02015R2120 — RO — 20.12.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

►M1  REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2015

de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și de modificare a Directivei 2002/22/CE și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 ◄

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 310 26.11.2015, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2018/1971 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018

  L 321

1

17.12.2018
▼B

▼M1

REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2015

de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și de modificare a Directivei 2002/22/CE și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012

▼B

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește norme comune privind garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al traficului în furnizarea de servicii de acces la internet și a drepturilor conexe ale utilizatorilor finali.

(2)  Prezentul regulament instituie un nou mecanism de stabilire a prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming reglementate la nivelul Uniunii cu scopul de a elimina suprataxele de roaming cu amănuntul fără a denatura piețele naționale și cele vizitate.

▼M1

(3)  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme comune care să asigure că prețurile percepute consumatorilor nu sunt excesive pentru comunicațiile interpersonale bazate pe numere efectuate din statul membru al furnizorului național al consumatorului către orice număr fix sau mobil din alt stat membru.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2002/21/CE.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1. „furnizor de comunicații electronice destinate publicului” înseamnă o întreprindere care furnizează rețele publice de comunicații sau servicii de comunicații electronice destinate publicului;

2. „serviciu de acces la internet” înseamnă un serviciu de comunicații electronice destinat publicului care asigură accesul la internet și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate punctele terminale conectate la internet, indiferent de tehnologia de rețea și de echipamentele terminale utilizate;

▼M1

3. „comunicații în interiorul UE reglementate” înseamnă orice serviciu de comunicații interpersonale bazate pe numere inițiat în statul membru al furnizorului național al consumatorului și având ca punct terminus orice număr fix sau mobil din planul național de numerotație din alt stat membru, și care este taxat în întregime sau parțial pe baza consumului real;

4. „serviciu de comunicații interpersonale bazat pe numere” înseamnă serviciu de comunicații interpersonale bazat pe numere astfel cum este definit la articolul 2 punctul 6 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ).

▼B

Articolul 3

Garantarea accesului la internetul deschis

(1)  Utilizatorii finali au dreptul de a accesa și distribui informații și conținut, de a utiliza și de a pune la dispoziție aplicații și servicii și de a folosi echipamente terminale la alegere, indiferent de locația utilizatorului final sau a furnizorului, ori de locația, originea ori destinația informațiilor, conținutului, aplicațiilor sau serviciilor, prin intermediul serviciului lor de acces la internet.

Prezentul alineat nu aduce atingere dreptului Uniunii sau legislației naționale conforme cu dreptul Uniunii, în ceea ce privește legalitatea conținutului, aplicațiilor sau serviciilor.

(2)  Contractele între furnizorii de servicii de acces la internet și utilizatorii finali cu privire la caracteristicile și condițiile tehnice și comerciale ale serviciilor de acces la internet, cum ar fi prețul, volumele de date sau viteza, precum și orice practici comerciale utilizate de furnizorii de servicii de acces la internet nu limitează exercitarea drepturilor utilizatorilor finali prevăzute la alineatul (1).

(3)  Furnizorii de servicii de acces la internet tratează tot traficul în mod egal, atunci când furnizează servicii de acces la internet, fără discriminare, restricții sau imixtiuni și indiferent de expeditor și destinatar, de conținutul accesat sau distribuit, de aplicațiile sau serviciile utilizate sau furnizate sau de echipamentul terminal folosit.

Primul paragraf nu împiedică punerea în aplicare de către furnizorii de servicii de acces la internet a unor măsuri rezonabile de gestionare a traficului. Pentru a fi considerate rezonabile, astfel de măsuri sunt transparente, nediscriminatorii și proporționale, și nu au la bază considerații comerciale, ci cerințele tehnice de calitate a serviciului ale unor categorii de trafic specifice care sunt diferite în mod obiectiv. Astfel de măsuri nu includ monitorizarea conținutului specific și nu sunt menținute în vigoare mai mult decât este necesar.

Furnizorii de servicii de acces la internet nu aplică măsuri de gestionare a traficului care exced măsurile prevăzute la al doilea paragraf și, în special, nu blochează, nu încetinesc, nu modifică, nu restricționează, nu interferează cu, nu degradează sau nu discriminează conținut, aplicații sau servicii specifice ori categorii specifice ale acestora, cu excepția cazului în care este necesar și numai atât timp cât este necesar, pentru:

(a) a respecta dreptul Uniunii sau legislația națională conformă cu dreptul Uniunii, sub incidența cărora intră furnizorul de servicii de acces la internet, sau măsurile conforme cu dreptul Uniunii menite să pună în aplicare acte legislative ale Uniunii sau legislația națională, inclusiv hotărârile judecătorești sau ale autorităților publice învestite cu competențele relevante;

(b) a menține integritatea și securitatea rețelei, ale serviciilor furnizate prin intermediul acestei rețele și ale echipamentelor terminale ale utilizatorilor finali;

(c) a evita congestionarea iminentă a rețelei și a atenua efectele congestionării temporare sau excepționale a rețelei, cu condiția ca categorii echivalente de trafic să fie tratate în mod egal;

(4)  Orice măsuri de gestionare a traficului pot să implice prelucrarea datelor cu caracter personal numai dacă prelucrarea acestora este necesară și proporțională pentru a atinge obiectivele prevăzute la alineatul (3). Această prelucrare a datelor se efectuează în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ). Măsurile de gestionare a traficului respectă de asemenea Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 ).

