02016R0341 — RO — 01.05.2016 — 001.006


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2015

de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

(JO L 069 15.3.2016, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/698 AL COMISIEI din 8 aprilie 2016

  L 121

1

11.5.2016


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 101, 16.4.2016, p.  33 (2016/341)

►C2

Rectificare, JO L 101, 13.4.2017, p.  324 (2016/341)

►C3

Rectificare, JO L 281, 31.10.2017, p.  34 (2016/341)

►C4

Rectificare, JO L 096, 5.4.2019, p.  55 (2016/341)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2015

de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al ComisieiCAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

(1)  Prezentul regulament stabilește măsuri tranzitorii privind mijloacele pentru schimbul și stocarea de date prevăzute la articolul 278 din cod, până când sistemele electronice care sunt necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor codului devin operaționale.

(2)  Cerințele în materie de date, formatele și codurile care urmează să fie aplicate în perioadele tranzitorii stabilite în prezentul regulament, în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 sunt stabilite în anexele la prezentul regulament.SECȚIUNEA 1

Decizii privind aplicarea legislației vamale

Articolul 2

Cereri și decizii

Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în ceea ce privește cererile și deciziile, și orice eveniment ulterior care ar putea afecta cererea sau decizia inițială, care au impact în unul sau în mai multe state membre.

Articolul 3

Mijloace pentru schimbul și stocarea informațiilor

(1)  Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale asigură disponibilitatea mijloacelor de schimb și de stocare a informațiilor, pentru a permite consultările care trebuie să aibă loc în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

(2)  Fiecare autoritate vamală desemnează puncte de contact responsabile pentru orice schimb de informații cu alte autorități vamale și cu Comisia și comunică Comisiei datele de contact ale punctelor de contact.

(3)  Comisia publică lista punctelor de contact pe site-ul său.SECȚIUNEA 2

Decizii privind ITO

Articolul 4

Formulare pentru cererile și deciziile privind ITO

(1)  Până la datele de modernizare a sistemului ITO menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în ceea ce privește cererile și deciziile privind ITO sau orice eveniment ulterior care ar putea afecta cererea sau decizia inițială.

(2)  În cazurile prevăzute la alineatul (1), se aplică următoarele dispoziții:

(a) până la data de modernizare a primei etape a sistemului electronic:

(i) cererile pentru emiterea unei decizii privind ITO se redactează folosind formatul formularului prevăzut în anexa 2; și

(ii) deciziile privind ITO se redactează folosind formatul formularului prevăzut în anexa 3;

(b) de la data de modernizare a primei etape a sistemului electronic până la data de modernizare a celei de a doua etape a sistemului electronic:

(i) cererile pentru emiterea unei decizii privind ITO se redactează folosind formatul formularului prevăzut în anexa 4; și

(ii) deciziile privind ITO se redactează folosind formatul formularului prevăzut în anexa 5.SECȚIUNEA 3

Cererea de acordare a statutului de AEO

Articolul 5

Formulare pentru cereri și pentru autorizații

(1)  Până la data de modernizare a sistemului AEO menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în ceea ce privește cererile și deciziile privind AEO sau orice eveniment ulterior care ar putea afecta cererea sau decizia inițială.

(2)  În cazurile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică următoarele dispoziții:

(a) cererile de acordare a statutului de AEO se depun utilizând formatul formularului prevăzut în anexa 6; și

(b) autorizațiile de acordare a statutului de AEO se eliberează utilizând formularul prevăzut în anexa 7.CAPITOLUL 2

VALOAREA ÎN VAMĂ A MĂRFURILOR

Articolul 6

Declararea datelor privind valoarea în vamă

(1)  Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, declarația vamală de punere în liberă circulație trebuie să includă date privind valoarea în vamă.

(2)  Autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în ceea ce privește furnizarea datelor prevăzute la alineatul (1).

(3)  În cazul în care datele prevăzute la alineatul (1) sunt prezentate cu ajutorul altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor, se utilizează formularul prevăzut în anexa 8.

(4)  Autoritățile vamale pot renunța la obligația de a furniza datele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor în cauză nu se poate determina în conformitate cu dispozițiile articolului 70 din cod.

(5)  Cu excepția cazului în care este esențial pentru determinarea corectă a valorii în vamă, autoritățile vamale renunță la obligația de a furniza datele prevăzute la alineatul (1) în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unui transport nu depășește 20 000 EUR, cu condiția ca acestea să nu reprezinte transporturi fracționate sau multiple de la același expeditor pentru același destinatar;

(b) în cazul în care tranzacția care stă la baza punerii în liberă circulație a mărfurilor este de natură necomercială;

(c) în cazul în care prezentarea datelor în cauză nu este necesară pentru punerea în aplicare a Tarifului vamal comun;

(d) în cazul în care taxele vamale prevăzute în Tariful vamal comun nu sunt aplicabile.

(6)  În cazul continuării traficului de mărfuri de la același vânzător către același cumpărător în aceleași condiții comerciale, autoritățile vamale pot renunța la cerința actuală de a furniza datele prevăzute la alineatul (1).CAPITOLUL 3

GARANȚIA PENTRU O DATORIE VAMALĂ EXISTENTĂ SAU POTENȚIALĂ

Articolul 7

Mijloace pentru schimbul și stocarea informațiilor

(1)  Până la data instalării sistemului de gestionare a garanțiilor în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea informațiilor privind garanțiile.

(2)  În cazul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică următoarele dispoziții cu privire la schimbul și stocarea informațiilor privind garanțiile care pot fi utilizate în mai multe state membre, în conformitate cu articolul 147 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, și care sunt constituite în orice alte scopuri în afară de tranzit:

(a) stocarea informațiilor se face de către autoritățile vamale ale fiecărui stat membru în conformitate cu sistemul național existent; și

(b) pentru schimbul de informații între autoritățile vamale se utilizează poșta electronică.

(3)  Punctul de contact desemnat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) este responsabil pentru schimbul de date prevăzut la alineatul (2) litera (b).

Articolul 8

Monitorizarea cuantumului de referință de către autoritățile vamale

(1)  Până la data de instalare a sistemului de gestionare a garanțiilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, persoana menționată la articolul 155 alineatul (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 specifică în cererea de acordare a unei garanții globale repartizarea cuantumului de referință între statele membre în care își desfășoară activitatea, mai puțin pentru mărfurile plasate sub un regim de tranzit unional, care trebuie să fie acoperite de garanție.

(2)  Biroul vamal de garanție care primește cererea consultă celelalte state membre menționate în cerere cu privire la repartizarea cuantumului de referință solicitată de persoana care trebuie să furnizeze garanția, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

(3)  În conformitate cu articolul 157 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, fiecare stat membru este responsabil de monitorizarea părții sale din cuantumul de referință.CAPITOLUL 4

SOSIREA MĂRFURILOR ȘI DEPOZITAREA TEMPORARĂ

Articolul 9

Notificarea sosirii unei nave maritime sau a unei aeronave

Până la datele de instalare a sistemelor de notificare a sosirii, de notificare a prezentării și de depozitare temporară în cadrul CVU menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru depunerea unei notificări de sosire a unei nave maritime sau a unei aeronave în conformitate cu articolul 133 din cod.

Articolul 10

Prezentarea mărfurilor în vamă

Până la datele de instalare a sistemelor de notificare a sosirii, de notificare a prezentării și de depozitare temporară în cadrul CVU menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru prezentarea mărfurilor în vamă în conformitate cu articolul 139 din cod.

Articolul 11

Declarația de depozitare temporară

Până la datele de instalare a sistemelor de notificare a sosirii, de notificare a prezentării și de depozitare temporară în cadrul CVU menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru depunerea unei declarații de depozitare temporară în conformitate cu articolul 145 din cod.CAPITOLUL 5

STATUTUL VAMAL ȘI PLASAREA MĂRFURILOR SUB UN REGIM VAMALSECȚIUNEA 1

Statutul vamal al mărfurilor

Articolul 12

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale pentru mărfurile care fac obiectul unei proceduri de tranzit unional simplificate

Până la datele de modernizare a NCTS menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul în care se utilizează regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană sau maritimă, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din prezentul regulament, dovada statutului vamal de mărfuri unionale este furnizată prin introducerea literei „C” (echivalentă cu „T2L”) în dreptul articolelor corespunzătoare din manifest.

Articolul 13

Formulare pentru dovada statutului vamal de mărfuri unionale

(1)  Până la data instalării sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații privind dovada statutului vamal de mărfuri unionale.

(2)  În cazul în care sunt utilizate alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru demonstrarea statutului vamal de mărfuri unionale, se furnizează un document „T2L” sau „T2LF” prin intermediul formularului exemplar 4 sau exemplar 4/5 prevăzut în titlul III din anexa B-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(3)  Dacă este cazul, formularul se completează cu unul sau mai multe formulare complementare corespunzătoare exemplarului 4 sau exemplarului 4/5 prevăzut în titlul IV din anexa B-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(4)  Până la data instalării sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale permit utilizarea listelor de încărcare întocmite pe baza formularului prevăzut în partea II capitolul III din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în locul formularelor complementare ca parte descriptivă a unui document „T2L” sau „T2LF”.

(5)  În cazul în care autoritățile vamale utilizează tehnici de prelucrare electronică a datelor pentru întocmirea documentului „T2L” sau „T2LF” și acestea nu permit utilizarea formularelor complementare, formularul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol se completează cu unul sau mai multe formulare corespunzătoare exemplarului 4 sau exemplarului 4/5 prevăzut în titlul III din anexa B-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

▼C4

(6)  În cazul în care un emitent autorizat utilizează ștampila specială prevăzută la articolul 128a alineatul (2) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, ștampila în cauză se aprobă de către autoritățile vamale și corespunde specimenului prevăzut în partea II capitolul II din anexa 72-04 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Se aplică secțiunile 23 și 23.1 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

▼BSECȚIUNEA 2

Plasarea mărfurilor sub un regim vamal

Articolul 14

Mijloace pentru schimbul de date

Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru depunerea declarațiilor vamale de plasare a mărfurilor sub următoarele regimuri vamale:

(a) punerea în liberă circulație;

(b) antrepozit vamal;

(c) admitere temporară;

(d) destinație finală;

(e) perfecționare activă.

Articolul 15

Formulare de declarații vamale

Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul în care se folosesc alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru regimurile vamale enumerate la articolul 14, declarațiile vamale se depun utilizând formularele prevăzute în anexa 9, apendicele B1-D1, după caz.

Articolul 16

Formulare de declarații vamale simplificate

(1)  Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul în care o declarație vamală simplificată menționată la articolul 166 din cod este depusă utilizând alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru un regim menționat la articolul 14 din prezentul regulament, se utilizează formularele corespunzătoare prevăzute în anexa 9, apendicele B1-B5.

(2)  Până la datele de modernizare a sistemelor menționate la alineatul (1), în cazul în care unei persoane i-a fost acordată o autorizație pentru utilizarea regulată a unei declarații simplificate, astfel cum este prevăzut la articolul 166 alineatul (2) din cod, pentru un regim menționat la articolul 14 din prezentul regulament, autoritățile vamale pot accepta un document comercial sau administrativ ca declarație simplificată, cu condiția ca documentul respectiv să conțină cel puțin datele necesare pentru identificarea mărfurilor și să fie însoțit de o cerere de plasare a mărfurilor sub regimul vamal relevant.

Articolul 17

Depunerea unei declarații vamale anterior prezentării mărfurilor

Până la datele de instalare a sistemului automatizat de export (AES) în cadrul CVU și de modernizare a sistemelor naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul în care o declarație vamală este depusă înainte de prezentarea mărfurilor în temeiul articolului 171 din cod, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru depunerea notificării de prezentare.

Articolul 18

Mijloace de schimb de informații pentru vămuirea centralizată

(1)  Până la datele de instalare a sistemului de vămuire centralizată pentru import (CCI) și a AES în cadrul CVU menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale implicate în acordarea autorizației de vămuire centralizată cooperează pentru a stabili măsurile de asigurare a conformității cu articolul 179 alineatele (4) și (5) din cod.

(2)  Autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul de informații între autoritățile vamale și între autoritățile vamale și titularii de autorizații pentru vămuire centralizată.

Articolul 19

Stocarea informațiilor

(1)  Statele membre furnizează Comisiei lista de cereri și autorizații de vămuire centralizată, pe care Comisia le stochează ulterior în grupul relevant din Centrul de resurse pentru comunicare și informații pentru administrații, întreprinderi și cetățeni (CIRCABC).

(2)  Statele membre actualizează în permanență lista menționată la alineatul (1).

Articolul 20

Respingerea unei cereri de vămuire centralizată

Până la datele de instalare a CCI și a AES menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritatea vamală competentă să ia o decizie poate respinge cererile de vămuire centralizată în cazul în care autorizația ar crea o sarcină administrativă disproporționată.

Articolul 21

Înregistrarea în evidența contabilă a declarantului

(1)  Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import și de instalare a AES menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru depunerea notificării prezentării, cu excepția cazului în care există o derogare de la obligația de prezentare a mărfurilor în vamă în conformitate cu articolul 182 alineatul (3) din cod.

(2)  Până la data de instalare a AES menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, pentru plasarea mărfurilor sub regimul de export sau pentru reexport, autoritățile vamale pot permite ca notificarea prezentării să fie înlocuită de o declarație, inclusiv o declarație simplificată.CAPITOLUL 6

REGIMURI SPECIALESECȚIUNEA 1

Dispoziții generale privind regimurile speciale, altele decât tranzitul

Articolul 22

Formulare de cereri și autorizații privind regimurile speciale

(1)  Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul în care o cerere de autorizare menționată la articolul 211 alineatul (1) din cod nu se bazează pe o declarație vamală și este prezentată prin alte mijloace decât tehnicile electronice de prelucrare a datelor, cererea respectivă se întocmește utilizând formularul prevăzut în anexa 12 la prezentul regulament.

(2)  Atunci când autoritățile vamale competente pentru a decide cu privire la cererea menționată la alineatul (1) decid să acorde autorizația, ele utilizează în acest scop formularul prevăzut în anexa 12.

Articolul 23

Mijloacele care trebuie utilizate pentru schimbul standardizat de informații

(1)  Până la data de instalare a sistemului de fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul standardizat de informații.

(2)  În cazul în care sunt utilizate alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru un schimb standardizat de informații prevăzut la articolul 181 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, se utilizează fișele de informații care figurează în anexa 13 la prezentul regulament.

(3)  În sensul alineatului (1), fișele de informații prevăzute în anexa 13 se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din apendicele la respectiva anexă.

(4)  În cazul în care este necesar un schimb standardizat de informații prevăzut la articolul 181 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, pentru operațiunea menționată la articolul 1 punctul 27 din regulamentul menționat, poate fi utilizată orice metodă de schimb standardizat de informații.SECȚIUNEA 2

Tranzitul

Articolul 24

Dispoziții generale

(1)  Până la datele de modernizare a NCTS menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, se aplică regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată, pe cale aeriană sau maritimă, în conformitate cu articolele 25, 26 și 29-51 din prezentul regulament.

(2)  Până la 1 mai 2018, regimurile de tranzit unional care se bazează pe un manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană sau maritimă, în conformitate cu articolele 27, 28, 29, 52 și 53 din prezentul regulament, se aplică operatorilor economici care nu au modernizat încă sistemele necesare pentru aplicarea articolului 233 alineatul (4) litera (e) din cod.

Până la data respectivă, procedurile prevăzute la articolele 27, 28, 29, 52 și 53 sunt considerate echivalente cu procedura prevăzută la articolul 233 alineatul (4) litera (e) din cod și nu este necesară nicio garanție în conformitate cu articolul 89 alineatul (8) litera (d) din cod.

Articolul 25

Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

(1)  Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) solicitantul este o întreprindere feroviară;

(b) solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;

(c) solicitantul folosește în mod regulat regimul de tranzit unional sau autoritatea vamală competentă deține informații că acesta poate îndeplini obligațiile aferente regimului respectiv; și

(d) solicitantul nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale.

(2)  Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se aplică în toate statele membre.

Articolul 26

Autorizațiile de utilizare a regimurilor de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană sau maritimă

(1)  Autorizația de utilizare a regimurilor de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană sau maritimă se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) în cazul regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană, solicitantul este o companie aeriană;

(b) în cazul regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale maritimă, solicitantul este o companie de transport maritim;

(c) solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;

(d) solicitantul folosește în mod regulat regimul de tranzit unional sau autoritatea vamală competentă deține informații că acesta poate îndeplini obligațiile aferente regimului respectiv; și

(e) solicitantul nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale.

(2)  Autorizația de utilizare a regimurilor de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană sau maritimă se aplică în statele membre menționate în autorizație.

Articolul 27

Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

(1)  Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) solicitantul este o companie aeriană care operează un număr semnificativ de zboruri între aeroporturile Uniunii;

(b) solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii sau are sediul social, sediul central sau un sediu permanent în cadrul Uniunii;

(c) solicitantul folosește în mod regulat regimul de tranzit unional sau autoritatea vamală competentă deține informații că acesta poate îndeplini obligațiile aferente regimului respectiv; și

(d) solicitantul nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale.

(2)  La acceptarea cererii pentru autorizația respectivă, autoritățile vamale competente notifică celelalte state membre pe teritoriul cărora sunt situate aeroporturile de plecare și de destinație conectate prin sisteme electronice care permit schimbul de informații.

În cazul în care nu se primesc obiecții în termen de 60 de zile de la data notificării, autoritățile vamale competente eliberează autorizația.

(3)  Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se aplică operațiunilor de tranzit din Uniune care au loc între aeroporturile menționate în autorizație.

Articolul 28

Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale maritimă

(1)  Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale maritimă se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) solicitantul este o companie de transport maritim care operează un număr important de călătorii între porturile Uniunii;

(b) solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii sau are sediul social, sediul central sau un sediu permanent în cadrul Uniunii;

(c) solicitantul folosește în mod regulat regimul de tranzit unional sau autoritatea vamală competentă deține informații că acesta poate îndeplini obligațiile aferente regimului respectiv; și

(d) solicitantul nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale.

(2)  La acceptarea cererii pentru autorizația respectivă, autoritățile vamale competente notifică celelalte state membre pe teritoriul cărora sunt situate porturile de plecare și de destinație conectate prin sisteme electronice care permit schimbul de informații.

În cazul în care nu se primesc obiecții în termen de 60 de zile de la data notificării, autoritățile vamale competente eliberează autorizația.

(3)  Autorizația de utilizare a regimului de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale maritimă se aplică numai operațiunilor de tranzit din Uniune care au loc între porturile specificate în autorizație.

Articolul 29

Dispoziții privind autorizațiile de utilizare a regimurilor de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată, pe cale aeriană sau maritimă și de utilizare a regimurilor de tranzit unional pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană sau maritimă

(1)  Autorizația prevăzută la articolele 25, 26, 27 și 28 se acordă numai în următoarele condiții:

(a) autoritatea vamală competentă consideră că poate să supravegheze utilizarea regimului de tranzit unional și să efectueze controale fără un efort administrativ disproporționat față de necesitățile persoanei în cauză;

(b) solicitantul păstrează evidențe care permit autorităților vamale competente să efectueze controale eficiente.

(2)  În cazul în care solicitantul deține o autorizație AEO în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) litera (a) din cod, cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (1) litera (d), la articolul 26 alineatul (1) litera (e), la articolul 27 alineatul (1) litera (d), la articolul 28 alineatul (1) litera (d) și la alineatul (1) din prezentul articol se consideră a fi îndeplinite.

Articolul 30

Scrisoarea de trăsură CIM ca declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

Cu condiția să fie utilizată pentru operațiuni de transport efectuate de întreprinderi feroviare autorizate care cooperează reciproc, scrisoarea de trăsură CIM este considerată ca fiind o declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

Articolul 31

Titularul regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și obligațiile care îi revin

(1)  Titularul regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată poate fi:

(a) o întreprindere feroviară autorizată care este stabilită într-un stat membru și care acceptă mărfurile pentru transport însoțite de o scrisoare de trăsură CIM ca o declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și care completează caseta 58b din scrisoarea de trăsură CIM prin bifarea casetei „da” și prin introducerea codului său UIC; sau

(b) în cazul în care operațiunea de transport începe în afara teritoriului vamal al Uniunii și mărfurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii, orice altă întreprindere feroviară autorizată care este stabilită într-un stat membru și în numele căreia o întreprindere feroviară dintr-o țară terță completează caseta 58b.

(2)  Titularul regimului este responsabil pentru declarația implicită că întreprinderile feroviare succesive sau de substituție implicate în utilizarea operațiunii de tranzit unional pe suport de hârtie îndeplinesc, de asemenea, cerințele regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

Articolul 32

Obligațiile întreprinderii feroviare autorizate

(1)  Mărfurile sunt preluate succesiv și transportate de diferite întreprinderi feroviare autorizate pe plan național și întreprinderile de transport feroviar autorizate implicate se declară responsabile în solidar față de autoritatea vamală pentru orice datorie vamală potențială.

(2)  În pofida obligațiilor titularului regimului menționate la articolul 233 alineatele (1) și (2) din cod, alte întreprinderi feroviare autorizate care preiau mărfurile în timpul transportului și care sunt indicate în caseta 57 din scrisoarea de trăsură CIM sunt la rândul lor responsabile de aplicarea corectă a utilizării regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată.

(3)  Întreprinderile feroviare care cooperează reciproc aplică un sistem stabilit de comun acord pentru a verifica și a investiga neregulile în circulația mărfurilor și sunt responsabile pentru următoarele:

(a) plata separată a costurilor de transport pe baza informațiilor care trebuie puse la dispoziție pentru fiecare operațiune de tranzit unional pentru mărfurile transportate pe calea ferată și în fiecare lună pentru întreprinderile feroviare autorizate independente vizate din fiecare stat membru;

(b) defalcarea costurilor de transport pentru fiecare stat membru pe al cărui teritoriu intră mărfurile în cursul operațiunii de tranzit unional pentru mărfurile transportate pe calea ferată; și

(c) plata cotei corespunzătoare din costurile suportate de fiecare dintre întreprinderile feroviare autorizate cooperante.

Articolul 33

Formalități la biroul vamal de plecare

(1)  În cazul în care mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și operațiunea de tranzit unional începe și urmează să se încheie pe teritoriul vamal al Uniunii, mărfurile și scrisoarea de trăsură CIM se prezintă la biroul vamal de plecare.

(2)  Biroul vamal de plecare înscrie în mod clar în caseta rezervată pentru vamă de pe filele 1, 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM:

(a) codul „T1”, în cazul în care mărfurile circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu dispozițiile articolului 226 alineatele (1) și (2) din cod;

(b) codul „T2”, în cazul în care mărfurile circulă sub regimul de tranzit unional intern, în conformitate cu dispozițiile articolului 227 alineatul (1) din cod; sau

(c) codul „T2F”, în cazul menționat la articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

Codurile „T2” și „T2F” sunt autentificate prin ștampila biroului vamal de plecare.

(3)  Toate exemplarele scrisorii de trăsură CIM sunt remise persoanei în cauză.

(4)  Întreprinderea feroviară autorizată se asigură că mărfurile transportate sub regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată sunt identificate prin etichete cu pictogramă, al căror model este prezentat în anexa 10. Etichetele se aplică sau se imprimă direct pe scrisoarea de trăsură CIM și se aplică și pe vagon, în cazul unei încărcături complete, sau, în alte cazuri, pe ambalajul sau ambalajele individuale. Etichetele pot fi înlocuite cu o ștampilă care reproduce pictograma ilustrată în anexa 10.

(5)  În cazul în care operațiunea de transport începe în afara teritoriului vamal al Uniunii și urmează să se încheie în acest teritoriu, biroul vamal competent pentru gara de frontieră prin care mărfurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii acționează în calitate de birou vamal de plecare.

Nu este necesară îndeplinirea niciunei formalități la biroul vamal de plecare.

Articolul 34

Liste de încărcare

(1)  În cazul unei scrisori de trăsură CIM care se referă la mai mult de un vagon sau container, pot fi utilizate liste de încărcare întocmite folosind formularul din anexa 11.

(2)  Listele de încărcare includ numărul vagonului la care se referă scrisoarea de trăsură CIM sau, după caz, numărul containerului în care se găsesc mărfurile.

(3)  În cazul operațiunilor de transport care încep pe teritoriul vamal al Uniunii și cuprind atât mărfuri care circulă sub regimul de tranzit unional extern, cât și mărfuri care circulă sub regimul de tranzit unional intern, se întocmesc liste de încărcare separate.

Numerele de serie ale listelor de încărcare referitoare la fiecare dintre cele două categorii de mărfuri se înscriu în caseta rezervată pentru descrierea mărfurilor din scrisoarea de trăsură CIM.

(4)  Listele de încărcare care însoțesc scrisoarea de trăsură CIM fac parte integrantă din aceasta și au aceleași efecte juridice.

(5)  Listele de încărcare în original se autentifică prin aplicarea ștampilei gării de expediere.

Articolul 35

Formalități la biroul vamal de tranzit

În cazul în care se aplică regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată, nu trebuie efectuate formalități la biroul vamal de tranzit.

Articolul 36

Formalități la biroul vamal de destinație

(1)  Atunci când mărfurile plasate sub regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată ajung la biroul vamal de destinație, întreprinderea feroviară autorizată prezintă acelui birou vamal:

(a) mărfurile;

(b) filele 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM.

Biroul vamal de destinație returnează fila 2 a scrisorii de trăsură CIM întreprinderii feroviare autorizate după ștampilarea ei și reține fila 3 din scrisoarea de trăsură CIM.

(2)  Biroul vamal competent pentru gara de destinație acționează în calitate de birou vamal de destinație.

Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile sunt puse în liberă circulație sau sunt plasate sub alt regim vamal la o gară intermediară, biroul vamal competent pentru stația respectivă acționează în calitate de birou vamal de destinație. Biroul vamal respectiv ștampilează filele 2 și 3 din scrisoarea de trăsură CIM și copia suplimentară a filei 3 din scrisoarea de trăsură CIM prezentate de întreprinderea feroviară autorizată și le vizează cu una dintre următoarele mențiuni:

 Cleared;

 Dédouané;

 Verzollt;

 Sdoganato;

 Vrijgemaakt;

 Toldbehandlet;

 Εκτελωνισμένο;

 Despachado de aduana;

 Desalfandegado;

 Tulliselvitetty;

 Tullklarerat;

 Propuštěno;

 Lõpetatud;

 Nomuitots;

 Išleista;

 Vámkezelve;

 Mgħoddija;

 Odprawiony;

 Ocarinjeno;

 Prepustené;

 Оформено;

 Vămuit; sau

 Ocarinjeno.

Biroul vamal respectiv returnează fără întârziere filele 2 și 3 din scrisoarea de trăsură CIM întreprinderii feroviare autorizate după ce le-a ștampilat și reține copia suplimentară a filei 3 din scrisoarea de trăsură CIM.

(3)  Procedura menționată la alineatul (2) din prezentul articol nu se aplică produselor supuse accizelor definite la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE a Consiliului ( 1 ).

(4)  În cazul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, autoritatea vamală competentă din statul membru de destinație poate solicita o verificare a posteriori a vizelor aplicate de autoritatea vamală competentă pentru gara intermediară pe filele 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM.

(5)  Articolul 33 alineatele (1), (2) și (3) se aplică în cazul utilizării regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată, atunci când operațiunea de transport începe pe teritoriul vamal al Uniunii și urmează să se încheie în afara acestuia.

Biroul vamal competent pentru gara de frontieră prin care mărfurile plasate sub regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată părăsesc teritoriul vamal al Uniunii acționează în calitate de birou vamal de destinație. Nu este necesar să se îndeplinească nicio formalitate la biroul vamal de destinație.

Articolul 37

Modificarea contractului de transport

În cazul în care contractul de transport se modifică astfel încât:

(a) o operațiune de transport care trebuia să se încheie în afara teritoriului vamal al Uniunii se încheie în interiorul acestuia; sau

(b) o operațiune de transport care trebuia să se încheie în interiorul teritoriului vamal al Uniunii se încheie în afara acestuia,

întreprinderile de transport feroviar autorizate nu execută contractul modificat fără acordul prealabil al biroului vamal de plecare.

În toate celelalte cazuri, întreprinderile feroviare autorizate pot executa contractul modificat; acestea informează fără întârziere biroul vamal de plecare cu privire la modificarea făcută.

Articolul 38

Regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată în cazul în care transportul începe și se încheie în afara teritoriului vamal al Uniunii

În cazul în care se aplică regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și transportul începe și urmează să se încheie în afara teritoriului vamal al Uniunii, birourile vamale care urmează să acționeze în calitate de birou vamal de plecare și birou vamal de destinație sunt cele menționate la articolul 33 alineatul (5), respectiv la articolul 36 alineatul (5).

Nu este necesară îndeplinirea niciunei formalități la biroul vamal de plecare sau de destinație.

Articolul 39

Regimul de tranzit intern

(1)  În cazul în care se aplică dispozițiile Convenției privind un regim de tranzit comun și mărfurile unionale sunt transportate prin una sau mai multe țări de tranzit comun, mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit unional intern pe întreaga durată a călătoriei, de la gara de plecare de pe teritoriul vamal al Uniunii la gara de destinație de pe teritoriul vamal al Uniunii, în conformitate cu dispozițiile stabilite de fiecare stat membru, fără a prezenta scrisoarea de trăsură CIM și mărfurile la biroul vamal de plecare și fără a aplica sau a imprima etichetele menționate la articolul 33 alineatul (4).

Nu este necesar să se îndeplinească nicio formalitate la biroul vamal de destinație.

(2)  În cazul în care mărfurile unionale sunt transportate pe calea ferată de la un punct situat într-un stat membru către un punct situat în alt stat membru, cu tranzitarea unuia sau mai multor teritorii ale unei țări terțe, alta decât o țară de tranzit comun, se aplică regimul de tranzit unional intern. În acest caz, se aplică mutatis mutandis dispozițiile de la alineatul (1).

(3)  În cazul prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată se suspendă pe teritoriul unei țări terțe.

Articolul 40

Regimul de tranzit extern

În cazurile menționate la articolul 33 alineatul (5) și la articolul 38, mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit unional extern, cu excepția cazului în care statutul vamal de mărfuri unionale este stabilit în conformitate cu articolele 153, 154 și 155 din cod.

Articolul 41

Birourile contabile ale întreprinderilor feroviare autorizate și controlul vamal

(1)  Întreprinderile feroviare autorizate păstrează evidențele în propriile birouri contabile și utilizează sistemul comun convenit aplicat în birourile respective pentru a investiga neregulile.

(2)  Autoritatea vamală a statului membru în care este stabilită întreprinderea feroviară autorizată are acces la datele păstrate de biroul contabil al întreprinderii respective.

(3)  În scopul controlului vamal, întreprinderea feroviară autorizată pune, în țara de destinație, toate scrisorile de trăsură CIM folosite ca declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată la dispoziția autorității vamale din statul membru de destinație, în conformitate cu dispozițiile definite de comun acord cu autoritatea respectivă.

Articolul 42

Utilizarea regimului de tranzit unional

(1)  În cazul în care se aplică regimul de tranzit unional, articolul 25 și articolele 29-45 nu împiedică utilizarea regimului prevăzut la articolele 188, 189 și 190 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, iar articolele 291-312 și punctul 19 din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, articolul 33 alineatul (4) și articolul 41 din prezentul regulament se aplică în continuare.

(2)  În cazurile menționate la alineatul (1), în momentul întocmirii scrisorii de trăsură CIM, în caseta rezervată detaliilor privind documentele de însoțire se înscrie în mod clar o trimitere la MRN-ul declarației de tranzit.

(3)  De asemenea, fila 2 din scrisoarea de trăsură CIM se autentifică de către întreprinderea feroviară competentă pentru ultima gară implicată în operațiunea de tranzit unional. Întreprinderea autentifică documentul după ce se asigură că transportul de mărfuri este acoperit de declarația de tranzit unional.

Articolul 43

Expeditorul agreat

În cazul în care nu este necesară prezentarea scrisorii de trăsură CIM ca declarație de tranzit și a mărfurilor la biroul vamal de plecare pentru mărfurile care urmează să fie plasate de către un expeditor agreat sub regimul de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată, biroul vamal de plecare ia măsurile necesare pentru a se asigura că filele 1, 2 și 3 din scrisoarea de trăsură CIM au înscris codul „T1”, „T2” sau „T2F”, după caz.

Articolul 44

Destinatarul agreat

În cazul în care mărfurile ajung la locul unui destinatar agreat în conformitate cu articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, autoritățile vamale pot prevedea, prin derogare de la articolul 315 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, că filele 2 și 3 ale scrisorii de trăsură CIM trebuie predate direct biroului vamal de destinație de către întreprinderea feroviară autorizată sau de către întreprinderea de transport.

Articolul 45

Utilizarea altor regimuri de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată

Cu condiția ca punerea în aplicare a măsurilor Uniunii pentru mărfurile plasate sub regimul de tranzit unional să fie garantată:

(a) statele membre au dreptul de a continua să aplice alte regimuri de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată stabilite deja prin acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate între ele; și

(b) fiecare stat membru are dreptul de a continua să aplice alte regimuri de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată în cazul mărfurilor care nu necesită să fie deplasate către teritoriul unui alt stat membru.

Articolul 46

Manifestul ca declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

(1)  O companie aeriană poate fi autorizată să utilizeze manifestul mărfurilor ca declarație de tranzit, în cazul în care conținutul acestuia corespunde cu formularul din apendicele 3 al anexei 9 la Convenția privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944.

(2)  Autorizația menționată la articolul 26 indică forma manifestului, precum și aeroporturile de plecare și de destinație pentru operațiunile de tranzit unional. Compania aeriană autorizată în conformitate cu articolul 26 trimite o copie autentificată a autorizației către autoritățile vamale competente din fiecare aeroport în cauză.

(3)  În cazul în care o operațiune de transport implică mărfuri care circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu articolul 226 din cod, sau mărfuri care circulă în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, mărfurile respective fac obiectul unor manifeste separate.

Articolul 47

Formalități care trebuie îndeplinite de compania aeriană

(1)  Compania aeriană specifică următoarele informații într-un manifest:

(a) codul „T1”, în cazul în care mărfurile circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu articolul 226 din cod;

(b) codul „T2F”, în cazul menționat la articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446;

(c) numele companiei aeriene care transportă mărfurile;

(d) numărul zborului;

(e) data zborului;

(f) aeroportul de plecare și aeroportul de destinație.

(2)  În plus față de informațiile solicitate la alineatul (1), compania aeriană introduce în manifest următoarele informații pentru fiecare transport:

(a) numărul scrisorii de transport aerian;

(b) numărul coletelor;

(c) descrierea comercială a mărfurilor, incluzând toate detaliile necesare pentru identificarea lor;

(d) masa brută.

(3)  În caz de grupare a mărfurilor, descrierea lor în manifest se înlocuiește, dacă este cazul, cu mențiunea „Consolidare”, eventual abreviată. În acest caz, scrisorile de transport aerian care se referă la transporturile cuprinse în manifest trebuie să conțină descrierea comercială a mărfurilor, incluzând toate detaliile necesare pentru identificarea lor. Scrisorile de transport aerian se anexează la manifest.

(4)  Compania aeriană datează și semnează manifestul.

(5)  Manifestul este prezentat în cel puțin două exemplare autorităților vamale competente de la aeroportul de plecare, care păstrează un exemplar.

(6)  Un exemplar din manifest este prezentat autorităților vamale competente la aeroportul de destinație.

Articolul 48

Verificarea unei liste de manifeste utilizate ca declarație de tranzit pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

(1)  O dată pe lună, autoritățile vamale competente din fiecare aeroport de destinație autentifică o listă întocmită de companiile aeriene a manifestelor care le-au fost prezentate în luna precedentă și o transmit autorităților vamale competente din fiecare aeroport de plecare.

(2)  Lista cuprinde următoarele informații pentru fiecare manifest:

(a) numărul manifestului;

(b) codul care îl identifică drept declarație de tranzit, în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) literele (a) și (b);

(c) numele companiei aeriene care a transportat mărfurile;

(d) numărul zborului; și

(e) data zborului.

(3)  Autorizația menționată la articolul 26 poate să prevadă, de asemenea, posibilitatea ca aceste companii aeriene să transmită ele însele lista prevăzută la alineatul (1) către autoritățile vamale competente din fiecare aeroport de plecare.

(4)  În cazul constatării unor nereguli legate de informațiile din manifestele care figurează pe listă, autoritățile vamale competente ale aeroportului de destinație informează autoritățile vamale competente ale aeroportului de plecare, precum și autoritatea vamală competentă care a eliberat autorizația, referindu-se în special la scrisorile de transport aerian aferente mărfurilor în cauză.

Articolul 49

Manifestul ca declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale maritimă

(1)  O companie de transport maritim autorizată în conformitate cu articolul 26 utilizează manifestul mărfurilor ca declarație de tranzit în forma prevăzută în autorizație.

(2)  Autorizația indică porturile de plecare și de destinație pentru operațiunile de tranzit unional. Compania de transport maritim autorizată în conformitate cu articolul 26 trimite o copie autentificată a autorizației către autoritățile vamale din fiecare port în cauză.

(3)  În cazul în care o operațiune de transport implică mărfuri care circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu articolul 226 din cod, sau mărfuri care circulă în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, mărfurile respective fac obiectul unor manifeste separate.

