02014R0692 — RO — 20.12.2014 — 002.004


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2014 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului

(JO L 183 24.6.2014, p. 9)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 825/2014 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2014

  L 226

2

30.7.2014

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 1351/2014 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2014

  L 365

46

19.12.2014


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 197, 4.7.2014, p.  87 (692/2014)

►C2

Rectificare, JO L 037, 13.2.2015, p.  24 (1351/2014)

►C3

Rectificare, JO L 114, 12.4.2022, p.  215 (nr. 692/2014)
▼B

▼M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2014 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului

▼BArticolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei de 25 iunie 2014, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i) 

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii) 

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii) 

o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv) 

o cerere reconvențională;

(v) 

o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b) 

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c) 

„mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol” înseamnă mărfuri care sunt obținute integral în Crimeea sau în Sevastopol sau care au fost supuse ultimei transformări substanțiale pe aceste teritorii, în conformitate cu, mutatis mutandis, articolele 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar ( 1 );

(d) 

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

(e) 

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexă;

▼M1

(f) 

„servicii de intermediere” înseamnă:

(i) 

negocierea sau mijlocirea de tranzacții privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de mărfuri și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv dintr-o țară terță către orice altă țară terță; sau

(ii) 

vânzarea sau cumpărarea de mărfuri și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea sunt situate în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(g) 

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță; asistența tehnică include asistența acordată pe cale verbală;

▼M2

(h) 

„entitate din Crimeea sau Sevastopol” înseamnă orice entitate care are sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în Crimeea sau Sevastopol, filialele sale sau întreprinderile asociate aflate sub controlul acesteia în Crimeea sau Sevastopol, precum și sucursalele și alte entități care își desfășoară activitatea în Crimeea sau Sevastopol;

(i) 

„servicii de investiții” înseamnă următoarele servicii și activități:

(i) 

primirea și transmiterea comenzilor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

(ii) 

executarea comenzilor în numele clienților;

(iii) 

tranzacționarea în cont propriu;

(iv) 

administrarea de portofolii;

(v) 

consultanță în domeniul investițiilor;

(vi) 

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

(vii) 

plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;

(viii) 

orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

(j) 

„armator din Uniune” are același înțeles cu „armator comunitar”, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului. ( 2 )

▼B

Articolul 2

Se interzic:

(a) 

importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau din Sevastopol;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu importul mărfurilor menționate la litera (a).

▼M2

Articolul 2a

(1)  

Se interzice:

(a) 

achiziționarea de orice noi participații sau extinderea oricărei participații existente la proprietatea asupra unor bunuri imobile situate în Crimeea sau Sevastopol;

(b) 

achiziționarea de orice noi participații sau extinderea oricărei participații existente la proprietatea sau controlul asupra unei entități din Crimeea sau Sevastopol, inclusiv achiziționarea în totalitate a unei astfel de entități sau achiziționarea de acțiuni sau părți sociale și alte titluri de participare la o astfel de entitate;

(c) 

acordarea sau participarea la orice modalitate de acordare de împrumuturi sau credite sau furnizarea finanțării în alt mod, inclusiv prin capital propriu, unei entități din Crimeea sau Sevastopol, sau cu scopul probat de finanțare a unei astfel de entități;

(d) 

crearea unei asociații în participațiune în Crimeea sau Sevastopol sau împreună cu o entitate din Crimeea sau Sevastopol;

(e) 

furnizarea de servicii de investiții direct legate de activitățile menționate la literele (a)-(d).

(2)  
Interdicțiile și restricțiile de la prezentul articol nu se aplică desfășurării de activități economice legitime cu entități din afara Crimeei și Sevastopolului, în cazul în care investițiile conexe nu sunt destinate entităților din Crimeea și Sevastopol.
(3)  
Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere executării obligațiilor care decurg dintr-un contract încheiat înainte de 20 decembrie 2014, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autoritatea competentă să fi fost informată cu cel puțin cinci zile lucrătoare în prealabil.

