02015R0758 — RO — 31.03.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2015/758 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE

(JO L 123 19.5.2015, p. 77)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/79 AL COMISIEI din 12 septembrie 2016

  L 12

44

17.1.2017
▼B

REGULAMENTUL (UE) 2015/758 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CEArticolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește cerințele generale pentru omologarea CE de tip a vehiculelor cu privire la sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M1 și N1, astfel cum sunt definite la punctele 1.1.1 și 1.2.1 din partea A a anexei II la Directiva 2007/46/CE, precum și sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule.

Prezentul regulament nu se aplică următoarelor vehicule:

(a) vehiculelor produse în serii mici, omologate în temeiul articolelor 22 și 23 din Directiva 2007/46/CE;

(b) vehiculelor omologate în temeiul articolului 24 din Directiva 2007/46/CE;

(c) vehiculelor care, din motive tehnice, nu pot fi echipate cu un mecanism eCall de declanșare adecvat, identificate în conformitate cu alineatul (2).

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8 în vederea identificării claselor de vehicule din categoriile M1 și N1 care, din motive tehnice, nu pot fi echipate cu un mecanism eCall de declanșare adecvat, pe baza unui studiu de evaluare a costurilor și beneficiilor efectuat sau mandatat de Comisie și luând în considerare toate aspectele de siguranță și tehnice relevante.

Primele astfel de acte delegate se adoptă până la 9 iunie 2016.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2007/46/CE, se aplică următoarele definiții:

1. „sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului” înseamnă un sistem de urgență, compus din echipamentul instalat la bordul vehiculului și din mijloacele de declanșare, de gestionare și de efectuare a transmisiei eCall, care este activat fie automat prin intermediul unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio bazat pe serviciul 112 între pasagerii vehiculului și un PSAP eCall;

2. „eCall” înseamnă un apel de urgență de la bordul vehiculului către numărul 112, efectuat fie automat, prin activarea unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio între vehicul și PSAP eCall;

3. „centru de preluare a apelurilor de urgență” sau „PSAP” înseamnă locul fizic în care se primesc prima dată apelurile de urgență, aflat sub responsabilitatea unei autorități publice sau a unei organizații private recunoscute de statul membru;

4. „cel mai adecvat PSAP” înseamnă un PSAP desemnat în prealabil de către autoritățile responsabile pentru a prelua apelurile de urgență dintr-o anumită zonă sau pentru apeluri de urgență de un anumit tip;

5. „centru de preluare a apelurilor de urgență eCall” înseamnă cel mai adecvat PSAP desemnat în prealabil de către autorități pentru a prelua prima dată și pentru a gestiona apelurile eCall;

6. „set minim de date” înseamnă informațiile definite de standardul „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Setul minim de date eCall” (EN 15722:2011), transmise PSAP eCall;

7. „echipament instalat la bordul vehiculului” înseamnă echipamentul instalat în mod permanent în interiorul vehiculului care oferă sau are acces la datele vehiculului necesare pentru efectuarea operațiunii eCall prin intermediul unei rețele publice de comunicații mobile fără fir;

8. „operațiune eCall” înseamnă stabilirea unei sesiuni de comunicații mobile fără fir într-o rețea publică de comunicații fără fir, transmiterea unui set minim de date de la un vehicul către un PSAP eCall și stabilirea unui canal audio între vehicul și respectivul PSAP eCall;

9. „rețea publică de comunicații mobile fără fir” înseamnă o rețea de comunicații mobile fără fir aflată la dispoziția publicului în conformitate cu Directivele 2002/21/CE ( 1 ) și 2002/22/CE ( 2 ) ale Parlamentului European și ale Consiliului;

10. „eCall asigurat de serviciile prestatorilor terți” sau „eCall asigurat de terți” înseamnă un apel de urgență de la bordul vehiculului către un prestator de servicii terț, efectuat fie automat, prin activarea unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio între vehicul și prestatorul de servicii terț;

11. „prestator de servicii terț” înseamnă o organizație recunoscută de către autoritățile naționale ca fiind autorizată să primească un eCall asigurat de terți și să transmită setul minim de date către PSAP eCall;

12. „sistem eCall aferent serviciilor prestatorilor terți instalat la bordul vehiculului” sau „sistem eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului” înseamnă un sistem activat fie automat, prin intermediul unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio între vehicul și prestatorul de servicii terț.