Articolul 50

Formalități care trebuie efectuate de către compania de transport maritim

(1)  Compania de transport maritim menționează următoarele informații în manifest:

(a) codul „T1”, în cazul în care mărfurile circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu articolul 226 din cod;

(b) codul „T2F”, în cazul menționat la articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446;

(c) numele și adresa completă a companiei maritime care transportă mărfurile;

(d) identitatea navei;

(e) portul de plecare;

(f) portul de destinație;

(g) data operațiunii de transport maritim.

(2)  În plus față de informațiile solicitate la alineatul (1), compania de transport maritim introduce în manifest următoarele informații pentru fiecare transport:

(a) numărul de referință al conosamentului;

(b) numărul, tipul, marcajele și numerele de identificare ale coletelor;

(c) descrierea comercială a mărfurilor, incluzând toate detaliile necesare pentru identificarea lor;

(d) masa brută;

(e) dacă este cazul, numerele containerelor.

(3)  Compania de transport maritim datează și semnează manifestul.

(4)  Manifestul este prezentat în cel puțin două exemplare autorităților vamale competente din portul de plecare, care păstrează un exemplar.

(5)  Un exemplar al manifestului este prezentat autorităților vamale competente din portul de destinație.

Articolul 51

Verificarea unei liste de manifeste utilizate ca declarație de tranzit pe suport de hârtie pentru mărfurile transportate pe cale maritimă

(1)  O dată pe lună, autoritățile vamale competente din fiecare port de destinație autentifică o listă întocmită de companiile de transport maritim a manifestelor care le-au fost prezentate în luna precedentă și o transmit autorităților vamale competente din fiecare port de plecare.

(2)  Lista cuprinde următoarele informații pentru fiecare manifest:

(a) numărul manifestului;

(b) codul care îl identifică drept declarație de tranzit, în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) literele (a) și (b);

(c) numele companiei de transport maritim care a transportat mărfurile; și

(d) data operațiunii de transport maritim.

(3)  Autorizația menționată la articolul 26 poate să prevadă, de asemenea, posibilitatea ca aceste companii de transport maritim să transmită ele însele lista prevăzută la alineatul (1) către autoritățile vamale competente din fiecare port de plecare.

(4)  În cazul constatării unor nereguli legate de informațiile din manifestele care figurează pe listă, autoritățile vamale competente din portul de destinație informează autoritățile vamale competente din portul de plecare, precum și autoritatea care a eliberat autorizația, referindu-se în special la conosamentele pentru mărfurile în cauză.

Articolul 52

Manifestul electronic ca declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pentru mărfurile transportate pe cale aeriană

(1)  Compania aeriană transmite manifestul întocmit la aeroportul de plecare către aeroportul de destinație cu ajutorul unui sistem electronic care permite schimbul de informații.

(2)  Compania aeriană înscrie unul dintre următoarele coduri alături de elementele relevante din manifest:

(a) „T1”, în cazul în care mărfurile circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu articolul 226 din cod;

(b) „T2F”, în cazul menționat la articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446;

(c) „TD”, pentru mărfurile care circulă deja sub un regim de tranzit unional sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecționare activă, de antrepozit vamal sau de admitere temporară. În astfel de cazuri, compania aeriană înscrie, de asemenea, codul„TD” pe scrisoarea de transport aerian corespunzătoare, precum și o trimitere la regimul utilizat, numărul și data declarației de tranzit sau ale documentului de transfer și numele biroului emitent;

(d) „C” pentru mărfurile unionale care nu circulă sub un regim de tranzit;

(e) „X” pentru mărfurile unionale care urmează să fie exportate și care nu circulă sub un regim de tranzit unional.

(3)  De asemenea, manifestul conține informațiile prevăzute la articolul 47 alineatul (1) literele (c)-(f) și alineatul (2).

(4)  Se consideră că regimul de tranzit unional este încheiat de îndată ce manifestul transmis printr-un sistem electronic care permite schimbul de informații este disponibil pentru autoritățile vamale competente ale aeroportului de destinație și mărfurile le-au fost prezentate acestora.

(5)  Evidențele păstrate de compania aeriană în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) conțin cel puțin informațiile menționate la alineatele (2) și (3).

Dacă este cazul, autoritățile vamale competente ale aeroportului de destinație transmit detaliile relevante ale manifestelor primite printr-un sistem electronic care permite schimbul de informații autorităților vamale ale aeroportului de plecare pentru a fi verificate.

(6)  Compania aeriană informează autoritățile vamale competente în legătură cu orice încălcare sau neregulă.

(7)  Autoritățile vamale competente de la aeroportul de destinație notifică în cel mai scurt timp posibil orice încălcare sau neregulă autorităților vamale competente de la aeroportul de plecare, precum și autorității vamale competente care a eliberat autorizația.

Articolul 53

Manifestul electronic ca declarație de tranzit pentru utilizarea regimului de tranzit unional pentru mărfurile transportate pe cale maritimă

(1)  Compania de transport maritim transmite manifestul întocmit în portul de plecare către portul de destinație cu ajutorul unui sistem electronic care permite schimbul de informații.

(2)  Compania de transport maritim poate utiliza un singur manifest pentru toate mărfurile transportate. În acest caz, compania de transport maritim introduce unul dintre următoarele coduri alături de elementele relevante din manifest:

(a) „T1”, în cazul în care mărfurile circulă sub regimul de tranzit unional extern, în conformitate cu articolul 226 din cod;

(b) „T2F”, în cazul menționat la articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446;

(c) „TD”, pentru mărfurile care circulă deja sub un regim de tranzit unional sau care sunt transportate în cadrul regimului de perfecționare activă, de antrepozit vamal sau de admitere temporară. În astfel de cazuri, compania de transport maritim înscrie, de asemenea, pe conosamentul corespunzător sau pe alt document comercial corespunzător codul „TD”, precum și o trimitere la regimul utilizat, numărul și data declarației de tranzit sau ale documentului de transfer și numele biroului emitent;

(d) „C” pentru mărfurile unionale care nu circulă sub un regim de tranzit unional;

(e) „X” pentru mărfurile unionale care urmează să fie exportate și care nu circulă sub un regim de tranzit unional.

(3)  De asemenea, manifestul conține informațiile prevăzute la articolul 50 alineatul (1) literele (c)-(g) și alineatul (2).

(4)  Se consideră că regimul de tranzit unional este încheiat de îndată ce manifestul transmis printr-un sistem electronic care permite schimbul de informații este disponibil pentru autoritățile vamale competente ale portului de destinație și mărfurile le sunt prezentate acestora.

(5)  Evidențele păstrate de compania de transport maritim în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) conțin cel puțin informațiile menționate la alineatele (2) și (3).

Dacă este cazul, autoritățile vamale competente din portul de destinație transmit detaliile relevante ale manifestelor primite printr-un sistem electronic care permite schimbul de informații autorităților vamale din portul de plecare pentru a fi verificate.

(6)  Compania de transport maritim informează autoritatea vamală competentă în legătură cu orice încălcare sau neregulă.

Autoritățile vamale competente din portul de destinație notifică în cel mai scurt timp posibil orice încălcare sau neregulă autorităților vamale competente din portul de plecare, precum și autorității vamale competente care a eliberat autorizația.CAPITOLUL 7

MĂRFURI SCOASE DE PE TERITORIUL VAMAL AL UNIUNII

Articolul 54

Ieșirea mărfurilor

Până la datele de instalare a AES în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pentru schimbul și stocarea de informații privind ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii.CAPITOLUL 8

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 55

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/2446

Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 se adaugă următoarele alineate:

„(3)  Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data de instalare a primei etape de modernizare a sistemului privind informațiile tarifare obligatorii («ITO») și a sistemului Supraveghere 2 menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, coloana 1a din anexa A la prezentul regulament nu se aplică și se aplică cerințele corespunzătoare în materie de date prevăzute în anexele 2-5 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei ( *1 ).

Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data de modernizare a sistemului AEO menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, coloana 2 din anexa A la prezentul regulament nu se aplică și se aplică cerințele corespunzătoare în materie de date prevăzute în anexele 6 și 7 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei.

(4)  Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, pentru sistemele informatice enumerate în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, până la data de instalare sau de modernizare a sistemelor informatice relevante menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, cerințele comune în materie de date menționate în anexa B la prezentul regulament nu se aplică.

Pentru sistemele informatice enumerate în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, până la data de instalare sau de modernizare a sistemelor informatice relevante menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, schimbul și stocarea informațiilor necesare pentru declarații, notificări și dovada statutului vamal fac obiectul cerințelor în materie de date prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

În cazul în care cerințele în materie de date pentru schimbul și stocarea de informații necesare pentru declarații, notificări și dovada statutului vamal nu sunt prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, statele membre se asigură că cerințele respective în materie de date sunt de natură să garanteze că dispozițiile care reglementează declarațiile, notificările și dovada statutului vamal în cauză pot fi aplicate.

(5)  Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale pot decide că trebuie aplicate cerințe adecvate în materie de date, altele decât cele prevăzute în anexa A la prezentul regulament, pentru următoarele cereri și autorizații:

(a) cereri și autorizații referitoare la simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;

(b) cereri și autorizații referitoare la garanții globale;

(c) cereri și autorizații pentru amânarea plății;

(d) cereri și autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară menționate la articolul 148 din cod;

(e) cereri și autorizații pentru servicii de transport maritim regulat;

(f) cereri și autorizații pentru statutul de emitent autorizat;

(g) cereri și autorizații pentru statutul de cântăritor autorizat de banane;

(h) cereri și autorizații pentru autoevaluare;

(i) cereri și autorizații de acordare a statutului de destinatar agreat pentru operațiuni TIR;

(j) cereri și autorizații de acordare a statutului de expeditor agreat pentru regimul de tranzit unional;

(k) cereri și autorizații de acordare a statutului de destinatar agreat pentru regimul de tranzit unional;

(l) cereri și autorizații pentru utilizarea de sigilii speciale;

(m) cereri și autorizații pentru utilizarea unei declarații de tranzit cu set redus de date;

(n) cereri și autorizații pentru utilizarea unui document electronic de transport ca declarație vamală.

(6)  Atunci când un stat membru decide, în conformitate cu alineatul (5), că trebuie aplicate alte cerințe în materie de date, el trebuie să se asigure că acestea le permit statelor membre să verifice îndeplinirea condițiilor de acordare a autorizației și că includ cel puțin următoarele cerințe:

(a) identificarea solicitantului/titularului autorizației (elementul de date 3/2 Identificarea solicitantului/titularului autorizației sau al deciziei sau, în absența unui număr EORI valid al solicitantului, elementul de date 3/1 Solicitantul/Titularul autorizației sau al deciziei);

(b) tipul de cerere sau autorizație (elementul de date 1/1 Tipul codului cererii/deciziei);

(c) dacă este cazul, utilizarea autorizației în unul sau mai multe state membre (elementul de date 1/4 Valabilitate geografică – Uniune).

(7)  Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU, autoritățile vamale pot permite ca cerințele în materie de date pentru cereri și autorizații prevăzute în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 să se aplice în locul cerințelor în materie de date prevăzute în anexa A la prezentul regulament pentru următoarele proceduri:

(a) cereri și autorizații pentru utilizarea declarației simplificate;

(b) cereri și autorizații pentru vămuire centralizată;

(c) cereri și autorizații pentru înscrierea datelor în evidențele declarantului;

(d) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de perfecționare activă;

(e) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de perfecționare pasivă;

(f) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de destinație finală;

(g) cereri și autorizații pentru utilizarea regimului de admitere temporară;

(h) cereri și autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare în scopul antrepozitării vamale a mărfurilor.

(8)  Fără a aduce atingere alineatului (7), până la datele de instalare a sistemului automatizat de export (AES) în cadrul CVU sau de modernizare a sistemelor naționale de import, atunci când o cerere de autorizație se bazează pe o declarație vamală în conformitate cu articolul 163 alineatul (1) din prezentul regulament, declarația vamală trebuie să conțină și următoarele date:

(a) Cerințe în materie de date comune tuturor regimurilor:

 natura prelucrării sau utilizarea mărfurilor;

 descrierea tehnică a mărfurilor și/sau a produselor prelucrate și mijloacele de identificare a acestora;

 perioada estimată pentru descărcare;

 biroul de încheiere propus (nu pentru destinația finală); și

 locul de prelucrare sau de utilizare.

(b) Cerințe în materie de date specifice pentru regimul de perfecționare activă:

 codurile condițiilor economice menționate în apendicele la anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;

 rata estimată a rentabilității sau metoda prin care această rată urmează a fi stabilită; și

 dacă calcularea cuantumului taxelor la import ar trebui să fie efectuată în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod (se specifică «da» sau «nu»).

2. La articolul 3 se adaugă următoarele paragrafe:

„Prin derogare de la primul paragraf, până la data de modernizare a sistemului EORI prevăzut în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, cerințele comune în materie de date prevăzute în anexa 12-01 nu se aplică.

Până la data de modernizare a sistemului EORI, statele membre colectează și stochează următoarele date prevăzute în anexa 9 apendicele E la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, care constituie înregistrarea EORI:

(a) datele enumerate la punctele 1-4 din anexa 9 apendicele E la Regulamentul delegat (UE) 2016/341;

(b) în cazul în care sistemele naționale o impun, datele enumerate la punctele 5-12 din anexa 9 apendicele E la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Statele membre încarcă datele colectate în conformitate cu al treilea paragraf din prezentul articol în mod periodic în sistemul EORI.

Prin derogare de la al doilea și al treilea paragraf din prezentul articol, colectarea elementului de date enumerat în titlul I capitolul 3 punctul 4 din anexa 12-01 de către statele membre este opțională. În cazul în care elementul de date respectiv este colectat de statele membre, acesta este încărcat în sistemul EORI cât mai curând posibil după modernizarea sistemului.”

3. La articolul 104 se adaugă următoarele alineate:

„(3)  Până la datele de modernizare a sistemului de control al importurilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, alineatul (2) din prezentul articol nu se aplică și se renunță la depunerea unei declarații sumare de intrare pentru mărfurile care fac obiectul unor trimiteri poștale.

(4)  Până la data de modernizare a sistemului de control al importurilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, se renunță la depunerea declarației sumare de intrare pentru mărfurile care fac parte dintr-un transport, a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR, cu condiția ca autoritățile vamale să accepte, cu acordul operatorului economic, să efectueze o analiză a riscurilor utilizând informațiile conținute sau furnizate de sistemul utilizat de operatorul economic.”

4. La articolul 106 se adaugă următorul alineat:

„(3)  Prin derogare de la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, până la data de modernizare a sistemului de control al importurilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, declarația sumară de intrare se depune în următoarele termene:

(a) în cazul zborurilor cu o durată mai mică de patru ore, cel târziu până în momentul plecării efective a aeronavei; și

(b) pentru zborurile cu o durată de patru ore sau mai mare, cel târziu cu patru ore înainte de sosirea aeronavei în primul aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii.”

5. La articolul 112 se adaugă următorul alineat:

„(3)  Până la datele de modernizare a sistemului de control al importurilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, alineatele (1) și (2) din prezentul articol nu se aplică.”

6. La articolul 113 se adaugă următorul alineat:

„(4)  Până la datele de modernizare a sistemului de control al importurilor menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, alineatele (1)-(3) din prezentul articol nu se aplică.”

7. Se introduce următorul articol 122a:

„Articolul 122a

Sistemul de informații și comunicații RSS

[Articolul 155 alineatul (2) din cod]

(1)  Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, Comisia și autoritățile vamale ale statelor membre, cu ajutorul unui sistem electronic de informații și comunicații privind serviciile de transport maritim regulat, stochează și au acces la următoarele informații:

(a) datele din cereri;

(b) autorizațiile de serviciu de transport maritim regulat și, dacă este cazul, la modificarea sau revocarea acestora;

(c) numele porturilor de escală și numele navelor desemnate să efectueze serviciul;

(d) orice altă informație utilă.

(2)  Autoritățile vamale din statul membru căruia îi este adresată cererea notifică autoritățile vamale din celelalte state membre vizate de serviciul de transport maritim prin intermediul sistemului electronic de informații și comunicații privind serviciile de transport maritim regulat menționat la alineatul (1).

(3)  În cazul în care autoritățile vamale notificate resping cererea, acest lucru este comunicat prin intermediul sistemului electronic de informații și comunicații privind serviciile de transport maritim regulat menționat la alineatul (1).

(4)  Sistemul electronic de informații și comunicații privind serviciile de transport maritim regulat menționat la alineatul (1) se utilizează pentru stocarea autorizației și informarea autorităților vamale din statele membre vizate de serviciul de transport maritim cu privire la emiterea autorizației.

(5)  În cazul în care o autorizație este revocată de autoritatea vamală căreia i-a fost adresată cererea sau la cererea companiei de transport maritim, autoritatea vamală respectivă notifică revocarea către autoritățile vamale ale statelor membre vizate de serviciul de transport maritim prin intermediul sistemului electronic de informații și comunicații privind serviciile de transport maritim regulat menționat la alineatul (1).”

8. La articolul 124 se adaugă următorul paragraf:

„Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, primul paragraf din prezentul articol nu se aplică.”

9. Se introduce următorul articol 124a:

„Articolul 124a

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui document «T2L» sau «T2LF»

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

Până la instalarea sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE și atunci când se utilizează un document «T2L» sau «T2LF» pe suport de hârtie, se aplică următoarele dispoziții:

(a) persoana interesată introduce codul «T2L» sau «T2LF» în subdiviziunea din partea dreaptă a casetei 1 din formular și codul «T2Lbis» sau «T2LFbis» în subdiviziunea din partea dreaptă a casetei 1 din orice formulare complementare utilizate;

(b) autoritățile vamale pot autoriza orice persoane să utilizeze liste de încărcare care nu îndeplinesc toate cerințele, în cazul în care persoanele respective:

 sunt stabilite în Uniune;

 emit în mod regulat dovada statutului vamal de mărfuri unionale sau autoritățile vamale competente dețin informații că persoanele respective pot îndeplini obligațiile juridice pentru utilizarea dovezilor;

 nu au comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale;

(c) autorizațiile menționate la litera (b) se acordă numai în cazul în care:

 autoritățile vamale sunt în măsură să supravegheze regimul și să efectueze controale fără un efort administrativ disproporționat în raport cu nevoile persoanei respective; și

 persoana în cauză păstrează evidențe care permit autorităților vamale să efectueze controale eficiente;

(d) un document «T2L» sau «T2LF» se întocmește într-un singur exemplar;

(e) în cazul vizării de către serviciile vamale, viza trebuie să cuprindă următoarele date care, pe cât posibil, trebuie să apară în caseta «C. Biroul de plecare»:

 în cazul documentelor «T2L» sau «T2LF», numele și ștampila biroului competent, semnătura unui funcționar din biroul respectiv, data vizei și fie numărul de înregistrare, fie numărul declarației de expediere, dacă este necesară o astfel de declarație;

 în cazul formularelor complementare sau al listelor de încărcare, numărul care apare pe documentul «T2L» sau «T2LF», aplicat fie prin intermediul unei ștampile care cuprinde numele biroului competent, fie scris de mână; dacă este scris de mână, acesta este însoțit de ștampila oficială a biroului respectiv.

Documentele se înmânează persoanei interesate.”

10. La articolul 126 se adaugă următorul alineat:

„(3)  Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, în cazul vizării de către serviciile vamale, viza cuprinde numele și ștampila biroului vamal competent, semnătura unui funcționar din biroul respectiv, data vizei și fie numărul de înregistrare, fie numărul declarației de expediere, dacă este necesară o astfel de declarație.”

11. Se introduce următorul articol 126a:

„Articolul 126a

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui manifest al companiei de transport maritim

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

(1)  Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, manifestul companiei de transport maritim include cel puțin următoarele informații:

(a) denumirea și adresa completă a companiei de transport maritim;

(b) denumirea navei;

(c) locul și data încărcării mărfurilor;

(d) locul descărcării mărfurilor.

Pentru fiecare transport, manifestul cuprinde de asemenea:

(e) referința conosamentului sau a unui alt document comercial;

(f) numărul, descrierea, marcajele și numerele de referință ale coletelor;

(g) denumirea comercială uzuală a mărfurilor, incluzând suficiente detalii pentru a permite identificarea acestora;

(h) masa brută, în kilograme;

(i) numerele de identificare ale containerelor, dacă este cazul; și

(j) următoarele indicații referitoare la statutul mărfurilor:

 litera «C» (echivalentă cu «T2L») pentru mărfurile al căror statut de mărfuri unionale poate fi justificat;

 litera «F» (echivalentă cu «T2LF») pentru mărfurile al căror statut de mărfuri unionale poate fi justificat, cu destinația spre sau provenind dintr-o parte a teritoriului vamal al Uniunii unde nu se aplică dispozițiile Directivei 2006/112/CE;

 litera «N» pentru toate celelalte mărfuri.

(2)  În cazul vizării de către serviciile vamale, manifestul companiei de transport maritim cuprinde numele și ștampila biroului vamal competent, semnătura unui funcționar din biroul respectiv și data vizării.”

12. Articolul 128 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Facilități pentru emiterea unui tip de dovadă de către un emitent autorizat”;

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale ale oricărui stat membru pot autoriza orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care solicită autorizarea în vederea stabilirii statutului vamal de mărfuri unionale prin intermediul unei facturi sau al unui document de transport aferent mărfurilor care au statutul vamal de mărfuri unionale a căror valoare depășește 15 000 EUR, al unui document «T2L» sau «T2LF» sau al unui manifest emis de o companie de transport maritim să utilizeze astfel de documente fără a fi necesar să le prezinte pentru vizare biroului vamal competent.”;

(c) se adaugă următoarele alineate:

„(3)  Autorizațiile menționate la alineatele (1) și (2) se eliberează de către biroul vamal competent, la cererea persoanei interesate.

(4)  Autorizația menționată la alineatul (2) se acordă numai în cazul în care:

(a) persoana în cauză nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale;

(b) autoritățile vamale competente sunt în măsură să supravegheze regimul și să efectueze controale fără un efort administrativ disproporționat față de necesitățile persoanei în cauză;

(c) persoana în cauză păstrează evidențe care permit autorităților vamale să efectueze controale eficiente; și

(d) persoana în cauză emite în mod regulat dovada statutului vamal de mărfuri unionale sau autoritățile vamale competente dețin informații că aceasta poate îndeplini obligațiile juridice pentru utilizarea dovezilor respective.

(5)  În cazul în care persoanei în cauză i-a fost acordat statutul de AEO, în conformitate cu articolul 38 din cod, condițiile enumerate la alineatul (4) literele (a)-(c) din prezentul articol sunt considerate a fi îndeplinite.”

▼C4

13. Se introduc următoarele articole 128a-128d în subsecțiunea 3 („Dovada statutului vamal de mărfuri unionale emisă de un emitent autorizat”):

„Articolul 128a

Formalitățile îndeplinite la eliberarea unui document «T2L» sau «T2LF», a unei facturi sau a unui document de transport de către un emitent autorizat

[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

(1)  Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, emitentul autorizat face o copie a fiecărui document «T2L» sau «T2LF» eliberat. Autoritățile vamale stabilesc condițiile în care această copie este prezentată în scopul controlului și păstrată timp de cel puțin trei ani.

(2)  Autorizația la care se face referire la articolul 128 alineatul (2) menționează, în special:

(a) biroul vamal însărcinat cu preautentificarea formularelor «T2L» sau «T2LF» utilizate în scopul întocmirii documentelor respective, în sensul articolului 128b alineatul (1);

(b) condițiile în care emitentul autorizat stabilește că formularele au fost utilizate în mod adecvat;

(c) categoriile sau circulația mărfurilor excluse;

(d) termenul și condițiile în care emitentul autorizat informează biroul vamal competent pentru a-i permite acestuia să efectueze eventualele controale necesare înaintea plecării mărfurilor;

(e) faptul că pe prima pagină a documentelor comerciale respective sau în caseta «C. Biroul de plecare», care se află pe prima pagină a formularelor folosite în scopul întocmirii documentului «T2L» sau «T2LF» și, dacă este necesar, pe prima pagină a formularelor complementare, sunt aplicate în prealabil ștampila biroului vamal menționat la alineatul (2) litera (a) și semnătura unui funcționar din acest birou; sau

(i) sunt aplicate în prealabil ștampila biroului vamal menționat la alineatul (2) litera (a) și semnătura unui funcționar din biroul respectiv; sau

(ii) este aplicată o ștampilă specială a emitentului autorizat. Ștampila poate fi preimprimată pe formulare atunci când imprimarea este încredințată unei imprimerii autorizate în acest scop. Casetele 1, 2 și 4-6 de pe ștampila specială trebuie să fie completate cu următoarele informații:

 stema sau alte semne sau litere care desemnează țara;

 biroul vamal competent;

 data;

 emitentul autorizat; și

 numărul autorizației.

(f) cel târziu în momentul expedierii mărfurilor, emitentul autorizat completează formularul și îl semnează. De asemenea, acesta completează în caseta «D. Controlat de biroul de plecare» din documentul «T2L» sau «T2LF» sau într-un loc vizibil din documentul comercial utilizat numele biroului vamal competent, data întocmirii documentului, precum și una dintre următoarele mențiuni:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotas siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

Articolul 128b

Facilități pentru un emitent autorizat

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

(1)  Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, emitentul autorizat poate fi autorizat să nu semneze documentele «T2L» sau «T2LF» sau documentele comerciale utilizate purtând ștampila specială menționată la articolul 128 a alineatul (2) litera (e) punctul (ii) care sunt întocmite cu ajutorul unui sistem electronic sau automat de prelucrare a datelor. Această autorizație se acordă cu condiția ca emitentul autorizat să fi remis, în prealabil, autorităților respective un angajament scris prin care se declară responsabil de consecințele juridice care decurg din toate documentele «T2L» sau «T2LF» sau din toate documentele comerciale emise prevăzute cu ștampila specială.

(2)  Documentele «T2L» sau «T2LF» sau documentele comerciale întocmite în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) conțin în locul semnăturii emitentului autorizat una dintre următoarele mențiuni:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa.

Articolul 128c

Autorizația de întocmire a manifestului companiei de transport maritim după plecare

[Articolul 153 alineatul (2) din cod]

Până la data de instalare a sistemului de gestionare a dovezilor statutului unional în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autoritățile vamale ale statelor membre pot autoriza companiile de transport maritim să nu întocmească manifestul menționat la articolul 199 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, care servește la justificarea statutului vamal de mărfuri unionale, decât cel târziu a doua zi după plecarea navei și, în orice caz, înaintea sosirii navei în portul de destinație.

Articolul 128d

Condiții care trebuie îndeplinite pentru acordarea autorizației de întocmire a manifestului companiei de transport maritim după plecare

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) și articolul 153 alineatul (2) din cod]

(1)  Până la data de instalare a sistemului de decizii vamale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, autorizația de a nu întocmi manifestul companiei de transport maritim care servește la justificarea statutului vamal de mărfuri unionale decât cel târziu a doua zi după plecarea navei și, în orice caz, înaintea sosirii navei în portul de destinație se acordă numai companiilor de transport maritim internaționale care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) sunt stabilite în Uniune;

(b) emit în mod regulat dovada statutului vamal de mărfuri unionale sau autoritățile vamale competente dețin informații că acestea pot îndeplini obligațiile juridice pentru utilizarea dovezilor;

(c) nu au comis încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau fiscale;

(d) utilizează sisteme de schimb electronic de date pentru a transmite informațiile între porturile de plecare și de destinație pe teritoriul vamal al Uniunii;

(e) operează un număr semnificativ de călătorii între statele membre pe itinerarii recunoscute.

(2)  Autorizațiile menționate la alineatul (1) se acordă numai în cazul în care:

(a) autoritățile vamale sunt în măsură să supravegheze regimul și să efectueze controale fără un efort administrativ disproporționat în raport cu nevoile persoanei respective; și

(b) persoanele respective păstrează evidențe care permit autorităților vamale să efectueze controale eficiente.

(3)  În cazul în care persoana respectivă este titularul unui certificat AEO menționat la articolul 38 alineatul (2) litera (a) din cod, cerințele menționate la alineatul (1) litera (c) și la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol sunt considerate ca fiind îndeplinite.

(4)  La primirea unei cereri, autoritățile vamale ale statului membru în care este stabilită compania de transport maritim notifică această cerere celorlalte state membre pe teritoriul cărora sunt situate porturile de plecare sau de destinație prevăzute.

În cazul în care nu se primește nicio obiecție în termen de 60 de zile de la data notificării, autoritățile vamale autorizează utilizarea procedurii simplificate prevăzute la articolul 128c.

Autorizația este valabilă în statele membre vizate și nu se aplică decât operațiunilor de transport efectuate între porturile prevăzute în autorizație.

(5)  Simplificarea se aplică după cum urmează:

(a) manifestul pentru portul de plecare este transmis printr-un sistem electronic de schimb de date către portul de destinație;

(b) compania maritimă introduce în manifest informațiile menționate la articolul 126a;

(c) manifestul transmis prin schimb electronic de date (denumit în continuare «manifestul transmis prin schimb de date») se prezintă autorităților vamale din portul de plecare cel târziu în ziua lucrătoare următoare plecării navei și, în orice caz, înainte de sosirea navei în portul de destinație. Autoritățile vamale pot solicita un exemplar tipărit al manifestului transmis prin schimb de date atunci când nu au acces la un sistem de informații aprobat de autoritățile vamale care conține manifestul transmis prin schimb de date;

(d) manifestul transmis prin schimb de date se prezintă autorităților vamale din portul de destinație. Autoritățile vamale pot solicita un exemplar tipărit al manifestului transmis prin schimb de date atunci când nu au acces la un sistem de informații aprobat de autoritățile vamale care conține manifestul transmis prin schimb de date.

(6)  Se efectuează următoarele notificări:

(a) compania de transport maritim notifică autorităților vamale orice încălcare sau neregulă;

(b) autoritățile vamale din portul de destinație notifică de îndată ce este posibil orice încălcare sau neregulă autorităților vamale din portul de plecare, precum și autorității care a eliberat autorizația.”

▼B

14. La articolul 138 se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import pentru statul membru în care mărfurile sunt considerate a fi declarate, menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, se aplică următoarele dispoziții:

(a) litera (f) de la primul paragraf se aplică numai dacă mărfurile în cauză beneficiază și de scutiri de la plata altor taxe; și

(b) mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR sunt considerate a fi declarate în scopul punerii în liberă circulație în conformitate cu articolul 141.”

15. La articolul 141 se adaugă următorul alineat:

„(5)  Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import pentru statul membru în care mărfurile sunt considerate a fi declarate, menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, mărfurile a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR sunt considerate a fi declarate în scopul punerii în liberă circulație prin prezentarea lor în vamă, în conformitate cu articolul 139 din cod, cu condiția ca datele necesare să fie acceptate de autoritățile vamale.”

16. La articolul 144 se adaugă următoarele paragrafe:

„Până la datele de modernizare a sistemelor naționale de import relevante necesare pentru depunerea notificărilor de prezentare, menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, declarația vamală de punere în liberă circulație a mărfurilor din trimiteri poștale menționate în primul paragraf se consideră a fi fost depusă și acceptată prin prezentarea mărfurilor în vamă, cu condiția ca mărfurile să fie însoțite de o declarație CN22 și/sau CN23.

În cazurile menționate la articolul 141 alineatul (2) primul paragraf și alineatul (3), se consideră că destinatarul are calitatea de declarant și, dacă este cazul, de debitor. În cazurile menționate la articolul 141 alineatul (2) al doilea paragraf și alineatul (4), se consideră că expeditorul are calitatea de declarant și, dacă este cazul, de debitor. Autoritățile vamale pot prevedea ca operatorii poștali să fie considerați declarant și, după caz, debitor.”

17. La articolul 146 se adaugă următorul alineat:

„(4)  Până la datele de instalare a AES și de modernizare a sistemelor naționale de import relevante menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE și fără a aduce atingere articolului 105 alineatul (1) din cod, autoritățile vamale pot autoriza alte termene decât cele menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol.”

18. La articolul 181 se adaugă următorul alineat:

„(5)  Până la data de instalare a sistemului de fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul CVU menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, pot fi utilizate alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.”

19. La articolul 184 se adaugă următorul paragraf:

„Până la datele de modernizare a noului sistem computerizat de tranzit menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE, MRN-ul unei declarații de tranzit se comunică autorităților vamale prin mijloacele prevăzute la primul paragraf literele (b) și (c).”

Articolul 56

Datele pentru modernizarea sau instalarea sistemelor electronice în cauză

(1)  Comisia publică pe site-ul său o prezentare detaliată a datelor pentru modernizarea sau instalarea sistemelor electronice menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE. Comisia actualizează în permanență această prezentare.

(2)  Statele membre informează Comisia în mod detaliat cu privire la planificarea lor națională referitoare la perioadele de instalare a sistemelor menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, cu cel puțin șase luni înainte de data planificată de instalare a unui sistem informatic dat. Statele membre informează în permanență Comisia cu privire la planificarea lor națională în acest sens.

Articolul 57

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA 1

LEGENDA TABELULUITitlurile coloanelor

Anexa B matrice coloane

Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri unionale

Sistemele electronice, astfel cum sunt menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE

Cerințele tranzitorii în materie de date din prezentul regulament delegat

A1

Declarația sumară de ieșire

AES

Anexa 9 – Apendicele A

A2

Declarația sumară de ieșire – trimiteri expres

AES

Anexa 9 – Apendicele A

A3

Notificarea de reexport

AES

B1

Declarația de export și declarația de reexport

AES

Anexa 9 – Apendicele C1

B2

Regim special – prelucrare – declarația pentru perfecționare pasivă

Sisteme naționale privind regimurile speciale

Anexa 9 – Apendicele C1

B3

Declarația pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor unionale

Sisteme naționale privind regimurile speciale

Anexa 9 – Apendicele C1

B4

Declarația pentru expedierea mărfurilor în cadrul schimburilor comerciale cu teritorii fiscale speciale

Sisteme electronice naționale

C1

Declarația simplificată de export

AES

Anexa 9 – Apendicele A

C2

Prezentarea mărfurilor în vamă în cazul înscrierii în evidențele declarantului sau în contextul declarațiilor vamale depuse anterior prezentării mărfurilor la export

Sisteme naționale de export

D1

Regim special – declarația de tranzit

Actualizarea NCTS

Anexa 9 – Apendicele C1 și C2

D2

Regim special – Declarația de tranzit cu set redus de date – (transport feroviar, aerian și maritim)

Actualizarea NCTS

D3

Regim special – tranzit – utilizarea unui document electronic de transport ca declarație vamală – (transport aerian și maritim)

Sisteme electronice naționale

E1

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale (T2L/T2LF)

Sisteme informatice privind dovada statutului unional (PoUS)

Anexa 9 – Apendicele C1

E2

Manifestul privind mărfurile în vamă

PoUS și sisteme naționale pentru emitenți autorizați

F1a

Declarația sumară de intrare – transport maritim și pe căile navigabile interioare – set de date complet

ICS2

Anexa 9 – Apendicele A

F1b

Declarația sumară de intrare – transport maritim și pe căile navigabile interioare – set de date parțial depus de către transportator

ICS2

F1c

Declarația sumară de intrare – transport pe mare și pe căile navigabile interioare – set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) primul paragraf

ICS2

F1d

Declarația sumară de intrare – transport pe mare și pe căile navigabile interioare – set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) al doilea paragraf

ICS2

F2a

Declarația sumară de intrare – transport aerian de mărfuri (general) – set de date complet

ICS2

Anexa 9 – Apendicele A

F2b

Declarația sumară de intrare – transport aerian de mărfuri (general) – set de date parțial depus de către transportator

ICS2

F2c

Declarația sumară de intrare – transport aerian de marfă (general) – Set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 113 alineatul (1)

ICS2

F2d

Declarația sumară de intrare – transport aerian de mărfuri (general) – set de date minim care trebuie depus înainte de încărcare, în raport cu situații definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf și în conformitate cu articolul 113 alineatul (1)

ICS2

F3a

Declarația sumară de intrare – trimiteri expres – set de date complet

ICS2

Anexa 9 – Apendicele A

F3b

Declarația sumară de intrare – trimiteri expres – set de date minim care trebuie depus înainte de încărcare în raport cu situații definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf

ICS2

F4a

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale– set de date complet

ICS2

F4b

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale – set de date parțial depus de către transportator

ICS2

F4c

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale – set de date minim care trebuie depus înainte de încărcare în raport cu situații definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf (1) și în conformitate cu articolul 113 alineatul (2)

ICS2

F4d

Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale – set de date parțial care trebuie depus înainte de încărcare în raport cu situații definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf și în conformitate cu articolul 113 alineatul (2)

ICS2

F5

Declarația sumară de intrare – transport rutier și feroviar

ICS2

Anexa 9 – Apendicele A

G1

Notificarea abaterii

ICS2

Anexa 9 – Apendicele A

G2

Notificarea sosirii

Sisteme naționale de notificare a sosirii și ICS2

G3

Prezentarea mărfurilor în vamă

Sisteme naționale de notificare a prezentării

G4

Declarația de depozitare temporară

Sisteme naționale privind depozitarea temporară

G5

Notificarea sosirii în caz de deplasare a mărfurilor în regim de depozitare temporară

Sisteme naționale privind depozitarea temporară

H1

Declarația de punere în liberă circulație și regim special – utilizare specifică – declarația pentru destinația finală

Sisteme naționale de import

Anexa 9 – Apendicele C1

Anexa DV1 (numai pentru declarația de punere în liberă circulație)

H2

Regim special – depozitare – declarația pentru antrepozitare vamală

Sisteme naționale privind regimurile speciale

Anexa 9 – Apendicele C1

H3

Regim special – utilizare specifică – declarația pentru admitere temporară

Sisteme naționale privind regimurile speciale

Anexa 9 – Apendicele C1

H4

Regim special – prelucrare – declarație pentru perfecționare activă

Sisteme naționale privind regimurile speciale

Anexa 9 – Apendicele C1

H5

Declarația pentru introducerea mărfurilor în cadrul schimburilor comerciale cu teritorii fiscale speciale

Sisteme naționale de import

H6

Declarația vamală în traficul poștal pentru punere în liberă circulație

Sisteme naționale de import

I1

Declarația simplificată de import

Sisteme naționale de import

Anexa 9 – Apendicele A

I2

Prezentarea mărfurilor în vamă în cazul înscrierii în evidențele declarantului sau în contextul declarațiilor vamale depuse anterior prezentării mărfurilor la import

Sisteme naționale de import

(1)   Datele minime înainte de încărcare corespund datelor CN23.

