02015R2450 — RO — 15.12.2017 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2450 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2015

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 347 31.12.2015, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1868 AL COMISIEI din 20 octombrie 2016

  L 286

35

21.10.2016

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2189 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2017

  L 310

3

25.11.2017
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2450 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2015

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE ȘI CERINȚE DE RAPORTARE ÎN MATERIE DE SUPRAVEGHERE

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește standardele tehnice de punere în aplicare privind raportarea periodică de supraveghere și prevede machetele pentru transmiterea informațiilor către autoritățile de supraveghere menționate la articolul 35 alineatele (1) și (2) din Directiva 2009/138/CE în cazul întreprinderilor individuale de asigurare și de reasigurare, precum și la articolul 244 alineatul (2) și la articolul 245 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE în cazul grupurilor.

Articolul 2

Formatele raportării în scopuri de supraveghere

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit informațiile menționate în prezentul regulament în formatele și reprezentările pentru schimbul de date stabilite de autoritățile de supraveghere sau de către supraveghetorul grupului, conform următoarelor specificații:

(a) punctele de date având tipul de date „monetar” se exprimă în unități fără zecimale, cu excepția machetelor S.06.02, S.08.01, S.08.02 și S.11.01, care se exprimă în unități cu două zecimale;

(b) punctele de date având tipul de date „procent” se exprimă pe unitate cu patru zecimale;

(c) punctele de date având tipul de date „întreg” se exprimă în unități fără zecimale.

Articolul 3

Moneda

1.  În sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care autoritatea de supraveghere prevede altfel, „moneda de raportare” este:

(a) în cazul raportării efectuate de întreprinderile individuale, moneda utilizată pentru întocmirea situațiilor financiare ale întreprinderii de asigurare sau de reasigurare;

(b) în cazul raportării efectuate de grup, moneda utilizată pentru pregătirea situațiilor financiare consolidate.

2.  Punctele de date având tipul de date „monetar” se raportează în moneda de raportare, ceea ce înseamnă că celelalte monede sunt convertite în moneda de raportare cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.

3.  Atunci când se precizează valoarea activelor sau a obligațiilor denominate în altă monedă decât moneda de raportare, valoarea se convertește în moneda de raportare ca și când conversia ar fi avut loc la cursul de închidere din ultima zi pentru care este disponibil cursul adecvat în perioada de raportare la care se referă activul sau obligația.

4.  Atunci când se precizează valoarea unui element de venit sau de cheltuială, valoarea se convertește în moneda de raportare folosind baza de conversie utilizată în scop contabil.

5.  Pentru conversia sumelor în moneda de raportare, se aplică cursul de schimb din aceeași sursă ca și cea utilizată pentru întocmirea situațiilor financiare ale întreprinderii de asigurare sau de reasigurare în cazul raportării de către întreprinderi individuale sau pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate în cazul raportării la nivel de grup, cu excepția cazului în care autoritatea de supraveghere prevede altfel.

Articolul 4

Retransmiterea datelor

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte retransmit, de îndată ce este posibil, informațiile raportate cu ajutorul machetelor menționate în prezentul regulament, atunci când, după data la care informațiile au fost transmise ultima dată autorităților de supraveghere sau supraveghetorului grupului, au survenit modificări considerabile ale informațiilor raportate inițial în legătură cu aceeași perioadă de raportare.CAPITOLUL II

MACHETE DE RAPORTARE CANTITATIVE ÎN CAZUL ÎNTREPRINDERILOR INDIVIDUALE

Articolul 5

Machete cantitative pentru informațiile de deschidere în cazul întreprinderilor individuale

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit informațiile menționate la articolul 314 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.01.01.03 din anexa I, precizând conținutul datelor transmise, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa II;

(b) macheta S.01.02.01 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la întreprindere și conținutul rapoartelor, în general, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.02 din anexa II;

(c) macheta S.01.03.01 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la fondurile dedicate și portofoliile aferente primei de echilibrare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.03 din anexa II;

(d) macheta S.02.01.02 din anexa I, precizând informațiile bilanțiere pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa II la prezentul regulament;

(e) macheta S.23.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind fondurile proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.01 din anexa II;

(f) atunci când întreprinderea utilizează formula standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.01 din anexa II;

(g) atunci când întreprinderea utilizează formula standard și un model intern parțial pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.02 din anexa II;

(h) atunci când întreprinderea utilizează un model intern integral pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.03.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.03 din anexa II;

(i) atunci când întreprinderile de asigurare și de reasigurare desfășoară fie exclusiv activitate de asigurare sau de reasigurare de viață, fie exclusiv activitate de asigurare sau de reasigurare generală, macheta S.28.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital minim, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.28.01 din anexa II;

(j) atunci când întreprinderile de asigurare desfășoară atât activitate de asigurare de viață, cât și activitate de asigurare generală, macheta S.28.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital minim, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.28.02 din anexa II.

Articolul 6

Machete cantitative trimestriale în cazul întreprinderilor individuale

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit trimestrial, cu excepția cazului în care sfera sau frecvența raportării este limitată în conformitate cu articolul 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, folosind următoarele machete:

(a) macheta S.01.01.02 din anexa I, precizând conținutul datelor transmise, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa II;

(b) macheta S.01.02.01 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la întreprindere și conținutul raportării, în general, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.02 din anexa II;

(c) macheta S.02.01.02 din anexa I, precizând informațiile bilanțiere pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa II la prezentul regulament;

(d) macheta S.05.01.02 din anexa I, precizând informațiile privind primele, daunele și cheltuielile, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare ale întreprinderii pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.05.01 din anexa II la prezentul regulament;

(e) macheta S.06.02.01 din anexa I, prezentând o listă a activelor, indicator cu indicator, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.02 din anexa II și utilizând codul de identificare complementară („codul CIC”), astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI la prezentul regulament;

(f) atunci când raportul dintre plasamentele colective deținute de întreprindere și investițiile totale este mai mare de 30 %, macheta S.06.03.01 din anexa I, prezentând informații cu privire la transparența tuturor plasamentelor colective deținute de întreprindere, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.03 din anexa II;

(g) macheta S.08.01.01 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a pozițiilor de instrumente derivate deschise în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.01 din anexa II și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI;

(h) macheta S.08.02.01 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a instrumentelor derivate închise în perioada de raportare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.02 din anexa II și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI;

(i) macheta S.12.01.02 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării de viață și al asigurării de sănătate desfășurate pe o bază tehnică similară asigurării de viață („asigurare de sănătate SLT”) pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.12.01 din anexa II la prezentul regulament;

(j) macheta S.17.01.02 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării generale pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.17.01 din anexa II la prezentul regulament;

(k) macheta S.23.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind fondurile proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.01 din anexa II;

(l) atunci când întreprinderile de asigurare și de reasigurare desfășoară fie exclusiv activitate de asigurare sau de reasigurare de viață, fie exclusiv activitate de asigurare sau de reasigurare generală, macheta S.28.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital minim, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.28.01 din anexa II;

(m) atunci când întreprinderile de asigurare desfășoară atât activitate de asigurare de viață, cât și activitate de asigurare generală, macheta S.28.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital minim, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.28.02 din anexa II.

2.  În sensul alineatului (1) litera (f), raportul dintre plasamentele colective deținute de întreprindere și investițiile totale este determinat de suma indicatorilor C0010/R0180, a organismelor de plasament colectiv incluse la indicatorul C0010/R0220 și a organismelor de plasament colectiv incluse la indicatorul C0010/R0090 din macheta S.02.01.02, împărțită la suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/RC0220 din macheta S.02.01.02.

Articolul 7

Simplificări admise pentru raportarea trimestrială în cazul întreprinderilor individuale

1.  În ceea ce privește informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (c), măsurările trimestriale se pot baza într-o măsură mai mare pe estimări și metode de estimare decât în cazul măsurării datelor financiare anuale. Procedurile de măsurare aplicabile în cazul raportării trimestriale se definesc de așa natură încât să se asigure faptul că informațiile rezultate sunt fiabile și că respectă standardele prevăzute în Directiva 2009/138/CE, precum și că sunt raportate toate informațiile importante care sunt relevante pentru înțelegerea datelor.

2.  Atunci când transmit informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (i) și (j), întreprinderile de asigurare și de reasigurare pot aplica metode simplificate pentru calcularea rezervelor tehnice.

Articolul 8

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații de bază și conținutul raportării

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.01.01.01 din anexa I, precizând conținutul datelor transmise, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa II;

(b) macheta S.01.02.01 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la întreprindere și conținutul raportării în general, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.02 din anexa II;

(c) macheta S.01.03.01 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la fondurile dedicate și portofoliile aferente primei de echilibrare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.03 din anexa II.

Articolul 9

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Bilanț și alte informații cu caracter general

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.02.01.01 din anexa I, precizând informațiile bilanțiere pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE și a evaluării pe baza situațiilor financiare ale întreprinderii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa II la prezentul regulament;

(b) macheta S.02.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind activele și obligațiile, defalcate pe monede, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.02 din anexa II;

(c) macheta S.03.01.01 din anexa I, precizând informațiile generale privind elementele extrabilanțiere, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.03.01 din anexa II;

(d) macheta S.03.02.01 din anexa I, prezentând o listă a garanțiilor nelimitate primite, înregistrate în afara bilanțului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.03.02 din anexa II;

(e) macheta S.03.03.01 din anexa I, prezentând o listă a garanțiilor nelimitate acordate, înregistrate în afara bilanțului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.03.03 din anexa II;

(f) macheta S.04.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind activitatea defalcată pe țări, inclusiv țări din cadrul SEE și din afara SEE, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare ale întreprinderii pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.04.01 din anexa II la prezentul regulament;

(g) macheta S.04.02.01 din anexa I, precizând informațiile referitoare la clasa 10 din anexa I partea A din Directiva 2009/138/CE, mai puțin răspunderea transportatorului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.04.02 din anexa II la prezentul regulament;

(h) macheta S.05.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind primele, daunele și cheltuielile, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare ale întreprinderii pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.05.01 din anexa II la prezentul regulament;

(i) macheta S.05.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind primele, daunele și cheltuielile, defalcate pe țări, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare ale întreprinderii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.05.02 din anexa II.

