2014R0692 — RO — 31.07.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2014 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului

(JO L 183, 24.6.2014, p.9)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 825/2014 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2014

  L 226

2

30.7.2014


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 197, 4.7.2014, p. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2014 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului

▼BCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului ( 1 ),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

În cadrul reuniunii sale din 20-21 martie 2014, Consiliul European a condamnat cu fermitate anexarea la Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea („Crimeea”) și a orașului Sevastopol („Sevastopol”) și a subliniat că nu va recunoaște această anexare. Consiliul European a cerut Comisiei să evalueze consecințele juridice ale respectivei anexări și să propună restricții economice, comerciale și financiare referitoare la Crimeea, care să fie puse în aplicare rapid.

(2)

În Rezoluția sa din 27 martie 2014, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a afirmat angajamentul său față de suveranitatea, independența politică, unitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, subliniind faptul că referendumului care a avut loc în Crimeea la 16 martie nu este valid, și solicitând tuturor statelor să nu recunoască nicio modificare adusă statutului Crimeii și Sevastopolului.

(3)

La 23 iunie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/.../PESC referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol și la furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu importul unor astfel de mărfuri, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului. Pentru a se reduce la minimum efectul măsurilor restrictive asupra agenților economici, ar trebui să se prevadă excepții și perioade tranzitorii pentru comerțul cu mărfuri și servicii conexe pentru care sunt necesare tranzacții în baza unor contracte comerciale sau a unor contracte auxiliare, sub rezerva unei proceduri de notificare.

(4)

Măsurile respective intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei de 25 iunie 2014, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i) o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii) o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv) o cerere reconvențională;

(v) o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c) „mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol” înseamnă mărfuri care sunt obținute integral în Crimeea sau în Sevastopol sau care au fost supuse ultimei transformări substanțiale pe aceste teritorii, în conformitate cu, mutatis mutandis, articolele 23 și 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar ( 2 );

(d) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

(e) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexă;

▼M1

(f) „servicii de intermediere” înseamnă:

(i) negocierea sau mijlocirea de tranzacții privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de mărfuri și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv dintr-o țară terță către orice altă țară terță; sau

(ii) vânzarea sau cumpărarea de mărfuri și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea sunt situate în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(g) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță; asistența tehnică include asistența acordată pe cale verbală.

▼B

Articolul 2

Se interzic:

(a) importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau din Sevastopol;

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu importul mărfurilor menționate la litera (a).

▼M1

Articolul 2a

(1)  Se interzic următoarele:

(a) acordarea oricărui împrumut financiar sau a unui credit legat direct de crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor sau energiei din Crimeea sau Sevastopol;

(b) achiziționarea sau extinderea unei participații, inclusiv achiziția integrală și achiziția de acțiuni și valori mobiliare sub formă de participații în întreprinderi stabilite în Crimeea sau Sevastopol implicate în crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor sau energiei din Crimeea sau Sevastopol;

(c) înființarea oricărei întreprinderi comune legate de crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor sau energiei din Crimeea sau Sevastopol.

(2)  Se interzic următoarele:

(a) acordarea oricărui împrumut financiar sau credit legat direct de exploatarea țițeiului, gazelor sau resurselor minerale în Crimeea sau Sevastopol;

(b) achiziționarea sau extinderea unei participații, inclusiv achiziția integrală a unor astfel de întreprinderi și achiziția de acțiuni și valori mobiliare sub formă de participații în întreprinderi stabilite în Crimeea sau Sevastopol implicate în exploatarea țițeiului, gazelor sau resurselor minerale în Crimeea sau Sevastopol;

(c) înființarea oricărei întreprinderi comune legate de exploatarea țițeiului, gazelor sau resurselor minerale în Crimeea sau Sevastopol.

