02014R1062 — RO — 09.05.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2014 AL COMISIEI

din 4 august 2014

privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 294 10.10.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/698 AL COMISIEI din 3 februarie 2017

  L 103

1

19.4.2017


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 198, 28.7.2015, p.  28 (1062/2014)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2014 AL COMISIEI

din 4 august 2014

privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL 1

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele privind derularea programului de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, menționat la articolul 89 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „decizie de neaprobare” înseamnă decizia de a nu aproba o combinație substanță/tip de produs, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau al articolului 89 alineatul (1) al treilea paragraf din același regulament, sau de a nu o include în anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE;

(b) „combinație substanță/tip de produs inclusă în programul de reexaminare” înseamnă o combinație substanță/tip de produs indicată în anexa II care îndeplinește următoarele condiții:

(i) nu a făcut obiectul niciunuia dintre următoarele acte:

 o directivă privind includerea sa în anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE;

 un regulament privind aprobarea sa în temeiul articolului 89 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

(ii) nu a făcut obiectul niciunei decizii de neaprobare sau ultima decizie de neaprobare care o vizează a fost abrogată;

(c) „participant” înseamnă o persoană care a depus o cerere privind o combinație substanță/tip de produs inclusă în programul de reexaminare sau a depus o notificare considerată conformă în temeiul articolului 17 alineatul (5) din prezentul regulament sau în numele căreia a fost depusă o astfel de cerere sau o astfel de notificare;

(d) „autoritate competentă responsabilă cu evaluarea” înseamnă autoritatea competentă a statului membru indicat în anexa II la prezentul regulament, desemnată în temeiul articolului 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.CAPITOLUL 2

PROCESUL DE EVALUARE A DOSARELOR

Articolul 3

Cererea de aprobare sau de includere în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012

(1)  O cerere de aprobare sau de includere în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 poate fi depusă numai de un participant a cărui notificare a fost considerată conformă de către agenție în temeiul articolului 17 alineatul (5) din prezentul regulament.

Dacă cererea se referă la includerea în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aceasta poate viza numai categoria 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 din anexa respectivă.

(2)  Cererile menționate la alineatul (1) se transmit agenției în termen de doi ani de la data declarației de conformitate prevăzută la articolul 17 alineatul (5).

Articolul 4

Acceptarea cererilor

(1)  Agenția comunică participantului taxele care trebuie achitate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei ( 1 ), respingând cererea dacă participantul nu achită taxele respective în termen de 30 de zile. Agenția informează în consecință solicitantul și autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea.

(2)  După primirea taxelor datorate conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013, agenția acceptă cererea și informează în consecință participantul și autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea, indicând data acceptării cererii și codul unic de identificare al acesteia.

(3)  În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, se pot depune contestații împotriva deciziilor luate de agenție în temeiul alineatului (1) al prezentului articol.

(4)  Autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea comunică participantului taxele care trebuie plătite conform articolului 80 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 în termen de 30 de zile de la acceptarea cererii de către agenție, respingând cererea dacă participantul nu achită taxele respective în termen de 30 de zile. Autoritatea informează în consecință solicitantul și agenția.

Articolul 5

Validarea cererilor de aprobare sau de includere în categoria 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012

(1)  Dacă o cerere de aprobare sau de includere în categoria 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, care conține datele solicitate la articolul 6 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv, a fost acceptată de agenție în temeiul articolului 4 alineatul (2), iar taxa a fost achitată în temeiul articolului 4 alineatul (4), autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea validează cererea în termen de 30 de zile de la plata taxelor.

(2)  Dacă autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a primit de la participant dosarul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, dar încă nu l-a acceptat ca fiind complet în conformitate cu articolul 13 din regulamentul respectiv, aceasta validează cererea până la 3 ianuarie 2015.

(3)  În cazurile menționate la alineatele (1) și (2), autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea nu efectuează o evaluare a calității sau a adecvării datelor sau justificărilor furnizate.

(4)  În cazul în care consideră că cererea este incompletă, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea îi comunică participantului informațiile suplimentare solicitate pentru validarea cererii și stabilește un termen rezonabil pentru transmiterea informațiilor respective. Acest termen nu depășește, în mod normal, 90 de zile.

În termen de 30 de zile de la primirea informațiilor suplimentare, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea validează cererea dacă stabilește că informațiile suplimentare furnizate sunt suficiente pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la alineatul (2).

Dacă participantul nu transmite informațiile solicitate în termenul stabilit, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea respinge cererea și informează participantul și agenția în consecință. În astfel de cazuri, o parte din taxele plătite în conformitate cu articolul 80 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se rambursează.

