2014R0788 — RO — 08.08.2014 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

▼C1

REGULAMENTUL (UE) NR. 788/2014 AL COMISIEI

din 18 iulie 2014

de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și retragere a recunoașterii organizațiilor de inspecție și control al navelor în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

▼B

(JO L 214, 19.7.2014, p.12)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 234, 7.8.2014, p. 15  (788/2014)
▼B

▼C1

REGULAMENTUL (UE) NR. 788/2014 AL COMISIEI

din 18 iulie 2014

de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și retragere a recunoașterii organizațiilor de inspecție și control al navelor în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor ( 1 ), în special articolul 14 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 împuternicesc Comisia să impună amenzi și penalități cu titlu cominatoriu împotriva organizațiilor recunoscute, așa cum se definește la articolul 2 din regulamentul respectiv, sau să retragă recunoașterea acestora, pentru a asigura aplicarea criteriilor și a obligațiilor stabilite în regulamentul respectiv, cu scopul clar de a elimina orice posibile amenințări la adresa siguranței și a mediului.

(2)

Este în interesul transparenței de a se stabili, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, normele de procedură pentru luarea deciziilor, precum și metodologia utilizată pentru calcularea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu de către Comisie, astfel încât acestea să fie cunoscute dinainte de către organizațiile în cauză, inclusiv criteriile specifice pe baza cărora Comisia trebuie să evalueze gravitatea situației și măsura în care au fost compromise siguranța sau protecția mediului.

(3)

Prin introducerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu, Comisia ar dispune de un instrument suplimentar care să îi permită să reacționeze mai nuanțat, mai flexibil și mai gradat în caz de încălcare a normelor din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 de către o organizație recunoscută, în comparație cu retragerea recunoașterii.

(4)

Penalitățile cu titlu cominatoriu ar trebui să poată asigura cu eficacitate că orice încălcare a obligațiilor și a cerințelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 este remediată imediat și în mod corespunzător. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 391/2009 împuternicește Comisia să aplice penalități cu titlu cominatoriu dacă o organizație recunoscută nu a reușit să întreprindă acțiunile de prevenire și remediere solicitate de Comisie, după o perioadă rezonabilă de timp și până în momentul în care organizația recunoscută în cauză a întreprins acțiunile necesare. Dacă este necesar, în funcție de circumstanțe, suma zilnică a penalităților cu titlu cominatoriu poate fi mărită treptat pentru a reflecta urgența acțiunilor solicitate.

(5)

Calcularea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu ca fracțiune din cifra de afaceri a organizației, având în vedere plafonul maxim stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009, este o metodă simplă de a face ca amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu să aibă un efect de descurajare, rămânând în același timp direct proporționale atât cu gravitatea situației, cât și cu capacitatea economică a organizației în cauză, în ciuda dimensiunilor considerabil diferite ale organizațiilor recunoscute.

(6)

În interesul transparenței și al securității juridice, plafonul aplicabil pentru valoarea totală maximă a amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu ar trebui să fie stabilit în mod clar, având în vedere diferitele circumstanțe. Din aceleași motive, trebuie determinat și modul în care se calculează cifra de afaceri medie totală în cele trei exerciții financiare precedente pentru activitățile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 în cazul fiecărei organizații recunoscute.

(7)

Este necesar ca decizia de a retrage recunoașterea unei organizații în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 să țină seama de toți factorii legați de obiectivul primordial al monitorizării operațiunilor organizațiilor recunoscute și al performanței generale, inclusiv eficacitatea oricăror amenzi și penalități cu titlu cominatoriu impuse deja pentru încălcări grave și repetate ale regulamentului respectiv.

(8)

Trebuie definită o procedură specifică pentru a permite Comisiei, fie la inițiativa sa, fie la cererea statului membru (statelor membre), să retragă recunoașterea unei organizații în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 și în conformitate cu competențele Comisiei de a evalua organizațiile recunoscute și de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu prin intermediul procedurilor asociate prevăzute în prezentul regulament.

(9)

Este important ca o decizie de a aplica amenzi, penalități cu titlu cominatoriu, sau de a retrage recunoașterea în conformitate cu prezentul regulament să fie bazată exclusiv pe motivele pe care organizația recunoscută în cauză a fost în măsură să își prezinte observațiile.