Articolul 2b

(1)  

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul mărfurilor și tehnologiilor enumerate în anexa II:

(a) 

oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Crimeea sau Sevastopol; sau

(b) 

pentru a fi utilizate în Crimeea sau Sevastopol.

Anexa II cuprinde anumite mărfuri și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în următoarele sectoare-cheie:

(i) 

transporturi;

(ii) 

telecomunicații;

(iii) 

energie;

(iv) 

prospectarea, explorarea și extracția de petrol, gaze și resurse minerale.

(2)  

Se interzice:

(a) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere legate de mărfurile și tehnologiile enumerate în anexa II, ori legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea unor astfel de articole, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Crimeea sau Sevastopol, ori în vederea utilizării în Crimeea sau Sevastopol;

(b) 

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară legată de mărfurile și tehnologiile enumerate în anexa II către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Crimeea sau Sevastopol, ori în vederea utilizării în Crimeea sau Sevastopol.

(3)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2), când sunt coroborate cu alineatul (1) litera (b), nu se aplică în cazul în care nu există motive rezonabile pentru a stabili că mărfurile și tehnologia sau serviciile de la alineatul (2) urmează să fie utilizate în Crimeea sau Sevastopol.
(4)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării până la 21 martie 2015 a unei obligații care decurge dintr-un contract încheiat înainte de 20 decembrie 2014 ori din contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autoritatea competentă să fi fost informată cu cel puțin cinci zile lucrătoare în prealabil.

Articolul 2c

(1)  
Se interzice furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de intermediere, construcție sau inginerie direct legate de infrastructură în Crimeea sau Sevastopol în sectoarele menționate la articolul 2b alineatul (1), astfel cum sunt definite în baza anexei II, indiferent de originea mărfurilor și tehnologiilor.
(2)  
Interdicția de la alineatul (1) nu aduce atingere executării, până la 21 martie 2015, a unei obligații rezultate dintr-un contract încheiat înainte de 20 decembrie 2014, ori din contracte accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte.
(3)  
Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 2d

(1)  
Se interzice furnizarea de servicii direct legate de activități de turism în Crimeea sau Sevastopol.
(2)  
În special, se interzice oricărei nave care furnizează servicii de croazieră să intre sau să facă escală în orice port situat în Peninsula Crimeea și enumerat în anexa III. Interdicția se aplică navelor care arborează pavilionul unui stat membru sau oricărei nave deținute și aflate sub controlul operațional al unui armator din Uniune sau oricărei nave pentru care un operator din Uniune și-a asumat responsabilitatea generală cu privire la exploatare.
(3)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când o navă intră sau face escală într-unul dintre porturile enumerate în anexa III din motive de siguranță maritimă în cazuri de urgență. Autoritatea competentă este informată cu privire la respectiva intrare în port în termen de cinci zile lucrătoare.
►C2  (4)  
Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării până la 21 martie 2015 a obligațiilor care decurg dintr-un contract sau un contract accesoriu încheiat înainte de 20 decembrie 2014, sau ◄ a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, cu condiția ca autoritatea competentă să fi fost informată cu cel puțin cinci zile lucrătoare în prealabil.

Articolul 2e

(1)  

Autoritățile competente pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație în legătură cu activitățile menționate la articolul 2a alineatul (1) și articolul 2b alineatul (2) și în legătură cu mărfurile și tehnologiile prevăzute la articolul 2b alineatul (1), cu condiția să fie:

(a) 

necesare în scopuri oficiale ale misiunilor consulare sau ale organizațiilor internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, situate în Crimeea sau Sevastopol;

(b) 

legate de proiecte exclusiv în sprijinul spitalelor sau al altor instituții de sănătate publică care furnizează servicii medicale sau al instituțiilor de învățământ civile situate în Crimeea sau Sevastopol; sau

(c) 

aparate sau echipamente de uz medical.

