02014R1163 — RO — 01.01.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1163/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 octombrie 2014

privind taxele de supraveghere

(BCE/2014/41)

(JO L 311 31.10.2014, p. 23)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2019/2155AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 5 decembrie 2019

  L 327

70

17.12.2019


Rectificat prin:

 C1

Rectificare, JO L 330, 20.12.2019, p.  106 (2019/2155)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1163/2014 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 octombrie 2014

privind taxele de supraveghere

(BCE/2014/41)PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește:

(a) 

modalitățile pentru calcularea valorii totale a taxelor anuale de supraveghere de perceput în ceea ce privește entitățile supravegheate și grupurile supravegheate;

(b) 

metodologia și criteriile de calculare a taxei anuale de supraveghere care urmează a fi percepută de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat;

(c) 

procedura de colectare de către BCE a taxelor anuale de supraveghere.

(2)  Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere include taxa anuală de supraveghere pentru fiecare entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ și fiecare entitate supravegheată mai puțin semnificativă sau grup supravegheat mai puțin semnificativ și se calculează de către BCE la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), cu excepția cazului în care se prevede altfel, concomitent cu următoarele definiții:

1. 

„taxă anuală de supraveghere” înseamnă taxa de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și grup supravegheat, calculată în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 10 alineatul (6);

2. 

„costuri anuale” înseamnă suma determinată în conformitate cu dispozițiile articolului 5 și care urmează a fi recuperată de către BCE prin intermediul taxelor anuale de supraveghere pentru o perioadă specifică de taxare;

3. 

„debitor al taxei” înseamnă instituția de credit plătitoare de taxă sau sucursala plătitoare de taxă determinată în conformitate cu articolul 4 și căreia i se adresează comunicarea taxei;

4. 

„factori ai taxei” înseamnă datele referitoare la o entitate supravegheată sau un grup supravegheat stabilite la articolul 10 alineatul (3) litera (a) care sunt utilizate pentru a calcula taxa anuală de supraveghere;

5. 

„comunicare a taxei” înseamnă o comunicare care precizează taxa anuală de supraveghere de plătit de către debitorul relevant al taxei și emisă acestuia în conformitate cu prezentul regulament;

6. 

„instituție de credit plătitoare de taxă” înseamnă o instituție de credit cu sediul într-un stat membru participant;

7. 

„sucursală plătitoare de taxă” înseamnă o sucursală înființată într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant;

8. 

„perioadă de taxare” înseamnă un an calendaristic;

▼M1 —————

▼B

10. 

„grup de entități plătitoare de taxă” înseamnă (i) un grup supravegheat; și (ii) un număr de sucursale plătitoare de taxă considerate a fi o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

11. 

„stat membru” înseamnă un stat membru al Uniunii;

▼M1

12. 

active totale înseamnă:

(a) 

pentru un grup supravegheat, valoarea totală a activelor, determinată în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), cu excluderea activelor filialelor stabilite în state membre neparticipante și țări terțe, cu excepția cazurilor în care un grup supravegheat a decis altfel, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (c);

(b) 

pentru o sucursală plătitoare de taxă, valoarea totală a activelor raportată în scopuri prudențiale. În cazul în care nu este necesar să se raporteze valoarea totală a activelor în scopuri prudențiale, „active totale” înseamnă valoarea totală a activelor stabilită pe baza celor mai recente conturi anuale auditate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards) (IFRS) care sunt aplicabile în Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), iar, dacă aceste conturi anuale nu sunt disponibile, pe baza conturilor anuale consolidate întocmite în conformitate cu legislația contabilă națională aplicabilă. Pentru sucursalele plătitoare de taxă care nu întocmesc conturi anuale, active totale înseamnă valoarea totală a activelor determinată în conformitate cu articolul 51 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

(c) 

pentru două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă care sunt considerate ca o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), suma valorii totale a activelor, astfel cum este determinată pentru fiecare sucursală plătitoare de taxă;

(d) 