(10)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul la apărare și principiul confidențialității și principiul non bis in idem în conformitate cu principiile generale de drept și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(11)

Deciziile prin care se impun amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în temeiul prezentului regulament ar trebui să aibă caracter executoriu în conformitate cu articolul 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pot fi supuse controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(12)

În scopul asigurării corectitudinii și a certitudinii juridice în desfășurarea procedurii, este necesar să fie stabilite norme detaliate privind calcularea termenelor impuse de Comisie pe parcursul procedurii și a termenelor de prescripție care se aplică în cazul Comisiei în ceea ce privește impunerea și executarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu, ținând cont și de data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009.

(13)

Aplicarea prezentului regulament necesită o cooperare eficientă între statele membre în cauză, Comisie și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. În acest scop, este necesar să se clarifice drepturile și obligațiile fiecăreia dintre aceste părți în cadrul procedurilor prevăzute de prezentul regulament, pentru a asigura buna desfășurare a investigației, a procesului de luare a deciziilor și a procesului de monitorizare în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a articolelor 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 de către Comisie.

Acesta stabilește criteriile pentru stabilirea valorii amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu, procedura decizională de a impune o amendă și o penalitate cu titlu cominatoriu sau de a retrage recunoașterea unei organizații recunoscute, la inițiativa Comisiei sau la cererea unui stat membru.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

În afară de acestea, se aplică următoare definiție:

«stat membru în cauză» înseamnă un stat membru care a însărcinat o organizație recunoscută cu inspecția, controlul și certificarea navelor care arborează pavilionul său pentru respectarea convențiilor internaționale, în conformitate cu Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime ( 3 ), inclusiv statul membru care a depus cererea de recunoaștere a respectivei organizații de către Comisie, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.CAPITOLUL II

AMENZI ȘI PENALITĂȚI CU TITLU COMINATORIU

Articolul 3

Identificarea încălcărilor

(1)  Comisia identifică o încălcare în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 în cazul în care:

(a) nerespectarea gravă sau repetată de către o organizație recunoscută a obligației de a îndeplini unul dintre criteriile minime stabilite în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 sau de a își îndeplini obligațiile în temeiul articolului 8 alineatul (4) și al articolelor 9, 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 evidențiază existența unor deficiențe grave la nivelul structurii, sistemelor, procedurilor sau al controalelor interne ale unei organizații;

(b) o scădere a performanței organizației recunoscute, luând în considerare Decizia 2009/491/CE a Comisiei ( 4 ), evidențiază existența unor deficiențe grave în structura, sistemele, procedurile sau controalele interne ale organizației respective;

(c) o organizație recunoscută a furnizat intenționat Comisiei informații incorecte, incomplete sau înșelătoare în cadrul evaluării sau a obstrucționat prin alte mijloace bunul mers al evaluării respective.

(2)  În orice procedură privind încălcarea dreptului comunitar în temeiul prezentului regulament, sarcina demonstrării unei încălcări îi revine Comisiei.

Articolul 4

Calcularea amenzilor

(1)  O amendă de bază de 0,6 % din totalul cifrei medii de afaceri a organizației recunoscute, astfel cum este stabilit în conformitate cu articolul 9, se atribuie inițial fiecărei încălcări stabilite în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(2)  Pentru calcularea amenzii individuale în cazul fiecărei încălcări, amenda de bază menționată la alineatul (1) se ajustează în plus sau în minus, în funcție de gravitatea și de efectele încălcării, în special în ceea ce privește măsura în care au fost afectate siguranța sau protecția mediului, în conformitate cu articolele 5 și 6.

(3)  Valoarea maximă a fiecărei amenzi nu trebuie să depășească 1,8 % din totalul cifrei medii de afaceri a organizației recunoscute.

(4)  Dacă o acțiune sau omisiune a organizației recunoscute constituie baza unică a două sau mai multe încălcări în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 identificate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, amenda individuală corespunzătoare este cea mai ridicată dintre amenzile individuale calculate pentru încălcările aferente.

(5)  Valoarea totală a amenzii impuse unei organizații recunoscute printr-o decizie este suma tuturor amenzilor individuale care rezultă din aplicarea alineatelor (1)-(4) din prezentul articol, fără a aduce atingere plafonului maxim stabilit în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, astfel cum se prezintă în detaliu la articolul 8 din prezentul regulament.

