02014R0833 — RO — 09.07.2019 — 005.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

(JO L 229 31.7.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 960/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2014 AL CONSILIULUI din 4 decembrie 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2015/1797 AL CONSILIULUI din 7 octombrie 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

REGULAMENTUL (EU) 2017/2212 AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2017

  L 316

15

1.12.2017

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1163 AL COMISIEI din 5 iulie 2019

  L 182

33

8.7.2019


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 246, 21.8.2014, p.  59 (833/2014)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în UcrainaArticolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „produse și tehnologii cu dublă utilizare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009;

(b) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile incluse în lista din anexa I;

(c) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice sau competențe sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(d) „servicii de intermediere” înseamnă:

(i) negocierea sau mijlocirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv de la o țară terță către orice altă țară terță sau

(ii) vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea sunt situate în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță;

▼M1

(e) „servicii de investiții” înseamnă următoarele servicii și activități:

(i) primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare,

(ii) executarea ordinelor în numele clienților,

(iii) tranzacționarea în cont propriu,

(iv) administrarea de portofolii,

(v) acordarea de consultanță în domeniul investițiilor,

(vi) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm,

(vii) plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm,

(viii) orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

(f) „valori mobiliare” înseamnă următoarele categorii de titluri care pot fi tranzacționate pe piața de capital, cu excepția instrumentelor de plată:

(i) acțiunile la întreprinderi și alte titluri echivalente acțiunilor la întreprinderi, la întreprinderi de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele reprezentative de acțiuni,

(ii) obligațiunile și alte titluri de creanță, inclusiv certificatele de acțiuni referitoare la astfel de titluri,

(iii) orice alte valori mobiliare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori;

▼B

(g) „instrumente ale pieței monetare” înseamnă categoriile de instrumente tranzacționate în mod obișnuit pe piața monetară, precum bonurile de tezaur, certificatele de depozit și efectele de comerț (cu excepția instrumentelor de plată);

(h) „instituție de credit” înseamnă o întreprindere a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu;

(i) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)  Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări militare sau unui utilizator final militar.

În cazul în care utilizatorul final este armata rusă, orice produse și tehnologii cu dublă utilizare achiziționate de aceasta se consideră a fi destinate unor utilizări militare.

(2)  Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, autoritățile competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă au motive întemeiate să creadă că utilizatorul final ar putea fi militar sau că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.

▼M2

Cu toate acestea, autoritățile competente pot acorda o autorizație în cazul în care exportul vizează executarea unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 1 august 2014 sau din contracte accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract.

▼B

Exportatorii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare atunci când solicită o autorizație de export.

▼M1

Articolul 2a

(1)  Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV la prezentul regulament.

(2)  Se interzic:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii legate de produsele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1) și de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse și tehnologii;

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figurează în lista din anexa IV, de finanțare sau de asistență financiară legată de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, în scopul oricărei vânzări sau furnizări sau al oricărui transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau în scopul furnizării de asistență tehnică, servicii de intermediere sau alte servicii.

▼M2

(3)  Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 12 septembrie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și siguranța capacităților existente în cadrul UE.

▼M1

(4)  Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transferului sau exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare destinate industriei aeronautice și industriei spațiale, sau furnizării conexe de asistență tehnică sau financiară, pentru uz nemilitar sau pentru utilizatori finali nemilitari, precum și pentru întreținerea și siguranța capacităților nucleare civile existente în cadrul UE, pentru uz nemilitar sau pentru utilizatori finali nemilitari.

▼B

Articolul 3

▼M2

(1)  O autorizație prealabilă este necesară în cazul vânzării, furnizării, transferului sau exportului, în mod direct sau indirect, al produselor prevăzute în anexa II, indiferent dacă produsele respective provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală, sau din orice alt stat dacă produsele respective sunt destinate a fi utilizate în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală.

