02014R0833 — RO — 22.07.2022 — 010.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

(JO L 229 31.7.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 960/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2014 AL CONSILIULUI din 4 decembrie 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2015/1797 AL CONSILIULUI din 7 octombrie 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

REGULAMENTUL (EU) 2017/2212 AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1163 AL COMISIEI din 5 iulie 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

REGULAMENTUL (UE) 2022/262 AL CONSILIULUI din 23 februarie 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

REGULAMENTUL (UE) 2022/328 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

REGULAMENTUL (UE) 2022/334 AL CONSILIULUI din 28 februarie 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

REGULAMENTUL (UE) 2022/345 AL CONSILIULUI din 1 martie 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

REGULAMENTUL (UE) 2022/350 AL CONSILIULUI din 1 martie 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

REGULAMENTUL (UE) 2022/394 AL CONSILIULUI din 9 martie 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

REGULAMENTUL (UE) 2022/428 AL CONSILIULUI din 15 martie 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

REGULAMENTUL (UE) 2022/576 AL CONSILIULUI din 8 aprilie 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/595 AL COMISIEI din 11 aprilie 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

REGULAMENTUL (UE) 2022/879 AL CONSILIULUI din 3 iunie 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

REGULAMENTUL (UE) 2022/1269 AL CONSILIULUI din 21 iulie 2022

  L 193

1

21.7.2022


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 246, 21.8.2014, p.  59 (833/2014)

►C2

Rectificare, JO L 055, 28.2.2022, p.  78 ((EU) 2022/262)

 C3

Rectificare, JO L 114, 12.4.2022, p.  214 (nr. 833/2014)

 C4

Rectificare, JO L 114, 12.4.2022, p.  212 (2022/328)

 C5

Rectificare, JO L 119, 21.4.2022, p.  114 (2022/394)

►C6

Rectificare, JO L 190, 19.7.2022, p.  191 (2022/576)

 C7

Rectificare, JO L 202, 2.8.2022, p.  58 (2022/576)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina▼M7

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„produse și tehnologii cu dublă utilizare” înseamnă articolele care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 );

(b) 

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile care figurează în anexa I;

(c) 

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori de competențe profesionale sau de servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(d) 

„servicii de intermediere” înseamnă:

(i) 

negocierea sau convenirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv de la o țară terță către orice altă țară terță; sau

(ii) 

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea sunt situate în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(e) 

„servicii de investiții” înseamnă următoarele servicii și activități:

(i) 

primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii) 

executarea ordinelor în numele clienților;

(iii) 

tranzacționarea în cont propriu;

(iv) 

administrarea de portofolii;

(v) 

acordarea de consultanță în domeniul investițiilor;

(vi) 

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm;

(vii) 

plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;

(viii) 

orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

(f) 

▼M11

„valori mobiliare” înseamnă următoarele categorii de titluri, inclusiv sub formă de criptoactive, care pot fi tranzacționate pe piața de capital, cu excepția instrumentelor de plată:

▼M7

(i) 

acțiunile la întreprinderi și alte titluri de valoare echivalente acțiunilor la întreprinderi, la întreprinderi de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele de depozit referitoare la acțiuni,

(ii) 

obligațiunile sau alte titluri de creanță, inclusiv certificatele de depozit referitoare la astfel de titluri,

(iii) 

orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar stabilită în raport cu valori mobiliare;

(g) 

„instrumente ale pieței monetare” înseamnă categoriile de instrumente tranzacționate în mod obișnuit pe piața monetară, precum bonurile de tezaur, certificatele de depozit și efectele de comerț (cu excepția instrumentelor de plată);

(h) 

„instituție de credit” înseamnă o întreprindere a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu;

(i) 

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian;

(j) 

„depozitar central de titluri de valoare” înseamnă o persoană juridică astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 );

(k) 

„depozit” înseamnă un sold creditor rezultat din fondurile rămase într-un cont sau din situații temporare care derivă din tranzacții bancare normale și pe care o instituție de credit are obligația să îl ramburseze în conformitate cu condițiile legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și depozitele de economii, cu excepția unui sold creditor:

(i) 

a cărui existență poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 ), cu excepția cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit eliberat pe numele unei anumite persoane și care exista într-un stat membru la 2 iulie 2014;

(ii) 

al cărui principal nu este rambursabil la valoarea nominală;

(iii) 

al cărui principal poate fi rambursat la valoarea nominală numai în baza unei anumite garanții sau al unui anumit acord furnizat de instituția de credit sau de o terță parte;

(l) 

„programe de dobândire a cetățeniei prin investiție” (sau „pașapoarte de aur”) înseamnă procedurile instituite de un stat membru care le permit resortisanților țărilor terțe să dobândească cetățenia statului membru respectiv în schimbul unor plăți și investiții prestabilite;

(m) 

„programe de acordare a dreptului de ședere investitorilor” (sau „vize de aur”) înseamnă procedurile instituite de un stat membru care le permit resortisanților țărilor terțe să obțină un permis de ședere într-un stat membru în schimbul unor plăți și investiții prestabilite;

(n) 

„loc de tranzacționare”, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE, înseamnă o piață reglementată, un sistem multilateral de tranzacționare (MTF) sau un sistem organizat de tranzacționare (OTF);

(o) 

„finanțare sau asistență financiară” înseamnă orice acțiune, indiferent de mijloacele specifice alese, prin care persoana, entitatea sau organismul în cauză, condiționat sau necondiționat, plătește sau se angajează să plătească propriile fonduri sau resurse economice, inclusiv, dar fără a se limita la, granturi, împrumuturi, garanții, cauțiuni, obligațiuni, scrisori de credit, credite-furnizor, credite-cumpărător, avansuri la import sau la export și toate tipurile de asigurări și de reasigurări, inclusiv asigurarea creditului la export. Plata, precum și clauzele și condițiile aferente plății prețului convenit pentru un produs sau un serviciu, efectuate în conformitate cu practicile comerciale obișnuite, nu constituie finanțare sau asistență financiară;

(p) 

„țară parteneră” înseamnă o țară care aplică un set de măsuri de control al exporturilor care sunt substanțial echivalente cu cele prevăzute în prezentul regulament, identificată în anexa VIII;

(q) 

„dispozitive de comunicare destinate consumatorilor” înseamnă dispozitive utilizate de persoane fizice, cum ar fi calculatoarele personale și perifericele (inclusiv harddiskuri și imprimante), telefoanele mobile, televizoarele inteligente, dispozitivele de memorie (unități USB) și software-ul destinat consumatorilor pentru toate aceste articole;

▼M8

(r) 

„transportator aerian rus” înseamnă o întreprindere de transport aerian care deține o licență de operare valabilă sau un document echivalent eliberat de autoritățile competente din Federația Rusă;

▼M12

(s) 

„rating de credit” înseamnă un aviz, acordat pe baza unui sistem de clasificare bine stabilit și definit al categoriilor de rating, referitor la bonitatea unei entități, a unei creanțe sau a unei obligații financiare, a unui titlu de creanță sau a unei acțiuni preferențiale și a altor instrumente financiare ori a unui emitent de astfel de creanțe sau obligații financiare, titluri de creanță sau acțiuni preferențiale și alte instrumente financiare;

(t) 

„activități de rating” înseamnă analiza datelor și a informațiilor, precum și evaluarea, aprobarea, acordarea și revizuirea ratingurilor de credit;

(u) 

„sector energetic” înseamnă un sector care acoperă următoarele activități, cu excepția celor legate de domeniul nuclear civil:

(i) 

explorarea, producția, distribuția în Rusia sau extracția țițeiului, a gazelor naturale sau a combustibililor fosili solizi, rafinarea combustibililor, lichefierea gazelor naturale sau regazificarea;

(ii) 

fabricarea sau distribuția în Rusia de produse pe bază de combustibili fosili solizi, de produse petroliere rafinate sau de gaze; sau

(iii) 

construirea de instalații, instalarea de echipamente sau furnizarea de servicii, echipamente sau tehnologii pentru activități legate de producerea de energie sau de producția de energie electrică;

▼M13

(v) 

„directive privind achizițiile publice” înseamnă Directivele 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) și 2009/81/CE ( 7 );

(w) 

„întreprindere de transport rutier” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care desfășoară activități de transport de mărfuri în scop comercial, cu ajutorul unor autovehicule sau al unei combinații de vehicule.

▼M7

Articolul 2

(1)  
Se interzic vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia.
(2)  

Se interzic:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea respectivelor produse și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)  

Fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare și nici furnizării de asistență tehnică și financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, destinate:

(a) 

scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b) 

scopurilor medicale sau farmaceutice;

(c) 

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;

(d) 

actualizărilor de software;

(e) 

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau

▼M16 —————

▼M7

(g) 

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Rusia sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.

▼M16

Cu excepția literei (g) de la primul paragraf, exportatorul trebuie să declare în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și trebuie să informeze autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

▼M7

(4)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective:

(a) 

sunt destinate cooperării dintre Uniune, guvernele statelor membre și guvernul Rusiei cu privire la chestiuni pur civile;

(b) 

sunt destinate cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c) 

sunt destinate exploatării, întreținerii, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(d) 

sunt destinate asigurării siguranței maritime;

▼M13

(e) 

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități controlate de stat sau deținute de stat în proporție de peste 50 %;

▼M7

(f) 

sunt destinate utilizării exclusive de către entități deținute sau controlate exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru sau a unei țări partenere;

(g) 

sunt destinate reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor;

▼M16

(h) 

sunt destinate asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Rusia, cu excepția guvernului acesteia și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de guvernul respectiv.

▼M7

(5)  
Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de data de 26 februarie 2022, sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fi fost solicitată înainte de data de 1 mai 2022.
(6)  
Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu regulile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.
(7)  

Atunci când decid cu privire la cererile de autorizații menționate la alineatele (4) și (5), autoritățile competente nu acordă o autorizație în cazul în care au motive rezonabile să creadă că:

▼M13

(i) 

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa IV sau că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul articolului 2b alineatul (1) litera (a);

(ii) 

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b); sau

▼M12

(iii) 

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată sectorului energetic, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export sau asistența tehnică sau financiară aferentă este permisă în temeiul excepțiilor prevăzute la articolul 3 alineatele (3)-(6).

▼M7

(8)  
Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul în care consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 2a

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii care ar putea contribui la dezvoltarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului apărării și securității, astfel cum se menționează în anexa VII, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia.
(2)  

Se interzic:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și a tehnologiilor respective;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)  

Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) și nici furnizării de asistență tehnică și financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, destinate:

(a) 

scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale;

(b) 

scopurilor medicale sau farmaceutice;

(c) 

exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de știri;

(d) 

actualizărilor de software;

(e) 

utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor; sau

▼M16 —————

▼M7

(g) 

uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Rusia sau al membrilor apropiați ai familiilor lor care călătoresc împreună cu acestea, și anume articole care se limitează la bunuri personale, obiecte de uz casnic, vehicule sau echipamentele necesare pentru a-și desfășura activitatea profesională deținute de persoanele fizice respective și care nu sunt destinate vânzării.

▼M16

Cu excepția literei (g) de la primul paragraf, exportatorul trebuie să declare în declarația vamală că produsele sunt exportate în temeiul excepției relevante prevăzute la prezentul alineat și trebuie să informeze autoritatea competentă a statului membru în care exportatorul își are reședința sau este stabilit cu privire la faptul că utilizează excepția relevantă pentru prima dată într-o perioadă de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export.

▼M7

(4)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective:

(a) 

sunt destinate cooperării dintre Uniune, guvernele statelor membre și guvernul Rusiei cu privire la chestiuni pur civile;

(b) 

sunt destinate cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c) 

sunt destinate exploatării, întreținerii, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(d) 

sunt destinate asigurării siguranței maritime;

▼M13

(e) 

sunt destinate rețelelor civile de comunicații electronice care nu sunt accesibile publicului și care nu sunt proprietatea unei entități care este controlată de stat sau deținută de stat în proporție de peste 50 %;

▼M7

(f) 

sunt destinate utilizării exclusive de către entități deținute sau controlate exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru sau a unei țări partenere; sau

(g) 

sunt destinate reprezentanțelor diplomatice ale Uniunii, ale statelor membre și ale țărilor partenere, inclusiv delegațiilor, ambasadelor și misiunilor; sau

▼M16

(h) 

sunt destinate asigurării securității cibernetice și a securității informațiilor pentru persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele din Rusia, cu excepția guvernului acesteia și a întreprinderilor controlate direct sau indirect de guvernul respectiv.

▼M7

(5)  
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor sau tehnologiilor respective sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de data de 26 februarie 2022,sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract, cu condiția ca autorizația să fi fost solicitată înainte de data de 1 mai 2022.
(6)  
Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente în conformitate cu regulile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.
(7)  

Atunci când decid cu privire la cererile de autorizații menționate la alineatele (4) și (5), autoritățile competente nu acordă o autorizație în cazul în care au motive rezonabile să creadă că:

▼M13

(i) 

utilizatorul final ar putea fi un utilizator final militar, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa IV sau că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare, cu excepția cazului în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul articolului 2b alineatul (1);

(ii) 

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este destinată aviației sau industriei spațiale, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse și tehnologii este permisă în temeiul alineatului (4) litera (b); sau

▼M12

(iii) 

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă este destinată sectorului energetic, cu excepția cazului în care o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export sau asistența tehnică sau financiară aferentă este permisă în temeiul excepțiilor prevăzute la articolul 3 alineatele (3)-(6).

▼M7

(8)  
Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul în care consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

▼M7

Articolul 2b

▼M12

(1)  

În ceea ce privește persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa IV, prin derogare de la articolul 2 alineatele (1) și (2) și de la articolul 2a alineatele (1) și (2) și fără a aduce atingere cerințelor de obținere a unei autorizații prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și de produse și tehnologii care figurează pe lista din anexa VII ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective numai după ce au stabilit că:.

▼M7

(a) 

produsele sau tehnologiile respective ori asistența tehnică sau financiară conexă sunt necesare pentru prevenirea urgentă a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori pentru reducerea urgentă a efectelor unui eveniment; sau

(b) 

produsele sau tehnologiile respective ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă sunt datorate în temeiul unor contracte încheiate înainte de data de 26 februarie 2022, sau al unor contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autorizația să fi fost solicitată înainte de data de 1 mai 2022.

(2)  
Toate autorizațiile necesare în temeiul prezentului articol se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în conformitate cu regulile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821, care se aplică mutatis mutandis. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.
(3)  
Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatului (1) în cazul în care consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 2c

(1)  
Notificarea autorității competente menționate la articolul 2 alineatul (3) și la articolul 2a alineatul (3) se transmite prin mijloace electronice, ori de câte ori este posibil, utilizând formulare care conțin cel puțin toate elementele din modelele care figurează în anexa IX, în ordinea prevăzută în modelele respective.
(2)  
Toate autorizațiile menționate la articolele 2, 2a și 2b se emit prin mijloace electronice, ori de câte ori este posibil, utilizând formulare care conțin cel puțin toate elementele din modelele care figurează în anexa IX, în ordinea prevăzută în modelele respective.

Articolul 2d

▼M9

(1)  
Autoritățile competente fac schimb de informații cu celelalte state membre și cu Comisia cu privire la autorizațiile acordate și la refuzurile emise în temeiul articolelor 2, 2a și 2b. Schimburile de informații se efectuează utilizând sistemul electronic prevăzut la articolul 23 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2021/821.

▼M7

(2)  
Informațiile primite ca urmare a aplicării prezentului articol, inclusiv cele primite în cadrul schimburilor de informații menționate la alineatul (4), sunt folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate.

Statele membre și Comisia asigură, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, protecția informațiilor confidențiale obținute în aplicarea prezentului articol.

Statele membre și Comisia se asigură că informațiile clasificate care au fost transmise sau au făcut obiectul unor schimburi de informații în temeiul prezentului articol nu sunt declasate sau declasificate fără acordul prealabil scris al emitentului.

(3)  
Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu articolele 2, 2a și 2b pentru o tranzacție care este identică, în esență, cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare emis de un alt stat membru sau de alte state membre, acesta se consultă mai întâi cu statul membru sau statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia în acest sens, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

▼M11

(3a)  
Atunci când un stat să acordă o autorizație, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) litera (d), cu articolul 2a alineatul (4) litera (d) și cu articolul 3f alineatul (4), pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii destinate siguranței maritime, acesta informează celelalte state membre și Comisia în termen de două săptămâni de la autorizare.

▼M9

(4)  
După caz și pe bază de reciprocitate, Comisia, în consultare cu statele membre, face schimb de informații cu țările partenere, cu scopul de a sprijini eficacitatea măsurilor de control al exporturilor prevăzute în prezentul regulament și aplicarea consecventă a măsurilor de control al exporturilor aplicate de țările partenere.

▼M7

Articolul 2e

(1)  
Se interzice acordarea de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu Rusia sau pentru realizarea de investiții în Rusia.
(2)  

Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică:

(a) 

angajamentelor obligatorii de finanțare sau de acordare de asistență financiară stabilite înainte de data de 26 februarie 2022;

▼M11

(b) 

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică în valoare totală de până la 10 000 000  EUR pe proiect în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii stabilite în Uniune; sau

▼M7

(c) 

furnizării de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu alimente și în scopuri agricole, medicale sau umanitare.

▼M9

(3)  
Sunt interzise investițiile, participarea sau orice altă contribuție la proiecte cofinanțate de Fondul de investiții directe al Rusiei.
(4)  
Prin derogare de la alineatul (3), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, o participare la investiții în, sau o contribuție la, proiecte cofinanțate de Fondul de investiții directe al Rusiei, după ce stabilesc că o astfel de participare la investiții sau contribuție este datorată în temeiul unor contracte încheiate înainte de 2 martie 2022 sau al unor contracte auxiliare necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

▼M10

Articolul 2f

(1)  
Se interzice operatorilor difuzarea sau permiterea, facilitarea sau contribuirea în alt mod la difuzarea oricărui conținut de către persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV, inclusiv prin transmisie sau distribuție prin orice fel de mijloace, cum ar fi cablu, satelit, IP-TV, furnizori de servicii internet, platforme sau aplicații de partajare a materialelor video pe internet, indiferent dacă sunt noi sau preinstalate.
(2)  
Orice licență de difuzare sau orice acord de autorizare, transmisie și distribuție a difuzării încheiat cu persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV se suspendă.

▼M15

(3)  
Se interzice publicitatea pentru produse sau servicii în cadrul oricărui conținut produs sau difuzat de persoanele juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa XV, inclusiv prin transmisia sau distribuția prin oricare dintre mijloacele menționate la alineatul (1).

▼M12

Articolul 3

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor sau tehnologiilor care figurează pe lista din anexa II, indiferent dacă produsele sau tehnologiile respective provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală, ori în scopul utilizării lor în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală.
(2)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective

(3)  

Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse sau tehnologii sau al furnizării de asistență tehnică sau financiară, necesare pentru:

▼M15

(a) 

transportul, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acesta este interzis în temeiul articolului 3m sau 3n; sau

▼M12

(b) 

prevenirea urgentă a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane și asupra mediului ori reducerea urgentă a efectelor unui astfel de eveniment.

(4)  
Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la data de 17 septembrie 2022, a unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 16 martie 2022 sau din contractele accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract, cu condiția ca autoritatea competentă să fi fost informată cu cel puțin cinci zile lucrătoare în prealabil.
(5)  
Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu se aplică în cazul furnizării de servicii de asigurare și reasigurare vreunei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului unui stat membru cu privire la activitățile sale în afara sectorului energetic din Rusia.
(6)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și furnizarea de asistență tehnică sau financiară, după ce au stabilit că:

(a) 

este necesar(ă) pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii; sau

(b) 

este destinat(ă) pentru utilizarea exclusivă de către entitățile deținute de o persoană juridică, o entitate sau un organism, care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului unui stat membru, sau controlate, singure sau alături de altele, de o astfel de persoană juridică, entitate sau organism.

(7)  
Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (6), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 3a

(1)  

Se interzice:

(a) 

achiziționarea oricărei noi participații sau extinderea oricărei participații existente în orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(b) 

acordarea sau participarea la orice acord de acordare a oricărui nou împrumut sau credit ori furnizarea în alt mod de finanțare, inclusiv capital propriu, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia sau în scopul documentat al finanțării unei astfel de persoane juridice, a unei astfel de entități sau a unui astfel de organism;

(c) 

crearea oricărei noi întreprinderi comune împreună cu orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului Rusiei sau al oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(d) 

furnizarea de servicii de investiții care au legătură directă cu activitățile menționate la literele (a), (b) și (c).

(2)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, orice activitate menționată la alineatul (1), după ce au stabilit că:

▼M15

(a) 

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în Uniune, precum și a transportului, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n; sau

▼M12

(b) 

privește exclusiv o persoană juridică, o entitate sau un organism care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia deținut(ă) de persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul dreptului unui stat membru.

(3)  
Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2), în termen de două săptămâni de la autorizare.

▼M7

Articolul 3b

▼M13

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de produse și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în scopul rafinării petrolului sau al lichefierii gazelor naturale, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.

▼M7

(2)  

Se interzic:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea respectivelor produse și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării până la data de 27 mai 2022 a contractelor încheiate înainte de data de 26 februarie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.
(4)  
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor enumerate în anexa X sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară pentru produsele și tehnologiile respective, după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă sunt necesare pentru a preveni urgent un eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și a siguranței umane sau asupra mediului ori pentru a reduce urgent efectele unui astfel de eveniment.

În cazurile urgente justificate în mod corespunzător, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul poate avea loc fără o autorizație prealabilă, cu condiția ca exportatorul să notifice acest lucru autorității competente, în termen de cinci zile lucrătoare de la data la care a avut loc vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, furnizându-i acesteia informații detaliate referitoare la justificarea relevantă a vânzării, a furnizării, a transferului sau a exportului fără autorizație prealabilă.

▼M16

(5)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (4).

▼M7

Articolul 3c

▼M13

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de produse și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în aviație sau în industria spațială, astfel cum figurează pe lista din anexa XI, precum și de combustibili pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt enumerați în anexa XX, indiferent dacă sunt originari sau nu din Uniune.

▼M7

(2)  
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării lor în Rusia, de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu produsele și tehnologiile menționate în anexa XI.
(3)  
Se interzice furnizarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activități: furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de servicii de revizie, reparații, inspecție, înlocuire, modificare sau remediere a defectelor unei aeronave sau ale unei componente de aeronavă, cu excepția inspecției premergătoare zborului, în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa XI.
(4)  

Se interzic:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea respectivelor produse și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(5)  
În ceea ce privește produsele enumerate în anexa XI, interdicțiile de la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării până la data de 28 martie 2022 a contractelor încheiate înainte de 26 februarie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

▼M13

(6)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile naționale competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, executarea unui contract de leasing financiar pentru aeronave încheiat înainte de 26 februarie 2022, după ce au stabilit că:

(a) 

acesta este strict necesar pentru a asigura rambursarea leasingului către o persoană juridică, o entitate sau un organism înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru care nu intră sub incidența niciuneia dintre măsurile restrictive prevăzute în prezentul regulament; și

(b) 

nu va fi pusă la dispoziția contrapărții ruse nicio resursă economică, cu excepția transferului dreptului de proprietate asupra aeronavei după rambursarea integrală a leasingului financiar.

(7)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.
(8)  
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu aduce atingere articolului 2 alineatul (4) litera (b) și articolului 2a alineatul (4) litera (b).

▼M16

(9)  
Interdicția de la alineatul (4) litera (a) nu se aplică schimbului de informații care vizează stabilirea de standarde tehnice în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1).

▼M8

Articolul 3d

(1)  
Se interzice oricărei aeronave exploatate de transportatori aerieni ruși, inclusiv în calitate de transportator comercial în cadrul acordurilor de partajare de cod sau de rezervare de capacitate, sau oricărei aeronave înmatriculate în Rusia sau oricărei aeronave care nu este înmatriculată în Rusia, dar este deținută sau închiriată sau controlată în alt mod de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism rus să aterizeze pe teritoriul Uniunii, să decoleze de pe acesta sau să îl survoleze.
(2)  
Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei aterizări de urgență sau al unei survolări de urgență.
(3)  
Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza o aeronavă să aterizeze pe teritoriul Uniunii, să decoleze de pe acesta sau să îl survoleze dacă autoritățile competente respective au stabilit în prealabil că aterizarea, decolarea sau survolarea în cauză este necesară în scopuri umanitare sau în orice alt scop care este în concordanță cu obiectivele prezentului regulament.
(4)  
Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (3) în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 3e

▼M12

(1)  
Administratorul de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european sprijină Comisia și statele membre în asigurarea punerii în aplicare și a respectării articolului 3d. În special, administratorul de rețea respinge toate planurile de zbor depuse de operatorii aerieni care indică intenția de a desfășura deasupra teritoriului Uniunii activități care constituie o încălcare a prezentei decizii, astfel încât pilotului să nu i se permită să zboare.

▼M8

(2)  
Administratorul de rețea transmite periodic Comisiei și statelor membre, pe baza analizei planurilor de zbor, rapoarte privind punerea în aplicare a articolului 3d.

▼M13

Articolul 3ea

▼M16

(1)  
Se interzice acordarea accesului în porturi, după data de 16 aprilie 2022, și, după data de 29 iulie 2022, a accesului la ecluze pe teritoriul Uniunii, tuturor navelor înregistrate sub pavilionul Rusiei, cu excepția accesului la ecluze în scopul părăsirii teritoriului Uniunii.

▼M13

(2)  
Alineatul (1) se aplică navelor care și-au schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt stat sau care și-au schimbat înmatricularea în Rusia în înmatricularea în oricare alt stat după 24 februarie 2022.
(3)  

În sensul prezentului articol, „navă” înseamnă:

(a) 

o navă care intră în domeniul de aplicare al convențiilor internaționale relevante;

(b) 

un iaht cu lungimea de 15 metri sau mai mare care nu transportă mărfuri și care nu transportă mai mult de 12 pasageri; sau

(c) 

o ambarcațiune de agrement sau un motovehicul nautic, astfel cum sunt definite în Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 8 ).