(5)  Furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv furnizorii de servicii de acces la internet și furnizorii de conținut, aplicații și servicii au libertatea de a oferi servicii, altele decât serviciile de acces la internet, care sunt optimizate pentru conținut, aplicații sau servicii specifice sau o combinație a acestora, în cazul în care optimizarea este necesară pentru a îndeplini cerințele pentru un anumit nivel de calitate al conținutului, aplicațiilor sau serviciilor.

Furnizorii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv furnizorii de servicii de acces la internet pot oferi sau facilita astfel de servicii numai în cazul în care capacitatea rețelei este suficientă pentru a le furniza în plus față de orice servicii de acces la internet furnizate. Astfel de servicii nu pot fi utilizate sau oferite ca înlocuitor pentru serviciile de acces la internet și nu afectează disponibilitatea sau calitatea generală a serviciilor de acces la internet pentru utilizatorii finali.

Articolul 4

Măsuri de asigurare a transparenței pentru a asigura accesul la internetul deschis

(1)  Furnizorii de servicii de acces la internet se asigură că orice contract care include servicii de acces la internet precizează cel puțin următoarele:

(a) informații cu privire la modul în care măsurile de gestionare a traficului aplicate de furnizorul respectiv ar putea afecta calitatea serviciului de acces la internet, viața privată a utilizatorilor finali și protecția datelor cu caracter personal;

(b) o explicație clară și inteligibilă privind modul în care orice limitare a volumului datelor, viteza și alți parametri de calitate a serviciului pot influența în practică serviciile de acces la internet și, în special, utilizarea conținutului, a aplicațiilor și a serviciilor;

(c) o explicație clară și inteligibilă a modului în care orice servicii, altele decât serviciile de acces la internet menționate la articolul 3 alineatul (5), la care se abonează utilizatorul final, ar putea afecta, în practică, serviciile de acces la internet furnizate aceluiași utilizator final;

(d) o explicație clară și inteligibilă cu privire la viteza minimă, disponibilă în mod normal, maximă și promovată de descărcare și de încărcare pe care o au serviciile de acces la internet în cazul unor rețele fixe sau viteza estimată maximă și promovată de descărcare și încărcare pe care o au serviciile de acces la internet în cazul rețelelor mobile, precum și cu privire la modul în care deviațiile importante de la respectivele viteze de descărcare și de încărcare promovate ar putea afecta exercitarea drepturilor utilizatorilor finali prevăzute la articolul 3 alineatul (1);

(e) o explicație clară și inteligibilă a căilor de atac aflate la dispoziția consumatorilor în conformitate cu legislația națională în cazul oricărei diferențe permanente sau care se repetă la intervale regulate, între performanța reală a serviciului de acces la internet în ceea ce privește viteza sau alți parametri de calitate a serviciului și performanța indicată în conformitate cu literele (a) - (d).

Furnizorii de servicii de acces la internet publică informațiile menționate la primul paragraf.

(2)  Furnizorii de servicii de acces la internet instituie proceduri transparente, simple și eficiente de soluționare a reclamațiilor utilizatorilor finali cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 3 și la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)  Cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt suplimentare celor prevăzute în Directiva 2002/22/CE și nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă cerințe suplimentare de monitorizare, informare și transparență, inclusiv referitoare la conținutul, forma și modul de publicare a informațiilor. Respectivele cerințe respectă prezentul regulament și dispozițiile relevante ale Directivelor 2002/21/CE și 2002/22/CE.

(4)  Orice diferență importantă, permanentă sau care se repetă la intervale regulate, între performanța reală a serviciului de acces la internet în ceea ce privește viteza sau alți parametri de calitate a serviciului și performanța indicată de furnizorul de servicii de acces la internet în conformitate cu alineatul (1) literele (a) - (d), atunci când elementele faptice relevante sunt stabilite de un mecanism de monitorizare certificat de autoritatea națională de reglementare, este considerată ca fiind o neconformitate de performanță în scopul utilizării căilor de atac de care dispun consumatorii în conformitate cu legislația națională.

Prezentul alineat se aplică numai contractelor încheiate sau reînnoite de la data de 29 noiembrie 2015.

Articolul 5

Monitorizarea și asigurarea respectării

(1)  Autoritățile naționale de reglementare monitorizează îndeaproape și asigură respectarea articolelor 3 și 4 și promovează disponibilitatea neîntreruptă a serviciilor de acces la internet nediscriminatorii la niveluri de calitate care reflectă evoluția tehnologică. În aceste scopuri, autoritățile naționale de reglementare pot impune cerințe referitoare la caracteristicile tehnice, cerințe minime de calitate a serviciilor și alte măsuri adecvate și necesare unuia sau mai multor furnizori de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de acces la internet.

Autoritățile naționale de reglementare publică rapoarte anuale cu privire la monitorizarea și constatările lor, pe care le transmit Comisiei și OAREC.

(2)  La solicitarea autorității naționale de reglementare, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv furnizorii de servicii de acces la internet, pun la dispoziția acesteia, informații relevante pentru obligațiile prevăzute la articolele 3 și 4, în special informații cu privire la gestionarea traficului și a capacității rețelelor lor, precum și justificările pentru eventualele măsuri de gestionare a traficului aplicate. Furnizorii respectivi pun la dispoziție informațiile solicitate cu respectarea termenelor și a nivelului de detaliu cerut de autoritatea națională de reglementare.