(2)  Pentru toate vânzările, furnizările, transferurile sau exporturile pentru care este necesară o autorizație în temeiul prezentului articol, autorizația respectivă se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul și respectă normele detaliate prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(3)  În anexa II sunt incluse anumite produse adecvate următoarelor categorii de proiecte de explorare și extracție desfășurate în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală:

(a) explorarea și extracția petrolului în ape cu o adâncime mai mare de 150 de metri;

(b) explorarea și extracția petrolului în zona offshore de la nord de Cercul Arctic; sau

(c) proiecte cu potențial de extracție a petrolului prin fracturare hidraulică din surse situate în formațiuni de șist; cu excepția explorării și extracției din formațiunile de șist pentru localizarea altor zăcăminte decât cele de șist sau pentru extracția petrolului din respectivele zăcăminte.

(4)  Exportatorii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare atunci când solicită o autorizație de export.

(5)  Autoritățile competente nu acordă nicio autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor prevăzute în anexa II în cazul în care au motive întemeiate să considere că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor respective are ca destinație oricare dintre categoriile de proiecte de explorare și extracție menționate la alineatul (3).

Cu toate acestea, autoritățile competente pot acorda o autorizație în cazul în care vânzarea, transferul sau exportul vizează executarea unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 1 august 2014 sau din contracte accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract.

De asemenea, autoritățile competente pot să acorde o autorizație în cazul în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor este necesar pentru prevenirea sau reducerea urgentă a efectelor unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului. În cazuri urgente, justificate în mod corespunzător, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul se poate efectua fără o autorizație prealabilă, cu condiția ca exportatorul să notifice autoritatea competentă în termen de cinci zile lucrătoare de la data la care a avut loc vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, furnizându-i acesteia informații detaliate referitoare la justificarea relevantă a vânzării, furnizării, transferului sau exportului fără autorizație prealabilă.

▼B

(6)  În condițiile stabilite la alineatul (5), autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o anterior.

(7)  În cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o autorizație, în conformitate cu alineatul (5) sau (6), statul membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre și Comisiei și le transmite acestora informațiile relevante, respectând totodată dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului ( 1 ).

(8)  Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5) pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare ce a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor (6) și (7), acesta se consultă mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

▼M1

Articolul 3a

▼M2

(1)  Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii asociate necesare pentru următoarele categorii de proiecte de explorare și extracție din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală:

(a) explorarea și extracția petrolului în ape cu o adâncime mai mare de 150 de metri;

(b) explorarea și extracția petrolului în zona offshore de la nord de Cercul Arctic; sau

(c) proiectele cu potențial de extracție a petrolului prin fracturare hidraulică din surse situate în formațiuni de șist; cu excepția explorării și extracției din formațiunile de șist pentru localizarea altor zăcăminte decât cele de șist sau pentru extracția petrolului din respectivele zăcăminte.

În sensul prezentul alineat, „servicii asociate” înseamnă:

(i) forare;

(ii) încercarea puțurilor;

(iii) servicii de exploatare forestieră și de finisare;

(iv) furnizarea de ambarcațiuni specializate.

(2)  Interdicțiile de la alineatul (1) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge dintr-un contract sau un acord-cadru încheiat înainte de 12 septembrie 2014 sau din contractele accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract.

(3)  Interdicțiile de la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care serviciile în cauză sunt necesare pentru prevenirea sau reducerea urgentă a efectelor unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului.

Furnizorul de servicii informează autoritatea competentă în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la orice activitate desfășurată în temeiul prezentului alineat, furnizându-i acesteia informații detaliate referitoare la justificarea relevantă a vânzării, furnizării, transferului sau exportului.

▼B

Articolul 4

(1)  Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare ( 2 ) sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse în lista respectivă, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia;

▼M1

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv și în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea sau garantarea creditelor la export, precum și asigurarea și reasigurarea pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia;

▼B

(c) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere în legătură cu produsele și tehnologiile cu dublă utilizare sau în legătură cu furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea unor astfel de produse sau tehnologii, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări militare sau unui utilizator final militar;

(d) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, inclusiv și în special subvenții, credite și asigurarea creditelor de export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări militare sau unui utilizator final militar.