în toate celelalte cazuri, valoarea totală a activelor determinată în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17);

13. 

expunere totală la risc înseamnă:

(a) 

pentru un grup supravegheat, valoarea determinată la cel mai înalt nivel de consolidare în cadrul statelor membre participante și calculată prin aplicarea articolului 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ), cu excluderea valorii expunerilor la risc a filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe, cu excepția cazului în care un grup supravegheat a decis altfel, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) litera (c);

(b) 

pentru o sucursală plătitoare de taxă și două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă care sunt considerate ca o singură sucursală în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), zero;

(c) 

în toate celelalte cazuri, valoarea calculată în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

▼B

Articolul 3

Obligația generală de a plăti taxa anuală de supraveghere

(1)  BCE percepe o taxă anuală de supraveghere de la fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat pentru fiecare perioadă de taxare.

(2)  Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare entitate supravegheată și fiecare grup supravegheat va fi indicată într-o comunicare a taxei transmisă debitorului taxei și trebuie plătită de către acesta. Debitorul taxei va fi destinatarul comunicării taxei și al oricărei notificări sau comunicări transmise de BCE cu privire la taxele de supraveghere. Debitorul taxei va fi responsabil pentru plata taxei anuale de supraveghere.

(3)  Două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă înființate de aceeași instituție de credit în același stat membru participant sunt considerate ca o singură sucursală. Sucursalele plătitoare de taxă ale aceleiași instituții de credit cu sediul în state membre participante diferite nu sunt considerate ca o singură sucursală.

(4)  În scopul prezentului regulament, sucursalele plătitoare de taxă sunt considerate a fi separate de filialele aceleiași instituții de credit cu sediul în același stat membru participant.

Articolul 4

Debitorul taxei

(1)  În ceea ce privește taxa anuală de supraveghere, debitorul taxei este:

(a) 

instituția de credit plătitoare de taxă, în cazul unei instituții de credit plătitoare de taxă care nu face parte dintr-un grup supravegheat;

(b) 

sucursala plătitoare de taxă, în cazul unei sucursale plătitoare de taxă care nu este combinată cu altă sucursală plătitoare de taxă;

▼M1

(c) 

determinat în conformitate cu dispozițiile alineatului (2), în cazul unui grup de entități plătitoare de taxă.

(2)  Fără a aduce atingere aranjamentelor din cadrul unui grup de entități plătitoare de taxă în ceea ce privește alocarea costurilor, un grup de entități plătitoare de taxă este tratat ca o singură unitate. Fiecare grup de entități plătitoare de taxă desemnează debitorul taxei pentru întregul grup și notifică BCE identitatea debitorului taxei. Debitorul taxei are sediul într-un stat membru participant. Această notificare este considerată valabilă numai în cazul în care:

(a) 

precizează numele grupului acoperit de notificare;

(b) 

este semnată de debitorul taxei în numele tuturor entităților supravegheate din grup;

(c) 

ajunge la BCE până la 30 septembrie în fiecare an cel târziu, pentru a fi luată în considerare la emiterea comunicării taxei pentru această perioadă de taxare.

În cazul în care mai multe notificări pentru un grup de entități plătitoare de taxă ajung la BCE în timp util, are prioritate notificarea cea mai recentă primită de BCE până la 30 septembrie. În cazul în care o entitate supravegheată devine parte a grupului supravegheat după ce BCE a primit o notificare validă a debitorului taxei, cu excepția cazului în care BCE este informată în scris în sens contrar, această notificare este considerată a fi semnată și în numele său.

▼B

(3)  Fără a aduce atingere alineatului (2), BCE își rezervă dreptul de a determina debitorul taxei.PARTEA II

CHELTUIELI ȘI COSTURI

Articolul 5

Costuri anuale

(1)  Costurile anuale stau la baza determinării taxelor anuale de supraveghere și sunt recuperate prin plata unor astfel de taxe anuale de supraveghere.