(4)  
Alineatul (1) nu se aplică în cazul unei nave care are nevoie de asistență și care caută un loc de refugiu sau care are nevoie de o escală de urgență într-un port din motive de siguranță maritimă sau din motive de salvare a unor vieți omenești pe mare.

▼M16

(5)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza o navă să aibă acces într-un port sau la o ecluză, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că accesul este necesar pentru:

▼M15

(a) 

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, precum și de anumite produse chimice și produse din fier astfel cum figurează pe lista din anexa XXIV;

▼M13

(b) 

achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu și fertilizatori al căror import, achiziționare și transport sunt permise în temeiul prezentului regulament;

(c) 

scopuri umanitare;

(d) 

transportul combustibilului nuclear și al altor produse strict necesare funcționării capacităților nucleare civile; sau

(e) 

achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi, astfel cum sunt enumerați în anexa XXII, până la 10 august 2022.

▼M16

(5a)  

Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente pot autoriza navele care și-au schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt stat sau care și-au schimbat înmatricularea în Rusia în înmatricularea în oricare alt stat înainte de 16 aprilie 2022 să aibă acces într-un port sau la o ecluză, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că:

(a) 

a fost solicitat prin contract un pavilion rus sau o înmatriculare în Rusia; și

(b) 

accesul este necesar pentru descărcarea de mărfuri strict necesare pentru finalizarea unor proiecte privind energia din surse regenerabile în Uniune, cu condiția ca importul acestor mărfuri să nu fie interzis în alt mod în temeiul prezentului regulament.

▼M16

(6)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (5) și (5a).

▼M11

Articolul 3f

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, în scopul utilizării în Rusia sau pentru montarea la bordul unei nave sub pavilion rus, a produselor și tehnologiilor de navigație maritimă, care figurează pe lista din anexa XVI, indiferent dacă provin sau nu din Uniune.
(2)  

Se interzic:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(3)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) și nici furnizării de asistență tehnică și financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar destinate scopurilor umanitare, urgențelor sanitare, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment sau ca răspuns la dezastre naturale.
(4)  
Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar după ce au stabilit că respectivele produse sau tehnologii ori asistența tehnică sau financiară conexă produselor și tehnologiilor respective sunt destinate siguranței maritime.

▼M16

(5)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (4).

▼M12

Articolul 3g

(1)  

Se interzice:

(a) 

importul, direct sau indirect, în Uniune de produse siderurgice, astfel cum figurează pe lista din anexa XVII, în cazul în care acestea:

(i) 

sunt originare din Rusia; ori

(ii) 

au fost exportate din Rusia;

(b) 

achiziționarea, în mod direct sau indirect, de produse siderurgice, astfel cum figurează pe lista din anexa XVII, care se află în Rusia sau au fost originare din Rusia;

(c) 

transportul de produse siderurgice, astfel cum figurează pe lista din anexa XVII, în cazul în care acestea au fost originare din Rusia sau sunt exportate din Rusia către orice altă țară;

(d) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de produse financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și reasigurare, legate de interdicțiile prevăzute la literele (a), (b) și (c).

(2)  
Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la data de 17 iunie 2022, a contractelor încheiate înainte de 16 martie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

Articolul 3h

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse de lux, astfel cum figurează pe lista din anexa XVIII, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia.
(2)  
Interdicția menționată la alineatul (1) se aplică în cazul produselor de lux care figurează pe lista din anexa XVIII, în măsura în care valoarea acestora depășește 300 EUR pe articol, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexă.
(3)  
Interdicția menționată la alineatul (1) nu se aplică în cazul produselor necesare în scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare din Rusia ale statelor membre ori ale țărilor partenere sau ale organizațiilor internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional ori în cazul bunurilor personale ale angajaților acestora.

▼M16

(3a)  
Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică produselor încadrate la codul NC 7113 00 00 și NC 7114 00 00 , astfel cum figurează pe lista din anexa XVIII, destinate uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc din Uniunea Europeană sau al rudelor lor apropiate care călătoresc împreună cu acestea, care aparțin persoanelor respective și nu sunt destinate vânzării.

▼M13

(4)  
Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza transferul sau exportul către Rusia al bunurilor culturale care sunt împrumutate în contextul unei cooperări culturale formale cu Rusia.
(5)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul alineatului (4).

Articolul 3i

(1)  
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, în Uniune al produselor care generează venituri semnificative pentru Rusia, facilitând astfel acțiunile sale de destabilizare a situației în Ucraina, astfel cum sunt enumerate în lista din anexa XXI, în cazul în care sunt originare din Rusia sau sunt exportate din Rusia.
(2)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor respective, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1);

(b) 

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice achiziție, import sau transfer al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii aferente respectivelor produse și tehnologii, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1).

(3)  
Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 10 iulie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(4)  

De la 10 iulie 2022, interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică importului, achiziționării sau transportului, sau asistenței tehnice sau financiare aferente, necesare pentru importul în Uniune de:

(a) 

837 570 de tone metrice de clorură de potasiu de la codul NC 3104 20 între data de 10 iulie a unui an dat și data de 9 iulie din anul următor;

(b) 

1 577 807 de tone metrice combinate din celelalte produse care figurează în lista din anexa XXI la pozițiile NC 3105 20 , 3105 60 și 3105 90 între data de 10 iulie a unui an dat și data de 9 iulie din anul următor.

(5)  
Volumele contingentelor de import stabilite la alineatul (4) sunt gestionate de Comisie și de statele membre în conformitate cu sistemul de gestionare a contingentelor tarifare prevăzut la articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei ( 9 ).

Articolul 3j

(1)  
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, în Uniune al cărbunelui și al altor combustibili fosili solizi, astfel cum figurează în lista din anexa XXII, în cazul în care sunt originari din Rusia sau sunt exportați din Rusia.
(2)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor respective, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1);

(b) 

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice achiziție, import sau transfer al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii aferente respectivelor produse și tehnologii, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatul (1).

(3)  
Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 10 august 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

Articolul 3k

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor care ar putea contribui în special la consolidarea capacităților industriale ale Rusiei, astfel cum figurează pe lista din anexa XXIII, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia.
(2)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia ori în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor respective;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al produselor și tehnologiilor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii aferente respectivelor produse sau tehnologii.

(3)  
Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul executării, până la 10 iulie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(4)  
Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul produselor necesare în scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare din Rusia ale statelor membre ori ale țărilor partenere sau ale organizațiilor internaționale care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional ori în cazul bunurilor personale ale angajaților acestora.

▼M16

(5)  

Autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor care figurează pe lista din anexa XXIII sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse sau tehnologii, după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii ori furnizarea de asistență tehnică sau financiară aferentă respectivelor produse sau tehnologii sunt necesare pentru:

(a) 

scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b) 

uzul exclusiv și sub controlul deplin al statului membru care acordă autorizația și în vederea îndeplinirii obligațiilor sale de întreținere în zonele care fac obiectul unui contract de închiriere pe termen lung încheiat între statul membru respectiv și Federația Rusă.

▼M16

(6)  
Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale sau farmaceutice în conformitate cu alineatul (5), autoritățile competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.
(7)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5).

▼M13

Articolul 3l

(1)  
Se interzice oricărei întreprinderi de transport rutier stabilite în Rusia să transporte produse pe cale rutieră pe teritoriul Uniunii, inclusiv în tranzit.
(2)  

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică întreprinderilor de transport rutier care transportă:

(a) 

efecte poștale ca serviciu universal;

(b) 

produse aflate în tranzit prin Uniune între oblastul Kaliningrad și Rusia, cu condiția ca transportul acestor produse să nu fie interzis în temeiul prezentului regulament.

(3)  

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică până la 16 aprilie 2022 transporturilor de produse care au început înainte de 9 aprilie 2022, cu condiția ca vehiculul întreprinderii de transport rutier:

(a) 

să fi fost deja pe teritoriul Uniunii la 9 aprilie 2022; sau

(b) 

să trebuiască să tranziteze Uniunea pentru a se întoarce în Rusia.

(4)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza transportul de produse de către o întreprindere de transport rutier stabilită în Rusia în cazul în care autoritățile competente au stabilit că un astfel de transport este necesar pentru:

▼M15

(a) 

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

▼M13

(b) 

achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu și fertilizatori al căror import, achiziționare și transport sunt permise în temeiul prezentului regulament;

(c) 

scopuri umanitare;

▼M15

(d) 

funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional; sau

▼M13

(e) 

transferul sau exportul către Rusia al bunurilor culturale care sunt împrumutate în contextul unei cooperări culturale formale cu Rusia.

(5)  
Statul membru în cauză informează, în termen de două săptămâni de la autorizare, celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (4).

▼M15

Articolul 3m

(1)  
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, în mod direct sau indirect, de țiței sau de produse petroliere, astfel cum sunt enumerate în anexa XXV, dacă acestea provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.
(2)  
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere, de finanțare sau de asistență financiară sau de orice alte servicii în legătură interdicția prevăzută la alineatul (1).
(3)  

Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică:

(a) 

până la 5 decembrie 2022 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate înainte de respectiva dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de mărfuri încadrate la codul NC 2709 00 încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;

(b) 

până la 5 februarie 2023 în ceea ce privește tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt, încheiate și executate înainte de această dată, sau în ceea ce privește executarea contractelor de achiziționare, import sau transfer de mărfuri încadrate la codul NC 2710 încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca statele membre relevante să notifice contractele respective Comisiei până la 24 iunie 2022 și ca tranzacțiile punctuale cu livrare în termen scurt să fie notificate Comisiei de către statele membre relevante în termen de 10 zile de la finalizarea lor;

(c) 

în ceea ce privește achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere enumerate în anexa XXV, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești;

(d) 

țițeiului încadrat la codul NC 2709 00 care este livrat prin conducte din Rusia în statele membre, până când Consiliul decide că se aplică interdicțiile de la alineatele (1) și (2).

(4)  
În cazul în care aprovizionarea cu țiței prin conducte din Rusia către un stat membru fără ieșire la mare este întreruptă din motive independente de controlul statului membru respectiv, în acest stat membru poate fi importat țiței transportat pe mare din Rusia, încadrat la codul NC 2709 00 , printr-o derogare temporară excepțională de la alineatele (1) și (2), până când aprovizionarea este reluată sau până când decizia Consiliului menționată la alineatul (3) litera (d) se aplică statului membru respectiv, luându-se în considerare data care survine mai devreme.
(5)  
Începând cu 5 decembrie 2022 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente din Bulgaria pot să autorizeze executarea până la 31 decembrie 2024 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, având ca obiect achiziționarea, importul sau transferul de țiței transportat pe mare și de produse petroliere enumerate în anexa XXV care provin din Rusia sau sunt exportate din Rusia.
(6)  

Începând cu 5 februarie 2023 și, prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale Croației pot autoriza până la 31 decembrie 2023 achiziționarea, importul sau transferul motorinei în vid încadrate la codul NC 2710 19 71 care provine din Rusia sau este exportată din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

nu este disponibilă nicio aprovizionare alternativă cu motorină în vid; și

(b) 

Croația a notificat Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de data autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, iar Comisia nu a ridicat obiecții în termenul respectiv.

(7)  
Mărfurile importate în urma unei derogări acordate de o autoritate competentă în temeiul alineatului (5) sau (6) nu pot să fie vândute cumpărătorilor situați într-un alt stat membru sau într-o țară terță.
(8)  
Se interzice transferul sau transportul țițeiului livrat prin conducte în statele membre astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d), către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea acestuia către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Toate transporturile și containerele de astfel de țiței trebuie să fie marcate clar cu „REBCO: exportul interzis”.

Începând cu 5 februarie 2023, în cazul în care țițeiul a fost livrat prin conducte către un stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d), se interzice transferul sau transportul produselor petroliere încadrate la codul NC 2710 care sunt obținute din astfel de țiței către alte state membre sau către țări terțe, sau vânzarea unor astfel de produse petroliere către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Prin derogare temporară, interdicțiile menționate la al treilea paragraf se aplică de la 5 decembrie 2023 pentru importul și transferul în Cehia și pentru vânzarea către cumpărători din Cehia a produselor petroliere obținute din țiței livrat prin conducte către un alt stat membru, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). În cazul în care se pun la dispoziția Cehiei, înainte de această dată, aprovizionări alternative cu astfel de produse petroliere, Consiliul pune capăt respectivei derogări temporare. În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, volumele acestor produse petroliere importate în Cehia din alte state membre nu depășesc volumele medii importate în Cehia din aceste alte state membre în aceeași perioadă din cursul ultimilor cinci ani.

(9)  
Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică achizițiilor în Rusia de mărfuri care figurează pe lista din anexa XXV care sunt necesare pentru a satisface nevoile esențiale ale cumpărătorului din Rusia sau ale proiectelor umanitare din Rusia.
(10)  
Statele membre raportează Comisiei, până cel târziu la 8 iunie 2022 și, ulterior, la fiecare trei luni, cantitățile de țiței încadrate la codul NC 2709 00 importate prin conducte, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d). Cifrele privind importurile respective trebuie defalcate pe conducte. În cazul în care derogarea temporară excepțională menționată la alineatul (4) se aplică în ceea ce privește un stat membru fără ieșire la mare, statul membru respectiv raportează Comisiei la fiecare trei luni cantitățile de țiței transportat pe mare, încadrat la codul NC 2709 00 , pe care îl importă din Rusia, pe durata în care se aplică derogarea respectivă.

În perioada care se încheie la 5 decembrie 2023, menționată la alineatul (8) al patrulea paragraf, statele membre raportează Comisiei la fiecare trei luni cantitățile de produse petroliere încadrate la codul NC 2710 , obținute din țiței livrat prin conducte, pe care le exportă către Cehia, astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (d).

Articolul 3n

(1)  
Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de finanțare sau de asistență financiară, legate de transportul, inclusiv prin transferuri de la navă la navă, către țări terțe, de țiței sau de produse petroliere care figurează pe listele din anexa XXV, care provin din Rusia sau care au fost exportate din Rusia.
(2)  

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește:

(a) 

executarea până la 5 decembrie 2022 a contractelor încheiate înainte de 4 iunie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte; sau

(b) 

transportul de țiței sau de produse petroliere care figurează pe listele din anexa XXV, în cazul în care mărfurile respective provin dintr-o țară terță și sunt doar încărcate în Rusia, sunt expediate din Rusia sau tranzitează teritoriul acesteia, cu condiția ca atât originea cât și proprietarul mărfurilor respective să nu fie rusești.

▼M16

Articolul 3o

(1)  
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, direct sau indirect, de aur, astfel cum figurează în anexa XXVI, în cazul în care acesta provine din Rusia și a fost exportat din Rusia în Uniune sau în orice țară terță după data de 22 iulie 2022.
(2)  
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, direct sau indirect, al produselor enumerate în anexa XXVI, atunci când sunt prelucrate într-o țară terță, care includ produsele ce fac obiectul interdicției de la alineatul (1).
(3)  
Se interzice achiziționarea, importul sau transferul, direct sau indirect, de aur, astfel cum figurează în anexa XXVII, în cazul în care acesta provine din Rusia și a fost exportat din Rusia în Uniune după data de 22 iulie 2022.
(4)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatele (1), (2) și (3) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor respective, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3);

(b) 

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele menționate la alineatele (1), (2) și (3) pentru orice achiziție, import sau transfer al produselor respective ori pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii aferente respectivelor produse, în mod direct sau indirect, în legătură cu interdicția prevăzută la alineatele (1), (2) și (3).

(5)  
Interdicțiile de la alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică aurului care este necesar pentru scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau organizațiilor internaționale din Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.
(6)  
Interdicția de la alineatul (3) nu se aplică produselor care figurează pe lista din anexa XXVII destinate uzului personal al persoanelor fizice care călătoresc în Uniunea Europeană sau al rudelor lor apropiate care călătoresc împreună cu acestea, care aparțin persoanelor respective și nu sunt destinate vânzării.
(7)  
Prin derogare de la alineatele (1), (2) și (3), autoritățile competente pot autoriza transferul sau importuri de bunuri culturale care sunt împrumutate în contextul unei cooperări culturale formale cu Rusia.

▼B

Articolul 4

(1)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare ( 10 ) sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse în lista respectivă, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia;

▼M1

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv și în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea sau garantarea creditelor la export, precum și asigurarea și reasigurarea pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia.

▼M13 —————

▼M13

(2)  

Interdicțiile de la alineatul (1) nu aduc atingere asistenței pentru:

(a) 

importului, achiziționării sau transportului referitor la (i) furnizarea de piese de schimb și servicii necesare pentru întreținerea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii sau (ii) executării contractelor încheiate înainte de 1 august 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte; sau

(b) 

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de piese de schimb și servicii necesare pentru întreținerea, repararea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii.

▼M3

(2a)  

Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, în legătură cu următoarele operațiuni:

(a) 

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de hidrazină calculată în funcție de lansarea sau de lansările ori de sateliții cărora le este destinată și care nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit;

(b) 

importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

(c) 

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de monometilhidrazină (CAS 60-34-4), cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de monometilhidrazină calculată în funcție de lansarea sau lansările ori de sateliții cărora le este destinată,

în măsura în care substanțele menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat sunt destinate a fi utilizate pentru lansatoarele exploatate de furnizori de servicii de lansare europeni, pentru lansările din cadrul programelor spațiale europene, ori pentru alimentarea sateliților de către producătorii europeni de sateliți.

▼M4

(2aa)  

Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența financiară în cauză să se refere la hidrazina destinată:

(a) 

testelor și zborului ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, într-o cantitate calculată în funcție de nevoile fiecărei etape a acestei misiuni, care să nu depășească un total de 5 000  kg pe întreaga durată a misiunii sau

(b) 

zborului ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, într-o cantitate calculată în funcție de nevoile zborului, care să nu depășească un total de 300 kg.

▼M4

(2b)  
Furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară în legătură cu operațiunile menționate la alineatele (2a) și (2aa) este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților competente.

Solicitanții autorizației furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare.

Autoritățile competente informează Comisia cu privire la toate autorizațiile acordate.

▼M2

(3)  

Furnizarea următoarelor face obiectul unei autorizații acordate de autoritatea competentă în cauză:

(a) 

asistență tehnică sau servicii de intermediere în legătură cu produsele prevăzute în anexa II și cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor respective, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală sau, în cazul în care o astfel de asistență privește produse destinate a fi utilizate în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală, către orice persoană, entitate sau organism din orice alt stat;

(b) 

finanțare sau asistență financiară în legătură cu produsele menționate în anexa II, incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al produselor respective sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală, sau, în cazul în care asistența respectivă vizează produse destinate a fi utilizate în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală, către orice persoană, entitate sau organism din orice alt stat.

În cazurile urgente justificate în mod corespunzător menționate la articolul 3 alineatul (5), furnizarea de servicii menționate la prezentul alineat se poate efectua fără o autorizație prealabilă, cu condiția ca furnizorul să notifice autoritatea competentă în termen de cinci zile lucrătoare de la furnizarea serviciilor.

▼C1

(4)  
În cazul în care autorizațiile sunt solicitate în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, se aplică mutatis mutandis articolul 3, în special alineatele (2) și (5).

▼M7

Articolul 5

(1)  

Se interzice desfășurarea, în mod direct sau indirect, a activităților de cumpărare, vânzare, furnizare de servicii de investiții sau de asistență la emiterea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare sau efectuarea de orice alte operațiuni cu astfel de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 90 de zile, emise după perioada cuprinsă între 1 august 2014 și 12 septembrie 2014 sau a căror scadență este mai mare de 30 de zile, emise după perioada cuprinsă între 12 septembrie 2014 și 12 aprilie 2022, sau de orice valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise după data de 12 aprilie 2022, de către:

(a) 

o instituție de credit importantă sau o altă instituție importată care are un mandat explicit de promovare a competitivității economiei Rusiei, a diversificării acesteia și a încurajării investițiilor, stabilită în Rusia și care la data de 1 august 2014 era deja în proporție de peste 50 % deținută sau controlată de stat, astfel cum figurează în anexa III; sau

(b) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în afara Uniunii, care este deținut(ă), în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate enumerată în anexa III; sau

(c) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (b) de la prezentul alineat sau care figurează în anexa III.

(2)  

Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de orice alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise după data de 12 aprilie 2022, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a) 

orice instituție de credit importantă sau orice altă instituție deținută sau controlată de stat în proporție de peste 50 % la data de 26 februarie 2022 sau orice altă instituție de credit care are un rol semnificativ în sprijinirea activităților Rusiei, ale guvernului său sau ale băncii sale centrale și care este stabilită în Rusia, astfel cum figurează în anexa XII; sau

(b) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în afara Uniunii ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexa XII; sau

(c) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(3)  

Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de orice alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014 și până la 12 aprilie 2022, sau cu orice valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise după data de 12 aprilie 2022, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în Rusia, implicate în mod preponderent și desfășurând activități majore de concepere, producție, vânzare sau export al echipamentelor sau serviciilor militare enumerate în anexa V, cu excepția persoanelor juridice, a entităților sau a organismelor active în sectorul spațial sau în sectorul energetic nuclear;

(b) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în Rusia, care sunt controlate sau deținute de stat în proporție de peste 50 % și care dețin active totale estimate în valoare de peste 1 mie de miliarde RUB și ale căror venituri estimate provin în proporție de cel puțin 50 % din vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere, astfel cum figurează în anexa VI;

(c) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează litera (a) sau (b) de la prezentul alineat; sau

(d) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a), (b) sau (c) de la prezentul alineat.

(4)  

Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de orice alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise după data de 12 aprilie 2022, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în Rusia și controlate sau deținute de stat în proporție de peste 50 % și în cadrul cărora Rusia, guvernul său sau banca centrală are dreptul de a participa la profituri sau cu care Rusia, guvernul său sau banca centrală are alte relații economice substanțiale, astfel cum se enumeră în anexa XIII; sau

(b) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexa XIII; sau

(c) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(5)  
Se interzic cotarea și furnizarea de servicii începând cu data de 12 aprilie 2022 în locurile de tranzacționare înregistrate sau recunoscute în Uniune pentru valorile mobiliare ale oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care sunt stabilite în Rusia și deținute de stat în proporție de peste 50 %.
(6)  

Se interzice încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord ce vizează obținerea de

(i) 

noi împrumuturi sau credite cu o scadență de peste 30 de zile de către orice persoană juridică, entitate sau organism menționat la alineatul (1) sau la alineatul (3), după 12 septembrie 2014 și până la 26 februarie 2022; sau

(ii) 

orice noi împrumuturi sau credite de către orice persoană juridică, entitate sau organism menționat la alineatul (1), (2), (3) sau (4) după data de 26 februarie 2022.

Interdicția nu se aplică:

(a) 

împrumuturilor sau creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și orice stat terț, inclusiv cheltuielilor aferente bunurilor și serviciilor dintr-un alt stat terț care sunt necesare pentru executarea contractelor de export sau de import respective; sau

(b) 

împrumuturilor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de fonduri de urgență pentru a îndeplini criteriile de solvabilitate și lichiditate pentru persoane juridice stabilite în Uniune ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de către o entitate menționată în anexa III.

(7)  

Interdicția de la alineatul (6) nu se aplică tragerilor sau plăților efectuate în temeiul unui contract încheiat înainte de 26 februarie 2022, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) 

toate modalitățile și condițiile referitoare la tragerile sau plățile respective:

(i) 

au fost convenite înainte de 26 februarie 2022; și

(ii) 

nu au fost modificate la sau după acea dată; și

(b) 

înainte de 26 februarie 2022 a fost stabilită o dată a scadenței contractuale pentru rambursarea integrală a tuturor fondurilor puse la dispoziție și pentru încetarea tuturor angajamentelor, drepturilor și obligațiilor prevăzute în contract; și

(c) 

la momentul încheierii sale, contractul nu încălca interdicțiile prevăzute în prezentul regulament care era în vigoare în acel moment.

Modalitățile și condițiile referitoare la tragerile și plățile menționate la litera (a) includ dispoziții referitoare la durata perioadei de rambursare pentru fiecare tragere sau plată, rata dobânzii aplicate sau metoda de calculare a ratei dobânzii, precum și cuantumul maxim.

▼C2

Articolul 5a

1.  

Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de orice alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise după 9 martie 2022, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a) 

Rusia și guvernul său; sau

(b) 

Banca Centrală a Rusiei; sau

(c) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau sub conducerea entității menționate la litera (b).

(2)  
Se interzice încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord ce vizează obținerea de orice noi împrumuturi sau credite de către orice persoană juridică, entitate sau organism menționat la alineatul (1) după 23 februarie 2022.

Interdicția nu se aplică împrumuturilor sau creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și orice stat terț, inclusiv cheltuielilor aferente bunurilor și serviciilor dintr-un alt stat terț care sunt necesare pentru executarea contractelor de export sau de import.

(3)  

Interdicția de la alineatul (2) nu se aplică tragerilor sau plăților efectuate în temeiul unui contract încheiat înainte de 23 februarie 2022, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) 

toate modalitățile și condițiile referitoare la tragerile sau plățile respective:

(i) 

au fost convenite înainte de 23 februarie 2022; și

(ii) 

nu au fost modificate la sau după acea dată; și

(b) 

înainte de 23 februarie 2022 a fost stabilită o dată a scadenței contractuale pentru rambursarea integrală a tuturor fondurilor puse la dispoziție și pentru încetarea tuturor angajamentelor, drepturilor și obligațiilor prevăzute în contract.

Modalitățile și condițiile referitoare la tragerile și plățile menționate la litera (a) includ dispoziții referitoare la durata perioadei de rambursare pentru fiecare tragere sau plată, rata dobânzii aplicate sau metoda de calculare a ratei dobânzii, precum și cuantumul maxim.