(3)  În scopul de a contribui la aplicarea consecventă a prezentului regulament, după consultarea părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, OAREC elaborează, până la 30 august 2016, orientări pentru punerea în aplicare a obligațiilor autorităților naționale de reglementare în temeiul prezentului articol.

(4)  Prezentul articol nu aduce atingere atribuțiilor care revin autorităților naționale de reglementare sau altor autorități competente din statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii.

▼M1

Articolul 5a

Tarife cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate

(1)  Începând cu 15 mai 2019, orice preț cu amănuntul (fără TVA) facturat consumatorilor pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate nu depășește 0,19 EUR pe minut pentru apeluri și 0,06 EUR pentru un SMS.

(2)  Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la alineatul (1), furnizorii de comunicații în interiorul UE reglementate pot oferi în plus, iar consumatorii pot alege în mod expres un tarif pentru comunicațiile internaționale care includ comunicații în interiorul UE reglementate, diferit de cel stabilit în conformitate cu alineatul (1), în temeiul căruia consumatorii beneficiază de un tarif diferit pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate decât cel de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi existat o astfel de alegere. Anterior alegerii tarifului diferit de către consumatori, furnizorul de comunicații în interiorul UE reglementate îi informează în legătură cu natura avantajelor pe care le-ar pierde astfel.

(3)  În cazul în care tariful pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate, menționat la alineatul (2), depășește plafonul stabilit la alineatul (1), consumatorii care nu au confirmat sau nu și-au exprimat, în termen de două luni de la 15 mai 2019, opțiunea pentru orice tarif menționat alineatul (2), beneficiază automat de tarifele prevăzute la alineatul (1).

(4)  Consumatorii pot trece gratuit la, sau de la, un tarif stabilit la alineatul (1) în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii de către furnizor, iar furnizorii garantează că o astfel de trecere nu implică condiții sau restricții legate de elemente ale abonamentelor în afara comunicațiilor în interiorul UE reglementate.

(5)  În cazul în care prețurile maxime menționate la alineatul (1) sunt exprimate în alte monede decât moneda euro, plafoanele inițiale sunt stabilite în acele monede prin aplicarea mediei cursurilor de schimb de referință publicate la 15 ianuarie, 15 februarie și 15 martie de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Plafoanele exprimate în alte monede decât moneda euro se revizuiesc anual din 2020. Plafoanele revizuite anual în acele monede se aplică de la 15 mai, utilizându-se media cursurilor de schimb de referință publicate la 15 ianuarie, 15 februarie și 15 martie ale aceluiași an.

(6)  ANR monitorizează evoluțiile pieței și ale prețurilor pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și prezintă rapoarte Comisiei.

În cazul în care un furnizorul de comunicații în interiorul UE reglementate constată că, datorită unor circumstanțe specifice și excepționale care îl deosebesc de majoritatea celorlalți furnizori din Uniune, aplicarea plafonului menționat la alineatul (1) ar avea un impact semnificativ asupra capacității sale de a-și menține prețurile existente pentru comunicațiile naționale, la solicitarea acestuia, o autoritate națională îi poate acorda, numai în măsura necesară și pentru o perioadă de un an, reînnoibilă, o derogare de la alineatul (1). Evaluarea durabilității modelului național de tarifare se bazează pe factori obiectivi relevanți specifici pentru furnizorul de servicii de comunicații în interiorul UE reglementate, precum și pe nivelul prețurilor și veniturilor naționale.

În cazul în care furnizorul solicitant a furnizat dovezile necesare, autoritatea națională de reglementare stabilește nivelul maxim al prețului care depășește unul sau ambele plafoane stabilite la alineatul (1) și care ar fi indispensabil pentru a asigura durabilitatea modelului național de tarifare al furnizorului. OAREC publică orientări privind parametrii care trebuie să fie luați în considerare de către autoritățile naționale de reglementare în cadrul evaluărilor lor.

▼B

Articolul 6

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării articolelor 3, 4 și 5 și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică dispozițiile și măsurile respective Comisiei până la 30 aprilie 2016 și notifică acesteia, fără întârziere, orice altă modificare ulterioară referitoare la acestea.

▼M1

Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării articolului 5a și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie concrete, proporționale și disuasive. Statele membre notifică Comisiei, până la 15 mai 2019, dispozițiile și măsurile prevăzute pentru asigurarea punerii în aplicare a articolului 5a și notifică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară referitoare la acestea.

▼B

Articolul 7

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 531/2012

Regulamentul (UE) nr. 531/2012 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a) literele (i), (l) și (n) se elimină;

(b) se adaugă următoarele litere:

„(r) «tarif național cu amănuntul» înseamnă tariful național unitar cu amănuntul aplicat de furnizorul de servicii de roaming apelurilor efectuate și SMS-urilor trimise (ambele inițiate și terminate în rețele de comunicații publice diferite în interiorul aceluiași stat membru), precum și datelor consumate de client; în cazul în care nu există un anumit tarif național unitar cu amănuntul, tariful național cu amănuntul se consideră a fi același mecanism de tarifare cu cel aplicat clientului pentru apelurile efectuate și SMS-urile trimise (ambele inițiate și terminate în rețele de comunicații publice diferite în interiorul aceluiași stat membru), precum și datelor consumate de client în statul său membru;

(s) «vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate» înseamnă furnizarea serviciilor de date în roaming reglementate destinate clienților în mod direct într-o rețea vizitată de către un furnizor alternativ de servicii de roaming.”.

