooperarea cu Comisia, cu Autoritatea Europeană a Muncii și cu statele membre cu privire la compensare, în cadrul stabilit în capitolul III;

▼B

(c) transmiterea către Biroul european de coordonare a oricăror informații disponibile cu privire la discrepanțele dintre numărul de locuri de muncă vacante notificate și numărul total de locuri de muncă vacante la nivel național;

(d) coordonarea acțiunilor din statul membru în cauză și împreună cu alte state membre în conformitate cu capitolul V.

(3)  Fiecare BNC organizează punerea în aplicare la nivel național a activităților de asistență orizontală furnizate de Biroul european de coordonare, astfel cum sunt menționate la articolul 8, dacă este cazul, în strânsă colaborare cu Biroul european de coordonare și cu alte BNC-uri. Activitățile de asistență orizontală includ, în special:

(a) în scopul publicării, în special pe portalul EURES, colectarea și validarea informațiilor actualizate privind membrii și partenerii EURES care operează pe teritoriul național al BNC-ului, activitățile acestora și tipurile de servicii de asistență pe care le oferă lucrătorilor și angajatorilor;

(b) activități de preformare legate de activitatea EURES și selecția personalului pentru participarea la programul comun de formare și la activități de învățare reciprocă;

(c) colectarea și analiza datelor menționate la articolele 31 și 32.

(4)  În scopul publicării, în special pe portalul EURES, în interesul lucrătorilor și al angajatorilor, fiecare BNC pune la dispoziție, actualizează în mod regulat și diseminează în timp util informațiile și orientările disponibile la nivel național cu privire la situația în statul membru referitoare la:

(a) condițiile de viață și de muncă, inclusiv informații generale privind securitatea socială și plata impozitelor;

(b) procedurile administrative relevante în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și normele aplicabile lucrătorilor la angajare;

(c) cadrul de reglementare național al acestuia pentru programe de ucenicie și stagii, precum și referitoare la normele și instrumentele existente ale Uniunii;

(d) fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (2) litera (b), accesul la învățământul profesional și tehnic;

(e) situația lucrătorilor frontalieri, în special în regiunile transfrontaliere;

(f) asistența după recrutare în general și informații privind posibilitatea de a obține astfel de asistență în interiorul și, în cazul în care aceste informații sunt disponibile, în afara rețelei EURES.

Dacă este cazul, BNC-urile pot pune la dispoziție și disemina informațiile în colaborare cu alte servicii și rețele de informare și consiliere și cu organismele corespunzătoare la nivel național, inclusiv cele menționate la articolul 4 din Directiva 2014/54/UE.

(5)  BNC-urile fac schimb de informații în ceea ce privește mecanismele și standardele menționate la articolul 17 alineatul (5), precum și cu privire la standardele privind securitatea și protecția datelor cu relevanță pentru platforma IT comună. BNC-urile cooperează între ele și cu Biroul european de coordonare, în special cu privire la reclamații și în cazul în care se consideră că locurile de muncă vacante nu sunt conforme cu aceste standarde în temeiul dreptului național.

(6)  Fiecare BNC oferă asistență generală membrilor și partenerilor EURES în legătură cu colaborarea cu omologii lor EURES din alte state membre, inclusiv consiliere pentru membrii și partenerii EURES cu privire la modalitatea de a trata reclamații referitoare la locurile de muncă vacante și la recrutările efectuate prin EURES, precum și cu privire la cooperarea cu autoritățile publice competente. Rezultatul procedurilor de soluționare a reclamațiilor este transmis Biroului european de coordonare în cazul în care BNC dispune de informația respectivă.

(7)  BNC promovează colaborarea cu părțile interesate, precum partenerii sociali, serviciile de orientare profesională, instituțiile de formare profesională și cele de învățământ superior, camerele de comerț, serviciile sociale și organizațiile care reprezintă grupurile vulnerabile pe piața muncii, precum și organizațiile implicate în programe de ucenicie și stagii.

Articolul 10

Desemnarea SPOFM ca membri EURES

(1)  Statele membre desemnează SPOFM relevante pentru activitățile din cadrul rețelei EURES ca membri EURES. Statele membre informează Biroul european de coordonare cu privire la desemnările respective. Pe baza acestei desemnări, SPOFM se bucură de un statut privilegiat în rețeaua EURES.

(2)  Statele membre se asigură că, în calitate de membri ai EURES, SPOFM îndeplinesc toate obligațiile prevăzute de prezentul regulament și îndeplinesc cel puțin criteriile minime comune stabilite în anexa I.

(3)  SPOFM își pot îndeplini obligațiile care le revin în calitate de membri ai EURES prin intermediul organizațiilor care acționează sub responsabilitatea SPOFM, pe bază de delegare, externalizare sau acorduri specifice.

Articolul 11

Admiterea în calitate de membri EURES (care nu sunt SPOFM) și de parteneri EURES

(1)  Fiecare stat membru instituie, fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu până la 13 mai 2018, un sistem de admitere a organizațiilor pentru a deveni membri și parteneri EURES, de monitorizare a activităților acestora și a conformării lor la legislația aplicabilă în aplicarea prezentului regulament și, în cazul în care este necesar, de revocare a admiterii acestora. Sistemul respectiv trebuie să fie transparent și proporțional, să respecte principiul egalității de tratament pentru organizațiile solicitante și garanțiile procedurale și să prevadă căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă.