Articolul 5

Evaluarea gravității încălcării

Atunci când evaluează gravitatea fiecărei încălcări, Comisia ia în considerare toate elementele de circumstanțe agravante sau atenuante relevante, în special următoarele:

(a) dacă organizația a acționat din neglijență sau cu intenție;

(b) numărul de acțiuni sau omisiuni ale organizației recunoscute care conduc la încălcare;

(c) dacă încălcarea afectează birouri sau zone geografice izolate sau întreaga organizație;

(d) recurența acțiunilor sau a omisiunilor organizației recunoscute care conduc la încălcare;

(e) durata încălcării;

(f) o prezentare denaturată a situației efective a navelor în certificatele și documentele de conformitate emise de organizația recunoscută, sau includerea de informații incorecte sau înșelătoare în acestea;

(g) sancțiuni precedente, inclusiv amenzi, impuse aceleiași organizații recunoscute;

(h) dacă încălcarea decurge dintr-un acord între organizațiile recunoscute sau dintr-o practică concertată, având drept scop sau efect încălcarea criteriilor și a obligațiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 391/2009;

(i) gradul de diligență și cooperare al organizației recunoscute în descoperirea acțiunilor sau omisiunilor relevante, precum și în stabilirea încălcărilor de către Comisie.

Articolul 6

Evaluarea efectelor încălcării

Atunci când evaluează efectele fiecărei încălcări, în special în ceea ce privește măsura în care au fost afectate siguranța și protecția mediului, Comisia ia în considerare toate elementele de circumstanțe agravante sau atenuante relevante, în special următoarele:

(a) natura și amploarea deficiențelor care afectează în mod efectiv sau potențial flota certificată de către organizație, pe care organizația menționată anterior, ca urmare a încălcării, nu a reușit să le detecteze sau nu a fost în măsură să le detecteze, sau a căror remediere nu a solicitat-o sau nu are posibilitatea să o solicite, luând în considerare, în special, criteriile de reținere a unei nave prevăzute în anexa X la Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 ) privind controlul statului portului;

(b) proporția din flota certificată de către organizație care a fost efectiv sau potențial afectată;

(c) orice alte circumstanțe care prezintă riscuri identificabile specifice, cum ar fi tipul de nave efectiv sau potențial afectate.

Articolul 7

Penalități cu titlu cominatoriu

(1)  Penalitățile cu titlu cominatoriu, potrivit dispozițiilor de la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 pot fi impuse de Comisie organizației în cauză, fără a aduce atingere amenzilor aplicate în conformitate cu articolul 3, pentru a se asigura că se iau măsuri de prevenire și de remediere, astfel cum se prevede de către Comisie în evaluarea pe care o face organizației recunoscute.

(2)  În decizia de impunere a unor amenzi în temeiul articolului 3, Comisia poate, de asemenea, stabili penalitățile cu titlu cominatoriu care trebuie impuse organizației recunoscute în cazul în care și atât timp cât aceasta nu ia măsuri de remediere sau înregistrează întârzieri nejustificate în ceea ce privește încheierea acestei încălcări.

(3)  Decizia de impunere a penalităților cu titlu cominatoriu fixează termenul în care organizația recunoscută trebuie să se conformeze acțiunii necesare.

(4)  Penalitățile cu titlu cominatoriu se aplică începând cu ziua următoare datei de expirare a termenului limită stabilit în conformitate cu alineatul (3), până la data la care au fost întreprinse măsuri adecvate de remediere de către organizație, cu condiția ca măsurile de remediere să fie considerate satisfăcătoare de către Comisie.

(5)  Valoarea de bază pe zi a penalităților cu titlu cominatoriu pentru fiecare încălcare trebuie să fie 0,0033 % din totalul cifrei medii de afaceri a organizației recunoscute, calculată în conformitate cu articolul 9. Pentru calcularea valorii individuale a penalităților cu titlu cominatoriu pentru fiecare încălcare, suma de bază se ajustează în funcție de gravitatea încălcării și ținându-se cont de măsura în care au fost compromise siguranța sau protecția mediului, în temeiul articolelor 5 și 6 din prezentul regulament.

(6)  În funcție de circumstanțele cazului, și în special având în vedere caracterul urgent al măsurilor de remediere care trebuie întreprinse de organizația în cauză, Comisia poate decide să majoreze suma zilnică a penalităților cu titlu cominatoriu până la următoarele limite:

(a) atunci când organizația recunoscută depășește termenul stabilit în conformitate cu alineatul (3) cu mai mult de 120 de zile, începând cu ziua a o sută douăzeci și una până la a trei suta zi de la expirarea termenului, 0,005 % pe zi din cifra de afaceri medie totală a organizației, calculată în conformitate cu articolul 9;

(b) atunci când organizația recunoscută depășește termenul stabilit în conformitate cu alineatul (3) cu mai mult de 300 de zile, începând cu a trei sute una zi de la expirarea termenului, 0,01 % pe zi din cifra de afaceri medie totală a organizației, calculată în conformitate cu articolul 9.