▼M2

(2)  Interdicțiile de la alineatul (1) nu aduc atingere executării contractelor încheiate înainte de 1 august 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și siguranța capacităților existente în cadrul UE.

▼M3

(2a)  Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, în legătură cu următoarele operațiuni:

(a) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de hidrazină calculată în funcție de lansarea sau de lansările ori de sateliții cărora le este destinată și care nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit;

(b) importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

(c) vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de monometilhidrazină (CAS 60-34-4), cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de monometilhidrazină calculată în funcție de lansarea sau lansările ori de sateliții cărora le este destinată,

în măsura în care substanțele menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat sunt destinate a fi utilizate pentru lansatoarele exploatate de furnizori de servicii de lansare europeni, pentru lansările din cadrul programelor spațiale europene, ori pentru alimentarea sateliților de către producătorii europeni de sateliți.

▼M4

(2aa)  Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența financiară în cauză să se refere la hidrazina destinată:

(a) testelor și zborului ExoMars Descent Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, într-o cantitate calculată în funcție de nevoile fiecărei etape a acestei misiuni, care să nu depășească un total de 5 000  kg pe întreaga durată a misiunii sau

(b) zborului ExoMars Carrier Module în cadrul misiunii ExoMars 2020, într-o cantitate calculată în funcție de nevoile zborului, care să nu depășească un total de 300 kg.

▼M4

(2b)  Furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară în legătură cu operațiunile menționate la alineatele (2a) și (2aa) este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților competente.

Solicitanții autorizației furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare.

Autoritățile competente informează Comisia cu privire la toate autorizațiile acordate.

▼M2

(3)  Furnizarea următoarelor face obiectul unei autorizații acordate de autoritatea competentă în cauză:

(a) asistență tehnică sau servicii de intermediere în legătură cu produsele prevăzute în anexa II și cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor respective, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală sau, în cazul în care o astfel de asistență privește produse destinate a fi utilizate în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală, către orice persoană, entitate sau organism din orice alt stat;

(b) finanțare sau asistență financiară în legătură cu produsele menționate în anexa II, incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor la export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al produselor respective sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia, inclusiv din zona sa economică exclusivă și de pe platforma sa continentală, sau, în cazul în care asistența respectivă vizează produse destinate a fi utilizate în Rusia, inclusiv în zona sa economică exclusivă și pe platforma sa continentală, către orice persoană, entitate sau organism din orice alt stat.

În cazurile urgente justificate în mod corespunzător menționate la articolul 3 alineatul (5), furnizarea de servicii menționate la prezentul alineat se poate efectua fără o autorizație prealabilă, cu condiția ca furnizorul să notifice autoritatea competentă în termen de cinci zile lucrătoare de la furnizarea serviciilor.

▼C1

(4)  În cazul în care autorizațiile sunt solicitate în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol, se aplică mutatis mutandis articolul 3, în special alineatele (2) și (5).

▼M1

Articolul 5

(1)  Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de oricare alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 90 de zile, emise după perioada 1 august 2014-12 septembrie 2014, sau cu o scadență de peste 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a) o instituție de credit importantă sau o altă instituție importată care are un mandat explicit de promovare a competitivității economiei Rusiei, a diversificării acesteia și a încurajării investițiilor, care este stabilită în Rusia cu proprietate sau control public în proporție de peste 50 % începând de la 1 august 2014, astfel cum figurează în anexa III; sau

(b) o persoană juridică, entitate sau organism stabilit în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexa III; sau

(c) o persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități menționate la litera (b) din prezentul alineat sau care figurează în anexa III.