(2)  
De asemenea, autoritățile competente pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație în legătură cu activitățile menționate la articolul 2a alineatul (1) cu condiția ca tranzacția să se realizeze în scopul întreținerii pentru a se asigura siguranța infrastructurii existente.
(3)  
De asemenea, autoritățile competente pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație în legătură cu activitățile menționate la articolul 2a alineatul (1) și la articolul 2b alineatul (2), și în legătură cu mărfurile și tehnologiile menționate la articolul 2b alineatul (1) și în legătură cu serviciile menționate la articolul 2c, în cazul în care vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul articolelor sau desfășurarea activităților respective este necesară pentru prevenirea sau reducerea urgentă a efectelor unui eveniment care poate să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane, inclusiv asupra siguranței infrastructurii existente, sau asupra mediului. În situații de urgență justificate corespunzător, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul se poate realiza fără autorizație prealabilă, cu condiția ca exportatorul să notifice autoritatea competentă în termen de cinci zile lucrătoare de la efectuarea vânzării, furnizării, transferului sau exportului, oferind detalii cu privire la justificarea relevantă pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul fără autorizație prealabilă.

Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului alineat și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun.

▼B

Articolul 3

Interdicțiile prevăzute la articolul 2 nu se aplică în ceea ce privește:

(a) 

executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);

▼C1

(b) 

mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ) sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

▼M2

Articolul 4

Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute în prezentul regulament.

▼B

Articolul 5

Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 6

(1)  

Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a) 

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului;

(b) 

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(c) 

orice persoană fizică sau juridică, orice entitate sau organism care a făcut obiectul unei hotărâri arbitrale, judecătorești sau administrative pentru că a încălcat interdicțiile stabilite în prezentul regulament;

(d) 

orice persoană fizică sau juridică, orice entitate sau organism, în cazul în care cererea se referă la mărfuri al căror import este interzis în temeiul articolului 2.

(2)  
În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.
(3)  
Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7

(1)  
Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.
(2)  
Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 8

(1)  
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.
(2)  
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 9

(1)  
Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexă.
(2)  
După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.
(3)  
În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexă.

Articolul 10

Prezentul regulament se aplică:

(a) 

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) 

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) 

oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) 

oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e) 

oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua umrătoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
▼M1

ANEXA I

▼B

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBLICA CEHĂ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANȚA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAȚIA
http://www.mvep.hr/sankcije

▼C3

ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/.

▼B

CIPRU
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGARIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ȚĂRILE DE JOS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIA
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMÂNIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUEDIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGATUL UNIT
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
ANEXA II

Lista mărfurilor și tehnologiilor menționate la articolul 2bCapitol/Cod NC

Descrierea produsului

Capitolul 25

SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT

Capitolul 26

MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ

Capitolul 27

COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ

Capitolul 28

PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR

Capitolul 29

PRODUSE CHIMICE ORGANICE

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte

3826 00

Biodiesel și amestecuri de biodiesel, care nu conțin sau care conțin sub 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

Capitolul 72

Fontă, fier și oțel

Capitolul 73

Articole din fontă, din fier sau din oțel

Capitolul 74

Cupru și articole din cupru

Capitolul 75

Nichel și articole din nichel

Capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu

Capitolul 78

Plumb și articole din plumb

Capitolul 79

Zinc și articole din zinc

Capitolul 80

Staniu și articole din staniu

Capitolul 81

Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale

8207 13 00

UNELTE INTERSCHIMBABILE PENTRU FORARE SAU PENTRU SONDARE, CU PARTEA ACTIVĂ DIN CARBURI METALICE SINTERIZATE SAU DIN METALOCERAMICE

8207 19 10

UNELTE INTERSCHIMBABILE PENTRU FORARE SAU PENTRU SONDARE, CU PARTEA ACTIVĂ DIN DIAMANT SAU DIN DIAMANT AGLOMERAT

8401

Reactoare nucleare; elemente combustibile (cartușe) neiradiate pentru reactoare nucleare; mașini și aparate pentru separare izotopică

8402

Cazane generatoare de abur sau de alți vapori, altele decât cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în același timp apă caldă și abur de joasă presiune; cazane numite „de apă supraîncălzită”

8403

Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția 8402

8404

Instalații auxiliare pentru cazanele de la pozițiile 8402 sau 8403 (de exemplu economizoare, supraîncălzitoare, dispozitive de curățat funingine sau recuperatoare de gaz); condensatoare pentru mașinile cu abur sau alți vapori