(7)  Valoarea totală a penalităților cu titlu cominatoriu impuse în temeiul prezentului articol, individual sau în plus față de amenzi, nu trebuie să depășească plafonul maxim stabilit în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, după cum se detaliază în articolul 8 din prezentul regulament.

Articolul 8

Stabilirea valorii cumulate maxime a amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

Valoarea cumulată maximă a amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu impuse organizației recunoscute, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, se stabilește după cum urmează:

(a) valoarea totală a amenzilor impuse unei organizații recunoscute în conformitate cu articolul 4 în termen de un exercițiu financiar pentru respectiva organizație, ținând seama de data deciziei de a impune amenzi și, în cazul mai multor decizii prin care se impun amenzi acestei organizații, de data primei decizii de impunere a unei amenzi respectivei organizații, nu trebuie să depășească 5 % din cifra de afaceri medie totală a organizației respective, calculată în conformitate cu articolul 9;

(b) valoarea cumulată a amenzilor impuse unei organizații recunoscute în conformitate cu articolul 4 în termen de un exercițiu financiar pentru această organizație, determinată în conformitate cu alineatul (1), precum și penalitățile cu titlu cominatoriu impuse prin aceeași decizie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și majorate atât timp cât organizația respectivă nu ia măsurile de remediere adecvate nu trebuie să depășească 5 % din cifra de afaceri medie totală a organizației respective, calculată în conformitate cu articolul 9. Fără a aduce atingere articolului 21, recuperarea de către Comisie a unor penalități cu titlu cominatoriu nu trebuie să depășească plafonul de 5 %;

(c) valoarea cumulată a penalităților cu titlu cominatoriu impuse unei organizații recunoscute în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și majorate atât timp cât organizația respectivă nu ia măsurile de remediere adecvate nu trebuie să depășească 5 % din cifra de afaceri medie totală a organizației respective, calculată în conformitate cu articolul 9. Fără a aduce atingere articolului 21, recuperarea de către Comisie a unor penalități cu titlu cominatoriu nu trebuie să depășească plafonul de 5 %.

Articolul 9

Calculul cifrei de afaceri

(1)  În sensul prezentului regulament, cifra de afaceri medie totală a organizației recunoscute în cauză reprezintă o treime din suma obținută prin adăugarea, pe parcursul a celor trei ani care preced decizia Comisiei, a cifrei totale de afaceri a societății mamă care deține recunoașterea și toate entitățile juridice care sunt incluse în recunoașterea respectivă la sfârșitul fiecărui an.

(2)  În cazul unui grup cu conturi consolidate certificate, în ceea ce privește societatea mamă și toate entitățile juridice incluse în acest grup care sunt înglobate în recunoaștere la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, cifra de afaceri menționată la alineatul (1) reprezintă veniturile consolidate ale acestor entități.

(3)  În aplicarea alineatelor (1) și (2), trebuie luate în considerare numai activitățile care se înscriu în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 391/2009.CAPITOLUL III

RETRAGEREA RECUNOAȘTERII

Articolul 10

Retragerea recunoașterii

(1)  Din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, Comisia poate adopta o decizie de a retrage recunoașterea unei organizații, în cazurile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a)-(e) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(2)  Pentru a stabili dacă o încălcare repetată și gravă constituie o amenințare inacceptabilă pentru siguranță sau mediu, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, sunt luate în considerare următoarele elemente:

(a) informațiile și circumstanțele menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, în special în funcție de circumstanțele menționate la articolele 5 și 6 din prezentul regulament;

(b) criteriile și, după caz, pragurile definite de Decizia 2009/491/CE.

(3)  Atunci când amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu impuse unei organizații recunoscute ating plafonul maxim stabilit în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, iar organizația recunoscută nu a întreprins acțiunile corective adecvate, Comisia poate considera că aceste măsuri nu și-au atins obiectivul de a elimina orice posibilă amenințare la adresa siguranței și a mediului.

Articolul 11

Procedura de retragere a recunoașterii la cererea unui stat membru

(1)  Dacă un stat membru solicită Comisiei să retragă recunoașterea unei organizații în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, acesta adresează cererea în scris Comisiei.