Articolul 10

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind investițiile

Dacă nu beneficiază de derogare în temeiul articolului 35 alineatul (7) din Directiva 2009/138/CE în ceea ce privește o anumită machetă, întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, folosind următoarele machete:

(a) atunci când întreprinderea beneficiază de derogare de la transmiterea anuală a informațiilor din machetele S.06.02.01 sau S.08.01.01, conform articolului 35 alineatul (7) din Directiva 2009/138/CE, macheta S.06.01.01 din anexa I la prezentul regulament, prezentând informații sintetice cu privire la active, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.01 din anexa II la prezentul regulament;

(b) atunci când întreprinderea beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.06.02.01 în ceea ce privește ultimul trimestru, conform articolului 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, macheta S.06.02.01 din anexa I la prezentul regulament, prezentând o listă, indicator cu indicator, a activelor, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.02 din anexa II la prezentul regulament și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI la prezentul regulament;

(c) atunci când întreprinderea beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.06.03.01 în ceea ce privește ultimul trimestru, conform articolului 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, sau atunci când nu a raportat trimestrial macheta deoarece raportul dintre plasamentele colective deținute de întreprindere și investițiile totale, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament, nu este mai mare de 30 %, macheta S.06.03.01 din anexa I la prezentul regulament, prezentând informații cu privire la transparența tuturor plasamentelor colective deținute de întreprinderi, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.03 din anexa II la prezentul regulament;

(d) atunci când valoarea produselor structurate, stabilită ca fiind suma activelor clasificate în categoriile 5 și 6, astfel cum sunt definite în anexa V, reprezintă peste 5 % din totalul investițiilor raportate la indicatorii C0010/R0070 și C0010/R0220 din macheta S.02.01.01, macheta S.07.01.01 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a produselor structurate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.07.01 din anexa II;

(e) atunci când întreprinderile beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.08.01.01 în ceea ce privește ultimul trimestru, conform articolului 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, macheta S.08.01.01 din anexa I la prezentul regulament, prezentând o listă, indicator cu indicator, a pozițiilor de instrumente derivate deschise, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.01 din anexa II la prezentul regulament și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI la prezentul regulament;

(f) atunci când întreprinderile beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.08.02.01 în ceea ce privește ultimul trimestru, conform articolului 35 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE, macheta S.08.02.01 din anexa I la prezentul regulament, prezentând o listă, indicator cu indicator, a instrumentelor derivate închise în perioada de raportare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.02 din anexa II la prezentul regulament și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI la prezentul regulament;

(g) macheta S.09.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind veniturile, câștigurile și pierderile aferente perioadei de raportare, pe categorii de active, astfel cum sunt definite în anexa IV, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.09.01 din anexa II;

(h) atunci când, în cazul contractelor care au scadența după data de referință a raportării, cuantumul titlurilor de valoare suport din bilanț și din afara bilanțului, implicate în împrumuturi sau acorduri de răscumpărare, reprezintă peste 5 % din investițiile totale, astfel cum au fost raportate la indicatorii C0010/R0070 și C0010/R0220 din macheta S.02.01.01, macheta S.10.01.01 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a titlurilor de valoare, din bilanț și din afara bilanțului, implicate în împrumuturi și acorduri de răscumpărare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.10.01 din anexa II;

(i) macheta S.11.01.01 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a activelor deținute drept garanții reale, constând din toate tipurile de categorii de active extrabilanțiere deținute drept garanții reale, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.11.01 din anexa II.

Articolul 11

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind rezervele tehnice

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.12.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării de viață și al asigurării de sănătate SLT pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.12.01 din anexa II la prezentul regulament;

(b) macheta S.12.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării de viață și de sănătate SLT, defalcate pe țări, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.12.02 din anexa II;

(c) macheta S.13.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind proiecțiile celor mai bune estimări ale fluxurilor de trezorerie viitoare în cazul asigurării de viață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.13.01 din anexa II;

(d) macheta S.14.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind analizarea obligațiilor de asigurare de viață, inclusiv privind contractele de asigurare și de reasigurare de viață și anuitățile provenind din contractele de asigurare generală, pe produse și pe grupe de riscuri omogene, emise de întreprindere, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.14.01 din anexa II;

(e) macheta S.15.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind descrierea garanțiilor pentru anuități variabile, pe produs, emise de întreprindere în cadrul activității de asigurare directă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.15.01 din anexa II;

(f) macheta S.15.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind acoperirea garanțiilor pentru anuitățile variabile, pe produs, emise de întreprindere prin asigurare directă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.15.02 din anexa II;

(g) macheta S.16.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind anuitățile provenind din obligații de asigurare generală emise de întreprindere în cadrul activității de asigurare directă care generează anuități, pentru toate liniile de afaceri, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, precum și pe monede, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.16.01 din anexa II la prezentul regulament. Informațiile pentru fiecare monedă se raportează numai atunci când cea mai bună estimare a rezervelor de daune actualizate aferente anuităților de la o linie de afaceri de asigurare generală reprezintă peste 3 % din totalul celei mai bune estimări a tuturor rezervelor de daune, defalcate după cum urmează:

(i) sumele pentru moneda de raportare;

(ii) sumele pentru orice monedă care reprezintă peste 25 % din cea mai bună estimare a rezervelor de daune actualizate aferente anuităților în moneda inițială de la acea linie de afaceri de asigurări generale;

(iii) sumele pentru orice monedă care reprezintă mai puțin de 25 % din cea mai bună estimare a rezervelor de daune (actualizate) aferente anuităților în moneda inițială de la acea linie de afaceri de asigurări generale, dar mai mult de 5 % din totalul celei mai bune estimări a tuturor rezervelor de daune aferente anuităților;

(h) macheta S.17.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării generale, pe linii de afaceri, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.17.01 din anexa II la prezentul regulament;

(i) macheta S.17.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării generale care se referă la activitatea de asigurare directă, defalcate pe țări, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.17.02 din anexa II;

(j) macheta S.18.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind proiecțiile fluxurilor de trezorerie viitoare pe baza celei mai bune estimări în cazul asigurării generale, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.18.01 din anexa II;

(k) macheta S.19.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind daunele din asigurarea generală și prezentând evoluția acestora în formatul triunghiului de evoluție a daunelor, pentru totalul fiecărei linii de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, precum și pe monede, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.19.01 din anexa II la prezentul regulament. Informațiile pentru fiecare monedă se raportează numai atunci când totalul brut al celei mai bune estimări pentru o linie de afaceri de asigurare generală reprezintă peste 3 % din totalul brut al celei mai bune estimări a rezervelor de daune, defalcate după cum urmează:

(i) sumele pentru moneda de raportare;

(ii) sumele pentru orice monedă care reprezintă peste 25 % din valoarea brută a celei mai bune estimări a rezervelor de daune în moneda inițială de la acea linie de afaceri de asigurări generale;

(iii) sumele pentru orice monedă care reprezintă mai puțin de 25 % din valoarea brută a celei mai bune estimări a rezervelor de daune în moneda inițială de la acea linie de afaceri de asigurări generale, dar mai mult de 5 % din totalul brut al celei mai bune estimări a rezervelor de daune în moneda inițială;

(l) macheta S.20.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind evoluția distribuției daunelor apărute, așa cum se prezintă la încheierea exercițiului financiar, pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.20.01 din anexa II la prezentul regulament;

(m) macheta S.21.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind profilul de risc al distribuției daunelor în cazul asigurării generale pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.21.01 din anexa II la prezentul regulament;

(n) macheta S.21.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscurile de subscriere pentru asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.21.02 din anexa II;

(o) macheta S.21.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscurile de subscriere în cazul asigurării generale, pe sumă asigurată și pe linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.21.03 din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 12

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind garanțiile pe termen lung

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.22.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.01 din anexa II;

(b) macheta S.22.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind aplicarea măsurii tranzitorii la rata dobânzii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.04 din anexa II;

(c) macheta S.22.05.01 din anexa I, precizând informațiile privind măsura tranzitorie aplicată rezervelor tehnice, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.05 din anexa II;

(d) macheta S.22.06.01 din anexa I, precizând informațiile privind cea mai bună estimare care aplică prima de volatilitate, pe țări și pe monede, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.06 din anexa II.

Articolul 13

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind fondurile proprii și participațiile

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.23.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind fondurile proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.01 din anexa II;

(b) macheta S.23.02.01 din anexa I, prezentând informații detaliate privind fondurile proprii pe ranguri, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.02 din anexa II;

(c) macheta S.23.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind variațiile anuale ale fondurilor proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.03 din anexa II;

(d) macheta S.23.04.01 din anexa I, prezentând o listă a elementelor de fonduri proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.04 din anexa II;

(e) macheta S.24.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind participațiile deținute de întreprindere și prezentând o imagine de ansamblu a calculului pentru deducerea din fondurile proprii aferente participațiilor în instituții financiare și de credit, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.24.01 din anexa II.

Articolul 14

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind cerința de capital de solvabilitate

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) atunci când întreprinderea utilizează formula standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.01 din anexa II;

(b) atunci când întreprinderea utilizează formula standard și un model intern parțial pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.02 din anexa II;

(c) atunci când întreprinderea utilizează un model intern integral pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.03.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.03 din anexa II;

(d) macheta S.26.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de piață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.01 din anexa II;

(e) macheta S.26.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de contrapartidă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.02 din anexa II;

(f) macheta S.26.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de viață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.03 din anexa II;

(g) macheta S.26.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.04 din anexa II;

(h) macheta S.26.05.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.05 din anexa II;

(i) macheta S.26.06.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul operațional, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.06 din anexa II;

(j) macheta S.26.07.01 din anexa I, precizând informațiile privind simplificările utilizate în calculul cerinței de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.07 din anexa II;

(k) macheta S.27.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de catastrofă în asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.27.01 din anexa II.

2.  În cazul în care există fonduri dedicate sau portofolii aferente primei de echilibrare, machetele menționate la alineatul (1) literele (d) – (k) nu se raportează pentru entitate ca întreg.

3.  Atunci când se folosește un model intern parțial, machetele menționate la alineatul (1) literele (d) – (k) se raportează numai în ceea ce privește riscurile acoperite de formula standard, cu excepția cazului în care se decide altfel în temeiul articolului 19.

4.  Atunci când se folosește un model intern integral, machetele menționate la alineatul (1) literele (d) – (k) nu trebuie raportate.

Articolul 15

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind cerința de capital minim

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) atunci când întreprinderile de asigurare și de reasigurare desfășoară fie exclusiv activitate de asigurare sau de reasigurare de viață, fie exclusiv activitate de asigurare sau reasigurare generală, macheta S.28.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital minim, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.28.01 din anexa II;

(b) atunci când întreprinderile de asigurare desfășoară atât activitate de asigurare de viață, cât și activitate de asigurare generală, macheta S.28.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital minim, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.28.02 din anexa II.

Articolul 16

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind analiza variației

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.29.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind variația excedentului de active față de obligații în cursul anului de raportare, prezentând o sinteză a principalelor cauze ale acestei variații, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.29.01 din anexa II;

(b) macheta S.29.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind partea de variație a excedentului de active față de obligații în cursul anului de raportare care se explică prin investiții și obligații financiare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.29.02 din anexa II;

(c) machetele S.29.03.01 și S.29.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind partea de variație a excedentului de active față de obligații în cursul anului de raportare care se explică prin rezervele tehnice, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.29.03 și S.29.04 din anexa II.

Articolul 17

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind reasigurarea și vehiculele investiționale

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.30.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind acoperirile facultative în următorul an de raportare, incluzând informații privind primele 10 riscuri ca importanță din perspectiva expunerii reasigurate pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, pentru care se recurge la reasigurarea facultativă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.30.01 din anexa II la prezentul regulament;

(b) macheta S.30.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind părțile reasigurătorilor în acoperirile facultative în următorul an de raportare, incluzând informații privind primele 10 riscuri ca importanță din perspectiva expunerii reasigurate pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.30.02 din anexa II la prezentul regulament;

(c) macheta S.30.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind programul de cedări în reasigurare din următorul an de raportare, incluzând informații prospective privind tratatele de reasigurare a căror perioadă de valabilitate include următorul an de raportare sau se suprapune acestuia, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.30.03 din anexa II;

(d) macheta S.30.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind programul de cedări în reasigurare din următorul an de raportare, incluzând informații prospective privind tratatele de reasigurare a căror perioadă de valabilitate include următorul an de raportare sau se suprapune acestuia, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.30.04 din anexa II;

(e) macheta S.31.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind partea reasigurătorilor, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.31.01 din anexa II;

(f) macheta S.31.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind vehiculele investiționale din perspectiva întreprinderii de asigurare sau de reasigurare care transferă riscul vehiculelor investiționale, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.31.02 din anexa II.