(2)  În scopuri legate de sistemul prevăzut la alineatul (1), statele membre stabilesc cerințele și criteriile pentru admiterea membrilor și a partenerilor EURES. Respectivele cerințe și criterii conțin cel puțin criteriile minime comune stabilite în anexa I. Statele membre pot stabili cerințe sau criterii suplimentare care sunt necesare în scopul unei aplicări corecte a normelor aplicabile activităților serviciilor de ocupare a forței de muncă și al gestionării eficace a politicilor în domeniul pieței forței de muncă pe teritoriul lor.

(3)  Organizațiile care funcționează legal într-un stat membru pot solicita să devină membri EURES, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentul regulament și a sistemului menționat la alineatul (1). O organizație care solicită să devină membru EURES se angajează, în cererea sa, să îndeplinească toate obligațiile care le revin membrilor în temeiul prezentului regulament, inclusiv de a îndeplini toate sarcinile menționate la articolul 12 alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

(4)  O organizație care funcționează legal într-un stat membru poate solicita să devină partener EURES, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament și a sistemului menționat la alineatul (1), cu condiția să justifice în mod corespunzător că poate îndeplini maximum două dintre sarcinile menționate la articolul 12 alineatul (2) literele (a), (b) și (c), din motive legate de dimensiune, de resursele financiare, de natura serviciilor furnizate în mod normal de organizație sau de structura organizațională, inclusiv din motivul că este o organizație nonprofit. O organizație care solicită să devină partener EURES se angajează, în cererea sa, să îndeplinească toate cerințele care le revin partenerilor EURES în temeiul prezentului regulament și cel puțin una dintre sarcinile menționate la articolul 12 alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

(5)  Statele membre acceptă cererile organizațiilor de a deveni membri sau parteneri EURES în cazul în care acestea îndeplinesc criteriile și cerințele aplicabile menționate la alineatele (2), (3) și (4).

(6)  BNC-urile informează Biroul european de coordonare în legătură cu sistemele lor naționale menționate la alineatul (1), inclusiv în legătură cu criteriile și cerințele suplimentare menționate la alineatul (2), în legătură cu membrii și partenerii EURES admiși în temeiul acestui sistem, precum și în legătură cu orice refuz de admitere pe motiv de neconformitate cu secțiunea 1 punctul 1 din anexa I. Biroul european de coordonare transmite aceste informații celorlalte BNC-uri.

(7)  Statele membre revocă admiterea membrilor și partenerilor EURES în cazul în care aceștia nu mai îndeplinesc criteriile sau cerințele aplicabile menționate la alineatele (2), (3) și (4). BNC-urile informează Biroul european de coordonare cu privire la orice astfel de revocare și la motivele acesteia. Biroul european de coordonare distribuie respectivele informații celorlalte BNC-uri.

(8)  Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să adopte un model de descriere a sistemului național și a procedurilor pentru schimbul de informații între statele membre cu privire la sistemele menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 37 alineatul (2).

Articolul 12

Responsabilitățile membrilor și partenerilor EURES

(1)  Membrii și partenerii EURES contribuie la rețeaua EURES în legătură cu sarcinile pentru care sunt desemnați în conformitate cu articolul 10 sau pentru care sunt admiși în conformitate cu articolul 11 alineatele (3) și (4), sau, pentru o perioadă de tranziție, în conformitate cu articolul 40, și își îndeplinesc celelalte obligații care le revin în temeiul prezentului regulament.

(2)  Membrii EURES participă la rețeaua EURES, inclusiv prin îndeplinirea tuturor sarcinilor următoare, iar partenerii EURES participă la rețeaua EURES, inclusiv prin îndeplinirea a cel puțin uneia dintre următoarele sarcini:

(a) să contribuie la oferta de locuri de muncă vacante în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (a);

(b) să contribuie la oferta de cereri de locuri de muncă și de CV-uri în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b);

(c) să furnizeze servicii de asistență lucrătorilor și angajatorilor în conformitate cu articolul 23, articolul 24, articolul 25 alineatul (1), articolul 26 și, după caz, articolul 27.

(3)  Membrii EURES și, după caz, partenerii EURES furnizează, pentru scopurile portalului EURES, toate locurile de muncă vacante puse la dispoziția publicului prin intermediul lor, precum și toate cererile de locuri de muncă și CV-urile, în cazul în care lucrătorul și-a dat consimțământul ca informațiile să fie disponibile, de asemenea, pe portalul EURES, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3). Articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf și articolul 17 alineatul (2) se aplică în cazul locurilor de muncă vacante puse la dispoziția publicului prin intermediul membrilor EURES și, după caz, al partenerilor EURES.

(4)  Membrii și partenerii EURES desemnează unul sau mai multe puncte de contact, cum ar fi birouri de plasare și recrutare, centre de apel și instrumente de autoservire în conformitate cu criteriile naționale, prin care lucrătorii și angajatorii pot obține asistență pentru compensare, acces la serviciile de asistență, sau ambele, în conformitate cu prezentul regulament. Punctele de contact pot, de asemenea, să se bazeze pe programele de schimb de personal, pe detașare de ofițeri de legătură sau pot implica agenții de plasare comune.