(3)  În sensul prezentului articol și al articolului 2b, se aplică următoarele definiții:

(a) „resurse minerale” sunt cele enumerate în anexa II;

(b) „exploatare” înseamnă explorarea, prospectarea, extracția, rafinarea și gestionarea rezervelor de țiței, gaze și resurse minerale, precum și furnizarea de servicii geologice asociate, dar nu include menținerea infrastructurii existente pentru asigurarea siguranței acesteia;

(c) „rafinare” înseamnă prelucrarea, condiționarea și pregătirea pentru vânzare.

Articolul 2b

Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere legate de actvitățile de investiții menționate la articolul 2a.

Articolul 2c

(1)  Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul, exportul, direct sau indirect, de echipamente-cheie și tehnologii-cheie, astfel cum sunt enumerate în anexa III, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism în Crimeea sau Sevastopol, ori în vederea utilizării în Crimeea sau Sevastopol.

(2)  Anexa III cuprinde echipamente-cheie și tehnologii-cheie legate de crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în următoarele sectoare:

(a) transporturi;

(b) telecomunicații;

(c) energie;

(d) exploatarea rezervelor de țiței, gaze și resurse minerale în Crimeea și Sevastopol.

(3)  Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere legate de echipamentele-cheie și tehnologiile-cheie enumerate în anexa III sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea articolelor enumerate în anexa III oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism în Crimeea sau Sevastopol, ori în vederea utilizării în Crimeea sau Sevastopol; și

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară legată de echipamentele-cheie și tehnologiile-cheie enumerate în anexa III oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism în Crimeea sau Sevastopol, ori în vederea utilizării în Crimeea sau Sevastopol.

(4)  Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor menționate la alineatele (1) și (3).

(5)  Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (3) nu se aplică în cazul executării, până la 28 octombrie 2014, a tranzacțiilor care au la bază un contract comercial încheiat înainte de 30 iulie 2014, referitor la echipamentele-cheie sau tehnologiile-cheie enumerate în anexa III sau contracte accesorii necesare pentru executarea respectivelor contracte, cu condiția ca persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul, care încearcă să participe la astfel de tranzacții sau să ofere asistență în cadrul unor astfel de tranzacții, să notifice cu cel puțin 10 de zile lucrătoare înainte, tranzacția sau asistența respectivă autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă).

Articolul 2d

Articolele 2a și 2b nu se aplică acordării unui împrumut financiar sau unui credit, extinderii unei participații sau creării oricărei întreprinderi comune, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) tranzacția are la bază un acord sau un contract încheiat înainte de 30 iulie 2014; și

(b) autoritatea competentă a fost informată cu cel puțin 10 de zile lucrătoare înainte.

▼B

Articolul 3

Interdicțiile prevăzute la articolul 2 nu se aplică în ceea ce privește:

(a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);

▼C1

(b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ) sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

▼B

Articolul 4

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolul 2.

Articolul 5

Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 6

(1)  Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului;

(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(c) orice persoană fizică sau juridică, orice entitate sau organism care a făcut obiectul unei hotărâri arbitrale, judecătorești sau administrative pentru că a încălcat interdicțiile stabilite în prezentul regulament;

(d) orice persoană fizică sau juridică, orice entitate sau organism, în cazul în care cererea se referă la mărfuri al căror import este interzis în temeiul articolului 2.

(2)  În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)  Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7

(1)  Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)  Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 8

(1)  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)  După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 9

(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexă.

(2)  După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)  În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexă.