După validarea unei cereri, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea informează în consecință, fără întârziere, participantul, agenția și alte autorități competente, indicând data validării.

Articolul 6

Evaluarea cererilor

(1)  Prezentul articol se aplică dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) cererea a fost validată în temeiul articolului 5;

(b) autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a acceptat dosarul ca fiind complet în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, dar încă nu a transmis Comisiei raportul autorității competente în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din regulamentul respectiv;

(c) cererea de includere în categoria 1, 2, 3, 4 sau 5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 a fost acceptată de agenție în temeiul articolului 4 alineatul (2), iar taxa a fost achitată în temeiul articolului 4 alineatul (4).

(2)  Autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea evaluează cererea în conformitate cu articolele 4 și 5 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, precum și, după caz, orice propunere de adaptare a cerințelor privind datele prezentată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din regulamentul respectiv, și transmite agenției un raport de evaluare și concluziile evaluării.

(3)  Dacă mai mulți participanți susțin aceeași combinație substanță/tip de produs, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea întocmește un singur raport de evaluare. Raportul de evaluare și concluziile evaluării se transmit înainte de expirarea celui mai îndepărtat dintre următoarele termene:

(a) 365 de zile de la data ultimei validări menționate la alineatul (1) litera (a), a ultimei acceptări a dosarului ca fiind complet, menționată la alineatul (1) litera (b), sau a ultimei plăți a taxei, menționată la alineatul (1) litera (c), pentru combinația substanță/tip de produs în cauză;

(b) termenele prevăzute în anexa III.

(4)  Înainte de a trimite concluziile sale agenției, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea acordă participantului posibilitatea de a prezenta în scris, în termen de 30 de zile, observații privind raportul de evaluare și concluziile evaluării. Autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea ține seama în mod corespunzător de aceste observații atunci când finalizează evaluarea.

(5)  Dacă pentru efectuarea evaluării rezultă că sunt necesare informații suplimentare, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea solicită participantului să furnizeze aceste informații într-un termen specificat și informează agenția în consecință.

Termenul de 365 de zile menționat la alineatul (3) se suspendă de la data emiterii solicitării până la data primirii informațiilor. Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de natura datelor solicitate sau de circumstanțe excepționale, suspendarea nu depășește următoarele termene:

(a) 365 de zile în cazurile în care informațiile suplimentare se referă la preocupări care nu au fost abordate în cadrul Directivei 98/8/CE sau al practicii consacrate pentru aplicarea acestei directive;

(b) 180 de zile în celelalte cazuri.

(6)  Dacă consideră că efectele cumulative ale utilizării produselor biocide care conțin aceeași substanță activă sau substanțe active diferite dau naștere unor preocupări în ceea ce privește sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea documentează aceste preocupări conform cerințelor prevăzute în părțile relevante ale secțiunii II punctul 3 din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ) și include documentarea respectivă în concluziile sale.

(7)  După finalizarea evaluării pericolului, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea, fără întârzieri nejustificate și cel mai târziu în momentul transmiterii raportului de evaluare în temeiul alineatului (3), după caz:

(a) prezintă agenției o propunere în temeiul articolului 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în cazul în care consideră că unul dintre criteriile menționate la articolul 36 alineatul (1) din regulamentul respectiv este îndeplinit și nu este tratat în mod corespunzător în partea 3 din anexa VI la același regulament;

(b) consultă agenția în cazul în care consideră că este îndeplinit unul dintre criteriile menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (d) sau (e) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau condiția prevăzută la articolul 10 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv și că acestea nu sunt tratate în mod corespunzător în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau în lista substanțelor candidate menționată la articolul 59 alineatul (1) din același regulament.

Articolul 7

Avizul agenției

(1)  Prezentul articol se aplică dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a) autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis un raport de evaluare în temeiul articolului 6 alineatul (2) și, după caz, a prezentat o propunere sau a recurs la o consultare în temeiul articolului 6 alineatul (7);

(b) raportul autorității competente a fost transmis Comisiei în temeiul articolului 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, dar raportul de evaluare nu a fost încă examinat în cadrul Comitetului permanent pentru produse biocide în temeiul articolului 15 alineatul (4) din regulamentul respectiv.

(2)  După acceptarea raportului, agenția întocmește și transmite Comisiei un aviz privind aprobarea combinației substanță/tip de produs sau includerea acesteia în categoria 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau ambele, ținând seama de concluziile autorității competente responsabile cu evaluarea.