(5)  Membrii EURES și, dacă este cazul, partenerii EURES se asigură că punctele de contact pe care le-au desemnat indică în mod clar domeniul de aplicare al serviciilor de asistență furnizate lucrătorilor și angajatorilor.

(6)  În conformitate cu principiul proporționalității, statele membre, prin intermediul propriului BNC, pot solicita membrilor și partenerilor EURES să contribuie la:

(a) colectarea informațiilor și a orientărilor care urmează să fie publicate pe portalul EURES, menționate la articolul 9 alineatul (4);

(b) schimbul de informații prevăzut la articolul 30;

(c) ciclul de programare menționat la articolul 31;

(d) colectarea de date în conformitate cu articolul 32.

Articolul 13

Responsabilități comune

În conformitate cu rolurile și responsabilitățile fiecăreia, toate organizațiile participante la rețeaua EURES urmăresc să promoveze în mod activ, în strânsă colaborare, oportunitățile oferite de mobilitatea forței de muncă în interiorul Uniunii și urmăresc să consolideze modalitățile și mijloacele pentru ca lucrătorii și angajatorii să beneficieze de mobilitate în condiții echitabile și să poată profita de respectivele oportunități la nivelul Uniunii, precum și la nivel național, regional și local, inclusiv la nivel transfrontalier.

Articolul 14

Grupul de coordonare

▼M1

(1)  Grupul de coordonare este alcătuit din reprezentanți la nivel corespunzător ai Comisiei, ai Biroului european de coordonare și ai BNC-urilor.

▼B

(2)  Grupul de coordonare sprijină punerea în aplicare a prezentului regulament prin schimburi de informații și prin elaborarea de orientări. În special, acesta oferă consultanță Comisiei cu privire la modelele menționate la articolul 11 alineatul (8) și la articolul 31 alineatul (5), la proiectele de standarde și formate tehnice menționate la articolul 17 alineatul (8) și la articolul 19 alineatul (6), precum și la specificațiile detaliate uniforme pentru colectarea și analiza datelor menționate la articolul 32 alineatul (3).

(3)  Grupul de coordonare poate, printre altele, să organizeze schimburi de cele mai bune practici cu privire la sistemele naționale de admitere menționate la articolul 11 alineatul (1) și cu privire la serviciile de asistență menționate la articolele 23-27.

(4)  Biroul european de coordonare organizează lucrările grupului de coordonare și prezidează reuniunile acestuia. Acesta informează alte organisme sau rețele relevante cu privire la lucrările grupului de coordonare.

Reprezentanții partenerilor sociali la nivelul Uniunii au dreptul de a participa la reuniunile grupului de coordonare.

(5)  Grupul de coordonare cooperează cu Consiliul de administrație al rețelei SPOFM, în special informându-l cu privire la activitățile rețelei EURES și făcând schimb de bune practici.

Articolul 15

Identitatea comună și marca

(1)  Denumirea „EURES” este utilizată exclusiv pentru activitățile din cadrul rețelei EURES, în conformitate cu prezentul regulament. Aceasta este ilustrată printr-un logo standard, a cărui utilizare este stabilită printr-o reprezentare grafică adoptată de Biroul european de coordonare.

(2)  Marca de servicii și logoul EURES sunt utilizate de către toate organizațiile participante la rețeaua EURES menționate la articolul 7 în toate activitățile lor legate de rețeaua EURES pentru a asigura o identitate vizuală comună.

(3)  Organizațiile care participă la rețeaua EURES se asigură că informațiile și materialele promoționale pe care le furnizează sunt coerente cu ansamblul activităților de comunicare și cu standardele de calitate comune ale rețelei EURES, precum și cu informațiile venite de la Biroul european de coordonare.

(4)  Organizațiile care participă la rețeaua EURES informează Biroul european de coordonare fără întârziere cu privire la orice utilizare abuzivă a mărcii de servicii sau a logoului EURES de către o parte terță sau de către țări terțe de care au cunoștință.

Articolul 16

Cooperare și alte măsuri

(1)  Biroul european de coordonare facilitează cooperarea rețelei EURES cu alte servicii și rețele de informare și consiliere ale Uniunii.

(2)  BNC cooperează cu serviciile și rețelele menționate la alineatul (1) la nivelul Uniunii, național, regional și local, pentru realizarea de sinergii și evitarea suprapunerilor, și, după caz, implică membrii și partenerii EURES.

(3)  BNC-urile facilitează cooperarea rețelei EURES cu partenerii sociali la nivel național, prin asigurarea unui dialog periodic cu partenerii sociali, în conformitate cu dreptul și practicile naționale.

(4)  Statele membre încurajează o cooperare strânsă, la nivel transfrontalier, între actorii regionali, locali și, dacă este cazul, naționali, de exemplu prin intermediul practicilor și al serviciilor furnizate în cadrul parteneriatelor transfrontaliere EURES.

(5)  Statele membre caută să dezvolte soluții de tip ghișeu unic pentru comunicarea, inclusiv comunicarea online, cu lucrătorii și angajatorii cu privire la domenii de activitate comune ale EURES și la serviciile și rețelele menționate la alineatul (1).