▼M11

(4)  
Sunt interzise tranzacțiile referitoare la gestionarea rezervelor, precum și a activelor Băncii Centrale a Rusiei, inclusiv tranzacțiile cu orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la indicațiile Băncii Centrale a Rusiei, cum ar fi Fondul național de patrimoniu al Rusiei.

▼M8

(5)  
Prin derogare de la alineatul (4), autoritățile competente pot autoriza o tranzacție, cu condiția ca acest lucru să fie strict necesar pentru asigurarea stabilității financiare a Uniunii în ansamblul său sau a statului membru în cauză.
(6)  
Statul membru în cauză informează imediat celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul alineatului (5).

▼M12

Articolul 5aa

(1)  

Se interzice angajarea directă sau indirectă în orice tranzacție cu:

(a) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilite în Rusia care sunt controlate sau deținute de stat în proporție de peste 50 % ori în care Rusia, guvernul său ori Banca Centrală a Rusiei are dreptul de a participa la profituri sau cu care Rusia, guvernul său ori Banca Centrală a Rusiei are alte relații economice substanțiale, astfel cum figurează pe lista din anexa XIX;

(b) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în afara Uniunii ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIX; sau

(c) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la prezentul alineat litera (a) sau (b).

(2)  
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la data de 15 mai 2022, a contractelor încheiate înainte de data de 16 martie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

▼M15

(2a)  
Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește primirea plăților datorate de persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate la alineatul respectiv în temeiul contractelor executate înainte de 15 mai 2022.

▼M12

(3)  

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică:

▼M16

(a) 

tranzacțiilor care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de gaze naturale, titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune, într-o țară membră a Spațiului Economic European, în Elveția sau în Balcanii de Vest;

▼M16

(aa) 

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau al articolului 3n, tranzacțiile care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul, în mod direct sau indirect, de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, din sau prin Rusia;

▼M12

(b) 

tranzacțiilor legate de proiecte energetice din afara Rusiei în care o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat în anexa XIX este acționar minoritar;

▼M13

(c) 

tranzacțiilor pentru achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi, astfel cum figurează pe lista din anexa XXII, până la 10 august 2022;

▼M16

(d) 

tranzacțiilor, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 31 decembrie 2022, a unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022, în care este implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);

▼M15

(e) 

tranzacțiile legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice, servicii de centru de date și de furnizarea de servicii și echipamente necesare pentru funcționarea, întreținerea și securitatea acestora, inclusiv furnizarea de firewall-uri și de servicii de centru de apel către o persoană juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa XIX;

▼M16

(f) 

tranzacțiilor care sunt necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu și fertilizatori al căror import, achiziționare și transport sunt permise în temeiul prezentului regulament;

(g) 

tranzacțiilor care sunt strict necesare pentru a asigura accesul la proceduri judiciare, administrative sau de arbitraj într-un stat membru, precum și pentru recunoașterea sau executarea unei hotărâri judecătorești sau a unei hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru și dacă astfel de tranzacții sunt în concordanță cu obiectivele prezentului regulament și ale Regulamentului (UE) nr. 269/2014.

▼M13

Articolul 5b

▼M16

(1)  
Se interzice acceptarea oricăror depozite din partea resortisanților ruși sau a persoanelor fizice care își au reședința în Rusia, a persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia sau a persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în afara Uniunii și ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 %, de resortisanți ruși sau persoane fizice cu reședința în Rusia, în cazul în care valoarea totală a depozitelor respectivelor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme per instituție de credit depășește 100 000  EUR.

▼M13

(2)  
Se interzice furnizarea de portofele de criptoactive, de conturi de criptoactive sau de servicii de păstrare în custodie de criptoactive resortisanților ruși sau persoanelor fizice care își au reședința în Rusia ori persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia, în cazul în care valoarea totală a criptoactivelor acestor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme aferentă fiecărui portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie depășește 10 000  EUR.
(3)  
Alineatele (1) și (2) nu li se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției și nici persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.

▼M16 —————

▼M15

Articolul 5c

(1)  

Prin derogare de la articolul 5b alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unei astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie:

(a) 

este necesară pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor menționate la articolul 5b alineatul (1) și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv pentru cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilitate publică;

(b) 

este destinată exclusiv pentru plata unor onorarii rezonabile sau pentru rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) 

este destinată exclusiv pentru plata comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate;

(d) 

este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pe baza cărora consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică; sau

(e) 

este necesară în scopuri oficiale ale unei misiuni diplomatice, ale unui oficiu consular sau ale unei organizații internaționale; sau

▼M16

(f) 

este necesară pentru comerțul transfrontalier neinterzis cu bunuri și servicii între Uniune și Rusia.

▼M15

(2)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1) litera (a), (b), (c) sau (e), în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

▼M7

Articolul 5d

▼M13

(1)  

Prin derogare de la articolul 5b alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acceptarea unui astfel de depozit sau furnizarea unui astfel de portofel, cont sau serviciu de păstrare în custodie este:.

▼M7

(a) 

este necesară pentru scopuri umanitare, precum acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b) 

este necesară pentru activitățile societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia.

(2)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1) în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

Articolul 5e

(1)  
Li se interzice depozitarilor centrali de titluri de valoare din Uniune să furnizeze oricărui cetățean rus sau oricărei persoane fizice care își are reședința în Rusia sau oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Rusia orice servicii, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pentru valori mobiliare emise după 12 aprilie 2022.

▼M16

(2)  
Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției și nici persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.

▼M7

Articolul 5f

▼M13

(1)  
Se interzice vânzarea de valori mobiliare exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru emise după 12 aprilie 2022 sau de unități ale organismelor de plasament colectiv care implică o expunere la astfel de valori mobiliare oricărui resortisant rus sau oricărei persoane fizice care își are reședința în Rusia sau oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit în Rusia.

▼M15

(2)  
Alineatul (1) nu se aplică resortisanților unui stat membru, ai unei țări membre a Spațiului Economic European sau ai Elveției, ori persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, într-o țară membră a Spațiului Economic European sau în Elveția.

▼M7

Articolul 5g

(1)  

Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, instituțiile de credit:

(a) 

furnizează autorității naționale competente a statului membru în care sunt situate sau Comisiei, până cel târziu la data de 27 mai 2022, o listă a depozitelor care depășesc 100 000  EUR deținute de cetățeni ruși sau de persoane fizice care își au reședința în Rusia ori de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia. Acestea furnizează actualizări cu privire la cuantumurile depozitelor respective o dată la 12 luni.

(b) 

furnizează autorității naționale competente a statului membru în care sunt situate informații privind depozitele care depășesc 100 000  EUR deținute de cetățeni ruși sau de persoane fizice care își au reședința în Rusia care au dobândit cetățenia unui stat membru sau drepturi de ședere într-un stat membru prin intermediul unui program de dobândire a cetățeniei prin investiție sau al unui program de acordare a dreptului de ședere investitorilor.

▼M15

Articolul 5h

(1)  
Se interzice furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară, care sunt utilizate pentru schimbul de date financiare, persoanelor juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista pe lista din anexa XIV sau oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.
(2)  
Pentru fiecare persoană juridică, entitate sau organism dintre cele menționate în anexa XIV, interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică de la data menționată în acest sens în anexa respectivă. Interdicția se aplică de la aceeași dată oricăror persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează pe lista din anexa XIV.

▼M13

Articolul 5i

(1)  
Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru către Rusia sau către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv către guvernul și Banca Centrală a Rusiei, sau în scopul utilizării în Rusia.
(2)  

Interdicția de la alineatul (1) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de bancnote exprimate în orice monedă oficială a unui stat membru, cu condiția ca o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export să fie necesar(ă) pentru:

(a) 

uzul personal al persoanelor fizice care călătoresc în Rusia sau al rudelor lor apropiate care călătoresc împreună cu acestea; sau

(b) 

scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice, ale oficiilor consulare sau ale organizațiilor internaționale din Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

▼M12

Articolul 5j

▼M16

(1)  
Se interzice furnizarea de servicii de rating de credit către orice resortisant rus sau persoană fizică cu reședința în Rusia sau către orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit(ă) în Rusia.

▼M12

(2)  
Începând din data de 15 aprilie 2022, se interzice acordarea accesului la orice servicii pe bază de abonament legate de activități de rating oricărei persoane fizice sau juridice ruse cu reședința în Rusia sau oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism stabilit(e) în Rusia.
(3)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică resortisanților unui stat membru sau persoanelor fizice care dețin un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru.

▼M13

Articolul 5k

▼M16

(1)  

Se interzice atribuirea sau continuarea executării oricărui contract de achiziții publice sau a oricărei concesiuni care intră sub incidența directivelor privind achizițiile publice, precum și a articolului 10 alineatele (1) și (3), alineatul (6) literele (a)-(e) și alineatele (8), (9) și (10) și a articolelor 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2014/23/UE, a articolului 7 literele (a)-(d), a articolului 8 și a articolului 10 literele (b)-(f) și (h)-(j) din Directiva 2014/24/UE, a articolului 18, a articolului 21 literele (b)-(e) și (g)-(i), a articolelor 29 și 30 din Directiva 2014/25/UE și a articolului 13 literele (a)-(d), (f)-(h) și (j) din Directiva 2009/81/CE și a titlului VII din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, către sau împreună cu:

(a) 

un resortisant rus, o persoană fizică cu reședința în Rusia sau o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit(ă) în Rusia;

(b) 

o persoană juridică, o entitate sau un organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la litera (a) de la prezentul alineat; sau

(c) 

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat,

inclusiv, în cazul în care reprezintă mai mult de 10 % din valoarea contractului, către sau împreună cu subcontractanții, furnizorii sau entitățile pe ale căror capacități se bazează, în înțelesul directivelor privind achizițiile publice.

▼M13

(2)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza atribuirea și continuarea executării contractelor destinate:

(a) 

exploatării, întreținerii, dezafectării și gestionării deșeurilor radioactive, aprovizionării cu combustibil, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, și continuării proiectării, construcției sau dării în exploatare necesare pentru finalizarea instalațiilor nucleare civile, precum și furnizării de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor din mediu, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(b) 

cooperării interguvernamentale în cadrul programelor spațiale;

(c) 

furnizării de produse sau servicii strict necesare care pot fi furnizate doar de persoanele menționate la alineatul (1) sau care pot fi furnizate în cantități suficiente doar de persoanele menționate la alineatul (1);

(d) 

funcționării reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional;

▼M15

(e) 

cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, achiziționarea, importul sau transportul de gaze naturale și de petrol, inclusiv de produse obținute prin rafinarea petrolului, precum și de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, din Rusia sau prin Rusia, în Uniune; sau

▼M13

(f) 

achiziționării, importului sau transportului în Uniune de cărbune și alți combustibili fosili solizi, astfel cum sunt enumerați în anexa XXII, până la 10 august 2022.

(3)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizații acordate în temeiul prezentului articol.
(4)  
Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul executării, până la 10 octombrie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022.

Articolul 5l

(1)  
Se interzice furnizarea de sprijin, în mod direct sau indirect, inclusiv de finanțare și asistență financiară sau de orice alt beneficiu, dintr-un program al Uniunii, al Euratom sau dintr-un program național al unui stat membru și în baza unor contracte în sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 ( 11 ), către orice persoană juridică, entitate sau organism stabilit în Rusia, deținut sau controlat de stat în proporție de peste 50 %.
(2)  

Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul:

(a) 

scopurilor umanitare, urgențelor de sănătate publică, prevenirii urgente a unui eveniment susceptibil să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și a siguranței umane și asupra mediului ori reducerii urgente a efectelor unui astfel de eveniment;

(b) 

programelor fitosanitare și veterinare;

(c) 

cooperării interguvernamentale privind programele spațiale și în cadrul Acordului privind reactorul termonuclear experimental internațional;

(d) 

exploatării, întreținerii, dezafectării și gestionării deșeurilor radioactive, aprovizionării cu combustibil, retratării combustibilului și asigurării securității capacităților nucleare civile, precum și furnizării de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și de aplicații medicale similare, de tehnologie critică pentru monitorizarea radiațiilor din mediu, precum și cooperării civile în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării;

(e) 

schimburilor ce vizează mobilitatea persoanelor și contactelor interpersonale;

(f) 

programelor privind clima și mediul, cu excepția sprijinului acordat în contextul cercetării și inovării;

(g) 

funcționării reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional.

▼M15

Articolul 5m

(1)  

Se interzice înregistrarea, furnizarea unui sediu social și a unei adrese comerciale sau administrative, precum și furnizarea de servicii de administrare unei fiducii sau oricărei construcții juridice similare care are drept constituitor sau beneficiar:

(a) 

resortisanți ruși sau persoane fizice care își au reședința în Rusia;

(b) 

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia;

(c) 

persoane juridice, entități sau organisme ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a) sau (b);

(d) 

persoane juridice, entități sau organisme controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la litera (a), (b) sau (c);

(e) 

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism menționat la litera (a), (b), (c) sau (d).

(2)  
Se interzice ca, începând cu 5 iulie 2022, să se acționeze sau să se ia măsuri ca o altă persoană să acționeze în calitate de administrator fiduciar, acționar nominal, director, secretar sau o funcție similară pentru o fiducie ori o construcție juridică similară astfel cum este menționată la alineatul (1).
(3)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică operațiunilor care sunt strict necesare pentru rezilierea, până la 5 iulie 2022, a contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 9 aprilie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.

▼M16

(4)  
Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când constituitorul sau beneficiarul este un resortisant al unui stat membru sau o persoană fizică ce deține un permis de ședere temporară sau permanentă într-un stat membru, , într-o tara membră a Spațiului Economic European sau a Elveției.

▼M15

(5)  

Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, continuarea serviciilor menționate la alineatul (2) după data de 5 iulie 2022, pentru:

(a) 

finalizarea până la 5 septembrie 2022 a operațiunilor strict necesare pentru rezilierea contractelor menționate la alineatul (3), cu condiția ca respectivele operațiuni să fi fost inițiate înainte de 11 mai 2022; sau

(b) 

alte motive, cu condiția ca prestatorii de servicii să nu accepte de la persoanele menționate la alineatul (1) sau să nu le pună acestora la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, sau să nu le furnizeze în alt mod niciun beneficiu din activele plasate într-o fiducie.

(6)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele respective, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:

(a) 

în scopuri umanitare, precum furnizarea de asistență sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări;

(b) 

în scopul desfășurării unor activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia; sau

(c) 

în scopul operării fiduciilor al căror obiectiv este de a administra sisteme de pensii ocupaționale, polițe de asigurare sau sisteme de alocare de acțiuni angajaților, organizații caritabile, cluburi sportive de amatori și fonduri pentru minori sau pentru adulți vulnerabili.

(7)  
Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5) sau (6) în termen de două săptămâni de la acordarea respectivei autorizații.

▼M15

Articolul 5n

(1)  

Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidență contabilă sau de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de relații publice către:

(a) 

guvernul Rusiei; sau

(b) 

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(2)  
Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea până la 5 iulie 2022 a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 4 iunie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(3)  
Alineatul (1) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea dreptului la apărare în cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.

▼M16

(4)  
Alineatul (1) nu se aplică prestării de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru, a unei țări membre a Spațiului Economic European sau a Elveției.

▼M15

(5)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatul respectiv, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar pentru:

(a) 

scopuri umanitare, precum acordarea de asistență sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv furnizarea de materiale medicale, de alimente sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări; sau

(b) 

activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia.

▼M16

(6)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia, în termen de două săptămâni de la autorizare, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (5).

▼M7

Articolul 6

(1)  

Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la:

(a) 

autorizațiile acordate în temeiul prezentului regulament;

(b) 

informațiile primite în temeiul articolului 5g;

(c) 

problemele legate de încălcări și executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale;

▼M13

(d) 

cazuri detectate de încălcare, eludare și tentative de încălcare sau de eludare a interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament prin utilizarea criptoactivelor.

▼M7

(2)  
Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.
(3)  
Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează în scopurile pentru care a fost furnizată sau primită, inclusiv în scopul asigurării eficacității măsurilor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 7

Comisia este împuternicită să modifice anexele I și IX pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

▼B

Articolul 8

▼M15

(1)  
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile, inclusiv, după caz, sancțiuni penale, care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre prevăd, de asemenea, măsuri adecvate de confiscare a produselor unor astfel de încălcări.

▼B

(2)  
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 9

(1)  
Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile enumerate în anexa I. Comisiei i se notifică de către satele membre orice modificări ale adreselor site-urilor lor enumerate în anexa I.
(2)  
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv coordonatele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.
(3)  
În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa I.

Articolul 10

Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

▼M7

Articolul 11

(1)  

Nu se admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererile de despăgubire sau orice altă cerere de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, în special o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

▼M13

(a) 

persoanele juridice, entitățile sau organismele care figurează în listele din anexele la prezentul regulament sau persoanele juridice, entitățile sau organismele stabilite în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de acestea;

▼M7

(b) 

orice altă persoană, entitate sau organism din Rusia;

(c) 

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(2)  
În cadrul oricărei proceduri pentru executarea unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) îi incumbă persoanei care urmărește executarea respectivei cereri.
(3)  
Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

▼M12

Articolul 12

Este interzisă participarea, cu bună știință și în mod intenționat, la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament.

▼M7

Articolul 12a

(1)  
Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament. Printre sarcinile sus-menționate se numără gestionarea informațiilor privind depozitele și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.
(2)  
În sensul prezentului regulament, serviciul Comisiei menționat în anexa I este desemnat drept „operator” pentru Comisie în sensul articolului 3 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ) în ceea ce privește activitățile de prelucrare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1).

▼M16

(3)  
Autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv autoritățile de asigurare a respectării legii și administratorii registrelor oficiale în care sunt înregistrate persoane fizice, persoane juridice, entități și organisme, precum și bunuri imobile sau mobile, prelucrează și fac schimb de informații, inclusiv de date cu caracter personal, cu alte autorități competente ale statelor membre și cu Comisia.
(4)  
Toate prelucrările de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prezentul regulament, cu Regulamentele (UE) 2016/679 ( *1 ) și (UE) 2018/1725 ( *2 ) ale Parlamentului European și ale Consiliului și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentului regulament și pentru a asigura o cooperare eficace între statele membre, precum și cu Comisia, în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament.

▼B

Articolul 13

Prezentul regulament se aplică:

(a) 

pe teritoriul Uniunii;

(b) 

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) 

oricărei persoane, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia, care este resortisant al unui stat membru;

d) 

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia, care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e) 

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M14
ANEXA I

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRU

https://mfa.gov.cy/themes/

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

https://um.fi/pakotteet

SUEDIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
ANEXA II

▼M2

Lista produselor menționate la articolul 3

▼BCodul NC

Descrierea produsului

7304 11 00

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, fără sudură, din oțeluri inoxidabile

7304 19 10

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de < = 168,3 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 19 30

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de > = 168,3 mm, dar <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 19 90

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de > 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 22 00

Prăjini de foraj, fără sudură, din oțeluri inoxidabile, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor

7304 23 00

Prăjini de foraj, fără sudură, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, din fier sau din oțel (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 29 10

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior < = 168,3 mm (cu excepția produselor din fontă)

7304 29 30

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior >168,3 mm, dar <= 406,4 mm (cu excepția produselor din fontă)

7304 29 90

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior > 406,4 mm (cu excepția produselor din fontă)

7305 11 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din fier sau din oțel, sudate longitudinal sub flux

7305 12 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din fier sau din oțel, sudate longitudinal (cu excepția produselor sudate longitudinal sub flux)

7305 19 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din produse laminate plate din fier sau din oțel (cu excepția produselor sudate longitudinal sub flux)

7305 20 00

Tuburi și țevi de cuvelaj de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din produse laminate plate din fier sau din oțel

7306 11

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, sudate, din produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu diametrul extern < = 406,4 mm

7306 19

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, sudate, din produse laminate plate din fier sau oțel, cu diametrul exterior de <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțel inoxidabil sau din fontă)

7306 21 00

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, sudate, din produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu diametrul extern < = 406,4 mm

7306 29 00

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, sudate, din produse laminate plate din fier sau oțel, cu diametrul exterior de <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

8207 13 00

Unelte interschimbabile pentru forare sau pentru sondare, cu partea activă din carburi metalice sinterizate sau din metaloceramice

8207 19 10

Unelte interschimbabile pentru forare sau pentru sondare, cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat

▼M2

ex 8413 50

Pompe volumetrice alternative pentru lichide, mecanice, cu un debit maxim de peste 18 m3/oră și o presiune maximă de ieșire de peste 40 de bari, concepute special pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol.

ex 8413 60

Pompe volumetrice rotative pentru lichide, mecanice, cu un debit maxim de peste 18 m3/oră și o presiune maximă de ieșire de peste 40 de bari, concepute special pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol.

▼B

8413 82 00

Elevatoare de lichid (altele decât pompele)

8413 92 00

Părți de elevatoare de lichid, nedenumite și necuprinse în altă parte

8430 49 00

Mașini de sondaj sau de foraj pentru forarea pământului sau extracția mineralelor sau minereurilor, neautopropulsate și nehidraulice (altele decât mașinile de săpat tuneluri sau galerii și sculele de mână)

▼M2

ex 8431 39 00

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor sau aparatelor utilizate pe platformele petroliere de la poziția 8428

ex 8431 43 00

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor sau aparatelor utilizate pe platformele petroliere de la sub-pozițiile 8430 41 , sau 8430 49

ex 8431 49

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor sau aparatelor utilizate pe platformele petroliere de la pozițiile 8426 , 8429 și 8430

▼B

8705 20 00

Macarale mobile derrick pentru sondare sau forare

8905 20 00

Platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

8905 90 10

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală (cu excepția docurilor plutitoare, a platformelor de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile; a navelor de pescuit și a navelor de război)
▼M7

ANEXA III

Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
ANEXA IV

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (7), la articolul 2a alineatul (7) și la articolul 2b alineatul (1)

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Institutul Tehnologic de Cercetare Științifică Aleksandrov)
Argut OOO
Centrul de comunicare al Ministerului Apărării
Institutul de Cataliză Boreskov al Centrului Federal de Cercetare
Întreprinderea bugetară a statului federal a administrației prezidențiale a Federației Ruse
Întreprinderea bugetară a statului federal «Unitatea specială de zbor Rossiya« a administrației prezidențiale a Federației Ruse
Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de cercetare automatizată Dukhov« (VNIIA)
Serviciul de Informații Externe (SVR)
Centrul de expertiză criminalistică al regiunii Nizhniy Novgorod, Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne
Centrul Internațional pentru Optică Cuantică și Tehnologii Cuantice (Centrul Cuantic al Rusiei)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Societatea de Cercetare și Producție Irkut S.A)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Institutul de Cercetare Științifică în domeniul Calculatoarelor și Mașinilor de Calcul)
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Institutul Central de Cercetare în domeniul Construcțiilor de Mașini)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Serviciul de Reparații al Kazan Helicopter S.A.)
Șantierul naval Zaliv S.A.
JSC Rocket and Space Centre – Progress (Centrul Spațial și de Rachete)
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Organizația de producție aeronautică Komsomolsk-na-Amur (KNAAPO)
Ministerul Apărării al Federației Ruse
Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova
NPO High Precision Systems JSC (NPO Sisteme de înaltă precizie S.A.)
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
Institutul de Cercetare POLYUS al M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Șantierul naval Krasnoye Sormovo
Șantierul naval Severnaya
Șantierul naval Yantar
UralVagonZavod

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Centrul de construcții și reparații navale AO JSC)
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrul de competențe tehnologice în domeniul radiofonicii)
Central Research and Development Institute Tsiklon (Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare Tsiklon)
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center (Centrul de reparații navale Dalzavod)
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel (Șantierul naval Vympel JSC)
Kranark LLC
Lev Anatolievici Erșov
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centrul de cercetare și dezvoltare microelectronică Novosibirsk)
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Institutul de cercetare și proiectare pentru inginerie electrică N.A. Dollezhal Ordinul lui Lenin)
Nerpa Shipyard (Șantierul naval Nerpa)
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC (Șantierul naval Novorossiysk JSC)
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Chimiei Aplicate)
Scientific-Research Institute of Electronics (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Electronicii)
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Hipersonice)
Scientific Research Institute NII Submikron (Institutul de Cercetare Științifică NII Submikron)
Serghei IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrul de întreținere a navelor Zvezdochka)
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) [Zona guvernamentală statală de testare științifică a sistemelor de aeronave (GkNIPAS)]
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Biroul statal de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Raduga Bereznya)
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Centrul de studii științifice AO GNTs RF—FEI Institutul de Fizică Energetică A.I. Leypunskiy)
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) [Institutul de Stat pentru Cercetare Științifică în Domeniul Construcției de Mașini Bakhirev (GosNIImash)]
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Centrul colectiv de proiectare de module și circuite integrate fotonice și microunde Tomsk)
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau”
United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory”
United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC”
United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka”
United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory YANTAR”
United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega”
United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard”
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Materialelor Compozite Ural)
Urals Project Design Bureau Detal
Centrala-pilot Vega
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovici Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise „Radiosviaz”
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise „Kant”
Scientific-Production Enterprise „Svyaz”
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute „Argon”
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel” By Name I.I.Toropov”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design”
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot”
Tactical Missile Company, PJSC „MBDB „ISKRA””
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation”
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region”
Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz”
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal”
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) „October”
United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise”
United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard”

▼M16

Centrul federal pentru tehnologii cu dublă utilizare (FTsDT) Soiuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Biroul de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Soiuz din Turaevo)
Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI)
Rosatomflot
▼M7

ANEXA V

Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (3) litera (a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

ANEXA VI

Lista persoanelor juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (3) litera (b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
ANEXA VII

Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 2a alineatul (1) și la articolul 2b alineatul (1)

Notele generale, acronimele, abrevierile și definițiile din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 se aplică prezentei anexe, cu excepția „Părții I - Note generale, acronime, abrevieri și definiții, Note generale privind anexa I punctul 2”.