8405

Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă și generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor

8406

Turbine cu vapori

8407

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

8408

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)

8409

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la pozițiile 8407 sau 8408

8410

Turbine hidraulice, roți hidraulice și regulatoare pentru acestea

8411

Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz

8412

Alte motoare și mașini motrice

8413

Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; elevatoare de lichid

8414

Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze și ventilatoare; hote aspirante de extracție sau de reciclare, cu ventilator încorporat, chiar filtrante

8415

Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat

8416

Arzătoare pentru alimentarea focarelor cu combustibili lichizi, cu combustibili solizi pulverizați sau cu gaz; focare automate, inclusiv antefocarele, grătarele mecanice, dispozitivele mecanice ale acestora pentru evacuarea cenușii și dispozitivele similare

8417

Furnale și cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice

8418

Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415

8420

Calandre și laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă și cilindri pentru aceste mașini

8421

Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor sau gazelor

8422

Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; alte mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor

8423

Aparate și instrumente de cântărit, inclusiv bascule și balanțe pentru verificat piese industriale, cu excepția balanțelor sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăți de cântărit pentru orice balanțe

8424

Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; extinctoare, chiar încărcate; aerografe și aparate similare; mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet

8425

Palane, altele decât ascensoare basculante, trolii și cabestane; cricuri și vinciuri

8426

Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descărcare sau de manevrare, macarale-pod, cărucioare-călăreț și cărucioare-macara

8427

Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat

8428

Alte mașini și aparate de ridicat,de manevrat, de încărcat sau de descărcat (de exemplu ascensoare, scări rulante, transportatoare, teleferice)

8429

Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare, compactoare și rulouri compresoare, autopropulsate

8430

Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă

8431

Părți care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8425 -8430

8432

Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport

8435

Prese, teascuri, mașini și dispozitive de stors similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucurilor de fructe sau băuturilor similare

8436

Alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele și clocitoarele pentru avicultură

8437

Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate; mașini și aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decât mașinile și aparatele de tipul celor folosite la ferme

8439

Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau cartonului

8440

Mașini și aparate pentru broșat sau legat cărți, inclusiv mașinile pentru cusut foi

8441

Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei sau cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice fel

8442

Mașini, aparate și echipamente (altele decât mașinile-unelte de la pozițiile 8456 -8465 ), pentru pregătirea sau fabricarea clișeelor, planșelor, cilindrilor sau altor componente imprimante; clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite)

8443

Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442 ; alte imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate între ele; părți și accesorii

8444 00

Mașini pentru extrudarea, laminarea, texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale

8445

Mașini pentru prepararea materialelor textile; mașini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile și alte mașini și aparate pentru fabricarea firelor textile; mașini de bobinat (inclusiv mașini de canetat) sau de depănat materiale textile și mașini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe mașinile de la pozițiile 8446 sau 8447

8447

Mașini de tricotat, de coasere-tricotare, de „îmbrăcat”, de produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, șireturi, plasă sau smocuri

8448

Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444 , 8445 , 8446 sau 8447 (de exemplu, ratiere, mecanisme Jacquard, veghetoare de urzeală și veghetoare de bătătură, mecanisme pentru schimbarea suveicilor); părți și accesorii recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor de la această poziție sau de la pozițiile 8444 , 8445 , 8446 sau 8447 (de exemplu, fuse de filat, furci, garnituri de cardă, piepteni, iglițe, barete, duze de extrudare, suveici, cocleți, rame pentru cocleți, ace, platine, croșete)

8449 00 00

Mașini și aparate pentru fabricarea sau finisarea fetrului sau articolelor nețesute, în bucăți sau în forme, inclusiv mașini și aparate pentru fabricarea pălăriilor din fetru; calapoade pentru pălării

8450

Mașini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare

8452

Mașini de cusut, altele decât mașinile de cusut foi de la poziția 8440 ; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru mașinile de cusut; ace pentru mașinile de cusut