Agenția începe să întocmească avizul înainte de expirarea celui mai îndepărtat dintre următoarele termene:

(a) trei luni de la acceptarea raportului;

(b) termenele prevăzute în anexa III.

Agenția transmite avizul său Comisiei în termen de 270 de zile de la data la care a început întocmirea acestuia.

Articolul 8

Substanțe active care sunt susceptibile de înlocuire

(1)  Atunci când întocmește avizul în temeiul articolului 7 alineatul (2), agenția verifică dacă substanța activă îndeplinește unul dintre criteriile indicate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și abordează acest aspect în avizul său.

(2)  Înainte de transmiterea avizului său către Comisie, agenția publică, fără a aduce atingere articolelor 66 și 67 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, informații privind eventualele substanțe susceptibile de înlocuire, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, în cursul căreia părțile terțe interesate pot transmite informații relevante, inclusiv informații privind înlocuitorii disponibili. Atunci când finalizează avizul, agenția ține seama în mod corespunzător de informațiile primite.

(3)  Dacă este aprobată și îndeplinește unul dintre criteriile stabilite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, substanța activă este identificată, în regulamentul adoptat în temeiul articolului 89 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, ca fiind susceptibilă de înlocuire.

Articolul 9

Decizia Comisiei

La primirea avizului agenției în temeiul articolului 7 alineatul (2), Comisia elaborează, fără întârzieri nejustificate, un proiect de decizie care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 89 alineatul (1) sau, după caz, al articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.CAPITOLUL 3

MODIFICAREA ELEMENTELOR PROGRAMULUI DE REEXAMINARE

Articolul 10

Alăturarea la participanții existenți sau înlocuirea acestora de comun acord

(1)  Rolul de participant poate fi preluat sau partajat de comun acord între un participant existent și un participant potențial, cu condiția ca participantul potențial să aibă dreptul de a face referire la toate datele furnizate de participantul existent sau la care acesta face referire.

(2)  Participantul potențial și participantul existent transmit împreună agenției o notificare în scopul prezentului articol, prin intermediul Registrului produselor biocide menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (denumit în continuare „registrul”), și includ toate scrisorile de acces relevante.

(3)  La primirea unei notificări în conformitate cu alineatul (2), agenția actualizează informațiile din registru referitoare la identitatea participantului.

(4)  Se consideră că o persoană stabilită în Uniune care a preluat rolul de participant sau a aderat la acesta în temeiul prezentului articol a depus un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar în sensul articolului 95 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Articolul 11

Retragerea participanților

(1)  Se consideră că un participant și-a retras susținerea pentru o combinație substanță/tip de produs inclusă în programul de reexaminare, în următoarele cazuri:

(a) dacă acesta a informat agenția sau autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea, prin intermediul registrului, în legătură cu intenția sa de a se retrage;

(b) dacă acesta nu a depus o cerere în termenul specificat la articolul 3 alineatul (2);

(c) dacă cererea acestuia fost respinsă în temeiul articolului 4 alineatul (1), al articolului 4 alineatul (4) sau al articolului 5 alineatul (4);

(d) dacă acesta nu a furnizat informațiile suplimentare în termenul prevăzut la articolul 6 alineatul (5);

(e) dacă acesta nu a plătit taxele datorate autorității competente responsabile cu evaluarea sau agenției.

(2)  Se consideră că o retragere este efectuată în timp util dacă aceasta are loc înainte de data la care autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea transmite solicitantului raportul autorității competente, în temeiul articolului 6 alineatul (4) din prezentul regulament.

Articolul 12

Consecințele unei retrageri în timp util

(1)  Dacă o retragere în timp util îi este cunoscută autorității competente responsabile cu evaluarea, dar nu și agenției, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea informează agenția în acest sens, fără întârzieri nejustificate, prin intermediul registrului.

(2)  Dacă agenția are cunoștință de o retragere în timp util, aceasta actualizează informațiile din registru referitoare la identitatea participantului.

(3)  Dacă toți participanții care susțin aceeași combinație substanță/tip de produs s-au retras în timp util din programul de reexaminare și dacă rolul de participant pentru combinația respectivă a mai fost preluat anterior, agenția informează Comisia în acest sens prin intermediul registrului.

Articolul 13

Redefinirea substanțelor active

(1)  Dacă din evaluarea unei substanțe active existente nu se pot trage concluzii privind substanța, astfel cum este aceasta identificată în anexa II, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea, după consultarea cu participantul respectiv, stabilește o nouă identitate pentru substanță. Autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea informează agenția în acest sens.