Articolul 18

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – fonduri dedicate, portofolii aferente primei de echilibrare semnificative și informații privind partea rămasă

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, referitoare la fiecare fond dedicat semnificativ, fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare semnificativ și la partea rămasă folosind următoarele machete:

(a) macheta SR.01.01.01 din anexa I, precizând conținutul raportării, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa II;

(b) pentru fiecare fond dedicat semnificativ și pentru partea rămasă, macheta SR.02.01.01 din anexa I, precizând informațiile bilanțiere pe baza atât a evaluării efectuate în conformitate cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE, cât și a evaluării pe baza situațiilor financiare ale întreprinderii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa II la prezentul regulament;

(c) macheta SR.12.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării de viață și al asigurării de sănătate SLT pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.12.01 din anexa II la prezentul regulament;

(d) macheta SR.17.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice în cazul asigurării generale pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.17.01 din anexa II la prezentul regulament;

(e) macheta SR.22.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind proiecțiile fluxurilor de trezorerie viitoare pentru calcularea celei mai bune estimări în cazul fiecărui portofoliu aferent primei de echilibrare semnificativ, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.02 din anexa II;

(f) macheta SR.22.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind portofoliile aferente primei de echilibrare pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare semnificativ, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.03 din anexa II;

(g) atunci când întreprinderea utilizează formula standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta SR.25.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.01 din anexa II;

(h) atunci când întreprinderea utilizează formula standard și un model intern parțial pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta SR.25.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.02 din anexa II;

(i) atunci când întreprinderea utilizează un model intern integral pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta SR.25.03.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.03 din anexa II;

(j) macheta SR.26.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de piață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.01 din anexa II;

(k) macheta SR.26.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de contrapartidă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.02 din anexa II;

(l) macheta SR.26.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de viață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.03 din anexa II;

(m) macheta SR.26.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.04 din anexa II;

(n) macheta SR.26.05.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.05 din anexa II;

(o) macheta SR.26.06.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul operațional, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.06 din anexa II;

(p) macheta SR.26.07.01 din anexa I, precizând informațiile privind simplificările utilizate pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.07 din anexa II;

(q) macheta SR.27.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de catastrofă în asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.27.01 din anexa II.

2.  Atunci când se folosește un model intern parțial, machetele menționate la literele (j) (q) se raportează numai în ceea ce privește riscurile acoperite de formula standard, cu excepția cazului în care se decide altfel în temeiul articolului 19.

3.  Atunci când se folosește un model intern integral, machetele menționate la literele (j) – (q) nu trebuie raportate.

Articolul 19

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – utilizatorii modelelor interne

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare care calculează cerința de capital de solvabilitate cu ajutorul unui model intern parțial sau integral aprobat convin cu autoritatea de supraveghere asupra machetelor care vor fi transmise anual în ceea ce privește informațiile privind cerința de capital de solvabilitate.

Articolul 20

Machete cantitative anuale în cazul întreprinderilor individuale – Informații privind tranzacțiile intragrup

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare care nu fac parte dintr-un grup, menționate la articolul 213 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2009/138/CE și a căror întreprindere-mamă este un holding mixt de asigurare, transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 245 alineatul (2) al doilea paragraf din directiva menționată, coroborat cu articolul 265 din directiva menționată anterior, folosind următoarele machete:

(a) macheta S.36.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative care implică tranzacții cu titluri de valoare de tipul acțiunilor, transfer de obligații și de active, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.01 din anexa II;

(b) macheta S.36.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative cu instrumente derivate, inclusiv garanțiile care stau la baza instrumentelor derivate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.02 din anexa II;

(c) macheta S.36.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative referitoare la reasigurare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.03 din anexa II;

(d) macheta S.36.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative referitoare la partajarea internă a costurilor, obligațiile contingente, altele decât instrumentele derivate, și elementele extrabilanțiere și alte tipuri de tranzacții intragrup, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.04 din anexa II.

Articolul 21

Machete cantitative în cazul întreprinderilor individuale – informații privind tranzacțiile intragrup

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare care nu fac parte dintr-un grup, menționate la articolul 213 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2009/138/CE, și a căror întreprindere-mamă este un holding mixt de asigurare, transmit rapoarte privind tranzacțiile intragrup extrem de importante menționate la articolul 245 alineatul (2) al doilea paragraf din directiva menționată, coroborat cu articolul 265 din directiva menționată, și privind tranzacțiile intragrup care trebuie raportate indiferent de circumstanțe, menționate la articolul 245 alineatul (3) din directiva menționată, coroborat cu articolul 265 din directiva menționată, de îndată ce este posibil, folosind machetele relevante din rândul machetelor S.36.01.01 – S.36.04.01 din anexa I la prezentul regulament, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunile S.36.01 – S.36.04 din anexa II la prezentul regulament.CAPITOLUL III

MACHETE DE RAPORTARE CANTITATIVE ÎN CAZUL GRUPURILOR

Articolul 22

Machete cantitative pentru informațiile de deschidere în cazul grupurilor

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 314 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 375 alineatul (1) din regulamentul delegat menționat anterior, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.01.01.06 din anexa I, precizând conținutul raportării, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa III;

(b) macheta S.01.02.04 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la grup și conținutul raportării în general, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.02 din anexa III;

(c) macheta S.01.03.04 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la fondurile dedicate și portofoliile aferente primei de echilibrare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.03 din anexa III;

(d) macheta S.02.01.02 din anexa I, precizând informațiile bilanțiere, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa III;

(e) macheta S.23.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind fondurile proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.01 din anexa III;

(f) atunci când grupul utilizează formula standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.01.04 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.01 din anexa III;

(g) atunci când grupul utilizează formula standard și un model intern parțial pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.02.04 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.02 din anexa III;

(h) atunci când grupul utilizează un model intern integral pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.03.04 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.03 din anexa III;

(i) macheta S.32.01.04 din anexa I, precizând informațiile cu privire la întreprinderile de asigurare și de reasigurare care intră în sfera grupului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.32.01 din anexa III;

(j) macheta S.33.01.04 din anexa I, precizând informațiile cu privire la cerințele întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care intră în sfera grupului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.33.01 din anexa III;

(k) macheta S.34.01.04 din anexa I, precizând informațiile cu privire la alte întreprinderi financiare reglementate și alte întreprinderi financiare nereglementate, inclusiv holdinguri de asigurare și holdinguri financiare mixte, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.34.01 din anexa III.

2.  Numai întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care pentru calcularea solvabilității la nivel de grup utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, transmit machetele prevăzute la alineatul 1 literele (c), (d), (f), (g) și (h).

Articolul 23

Machete cantitative trimestriale în cazul grupurilor

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit trimestrial, cu excepția cazului în care sfera sau frecvența raportării sunt limitate în conformitate cu articolul 254 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din regulamentul delegat menționat, folosind următoarele machete:

(a) macheta S.01.01.05 din anexa I, precizând conținutul raportării, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa III;

(b) macheta S.01.02.04 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la grup și conținutul raportării în general, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.02 din anexa III;

(c) atunci când, pentru calcularea solvabilității la nivel de grup, grupul utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, macheta S.02.01.02 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile bilanțiere pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa III la prezentul regulament;

(d) macheta S.05.01.02 din anexa I, precizând informațiile privind primele, daunele și cheltuielile pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare consolidate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.05.01 din anexa III la prezentul regulament;

(e) macheta S.06.02.04 din anexa I, prezentând o listă a activelor, indicator cu indicator, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.02 din anexa III și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI;

(f) atunci când raportul dintre plasamentele colective deținute de grup și investițiile totale este mai mare de 30 %, macheta S.06.03.04 din anexa I, prezentând informații cu privire la transparența tuturor plasamentelor colective deținute de grup, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.03 din anexa III;

(g) macheta S.08.01.04 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a pozițiilor de instrumente derivate deschise, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.01 din anexa III și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI;

(h) macheta S.08.02.04 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a tranzacțiilor cu instrumente derivate în cursul anului de raportare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.02 din anexa III și utilizând codul CIC, astfel cum este prevăzut în anexa V și definit în anexa VI;

(i) macheta S.23.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind fondurile proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.01 din anexa III.

2.  În sensul alineatului (1) litera (f), atunci când pentru calcularea solvabilității la nivel de grup se utilizează exclusiv metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, raportul dintre plasamentele colective deținute de grup și investițiile totale se stabilește prin suma indicatorilor C0010/R0180, a organismelor de plasament colectiv incluse la indicatorul C0010/R0220 și a organismelor de plasament colectiv incluse la indicatorul C0010/R0090 din macheta S.02.01.02, împărțită la suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/RC0220 din macheta S.02.01.02. Atunci când, pentru calcularea solvabilității la nivel de grup, metoda 1 se folosește în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE, sau atunci când se folosește exclusiv metoda 2, raportul se calculează conform primei teze și se ajustează pentru a cuprinde indicatorii ceruți ai tuturor entităților incluse în sfera machetei S.06.02.04.

Articolul 24

Simplificări admise pentru raportarea trimestrială în cazul grupurilor

În ceea ce privește informațiile menționate la articolul 23 alineatul (1) litera (c), măsurările trimestriale se pot baza într-o măsură mai mare pe estimări și metode de estimare decât în cazul măsurării datelor financiare anuale. Procedurile de măsurare aplicabile în cazul raportării trimestriale se definesc de așa natură încât să se asigure faptul că informațiile rezultate sunt fiabile și că respectă standardele prevăzute în Directiva 2009/138/CE, precum și că sunt raportate toate informațiile importante care sunt relevante pentru înțelegerea datelor.

Articolul 25

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații de bază și conținutul raportării

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.01.01.04 din anexa I, precizând conținutul raportării, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa III;

(b) macheta S.01.02.04 din anexa I, precizând informațiile de bază cu privire la întreprindere și conținutul raportării în general, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.02 din anexa III;

(c) atunci când, pentru calcularea solvabilității la nivel de grup, grupul utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, macheta S.01.03.04 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile de bază cu privire la fondurile dedicate și portofoliile aferente primei de echilibrare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.03 din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 26

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Bilanț și alte informații cu caracter general

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.02.01.01 din anexa I, precizând informațiile bilanțiere pe baza atât a evaluării efectuate în conformitate cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE, cât și a evaluării pe baza situațiilor financiare consolidate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în S.02.01 din anexa III;

(b) macheta S.02.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind activele și obligațiile, pe monede, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.02 din anexa III;

(c) macheta S.03.01.04 din anexa I, precizând informațiile generale privind elementele extrabilanțiere, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.03.01 din anexa III;

(d) macheta S.03.02.04 din anexa I, prezentând o listă a garanțiilor nelimitate primite, înregistrate în afara bilanțului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.03.02 din anexa III;

(e) macheta S.03.03.04 din anexa I, prezentând o listă a garanțiilor nelimitate acordate, înregistrate în afara bilanțului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.03.03 din anexa III;

(f) macheta S.05.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind primele, daunele și cheltuielile pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare consolidate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.05.01 din anexa III la prezentul regulament;

(g) macheta S.05.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind primele, daunele și cheltuielile pe țară, aplicând principiile de evaluare și recunoaștere folosite în cazul situațiilor financiare consolidate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.05.02 din anexa III.