(2)  Statul membru solicitant trebuie să explice motivele care stau la baza solicitării sale în toate detaliile și prin trimitere, după caz, la criteriile enumerate în articolul 7 alineatul (1) și la situațiile enumerate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, precum și la situațiile enumerate la alineatele (2) și (3) de la articolul 10 din prezentul regulament.

(3)  Statul membru solicitant trebuie să furnizeze Comisiei toate documentele justificative necesare în sprijinul cererii sale, clasificate și numerotate în mod corespunzător.

(4)  Comisia confirmă în scris primirea cererii statului membru respectiv.

(5)  În cazul în care Comisia consideră că sunt necesare alte informații, clarificări sau dovezi pentru luarea unei decizii, aceasta informează statul membru solicitant și îl invită să își completeze cererea depusă corespunzător, în cadrul unui anumit termen-limită, care nu poate fi mai mic de patru săptămâni. Solicitarea statului membru în cauză nu este considerată completă decât atunci când au fost furnizate toate informațiile necesare.

(6)  În termen de un an de la primirea unei cereri complete, dacă ajunge la concluzia că solicitarea statului membru este justificată, Comisia adresează organizației în cauză o comunicare privind obiecțiunile în conformitate cu articolul 12, în vederea retragerii recunoașterii sale în conformitate cu prezentul regulament. În acest caz, statului membru solicitant îi sunt acordate atenția și drepturile unui stat membru vizat, în conformitate cu capitolul IV din prezentul regulament.

Dacă, în același termen, Comisia concluzionează că solicitarea statului membru este nejustificată, aceasta informează statul membru solicitant, precizând motivele acestei decizii și invitându-l pe acesta să își prezinte comentariile într-un anumit termen-limită, care nu poate fi mai mic de trei luni. În termen de șase luni de la primirea acestor observații, Comisia fie confirmă că cererea este nejustificată, fie emite o comunicare privind obiecțiunile în conformitate cu primul paragraf.

(7)  În cazul în care Comisia concluzionează că solicitarea statului membru este nejustificată sau că aceasta este incompletă după expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Comisia poate alege să includă întreaga cerere sau o parte din aceasta și dovezile justificative care o însoțesc în evaluarea organizației recunoscute, întreprinsă în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(8)  Comisia trebuie să raporteze anual COSS cu privire la cererile de retragere prezentate de statele membre, precum și cu privire la procedurile de retragere în curs inițiate de Comisie.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 12

Comunicarea privind obiecțiunile

(1)  În cazul în care Comisia consideră că există motive pentru a impune o amendă și penalități cu titlu cominatoriu unei organizații recunoscute în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, sau pentru a retrage recunoașterea unei organizații în conformitate cu articolul 7 din regulamentul menționat, aceasta adresează organizației o comunicare a obiecțiunilor și notifică statele membre în cauză.

(2)  Comunicarea privind obiecțiunile conține:

(a) o evidență detaliată a acțiunilor și a omisiunilor organizației recunoscute, inclusiv descrierea faptelor relevante și identificarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 391/2009 pe care Comisia le consideră a fi fost încălcate de către organizația recunoscută;

(b) o identificare a dovezilor pe care se bazează constatările relevante, inclusiv cu referire la rapoarte de control, rapoarte de evaluare, sau orice alte documente relevante care au fost comunicate anterior organizației în cauză de către Comisie sau de către Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, care acționează în numele Comisiei;

(c) o informare conform căreia amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu sau retragerea recunoașterii pot fi impuse de Comisie în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(3)  La notificarea comunicării privind obiecțiunile, Comisia invită organizația recunoscută și statele membre să prezinte observații scrise în cadrul unui anumit termen, care nu trebuie, în orice caz, să fie mai mic de șase săptămâni de la data primirii comunicării obiecțiunilor. Comisia nu este obligată să țină cont de observațiile primite după expirarea termenului respectiv, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 24 alineatul (4) din prezentul regulament.

(4)  Notificarea unei comunicări privind obiecțiunile nu suspendă evaluarea organizării în cauză. În orice moment înainte de a adopta o decizie de impunere a unei amenzi și a unor penalități cu titlu cominatoriu, sau de retragere a recunoașterii în conformitate cu prezentul regulament, Comisia poate decide să efectueze inspecții suplimentare ale birourilor și a infrastructurii unei organizații, să viziteze navele autorizate de organizație sau să solicite în scris organizației recunoscute să furnizeze informații suplimentare referitoare la conformitatea sa cu criteriile și obligațiile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 391/2009.