(2)  Agenția actualizează informațiile din registru referitoare la identitatea substanței.

Articolul 14

Preluarea rolului de participant

(1)  Agenția publică o invitație deschisă de a prelua rolul de participant pentru o combinație substanță/tip de produs, în unul dintre următoarele cazuri:

(a) dacă toți participanții care susțin aceeași combinație substanță/tip de produs s-au retras în timp util, în temeiul articolului 11, iar rolul de participant pentru combinația respectivă nu a mai fost preluat anterior;

(b) după o redefinire în temeiul articolului 13, caz în care invitația se referă la orice substanță care corespunde identității existente în anexa II, dar nu și la substanța care corespunde noii identități.

(2)  În termen de 12 luni de la data publicării menționate la alineatul (1), orice persoană poate transmite o notificare privind combinația, în temeiul articolului 17.

▼M1 —————

▼B

Articolul 15

Combinațiile substanță/tip de produs eligibile pentru includere în programul de reexaminare

Dacă un produs biocid aflat sub incidența Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și introdus pe piață este, conține sau generează o substanță activă existentă, care nu este nici aprobată, nici inclusă în programul de reexaminare pentru tipul de produs respectiv și nici inclusă în anexa I la regulamentul menționat, atunci substanța respectivă este eligibilă pentru includere în programul de reexaminare pentru tipul de produs relevant, ca urmare a oricăruia dintre următoarele motive:

(a) persoana care introduce produsul pe piață s-a bazat pe orientări publicate de Comisie sau de o autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 26 din Directiva 98/8/CE sau cu articolul 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, sau pe consiliere primită în scris din partea Comisiei sau a unei astfel de autorități competente, iar orientările sau consilierea respectivă au furnizat motive justificate în mod obiectiv de a considera că produsul a fost exclus din domeniul de aplicare al Directivei 98/8/CE sau al Regulamentului (UE) nr. 528/2012 sau că tipul de produs relevant face parte dintre cele pentru care substanța activă a fost notificată și aceste orientări sau consiliere au fost ulterior revizuite printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau prin intermediul unor noi orientări cu caracter obligatoriu publicate de Comisie;

(b) substanța a beneficiat de derogarea pentru produse alimentare și hrană pentru animale prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007;

(c) produsul biocid aparține, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012, unui alt tip de produs decât cel căruia îi aparținea în temeiul Directivei 98/8/CE, ca urmare a modificării domeniului de aplicare al acestor tipuri de produse, și conține o substanță inclusă în programul de reexaminare pentru tipul de produs inițial, și nu pentru noul tip de produs.

Articolul 16

Declarația privind interesul de a notifica o substanță

(1)  Declarația privind interesul de a notifica o substanță eligibilă pentru includere în programul de reexaminare în temeiul articolului 15 poate fi depusă, prin intermediul registrului, de către orice persoană care are interesul de a notifica o combinație substanță/tip de produs unuia dintre următorii destinatari:

(a) Comisiei, în termen de cel mult 12 luni de la publicarea deciziei sau a orientărilor menționate la articolul 15 litera (a);

(b) agenției, până la 30 Octombrie 2015, în cazurile menționate la articolul 15 litera (b);

(c) Comisiei, până la 30 Octombrie 2015, în cazurile menționate la articolul 15 litera (c).

(2)  Declarația trebuie să indice combinația substanță/tip de produs relevantă. În cazul menționat la articolul 15 litera (a), declarația trebuie să conțină o justificare fundamentată care să demonstreze că sunt îndeplinite toate condițiile specificate la litera respectivă.

(3)  Dacă a fost depusă o declarație în cazul menționat la articolul 15 litera (a) sau (c), iar Comisia constată, în urma consultărilor cu statele membre, că nu se aplică alineatul (6) și, după caz, că sunt îndeplinite condițiile de notificare prevăzute la articolul 15 litera (a), aceasta informează agenția în consecință.

(4)  Dacă a fost depusă o declarație în cazul menționat la articolul 15 litera (b) sau dacă agenția a fost informată de Comisie în conformitate cu alineatul (3), agenția publică această informație prin mijloace electronice, menționând combinația substanță/tip de produs în cauză. În sensul prezentului regulament, o publicare efectuată în temeiul articolului 3a alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 se consideră ca fiind o publicare efectuată în temeiul prezentului alineat.

(5)  În termen de 6 luni de la data publicării menționate la alineatul (4), orice persoană interesată poate notifica combinația substanță/tip de produs în conformitate cu articolul 17.