Definițiile termenilor utilizați în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (CML) (2020/C 85/01) se aplică prezentei anexe.

▼M11

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, articolele nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente menționate în prezenta anexă nu fac obiectul controalelor prevăzute la articolele 2a și 2b din prezentul regulament.

▼M7

Categoria I – Produse electronice

X.A.I.001 

Dispozitive și componente electronice.

(a) 

„Microcircuite de microprocesor”, „microcircuite de microcalculator” și microcircuite de microcontroler, care au una din următoarele caracteristici:

1. 

O viteză de calcul de 5 GFLOPS sau mai mare și o unitate aritmetică logică cu o lățime de acces de 32 biți sau mai mare;

2. 

O frecvență de tact care depășește 25 MHz; sau

3. 

Mai multe magistrale de date sau instrucțiuni sau un port de comunicare serială care asigură o interconectare externă directă între „microcircuitele de microprocesor” paralele la o rată de transfer de 2,5 Mbyte/s;

(b) 

Circuite integrate de stocare, după cum urmează:

1. 

Memorii numai pentru citire programabile care pot fi șterse electric (EEPROM), cu o capacitate de stocare:

(a) 

Care depășește 16 Mbiți per pachet pentru memoriile de tip flash; sau

(b) 

Care depășește una din următoarele limite pentru toate celelalte tipuri de EEPROM:

1. 

1 Mbit per pachet; sau

2. 

256 kbiți per pachet și un timp maxim de acces mai mic de 80 ns;

2. 

Memorii statice cu acces aleatoriu (SRAM) cu o capacitate de stocare:

(a) 

Care depășește 1 Mbit per pachet; sau

(b) 

Care depășește 256 kbiți per pachet și care au un timp maxim de acces mai mic de 25 ns;

(c) 

Convertoare analog-digitale care au una din următoarele caracteristici:

1. 

O rezoluție mai mare sau egală cu 8 biți, dar mai mică de 12 biți, cu o rată de conversie mai mare de 200 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

▼M11

2. 

O rezoluție de 12 biți cu o rată de conversie mai mare de 105 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

▼M7

3. 

O rezoluție mai mare de 12 biți, dar mai mică sau egală cu 14 biți, cu o rată de conversie mai mare de 10 mega eșantioane pe secundă (MSPS); sau

4. 

O rezoluție mai mare de 14 biți cu o rată de conversie mai mare de 2,5 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

(d) 

Dispozitive logice programabile de către utilizator, care au un număr maxim de intrări/ieșiri digitale cu un singur capăt cuprins între 200 și 700;

(e) 

Procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT), cu o durată nominală de execuție mai mică de 1 ms pentru o FFT complexă de 1 024 puncte;

(f) 

circuite integrate personalizate, a căror funcție este necunoscută sau pentru care fabricantul nu cunoaște regimul de control al echipamentelor în care acestea vor fi utilizate, care au una din următoarele caracteristici:

1. 

Mai mult de 144 de terminale; sau

2. 

Un „timp de întârziere a propagării de bază” tipic mai mic de 0,4 ns;

(g) 

„Dispozitive electronice cu vid” cu undă progresivă, pulsatorie sau continuă, după cum urmează:

1. 

Dispozitive cu cavități cuplate sau derivate ale acestora;

2. 

Dispozitive bazate pe circuite în elice, cu ghid de unde repliat sau cu ghid de unde în serpentină, sau derivate ale acestora, care au una din următoarele caracteristici:

(a) 

O „lărgime de bandă instantanee” de jumătate de octavă sau mai mare și produsul dintre puterea medie (exprimată în kW) și frecvență (exprimată în GHz) mai mare de 0,2; sau

(b) 

O „lărgime de bandă instantanee” mai mică de jumătate de octavă și produsul dintre puterea medie (exprimată în kW) și frecvență (exprimată în GHz) mai mare de 0,4;

(h) 

Ghiduri de undă flexibile, concepute pentru utilizarea la frecvențe mai mari de 40 GHz;

(i) 

Dispozitive cu unde acustice de suprafață și dispozitive cu unde acustice razante (de mică profunzime), care au una din următoarele caracteristici:

1. 

O frecvență purtătoare care depășește 1 GHz; sau

2. 

O frecvență purtătoare de 1 GHz sau mai mică; și

(a) 

O „rejecție a frecvenței lobilor laterali” mai mare de 55 dB;

(b) 

Produsul dintre timpul maxim de întârziere și lățimea benzii (timpul în microsecunde și lățimea benzii în MHz) mai mare de 100; sau

(c) 

O întârziere a dispersiei mai mare de 10 microsecunde;

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.I.001.i, „rejecția frecvenței lobilor laterali” este valoarea maximă a rejecției specificată în fișa tehnică.

(j) 

„Elemente” după cum urmează:

1. 

„Elemente primare” cu o „densitate a energiei” de 550 Wh/kg sau mai mică la 293 K (20 °C);

2. 

„Elemente secundare” cu o „densitate a energiei” de 350 Wh/kg sau mai mică la 293 K (20 °C);

Notă: X.A.I.001.j nu supune controlului bateriile, deci nici bateriile cu un singur element.

Note tehnice: 

1. 

În sensul poziției X.A.I.001.j, densitatea energiei (Wh/kg) se calculează înmulțind tensiunea nominală cu capacitatea nominală în amperi-oră (Ah) împărțită la masa în kilograme. În cazul în care capacitatea nominală nu este indicată, densitatea energiei se calculează înmulțind pătratul tensiunii nominale cu durata descărcării în ore împărțită la sarcina de descărcare în ohmi și la masa în kilograme.

2. 

În sensul poziției X.A.I.001.j, un „element” este definit ca fiind un dispozitiv electrochimic care are un electrod pozitiv, un electrod negativ și electrolit și este o sursă de energie electrică. Aceasta este componenta de bază a unei baterii.

3. 

În sensul poziției X.A.I.001.j.1, un „element primar” este un „element” care nu este conceput pentru a fi încărcat de la o altă sursă.

4. 

În sensul poziției X.A.I.001.j.2, un „element secundar” este un „element” conceput pentru a fi încărcat de la o sursă electrică externă.

(k) 

Electromagneți sau solenoizi „superconductori” special concepuți pentru a fi complet încărcați sau descărcați în mai puțin de un minut, care au toate caracteristicile următoare:

Notă: X.A.I.001.k nu supune controlului electromagneții sau solenoizii „superconductori” concepuți pentru echipamentele medicale utilizate pentru imagistica prin rezonanță magnetică (IRM).

1. 

Energia maximă furnizată în cursul descărcării împărțită la durata de descărcare este mai mare de 500 kJ pe minut;

2. 

Diametrul interior al bobinelor de transport al curentului este mai mare de 250 mm; și

3. 

Valoarea nominală a inducției magnetice este mai mare de 8T sau „densitatea totală a curentului” în bobină este mai mare de 300 A/mm2;

(l) 

Circuite sau sisteme de stocare a energiei electromagnetice, care conțin componente fabricate din materiale „superconductoare”, special concepute pentru a funcționa la temperaturi mai joase decât „temperatura critică” a cel puțin unuia dintre constituenții lor „superconductori”, care au toate caracteristicile următoare:

1. 

Frecvențe de rezonanță mai mari de 1 MHz;

2. 

O densitate a energiei stocate de 1 MJ/m3 sau mai mare; și

3. 

Un timp de descărcare mai mic de 1 ms;

(m) 

Tiratroane cu hidrogen/izotopi de hidrogen din ceramică sau metal cu un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare;

(n) 

Neutilizate;

(o) 

Celule solare, ansambluri de celule interconectate acoperite cu sticlă (CIC), panouri solare și generatoare solare care sunt „calificate pentru utilizări spațiale” și nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 3A001.e.4 ( 13 ).

X.A.I.002 

„Ansambluri electronice”, module și echipamente de uz general

(a) 

Echipamente electronice de testare, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

(b) 

Aparate digitale de înregistrare a datelor pe bandă magnetică, care au una din următoarele caracteristici:

1. 

O viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 60 Mbiți/s, cu utilizarea tehnicilor de scanare elicoidală;

2. 

O viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 120 Mbiți/s, cu utilizarea tehnicilor cu cap fix; sau

3. 

Sunt „calificate pentru utilizări spațiale”;

(c) 

Echipamente, cu o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 60 Mbiți/s, concepute pentru conversia înregistratoarelor video digitale cu bandă magnetică în vederea utilizării ca înregistratoare digitale de date;

(d) 

Osciloscoape analogice nemodulare care au o lărgime de bandă de 1 GHz sau mai mare;

(e) 

Osciloscoape modulare analogice care au una din următoarele caracteristici:

1. 

O unitate centrală cu o lărgime de bandă de 1 GHz sau mai mare; sau

2. 

Module reîncărcabile cu o lărgime de bandă individuală de 4 GHz sau mai mare;

(f) 

Osciloscoape de eșantionare analogice pentru analiza fenomenelor recurente, cu o lărgime de bandă efectivă mai mare de 4 GHz;

(g) 

Osciloscoape digitale și înregistratoare tranzitorii, care utilizează tehnici de conversie analog-digitale, capabile să stocheze elemente tranzitorii prin eșantionarea secvențială a datelor de intrare de tip single-shot la intervale succesive mai mici de 1 ns [mai mult de 1 giga-eșantion pe secundă (GSPS)], digitalizând până la 8 biți sau o rezoluție mai mare și stocând 256 eșantioane sau mai multe.

Notă: X.A.I.002 supune controlului următoarele componente special concepute pentru osciloscoapele analogice:

1. 

Unități plug-in;

2. 

Amplificatoare externe;

3. 

Preamplificatoare;

4. 

Dispozitive de eșantionare;

5. 

Tuburi catodice.

X.A.I.003 

Echipamente de prelucrare specifice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:

▼M15

(a) 

Schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

▼M7

(b) 

Spectrometre de masă, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(c) 

Toate aparatele cu raze X cu descărcare luminoasă sau componentele sistemelor de putere în impulsuri concepute pentru acestea, inclusiv generatoarele Marx, rețelele care modelează impulsurile de înaltă putere, condensatoarele de înaltă tensiune și elementele de declanșare;

(d) 

Amplificatoare de impulsuri, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(e) 

Echipamente electronice pentru generarea timpului de întârziere sau măsurarea intervalului de timp, după cum urmează:

1. 

Generatoare digitale de temporizare cu o rezoluție de 50 nanosecunde sau mai mică în intervale de timp de 1 microsecundă sau mai mari; sau

2. 

Contor cu mai multe canale (trei sau mai multe) sau cu interval modular de timp și echipamente de cronometrie cu o rezoluție de 50 nanosecunde sau mai mică în intervale de timp de 1 microsecundă sau mai mari;

(f) 

Instrumente analitice de cromatografie și spectrometrie.

X.B.I.001 

Echipamente pentru fabricarea componentelor sau a materialelor electronice, după cum urmează, și componentele și accesoriile special concepute pentru acestea:

(a) 

Echipamente special concepute pentru fabricarea tuburilor electronice și a elementelor optice și componentele special concepute pentru acestea, supuse controlului în temeiul poziției 3A001 ( 14 ) sau X.A.I.001;

(b) 

Echipamente special concepute pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate și a „ansamblurilor electronice”, după cum urmează, și sistemele care încorporează astfel de echipamente sau au caracteristicile acestora:

Notă: X.B.I.001.b supune controlului și echipamentele utilizate sau modificate pentru a fi utilizate la fabricarea altor dispozitive, cum ar fi dispozitivele generatoare de imagini, dispozitivele electrooptice și dispozitivele cu unde acustice.

1. 

Echipamente pentru prelucrarea materialelor utilizate la fabricarea dispozitivelor și a componentelor specificate la poziția X.B.I.001.b, după cum urmează:

Notă: X.B.I.001 nu supune controlului tuburile de cuarț pentru cuptoare, căptușelile cuptoarelor, paletele, suporții (cu excepția suporților de tip cușcă special concepuți), barbotoarele, casetele sau creuzetele special concepute pentru echipamentele de prelucrare supuse controlului în temeiul poziției X.B.I.001.b.1.

(a) 

Echipamente pentru producerea siliciului policristalin și a materialelor supuse controlului în temeiul poziției 3C001 ( 15 );

(b) 

Echipamente special concepute pentru purificarea sau prelucrarea materialelor semiconductoare III/V și II/VI supuse controlului în temeiul pozițiilor 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 sau 3C005 ( 16 ), cu excepția aparatelor pentru creșterea cristalelor de la poziția X.B.I.001.b.1.c de mai jos;

(c) 

Aparate și cuptoare pentru creșterea cristalelor, după cum urmează:

Notă: X.B.I.001.b.1.c nu supune controlului cuptoarele cu difuzie și oxidare.

1. 

Echipamente pentru recoacere sau recristalizare, altele decât cuptoarele cu temperatură constantă care utilizează rate ridicate de transfer al energiei, capabile să prelucreze plachete cu o viteză mai mare de 0,005 m2 pe minut;

▼M11

2. 

Aparate pentru creșterea cristalelor „controlate de un program stocat”, care au una din următoarele caracteristici:

(a) 

pot fi reîncărcate fără înlocuirea vasului creuzetului;

(b) 

pot să funcționeze la presiuni mai mari de 2,5 × 105 Pa; sau

(c) 

pot să crească cristale cu un diametru mai mare de 100 mm;

▼M7

(d) 

Echipamente pentru creștere epitaxială „controlate de un program stocat”, care au una din următoarele caracteristici:

1. 

Sunt capabile să producă un strat de siliciu cu o grosime uniformă, a cărei variație este mai mică de ± 2,5% pe o distanță de 200 mm sau mai mare;

2. 

Sunt capabile să producă un strat din orice alt material decât siliciul, cu o uniformitate a grosimii pe plachetă egală sau mai bună decât ± 3,5 %; sau

3. 

Asigură rotația plachetelor în cursul prelucrării;

(e) 

Echipamente pentru creștere epitaxială cu fascicul molecular;

(f) 

Echipamente de „pulverizare” cu amplificare magnetică, dotate cu sasuri pentru sarcina integrală special concepute și capabile să transfere plachete în vid izolat;

(g) 

Echipamente special concepute pentru implantarea de ioni sau pentru difuzia amplificată cu ioni sau fotoamplificată, care au una din următoarele caracteristici:

1. 

Capacitate de modelare;

2. 

Energia fasciculului (tensiunea de accelerare) mai mare de 200 keV;

3. 

Sunt optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului (tensiune de accelerare) mai mică de 10 keV; sau

4. 

Sunt capabile să implanteze oxigen cu energie înaltă într-un „substrat” încălzit;

(h) 

Echipamente „controlate de un program stocat” și utilizate pentru îndepărtarea selectivă (corodare) prin metode anizotrope uscate (de exemplu, cu plasmă), după cum urmează:

1. 

„Echipamente pentru loturi” care au una din următoarele caracteristici:

(a) 

Detectează punctul final, cu excepția tipurilor cu spectroscopie cu emisie optică; sau

(b) 

Presiune de funcționare (corodare) a reactorului de 26,66 Pa sau mai mică;

2. 

„Echipamente pentru plachete individuale” care au una din următoarele caracteristici:

(a) 

Detectează punctul final, cu excepția tipurilor cu spectroscopie cu emisie optică;

(b). 

Presiune de funcționare (corodare) a reactorului de 26,66 Pa sau mai mică; sau

(c) 

Manipularea plachetelor de la casetă la casetă și în sasul de sarcină;

Note:

 
1. 

„Echipamente pentru loturi” se referă la echipamentele care nu sunt special concepute pentru producția sau prelucrarea plachetelor individuale. Astfel de echipamente pot prelucra două sau mai multe plachete simultan, cu parametri de proces comuni, cum ar fi puterea RF, temperatura, tipurile de gaz de corodare, debitele.

2. 

„Echipamente pentru plachete individuale” se referă la echipamentele special concepute pentru producția sau prelucrarea plachetelor individuale. Aceste echipamente pot utiliza tehnici de manipulare automată a plachetelor pentru a încărca o singură plachetă în echipamentul de prelucrare. Definiția include echipamentele care pot încărca și prelucra mai multe plachete, dar în cazul cărora parametrii de corodare, de exemplu, puterea RF sau punctul final, pot fi determinați în mod independent pentru fiecare plachetă în parte.

(i) 

Echipamente pentru „depunerea chimică a vaporilor” (CVD), de exemplu, echipamente pentru CVD amplificată cu plasmă (PECVD) sau pentru CVD fotoamplificată, utilizate la fabricarea dispozitivelor semiconductoare, care au una din următoarele capacități de depunere a oxizilor, nitrurilor, metalelor sau polisiliciului:

▼M11

1. 

Echipamente pentru „depunerea chimică a vaporilor” care funcționează sub 105 Pa; sau

▼M7

2. 

Echipamente pentru PECVD care fie funcționează sub 60 Pa, fie asigură manipularea automată a plachetelor de la casetă la casetă și în sasul de sarcină;

Notă: X.B.I.001.b.1.i nu supune controlului sistemele de „depunere chimică a vaporilor” de joasă presiune (LPCVD) și echipamentele de „pulverizare” reactivă.

(j) 

Sisteme cu fascicul de electroni special concepute sau modificate pentru fabricarea măștilor sau prelucrarea dispozitivelor semiconductoare, care au una din următoarele caracteristici:

1. 

Deflexia electrostatică a fasciculului;

2. 

Profil format, negaussian, al fasciculului;

3. 

Rată de conversie digital-analogică mai mare de 3 MHz;

4. 

Precizia conversiei digital-analogice mai mare de 12 biți; sau

5. 

Precizie de 1 micrometru sau mai fină a controlului retroactiv al poziției fasciculului față de țintă;

Notă: X.B.I.001.b.1.j nu supune controlului sistemele de depunere cu fasciculul de electroni și microscoapele electronice cu scanare de uz general.

(k) 

Echipamente de finisare a suprafețelor pentru prelucrarea plachetelor semiconductoare, după cum urmează:

1. 

Echipamente special concepute pentru prelucrarea feței posterioare a plachetelor mai subțiri de 100 micrometri și separarea ulterioară a acestora; sau

2. 

Echipamente special concepute pentru obținerea unei rugozități a suprafeței active a plachetei prelucrate cu o valoare 2 sigma de 2 micrometri sau mai mică (citirea totală indicată - TIR);

Notă: X.B.I.001.b.1.k nu supune controlului echipamentele de lepuire și lustruire pe o singură parte pentru finisarea suprafețelor plachetelor.

(l) 

Echipamente de interconectare care includ camere comune de vid unice sau multiple, special concepute pentru a permite integrarea unui echipament controlat în temeiul poziției X.B.I.001 într-un sistem complet;

(m) 

Echipamente „controlate de un program stocat” care utilizează „lasere” pentru repararea sau curățarea „circuitelor integrate monolitice”, având una din următoarele caracteristici:

1. 

Precizie de poziționare mai fină de ± 1 micrometru; sau

2. 

Dimensiunea spotului (lățimea fantei) mai mică de 3 micrometri.

Notă tehnică: În sensul poziției X.B.I.001.b.1, „pulverizarea” este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, în care ionii încărcați pozitiv sunt accelerați de un câmp electric către suprafața unei ținte (materialul de acoperire). Energia cinetică a ionilor care lovesc ținta este suficientă pentru a determina eliberarea atomilor de la suprafața țintei și depunerea acestora pe substrat. (Notă: Pulverizarea cu trei electrozi, cu magnetron sau cu radiofrecvență pentru creșterea aderenței acoperirii și a ratei de depunere constituie modificări obișnuite ale procesului.)

2. 

Măști, substraturi pentru măști, echipamente de fabricare a măștilor și echipamente de transfer al imaginilor pentru fabricarea dispozitivelor și a componentelor specificate la poziția X.B.I.001, după cum urmează:

Notă: Termenul măști se referă la măștile utilizate în litografia cu fascicule de electroni, în litografia cu raze X și în litografia cu raze ultraviolete, precum și în fotolitografia uzuală cu raze ultraviolete și vizibile.

(a) 

Măști finite, reticule și modele pentru acestea, cu excepția:

1. 

Măștilor finite sau a reticulelor pentru producția de circuite integrate care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 3A001 ( 17 ); sau

2. 

Măștilor sau a reticulelor care au următoarele două caracteristici:

(a) 

Proiectarea lor se bazează pe geometrii de 2,5 micrometri sau mai mult; și

(b) 

Proiectarea nu include caracteristici speciale pentru modificarea utilizării prevăzute folosind echipamente de producție sau „software”;

(b) 

Substraturi pentru măști, după cum urmează:

1. 

„Substraturi” (de exemplu, sticlă, cuarț, safir) acoperite cu un material dur (de exemplu, crom, siliciu, molibden) pentru prepararea măștilor cu dimensiuni mai mari de 125 mm x 125 mm; sau

2. 

Substraturi special concepute pentru măștile cu raze X;

(c) 

Echipamente, altele decât computerele de uz general, special concepute pentru proiectarea asistată de calculator (CAD) a dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate;

(d) 

Echipamente sau aparate pentru fabricarea măștilor sau a reticulelor, după cum urmează:

1. 

Camere fotooptice cu repetiție secvențială capabile să producă matrice mai mari de 100 mm x 100 mm sau capabile să producă o singură expunere mai mare de 6 mm x 6 mm în planul (focal) al imaginii sau capabile să producă lățimi ale liniei mai mici de 2,5 micrometri în stratul de protecție la corodare de pe „substrat”;

2. 

Echipamente de fabricare a măștilor sau a reticulelor care utilizează litografia cu fascicul de ioni sau cu „laser”, capabile să producă lățimi ale liniei mai mici de 2,5 micrometri; sau

3. 

Echipamente sau suporți pentru modificarea măștilor sau a reticulelor ori pentru adăugarea de pelicule în vederea înlăturării defectelor;

Notă: X.B.I.001.b.2.d.1 și b.2.d.2 nu supun controlului echipamentele de fabricare a măștilor ce utilizează metode fotooptice care fie erau disponibile pe piață înainte de 1 ianuarie 1980, fie nu au o performanță mai bună decât echipamentele respective.

(e) 

Echipamente „controlate de program stocat” pentru inspectarea măștilor, a reticulelor sau a peliculelor cu:

1. 

O rezoluție de 0,25 micrometri sau mai fină; și

2. 

O precizie de 0,75 micrometri sau mai fină pe o distanță pe una sau două coordonate de 63,5 mm sau mai mare;

Notă: X.B.I.001.b.2.e nu supune controlului microscoapele electronice cu scanare de uz general, cu excepția cazului în care acestea sunt special concepute și dotate pentru inspectarea automată a modelului.

(f) 

Echipamente de aliniere și expunere pentru producția plachetelor prin metode fotooptice sau cu raze X, de exemplu echipamente litografice care includ atât echipamentele de transfer al imaginilor prin proiecție, cât și echipamentele cu repetiție secvențială (cu repetiție directă pe plachetă) sau cu repetiție și scanare (scanere), capabile să îndeplinească una din următoarele funcții:

Notă: X.B.I.001.b.2.f nu supune controlului echipamentele de aliniere și expunere prin contact fotooptic și proximitate a măștilor sau echipamentele de transfer al imaginilor prin contact.

1. 

Producția cu o dimensiune a modelului mai mică de 2,5 micrometri;

2. 

Alinierea cu o precizie mai fină de ±0,25 micrometri (3 sigma);

3. 

Suprapunerea de la echipament la echipament nu mai mare de 0,3 micrometri; sau

4. 

O lungime de undă a sursei de lumină mai mică de 400 nm;

(g) 

Echipamente cu fascicul de electroni, cu fascicul de ioni sau cu raze X pentru transferul imaginilor prin proiecție, capabile să producă modele mai mici de 2,5 micrometri;

Notă: Pentru sistemele cu fascicul focalizat deflectat (sisteme de scriere directă), a se vedea poziția X.B.I.001.b.1.j.

(h) 

Echipamente care utilizează „lasere” pentru scrierea directă pe plachete, capabile să producă modele mai mici de 2,5 micrometri.

3. 

Echipamente pentru asamblarea circuitelor integrate, după cum urmează:

(a) 

Aparate de lipit „controlate de un program stocat”, care au toate caracteristicile următoare:

1. 

Sunt special concepute pentru „circuitele integrate hibride”;

2. 

Cursa de poziționare a treptei X-Y depășește 37,5 x 37,5 mm; și

3. 

Precizia poziționării în planul X-Y este mai fină de ± 10 micrometri;

(b) 

Echipamente „controlate de un program stocat” pentru producerea de lipituri multiple printr-o singură operațiune (de exemplu, aparate de lipit pentru conductori radiali, de lipit pe suportul cipurilor, de lipit pe benzi);

(c) 

Dispozitive de etanșare semiautomate sau automate cu soclu la cald, la care soclul este încălzit local la o temperatură mai mare decât corpul pachetului, special concepute pentru pachetele de microcircuite ceramice supuse controlului în temeiul poziției 3A001 ( 18 ) și care au un debit mai mare sau egal cu un pachet pe minut.

Notă: X.B.I.001.b.3 nu supune controlului aparatele de lipit în puncte cu rezistență de uz general.

4. 

Filtre pentru camere albe, capabile să asigure o calitate a aerului de 10 sau mai puține particule de 0,3 micrometri sau mai mici per 0,02832 m3 și materiale filtrante pentru acestea.

Notă tehnică: În sensul poziției X.B.I.001, „controlat de un program stocat” înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate într-o memorie electronică, pe care un procesor le poate executa pentru a comanda îndeplinirea unor funcții prestabilite. Echipamentul poate fi „controlat de un program stocat” indiferent dacă memoria electronică este internă sau externă echipamentului.

X.B.I.002 

Echipamente pentru inspecția sau testarea componentelor și a materialelor electronice, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea.