2. La articolul 3, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)  Oferta de referință menționată la alineatul (5) este suficient de detaliată și include toate componentele necesare pentru accesul de gros la servicii de roaming menționat la alineatul (3), oferind o descriere a ofertelor relevante pentru accesul direct de gros la servicii de roaming și pentru accesul de gros la revânzarea de servicii de roaming, precum și clauzele și condițiile aferente. Respectiva ofertă de referință poate include condiții care să împiedice roamingul permanent sau utilizarea anormală sau abuzivă a accesului de gros pentru servicii de roaming în alte scopuri decât furnizarea de servicii de roaming reglementate clienților furnizorilor de servicii de roaming, în timp ce clienții călătoresc periodic în interiorul Uniunii. Dacă este cazul, autoritățile naționale de reglementare impun efectuarea de modificări în cadrul ofertelor de referință pentru a permite îndeplinirea obligațiilor prevăzute la prezentul articol.”.

3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate”;

(b) la alineatul (1), primul paragraf se elimină;

(c) alineatele (4) și 5 se elimină.

4. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate”.

(b) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Furnizorii naționali se achită de obligația referitoare la vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate prevăzute la articolul 4, astfel încât clienții lor să poată utiliza serviciile de date în roaming reglementate separate. Furnizorii naționali trebuie să onoreze toate cererile rezonabile de acces la infrastructură și la serviciile de asistență aferente care sunt relevante pentru vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate. Accesul la infrastructura și la serviciile de asistență respective care sunt necesare pentru a permite vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate, inclusiv la serviciile de autentificare a utilizatorilor, este gratuit și nu implică niciun cost direct pentru clienții serviciilor de roaming.”;

(c) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Pentru a se asigura că vânzarea separată a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate este pusă în aplicare în mod consecvent și simultan la nivelul Uniunii, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare și în urma consultării OAREC, normele detaliate referitoare la o soluție tehnică pentru punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).”;

(d) la alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Soluția tehnică pentru punerea în aplicare a vânzării separate a serviciilor de date în roaming cu amănuntul reglementate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:”.

5. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 6a

Eliminarea suprataxelor aplicate serviciilor de roaming cu amănuntul

Începând cu data de 15 iunie 2017, cu condiția ca actul legislativ adoptat în urma propunerii menționate la articolul 19 alineatul (2) să fie aplicabil la data menționată, furnizorii de servicii de roaming nu percep nicio suprataxă în plus față de prețul național cu amănuntul clienților serviciilor de roaming din orice stat membru pentru niciun apel reglementat efectuat sau primit în roaming, pentru niciun mesaj SMS reglementat trimis în roaming și pentru niciun fel de servicii reglementate de date în roaming utilizate, inclusiv MMS-uri, și nicio taxă de ordin general care să permită utilizarea echipamentului terminal sau a serviciului în străinătate, sub rezerva articolelor 6b și 6c.

Articolul 6b

Utilizarea rezonabilă

(1)  Furnizorii de servicii de roaming pot să aplice, în conformitate cu prezentul articol și cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 6d, o „politică a utilizării rezonabile” în ceea ce privește consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate la nivelul de preț național cu amănuntul, în scopul de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate de către clienții serviciilor de roaming, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciilor de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătoriile periodice.

Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care este compatibil cu planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

(2)  Articolul 6e se aplică serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate care depășesc orice limită în temeiul oricărei politici a utilizării rezonabile.

Articolul 6c

Durabilitatea eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul

(1)  În situații specifice și excepționale, în vederea asigurării durabilității modelului național de taxare, dacă un furnizor de servicii de roaming nu este capabil să își recupereze costurile globale reale și preconizate ale furnizării de servicii de roaming reglementate în conformitate cu articolele 6a și 6b din veniturile sale globale efective și preconizate generate de furnizarea unor astfel de servicii, furnizorul de servicii de roaming respectiv poate solicita autorizația de a aplica o suprataxă. Această suprataxă se aplică numai în măsura în care este necesară pentru recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, ținând seama de tarifele de gros maxime aplicabile.

(2)  Dacă un anumit furnizor de servicii de roaming decide să se prevaleze de alineatul (1) din prezentul articol, acesta transmite fără întârziere o cerere autorității naționale de reglementare și pune la dispoziția acesteia toate informațiile necesare în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 6d. Ulterior, la fiecare 12 luni, furnizorul de servicii de roaming actualizează informațiile respective și le transmite autorității naționale de reglementare.

(3)  La primirea unei cereri în temeiul alineatului (2), autoritatea națională de reglementare evaluează dacă furnizorul de servicii de roaming a stabilit că nu este în măsură să își recupereze costurile în conformitate cu alineatul (1), astfel că durabilitatea modelului național de taxare ar fi subminată. Evaluarea durabilității modelului național de taxare se bazează pe factori obiectivi specifici relevanți pentru furnizorul de servicii de roaming, inclusiv diferențele obiective dintre furnizorii de servicii de roaming din statul membru în cauză și nivelul prețurilor și veniturilor naționale. Autoritatea națională de reglementare autorizează suprataxa dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) și la prezentul alineat.