2.  Numai întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care pentru calcularea solvabilității la nivel de grup utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, transmit machetele prevăzute la alineatul 1 literele (a) și (b).

Articolul 27

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații privind investițiile

1.  Dacă nu beneficiază de derogare în temeiul articolului 254 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE în ceea ce privește o anumită machetă, întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) atunci când grupul beneficiază de derogare de la transmiterea anuală a informațiilor din machetele S.06.02.04 sau S.08.01.04, conform articolului 254 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, macheta S.06.01.01 din anexa I la prezentul regulament, prezentând informații sintetice cu privire la active, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.01 din anexa III la prezentul regulament;

(b) atunci când grupul beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.06.02.04 pentru ultimul trimestru, conform articolului 254 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, macheta S.06.02.04 din anexa I la prezentul regulament, prezentând o listă a activelor, indicator cu indicator, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.02 din anexa III la prezentul regulament;

(c) atunci când grupul beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.06.03.04 în ceea ce privește ultimul trimestru, conform articolului 254 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, sau atunci când nu a raportat trimestrial macheta deoarece raportul dintre plasamentele colective deținute de grup și investițiile totale, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1) litera (f) din prezentul regulament, nu este mai mare de 30 %, macheta S.06.03.04 din anexa I la prezentul regulament, prezentând informații cu privire la transparența tuturor plasamentelor colective deținute de întreprinderi, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.06.03 din anexa III la prezentul regulament;

(d) atunci când raportul dintre valoarea produselor structurate deținute de grup și investițiile totale este mai mare de 5 %, macheta S.07.01.04 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a produselor structurate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.07.01 din anexa III;

(e) atunci când grupul beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.08.01.04 pentru ultimul trimestru, conform articolului 254 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, macheta S.08.01.04 din anexa I la prezentul regulament, prezentând o listă, indicator cu indicator, a pozițiilor de instrumente derivate deschise, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.01 din anexa III la prezentul regulament;

(f) atunci când grupul beneficiază de derogare de la raportarea machetei S.08.02.04 pentru ultimul trimestru, conform articolului 254 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, macheta S.08.02.04 din anexa I la prezentul regulament, prezentând o listă, indicator cu indicator, a tranzacțiilor cu instrumente derivate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.08.02 din anexa III la prezentul regulament;

(g) macheta S.09.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind veniturile, câștigurile și pierderile aferente perioadei de raportare, pe categorii de active, astfel cum sunt definite în anexa IV, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.09.01 din anexa III;

(h) atunci când, în cazul contractelor care au scadența după data de referință a raportării, raportul dintre cuantumul titlurilor de valoare suport din bilanț și din afara bilanțului, implicate în împrumuturi sau acorduri de răscumpărare, și totalul investițiilor este mai mare de 5 %, macheta S.10.01.04 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a titlurilor de valoare, din bilanț și din afara bilanțului, implicate în împrumuturi și acorduri de răscumpărare, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.10.01 din anexa III;

(i) macheta S.11.01.04 din anexa I, prezentând o listă, indicator cu indicator, a activelor deținute drept garanții reale, constând din toate tipurile de categorii de active extrabilanțiere deținute drept garanții reale, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.11.01 din anexa III.

2.  În sensul alineatului (1) litera (d), atunci când pentru calcularea solvabilității la nivel de grup se utilizează exclusiv metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, raportul dintre valoarea produselor structurate deținute de grup și investițiile totale este determinată de suma activelor clasificate în categoriile 5 și 6, astfel cum sunt definite în anexa IV la prezentul regulament, împărțită la suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/RC0220 din macheta S.02.01.01. Atunci când, pentru calcularea solvabilității la nivel de grup, metoda 1 se folosește în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE, sau atunci când se folosește exclusiv metoda 2, raportul se calculează conform primei teze și se ajustează pentru a cuprinde indicatorii ceruți ai tuturor entităților incluse în sfera machetei S.06.02.04.

3.  În sensul alineatului 1 litera (h), atunci când, pentru calcularea solvabilității la nivel de grup, se folosește exclusiv metoda 1 definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, raportul este determinat de suma titlurilor de valoare suport din bilanț și din afara bilanțului, implicate în împrumuturi sau acorduri de răscumpărare, aferente contractelor care au scadența după data de referință a raportării, împărțită la suma indicatorilor C0010/R0070 și C0010/R0220 din macheta S.02.01.01. Atunci când, pentru calcularea solvabilității la nivel de grup, metoda 1 se folosește în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din Directiva 2009/138/CE, sau atunci când se folosește exclusiv metoda 2, raportul se calculează conform primei teze și se ajustează pentru a cuprinde indicatorii ceruți ai tuturor entităților incluse în sfera machetei S.06.02.04.

Articolul 28

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații privind anuitățile variabile

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.15.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind descrierea garanțiilor pentru anuități variabile, pe produs, emise în cadrul activității de asigurare directă de întreprinderile care intră în sfera grupului și care sunt stabilite în afara SEE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.15.01 din anexa III;

(b) macheta S.15.02.04 din anexa I, precizând informațiile privind acoperirea garanțiilor pentru anuități variabile, pe produs, emise în cadrul activității de asigurare directă de întreprinderile care intră în sfera grupului și care sunt stabilite în afara SEE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.15.02 din anexa III.

Articolul 29

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații privind garanțiile pe termen lung

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând macheta S.22.01.04 din anexa I la prezentul regulament, precizând informațiile cu privire la impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și măsurilor tranzitorii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.22.01 din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 30

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații privind fondurile proprii

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.23.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind fondurile proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.01 din anexa III;

(b) macheta S.23.02.04 din anexa I, prezentând informații detaliate privind fondurile proprii pe ranguri, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.02 din anexa III;

(c) macheta S.23.03.04 din anexa I, precizând informațiile privind variațiile anuale ale fondurilor proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.03 din anexa III;

(d) macheta S.23.04.04 din anexa I, prezentând o listă a elementelor de fonduri proprii, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.23.04 din anexa III.

2.  Numai întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care pentru calcularea solvabilității la nivel de grup utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, transmit machetele prevăzute la alineatul 1 literele (b) și (c).

Articolul 31

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații privind cerința de capital de solvabilitate

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care pentru calcularea solvabilității la nivel de grup utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din regulamentul delegat menționat, folosind următoarele machete:

(a) atunci când grupul utilizează formula standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.01.04 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.01 din anexa III;

(b) atunci când grupul utilizează formula standard și un model intern parțial pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.02.04 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.02 din anexa III;

(c) atunci când grupul utilizează un model intern integral pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta S.25.03.04 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.03 din anexa III;

(d) macheta S.26.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de piață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.01 din anexa III;

(e) macheta S.26.02.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de contrapartidă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.02 din anexa III;

(f) macheta S.26.03.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de viață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.03 din anexa III;

(g) macheta S.26.04.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.04 din anexa III;

(h) macheta S.26.05.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.05 din anexa III;

(i) macheta S.26.06.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul operațional, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.06 din anexa III;

(j) macheta S.26.07.04 din anexa I, precizând informațiile privind simplificările utilizate pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.07 din anexa III;

(k) macheta S.27.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de catastrofă în asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.27.01 din anexa III.

2.  În cazul în care există fonduri dedicate sau portofolii aferente primei de echilibrare, machetele menționate la alineatul (1) literele (d) – (k) nu se raportează pentru grup ca întreg.

3.  Atunci când se folosește un model intern parțial, machetele menționate la alineatul (1) literele (d) – (k) se raportează numai în ceea ce privește riscurile acoperite de formula standard, cu excepția cazului în care se decide altfel în temeiul articolului 35.

4.  Atunci când se folosește un model intern integral, machetele menționate la alineatul (1) literele (d) – (k) nu trebuie raportate.

Articolul 32

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații privind reasigurătorii și vehiculele investiționale

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.31.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind partea reasigurătorilor, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.31.01 din anexa III;

(b) macheta S.31.02.04 din anexa I, precizând informațiile privind vehiculele investiționale din perspectiva întreprinderii de asigurare sau de reasigurare care transferă riscul vehiculelor investiționale, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.31.02 din anexa III.

Articolul 33

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – Informații specifice grupurilor

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând următoarele machete:

(a) macheta S.32.01.04 din anexa I, precizând informațiile cu privire la întreprinderile de asigurare și de reasigurare care intră în sfera grupului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.32.01 din anexa III;

(b) macheta S.33.01.04 din anexa I, precizând informațiile cu privire la cerințele întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care intră în sfera grupului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.33.01 din anexa III;

(c) macheta S.34.01.04 din anexa I, precizând informațiile cu privire la întreprinderile financiare, altele decât întreprinderile de asigurare și reasigurare, precum și cu privire la întreprinderile nereglementate care desfășoară activități financiare, astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 52 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.34.01 din anexa III;

(d) macheta S.35.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind rezervele tehnice ale întreprinderilor din cadrul grupului, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.35.01 din anexa III;

(e) macheta S.36.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative care implică tranzacții cu titluri de valoare de tipul acțiunilor, transfer de obligații și de active, peste pragul stabilit de către supraveghetorul grupului în conformitate cu articolul 245 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.01 din anexa III la prezentul regulament;

(f) macheta S.36.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative cu instrumente derivate, inclusiv garanțiile care stau la baza instrumentelor derivate, peste pragul stabilit de către supraveghetorul grupului în conformitate cu articolul 245 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.02 din anexa III la prezentul regulament;

(g) macheta S.36.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative referitoare la reasigurare, peste pragul stabilit de către supraveghetorul grupului în conformitate cu articolul 245 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.03 din anexa III la prezentul regulament;

(h) macheta S.36.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind tranzacțiile intragrup semnificative referitoare la partajarea internă a costurilor, obligațiile contingente (altele decât instrumentele derivate) și elementele extrabilanțiere și alte tipuri de tranzacții intragrup, peste pragul stabilit de către supraveghetorul grupului în conformitate cu articolul 245 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.04 din anexa III la prezentul regulament;

(i) macheta S.37.01.04 din anexa I, precizând informațiile privind concentrările semnificative de riscuri, peste pragul stabilit de către supraveghetorul grupului în conformitate cu articolul 244 alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.37.01 din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 34

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – fonduri dedicate, portofolii aferente primei de echilibrare semnificative și informații privind partea rămasă

1.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care pentru calcularea solvabilității la nivel de grup utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, transmit, în fiecare an, informațiile menționate la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din regulamentul delegat menționat, folosind următoarele machete privind toate fondurile dedicate semnificative și toate portofoliile aferente primei de echilibrare semnificative referitoare la partea care este consolidată conform articolului 335 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, precum și privind partea rămasă:

(a) macheta SR.01.01.04 din anexa I, precizând conținutul raportării, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.01.01 din anexa III;

(b) atunci când grupul utilizează formula standard pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta SR.25.01.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.01 din anexa III;

(c) atunci când grupul utilizează formula standard și un model intern parțial pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta SR.25.02.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.02 din anexa III;

(d) atunci când grupul utilizează un model intern integral pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, macheta SR.25.03.01 din anexa I, precizând cerința de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.25.03 din anexa III;

(e) macheta SR.26.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de piață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.01 din anexa III;

(f) macheta SR.26.02.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de contrapartidă, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.02 din anexa III;

(g) macheta SR.26.03.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de viață, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.03 din anexa III;

(h) macheta SR.26.04.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.04 din anexa III;

(i) macheta SR.26.05.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de subscriere pentru asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.05 din anexa III;

(j) macheta SR.26.06.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul operațional, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.06 din anexa III;

(k) macheta SR.26.07.01 din anexa I, precizând informațiile privind simplificările utilizate pentru calcularea cerinței de capital de solvabilitate, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.26.07 din anexa III;

(l) macheta SR.27.01.01 din anexa I, precizând informațiile privind riscul de catastrofă în asigurarea generală, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.27.01 din anexa III.