(a) 

Echipamente special concepute pentru inspecția sau testarea tuburilor electronice și a elementelor optice, precum și componente special concepute pentru acestea, supuse controlului în temeiul poziției 3A001 ( 19 ) sau X.A.I.001;

(b) 

Echipamente special concepute pentru inspecția sau testarea dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate și a „ansamblurilor electronice”, după cum urmează, și sisteme care încorporează astfel de echipamente sau au caracteristicile acestora:

Notă: X.B.I.002.b supune controlului, de asemenea, echipamentele utilizate sau modificate pentru a fi utilizate la inspecția sau testarea altor dispozitive, cum ar fi dispozitivele generatoare de imagini, dispozitivele electrooptice, dispozitivele cu unde acustice.

1. 

Echipamente de inspecție „controlate de un program stocat” pentru detectarea automată a defectelor, erorilor sau contaminanților mai mici sau egali cu 0,6 micrometri în sau pe plachete prelucrate, substraturi, altele decât plăcile sau cipurile cu circuite imprimate, utilizând tehnici de achiziție a imaginilor optice pentru compararea modelelor;

Notă: X.B.I.002.b.1 nu supune controlului microscoapele electronice cu baleiaj de uz general, cu excepția celor special concepute și echipate pentru inspecția automată a modelelor.

2. 

Echipamente de măsurare și analiză „controlate de un program stocat” special concepute, după cum urmează:

(a) 

Special concepute pentru măsurarea conținutului de oxigen sau carbon din materialele semiconductoare;

(b) 

Echipamente pentru măsurarea lățimii liniei, cu o rezoluție de 1 micrometru sau mai fină;

(c) 

Instrumente de măsurare a planeității special concepute, capabile să măsoare abaterile de la planeitate mai mici sau egale cu 10 micrometri, cu o rezoluție de 1 micrometru sau mai fină.

3. 

Echipamente de examinare a plachetelor „controlate de un program stocat”, care au oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

Precizie de poziționare mai fină de 3,5 micrometri;

(b) 

Capabile să testeze dispozitive care au peste 68 de terminale; sau

(c) 

Capabile să testeze la o frecvență mai mare de 1 GHz;

4. 

Echipamente de testare, după cum urmează:

(a) 

Echipamente „controlate de un program stocat” special concepute pentru testarea dispozitivelor cu semiconductori discreți și a circuitelor neîncapsulate, capabile să realizeze teste la frecvențe mai mari de 18 GHz;

Notă tehnică: Dispozitivele cu semiconductori discreți includ celulele fotoelectrice și celulele solare.

(b) 

Echipamente „controlate de un program stocat” special concepute pentru testarea circuitelor integrate și a „ansamblurilor electronice” ale acestora, capabile de testări funcționale:

1. 

La o „frecvență a semnalului” mai mare de 20 MHz; sau

2. 

La o „frecvență a semnalului” mai mare de 10 MHz, dar mai mică sau egală cu 20 MHz și capabile să testeze pachete de peste 68 de terminale.

Note: X.B.I.002.b.4.b nu supune controlului echipamentele de testare special concepute pentru a testa:

1. 

Memorii;

2. 

„Ansambluri” sau clase de „ansambluri electronice” pentru aplicații casnice și de divertisment; și

3. 

Componente electronice, „ansambluri electronice” și circuite integrate care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 3A001 ( 20 ) sau X.A.I.001, cu condiția ca astfel de echipamente de testare să nu încorporeze instalații informatice cu „programabilitate accesibilă utilizatorului”.

Notă tehnică: În sensul X.B.I.002.b.4.b, „frecvența semnalului” este definită ca frecvența maximă de funcționare digitală a unui aparat de testare. Prin urmare, aceasta este echivalentă cu cea mai mare rată de transfer de date pe care un aparat de testare o poate realiza în mod non-multiplexat. Aceasta este denumită și viteză de testare, frecvență digitală maximă sau viteză digitală maximă.

(c) 

Echipamente special concepute pentru determinarea performanței rețelelor plane focale la lungimi de undă mai mari de 1 200 nm, care utilizează măsurători „controlate de un program stocat” sau evaluarea asistată de calculator și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

Utilizează diametre ale spotului optic de baleiaj mai mici de 0,12 mm;

2. 

Sunt concepute pentru măsurarea parametrilor de performanță fotosensibili și pentru evaluarea răspunsului în frecvență, a funcției de transfer de modulație, a uniformității răspunsului sau a zgomotului; sau

3. 

Sunt concepute pentru evaluarea rețelelor capabile să creeze imagini cu mai mult de 32 x 32 elemente de linie;

5. 

Sisteme de testare cu fascicul de electroni concepute pentru a funcționa la 3 keV sau mai puțin, sau sisteme cu fascicul „laser”, pentru explorarea fără contact a dispozitivelor semiconductoare alimentate, având oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

Capacitate stroboscopică fie prin suprimarea fasciculului, fie prin baleiajul stroboscopic al detectorului;

(b) 

Un spectrometru de electroni pentru măsurători de tensiune cu o rezoluție mai mică de 0,5 V; sau

(c) 

Instalații fixe pentru teste electrice de analiză a performanței circuitelor integrate;

Notă: X.B.I.002.b.5 nu supune controlului microscoapele electronice cu baleiaj, cu excepția celor special concepute și echipate pentru explorarea fără contact a unui dispozitiv semiconductor alimentat.

6. 

Sisteme multifuncționale de fascicule focalizate de ioni „controlate de un program stocat”, special concepute pentru fabricarea, repararea, analiza configurației fizice și testarea măștilor sau a dispozitivelor semiconductoare și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

Precizie de 1 micrometru sau mai fină a controlului retroactiv al poziției fasciculului față de țintă; sau

(b) 

Precizie de peste 12 biți a conversiei digital-analogice;

7. 

Sisteme de măsurare a particulelor care utilizează „lasere” concepute pentru măsurarea dimensiunii și a concentrației particulelor în aer, având ambele caracteristici următoare:

(a) 

Sunt capabile să măsoare mărimi ale particulelor de 0,2 micrometri sau mai puțin la un debit de 0,02832 m3 pe minut sau mai mare; și

(b) 

Sunt capabile să caracterizeze aerul curat din clasa 10 sau de calitate mai bună.

Notă tehnică: În sensul poziției X.B.I.002, „controlat de un program stocat” înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate electronic pe care un procesor le poate executa pentru a dirija îndeplinirea unor funcții prestabilite. Echipamentul poate fi „controlat de un program stocat” indiferent dacă stocarea este internă sau externă echipamentului.

X.C.I.001 

Rășini fotosensibile pozitive pentru litografierea semiconductorilor special ajustați (optimizați) pentru a fi folosiți la lungimi de undă între 370 nm și 193 nm.

X.D.I.001 

„Produse software”„special concepute” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” dispozitivelor electronice sau a componentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.I.001, a echipamentelor electronice de uz general supuse controlului în temeiul poziției X.A.I.002 sau a echipamentelor de fabricare și testare supuse controlului în temeiul pozițiilor X.B.I.001 și X.B.I.002 sau „produse software” special concepute pentru „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul pozițiilor 3B001.g și 3B001.h ( 21 ).

X.E.I.001 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” dispozitivelor electronice sau a componentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.I.001, a echipamentelor electronice de uz general supuse controlului în temeiul poziției X.A.I.002 sau a echipamentelor de fabricare și testare supuse controlului în temeiul poziției X.B.I.001 sau X.B.I.002 sau a materialelor supuse controlului în temeiul poziției X.C.I.001.

Categoria II – Calculatoare

Notă: Categoria II nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.II.001 

Calculatoare, «ansambluri electronice« și echipamente aferente, care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 4A001 sau 4A003 ( 22 ), precum și componente special concepute pentru acestea.

Notă: Regimul de control al „calculatoarelor digitale” și echipamentelor aferente descrise la X.A.II.001 este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente sau sisteme, în următoarele condiții:

(a) 

„Calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente să fie esențiale pentru funcționarea celorlalte echipamente sau sisteme;

(b) 

„Calculatoarele digitale” sau echipamentele aferente să nu constituie un „element principal” al celorlalte echipamente sau sisteme; și

N.B.1: Regimul de control al echipamentelor de „prelucrare a semnalelor” sau de „îmbunătățire a imaginii” special concepute pentru alte echipamente cu funcții limitate la cele necesare celorlalte echipamente este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente, chiar dacă el depășește criteriul „elementului principal”.

N.B.2: Pentru regimul de control al „calculatoarelor digitale” sau al echipamentelor aferente pentru echipamentele de telecomunicații, a se vedea categoria 5, partea 1 (Telecomunicații) ( 23 ).

(c) 

„Tehnologiile” pentru „calculatoarele digitale” și echipamentele aferente sunt determinate de categoria 4E ( 24 ).

(a) 

Calculatoare electronice și echipamente aferente, precum și „ansambluri electronice” și componente special concepute pentru acestea, destinate să funcționeze la o temperatură ambiantă de peste 343 K (70 °C);

(b) 

„Calculatoare digitale”, inclusiv echipamente de „prelucrare a semnalelor” sau de îmbunătățire a imaginii, cu o „performanță de vârf ajustată” („APP”) egală cu 0,0128 TeraFLOPS ponderate (WT) sau mai mare;

(c) 

„Ansambluri electronice” care sunt special concepute sau modificate pentru a spori performanțele prin agregarea procesoarelor, după cum urmează:

1. 

Concepute pentru a fi capabile să se grupeze în configurații de 16 sau mai multe procesoare;

2. 

Neutilizate;

Nota 1: X.A.II.001.c se aplică numai „ansamblurilor electronice” și interconexiunilor programabile cu o APP care nu depășește limitele menționate la X.A.II.001.b atunci când sunt livrate ca „ansambluri electronice” neintegrate. Nu se aplică „ansamblurilor electronice” limitate inerent prin natura proiectării lor la utilizarea ca echipamente aferente supuse controlului în temeiul poziției X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c. nu supune controlului „ansamblurile electronice” special concepute pentru un produs sau o familie de produse a căror configurație maximă nu depășește limitele menționate la X.A.II.001.b.

(d) 

Neutilizate;

(e) 

Neutilizate;

(f) 

Echipamente pentru „prelucrarea semnalelor” sau „îmbunătățirea imaginii”, cu o „performanță de vârf ajustată” („APP”) egală sau mai mare de 0,0128 TeraFLOPS ponderate (WT);

(g) 

Neutilizate;

(h) 

Neutilizate;

(i) 

Echipamente care conțin „echipamente de interfață terminal” care depășesc limitele menționate la X.A.III.101;

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.II.001.i, „echipamente de interfață terminal” înseamnă echipamentele la nivelul cărora informațiile intră sau ies din sistemul de telecomunicații, de exemplu telefon, dispozitiv de date, calculator etc.

(j) 

Echipamente special concepute pentru a permite interconectarea externă a „calculatoarelor digitale” sau echipamente asociate care permit comunicații de date la viteze ce depășesc 80 Mbiți/s.

Notă: X.A.II.001.j. nu supune controlului echipamentele de interconectare internă (de exemplu plăci de circuite imprimate, magistrale), echipamentele de interconectare pasivă, „controlerele de acces la rețea” sau „controlerele pentru canale de comunicație”.

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.II.001.j, „controlere pentru canale de comunicație” sunt interfața fizică care controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Acestea sunt un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

(k) 

„Calculatoare hibride”, „ansambluri electronice” și componente special concepute pentru acestea, care conțin convertoare analog-digitale, având toate caracteristicile următoare:

1. 

32 sau mai multe canale; și

2. 

O rezoluție de cel puțin 14 biți (plus bitul de semn) cu o rată de conversie de cel puțin 200 000 Hz.

X.D.II.001 

„Produse software” de verificare și validare pentru „programe”, „produse software” care permit generarea automată de „coduri sursă” și „produse software” pentru sisteme de operare care sunt special concepute pentru echipamente de „prelucrare în timp real”.

(a) 

„Produse software” de verificare și validare pentru „programe” care utilizează tehnici matematice și analitice și sunt concepute sau modificate pentru „programe” care au mai mult de 500 000 de instrucțiuni „cod sursă”;

(b) 

„Produse software” care permit generarea automată de „coduri sursă” pe baza datelor obținute online de la senzorii externi descriși în Regulamentul (UE) 2021/821; sau

(c) 

„Produse software” pentru sisteme de operare special concepute pentru echipamente de „prelucrare în timp real” care garantează un „timp global de așteptare la întrerupere” mai mic de 20 de microsecunde.

Notă tehnică: În sensul poziției X.D.II.001, „timpul global de așteptare la întrerupere” este timpul necesar unui sistem informatic pentru recunoașterea întreruperii cauzate de eveniment, pentru servirea întreruperii și pentru efectuarea unei comutări de context pe o sarcină alternativă rezidentă în memorie, care așteaptă pe întrerupere.

X.D.II.002 

„Produse software”, altele decât cele supuse controlului în temeiul poziției 4D001 ( 25 ), special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul pozițiilor 4A101 ( 26 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.II.001 sau a „produselor software” supuse controlului în temeiul poziției X.D.II.001 sau X.D.II.002.

X.E.II.002 

▼M16

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor concepute pentru „prelucrarea fluxurilor de date multiple”.

Notă tehnică: În sensul poziției X.E.II.002, „prelucrarea fluxurilor de date multiple” înseamnă o tehnică de microprograme sau de arhitectură de echipament care permite prelucrarea simultană a două sau mai multe secvențe de date sub controlul uneia sau mai multor secvențe de instrucțiuni prin mijloace precum:

▼M7

1. 

arhitecturi de date multiple cu o singură instrucțiune (SIMD), cum ar fi procesoarele matriciale sau vectoriale;

2. 

arhitecturi de date multiple cu o singură instrucțiune unică și instrucțiuni multiple (MSIMD);

3. 

arhitecturi de date multiple cu instrucțiuni multiple (MIMD), inclusiv cele care sunt strâns legate, complet legate sau slab legate; sau

4. 

rețele structurate de elemente de prelucrare, inclusiv rețelele sistolice.

Categoria III. Partea 1 – Telecomunicații

Notă: Categoria III partea 1 nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.III.101 

Echipamente de telecomunicații.

(a) 

Orice tip de echipamente de telecomunicații, care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 5A001.a ( 27 ), special concepute pentru a funcționa în afara intervalului de temperatură cuprins între 219 K (-54 °C) și 397 K (124 °C).

(b) 

Echipamente și sisteme de transmisiuni pentru telecomunicații, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, care au oricare dintre următoarele caracteristici, funcții sau elemente:

Notă: Echipamente de transmisie de telecomunicații:

(a) 

Clasificate după cum urmează sau combinații ale acestora:

1. 

Echipamente radio (de exemplu emițătoare, receptoare și transmițătoare);

2. 

Echipamente terminale de linie;

3. 

Echipamente amplificatoare intermediare;

4. 

Echipamente repetoare;

5. 

Echipamente de regenerare;

6. 

Convertoare de cod (transcodori);

7. 

Echipamente multiplex (inclusiv multiplex statistic);

8. 

Modulatoare/demodulatoare (modemuri);

9. 

Echipamente Transmultiplex (a se vedea Rec. G701 a CCITT);

10. 

Echipamente de interconexiune digitale „controlate de un program stocat”;

11. 

„Gateway-uri” și punți;

12. 

„Unități de acces la mediu”; și

(b) 

Concepute pentru a fi utilizate în comunicații cu un singur canal sau cu mai multe canale prin oricare din următoarele:

1. 

Fir (linie);

2. 

Cablu coaxial;

3. 

Cablu de fibră optică;

4. 

Radiație electromagnetică; sau

5. 

Propagarea subacvatică a undelor acustice.

1. 

Utilizează tehnici digitale, inclusiv prelucrarea digitală a semnalelor analogice, și sunt concepute să funcționeze la o „viteză de transfer digital” la cel mai înalt nivel multiplex care depășește 45 Mbit/s sau la o „viteză totală de transfer digital” care depășește 90 Mbit/s;

Notă: X.A.III.101.b.1 nu supune controlului echipamentele special concepute pentru a fi integrate și operate în orice sistem prin satelit pentru uz civil.

2. 

Modemuri care utilizează „lărgimea de bandă pentru un canal de voce” cu o „viteză binară” care depășește 9 600 biți pe secundă;

3. 

Sunt echipamente de interconexiune digitală „controlate de un program stocat” cu o „viteză de transfer digital” care depășește 8,5 Mbit/s per port.

4. 

Sunt echipamente care conțin oricare din următoarele elemente:

(a) 

„Controlere de acces la rețea” și mediul lor comun aferent cu o „viteză de transfer digital” care depășește 33 Mbit/s; sau

(b) 

„Controlere de canale de comunicații” cu o ieșire digitală având o „viteză binară” care depășește 64 000 biți/s pe canal;

Notă: În cazul în care un echipament necontrolat conține un „controler de acces la rețea”, acesta nu poate avea niciun tip de interfață de telecomunicații, cu excepția celor descrise, dar nesupuse controlului în temeiul poziției X.A.III.101.b.4.

5. 

Care utilizează un „laser” și au oricare din următoarele caracteristici:

(a) 

O lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 000  nm; sau

(b) 

Utilizează tehnici analogice și au o lărgime de bandă care depășește 45 MHz;

(c) 

Utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerente (denumite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine);

(d) 

Utilizează tehnici de multiplexare prin divizarea lungimii de undă; sau

(e) 

Realizează „amplificare optică”;

6. 

Funcționează la frecvențe de intrare sau de ieșire ce depășesc:

(a) 

31 GHz pentru aplicațiile stațiilor terestre de comunicații prin satelit; sau

(b) 

26,5 GHz pentru alte aplicații;

Notă: X.A.III.101.b.6 nu supune controlului echipamentele pentru uz civil dacă acestea sunt conforme cu o bandă alocată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) între 26,5 GHz și 31 GHz.

7. 

Sunt echipamente radio care utilizează oricare din următoarele elemente:

(a) 

Tehnici de modulație a amplitudinii în cuadratură (QAM) peste nivelul 4, dacă „viteza totală de transfer digital” depășește 8,5 Mbit/s;

(b) 

Tehnici QAM peste nivelul 16, dacă „viteza totală de transfer digital” este mai mică sau egală cu 8,5 Mbit/s;

(c) 

Alte tehnici de modulare digitală și au o „eficiență spectrală” care depășește 3 biți/s/Hz; sau

(d) 

Funcționează în banda de frecvență 1,5 MHz - 87,5 MHz și încorporează tehnici adaptive care realizează o suprimare mai mare de 15 dB a semnalului de interferență.

Note: 

1. 

X.A.III.101.b.7 nu supune controlului echipamentele special concepute pentru a fi integrate și operate în orice sistem prin satelit pentru uz civil.

2. 

X.A.III.101.b.7 nu supune controlului echipamentele de relee destinate să funcționeze într-o bandă alocată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT):

(a) 

Având oricare dintre caracteristicile următoare:

1. 

Nu depășesc 960 MHz; sau

2. 

Au o „viteză totală de transfer digital” de maximum 8,5 Mbit/s; și

(b) 

Au o „eficiență spectrală” de maximum 4 biți/s/Hz.

(c) 

Echipamente de comutație „controlate de un program stocat” și sisteme de semnalizare aferente, având oricare dintre următoarele caracteristici, funcții sau elemente, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

Notă: Multiplexoarele statistice cu intrare digitală și ieșire digitală care asigură comutarea sunt tratate drept comutatoare „controlate de un program stocat”.

1. 

Echipamente sau sisteme de „comutare a datelor (mesajelor)” concepute pentru „funcționarea în mod pachet”, ansambluri electronice și componente ale acestora, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

2. 

Neutilizate;

3. 

Rutarea sau comutarea pachetelor „datagram”;

Notă: X.A.III.101.c.3 nu supune controlului rețelele care se limitează la utilizarea exclusivă a „controlerelor de acces la rețea” sau chiar la „controlerele de acces la rețea”.

4. 

Neutilizate;

5. 

Prioritate pe mai multe niveluri și preempțiune pentru comutarea circuitelor;

Notă: X.A.III.101.c.5 nu supune controlului preempțiunea apelurilor la un singur nivel.

6. 

Concepute pentru transferul automat al apelurilor radio celulare către alte comutatoare celulare sau pentru conectarea automată la o bază de date centralizată a abonaților comună mai multor comutatoare;

7. 

Conțin echipamente de interconexiune digitală „controlate de un program stocat” cu o „viteză de transfer digital” care depășește 8,5 Mbit/s per port.

8. 

„Semnalizarea pe canal comun” care funcționează în modul de funcționare neasociat sau cvasiasociat;

9. 

„Rutare adaptativă dinamică”;

10. 

Sunt comutatoare de pachete, comutatoare de circuite și routere cu porturi sau linii care depășesc oricare dintre următoarele:

(a) 

O „viteză binară” de 64 000 biți/s pe canal pentru un „controler pentru canal de comunicații”; sau

Notă: X.A.III.101.c.10.a nu supune controlului legăturile compozite multiplex compuse numai din canale de comunicare care nu sunt supuse controlului în mod individual în temeiul poziției X.A.III.101.b.1.

(b) 

O „viteză de transfer digital” de 33 Mbit/s pentru un „controler de acces la rețea” și mediile comune aferente;

Notă: X.A.III.101.c.10 nu supune controlului comutatoarele de pachete sau routerele cu porturi sau linii care nu depășesc limitele menționate la X.A.III.101.c.10.

11. 

„Comutare optică”;

12. 

Utilizează „tehnici de mod de transfer asincron” („ATM”).

(d) 

Fibre optice și cabluri din fibre optice cu o lungime mai mare de 50 m, concepute pentru funcționarea monomod;

(e) 

Comandă centralizată a rețelei care prezintă toate caracteristicile următoare:

1. 

Primește date de la noduri; și

2. 

Prelucrează aceste date pentru a asigura controlul traficului care nu necesită decizii din partea operatorului, realizând astfel o „rutare adaptativă dinamică”;

Nota 1: X.A.III.101.e nu include cazurile în care rutarea deciziilor este decisă pe baza unor informații predefinite.

Nota 2: X.A.III.101.e nu exclude controlul traficului în funcție de previziunile statistice ale condițiilor de trafic.

(f) 

Antene în rețea fazată, care funcționează la peste 10,5 GHz, care conțin elemente active și componente distribuite și care sunt concepute pentru a permite controlul electronic al modelării și orientării fasciculului, cu excepția sistemelor de aterizare cu instrumente care respectă standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) [sisteme de aterizare cu microunde (MLS)].

(g) 

Echipamente de comunicații mobile altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, ansambluri electronice și componente ale acestora; sau

(h) 

Echipamente de comunicații prin releu concepute pentru utilizare la frecvențe mai mari sau egale cu 19,7 GHz și componente ale acestora, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.III.101:

1) 

„Mod de transfer asincron” („ATM”) este un mod de transfer în care informațiile sunt organizate în celule; acesta este asincron, în sensul că recurența celulelor depinde de viteza de biți necesară sau instantanee.

2) 

„Lărgime de bandă pentru un canal de voce” înseamnă echipamente de comunicații de date concepute să funcționeze pe un canal de voce de 3 100  Hz, astfel cum sunt definite în Recomandarea G.151. a CCITT.

3) 

„Controler pentru canal de comunicații” este interfața fizică care controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

4) 

„Datagramă” este o entitate de date autonomă și independentă, care conține suficiente informații pentru a fi direcționată de la echipamentul terminal de date sursă la cel de destinație fără a se baza pe schimburi anterioare între echipamentul terminal de date sursă și cel de destinație și rețeaua de transport.

5) 

„Selecție rapidă” este un serviciu aplicabil apelurilor virtuale, care permite echipamentelor terminale de date să extindă posibilitatea de a transmite date în „pachete” de alocare și eliberare a canalului de comunicație dincolo de capacitățile de bază ale unui apel virtual.

6) 

„Gateway” este funcția, realizată prin orice combinație de echipamente și „produse software”, de a efectua conversia convențiilor de reprezentare, prelucrare sau comunicare a informațiilor utilizate într-un sistem în convențiile corespunzătoare, dar diferite utilizate în alt sistem.

7) 

„Rețeaua digitală de servicii integrate” (ISDN) este o rețea digitală unificată de la un capăt la altul, în care datele provenite de la toate tipurile de comunicații (de exemplu voce, text, date, imagini statice și imagini în mișcare) sunt transmise dintr-un port (terminal) în schimb (comutare) printr-o singură linie de acces către și de la abonat.

8) 

„Pachet” este un grup de biți care include date și semnale de control al apelului care sunt comutate ca un întreg compozit. Datele, semnalele de control al apelului și eventualele informații privind controlul erorilor sunt dispuse într-un format specificat.

9) 

„Semnalizarea pe canal comun” înseamnă transmiterea de informații de control (semnalizarea) printr-un canal separat de cel utilizat pentru mesaje. În general, canalul de semnalizare controlează mai multe canale de transmitere a mesajelor.

10) 

„Viteză binară” înseamnă viteza definită în Recomandările UIT 53-36, având în vedere că, pentru modularea non-binară, baud și biți/secundă nu sunt egale. Biții pentru funcțiile de codificare, de verificare și de sincronizare se includ.

11) 

„Rutare adaptativă dinamică” înseamnă rerutarea traficului pe baza detectării și a analizei condițiilor efective ale rețelei la momentul respectiv.

12) 

„Unitate de acces la mediu” înseamnă echipamente care conțin una sau mai multe interfețe de comunicare („controler de acces la rețea”, „controler pentru canal de comunicații”, modem sau magistrală) destinate să conecteze echipamentele terminale la o rețea.

13) 

„Eficiența spectrală” este „viteza de transfer digital” [biți/s] / lățimea de bandă a spectrului la 6 dB în Hz.

14) 

„Controlat de un program stocat” înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate electronic pe care un procesor le poate executa pentru a dirija îndeplinirea unor funcții prestabilite. Notă: Echipamentul poate fi „controlat de un program stocat” indiferent dacă stocarea este internă sau externă echipamentului.

X.B.III.101 

Echipamente de testare pentru telecomunicații, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.C.III.101 

Semifabricate din sticlă sau din orice alt material optimizat pentru fabricarea fibrelor optice supuse controlului în temeiul poziției X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul pozițiilor X.A.III.101 și X.B.III.101 și produse software de rutare adaptativă dinamică, după cum urmează:

(a) 

„Produse software”, altele decât cele executabile automat, special concepute pentru „rutare adaptativă dinamică”.