(4)  Cu excepția cazului în care cererea este vădit neîntemeiată sau au fost furnizate informații insuficiente, autoritatea națională de reglementare autorizează suprataxa în termen de o lună de la primirea unei cereri în temeiul alineatului (2). În cazul în care autoritatea națională de reglementare consideră că cererea este în mod evident neîntemeiată sau că au fost furnizate informații insuficiente, după ce a acordat furnizorului de servicii de roaming ocazia de a fi ascultat, aceasta ia o decizie definitivă, în termen de alte două luni, privind autorizarea, modificarea sau respingerea suprataxei respective.

Articolul 6d

Punerea în aplicare a politicii utilizării rezonabile și a durabilității eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul

(1)  Până la data de 15 decembrie 2016, pentru a asigura aplicarea consecventă a dispozițiilor prevăzute la articolele 6b și 6c, Comisia, după consultarea OAREC, adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme detaliate referitoare la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a durabilității eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul și la cererea care urmează să fie transmisă de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

(2)  În ceea ce privește articolul 6b, atunci când adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate privind aplicarea politicii utilizării rezonabile, Comisia ține seama de următoarele:

(a) evoluția modelelor de stabilire a prețurilor și de consum în statele membre;

(b) gradul de convergență al nivelurilor prețurilor naționale în întreaga Uniune;

(c) modelele de călătorie din Uniune;

(d) orice riscuri observabile de denaturare a concurenței și stimulentele pentru investiții pe piețele de origine și pe piețele țărilor vizitate.

(3)  În ceea ce privește articolul 6c, atunci când adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate privind metodologia de evaluare a durabilității eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul pentru un anumit furnizor de servicii de roaming, Comisia se bazează pe următoarele:

(a) stabilirea costurilor globale efective și preconizate legate de furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate prin corelație cu tarifele de gros reale ale serviciilor de roaming pentru un trafic dezechilibrat și o cotă rezonabilă din costurile indivize și comune necesare pentru a furniza servicii de roaming cu amănuntul reglementate;

(b) stabilirea veniturilor globale efective și preconizate generate de furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate;

(c) consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate și consumul național al clienților furnizorului de servicii de roaming;

(d) nivelul de concurență, prețuri și venituri de pe piața națională, precum și orice risc observabil ca serviciile de roaming la prețuri naționale cu amănuntul să afecteze în mod semnificativ evoluția unor astfel de prețuri.

(4)  Comisia revizuiește periodic actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu alineatul (1) în funcție de evoluția pieței.

(5)  Autoritățile naționale de reglementare monitorizează și supraveghează cu strictețe aplicarea politicii utilizării rezonabile și măsurile privind durabilitatea eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul, acordând maximă considerație factorilor relevanți obiectivi specifici statului membru respectiv și diferențelor obiective relevante dintre furnizorii de servicii de roaming. Fără a aduce atingere procedurii prevăzute la articolul 6c alineatul (3), autoritatea națională de reglementare asigură în timp util aplicarea cerințelor prevăzute la articolele 6b și 6c și a actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol. Autoritatea națională de reglementare poate, în orice moment, să solicite furnizorului de servicii de roaming să modifice sau să întrerupă aplicarea suprataxei în cazul în care aceasta nu respectă articolul 6b sau 6c. Autoritatea națională de reglementare informează anual Comisia cu privire la aplicarea articolelor 6b și 6c și a prezentului articol.

Articolul 6e

Furnizarea serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate

(1)  Fără a aduce atingere celui de-al doilea paragraf, în cazul în care un furnizor de servicii de roaming aplică o suprataxă pentru consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate care depășesc orice limite stabilite prin politica utilizării rezonabile, aceasta îndeplinește următoarele cerințe (exclusiv TVA):

(a) orice suprataxă aplicată pentru apelurile efectuate în roaming reglementat, mesaje SMS trimise în roaming reglementat și serviciile de date în roaming reglementate nu depășește plafoanele maxime ale tarifelor de gros prevăzute la articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) și respectiv articolul 12 alineatul (1);

(b) suma dintre prețul național cu amănuntul și eventuala suprataxă aplicată pentru apelurile efectuate în roaming reglementat, mesajele SMS trimise în roaming reglementate sau serviciile de date în roaming reglementate nu depășește 0,19 EUR pe minut, 0,06 EUR pe mesaj SMS și respectiv 0,20 EUR pe megabyte utilizat;

(c) orice suprataxă aplicată pentru apelurile în roaming reglementate primite nu depășește media ponderată a nivelurilor maxime ale tarifelor de terminare a apelurilor mobile în întreaga Uniune, stabilite conform alineatului (2).

Furnizorii de servicii de roaming nu aplică nicio suprataxă unui mesaj SMS primit în roaming reglementat sau unui mesaj vocal primit în roaming. Acest lucru nu aduce atingere altor tarife aplicabile, cum ar fi tarifele pentru ascultarea mesajelor respective.