(2)  Se interzic cumpărarea, vânzarea, furnizarea de servicii de investiții sau de asistență la emiterea sau efectuarea de oricare alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 30 de zile, emise după 12 septembrie 2014, realizate în mod direct sau indirect de către:

(a) o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în Rusia, implicate în mod preponderent și desfășurând activități majore de concepere, producere, vânzare sau export de echipamente sau servicii militare, astfel cum figurează în anexa V, cu excepția persoanelor juridice, a entităților sau a organismelor active în sectorul spațial sau sectorul energetic nuclear;

(b) o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în Rusia, care sunt controlate public sau cu proprietate publică în proporție de peste 50 % și dețin active totale estimate în valoare de peste o mie de miliarde de ruble rusești și ale căror venituri estimate provin în proporție de cel puțin 50 % din vânzarea sau transportul de țiței sau produse petroliere, astfel cum figurează în anexa VI;

(c) o persoană juridică, entitate sau organism stabilite în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează la litera (a) sau (b) din prezentul alineat; sau

(d) o persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau sub conducerea unei entități menționate la prezentul alineat litera (a), (b) sau (c).

▼M2

(3)  Se interzice oricărei persoane juridice, entități sau organism menționat la alineatul (1) sau (2) încheierea sau participarea, în mod direct sau indirect, la orice acord de obținere a unor noi împrumuturi sau credite cu o scadență de peste 30 de zile, după 12 septembrie 2014.

Interdicția nu se aplică:

(a) împrumuturilor sau creditelor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de finanțare pentru importuri sau exporturi neinterzise de bunuri și servicii nefinanciare între Uniune și Rusia sau între Uniune și orice alt stat, inclusiv cheltuielilor aferente bunurilor și serviciilor dintr-o țară terță care sunt necesare pentru executarea contractului de export sau de import; sau

(b) împrumuturilor care au un obiectiv specific și documentat de furnizare de fonduri de urgență pentru a îndeplini criteriile de solvabilitate și lichiditate pentru persoane juridice stabilite în Uniune ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de către orice entitate menționată în anexa III.

▼M2

(4)  Interdicția de la alineatul (3) nu se aplică tragerilor sau plăților efectuate în temeiul unui contract încheiat înainte de 12 septembrie 2014, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) toți termenii și toate condițiile referitoare la tragerile sau plățile respective:

(i) au fost convenite înainte de 12 septembrie 2014; și

(ii) nu au fost modificate la sau după această dată; și

(b) înainte de 12 septembrie 2014 a fost stabilită o dată a scadenței contractuale pentru rambursarea integrală a tuturor fondurilor puse la dispoziție și pentru încetarea tuturor angajamentelor, drepturilor și obligațiilor prevăzute în contract.

Termenii și condițiile referitoare la tragerile și plățile menționate la litera (a) includ dispoziții referitoare la durata perioadei de rambursare pentru fiecare tragere sau plată, rata dobânzii aplicate sau metoda de calculare a ratei dobânzii, precum și cuantumul maxim.

▼B

Articolul 6

(1)  Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a) cu privire la autorizațiile acordate în temeiul articolului 3;

(b) cu privire la problemele legate de încălcări și executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)  Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 7

Comisia este împuternicită să modifice anexa I pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 8

(1)  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

(2)  După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 9

(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile enumerate în anexa I. Comisiei i se notifică de către satele membre orice modificări ale adreselor site-urilor lor enumerate în anexa I.

(2)  După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv coordonatele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)  În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa I.

Articolul 10

Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 11

(1)  Nu se admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererile de despăgubire sau oricare alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, în special o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

▼M1

(a) entitățile menționate la articolul 5 litera (b) și (c) și la articolul 5 litera (c) și (d), sau care figurează în anexele III, IV, V și VI;

▼B

(b) orice altă persoană, entitate sau organism din Rusia;

(c) orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la prezentul alineat litera (a) sau (b).

(2)  În cadrul oricărei proceduri pentru executarea unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește executarea respectivei cereri.

(3)  Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

▼M1

Articolul 12

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și în mod deliberat la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 2, 2a, 3a, 4 și 5, inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 5 sau utilizând excepțiile prevăzute la articolul 5 alineatul (3) pentru a finanța entități menționate la articolul 5.