8453

Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălțămintei sau altor obiecte din piele, altele decât mașinile de cusut

8454

Convertizoare, oale de turnare, lingotiere și mașini de turnare pentru metalurgie, oțelărie sau topitorie

8455

Laminoare pentru metale și cilindrii lor

8456

Mașini-unelte care prelucrează orice tip de material prin eliminarea materialului, acționând cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă; mașini de tăiat cu jet de apă

8457

Centre de prelucrare, mașini cu post fix și mașini cu posturi multiple, pentru prelucrarea metalelor

8458

Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea metalelor prin eliminarea materialului

8459

Mașini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metalele prin eliminarea materialului, altele decât strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziția 8458

8460

Mașini-unelte pentru debavurat, ascuțit, polizat, rectificat, honuit, lepuit, șlefuit sau pentru alte operații de finisat metale sau metaloceramice, cu pietre de rectificat, cu abrazive sau cu alte produse de șlefuit, altele decât mașinile de danturat sau finisat angrenaje de la poziția 8461

8461

Mașini-unelte de rabotat, șepinguri, de mortezat, de broșat, de danturat și finisat angrenaje dințate, de debitat, de tăiat cu ferăstrăul, de secționat și alte mașini care acționează prin eliminarea metalului sau metaloceramicelor, nedenumite și necuprinse în altă parte

8462

Mașini (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, ciocănire, ștanțare, presare; mașini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin curbare, pliere, îndreptare, aplatizare, forfecare, perforare, crestare; prese pentru prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice, altele decât cele menționate anterior

8463

Alte mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor sau metaloceramicelor, care acționează fără eliminarea materialului

8464

Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea la rece a sticlei

8465

Mașini-unelte (inclusiv mașinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare

8466

Părți și accesorii destinate numai sau în principal mașinilor de la pozițiile 8456 -8465 , inclusiv portpiesele și portsculele, filierele cu declanșare automată, capetele divizoare și alte dispozitive speciale care se montează pe mașini-unelte; portscule destinate uneltelor sau sculelor manuale de orice tip

8467

Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor (electric sau neelectric) încorporat, pentru utilizare manuală

8468

Mașini și aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilitatea de tăiere, altele decât cele de la poziția 8515 ; mașini și aparate cu gaz pentru călire superficială

8469 00

Mașini de scris, altele decât imprimantele de la poziția 8443 ; mașini pentru prelucrarea textelor

8470

Mașini de calculat și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, cu funcție de calcul; mașini de contabilizat, mașini de francat, mașini de emis bilete și mașini similare, cu dispozitiv de calcul; case de înregistrare

8471

Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte

8472

Alte mașini și aparate de birou (de exemplu, duplicatoare hectografice sau cu matrițe, mașini de imprimat adrese, distribuitoare automate de bancnote, mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri de monede, aparate de ascuțit creioane, aparate de perforat sau de capsat)

8473

Părți și accesorii (altele decât cutiile de transport, husele și altele asemănătoare) care pot fi recunoscute ca fiind în exclusivitate sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8469 -8472

8474

Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă); mașini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, gips sau alte substanțe minerale sub formă de praf sau de pastă; mașini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat

8475

Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor și becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru flashuri (blitz), care conțin un înveliș de sticlă; mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a obiectelor din sticlă

8476

Mașini automate pentru vânzarea produselor (de exemplu: timbre poștale, țigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv mașini pentru schimbat monede

8477

Mașini și aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite și necuprinse în altă parte a acestui capitol

8478

Mașini și aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol

8479

Mașini și aparate mecanice cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol

8480

Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice

8481

Articole de robinetărie și articole similare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve și recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune și vanele termostatice

8482

Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace

8483

Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; tije filetate cu role sau cu bile; reductoare, multiplicatoare și variatoare de viteză, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații

8484

Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanșare și similare de compoziții diferite prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanșări mecanice

8486

Mașini și aparate utilizate numai sau în principal pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de afișare cu ecran plat; mașini și aparate menționate la nota 9 litera C din prezentul capitol; părți și accesorii