▼M1

(6)  Statele membre examinează împreună cu Comisia și cu Biroul european de coordonare toate posibilitățile de a acorda prioritate cetățenilor Uniunii la ocuparea locurilor de muncă vacante, în vederea realizării unui echilibru între cererea și oferta de locuri de muncă în cadrul Uniunii. Statele membre pot adopta măsurile necesare în acest scop.

▼BCAPITOLUL III

PLATFORMA IT COMUNĂ

Articolul 17

Organizarea platformei IT comune

(1)  Pentru a permite corelarea locurilor de muncă vacante cu cererile de locuri de muncă, fiecare stat membru pune la dispoziția portalului EURES:

(a) toate locurile de muncă vacante disponibile prin intermediul SPOFM, precum și cele furnizate de membrii EURES și, dacă este cazul, de partenerii EURES, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3);

(b) toate cererile de locuri de muncă și CV-urile disponibile prin intermediul SPOFM, precum și cele furnizate de ceilalți membri EURES și, dacă este cazul, de partenerii EURES, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), cu condiția ca lucrătorii în cauză să își fi dat acordul cu privire la punerea acestor informații la dispoziția portalului EURES, în condițiile definite la alineatul (3) din prezentul articol.

În ceea ce privește litera (a) de la primul paragraf, statele membre pot introduce un mecanism care să le permită angajatorilor opțiunea de a nu publica un loc de muncă vacant pe portalul EURES dacă cererea este motivată corespunzător, pe baza cerințelor privind aptitudinile și competențele legate de locul de muncă.

(2)  Atunci când pun la dispoziție datele privind locurile de muncă vacante către portalul EURES, statele membre pot exclude:

(a) locurile de muncă vacante care, din cauza naturii lor sau a normelor naționale, sunt deschise numai pentru cetățenii unei anumite țări;

(b) locurile de muncă vacante legate de categorii de ucenicii și stagii care, având în principal o componentă de învățare, fac parte din sistemele naționale de învățământ sau care sunt finanțate public, în cadrul politicilor active pentru piața forței de muncă ale statelor membre;

(c) alte locuri de muncă vacante care fac parte din politicile active pentru piața forței de muncă ale statelor membre.

(3)  Acordul lucrătorilor la care se face referire la alineatul (1) litera (b) este explicit, lipsit de ambiguități, exprimat în mod liber, specific și în cunoștință de cauză. Lucrătorii au posibilitatea de a-și retrage în orice moment acordul și de a solicita eliminarea sau modificarea oricăror date sau a tuturor datelor puse la dispoziție. Lucrătorii au posibilitatea de a alege dintre mai multe opțiuni de restricționare a accesului la datele lor sau la anumite atribute.

(4)  În ceea ce privește lucrătorii minori, acordul lor este consemnat alături de acordul părinților sau al tutorilor săi legali.

(5)  Statele membre dispun de mecanismele și standardele adecvate, necesare pentru asigurarea calității intrinsece și tehnice a datelor privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile.

(6)  Statele membre garantează că sursele datelor pot fi urmărite în scopul monitorizării calității datelor respective.

(7)  Pentru a permite realizarea corelării locurilor de muncă vacante cu cererile de locuri de muncă și CV-urile, fiecare stat membru se asigură că informațiile menționate la alineatul (1) sunt furnizate conform unui sistem uniform și în mod transparent.

(8)  Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, standardele și formatele tehnice necesare pentru instituirea sistemului uniform menționat la alineatul (7). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (3).

Articolul 18

Accesul la nivel național la platforma IT comună

(1)  Membrii și partenerii EURES se asigură că toate portalurile de căutare de locuri de muncă pe care le administrează la nivel central, regional sau local menționează în mod clar portalul EURES și permit o căutare ușoară a acestuia, precum și că portalurile respective fac trimitere la portalul EURES.

(2)  SPOFM se asigură că organizațiile care acționează sub răspunderea lor conțin o trimitere clară la portalul EURES pe toate portalurile web pe care le administrează.

(3)  Membrii și partenerii EURES se asigură că toate locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile puse la dispoziție prin portalul EURES sunt ușor accesibile pentru personalul lor implicat în rețeaua EURES.

(4)  Statele membre se asigură că transferul de informații privind locurile de muncă vacante, cererile de locuri de muncă și CV-urile menționate la articolul 9 alineatul (2) litera (a) se efectuează prin intermediul unui singur canal coordonat.

Articolul 19

Corelarea automată prin intermediul platformei IT comune

▼M1

(1)  Statele membre cooperează între ele, cu Comisia și cu Biroul european de coordonare în ceea ce privește interoperabilitatea dintre sistemele naționale și clasificarea europeană dezvoltată de Comisie. Comisia informează statele membre cu privire la dezvoltarea clasificării europene.

▼B

(2)  Comisia adoptă și actualizează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, lista aptitudinilor/competențelor și ocupațiilor din cadrul clasificării europene. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (3). În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  În scopul corelării automate prin intermediul platformei IT comune, fiecare stat membru întocmește, fără întârzieri nejustificate, însă în termen de cel mult trei ani de la adoptarea listei menționate la alineatul (2), un inventar inițial pentru a stabili corespondența dintre clasificările sale naționale, regionale și sectoriale și lista respectivă și, în urma introducerii utilizării inventarului, cu ajutorul unei aplicații puse la dispoziție de către Biroul european de coordonare, actualizează în mod periodic inventarul ținând cont de evoluția serviciilor de recrutare.