(b) 

Neutilizate;

X.E.III.101 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.III.101 sau X.B.III.101 sau a „produselor software” supuse controlului în temeiul poziției X.D.III.101, precum și a altor „tehnologii”, după cum urmează:

(a) 

Tehnologii „specifice”, după cum urmează:

1. 

„Tehnologii” pentru prelucrarea și aplicarea de straturi de acoperire pe fibrele optice, „special concepute” pentru a le face adecvate pentru utilizarea subacvatică;

2. 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea” echipamentelor care utilizează tehnici de „ierarhie digitală sincronă” (SDH) sau de „rețea optică sincronă” (SONET).

Notă tehnică: În sensul poziției X.E.III.101:

1) 

„ierarhie digitală sincronă” (SDH) este o ierarhie digitală care oferă un mijloc de a gestiona, a multiplexa și a accesa diferite forme de trafic digital utilizând un format de transmisie sincronă pe diferite tipuri de suporturi. Formatul se bazează pe modulul de transport sincron (STM) care este definit în Recomandările G.703, G.707, G.708, G.709 ale CCITT și în alte recomandări ale CCITT care nu au fost încă publicate. Nivelul 1 al SDH este de 155,52 Mbps.

2) 

„Rețea optică sincronă” (SONET) este o rețea care oferă un mijloc de a gestiona, a multiplexa și a accesa diferite forme de trafic digital utilizând un format de transmisie sincronă pe suport de fibră optică. Formatul este versiunea din America de Nord a SDH și utilizează, de asemenea, modulul de transport sincron (STM), utilizând însă semnalul de transport sincron (STS) ca modul de transport de bază cu un nivel 1 de 51,81 Mbps. Standardele SONET sunt integrate în standardele referitoare la SDH.

Categoria III. Partea 2 - Securitatea informațiilor

Notă: Categoria III partea 2 nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.III.201 

Echipamente, după cum urmează:

(a) 

Neutilizate;

(b) 

Neutilizate;

(c) 

Produse clasificate drept produse de criptare destinate pieței de masă, în conformitate cu Nota privind criptografia – Nota 3 la categoria 5, partea 2 ( 28 ).

X.D.III.201 

„Produse software” pentru „securitatea informațiilor”, după cum urmează:

Notă: Această poziție nu supune controlului „produsele software” concepute sau modificate pentru a asigura protecție împotriva atacurilor informatice răuvoitoare ce provoacă daune, de exemplu împotriva virusurilor, în cazul cărora utilizarea „criptografiei” se limitează la autentificarea, semnătura digitală și/sau decriptarea datelor sau a fișierelor.

(a) 

Neutilizate;

(b) 

Neutilizat;

(c) 

„Produse software” clasificate drept produse software de criptare destinate pieței de masă, în conformitate cu Nota privind criptografia – Nota 3 la categoria 5, partea 2 ( 29 ).

X.E.III.201 

„Tehnologii” pentru „securitatea informațiilor”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, după cum urmează:

(a) 

Neutilizate;

(b) 

„Tehnologii”, altele decât cele specificat în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru „utilizarea” produselor destinate pieței de masă supuse controlului în temeiul poziției X.A.III.201.c sau a „produselor software” destinate pieței de masă supuse controlului în temeiul poziției X.D.III.201.c.

Categoria IV – Senzori și lasere

X.A.IV.001 

Echipamente acustice marine sau terestre, capabile să detecteze sau să localizeze obiecte sau caracteristici subacvatice sau să identifice poziția navelor de suprafață sau a vehiculelor subacvatice; și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 

Senzori optici, după cum urmează:

(a) 

tuburi intensificatoare de imagine și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1. 

tuburi intensificatoare de imagine având toate caracteristicile următoare:

(a) 

un răspuns de vârf în gama de lungimi de undă ce depășesc 400 nm, dar nu depășesc 1 050 nm;

(b) 

o placă microcanal pentru amplificarea electronică a imaginii cu un pas al rețelei (distanța între centre) de mai puțin de 25 de micrometri; și

(c) 

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

fotocatozi S-20, S-25 sau multialcalini; sau

2. 

fotocatozi GaAs sau GaInAs (cu arsenură de galiu sau cu arsenură de galiu-indiu);

2. 

plăci microcanal special concepute, care au ambele caracteristici următoare:

(a) 

15 000 sau mai multe tuburi goale pe fiecare placă; și

(b) 

pasul rețelei (distanța între centre) de mai puțin de 25 de micrometri.

(b) 

Echipament de formare a imaginii cu „vedere directă”, care funcționează în spectrul vizibil sau infraroșu, încorporând tuburi intensificatoare de imagine și având caracteristicile enumerate la poziția X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 

Camere de luat vederi, după cum urmează:

(a) 

Camere de luat vederi care îndeplinesc criteriile prevăzute în nota 3 la 6A003.b.4 ( 30 ).

(b) 

Neutilizate;

X.A.IV.004 

Optică, după cum urmează:

(a) 

Filtre optice:

1. 

Pentru lungimi de undă mai mari de 250 nm, formate din acoperiri optice multistrat și având oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

Lărgimi de bandă egale sau mai mici de 1 nm lărgime la jumătatea intensității (FWHI) și o transmisie de vârf de 90 % sau mai mare; sau

(b) 

Lărgimi de bandă egale sau mai mici de 0,1 nm FWHI și o transmisie de vârf de 50 % sau mai mare;

Notă: X.A.IV.004 nu supune controlului filtrele optice cu goluri de aer fixe sau filtrele de tip Lyot.

2. 

Pentru lungimile de undă mai mari de 250 nm și care au toate caracteristicile următoare:

(a) 

sunt acordabile în gama spectrală de 500 nm sau mai mare;

(b) 

au un filtru trece-bandă optic instantaneu de 1,25 nm sau mai mic;

(c) 

au o lungime de undă resetabilă într-un interval de 0,1 ms, cu o precizie de 1 nm sau mai bună în gama spectrală acordabilă; și

(d) 

o transmisie de vârf simplă de 91 % sau mai mare;

3. 

Comutatoare (filtre) de opacitate optică cu un câmp de vedere de 30 ° sau mai mare și un timp de răspuns mai mic sau egal cu 1 ns;

(b) 

Cablu din ‘fibre fluorurate’ sau fibre optice pentru acesta, cu o atenuare mai mică de 4 dB/km în gama de lungimi de undă ce depășesc 1 000 nm, dar nu depășesc 3 000  nm.

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.IV.004.b, „fibrele fluorurate” sunt fibre fabricate din compuși fluorurați în vrac.

X.A.IV.005 

„Lasere”, după cum urmează:

(a) 

„lasere” cu dioxid de carbon (CO2), care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. 

o putere de ieșire CW care depășește 10 kW;

2. 

o ieșire în impulsuri cu o „durată a impulsului” care depășește 10 μs; și

(a) 

o putere medie de ieșire care depășește 10 kW; sau

(b) 

o „putere de vârf” a impulsului care depășește 100 kW; sau

3. 

o ieșire în impulsuri cu o „durată a impulsului” egală cu 10 μs sau mai mică; și

(a) 

o energie în impulsuri care depășește 5 J/impuls și o „putere de vârf” care depășește 2,5 kW; sau

(b) 

o putere medie de ieșire care depășește 2,5 kW;

(b) 

Lasere cu semiconductori, după cum urmează:

1. 

„lasere” cu semiconductori monomodali transversali individuali, care au următoarele caracteristici:

(a) 

o putere medie de ieșire care depășește 100 mW; sau

(b) 

o lungime de undă care depășește 1 050 nm;

2. 

„Lasere” cu semiconductori multimodali transversali individuali sau rețele formate din „lasere” cu semiconductori individuale cu o lungime de undă care depășește 1 050 nm;

(c) 

„Lasere” cu rubin cu o energie de ieșire care depășește 20 J/impuls;

(d) 

„Lasere în impulsuri” care nu sunt „acordabile”, cu o lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 1 150  nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. 

o „durată a impulsului” egală cu 1 ns sau mai mare, dar care nu depășește 1 μs și având oricare dintre caracteristicile următoare:

(a) 

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

un „randament la priză” care depășește 12 % și o „putere medie de ieșire” care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

2. 

o „putere medie de ieșire» care depășește 20 W; sau

(b) 

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

un „randament la priză” care depășește 18 % și o „putere medie de ieșire” care depășește 30 W;

2. 

o „putere de vârf” care depășește 200 MW; sau

3. 

o „putere medie de ieșire” care depășește 50 W; sau

2. 

o „durată a impulsului” care depășește 1 μs și având oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

un „randament la priză” care depășește 12 % și o „putere medie de ieșire” care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

2. 

o „putere medie de ieșire” care depășește 20 W; sau

(b) 

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

un „randament la priză” care depășește 18 % și o „putere medie de ieșire” care depășește 30 W; sau

2. 

o „putere medie de ieșire” care depășește 500 W;

(e) 

„lasere” cu funcționare în undă continuă (CW) care nu sunt „acordabile”, cu o lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 1 150  nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. 

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

un „randament la priză” care depășește 12 % și o „putere medie de ieșire” care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

(b) 

o „putere medie de ieșire” care depășește 50 W; sau

2. 

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

un „randament la priză” care depășește 18 % și o „putere medie de ieșire” care depășește 30 W; sau

(b) 

o „putere medie de ieșire” care depășește 500 W;

Notă: X.A.IV.005.e.2.b. nu supune controlului „laserele” de uz industrial „multimod transversale”, cu o putere de ieșire mai mică sau egală cu 2 kW, cu o masă totală mai mare de 1 200  kg. În sensul prezentei note, masa totală include toate componentele necesare pentru funcționarea „laserului”, de exemplu, sursa de alimentare a acestuia, schimbătorul de căldură, dar exclude elementele optice externe necesare pentru condiționarea fasciculului și/sau direcționarea acestuia.

(f) 

„Lasere” care nu sunt „acordabile”, cu o lungime de undă care depășește 1 400  nm, dar nu depășește 1 555  nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1. 

o energie de ieșire care depășește 100 mJ/impuls și o „putere de vârf” a impulsului care depășește 1 W; sau

2. 

o putere de ieșire medie sau în undă continuă care depășește 1 W;

(g) 

„Lasere” cu electroni liberi.

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.IV.005, „randamentul la priză” este definit ca fiind raportul dintre puterea de ieșire a „laserului” (sau „puterea de ieșire medie”) și puterea electrică de intrare totală, necesară pentru funcționarea „laserului”, inclusiv sursa de alimentare/condiționarea și condiționarea termică/schimbătorul de căldură.

X.A.IV.006 

„Magnetometre”, senzori electromagnetici „superconductori” și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) 

„Magnetometre”, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, având o „sensibilitate” mai mică (mai bună) de 1,0 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz.

Notă tehnică: În sensul poziției X.A.IV.006.a, „sensibilitatea” (nivelul de zgomot) este media pătratică a zgomotului de fond limitat de dispozitiv, care este semnalul cel mai slab ce poate fi măsurat.

(b) 

Senzori electromagnetici „superconductori”, componente fabricate din materiale „superconductoare”:

1. 

concepuți să funcționeze la temperaturi sub „temperatura critică” a cel puțin unuia dintre constituenții lor „superconductori” [inclusiv dispozitivele cu efect Josephson sau dispozitivele „superconductoare” cu interferență cuantică (SQUIDS)];

2. 

concepuți pentru detectarea variațiilor de câmp electromagnetic la frecvențe de 1 KHz sau mai mici; și

3. 

care au oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

încorporează SQUIDS-uri cu film subțire cu o dimensiune minimă a elementului de mai puțin de 2 μm și cu circuite conexe de cuplare a intrării și a ieșirii;

(b) 

sunt concepuți să funcționeze cu o rată de variație a câmpului magnetic ce depășește 1 x 106 cuante de flux magnetic pe secundă;

(c) 

sunt concepuți să funcționeze fără ecranare magnetică în câmpul magnetic terestru ambiant; sau

(d) 

au un coeficient de temperatură de mai puțin (mai mic) de 0,1 cuante de flux magnetic/grad Kelvin.

X.A.IV.007 

Gravimetre pentru uz terestru, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:

(a) 

cu o precizie statică mai mică (mai bună) de 100 μGal; sau

(b) 

de tip cu element cu cuarț (Worden).

X.A.IV.008 

Sisteme radar, echipamente radar și „componente” radar principale, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, precum și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

(a) 

Echipamente radar aeropurtate, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, precum și componente special concepute pentru acestea;

(b) 

Radare „laser”„calificate pentru utilizări spațiale” sau echipamente de detectare și măsurare a distanței cu ajutorul razei coerente (LIDAR), special concepute pentru topografie sau pentru observație meteorologică.

(c) 

Sisteme de formare a imaginii radar cu vizibilitate sporită cu unde milimetrice, special concepute pentru aeronavele cu aripi rotative și care au toate caracteristicile următoare:

1. 

sunt capabile să funcționeze la o frecvență de 94 GHz;

2. 

au o putere medie de ieșire mai mică de 20 mW;

3. 

au o lățime a fasciculului radar de 1 grad; și

4. 

au o gamă de operare egală sau mai mare de 1 500  m.

X.A.IV.009 

Echipamente de prelucrare specifice, după cum urmează:

(a) 

Echipamente de detecție seismică care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției X.A.IV.009.c.

(b) 

Camere TV rezistente la radiații, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

(c) 

Sisteme de detecție a intruziunii seismice care detectează, clasifică și stabilesc influența asupra sursei unui semnal detectat.

X.B.IV.001 

Echipamente, inclusiv scule, matrițe, dispozitive de fixare sau măsurare și alte componente și accesorii pentru acestea, special concepute sau modificate pentru oricare din următoarele:

(a) 

Pentru fabricarea sau inspecția:

1. 

undulatorilor magnetici (wiggler) pentru „lasere” cu electroni liberi;

2. 

fotoinjectorilor pentru „lasere” cu electroni liberi;

(b) 

Pentru reglarea câmpului magnetic longitudinal al „laserelor” cu electroni liberi, la toleranțele necesare.

X.C.IV.001 

Fibre de detecție optică modificate structural pentru a avea o „lungime a bătăii” mai mică de 500 mm (fibre cu birefringență ridicată) sau materiale pentru senzori optici care nu sunt descrise la poziția 6C002.b ( 31 ) și care au un conținut de zinc mai mare sau egal cu 6 % din ‘fracția molară’.

Notă tehnică: În sensul poziției X.C.IV.001:

1) 

„Fracția molară” este definită ca raportul dintre molii de ZnTe și suma molilor de CdTe și ZnTe prezenți în cristal.

2) 

„Lungimea bătăii” este distanța la care trebuie să treacă două semnale polarizate ortogonal, inițial în fază, pentru a obține o diferență de fază radiană de 2 Pi.

X.C.IV.002 

Materiale optice, după cum urmează:

(a) 

Materiale cu absorbție optică redusă, după cum urmează:

1. 

Compuși fluorurați în vrac care conțin ingrediente cu o puritate de 99,999 % sau mai bună; sau

Notă: X.C.IV.002.a.1 supune controlului fluorurile de zirconiu sau de aluminiu și derivații.

2. 

Sticlă fluorurată în vrac, fabricată din compuși supuși controlului în temeiul poziției 6C004.e.1 ( 32 );

(b) 

„Semifabricate de fibre optice” fabricate din compuși fluorurați în vrac care conțin ingrediente cu o puritate de 99,999 % sau mai bună, „special concepute” pentru fabricarea „fibrelor fluorurate” supuse controlului în temeiul poziției X.A.IV.004.b.

Notă tehnică: În sensul poziției X.C.IV.002:

1) 

„Fibrele fluorurate” sunt fibre fabricate din compuși fluorurați în vrac.

2) 

„Semifabricatele de fibre optice” sunt bare, blocuri sau vergele din sticlă, plastic sau alte materiale care au fost prelucrate special pentru a fi folosite la fabricarea fibrelor optice. Caracteristicile semifabricatului determină parametrii de bază ai fibrelor optice trase rezultate.

X.D.IV.001 

„Produse software”, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, special concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului în temeiul poziției 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 sau X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

„Produse software” special concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția» echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.IV.002, X.A.IV.004 sau X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Alte „produse software», după cum urmează:

(a) 

„Programe” de aplicații „software” pentru controlul traficului aerian (ATC) găzduite pe calculatoare de uz general situate în centrele de control al traficului aerian și capabile să transmită automat date radar referitoare la ținte provenind de la radare primare [dacă nu sunt corelate cu date provenind de la radare secundare de supraveghere (SSR)] de la centrul ATC gazdă către un alt centru ATC.

(b) 

„Produse software” special concepute pentru sistemele de detecție a intruziunii seismice controlate în temeiul poziției X.A.IV.009.c.

(c) 

„Cod sursă” special conceput pentru sistemele de detecție a intruziunii seismice controlate în temeiul poziției X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 sau X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente, materiale sau „produse software” supuse controlului în temeiul X.A.IV.002, X.A.IV.004 sau X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 sau X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Alte „tehnologii”, după cum urmează:

(a) 

Tehnologii de fabricație optică pentru producția în serie a componentelor optice la o rată anuală mai mare de 10 m2 de suprafață pe orice axă, care au toate caracteristicile următoare:

1. 

o suprafață care depășește 1 m2; și

2. 

o curbură a suprafeței care depășește λ/10 (rms) la lungimea de undă proiectată;

(b) 

„Tehnologii” pentru filtre optice cu o lărgime de bandă mai mică sau egală cu 10 nm, un câmp de vedere (FOV) care depășește 40 °și o rezoluție care depășește 0,75 perechi de linii pe miliradian;

(c) 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de camere de luat vederi supuse controlului în temeiul poziției X.A.IV.003;

(d) 

„Tehnologii” necesare pentru „dezvoltarea” sau „producția” de „magnetometre” netriaxiale cu sondă magnometrică sau sisteme „magnometrice” netriaxiale cu sondă magnometrică, având oricare din următoarele caracteristici:

1. 

o „sensibilitate” mai mică (mai bună) de 0,05 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe mai mici de 1 Hz; sau

2. 

o „sensibilitate” mai mică (mai bună) de 1 x 10-3 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe de 1 Hz sau mai mari.

(e) 

„Tehnologii” necesare pentru „dezvoltarea” sau „producția” dispozitivelor de conversie ascendentă a radiației infraroșii, având toate caracteristicile următoare:

1. 

un răspuns în gama de lungimi de undă care depășește 700 nm, dar nu depășește 1 500 nm; și

2. 

o combinație de fotodetector cu infraroșu, diodă emițătoare de lumină (OLED) și nanocristal pentru conversia luminii infraroșii în lumină vizibilă.

Notă tehnică: În sensul poziției X.E.IV.003, „sensibilitatea” (sau nivelul de zgomot) este media pătratică a zgomotului de fond limitat de dispozitiv, care este semnalul cel mai slab ce poate fi măsurat.

Categoria V – Navigație și avionică

X.A.V.001 

Echipamente de comunicații aeriene, toate sistemele de navigație inerțiale ale aeronavelor și alte echipamente de avionică, inclusiv componente, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Nota 1: Poziția X.A.V.001. nu supune controlului căștile sau microfoanele.

Nota 2: Poziția X.A.V.001. nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.B.V.001 

Alte echipamente special concepute pentru testarea, inspecția sau „producția” de echipamente de navigație și de avionică.

X.D.V.001 

„Produse software”, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor de navigație, de comunicare aeriană și a altor echipamente de avionică.

X.E.V.001 

„Tehnologii”, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor de navigație, de comunicare aeriană și a altor echipamente de avionică.

Categoria VI – Marină

X.A.VI.001 

Nave, sisteme sau echipamente maritime și componente special concepute pentru acestea, precum și componente și accesorii, după cum urmează:

(a) 

sisteme de vizionare subacvatică, după cum urmează:

1. 

sisteme de televiziune (cuprinzând camere de luat vederi, echipamente de supraveghere și de transmitere de semnale) având o rezoluție limită, măsurată în aer, mai mare de 500 de linii și special concepute sau modificate pentru a funcționa comandate de la distanță cu un vehicul submersibil; sau

2. 

camere de televiziune subacvatice cu o rezoluție limită, măsurată în aer, mai mare de 700 linii;

Notă tehnică: În televiziune, rezoluția limită este o măsură a rezoluției orizontale exprimată de obicei ca numărul maxim de linii pe înălțimea imaginii, determinată în diagrama test, folosind standardul IEEE 208/1960 sau orice standard echivalent.

(b) 

Camere fotografice special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatică, utilizând un format de film de 35 mm sau mai mare și care au focalizare automată sau la distanță, „special concepute” pentru utilizare subacvatică;

(c) 

Sisteme de lumină stroboscopice, special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatică, capabile să elibereze o energie luminoasă mai mare de 300 J/flash;

(d) 

Alte echipamente pentru camere subacvatice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(e) 

Neutilizate;

(f) 

Nave (de suprafață sau subacvatice), inclusiv ambarcațiuni pneumatice și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

Notă: Poziția X.A.VI.001.f nu supune controlului navele aflate în sejur temporar, utilizate pentru transportul privat sau pentru transportul pasagerilor ori al mărfurilor dinspre sau pe teritoriul vamal al Uniunii.

(g) 

Motoare navale (inboard și outboard) și motoare submarine și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(h) 

Aparate de respirație subacvatice autonome (echipamente de scufundare) și accesorii pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(i) 

Veste de salvare, cartușe de umflare, centuri de lestare și computere de scufundare;

Notă: Poziția X.A.VI.001.i nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

(j) 

Lumini subacvatice și echipamente de propulsie;

Notă: Poziția X.A.VI.001.j nu supune controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

(k) 

Compresoare de aer și sisteme de filtrare special concepute pentru umplerea cilindrilor cu aer;

X.D.VI.001 

„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

„Produse software” special concepute pentru operarea vehiculelor submersibile fără pilot utilizate în industria petrolului și a gazelor.

X.E.VI.001 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de echipamente supuse controlului în temeiul poziției X.A.VI.001;

Categoria VII – Aerospațiale și propulsie

X.A.VII.001 

▼M11

Motoare diesel și tractoare, precum și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821:

▼M7

(a) 

Motoare diesel, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru camioane, tractoare și aplicații auto, având o putere totală de ieșire de 298kW sau mai mare.

(b) 

Tractoare cu roți destinate utilizării în afara drumurilor publice, cu o capacitate de transport de 9 t sau mai mare; și componente principale și accesorii special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

(c) 

Tractoare rutiere pentru semiremorci, cu axe spate simple sau tandem, cu o putere de 9 t/osie sau mai mare și componente principale special concepute pentru acestea.

Notă: Pozițiile X.A.VII.001.b și X.A.VII.001.c nu supun controlului vehiculele aflate în sejur temporar, utilizate pentru transportul privat sau pentru transportul pasagerilor ori al mărfurilor dinspre sau pe teritoriul vamal al Uniunii.

X.A.VII.002 

Motoare de tip turbină cu gaz, precum și componente, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

(a) 

Neutilizate.

(b) 

Neutilizate.

(c) 

▼M11

Motoare aeronautice de tip turbină cu gaz și componente special concepute pentru acestea;

▼M7

Notă: X.A.VII.002.c nu supune controlului motoarele aeronautice de tip turbină cu gaz destinate utilizării pentru „aeronave” civile și care au fost utilizate la „aeronave” civile veritabile de mai mult de opt ani. În cazul în care sunt utilizate la „aeronave” civile veritabile de mai mult de opt ani, a se vedea ANEXA XI.

(d) 

Neutilizate.

(e) 

Echipamente de respirație pentru aeronave presurizate, special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.B.VII.001 

Echipamente de testare cu vibrații și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă: Poziția X.B.VII.001. supune controlului numai echipamentele pentru „dezvoltare” sau „producție”. Poziția respectivă nu supune controlului sistemele de monitorizare a stării.

X.B.VII.002 

„Echipamente”, utilaje sau dispozitive de fixare special concepute pentru fabricarea sau măsurarea paletelor mobile, fixe sau a capacelor turnate ale turbinelor cu gaz, după cum urmează:

(a) 

Echipamente automatizate care utilizează metode nemecanice de măsurare a grosimii peretelui paletelor;

(b) 

Utilaje, dispozitive de fixare sau echipamente de măsurare pentru procesele de găurire cu „laser”, cu jet de apă, prin uzinaj electrochimic (ECM) sau prin electroeroziune (EDM) supuse controlului în temeiul poziției 9E003.c ( 34 );

(c) 

Echipamente de percolare a miezurilor ceramice;

(d) 

Echipamente sau utilaje de producție a miezurilor ceramice;

(e) 

Echipamente de pregătire a modelelor din ceară pentru învelișuri ceramice;

(f) 

Echipamente de fuziune sau ardere a învelișurilor ceramice.

X.D.VII.001 

„Produse software”, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, special concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.VII.001 sau X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

„Produse software” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de echipamente supuse controlului în temeiul poziției X.A.VII.002 sau X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

„Tehnologii”, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru „dezvoltarea” sau „producția” sau „utilizarea” echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.VII.001 sau X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

„Tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de echipamente supuse controlului în temeiul poziției X.A.VII.002 sau X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Alte „tehnologii”, care nu sunt descrise la poziția 9E003 ( 35 ), după cum urmează:

(a) 

Sisteme de control al jocului de la vârful paletelor rotorului, care utilizează „tehnologii” de compensare activă a acoperirii, limitată la o bază de date de proiectare și dezvoltare; sau

(b) 

Rulmenți cu gaz pentru ansamblurile de rotoare ale motoarelor cu turbină de gaz.

▼M13

Categoria VIII – Articole diverse

X.A.VIII.001 Echipamente pentru producția sau explorarea petrolului, după cum urmează:

a. 

Echipament de măsurare integrat în capul de foraj, inclusiv sisteme de navigație inerțială pentru măsurare în timpul forării (MWD);

b. 