(5)  În orice moment înainte de a adopta o decizie de impunere a unei amenzi și a unor penalități cu titlu cominatoriu, sau retragerea recunoașterii în conformitate cu prezentul regulament, Comisia își poate modifica evaluarea făcută organizației recunoscute în cauză. Dacă noua evaluare este diferită față de evaluarea care a condus la comunicarea privind obiecțiunile, deoarece au fost descoperite noi fapte sau au fost identificate noi încălcări sau noi circumstanțe privind gravitatea unei încălcări sau efectele acesteia asupra siguranței și mediului, Comisia emite o nouă comunicare a obiecțiunilor.

Articolul 13

Cererea de informații

În scopul de a clarifica situația de fapt în sensul articolului 12, Comisia poate solicita în scris organizației recunoscute să furnizeze explicații scrise sau orale ori date sau documente, într-un termen stabilit care nu poate în niciun caz să fie mai mic de patru săptămâni. În astfel de cazuri, Comisia informează organizația recunoscută cu privire la penalitățile cu titlu cominatoriu și amenzile care pot fi impuse pentru lipsa de conformare la cerere sau atunci când întârzie nejustificat în ceea ce privește furnizarea de informații sau furnizarea de informații în mod deliberat incorecte, incomplete sau înșelătoare Comisiei.

Articolul 14

Audierea

(1)  La cererea organizației recunoscute căreia i-a fost adresată o comunicare privind obiecțiunile, Comisia oferă organizației respective posibilitatea de a își prezenta argumentele în cadrul unei audieri.

(2)  Comisia invită autoritățile competente ale statelor membre în cauză, și poate, din proprie inițiativă sau la solicitarea statelor membre în cauză, să invite orice alte persoane care au un interes legitim cu privire la încălcările respective să ia parte la audiere. Comisia poate alege să fie asistată de Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă.

(3)  Persoanele fizice sau juridice de drept privat invitate să asiste la audiere se prezintă fie personal, fie sunt reprezentate de reprezentanți juridici sau autorizați. Statele membre sunt reprezentate de funcționari din statul membru respectiv.

(4)  Audierea nu este publică. Fiecare persoană invitată să participe poate fi audiată separat sau în prezența altor persoane invitate să participe, având în vedere interesul legitim al organizației recunoscute și al altor persoane de a proteja secretele de afaceri și alte informații confidențiale.

(5)  Declarațiile fiecărei persoane audiate sunt înregistrate. La cerere, înregistrarea audierii se pune la dispoziția persoanelor care au participat la audiere și a statelor membre vizate.

Articolul 15

Penalități cu titlu cominatoriu pentru lipsa de cooperare

(1)  În cazul în care Comisia intenționează să adopte o decizie de impunere a unor penalități cu titlu cominatoriu, astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (1), unei organizații recunoscute care nu a reușit să își asume sau înregistrează întârzieri nejustificate în întreprinderea de măsuri de prevenire și de remediere solicitate de Comisie, aceasta trebuie să notifice mai întâi organizația recunoscută în scris.

(2)  Notificarea făcută de Comisie în conformitate cu alineatul (1) trebuie să facă trimitere la acțiunile specifice de prevenire și remediere care nu au fost efectuate de către organizația recunoscută și la dovezile justificative, precum și să informeze organizația recunoscută cu privire la penalitățile cu titlu cominatoriu care sunt avute în vedere de către Comisie în acest sens.

(3)  Comisia stabilește un termen în care organizația recunoscută poate prezenta Comisiei observații în scris. Comisia nu este obligată să ia în considerare observațiile în scris primite după expirarea termenului limită.

Articolul 16

Accesul la dosar

(1)  La cererea organizației recunoscute căreia i-a fost adresată o comunicare privind obiecțiunile, Comisia permite accesul la dosarul care conține documente și alte probe, elaborat de către Comisie cu privire la presupusa încălcare.

(2)  Comisia stabilește data și modalitățile practice relevante pentru ca organizația recunoscută să aibă acces la dosar; accesul poate fi acordat doar în format electronic.

(3)  La cerere, Comisia pune la dispoziția organizației recunoscute în cauză o listă cu toate documentele incluse în dosar.

(4)  Organizația recunoscută în cauză are dreptul de acces la documentele și informațiile conținute în dosar. Atunci când se acordă un astfel de acces, Comisia acordă atenția cuvenită secretelor de afaceri, informațiilor confidențiale sau caracterului intern al documentelor emise de către Comisie sau de către Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă.