(4)  Statele membre pot alege să își înlocuiască clasificările naționale cu clasificarea europeană, odată ce aceasta va fi finalizată, sau să își păstreze sistemele naționale de clasificare interoperabile.

(5)  Comisia furnizează sprijin tehnic și, atunci când este posibil, sprijin financiar statelor membre atunci când întocmesc inventarul conform alineatului (3), precum și statelor membre care aleg să înlocuiască clasificările naționale cu clasificarea europeană.

(6)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, standardele și formatele tehnice necesare pentru funcționarea corelării automate prin intermediul platformei IT comune, utilizând clasificarea europeană și interoperabilitatea între sistemele naționale și clasificarea europeană. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (3).

Articolul 20

Mecanismul de facilitare a accesului pentru lucrători și angajatori

(1)  Membrii și partenerii EURES asistă, la cerere, lucrătorii și angajatorii care utilizează serviciile lor la înregistrarea pe portalul EURES. Asistența respectivă este gratuită.

(2)  Membrii și partenerii EURES se asigură că lucrătorii și angajatorii care utilizează serviciile lor au acces la informații generale privind modul, momentul și locul din care își pot actualiza, revizui și retrage datele în cauză.CAPITOLUL IV

SERVICIILE DE ASISTENȚĂ

Articolul 21

Principii

(1)  Statele membre se asigură că lucrătorii și angajatorii au posibilitatea de a obține acces, fără întârzieri nejustificate, fie online, fie offline, la servicii de asistență la nivel național.

(2)  Statele membre sprijină elaborarea unei abordări coordonate la nivel național pentru serviciile de asistență.

Nevoile regionale și locale specifice sunt luate în considerare.

(3)  Serviciile de asistență pentru lucrători și angajatori menționate la articolul 22, la articolul 25 alineatul (1), la articolul 26 și, după caz, la articolul 27 sunt gratuite.

Serviciile de asistență pentru lucrători menționate la articolul 23 sunt gratuite.

Serviciile de asistență pentru angajatori menționate la articolul 24 pot face obiectul unei taxe.

(4)  Orice taxă percepută pentru serviciile pe care membrii EURES și, după caz, partenerii EURES le oferă în temeiul prezentului capitol nu poate fi mai mare decât taxele aplicabile altor servicii comparabile furnizate de către membrii și partenerii EURES. După caz, membrii și partenerii EURES informează lucrătorii și angajatorii cu privire la eventualele costuri implicate într-o manieră clară și precisă.

(5)  Membrii și partenerii EURES în cauză indică în mod clar lucrătorilor și angajatorilor gama de servicii de asistență pe care le oferă, locul și modul în care aceste servicii sunt accesibile și condițiile în care se asigură accesul la acestea, prin canalele de informare proprii. Aceste informații se publică pe portalul EURES.

(6)  Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (2), membrii EURES menționați la articolul 7 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) și partenerii EURES își pot oferi serviciile exclusiv online.

Articolul 22

Accesul la informații de bază

(1)  Membrii EURES și, după caz, partenerii EURES oferă lucrătorilor și angajatorilor informații de bază privind portalul EURES, inclusiv baza de date cuprinzând cererile de locuri de muncă și CV-urile, precum și privind rețeaua EURES, inclusiv datele de contact ale membrilor și partenerilor EURES relevanți la nivel național, informații privind canalele de recrutare pe care le utilizează (servicii electronice, servicii personalizate, amplasarea punctelor de contact) și linkurile internet relevante, într-un mod ușor accesibil și ușor de utilizat.

Membrii EURES și, după caz, partenerii EURES îndrumă, dacă este cazul, lucrătorii și angajatorii către un alt membru sau partener EURES.

(2)  Biroul european de coordonare sprijină elaborarea informațiilor de bază conform prezentului articol și oferă asistență statelor membre în asigurarea acoperirii lingvistice adecvate, ținând seama de cerințele piețelor forței de muncă din statele membre.

Articolul 23

Servicii de asistență pentru lucrători

(1)  Membrii EURES și, după caz, partenerii EURES oferă lucrătorilor în căutarea unui loc de muncă, fără întârzieri nejustificate, posibilitatea de a avea acces la serviciile menționate la alineatele (2) și (3).

(2)  La cererea unui lucrător, membrii EURES și, după caz, partenerii EURES furnizează informații și îndrumări cu privire la oportunitățile de angajare individuale și, în special, îi oferă lucrătorului următoarele servicii:

(a) îi furnizează sau îl îndrumă către informații generale privind condițiile de viață și de muncă din țara de destinație;

(b) îi oferă asistență și îndrumări cu privire la obținerea informațiilor menționate la articolul 9 alineatul (4);

(c) după caz, îi oferă asistență la redactarea cererilor de locuri de muncă și a CV-urilor pentru a asigura conformitatea cu standardele și formatele tehnice europene menționate la articolul 17 alineatul (8) și la articolul 19 alineatul (6), precum și la încărcarea unor astfel de cereri de locuri de muncă și CV-uri pe portalul EURES;

(d) după caz, au în vedere posibilitatea unui plasament în interiorul Uniunii, ca parte a unui plan de acțiune individual sau pentru a sprijini elaborarea unui plan de mobilitate individual ca mijloc de a obține un plasament în cadrul Uniunii;

(e) după caz, îndrumă lucrătorul către un alt membru sau partener EURES.