(2)  Valoarea costurilor anuale este determinată pe baza valorii cheltuielilor anuale care constau în orice cheltuieli suportate de BCE în perioada de taxare relevantă care sunt legate direct sau indirect de atribuțiile de supraveghere ale acesteia.

▼M1 —————

▼B

(3)  La determinarea costurilor anuale, BCE ia în considerare:

(a) 

orice taxe legate de perioade anterioare de taxare care nu erau colectabile;

(b) 

orice dobânzi primite în conformitate cu articolul 14;

(c) 

orice sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3).

▼M1

(4)  În termen de patru luni de la sfârșitul fiecărei perioade de taxare, valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate pentru această perioadă de taxare se publică pe website-ul BCE.

▼M1 —————

▼BPARTEA III

DETERMINAREA TAXEI ANUALE DE SUPRAVEGHERE

Articolul 7

▼M1

Entități supravegheate noi, entități care nu mai sunt supravegheate sau schimbare de statut

▼B

(1)  Atunci când o entitate supravegheată sau un grup supravegheat face obiectul supravegherii doar pentru o parte a perioadei de taxare, taxa anuală de supraveghere se calculează în funcție de numărul de luni complete ale perioadei de taxare pentru care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat face obiectul supravegherii.

▼M1

(2)  Atunci când, în urma unei decizii a BCE în acest sens, BCE își asumă supravegherea directă a unei entități supravegheate sau a unui grup supravegheat în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) sau supravegherea directă a unei entități supravegheate sau a unui grup supravegheat de către BCE încetează în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), taxa anuală de supraveghere se calculează pe baza numărului de luni în care entitatea supravegheată sau grupul supravegheat a fost supravegheat direct sau indirect de BCE în ultima zi a lunii.

▼B

(3)  Atunci când valoarea taxei anuale de supraveghere percepute deviază de la valoarea taxei calculate în conformitate cu alineatul (1) sau (2), BCE efectuează o rambursare către debitorul taxei sau emite debitorului taxei o factură suplimentară.

Articolul 8

Împărțirea costurilor anuale între entități supravegheate semnificative și mai puțin semnificative

(1)  Pentru a calcula taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și grup supravegheat, costurile anuale sunt divizate în două părți, una pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, după cum urmează:

(a) 

costurile anuale de recuperat de la entități supravegheate semnificative;

(b) 

costurile anuale de recuperat de la entități supravegheate mai puțin semnificative.

(2)  Împărțirea costurilor anuale în conformitate cu alineatul (1) se face în baza costurilor alocate funcțiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităților supravegheate semnificative și supravegherea indirectă a entităților supravegheate mai puțin semnificative.

▼M1 —————

▼B

Articolul 10

Taxa anuală de supraveghere de plătit în ceea ce privește entitățile supravegheate sau grupurile supravegheate

(1)  Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată semnificativă sau grup supravegheat semnificativ se determină prin alocarea sumei care urmează a fi percepută de la categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative către entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative individuale, pe baza factorilor taxei ce le revin.

(2)  Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată mai puțin semnificativă sau grup supravegheat mai puțin semnificativ se determină prin alocarea sumei care urmează a fi percepută de la categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative către entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative individuale, pe baza factorilor taxei ce le revin.

(3)  Factorii taxei la nivelul cel mai înalt de consolidare în statele membre participante se calculează pe următoarea bază.

▼M1

(a) 

Factorii taxei utilizați pentru a determina taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată sau grup supravegheat reprezintă valoarea, la data de referință, a următoarelor elemente:

(i) 

active totale; și

(ii) 

expunerea totală la risc.

▼M1 —————

▼M1

(ba) 

Factorii taxei se stabilesc pentru fiecare perioadă de taxare pe baza datelor raportate de entitățile supravegheate în scopuri prudențiale cu data de referință de 31 decembrie a perioadei de taxare precedente.