(6)  În cazurile menționate la articolul 15 literele (a) și (c), o combinație substanță/tip de produs se consideră notificată de către un participant și nu este eligibilă pentru o notificare suplimentară dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) substanța activă în cauză este deja inclusă în programul de reexaminare;

(b) unul dintre dosarele trimise statului membru evaluator pentru substanța activă în cauză conține deja toate datele necesare pentru evaluarea tipului de produs;

(c) participantul care a depus dosarul respectiv își declară interesul de a susține combinația substanță/tip de produs.

Articolul 17

Procedura de notificare

▼M1

(1)  Notificările efectuate în temeiul articolului 14 alineatul (2) sau al articolului 16 alineatul (5) se transmit agenției prin intermediul registrului.

▼B

(2)  Notificarea trebuie trimisă în format IUCLID. Aceasta trebuie să conțină informațiile menționate în anexa I.

(3)  Dacă pentru substanța activă în cauză nu este indicată în anexa II nicio autoritate competentă responsabilă cu evaluarea, notificatorul comunică agenției denumirea autorității competente alese, care a fost desemnată în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, și furnizează o confirmare scrisă din care reiese că respectiva autoritate competentă acceptă să evalueze dosarul.

(4)  La primirea unei notificări, agenția informează Comisia în acest sens și comunică notificatorului taxele care trebuie achitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 564/2013. Dacă notificatorul nu achită taxa în termen de 30 de zile de la primirea acestei informații, agenția respinge notificarea și informează notificatorul și Comisia în consecință.

(5)  După achitarea taxelor, agenția verifică, în termen de 30 de zile, dacă notificarea respectă cerințele prevăzute la alineatul (2). Dacă notificarea nu respectă aceste cerințe, agenția acordă notificatorului un termen de 30 de zile pentru completarea sau corectarea notificării. După expirarea acestei perioade de 30 de zile, agenția, în termen de 30 de zile, fie declară că notificarea respectă cerințele prevăzute la alineatul (2), fie respinge notificarea și informează notificatorul și Comisia în consecință.

(6)  În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pot fi depuse contestații împotriva deciziilor luate de agenție în temeiul alineatului (4) sau (5).

(7)  Dacă o notificare a fost considerată conformă în temeiul alineatului (5), agenția, fără întârziere:

▼M1

(a) actualizează informațiile din registru referitoare la identitatea participantului și, după caz, a substanței, dacă notificarea a fost depusă în temeiul articolului 14 alineatul (2);

▼B

(b) informează Comisia cu privire la conformitate, dacă notificarea a fost depusă în temeiul articolului 16 alineatul (5).

Articolul 18

Includerea în programul de reexaminare

Dacă o combinație substanță/tip de produs este considerată notificată în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) sau dacă agenția informează Comisia cu privire la conformitate în temeiul articolului 17 alineatul (7) litera (b), Comisia include combinația substanță/tip de produs în programul de reexaminare.

Articolul 19

Informații privind substanțele care nu mai sunt susținute în cadrul programului de reexaminare

Dacă nu a fost primită nicio notificare în termenul menționat la articolul 16 alineatul (5) sau dacă notificarea menționată la articolul respectiv a fost primită și ulterior respinsă de agenție în temeiul articolului 17 alineatul (4) sau (5), agenția informează statele membre în acest sens prin intermediul registrului și publică informația respectivă prin mijloace electronice.

Articolul 20

Deciziile Comisiei privind substanțele care nu mai sunt susținute în cadrul programului de reexaminare

Comisia elaborează un proiect de decizie de neaprobare, în temeiul articolului 89 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în următoarele cazuri:

(a) dacă agenția informează Comisia, în temeiul articolului 12 alineatul (3) din prezentul regulament, în legătură cu retragerea în timp util a tuturor participanților;

▼M1

(b) dacă nicio persoană nu a depus o notificare în termenul prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament sau dacă o astfel de notificare a fost depusă și respinsă în temeiul articolului 17 alineatul (4) sau (5) din prezentul regulament;

(c) dacă a fost depusă o notificare în termenul prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament, iar aceasta a fost considerată conformă în temeiul articolului 17 alineatul (5) din prezentul regulament, dar identitatea substanței care figurează în notificare corespunde numai parțial identității existente, indicată în anexa II la prezentul regulament.