(3)  La cererea rezonabilă a unui lucrător, membrii EURES și, după caz, partenerii EURES oferă asistență suplimentară în căutarea unui loc de muncă și alte servicii suplimentare, ținând seama de nevoile lucrătorului.

Articolul 24

Servicii de asistență pentru angajatori

(1)  Membrii EURES și, după caz, partenerii EURES oferă angajatorilor interesați de recrutarea unor lucrători din alte state membre, fără întârzieri nejustificate, posibilitatea de a avea acces la serviciile menționate la alineatele (2) și (3).

(2)  La cererea unui angajator, membrii EURES și, după caz, partenerii EURES furnizează informații și îndrumări cu privire la oportunitățile de recrutare și, în special, îi oferă următoarele servicii:

(a) îi furnizează informații cu privire la normele specifice referitoare la recrutarea dintr-un alt stat membru și cu privire la factorii care pot facilita o astfel de recrutare;

(b) după caz, îi oferă informații și asistență la formularea fișei postului pentru locurile de muncă vacante și pentru a asigura conformitatea acesteia cu standardele și formatele tehnice europene menționate la articolul 17 alineatul (8) și la articolul 19 alineatul (6).

(3)  În cazul în care un angajator solicită asistență suplimentară și există o probabilitate rezonabilă de recrutare în interiorul Uniunii, membrii EURES sau, după caz, partenerii EURES oferă asistență suplimentară și servicii suplimentare, ținând seama de nevoile angajatorului.

În cazul în care li se solicită acest lucru, membrii EURES sau, după caz, partenerii EURES asigură îndrumare individuală cu privire la formularea cerințelor postului pentru locurile de muncă vacante.

Articolul 25

Asistență după recrutare

(1)  La cererea unui lucrător sau a unui angajator, membrii EURES și, după caz, partenerii EURES furnizează:

(a) informații generale cu privire la asistența după recrutare, cum ar fi formare în domeniul comunicării interculturale, cursuri de limbă și sprijin pentru integrare, inclusiv informații generale despre oportunitățile de angajare pentru membrii familiei lucrătorului;

(b) dacă este posibil, coordonatele de contact ale organizațiilor care pot oferi asistență după recrutare.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (4), membrii și partenerii EURES care furnizează în mod direct asistență după recrutare lucrătorilor sau angajatorilor pot face acest lucru, contra unei taxe.

Articolul 26

Facilitarea accesului la informații privind regimul de impozitare, chestiuni legate de contractul de muncă, dreptul de pensie, asigurarea de sănătate, securitatea socială și măsuri active pentru piața forței de muncă

(1)  La cererea unui lucrător sau a unui angajator, membrii EURES și, după caz, partenerii EURES transmit solicitările de informații specifice privind drepturile legate de securitatea socială, măsurile active pentru piața forței de muncă, regimul de impozitare, chestiuni legate de contractul de muncă, dreptul de pensie și asigurarea de sănătate autorităților naționale competente și, dacă este cazul, altor organisme adecvate de la nivel național care sprijină lucrătorii care își exercită drepturile în cadrul libertății de circulație, inclusiv cele menționate la articolul 4 din Directiva 2014/54/UE.

(2)  În sensul alineatului (1), BNC-urile cooperează cu autoritățile competente de la nivel național menționate la alineatul (1).

Articolul 27

Servicii de asistență în regiunile transfrontaliere

(1)  În situația în care, în regiunile transfrontaliere, membrii sau partenerii EURES participă la structuri specifice de cooperare și de servicii, cum ar fi parteneriatele transfrontaliere, aceștia furnizează lucrătorilor și angajatorilor frontalieri informații referitoare la situația specifică a lucrătorilor frontalieri și informații de interes pentru angajatorii din astfel de regiuni.

(2)  Sarcinile parteneriatelor transfrontaliere pot include servicii de recrutare și de plasare, coordonarea cooperării dintre organizațiile participante și desfășurarea de activități relevante pentru mobilitatea transfrontalieră, inclusiv oferirea de informații și îndrumări lucrătorilor frontalieri, cu un accent specific pe serviciile multilingve.

(3)  Organizațiile, altele decât membrii și partenerii EURES, care participă la structurile menționate la alineatul (1) nu se consideră ca făcând parte din rețeaua EURES din motive ce țin de participarea acestora la structurile respective.

(4)  În regiunile transfrontaliere menționate la alineatul (1), statele membre urmăresc să elaboreze soluții de tip ghișeu unic pentru informarea lucrătorilor și a angajatorilor frontalieri.

Articolul 28

Accesul la măsurile active pentru piața forței de muncă

Un stat membru nu limitează accesul la măsurile active pentru piața forței de muncă de la nivel național prin care le oferă lucrătorilor asistență în căutarea unui loc de muncă doar pe motiv că un lucrător solicită asistența respectivă pentru a-și găsi un loc de muncă pe teritoriul altui stat membru.CAPITOLUL V

SCHIMBUL DE INFORMAȚII ȘI CICLUL DE PROGRAMARE

▼M1

Articolul 29

Schimbul de informații privind fluxurile și modelele

Comisia și statele membre monitorizează și fac publice fluxurile și modelele de mobilitate a forței de muncă în interiorul Uniunii, pe baza rapoartelor întocmite de Autoritatea Europeană a Muncii, utilizând statisticile Eurostat și datele naționale disponibile.