(bb) 

Atunci când o entitate supravegheată întocmește conturi anuale, inclusiv conturi anuale consolidate, în temeiul unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic, data de referință pentru activele totale este sfârșitul de an contabil care corespunde perioadei de taxare precedente.

(bc) 

Atunci când o entitate supravegheată sau un grup supravegheat este înființat după data de referință relevantă prevăzută la litera (ba) sau (bb), dar înainte de data de 1 octombrie a perioadei de taxare pentru care este determinată taxa și, în consecință, nu există factori ai taxei cu această dată de referință, data de referință pentru factorii taxei este sfârșitul trimestrului cel mai apropiat de data de referință relevantă prevăzută la litera (ba) sau (bb).

(bd) 

Pentru entitățile supravegheate și grupurile supravegheate care nu fac obiectul raportării obligatorii în scopuri prudențiale sau grupurile supravegheate care exclud activele și/sau valoarea expunerilor la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe în conformitate cu litera (c), factorii taxei se determină pe baza informațiilor raportate de acestea separat în scopul calculării taxei de supraveghere. Factorii taxei sunt transmiși ANC în cauză, cu data de referință relevantă determinată în temeiul literelor (ba), (bb) sau (bc), în conformitate cu o decizie a BCE.

▼M1

(c) 

Pentru calcularea factorilor taxei, grupurile supravegheate ar trebui, ca regulă, să excludă activele și valoarea expunerilor la risc ale filialelor cu sediul în state membre neparticipante și țări terțe. Grupurile supravegheate pot decide să nu excludă aceste active și/sau valoarea expunerilor la risc pentru determinarea factorilor taxei.

▼B

(d) 

Pentru entitățile supravegheate sau grupurile supravegheate clasificate ca mai puțin semnificative pe baza articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, factorul taxei pentru activele totale nu depășește 30 miliarde EUR.

(e) 

Ponderea relativă utilizată pentru factorii taxei este următoarea:

(i) 

active totale: 50 %;

(ii) 

expunerea totală la risc: 50 %.

▼M1

(4)  Suma activelor totale ale tuturor debitorilor taxei și suma expunerii totale la risc a tuturor debitorilor taxei se publică pe website-ul BCE.

(5)  În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează factorii taxei, BCE determină factorii taxei în conformitate cu o decizie a BCE.

▼B

(6)  Calcularea taxei anuale de supraveghere de plătit de fiecare debitor al taxei se efectuează astfel cum se precizează mai jos.

(a) 

Taxa anuală de supraveghere este suma componentei minime a taxei și a componentei variabile a taxei.

▼M1

(b) 

Componenta minimă a taxei este calculată ca un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate și grupuri supravegheate, astfel cum sunt determinate în conformitate cu articolul 8.

(i) 

Pentru categoria de entități supravegheate semnificative și grupuri supravegheate semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Pentru entitățile supravegheate semnificative și grupurile supravegheate semnificative cu active totale de 10 miliarde EUR sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

(ii) 

Pentru categoria de entități supravegheate mai puțin semnificative și grupuri supravegheate mai puțin semnificative, procentul fix este 10 %. Această valoare este împărțită egal între toți debitorii taxei. Pentru entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative cu active totale de un miliard de euro sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

▼B

(c) 

Componenta variabilă a taxei este diferența dintre valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru fiecare categorie de entități supravegheate, astfel cum este determinată în conformitate cu ►M1  articolul 8 ◄ , și componenta minimă a taxei pentru aceeași categorie. Componenta variabilă a taxei este alocată debitorilor individuali ai taxei din fiecare categorie, în conformitate cu cota fiecărui debitor al taxei în suma factorilor ponderați ai taxei ai tuturor debitorilor taxei, determinați în conformitate cu alineatul (3).

▼M1

Pe baza calculului făcut în conformitate cu prezentul alineat și a factorilor taxei determinați în conformitate cu prezentul articol, BCE decide cu privire la taxa anuală de supraveghere de plătit de către fiecare debitor al taxei. Taxa anuală de supraveghere de plătit se comunică debitorului taxei prin intermediul documentului intitulat „comunicare a taxei”.