Furnizorii de servicii de roaming taxează la secundă apelurile efectuate și primite în roaming. Furnizorii de servicii de roaming pot aplica apelurilor efectuate o perioadă inițială minimă de taxare, care să nu depășească 30 de secunde. Furnizorii de servicii de roaming își taxează clienții pentru furnizarea serviciilor reglementate de date în roaming pe kilobyte, cu excepția MMS-lor, care pot fi taxate pe unitate. În acest caz, tariful cu amănuntul pe care un furnizor de servicii de roaming îl poate percepe clientului serviciilor de roaming pentru transmiterea sau primirea unui mesaj MMS în roaming nu depășește tariful de roaming cu amănuntul maxim pentru serviciile de date în roaming reglementate stabilit la primul paragraf.

În perioada menționată la articolul 6f alineatul (1), prezentul alineat nu reprezintă un obstacol în calea ofertelor care furnizează clienților serviciilor de roaming, în schimbul unui tarif zilnic sau al oricărui tarif regulat stabilit, un anumit volum de consum de servicii de roaming regulate, cu condiția ca volumul consumat din volumul total inclus în ofertă să ducă la un preț unitar pe apel efectuat în roaming reglementat, apel primit, mesaj SMS trimis și servicii de date în roaming care să nu depășească respectivul preț național cu amănuntul plus suprataxa maximă stabilită la primul paragraf din prezentul alineat.

(2)  Până la data de 31 decembrie 2015, Comisia, după consultarea OAREC și sub rezerva celui de al doilea paragraf din prezentul alineat, adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc media ponderată a tarifelor de terminare a apelurilor mobile menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (c). Comisia reevaluează anual respectivele acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 6 alineatul (2).

Media ponderată a tarifelor de terminare a apelurilor mobile se bazează pe următoarele criterii:

(a) nivelul maxim al tarifelor de terminare a apelurilor impuse pe piața serviciilor de gros de terminare a apelurilor de voce în rețelele individuale de telefonie mobilă de către autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu articolele 7 și 16 din directiva-cadru și cu articolul 13 din directiva privind accesul; și

(b) numărul total al abonaților în statele membre.

(3)  Furnizorii de servicii de roaming pot oferi, iar clienții serviciilor de roaming pot alege în mod intenționat un alt tarif de roaming decât cel stabilit în conformitate cu articolele 6a, 6b și 6c și cu alineatul (1) din prezentul articol, în virtutea căruia clienții serviciilor de roaming beneficiază de un tarif diferit pentru serviciile de roaming reglementate decât cel de care ar fi beneficiat în absența unei astfel de alegeri. Furnizorul de servicii de roaming reamintește respectivilor clienți ai serviciilor de roaming care este natura avantajelor în materie de roaming la care renunță.

Fără a aduce atingere primului paragraf, furnizorii de servicii de roaming aplică în mod automat tariful stabilit în conformitate cu articolele 6a și 6b și cu alineatul (1) din prezentul articol tuturor clienților existenți și noi ai serviciului de roaming.

Orice client al serviciilor de roaming poate solicita în orice moment trecerea la sau de la tariful stabilit în conformitate cu articolele 6a, 6b și 6c și cu alineatul (1) din prezentul articol. În cazul în care clienții serviciilor de roaming aleg în mod intenționat să treacă de la sau înapoi la tariful stabilit în conformitate cu articolele 6a, 6b și 6c și cu alineatul (1) din prezentul articol, orice astfel de modificare se face în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, este gratuită și nu implică condiții sau restricții legate de elemente ale abonamentelor altele decât serviciile de roaming. Furnizorii de servicii de roaming pot amâna modificarea până în momentul în care tariful de roaming anterior a fost valabil timp de o perioadă minimă precizată care să nu depășească două luni.

(4)  Furnizorii de servicii de roaming se asigură că într-un contract care include orice tip de servicii de roaming cu amănuntul reglementate se precizează principalele caracteristici ale serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate furnizate, printre care mai ales următoarele:

(a) planul tarifar sau planurile tarifare specifice și, pentru fiecare plan tarifar, tipurile de servicii oferite, inclusiv volumele de comunicații;

(b) orice restricție impusă consumului de servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate la nivelul tarifelor naționale cu amănuntul aplicabile, în special informații cuantificate cu privire la modul în care se aplică eventuala politică a utilizării rezonabile, prin corelație cu prețurile principale, volum sau alți parametri ai respectivelor servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate.

Furnizorii de servicii de roaming publică informațiile menționate la primul paragraf.

Articolul 6f

Suprataxe tranzitorii de roaming cu amănuntul

(1)  De la 30 aprilie 2016 până la 14 iunie 2017, furnizorii de servicii de roaming pot aplica o suprataxă în plus față de prețul național cu amănuntul pentru furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul reglementate.

(2)  Pe perioada menționată la alineatul (1) din prezentul articol, articolul 6e se aplică mutatis mutandis.”.