▼B

Articolul 30

Schimbul de informații între statele membre

(1)  Fiecare stat membru colectează și analizează în special informații defalcate în funcție de gen privind:

(a) deficitele și surplusurile de forță de muncă pe piețele forței de muncă naționale și sectoriale, acordând o atenție deosebită grupurilor celor mai vulnerabile de pe piața forței de muncă și regiunilor celor mai afectate de șomaj;

(b) activitățile EURES la nivel național și, după caz, la nivel transfrontalier.

(2)  BNC-urile sunt responsabile cu partajarea informațiilor disponibile în cadrul rețelei EURES și cu participarea la analiza comună.

(3)  Statele membre efectuează programarea menționată la articolul 31, ținând seama de schimbul de informații și de analiza comună menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol.

(4)  Biroul european de coordonare stabilește modalități practice menite să faciliteze schimbul de informații între BNC-uri și elaborarea analizelor comune.

Articolul 31

Programarea

(1)  BNC-urile elaborează programe naționale de lucru anuale pentru activitățile rețelei EURES în statele lor membre.

(2)  Programele naționale anuale de lucru precizează:

(a) principalele activități care urmează a fi desfășurate în cadrul rețelei EURES, la nivel național în ansamblu și, după caz, la nivel transfrontalier;

(b) resursele umane și financiare globale alocate pentru punerea lor în aplicare;

(c) modalitățile de monitorizare și de evaluare a activităților planificate și, dacă este cazul, de actualizare a acestora.

(3)  BNC-urilor și Biroului european de coordonare le este acordată posibilitatea de a revizui împreună toate proiectele de programe naționale de lucru. La finalizarea acestei revizuiri, programele naționale de lucru se adoptă de către BNC-urile respective.

(4)  Reprezentanților partenerilor sociali la nivelul Uniunii care participă la grupul de coordonare li se acordă posibilitatea de a formula observații cu privire la proiectele de programe naționale de lucru.

(5)  Comisia stabilește, prin intermediul actelor de punere în aplicare, modelele și procedurile necesare pentru schimbul de informații referitoare la programele naționale de lucru la nivelul Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 37 alineatul (2).

Articolul 32

Colectarea și analiza datelor

(1)  Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri pentru colectarea de date privind următoarele domenii de activitate ale EURES desfășurate la nivel național:

(a) oferirea de informații și îndrumări de către rețeaua EURES, pe baza numărului de contacte pe care le au responsabilii de caz ai membrilor sau partenerilor EURES cu lucrătorii și angajatorii;

(b) performanța în ocuparea forței de muncă, inclusiv plasările și recrutările care rezultă din activitatea EURES, pe baza numărului de locuri de muncă vacante, de cereri de locuri de muncă, de CV-uri tratate și prelucrate de responsabilii de caz ai membrilor și partenerilor EURES și pe baza numărului de lucrători recrutați într-un alt stat membru în consecință, după cum au cunoștință responsabilii de caz respectivi, sau, în cazul în care acestea sunt disponibile, pe baza unor sondaje;

(c) satisfacția clienților în raport cu rețeaua EURES, măsurată, printre altele, prin utilizarea de sondaje.

(2)  Biroul european de coordonare este responsabil de colectarea datelor referitoare la portalul EURES și de dezvoltarea cooperării în domeniul compensării, în temeiul prezentului regulament.

(3)  Pe baza informațiilor menționate la alineatul (1) și în domeniile de activitate ale EURES specificate la respectivul alineat, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificațiile detaliate uniforme pentru colectarea și analiza datelor cu scopul de a monitoriza și a evalua funcționarea rețelei EURES. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 37 alineatul (3).

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 36 pentru modificarea domeniilor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol sau pentru adăugarea la alineatul respectiv a altor domenii de activitate ale EURES întreprinse la nivel național în cadrul prezentului regulament.

Articolul 33

Rapoartele privind activitatea EURES

Ținând seama de informațiile colectate menționate în prezentul capitol, Comisia prezintă, la fiecare doi ani, un raport privind activitatea EURES Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Până la prezentarea raportului menționat la articolul 35, raportul menționat la primul paragraf din prezentul articol conține o descriere cu privire la stadiul punerii în aplicare a prezentului regulament.CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 34

Protecția datelor cu caracter personal

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se aplică în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special Directiva 95/46/CE și măsurile naționale de punere în aplicare a acesteia, precum și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 35

Evaluarea ex-post

Până la 13 mai 2021, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport de evaluare ex-post cu privire la funcționarea și efectele prezentului regulament.

Raportul respectiv poate fi însoțit de propuneri legislative de modificare a prezentului regulament.

Articolul 36

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea acestor acte delegate, Comisia să își urmeze practica uzuală și să organizeze consultări cu experți, inclusiv experți ai statelor membre.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 32 alineatul (4) este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 12 mai 2016. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit pentru perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea competenței menționate la articolul 32 alineatul (4) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 32 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 37

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitetul „EURES” instituit prin prezentul regulament. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 38

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1296/2013

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 se modifică după cum urmează:

(a) articolul 23 se elimină;

(b) la articolul 24, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(1)„(2)  Accesul la axa EURES este deschis tuturor organismelor, actorilor și instituțiilor, desemnate de un stat membru sau de Comisie, care îndeplinesc condițiile de participare la EURES, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului ( *1 ). Astfel de organisme, actori și instituții includ, în special:

(a) autoritățile naționale, regionale și locale;

(b) serviciile de ocupare a forței de muncă;

(c) organizațiile partenerilor sociali și alte părți interesate.