2.  Atunci când se folosește un model intern parțial, machetele menționate la alineatul (1) literele (e) – (l) se raportează numai în ceea ce privește riscurile acoperite de formula standard, cu excepția cazului în care se decide altfel în temeiul articolului 35.

3.  Atunci când se folosește un model intern integral, machetele menționate la alineatul (1) literele (e) – (l) nu trebuie raportate.

4.  Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care pentru calcularea solvabilității la nivel de grup utilizează metoda 1, astfel cum este definită la articolul 230 din Directiva 2009/138/CE, fie în mod exclusiv, fie în combinație cu metoda 2, astfel cum este definită la articolul 233 din directiva respectivă, transmit, în fiecare an, pe lângă informațiile prezentate utilizând machetele menționate la alineatul (1), informațiile bilanțiere privind toate fondurile dedicate semnificative aferente părții care este consolidată, astfel cum se menționează la articolul 335 alineatul (1) literele (a) sau (c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, precum și privind partea rămasă, astfel cum se menționează la articolul 304 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, coroborat cu articolul 372 alineatul (1) din respectivul regulament delegat, utilizând macheta SR.02.01.01 din anexa I la prezentul regulament, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.02.01 din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 35

Machete cantitative anuale în cazul grupurilor – utilizatorii modelelor interne

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte care calculează cerința de capital de solvabilitate cu ajutorul unui model intern parțial sau integral aprobat convin cu supraveghetorul grupului asupra machetelor care vor fi transmise anual în ceea ce privește informațiile privind cerința de capital de solvabilitate.

Articolul 36

Machete cantitative în cazul grupurilor – tranzacții intragrup și concentrarea riscurilor

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare participative, holdingurile de asigurare și holdingurile financiare mixte raportează:

(a) tranzacțiile intragrup semnificative și tranzacțiile intragrup extrem de importante, menționate la articolul 245 alineatul (2) primul și al doilea paragraf din Directiva 2009/138/CE, și tranzacțiile intragrup care trebuie raportate în toate circumstanțele, menționate la articolul 245 alineatul (3) din directiva respectivă, utilizând, după caz, machetele S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 și S.36.04.01 din anexa I la prezentul regulament, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.36.01 – S.36.04 din anexa III la prezentul regulament;

(b) concentrările semnificative de riscuri menționate la articolul 244 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE și concentrările riscurilor care trebuie raportate în toate circumstanțele, menționate la articolul 244 alineatul (3) din directiva respectivă, utilizând macheta S.37.01.04 din anexa I la prezentul regulament, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în secțiunea S.37.01 din anexa III la prezentul regulament.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 37

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA IS.01.01.01

Conținutul raportării

Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

S.01.02.01

Informații de bază – Generalități

R0010

 

S.01.03.01

Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrare

R0020

 

S.02.01.01

Bilanț

R0030

 

S.02.02.01

Active și obligații, pe monede

R0040

 

S.03.01.01

Elemente extrabilanțiere – generalități

R0060

 

S.03.02.01

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate primite de societate

R0070

 

S.03.03.01

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate furnizate de societate

R0080

 

S.04.01.01

Activitate pe țări

R0090

 

S.04.02.01

Informații privind clasa 10 din partea A a anexei I la Directiva Solvabilitate II, cu excepția răspunderii transportatorului

R0100

 

S.05.01.01

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

R0110

 

S.05.02.01

Prime, daune și cheltuieli pe țări

R0120

 

S.06.01.01

Prezentare sintetică a activelor

R0130

 

S.06.02.01

Lista activelor

R0140

 

S.06.03.01

Organisme de plasament colectiv – metoda transparenței

R0150

 

S.07.01.01

Produse structurate

R0160

 

S.08.01.01

Contracte deschise cu instrumente derivate

R0170

 

S.08.02.01

Tranzacții cu instrumente derivate

R0180

 

S.09.01.01

Venituri/câștiguri și pierderi în cursul perioadei

R0190

 

S.10.01.01

Dare cu împrumut de titluri de valoare și contracte repo

R0200

 

S.11.01.01

Active deținute ca garanții reale

R0210

 

S.12.01.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT

R0220

 

S.12.02.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT – pe țări

R0230

 

S.13.01.01

Proiecții ale fluxurilor de trezorerie brute viitoare

R0240

 

S.14.01.01

Analizarea obligațiilor de asigurare de viață

R0250

 

S.15.01.01

Descrierea garanțiilor pentru anuități variabile

R0260

 

S.15.02.01

Acoperirea garanțiilor pentru anuități variabile

R0270

 

S.16.01.01

Informații privind anuitățile provenite din obligații de asigurare generală

R0280

 

S.17.01.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea generală

R0290

 

S.17.02.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea generală – pe țări

R0300

 

S.18.01.01

Proiecțiile fluxurilor de trezorerie viitoare (Cea mai bună estimare – Asigurare generală)

R0310

 

S.19.01.01

Daune din asigurarea generală

R0320

 

S.20.01.01

Evoluția distribuției daunelor apărute

R0330

 

S.21.01.01

Profilul de risc al distribuției daunelor

R0340

 

S.21.02.01

Riscuri de subscriere pentru asigurarea generală

R0350

 

S.21.03.01

Distribuția riscurilor de subscriere pentru asigurarea generală – pe suma asigurată

R0360

 

S.22.01.01

Impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și a măsurilor tranzitorii

R0370

 

S.22.04.01

Informații privind aplicarea măsurii tranzitorii pentru calcularea ratelor dobânzii

R0380

 

S.22.05.01

Calcularea globală a rezervelor tehnice cu aplicarea măsurii tranzitorii

R0390

 

S.22.06.01

Cea mai bună estimare care aplică prima de volatilitate, pe țări și pe monede

R0400

 

S.23.01.01

Fonduri proprii

R0410

 

S.23.02.01

Informații detaliate privind fondurile proprii, pe ranguri

R0420

 

S.23.03.01

Variații anuale ale fondurilor proprii

R0430

 

S.23.04.01

Lista elementelor de fonduri proprii

R0440

 

S.24.01.01

Participații deținute

R0450

 

S.25.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard

R0460

 

S.25.02.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard și modelul intern parțial

R0470

 

S.25.03.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică modele interne integrale

R0480

 

S.26.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de piață

R0500

 

S.26.02.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de contrapartidă

R0510

 

S.26.03.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață

R0520

 

S.26.04.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate

R0530

 

S.26.05.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală

R0540

 

S.26.06.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional

R0550

 

S.26.07.01

Cerința de capital de solvabilitate – Simplificări

R0560

 

S.27.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de catastrofă în asigurarea generală și în asigurarea de sănătate

R0570

 

S.28.01.01

Cerința de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generală

R0580

 

S.28.02.01

Cerința de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea de asigurare generală

R0590

 

S.29.01.01

Excedentul de active față de obligații

R0600

 

S.29.02.01

Excedentul de active față de obligații – explicat prin investiții și obligații financiare

R0610

 

S.29.03.01

Excedentul de active față de obligații – explicat prin rezerve tehnice

R0620

 

S.29.04.01

Analiză detaliată pe perioade – Fluxuri tehnice față de rezerve tehnice

R0630

 

S.30.01.01

Date de bază referitoare la acoperirile facultative pentru activitatea de asigurare generală și de viață

R0640

 

S.30.02.01

Date privind părțile din acoperirile facultative pentru activitatea de asigurare generală și de viață

R0650

 

S.30.03.01

Date de bază referitoare la programul de cedări în reasigurare

R0660

 

S.30.04.01

Date privind părțile din programul de cedări în reasigurare

R0670

 

S.31.01.01

Partea reasigurătorilor (inclusiv reasigurarea finită și vehicule investiționale)

R0680

 

S.31.02.01

Vehicule investiționale

R0690

 

S.36.01.01

Tranzacții intragrup – Tranzacții cu titluri de valoare de tipul acțiunilor, transfer de obligații și de active

R0740

 

S.36.02.01

Tranzacții intragrup – Instrumente derivate

R0750

 

S.36.03.01

Tranzacții intragrup – Reasigurare internă

R0760

 

S.36.04.01

Tranzacții intragrup – Partajarea costurilor, obligații contingente, elemente extrabilanțiere și alte elemente

R0770

 S.01.01.02

Conținutul raportării

Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

S.01.02.01

Informații de bază – Generalități

R0010

 

S.02.01.02

Bilanț

R0030

 

S.05.01.02

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

R0110

 

S.06.02.01

Lista activelor

R0140

 

S.06.03.01

Organisme de plasament colectiv – metoda transparenței

R0150

 

S.08.01.01

Contracte deschise cu instrumente derivate

R0170

 

S.08.02.01

Tranzacții cu instrumente derivate

R0180

 

S.12.01.02

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT

R0220

 

S.17.01.02

Rezerve tehnice pentru asigurarea generală

R0290

 

S.23.01.01

Fonduri proprii

R0410

 

S.28.01.01

Cerința de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generală

R0580

 

S.28.02.01

Cerința de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea de asigurare generală

R0590

 S.01.01.03

Conținutul raportării

Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

S.01.02.01

Informații de bază – Generalități

R0010

 

S.01.03.01

Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrare

R0020

 

S.02.01.02

Bilanț

R0030

 

S.23.01.01

Fonduri proprii

R0410

 

S.25.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard

R0460

 

S.25.02.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard și modelul intern parțial

R0470

 

S.25.03.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică modele interne integrale

R0480

 

S.28.01.01

Cerința de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generală

R0580

 

S.28.02.01

Cerința de capital minim – Atât activitatea de asigurare de viață, cât și activitatea de asigurare generală

R0590

 S.01.01.04

Conținutul raportării

Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

S.01.02.04

Informații de bază – Generalități

R0010

 

S.01.03.04

Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrare

R0020

 