▼B

În cazul menționat la primul paragraf litera (c), proiectul de decizie de neaprobare se referă la orice substanță care corespunde identității existente, indicată în anexa II la prezentul regulament, dar nu figurează în notificare sau nu face obiectul unei decizii de aprobare.CAPITOLUL 4

MĂSURI TRANZITORII

Articolul 21

Măsuri tranzitorii pentru substanțele menționate la articolul 15

(1)  Un stat membru poate continua să aplice actualul său sistem sau practică de punere la dispoziție pe piață și de utilizare a unui produs biocid care este, conține sau generează substanța activă existentă menționată la articolul 15 literele (b) și (c). În acest caz:

(a) produsul biocid încetează să mai fie pus la dispoziție pe piață după trecerea unei perioade de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;

(b) utilizarea stocurilor existente de produs biocid poate continua timp de 30 de luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2)  Un stat membru poate continua să aplice actualul său sistem sau practică de punere la dispoziție pe piață și de utilizare a unui produs biocid care este, conține sau generează substanța activă existentă menționată la articolul 15 litera (a). În acest caz:

(a) produsul biocid încetează să mai fie pus la dispoziție pe piață după trecerea unei perioade de 24 de luni de la cea mai îndepărtată dintre următoarele date:

(i) data intrării în vigoare a prezentului regulament;

(ii) data notificării sau a publicării deciziei ori a orientărilor menționate la articolul 15 litera (a);

(b) utilizarea stocurilor existente de produs biocid poate continua timp de 30 de luni după cea mai îndepărtată dintre următoarele date:

(i) data intrării în vigoare a prezentului regulament;

(ii) data notificării sau a publicării deciziei ori a orientărilor menționate la articolul 15 litera (a).

(3)  Un stat membru poate continua să aplice actualul său sistem sau practică de punere la dispoziție pe piață și de utilizare a unui produs biocid care este, conține sau generează o substanță activă existentă pentru care agenția a efectuat o publicare în temeiul articolului 16 alineatul (4) pentru tipul de produs relevant. În acest caz:

(a) produsul biocid încetează să mai fie pus la dispoziție pe piață după trecerea unei perioade de 12 luni de la data la care agenția a efectuat publicarea electronică menționată la articolul 19; și

(b) utilizarea stocurilor existente de produs biocid poate continua timp de 18 luni după data publicării respective.

Articolul 22

Utilizări esențiale

(1)  Fără a aduce atingere articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în termen de 18 luni de la data deciziei de a nu aproba o substanță activă existentă, un stat membru care consideră că această substanță activă existentă este esențială ca urmare a unuia dintre motivele menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 poate transmite Comisiei o cerere motivată de derogare de la articolul 89 alineatul (2) al doilea paragraf din regulamentul respectiv.

(2)  Statul membru solicitant transmite agenției cererea motivată prin intermediul registrului. Dacă cererea conține informații confidențiale, statul membru solicitant transmite, în același timp, și o versiune neconfidențială.

(3)  Agenția publică cererea sau, după caz, versiunea neconfidențială prin mijloace electronice. Statele membre sau orice altă persoană pot prezenta observații în termen de 60 de zile de la publicare.

(4)  Ținând seama de observațiile primite, Comisia poate acorda o derogare de la articolul 89 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, permițând punerea la dispoziție pe piața statului membru solicitant și utilizarea în acest stat membru a produselor biocide care sunt, conțin sau generează substanța, în conformitate cu normele naționale și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (5) și a oricăror alte condiții suplimentare impuse de Comisie.

(5)  Statul membru căruia îi este acordată derogarea:

(a) se asigură că utilizarea în continuare este limitată la cazurile și perioadele în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1);

(b) impune măsuri adecvate de atenuare a riscurilor, pentru a asigura reducerea la minimum a expunerii oamenilor, a animalelor și a mediului;

(c) se asigură că se depun eforturi pentru găsirea unor alternative sau că se elaborează o cerere de aprobare a substanței active pentru a fi depusă în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în timp util înainte de expirarea derogării.CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul respectiv se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 24

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Informații pe care trebuie să le conțină notificările transmise în temeiul articolului 17

Notificarea transmisă în temeiul articolului 17 trebuie să conțină următoarele informații:

1. dovezi că substanța este o substanță activă existentă în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

2. tipul (tipurile) de produs vizate de notificare;

3. informații privind orice studiu comandat în scopul cererii de aprobare sau de includere în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, precum și data prevăzută pentru finalizare;

4. informațiile menționate la punctele:

(a) 1, 2 și 7.1-7.5 din tabelul de la titlul 1 al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru substanțe chimice;

(b) 1, 2 și 6.1-6.4 din tabelul de la titlul 2 al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru microorganisme;

5. dacă notificarea a fost efectuată în cazul menționat la articolul 15 litera (a), dovezi că substanța exista pe piață ca substanță activă a unui produs biocid care se încadrează în tipul de produs relevant la data notificării sau a publicării deciziei sau orientărilor menționate la punctul respectiv.