(5)  În sensul alineatului (4), documentele interne ale Comisiei și ale Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pot include:

(a) documente sau părți ale unor documente referitoare la deliberările interne ale Comisiei și ale serviciilor acesteia și ale Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă, inclusiv avizele și recomandările Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă adresate Comisiei;

(b) documente sau părți ale unor documente care fac parte din corespondența dintre Comisie și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă sau dintre Comisie și statele membre.

Articolul 17

Reprezentare legală

Organizația recunoscută trebuie să aibă dreptul la reprezentare legală în toate stadiile procedurii în temeiul prezentului regulament.

Articolul 18

Confidențialitatea, secretul profesional și dreptul de abținere de la declarații

(1)  Orice procedură efectuată în temeiul prezentului regulament se efectuează cu respectarea principiilor confidențialității și a secretului profesional.

(2)  Comisia, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și autoritățile statelor membre vizate, funcționarii lor și alte persoane care lucrează sub supravegherea lor nu dezvăluie informațiile obținute sau schimbate în temeiul prezentului regulament și de tipul celor care intră sub incidența obligațiilor privind secretul profesional și confidențialitatea.

(3)  Orice organizație recunoscută sau persoană care transmite informații sau observații în temeiul prezentului regulament identifică în mod clar orice materiale considerate a fi confidențiale, motivând caracterul confidențial, și furnizează o versiune separată neconfidențială până la data stabilită de agenție sau Comisie.

(4)  De asemenea, Comisia poate solicita organizațiilor recunoscute și altor părți interesate să identifice toate părțile unui raport, ale comunicării privind obiecțiunile sau ale unei decizii a Comisiei, care, în opinia lor, conțin secrete de afaceri.

(5)  În absența identificării menționate la alineatele (3) și (4), Comisia poate presupune că documentele sau observațiile în cauză nu conțin informații confidențiale.

(6)  Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, organizațiile recunoscute au dreptul de a se abține de la declarații în situațiile în care ar trebui să furnizeze răspunsuri care pot implica recunoașterea existenței unei încălcări.

Articolul 19

Decizia

(1)  O decizie de a aplica amenzi, penalități cu titlu cominatoriu sau de a retrage recunoașterea în conformitate cu prezentul regulament trebuie să fie bazată exclusiv pe motivele pe care organizația recunoscută în cauză a fost în măsură să își prezinte observațiile.

(2)  Decizia de a impune o amendă sau penalități cu titlu cominatoriu și stabilirea sumei corespunzătoare trebuie să țină seama de principiile eficienței, proporționalității și disuasiunii.

(3)  În cazul în care se iau măsuri în conformitate cu prezentul regulament și se decide cu privire la gravitatea și efectul acțiunilor sau omisiunilor relevante asupra siguranței și mediului, Comisia ia în considerare măsurile naționale deja adoptate pe baza acelorași fapte împotriva organizației recunoscute în cauză, în special dacă organizația respectivă a fost deja supusă unor proceduri judiciare sau de executare.

(4)  Acțiunile sau omisiunile unei organizații recunoscute pe baza cărora au fost adoptate măsuri în conformitate cu prezentul regulament nu sunt supuse altor măsuri. Cu toate acestea, aceste acțiuni sau omisiuni pot fi luate în considerare în deciziile ulterioare adoptate în conformitate cu prezentul regulament, pentru a evalua recurența.

(5)  Decizia de a impune penalități cu titlu cominatoriu sau o decizie de impunere a unor amenzi și penalități cu titlu cominatoriu sunt adoptate de Comisie, în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(6)  Decizia de a retrage recunoașterea unei organizații recunoscute este adoptată de Comisie, în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

Articolul 20

Căi de atac, notificarea și publicarea

(1)  Comisia informează organizația recunoscută cu privire la căile de atac disponibile.

(2)  Comisia notifică decizia sa Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă și statelor membre spre informare.

(3)  În cazul în care se justifică, în special din motive de securitate sau protecție a mediului, Comisia își poate face publică decizia. Atunci când publică detalii privind decizia sa și informează statele membre, Comisia are în vedere interesele legitime ale organizației recunoscute în cauză și ale altor persoane interesate.

Articolul 21

Recuperarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

Comisia procedează la recuperarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu prin instituirea unui ordin de recuperare și emiterea unei note de debit adresate organizației recunoscute în cauză în conformitate cu dispozițiile de la articolele 78-80 și 83 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ) și de la articolele 80-92 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei ( 7 ).