▼C1
ANEXA 2

image

image

►(1) C3  
ANEXA 3

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image
ANEXA 4

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  
ANEXA 5

image

►(1) C3  

image

▼B
ANEXA 6

image

image

NOTE EXPLICATIVE

1.    Solicitantul:

A se menționa numele complet al operatorului economic care prezintă cererea, astfel cum este înregistrat în sistemul EORI.

2.    Statutul juridic al solicitantului:

A se menționa statutul juridic astfel cum este indicat în actul de constituire.

3.    Data constituirii:

A se menționa – în cifre – ziua, luna și anul constituirii.

4.    Adresa de constituire:

A se menționa adresa completă a locului unde a fost constituită întreprinderea dumneavoastră, inclusiv țara.

5    Sediul activității principale:

A se menționa adresa completă a locului unde este desfășurată activitatea principală a întreprinderii dumneavoastră.

6.    Persoana de contact:

A se indica numele complet, numărul de telefon sau de fax și e-mailul persoanei desemnate în cadrul întreprinderii ca punct de contact pentru consultare de către autoritățile vamale cu ocazia examinării cererii.

7.    Adresa poștală:

A nu se completa decât dacă această adresă diferă de adresa de constituire.

8, 9 și 10.    Numărul de identificare TVA, numărul de identificare a operatorului și numărul de înregistrare legal

A se indica numerele solicitate.

Numărul (numerele) de identificare a operatorului este (sunt) numărul (numerele) de identificare înregistrat(e) de autoritatea (autoritățile) vamală (vamale).

Numărul de înregistrare legal este numărul de înregistrare dat de biroul de înregistrare al întreprinderii.

În cazul în care sunt identice, a se menționa doar numărul de identificare TVA.

În cazul în care solicitantul nu are număr de identificare de operator, de exemplu din cauză că acest număr nu există în statul membru în care este stabilit, a se lăsa rubrica necompletată.

11.    Tipul de certificat solicitat:

A se marca cu o cruciuliță caseta corespunzătoare.

12.    Sectorul de activitate economică:

A se descrie activitatea exercitată.

13.    Statele membre în care se desfășoară activități vamale:

A se menționa codul (codurile) ISO alpha-2 al (ale) țării (țărilor) respective.

14.    Informații cu privire la trecerea frontierei:

A se indica numele birourilor vamale folosite în general pentru trecerea frontierei.

15.    Simplificări sau facilități deja acordate, certificate menționate la articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 și/sau statutul de agent abilitat sau de expeditor cunoscut obținut astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447

Dacă s-au acordat deja simplificări, a se indica tipul simplificării, procedura vamală relevantă și numărul autorizației. Procedura vamală relevantă se precizează cu ajutorul codurilor utilizate în a doua și a treia subdiviziune de la rubrica 1 din documentul administrativ unic.

În cazul în care solicitantul este titularul unuia sau mai multor autorizări/certificate menționate mai sus, a se indica tipul și numărul autorizării/certificatului (certificatelor).

16, 17 și 18.    Birourile de gestionare a documentației/contabilității principale:

A se menționa adresa completă a birourilor competente. În cazul în care adresa este identică, a se completa doar caseta 16.

19.    Numele, data și semnătura solicitantului:

Semnătura : semnatarul trebuie să își precizeze funcția. Semnatarul trebuie să fie întotdeauna aceeași persoană care reprezintă întreprinderea solicitantului în ansamblu.

Numele : numele și ștampila solicitantului.

Numărul de anexe :

solicitantul furnizează următoarele informații generale

1. Situația proprietarilor/acționarilor principali, precizarea numelui, a adreselor și părților respective. Situația membrilor consiliului de administrație. Proprietarii sunt cunoscuți de către autoritățile vamale pentru antecedente de abateri?

2. Numele persoanei responsabile cu gestionarea problemelor vamale în întreprinderea solicitantului.

3. Descrierea activităților economice ale solicitantului.

4. Detalii despre diferitele amplasamente ale întreprinderii solicitantului și o scurtă descriere a activităților din fiecare amplasament. Precizări despre modul în care solicitantul și fiecare locație acționează în lanțul de aprovizionare: în nume propriu și pe seama lor sau în nume propriu și pe seama altei persoane sau în numele și pe seama altei persoane.

5. Precizări cu privire la eventualele legături între solicitant și societățile de la care cumpără sau cărora le furnizează produsele.

6. Descrierea organizării interne a întreprinderii solicitantului. A se anexa eventualele documente privind funcțiile/competențele fiecărui departament.

7. Numărul de salariați per total și ai fiecărui departament.

8. Numele principalilor conducători (directori generali, șefi de departament, administratori de servicii de contabilitate, responsabil cu problemele vamale etc.). Descrierea procedurilor aplicate de obicei atunci când un salariat competent lipsește, temporar sau permanent.

9. Numele și funcția persoanelor care au competențe specifice în domeniul vamal în cadrul organizării întreprinderii solicitantului. Evaluarea nivelului cunoștințelor acestor persoane în ceea ce privește utilizarea instrumentelor informatice în domeniile vamal și comercial și privind chestiuni generale cu caracter comercial.

10. Acceptarea sau refuzul publicării informațiilor incluse în autorizația AEO pe lista operatorilor economici autorizați citată la articolul 14x alineatul (4).
ANEXA 7

image

NOTE EXPLICATIVE

Numărul autorizației

Numărul autorizației începe întotdeauna cu codul ISO-alpha 2 al statului membru emitent, urmat de una dintre următoarele serii de litere:

AEOC pentru autorizație AEO – Simplificări vamale

AEOS pentru autorizație AEO – Siguranță și securitate

AEOF pentru autorizație AEO – Simplificări vamale/Siguranță și securitate

Seriile de litere menționate anterior trebuie să fie urmate de numărul național de autorizație.

1.    Titularul autorizației AEO

A se menționa numele complet al titularului care figurează în caseta 1 din formularul de cerere reprodus în anexa 1c, precum și numărul (numerele) de identificare TVA care figurează în caseta 8 din formularul de cerere, dacă este cazul, numărul (numerele) de identificare a operatorului care figurează în caseta 9 din formularul de cerere și numărul de înregistrare legal care figurează în caseta 10 din formularul de cerere.

2.    Autoritatea emitentă

Semnătura, numele administrației vamale din statul membru respectiv și ștampila.

Numele administrației vamale din statul membru poate fi menționat la nivel regional în cazul în care structura organizațională a acestei administrații solicită acest lucru.

Referință la tipul de autorizație

A se bifa caseta corespunzătoare.

3.    Data de la care autorizația produce efecte

A se preciza ziua, luna și anul, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei
ANEXA 8

image

image

image

image
ANEXA 9
Apendicele A

1.    Note introductive la tabele

Aspecte generale

1.1. Declarația sumară care trebuie depusă pentru mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii sau care părăsesc acest teritoriu include informațiile indicate în tabelele 1-5 pentru fiecare situație și fiecare mod de transport respectiv. Cererea de deviere de la rută care trebuie să fie făcută atunci când un mijloc de transport activ care intră pe teritoriul vamal al Uniunii urmează să ajungă mai întâi la un birou vamal situat într-un stat membru care nu a fost declarat în declarația sumară de intrare conține informațiile detaliate în tabelul 6.

1.2. Tabelele 1-7 includ toate datele necesare regimurilor, declarațiilor și cererilor de deviere de la rută respective. Ele oferă o viziune globală a elementelor necesare pentru diferitele regimuri, declarații și cereri de deviere de la rută.

1.3. Titlurile coloanelor sunt suficient de explicite și fac trimitere la regimurile și declarațiile respective.

1.4. Simbolul „X” care figurează într-o anumită rubrică din tabele indică faptul că informația respectivă pentru regimul sau declarația menționată în titlul coloanei corespunzătoare trebuie furnizată la nivel de articol de marfă. Simbolul „Y” care figurează într-o anumită rubrică din tabele indică faptul că informația respectivă pentru regimul sau declarația menționată în titlul coloanei corespunzătoare trebuie furnizată la nivel generic. Simbolul „Z” care figurează într-o anumită rubrică din tabele indică faptul că informația respectivă pentru regimul sau declarația menționată în titlul coloanei corespunzătoare trebuie furnizată la nivel de declarație privind mijlocul de transport. Combinația de simboluri „X”, „Y” și „Z” indică faptul că datele respective pot fi solicitate pentru regimul sau declarația descrisă în titlul coloanei corespunzătoare la toate nivelurile respective.

1.5. Descrierile și notele care figurează în secțiunea 4, privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, procedurile simplificate și cererile de deviere de la rută se aplică la elementele menționate în tabelele 1-7.

Declarație vamală utilizată ca declarație sumară de intrare

2.1. În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 162 din cod, este utilizată ca declarație sumară, în conformitate cu articolul 130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru procedura specifică în temeiul apendicelui C1 sau al apendicelui C2, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare” din tabelele 1-4.

În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 166 din cod, este utilizată ca declarație sumară, în conformitate cu articolul 130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru procedura specifică din tabelul 7, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare” din tabelele 1-4.

2.2. În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 162 din cod, este prezentată de un AEO în temeiul articolului 38 alineatul (2) litera (b) din cod și este utilizată ca declarație sumară, în conformitate cu articolul 130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru procedura specifică în temeiul apendicelui C1 sau al apendicelui C2, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare AEO” din tabelul 5.

În cazul în care o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 166 din cod, este prezentată de un AEO în temeiul articolului 38 alineatul (2) litera (b) din cod și este utilizată ca declarație sumară, în conformitate cu articolul 130 alineatul (1) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru regimul specific în tabelul 7, datele menționate în coloana „declarație sumară de intrare AEO” din tabelul 5.

Declarație vamală de export

3.1. În cazul în care este solicitată o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 162 din cod, în conformitate cu articolul 263 alineatul (3) litera (a) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru regimul specific în temeiul apendicelui C1 sau al apendicelui C2, datele menționate în coloana „declarație sumară de ieșire” din tabelele 1 și 2.

În cazul în care este solicitată o declarație vamală, astfel cum este menționată la articolul 166 din cod, în conformitate cu articolul 263 alineatul (3) litera (a) din cod, această declarație trebuie să includă, în afară de datele cerute pentru regimul specific din tabelul 7, datele menționate în coloana „declarație sumară de ieșire” din tabelele 1 și 2.

Alte împrejurări speciale referitoare la declarațiile sumare de intrare și de ieșire și tipuri specifice de trafic de mărfuri. Note pentru tabelele 2-4.

4.1. Coloanele „Declarație sumară de ieșire – Trimiteri expres” și „Declarație sumară de intrare – Trimiteri expres” din tabelul 2 se referă la datele cerute care sunt comunicate prin mijloace electronice autorităților vamale în vederea unei analize de risc înainte de plecarea sau de sosirea trimiterilor expres. Serviciile poștale pot să decidă să comunice autorităților vamale prin mijloace electronice datele incluse în acele coloane din tabelul 2 în vederea unei analize de risc înainte de plecarea sau de sosirea trimiterilor poștale.

4.2. În sensul prezentei anexe, prin trimitere expres se înțelege transportul unui articol individual printr-un serviciu integrat de colectare, transport, vămuire și livrare într-un mod accelerat și în termen precis, la care se adaugă localizarea și controlul acestui articol pe toată durata expedierii.

4.5. Tabelele 3 și 4 includ informațiile necesare declarațiilor sumare de intrare în ceea ce privește transporturile rutiere și feroviare.

4.6. Tabelul 3, privind transportul rutier, se aplică, de asemenea, transportului multimodal, cu excepția dispozițiilor contrare din secțiunea 4.

Proceduri simplificate

5.1. Declarațiile pentru procedurile simplificate menționate la articolul 166 din cod cuprind informațiile indicate în tabelul 7.

5.2. Formatul redus pentru anumite date prevăzute în cadrul procedurilor simplificate nu are ca efect limitarea și nici influențarea cerințelor enunțate în apendicele C1 și D1, în special în ceea ce privește informațiile care trebuie incluse în declarațiile suplimentare.

2.    Cerințe privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire

2.1.    Transport aerian, maritim, pe căi navigabile interioare sau alte moduri de transport sau situații nemenționate în tabelele 2-4 – Tabelul 1Denumirea

Declarația sumară de ieșire

(a se vedea nota 3.1)

Declarația sumară de intrare

(a se vedea nota 2.1)

Numărul de articole

Y

Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

X/Y

Expeditorul

X/Y

X/Y

Persoana care depune declarația sumară

Y

Y

Destinatarul

X/Y

X/Y

Transportatorul

 

Z

Partea care trebuie notificată

 

X/Y

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

 

Z

Numărul de referință al transportului

 

Z

Codul primului loc de sosire

 

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

 

Z

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Y

Y

Modul de transport la frontieră

 

Z

Biroul vamal de ieșire

Y

 

Localizarea mărfurilor

Y

 

Locul de încărcare

 

X/Y

Codul locului de descărcare

 

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

X

Tipul de colete (cod)

X

X

Numărul de colete

X

X

Marcaje de expediere

X/Y

X/Y

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

X/Y

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

X

Codul mărfurilor

X

X

Masă brută (kg)

X/Y

X/Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase

X

X

Numărul sigiliului

X/Y

X/Y

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

X/Y

Data declarației

Y

Y

Semnătura/Autentificare

Y

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Y

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

 

Z

2.2.    Trimiteri expres – Tabelul 2Denumirea

Declarație sumară de ieșire – Trimiteri expres

(a se vedea notele 3.1 și 4.1-4.3)

Declarație sumară de intrare – Trimiteri expres

(a se vedea notele 2.1 și 4.1-4.3)

Numărul de referință unic al trimiterii

 

 

Numărul documentului de transport

 

 

Expeditorul

X/Y

X/Y

Persoana care depune declarația sumară

Y

Y

Destinatarul

X/Y

X/Y

Transportatorul

 

Z

Numărul de referință al transportului

 

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

 

Z

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Y

Y

Modul de transport la frontieră

 

Z

Biroul vamal de ieșire

Y

 

Localizarea mărfurilor

Y

 

Locul de încărcare

 

Y

Codul locului de descărcare

 

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

 

 

Numărul articolului de marfă

X

X

Codul mărfurilor

X

X

Masă brută (kg)

X/Y

X/Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase

X

X

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

X/Y

Data declarației

Y

Y

Semnătura/Autentificare

Y

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Y

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

 

Z

2.3.    Transport rutier – Informații care trebuie incluse în declarația sumară de intrare – Tabelul 3Denumirea

Transport rutier – Declarație sumară de intrare

(a se vedea nota 2.1)

Numărul de articole

Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

Expeditorul

X/Y

Persoana care depune declarația sumară

Y

Destinatarul

X/Y

Transportatorul

Z

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țărilor de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Locul de încărcare

X/Y

Codul locului de descărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

Codul tipului de colete

X

Numărul de colete

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

Codul mărfurilor

X

Masă brută (kg)

X/Y

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase

X

Numărul sigiliului

X/Y

Data declarației

Y

Semnătura/Autentificare

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

2.4.    Transport feroviar – Informații care trebuie incluse în declarația sumară de intrare – Tabelul 4Denumirea

Transport feroviar – Declarație sumară de intrare (a se vedea nota 2.1)

Numărul de articole

Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

Expeditorul

X/Y

Persoana care prezintă declarația sumară

Y

Destinatarul

X/Y

Transportatorul

Z

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Z

Numărul de referință al transportului

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țărilor de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Locul de încărcare

X/Y

Codul locului de descărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

Codul tipului de colete

X

Numărul de colete

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

Codul mărfurilor

X

Masă brută (kg)

X/Y

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

X/Y

Codul ONU pentru mărfuri periculoase

X

Numărul sigiliului

X/Y

Data declarației

Y

Semnătura/Autentificare

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

2.5.    Operatori economici autorizați – Cerințe reduse în ceea ce privește datele care trebuie incluse în declarațiile sumare de intrare – Tabelul 5Denumirea

Declarația sumară de intrare

(a se vedea nota 2.2)

Numărul de referință unic al trimiterii

X/Y

Numărul documentului de transport

X/Y

Expeditorul

X/Y

Persoana care depune declarația sumară

Y

Destinatarul

X/Y

Transportatorul

Z

Partea care trebuie notificată

X/Y

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Z

Numărul de referință al transportului

Z

Codul primului loc de sosire

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Y

Modul de transport la frontieră

Z

Biroul vamal de ieșire

 

Locul de încărcare

X/Y

Descrierea mărfurilor

X

Numărul de colete

X

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

Codul mărfurilor

X

Data declarației

Y

Semnătura/Autentificare

Y

Alt indicator de împrejurare specifică

Y

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

Z

2.6.    Date cerute pentru cererile de deviere de la rută – Tabelul 6Denumirea

 

Modul de transport la frontieră

Z

Identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul de țară al primului birou de intrare declarat

Z

Persoana care solicită devierea de la rută

Z

MRN

X

Numărul articolului de marfă

X

Codul primului loc de sosire

Z

Codul primului loc de sosire efectiv

Z

3.    Date cerute pentru declarația simplificată – Tabelul 7Denumirea

Declarație simplificată de export (a se vedea nota 3.1)

Declarație simplificată de import (a se vedea nota 2.1)

Declarație

Y

Y

Numărul de articole

Y

Y

Numărul de referință unic al trimiterii

X

X

Numărul documentului de transport

X/Y

X/Y

Expeditor/exportator

X/Y

 

Destinatarul

 

X/Y

Declarant/reprezentant

Y

Y

Codul statutului declarantului/reprezentantului

Y

Y

Codul monedei

 

X

Biroul vamal de ieșire

Y

 

Descrierea mărfurilor

X

X

Tipul de colete (cod)

X

X

Numărul de colete

X

X

Mărci de expediție

X/Y

X/Y

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

 

X/Y

Numărul articolului de marfă

X

X

Codul mărfurilor

X

X

Masă brută (kg)

 

X

Procedură

X

X

Masa netă (kg)

X

X

Suma totală facturată

 

X

Numărul de referință pentru înscrierea în evidențele declarantului

X

X

Numărul autorizației

X

X

Informații suplimentare

 

X

Data declarației

Y

Y

Semnătura/Autentificare

Y

Y

4.    Note explicative privind elementele de date

MRN

Cerere de deviere de la rută: Numărul de referință al transportului reprezintă o alternativă pentru următoarele două elemente de date:

 identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera,

 data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal.

Declarație

A se indica codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 1, prima și a doua subdiviziune, din DAU.

Numărul de articole ( 2 )

Numărul total de articole declarate în declarație sau în declarația sumară.

[Ref.: caseta 5 din DAU]

Numărul de referință unic al trimiterii

Numărul de referință unic atribuit mărfurilor la intrare, import, ieșire și export.

Este necesar să fie utilizate codurile OMD (ISO 15459) sau coduri echivalente.

Declarații sumare: este vorba de o alternativă la numărul documentului de transport atunci când acesta nu este disponibil.

Proceduri simplificate: informația poate fi furnizată în cazul în care este disponibilă.

Acest element reprezintă o legătură cu alte surse de informații utile.

[Ref.: caseta 7 din DAU]

Numărul documentului de transport

Referire la documentul de transport care acoperă transportul mărfurilor pe teritoriul vamal sau în afara acestuia. Atunci când persoana care depune declarația sumară de intrare este alta decât transportatorul, se indică și numărul documentului de transport al transportatorului.

Este vorba de codul corespunzător tipului de document de transport prevăzut în apendicele D1, urmat de numărul de identificare a documentului respectiv.

Acest element reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al trimiterii [UCR], atunci când acesta nu este disponibil. Reprezintă o legătură cu alte surse de informații utile.

Declarații sumare de ieșire – Aprovizionarea navelor și aeronavelor: factura sau numărul listei de încărcare.

Declarații sumare de intrare – Transport rutier: această informație se furnizează în măsura în care este posibil și poate presupune o trimitere atât la carnetul TIR, cât și la CMR.

Expeditorul

Partea care expediază mărfurile, după cum se indică în contractul de transport de către partea care a comandat transportul.

Declarații sumare de ieșire: această informație trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de cea care depune declarația sumară. Această informație apare sub forma numărului EORI al expeditorului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al expeditorului nu este disponibil, se indică numele și adresa complete ale expeditorului. În cazul în care elementele cerute pentru o declarație sumară de ieșire sunt incluse într-o declarație vamală în conformitate cu articolul 263 alineatul (3) litera (a) din cod și cu articolul 162 din cod, această informație corespunde datei „Expeditor/Exportator” din declarația vamală respectivă.

În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de el.

Structura numărului respectiv este următoarea:Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Format

Exemple

1

Identificator al țării terțe (codul de țară ISO alfa 2)

Alfabetic 2

a2

US

JP

CH

2

Numărul de identificare unic acordat de o țară terță

Alfanumeric cu maximum 15 caractere

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exemple: „US1234567890ABCDE” pentru un expeditor din SUA (cod de țară: US) al cărui număr de identificare unic este 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F” pentru un expeditor din Japonia (cod de țară: JP) al cărui număr de identificare unic este AbCd9875F. „CHpt20130101aa” pentru un expeditor din Elveția (cod de țară: CH) al cărui număr de identificare unic este pt20130101aa.

Identificator al țării terțe: codurile alfabetice ale Uniunii Europene pentru țări și teritorii se bazează pe standardul actual ISO alfa 2 (a2) în măsura în care acestea sunt compatibile cu codurile de țară stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului ( 3 ).

În cazul în care se indică numărul EORI al unui expeditor sau numărul de identificare unic acordat expeditorului de o țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.

Declarații sumare de intrare: Această informație apare sub forma numărului EORI al expeditorului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al expeditorului nu este disponibil, se indică numele și adresa complete ale expeditorului.

În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” din cadrul prezentei note explicative privind datele.

În cazul în care se indică numărul EORI al unui expeditor sau numărul de identificare unic acordat expeditorului de o țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.

Expeditor/exportator

▼C2

Persoana care face declarația de export sau pe seama căreia este făcută această declarație și care este proprietarul mărfurilor sau are un drept similar de a dispune de acestea în momentul acceptării declarației.

▼B

A se indica numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Când expeditorul/exportatorul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.

[Ref.: caseta 2 din DAU]

Persoana care depune declarația sumară

Această informație apare sub forma numărului EORI al persoanei care depune declarația sumară. Nu se indică numele și adresa acesteia.

Declarații sumare de intrare: una dintre persoanele menționate la articolul 127 alineatul (4) din cod.

Declarații sumare de ieșire: partea definită la articolul 271 alineatul (2) din cod. Această informație nu trebuie furnizată în cazul în care, în conformitate cu articolul 263 alineatul (1) din cod, mărfurile sunt acoperite de o declarație vamală.

Notă: această informație este necesară pentru a identifica persoana care prezintă declarația.

Persoana care solicită devierea de la rută:

Cerere de deviere de la rută: persoana care face solicitarea de deviere de la rută la intrare. Această informație apare sub forma numărului EORI al persoanei care solicită devierea de la rută. Nu se indică numele și adresa acesteia.

Destinatar:

Partea căreia îi sunt efectiv destinate mărfurile.

Declarații sumare de ieșire: În cazurile menționate la articolul 215 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, aceste informații privind numele și adresa completă a destinatarului sunt furnizate atunci când sunt disponibile. În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică un conosament „la ordin andosat în alb”, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu următorul cod în caseta 44 a declarației de export:Temei juridic

Subiect

Casetă

Cod

Apendicele A

Situații în care sunt vizate conosamentele negociabile de tip „la ordin andosate în alb”, în caz de declarație sumară de ieșire, atunci când datele destinatarului nu sunt cunoscute.

44

30600

Informația apare sub forma numărului EORI al destinatarului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al destinatarului nu este disponibil, se indică numele și adresa complete ale destinatarului.

În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.

În cazul în care se indică numărul EORI al unui destinatar sau numărul de identificare unic acordat destinatarului de o țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.

Declarații sumare de intrare: această informație trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de cea care depune declarația sumară. În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică un conosament „la ordin andosat în alb”, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu următorul cod 10600 :Temei juridic

Subiect

 

Cod

Apendicele A

Situații în care sunt vizate conosamentele negociabile de tip „la ordin andosate în alb”, în caz de declarație sumară de intrare, atunci când datele destinatarului nu sunt cunoscute.

 

10600

Atunci când trebuie să fie furnizată, această informație apare sub forma numărului EORI al destinatarului, ori de câte ori persoana care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al destinatarului nu este disponibil, se indică numele și adresa complete ale destinatarului.

În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.

În cazul în care se indică numărul EORI al unui destinatar sau numărul de identificare unic acordat destinatarului de o țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.

Declarant/reprezentant

Informație care trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de expeditor/exportator, la export sau de destinatar, la import.

Această informație apare sub forma numărului EORI al declarantului/reprezentantului.

[Ref.: caseta 14 din DAU]

Codul statutului declarantului/reprezentantului

Codul care indică statutul declarantului sau al reprezentantului. Se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 caseta 14 din DAU.

Transportatorul

Această informație nu se furnizează în cazul în care transportatorul este identic cu persoana care depune declarația sumară de intrare, cu excepția cazului în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță care este recunoscut de Uniune. În acest caz, informația poate fi furnizată sub forma unui număr de identificare unic acordat de o țară terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.

În cazul în care persoana care depune declarația sumară de intrare este diferită, informația apare sub forma numelui și a adresei complete ale transportatorului.

Această informație apare sub forma numărului EORI al transportatorului sau a numărului de identificare unic acordat transportatorului de o țară terță:

 ori de câte ori persoana care depune declarația sumară dispune de un astfel de număr,

și/sau

 în cazul în care transportul se realizează pe cale maritimă, navigabilă interioară sau aeriană.

Informația apare sub forma numărului EORI al transportatorului, dacă transportatorul este conectat la sistemul vamal și dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute la articolul 185 alineatul (3) sau la articolul 187 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

În cazul în care se indică numărul EORI al unui transportator sau numărul de identificare unic acordat unui transportator de o țară terță, nu se furnizează numele și adresa acestuia.

Partea care trebuie notificată

Partea care trebuie notificată cu privire la sosirea mărfurilor. Această informație trebuie furnizată, după caz. Informația apare sub forma numărului EORI al părții care trebuie notificată, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de numărul respectiv. În cazul în care numărul EORI al părții care trebuie notificată nu este disponibil, se indică numele și adresa complete ale respectivei părți.

În cazul în care sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță recunoscut de Uniune, această informație poate lua forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă. Acest număr poate fi utilizat atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de el. Structura numărului respectiv corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” a notei explicative privind elementul de date „Expeditor”.

În cazul în care se indică numărul EORI al părții care trebuie notificată sau numărul de identificare unic acordat de o țară terță părții care trebuie notificată, nu se furnizează numele și adresa respectivei părți.

Declarație sumară de intrare: în cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică „un conosament la ordin andosat în alb”, caz în care nu se menționează destinatarul și se indică codul 10600 , se indică întotdeauna partea care trebuie notificată.

Declarație sumară de ieșire: în cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil, adică „un conosament la ordin andosat în alb”, caz în care nu se menționează destinatarul, datele referitoare la partea care trebuie notificată se indică întotdeauna în câmpul „destinatar” în locul datelor „destinatarului”. Atunci când o declarație de export conține date din declarația sumară de ieșire, se introduce codul 30600 în caseta 44 din declarația de export în cauză.

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera teritoriului vamal al Uniunii. Pentru identitate, se utilizează definițiile prevăzute în apendicele C1 pentru caseta 18 din DAU. În cazul transportului pe mare sau pe căile navigabile interioare, se declară numărul de identificare OMI al navei sau numărul european unic de identificare a navelor (ENI). În cazul transportului aerian, nu trebuie furnizată nicio informație.

Se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 21 din DAU pentru a indica naționalitatea, atunci când această informație nu este deja inclusă în identitate.

Transport feroviar: se indică numărul vagonului.

Identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera

Cerere de deviere de la rută: Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei, a codului ENI sau a numărului de zbor IATA pentru transportul pe mare, pe căile navigabile interioare, respectiv transportul aerian.

Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor la acordul de partajare de cod.

Numărul de referință al transportului ( 4 )(1)

Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul transportului, numărul zborului, numărul ieșirii, dacă este cazul.

Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor la acordul de partajare de cod.

Transport feroviar: se indică numărul trenului. Această informație este furnizată în caz de transport multimodal, dacă este cazul.

Codul primului loc de sosire

Identificarea primului loc de sosire pe teritoriul vamal. Poate fi vorba de un port (cale maritimă), de un aeroport (calea aerului) și de un punct de control la frontieră (cale terestră).

Codul trebuie să fie conform cu următorul model: UN/LOCODE (an..5) + cod național (an..6).

Transport rutier și feroviar: codul trebuie să fie în conformitate cu modelul prevăzut pentru birourile vamale în apendicele D1.

Cerere de deviere de la rută: trebuie furnizat codul biroului vamal al primului punct de intrare declarat.

Codul primului loc de sosire efectiv

Cerere de deviere de la rută: trebuie furnizat codul biroului vamal al primului punct de intrare efectiv.

Codul de țară al primului birou de intrare declarat

Cerere de deviere de la rută: se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 2 din DAU.

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Data și ora/data și ora prevăzute pentru sosirea mijlocului de transport la primul aeroport (calea aerului), la primul punct de control la frontieră (cale terestră) sau în primul port (cale maritimă) se utilizează un cod cu 12 cifre (SSAALLZZOOMM). Se indică ora locală la primul loc de sosire.

Cerere de deviere de la rută: Aceste informații sunt valabile până la data; se folosește codul n8 (SSAALLZZ).

Codul țării (țărilor) de pe itinerar

Identificarea cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din țara inițială de plecare până la destinația finală. Este vorba de țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor. Se utilizează codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 2 din DAU. Se furnizează aceste informații în măsura în care sunt cunoscute.

Declarații sumare de ieșire pentru trimiteri expres – trimiteri poștale: se indică numai țara de destinație finală a mărfurilor.

Declarații sumare de intrare pentru trimiteri expres – trimiteri poștale: se indică numai țara de plecare inițială a mărfurilor.

Codul monedei

Codul prevăzut în apendicele D1 pentru caseta 22 din DAU pentru moneda în care este emisă factura comercială.

Se utilizează aceste informații împreună cu „sumă totală facturată” în cazul în care sunt necesare pentru calcularea taxelor de import.

Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

[Ref.: casetele 22 și 44 din DAU]

Modul de transport la frontieră

Declarație sumară de intrare: modul de transport corespunzător mijlocului de transport activ cu care mărfurile sunt așteptate să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. În cazul transportului combinat, se aplică normele stabilite în apendicele C1 nota explicativă pentru caseta 21.

În cazul în care mărfurile destinate transportului aerian sunt transportate altfel decât pe cale aeriană, se va declara celălalt mod de transport.

Sunt folosite codurile 1, 2, 3, 4, 7, 8 sau 9 prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 25 din DAU.

[Ref.: caseta 25 din DAU]

Biroul vamal de ieșire

Codul menționat în apendicele D1 pentru caseta 29 din DAU pentru biroul vamal de ieșire avut în vedere.

Declarații sumare de ieșire pentru trimiteri expres – trimiteri poștale:

această informație nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate de operator.

Localizarea mărfurilor ( 5 )

Locul precis în care pot fi examinate mărfurile.

[Ref.: caseta 30 din DAU]

Locul de încărcare ( 6 )

Numele portului maritim, al aeroportului, al terminalului de încărcare, al gării sau al oricărui alt loc în care sunt încărcate mărfurile pe mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află.

Declarații sumare de intrare pentru trimiteri expres – trimiteri poștale:

Această informație nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate de operator.

Transport rutier și feroviar: poate fi vorba de locul în care mărfurile sunt recepționate în conformitate cu contractul de transport sau de biroul vamal de plecare TIR.

Locul de descărcare (6) 

Numele portului maritim, al aeroportului, al terminalului de încărcare, al gării sau al oricărui alt loc în care sunt descărcate mărfurile din mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află.

Transport rutier și feroviar: în cazul în care nu există un cod, numele locului se indică cu mare precizie.

Notă: această informație este utilă pentru gestionarea regimului.

Descrierea mărfurilor

Declarații sumare: este vorba de folosirea unui limbaj clar pentru această descriere, care să fie suficient de precisă pentru a permite serviciilor vamale să identifice mărfurile. Nu se acceptă termeni generali, precum „mărfuri de grupaj”, „navlu general” sau „piese”. Comisia publică o listă a acestor termeni generali. Această informație nu este necesară atunci când se furnizează codul mărfurilor.

Proceduri simplificate: este vorba de o descriere în sens tarifar.

[Ref.: caseta 31 din DAU]

Tipul de colete (cod)

Codul menționat în apendicele D1 pentru caseta 31 din DAU pentru biroul vamal de ieșire avut în vedere.

Numărul de colete

Numărul de colete individuale, ambalate astfel încât să nu fie posibilă separarea lor fără desfacerea ambalajului, sau numărul de bucăți în cazul mărfurilor neambalate. Această informație nu este necesară în cazul mărfurilor în vrac.

[Ref.: caseta 31 din DAU]

Mărci de expediție

Descrierea liberă a marcajelor și numerelor care figurează pe unitățile de transport sau pe colete.

Această informație nu este furnizată decât pentru mărfurile ambalate, dacă este cazul. În cazul în care mărfurile sunt în containere, numărul containerului poate înlocui mărcile de expediție, acestea putând fi totuși furnizate de către operatorul care dispune de ele. RUT (referința unică de trimitere) sau referințele care figurează în documentul de transport și care permit identificarea fără echivoc a tuturor coletelor din lot pot înlocui mărcile de expediție.

Notă: această informație contribuie la identificarea trimiterilor.

[Ref.: caseta 31 din DAU]

Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este în containere

Mărci (litere și/sau numere) de identificare a containerului.

[Ref.: caseta 31 din DAU]

Numărul articolului de marfă ( 7 )

Numărul articolului respectiv în raport cu numărul total de articole incluse în declarație, în declarația sumară sau în cererea de deviere de la rută.

Cerere de deviere de la rută: atunci când este furnizat MRN, iar cererea de deviere de la rută nu se referă la toate articolele înscrise într-o declarație sumară de intrare, persoana care solicită devierea de la rută furnizează numerele de articol corespunzătoare, atribuite mărfurilor în declarația sumară de intrare inițială.

A nu se utiliza decât atunci când mărfurile sunt constituite din mai mult de un articol.

Notă: această informație care este generată automat de sisteme informatice contribuie la identificarea articolului respectiv în declarație.

[Ref.: caseta 32 din DAU]

Codul mărfurilor

Numărul de cod corespunzător articolului în cauză;

Declarații sumare de intrare: primele patru cifre din codul NC. Această informație nu este necesară atunci când se furnizează informația privind descrierea mărfurilor.

Declarație simplificată la import: codul TARIC cu zece cifre. Operatorii pot, dacă este cazul, să completeze această informație cu codurile adiționale TARIC. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

Declarații sumare de ieșire: primele patru cifre din codul NC. Această informație nu este necesară atunci când se furnizează informația privind descrierea mărfurilor.

Declarație simplificată la export codul NC cu opt cifre. Operatorii pot, dacă este cazul, să completeze această informație cu codurile adiționale TARIC. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la export, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

[Ref.: caseta 33 din DAU]

Masă brută (kg)

Greutatea (masa) mărfurilor corespunzătoare declarației, inclusiv ambalajul, dar cu excepția echipamentului de transport.

Operatorul poate indica această greutate, în măsura în care este posibil, pentru fiecare articol declarat.

Declarație simplificată la import: această informație nu se furnizează decât atunci când este necesară pentru calcularea taxelor de import.

Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

[Ref.: caseta 35 din DAU]

Regim

Codul regimurilor prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 37, prima și a doua subdiviziune, din DAU.

Statele membre pot renunța la obligația de a furniza codurile prevăzute în apendicele D1 pentru caseta 37, a doua subdiviziune, din DAU, în cazul declarațiilor simplificate la import și la export, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

Masa netă (kg)

Greutatea (masa) mărfurilor propriu-zise fără niciun ambalaj.

Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import și la export, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

[Ref.: caseta 38 din DAU]

Suma totală facturată

Prețul mărfurilor pentru fiecare articol inclus în declarație. Această informație se utilizează împreună cu „codul valutei” atunci când este necesară pentru calcularea taxelor de import.