(2)  Trimiterile la dispozițiile eliminate menționate la alineatul (1) litera (a) se interpretează ca trimiteri la articolul 29 din prezentul regulament.

(3)  Alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol nu aduce atingere cererilor de finanțare depuse în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 înainte de 12 mai 2016.

Articolul 39

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 492/2011

(1)  Regulamentul (UE) nr. 492/2011 se modifică după cum urmează:

(a) articolele 11 și 12, articolul 13 alineatul (2), articolele 14-20 și articolul 38 se elimină;

(b) articolul 13 alineatul (1) se elimină începând cu 13 mai 2018.

(2)  Trimiterile la dispozițiile eliminate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 40

Dispoziții tranzitorii

Organizațiile care sunt desemnate ca „parteneri EURES” în conformitate cu articolul 3 litera (c) din Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE sau care oferă servicii limitate în calitate de „parteneri EURES asociați”, în conformitate cu articolul 3 litera (d) din respectiva decizie, la 12 mai 2016 pot, prin derogare de la articolul 11 din prezentul regulament, să participe în calitate de membri EURES, menționați la articolul 7 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din prezentul regulament, sau ca parteneri EURES, menționați la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament, până la 13 mai 2019, cu condiția ca aceștia să se angajeze să îndeplinească obligațiile relevante prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care una dintre aceste organizații dorește să participe în calitate de partener EURES, aceasta comunică BNC sarcinile pe care le va efectua din rândul celor menționate la articolul 11 alineatul (4) din prezentul regulament. BNC competent informează Biroul european de coordonare în acest sens. După expirarea perioadei de tranziție, pentru a rămâne în cadrul rețelei EURES, organizațiile interesate pot depune o cerere în acest sens în conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament.

Articolul 41

Intrarea în vigoare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Articolul 12 alineatul (3) și articolul 17 alineatele (1)-(7) se aplică de la 13 mai 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Criterii minime comune

[astfel cum sunt menționate la articolul 10 alineatul (2) și la articolul 11 alineatul (2)]

Secțiunea 1   FURNIZAREA SERVICIILOR

1. Angajamentul de a dispune de mecanisme și proceduri adecvate pentru a măsura și asigura respectarea deplină a standardelor de muncă aplicabile și a cerințelor legale, ținând seama de toate sistemele de acordare a licențelor și de autorizare existente în cazul serviciilor de ocupare a forței de muncă altele decât SPOFM atunci când sunt furnizate servicii, inclusiv a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și, după caz, a cerințelor și standardelor privind calitatea datelor referitoare la locurile de muncă vacante.

2. Competența și capacitatea demonstrată de a oferi serviciile de compensare, de asistență, sau ambele, menționate de prezentul regulament.

3. Capacitatea de a furniza servicii prin unul sau mai multe canale ușor accesibile, printre care cel puțin un site internet accesibil al organizației.

4. Competența și capacitatea de a îndruma lucrătorii și angajatorii către alți membri și parteneri EURES și/sau organisme care dispun de experiență în materie de libera circulație a lucrătorilor.

5. Confirmarea adeziunii la principiul serviciilor de asistență gratuite pentru lucrători, în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) al doilea paragraf.

Secțiunea 2   PARTICIPAREA LA REȚEAUA EURES

1. Capacitatea și angajamentul de a asigura transmiterea sigură și la timp a datelor, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (6).

2. Angajamentul de a respecta standardele și formatele tehnice pentru compensare și schimb de informații conform prezentului regulament.

3. Capacitatea și angajamentul de a contribui la programare și la raportarea către BNC, precum și de a transmite informații BNC cu privire la furnizarea serviciilor și la rezultatele obținute în temeiul prezentului regulament.

4. Existența sau angajamentul de a garanta alocarea unor resurse umane adecvate pentru sarcinile respective care trebuie să fie îndeplinite.

5. Angajamentul de a asigura standarde de calitate privind personalul și de a înscrie personalul în modulele relevante din programul comun de formare, după cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (iii).

6. Angajamentul de a utiliza marca EURES numai pentru serviciile și activitățile legate de rețeaua EURES.
ANEXA II

Tabel de corespondențăRegulamentul (UE) nr. 492/2011

Prezentul regulament

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 30 alineatul (1) litera (a)

Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2) literele (b) și (d) și alineatul (3) și articolul 13

Articolul 11 alineatul (2)

Articolele 9 și 10

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 18 alineatele (1) și (2)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (3) și articolul 17 alineatele (1)-(6)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 17 alineatele (7) și (8)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 10 alineatele (1) și (2), articolul 12 alineatele (1)-(3) și articolul 13

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 16

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 30

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (6)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 33

Articolul 18

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 8

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 20

Articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctele (iii) și (v) și articolul 9 alineatul (3) litera (b)

Articolul 38( 1 ) Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344 (JO L 186, 11.7.2019, p. 21).

( *1 ) Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).”