Articolul 4

Obligațiile generale ale producătorilor

Producătorii fac dovada faptului că toate noile tipuri de vehicule menționate la articolul 2 sunt echipate cu un sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, instalat în mod permanent, în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 5

Obligațiile specifice ale producătorilor

(1)  Producătorii se asigură că toate noile tipuri de vehicule, precum și sistemele, componentele și unitățile tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule, sunt fabricate și omologate în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

(2)  Producătorii fac dovada faptului că toate noile tipuri de vehicule sunt construite astfel încât să asigure că, în cazul unui accident grav, detectat prin activarea unuia sau mai multor senzori sau procesoare din interiorul vehiculului, care se produce pe teritoriul Uniunii, este declanșat automat un apel eCall către numărul european unic de urgență 112.

Producătorii fac dovada faptului că noile tipuri de vehicule sunt construite astfel încât să asigure că un apel eCall către numărul european unic de urgență 112 poate fi declanșat și manual.

Producătorii se asigură că funcția de control al declanșării manuale a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este concepută în așa fel încât să prevină utilizarea necorespunzătoare.

(3)  Alineatul (2) nu aduce atingere dreptului proprietarului vehiculului de a utiliza un sistem eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului care oferă un serviciu similar, în plus față de sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, cu condiția ca toate condițiile de mai jos să fie îndeplinite:

(a) sistemul eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului respectă standardul EN 16102:2011 „Sisteme inteligente de transport – eCall – Cerințe operaționale pentru serviciile asigurate de prestatori terți”;

(b) producătorii se asigură că există un singur sistem activ în orice moment dat și că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului se declanșează în mod automat în cazul în care sistemul eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului nu funcționează;

(c) proprietarul vehiculului are dreptul, în orice moment, să aleagă să utilizeze sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, și nu un sistem asigurat de terți instalat la bordul vehiculului;

(d) producătorii includ în manualul utilizatorului informații privind dreptul prevăzut la litera (c).

(4)  Producătorii garantează că aparatele de recepție din sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului sunt compatibile cu serviciile de poziționare furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Producătorii pot alege în plus, de asemenea, compatibilitatea cu alte sisteme de radionavigație prin satelit.

(5)  Numai acele sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, fie instalate în mod permanent în interiorul vehiculului, fie omologate de tip separat, care pot fi testate sunt acceptate în scopul omologării CE de tip.

(6)  Producătorii demonstrează că, în cazul apariției unei defecțiuni grave a sistemului, care ar împiedica realizarea unui apel eCall bazat pe serviciul 112, pasagerii autovehiculului sunt avertizați.

(7)  Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este accesibil tuturor operatorilor independenți, în schimbul unei plăți rezonabile fără să depășească o anumită valoare nominală și fără discriminare, pentru reparații și întreținere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

(8)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8, de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a testelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului și pentru omologarea CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului.

▼M1

Cerințele tehnice și încercările menționate în primul paragraf se bazează pe cerințele stabilite la alineatele (2)-(7) și pe standardele disponibile referitoare la eCall, dacă este cazul, inclusiv:

(a) EN 16072:2015 „Sisteme inteligente de transport. ESafety. Cerințe operaționale pentru apelul de urgență (eCall) paneuropean”;

(b) EN 16062:2015 „Sisteme inteligente de transport. ESafety. Cerințe privind protocoalele de înalt nivel utilizate în aplicațiile pentru apeluri de urgență (HLAP)”;

(c) EN 16454:2015 „Sisteme inteligente de transport. ESafety. Testarea conformității sistemului eCall de la un capăt la altul”;

(d) EN 15722:2015 „Sisteme inteligente de transport. ESafety. Ansamblu minimal de date (MSD) pentru eCall”;

(e) EN 16102:2011 „Sisteme inteligente de transport. eCall. Cerințe operaționale pentru serviciile oferite de prestatori terți”;

(f) orice alt standard european referitor la sistemul eCall adoptat conform procedurilor stabilite în Regulamentul (UE) 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ) sau în regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (regulamentele CEE-ONU) privind sistemele eCall la care Uniunea a aderat.

▼B

Primele astfel de acte delegate se adoptă până la 9 iunie 2016.

(9)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8, pentru a actualiza versiunile standardelor menționate la alineatul (8) de la prezentul articol, atunci când se adoptă o nouă versiune.

Articolul 6

Norme privind protecția datelor și a vieții private

(1)  Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 95/46/CE și nici Directivei 2002/58/CE. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului respectă normele de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în respectivele directive.

(2)  Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prezentul regulament se utilizează exclusiv în scopul gestionării situațiilor de urgență menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf.

(3)  Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prezentul regulament nu se păstrează mai mult decât este necesar în scopul gestionării situațiilor de urgență menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf. Astfel de date se elimină în totalitate de îndată ce nu mai sunt necesare în acest scop.