S.02.01.01

Bilanț

R0030

 

S.02.02.01

Active și obligații, pe monede

R0040

 

S.03.01.04

Elemente extrabilanțiere – generalități

R0060

 

S.03.02.04

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate primite de grup

R0070

 

S.03.03.04

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate furnizate de grup

R0080

 

S.05.01.01

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

R0110

 

S.05.02.01

Prime, daune și cheltuieli pe țări

R0120

 

S.06.01.01

Prezentare sintetică a activelor

R0130

 

S.06.02.04

Lista activelor

R0140

 

S.06.03.04

Organisme de plasament colectiv – metoda transparenței

R0150

 

S.07.01.04

Produse structurate

R0160

 

S.08.01.04

Contracte deschise cu instrumente derivate

R0170

 

S.08.02.04

Tranzacții cu instrumente derivate

R0180

 

S.09.01.04

Venituri/câștiguri și pierderi în cursul perioadei

R0190

 

S.10.01.04

Dare cu împrumut de titluri de valoare și contracte repo

R0200

 

S.11.01.04

Active deținute ca garanții reale

R0210

 

S.15.01.04

Descrierea garanțiilor pentru anuități variabile

R0260

 

S.15.02.04

Acoperirea garanțiilor pentru anuități variabile

R0270

 

S.22.01.04

Impactul aplicării măsurilor pentru garanțiile pe termen lung și a măsurilor tranzitorii

R0370

 

S.23.01.04

Fonduri proprii

R0410

 

S.23.02.04

Informații detaliate privind fondurile proprii, pe ranguri

R0420

 

S.23.03.04

Variații anuale ale fondurilor proprii

R0430

 

S.23.04.04

Lista elementelor de fonduri proprii

R0440

 

S.25.01.04

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică formula standard

R0460

 

S.25.02.04

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică formula standard și modelul intern parțial

R0470

 

S.25.03.04

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică modele interne integrale

R0480

 

S.26.01.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de piață

R0500

 

S.26.02.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de contrapartidă

R0510

 

S.26.03.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață

R0520

 

S.26.04.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate

R0530

 

S.26.05.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală

R0540

 

S.26.06.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional

R0550

 

S.26.07.04

Cerința de capital de solvabilitate – Simplificări

R0560

 

S.27.01.04

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de catastrofă în asigurarea generală și în asigurarea de sănătate

R0570

 

S.31.01.04

Partea reasigurătorilor (inclusiv reasigurarea finită și vehicule investiționale)

R0680

 

S.31.02.04

Vehicule investiționale

R0690

 

S.32.01.04

Societăți incluse în sfera grupului

R0700

 

S.33.01.04

Cerințe individuale pentru societățile de asigurare și reasigurare

R0710

 

S.34.01.04

Cerințe individuale pentru alte societăți financiare reglementate și nereglementate, inclusiv holdinguri de asigurare și holdinguri financiare mixte

R0720

 

S.35.01.04

Contribuție la rezervele tehnice ale grupului

R0730

 

S.36.01.01

Tranzacții intragrup – Tranzacții cu titluri de valoare de tipul acțiunilor, transfer de obligații și de active

R0740

 

S.36.02.01

Tranzacții intragrup – Instrumente derivate

R0750

 

S.36.03.01

Tranzacții intragrup – Reasigurare internă

R0760

 

S.36.04.01

Tranzacții intragrup – Partajarea costurilor, obligații contingente, elemente extrabilanțiere și alte elemente

R0770

 

S.37.01.04

Concentrarea riscurilor

R0780

 S.01.01.05

Conținutul raportării

Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

S.01.02.04

Informații de bază – Generalități

R0010

 

S.02.01.02

Bilanț

R0030

 

S.05.01.02

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

R0110

 

S.06.02.04

Lista activelor

R0140

 

S.06.03.04

Organisme de plasament colectiv – metoda transparenței

R0150

 

S.08.01.04

Contracte deschise cu instrumente derivate

R0170

 

S.08.02.04

Tranzacții cu instrumente derivate

R0180

 

S.23.01.04

Fonduri proprii

R0410

 S.01.01.06

Conținutul raportării

Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

S.01.02.04

Informații de bază – Generalități

R0010

 

S.01.03.04

Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrare

R0020

 

S.02.01.02

Bilanț

R0030

 

S.23.01.04

Fonduri proprii

R0410

 

S.25.01.04

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică formula standard

R0460

 

S.25.02.04

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică formula standard și modelul intern parțial

R0470

 

S.25.03.04

Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care aplică modele interne integrale

R0480

 

S.32.01.04

Entități incluse în sfera grupului

R0700

 

S.33.01.04

Cerințe individuale pentru societățile de asigurare și reasigurare

R0710

 

S.34.01.04

Cerințe individuale pentru alte societăți financiare reglementate și nereglementate, inclusiv holdinguri de asigurare și holdinguri financiare mixte

R0720

 

SR.01.01.01

Conținutul raportăriiFond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare / Partea rămasă

Z0010

 

Numărul fondului / portofoliului

Z0020

 Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

SR.02.01.01

Bilanț

R0790

 

SR.12.01.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT

R0800

 

SR.17.01.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea generală

R0810

 

SR.22.02.01

Proiecțiile fluxurilor de trezorerie viitoare (cea mai bună estimare - portofolii aferente primei de echilibrare)

R0820

 

SR.22.03.01

Informații privind calcularea primei de echilibrare

R0830

 

SR.25.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard

R0840

 

SR.25.02.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică formula standard și modelul intern parțial

R0850

 

SR.25.03.01

Cerința de capital de solvabilitate – pentru societățile care aplică modele interne integrale

R0860

 

SR.26.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de piață

R0870

 

SR.26.02.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de contrapartidă

R0880

 

SR.26.03.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață

R0890

 

SR.26.04.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate

R0900

 

SR.26.05.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală

R0910

 

SR.26.06.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional

R0920

 

SR.26.07.01

Cerința de capital de solvabilitate – Simplificări

R0930

 

SR.27.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de catastrofă în asigurarea generală și în asigurarea de sănătate

R0940

 

SR.01.01.04

Conținutul raportăriiFond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare / Partea rămasă

Z0010

 

Numărul fondului / portofoliului

Z0020

 Codul machetei

Denumirea machetei

 

C0010

SR.02.01.04

Bilanț

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care utilizează formula standard ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care utilizează formula standard și un model intern parțial ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Cerința de capital de solvabilitate – pentru grupurile care utilizează un model intern integral ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de piață

R0870

 

SR.26.02.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de contrapartidă

R0880

 

SR.26.03.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de viață

R0890

 

SR.26.04.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate

R0900

 

SR.26.05.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală

R0910

 

SR.26.06.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional

R0920

 

SR.26.07.01

Cerința de capital de solvabilitate – Simplificări

R0930

 

SR.27.01.01

Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de catastrofă în asigurarea generală și în asigurarea de sănătate

R0940

 S.01.02.01

Informații de bază – Generalități

 

 

C0010

Denumirea societății

R0010

 

Codul de identificare al societății

R0020

 

Tipul de cod al societății

R0030

 

Tipul de societate

R0040

 

Țara care a emis autorizația

R0050

 

Limba de raportare

R0070

 

Data de transmitere a raportării

R0080

 

▼M2

Sfârșitul exercițiului financiar

R0081

 

▼B

Data de referință a raportării

R0090

 

Raportare periodică/ad-hoc

R0100

 

Moneda utilizată pentru raportare

R0110

 

Standarde de contabilitate

R0120

 

Metoda de calculare a cerinței de capital de solvabilitate

R0130

 

Utilizarea parametrilor specifici societății

R0140

 

Fonduri dedicate

R0150

 

Prima de echilibrare

R0170

 

Prima de volatilitate

R0180

 

Măsura tranzitorie aplicată ratei dobânzilor fără risc

R0190

 

Măsura tranzitorie aplicată rezervelor tehnice

R0200

 

Raportarea inițială sau raportarea ulterioară

R0210

 S.01.02.04

Informații de bază – Generalități

 

 

C0010

Denumirea societății participante

R0010

 

Codul de identificare al grupului

R0020

 

Tipul de cod al grupului

R0030

 

Țara supraveghetorului grupului

R0050

 

Informații privind subgrupul

R0060

 

Limba de raportare

R0070

 

Data de transmitere a raportării

R0080

 

▼M2

Sfârșitul exercițiului financiar

R0081

 

▼B

Data de referință a raportării

R0090

 

Raportare periodică/ad-hoc

R0100

 

Moneda utilizată pentru raportare

R0110

 

Standarde de contabilitate

R0120

 

Metoda de calculare a SCR la nivel de grup

R0130

 

Utilizarea parametrilor specifici grupului

R0140

 

Fonduri dedicate

R0150

 

Metoda pentru calcularea solvabilității la nivel de grup

R0160

 

Prima de echilibrare

R0170

 

Prima de volatilitate

R0180

 

Măsura tranzitorie aplicată ratei dobânzilor fără risc

R0190

 

Măsura tranzitorie aplicată rezervelor tehnice

R0200

 

Raportarea inițială sau raportarea ulterioară

R0210

 

S.01.03.01

Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrareLista tuturor fondurilor dedicate și a portofoliilor aferente primei de echilibrare (se permit suprapuneri)

Numărul fondului/portofoliului

Denumirea fondului dedicat/a portofoliului aferent primei de echilibrare

Fond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare / Partea rămasă dintr-un fond

Fond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare cu subfond dedicat/subportofoliu aferent primei de echilibrare

Semnificativ

Articolul 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Lista fondurilor dedicate / portofoliilor aferente primei de echilibrare cu subfond dedicat / subportofoliu aferent primei de echilibrare

Numărul fondului dedicat / portofoliului aferent primei de echilibrare cu subfond dedicat / subportofoliu aferent primei de echilibrare

Numărul subfondului dedicat/subportofoliului aferent primei de echilibrare

Subfond dedicat/Subportofoliu aferent primei de echilibrare

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Informații de bază – Fonduri dedicate și portofolii aferente primei de echilibrareLista tuturor fondurilor dedicate și a portofoliilor aferente primei de echilibrare (se permit suprapuneri)

Denumirea juridică a societății

Codul de identificare al societății

Tipul de cod de identificare al societății

Numărul fondului/portofoliului

Denumirea fondului dedicat/a portofoliului aferent primei de echilibrare

Fond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare / Partea rămasă dintr-un fond

Fond dedicat / Portofoliu aferent primei de echilibrare cu subfond dedicat/subportofoliu aferent primei de echilibrare

Semnificativ

Articolul 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lista fondurilor dedicate / portofoliilor aferente primei de echilibrare cu subfond dedicat / subportofoliu aferent primei de echilibrare

Numărul fondului dedicat / portofoliului aferent primei de echilibrare cu subfond dedicat / subportofoliu aferent primei de echilibrare

Numărul subfondului dedicat/subportofoliului aferent primei de echilibrare

Subfond dedicat/Subportofoliu aferent primei de echilibrare

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Bilanț

 

 

Valoare „Solvabilitate II”

Valoarea din conturile statutare

Active

 

C0010

C0020

Fond comercial

R0010

 

 

Costuri de achiziție amânate

R0020

 