6. Articolele 8, 10 și 13 se elimină.

7. Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Respectivele informații personalizate de bază cu privire la tarife se exprimă în moneda facturii din țara de origine emisă de furnizorul național al clientului și includ informații referitoare la:

(a) politica utilizării rezonabile care vizează clientul serviciilor de roaming în interiorul Uniunii și suprataxele care se aplică în plus față de nivelul admis de politica utilizării rezonabile; și

(b) orice suprataxă aplicată în conformitate cu articolul 6c.”;

(b) la alineatul (1), al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Primul, al doilea, al patrulea și al cincilea paragraf se aplică, cu excepția trimiterii la politica utilizării rezonabile și a suprataxei aplicate în conformitate cu articolul 6c, și în cazul serviciilor de voce și de SMS în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.”;

(c) se introduce următorul alineat:

„(2a)  Furnizorul de servicii de roaming trimite o notificare clientului serviciilor de roaming în cazul în care este atins volumul total de utilizare rezonabilă al consumului de servicii reglementate de voce sau de SMS-uri în roaming sau un eventual plafon de utilizare aplicat în conformitate cu articolul 6c. Notificarea respectivă indică suprataxa care va fi aplicată oricărui consum suplimentar de servicii reglementate de voce sau de SMS în roaming efectuat de clientul serviciilor de roaming. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.”;

(d) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Furnizorii de servicii de roaming oferă tuturor clienților informații complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile în momentul contractării abonamentului. De asemenea, furnizorii de servicii de roaming oferă clienților serviciilor lor de roaming informații actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de fiecare dată când acestea se modifică.

Furnizorii de servicii de roaming trimit un memento, la intervale de timp rezonabile, tuturor clienților care au optat pentru un alt tarif.”.

8. Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Un mesaj automat de la furnizorul de servicii de roaming îl informează pe client că acesta din urmă utilizează servicii de date în roaming reglementate și furnizează informații personalizate de bază privind tarifele (în moneda facturii din țara de origine emisă de furnizorul național al clientului), aplicabile furnizării serviciilor de date în roaming reglementate clientului respectiv al serviciilor de roaming din statul membru în cauză, cu excepția cazului în care clientul a notificat furnizorului de servicii de roaming că nu solicită informațiile respective.

Respectivele informații personalizate de bază includ informații referitoare la:

(a) politica utilizării rezonabile care vizează clientul serviciilor de roaming în interiorul Uniunii și suprataxele care se aplică în plus față de nivelul admis de politica utilizării rezonabile; și

(b) orice suprataxă aplicată în conformitate cu articolul 6c.

Informațiile se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Un client care a anunțat furnizorul său de servicii de roaming că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.”;

(b) se adaugă următorul alineat:

„(2a)  Furnizorul de servicii de roaming trimite o notificare în cazul în care este atins volumul aplicabil de utilizare rezonabilă al consumului de servicii reglementate de roaming de date sau un eventual plafon de utilizare aplicat în conformitate cu articolul 6c. Notificarea respectivă indică suprataxa privind serviciile de roaming reglementate care va fi aplicată oricărui consum suplimentar de servicii reglementate de date în roaming efectuat de clientul serviciilor de roaming. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul, în orice moment și cu titlu gratuit, să solicite furnizorului de servicii de roaming să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.”;

(c) la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming posibilitatea de a opta intenționat și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează în timp util informații privind consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat.”;

(d) la alineatul (6), primul paragraf se modifică după cum urmează:

„(6)  Prezentul articol, cu excepția alineatului (5), a alineatului (2) al doilea paragraf și a alineatului (2a) și sub rezerva celui de al doilea și celui de al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.”.

9. Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Autoritățile naționale de reglementare monitorizează și supraveghează cu strictețe furnizorii de servicii de roaming care se prevalează de articolul 6b, articolul 6c și articolul 6e alineatul (3).”;

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Autoritățile naționale de reglementare pun la dispoziția publicului informații actualizate privind aplicarea prezentului regulament, în special a articolelor 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 și 12, într-un mod care să asigure accesul ușor al părților interesate la acestea.”.

10. Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Reevaluare

(1)  Până la 29 noiembrie 2015, Comisia începe o reevaluare a pieței de gros a serviciilor de roaming cu scopul de a analiza măsurile necesare pentru a permite eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul până la 15 iunie 2017. Comisia reevaluează, printre altele, gradul de concurență de pe piețele de gros naționale, evaluând mai ales nivelul costurilor de gros suportate și al tarifelor de gros aplicate, precum și situația concurențială a operatorilor cu acoperire geografică limitată, inclusiv efectele acordurilor comerciale asupra concurenței, precum și capacitatea operatorilor de a profita de economiile de scară. Comisia evaluează, de asemenea, evoluția concurenței pe piețele de roaming cu amănuntul și orice riscuri observabile de denaturare a concurenței, precum și stimulentele pentru investiții pe piețele de origine și pe cele vizitate. Cu ocazia evaluării măsurilor necesare pentru a permite eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul, Comisia ține seama de necesitatea de a se asigura operatorilor de rețele vizitate capacitatea de a-și recupera toate costurile de furnizare a serviciilor de roaming de gros reglementate, inclusiv costurile indivize și comune. Comisia ține seama și de necesitatea de a preveni roaming-ul permanent sau utilizarea anormală sau abuzivă a accesului la roaming de gros în alte scopuri decât furnizarea de servicii de roaming reglementate clienților furnizorilor de servicii de roaming, în timp ce aceștia călătoresc periodic în interiorul Uniunii.

(2)  Până la 15 iunie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport conținând rezultatele reevaluării menționate la alineatul (1).

Raportul respectiv este însoțit de o propunere legislativă adecvată, precedată de o consultare publică, prin care să se modifice tarifele de gros pentru serviciile de roaming reglementate prevăzute în prezentul regulament sau care să prevadă o altă soluție pentru a aborda problemele identificate la nivelul serviciilor de gros, cu scopul de a elimina suprataxele de roaming cu amănuntul până la 15 iunie 2017.