▼BPARTEA IV

COOPERAREA CU ANC

Articolul 11

Cooperarea cu ANC

(1)  BCE comunică cu ANC înainte de a decide cu privire la cuantumul final al taxei, astfel încât să se asigure că supravegherea rămâne eficientă din punct de vedere al costurilor și rezonabilă pentru toate instituțiile de credit și sucursalele vizate. În acest scop, BCE elaborează și pune în aplicare un canal corespunzător de comunicare, în cooperare cu ANC.

(2)  ANC sprijină BCE în perceperea taxelor dacă BCE solicită acest lucru.

(3)  În cazul instituțiilor de credit dintr-un stat membru participant din afara zonei euro a cărui cooperare strânsă cu BCE nu este nici suspendată, nici nu a încetat, BCE emite instrucțiuni către ANC a acelui stat membru cu privire la colectarea factorilor taxei și facturarea taxei anuale de supraveghere.PARTEA V

FACTURARE

Articolul 12

Comunicarea taxei

▼M1

(1)  BCE emite anual o comunicare a taxei fiecărui debitor al taxei, în termen de șase luni de la începutul următoarei perioade de taxare.

▼B

(2)  Comunicarea taxei specifică mijloacele prin care trebuie plătită taxa anuală de supraveghere. Debitorul taxei respectă cerințele stabilite în comunicarea taxei în ceea ce privește plata taxei anuale de supraveghere.

(3)  Suma datorată în baza comunicării taxei este plătită de debitorul taxei în termen de 35 de zile de la data emiterii comunicării taxei.

Articolul 13

Notificarea comunicării taxei

(1)  Debitorul taxei are responsabilitatea de a actualiza datele de contact pentru transmiterea comunicării taxei și comunică BCE orice modificări ale datelor de contact (respectiv nume, funcție, unitate organizațională, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de fax). ►M1  ————— ◄

(2)  Comunicarea taxei este notificată de către BCE prin oricare dintre mijloacele următoare: (a) electronic sau prin alte mijloace de comunicare comparabile; (b) prin fax; (c) prin serviciu de curierat rapid; (d) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; (e) prin înmânare. Comunicarea taxei este valabilă fără semnătură.

Articolul 14

Dobânda în caz de neplată

Fără a aduce atingere oricăror altor acțiuni aflate la dispoziția BCE, în caz de plată parțială, neplată sau nerespectare a condițiilor pentru plată precizate în comunicarea taxei, se acumulează zilnic dobândă pentru valoarea datorată a taxei anuale de supraveghere la rata dobânzii stabilită de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare plus 8 puncte procentuale de la data la care plata a devenit scadentă.PARTEA VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Sancțiuni

În cazul unei încălcări a prezentului regulament, BCE poate impune sancțiuni entităților supravegheate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului ( 3 ) completat de Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Articolul 17

▼M1

Raportare

▼B

(1)  În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE prezintă anual Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și Eurogrupului un raport privind evoluția preconizată a structurii și a cuantumului taxelor anuale de supraveghere.

▼M1

(2)  În termen de patru luni de la începutul fiecărei perioade de taxare, valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare respectivă este publicată pe website-ul BCE.

▼M1

Articolul 17a

Măsuri tranzitorii pentru perioada de taxare 2020

(1)  Taxa anuală de supraveghere de plătit pentru fiecare entitate supravegheată și pentru fiecare grup supravegheat pentru perioada de taxare 2020 este indicată în comunicarea taxei emisă debitorului relevant al taxei în 2021.

(2)  Orice surplus sau deficit din perioada de taxare 2019 determinat prin deducerea costurilor anuale efective suportate pentru această perioadă de taxare din costurile anuale estimate colectate pentru această perioadă de taxare este luat în considerare la determinarea costurilor anuale pentru perioada de taxare 2020.

▼B

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoate datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (JO L 318, 27.11.1998, p. 4).