Statele membre pot renunța la această cerință în cazul declarațiilor simplificate la import, în cazul în care condițiile menționate în autorizații în legătură cu aceste simplificări le permit să amâne colectarea acestui element de date și să o indice în declarația suplimentară.

[Ref.: caseta 42 din DAU]

Numărul de referință pentru înscrierea în evidențele declarantului

Este vorba de numărul de referință al înscrierilor în evidențe pentru regimul descris la articolul 182 din cod. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul în care există alte sisteme satisfăcătoare de trasabilitate a transporturilor.

Informații suplimentare

A se indica codul 10100 în cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 ( 8 ) (mărfurile importate cu certificate de navigabilitate).

[Ref.: caseta 44 din DAU]

Numărul autorizației

Numărul autorizației pentru simplificări. Statele membre pot renunța la această cerință în cazul în care sistemele informatice ale acestora le permit să obțină această informație fără echivoc din alte date care figurează în declarație, de exemplu, identificarea operatorului.

Codul ONU pentru mărfuri periculoase

Codul de identificare a mărfurilor periculoase al Organizației Națiunilor Unite (UNDG) este un număr de ordine unic (n4) atribuit în cadrul Organizației Națiunilor Unite substanțelor și articolelor incluse pe o listă a mărfurilor periculoase cel mai frecvent transportate.

Se furnizează această informație numai atunci când este necesară.

Numărul sigiliului ( 9 )

Numărul de identificare al sigiliului aplicat pe echipamentul de transport, dacă este cazul.

Codul modului de plată a cheltuielilor de transport

Se utilizează următoarele coduri:

A

Plata în numerar

B

Plata prin carte de credit

C

Plata prin cec

D

Altele (de exemplu prin debitare directă a contului de casă)

H

Virament electronic de fonduri

Y

Titularul contului la transportator

Z

Fără preplată

Această informație este furnizată numai când este disponibilă.

Data declarației ( 10 )

Data la care au fost eliberate diferitele declarații și, dacă este cazul, la care au fost semnate sau autentificate în alt mod.

Pentru înscrierea în evidențele declarantului în temeiul articolului 182 din cod, este vorba de data înscrierii în evidențe.

[Ref.: caseta 54 din DAU]

Semnătură/Autentificare (10) 

[Ref.: caseta 54 din DAU]

Alt indicator de împrejurare specifică

Este vorba de un element codificat care indică împrejurarea specifică invocată de către operatorul respectiv.

A

Trimiteri poștale sau expres

C

Transport rutier

D

Transport feroviar

E

Operatori economici autorizați

Această informație este furnizată numai atunci când persoana care prezintă declarația sumară solicită să beneficieze de o situație specială alta decât cea menționată în tabelul 1.

Nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate de operator.

Codul biroului sau al birourilor vamale de intrare următoare

Identificarea birourilor vamale de intrare următoare de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Acest cod trebuie indicat atunci când codul pentru mijlocul de transport până la frontieră este 1, 4 sau 8.

Codul trebuie să respecte modelul prevăzut în apendicele D1 pentru caseta 29 din DAU pentru biroul vamal de intrare.
Apendicele B1

MODEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIV UNIC

(pachet de opt exemplare)

(1) Prevederile tehnice privind formularele și anume formatul și culoarea acestora sunt prezentate în detaliu la în apendicele C1 titlul I secțiunea A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Apendicele B2

MODEL DE DOCUMENT ADMINISTRATIV UNIC PENTRU TIPĂRIRE PRIN PROCEDEE INFORMATICE DE TRATARE A DECLARAȚIILOR, PORNIND DE LA DOUĂ PACHETE SUCCESIVE DE PATRU EXEMPLARE

(1) Prevederile tehnice privind formularele și anume formatul și culoarea acestora sunt prezentate în detaliu la în apendicele C1 titlul I secțiunea A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Apendicele B3

MODEL DE FORMULAR DE CONTINUARE AL DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV UNIC

(pachet de opt exemplare)

(1) Prevederile tehnice privind formularele și anume formatul și culoarea acestora sunt prezentate în detaliu la în apendicele C1 titlul I secțiunea A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Apendicele B4

MODEL DE FORMULAR DE CONTINUARE AL DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV UNIC PENTRU TIPĂRIREA PRIN PROCEDEE INFORMATICE DE TRATARE A DECLARAȚIILOR, PORNIND DE LA DOUĂ PACHETE SUCCESIVE DE PATRU EXEMPLARE

(1) Prevederile tehnice privind formularele și anume formatul și culoarea acestora sunt prezentate în detaliu la în apendicele C1 titlul I secțiunea A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Apendicele B5

INDICAȚII PRIVIND EXEMPLARELE FORMULARELOR PREZENTATE ÎN APENDICELE B1 ȘI B3 PE CARE ESTE NECESAR CA DATELE SĂ APARĂ PRINTR-UN PROCES DE AUTOCOPIERE

(începând cu exemplarul nr. 1)Caseta nr.

Exemplare

Caseta nr.

Exemplare

I.  CASETE PENTRU OPERATORI

1

1-8 cu excepția subdiviziunii din mijloc:

27

1-5 (1)

 

1-3

28

1-3

2

1-5 (1)

29

1-3

3

1-8

30

1-3

4

1-8

31

1-8

5

1-8

32

1-8

6

1-8

33

prima subdiviziune din stânga: 1-8

7

1-3

 

alte subdiviziuni: 1-3

8

1-5 (1)

34 a

1-3

9

1-3

34b

1-3

10

1-3

35

1-8

11

1-3

36

12

37

1-3

13

1-3

38

1-8

14

1-4

39

1-3

15

1-8

40

1-5 (1)

15 a

1-3

41

1-3

15b

1-3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 și 8

43

17

1-8

44

1-5 (1)

17 a

1-3

45

17b

1-3

46

1-3

18

1-5 (1)

47

1-3

19

1-5 (1)

48

1-3

20

1-3

49

1-3

21

1-5 (1)

50

1-8

22

1-3

51

1-8

23

1-3

52

1-8

24

1-3

53

1-8

25

1-5 (1)

54

1-4

26

1-3

55

 

 

56

II.  CASETE ADMINISTRATIVE

A

1-4 (2)

C

1-8 (2)

B

1-3

D

1-4

(1)   Nu li se poate impune în niciun caz utilizatorilor să completeze aceste casete pe exemplarul nr. 5 în scopul tranzitului.

(2)   Statul membru de expediere poate decide dacă aceste date trebuie să apară pe exemplarele menționate.
Apendicele B6

INDICAȚII PRIVIND EXEMPLARELE FORMULARELOR PREZENTATE ÎN APENDICELE B2 ȘI B4 PE CARE ESTE NECESAR CA DATELE SĂ APARĂ PRINTR-UN PROCES DE AUTOCOPIERE

(începând cu exemplarul nr. 1/6)Caseta nr.

Exemplare

Caseta nr.

Exemplare

I.  CASETE PENTRU OPERATORI

1

de la 1 la 4 cu excepția subdiviziunii din mijloc:

27

1-4

 

1-3

28

1-3

2

1-4

29

1-3

3

1-4

30

1-3

4

1-4

31

1-4

5

1-4

32

1-4

6

1-4

33

prima subdiviziune din stânga: 1-4

7

1-3

 

alte subdiviziuni: 1-3

8

1-4

34 a

1-3

9

1-3

34b

1-3

10

1-3

35

1-4

11

1-3

36

1-3

12

1-3

37

1-3

13

1-3

38

1-4

14

1-4

39

1-3

15

1-4

40

1-4

15 a

1-3

41

1-3

15b

1-3

42

1-3

16

1-3

43

1-3

17

1-4

44

1-4

17 a

1-3

45

1-3

17b

1-3

46

1-3

18

1-4

47

1-3

19

1-4

48

1-3

20

1-3

49

1-3

21

1-4

50

1-4

22

1-3

51

1-4

23

1-3

52

1-4

24

1-3

53

1-4

25

1-4

54

1-4

26

1-3

55

 

 

56

II.  CASETE ADMINISTRATIVE

A

1-4 (1)

C

1-4

B

1-3

D/J

1-4

(1)   Statul membru de expediere poate decide dacă aceste date trebuie să apară pe exemplarele menționate.
Apendicele C1

NOTĂ PRIVIND UTILIZAREA DOCUMENTULUI ADMINISTRATIV UNIC

TITLUL I

OBSERVAȚII GENERALE

(1) Administrațiile vamale ale fiecărui stat membru pot completa această notă explicativă, dacă este necesar.

(2) Dispozițiile de la prezentul titlu nu exclud imprimarea declarațiilor vamale pe suport de hârtie și a documentelor care atestă statutul vamal de mărfuri unionale pentru mărfurile care nu sunt transportate în cadrul regimului de tranzit unional, cu ajutorul sistemelor de prelucrare a datelor, pe hârtie obișnuită, în condițiile stabilite de statele membre.

A.   PREZENTARE GENERALĂ

(1) Declarațiile vamale pe suport de hârtie se imprimă pe hârtie autocopiantă, finisată pentru scris și cântărind cel puțin 40 g/m2. Hârtia trebuie să fie suficient de opacă pentru ca informațiile de pe o parte să nu afecteze lizibilitatea informațiilor de pe cealaltă parte, duritatea hârtiei trebuie să fie de așa natură încât în condiții normale hârtia să nu se rupă sau să se mototolească cu ușurință.

(2) Hârtia este de culoare albă pentru toate exemplarele. Cu toate acestea, în cazul exemplarelor folosite pentru tranzit unional (1, 4 și 5), casetele 1 (prima și cea de-a treia subdiviziune), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima subdiviziune din partea stângă), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 și 56 au fond verde.

Formularele se tipăresc cu cerneală verde.

(3) Dimensiunile casetelor au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală și o șesime de inci pe verticală. Subdiviziunile casetelor au la bază o unitate de măsură de o zecime de inci pe orizontală.

(4) Marcajul colorat al diferitelor exemplare de formular se realizează în modul următor, pe formulare conforme cu modelele din apendicele B1 și B3:

 exemplarele 1, 2, 3 și 5 prezintă pe marginea din dreapta o bandă continuă colorată în roșu, verde, galben și albastru;

 exemplarele 4, 6, 7 și 8 prezintă pe marginea din dreapta o bandă întreruptă colorată în albastru, roșu, verde și galben;

la formularele în conformitate cu modelele din apendicele B2 și B4, exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 și 4/5 prezintă pe marginea din dreapta o bandă continuă și la dreapta acesteia o bandă întreruptă colorată în roșu, verde, galben și respectiv albastru.

Lățimea acestor benzi este de aproximativ 3 mm. Banda întreruptă cuprinde o serie de pătrate cu latura de 3 mm fiecare, cu spații de 3 mm între ele.

În apendicele B5 sunt prezentate exemplarele pe care datele conținute în formularele indicate în apendicele B1 și B3 trebuie să apară printr-un procedeu de autocopiere. În apendicele B6 sunt prezentate exemplarele pe care datele conținute în formularele indicate în apendicele B2 și B4 trebuie să apară printr-un procedeu de autocopiere.

(5) Formatul formularelor este de 210 × 297 mm, cu o toleranță maximă în lungime de 5 mm în minus și de 8 mm în plus.

(6) Administrațiile vamale ale statelor membre pot solicita ca formularele să specifice numele și adresa tipografiei sau să prezinte un semn care să permită identificarea acesteia. De asemenea, ele pot condiționa tipărirea formularelor de obținerea în prealabil a unei aprobări tehnice.

(7) Formularele, precum și formularele de continuare sunt folosite în următoarele situații:

(a) dacă, într-o reglementare a Uniunii, se face referire la o declarație de plasare de mărfuri sub un regim vamal sau de reexport;

(b) ori de câte ori este nevoie, în perioada tranzitorie prevăzută de un act de aderare la Uniune, în cazul schimburilor comerciale între Uniune în componența ei înainte de aderare și noile state membre, precum și între acestea din urmă, de mărfuri care nu beneficiază încă de eliminarea totală a taxelor vamale și a taxelor cu un efect echivalent sau care sunt încă supuse altor măsuri prevăzute de actul de aderare;

(c) în cazul în care există dispoziții ale Uniunii prin care se prevăd în mod expres utilizarea acestora, în special în cadrul regimului de tranzit unional pentru declarația de tranzit pentru călători, precum și pentru procedura de rezervă.

(8) Formularele și formularele de continuare folosite în acest scop includ exemplarele necesare îndeplinirii formalităților privind unul sau mai multe regimuri vamale, alese dintr-un pachet de opt exemplare:

 exemplarul 1, care este păstrat de către autoritățile statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export (eventual de expediere) sau de tranzit unional;

 exemplarul 2, care este folosit pentru statisticile statului membru care efectuează exportul. Acest exemplar poate fi de asemenea folosit pentru statisticile statului membru de expediere în cazul schimburilor între părți cu regim fiscal diferit din cadrul teritoriului vamal al Uniunii;

 exemplarul 3, care este remis exportatorului după ce a fost vizat de serviciul vamal;

 exemplarul 4, care este păstrat de biroul de destinație în urma operațiunii de tranzit unional sau ca document de atestare a statutului vamal de mărfuri unionale;

 exemplarul 5, care reprezintă exemplarul de returnare pentru regimul de tranzit unional;

 exemplarul 6, care este păstrat de către autoritățile statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import;

 exemplarul 7, care este folosit pentru statistica statului membru care efectuează importul. Acest exemplar poate fi de asemenea folosit pentru statisticile statului membru care efectuează importul în cazul schimburilor între părți cu regim fiscal diferit din cadrul teritoriului vamal al Uniunii;

 exemplarul 8 care este retrimis destinatarului.

Sunt deci posibile diferite combinații de exemplare, ca de exemplu:

 export, perfecționare pasivă sau reexport: exemplarele 1, 2 și 3,

 tranzit unional: exemplarele 1, 4 și 5,

 regimuri vamale la import: exemplarele 6, 7 și 8.

(9) Pe lângă aceste cazuri, există situații în care este important ca la destinație să poată fi dovedit statutul vamal de mărfuri unionale în cauză. În aceste cazuri este necesar să fie utilizat, ca document T2L, exemplarul 4.

(10) Operatorii au deci posibilitatea de a tipări tipurile de subseturi de acte care corespund alegerilor pe care le-au făcut, cu condiția ca formularul utilizat să fie în conformitate cu modelul oficial.

Fiecare subset de acte trebuie să fie astfel conceput încât, atunci când casetele trebuie să includă informații identice în două state, acestea să poată fi completate direct de către exportator sau de către titularul regimului pe exemplarul 1 și să apară apoi, datorită unei tratări chimice a hârtiei, pe toate exemplarele din set. În cazul în care, dimpotrivă, din anumite motive (în special atunci când conținutul informației diferă în funcție de faza operațiunii despre care este vorba), informația nu trebuie transmisă de la un stat membru la altul, desensibilizarea hârtiei autocopiante trebuie să limiteze această reproducere la exemplarele respective.

În cazurile în care se recurge la un sistem computerizat de prelucrare a declarațiilor, pot fi folosite subseturi de acte extrase din pachete compuse din exemplare care au fiecare o dublă destinație: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

În astfel de cazuri, este necesar ca pentru fiecare subset de acte folosit să fie indicat numărul de exemplare corespunzătoare, prin tăierea cu o linie a numărului de exemplare neutilizate din spațiul special prevăzut în acest sens.

Fiecare subset de acte astfel definit este conceput în așa fel încât informațiile care trebuie reproduse pe diferite exemplare să apară prin copiere ca urmare a unei tratări chimice a hârtiei.

(11) În cazul în care, prin aplicarea observației generale 2, declarațiile de plasare a mărfurilor sub un regim vamal, pentru reexport, sau documentele care atestă statutul vamal de mărfuri unionale care nu circulă sub regimul de tranzit unional sunt întocmite pe hârtie albă, prin procedee informatice oficiale sau private, este necesar ca formatul acestor declarații sau documente să întrunească toate condițiile prevăzute de cod sau de prezentul regulament, inclusiv în ceea ce privește versoul formularelor (pentru exemplarele folosite în cadrul regimului de tranzit unional), cu excepția:

 culorii folosite pentru tipărire;

 folosirii de litere cursive;

 tipăririi unui fundal pentru casetele privind tranzitul unional.

Declarația de tranzit se depune într-un singur exemplar la biroul de plecare în cazul în care acesta o prelucrează cu ajutorul unor sisteme computerizate.

B.   PRECIZĂRI NECESARE

Formularele în cauză conțin mai multe casete din care numai o parte sunt folosite, în funcție de regimul sau regimurile vamale despre care este vorba.

Fără a aduce atingere aplicării procedurilor simplificate, casetele care sunt completate în cazul fiecărui regim sunt reluate în tabelul următor. Prevederile specifice pentru fiecare casetă, așa cum sunt prezentate în detaliu la titlul II, nu aduc atingere statutului casetelor așa cum sunt definite în tabel.

De reținut că statutele enumerate mai jos nu iau în considerare faptul că, prin natura lor, unele informații depind de anumite condiții, adică nu sunt colectate decât atunci când acest lucru este justificat de circumstanțe. De exemplu, unitățile suplimentare colectate în caseta 41 (Statut „A”) sunt colectate doar atunci când acest lucru este prevăzut de TARIC.Nr. casetei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (nr.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15 a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17 a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (identitatea)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7][24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (naționalitatea)

 

 

 

 

 

A[8][24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (identitatea)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (naționalitatea)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22(moneda)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22(cuantumul)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34 a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (tipul)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (baza de impozitare)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (cota)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (cuantumul)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (total)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

LegendăTitlurile coloanelor

Codurile utilizate pentru caseta 37, prima subdiviziune

A:

Export/expediere

10, 11, 23

B:

Plasare sub regim de antrepozit vamal pentru a beneficia de plata unor restituiri speciale la export înainte de export sau fabricare sub supraveghere vamală și sub control vamal înainte de export și plata de restituiri la export

76, 77

C:

Reexport după un regim special, altul decât regimul de antrepozit vamal

31

D:

Reexport în urma unei plasări în antrepozit vamal

31

E:

Perfecționarea pasivă

21, 22

F:

Tranzit

 

G:

Statutul vamal de mărfuri unionale

 

H:

Punerea în liberă circulație

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Plasarea mărfurilor sub regim de perfecționare activă sau de admitere temporară

51, 53, 54

J:

Plasare în regim de antrepozit vamal

71, 78

Simboluri utilizate în celule

A

:

Obligatoriu: Informații solicitate de fiecare stat membru.

B

:

Facultativ pentru statele membre: Informații pe care statele membre pot hotărî să le ceară sau nu.

C

:

Facultativ pentru operatori: Informații pe care operatorii pot hotărî să le furnizeze, dar care nu pot fi cerute de către statele membre.

Note[1]

Această informație este obligatorie pentru produsele agricole care beneficiază de restituiri la export.

[2]

Informație care poate fi cerută numai pentru procedeele neinformatice.

[3]

În cazul în care declarația nu se referă decât la un singur articol, statele membre pot prevedea ca acea casetă să nu fie completată, fiind necesar ca cifra „1” să fi fost indicată în caseta 5.

[4]

Această casetă este obligatorie pentru sistemul NCTS în conformitate cu modalitățile prevăzute în apendicele C2.

[5]

Informație care poate fi cerută numai pentru procedeele informatice.

[6]

Această casetă este facultativă pentru statele membre în cazul în care destinatarul nu este stabilit nici în Uniune, nici într-o țară de tranzit comun.

[7]

A nu se utiliza în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe.

[8]

A nu se utiliza în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe sau pe calea ferată.

[9]

Informație care poate fi cerută pentru procedeele neinformatice. Pentru procedeele informatice, această informație nu poate fi colectată de către statele membre în măsura în care statele membre o pot deduce din alte elemente ale declarației și în măsura în care aceasta poate fi astfel comunicată Comisiei în conformitate cu prevederile privind colectarea statisticilor din comerțul exterior.

[10]

Cea de-a treia subdiviziune a acestei casete poate fi cerută de către statele membre doar în cazul în care calcularea valorii în vamă pentru operatorul economic este efectuată de către administrația vamală.

[11]

Această informație nu poate fi cerută de către statele membre decât în cazurile care fac excepție de la aplicarea regulilor de stabilire lunară a ratelor de schimb valutar așa cum sunt acestea definite în [fostul titlul V capitolul 6].

[12]

Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalitățile de export sunt efectuate la punctul de ieșire din Uniune.

[13]

Această casetă nu trebuie completată în cazul în care formalitățile de import sunt efectuate la punctul de intrare în Uniune.

[14]

Această casetă poate fi folosită în sistemul NCTS în conformitate cu modalitățile prevăzute în apendicele C2.

[16]

Această subdiviziune trebuie completată:

— dacă declarația de tranzit este întocmită de către aceeași persoană simultan sau ulterior unei declarații vamale care include un cod al mărfurilor sau

— dacă legislația Uniunii prevede acest lucru.

[17]

A se completa numai în cazul în care legislația Uniunii prevede acest lucru.

[18]

Această informație nu este solicitată pentru mărfurile care pot beneficia de o scutire de la plata taxelor de import, cu excepția cazurilor în care autoritățile vamale o consideră necesară pentru aplicarea prevederilor referitoare la punerea în liberă circulație a mărfurilor vizate.

[19]

Statele membre pot acorda o scutire de la această obligație în măsura în care sistemele lor le permit să deducă această informație, în mod automat și lipsit de ambiguitate, din alte informații menționate în declarație.

[20]

Această informație nu trebuie furnizată în cazul în care administrațiile vamale calculează taxele pentru operatori pe baza altor informații din declarație. În celelalte cazuri, ea este facultativă pentru statele membre.

[21]

Această informație nu trebuie furnizată în cazul în care administrațiile vamale calculează taxele pentru operatori pe baza altor informații din declarație.

[22]

Statele membre pot scuti declarantul de completarea acestei casete în cazul în care declarația este însoțită de documentul prevăzut la articolul 6 din prezentul regulament delegat.

[23]

Această casetă trebuie completată dacă declarația de plasare sub regim vamal servește la descărcarea regimului antrepozitului vamal.

[24]

În cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza titularul regimului să nu completeze această casetă, dacă situația logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identității și naționalității mijlocului de transport în momentul redactării declarației de tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să garanteze inserarea ulterioară în caseta 55 a informațiilor necesare privind mijloacele de transport.

[25]

Statul membru care acceptă declarația poate renunța la obligația furnizării acestei informații, în cazul în care este în măsură să o evalueze corect și a implementat procedurile de calcul pentru a obține un rezultat compatibil cu cerințele statistice.

C.   MODUL DE FOLOSIRE A FORMULARULUI

În toate cazurile în care tipul de subset de acte folosit include cel puțin un exemplar care poate fi utilizat într-un alt stat membru decât cel în care a fost completat inițial, formularele trebuie să fie completate la mașina de scris sau prin folosirea unui procedeu mecano-grafic sau a unui procedeu similar. Pentru a facilita completarea prin folosirea mașinii de scris, formularul se introduce în așa fel încât prima literă a informației care urmează a fi înscrisă în caseta 2 să fie aplicată în caseta mică de poziționare din colțul superior stânga.

În cazurile în care toate exemplarele din subsetul de acte folosit urmează să fie utilizate în același stat membru, acestea pot fi de asemenea completate de mână în mod lizibil, cu cerneală și cu majuscule de tipar, dacă statul membru respectiv prevede acest lucru. La fel se procedează și în cazul datelor care urmează să figureze pe exemplarele folosite în scopul aplicării regimului de tranzit unional.

Formularele nu trebuie să prezinte nici ștersături, nici adăugiri. Eventualele modificări trebuie efectuate prin tăierea cu o linie a informațiilor eronate și adăugând, dacă este cazul, informațiile dorite. Orice astfel de modificare trebuie sa fie însoțită de semnătura celui care o face și vizată de autoritățile competente. Dacă este cazul, acestea pot cere depunerea unei noi declarații.

Formularele pot fi de asemenea completate prin folosirea unui procedeu tehnic de reproducere a textului în locul unuia dintre procedeele enunțate mai sus. Acestea pot fi de asemenea întocmite și completate prin folosirea unui procedeu tehnic de reproducere a textului cu condiția ca prevederile privind modelele, formatul formularelor, limba care urmează a fi folosită, lizibilitatea, interzicerea ștersăturilor, a adăugirilor și a modificărilor să fie strict respectate.

Numai casetele numerotate sunt, dacă este cazul, completate de către operatori. Celelalte casete, desemnate cu majusculă, sunt rezervate exclusiv administrațiilor pentru uz intern.

Exemplarele care rămân la biroul de export (sau, eventual, la biroul de expediere) sau la biroul de plecare trebuie să prezinte semnăturile persoanelor implicate, în original, fără a aduce atingere observației generale 2.

Depunerea la un birou vamal a unei declarații semnate de către declarant sau de către reprezentantul acestuia indică faptul că persoana respectivă declară mărfurile avute în vedere pentru regimul solicitat și, fără a aduce atingere eventualei aplicări a unor prevederi penale, are valoarea unui angajament, în conformitate cu prevederile în vigoare în statele membre, în ceea ce privește:

 caracterul exact al informațiilor care apar în declarație;

 autenticitatea documentelor atașate;

 respectarea în totalitate a obligațiilor inerente plasării mărfurilor respective sub regimul avut în vedere.

Semnătura titularului regimului sau, dacă este cazul, a reprezentantului autorizat al acestuia, îl angajează pentru toate elementele care se referă la operațiunea de tranzit unional așa cum rezultă acest lucru din aplicarea prevederilor privind tranzitul unional prevăzute de cod și de prezentul regulament și așa cum este descris acesta la punctul B.

În ceea ce privește formalitățile de tranzit unional și la destinație, se atrage atenția asupra interesului fiecărui operator de a-și verifica declarația din punctul de vedere al conținutului înainte de a o semna și a o depune la biroul vamal. În special, orice diferență constatată de către persoana interesată între mărfurile pe care le declară și informațiile care figurează deja, dacă este cazul, în formularele folosite, trebuie să fie imediat adusă la cunoștința serviciului vamal de către aceasta din urmă. În astfel de cazuri, este necesară întocmirea declarației plecând de la niște formulare noi.

Sub rezerva prevederilor din titlul III, în cazul în care nu trebuie completată o casetă, aceasta nu trebuie să includă nici o indicație și nici un semn.

TITLUL II

DATE CARE TREBUIE INTRODUSE IN DIFERITE CASETE

A.   FORMALITĂȚI PRIVIND EXPORTUL/EXPEDIEREA, REEXPORTUL, PLASAREA ÎN ANTREPOZIT VAMAL SAU FABRICAREA SUB SUPRAVEGHERE VAMALĂ ȘI SUB CONTROL VAMAL A MĂRFURILOR CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTITUIRI LA EXPORT, PERFECȚIONAREA PASIVĂ, TRANZITUL UNIONAL ȘI/SAU DOVEDIREA STATUTULUI VAMAL DE MĂRFURI UNIONALE.

Caseta 1: Declarație

Se precizează, în prima subdiviziune, codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Se precizează, în a doua subdiviziune, tipul de declarație utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Se precizează, în a treia subdiviziune, codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 2: Expeditor/Exportator

A se indica numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Când expeditorul/exportatorul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.

Exportatorul trebuie înțeles în prezentul apendice în sensul prevăzut de definiția din legislația vamală a Uniunii. Prin expeditor se înțelege în acest context operatorul care acționează în calitate de exportator în cazurile prevăzute la articolul 134 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

A se introduce numele și adresa complete ale persoanei în cauză.

În cazul unor grupaje de trimiteri, statele membre pot prevedea ca mențiunea „Diverse” să fie indicată în această casetă, iar la declarație să fie atașată lista expeditorilor/exportatorilor.

Caseta 3: Formulare

Se precizează numărul de ordine al subsetului de acte din numărul total de subseturi de acte folosite (atât formulare, cât și formulare de continuare). De exemplu, dacă un formular EX și două formulare EX/c sunt prezentate, se precizează 1/3 pe formularul EX, 2/3 pe primul formular EX/c și 3/3 pe al doilea formular EX/c.

În cazul în care declarația este întocmită pornind de la două pachete de patru exemplare în loc de un pachet cu opt exemplare, se consideră că aceste două pachete constituie unul singur doar în ceea ce privește numărul de formulare.

Caseta 4: Liste de încărcare

Se precizează în cifre numărul de liste de încărcare eventual atașate sau numărul de liste descriptive de natură comercială, așa cum au fost acestea autorizate de autoritatea competentă.

Caseta 5: articole

Se precizează în cifre numărul total de articole declarate de către persoana interesată în pachetul de formulare și formulare de continuare (sau liste de încărcare sau liste de natură comercială) utilizate. Numărul de articole corespunde numărului de casete 31 care se completează.

Caseta 6: Total colete

Se precizează în cifre numărul total de colete pe care le conține trimiterea în cauză.

Caseta 7: Număr de ordine

Această precizare se referă la datele de identificare atribuite de către persoana interesată pe plan comercial trimiterii în cauză. Poate lua forma numărului de referință unic al transportului (RUT) ( 11 ).

Caseta 8: Destinatar

Se precizează numele și prenumele sau denumirea companiei și adresa completă ale persoanei sau persoanelor cărora li se livrează mărfurile.

Dacă se solicită un număr de identificare, se indică numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Dacă destinatarului nu i s-a atribuit un număr EORI, se completează numărul cerut conform legislației din statul membru respectiv.

În cazul în care este necesar un număr de identificare, declarația include detaliile aferente unei declarații sumare de ieșire după cum se prevede în apendicele A și sunt acordate facilități în cadrul unui program de parteneriat cu comercianții dintr-o țară terță care este recunoscut de Uniune, respectivul număr de identificare poate apărea sub forma unui număr de identificare unic acordat de țara terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță în cauză. Structura respectivului număr de identificare unic acordat de țara terță corespunde structurii indicate în partea „Declarații sumare de ieșire” a notei explicative privind elementul de date „Expeditor” din apendicele A.

În cazul unor grupaje de trimiteri, statele membre pot prevedea ca mențiunea „Diverse” să fie indicată în această casetă, iar la declarație să fie atașată lista destinatarilor.

Caseta 14: Declarant/Reprezentant

A se indica numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Când declarantul/reprezentantul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.

A se introduce numele și adresa complete ale persoanei în cauză.

În cazul în care declarantul și exportatorul (eventual expeditorul) sunt una și aceeași persoană, se menționează „exportator” (sau eventual „expeditor”).

Pentru a desemna declarantul sau statutul reprezentantului, se va furniza codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 15: Țara de expediere/export

A se introduce în caseta 15a codul unional relevant prevăzut în apendicele D1 pentru statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării lor sub regim.

Cu toate acestea, în cazul în care se știe că mărfurile au fost aduse din alt stat membru în statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regim vamal, a se indica acest stat membru, dacă

(i) mărfurile au fost aduse doar în scopul exportului și

(ii) exportatorul nu este stabilit in statul membru în care sunt localizate mărfurile la momentul plasării sub regim vamal și

(iii) intrarea în statul membru în care sunt localizate mărfurile la momentul plasării sub regim vamal nu a fost o achiziție de mărfuri intra-Uniune sau o tranzacție tratată ca atare în conformitate cu Directiva 2006/112/CE a Consiliului.

Totuși, dacă mărfurile sunt exportate în urma unui regim de perfecționare activă, a se indica statul membru unde a avut loc ultima activitate de prelucrare.

Caseta 17: Țara de destinație

În caseta 17a se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, ultima țară de destinație cunoscută, în momentul exportului, către care sunt exportate mărfurile.

Caseta 18: Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare

Se precizează identitatea mijlocului/mijloacelor de transport în care sunt încărcate direct mărfurile cu ocazia formalităților de export sau de tranzit, apoi naționalitatea acestui/acestor mijloc/mijloace de transport (sau cea a mijlocului care asigură propulsarea ansamblului, dacă există mai multe mijloace de transport) utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1. Pentru utilizarea unui vehicul tractor și a unei remorci care au numere de înmatriculare diferite, se precizează numărul de înmatriculare al vehiculului tractor și cel al remorcii, precum și naționalitatea vehiculului tractor.

În funcție de mijlocul de transport respectiv, vor putea fi făcute următoarele mențiuni în ceea ce privește identitatea:Mijloacele de transport

Metoda de identificare

Transport maritim și pe căi navigabile interioare

Denumirea navei

Transport aerian

Numărul și data cursei (în cazul în care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport feroviar

Numărul vagonului

Cu toate acestea, în ceea ce privește operațiunea de tranzit, în cazul în care mărfurile sunt încărcate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza titularul regimului să nu completeze această casetă, dacă situația logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identității și naționalității mijlocului de transport în momentul redactării declarației de tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să garanteze inserarea ulterioară în caseta 55 a informațiilor necesare privind mijloacele de transport.

Caseta 19: Container (Ctr)

Se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, situația presupusă la trecerea frontierei externe a Uniunii, așa cum este ea cunoscută la momentul îndeplinirii formalităților de export.

Caseta 20: Condiții de livrare

Utilizând codurile și pozițiile unionale relevante prevăzute în apendicele D1, se precizează termenii contractului comercial.

Caseta 21: Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Se precizează naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera externă a Uniunii, așa cum este ea cunoscută la momentul îndeplinirii formalităților, utilizând codul unional prevăzut în apendicele D1.

Se precizează că, în cazul transportului combinat sau dacă există mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsarea întregului ansamblu. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport activ este nava. Dacă este vorba de un vehicul tractor și de o remorcă, mijlocul activ este vehiculul tractor.

În funcție de mijlocul de transport respectiv, vor putea fi făcute următoarele mențiuni în ceea ce privește identitatea:Mijloacele de transport

Metoda de identificare

Transport maritim și pe căi navigabile interioare

Denumirea navei

Transport aerian

Numărul și data cursei (în cazul în care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport feroviar

Numărul vagonului

Caseta 22: Moneda și valoarea totală facturată

Prima subdiviziune a acestei casete include precizarea monedei în care este întocmită factura, utilizând codul relevant prevăzut în apendicele D1.

A doua subdiviziune include valoarea facturată pentru toate mărfurile declarate.

Caseta 23: Rata de schimb

Această casetă cuprinde rata de schimb în vigoare între moneda de facturare și moneda statului membru în cauză.

Caseta 24: Natura tranzacției

Se precizează, utilizând codurile corespunzătoare din apendicele D1, tipul de tranzacție efectuată.

Caseta 25: Modul de transport la frontieră

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se indică modul de transport care corespunde mijlocului de transport activ cu care se preconizează că mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Uniunii.

Caseta 26: Modul de transport intern

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se introduce modul de transport la plecare.

Caseta 27: Locul de încărcare

Se precizează, dacă este cazul, sub formă de cod atunci când este prevăzut acest lucru, locul de încărcare a mărfurilor, așa cum este acesta cunoscut la momentul îndeplinirii formalităților, în mijlocul de transport activ cu care acestea trebuie să treacă frontiera Uniunii.

Caseta 29: Biroul de ieșire

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se introduce biroul vamal prin care este prevăzut ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al Uniunii.

Caseta 30: Locația mărfurilor

Se precizează locul exact unde pot fi verificate mărfurile.

Caseta 31: Colete și descrierea mărfurilor; marcaje și numere – numărul containerului/numerele containerelor – număr și tip

Se precizează marcajele, numerele, cantitatea și tipul coletelor sau, în cazul mărfurilor neambalate, câte mărfuri fac obiectul declarației, precum și mențiunile necesare pentru identificarea acestora. Se înțelege prin descrierea mărfurilor descrierea comercială normală a acestora. În cazul în care se completează caseta 33 „Codul mărfurilor”, este necesar ca această descriere să fie exprimată în termeni suficient de preciși pentru a permite clasificarea mărfurilor. De asemenea, este necesar ca această casetă să conțină indicațiile cerute de eventuale reglementări specifice. Tipul coletelor va fi indicat utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

În cazul folosirii unor containere, marcajele acestora de identificare sunt de asemenea precizate în această casetă.

Caseta 32: Numărul articolului

Se precizează numărul de ordine al articolului respectiv față de numărul total de articole declarate în formulare și în formularele de continuare folosite, așa cum sunt acestea descrise în nota la caseta 5.

Caseta 33: Codul mărfurilor

Se precizează numărul de cod care corespunde articolului respectiv, așa cum este descris în apendicele D1.

Caseta 34: Codul țării de origine

Operatorii care completează caseta 34a trebuie să utilizeze codul unional relevant prevăzut în apendicele D1 pentru a indica țara de origine așa cum este definită în titlul II din cod.

Se precizează regiunea de expediere sau de producție a mărfurilor respective în caseta 34b.

Caseta 35: Masă brută (kg)

Se precizează în această casetă masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa brută este masa totală a mărfurilor cu ambalajul lor, cu excepția containerelor și a altor echipamente pentru transport.

În cazul în care o declarație de tranzit se referă la mai multe feluri de mărfuri, este suficient să fie indicată masa brută totală în prima casetă 35, celelalte casete 35 rămânând necompletate. Statele membre pot extinde această regulă la toate regimurile prevăzute în coloanele A-E și G ale tabelului din titlul I, B.

În cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg și are o fracțiune o unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:

 de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);

 de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).

În cazul în care masa brută este mai mică de 1 kg, este necesar ca acest lucru să fie indicat sub forma „0,xyz” (ex: „0,654” pentru un pachet de 654 de grame).

Caseta 37: Regim

Se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, regimul pentru care sunt declarate mărfurile.

Caseta 38: Masă netă (kg)

Se precizează masa netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa netă corespunde masei proprii a mărfurilor fără ambalaje.