Articolul 22

Termene de prescripție pentru impunerea amenzilor și a daunelor cominatorii

(1)  Dreptul Comisiei de a impune amenzi și/sau penalități cu titlu cominatoriu unei organizații recunoscute în conformitate cu prezentul regulament expiră după cinci ani de la data la care a fost săvârșită o acțiune sau omisiune a organizației recunoscute care a dat naștere la o încălcare în temeiul articolului 3 din prezentul regulament. Cu toate acestea, în cazul acțiunilor sau omisiunilor continue sau repetate care dau naștere unei încălcări, termenul începe în ziua în care încetează acțiunea sau omisiunea.

Dreptul Comisiei de a impune penalități cu titlu cominatoriu unei organizații recunoscute în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament expiră la trei ani de la data la care a fost săvârșită o acțiune sau omisiune a organizației recunoscute pentru care Comisia a solicitat o acțiune preventivă și de remediere adecvată.

(2)  Orice acțiune întreprinsă de Comisie sau de Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă în scopul evaluării sau al procedurii privind încălcarea dreptului comunitar în ceea ce privește o acțiune sau omisiune a organizației recunoscute întrerupe termenul de prescripție relevant stabilit în conformitate cu alineatul (1). Termenul de prescripție este întrerupt în data la care acțiunea Comisiei sau a agenției este notificată organizației recunoscute.

(3)  Fiecare întrerupere face ca termenul să înceapă din nou de la zero. Totuși, termenul de prescripție nu poate fi mai lung decât dublul termenului de prescripție inițial, cu excepția cazului în care termenul de prescripție este suspendat în temeiul alineatului (4).

(4)  Termenul de prescripție pentru impunerea penalităților cu titlu cominatoriu este suspendat în perioada în care decizia Comisiei face obiectul unor proceduri pendinte în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 23

Termene de prescripție pentru încasarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

(1)  Dreptul de a declanșa o procedură de recuperare a amenzilor și/sau a penalităților cu titlu cominatoriu expiră la un an de la data la care decizia adoptată în temeiul articolului 19 a devenit definitivă.

(2)  Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) este întrerupt de orice acțiune a Comisiei sau a unui stat membru care acționează la cererea Comisiei menită să impună plata amenzii și/sau a penalităților cu titlu cominatoriu.

(3)  Fiecare întrerupere face ca termenul să înceapă din nou de la zero.

(4)  Termenele de prescripție menționate la alineatele (1) și (2) sunt suspendate atât timp cât:

(a) este prevăzut timp pentru efectuarea plății;

(b) efectuarea plății este suspendată în temeiul unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 24

Aplicarea termenelor

(1)  Termenele stabilite în prezentul regulament încep din ziua următoare datei primirii unei comunicări din partea Comisiei ori a datei înmânării unei comunicări.

(2)  În cazul unei comunicări adresate Comisiei, termenele relevante sunt considerate a fi respectate dacă respectiva comunicare a fost expediată prin poștă cu confirmare de primire înainte de expirarea termenului relevant.

(3)  La stabilirea termenelor, Comisia trebuie să aibă în vedere atât drepturile la un proces echitabil, cât și condițiile specifice ale fiecărei proceduri de luare a deciziilor în temeiul prezentului regulament.

(4)  Dacă este cazul și în urma unei cereri motivate transmise înainte de expirarea termenului inițial, termenele pot fi prelungite.

Articolul 25

Cooperarea cu autoritățile naționale competente

Informațiile furnizate de către autoritățile competente naționale ca răspuns la o solicitare din partea Comisiei sunt utilizate de Comisie numai în următoarele scopuri:

(a) pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredințate pentru recunoașterea și supravegherea organizațiilor recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009;

(b) ca probă în sensul de luare a deciziilor în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere articolelor 16 și 18 din prezentul regulament.CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Aplicarea

Evenimentele care au avut loc înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 nu trebuie să dea naștere la nicio măsură în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 131, 28.5.2009, p. 11.

( 2 ) Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, p. 1).

( 3 ) JO L 131, 28.5.2009, p. 47.

( 4 ) Decizia 2009/491/CE a Comisiei din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanța unui organism care acționează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o amnințare inacceptabilă pentru siguranță și mediu (JO L 162, 25.6.2009, p. 6).

( 5 ) Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

( 6 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

( 7 ) Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).