02015R1108 — RO — 20.02.2019 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1108 AL COMISIEI

din 8 iulie 2015

de aprobare a oțetului ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 181 9.7.2015, p. 75)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/149 AL COMISIEI din 30 ianuarie 2019

  L 27

20

31.1.2019
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1108 AL COMISIEI

din 8 iulie 2015

de aprobare a oțetului ca substanță de bază, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Aprobarea unei substanțe de bază

Se aprobă substanța „oțet”, astfel cum este specificată în anexa I, ca substanță de bază sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa menționată anterior.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011

Partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA IDenumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

Oțet

Nr. CAS: 90132-02-8

Nu este disponibilă

De calitate alimentară, cu un conținut de acid acetic de maximum 10 %

1 iulie 2015

Numai utilizările substanței de bază ca fungicid și bactericid sunt aprobate.

►M1  Oțetul se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de examinare privind oțetul (SANCO/12896/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport. ◄

(1)   Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de analiză.
ANEXA II

În partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se adaugă următoarea rubrică:Număr

Denumire comună, Numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data aprobării

Dispoziții specifice

„5

Oțet

Nr. CAS: 90132-02-8

Nu este disponibilă

De calitate alimentară, cu un conținut de acid acetic de maximum 10 %

1 iulie 2015

Numai utilizările substanței de bază ca fungicid și bactericid sunt aprobate.

Oțetul se utilizează în conformitate cu condițiile specifice incluse în concluziile raportului de analiză privind oțetul (SANCO/12896/2014), în special în apendicele I și II la respectivul raport.”

(1)   Detalii suplimentare cu privire la identitatea, specificațiile și modul de utilizare a substanței de bază sunt prezentate în raportul de analiză.