Sisteme de monitorizare a gazelor și detectoarele aferente, concepute pentru funcționare continuă și detectarea hidrogenului sulfurat;

c. 

Echipamente pentru măsurători seismice, inclusiv echipamente care utilizează reflexia undelor seismice și vibratoare seismice;

d. 

Ecosonare pentru straturile sedimentare.

X.A.VIII.002 Echipamente, «ansambluri electronice» și componente, special concepute pentru calculatoarele cuantice, echipamentele electronice cuantice, senzorii cuantici, unitățile de procesare cuantice, circuitele cu qubiți, dispozitivele cu qubiți sau sistemele radar cuantice, inclusiv celulele Pockels.

Nota 1: Calculatoarele cuantice efectuează calcule care utilizează proprietățile colective ale stărilor cuantice, cum ar fi superpoziția, interferența și inseparabilitatea.

Nota 2: Unitățile, circuitele și dispozitivele includ, fără a se limita la acestea, circuite supraconductoare, procese de «călire cuantică» (Quantum annealing), capcane ionice, interacțiune fotonică, siliciu/spin, atomi reci.

X.A.VIII.003 Microscoape, echipamente aferente și detectoare, după cum urmează:

a. 

Microscoape electronice cu scanare (SEM);

b. 

Microscoape Auger cu scanare;

c. 

Microscoape electronice cu transmisie (TEM);

d. 

Microscoape de forță atomică (AFM);

e. 

Microscoape de forță cu scanare (SFM);

f. 

Echipamente și detectoare special concepute pentru a fi folosite cu microscoapele prevăzute la pozițiile X.A.VIII.003.a – X.A.VIII.0003.e, care utilizează una din următoarele tehnici de analiză a materialelor:

1. 

Fotospectroscopie cu raze X (XPS);

2. 

Spectroscopie cu raze X cu dispersia energiei (EDX, EDS) sau

3. 

Spectroscopie electronică pentru analize chimice (ESCA).

X.A.VIII.004 Echipamente de colectare a minereurilor metalifere de pe fundul mării, la mare adâncime.

X.A.VIII.005 Echipamente de producție și mașini-unelte, după cum urmează:

a. 

Echipamente de fabricare aditivă pentru «producția» de părți din metal;

Notă: X.A.VIII.005.a se aplică doar următoarelor sisteme:

1. 

Sistemele bazate pe pat de pulbere care utilizează topirea selectivă cu laser (SLM), laser cusing, sinterizarea directă cu laser a metalelor (DMLS) sau topirea cu fascicul de electroni (EBM) sau

2. 

Sistemele alimentate cu pulbere care utilizează placare cu laser, depunerea directă cu energie sau depunerea de metal cu laser.

b. 

Echipamente de fabricare aditivă pentru «materiale energetice», inclusiv echipamentele care utilizează extrudarea cu ultrasunete;

c. 

Echipamente de fabricare aditivă cu fotopolimerizare în cuvă (VVP) care utilizează stereolitografia (SLA) sau procesarea digitală a luminii (DLP).

X.A.VIII.006 Echipamente pentru «producția» de produse electronice imprimate pentru diodele organice emițătoare de lumină (OLED), tranzistorii organici cu efect de câmp (OFET) sau celulele fotovoltaice organice (OPVC).

X.A.VIII.007 Echipamente pentru «producția» sistemelor microelectromecanice (MEMS) care utilizează proprietățile mecanice ale siliciului, inclusiv senzori sub formă de cipuri, cum ar fi membranele sub presiune, fasciculele îndoite sau dispozitivele de microajustare.

X.A.VIII.008 Echipamente special concepute pentru producția de e-combustibili (electrocombustibili și combustibili sintetici) sau de celule solare ultra eficiente (eficiență > 30 %).

X.A.VIII.009 Echipamente pentru vid ultra înalt (UHV), după cum urmează:

a. 

Pompe UHV (de sublimare, turbomoleculare, de difuzie, criogenice, cu captatori de ioni);

b. 

Manometre UHV.

Notă: UHV înseamnă 100 nanoPascali (nPa) sau mai puțin.

X.A.VIII.010 «Sisteme de refrigerare criogenică» concepute să mențină temperaturi sub 1,1 K timp de 48 ore sau mai mult și echipamentele aferente de refrigerare criogenică, după cum urmează:

a. 

Tuburi de impulsuri;

b. 

Criostate;

c. 

Vase Dewar;

d. 

Sistemul de circulație a gazelor (GHS);

e. 

Compresoare;

f. 

Unități de control.

Notă: «Sistemele de refrigerare criogenică» includ, fără a se limita la acestea, refrigerarea de diluție, frigiderele adiabatice de demagnetizare și sistemele de răcire pentru lasere.

X.A.VIII.011 Echipamente de «decapsulare» pentru dispozitivele semiconductoare.

Notă: «Decapsulare» înseamnă îndepărtarea unui soclu, a unui capac sau a unui material de încapsulare dintr-un circuit integrat încapsulat, prin mijloace mecanice, termice sau chimice.

X.A.VIII.012 Fotodetectoare cu eficiență cuantică (QE) ridicată, cu o QE mai mare de 80 % în gama de lungimi de undă mai mari de 400 nm, dar mai mici de 1 600 nm.

X.AVIII.013 Mașini-unelte cu control numeric care au una sau mai multe axe liniare cu o lungime a cursei mai mare de 8 000  mm.

▼M16

X.A.VIII.014 

Sisteme de tunuri de apă pentru controlarea revoltelor sau a mulțimilor și componente special concepute pentru acestea.

Notă:  X.A.VIII.014 Sistemele de tunuri de apă includ, de exemplu: vehicule sau stații fixe echipate cu tunuri de apă acționate de la distanță, concepute pentru a proteja operatorul de o revoltă exterioară, cu caracteristici precum blindaj, ferestre rezistente la spargere, ecrane metalice, parașoc rigid tubular sau anvelope runflat. Componentele special concepute pentru tunurile de apă pot include, de exemplu: duze de apă pentru tunurile de punte, pompe, rezervoare, camere video și lumini întărite sau protejate împotriva proiectilelor, piloni de ridicare pentru aceste articole și sisteme de telecomandă pentru aceste articole.

X.A.VIII.015 

Arme de lovire pentru asigurarea respectării legii, inclusiv bastoane de piele cu plumb, bastoane de poliție, bastoane cu mâner lateral, tonfe, bice sjambok și bice.

X.A.VIII.016 

Căști și scuturi de poliție; precum și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017 

Dispozitive de reținere pentru asigurarea respectării legii, inclusiv lanțuri de picioare, cătușe și cătușe de mâini; cămăși de forță; cătușe paralizante; centuri cu electroșocuri; manșete cu electroșocuri; dispozitive de reținere cu mai multe puncte, cum ar fi scaunele de reținere; precum și componente și accesorii special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă:  Poziția X.A.VIII.017 se aplică dispozitivelor de reținere utilizate în activitățile de asigurare a respectării legii. Aceasta nu se aplică dispozitivelor medicale care sunt echipate pentru a limita mișcarea pacienților în timpul procedurilor medicale. Aceasta nu se aplică dispozitivelor care restrâng deplasarea pacienților cu deficiențe de memorie în limitele facilităților medicale adecvate. Aceasta nu se aplică echipamentelor de siguranță, cum ar fi centurile de siguranță sau scaunele de siguranță auto pentru copii.

X.A.VIII.018 

Echipamente, software și date pentru explorarea petrolului și a gazelor, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

neutilizate.

(b) 

articole pentru fracturarea hidraulică, după cum urmează:

1. 

produse software și date de proiectare și analiză a fracturării hidraulice;

2. 

„propant” pentru fracturarea hidraulică, „fluid de fracturare” și aditivi chimici pentru fracturarea hidraulică; sau

3. 

pompe de înaltă presiune.

Notă tehnică:

Un „propant” este un material solid, de regulă nisip tratat sau materiale ceramice artificiale, conceput pentru a menține deschisă o fractură hidraulică indusă, în timpul sau în urma unui tratament de fracturare. Acesta se adaugă la un „fluid de fracturare” care poate varia din punct de vedere al compoziției în funcție de tipul de fracturare utilizat și poate fi pe bază de gel, spumă sau apă alunecoasă.

X.A.VIII.019 

Echipamente specifice de prelucrare, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

magneți sub formă de inel;

(b) 

neutilizate.

X.B.VIII.001 

Echipamente specifice de prelucrare, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

camere fierbinți; sau

(b) 

boxe cu mănuși adecvate pentru a fi utilizate cu materiale radioactive.

▼M13

X.C.VIII.001 Pulberi metalice și pulberi de aliaje metalice, utilizabile pentru oricare dintre sistemele enumerate la poziția X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 Materiale avansate, după cum urmează:

a. 

Materiale pentru camuflare sau camuflare adaptivă;

b. 

Metamateriale, de exemplu cu un indice de refracție negativ;

c. 

Neutilizat;

d. 

Aliaje cu entropie ridicată (HEA);

e. 

Compuși Heusler;

f. 

Materiale Kitaev, inclusiv lichide de spin Kitaev.

X.C.VIII.003 Polimeri conjugați (conductori, semiconductori, electroluminiscenți) pentru produse electronice imprimate sau organice.

X.C.VIII.004 Materialele energetice următoare și amestecuri ale acestora:

a. 

Picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b. 

Pulbere neagră;

c. 

Hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d. 

Difluoramină (CAS 10405-27-3);

e. 

Nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f. 

Neutilizat;

g. 

Tetranitronaftalină;

h. 

Trinitroanisol;

i. 

Trinitronaftalină;

j. 

Trinitroxilen;

k. 

N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l. 

Dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m. 

Etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n. 

Trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) și alți alchili și arili piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. 

Nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p. 

Nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

Etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

Pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

Azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stifnat de plumb normal (CAS 15245-44-0) și stifnat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) și explozivi primari sau compoziții de inițiere conținând azide sau complecși de azide;

u. 

Neutilizat;

v. 

Neutilizat;

w. 

Dietildifenil uree (CAS 85-98-3); Dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); Metiletildifenil uree.

x. 

N,N-difenil uree (difenil uree nesimetrică) (CAS 603-54-3);

y. 

Metil-N,N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică) (CAS 13114-72-2);

z. 

Etil-N,N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4);

aa. 

Neutilizat;

bb. 

4-nitrodifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanol (CAS 918 – 52-5);

dd. 

Neutilizat.

X.D.VIII.001 Software special conceput pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la poziția X.A.VIII.005 - X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 Software special conceput pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, «ansamblurilor electronice» sau componentelor menționate la X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 Software pentru «gemenii digitali» ai produselor de fabricare aditivă sau pentru determinarea fiabilității produselor de fabricare aditivă.

▼M16

X.D.VIII.004 

«Produse software» special concepute pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» produselor de bază supuse controlului în temeiul poziției X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 

Produse software specifice, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

produse software pentru calcul neutronic/modelare neutronică;

(b) 

produse software pentru calculul/modelarea transportului de radiații; sau

(c) 

produse software pentru calcul hidrodinamic/modelare hidrodinamică.

▼M13

X.E.VIII.001 Tehnologie pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la pozițiile X.A.VIII.001 - X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 Tehnologie pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» materialelor menționate la X.C.VIII.002 sau X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 Tehnologie pentru «gemenii digitali» ai produselor de fabricare aditivă, pentru determinarea fiabilității produselor de fabricație aditivă sau pentru software-ul menționat la X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 Tehnologie pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» software-ului menționat la pozițiile X.D.VIII.001 - X.D.VIII.002.

▼M16

X.E.VIII.005 

«Tehnologii»«necesare» pentru «dezvoltarea» sau «producția» de produse de bază supuse controlului în temeiul poziției X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 

«Tehnologii» utilizate exclusiv pentru «dezvoltarea» sau «producția» de echipamente supuse controlului în temeiul poziției X.A.VIII.017.

▼M15

Categoria IX – Materiale speciale și echipamente conexe

▼M16

X.A.IX.001 

Agenți chimici, inclusiv preparate de gaze lacrimogene conținând maximum 1 % ortoclorobenzalmalononitril (CS) sau maximum 1 % cloracetofenonă (CN), cu excepția celor ambalați în recipiente individuale cu o greutate netă de maximum 20 g; piper lichid, cu excepția cazului în care este ambalat în recipiente individuale cu o greutate netă de maximum 85,05 g; bombe fumigene; dispozitive de iluminare, canistre, grenade și încărcătoare fumigene neiritante; și alte articole pirotehnice cu dublă utilizare militară și comercială, precum și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.A.IX.002 

Pudre, coloranți și cerneluri pentru amprentare

X.A.IX.003 

Echipamente de protecție și detecție care nu sunt special concepute pentru utilizări militare și care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor 1A004 sau 2B351, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului), precum și componente care nu sunt special concepute pentru utilizări militare și care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor 1A004 sau 2B351:

(a) 

dozimetre personale pentru monitorizarea radiațiilor; sau

(b) 

echipamente limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva accidentelor specifice industriei civile cum sunt mineritul, industria extractivă, agricultură, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.

Notă:  Poziția X.A.IX.003 nu supune controlului articolele pentru protecția împotriva agenților chimici sau biologici care sunt bunuri de consum, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul ori pentru uz personal, sau produsele medicale, cum ar fi mănușile de examinare din latex, mănușile chirurgicale din latex, săpunul dezinfectant lichid, câmpurile operatorii de unică folosință, halatele chirurgicale, botoșii chirurgicali și măștile chirurgicale.

X.A.IX.004 

Echipamente specifice de prelucrare, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

echipamente pentru detectarea, monitorizarea și măsurarea radiațiilor, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821; sau

(b) 

echipamente de detecție radiografică, precum convertizoarele de raze X și plăcile de imagine de stocare cu fosfor.

X.B.IX.001 

Echipamente specifice de prelucrare, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

celule electrolitice pentru producția de fluor, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(b) 

acceleratoare de particule;

(c) 

echipamente hardware/sisteme pentru controlul proceselor industriale, concepute pentru sectoarele generatoare de energie, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821; sau

(e) 

echipamente pentru producerea de materiale compozite structurale, fibre, preimpregnate și semifabricate.

▼M15

X.C.IX.001 

Compuși cu compoziție chimică definită, prezentați separat, în conformitate cu nota 1 de la capitolele 28 și 29 din Nomenclatura combinată:

(a) 

În concentrații mai mari sau egale cu 95 % în greutate, după cum urmează:

1. 

Diclorură de etilenă (CAS 107-06-2);

2. 

Nitrometan (CAS 75-52-5);

3. 

Acid picric (CAS 88-89-1);

4. 

Clorură de aluminiu (CAS 7446-70-0);

5. 

Arsen (CAS 7440-38-2);

6. 

Trioxid de arsen (CAS 1327-53-3);

7. 

Bis (2-cloroetil) clorhidrat de etilamină (CAS 3590-07-6);

8. 

Bis (2-cloroetil) clorhidrat de metilamină (CAS 55-86-7);

9. 

Tris (2-cloretil) clorhidrat de amină (CAS 817-09-4);

10. 

Tributilfosfit (CAS 102-85-2);

11. 

Isocinat de metan (CAS 624-83-9);

12. 

Chinaldină (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromcloretan (CAS 107-04-0);

14. 

Benzil (CAS 134-81-6);

15. 

Dietil eter (CAS 60-29-7);

16. 

Dimetil eter (CAS 115-10-6);

17. 

Dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoxietanol (CAS 109-86-4);

19. 

Butirilcolinesterază (BCHE);

20. 

Dietilentriamină (CAS 111-40-0);

21. 

Diclormetan (CAS 75-09-2);

22. 

Dimetilamină (CAS 121-69-7);

23. 

Bromură de etil (CAS 74-96-4);

24. 

Clorură de etil (CAS 75-00-3);

25. 

Etilamină (CAS 75-04-7);

26. 

Hexamină (CAS 100-97-0);

27. 

Izopropanol (CAS 67-63-0);

28. 

Bromură de izopropil (CAS 75-26-3);

29. 

Izopropil eter (CAS 108-20-3);

30. 

Metilamină (CAS 74-89-5);

31. 

Bromură de etil (CAS 74-83-9);

32. 

Monoizopropilamină (CAS 75-31-0);

33. 

Clorură de obidoximă (CAS 114-90-9);

34. 

Bromură de potasiu (CAS 7758-02-3);

35. 

Piridină (CAS 110-86-1);

36. 

Bromură de piridostigmină (CAS 101-26-8);

37. 

Bromură de sodiu (CAS 7647-15-6);

38. 

Sodiu metalic (CAS 7440-23-5);

39. 

Tributilamină (CAS 102-82-9);

40. 

Trietilamină (CAS 121-44-8); sau

41. 

Trimetilamină (CAS 75-50-3).

(b) 

În concentrații mai mari sau egale cu 90 % în greutate, după cum urmează:

1. 

Acetonă (CAS 67-64-1);

2. 

Acetilenă (CAS 74-86-2);

3. 

Amoniac (CAS 7664-41-7);

4. 

Antimoniu (CAS 7440-36-0);

5. 

Benzaldehidă (CAS 100-52-7);

6. 

Benzoină (CAS 119-53-9);

7. 

1-Butanol (CAS 71-36-3);

8. 

2-Butanol (CAS 78-92-2);

9. 

Izobutanol (CAS 78-83-1);

10. 

Tert-Butanol (CAS 75-65-0);

11. 

Carbură de calciu (CAS 75-20-7);

12. 

Monoxid de carbon (CAS 630-08-0);

13. 

Clor (CAS 7782-50-5);

14. 

Ciclohexanol (CAS 108-93-0);

15. 

Diciclohexilamină (CAS 101-83-7);

16. 

Etanol (CAS 64-17-5);

17. 

Etilenă (CAS 74-85-1);

18. 

Oxid de etilenă (CAS 75-21-8);

19. 

Fluorapatită (CAS 1306-05-4);

20. 

Clorură de hidrogen (CAS 7647-01-0);

21. 

Hidrogen sulfurat (CAS 7783-06-4);

22. 

Acid mandelic (CAS 90-64-2);

23. 

Metanol (CAS 67-56-1);

24. 

Clorură de metil (CAS 74-87-3);

25. 

Iodură de metil (CAS 74-88-4);

26. 

Metil mercaptan (CAS 74-93-1);

27. 

Monoetilenglicol (CAS 107-21-1);

28. 

Clorură de oxalil (CAS 79-37-8);

29. 

Sulfură de potasiu (CAS 1312-73-8);

30. 

Tiocioanat de potasiu (CAS 333-20-0);

31. 

Hipoclorit de sodiu (CAS 7681-52-9);

32. 

Sulf (CAS 7704-34-9);

33. 

Dioxid de sulf (CAS 7446-09-5);

34. 

Trioxid de sulf (7446-11-9);

35. 

Clorură de tiofosforil (CAS 3982-91-0);

36. 

Fosfit de triizobutil (CAS 1606-96-8);

37. 

Fosfor alb (CAS 12185-10-3); sau

38. 

Fosfor galben (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002 

Fentanil și derivații săi alfentanil, sufentanil, remifentanil, carfentanil și sărurile acestora.

Notă:

X.C.IX.002 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

X.C.IX.003 

Precursori chimici ai substanțelor chimice care acționează asupra sistemului nervos central, după cum urmează:

(a) 

4-anilino-N-fenetilpiperidină (CAS 21409-26-7); sau

(b) 

N-fenetil-4-piperidonă (CAS 39742-60-4).

Note:

1.   X.C.IX.003 nu supune controlului «amestecuri de substanțe chimice» care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la X.C.IX.003 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.

2.   X.C.IX.003 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

▼M16

X.C.IX.004 

Materiale fibroase și filamentare, care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor 1C010 sau 1C210, pentru utilizare în structuri «compozite» cu un modul specific de minimum 3,18 × 106 m și o rezistență specifică la tracțiune de minimum 7,62 × 104 m.

X.C.IX.005 

«Vaccinuri», «imunotoxine», «produse medicale», «truse de diagnosticare și de testare alimentară», după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

«vaccinuri» care conțin sau sunt concepute pentru a fi utilizate împotriva articolelor supuse controlului în temeiul pozițiilor 1C351, 1C353 sau 1C354;

(b) 

«imunotoxine» care conțin articole supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d; sau

(c) 

«produse medicale» care conțin oricare dintre următoarele:

1. 

«toxine» supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d (cu excepția toxinelor botulinice supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.1, a conotoxinelor supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.3 sau a articolelor supuse controlului din motive de încadrare în categoria «arme chimice» în temeiul pozițiilor 1C351.d.4 sau 1C351.d.5); sau

2. 

organisme modificate genetic sau elemente genetice supuse controlului în temeiul poziției 1C353.a.3 (cu excepția celor care conțin sau au coduri pentru toxinele botulinice supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.1 sau conotoxinele supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.3);

(d) 

«produse medicale» care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției X.C.IX.005.c, care conțin oricare dintre următoarele:

1. 

toxine botulinice supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.1;

2. 

conotoxine supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.3; sau

3. 

organisme modificate genetic sau elemente genetice supuse controlului în temeiul poziției 1C353.a.3 care conțin sau au coduri pentru toxinele botulinice supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.1 sau conotoxinele supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d.3; sau

(e) 

«truse de diagnosticare și de testare alimentară» care conțin produse supuse controlului în temeiul poziției 1C351.d (cu excepția articolelor supuse controlului din motive de încadrare în categoria «arme chimice» în temeiul pozițiilor 1C351.d.4 sau 1C351.d.5).

Note tehnice:

1.   «Produsele medicale» sunt: (1) preparate farmaceutice concepute pentru testare și administrare umană (sau veterinară) în tratamentul afecțiunilor medicale, (2) preambalate pentru a fi distribuite ca produse de uz clinic sau medical și (3) aprobate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) fie pentru a fi comercializate ca produse de uz clinic sau medical, fie pentru a fi utilizate drept noi medicamente pentru cercetare.

2.   «Trusele de diagnosticare și de testare alimentară» sunt dezvoltate, ambalate și comercializate în mod specific în scopuri de diagnosticare sau de sănătate publică. Toxinele biologice în orice altă configurație, inclusiv expedierile în vrac, sau pentru orice alte utilizări finale sunt supuse controlului în temeiul poziției 1C351.

X.C.IX.006 

Încărcături și dispozitive comerciale care conțin materiale energetice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, și trifluorură de azot în stare gazoasă (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

încărcături configurate, special concepute pentru operațiuni în puțuri de petrol, utilizând o încărcătură care funcționează de-a lungul unui singur ax și care, la detonare, produc o gaură; și

1. 

conțin orice preparat din «materiale supuse controlului»;

2. 

au numai o căptușeală conică uniformă cu un unghi inclus de 90 de grade sau mai puțin;

3. 

conțin peste 0,010 kg, dar cel mult 0,090 kg de «materiale supuse controlului»; și

4. 

au un diametru de maximum 114,3 cm;

(b) 

încărcături configurate, special concepute pentru operațiuni în puțuri de petrol, care conțin cel mult 0,010 kg de «materiale supuse controlului»;

(c) 

fitil de detonare sau tuburi cu undă de șoc ce conțin cel mult 0,064 kg/m de «materiale supuse controlului»;

(d) 

cartușe pentru piromecanisme care conțin în materialul de deflagrație cel mult 0,70 kg de «materiale supuse controlului»;

(e) 

detonatoare (electrice sau neelectrice) și ansambluri de detonatoare, care conțin cel mult 0,01 kg de «materiale supuse controlului»;

(f) 

dispozitive de aprindere care conțin cel mult 0,01 kg/m de «materiale supuse controlului»;

(g) 

cartușe pentru puțuri de petrol care conțin cel mult 0,015 kg de «materiale energetice» supuse controlului;

(h) 

dispozitive auxiliare comerciale, turnate sau ambutisate, care conțin cel mult 1,0 kg de «materiale supuse controlului»;

(i) 

suspensii și emulsii comerciale prefabricate care conțin cel mult 10,0 kg și cel mult 35 % din greutate «materiale supuse controlului» în temeiul poziției ML8;

(j) 

dispozitive de tăiere și instrumente de secționare care conțin cel mult 3,5 kg de «materiale supuse controlului»;

(k) 

dispozitive pirotehnice, atunci când sunt concepute exclusiv pentru scopuri comerciale (de exemplu, spectacole de scenă, efecte speciale pentru cinematografie și focuri de artificii) și care conțin cel mult 3,0 kg de «materiale supuse controlului»;

(l) 

alte dispozitive și încărcături explozive comerciale care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor X.C.IX.006.a-X.C.IX.006.k, care conțin cel mult 1,0 kg de «materiale supuse controlului»; sau

Notă:  X.C.IX.006.l include dispozitive de siguranță auto; sisteme de stingere; cartușe pentru pistoale de nituit; încărcături explozive pentru operațiuni agricole, petroliere și gaziere, mărfuri sportive, minerit comercial sau lucrări publice; și tuburi cu întârziere utilizate la asamblarea dispozitivelor explozive comerciale.

(m) 

trifluorură de azot (NF3) în stare gazoasă.

Note:

1.   «Materiale supuse controlului» înseamnă materiale energetice care fac obiectul controlului (a se vedea pozițiile 1C011, 1C111, 1C239 sau ML8).