 

Imobilizări necorporale

R0030

 

 

Creanțe privind impozitul amânat

R0040

 

 

Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii

R0050

 

 

Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu

R0060

 

 

Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)

R0070

 

 

Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)

R0080

 

 

Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații

R0090

 

 

Acțiuni

R0100

 

 

Acțiuni – cotate

R0110

 

 

Acțiuni – necotate

R0120

 

 

Obligațiuni

R0130

 

 

Titluri de stat

R0140

 

 

Obligațiuni corporative

R0150

 

 

Obligațiuni structurate

R0160

 

 

Titluri de valoare garantate cu garanții reale

R0170

 

 

Organisme de plasament colectiv

R0180

 

 

Instrumente derivate

R0190

 

 

Depozite, altele decât echivalentele de numerar

R0200

 

 

Alte investiții

R0210

 

 

Active deținute pentru contractele index-linkedși unit-linked

R0220

 

 

Împrumuturi și credite ipotecare

R0230

 

 

Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare

R0240

 

 

Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice

R0250

 

 

Alte împrumuturi și credite ipotecare

R0260

 

 

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:

R0270

 

 

Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0280

 

 

Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate

R0290

 

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0300

 

 

Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unit-linked

R0310

 

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață

R0320

 

 

Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0330

 

 

Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked

R0340

 

 

Depozite pentru societăți cedente

R0350

 

 

Creanțe de asigurare și de la intermediari

R0360

 

 

Creanțe de reasigurare

R0370

 

 

Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)

R0380

 

 

Acțiuni proprii (deținute direct)

R0390

 

 

Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate

R0400

 

 

Numerar și echivalente de numerar

R0410

 

 

Alte active care nu figurează în altă parte

R0420

 

 

Total active

R0500

 

 

Obligații

 

C0010

C0020

Rezerve tehnice – asigurare generală

R0510

 

 

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)

R0520

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0530

 

 

Cea mai bună estimare

R0540

 

 

Marja de risc

R0550

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)

R0560

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0570

 

 

Cea mai bună estimare

R0580

 

 

Marja de risc

R0590

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără contractele index-linked și unit-linked)

R0600

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)

R0610

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0620

 

 

Cea mai bună estimare

R0630

 

 

Marja de risc

R0640

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

R0650

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0660

 

 

Cea mai bună estimare

R0670

 

 

Marja de risc

R0680

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0690

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0700

 

 

Cea mai bună estimare

R0710

 

 

Marja de risc

R0720

 

 

Alte rezerve tehnice

R0730

 

 

Obligații contingente

R0740

 

 

Rezerve, altele decât rezervele tehnice

R0750

 

 

Obligații pentru beneficii aferente pensiilor

R0760

 

 

Depozite de la reasigurători

R0770

 

 

Obligații privind impozitul amânat

R0780

 

 

Instrumente derivate

R0790

 

 

Datorii către instituții de credit

R0800

 

 

Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit

R0810

 

 

Obligații de plată din asigurare și către intermediari

R0820

 

 

Obligații de plată din reasigurare

R0830

 

 

Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)

R0840

 

 

Datorii subordonate

R0850

 

 

Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0860

 

 

Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0870

 

 

Alte obligații care nu figurează în altă parte

R0880

 

 

Total obligații

R0900

 

 

Excedentul de active față de obligații

R1000

 

 S.02.01.02

Bilanț

 

 

Valoare „Solvabilitate II”

Active

 

C0010

Fond comercial

R0010

 

Costuri de achiziție amânate

R0020

 

Imobilizări necorporale

R0030

 

Creanțe privind impozitul amânat

R0040

 

Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii

R0050

 

Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu

R0060

 

Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)

R0070

 

Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)

R0080

 

Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații

R0090

 

Acțiuni

R0100

 

Acțiuni – cotate

R0110

 

Acțiuni – necotate

R0120

 

Obligațiuni

R0130

 

Titluri de stat

R0140

 

Obligațiuni corporative

R0150

 

Obligațiuni structurate

R0160

 

Titluri de valoare garantate cu garanții reale

R0170

 

Organisme de plasament colectiv

R0180

 

Instrumente derivate

R0190

 

Depozite, altele decât echivalentele de numerar

R0200

 

Alte investiții

R0210

 

Active deținute pentru contractele index-linkedși unit-linked

R0220

 

Împrumuturi și credite ipotecare

R0230

 

Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare

R0240

 

Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice

R0250

 

Alte împrumuturi și credite ipotecare

R0260

 

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:

R0270

 

Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0280

 

Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate

R0290

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0300

 

Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0310

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață

R0320

 

Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0330

 

Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked

R0340

 

Depozite pentru societăți cedente

R0350

 

Creanțe de asigurare și de la intermediari

R0360

 

Creanțe de reasigurare

R0370

 

Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)

R0380

 

Acțiuni proprii (deținute direct)

R0390

 

Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate

R0400

 

Numerar și echivalente de numerar

R0410

 

Alte active care nu figurează în altă parte

R0420

 

Total active

R0500

 

Obligații

 

C0010

Rezerve tehnice – asigurare generală

R0510

 

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)

R0520

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0530

 

Cea mai bună estimare

R0540

 

Marja de risc

R0550

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)

R0560

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0570

 

Cea mai bună estimare

R0580

 

Marja de risc

R0590

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

R0600

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)

R0610

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0620

 

Cea mai bună estimare

R0630

 

Marja de risc

R0640

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

R0650

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0660

 

Cea mai bună estimare

R0670

 

Marja de risc

R0680

 

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0690

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0700

 

Cea mai bună estimare

R0710

 

Marja de risc

R0720

 

Alte rezerve tehnice

R0730

 

Obligații contingente

R0740

 

Rezerve, altele decât rezervele tehnice

R0750

 

Obligații pentru beneficii aferente pensiilor

R0760

 

Depozite de la reasigurători

R0770

 

Obligații privind impozitul amânat

R0780

 

Instrumente derivate

R0790

 

Datorii către instituții de credit

R0800

 

Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit

R0810

 

Obligații de plată din asigurare și către intermediari

R0820

 

Obligații de plată din reasigurare

R0830

 

Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)

R0840

 

Datorii subordonate

R0850

 

Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0860

 

Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0870

 

Alte obligații care nu figurează în altă parte

R0880

 

Total obligații

R0900

 

Excedentul de active față de obligații

R1000

 

SR.02.01.01

BilanțFondul dedicat sau partea rămasă

Z0020

 

Numărul fondului

Z0030

  

 

Valoare „Solvabilitate II”

Valoarea din conturile statutare

Active

 

C0010

C0020

Fond comercial

R0010

 

 

Costuri de achiziție amânate

R0020

 

 

Imobilizări necorporale

R0030

 

 

Creanțe privind impozitul amânat

R0040

 

 

Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii

R0050

 

 

Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu

R0060

 

 

Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)

R0070

 

 

Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)

R0080

 

 

Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații

R0090

 

 

Acțiuni

R0100

 

 

Acțiuni – cotate

R0110

 

 

Acțiuni – necotate

R0120

 

 

Obligațiuni

R0130

 

 

Titluri de stat

R0140

 

 

Obligațiuni corporative

R0150

 

 

Obligațiuni structurate

R0160

 

 

Titluri de valoare garantate cu garanții reale

R0170

 

 

Organisme de plasament colectiv

R0180

 

 

Instrumente derivate

R0190

 

 

Depozite, altele decât echivalentele de numerar

R0200

 

 

Alte investiții

R0210

 

 

Active deținute pentru contractele index-linkedși unit-linked

R0220

 

 

Împrumuturi și credite ipotecare

R0230

 

 

Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare

R0240

 

 

Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice

R0250

 

 

Alte împrumuturi și credite ipotecare

R0260

 

 

Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:

R0270

 

 

Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0280

 

 

Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate

R0290

 

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale

R0300

 

 

Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0310

 

 

Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață

R0320

 

 

Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0330

 

 

Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked

R0340

 

 

Depozite pentru societăți cedente

R0350

 

 

Creanțe de asigurare și de la intermediari

R0360

 

 

Creanțe de reasigurare

R0370

 

 

Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)

R0380

 

 

Acțiuni proprii (deținute direct)

R0390

 

 

Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate

R0400

 

 

Numerar și echivalente de numerar

R0410

 

 

Alte active care nu figurează în altă parte

R0420

 

 

Total active

R0500

 

 

Obligații

 

C0010

C0020

Rezerve tehnice – asigurare generală

R0510

 

 

Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)

R0520

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0530

 

 

Cea mai bună estimare

R0540

 

 

Marja de risc

R0550

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)

R0560

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0570

 

 

Cea mai bună estimare

R0580

 

 

Marja de risc

R0590

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

R0600

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)

R0610

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0620

 

 

Cea mai bună estimare

R0630

 

 

Marja de risc

R0640

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked)

R0650

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0660

 

 

Cea mai bună estimare

R0670

 

 

Marja de risc

R0680

 

 

Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked

R0690

 

 

Rezerve tehnice calculate ca întreg

R0700

 

 

Cea mai bună estimare

R0710

 

 

Marja de risc

R0720

 

 

Alte rezerve tehnice

 

 

 

Obligații contingente

R0740

 

 

Rezerve, altele decât rezervele tehnice

R0750

 

 

Obligații pentru beneficii aferente pensiilor

R0760

 

 

Depozite de la reasigurători

R0770

 

 

Obligații privind impozitul amânat

R0780

 

 

Instrumente derivate

R0790

 

 

Datorii către instituții de credit

R0800

 

 

Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit

R0810

 

 

Obligații de plată din asigurare și către intermediari

R0820

 

 

Obligații de plată din reasigurare

R0830

 

 

Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)

R0840

 

 

Datorii subordonate

R0850

 

 

Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0860

 

 

Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază

R0870

 

 

Alte obligații care nu figurează în altă parte

R0880

 

 

Total obligații

R0900

 

 

Excedentul de active față de obligații

R1000

 

 S.02.02.01

Active și obligații, pe monede

 

 

 

 

 

 

Monede

 

 

 

 

 

 

C0010

Codul monedei

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a tuturor monedelor

Valoarea în moneda de raportare „Solvabilitate II”

Valoarea celorlalte monede

 

Valoarea monedelor semnificative

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Active

 

 

 

 

 

 

 

Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)

R0020

 

 

 

 

 

Alte active: Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu, Numerar și echivalente de numerar, Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare, Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice și Alte împrumuturi și credite ipotecare (altele decât contractele index-linkedși unit-linked)

R0030

 

 

 

 

 

Active deținute pentru contractele index-linked și unit-linked

R0040

 

 

 

 

 

Sume recuperabile din contracte de reasigurare

R0050

 

 

 

 

 

Depozite pentru societăți cedente, creanțe de asigurare și de la intermediari și creanțe de reasigurare

R0060

 

 

 

 

 

Alte active

R0070

 

 

 

 

 

Total active

R0100

 

 

 

 

 

Obligații

 

 

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice (fără contractele index-linkedși unit-linked)

R0110

 

 

 

 

 

Rezerve tehnice – contracte index-linkedși unit-linked

R0120

 

 

 

 

 

Depozite de la reasigurători și obligații de plată din asigurare, către intermediari și din reasigurare

R0130

 

 

 

 

 

Instrumente derivate

R0140

 

 