(3)  În plus, la fiecare doi ani după prezentarea raportului prevăzut la alineatul (2), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport. Fiecare raport conține, printre altele, o evaluare a:

(a) disponibilității și calității serviciilor, inclusiv a celor care reprezintă o alternativă la serviciile reglementate de voce, de SMS și de comunicații de date în roaming cu amănuntul, ținând seama în special de evoluțiile tehnologice;

(b) gradului de concurență de pe piețele de gros și cu amănuntul, în special situația în materie de concurență a operatorilor mici, independenți sau care și-au început recent activitatea, inclusiv efectele pe care le au asupra concurenței atât acordurile comerciale, cât și gradul de interconectare a operatorilor;

(c) măsurii în care implementarea unor măsuri structurale prevăzute la articolele 3 și 4 a dat rezultate în ceea ce privește evoluția concurenței pe piața internă a serviciilor de roaming reglementate.

(4)  Pentru a analiza evoluția concurenței pe piețele de roaming la nivelul Uniunii, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la evoluțiile tarifelor de gros și cu amănuntul pentru serviciile reglementate de voce, SMS și comunicații de date în roaming. Aceste date sunt notificate Comisiei cel puțin de două ori pe an. Comisa face publice datele respective.

Pe baza datelor colectate, OAREC prezintă de asemenea periodic rapoarte cu privire la evoluția prețurilor și a modelelor de consum din statele membre, atât pentru serviciile naționale, cât și pentru cele de roaming, precum și cu privire la evoluția tarifelor efective de gros de roaming pentru traficul dezechilibrat dintre furnizorii de servicii de roaming.

OAREC colectează, de asemenea, anual de la autoritățile naționale de reglementare informații privind transparența și comparabilitatea diferitelor tarife propuse de operatori clienților. Comisia face publice datele și constatările respective.”.

Articolul 8

Modificarea Directivei 2002/22/CE

La articolul 1 din Directiva 2002/22/CE, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Măsurile luate la nivel național cu privire la accesul utilizatorilor finali la servicii și aplicații și la utilizarea acestora prin intermediul rețelelor de comunicații electronice respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, inclusiv în ceea ce privește protecția vieții private și dreptul la un proces echitabil, astfel cum este definit la articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.”.

Articolul 9

Clauza de reexaminare

Până la 30 aprilie 2019 și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia reexaminează articolele 3, 4, 5 și 6 din prezentul regulament și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului; raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și dispoziții tranzitorii

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Prezentul regulament se aplică de la 30 aprilie 2016, cu următoarele excepții:

(a) În cazul în care actul legislativ adoptat în urma propunerii menționate la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012 se aplică de la 15 iunie 2017, articolul 7 punctul 5 din prezentul regulament referitor la articolele 6a - 6d din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, articolul 7 punctul 7 literele (a) - (c) din prezentul regulament și articolul 7 punctul 8 literele (a), (b) și (d) din prezentul regulament se aplică de la data respectivă.

În cazul în care actul legislativ respectiv nu se aplică la 15 iunie 2017, articolul 7 punctul 5 din prezentul regulament referitor la articolul 6f din Regulamentul (UE) nr. 531/2012 continuă să se aplice până ce respectivul act legislativ devine aplicabil.

În cazul în care actul legislativ respectiv se aplică ulterior datei de 15 iunie 2017, de la data aplicării actului legislativ respectiv se aplică articolul 7 punctul 5 din prezentul regulament referitor la articolele 6a - 6d din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, articolul 7 punctul 7 literele (a) - (c) din prezentul regulament și articolul 7 punctul 8 literele (a), (b) și (d) de la articolul 7 din prezentul regulament;

(b) Dispozițiile referitoare la conferirea competențelor de executare Comisiei, prevăzute la articolul 7 punctul 4 litera (c) din prezentul regulament și la articolul 7 punctul 5 de la din prezentul regulament referitor la articolele 6d și 6e alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 531/2012, se aplică de la 29 noiembrie 2015;

(c) Articolul 5 alineatul (3) se aplică de la 29 noiembrie 2015;

(d) articolul 7 punctul 10 din prezentul regulament se aplică de la 29 noiembrie 2015.

(3)  Statele membre pot să mențină în vigoare până la 31 decembrie 2016, măsurile naționale, inclusiv sisteme de autoreglementare, care nu respectă articolul 3 alineatul (2) sau (3), existente la 29 noiembrie 2015. Respectivele state membre notifică măsurile respective Comisiei până la 30 aprilie 2016.

(4)  Dispozițiile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1203/2012 al Comisiei ( 4 ) referitoare la modalitatea tehnică de implementare a accesului la serviciile locale de date în roaming într-o rețea vizitată continuă să se aplice pentru vânzarea separată de servicii reglementate de comunicații de date în roaming cu amănuntul până la adoptarea actului de punere în aplicare menționat la articolul 7 punctul 4 litera (c) din prezentul regulament.

▼M1

(5)  Articolul 5a expiră la 14 mai 2024.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

( 2 ) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

( 3 ) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

( 4 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1203/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 privind vânzarea separată a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate în interiorul Uniunii (JO L 347, 15.12.2012, p. 1).