▼B

Articolul 13

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia, care este resortisant al unui stat membru;

d) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia, care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Paginile de internet care conțin informații privind autoritățile competente și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

▼M5

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

REPUBLICA CEHĂ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGARIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
ANEXA II

▼M2

Lista produselor menționate la articolul 3

▼BCodul NC

Descrierea produsului

7304 11 00

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, fără sudură, din oțeluri inoxidabile

7304 19 10

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de < = 168,3 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 19 30

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de > = 168,3 mm, dar <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 19 90

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de > 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 22 00

Prăjini de foraj, fără sudură, din oțeluri inoxidabile, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor

7304 23 00

Prăjini de foraj, fără sudură, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, din fier sau din oțel (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 29 10

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior < = 168,3 mm (cu excepția produselor din fontă)

7304 29 30

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior >168,3 mm, dar <= 406,4 mm (cu excepția produselor din fontă)

7304 29 90

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior > 406,4 mm (cu excepția produselor din fontă)

7305 11 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din fier sau din oțel, sudate longitudinal sub flux

7305 12 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din fier sau din oțel, sudate longitudinal (cu excepția produselor sudate longitudinal sub flux)

7305 19 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din produse laminate plate din fier sau din oțel (cu excepția produselor sudate longitudinal sub flux)

7305 20 00

Tuburi și țevi de cuvelaj de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din produse laminate plate din fier sau din oțel

7306 11

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, sudate, din produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu diametrul extern < = 406,4 mm

7306 19

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, sudate, din produse laminate plate din fier sau oțel, cu diametrul exterior de <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțel inoxidabil sau din fontă)

7306 21 00

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, sudate, din produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu diametrul extern < = 406,4 mm

7306 29 00

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, sudate, din produse laminate plate din fier sau oțel, cu diametrul exterior de <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

8207 13 00

Unelte interschimbabile pentru forare sau pentru sondare, cu partea activă din carburi metalice sinterizate sau din metaloceramice

8207 19 10

Unelte interschimbabile pentru forare sau pentru sondare, cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat

▼M2

ex 8413 50

Pompe volumetrice alternative pentru lichide, mecanice, cu un debit maxim de peste 18 m3/oră și o presiune maximă de ieșire de peste 40 de bari, concepute special pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol.

ex 8413 60

Pompe volumetrice rotative pentru lichide, mecanice, cu un debit maxim de peste 18 m3/oră și o presiune maximă de ieșire de peste 40 de bari, concepute special pentru pomparea noroiului de foraj și/sau a cimentului în puțurile de petrol.

▼B

8413 82 00

Elevatoare de lichid (altele decât pompele)

8413 92 00

Părți de elevatoare de lichid, nedenumite și necuprinse în altă parte

8430 49 00

Mașini de sondaj sau de foraj pentru forarea pământului sau extracția mineralelor sau minereurilor, neautopropulsate și nehidraulice (altele decât mașinile de săpat tuneluri sau galerii și sculele de mână)

▼M2

ex 8431 39 00

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor sau aparatelor utilizate pe platformele petroliere de la poziția 8428

ex 8431 43 00

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor sau aparatelor utilizate pe platformele petroliere de la sub-pozițiile 8430 41 , sau 8430 49

ex 8431 49

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor sau aparatelor utilizate pe platformele petroliere de la pozițiile 8426 , 8429 și 8430

▼B

8705 20 00

Macarale mobile derrick pentru sondare sau forare

8905 20 00

Platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

8905 90 10

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală (cu excepția docurilor plutitoare, a platformelor de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile; a navelor de pescuit și a navelor de război)
ANEXA III

Lista instituțiilor care figurează la articolul 5 litera (a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
ANEXA IV

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
ANEXA V

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
ANEXA VI

Lista persoanelor, a entităților și a organismelor menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

( 2 ) Ultima versiune publicată în JO C 107, 9.4.2014, p. 1.