▼M1
ANEXA II

COMBINAȚIILE SUBSTANȚĂ/TIP DE PRODUS INCLUSE ÎN PROGRAMUL DE REEXAMINARE LA 3 FEBRUARIE 2017

Combinațiile substanță activă/tip de produs susținute la 3 februarie 2017, excluzând orice nanomateriale în afara celor menționate în mod explicit la intrările 1017, 1019 și 1023Numărul intrării

Denumirea substanței

Statul membru raportor

Numărul CE

Numărul CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehidă

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil eter (Butoxid de piperonil/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Acid formic

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Acid salicilic

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Oxid de etilenă

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Acid citric

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Acid glicolic

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Acid peracetic

FI

201-186-8

79-21-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

Acid L-(+)-lactic

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-onă (Rotenonă)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simclosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Cinamaldehidă/3-fenil-propen-2-al (Aldehidă cinamică)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Acid hexa-2,4-dienoic (Acid sorbic)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Clorofen

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoxietanol

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Clorură de cetilpiridiniu

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Dioxid de carbon

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Dimetilarsinat de sodiu (Cacodilat de sodiu)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosilcloramidă sodică (Tosilcloramidă sodică – Cloramină T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Dimetilditiocarbamat de potasiu

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Dimetilditiocarbamat de sodiu

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

2-Bifenilat de sodiu

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metam-sodiu

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (Tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamidă

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazină-2-tion (Dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidă (Diclofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de (1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil (d-Tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinurom

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină (Diamină)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidă] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-onă (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

346

Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troclosen sodic

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Etilsulfat de mecetroniu (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etilendioxi)dimetanol [Produse de reacție ale etilenglicolului cu paraformaldehidă (EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

1-oxid de piridin-2-tiol, sare de sodiu (Piritionă de sodiu)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

3-cloroaliloclorură de metenamină (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionă (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Ditiocianat de metilen

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionă (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Clorură de didecildimetilamoniu (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Argint

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Argint, ca nanomaterial

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Dioxid de sulf

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Bromură de sodiu

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Hipoclorit de sodiu

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Peroxid de hidrogen

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Nitrat de argint

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Peroxodisulfat disodic/Persulfat de sodiu

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Hipoclorit de calciu

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Clor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Sulfat de amoniu

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Clorură de argint

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

473

Piretrine și piretroizi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Dioxid de clor

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-cianoacetamidă (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Carbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Pentahidroxiclorură de dialuminiu

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromură de amoniu

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Piritionă de zinc

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Monoclorhidrat de dodecilguanidină

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

2-bifenilat de potasiu

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Clorură de brom

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloxi)metanol

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

541

p-cloro-m-crezolat de sodiu

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Acid D-gluconic, compus cu N,N″-bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidină (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(diiodometil)sulfonil]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2,2-dimetil-3-(2-metil-prop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-il (Praletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu (Sorbat de potasiu)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

alfa.,.alfa.′,.alfa.″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-octil-2H-izotiazol-3-onă (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Clorură de dimetiloctadecil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionă (BCDMH/Bromoclorodimetilhidantoină)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree/Izoproturon

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol (Imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

Tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil (Azametifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

606

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil (Cifenotrin)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Clorură de dimetiltetradecil[3-(trimetoxisilil)propil]amoniu

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

Amestec de cis- și trans-p-mentan-3,8-diol (Citriodiol)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-ciano-3fenoxibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat (Cipermetrin)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 1-etinil-2-metilpent-2-enil/Empentrin

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-iodo-2-propinilbutilcarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Sulfat de tetrakis(hidroximetil)fosfoniu (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dicloro-2-octilizotiazol-3(2H)-onă [4,5-dicloro- 2-octil-2H- izotiazol-3- onă (DCOIT)]

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

3,3′-metilenbis[5-metiloxazolidină] (Oxazolidină/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Clorură de alchil (C12-18) dimetilbenzil amoniu [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu [ADBAC/BKC (C12C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Clorură de didecildimetilamoniu [DDAC (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, săruri cu 1,1-dioxid de 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

N-(hidroximetil)glicinat de sodiu

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amine, C10-16-alchildimetil, N-oxizi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Monoperoxiftalat de magneziu, hexahidrat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Extract de margosa