8487

Părți de mașini sau de aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, fără conexiuni electrice, părți izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente caracteristice electrice

8501

Motoare și generatoare electrice (cu excepția grupurilor electrogene)

8502

Grupuri electrogene și convertizoare rotative electrice

8503

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal motoarelor și generatoarelor electrice, grupurilor electrogene sau convertizoarelor rotative electrice, nedenumite în altă parte

8504

Transformatoare electrice, convertizoare statice (de exemplu redresoare), bobine de reactanță și de inductanță și părțile acestora

8505

Electromagneți (alții decât cei destinați în scopuri medicale); magneți permanenți și articole destinate să devină magneți permanenți după magnetizare; platouri, mandrine și dispozitive magnetice sau electromagnetice similare pentru fixare; cuplaje, ambreiaje, schimbătoare de viteză și frâne electromagnetice; capete de ridicare electromagnetice; părțile acestora

8507

Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară, și părțile acestora (cu excepția celor scoase din uz și a altora decât cele din cauciuc nedurificat sau din material textil)

8511

Aparate și dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie (de exemplu, magnetouri, dinamuri-magnetou, bobine de aprindere, bujii de aprindere sau de încălzire, demaroare); generatoare (de exemplu, dinamuri, alternatoare) și conjunctoare-disjunctoare utilizate cu aceste motoare și părțile acestora

8514

Furnale și cuptoare electrice industriale sau de laborator, inclusiv cele care funcționează prin inducție sau prin pierderi prin dielectric (cu excepția etuvelor); alte aparate industriale sau de laborator pentru tratarea termică a materialelor prin inducție sau prin pierderi prin dielectric și părțile acestora

8515

Mașini și aparate electrice pentru lipire sau sudare, chiar pentru tăiat, inclusiv cele cu gaz încălzite electric, sau care funcționează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de plasmă; mașini și aparate electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau a materialelor metaloceramice; părțile acestora (cu excepția pistoalelor pentru pulverizare termică)

8525

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare

8526

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

8528

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat de recepție de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor

8529

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8525 -8528

8530

Aparate electrice de semnalizare (altele decât cele pentru transmiterea de mesaje), de securitate, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, pentru căile rutiere, fluviale, aeriene sau locuri de parcare, instalații portuare sau aeroporturi și părțile acestora (altele decât aparatele mecanice sau electromecanice de la poziția 8608 )

8531

Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală și părțile acestora (de exemplu, sonerii, sirene, tablouri de avertizare, sisteme antifurt sau de avertizare împotriva incendiilor) (altele decât pentru vehicule, automobile, biciclete sau de semnalizare a traficului)

8532

Condensatoare electrice, fixe, variabile sau reglabile și părțile acestora

8533

Rezistori electrici, inclusiv reostate și potențiometre, altele decât cele pentru încălzit, și părțile acestora

8534

Circuite imprimate

8535

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, siguranțe, eclatoare pentru paratrăsnete, limitatoare de tensiune, regulatoare de undă, prize de curent și alți conectori, cutii de joncțiune sau doze de legătură), pentru o tensiune peste 1 000 volți (cu excepția dulapurilor, pupitrelor, comenzilor etc. de la poziția 8537 )

8536

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000 volți (cu excepția dulapurilor, pupitrelor, comenzilor etc. de la poziția 8537 )

8537

Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi echipate cu mai multe aparate de la pozițiile 8535 sau 8536 , pentru comanda sau distribuirea electricității, inclusiv cele care încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, precum și aparatele cu comandă numerică (altele decât aparatele de comutare pentru telefonie și telegrafie cu fir și videofoanele)

8538

Părți destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8535 , 8536 sau 8537 , nedenumite în altă parte

8539

Lămpi și tuburi electrice cu incandescență sau cu descărcare, inclusiv articole numite „faruri și proiectoare etanșe” și lămpi și tuburi cu raze ultraviolete sau infraroșii; lămpi cu arc; părțile acestora