Caseta 40: Declarație sumară/Document anterior

Se precizează, utilizând codurile unionale relevante prevăzute în apendicele D1, datele de identificare ale documentelor care preced exportul către o țară terță/expedierea către un stat membru.

În cazul în care declarația se referă la mărfuri reexportate în urma încheierii regimului de antrepozit vamal într-un antrepozit de tip B, se precizează datele de identificare ale declarației de plasare a mărfurilor sub regimul respectiv.

În cazul în care este vorba despre o declarație de plasare sub regimul de tranzit unional, se precizează datele de identificare ale destinației vamale precedente sau ale documentelor vamale corespunzătoare. Dacă, în cadrul regimurilor neinformatice de tranzit, este necesar să fie furnizate mai multe date de identificare, statele membre pot prevedea ca mențiunea „Diverse” să fie indicată în această casetă, iar lista datelor de identificare respective să fie atașată declarației de tranzit.

Caseta 41: Unități suplimentare

Dacă este cazul, se precizează, pentru articolul corespunzător, cantitatea exprimată în unitatea prevăzută în nomenclatura mărfurilor.

Caseta 44: Mențiuni speciale/Documente prezentate/Certificate și autorizații

Utilizând codurile unionale relevante prevăzute în apendicele D1, se introduc datele cerute în funcție de reglementările specifice care se aplică, precum și datele de identificare ale documentelor prezentate în sprijinul declarației.

Subdiviziunea „Cod M.S.” (codul pentru mențiuni speciale) nu trebuie completată.

În cazul în care declarația de reexport care încheie regimul antrepozitului vamal este depusă la alt birou vamal decât biroul de supraveghere, se precizează numele și adresa completă ale biroului de supraveghere.

Declarațiile întocmite în statele membre care, în timpul perioadei tranzitorii de introducere a monedei unice euro, dau operatorilor posibilitatea să opteze pentru utilizarea unității euro în vederea întocmirii declarațiilor vamale, includ în această casetă, de preferință în subdiviziunea care apare în colțul din dreapta jos, un indicator al unității monetare utilizate – unitatea națională sau unitatea euro.

Statele membre pot prevedea ca acest indicator să nu fie menționat decât în caseta 44 pentru primul articol din declarație. În acest caz, această informație este considerată valabilă pentru toate articolele din declarație.

Acest indicator va fi compus din codul ISO alpha-3 al monedelor (ISO 4217).

Caseta 46: Valoarea statistică

Se precizează valoarea statistică, exprimată în unitatea monetară al cărei cod figurează eventual în caseta 44 sau, dacă nu este prevăzută o astfel de indicație în caseta 44, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export, în conformitate cu prevederile Uniunii în vigoare.

Caseta 47: Calcularea taxelor

Se introduce baza de impozitare aplicabilă (valoare, greutate sau altele). Dacă este cazul, pe fiecare rând trebuie să apară, utilizându-se, dacă este nevoie, codurile unionale relevante prevăzute în apendicele D1:

 tipul impunerii (accize etc.);

 baza de impozitare;

 procentul care se aplică;

 cuantumul datorat al impunerii avute în vedere;

 modul de plată ales (MP).

Cuantumurile indicate în această casetă sunt exprimate în unitatea monetară al cărei cod figurează eventual în caseta 44 sau, dacă nu este prevăzută o astfel de indicație în caseta 44, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export.

Caseta 48: Plata amânată

Se introduc, dacă este cazul, datele de referință ale autorizației în cauză; plata amânată se referă aici atât la plata amânată a taxelor vamale, cât și la creditul fiscal.

Caseta 49: Identificarea antrepozitului

Se precizează datele de identificare ale antrepozitului, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 50: Principalul obligat

Se indică numele complet (al persoanei sau al firmei) și adresa titularului regimului, împreună cu numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. În cazul în care se furnizează numărul EORI, statele membre pot renunța la obligația de prezentare a numelui complet (al persoanei sau al firmei) și a adresei. ►C2  Se introduce, dacă este cazul, numele complet (al persoanei sau al firmei) al reprezentantului autorizat care semnează pe seama titularului regimului. ◄

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează a fi adoptate în ceea ce privește utilizarea informaticii, pe exemplarul care rămâne la biroul de plecare trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate. În cazul în care titularul regimului este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui și a calității semnatarului.

În cazul exportului, declarantul sau reprezentantul acestuia poate indica numele și adresa unui intermediar stabilit în circumscripția biroului de ieșire căruia i se poate restitui exemplarul 3 vizat de către biroul de ieșire.

Caseta 51: Birourile de tranzit prevăzute (și țara)

Se precizează codul biroului de intrare prevăzut în fiecare țară de tranzit comun pe al cărei teritoriu se intră, precum și biroul de intrare prin care sunt reintroduse mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii după ce au tranzitat teritoriul unei țări de tranzit comun sau, în cazul în care transportul se face pe alt teritoriu decât cel al Uniunii sau al unei țări de tranzit comun, biroul de ieșire prin care transportul părăsește Uniunea și biroul de intrare prin care revine în Uniune.

Se precizează birourile vamale implicate, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 52: Garanție

Se precizează, utilizând codurile unionale prevăzute în apendicele D1, tipul de garanție sau de dispensă de garanție utilizat pentru operațiunea avută în vedere precum și, dacă este nevoie, numărul certificatului de garanție globală sau de dispensă de garanție sau numărul titlului de garanție individuală și, dacă este cazul, biroul de garanție.

Dacă garanția globală, dispensa de garanție sau garanția individuală nu este valabilă pentru una sau mai multe dintre următoarele țări, se adaugă după „care nu este valabilă pentru” codurile prevăzute în apendicele D1 pentru țara sau țările în cauză:

 părțile contractante la convențiile privind un regim comun de tranzit și privind simplificarea formalităților pentru comerțul cu mărfuri și care nu sunt membre ale UE;

 Andorra;

 San Marino.

Dacă se utilizează o garanție individuală constituită sub formă de depozit de numerar sau prin titluri, aceasta este valabilă pentru toate părțile contractante la convențiile privind un regim de tranzit comun și privind simplificarea formalităților pentru comerțul cu mărfuri.

Caseta 53: Biroul de destinație (și țara)

Se precizează biroul unde trebuie prezentate mărfurile pentru a se încheia operațiunea de tranzit unional, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 54: Locul și data, semnătura și numele declarantului sau al reprezentantului acestuia

Se precizează locul și data de întocmire a declarației.

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează să fie adoptate în ceea ce privește utilizarea sistemelor computerizate, pe exemplarul care rămâne la biroul de export (sau eventual la biroul de expediere) trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, precum și numele și prenumele acesteia. În cazul în care persoana interesată este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui și a calității semnatarului.

B.   FORMALITĂȚI ÎN CURSUL TRANSPORTULUI

Este posibil ca, între momentul în care mărfurile au părăsit biroul de export și/sau de plecare și cel în care sosesc la biroul de destinație, să fie necesară menționarea anumitor informații pe exemplarele documentului administrativ unic care însoțesc mărfurile. Aceste informații se referă la operațiunea de transport și sunt înscrise pe document, pe măsură ce se desfășoară operațiunile, de către transportator, responsabil de mijlocul de transport în care mărfurile au fost încărcate direct. Aceste informații pot fi scrise de mână în mod lizibil. În acest caz, formularele se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.

Aceste mențiuni, care nu apar decât pe exemplarele 4 și 5, vizează următoarele casete:

 Transbordare: se completează caseta 55.

Caseta 55: Transbordare

Primele trei rânduri din această casetă sunt completate de către transportator în cazul în care, în cursul operațiunii avute în vedere, mărfurile respective sunt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul sau de la un container la altul.

Transportatorul nu poate începe transbordarea decât după ce a obținut autorizația din partea autorităților vamale ale statului membru în care trebuie să aibă loc transbordarea.

Atunci când estimează că operațiunea de tranzit se poate desfășura normal și după ce au luat, dacă este cazul, măsurile care se impun, aceste autorități vizează exemplarele 4 și 5 ale declarației de tranzit.

 Alte incidente: se completează caseta 56.

Caseta 56: Alte incidente în cursul transportului

Caseta se completează în conformitate cu obligațiile din cadrul regimului de tranzit unional.

De asemenea, în cazul în care, după ce mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă, intervine o schimbare pe parcursul transportului doar în ceea ce privește vehiculul tractor (fără să aibă deci loc o manipulare sau o transbordare a mărfurilor), în această casetă se precizează numărul de înmatriculare al noului vehicul tractor. În asemenea cazuri, nu este necesară viza autorităților competente.

C.   FORMALITĂȚI PENTRU PUNEREA ÎN LIBERĂ CIRCULAȚIE, DESTINAȚIA FINALĂ, PERFECȚIONAREA ACTIVĂ, ADMITEREA TEMPORARĂ SAU ANTREPOZITAREA VAMALĂ

Caseta 1: Declarație

Se precizează, în prima subdiviziune, codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Se precizează, în a doua subdiviziune, tipul de declarație utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 2: Expeditor/Exportator

Se introduc numele și adresa completă ale ultimului vânzător al mărfurilor înainte de importul acestora în Uniune.

Atunci când este cerut un număr de identificare, este posibil ca statele membre să nu ceară numele și prenumele sau denumirea firmei și adresa completă ale persoanei interesate.

Dacă se solicită un număr de identificare, se indică numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Dacă expeditorului/exportatorului nu i s-a atribuit un număr EORI, se completează numărul cerut conform legislației din statul membru respectiv.

În cazul unor grupaje de trimiteri, statele membre pot prevedea ca mențiunea „Diverse” să fie indicată în această casetă, iar lista expeditorilor/exportatorilor să fie atașată la declarație.

Caseta 3: Formulare

Se precizează numărul de ordine al subsetului de acte din numărul total de subseturi de acte folosite (atât formulare, cât și formulare de continuare). De exemplu, dacă sunt prezentate un formular IM și două formulare IM/c, se precizează „1/3” pe formularul IM, „2/3” pe primul formular IM/c și „3/3” pe al doilea formular IM/c.

Caseta 4: Liste de încărcare

Se precizează în cifre numărul de liste de încărcare eventual atașate sau numărul de liste descriptive de natură comercială, așa cum au fost acestea autorizate de autoritatea competentă.

Caseta 5: articole

Se precizează în cifre numărul total de articole declarate de către persoana interesată în pachetul de formulare și formulare de continuare (sau liste de încărcare sau liste de natură comercială) utilizate. Numărul de articole corespunde numărului de casete 31 care se completează.

Caseta 6: Total colete

Se precizează în cifre numărul total de colete pe care le conține trimiterea în cauză.

Caseta 7: Număr de ordine

Această precizare se referă la datele de identificare atribuite de către persoana interesată pe plan comercial trimiterii în cauză. Poate lua forma numărului de referință unic al transportului (RUT) ( 12 ).

Caseta 8: Destinatar

A se indica numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Când destinatarul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.

A se introduce numele și adresa complete ale persoanei în cauză.

În cazul plasării mărfurilor sub regimul antrepozitului vamal într-un antrepozit privat, se precizează numele și adresa completă ale antrepozitarului, dacă acesta nu este identic cu declarantul.

În cazul unor grupaje de trimiteri, statele membre pot prevedea ca mențiunea „Diverse” să fie indicată în această casetă, iar la declarație să fie atașată lista destinatarilor.

Caseta 12: Elemente de valoare

Se precizează în această casetă informații privind valoarea, cum ar fi o trimitere la autorizația prin care autoritățile vamale renunță să ceară ca în sprijinul fiecărei declarații să fie adus un formular DV1 sau informații privind ajustările.

Caseta 14: Declarant/Reprezentant

A se indica numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446; Când declarantul/reprezentantul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.

A se introduce numele și adresa complete ale persoanei în cauză.

În cazul în care declarantul și destinatarul sunt una și aceeași persoană, se menționează „destinatar”.

Pentru a desemna declarantul sau statutul reprezentantului, se va furniza un cod unional așa cum este prevăzut în apendicele D1.

Caseta 15: Țara de expediere/export

În cazul în care nu a avut loc într-o țară intermediară nici o tranzacție comercială (de exemplu, vânzare sau prelucrare), nici o oprire fără legătură cu transportul de mărfuri, se introduce în caseta 15a codul unional relevant prevăzut în apendicele D1 pentru a indica țara din care mărfurile au fost expediate inițial către statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regimul vamal.

Dacă a avut loc o oprire sau o tranzacție comercială, se indică ultima țară intermediară.

Pentru această cerință în materie de date, o oprire în scopul consolidării mărfurilor pe rută este considerată ca având legătură cu transportul de mărfuri.

Caseta 17: Țara de destinație

Se indică, în caseta 17a, codul unional prevăzut în apendicele D1, după cum urmează:

(a) În cazul formalităților pentru punerea în liberă circulație, inclusiv destinația finală sau pentru utilizarea la domiciliu, se introduce codul unional pentru statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regimul vamal.

Cu toate acestea, în cazul în care se știe, la momentul întocmirii declarației vamale, că mărfurile vor fi expediate în alt stat membru după acordarea liberului de vamă, a se introduce codul pentru acest stat membru.

(b) În cazul formalităților pentru regimul de perfecționare activă, se introduce codul unional pentru statul membru în care se efectuează prima activitate de prelucrare.

(c) În cazul formalităților pentru admiterea temporară, se introduce codul unional pentru statul membru în care mărfurile urmează să fie utilizate pentru prima dată.

(d) În cazul formalităților pentru antrepozitarea vamală, se introduce codul unional pentru statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regimul vamal.

În caseta 17b se precizează regiunea de destinație a mărfurilor.

Caseta 18: Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la sosire

Se precizează identitatea mijlocului/mijloacelor de transport în care mărfurile sunt încărcate direct la momentul prezentării acestora la biroul vamal unde sunt îndeplinite formalitățile la destinație. Dacă este vorba de utilizarea unui vehicul tractor și a unei remorci care au numere de înmatriculare diferite, se precizează numărul de înmatriculare al vehiculului tractor și cel al remorcii.

În funcție de mijlocul de transport respectiv, vor putea fi făcute următoarele mențiuni în ceea ce privește identitatea:Mijloacele de transport

Metoda de identificare

Transport maritim și pe căi navigabile interioare

Denumirea navei

Transport aerian

Numărul și data cursei (în cazul în care nu există un număr al cursei, se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport feroviar

Numărul vagonului

Caseta 19: Container (Ctr)

Se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, situația la trecerea frontierei externe a Uniunii.

Caseta 20: Condiții de livrare

Utilizând codurile și pozițiile unionale relevante prevăzute în apendicele D1, se precizează termenii contractului comercial.

Caseta 21: Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se introduce naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera externă a Uniunii.

Se precizează că, în cazul transportului combinat sau dacă există mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsarea întregului ansamblu. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport activ este nava. Dacă este vorba de un vehicul tractor și de o remorcă, mijlocul activ este vehiculul tractor.

Caseta 22: Moneda și valoarea totală facturată

Prima subdiviziune a acestei casete include precizarea monedei în care este întocmită factura, utilizând codul relevant prevăzut în apendicele D1.

A doua subdiviziune include valoarea facturată pentru toate mărfurile declarate.

Caseta 23: Rata de schimb

Această casetă cuprinde rata de schimb în vigoare între moneda de facturare și moneda statului membru în cauză.

Caseta 24: Natura tranzacției

Se precizează, utilizând codurile corespunzătoare din apendicele D1, tipul de tranzacție efectuată.

Caseta 25: Modul de transport la frontieră

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se introduce modul de transport care corespunde mijlocului de transport activ cu care mărfurile au intrat pe teritoriul vamal al Uniunii.

Caseta 26: Modul de transport intern

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se introduce modul de transport la sosire.

Caseta 29: Biroul de intrare

Se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, biroul vamal prin care mărfurile au intrat pe teritoriul vamal al Uniunii.

Caseta 30: Locația mărfurilor

Se precizează locul exact unde pot fi verificate mărfurile.

Caseta 31: Colete și descrierea mărfurilor; marcaje și numere – numărul containerului/numerele containerelor – număr și tip

Se precizează marcajele, numerele, cifra și tipul coletelor sau, în cazul mărfurilor neambalate, câte mărfuri fac obiectul declarației, precum și mențiunile necesare pentru identificarea acestora. Se înțelege prin descrierea mărfurilor descrierea comercială normală a acestora. Cu excepția plasării mărfurilor neunionale sub un regim de antrepozit vamal, această descriere trebuie să fie exprimată în termeni suficient de preciși pentru a permite identificarea și clasificarea imediată și fără echivoc a mărfurilor. De asemenea, această casetă trebuie să conțină informațiile cerute de eventuale reglementări specifice (TVA, accize etc.). Tipul coletelor va fi indicat utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

În cazul folosirii unor containere, marcajele acestora de identificare sunt de asemenea precizate în această casetă.

Caseta 32: Numărul articolului

Se precizează numărul de ordine al articolului respectiv față de numărul total de articole declarate în formulare și în formularele de continuare folosite, așa cum sunt acestea descrise în nota la caseta 5.

Caseta 33: Codul mărfurilor

Se precizează numărul de cod care corespunde articolului respectiv, așa cum este definit în apendicele D1. Statele membre pot să prevadă precizarea, în subdiviziunea din dreapta, a unei nomenclaturi specifice privind accizele.

Caseta 34: Codul țării de origine

Se precizează în caseta 34a codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, corespunzător țării de origine, așa cum este acesta definit în titlul II din cod.

Caseta 35: Masă brută (kg)

Se precizează în această casetă masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa brută este masa totală a mărfurilor cu ambalajul lor, cu excepția containerelor și a altor echipamente pentru transport.

În cazul în care o declarație se referă la mai multe tipuri de mărfuri, statele membre pot hotărî ca, pentru regimurile prevăzute în coloanele H-J ale tabelului din (fostul titlu I, secțiunea B), să se precizeze masa brută totală doar în prima casetă 35, iar celelalte casete 35 să rămână necompletate.

În cazul în care masa brută este mai mare de 1 kg și are o fracțiune de unitate (kg), este permisă următoarea rotunjire:

 de la 0,001 la 0,499: rotunjire la unitatea inferioară (kg);

 de la 0,5 la 0,999: rotunjire la unitatea superioară (kg).

 în cazul în care masa brută este mai mică de 1 kg, este necesar ca acest lucru să fie indicat sub forma „0,xyz” (ex: „0,654” pentru un pachet de 654 de grame).

Caseta 36: Preferință

Această casetă include informațiile privind tratamentul tarifar al mărfurilor. În cazul în care în tabelul din secțiunea B a titlului I este prevăzută utilizarea acestuia, caseta trebuie completată chiar și dacă nu este solicitată nicio preferință tarifară. Cu toate acestea, această casetă nu trebuie completată în cadrul schimburilor între părți din cadrul teritoriului vamal al Uniunii cărora li se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE și părți din cadrul acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste prevederi sau în cadrul schimburilor dintre părțile din cadrul acestui teritoriu unde nu se aplică aceste prevederi. Se precizează codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Comisia publică regulat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, lista combinațiilor de coduri care pot fi utilizate, împreună cu exemplele și explicațiile necesare.

Caseta 37: Regim

Se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, regimul pentru care sunt declarate mărfurile.

Caseta 38: Masă netă (kg)

Se precizează masa netă, exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în caseta 31 corespunzătoare. Masa netă corespunde masei proprii a mărfurilor fără ambalaje.

Caseta 39: Contingent

Se precizează numărul de ordine al contingentului tarifar solicitat.

Caseta 40: Declarație sumară/Document anterior

Se precizează, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, datele de identificare ale declarației sumare folosite eventual în statul membru de import sau ale unor eventuale documente anterioare.

Caseta 41: Unități suplimentare

Dacă este cazul, se precizează, pentru articolul corespunzător, cantitatea exprimată în unitatea prevăzută în nomenclatura mărfurilor.

Caseta 42: Prețul articolului

Se precizează prețul respectivului articol.

Caseta 43: Metoda de determinare a valorii

Utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1, se introduce metoda de determinare a valorii utilizată.

Caseta 44: Mențiuni speciale/Documente prezentate/Certificate și autorizații

Utilizând codurile unionale relevante prevăzute în apendicele D1, se introduc datele cerute în funcție de reglementările specifice care se aplică, precum și datele de identificare ale documentelor prezentate în sprijinul declarației.

Subdiviziunea „Cod M.S” (codul pentru mențiuni speciale) nu trebuie completată.

În cazul în care declarația de plasare a mărfurilor sub un regim de antrepozit vamal este depusă la un alt birou vamal decât biroul de supraveghere, se precizează numele și adresa completă ale biroului de supraveghere.

Declarațiile întocmite în statele membre care, în timpul perioadei tranzitorii de introducere a monedei unice euro, dau operatorilor posibilitatea să opteze pentru utilizarea unității euro în vederea întocmirii declarațiilor vamale, includ în această casetă, de preferință în subdiviziunea care apare în colțul din dreapta jos, un indicator al unității monetare utilizate – unitatea națională sau unitatea euro.

Statele membre pot prevedea ca acest indicator să nu fie menționat decât în caseta 44 pentru primul articol din declarație. În acest caz, această informație este considerată valabilă pentru toate articolele din declarație.

Acest indicator va fi compus din codul ISO alpha-3 al monedelor (ISO 4217).

În cazul în care mărfurile fac obiectul unei livrări scutite de TVA către alt stat membru, informațiile cerute la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE se introduc în caseta 44, inclusiv atunci când acest lucru este solicitat de un stat membru, dovada faptului că produsele importate sunt destinate să fie transportate sau expediate din statul membru de import către un alt stat membru.

Caseta 45: Ajustare

Această casetă include informațiile privind eventualele ajustări în cazul în care nu este furnizat un document DV1 în sprijinul declarației. Valorile eventual indicate în această casetă vor fi exprimate în unitatea monetară al cărei cod figurează eventual în caseta 44 sau, dacă nu este prevăzut un astfel de cod în caseta 44, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.

Caseta 46: Valoare statistică

Se precizează valoarea statistică, exprimată în unitatea monetară al cărei cod figurează eventual în caseta 44 sau, dacă nu este prevăzut un astfel de cod în caseta 44, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export, în conformitate cu prevederile Uniunii în vigoare.

Caseta 47: Calcularea taxelor

Se introduce baza de impozitare aplicabilă (valoare, greutate sau altele). Dacă este cazul, pe fiecare rând trebuie să apară, utilizându-se, dacă este nevoie, codurile unionale relevante prevăzute în apendicele D1:

 tipul impunerii (de exemplu taxă de import, TVA)

 baza de impozitare;

 procentul care se aplică;

 cuantumul datorat al impunerii avute în vedere;

 modul de plată ales (MP).

Valorile indicate în această casetă sunt exprimate în unitatea monetară al cărei cod figurează eventual în caseta 44 sau, dacă nu este prevăzut un astfel de cod în caseta 44, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.

Caseta 48: Plata amânată

Se introduc, dacă este cazul, datele de referință ale autorizației în cauză; plata amânată se referă aici atât la plata amânată a taxelor vamale, cât și la creditul fiscal.

Caseta 49: Identificarea antrepozitului

Se precizează datele de identificare ale antrepozitului, utilizând codul unional relevant prevăzut în apendicele D1.

Caseta 54: Locul și data, semnătura și numele declarantului sau al reprezentantului acestuia

Se precizează locul și data de întocmire a declarației.

Sub rezerva unor prevederi speciale care urmează a fi adoptate în ceea ce privește utilizarea sistemelor computerizate, pe exemplarul care rămâne la biroul de import trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, urmată de numele și prenumele acesteia. În cazul în care persoana interesată este o persoană juridică, semnătura este urmată de precizarea numelui, prenumelui și a calității semnatarului.

TITLUL III

OBSERVAȚII PRIVIND FORMULARELE DE CONTINUARE

(a) Formularele de continuare sunt utilizate doar în cazul declarației care include mai multe articole (a se vedea caseta 5). Acestea trebuie depuse împreună cu un formular IM, EX, EU sau CO.

(b) Observațiile prevăzute în titlurile I și II se aplică de asemenea formularelor de continuare.

Cu toate acestea:

 prima subdiviziune a casetei 1 trebuie să conțină simbolurile „IM/c”, „EX/c” sau „EU/c” (sau, eventual, „CO/c”); această subdiviziune nu se completează doar dacă:

 formularul este folosit numai în scopul tranzitului unional, caz în care este necesar să se indice în cea de-a treia subdiviziune a casetei 1 simbolurile „T1bis”, „T2bis”, „T2Fbis” sau „T2SMbis”, în funcție de regimul de tranzit unional care se aplică mărfurilor respective;

 formularul este folosit numai pentru a dovedi statutul vamal de mărfuri unionale, caz în care este necesar să se indice în cea de-a treia subdiviziune a casetei simbolurile „T2Lbis”, „T2LFbis” sau „T2LSMbis”, în funcție de statutul mărfurilor respective;

 caseta 2/8 este completată facultativ de către statele membre și nu trebuie să conțină, dacă este cazul, decât numele și prenumele, precum și numărul de identificare ale persoanei respective;

 partea „Recapitulare” de la caseta 47 se referă la recapitularea finală a tuturor articolelor care fac obiectul formularelor IM și IM/c sau EX și EX/c sau EU și EU/c sau CO și CO/c utilizate. Aceasta se completează așadar numai pe ultimul dintre formularele IM/c, EX/c, EU/c sau CO/c atașate unui document IM, EX, EU sau CO, pentru a face să reiasă totalul taxelor datorate, pe tip de taxă.

(c) În cazul folosirii formularelor de continuare:

 casetele 31 (Colete și descrierea mărfurilor) care nu au fost folosite trebuie să fie tăiate cu o linie pentru a evita orice folosire ulterioară;

 în cazul în care cea de-a treia subdiviziune a casetei 1 include simbolul „T”, casetele 32 (Numărul articolului), 33 (Codul mărfurilor), 35 [Masa brută (kg)], 38 [Masa netă (kg)], 40 (Declarație sumară/Document precedent) și 44 (Mențiuni speciale, documente prezentate, certificate și autorizații) aferente primului articol de mărfuri din declarația de tranzit utilizată sunt tăiate, iar prima casetă 31 (Colete și descrierea mărfurilor) din acest document nu se completează cu informații privind marcajele, numerele, numărul și natura coletelor și descrierea mărfurilor. Numărul de formulare de continuare care au siglele T1a, T2a, respectiv T2Fa sau T2SMa este indicat în prima casetă 31 a acestui document.
Apendicele C2

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND UTILIZAREA DECLARAȚIILOR DE TRANZIT PRIN SCHIMB DE MESAJE EDI STANDARDIZATE

(DECLARAȚIE DE TRANZIT EDI)

TITLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE

Declarația de tranzit EDI se bazează pe datele cuprinse în diferitele casete ale documentului administrativ unic (DAU), astfel cum sunt definite în apendicele C1 și D1, la care se asociază un cod sau care sunt înlocuite de un cod, dacă este necesar.

Prezentul apendice conține doar cerințele speciale de bază care se aplică atunci când formalitățile se efectuează prin schimb de mesaje EDI standardizate. În plus, sunt aplicabile codurile suplimentare prezentate în apendicele D2. Apendicele C1 și D1 se aplică declarației de tranzit EDI, cu excepția cazului în care o indicație contrară figurează în prezentul apendice sau în apendicele D2.

Structura și conținutul detaliat al declarației de tranzit EDI sunt descrise după specificațiile tehnice pe care autoritățile competente le comunică titularului regimului cu scopul de a garanta funcționarea corectă a sistemului. Aceste specificații se bazează pe cerințele expuse în prezentul apendice.

Prezentul apendice descrie structura schimbului de informații. Declarația de tranzit este organizată în grupuri care conțin date (atribute). Atributele sunt regrupate astfel încât să formeze ansambluri logice, coerente în cadrul mesajului. O aprofundare a grupului de date semnalează faptul că acesta face el însuși parte dintr-un grup de date de nivel superior.

După caz, se indică numărul casetei corespunzătoare din DAU.

Termenul „număr” din explicația privind un grup de date indică de câte ori acest grup poate fi repetat în declarația de tranzit.

Termenul „tip/lungime” din explicația unui atribut indică cerințele referitoare la tipul și lungimea datei. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:

a

alfabetic

n

numeric

an

alfanumeric

Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datei. Se aplică următoarele convenții:

Cele două puncte opționale care preced indicatorul de lungime semnifică faptul că data nu are lungime fixă, dar că poate cuprinde până la numărul de caractere indicat. O virgulă în lungimea datelor indică faptul că atributul poate conține zecimale, cifra care precede virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.

TITLUL II

STRUCTURA DECLARAȚIEI DE TRANZIT EDI

A.    Lista grupurilor de date

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT

OPERATOR expeditor

OPERATOR destinatar

ARTICOL DE MĂRFURI

 OPERATOR expeditor

 OPERATOR destinatar

 CONTAINERE

 CODURI PRODUSE SENSIBILE

 COLETE

 REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE

 DOCUMENTE/CERTIFICATE PREZENTATE

 MENȚIUNI SPECIALE

BIROU VAMAL de plecare

OPERATOR titular al regimului

REPREZENTANT

BIROU VAMAL de tranzit

BIROU VAMAL de destinație

OPERATOR destinatar desemnat

REZULTATUL CONTROLULUI

SIGILII APLICATE

 MĂRCILE SIGILIILOR

GARANȚIA

 REFERINȚA GARANȚIEI

 LIMITA DE VALABILITATE (UE)

 LIMITA DE VALABILITATE (NON-UE)

B.    Detalii despre datele din declarația de tranzit

OPERAȚIUNEA DE TRANZIT

Numărul: 1

Se utilizează acest grup de date.

LRN

Tip/lungime: an ..22

Va fi utilizat numărul de referință local (LRN). El este definit la scară națională și atribuit de către utilizator împreună cu autoritățile competente pentru identificarea fiecărei declarații.

Tip de declarație

(caseta 1)

Tip/lungime: an ..5

Se utilizează acest atribut.

Număr total de articole

(caseta 5)

Tip/lungime: n ..5

Se utilizează acest atribut.

Număr total de colete

(caseta 6)

Tip/lungime: n ..7

Acest atribut este facultativ. Numărul total de colete este echivalent cu suma „Număr de colete” + „Număr de unități”, la care se adaugă o unitate pentru fiecare marfă declarată „în vrac”.

Țara de expediere

(caseta 15a)

Tip/lungime: a2

Acest atribut se utilizează atunci când se declară o singură țară de expediere. Se utilizează codurile de țară din apendicele D2. În acest caz, atributul „Țară de expediere” din grupul de date „ARTICOL DE MĂRFURI” nu poate fi utilizat. Dacă sunt declarate mai multe țări de expediere, atributul corespunzător grupului de date „OPERAȚIUNE DE TRANZIT” nu poate fi utilizat. În acest caz, se utilizează atributul „Țara de expediere” din grupul de date „ARTICOL DE MĂRFURI”.

Țara de destinație

(caseta 17 a)

Tip/lungime: a2

Acest atribut se utilizează atunci când se declară o singură țară de destinație. Se utilizează codurile de țară din apendicele D2. În acest caz, atributul „Țara de destinație” din grupul de date „ARTICOL DE MĂRFURI” nu poate fi utilizat. Atunci când se declară mai multe țări de destinație, atributul care corespunde grupului de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT” nu poate fi utilizat. În acest caz, se utilizează atributul „Țara de destinație” din grupul de date „ARTICOL DE MĂRFURI”.

Identitatea la plecare

(caseta 18)

Tip/lungime: an ..27

Acest atribut se utilizează în conformitate cu apendicele C1.

Identitate la plecare LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber.

Naționalitatea la plecare

(caseta 18)

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de țară din apendicele D2, în conformitate cu apendicele C1.

Container

(caseta 19)

Tip/lungime: n1

Se utilizează următoarele coduri:

0

:

nu

1

:

da

Naționalitatea la trecerea frontierei

(caseta 21)

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de țară din apendicele D2, în conformitate cu apendicele C1.

Identitatea la trecerea frontierei

(caseta 21)

Tip/lungime: an ..27

Utilizarea acestui atribut este facultativă pentru statele membre, în conformitate cu apendicele C1.

Identitatea la trecerea frontierei LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber.

Tipul de transport la trecerea frontierei

(caseta 21)

Tip/lungime: n ..2

Utilizarea acestui atribut este facultativă pentru statele membre, în conformitate cu apendicele C1.

Modul de transport la frontieră

(caseta 25)

Tip/lungime: n ..2

Utilizarea acestui atribut este facultativă pentru statele membre, în conformitate cu apendicele C1.

Modul de transport intern

(caseta 26)

Tip/lungime: n ..2

Utilizarea acestui atribut este facultativă pentru statele membre. Ea trebuie să se facă conform notei explicative referitoare la caseta 25 prezentată în apendicele D1.

Locul de încărcare

(caseta 27)

Tip/lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este facultativă pentru statele membre.

Codul de localizare desemnată

(caseta 30)

Tip/lungime: an ..17

Acest atribut nu poate fi utilizat atunci când se utilizează grupul de date „REZULTATUL CONTROLULUI”. În caz contrar, utilizarea atributului este facultativă. Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Atributele „Localizare desemnată a mărfurilor”/„Cod de localizare desemnată”, „Localizare desemnată a mărfurilor” și „Biroul vamal anexă” nu pot fi utilizate în același timp.

Localizarea desemnată a mărfurilor

(caseta 30)

Tip/lungime: an ..35

Acest atribut nu poate fi utilizat atunci când se utilizează grupul de date „REZULTATUL CONTROLULUI”. În caz contrar, utilizarea atributului este facultativă. Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Atributele „Localizare desemnată a mărfurilor”/„Cod de localizare desemnată”, „Localizare desemnată a mărfurilor” și „Biroul vamal anexă” nu pot fi utilizate în același timp.

Localizare agreată a mărfurilor LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber.

Localizarea desemnată a mărfurilor

(caseta 30)

Tip/lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut este facultativă dacă este utilizat grupul de date „REZULTATUL CONTROLULUI”. Atunci când se utilizează acest atribut, trebuie să se indice cu precizie locul în care mărfurile pot fi verificate. Atunci când nu se utilizează grupul de date „REZULTATUL CONTROLULUI”, nici atributul nu poate fi utilizat. Atributele „Localizare desemnată a mărfurilor”/„Cod de localizare desemnată”, „Localizare desemnată a mărfurilor” și „Biroul vamal anexă” nu pot fi utilizate în același timp.

Biroul vamal anexă

(caseta 30)

Tip/lungime: an ..17

Acest atribut nu poate fi utilizat atunci când se utilizează grupul de date „REZULTATUL CONTROLULUI”. În caz contrar, utilizarea atributului este facultativă. Dacă atributul este utilizat, se indică cu precizie, sub formă codată, locul în care mărfurile pot fi examinate. Atributele „Localizare desemnată a mărfurilor”/„Cod de localizare desemnată”, „Localizare desemnată a mărfurilor” și „Biroul vamal anexă” nu pot fi utilizate în același timp.

Masa brută totală

(caseta 35)

Tip/lungime: n ..11,3

Se utilizează acest atribut.

Codul limbii documentului de însoțire NCTS

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 se utilizează pentru a defini limba documentului de însoțire tranzit (document de însoțire NCTS).

Indicatorul limbii de dialog la plecare

Tip/lungime: a2

Utilizarea codului limbii care figurează în apendicele D2 este facultativă. Dacă acest atribut nu este utilizat, sistemul va utiliza implicit limba biroului de plecare.

Data declarației

(caseta 50)

Tip/lungime: n8

Se utilizează acest atribut.

Locul declarației

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Locul declarației LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) din câmpul liber corespunzător.

OPERATOR expeditor

(caseta 2)

Numărul: 1

Acest grup de date se utilizează atunci când se declară un singur expeditor. În acest caz, grupul de date „OPERATOR expeditor” din grupul de date „ARTICOL DE MĂRFURI” nu poate fi utilizat.

Numele

(caseta 2)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Strada și numărul

(caseta 2)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Țara

(caseta 2)

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de țară din apendicele D2.

Codul poștal

(caseta 2)

Tip/lungime: an ..9

Se utilizează acest atribut.

Oraș

(caseta 2)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

NAD LNG

Tip/lungime: a2

Codul de limbă din apendicele D2 este utilizat pentru a defini limba numelui și a adresei (NAD LNG).

Numărul de identificare a operatorului

(caseta 2)

Tip/lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut pentru a introduce numărul de identificare a operatorului este facultativă pentru statele membre.

OPERATOR Destinatar

(caseta 8)

Numărul: 1

Acest grup de date se utilizează atunci când se declară un singur destinatar și atributul „Țara de destinație” din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT” indică un stat membru sau o țară de tranzit comun. În acest caz, grupul de date „OPERATOR DESTINATAR” din grupul „ARTICOL DE MĂRFURI” nu poate fi utilizat.

Numele

(caseta 8)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Strada și numărul

(caseta 8)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Țara

(caseta 8)

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de țară din apendicele D2.

Codul poștal

(caseta 8)

Tip/lungime: an ..9

Se utilizează acest atribut.

Oraș

(caseta 8)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

NAD LNG

Tip/lungime: a2

Codul de limbă din apendicele D2 este utilizat pentru a defini limba numelui și a adresei (NAD LNG).

Numărul de identificare a operatorului

(caseta 8)

Tip/lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut pentru a introduce numărul de identificare a operatorului este facultativă pentru statele membre.