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1024

Extract de margosa din ulei presat la rece din semințe de Azadirachta Indica extras cu dioxid de carbon supercritic

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Clorură de alchil (C12-C14) dimetilbenzilamoniu [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Clorură de alchil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amoniu [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Extract de lavandă, Lavandula hybrida/Ulei de lavandă

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Produse de reacție ale: acidului glutamic cu N-(C12-14-alchil)propilendiamină (Glucoprotamină)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

Acid 6-(ftalimido)peroxihexanoic (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-onă (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Complex de tetraclorodecaoxid (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Fosfat de argint, de sodiu, de hidrogen, de zirconiu

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

2-(2-hidroxietil)piperidin-1-carboxilat de sec-butil/Icaridină (Icaridină)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Clorură de cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-crizantemat;[2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-crizantemat (Imiprotrin)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

807

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidină (Clotianidin)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

952

Bacillus sphaericus altele decât Bacillus sphaericus 2362, tulpina ABTS-1743

IT

Microorganism

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotip H14, altele decât tulpina AM65-52 și altele decât tulpina SA3A

IT

Microorganism

Nu se aplică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Microorganism

Nu se aplică

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Clor activ: fabricat prin reacția acidului hipocloros cu hipocloritul de sodiu produs in situ

SK

Amestec

Nu se aplică

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Acid peroxioctanoic

FR

Nu se aplică

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Zeolit de argint

SE

Nu se aplică

Nu se aplică

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Produse de reacție ale 5,5-dimetilhidantoinei, 5-etil-5-metilhidantoinei cu brom și clor (DCDMH)

NL

Nu este disponibil

Nu este disponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Masa de reacție a dioxidului de titan și a clorurii de argint

SE

Nu este disponibil

Nu este disponibil

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Produse de reacție ale 5,5-dimetilhidantoinei, 5-etil-5-metilhidantoinei cu clor (DCEMH)

NL

Nu este disponibil

Nu este disponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sticlă de fosfat de argint

SE

Nu este disponibil

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zeolit de argint și de zinc

SE

Nu este disponibil

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zeolit de argint și de cupru

SE

Nu este disponibil

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Argint adsorbit pe dioxid de siliciu (ca nanomaterial sub formă de agregat stabil cu particule primare la scară nanometrică)

SE

Nu este disponibil

Nu este disponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Dioxid de siliciu (ca nanomaterial format din agregate și aglomerate)

FR

Nu este disponibil

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Dioxid de siliciu (Dioxid de siliciu/Kieselguhr)

FR

Produs de protecție a plantelor

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 4 izomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-Aletrin

DE

Produs de protecție a plantelor

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de 2 izomeri 1R trans: 1R/S doar 1:3) (Esbiotrin)

DE

Produs de protecție a plantelor

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-[(6-cloro-3-piridinil)metil)]-N′-ciano-N-metiletanimidamid (Acetamiprid)

BE

Produs de protecție a plantelor

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvalerat/(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirat de (S)-.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil (Esfenvalerat)

PT

Produs de protecție a plantelor

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etoximetil-5-trifluorometilpirol-3-carbonitril (Clorfenapir)

PT

Produs de protecție a plantelor

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimer de N-metilmetanamină [Einecs 204-697-4 cu (clorometil)oxiran (Einecs 203-439-8)]/Clorură de amoniu cuaternar polimerică (Polimer PQ)

HU

Polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

Monoclorhidrat de polimer de N,N″-1,6-hexandiilbis[N′-cianoguanidină] (Einecs 240-032-4) și hexametilendiamină (Einecs 204-679-6)/Biguanidă de polihexametilen [monomer: monoclorhidrat de 1,5-bis(trimetilen)-guanilguanidiniu] (PHMB)

FR

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

868

Poli(hexametilenbiguanidă)

FR

Polimer

91403-50-8

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oxi-1,2-etanediil),.alfa.-[2-(didecilmetilamoniu)etil]-.omega.-hidroxi-, propanoat (sare) (Bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/borat de didecilpolioxetilamoniu (betaină polimerică)

EL

Polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B
ANEXA III

TermeneTipuri de produs

Termene pentru transmiterea raportului de evaluare în temeiul articolului 6 alineatul (3) litera (b)

Termene pentru începerea întocmirii avizului în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (b)

8, 14, 16, 18, 19 și 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 și 5

31.12.2016

31.3.2017

1 și 2

31.12.2018

31.3.2019

6 și 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 și 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 și 22

31.12.2022

►C1  30.9.2023 ◄( 1 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 cu privire la taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 19.6.2013, p. 17).

( 2 ) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).