2.   Atunci când nu este în stare gazoasă, trifluorura de azot este supusă controlului în temeiul poziției ML8.d din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

X.C.IX.007 

Amestecuri care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor 1C350 sau 1C450 și care conțin substanțe chimice supuse controlului în temeiul pozițiilor 1C350 sau 1C450 și truse medicale, analitice, de diagnosticare și de testare alimentară care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor 1C350 sau 1C450, care conțin substanțe chimice supuse controlului în temeiul poziției 1C350, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

amestecuri care conțin următoarele concentrații de precursori chimici supuși controlului în temeiul poziției 1C350:

1. 

amestecuri care conțin în greutate cel mult 10 % din orice substanță chimică distinctă din lista 2 a Convenției privind armele chimice (Chemical Weapons Convention, CWC), supusă controlului în temeiul poziției 1C350;

2. 

amestecuri care conțin în greutate sub 30 % din:

(a) 

orice substanță chimică distinctă din lista 3 a CWC, supusă controlului în temeiul poziției 1C350; sau

(b) 

orice precursor chimic distinct care nu figurează în CWC, supus controlului în temeiul poziției 1C350;

(b) 

amestecuri care conțin următoarele concentrații de substanțe chimice toxice sau precursori chimici supuși controlului în temeiul poziției 1C450:

1. 

amestecuri care conțin următoarele concentrații de substanțe chimice din lista 2 a CWC supuse controlului în temeiul poziției 1C450:

(a) 

amestecuri care conțin în greutate cel mult 1 % din orice substanță chimică distinctă din lista 2 a CWC supusă controlului în temeiul pozițiilor 1C450.a.1 și a.2 (și anume, amestecuri care conțin amiton sau PFIB); sau

(b) 

amestecuri care conțin în greutate cel mult 10 % din orice substanță chimică distinctă din lista 2 a CWC supusă controlului în temeiul poziției 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 sau b.6;

2. 

amestecuri care conțin în greutate sub 30 % din orice substanță chimică distinctă din lista 3 a CWC supusă controlului în temeiul poziției 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 sau 1C450.b.8;

(c) 

«truse medicale, analitice, de diagnosticare și de testare alimentară» care conțin precursori chimici supuși controlului în temeiul poziției 1C350 într-o cantitate care nu depășește 300 de grame per substanță chimică.

Notă tehnică:

În sensul prezentei intrări, «trusele medicale, analitice, de diagnosticare și de testare alimentară» sunt materiale preambalate cu compoziție definită care sunt special concepute, ambalate și comercializate în scopuri medicale, analitice, de diagnosticare sau de sănătate publică. Reactivii de înlocuire pentru trusele medicale, analitice, de diagnosticare și de testare alimentară descriși la poziția X.C.IX.007.c sunt supuși controlului în temeiul poziției 1C350 dacă reactivii conțin cel puțin unul dintre precursorii chimici identificați la intrarea respectivă în concentrații egale sau mai mari decât nivelurile de control pentru amestecurile indicate la poziția 1C350.

X.C.IX.008 

Substanțe polimerice nefluorurate, care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 1C008, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

poliarilen-eter-cetone, după cum urmează:

1. 

polieter eter cetonă (PEEK);

2. 

polieter cetonă (PEKK);

3. 

polieter cetonă (PEK); sau

4. 

polieter cetonă eter cetonă (PEKEKK);

(b) 

neutilizate.

X.C.IX.009 

Materiale specifice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

rulmenți de precizie cu bile din oțel călit și carbură de tungsten (cu diametru de minimum 3 mm);

(b) 

plăci din oțel inoxidabil clasa 304 și 316, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(c) 

plăci de monel;

(d) 

tributil fosfat (CAS 126-73-8);

(e) 

acid azotic (CAS 7697-37-2) în concentrații de cel puțin 20 % în greutate;

(f) 

fluor (CAS 7782-41-4); sau

(g) 

radionuclizi alfa emițători, alții decât cei specificați în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.C.IX.010 

Poliamide aromatice (aramide) care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 1C010, 1C210 sau X.C.IX.004, prezentate în oricare dintre următoarele forme (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

forme primare;

(b) 

fire din filamente sau monofilamente;

(c) 

cabluri din filamente;

(d) 

mănunchiuri;

(e) 

fibre discontinue sau tăiate;

(f) 

materiale textile;

(g) 

pastă sau fire tunse de pe postav.

X.C.IX.011 

Nanomateriale, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

nanomateriale semiconductoare;

(b) 

nanomateriale pe bază de material compozit; sau

(c) 

oricare dintre următoarele nanomateriale pe bază de carbon:

1. 

nanotuburi de carbon;

2. 

nanofibre de carbon;

3. 

fulerene;

4. 

grafene; sau

5. 

nano-cepe de carbon.

Note:  În scopul poziției X.C.IX.011, nanomaterial înseamnă un material care îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

1.   constă din particule, atunci când una sau mai multe dimensiuni externe a cel puțin 1 % dintre particule, calculate folosind distribuția dimensională după număr, se încadrează în intervalul de mărime 1-100 nm;

2.   are structuri interne sau superficiale într-una sau mai multe dimensiuni în intervalul de mărime 1-100 nm; sau

3.   are o arie a suprafeței specifice pe unitatea de volum de peste 60 m2/cm3, cu excepția materialelor constând din particule cu o dimensiune mai mică de 1 nm.

X.D.IX.001 

Produse software specifice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

produse software special concepute pentru echipamentele hardware/sistemele pentru controlul proceselor industriale supuse controlului în temeiul poziției X.B.IX.001, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821; sau

(b) 

produse software special concepute pentru echipamentele pentru producerea de materiale compozite structurale, fibre, preimpregnate și semifabricate supuse controlului în temeiul poziției X.B.IX.001, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.E.IX.001 

«Tehnologie» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» materialelor fibroase sau filamentare care sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor X.C.IX.004 și X.C.IX.010.

X.E.IX.002 

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» nanomaterialelor supuse controlului în temeiul poziției X.C.IX.011.

▼M15

Categoria X – Prelucrarea materialelor

▼M16

X.A.X.001 

Echipamente de detectare a explozivilor sau a detonatoarelor, atât în vrac, cât și pe bază de urme, constând dintr-un dispozitiv automatizat sau o combinație de dispozitive pentru procesul decizional automatizat de detectare a prezenței diferitelor tipuri de explozivi, reziduuri explozive sau detonatoare; precum și componente, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821:

(a) 

echipamente de detectare a explozivilor pentru «procesul decizional automatizat» de detectare și identificare a explozivilor în vrac, care utilizează tehnici cu raze X (de exemplu, tomografie computerizată, energie duală sau împrăștiere coerentă), tehnici nucleare (de exemplu, analiza neutronilor termici, analiza neutronilor rapizi, spectroscopia transmisiei neutronilor rapizi și absorbția de rezonanță a razelor gamma) sau tehnici electromagnetice (de exemplu, rezonanța de cuadrupol și dielectrometria), dar nu se limitează la acestea;

(b) 

neutilizate;

(c) 

echipamente de detectare a detonatoarelor pentru procesul decizional automatizat de detectare și identificare a dispozitivelor de amorsare (de exemplu, detonatoare, capse detonante) care utilizează tehnici cu raze X (de exemplu, energie duală sau tomografie computerizată) sau tehnici electromagnetice, dar nu se limitează la acestea.

Notă:  Echipamentele de detectare a explozivilor sau a detonatoarelor menționate la poziția X.A.X.001 includ echipamente pentru controlul de securitate al persoanelor, al documentelor, al bagajelor, al altor efecte personale, al mărfurilor și/sau al corespondenței.

Note tehnice:

1.   «Procesul decizional automatizat» este capacitatea echipamentelor de a detecta explozivi sau detonatoare la nivelul de sensibilitate din concepția echipamentului sau ales de operator și de a genera o alarmă automată atunci când se detectează explozivi sau detonatoare la nivelul de sensibilitate sau peste acesta.

2.   Această intrare nu supune controlului echipamentele care depind de interpretarea de către operator a indicatorilor, cum ar fi cartografierea în culori pentru încadrarea elementelor scanate drept anorganice/organice.

3.   Explozivii și detonatoarele includ încărcăturile și dispozitivele comerciale supuse controlului în temeiul pozițiilor X.C.VIII.004 și X.C.IX.006, precum și materialele energetice supuse controlului în temeiul pozițiilor 1C011, 1C111 și 1C239.

X.A.X.002 

Echipamente de detectare a obiectelor ascunse care funcționează în gama de frecvențe 30 GHz-3 000 GHz și au o rezoluție spațială de 0,1 mrad (miliradian) până la inclusiv 1 mrad (miliradian) la o distanță de securitate de 100 m; precum și componente, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă:  Echipamentele de detectare a obiectelor ascunse includ echipamente pentru controlul de securitate al persoanelor, al documentelor, al bagajelor, al altor efecte personale, al mărfurilor și/sau al corespondenței, dar nu se limitează la acestea.

Notă tehnică:

Gama de frecvențe acoperă ceea ce se consideră, în general, ca fiind regiunile cu frecvențe de unde milimetrice, unde submilimetrice și unde terahertz.

X.A.X.003 

Lagăre și sisteme de lagăre care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 2A001 (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

rulmenți cu bile și rulmenți cu role masive, având toleranțele specificate de fabricant în conformitate cu ABEC 7, ABEC 7P sau ABEC 7T sau ISO clasa de toleranțe 4 sau mai bune (sau echivalente) și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

fabricați pentru utilizarea la temperaturi de funcționare mai mari de 573 K (300 °C), fie prin utilizarea de materiale speciale, fie prin tratament termic special; sau

2. 

cu elemente lubrifiante sau modificări de componente care, conform specificațiilor fabricantului, sunt special proiectate pentru a permite rulmenților să funcționeze la viteze care depășesc 2,3 milioane «DN»;

(b) 

rulmenți solizi cu role de formă conică, având toleranțele specificate de fabricant conform ANSI/AFBMA clasa 00 (inch) sau clasa A (metric) sau mai bună (sau echivalente) și având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. 

cu elemente lubrifiante sau modificări de componente care, conform specificațiilor fabricantului, sunt special proiectate pentru a permite rulmenților să funcționeze la viteze care depășesc 2,3 milioane «DN»; sau

2. 

fabricați pentru utilizarea la temperaturi de funcționare de sub 219 K (-54 °C) sau mai mari de 423 K (150 °C);

(c) 

lagăre cu tablă lubrifiate cu gaz, fabricate pentru utilizarea la temperaturi de funcționare de 561 K (288 °C) sau mai mari și la o capacitate de încărcare unitară mai mare de 1 MPa;

(d) 

sisteme active de lagăre magnetice;

(e) 

lagăre placate cu material textil cu autoaliniere sau cu alunecare pentru utilizarea la temperaturi de funcționare de sub 219 K (-54 °C) sau de peste 423 K (150 °C).

Note tehnice:

1.   «DN» este produsul dintre diametrul orificiului lagărului în mm și viteza de rotație a lagărului în rotații pe minut.

2.   Temperaturile de funcționare includ temperaturile care se obțin atunci când un motor cu turbină cu gaz s-a oprit după funcționare.

X.A.X.004 

Conducte, garnituri și valve fabricate din sau căptușite cu un aliaj inoxidabil de cupru-nichel sau alte oțeluri aliate cu un conținut de nichel și/sau crom de minimum 10 %:

(a) 

tuburi de presiune, țevi și garnituri cu un diametru interior de minimum 200 mm, adecvate pentru funcționarea la presiuni de minimum 3,4 MPa;

(b) 

valve pentru țevi care au toate caracteristicile următoare și care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 2B350.g:

1. 

un racord cu dimensiunea conductei, cu diametrul interior de minimum 200 mm; și

2. 

prevăzute să reziste la minimum 10,3 MPa.

Note:

1.   A se vedea poziția X.D.X.005 pentru «produsele software» pentru articolele supuse controlului în temeiul acestei intrări.

2.   A se vedea pozițiile 2E001 («dezvoltare»), 2E002 («producție») și X.E.X.003 («utilizare») pentru tehnologia aferentă articolelor supuse controlului în temeiul acestei intrări.

3.   A se vedea controalele impuse în temeiul pozițiilor 2A226, 2B350 și X.B.X.010.

X.A.X.005 

Pompe concepute pentru deplasarea metalelor topite prin forțe electromagnetice.

Note:

1.   A se vedea poziția X.D.X.005 pentru «produsele software» pentru articolele supuse controlului în temeiul acestei intrări.

2.   A se vedea pozițiile 2E001 («dezvoltare»), 2E002 («producție») și X.E.X.003 («utilizare») pentru tehnologia aferentă articolelor supuse controlului în temeiul acestei intrări.

3.   Pompele destinate utilizării în reactoarele răcite cu metale lichide sunt supuse controlului în temeiul poziției 0A001.

X.A.X.006 

«Generatoare electrice portabile» și componente special concepute.

Notă tehnică:

«Generatoare electrice portabile» – Generatoarele menționate la poziția X.A.X.006 sunt portabile – maximum 2 268  kg pe roți sau transportabile într-un camion de 2,5 tone, fără o cerință specială de montare.

X.A.X.007 

Echipamente specifice de prelucrare, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

valve cu etanșare tip burduf;

(b) 

neutilizate.

▼M15

X.B.X.001 

«Reactoare cu debit continuu» și «componentele modulare» ale acestora.

Note tehnice:

1.   În sensul poziției X.B.X.001, «reactoarele cu debit continuu» constau în sisteme autoconfigurabile (plug and play) în care reactanții sunt alimentați continuu în reactor, iar produsul rezultat este colectat la ieșire.

2.   În sensul poziției X.B.X.001, «componentele modulare» sunt module fluidice, pompe de lichid, supape, module cu pat închis, module de amestecare, indicatoare de presiune, separatoare lichid-lichid etc.

X.B.X.002 

Asamblori și sintetizatoare de acid nucleic care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 2B352.i, care sunt parțial sau integral automatizate și concepute pentru a genera acizi nucleici mai mari de 50 baze.

X.B.X.003 

Sintetizatoare peptidice automatizate capabile să funcționeze în condiții de atmosferă controlată.

▼M16

X.B.X.004 

Unități de control numeric pentru mașini-unelte și mașini-unelte cu «control numeric», altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

unități de «control numeric» pentru mașini-unelte:

1. 

având patru axe de interpolare care pot fi coordonate simultan pentru controlul profilării; sau

2. 

având două sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru controlul profilării și un increment minim programabil mai bun (mai mic) de 0,001 mm;

3. 

unități de «control numeric» pentru mașini-unelte, având două, trei sau patru axe de interpolare care pot fi coordonate simultan pentru controlul profilării și capacitatea de a primi direct (online) și de a prelucra date de proiectare asistată de calculator (CAD) pentru pregătirea internă a instrucțiunilor mașinilor; sau

(b) 

panouri de comandă a mișcării special concepute pentru mașini-unelte având oricare din următoarele caracteristici:

1. 

realizarea de interpolări în mai mult de patru axe;

2. 

capacitatea de prelucrare în timp real a datelor, în cursul operației de uzinare, pentru a modifica parcursul uneltei (sculei), a vitezei de alimentare și a datelor privind axul principal prin oricare dintre următoarele:

(a) 

calcularea și modificarea automată a datelor din programul parțial pentru uzinare pe două sau mai multe axe cu ajutorul unor cicluri de măsurare și prin accesul la datele-sursă; sau

(b) 

control adaptabil cu mai mult de o variabilă fizică măsurată și prelucrată cu ajutorul unui model (strategie) de calcul pentru a modifica una sau mai multe instrucțiuni de uzinare în vederea optimizării procesului; sau

3. 

capacitatea de a primi și prelucra date CAD pentru pregătirea internă a instrucțiunilor mașinilor;

(c) 

mașini-unelte cu «control numeric» care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru controlul simultan al profilării pe două sau mai multe axe și care au ambele caracteristici următoare:

1. 

două sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru controlul profilării și

2. 

preciziile de poziționare în conformitate cu ISO 230/2 (2006), cu toate compensările disponibile:

(a) 

mai bune de 15 μm de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga cursă), pentru mașinile de rectificat;

(b) 

mai bune de 15 μm de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga cursă), pentru mașinile de frezat; sau

(c) 

mai bune de 15 μm de-a lungul oricărei axe liniare (pe întreaga cursă), pentru mașinile de strunjit; sau

(d) 

mașini-unelte, după cum urmează, pentru îndepărtarea sau așchierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor compozite, care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru controlul simultan al profilării pe două sau mai multe axe:

1. 

mașini-unelte de strunjit, rectificat, frezat sau orice combinație a acestora, care au două sau mai multe axe ce pot fi coordonate simultan pentru controlul profilării și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

(a) 

unul sau mai multe «axe înclinabile» de profilare;

Notă:  Poziția X.B.X.004.d.1.a. se aplică numai mașinilor-unelte de rectificat sau de frezat.

(b) 

«excentricitatea axială per rotație ax principal» (deplasare axială) într-o rotație a axului principal mai mică (mai bună) de 0,0006 mm, citire totală indicată (TIR);

Notă:  Poziția X.B.X.004.d.1.b. se aplică numai mașinilor-unelte de strunjit.

(c) 

«excentricitatea radială per rotație ax principal» într-o rotație a axului principal mai mică (mai bună) de 0,0006 mm, citire totală indicată (TIR); sau

(d) 

«preciziile de poziționare», cu toate compensările disponibile, sunt mai mici (mai bune) decât: 0,001° pe orice axă de rotație;

2. 

mașini pentru prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria cu alimentare cu fir, care au cinci sau mai multe axe ce pot fi coordonate simultan pentru controlul profilării.

X.B.X.005 

Mașini-unelte fără «control numeric» pentru generarea de suprafețe cu calități optice (a se vedea Lista articolelor supuse controlului) și componente special concepute pentru acestea:

(a) 

mașini de strunjit care utilizează o unealtă de tăiere cu o singură muchie ascuțită și care au toate caracteristicile următoare:

1. 

precizia poziționării saniei este mai mică (mai bună) de 0,0005 mm pe o lungime a cursei de 300 mm;

2. 

«repetabilitatea poziționării bidirecționale» a saniei este mai mică (mai bună) de 0,00025 mm pe o lungime a cursei de 300 mm;

3. 

«excentricitatea radială per rotație ax principal» și «excentricitatea axială per rotație ax principal» mai mică (mai bună) de 0,0004 mm, citire totală indicată (TIR);

4. 

deviația unghiulară a mișcării saniei (rotația pe axa verticală, rotația pe axa transversală, rotația pe axa longitudinală) mai mică (mai bună) de 2 secunde de arc, citire totală indicată (TIR) pe lungimea totală a cursei; și

5. 

perpendicularitatea saniei este mai mică (mai bună) de 0,001 mm pe o lungime a cursei de 300 mm;

Notă tehnică:

Repetabilitatea poziționării bidirecționale (R) a unei axe este valoarea maximă a repetabilității poziționării în orice poziție de-a lungul sau în jurul axei, determinată prin procedura și în condițiile specificate în partea 2.11 din ISO 230/2: 1988.

(b) 

mașini care utilizează scule cuțit zburător, cu toate caracteristicile următoare:

1. 

«excentricitatea radială per rotație ax principal» și «excentricitatea axială per rotație ax principal» mai mică (mai bună) de 0,0004 mm, citire totală indicată (TIR); și

2. 

deviația unghiulară a mișcării saniei (rotația pe axa verticală, rotația pe axa transversală, rotația pe axa longitudinală) mai mică (mai bună) de 2 secunde de arc, citire totală indicată (TIR) pe lungimea totală a cursei.

X.B.X.006 

Mașini de fabricat și/sau de finisat angrenaje, care nu sunt supuse controlului în temeiul poziției 2B003, capabile să producă angrenaje la un nivel de calitate mai bun decât AGMA 11.

X.B.X.007 

Sisteme sau echipamente de măsurare sau control dimensional care nu sunt supuse controlului în temeiul pozițiilor 2B006 sau 2B206, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

mașini de control dimensional manual, cu ambele caracteristici următoare:

1. 

au două sau mai multe axe; și

2. 

o incertitudine de măsurare egală cu sau mai mică (mai bună) de (3+L/300) μm pe oricare axă (L reprezintă lungimea, măsurată în mm).

X.B.X.008 

«Roboți» care nu sunt supuși controlului în temeiul pozițiilor 2B007 sau 2B207 și care sunt capabili să utilizeze în prelucrarea în timp real informații de feedback de la unul sau mai mulți senzori pentru a genera sau a modifica programe ori pentru a genera sau a modifica date din programul numeric.

X.B.X.009 

Ansambluri, plăci cu circuite sau elemente de inserție special concepute pentru mașinile-unelte supuse controlului în temeiul poziției X.B.X.004 sau pentru echipamentele supuse controlului în temeiul poziției X.B.X.006, X.B.X.007 sau X.B.X.008:

(a) 

ansambluri de axe principale, formate ca ansamblu minim din axe și rulmenți, cu o «excentricitate radială per rotație ax principal» și o «excentricitate axială per rotație ax principal» într-o rotație a axului principal mai mică (mai bună) de 0,0006 mm, citire totală indicată (TIR);

(b) 

elemente de inserție pentru scule de tăiat cu diamant cu un vârf, cu toate caracteristicile următoare:

1. 

o limită de tăiere fără defecte și șpan, când este mărită de 400 de ori în orice direcție;

2. 

raza de tăiere cuprinsă între 0,1 și 5 mm inclusiv; și

3. 

ovalizarea razei de tăiere mai mică (mai bună) de 0,002 mm, citire totală indicată (TIR);

(c) 

plăci cu circuite electronice imprimate special concepute, cu componente montate, capabile să îmbunătățească, conform specificațiilor fabricantului, unitățile de «control numeric», mașinile-unelte sau dispozitivele cu reacție inversă la nivelurile specificate la X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 sau X.B.X.009 sau peste nivelurile respective.

Notă tehnică:

Această intrare nu supune controlului sistemele de măsurare interferometrică, fără reacție în buclă închisă sau deschisă, care conțin un laser pentru măsurarea erorilor la nivel de mișcare a saniei ale mașinilor-unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.

X.B.X.010 

Echipamente specifice de prelucrare, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

prese izostatice, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(b) 

echipamente de fabricare a burdufurilor, inclusiv echipamente de formare hidraulică și matrițe pentru formarea burdufurilor;

(c) 

aparate de sudură cu laser;

(d) 

aparate de sudură MIG;

(e) 

aparate de sudură cu fascicul de electroni;

(f) 

echipament de monel, inclusiv valve, conducte, rezervoare și vase;

(g) 

valve, conducte, rezervoare și vase din oțel inoxidabil de tip 304 și 316;

Notă:  Se consideră că garniturile fac parte din conducte în sensul poziției X.B.X.010.g.

(h) 

echipamente de minerit și de foraj, după cum urmează:

1. 

echipamente de găurit de mari dimensiuni, capabile să perforeze găuri cu diametru mai mare de 61 cm;

2. 

echipamente de mari dimensiuni de terasament, utilizate în industria minieră;

(i) 

echipamente de galvanoplastie pentru acoperirea componentelor cu nichel sau cu aluminiu;

(j) 

pompe concepute pentru utilizare industrială și pentru utilizare cu un motor electric de 5 CP sau mai mare;

(k) 

valve de vid, conducte, flanșe, garnituri și echipamente aferente, special concepute pentru a fi utilizate în vid înalt, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(l) 

mașini de deformare prin rotație și mașini de deformare continuă, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(m) 

mașini de echilibrat centrifugal multiplane, altele decât cele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

(n) 

plăci, valve, conducte, rezervoare și vase din oțel inoxidabil austenitic.

X.D.X.001 

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.X.001.

X.D.X.002 

«Produse software»«necesare» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor de detectare a obiectelor ascunse supuse controlului în temeiul poziției X.A.X.002.

X.D.X.003 

«Produse software» special concepute pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul pozițiilor X.B.X.004, X.B.X.006 sau X.B.X.007, X.B.X.008 și X.B.X.009.

X.D.X.004 

«Produse software» specifice, după cum urmează (a se vedea Lista articolelor supuse controlului):

(a) 

«produse software» care să asigure controlul adaptabil și care au ambele caracteristici următoare:

1. 

pentru unitățile de producție flexibile (flexible manufacturing units – FMU) și

2. 

capabile să genereze sau să modifice, în cursul prelucrării în timp real, programe sau date prin utilizarea semnalelor obținute simultan prin intermediul a cel puțin două tehnici de detecție, cum ar fi:

(a) 

viziune automată (mijloace optice);

(b) 

imagistică în infraroșu;

(c) 

imagistică acustică (mijloace acustice);

(d) 

măsurare tactilă;

(e) 

poziționare inerțială;

(f) 

măsurarea forței; și

(g) 

măsurarea cuplului.

Notă: Poziția X.D.X.004.a nu supune controlului «produsele software» care asigură numai reprogramarea echipamentelor identice din punct de vedere funcțional în cadrul «unităților de producție flexibile» prin utilizarea unor programe parțiale stocate în prealabil și a unei strategii stocate în prealabil în scopul distribuției programelor parțiale.

(b) 

neutilizate.

X.D.X.005 

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» articolelor supuse controlului în temeiul pozițiilor X.A.X.004 sau X.A.X.005.

Notă:  A se vedea poziția 2E001 («dezvoltare») pentru «tehnologia» pentru «produsele software» supuse controlului în temeiul acestei intrări.

X.D.X.006 

«Produse software» special concepute pentru «dezvoltarea» sau «producția» generatoarelor electrice portabile supuse controlului în temeiul poziției X.A.X.006.

X.E.X.001 

«Tehnologie»«necesară» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul poziției X.A.X.002 sau necesare pentru «dezvoltarea»«produselor software» supuse controlului în temeiul poziției X.D.X.002.

Notă:  A se vedea pozițiile X.A.X.002 și X.D.X.002 pentru controalele aferente produselor de bază și produselor software.

X.E.X.002 

«Tehnologie» pentru «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul pozițiilor X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 sau X.B.X.008.

X.E.X.003 

«Tehnologie», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, pentru «utilizarea» echipamentelor supuse controlului în temeiul pozițiilor X.A.X.004 sau X.A.X.005.

X.E.X.004 

«Tehnologie» pentru «utilizarea» generatoarelor electrice portabile supuse controlului în temeiul poziției X.A.X.006.

▼M7
ANEXA VIII

Lista țărilor partenere menționate la articolul 2 alineatul (4), articolul 2a alineatul (4) și articolul 2d alineatul (4)

STATELE UNITE ALE AMERICII

▼M13

JAPONIA

▼M15

REGATUL UNIT

COREEA DE SUD

▼M16
ANEXA IX

A.   Model pentru formularele de notificare, cerere și autorizare a furnizării, transferului sau exportului

(menționate la articolul 2c din prezentul regulament)

Autorizația de export este valabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene până la data expirării.