ARTICOL DE MĂRFURI

Numărul: 999

Se utilizează acest grup de date.

Tip de declarație

(ex caseta 1)

Tip/lungime: an ..5

Acest atribut se utilizează atunci când codul „T-” a fost utilizat pentru atributul „Tipul de declarație” din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT”. În alte cazuri acest atribut nu poate fi utilizat.

Țara de expediere

(ex caseta 15a)

Tip/lungime: a2

Acest atribut se utilizează atunci când se declară mai multe țări de expediere. Se utilizează codurile de țară din apendicele D2. Atributul „Țara de expediere” din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT” nu poate fi utilizat. Atunci când se declară o singură țară de expediere, trebuie utilizat atributul corespunzător din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT”.

Țara de destinație

(ex caseta 17 a)

Tip/lungime: a2

Acest atribut se utilizează atunci când se declară mai multe țări de destinație. Se utilizează codurile de țară din apendicele D2. Atributul „Țara de destinație” din grupul de date„OPERAȚIUNEA DE TRANZIT” nu poate fi utilizat. Atunci când se declară o singură țară de destinație, trebuie utilizat atributul corespunzător din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT”.

Descrierea textuală

(caseta 31)

Tip/lungime: an ..140

Se utilizează acest atribut.

Descrierea textuală LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) din câmpul liber corespunzător.

Articolul nr.

(caseta 32)

Tip/lungime: n ..5

Acest atribut se utilizează chiar dacă valoarea „1” s-a utilizat pentru atributul „Numărul total de articole” din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT”. În acest caz, „1” se utilizează și pentru acest atribut. Fiecare număr de articol este unic pentru întreaga declarație.

Codul mărfurilor

(caseta 33)

Tip/lungime: n ..8

Acest atribut va cuprinde cel puțin patru cifre și până la opt cifre, în conformitate cu apendicele C1.

Masa brută

(caseta 35)

Tip/lungime: n ..11,3

Acest atribut este facultativ atunci când mărfurile de natură diferită cuprinse pe aceeași declarație sunt considerate un ansamblu, în așa fel încât este imposibil să se atribuie o masă brută fiecărui fel de marfă.

Masa netă

(caseta 38)

Tip/lungime: n ..11,3

Utilizarea acestui atribut este facultativă, în conformitate cu apendicele C1.

OPERATOR expeditor

(ex caseta 2)

Numărul: 1

Acest grup de date nu se poate utiliza atunci când se declară un singur expeditor. În acest caz, se utilizează grupul de date „OPERATOR EXPEDITOR” care apare în partea „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT”.

Numele

(ex caseta 2)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Strada și numărul

(ex caseta 2)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Țara

(ex caseta 2)

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de țară din apendicele D2.

Codul poștal

(ex caseta 2)

Tip/lungime: an ..9

Se utilizează acest atribut.

Oraș

(ex caseta 2)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

NAD LNG

Tip/lungime: a2

Codul de limbă din apendicele D2 este utilizat pentru a defini limba numelui și a adresei (NAD LNG).

Numărul de identificare a operatorului

(ex caseta 2)

Tip/lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut pentru a introduce numărul de identificare a operatorului este facultativă pentru statele membre.

OPERATOR destinatar

(ex caseta 8)

Numărul: 1

Acest grup de date se utilizează atunci când se declară mai mulți destinatari și atributul „Țara de destinație” din partea „ARTICOL DE MĂRFURI” indică un stat membru sau o țară de tranzit comun. Atunci când se declară un singur destinatar, grupul de date „OPERATOR DESTINATAR” din partea „ARTICOL DE MĂRFURI” nu poate fi utilizat.

Numele

(ex caseta 8)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Strada și numărul

(ex caseta 8)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Țara

(ex caseta 8)

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de țară din apendicele D2.

Codul poștal

(ex caseta 8)

Tip/lungime: an ..9

Se utilizează acest atribut.

Oraș

(ex caseta 8)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

NAD LNG

Tip/lungime: a2

Codul de limbă din apendicele D2 este utilizat pentru a defini limba numelui și a adresei (NAD LNG).

Numărul de identificare a operatorului

(ex caseta 8)

Tip/lungime: an ..17

Utilizarea acestui atribut pentru a introduce numărul de identificare a operatorului este facultativă pentru statele membre.

CONTAINERE

(caseta 31)

Numărul: 99

Acest grup de date se utilizează atunci când atributul „Containere” din grupul de date „OPERAȚIUNEA DE TRANZIT” conține codul „1”.

Numerele containerelor

(caseta 31)

Tip/lungime: an ..11

Se utilizează acest atribut.

COLETE

(caseta 31)

Numărul: 99

Se utilizează acest grup de date.

Marcajele și numerele coletelor

(caseta 31)

Tip/lungime: an ..42

Codul de limbă din apendicele D2 este utilizat pentru a defini limba numelui și a adresei (NAD LNG).

Marcajele și numerele coletelor LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber corespunzător.

Tipul coletelor

(caseta 31)

Tip/lungime: an2

Se utilizează codurile ambalajelor enumerate în caseta 31 din apendicele D1.

Numărul de colete

(caseta 31)

Tip/lungime: n ..5

Acest atribut se utilizează atunci când atributul „Tipul coletelor” conține alte coduri care figurează în apendicele D1 decât cele utilizate pentru „Vrac” (VQ, VG, VL, VY, VR sau VO) sau pentru „Mărfuri neambalate” (NE, NF, NG). Nu poate fi utilizat în cazul în care atributul „Tipul coletelor” conține unul dintre codurile menționate anterior.

Număr de unități

(caseta 31)

Tip/lungime: n ..5

Acest atribut este utilizat atunci când atributul „Tipul coletelor” conține un cod prevăzut în apendicele D2 pentru „Mărfuri neambalate” (NE). În caz contrar, el nu poate fi utilizat.

REFERINȚE ADMINISTRATIVE ANTERIOARE

(caseta 40)

Numărul: 9

Acest grup de date se utilizează în conformitate cu apendicele C1.

Tipul documentului precedent

(caseta 40)

Tip/lungime: an ..6

Atunci când se utilizează grupul de date, se va indica cel puțin un tip de document precedent.

Referința documentului precedent

(caseta 40)

Tip/lungime: an ..20

Se utilizează referința documentului precedent.

Referința documentului precedent LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) din câmpul liber corespunzător.

Informații suplimentare

(caseta 40)

Tip/lungime: an ..26

Utilizarea acestui atribut este facultativă pentru statele membre.

Informații suplimentare LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber corespunzător.

DOCUMENTE/CERTIFICATE PREZENTATE

(caseta 44)

Numărul: 99

Acest grup de date se utilizează pentru mesajele TIR. În celelalte cazuri, se utilizează în conformitate cu apendicele C1. În cazul în care se utilizează acest grup de date, el trebuie să cuprindă cel puțin unul dintre atributele următoare.

Tipul documentului (caseta nr. 44)

Tip/lungime: an ..3

Se utilizează codul din apendicele D2.

Referința documentului

(caseta 44)

Tip/lungime: an ..20

Referința documentului LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber.

Informații suplimentare

(caseta 44)

Tip/lungime: an ..26

Informații suplimentare LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber.

MENȚIUNI SPECIALE

(caseta 44)

Numărul: 99

Acest grup de date se utilizează în conformitate cu apendicele C1. În cazul în care se utilizează acest grup, se vor utiliza atributele „Cod mențiuni speciale” sau „Text”.

Cod mențiuni speciale

(caseta 44)

Tip/lungime: an ..3

Se utilizează codul din apendicele D2 pentru a introduce codul pentru mențiuni speciale.

Export din UE

(caseta 44)

Tip/lungime: n1

În cazul în care caseta „Cod mențiuni speciale” conține codurile „DG0” sau „DG1”, se vor utiliza atributele „Export din UE” sau „Export din țară”. Acestea nu pot fi utilizate în același timp. În caz contrar, atributul nu poate fi utilizat. În caz că există, trebuie să fie utilizate următoarele coduri:

0

nu

=

1

da

=

Export din țară

(caseta 44)

Tip/lungime: a2

În cazul în care caseta „Cod mențiuni speciale” conține codurile „DG0” sau „DG1”, se vor utiliza atributele „Export din UE” sau „Export din țară”. Acestea nu pot fi utilizate în același timp. În alte cazuri atributul nu poate fi utilizat. Dacă se utilizează acest atribut trebuie să fie utilizat codul de țară din apendicele D2.

Text

(caseta 44)

Tip/lungime: an ..70

Text LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber corespunzător.

BIROU VAMAL de plecare

(caseta C)

Numărul: 1

Se utilizează acest grup de date.

Număr de ordine

(caseta C)

Tip/lungime: an8

Se utilizează codul din apendicele D2.

OPERATOR titular al regimului

(caseta 50)

Numărul: 1

Se utilizează acest grup de date.

Numărul de identificare a operatorului

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..17

Acest atribut se utilizează atunci când grupul de date „CONTROLUL REZULTATULUI” include codul A3 sau atunci când se utilizează atributul „NRG”.

Nume

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când se utilizează atributul „Număr de identificare a operatorului” și când celelalte atribute din acest grup de date nu sunt încă cunoscute de sistem.

Strada și numărul

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când se utilizează atributul „Număr de identificare a operatorului” și când celelalte atribute din acest grup de date nu sunt încă cunoscute de sistem.

Țara

(caseta 50)

Tip/lungime: a2

Codul de țară care figurează în apendicele D2 este utilizat atunci când se folosește atributul „Număr de identificare a operatorului” și când celelalte atribute ale acestui grup de date nu sunt încă cunoscute de sistem.

Codul poștal

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..9

Acest atribut este utilizat atunci când se utilizează atributul „Număr de identificare a operatorului” și când celelalte atribute din acest grup de date nu sunt încă cunoscute de sistem.

Oraș

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..35

Acest atribut este utilizat atunci când se utilizează atributul „Număr de identificare a operatorului” și când celelalte atribute din acest grup de date nu sunt încă cunoscute de sistem.

NAD LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează apendicele D2 este utilizat pentru a defini limba numelui și a adresei (NAD LNG) atunci când sunt utilizate câmpurile libere corespunzătoare.

REPREZENTANT

(caseta 50)

Numărul: 1

Acest grup de date se utilizează atunci când titularul regimului recurge la un reprezentant desemnat.

Numele

(caseta 50)

Tip/lungime: an ..35

Se utilizează acest atribut.

Capacitate de reprezentare

(caseta 50)

Tip/lungime: a ..35

Utilizarea acestui atribut este facultativă.

Capacitate de reprezentare LNG

Tip/lungime: a2

Codul limbii care figurează în apendicele D2 este utilizat pentru definirea limbii (LNG) atunci când este utilizat câmpul liber corespunzător.

BIROU VAMAL de tranzit

(caseta 51)

Numărul: 9

Acest grup de date se utilizează în conformitate cu apendicele C1.

Număr de ordine

(caseta 51)

Tip/lungime: an8

Se utilizează codul din apendicele D2.

BIROU VAMAL de destinație

(caseta 53)

Numărul: 1

Se utilizează acest grup de date.

Număr de ordine

(caseta 53)

Tip/lungime: an8

Se utilizează codul din apendicele D2.

OPERATOR destinatar desemnat

(caseta 53)

Numărul: 1

Acest grup de date poate fi utilizat pentru a indica faptul că mărfurile vor fi livrate unui destinatar desemnat.

Numărul de identificare al operatorului destinatar desemnat

(caseta 53)

Tip/lungime: an ..17

Se utilizează acest atribut pentru a introduce numărul de identificare a operatorului.

REZULTATUL CONTROLULUI

(caseta D)

Numărul: 1

Acest grup de date se utilizează atunci când un expeditor desemnat introduce declarația.

Codul rezultatului controlului

(caseta D)

Tip/lungime: an2

Se va utiliza codul A3.

Data limită

(caseta D)

Tip/lungime: n8

Se utilizează acest atribut.

SIGILII APLICATE

(caseta D)

Numărul: 1

Acest grup de date se utilizează atunci când un expeditor desemnat, a cărui autorizație prevede utilizarea de sigilii, introduce o declarație sau atunci când un titular al regimului este autorizat să utilizeze sigilii speciale.

Numărul de sigilii

(caseta D)

Tip/lungime: n ..4

Se utilizează acest atribut.

IDENTIFICAREA SIGILIILOR

(caseta D)

Numărul: 99

Acest grup de date este utilizat pentru identificarea sigiliilor.

Identificarea sigiliilor

(caseta D)

Tip/lungime: an ..20

Se utilizează acest atribut.

Identificarea sigiliilor LNG

Tip/lungime: a2

Se utilizează codul de limbă (LNG) care figurează în apendicele D2.

GARANȚIA

Numărul: 9

Se utilizează acest grup de date.

Tipul de garanție

(caseta 52)

Tip/lungime: an ..1

Se utilizează codul care figurează în apendicele D1.

REFERINȚA GARANȚIEI

(caseta 52)

Numărul: 99

Grupul de informații se folosește în cazul în care atributul „Tipul de garanție” conține codul „0”, „1”, „2”, „4” sau „9”.

NRG

(caseta 52)

Tip/lungime: an ..24

Atributul se folosește pentru inserarea numărului de referință al garanției (NRG) dacă atributul„Tipul de garanție” conține codul „0”, „1”, „2”, „4” sau „9”. În acest caz, atributul „Referința alt tip de garanție” nu poate fi folosit.

Numărul de Referință al Garanției (NRG) este alocat de biroul de garanție pentru identificarea fiecărei garanții și este structurat după cum urmează:

Câmpurile 1 și 2 se completează în conformitate cu explicațiile de mai sus.Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului în care a fost acceptată garanția (AA)

Numeric 2

97

2

Identificatorul țării unde a fost depusă garanția (codul de țară ISO alfa 2)

Alfabetic 2

IT

3

Identificator unic pentru acceptul dat de biroul de garanție per an și țară

Alfanumeric 12

1234AB788966

4

Cifra de siguranță

Alfanumeric 1

8

5

Identificator al garanției individuale prin intermediul documentului justificativ (1 literă + 6 cifre) sau ZERO pentru alte tipuri de garanții

Alfanumeric 7

A001017

Câmpul 3 trebuie să fie completat cu un identificator unic pe an și pe țara pentru acceptarea garanției, dat de biroul de garanție. Administrațiile naționale care doresc să aibă Numărul de Referință al Biroului Vamal corespunzător biroului de garanție inclus în NRG ar putea folosi până la primele șase caractere pentru introducerea numărului național al biroului de garanție.

Câmpul 4 trebuie să fie completat cu o valoare care servește drept cifră de siguranță pentru câmpurile 1-3 ale NRG. Acest câmp permite detectarea unei erori în citirea primelor patru câmpuri ale NRG.

Câmpul 5 este folosit numai când NRG este legat de o garanție individuală prin intermediul unor titluri, înregistrată în sistemul de tranzit computerizat. În acest caz, acest câmp trebuie completat cu identificatorul din documentul justificativ.

Altă referință de garanție

(caseta 52)

Tip/lungime: an ..35

Acest atribut se folosește în cazul în care atributul „Tip de garanție” conține alte coduri decât „0”, „1”, „2”, „4” sau „9”. În acest caz nu poate fi folosit atributul „NRG”.

Codul de acces

Tip/lungime: an4

Atributul se folosește în cazul în care se folosește atributul „NRG”, altfel acest atribut este opțional pentru statele membre. În funcție de tipul de garanție, este emis de biroul de garanție, de garant sau de titularul regimului

și folosit pentru a codifica o anumită garanție.

LIMITA DE VALABILITATE (UE)

Numărul: 1

Nu este valabil pentru UE

(caseta 52)

Tip/lungime: n1

Codul 0 = nu este utilizat pentru tranzitul unional.

LIMITA DE VALABILITATE (non-UE)

Numărul: 99

Nu este valabil pentru celelalte părți contractante

(caseta 52)

Tip/lungime: a2

Codul de țară care figurează în apendicele D2 se utilizează pentru a indica țara de tranzit comun respectivă.
Apendicele D1

CODURI FOLOSITE ÎN FORMULARE ( 13 )

TITLUL I

OBSERVAȚII GENERALE

Prezentul apendice nu conține decât cerințele speciale de bază care se aplică în cazul în care sunt folosite formularele pe suport hârtie. Atunci când formalitățile privind tranzitul sunt efectuate prin schimb de mesaje EDI, se aplică indicațiile din prezentul apendice, cu excepția cazului în care există o indicație contrară în apendicele C2 și D2.

Uneori sunt precizate cerințele privind tipul și lungimea datelor.

Codurile privind tipurile de date sunt următoarele:

a

alfabetic

n

numeric

an

alfanumeric

Numărul care urmează codului indică lungimea autorizată pentru date. Dacă înaintea indicației de lungime apar eventual două puncte, aceasta înseamnă că datele nu au o lungime fixă, ci pot fi alcătuite dintr-un număr de caractere egal cu cel indicat.

TITLUL II

CODURI

Caseta 1: Declarație

Prima subdiviziune

Codurile care se aplică (a2) sunt următoarele:

EX.

în cadrul schimburilor cu țările și teritoriile situate în afara teritoriului vamal al Uniunii, altele decât părțile contractante la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

pentru plasarea mărfurilor sub unul dintre regimurile vamale prevăzute în coloanele A și E din tabelul din apendicele C1 titlul I punctul B;

pentru atribuirea unor mărfuri uneia dintre destinațiile vamale prevăzute în coloanele C și D din tabelul din apendicele C1 titlul I punctul B;

pentru expedierea mărfurilor neunionale în cadrul unui schimb între state membre.

IM.

în cadrul schimburilor cu țările și teritoriile situate în afara teritoriului vamal al Uniunii, altele decât părțile contractante la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

pentru plasarea mărfurilor sub unul dintre regimurile vamale prevăzute în coloanele H-J din tabelul de la apendicele C1 titlul I punctul B;

Pentru plasarea mărfurilor neunionale sub un regim vamal în cadrul schimburilor comerciale dintre state membre.

EU.

în cadrul schimburilor cu părțile contractante la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.

pentru plasarea mărfurilor sub unul dintre regimurile vamale prevăzute în coloanele A, E și H-J din tabelul din apendicele C1 titlul I punctul B;

pentru atribuirea unor mărfuri uneia dintre destinațiile vamale prevăzute în coloanele C și D din tabelul din apendicele C1 titlul I punctul B;

CO.

pentru mărfuri unionale supuse unor măsuri speciale în timpul perioadei de tranziție de după aderarea unor noi state membre.

plasarea mărfurilor sub regim de antrepozit vamal pentru a beneficia de plata unor restituiri speciale la export înainte de export sau fabricare sub supraveghere vamală și sub control vamal al mărfurilor înainte de export și plata de restituiri la export.

pentru mărfuri unionale în cadrul schimburilor comerciale între părți din cadrul teritoriului vamal al Uniunii cărora li se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE și părți din cadrul acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste prevederi sau în cadrul unor schimburi comerciale între părți din cadrul acestor teritorii pentru care nu se aplică aceste prevederi.

Subdiviziunea a doua

Codurile care se aplică (a1) sunt următoarele:

A

pentru o declarație normală (regim normal, articolul 162 din cod).

B sau C

pentru o declarație simplificată (procedură simplificată, articolul 166 din cod)

D

pentru depunerea unei declarații normale (așa cum este prevăzută la codul A) înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile.

E sau F

pentru depunerea unei declarații simplificate (așa cum este prevăzută la codurile B sau C) înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile.

X sau Y

pentru o declarație suplimentară în contextul unei proceduri simplificate definite la codurile B sau C și E sau F.

Z

pentru o declarație suplimentară în contextul unei proceduri simplificate prevăzute la articolele 166 și 182 din cod.

Codurile D și F pot fi folosite numai în cadrul procedurii prevăzute la articolul 171 din cod, în cazul în care o declarație este depusă înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile.

Subdiviziunea a treia

Codurile care se aplică (an...5) sunt următoarele:

T1.

mărfuri care circulă în regim de tranzit unional extern.

T2.

mărfuri care circulă în regim de tranzit unional intern, în conformitate cu articolul 227 din cod, cu excepția cazului în care se aplică articolul 286 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.

T2F.

mărfuri care circulă în regim de tranzit unional intern, în conformitate cu articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

T2SM.

mărfuri plasate sub regimul de tranzit unional intern, în aplicarea articolului 2 din Decizia nr. 4/92 a Comitetului de Cooperare CEE-San Marino din 22 decembrie 1992

T.

trimiteri mixte prevăzute la articolul 286 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, caz în care trebuie tăiat cu o liniuță spațiul lăsat liber care urmează codului „T”.

T2L.

formular care atestă statutul vamal de mărfuri unionale

T2LF.

formular care atestă statutul vamal de mărfuri unionale cu destinația sau provenind dintr-o parte din cadrul teritoriului vamal al Uniunii unde nu se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE.

T2LSM.

formular care confirmă statutul mărfurilor cu destinația San Marino, în conformitate cu articolul 2 din Decizia nr. 4/92 a Comitetului de Cooperare CEE-San Marino din 22 decembrie 1992.

Caseta 2: Expeditor/Exportator

În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI. Numărul este structurat după cum urmează:Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Format

Exemple

1

Identificatorul statului membru care atribuie numărul (codul de țară ISO alfa 2)

Alfabetic 2

a2

PL

2

Identificator unic într-un stat membru

Alfanumeric 15

an..15

1234567890ABCDE

Exemplu:„PL1234567890ABCDE” pentru un exportator din Polonia (cod de țară: PL) al cărui număr unic național EORI este „1234567890ABCDE”.

Codul de țară: codurile alfabetice ale Uniunii pentru țări și teritorii se bazează pe codurile ISO alfa 2 (a2) în vigoare, în măsura în care acestea sunt compatibile cu codurile țărilor stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile Uniunii privind comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului ( 14 ).

Caseta 8: Destinatar

În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI, structurat așa cum se specifică în descrierea casetei 2.

În cazul în care este necesar un număr de identificare, iar declarația include detaliile aferente unei declarații sumare de ieșire după cum se prevede în apendicele A, se poate folosi un număr de identificare unic acordat de o țară terță, care a fost pus la dispoziția Uniunii de către țara terță respectivă.

Caseta 14: Declarant/Reprezentant

(a) Pentru a desemna declarantul sau statutul reprezentantului, se inserează unul dintre următoarele coduri (n1) înaintea numelui și adresei complete:

1.

Declarant

2.

Reprezentant (reprezentare directă în sensul articolului 18 alineatul (1) primul paragraf din cod)

3.

Reprezentant (reprezentare indirectă în sensul articolului 18 alineatul (1) primul paragraf din cod)

În cazul în care acest element de date este tipărit pe un document pe suport de hârtie, se include între paranteze pătrate ([1], [2] sau [3]).

(b) În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI, structurat așa cum se specifică în descrierea casetei 2.

Caseta 15 a: Codul țării de expediere/export

Se utilizează codurile țărilor introduse în caseta 2.

Caseta 17 a: Codul țării de destinație

Se utilizează codurile țărilor introduse în caseta 2.

Caseta 17b: Codul regiunii de destinație

Se utilizează codurile care urmează să fie adoptate de către statele membre.

Caseta 18: Naționalitatea mijlocului de transport la plecare

Se utilizează codurile țărilor introduse în caseta 2.

Caseta 19: Container (Ctr)

Codurile care se aplică (n1) sunt:

0

Mărfuri care nu sunt transportate în containere

1

Mărfuri transportate în containere.

Caseta 20: Condiții de livrare

Codurile și informațiile care figurează, dacă este cazul, în primele două subdiviziuni ale acestei casete sunt următoarele:Prima subdiviziune

Semnificație

A doua subdiviziune

Cod Incoterms

Incoterms – CCI/CEE

Loc care trebuie precizat

Cod aplicabil de regulă pentru transportul rutier și feroviar

DAF (Incoterms 2000)

Livrat la frontieră

Loc numit

Coduri aplicabile pentru toate modurile de transport

EXW (Incoterms 2010)

Franco fabrică

Loc numit

FCA (Incoterms 2010)

Franco transportator

Loc numit

CPT (Incoterms 2010)

Transport plătit până la

Loc de destinație numit

CIP (Incoterms 2010)

Transport și asigurare plătite până la

Loc de destinație numit

DAT (Incoterms 2010)

Livrat la terminal

Terminal în port numit sau loc de destinație numit

DAP (Incoterms 2010)

Livrat la locul convenit

Loc de destinație numit

DDP (Incoterms 2010)

Franco destinație vămuit

Loc de destinație numit

DDU (Incoterms 2000)

Franco destinație nevămuit

Loc de destinație numit

Coduri aplicabile de regulă pentru transportul maritim și pe căi navigabile interioare

FAS (Incoterms 2010)

Franco de-a lungul navei

Port de expediere numit

FOB (Incoterms 2010)

Franco la bord

Port de expediere numit

CFR (Incoterms 2010)

Cost și navlu

Port de destinație numit

CIF (Incoterms 2010)

Cost, asigurare și navlu

Port de destinație numit

DES (Incoterms 2000)

Franco navă nedescărcat

Port de destinație numit

DEQ (Incoterms 2000)

Franco pe chei

Port de destinație numit

XXX

Condiții de livrare, altele decât cele de mai sus

Descriere narativă a condițiilor de livrare prevăzute în contract

La cea de-a treia subdiviziune, statele membre pot cere următoarele precizări codificate (n1):

1.

loc situat pe teritoriul statului membru vizat

2.

loc situat pe teritoriul altui stat membru

3.

altele (loc situat în afara Uniunii).

Caseta 21: Naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera

Se utilizează codurile țărilor introduse în caseta 2.

Caseta 22: Moneda de facturare

Indicatorul monedei de facturare este format din codul monetar ISO alfa-3 (cod ISO 4217 pentru reprezentarea monedelor și tipurilor de fonduri).

Caseta 24: Natura tranzacției

Statele membre care solicită această informație trebuie să utilizeze codurile cu o singură cifră menționate în coloana A din tabelul prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 113/2010 al Comisiei ( 15 ) și să introducă cifra respectivă în partea stângă a casetei. De asemenea, statele membre pot prevedea adăugarea unei a doua cifre în partea dreaptă a casetei, care să fie reluată în coloana B a tabelului menționat anterior.

Caseta 25: Modul de transport la frontieră

Lista codurilor care se aplică (n1) este următoarea:Cod

Descriere

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Trimiteri poștale

7

Instalații de transport fixe

8

Transport pe căi navigabile interioare

9

Autopropulsare

Caseta 26: Modul de transport intern

Se aplică în acest caz codurile prevăzute pentru caseta 25.

Caseta 29: Biroul de ieșire/intrare

Codurile care sunt folosite (an8) respectă următoarea structură:

 Primele două caractere (a2) servesc la identificarea țării prin utilizarea codurilor de țară introduse în caseta 2.

 Cele șase caractere următoare (an6) reprezintă biroul implicat din această țară. În acest context, se sugerează adoptarea următoarei structuri:

 Primele trei caractere (a3) reprezintă UN/Locod urmat de o subdiviziune alfanumerică națională (an3). În cazul în care nu se utilizează această subdiviziune, se inserează „000”.

Exemplu: BEBRU000: BE = ISO 3166 pentru Belgia, BRU = UN/Locod pentru orașul Bruxelles, 000 pentru neutilizarea subdiviziunii.

Caseta 31: Colete și descrierea mărfurilor; marcaje și numere – numărul containerului/numerele containerelor – număr și tip

Tipul coletelor

Se utilizează următoarele coduri.

(Recomandarea ONU/CEE nr. 21/rev. 8.1, 12 iulie 2010)CODURILE AMBALAJELOR

Aerosol (tub spray)

AE

Fiolă neprotejată

AM

Fiolă protejată

AP

Atomizor

AT

Sac/pungă („bag”)

BG

Sac/pungă flexibil(ă)

FX

Sac/pungă de iută

GY

Sac/pungă jumbo

JB

Sac/pungă mare

ZB

Sac/pungă cu multipliuri

MB

Sac/pungă din hârtie

5M

Sac/pungă din hârtie cu multipliuri

XJ

Sac/pungă din hârtie cu multipliuri, rezistent(ă) la apă

XK

Sac/pungă din plastic

EC

Sac/pungă din folie fină de plastic

XD

Sac/pungă din plastic tip „polybag”

44

Sac/pungă mare pentru vrac („super bulk”)

43

Sac/pungă din material textil

5L

Sac/pungă din material textil, etanș(ă) la materiale sub formă de pulbere

XG

Sac/pungă din material textil, rezistent(ă) la apă

XH

Sac/pungă din material textil, fără căptușeală interioară sau dublură

XF

Sacoșă, geantă de mână

TT

Sac/pungă din țesătură de plastic

5H

Sac/pungă din țesătură de plastic, etanș(ă) la materiale sub formă de pulbere

XB

Sac/pungă din țesătură de plastic, rezistent(ă) la apă

XC

Sac/pungă din țesătură de plastic, fără căptușeală interioară sau dublură

XA

Balot comprimat

BL

Balot necomprimat

BN

Sferă

AL

Balon neprotejat

BF

Balon protejat

BP

Bară

BR

Butoi

BA

Butoi din lemn

2C

Butoi din lemn cu cep

QH

Bare în snop/mănunchi/legătură

BZ

Lighean

BM

Coș

BK

Coș cu toartă, din carton

HC

Coș cu toartă, din plastic

HA

Coș cu toartă, din lemn

HB

Centură

B4

Coș de gunoi

BI

Bloc

OK

Scânduri („board”) în snop/mănunchi/legătură

BY

Mosor

BB

Cupon

BT

Butelie de gaz

GB

Butelie neprotejată, bulboasă

BS

Butelie neprotejată, cilindrică

BO

Butelie protejată, bulboasă

BV

Butelie protejată, cilindrică

BQ

Navetă de sticle

BC

Casetă

BX

Cutie din aluminiu

4B

Cutie CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Cutie din plăci fibrolemnoase

4G

Cutie pentru lichide

BW

Cutie din lemn natural

4C

Cutie din plastic

4H

Cutie din plastic expandat

QR

Cutie din plastic rigid

QS

Cutie din placaj

4D

Cutie din lemn reconstituit

4F

Cutie din oțel

4 A

Cutie obișnuită din lemn natural

QP

Găleată

BJ

Vrac, gaz (la 1 031 mbar și 15 °C)

VG

Vrac, gaz lichefiat (la temperatură și presiune anormale)

VQ

Vrac, lichid

VL

Vrac, solid, particule fine („pudră”)

VY

Vrac, solid, granule („grăunțe”)

VR

Vrac, solid, particule mari („noduli”)

VO

Mănunchi

BH

Snop

BE

Snop de lemne

8C

Butoi mare („butt”)

BU

Cușcă

CG

Cușcă CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Cadru de protecție („roll cage”)

CW

Bidon cilindric

CX

Bidon dreptunghiular

CA

Cutie de tablă

CI

Prelată

CZ

Damigeană neprotejată

CO

Damigeană protejată

CP

Carte (card)

CM

Cărucior platformă

FW

Carton

CT

Cartuș

CQ

Ladă/cutie

CS

Ladă pentru mașină

7 A

Ladă izotermă

EI

Cutie tip grilaj

SK

Ladă din oțel

SS

Boxpalet

ED

Boxpalet din carton

EF

Boxpalet din metal

EH

Boxpalet din plastic

EG

Boxpalet din lemn

EE

Ladă din lemn

7 B

Bute („cask”)

CK

Cufăr/ladă

CH

Putinei

CC

Blister dublu

AI

Cufăr

CF

Sicriu

CJ

Colac

CL

Ambalaj compozit, recipient din sticlă

6P

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie din aluminiu

YR

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cilindru din aluminiu

YQ

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie din plastic expandat

YY

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cilindru din fibră

YW

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie din plăci fibrolemnoase

YX

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cilindru din placaj

YT

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie din plastic rigid

YZ

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie din oțel

YP

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cilindru din oțel

YN

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în coș de răchită

YV

Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie din lemn

YS

Ambalaj compozit, recipient din plastic

6H

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din aluminiu

YD

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cilindru din aluminiu

YC

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cilindru din fibră

YJ

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din plăci fibrolemnoase

YK

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cilindru din plastic

YL

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din placaj

YH

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cilindru din placaj

YG

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din plastic rigid

YM

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din oțel

YB

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cilindru din oțel

YA

Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din lemn

YF

Cornet

AJ

Recipient flexibil

IF

Recipient de un galon

GL

Recipient/container din metal

ME

Container, fără altă precizare decât cea de echipament de transport

CN

Container exterior

OU

Etui

CV

Ladă

CR

Ladă de bere

CB

Ladă din carton pentru mărfuri vrac

DK

Ladă din plastic pentru mărfuri vrac

DL

Ladă din lemn pentru mărfuri vrac

DM

Ladă înaltă

FD

Ladă pentru fructe

FC

Ladă din metal

MA

Navetă de lapte

MC

Ladă din carton, cu mai multe niveluri

DC

Ladă din plastic, cu mai multe niveluri

DA

Ladă din lemn, cu mai multe niveluri

DB

Ladă joasă

SC

Ladă din lemn

8 B

Coș pentru pește

CE

Cupă

CU

Cilindru

CY

Damigeană neprotejată

DJ

Damigeană protejată

DP

Distribuitor

DN

Bidon

DR

Bidon din aluminiu

1 B

Bidon din aluminiu, cu capac nedetașabil

GC

Bidon din aluminiu, cu capac detașabil

QD

Bidon din fibră

IG

Bidon din fier

DI

Bidon din plastic

IH

Bidon din plastic, cu capac nedetașabil

QF

Bidon din plastic, cu capac detașabil

QG

Bidon din placaj

1D

Bidon din oțel

1 A

Bidon din oțel, cu capac nedetașabil

QA

Bidon din oțel, cu capac detașabil

QB

Bidon din lemn

1 W

Plic/înveliș

EN

Înveliș din oțel

SV

Filmpac

FP

Butoiaș („firkin”)

FI

Flacon

FL

Sac flexibil „Flexibag”

FB

Bidon flexibil „Flexitank”

FE

Recipient pentru alimente („foodtainer”)

FT

Lădiță

FO

Cadru

FR

Grindă

GI

Grinzi în snop/mănunchi/legătură

GZ

Coș din nuiele

HR

Butoi mare („hogshead”)

HG

Lingou

IN

Lingouri în snop/mănunchi/legătură

IZ

Recipient mare pentru vrac

WA

Recipient mare pentru vrac, din aluminiu

WD

Recipient mare pentru vrac lichid, din aluminiu

WL

Recipient mare pentru vrac, din aluminiu, presurizat > 10 kpa

WH

Recipient mare pentru vrac, din material compozit

ZS

Recipient mare pentru vrac lichid, din material compozit, plastic flexibil

ZR

Recipient mare pentru vrac, din material compozit, plastic flexibil, presurizat

ZP

Recipient mare pentru vrac solid, din material compozit, plastic flexibil

ZM

Recipient mare pentru vrac lichid, din material compozit, plastic rigid

ZQ

Recipient mare pentru vrac, din material compozit, plastic rigid, presurizat

ZN

Recipient mare pentru vrac solid, din material compozit, plastic rigid

PLN

Recipient mare pentru vrac, din plăci fibrolemnoase

 

Recipient mare pentru vrac, flexibil

ZU

Recipient mare pentru vrac, din metal

WF

Recipient mare pentru vrac lichid, din metal

WM

Recipient mare pentru vrac, din alt metal decât oțelul

ZV

Recipient mare pentru vrac, din metal, presiune 10 kpa

WJ

Recipient mare pentru vrac, din lemn natural

ZW

Recipient mare pentru vrac, din lemn natural, cu dublură

WU

Recipient mare pentru vrac, din hârtie cu multipliuri

ZA

Recipient mare pentru vrac, din hârtie cu multipliuri, rezistent la apă

ZC

Recipient mare pentru vrac, din folie fină de plastic

WS

Recipient mare pentru vrac, din placaj

ZX

Recipient mare pentru vrac, din placaj, cu dublură

WY

Recipient mare pentru vrac, din lemn reconstituit

ZY

Recipient mare pentru vrac, din lemn reconstituit, cu dublură

WZ

Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid

AA

Recipient mare pentru vrac lichid, din plastic rigid, independent

ZK

Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, independent, presurizat

ZH

Recipient mare pentru vrac solid, din plastic rigid, independent

ZF

Recipient mare pentru vrac lichid, din plastic rigid, cu echipament de structură

ZJ

Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, cu echipament de structură, presurizat

ZG

Recipient mare pentru vrac solid, din plastic rigid, cu echipament de structură

ZD

Recipient mare pentru vrac, din oțel

WC

Recipient mare pentru vrac lichid, din oțel

WK

Recipient mare pentru vrac, din oțel, presurizat > 10 kpa

WG

Recipient mare pentru vrac, din material textil, fără căptușeală interioară/dublură

WT

Recipient mare pentru vrac, din material textil, cu căptușeală interioară

WV

Recipient mare pentru vrac, din material textil, cu căptușeală interioară și dublură

WX

Recipient mare pentru vrac, din material textil, cu dublură

WW

Recipient mare pentru vrac, din țesătură de plastic, cu căptușeală interioară

WP

Recipient mare pentru vrac, cu textură de plastic, cu căptușeală interioară și dublură

WR

Recipient mare pentru vrac, cu textură de plastic, cu căptușeală interioară și dublură

WQ

Recipient mare pentru vrac, din țesătură de plastic, fără căptușeală interioară/dublură

WN

Borcan

JR

Canistră cilindrică

JY

Canistră din plastic

3H

Canistră din plastic cu capac nedetașabil

QM

Canistră din plastic cu capac detașabil

QN

Canistră dreptunghiulară

JC

Canistră din oțel

3 A

Canistră din oțel cu capac nedetașabil

QK

Canistră din oțel cu capac detașabil

QL

Carafă

JG

Sac/sacoșă din iută

JT

Butoiaș din metal („keg”)

KG

Kit (set, garnitură, trusă)

KI

Ladă mare de tip container („liftvan”)

LV

Buștean

LG

Bușteni în snop/mănunchi/legătură

LZ

Lot

LT

Lădiță de lemn („lug”)

LU

Bagaj

LE

Rogojină

MT

Cutie de chibrituri

MX

Definiție comună

ZZ

Set de cutii

NS

Plasă

NT

Plasă tubulară din plastic

NU

Plasă tubulară din material textil

NV

Indisponibil

NA

Cutie „Octabin”

OT

Ambalaj („package”)

PK

Ambalaj din carton, cu orificii de prindere pentru sticle

IK

Ambalaj de prezentare din metal

IB

Ambalaj de prezentare din plastic

ID

Ambalaj de prezentare din lemn

IC

Ambalaj tubular

IA

Ambalaj învelit în hârtie

IF

Ambalaj cu fereastră

IE

Pachet

PA

Găleată

PL

Palet

PX

Palet, 100 × 110 cm

AH

Palet, AS 4068-1993

OD

Boxpalet („pallet box”)

PB

Palet, CHEP 100 cm × 120 cm

OC

Palet, CHEP 40 cm × 60 cm

OA

Palet, CHEP 80 cm × 120 cm

OB

Palet, ISO T11

OE

Palet modular înălțat, 80 cm × 100 cm

PD

Palet modular înălțat, 80 cm × 120 cm

PE

Palet modular înălțat, 80 cm × 60 cm

AF

Palet cu mărfuri, înfășurat în folie termoretractabilă

AG

Palet „triwall”

TW

Palet din lemn

8 A

Covată

P2

Colet

PC

Țarc

PF

Bucată

PP

Țeavă

PI

Țevi în snop/mănunchi/legătură

PV

Urcior

PH

Scândură („plank”)

PN

Scânduri („planks”) în snop/mănunchi/legătură

PZ

Platformă, cu greutate sau dimensiune nespecificate

OF

Oală

PT

Punguță

PO

Coșuleț pentru fructe

PJ

Rastel

RK

Suport de haine

RJ

Recipient din fibră

AB

Recipient din sticlă

GR

Recipient din metal

MR

Recipient din hârtie

AC

Recipient din plastic

PR

Recipient învelit în plastic

MW

Recipient din lemn

AD

Plasă de legume-fructe

RT

Bobină

RL

Inel

RG

Stinghie

RD

Stinghii în snop/mănunchi/legătură

RZ

Rulou

RO

Săculeț

SH

Sac

SA

Sac cu multipliuri

MS

Cufăr mare

SE

Folie

ST

Folie din plastic

SP

Tablă

SM

Tablă în snop/mănunchi/legătură

SZ

Ambalaj termoretractabil

SW

Sanie („skid”)

SI

Foaie calandrată

SB

Manșon

SY

Folie-palet

SL

Cutie cu fus („spindle”)

SD

Tambur/mosor

SO

Valiză

SU

Tabletă

T1

Cisternă universală

TG

Cisternă cilindrică

TY

Cisternă dreptunghiulară

TK

Cutie de ceai

TC

Butoiaș („tierce”)

ST

Cutie de conserve

T1

Tavă

PU

Tavă pentru aranjat pe orizontală articole plate

GU

Tavă din carton, pe un nivel, fără capac

DV

Tavă din plastic, pe un nivel, fără capac

DS

Tavă din polistiren, pe un nivel, fără capac

DU

Tavă din lemn, pe un nivel, fără capac

DT

Tavă rigidă cu capac, care poate fi dispusă în teancuri (CEN TS 14482:2002)

IL

Tavă din carton, pe două niveluri, fără capac

DY

Tavă din plastic, pe două niveluri, fără capac

DW

Tavă din lemn, pe două niveluri, fără capac

DX

Cufăr/geamantan

TR

Legătură

TS

Bac

TB

Bac cu capac

TL

Tub

TU

Tub deformabil

TD

Tub cu cioc

TV

Tuburi în snop/mănunchi/legătură

TZ

Butoi mare („tun”)

TE

Pneu

TU

Fără cușcă (despre animale)

UC

Unitate

UN

Neambalat sau neîmpachetat

NE

Neambalat sau neîmpachetat, mai multe unități

NG

Neambalat sau neîmpachetat, o singură unitate

NF

Ambalaj vidat

VP

„Vanpack”

VK

Cuvă

VA

Neambalat sau neîmpachetat

NE

Vehiculul

VN

Damigeană cu învelitoare din răchită

WB

Caseta 33: Codul mărfurilor

Prima subdiviziune (8 cifre)

Se completează folosind pozițiile din Nomenclatura Combinată.