(4)  Producătorii se asigură că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu poate fi urmărit și nu face obiectul unei urmăriri constante.

(5)  Producătorii se asigură că, în memoria internă a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, datele sunt eliminate în mod automat și în mod continuu. Se permite păstrarea numai a ultimelor trei localizări ale vehiculului, în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru a preciza situarea actuală și direcția de deplasare la momentul evenimentului.

(6)  Respectivele date nu sunt disponibile în afara sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului pentru nicio entitate înainte de declanșarea apelului eCall.

(7)  În sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului se integrează tehnologii de protecție a vieții private pentru a oferi utilizatorilor eCall nivelul adecvat de protecție a vieții private, precum și garanțiile necesare pentru prevenirea supravegherii persoanelor fizice și utilizării abuzive a datelor.

(8)  Setul minim de date trimis de către sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului conține numai informații minime, astfel cum sunt menționate în standardul EN 15722:2011 „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Setul minim de date eCall”. Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu transmite date suplimentare. Setul minim de date este stocat astfel încât să poată permite ștergerea acestuia în totalitate și permanentă.

(9)  Producătorii includ în manualul utilizatorului informații clare și complete cu privire la activitățile de prelucrare a datelor efectuate prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului. Respectivele informații constau în:

(a) trimiterea la temeiul juridic al prelucrării;

(b) faptul că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este activat implicit;

(c) modalitățile de prelucrare a datelor pe care o efectuează sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului;

(d) scopul specific al prelucrării apelurilor eCall, care este limitat la situațiile de urgență menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf;

(e) tipurile de date colectate și prelucrate și destinatarii acestor date;

(f) termenul pentru păstrarea datelor în sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului;

(g) faptul că nu există o monitorizare constantă a vehiculului;

(h) modalitățile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, precum și serviciul de contact responsabil de gestionarea cererilor de acces;

(i) orice informație suplimentară necesară în ceea ce privește urmărirea, detectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea unui serviciu eCall de către prestatori terți și/sau a altor servicii cu valoare adăugată, care face obiectul consimțământului explicit al proprietarului și este în conformitate cu Directiva 95/46/CE. Se ține seama în mod special de diferențele ce se pot înregistra între prelucrarea datelor prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului și sistemele eCall asigurate de terți sau alte servicii cu valoare adăugată.

(10)  Pentru a evita orice confuzie legată de scopul urmărit și de valoarea adăugată a prelucrării, informațiile menționate la alineatul (9) sunt furnizate în manualul utilizatorului în mod separat pentru sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului și pentru sistemele eCall asigurate de terți, înainte de utilizarea sistemului.

(11)  Producătorii garantează că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și orice sistem suplimentar care oferă un apel eCall asigurat de terți sau un serviciu cu valoare adăugată sunt concepute astfel încât între acestea să nu fie posibil niciun schimb de date cu caracter personal. Neutilizarea unui sistem care oferă un apel eCall asigurat de terți sau un serviciu cu valoare adăugată sau refuzul persoanei vizate de a-și da consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru un serviciu eCall asigurat de terți sau pentru un serviciu cu valoare adăugată nu are efecte negative asupra utilizării sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului.

(12)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 8, pentru a stabili:

(a) cerințele tehnice detaliate și procedurile de testare pentru aplicarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de la alineatele (2) și (3);

(b) cerințele tehnice detaliate și procedurile de testare pentru asigurarea faptului că nu există schimburi de date cu caracter personal între sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și sistemele părților terțe, astfel cum se prevede la alineatul (11).

Primele astfel de acte delegate se adoptă până la 9 iunie 2016.

(13)  Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește:

(a) modalitățile practice de evaluare a absenței posibilității de urmărire și detectare prevăzute la alineatele (4), (5) și (6);

(b) modelul pentru informațiile utilizatorului menționate la alineatul (9).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Primele astfel de acte de punere în aplicare se adoptă până la 9 iunie 2016.

Articolul 7

Obligațiile statelor membre

Începând cu 31 martie 2018, autoritățile naționale nu acordă omologare CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului decât noilor tipuri de vehicule și noilor tipuri de sisteme, componente și unități tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule, care sunt conforme cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 8

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (8) și (9) și la articolul 6 alineatul (12) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la 8 iunie 2015. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (8) și (9) și la articolul 6 alineatul (12). O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9) și articolul 6 alineatul (12) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la data la care le-a fost notificat actul în cauză sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor ridica obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9

Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin dispozițiile administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și în ceea ce privește sistemele, componentele și unitățile tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1), referitoare la:

(a) modelele documentelor informative care trebuie furnizate de producători în scopul omologării de tip;

(b) modelele certificatelor de omologare CE de tip;

(c) modelul (modelele) mărcii de omologare CE de tip.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Primele astfel de acte de punere în aplicare se adoptă până la 9 iunie 2016.