8540

Lămpi, tuburi și valve electronice cu catod cald, cu catod rece sau cu fotocatod (de exemplu, lămpi, tuburi și valve cu vid, cu vapori sau cu gaz, tuburi redresoare cu vapori de mercur, tuburi catodice, tuburi și valve pentru camere de televiziune) și părțile acestora

8541

Diode, tranzistori și dispozitive similare semiconductoare; dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri (cu excepția generatoarelor fotovoltaice); diode emițătoare de lumină; cristale piezoelectrice montate și părțile acestora

8542

Circuite integrate electronice și părțile acestora

8543

Mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite în altă parte în capitolul 85, și părțile acestora

8544

Fire, cabluri, inclusiv cabluri coaxiale, și alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori

8545

Electrozi din cărbune, perii din cărbune, cărbuni pentru lămpi sau pentru baterii și alte articole din grafit sau din alt cărbune, cu sau fără metal, pentru utilizări electrice

8546

Izolatori electrici din orice material (cu excepția pieselor izolante)

8547

Piese izolante, în întregime din materiale izolante sau conținând piese simple metalice de asamblare (de exemplu, dulii cu filet), încorporate în masă, pentru mașini, aparate sau instalații electrice (altele decât izolatorii de la poziția 8546 ); tuburile izolatoare pentru utilizări electrice și piesele lor de racordare, din metale comune, izolate în interior

8548

Deșeuri și resturi de pile, de baterii de pile și de acumulatoare electrice, pile și baterii de pile electrice scoase din uz și acumulatoare electrice scoase din uz; părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite în altă parte în capitolul 85

 

Mărfuri confidențiale din capitolul 85; mărfuri din capitolul 85 transportate prin poștă sau prin colete poștale (extra)/cod reconstituit pentru difuzarea statistică

Capitolul 86

Locomotive și locomotoare, material rulant și părți ale acestora; dispozitive de fixare și accesorii feroviare și piese ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului

8701

Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția 8709 )

8702

Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv șoferul

8704

Autovehicule pentru transportul mărfurilor

8705

Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decât cele proiectate în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu, pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curățarea străzilor, pentru împrăștiat materiale, autoateliere, unități radiologice auto)

8706 00

Șasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la pozițiile 8701 -8705

8709

Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanțe scurte; cărucioare de tractare de tipul celor utilizate în gări; părți ale acestora

8710 00 00

Tancuri și alte vehicule blindate de luptă, motorizate, înarmate sau nu; părți ale acestora

8716

Remorci și semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părți ale acestora

Capitolul 88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

Capitolul 89

Vapoare, nave și dispozitive plutitoare

Capitolul 98

Fabrici complete

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7107

Metale comune placate sau dublate cu argint, sub formă brută sau semiprelucrate

7108

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7109

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

7110

Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7111

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

7112

Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase

9013

Dispozitive cu cristale lichide care nu constituie articole cuprinse mai specific la alte poziții; lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, nedenumite și necuprinse în altă parte a acestui capitol

9014

Busole, inclusiv compasuri de navigație; alte instrumente și aparate de navigație

9015

Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelmetrie, de fotogrammetrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; telemetre

9025

Densimetre, areometre și instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele

9026

Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014 , 9015 , 9028 sau 9032

9027

Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaze sau gaze arse); instrumente și aparate de măsură și control al viscozității, porozității, dilatării, tensiunii superficiale sau similare; pentru măsurări calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv exponometre); microtoame

9028

Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru etalonarea lor

9029

Contoare de turații sau de producție, pentru taximetre, de kilometraj, podometre și contoare similare; indicatoare de viteză și tahometre, altele decât cele de la poziția 9014 sau 9015

9030

Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția contoarelor de la poziția 9028 ; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor radiații ionizante

9031

Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile

9032

Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat

9033

Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90
ANEXA III

Lista porturilor situate în Peninsula Crimeea menționate la articolul 2d

1. 

Sevastopol

2. 

Kerci

3. 

Ialta

4. 

Feodosia

5. 

Eupatoria

6. 

Cernomorsk

7. 

Kamiș-Burun( 1 ) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

( 2 ) Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7).

( 3 ) JO L 118, 22.4.2014, p. 1.