În cazul în care formularul este folosit pentru regimul de tranzit unional, această subdiviziune se completează cu codul format din cel puțin șase cifre din Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor. Totuși, se utilizează poziția din Nomenclatura combinată atunci când acest lucru este prevăzut de legislația Uniunii.

Subdiviziunea a doua (două caractere)

Se completează conform codului TARIC (două caractere pentru aplicarea unor măsuri specifice ale Uniunii în ceea ce privește formalitățile care trebuie îndeplinite la destinație).

Subdiviziunea a treia (patru caractere)

Se completează în conformitate cu codul TARIC (primul cod adițional).

Subdiviziunea a patra (patru caractere)

Se completează în conformitate cu codul TARIC (al doilea cod adițional).

Subdiviziunea a cincea (patru caractere)

Coduri care sunt adoptate de către statele membre implicate.

Caseta 34 a: Codul țării de origine

Se utilizează codurile țărilor introduse în caseta 2.

Caseta 34b: Codul regiunii de origine/de producție

Coduri care sunt adoptate de către statele membre implicate.

Caseta 36: Preferință

Codurile care sunt înscrise în această casetă sunt coduri de trei cifre, formate dintr-un element cu o cifră, menționat la punctul 1, urmat de un element cu două cifre, menționat la punctul 2

Se aplică următoarele coduri:

1. Prima cifră a codului

1

Regim tarifar „erga omnes”

2

Sistem de preferințe generalizate (SPG)

3

Preferințe tarifare alte decât cele menționate la codul 2

4

Taxe vamale în temeiul acordurilor de uniune vamală încheiate de Uniunea Europeană

2. Următoarele două cifre ale codului

00

Niciunul dintre următoarele cazuri

10

Suspendare tarifară

15

Suspendare tarifară cu destinație finală

18

Suspendare tarifară cu certificat privind natura specială a produsului

19

Suspendare temporară pentru produsele importate cu certificat de navigabilitate

20

Contingent tarifar ( *2 )

23

Contingent tarifar cu destinație finală (*2) 

25

Contingent tarifar cu certificat privind natura specială a produsului (*2) 

28

Contingent tarifar după perfecționarea pasivă (*2) 

40

Destinație finală care rezultă din Tariful Vamal Comun

50

Certificat privind natura specială a produsului

Caseta 37: Regim

A.    Prima subdiviziune

Codurile care trebuie înscrise în această subdiviziune sunt coduri de patru cifre, formate dintr-un cod de două cifre care reprezintă regimul solicitat, urmat de un al doilea cod de două cifre care reprezintă regimul precedent. Lista codurilor de două cifre este prezentată în continuare.

Prin „regim precedent” se înțelege regimul sub care au fost plasate mărfurile înainte de a fi plasate sub regimul solicitat.

Se precizează că, în cazul în care regimul precedent este un regim de antrepozit vamal sau de admitere temporară sau în cazul în care mărfurile provin dintr-o zonă liberă, codul aferent acestora nu poate fi utilizat decât dacă mărfurile nu au fost plasate sub un regim special (perfecționare activă, perfecționare pasivă).

De exemplu: reexportul mărfurilor importate în cadrul regimului vamal de perfecționare activă și plasate apoi sub regim de antrepozit vamal = 3151 (și nu 3171) (prima operațiune = 5100; cea de-a doua operațiune = 7151; reexport = 3151).

De asemenea, plasarea sub unul dintre regimurile suspensive menționate anterior în momentul reimportului de mărfuri care în prealabil au fost exportate temporar se analizează ca un simplu import sub acest regim. Reimportul nu este avut în vedere decât în momentul punerii în liberă circulație a produselor respective.

De exemplu: introducerea în consum simultan cu punerea în liberă circulație a unui produs exportat în cadrul regimului vamal de perfecționare pasivă și plasat în momentul reimportului sub regim de antrepozit vamal = 6121 (și nu 6171) (prima operațiune: export temporar pentru perfecționare pasivă = 2100; cea de-a doua operațiune: plasarea sub regimul antrepozitului vamal = 7121; a treia operațiune: introducerea în consum + punere în liberă circulație = 6121).

În lista prezentată în continuare, codurile marcate cu litera (a) nu pot fi folosite ca prim element al codului regimului, dar contribuie la indicarea regimului precedent.

De exemplu: 4054 = punerea în liberă circulație și introducerea în consum a mărfurilor plasate în prealabil sub regim de perfecționare activă în alt stat membru.

Lista regimurilor în scopul codificării

Aceste elemente de bază trebuie să fie combinate două câte două pentru a forma un cod de patru cifre.

00.

Acest cod este utilizat pentru a indica faptul că nu există niciun regim precedent (a)

01.

Punere în liberă circulație a mărfurilor cu reexpediere simultană în cadrul schimburilor comerciale dintre părți din cadrul teritoriului vamal al Uniunii cărora li se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE și părți din cadrul acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste prevederi, sau în cadrul schimburilor între părți din cadrul acestui teritoriu unde nu se aplică aceste prevederi.

Punerea în liberă circulație a unor mărfuri cu reexpediere simultană în cadrul schimburilor comerciale dintre Uniune și țările cu care aceasta a format o uniune vamală.

Exemplu: Mărfuri care sosesc dintr-o țară terță, puse în liberă circulație în Franța și având ca destinație Insulele Anglo-Normande.

02.

Punere în liberă circulație a mărfurilor în vederea aplicării regimului de perfecționare activă (sistemul cu rambursare). (a)

Explicație: Perfecționare activă (sistem cu rambursare) în conformitate cu articolul 256 din cod.

07.

Punere în liberă circulație și plasarea, în mod simultan, sub un regim de antrepozit altul decât un regim de antrepozit vamal.

Explicație: Acest cod este folosit în cazul în care mărfurile sunt puse în liberă circulație, dar TVA-ul și accizele pentru acestea nu au fost achitate.

Exemple: Sunt puse în liberă circulație mașini importate, dar fără achitarea TVA-ului. În cazul în care acestea sunt depozitate într-un antrepozit sau spațiu fiscal, TVA-ul este suspendat.

Sunt puse în liberă circulație țigarete importate, fără ca TVA-ul și accizele să fie achitate. În cazul în care acestea sunt depozitate într-un antrepozit sau spațiu fiscal, TVA-ul și accizele sunt suspendate.

10.

Export definitiv.

Exemplu: Export normal de mărfuri din Uniune către o țară terță, dar și export de mărfuri din Uniune către părți din cadrul teritoriului vamal al Uniunii cărora nu li se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

11.

Exportul produselor compensatoare obținute din mărfuri echivalente în cadrul regimului de perfecționare activă înainte ca mărfurile de import să fie plasate sub regim.

Explicație: Export prealabil (EX-IM) în conformitate cu articolul 223 alineatul (2) litera (c) din cod.

Exemplu: Export de țigarete fabricate din foi de tutun din Uniune înaintea plasării tutunului care provine din țări terțe sub regimul de perfecționare activă.

21.

Export temporar sub regimul de perfecționare pasivă.

Exemplu: Explicație: Regim de perfecționare pasivă în temeiul articolelor 259-262 din cod. A se vedea de asemenea codul 22.

22.

Export temporar altul decât cel menționat la codul 21.

Exemplu: Aplicarea simultană a regimului de perfecționare pasivă și a regimului economic de perfecționare pasivă produselor textile [Regulamentul (CE) nr. 3036/94 al Consiliului].

23.

Export temporar în vederea reintroducerii în aceeași stare.

Exemplu: Export temporar de articole pentru expoziții, cum ar fi eșantioane, echipamente profesionale etc.

31.

Reexport.

Explicație: Reexportul mărfurilor neunionale în urma unui regim suspensiv.

Exemplu: Mărfurile sunt plasate în regim de antrepozit vamal și declarate ulterior pentru reexport.

40.

Introducere în consum simultan cu punerea în liberă circulație de mărfuri care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA.

Exemplu: Mărfuri care provin dintr-o țară terță, cu plata taxelor vamale și a TVA-ului.

41.

Introducerea în consum simultan cu punerea în liberă circulație de mărfuri plasate sub regim de perfecționare activă (sistem cu rambursare). (a)

Exemplu: Regim de perfecționare activă cu plata taxelor vamale și a taxelor naționale la import.

42.

Introducere în consum simultan cu punerea în liberă circulație de mărfuri care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către un alt stat membru și, după caz, în regim suspensiv de accize.

Explicație: Scutirea de la plata TVA-ului și, după caz, suspendarea de la plata accizelor se acordă deoarece importul este urmat de o livrare sau de un transfer al mărfurilor în interiorul Uniunii către un alt stat membru. În acest caz, TVA-ul și, după caz, acciza va trebui plătit(ă) în statul membru de destinație finală. Pentru a recurge la acest regim, persoanele trebuie să îndeplinească condițiile enumerate la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE și, după caz, condițiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE.

Exemplul 1: Import de mărfuri cu scutire de TVA și recurgerea la serviciile unui reprezentant fiscal.

Exemplul 2: Mărfuri accizabile importate dintr-o țară terță, care sunt puse în liberă circulație și care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către un alt stat membru. Punerea în liberă circulație este imediat urmată de o mișcare sub regim suspensiv de accize de la locul de import, inițiată de către un expeditor înregistrat în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE.

43.

Punerea în liberă circulație simultan cu introducerea în consum a mărfurilor în cadrul aplicării în timpul perioadei de tranziție care urmează aderării unor noi state membre a unor măsuri specifice privind perceperea unei sume.

Exemplu: Punerea în liberă circulație a unor produse agricole în cadrul aplicării, în timpul unei perioade de tranziție specifice care urmează aderării unor noi state membre, a unui regim vamal special sau a unor măsuri speciale instaurate între noile state membre și restul Uniunii, de același tip ca cele aplicate la momentul respectiv ES și PT.

45.

Punerea în liberă circulație și introducerea în consum a mărfurilor fie cu TVA, fie cu accize și plasarea acestora sub un regim de antrepozit fiscal.

Explicație: Scutire de TVA sau de accize cu plasarea mărfurilor sub un regim de antrepozit fiscal.

Exemple: Țigările importate dintr-o țară terță sunt puse în liberă circulație, iar TVA-ul a fost achitat. Accizele sunt suspendate pe perioada cât acestea sunt depozitate într-un antrepozit sau spațiu fiscal.

Țigările importate dintr-o țară terță sunt puse în liberă circulație, iar accizele sunt achitate. TVA-ul este suspendat pentru perioada cât acestea sunt depozitate într-un antrepozit fiscal sau într-un spațiu aprobat.

48.

Introducerea în consum simultan cu punerea în liberă circulație a unor produse de înlocuire în cadrul regimului vamal de perfecționare pasivă, înainte de exportul mărfurilor sub export temporar.

Explicație: Sistemul de schimb standard (IM-EX), import anticipat în conformitate cu articolul 262 alineatul (1) din cod.

49.

Introducerea în consum a mărfurilor unionale în cadrul schimburilor comerciale între părțile din cadrul teritoriului vamal al Uniunii cărora li se aplică prevederile Directivei 2006/112/CE și părți din cadrul acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste prevederi, sau în cadrul schimburilor comerciale între părți din cadrul acestui teritoriu unde nu se aplică aceste prevederi.

Introducerea în consum a mărfurilor în cadrul schimburilor comerciale dintre Uniune și țările cu care aceasta a creat o uniune vamală.

Explicație: Import cu introducerea în consum a mărfurilor care provin din părțile Uniunii cărora nu li se aplică Directiva 2006/112/CE. Utilizarea declarațiilor vamale este prevăzută la articolul 134 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

Exemple: Mărfuri care sosesc din Martinica și sunt puse în consum în Belgia.

Mărfuri care sosesc din Andorra și sunt puse în consum în Germania.

51.

Regim de perfecționare activă.

Explicație: Perfecționare activă în conformitate cu articolul 256 din cod.

53.

Import în regim de admitere temporară.

Exemplu: Admitere temporară, de exemplu pentru o expoziție.

54.

Perfecționare activă într-un alt stat membru (fără ca mărfurile să fie puse în liberă circulație pe teritoriul respectivului stat membru) (a).

Explicație: Acest cod se folosește pentru a înregistra operațiunea în scopul obținerii unor statistici referitoare la schimburile comerciale din interiorul Uniunii.

Exemplu: Se plasează sub regim de perfecționare activă în Belgia mărfuri dintr-o țară terță (5100). După ce au fost supuse perfecționării active, acestea sunt expediate în Germania pentru a fi puse în liberă circulație acolo (4054) sau pentru a face obiectul unei perfecționări suplimentare (5154).

61.

Reimport simultan cu punere în liberă circulație și introducere în consum de mărfuri care nu fac obiectul unei livrări scutite de TVA.

63.

Reimport simultan cu punere în liberă circulație și introducere în consum de mărfuri care fac obiectul unei livrări scutite de TVA în alt stat membru și, după caz, în regim suspensiv de accize.

Explicație: Scutirea de la plata TVA-ului și, după caz, suspendarea de la plata accizelor se acordă deoarece reimportul este urmat de o livrare sau de un transfer al mărfurilor în interiorul Uniunii către un alt stat membru. În acest caz, TVA-ul și, după caz, acciza va trebui plătit(ă) în statul membru de destinație finală. Pentru a recurge la acest regim, persoanele trebuie să îndeplinească condițiile enumerate la articolul 143 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE și, după caz, condițiile enumerate la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE.

Exemplul 1: Reimport după perfecționare pasivă sau export temporar, eventuala datorie TVA imputându-se unui reprezentant fiscal.

Exemplul 2: Mărfuri accizabile reimportate după perfecționare pasivă și puse în liberă circulație, care fac obiectul unei livrări scutite de TVA către un alt stat membru. Punerea în liberă circulație este imediat urmată de o mișcare sub regim suspensiv de accize de la locul de reimport, inițiată de către un expeditor înregistrat în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE.

68.

Reimport cu introducere parțială în consum și simultan cu punere în liberă circulație și plasare sub un regim de antrepozit, altul decât un regim de antrepozit vamal.

Exemplu: Băuturile alcoolice transformate sunt reimportate și plasate în antrepozit de accize.

71.

Plasarea mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal.

Explicație: Plasarea mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal. Acest lucru nu aduce atingere plasării simultane a mărfurilor într-un antrepozit de accize sau într-un antrepozit TVA, de exemplu.

76.

Plasarea mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal pentru a beneficia de plata unor restituiri speciale la export înainte de export.

Exemplu: Carne dezosată de masculi adulți din specia bovine plasată sub regim de antrepozit vamal înainte de export [articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei din 24 noiembrie 2006 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirii speciale la export pentru carnea dezosată de masculi adulți din specia bovină, plasată sub regim de antrepozit vamal înainte de export ( 16 )].

77.

Fabricarea mărfurilor sub supravegherea vamală a autorităților vamale și sub control vamal [în sensul articolului 5 alineatul (27) din cod] înainte de export și de plata unor restituiri la export.

Exemplu: Conserve de carne de vită și mânzat fabricate sub supravegherea autorităților vamale și sub control vamal înainte de export [articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind normele speciale de aplicare a restituirilor la export pentru anumite conserve de carne de vită și mânzat ( 17 )].

78.

Intrarea mărfurilor pentru o zonă liberă (a)

91.

Plasarea mărfurilor în regim de transformare sub control vamal. (a)

92.

Transformare sub control vamal într-un alt stat membru (fără ca mărfurile să fi fost puse în liberă circulație pe teritoriul său).(a)

Explicație: Acest cod se folosește pentru a înregistra operațiunea în scopul obținerii unor statistici referitoare la schimburile comerciale din interiorul Uniunii.

Exemplu: Mărfurile dintr-o țară terță sunt transformate sub control vamal în Belgia (9100). După ce au fost supuse transformării, acestea sunt expediate în Germania pentru a fi puse în liberă circulație acolo (4092).

B.    A doua subdiviziune

1. În cazul în care această casetă este folosită pentru a preciza un regim unional, trebuie folosit un cod format dintr-un caracter alfabetic urmat de două caractere alfanumerice; primul caracter indică o categorie de măsuri în conformitate cu următoarea defalcare:Perfecționare activă

Axx

Perfecționarea pasivă

Bxx

Scutire de taxe vamale

Cxx

Admitere temporară

Dxx

Produse agricole

Exx

Altele

FxxPerfecționare activă (PA)

Articolul 256 din cod

Regim

Cod

Import

Mărfuri plasate sub un regim PA după exportul anticipat al produselor transformate obținute din lapte sau produse lactate

A01

Mărfuri plasate sub un regim PA care urmează să fie folosite în scopuri militare în străinătate

A02

Mărfuri plasate sub un regim PA care urmează să fie reexportate către platoul continental

A03

Mărfuri plasate sub un regim PA (numai TVA)

A04

Mărfuri plasate sub un regim PA (numai TVA) care urmează să fie reexportate către platoul continental

A05

 

 

 

 

Mărfuri plasate sub un regim PA fără suspendare a accizelor.

A08

Export

Produse transformate obținute din lapte sau produse lactate

A51

Produse transformate plasate sub un regim PA (numai TVA)

A52

Produse transformate plasate sub un regim PA care urmează să fie folosite în scopuri militare în străinătate

A53Perfecționare pasivă (PP)

Articolul 259 din cod

Regim

Cod

Import

Produse transformate reintroduse în statul membru în care au fost achitate taxele

B01

Produse transformate reintroduse după reparare sub garanție

B02

Produse transformate reintroduse după înlocuire sub garanție

B03

Produse transformate reintroduse după PP și suspendare a TVA în caz de destinație finală

B04

Importul prealabil de produse transformate în cadrul regimului de perfecționare pasivă.

B07

 

 

Export

Mărfuri importate pentru PA exportate pentru reparare sub PP

B51

Mărfuri importate pentru PA exportate pentru înlocuire sub garanție

B52

PP în temeiul acordurilor cu țările terțe, eventual combinate cu PP TVA

B53

Numai PP TVA

B54Scutire de taxe vamale

[Regulamentul (CE) nr. 1186/2009]

 

Număr articol

Cod

Scutiri de taxe la import

Bunuri personale aparținând persoanelor fizice care își transferă reședința obișnuită în Uniune

3

C01

Trusouri și obiecte de uz gospodăresc importate cu ocazia căsătoriei

12 alineatul (1)

C02

Cadouri oferite în mod obișnuit cu ocazia căsătoriei

12 alineatul (2)

C03

Bunuri personale dobândite prin moștenire

17

C04

Uniforme, rechizite și obiecte de uz gospodăresc pentru elevi și studenți

21

C06

Trimiteri cu valoare neglijabilă

23

C07

Mărfuri care fac obiectul unor trimiteri de la o persoană particulară la alta

25

C08

Bunuri de capital și alte echipamente importate cu ocazia unui transfer de activități dintr-o țară terță în Uniune

28

C09

Bunuri de capital și alte echipamente care aparțin unor persoane care exercită o profesie liberală, precum și unor persoane juridice care exercită o activitate nonprofit

34

C10

Materiale cu caracter educativ, științific și cultural; instrumente și aparate științifice, așa cum sunt enumerate în anexa I

42

C11

Materiale cu caracter educativ, științific și cultural; instrumente și aparate științifice, așa cum sunt enumerate în anexa II

43

C12

Materiale cu caracter educativ, științific și cultural; instrumente și aparate științifice importate exclusiv în scopuri necomerciale (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte)

44-45

C13

Echipamente importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau un organism de cercetare științifică cu sediul în afara Uniunii

51

C14

Animale de laborator și substanțe biologice sau chimice destinate cercetării

53

C15

Substanțe terapeutice de origine umană și reactivi folosiți pentru stabilirea grupelor sanguine și a tipului de țesut

54

C16

Instrumente și aparate pentru cercetarea medicală, necesare stabilirii diagnosticelor sau realizării unor tratamente medicale

57

C17

Substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor

59

C18

Produse farmaceutice utilizate cu ocazia evenimentelor sportive internaționale

60

C19

Bunuri pentru organizații de binefacere sau filantropice

61

C20

Articole din anexa III destinate nevăzătorilor

66

C21

Articole din anexa IV destinate nevăzătorilor, importate de persoanele nevăzătoare înseși pentru uzul propriu (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte).

67 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2)

C22

Articole din anexa IV destinate nevăzătorilor, importate de anumite instituții sau organizații (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte)

67 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2)

C23

Articole din anexa IV destinate altor persoane cu handicap (altele decât persoanele nevăzătoare) importate chiar de către persoanele cu handicap pentru uzul propriu (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte)

68 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2)

C24

Articole din anexa IV destinate altor persoane cu handicap (altele decât persoanele nevăzătoare) importate de anumite instituții sau organizații (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte)

68 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2)

C25

Mărfuri importate pentru ajutorarea victimelor unor dezastre

74

C26

Decorații onorifice sau premii

81

C27

Cadouri primite în cadrul relațiilor internaționale

82

C28

Bunuri destinate folosirii de către monarhi sau șefi de state

85

C29

Eșantioane de mărfuri cu valoare nesemnificativă importate pentru promoții comerciale

86

C30

Broșuri și articole cu caracter publicitar importate pentru promoții comerciale

87-89

C31

Produse folosite sau consumate la un târg comercial sau o altă manifestare similară

90

C32

Mărfuri importate pentru studii, analize sau testări

95

C33

Trimiteri către organizații competente în domeniul protecției drepturilor de autor sau al protecției proprietății industriale și comerciale

102

C34

Documentație cu caracter turistic

103

C35

Documente și articole diverse

104

C36

Materiale auxiliare pentru arimarea și protecția mărfurilor în timpul transportului

105

C37

Paie, furaje și alimente necesare animalelor în timpul transportării lor

106

C38

Carburanți și lubrifianți prezenți la bordul vehiculelor cu motor terestre și în containerele cu destinații speciale

107

C39

Materiale pentru cimitire și monumente comemorative ale victimelor de război

112

C40

Sicrie, urne funerare și articole de ornament funerar

113

C41

Scutiri de taxe la export

Animale domestice exportate cu ocazia unui transfer de activități agricole din Uniune într-o țară terță

115

C51

Furaje și alimente care însoțesc animalele pe durata exportului acestora

121

C52Admitere temporară

Regim

Articol din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446

Cod

Paleții

208 și 209

D01

Containere

210 și 211

D02

Mijloacele de transport

212

D03

Efecte personale și mărfuri destinate utilizării în cadrul unei activități sportive importate de călători

219

D04

Material pentru bunăstarea marinarilor

220

D05

Materiale folosite în lupta împotriva efectelor catastrofelor

221

D06

Echipamente medicale, chirurgicale și de laborator

222

D07

Animale

223

D08

Mărfuri pentru activități tradiționale în zona de frontieră

224

D09

Suporturi de sunet, imagine sau date

225

D10

Materiale publicitare

225

D11

Echipamente profesionale

226

D12

Materiale pedagogice și echipamente științifice

227

D13

Ambalaje, pline

228

D14

Ambalaje, goale

228

D15

Forme, matrițe, calapoade, desene, schițe, instrumente de măsurare, verificare și testare și alte articole similare

229

D16

Unelte și instrumente speciale

230

D17

Mărfuri care urmează să fie testate

231 litera (a)

D18

Mărfuri importate în cadrul unui contract de vânzare sub rezerva unei testări cu rezultate satisfăcătoare

231 litera (b)

D19

Mărfuri folosite pentru efectuarea testărilor

231 litera (c)

D20

Eșantioane

232

D21

Mijloace de înlocuire pentru producție

233

D22

Mărfuri care urmează să fie expuse sau folosite cu ocazia unor evenimente deschise publicului larg

234 alineatul (1)

D23

Expediere cu posibilitate de returnare (șase luni)

234 alineatul (2)

D24

Obiecte de artă sau de colecție și antichități

234 alineatul (3) litera (a)

D25

Mărfuri importate în vederea vânzării prin licitație

234 alineatul (3) litera (b)

D26

Piese de schimb, accesorii și echipamente

235

D27

Mărfuri importate în situații speciale fără incidență în plan economic

236 litera (b)

D28

Mărfuri importate cu titlu ocazional pentru o perioadă care nu depășește trei luni

236 litera (a)

D29

Admitere temporară cu scutire parțială de taxe la import

206

D51Produse agricole

Regim

Cod

Import

Aplicarea prețului unitar pentru determinarea valorii în vamă a anumitor mărfuri perisabile [articolul 74 alineatul (2) litera (c) din cod și articolul 142 alineatul (6)] din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447

E01

Valori forfetare la import [de exemplu: Regulamentul (UE) nr. 543/2011]

E02

Export

Produse agricole pentru care se solicită o restituire, care face obiectul unui certificat de export (mărfuri incluse în anexa I).

E51

Produse agricole pentru care se solicită o restituire, care nu necesită un certificat de export (mărfurile incluse în anexa I).

E52

Produse agricole exportate în cantități mici pentru care se solicită o restituire, care nu necesită un certificat de export (mărfuri incluse în anexa I).

E53

Produse agricole pentru care se solicită o restituire, în baza unui certificat de restituire (mărfuri neincluse în anexa I).

E61

Produse agricole pentru care se solicită o restituire, care nu necesită un certificat de restituire (mărfuri neincluse în anexa I).

E62

Produse agricole exportate în cantități mici pentru care se solicită o restituire, fără certificat de restituire (mărfuri neincluse în anexa I).

E63

Produse agricole exportate în cantități mici pentru care se solicită o restituire și de care nu se ține seama la calcularea ratelor minime de control.

E71

Altele

Regim

Cod

Import

Scutire de taxe la import pentru mărfuri reintroduse (articolul 203 din cod)

F01

Scutire de taxe la import pentru mărfuri reintroduse [situații speciale prevăzute la articolul 159 din [Regulamentul delegat (UE) 2015/2446: mărfuri agricole]

F02

Scutire de taxe la import pentru mărfuri reintroduse [situații speciale prevăzute la articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446: reparație sau readucere în stare bună]

F03

Produse transformate reintroduse în Uniune după ce au fost exportate sau reexportate [articolul 205 alineatul (1) din Cod]

F04

O mișcare de mărfuri accizabile în regim suspensiv de accize de la locul de import în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE.

F06

 

 

Scutire de taxe de import pentru produsele de pescuit maritim și pentru alte produse care provin din mările teritoriale ale unei țări terțe cu vapoare înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru și sub pavilionul statului respectiv

F21

Scutire de taxe la import pentru produsele obținute din produse de pescuit maritim și din alte produse care provin din mările teritoriale ale unei țări terțe la bordul unor nave-fabrică înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru și sub pavilionul statului respectiv

F22

Mărfuri care, aflându-se sub regim de perfecționare pasivă, sunt plasate sub un regim de antrepozit fără suspendarea accizelor

F31

Mărfuri care, aflându-se sub regim de perfecționare activă, sunt plasate sub un regim de antrepozit fără suspendarea accizelor

F32

Mărfuri care, după ce s-au aflat într-o zonă liberă, sunt plasate sub regim de antrepozit fără suspendarea accizelor

F33

Mărfuri care, după ce s-au aflat sub regim cu destinație finală, sunt plasate sub regim de antrepozit fără suspendarea accizelor

F34

Punere în liberă circulație a mărfurilor care sunt folosite în cadrul unor evenimente sau vânzări, plasate sub regimul de admitere temporară, prin folosirea elementelor de calcul care se aplică acestor mărfuri în momentul acceptării declarației pentru punerea în liberă circulație

F41

Punerea în liberă circulație a produselor transformate în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import se face în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.

F44

 

 

Export

Export cu utilizare în domeniul militar

F51

Aprovizionare

F61

Aprovizionare cu mărfuri care pot beneficia de restituiri

F62

Plasare în antrepozit de aprovizionare [articolele 37-40 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei (1)]

F63

Scoatere dintr-un antrepozit de aprovizionare a unor mărfuri care urmează să fie folosite pentru aprovizionare

F64

(1)   JO L 186, 17.7.2009, p. 1.

2. Este necesar să fie elaborate coduri de uz exclusiv național formate dintr-un caracter numeric urmat de două caractere alfanumerice în conformitate cu nomenclatura proprie fiecărui stat membru.

Caseta 40: Declarație sumară/Document anterior

Codurile care urmează să fie inserate în această casetă sunt coduri alfanumerice (an..26).

Fiecare cod este format din trei elemente diferite, fiecare element este separat de următorul printr-o liniuță (–). Primul element (a1), reprezentat prin trei litere diferite, servește la diferențierea celor trei categorii menționate în continuare. Al doilea element (an..3), reprezentat de o combinație de cifre și/sau de litere, servește la identificarea tipului de document. Al treilea element (an..20) include detalii ale documentului, necesare pentru a-l recunoaște, fie numărul de identificare al acestuia, fie alte date de identificare recognoscibile.

1.    Primul element (a1):

declarația sumară, reprezentată prin „X”;

declarația inițială, reprezentată prin „Y”;

documentul precedent, reprezentat prin „Z”.

2.    Al doilea element (an..3):

Se alege abrevierea documentului utilizat în „lista de abrevieri a documentelor”.

În această listă este reluat și codul „CLE”care înseamnă „Data și datele de identificare ale înregistrării mărfurilor” (Articolul 182 din cod) Data este codificată după cum urmează: aaaallzz.

3.    Al treilea element (an..20):

Se inserează aici numărul de identificare al documentului utilizat sau alte date de identificare necesare pentru recunoașterea acestuia.

Exemple:

 Documentul precedent este un document de tranzit T1, numărul atribuit de către biroul de destinație este „238544”. Codul este în acest caz „Z-821-238544” [„Z” pentru documentul precedent, „821” pentru regimul de tranzit și „238544” pentru numărul de înregistrare al documentului (sau MRN pentru operațiunile NSTI)].

 O declarație de mărfuri care are numărul „2222” este folosită ca declarație sumară. Codul este în acest caz „X-785-2222” („X” pentru declarația sumară, „785” pentru manifestul de încărcare și „2222” pentru numărul de identificare al declarației de mărfuri).

 Înregistrarea mărfurilor a fost făcută la 14 februarie 2002. Codul este în acest caz„Y-CLE-20020214-5” („Y” pentru a informa că a existat o declarație inițială, „CLE” pentru „înregistrarea”, „20020214” reprezintă data înregistrării, anul „2002”, luna „02”, ziua „14” și „5” datele de identificare ale înregistrării).Lista de abrevieri ale documentelor

Lista containerelor

235

Lista de încărcătură

270

Lista coletelor

271

Factură pro forma

325

Factură comercială

380

Scrisoare de transport de casă

703

Conosament principal

704

Conosament

705

Scrisoare de trăsură CIM (feroviar)

720

Scrisoare de trăsură SMGS (feroviar)

722

Scrisoare de trăsură pentru transport rutier

730

Scrisoare de transport aerian

740

Scrisoare de transport aerian principal

741

Buletin de expediere (colete poștale)

750

Document de transport multimodal/combinat

760

Manifest de încărcare

785

Borderou

787

Declarație de tranzit unional – trimiteri mixte (T)

820

Declarație de tranzit unional extern (T1)

821

Declarație de tranzit unional intern (T2)

822

 

 

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Date de identificare/data înregistrării mărfurilor

CLE

Fișă de informații INF3

IF3

Fișă de informații INF8

IF8

Manifest de încărcare – procedură simplificată

MNS

Declarație de tranzit unional intern – articolul 188 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446

T2F

T2M

T2M

Declarație sumară de intrare

355

Declarație sumară pentru depozitare temporară

337

Altele

ZZZ

Dacă documentul precedent este întocmit în baza DAU, abrevierea documentului este formată din codurile prevăzute în caseta 1, prima subdiviziune. (IM, EX, CO și EU)

Caseta 43: Metoda de determinare a valorii

Prevederile folosite pentru determinarea valorii în vamă pentru mărfurile de import sunt codificate în modul următor:Cod

Dispoziții pertinente din cod

Metodă

1

Articolul 70 din cod

Valoarea de tranzacție a mărfurilor de import

2

Articolul 74 alineatul (2) litera (a) din cod

Valoarea de tranzacție a mărfurilor identice

3

Articolul 74 alineatul (2) litera (b) din cod

Valoarea de tranzacție a mărfurilor similare

4

Articolul 74 alineatul (2) litera (c) din cod

Metoda deductivă

5

Articolul 74 alineatul (2) litera (d) din cod

Metoda valorii calculate

6

Articolul 74 alineatul (3) din cod

Valoarea pe baza datelor disponibile (metoda „fall-back”)

Caseta 44: Mențiuni speciale/Documente prezentate/Certificate și autorizații

1.    Informații suplimentare

Mențiunile speciale care țin de domeniul vamal se codifică sub forma unui cod de cinci cifre. Acest cod apare în continuarea mențiunii speciale cu excepția cazului în care legislația Uniunii prevede ca respectivul cod să se substituie textului.