Articolul 10

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de „Comitetul tehnic pentru autovehicule” (CTAV), instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 11

Sancțiuni

(1)  Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării de către producători a dispozițiilor prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei, precum și, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora.

(2)  Tipurile de neconformitate care urmează să facă obiectul unei sancțiuni includ cel puțin următoarele:

(a) fals în declarații în timpul unei proceduri de omologare sau al unei proceduri care duce la rechemarea în fabrică;

(b) falsificarea rezultatelor încercărilor pentru omologarea de tip;

(c) nefurnizarea datelor sau a specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemarea în fabrică, la refuzul sau la retragerea omologării de tip;

(d) încălcarea dispozițiilor de la articolul 6;

(e) nerespectarea dispozițiilor articolului 5 alineatul (7).

Articolul 12

Raportare și revizuire

(1)  Până la 31 martie 2021, Comisia întocmește un raport de evaluare pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului referitor la progresele sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, inclusiv la gradul de implementare al acestuia. Comisia analizează dacă domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui extins la alte categorii de vehicule, cum ar fi vehiculele grele pentru transportul de mărfuri, autobuzele și autocarele, vehiculele motorizate cu două roți, precum și tractoarele agricole. În acest sens, Comisia prezintă o propunere legislativă, după caz.

(2)  În urma unei consultări ample cu toate părțile interesate relevante și a unui studiu de evaluare a costurilor și a beneficiilor, Comisia evaluează necesitatea unor cerințe pentru o platformă interoperabilă, standardizată, sigură și cu acces liber. Dacă este cazul și nu mai târziu de 9 iunie 2017, Comisia adoptă o inițiativă legislativă bazată pe cerințele respective.

Articolul 13

Modificări aduse Directivei 2007/46/CE

Anexele I, III, IV și XI la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9), articolul 6 alineatele (12) și (13) și articolele 8, 9, 10 și 12 se aplică de la 8 iunie 2015.

Celelalte articole decât cele menționate la al doilea paragraf al prezentului articol se aplică de la 31 martie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Modificări aduse Directivei 2007/46/CE

Directiva 2007/46/CE se modifică după cum urmează:

1. În anexa I, se adaugă următoarele puncte:

„12.8. Sistemul eCall

12.8.1. Prezență: da/nu (1)

12.8.2. Descrierea tehnică sau desene ale echipamentului: …”

.

2. În anexa III, la partea I secțiunea A se adaugă următoarele puncte:

„12.8. Sistemul eCall

12.8.1. Prezență: da/nu (1)”

.

3. Anexa IV partea I se modifică după cum urmează:

(a) tabelul se completează cu rubrica următoare:Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aplicabilitate

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

(b) apendicele 1 se modifică după cum urmează:

(i) tabelul 1 se completează cu rubrica următoare:Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aspecte specifice

Aplicabilitatea și cerințele specifice

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

 

N/A”

(ii) tabelul 2 se completează cu rubrica următoare:Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aspecte specifice

Aplicabilitatea și cerințele specifice

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

 

N/A”

(c) la apendicele 2, secțiunea 4 „Cerințe tehnice” se modifică după cum urmează:

(i) partea I „Vehicule din categoria M1” se completează cu rubrica următoare:Rubrică

Actul de reglementare de referință

Cerințe alternative

„72

Regulamentul (UE) 2015/758 (Sisteme eCall)

Cerințele regulamentului respectiv nu se aplică.”

(ii) partea II „Vehicule din categoria N1” se completează cu rubrica următoare:Rubrică

Actul de reglementare de referință

Cerințe alternative

„72

Regulamentul (UE) 2015/758 (Sisteme eCall)

Cerințele regulamentului respectiv nu se aplică.”.

4. Anexa XI se modifică după cum urmează:

(a) la apendicele 1, se adaugă în tabel următoarea rubrică:Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M1 ≤ 2 500 kg (*)

M1 > 2 500 kg (*)

M2

M3

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

G

G

N/A

N/A”

(b) la apendicele 2, se adaugă în tabel următoarea rubrică:Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”

(c) la apendicele 3, se adaugă în tabel următoarea rubrică:Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M1

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

G”

(d) la apendicele 4, se adaugă în tabel următoarea rubrică:Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”( 1 ) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

( 2 ) Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

( 3 ) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).