 

 

 

Obligații financiare

R0150

 

 

 

 

 

Obligații contingente

R0160

 

 

 

 

 

Alte obligații

R0170

 

 

 

 

 

Total obligații

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Elemente extrabilanțiere – generalități

 

 

Valoare maximă

Valoarea garanției / garanției reale / obligațiilor contingente

Valoarea activelor pentru care se deține o garanție reală

Valoarea obligațiilor pentru care se constituie o garanție reală

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garanții, inclusiv acreditive, oferite de societate

R0010

 

 

 

 

Din care, garanții, inclusiv acreditive, oferite altor societăți din același grup

R0020

 

 

 

 

Garanții, inclusiv acreditive, primite de societate

R0030

 

 

 

 

Din care, garanții, inclusiv acreditive, primite de la societăți din același grup

R0040

 

 

 

 

Garanții reale deținute

 

 

 

 

 

Garanții reale deținute pentru împrumuturile contractate sau obligațiunile cumpărate

R0100

 

 

 

 

Garanții reale deținute pentru instrumente derivate

R0110

 

 

 

 

Active constituite drept garanții de reasigurători pentru rezervele tehnice cedate

R0120

 

 

 

 

Alte garanții reale deținute

R0130

 

 

 

 

Total garanții reale deținute

R0200

 

 

 

 

Garanții reale constituite

 

 

 

 

 

Garanții reale constituite pentru împrumuturile primite și obligațiunile emise

R0210

 

 

 

 

Garanții reale constituite pentru instrumente derivate

R0220

 

 

 

 

Active constituite drept garanții la societăți cedente pentru rezervele tehnice (primiri în reasigurare)

R0230

 

 

 

 

Alte garanții reale constituite

R0240

 

 

 

 

Total garanții reale constituite

R0300

 

 

 

 

Obligații contingente

 

 

 

 

 

Obligații contingente neincluse în bilanțul „Solvabilitate II”

R0310

 

 

 

 

Din care, obligații contingente față de entități din același grup

R0320

 

 

 

 

Obligații contingente incluse în bilanțul „Solvabilitate II”

R0330

 

 

 

 

Total obligații contingente

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Elemente extrabilanțiere – generalități

 

 

Valoare maximă

Valoarea garanției / garanției reale / obligațiilor contingente

Valoarea activelor pentru care se deține o garanție reală

Valoarea obligațiilor pentru care se constituie o garanție reală

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garanții, inclusiv acreditive, oferite de grup

R0010

 

 

 

 

Garanții, inclusiv acreditive, primite de grup

R0030

 

 

 

 

Garanții reale deținute

 

 

 

 

 

Garanții reale deținute pentru împrumuturile contractate sau obligațiunile cumpărate

R0100

 

 

 

 

Garanții reale deținute pentru instrumente derivate

R0110

 

 

 

 

Active constituite drept garanții de reasigurători pentru rezervele tehnice cedate

R0120

 

 

 

 

Alte garanții reale deținute

R0130

 

 

 

 

Total garanții reale deținute

R0200

 

 

 

 

Garanții reale constituite

 

 

 

 

 

Garanții reale constituite pentru împrumuturile primite sau obligațiunile emise

R0210

 

 

 

 

Garanții reale constituite pentru instrumente derivate

R0220

 

 

 

 

Active constituite drept garanții la societăți cedente pentru rezervele tehnice (primiri în reasigurare)

R0230

 

 

 

 

Alte garanții reale constituite

R0240

 

 

 

 

Total garanții reale constituite

R0300

 

 

 

 

Obligații contingente

 

 

 

 

 

Obligații contingente neincluse în bilanțul „Solvabilitate II”

R0310

 

 

 

 

Obligații contingente incluse în bilanțul „Solvabilitate II”

R0330

 

 

 

 

Total obligații contingente

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate primite de societate

Codul garanției

Denumirea furnizorului garanției

Codul furnizorului garanției

Tipul de cod al furnizorului garanției

Furnizorul garanției aparține aceluiași grup

Evenimentul (evenimentele) de activare a garanției

Evenimentul (evenimentele) specific(e) de activare a garanției

Data efectivă a garanției

Fonduri proprii auxiliare

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate primite de grup

Codul garanției

Denumirea furnizorului garanției

Codul furnizorului garanției

Tipul de cod al furnizorului garanției

Evenimentul (evenimentele) de activare a garanției

Evenimentul (evenimentele) specific(e) de activare a garanției

Data efectivă a garanției

Fonduri proprii auxiliare

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate furnizate de societate

Codul garanției

Denumirea entității care primește garanția

Codul entității care primește garanția

Tipul de cod al entității care primește garanția

Apartenența entității care primește garanția la același grup

Evenimentul (evenimentele) de activare a garanției

Estimarea valorii maxime a garanției

Evenimentul (evenimentele) specific(e) de activare a garanției

Data efectivă a garanției

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Elemente extrabilanțiere – Lista de garanții nelimitate furnizate de grup

Codul garanției

Denumirea entității care primește garanția

Codul entității care primește garanția

Tipul de cod al entității care primește garanția

Evenimentul (evenimentele) de activare a garanției

Estimarea valorii maxime a garanției

Evenimentul (evenimentele) specific(e) de activare a garanției

Data efectivă a garanției

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Activitate pe țări 

 

Linia de afaceri

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societate

Toate statele din SEE

Total subscrieri realizate de toate sucursalele din afara SEE

 

 

Subscrieri realizate de societate în țara de origine

Subscrieri în baza libertății de a presta servicii realizate de societate în alte țări din SEE decât țara de origine

Subscrieri în baza libertății de a presta servicii realizate în țara de origine de orice sucursală din SEE

Total subscrieri realizate de toate sucursalele din SEE în țara în care sunt stabilite

Total subscrieri realizate în baza libertății de a presta servicii de toate sucursalele din SEE

Total subscrieri realizate în baza libertății de a presta servicii de societate și de toate sucursalele din SEE

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Țara

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Prime subscrise

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Comisioane

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Pe stat membru SEE

Pe stat semnificativ din afara SEE

 

 

Subscrieri realizate în țara avută în vedere de sucursala din SEE stabilită în țară respectivă

Subscrieri realizate în baza libertății de a presta servicii de sucursala din SEE stabilită în țară avută în vedere

Subscrieri realizate în țara avută în vedere în baza libertății de a presta servicii de societate sau de orice sucursală din SEE

Subscrieri realizate în țara avută în vedere de sucursala din SEE stabilită în țară respectivă

Subscrieri realizate în baza libertății de a presta servicii de sucursala din SEE stabilită în țară avută în vedere

Subscrieri realizate în țara avută în vedere în baza libertății de a presta servicii de societate sau de orice sucursală din SEE

Subscrieri realizate de sucursale semnificative din afara SEE

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Țara

R0010

 

 

 

 

Prime subscrise

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisioane

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informații privind clasa 10 din partea A a anexei I la Directiva Solvabilitate II, cu excepția răspunderii transportatorului

 

 

Societate

Pe stat membru SEE

 

 

Libertatea de a presta servicii

Sucursală

Libertatea de a presta servicii

Sucursală

Libertatea de a presta servicii

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Țara

R0010

 

 

 

 

 

Frecvența daunelor pentru răspunderea civilă auto (cu excepția răspunderii transportatorului)

R0020

 

 

 

 

 

Costul mediu al daunelor pentru răspunderea civilă auto (cu excepția răspunderii transportatorului)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare)

 

 

Asigurare pentru cheltuieli medicale

Asigurare de protecție a veniturilor

Asigurare de accidente de muncă și boli profesionale

Asigurare de răspundere civilă auto

Alte asigurări auto

Asigurare maritimă, aviatică și de transport

Asigurare de incendiu și alte asigurări de bunuri

Asigurare de răspundere civilă generală

Asigurare de credite și garanții

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Prime subscrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurareneproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Reasigurare neproporțională acceptată

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare)

Linia de afaceri pentru:

primiri în reasigurare neproporțională

Total

 

 

Asigurare de protecție juridică

Asistență

Pierderi financiare diverse

Sănătate

Accidente și răspunderi

Maritimă, aviatică și de transport

Bunuri

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Prime subscrise

 

 

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare generală

 

 

Asigurare pentru cheltuieli medicale

Asigurare de protecție a veniturilor

Asigurare de accidente de muncă și boli profesionale

Asigurare de răspundere civilă auto

Alte asigurări auto

Asigurare maritimă, aviatică și de transport

Asigurare de incendiu și alte asigurări de bunuri

Asigurare de răspundere civilă generală

Asigurare de credite și garanții

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Cheltuieli suportate

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu managementul investițiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de soluționare a daunelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de achiziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare generală

Linia de afaceri pentru: primiri în reasigurare neproporțională

Total

 

 

Asigurare de protecție juridică

Asistență

Pierderi financiare diverse

Sănătate

Accidente și răspunderi

Maritimă, aviatică și de transport

Bunuri

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Cheltuieli suportate

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu managementul investițiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de soluționare a daunelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de achiziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare de viață

Obligații de reasigurare de viață

Total

 

 

Asigurare de sănătate

Asigurare cu participare la profit

Asigurare de tip index-linked sau unit-linked

Alte asigurări de viață

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate

Reasigurare de sănătate

Reasigurare de viață

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Prime subscrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli suportate

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli cu managementul investițiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de soluționare a daunelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare de viață

Obligații de reasigurare de viață

Total

 

 

Asigurare de sănătate

Asigurare cu participare la profit

Asigurare de tip index-linkedsau unit-linked

Alte asigurări de viață

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate

Reasigurare de sănătate

Reasigurare de viață

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Cheltuieli de achiziție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli indirecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul total al răscumpărărilor

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri 

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare)

 

 

Asigurare pentru cheltuieli medicale

Asigurare de protecție a veniturilor

Asigurare de accidente de muncă și boli profesionale

Asigurare de răspundere civilă auto

Alte asigurări auto

Asigurare maritimă, aviatică și de transport

Asigurare de incendiu și alte asigurări de bunuri

Asigurare de răspundere civilă generală

Asigurare de credite și garanții

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Prime subscrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Reasigurare neproporțională acceptată

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare)

Linia de afaceri pentru: primiri în reasigurare neproporțională

Total

 

 

Asigurare de protecție juridică

Asistență

Pierderi financiare diverse

Sănătate

Accidente și răspunderi

Maritimă, aviatică și de transport

Bunuri

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Prime subscrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Reasigurare neproporțională acceptată

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli în avans

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare de viață

Obligații de reasigurare de viață

Total

 

 

Asigurare de sănătate

Asigurare cu participare la profit

Asigurare de tip index-linkedsau unit-linked

Alte asigurări de viață

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate

Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate

Reasigurare de sănătate

Reasigurare de viață

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Prime subscrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli suportate

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cheltuieli

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Prime, daune și cheltuieli pe țări 

 

Țara de origine

Primele 5 țări (ca prime subscrise brute) - obligații de asigurare generală

Total primele 5 țări și țara de origine

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Prime subscrise

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Prime câștigate

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Daune apărute

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare neproporțională

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Partea reasigurătorilor

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Variațiile altor rezerve tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Asigurare directă

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Primiri în reasigurare proporțională

R0420