Exemplu:

Declarantul înscrie codul 00300 în caseta 2 pentru a indica faptul că există identitate între declarant și expeditor.

Legislația Uniunii prevede ca anumite mențiuni speciale să fie înscrise în alte casete decât în caseta 44. Codificarea acestor mențiuni speciale este totuși în conformitate cu aceleași reguli ca cele care urmează să fie reluate specific în caseta 44. Mai mult, în cazul în care legislația Uniunii nu precizează casetele în care trebuie introdusă o mențiune, aceasta este reluată în caseta 44.

Toate tipurile de mențiuni speciale sunt enumerate la sfârșitul acestui titlu.

Statele membre pot să prevadă folosirea unor mențiuni speciale naționale în măsura în care codificarea acestora atribuie o structură diferită de cea folosită pentru codificarea mențiunilor speciale ale Uniunii.

2.    Documente prezentate, certificate și autorizații

(a) Documentele, certificatele și autorizațiile sau alte referințe unionale sau internaționale prezentate în sprijinul declarației trebuie să fie prezentate sub forma unui cod format din patru caractere alfanumerice, și, după caz, urmat fie de un număr de identificare, fie de orice alte date de identificare recognoscibile. Lista documentelor, certificatelor, autorizațiilor și a altor referințe, precum și codurile acestora se regăsesc în baza de date TARIC.

(b) În ceea ce privește documentele, certificatele și autorizațiile naționale prezentate în sprijinul declarației, este necesar ca acestea să fie prezentate sub forma unui cod format dintr-un caracter numeric urmat de trei caractere alfanumerice (de exemplu, 2123, 34d5, …), urmat eventual fie de un număr de identificare, fie de orice alte date de identificare recognoscibile. Cele patru caractere care constituie codurile sunt stabilite în conformitate cu nomenclatura proprie fiecărui stat membru.

Caseta 47: Calcularea taxelor

Prima coloană: Tipul de taxă

(a) Codurile aplicabile sunt următoarele:Taxe vamale pentru produsele industriale

A00

Taxe suplimentare

A20

Taxe antidumping definitive

A30

Taxe antidumping provizorii

A35

Taxe compensatorii definitive

A40

Taxe compensatorii provizorii

A45

TVA

B00

Dobânzi compensatorii (TVA)

B10

Dobânzi pentru întârziere (TVA)

B20

Taxe la export

C00

Taxe la exportul de produse agricole

C10

Dobânzi pentru întârziere

D00

Dobânzi compensatorii (de exemplu, perfecționare activă)

D10

Taxe colectate în numele altor țări

E00

(b) Este necesar să fie elaborate coduri de uz exclusiv național formate dintr-un caracter numeric urmat de două caractere alfanumerice în conformitate cu nomenclatura proprie fiecărui stat membru.

Ultima coloană: modul de plată

Codurile care pot fi aplicate de statele membre sunt următoarele:

A

Plată în numerar

B

Plată cu carte de credit

C

Plată cu cec

D

Altele (de exemplu prin debitare directă a contului pentru plăți în numerar al unui comisionar în vamă)

E

Plată amânată

F

Plată reportată în sistem vamal

G

Plată reportată în sistem TVA (articolul 23 din Directiva 77/388/CEE)

H

Virament electronic de fonduri

J

Plată prin administrația poștelor (trimiteri poștale) sau prin alte instituții de stat sau guvernamentale

K

Credit pentru accize sau rambursare la accize

M

Consignație, inclusiv depozit în numerar

P

Din contul pentru plăți în numerar al unui comisionar în vamă

R

Garanție

S

Cont de garanție izolată

T

Din contul de garanție al unui comisionar în vamă

U

Din garanția unui comisionar în vamă – autorizație permanentă

V

Din garanția unui comisionar în vamă – autorizație individuală

O

Garanție pe lângă un organism de intervenție.

Caseta 49: Identificarea antrepozitului

Codul care trebuie introdus are următoarea structură, fiind compus din trei elemente:

 Caracterul care identifică tipul de antrepozit:

 

R

Antrepozit vamal public de tip I

S

Antrepozit vamal public de tip II

T

Antrepozit vamal public de tip III

U

Antrepozit vamal privat

V

Spații de depozitare pentru depozitarea temporară a mărfurilor

Y

pentru un antrepozit altul decât cel vamal

Z

pentru o zonă liberă sau un antrepozit liber

 numărul de identificare atribuit de către statul membru în momentul eliberării autorizației (an..14)

 codul de țară al statului membru însărcinat cu autorizarea, așa cum este definit în caseta 2 (a2)

Caseta 50: Principalul obligat

În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI, structurat așa cum se specifică în descrierea casetei 2.

Caseta 51: Birourile de tranzit prevăzute (și țara)

Este necesară folosirea codurilor menționate în caseta 29.

Caseta 52: Garanție

Coduri de garanție

Lista codurilor care se aplică (n1) este următoarea:Situația

Codul

Alte indicații

În cazul dispensei de garanție [articolul 95 alineatul (2) din cod]

0

—  numărul certificatului de dispensă de garanție

În cazul garanției globale

1

— numărul certificatului de garanție globală

— biroul de garanție

În cazul garanției izolate constituite de un garant

2

— referința la actul de garanție

— biroul de garanție

În cazul garanției izolate constituite prin depunerea unei sume în numerar

3

 

În cazul garanției izolate sub formă de titluri

4

—  numărul titlului de garanție izolată

În cazul dispensei de garanție în cazul în care cuantumul garantat nu depășește pragul statistic fixat pentru declarații în conformitate cu articolul 89 alineatul (9) din cod

5

 

În cazul nesolicitării niciunei garanții (articolul 89 alineatul (8) din cod)

6

 

În cazul nesolicitării niciunei garanții pentru anumite organisme publice

8

 

Se precizează țările în caseta „nu este valabil pentru”:

Este necesar să fie folosite codurile țărilor menționate în caseta 2.

Caseta 53: Biroul de destinație (și țara)

Este necesară folosirea codurilor menționate în caseta 29.

Mențiuni speciale – cod XXXXXCategorie generală – Cod 0xxxx

Temei juridic

Subiect

Informații suplimentare

Caseta

Codul

Articolul 163 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446

Cerere de autorizare pe declarația pentru un regim special

„Autorizație simplificată”

44

00100

Apendicele C1

Mai mulți exportatori, destinatari sau documente precedente

„Altele”

2, 8 și 40

00200

Apendicele C1

Identitate între declarant și expeditor

„Expeditor”

14

00300

Apendicele C1

Identitate între declarant și exportator

„Exportator”

14

00400

Apendicele C1

Identitate între declarant și destinatar

„Destinatar”

14

00500La import: Cod 1xxxx

Temei juridic

Subiect

Informații suplimentare

Caseta

Codul

Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1147/2002

Suspendare temporară a drepturilor autonome

„Import cu certificat de navigabilitate”

44

10100

Articolul 241 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446

Descărcare a perfecționării active

Mărfuri PA

44

10200

Articolul 241 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446

Descărcare a perfecționării active (măsuri specifice de politică comercială)

Mărfuri PA, politică comercială

44

10300

Articolul 238 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446

Admitere temporară

„Mărfuri AT”

44

10500

Articolul 86 alineatul (3) din cod

Determinarea cuantumului taxei la import suportat pentru produsele transformate rezultate din perfecționarea activă în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.

„Regulă specială pentru calculul taxei la import pentru produse transformate”

44

10800La export: Cod 3xxxx

Temei juridic

Subiect

Informații suplimentare

Caseta

Codul

Articolul 254 alineatul (4) litera (b) din cod

Export de mărfuri agricole în regim de destinație finală

Articolul 254 alineatul (4) litera (b) din cod

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93

Destinație finală: mărfuri prevăzute pentru export – este exclusă aplicarea restituirilor agricole

44

30300

TITLUL III

TABELUL MENȚIUNILOR LINGVISTICE ȘI AL CODURILOR LORMențiuni lingvistice

Coduri

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— HR Ograničena valjanost

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derîgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényû

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnost'

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Validitate limitată – 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— HR Oslobođeno

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse.

— EN Waiver

Dispensă – 99201

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— HR Alternativni dokaz

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Probă alternativă – 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени … (наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays)

— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas … (nosaukums un valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės … (pavadinimas ir valstybė)

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land)

— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estăncia …(nome e país)

— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný … (názov a krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented … (name and country)

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume și țara) – 99203

— BG Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr. …

— EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

— IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

— LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …,

— HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr. …

— PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisăo n.o …

— RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr. …

— SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …

— FI …vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr. …

— EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr. … – 99204

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— HR Oslobođeno od propisanog plana puta

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived

Dispensă de la itinerarul obligatoriu – 99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— HR Ovlašteni pošiljatelj

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtorizzat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor autorizat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Expeditor agreat – 99206

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— HR Oslobođeno potpisa

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Dispensă de semnătură – 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

GARANȚIE GLOBALĂ INTERZISĂ – 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITÉE

— HR NEOGRANIČENA UPORABA

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

UTILIZARE NELIMITATĂ – 99209

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— HR Razni

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverse

— SL Razno

— SK Rôzne

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Diverși – 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

— ES A granel

— FR Vrac

— HR Rasuto

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

Vrac – 99212

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Αποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— HR Pošiljatelj

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor

Expeditor – 99213
Apendicele D2

CODURI ADIȚIONALE PENTRU SISTEMUL DE TRANZIT INFORMATIZAT

1.    Coduri de țară (CNT)Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemplu

1

Cod de țară ISO alfa-2

Alfabetic 2

IT

Se utilizează codul de țară ISO alfa-2 – a se vedea apendicele D1.

2.    Codul de limbă

Codificarea aplicată este codificarea ISO alfa-2 astfel cum este definită în norma ISO-639:1988.

3.    Codul de mărfuri (COM)Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemplu

1

HS6

Numeric 6 (aliniat la stânga)

010290

Se utilizează cele șase cifre ale Sistemului armonizat (SA6). Codul mărfurilor poate fi extins la opt cifre pentru o utilizare națională.

6.    Coduri documente/certificate prezentate

(coduri numerice extrase din repertoarul ONU pentru schimbul electronic de date pentru administrație, comerț și transport 1997b: lista codurilor pentru elementul de date 1001, „Numele documentului/mesajului, codat”).Certificat de conformitate

2

Certificat de calitate

3

Certificat de circulație a mărfurilor A.TR

18

Lista containerelor

235

Lista coletelor

271

Factură pro forma

325

Factură comercială

380

Scrisoare de transport de casă

703

Conosament principal

704

Conosament

705

Conosament de casă

714

Scrisoare de trăsură SMGS

722

Scrisoare de trăsură pentru transport rutier

730

Scrisoare de transport aerian

740

Scrisoare de transport aerian principal

741

Aviz de expediție (colete poștale)

750

Document de transport multimodal/combinat (termen generic)

760

Manifest de încărcare

785

Borderou

787

Aviz de expediție formular T

820

Aviz de expediție formular T1

821

Aviz de expediție formular T2

822

Aviz de expediție formular T2L

825

Declarație de mărfuri pentru export

830

Certificat fitosanitar

851

Certificat de salubritate

852

Certificat veterinar

853

Certificat de origine

861

Declarație de origine

862

Certificat de origine preferențial

864

Certificat de origine A (SPG)

865

Licența de import

911

Declarația încărcăturii (la sosire)

933

Permis de embargo

941

Formular TIF

951

Carnet TIR

952

Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

954

Carnet ATA

955

Altele

zzz

7.    Codul pentru informații suplimentare/mențiuni speciale

Se aplică următoarele coduri:

DG0

=

Export dintr-o țară de tranzit comun supus unor restricții sau export din Uniune supus unor restricții.

DG1

=

Export dintr-o țară de tranzit comun supus unor taxe vamale sau export din Uniune supus unor taxe vamale.

DG2

=

Export.

Coduri suplimentare pentru mențiuni speciale pot fi de asemenea definite și la nivelul domeniului național.

8.    Număr de referință al biroului vamal (COR)Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemplu

1

Identificatorul țării de care aparține biroul vamal (vezi CNT)

Alfabetic 2

IT

2

Numărul național al biroului vamal

Alfanumeric 6

0830AB

Câmpul 1 se completează astfel cum este prezentat mai sus.

Câmpul 2 se completează liber cu un cod alfanumeric compus din șase caractere. Aceste șase caractere permit administrațiilor naționale să definească o ierarhie între birourile vamale, dacă este cazul.

9.

Pentru atributul „Tipul de declarație” (caseta 1): pentru declarațiile TIR, a se folosi codul „TIR”.

10.

Pentru atributul „Tipul de garanție” (caseta 52): pentru mesajele TIR, a se folosi codul „B”.
Apendicele E

Datele prelucrate în sistemul central prevăzut la articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447

1. Numărul EORI, astfel se menționează la articolul 1 alineatul (18) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

2. Numele complet al persoanei

3. Adresa de constituire/reședința: adresa completă a locului unde persoana este constituită/își are reședința, inclusiv identificatorul de țară sau de teritoriu (dacă este disponibil, codul de țară ISO alpha 2, astfel cum este definit în apendicele D1 titlul II caseta 2).

4. Numărul (numerele) de identificare TVA, atribuit(e), dacă este cazul, de către statele membre.

5. Dacă este cazul, statutul juridic, astfel după cum se menționează în documentul de constituire.

6. Data de constituire, sau, în cazul unei persoane fizice, data nașterii.

7. Tipul de persoană [persoană fizică, persoană juridică, asociere de persoane – astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (4) din cod] în formă codificată. Se aplică următoarele coduri:

(1)

Persoană fizică

(2)

Persoană juridică

(3)

Asociere de persoane, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (5) din cod

8. Date de contact: numele persoanei de contact, adresa și oricare dintre următoarele informații: număr de telefon, număr de fax, adresă de poștă electronică.

9. În cazul unei persoane care nu este stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii: numărul (numerele) de identificare, atribuit(e), dacă este cazul, persoanei interesate în scopuri vamale, de către autoritățile competente ale unei țări terțe cu care este în vigoare un acord de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal. Acest număr (aceste numere) de identificare include (includ) codul de țară sau de teritoriu (dacă este disponibil, codul de țară ISO alpha 2, astfel cum este definit în apendicele D1 titlul II caseta 2).

10. Atunci când se consideră necesar, codul principalei activități economice, la nivelul a 4 cifre, conform clasificării statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE), menționat în registrul întreprinderilor din statul membru vizat.

11. Data de expirare a numărului EORI, dacă este cazul.

12. Acordul pentru divulgarea datelor cu caracter personal menționate la punctele 1, 2 și 3, în cazul în care acesta a fost dat.
Apendicele F1

DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE A TRANZITULUI (TAD)

CAPITOLUL I

Model de document de însoțire a tranzitului

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de însoțire a tranzitului

Hârtia care se utilizează pentru documentul de însoțire a tranzitului poate fi de culoare verde.

Documentul de însoțire a tranzitului este imprimat pe baza datelor furnizate în declarația de tranzit, acolo unde este cazul, modificat de titularul regimului și/sau verificat de biroul de plecare, completat cu:

1. MRN (numărul de referință al transportului)

Informația se prezintă sub o formă alfanumerică de 18 caractere, după următorul model:Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a transportului de tranzit (AA)

Numeric 2

97

2

Identificator al țării de plecare a transportului (codul de țară ISO alfa 2)

Alfabetic 2

IT

3

Identificator unic pentru transportul de tranzit pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează astfel cum este indicat mai sus.

Câmpul 3 trebuie completat cu un cod de identificare a operațiunii de tranzit. Modul de completare a acestui câmp este de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de tranzit tratată în cursul anului în țara respectivă trebuie să fie identificată printr-un număr unic.

Administrațiile naționale care doresc să includă numărul de referință al biroului autorităților vamale în MRN pot utiliza până la primele șase caractere din cod pentru a introduce numărul național al biroului.

Câmpul 4 trebuie să fie completat cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN complet. Acest câmp permite identificarea unei erori în timpul introducerii MRN complet.

„MRN” este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul „codului 128” standard, prin utilizarea setului de caractere „B”.

2. Caseta 3:

 prima subdiviziune: numărul de serie al paginii curente imprimate;

 a doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (inclusiv lista de articole);

 nu se utilizează în cazul unui singur articol.

3. În spațiul din dreapta casetei 8:

Numele și adresa biroului vamal la care trebuie să fie returnat un exemplar al documentului de însoțire a tranzitului în cazul în care se utilizează procedura de asigurare a continuității activității pentru tranzit.

4. Caseta C:

 numele biroului de plecare,

 numărul de referință al biroului de plecare,

 data de acceptare a declarației de tranzit,

 numele și numărul autorizației expeditorului agreat (după caz).

5. Caseta D:

 rezultatele controlului,

 sigiliile aplicate sau mențiunea „- -” identificând „Dispensa – 99201 ”;

 mențiunea „Itinerar obligatoriu”, după caz.

Documentul de însoțire a tranzitului nu face obiectul niciunei modificări, adăugiri sau eliminări, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține o indicație contrară.

6. Formalități în cursul transportului

Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire a tranzitului care însoțește mărfurile. Aceste detalii se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Informațiile pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.

Transportatorul nu poate efectua transbordarea decât după ce a obținut autorizația autorităților vamale ale țării în care trebuie să aibă loc transbordarea.

Atunci când aceste autorități consideră că respectiva operațiune de tranzit în Uniune poate continua în mod normal și după ce au luat, în funcție de situație, măsurile necesare, acestea vizează documentele de însoțire a tranzitului.

Autoritățile vamale de la biroul de tranzit sau de la biroul de destinație, după caz, au obligația de a introduce în sistem datele adăugate pe documentul de însoțire a tranzitului. Datele pot fi de asemenea introduse de către destinatarul agreat.

Aceste mențiuni se referă la următoarele casete:

 Transbordare: utilizați caseta 55

 Caseta 55: Transbordare

 Primele trei rânduri din această casetă trebuie completate de către transportator în cazul în care, în cursul operațiunii respective, mărfurile sunt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul.

 Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportului cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza titularul regimului să nu completeze caseta 18, dacă situația logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identității și a naționalității mijlocului de transport în momentul întocmirii declarației de tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să garanteze introducerea ulterioară în caseta 55 a informațiilor corespunzătoare privind mijloacele de transport.

 Alte incidente: utilizați caseta 56

 Caseta 56: Alte incidente în cursul transportului

 Caseta se completează în conformitate cu obligațiile existente în materie de tranzit.

 În plus, în cazul în care mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă și pe durata transportului se schimbă numai vehiculul tractor (fără a avea loc manipularea sau transbordarea mărfurilor), se introduce în această casetă numărul de înmatriculare și naționalitatea noului vehicul tractor. În astfel de cazuri nu este necesară viza autorităților vamale.
Apendicele F2

LISTA DE ARTICOLE TRANZIT (TLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole tranzit

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole tranzit

Atunci când transportul constă în mai multe articole, exemplarul A al listei de articole tranzit se imprimă întotdeauna prin sistemul informatizat și se anexează documentului de însoțire a tranzitului.

Casetele din lista de articole se pot mări pe verticală.

Trebuie să se imprime următoarele informații:

1. În caseta de identificare (colțul din stânga sus):

(a) lista de articole;

(b) numărul de serie al paginii curente și numărul total de pagini (inclusiv documentul de însoțire a tranzitului).

2. Bir.Plec. – numele biroului de plecare.

3. Data – data de acceptare a declarației de tranzit.

4. MRN – numărul de referință al transportului, definit în apendicele F1.

5. Datele din diferitele casete la nivel de articol se imprimă după cum urmează:

(a) articol nr. – număr de serie al articolului în cauză;

(b) regim – în cazul în care statutul mărfurilor este uniform în toată declarația, această casetă nu se utilizează;

(c) în cazul unei trimiteri mixte, se imprimă statutul real, T1, T2 sau T2F.
Apendicele G1

DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE TRANZIT/SECURITATE (TSAD)

CAPITOLUL I

Model de document de însoțire tranzit/securitate

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de însoțire tranzit/securitate

Documentul de însoțire tranzit/securitate conține informații valabile pentru întreaga declarație.

Informațiile din documentul de însoțire tranzit/securitate se bazează pe datele din declarația de tranzit. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către titularul regimului și/sau verificate de biroul de plecare.

Hârtia care se utilizează pentru documentul de însoțire tranzit/securitate poate fi de culoare verde.

În plus față de prevederile din notele explicative de la apendicele A, C1 și D1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.   MRN (NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL TRANSPORTULUI):

MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul procedurii de asigurare a continuității activității pentru tranzit, caz în care nu se alocă niciun MRN.

Informația este alfanumerică și conține 18 caractere, conform indicațiilor de mai jos:Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a declarației de tranzit (AA)

Numeric 2

06

2

Codul de identificare al țării de plecare a transportului (codul de țară alfa 2)

Alfabetic 2

RO

3

Identificator unic pentru transportul de tranzit pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează după cum se indică mai sus.

Câmpul 3 se completează cu un cod de identificare a operațiunii de tranzit. Modul de completare a acestui câmp este de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de tranzit tratată în cursul anului în țara respectivă trebuie identificată printr-un număr unic.

Administrațiile naționale care doresc să includă numărul de referință al autorităților vamale în MRN pot utiliza până la șase dintre primele caractere din cod pentru a introduce numărul național al biroului.

Câmpul 4 se completează cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN complet.

Acest câmp permite depistarea erorilor la introducerea MRN complet.

„MRN” este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul „codului 128” standard, prin utilizarea setului de caractere „B”.

2.   CASETA DECL. SEC. (S00):

A se indica codul S în cazul în care documentul de însoțire tranzit/securitate conține și informații de securitate. În cazul în care acest document nu conține informații de securitate, caseta rămâne necompletată.

3.   CASETA FORMULARE (3):

Prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;

A doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (inclusiv lista de articole).

4.   CASETA NUMERE DE REFERINȚĂ (7):

Se indică LRN și/sau UCR.

LRN – numărul de referință local, definit în apendicele C2,

UCR – un număr de referință unic al trimiterii menționat în apendicele C1 titlul II caseta 7.

5.   ÎN SPAȚIUL DIN DREAPTA CASETEI DESTINATARULUI (8):

Numele și adresa biroului vamal căruia i se trimite exemplarul returnat al documentului de însoțire tranzit/securitate.

6.   CASETA ALT ICS (S32):

Se indică un alt indicator de circumstanță specifică.

7.   CASETA BIROUL DE PLECARE (C):

 Numărul de referință al biroului de plecare,

 Data de acceptare a declarației de tranzit,

 Numele și numărul autorizației expeditorului agreat (după caz).

8.   CASETA CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE (D):

 rezultatele controlului;

 sigiliile aplicate sau mențiunea „- -” identificând „Dispensa – 99201 ”;

 mențiunea „Itinerar obligatoriu”, după caz.

Documentul de însoțire tranzit/securitate nu face obiectul niciunei modificări, adăugiri sau eliminări, în afară de cazul în care prezentul regulament conține o indicație contrară.

9.   FORMALITĂȚI ÎN CURSUL TRANSPORTULUI

Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire tranzit/securitate care însoțește mărfurile. Aceste detalii se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Informațiile pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.

Transportatorul nu poate efectua transbordarea decât după ce a obținut autorizația autorităților vamale ale țării în care trebuie să aibă loc transbordarea.

Atunci când respectivele autorități consideră că respectiva operațiune de tranzit în Uniune poate continua în mod normal și după ce au luat, în funcție de situație, măsurile necesare, acestea vizează documentele de însoțire tranzit/securitate.

Autoritățile vamale de la biroul de tranzit sau de la biroul de destinație, după caz, au obligația de a introduce în sistem datele adăugate pe documentul de însoțire tranzit/securitate. Datele pot fi de asemenea introduse de către destinatarul agreat.

Aceste mențiuni se referă la următoarele casete:

10.   TRANSBORDARE: UTILIZAȚI CASETA 55

Caseta Transbordare (55)

Primele trei rânduri din această casetă trebuie completate de către transportator în cazul în care, în cursul operațiunii respective, mărfurile sunt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul.

Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportului cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza titularul regimului să nu completeze caseta 18, dacă situația logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identității și a naționalității mijlocului de transport în momentul întocmirii declarației de tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să garanteze introducerea ulterioară în caseta 55 a informațiilor corespunzătoare privind mijloacele de transport.

11.   ALTE INCIDENTE: UTILIZAȚI CASETA 56

Caseta Alte incidente în cursul transportului (56)

Caseta se completează în conformitate cu obligațiile existente în materie de tranzit.

În plus, în cazul în care mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă și pe durata transportului se schimbă numai vehiculul tractor (fără a avea loc manipularea sau transbordarea mărfurilor), se introduce în această casetă numărul de înmatriculare și naționalitatea noului vehicul tractor. În astfel de cazuri nu este necesară viza autorităților vamale.
Apendicele G2

LISTA DE ARTICOLE TRANZIT/SECURITATE (TSLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole tranzit/securitate

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole tranzit/securitate

Lista de articole tranzit/securitate conține informațiile specifice articolelor din declarație.

Casetele din lista de articole se pot mări pe verticală. În plus față de prevederile din notele explicative din apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează, utilizând coduri dacă este cazul:

1. Caseta MRN – numărul de referință al transportului, definit în apendicele G1. MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul procedurii de asigurare a continuității activității pentru tranzit, caz în care nu se alocă niciun MRN.

2. Datele din diferitele casete la nivel de articol se imprimă după cum urmează:

(a) Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

(b) Caseta cod mod. plt. ch. transp (S29) – se indică codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;

(c) UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase;

(d) Caseta formulare (3):

 Prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;

 A doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (lista de articole tranzit/securitate).
Apendicele H1

DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE DE EXPORT (EAD)

CAPITOLUL I

Model de document de însoțire de export

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de însoțire de export

Acronimul „PCO” („planul de continuare a operațiunilor”) utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică procedura de rezervă reglementată de articolul 6 alineatul (3) litera (b) din cod.

Documentul de însoțire de export conține informații valabile pentru întreaga declarație și pentru un articol.

Informațiile din documentul de însoțire de export se bazează pe datele din declarația de export. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către declarant/reprezentant și/sau verificate de biroul vamal de export.

În plus față de prevederile din notele explicative de la apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.   CASETA MRN (număr de referință al transportului)

MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.

Informația este alfanumerică și conține 18 caractere, conform indicațiilor de mai jos:Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a declarației de export (AA)

Numeric 2

06

2

Identificatorul țării exportatoare. (cod alfa 2 prevăzut în apendicele D1 pentru caseta 2 din documentul administrativ unic)

Alfabetic 2

RO

3

Identificator unic pentru operațiunea de export pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează după cum se indică mai sus.

Câmpul 3 se completează cu codul care identifică operațiunea din cadrul sistemului de control al exporturilor. Modul de completare a acestui câmp ține de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de export efectuată în cursul anului în țara respectivă trebuie identificată cu un număr unic. Administrațiile naționale care doresc să aibă numărul de referință al biroului autorităților competente inclus în MRN pot utiliza până la primele șase caractere pentru a introduce numărul național al biroului.

Câmpul 4 se completează cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN complet.

Acest câmp permite depistarea erorilor la introducerea MRN complet.

„MRN” este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul „codului 128” standard, prin utilizarea setului de caractere „B”.

2.   CASETA DECL. SEC. (S00):

Se indică codul S în cazul în care documentul de însoțire de export conține și informații de securitate. În cazul în care acest document nu conține informații de securitate, caseta rămâne necompletată.

3.   CASETA BIROUL VAMAL:

Numărul de referință al biroului de export

4.   CASETA NUMĂR DE REFERINȚĂ (7):

Se indică LRN și/sau UCR.

LRN – numărul de referință local, definit în apendicele C2.

UCR – un număr de referință unic al trimiterii menționat în apendicele C1 titlul II caseta 7.

5.   CASETA ALT ICS (S32):

Se indică alt indicator de circumstanță specifică.

6.   ÎN DIFERITELE CASETE DIN PARTEA „ARTICOL DE MARFĂ”, TREBUIE IMPRIMATE URMĂTOARELE INFORMAȚII:

(a) Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

(b) Caseta UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase.

Documentul de însoțire de export nu face obiectul niciunei modificări, adăugiri sau eliminări, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține o indicație contrară.
Apendicele H2

LISTĂ DE ARTICOLE – EXPORT (ELoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole – export

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole – export

Lista de articole – export conține informațiile specifice articolelor din declarație.

Casetele din lista de articole pot fi mărite pe verticală.

În plus față de prevederile din notele explicative din apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează, utilizând coduri dacă este cazul:

1. Caseta MRN – numărul de referință al transportului, definit în apendicele H1. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.

2. Datele din diferitele casete la nivel de articol se imprimă după cum urmează:

(a) Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

(b) Caseta UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase.
Apendicele I1

DAU EXPORT/SECURITATE (ESS)

CAPITOLUL I

Model de DAU export/securitate

image

image

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru DAU export/securitate

Acronimul „PCO” („planul de continuare a operațiunilor”) utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică procedura de rezervă reglementată de articolul 6 alineatul (3) litera (b) din cod.

Formularul conține toate informațiile necesare pentru datele de export și ieșire atunci când datele de export și securitate sunt furnizate împreună. Formularul conține informații la nivel generic și informații pentru un articol de marfă. Este creat pentru a fi utilizat în contextul PCO.

Există trei exemplare ale DAU export/securitate:

Exemplarul 1, care este păstrat de către autoritățile statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export (eventual de expediere) sau de tranzit unional;

Exemplarul 2, care este folosit pentru statisticile statului membru care efectuează exportul;

Exemplarul 3, care este remis exportatorului după ce a fost vizat de serviciul vamal;

Documentul DAU export/securitate conține informații valabile pentru întreaga declarație.

Informațiile din DAU export/securitate se bazează pe datele din declarația de export și ieșire. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către declarant/reprezentant și/sau verificate de biroul vamal de export.

În plus față de prevederile din notele explicative de la apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1. Caseta MRN (număr de referință al transportului):

MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.

Informația este alfanumerică și conține 18 caractere, conform indicațiilor de mai jos:Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a declarației de export (AA)

Numeric 2

06

2

Identificatorul țării exportatoare (cod alfa 2 prevăzut în apendicele D1 pentru caseta 2 din documentul administrativ unic)

Alfabetic 2

RO

3

Identificator unic pentru operațiunea de export pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează după cum se indică mai sus.

Câmpul 3 se completează cu codul care identifică operațiunea din cadrul sistemului de control al exporturilor. Modul de completare a acestui câmp ține de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de export efectuată în cursul anului în țara respectivă trebuie identificată cu un număr unic. Administrațiile naționale care doresc să aibă numărul de referință al biroului autorităților competente inclus în MRN pot utiliza până la primele șase caractere pentru a introduce numărul național al biroului.

Câmpul 4 se completează cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN complet.

Acest câmp permite depistarea erorilor la introducerea MRN complet.

„MRN” este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul „codului 128” standard, prin utilizarea setului de caractere „B”.

2. Caseta 7 numere de referință:

Se indică LRN și/sau UCR.

LRN

numărul de referință local, definit în apendicele C2,

UCR

un număr de referință unic al trimiterii menționat în apendicele C1 titlul II caseta 7.

3. Caseta Alt ICS (S32):

Se indică alt indicator de circumstanță specifică.

DAU export/securitate nu face obiectul niciunei modificări, adăugiri sau eliminări, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține o indicație contrară.
Apendicele I2

LISTA DE ARTICOLE DAU EXPORT/SECURITATE (ESLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole DAU export/securitate

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole DAU export/securitate

DAU export/securitate conține informațiile specifice articolelor de marfă din declarație.

Casetele din lista de articole se pot mări pe verticală.

În plus față de prevederile din notele explicative de la apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1. Caseta MRN – numărul de referință al transportului, definit în apendicele I1. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.

2. Datele din diferitele casete la nivel de articol se imprimă după cum urmează:

 Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

 Caseta Documente prezentate/certificate (44/1): această casetă conține și numărul documentului de transport, după caz;

 Caseta UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase.
Apendicele J1

DOCUMENT DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ (SSD)

CAPITOLUL I

Model de document de securitate și siguranță

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de securitate și siguranță

Formularul conține informații la nivel generic și informații pentru un articol de marfă.

Informațiile din documentul de securitate și siguranță se bazează pe datele din declarația sumară de intrare sau ieșire. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către persoana care depune declarația sumară și/sau verificate de biroul vamal de intrare sau ieșire.

Documentul de securitate și siguranță se completează de către persoana care depune declarația sumară.

În plus față de prevederile din notele explicative de la apendicele A și C1, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1. Caseta MRN – numărul de referință al transportului, definit în apendicele G1 sau referințe ad hoc acordate de biroul vamal. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.

2. Biroul vamal:

Numărul de referință al biroului de intrare/ieșire;

3. Caseta Tipul declarației (1):

Codurile „IM” sau „EX” în funcție de conținutul documentului, informații din declarația sumară de intrare sau din declarația sumară de ieșire;

4. Caseta Număr de referință (7):

Se indică LRN – numărul de referință local, definit în apendicele C2;

5. Caseta Cod prm. loc sosire (S11):

Codul primului loc de sosire;

6. Caseta Data/ora sos. 1 loc terit. vam. (S12):

Se introduce data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal;

7. Caseta Cod md.plt.ch.transp. (S29):

Codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;

8. Caseta UNDG (S27) – cod ONU mărfuri periculoase;

9. Caseta Alt ICS (S32):

Se indică alt indicator de circumstanță specifică.

Documentul de securitate și siguranță nu face obiectul niciunei modificări, adăugiri sau eliminări, în afară de cazul în care prezentul regulament conține o indicație contrară.
Apendicele J2

LISTA DE ARTICOLE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ (SSLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole securitate și siguranță

image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole securitate și siguranță

Casetele din lista de articole nu pot fi mărite pe verticală.

În plus față de prevederile din notele explicative din apendicele A și C1, informațiile din casete trebuie să fie imprimate după cum urmează:

Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

Caseta Cod md.plt.ch.transp (S29) – codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;

Caseta UNDG (S27) – cod ONU mărfuri periculoase.
ANEXA 10

image
ANEXA 11

LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂNr.

Marcajele, numerele și tipul coletelor; descrierea mărfurilor

Țara de expediere/export

Masa brută (kg)

Rezervat administrației

 

 

 

 

 

(semnătură)

NOTĂ REFERITOARE LA LISTA DE ÎNCĂRCĂTURĂ

SECȚIUNEA 1

1.   Definiție

1.1.

Lista de încărcătură este un document care are caracteristicile definite în prezenta anexă.

1.2.

Aceasta poate fi utilizată împreună cu declarația de tranzit în cadrul aplicării punctului 2.2 din prezenta anexă.

2.   Formularul pentru lista de încărcătură

2.1.

Numai rectoul formularului poate fi utilizat ca listă de încărcătură.

2.2.

Listele de încărcătură conțin:

(a) titlul „Listă de încărcătură”;

(b) un chenar de 70 × 55 mm împărțit într-o parte superioară de 70 x 15 mm și o parte inferioară de 70 × 40 mm;

(c) coloane ale căror antete se află în următoarea ordine:

 numărul de serie;

 marcajele, numerele, numărul și tipul coletelor, descrierea mărfurilor;

 țara de expediere/de export;

 masa brută (kg);

 rezervat administrației.

Utilizatorii pot adapta lățimea coloanelor în funcție de necesități. Cu toate acestea, coloana intitulată „rezervat administrației” trebuie să aibă întotdeauna o lățime de cel puțin 30 mm. Utilizatorii pot, de asemenea, să decidă singuri cum să utilizeze celelalte spații care nu sunt menționate la literele (a), (b) și (c).

2.3.

Imediat sub ultima mențiune trebuie să se traseze o linie orizontală, iar spațiile neutilizate trebuie barate pentru a nu se putea face nicio adăugire ulterioară.

SECȚIUNEA 2

Informațiile care trebuie introduse în diferitele casete

1.   Caseta

1.1.   Partea superioară

Atunci când lista de încărcătură se anexează unei declarații de tranzit, titularul regimului înscrie în partea superioară a chenarului sigla „T1”, „T2” sau „T2F”.

1.2.   Partea inferioară

Informațiile enumerate în secțiunea III punctul 4 de mai jos trebuie să fie înscrise în această parte a chenarului.

2.   Coloane

2.1.   Numărul de serie

Fiecare articol înscris pe lista de încărcătură este precedat de un număr de serie.

2.2.   Marcajele, numerele, numărul și tipul coletelor, descrierea mărfurilor

Informațiile necesare se furnizează în conformitate cu anexa B1 la TDA.

Atunci când lista de încărcătură însoțește o declarație de tranzit, pe listă trebuie să figureze informațiile cuprinse în casetele 31 (Colete și descrierea mărfurilor), 40 (Declarație sumară/document precedent), 44 (Mențiuni speciale/Documente prezentate/Certificate și autorizații) și, dacă este cazul, 33 (Codul mărfurilor) și 38 [Masa netă (kg)] din declarația de tranzit.

2.3.   Țara de expediere/export

Se indică numele statului membru de unde sunt expediate sau exportate mărfurile.

2.4.   Masa brută (kg)

Se indică mențiunile care figurează în caseta 35 din DAU (a se vedea anexa B-AD).

SECȚIUNEA 3

Utilizarea listelor de încărcătură

1. Nu este posibil ca