Articolul 10

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua umrătoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
▼M1

ANEXA I

▼B

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
ANEXA II

Resursele minerale menționate la articolul 2a:Codul NC

Denumirea produsului

2501 00 10

Apă de mare și ape care provin din saline

2501 00 31

Sare destinată transformării chimice „separarea Na de Cl” pentru fabricarea altor produse

2501 00 51

Sare denaturată sau destinată altor utilizări industriale, inclusiv rafinarea (cu excepția conservării sau preparării produselor destinate alimentației umane sau animale)

2501 00 99

Sare și clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate (cu excepția sării de masă și a sării destinate transformării chimice „separarea Na de Cl”, a sării denaturate și a sării destinate altor utilizări industriale)

2502 00 00

Pirite de fier neprăjite

2503 00

Sulf de orice fel, cu excepția sulfului sublimat, a sulfului precipitat și a sulfului coloidal

2504

Grafit natural

2505

Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu excepția nisipurilor metalifere de la capitolul 26

2506

Cuarț (altul decât nisipurile naturale); cuarțite, chiar degroșate sau simplu debitate prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

2507 00

Caolin și alte argile caolinice, chiar calcinate

2508

Alte argile (cu excepția argilelor expandate de la poziția 6806), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate; mulit; pământuri de șamotă sau de cărămizi silicioase

2509 00 00

Cretă

2510

Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică

2511

Sulfat de bariu natural (baritină); carbonat de bariu natural (witherit), chiar calcinat, altul decât oxidul de bariu de la poziția 2816

2512 00 00

Făină silicioasă fosilă (de exemplu, kieselgur, tripolit și diatomit) și alte pământuri silicioase similare, cu o densitate aparentă de maximum 1, chiar calcinate

2513

Piatră ponce; emeri (piatră de șlefuit); corindon natural, granat natural și alte abrazive naturale, chiar tratate termic

2514 00 00

Ardezie, chiar degroșată sau simplu debitată prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

2515

Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții având o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

2516

Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, chiar degroșate sau simplu debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

2517

Prundiș, pietriș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică sau de deșeuri industriale similare, care conține chiar materialele menționate în prima parte a poziției; macadam gudronat pentru șosele; granule, spărturi și praf din pietre de la pozițiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic

2518

Dolomită, chiar sinterizată sau calcinată, inclusiv dolomita degroșată sau simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; dolomită aglomerată

2519 00 00

Carbonat de magneziu natural (magnezită); magnezie topită; magnezie calcinată total (sinterizată), care conține chiar cantități mici de alți oxizi adăugați înainte de sinterizare; alți oxizi de magneziu, chiar în stare pură:

2520

Gips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fără adaos de cantități mici de acceleratori sau întârzietori

2521 00 00

Piatră de var pentru furnale; piatră de var și alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului

2522

Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825

2523

Cimenturi Portland, cimenturi aluminoase, ciment de furnal înalt, ciment supersulfatat și cimenturi hidraulice similare (inclusiv cimenturi nepulverizate numite „clinkers”), chiar colorate

2524

Azbest

2525

Mică, inclusiv despicată în foițe sau lamele neregulate (splittings); deșeuri de mică

2526

Steatit natural, chiar degroșat sau simplu debitat prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; talc

2528 00 00

Borați naturali și concentratele lor (chiar calcinați), cu excepția boraților extrași din saramuri naturale; acid boric natural cu o concentrație de maximum 85 % H 3BO 3 din produsul uscat

2529

Feldspat; leucit; nefelin și nefelin sienit; fluorină

2530

Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte

2601

Minereuri de fier și concentratele lor, inclusiv piritele de fier prăjite (cenușă de pirite)

2602 00 00

Minereuri de mangan și concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan feruginoase și concentratele lor cu un conținut minim de mangan de 20 % din greutatea produsului uscat

2603 00 00

Minereuri de cupru și concentratele lor

2604 00 00

Minereuri de nichel și concentratele lor

2605 00 00

Minereuri de cobalt și concentratele lor

2606 00 00

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

2607 00 00

Minereuri de plumb și concentratele lor

2608 00 00

Minereuri de zinc și concentratele lor

2609 00 00

Minereuri de staniu și concentratele lor

2610 00 00

Minereuri de crom și concentratele lor

2611 00 00

Minereuri de tungsten și concentratele lor

2612

Minereuri de uraniu sau de toriu și concentratele lor

2613

Minereuri de molibden și concentratele lor

2614 00 00

Minereuri de titan și concentratele lor

2615

Minereuri de niobiu, de tantal, de vanadiu sau de zirconiu și concentratele lor

2616

Minereuri de metale prețioase și concentratele lor

2617

Alte minereuri și concentratele lor

2618 00 00

Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului

2619 00

Zgură, zgură de furnal (altele decât zgura de furnal granulată), coji, țunder și alte deșeuri rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului

2620

Zgură, cenușă și reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului) care conțin arsen, metale sau compuși ai metalelor

2621

Alte zguri și cenușă, inclusiv cenușa de vareh; cenușă și reziduuri care provin de la incinerarea deșeurilor orășenești

2701

Huilă; brichete, aglomerate de formă ovoidală și combustibili solizi în forme similare, obținuți din huilă

2702

Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului

2703 00 00

Turbă (inclusiv turba pentru așternut), chiar aglomerată

2704 00

Cocs și semicocs de huilă, de lignit sau de turbă, chiar aglomerate; cărbune de retortă

2705 00 00

Gaz de huilă, gaz de apă, gaz de generator și gaze similare, cu excepția gazului de sondă, și alte hidrocarburi gazoase

2706 00 00

Gudron de huilă, de lignit sau de turbă și alte gudroane minerale, chiar deshidratate sau parțial distilate, inclusiv gudroane reconstituite

2707

Uleiuri și alte produse obținute din distilarea la temperatură înaltă a gudronului de cărbune; produse similare în care conținutul de constituenți aromatici depășește pe cel al constituenților nearomatici.

2708

Smoală și cocs de smoală, din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale

2709 00

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase în proporție de minimum 70 % din greutate și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază; deșeuri de uleiuri

2711

Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase

2712

Vaselină; ceară de parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau de uleiuri din minerale bituminoase

2714

Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice.

2715 00 00

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, cut-backs)

2716 00 00

Energie electrică

2801

Fluor, clor, brom și iod

2802 00 00

Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal

2803 00 00

Carbon (negru de fum și alte forme de carbon nedenumite și necuprinse în altă parte).

2804

Hidrogen, gaze rare și alte nemetale

2805

Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, scandiu și ytriu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercur

2806

Clorura de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric

2807 00 00

Acid sulfuric; oleum

2808 00 00

Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici

2809

Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu

2810 00

Oxizi de bor; acizi borici

2811

Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

2812

Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale

2813

Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială

2814

Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă

2815

Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxizi de sodiu sau de potasiu

2816

Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu

2817 00 00

Oxid de zinc; peroxid de zinc

2818

Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu; oxid de aluminiu; hidroxid de aluminiu

2819

Oxizi și hidroxizi de crom

2820

Oxizi de mangan

2821

Oxizi și hidroxizi de fier; pământuri colorante care conțin minimum 70 % în greutate fier combinat, evaluat ca Fe2O3

2822 00 00

Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali

2823 00 00

Oxizi de titan

2824

Oxizi de plumb; miniu de plumb roșu și portocaliu

2825

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi de metale

2826

Fluoruri; fluorosilicați, fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor

2827

Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri

2828

Hipocloriți; hipoclorit de calciu comercial; cloriți; hipobromiți

2829

Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați

2830

Sulfuri; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu

2831

Ditioniți și sulfoxilați

2832

Sulfiți; tiosulfați

2833

Sulfați; alauni; persulfați

2834

Nitriți (azotiți); nitrați (azotați)

2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polifosfați, cu compoziție chimică definită sau nu

2836

Carbonați; percarbonați; carbonat de amoniu comercial care conține carbamat de amoniu

2837

Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe

2839

Silicați; silicați de metale alcaline comerciali

2840

Borați; perborați

2841

Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici

2842

Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele

2843

Metale prețioase în stare coloidală; compuși organici sau anorganici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase

2844

Elemente chimice radioactive și izotopi radioactivi (inclusiv elementele chimice și izotopii fisionabili sau fertili) și compușii lor; amestecuri și reziduuri care conțin aceste produse

2845

Izotopi, alții decât cei de la poziția 2844; compușii lor anorganici sau organici cu compoziție chimică definită sau nu

2846

Compuși anorganici sau organici ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale

2847 00 00

Peroxid de hidrogen (apă oxigenată), chiar solidificat cu uree

2848 00 00

Fosfuri cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția ferofosfurilor

2849

Carburi cu compoziție chimică definită sau nu

2850 00

Hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri, cu compoziție chimică definită sau nu, altele decât compușii care constituie în același timp carburi de la poziția 2849

2852

Compuși organici sau anorganici ai mercurului, cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția amalgamelor

2853 00

Alți compuși anorganici (inclusiv apa distilată, apa de conductibilitate sau de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase.

2901

Hidrocarburi aciclice

2902

Hidrocarburi ciclice

2903

Derivați halogenați ai hidrocarburilor

2904

Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, chiar halogenate

2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2906

Alcooli ciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2907

Fenoli; fenoli-alcooli

2908

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2910

Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli și epoxi-eteri cu trei atomi în ciclu și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2911 00 00

Acetali și semiacetali, care conțin chiar alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2912

Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehidă

2913 00 00

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912

2914

Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2916

Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2917

Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2918

Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2919

Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2920

Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

2921

Compuși cu funcție aminică

2922

Amino compuși cu funcții oxigenate

2923

Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu

2924

Compuși cu funcție carboxiamidă; compuși cu funcție amidă ai acidului carbonic

2925

Compuși cu funcție carboximidă (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imină

2926

Compuși cu funcție nitril

2927 00 00

Compuși diazoici, azoici sau azoxici

2928 00

Derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei

2929

Compuși cu alte funcții azotate

2930

Tiocompuși organici

2931

Alți compuși organo-anorganici

2932

Compuși heterociclici care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen

2933

Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate

2934

Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimica definită sau nu; alți compuși heterociclici

2935 00

Sulfonamide

7106

Argint (inclusiv argint aurit sau platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7107 00 00

Metale comune placate sau dublate cu argint, sub formă brută sau semiprelucrate

7108

Aur (inclusiv aur platinat), sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7109 00 00

Metale comune sau argint, placate sau dublate cu aur, sub formă brută sau semiprelucrată

7110

Platină, sub formă brută sau semiprelucrată sau sub formă de pulbere

7111 00 00

Metale comune, argint sau aur, placate sau dublate cu platină, sub formă brută sau semiprelucrată

7112

Deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi care conțin metale prețioase sau compuși ai metalelor prețioase de tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase

7201

Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare

7202

Feroaliaje

7203

Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier și a altor produse feroase spongioase, în bucăți, pelete sau forme similare; fier cu o puritate minimă în greutate de 99,94 %, în bucăți, pelete sau forme similare

7204

Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau de oțel (fier vechi); deșeuri lingotate din fier sau oțel

7205

Granule și pulberi, de fontă brută, de fontă-oglindă (spiegel), de fier sau de oțel

7206

Fier și oțeluri nealiate, în lingouri sau în alte forme primare (cu excepția fierului de la poziția 7203)

7401 00 00

Mate de cupru; cupru de cementare (precipitat de cupru)

7402 00 00

Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică

7403

Cupru rafinat și aliaje de cupru, sub formă brută

7404 00

Deșeuri și resturi de cupru

7405 00 00

Aliaje de bază, din cupru

7406

Pulberi și fulgi (paiete) din cupru

7501

Mate de nichel, „sinteri de oxizi de nichel” și alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului

7502

Nichel sub formă brută

7503 00

Deșeuri și resturi din nichel

7504 00 00

Pulberi și fulgi (paiete) din nichel

7601

Aluminiu sub formă brută

7602 00

Deșeuri și resturi din aluminiu

7603

Pulberi și fulgi (paiete) din aluminiu

7801

Plumb sub formă brută

7802 00 00

Deșeuri și resturi de plumb

ex78 04

Pulberi și fulgi (paiete) din plumb

7901

Zinc sub formă brută

7902 00 00

Deșeuri și resturi din zinc

7903

Praf, pulberi și fulgi (paiete), din zinc

8001

Staniu sub formă brută

8002 00 00

Deșeuri și resturi de staniu

ex81 01

Tungsten (wolfram), inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 02

Molibden, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 03

Tantal, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 04

Magneziu, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 05

Cobalt, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 06 00

Bismut, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 07

Cadmiu, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 08

Titan, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 09

Zirconiu, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 10

Antimoniu (stibiu), inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 11 00

Mangan, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 12

Beriliu, crom, germaniu, vanadiu, galiu, hafniu (celțiu), indiu, niobiu (columbiu), reniu și taliu, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)

ex81 13 00

Metaloceramice, inclusiv deșeuri și resturi (cu excepția semifabricatelor și a produselor finite)
ANEXA III

Echipamentele-cheie și tehnologiile-cheie legate de crearea, achiziționarea sau întreținerea și dezvoltarea infrastructurii din Crimeea și Sevastopol menționate la articolul 2c:Codul NC

Denumirea produsului

7304 11 00

TUBURI ȘI ȚEVI, DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU DE GAZE, FĂRĂ SUDURĂ, DIN OȚELURI INOXIDABILE

7304 19 10

TUBURI ȘI ȚEVI, DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU CONDUCTE DE GAZE, FĂRĂ SUDURĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR DE < = 168,3 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN OȚELURI INOXIDABILE SAU DIN FONTĂ)

7304 19 30

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU CONDUCTE DE GAZE, FĂRĂ SUDURĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR DE > = 168,3 MM, DAR <= 406,4 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN OȚELURI INOXIDABILE SAU DIN FONTĂ)

7304 19 90

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU CONDUCTE DE GAZE, FĂRĂ SUDURĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR DE > 406,4 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN OȚELURI INOXIDABILE SAU DIN FONTĂ)

7304 22 00

PRĂJINI DE FORAJ, FĂRĂ SUDURĂ, DIN OȚELURI INOXIDABILE, DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR

7304 23 00

PRĂJINI DE FORAJ, FĂRĂ SUDURĂ, DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, DIN FIER SAU DIN OȚEL (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN OȚELURI INOXIDABILE SAU DIN FONTĂ)

7304 24 00

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ SAU DE PRODUCȚIE, FĂRĂ SUDURĂ, DE TIPUL UTILIZAT LA FORARE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, DIN OȚEL INOXIDABIL

7304 29 10

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ SAU DE PRODUCȚIE DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, FĂRĂ SUDURĂ, DIN FIER SAU OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR < = 168,3 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN FONTĂ)

7304 29 30

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ SAU DE PRODUCȚIE DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, FĂRĂ SUDURĂ, DIN FIER SAU OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR >168,3 MM, DAR <= 406,4 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN FONTĂ)

7304 29 90

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ SAU DE PRODUCȚIE DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, FĂRĂ SUDURĂ, DIN FIER SAU OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR > 406,4 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN FONTĂ)

7305 11 00

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU DE GAZE, CU SECȚIUNEA CIRCULARĂ, CU DIAMETRUL EXTERIOR > 406,4 MM, DIN FIER SAU DIN OȚEL, SUDATE LONGITUDINAL SUB FLUX

7305 12 00

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU DE GAZE, CU SECȚIUNEA CIRCULARĂ, CU DIAMETRUL EXTERIOR > 406,4 MM, DIN FIER SAU DIN OȚEL, SUDATE LONGITUDINAL (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR SUDATE LONGITUDINAL SUB FLUX)

7305 19 00

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU DE GAZE, CU SECȚIUNEA CIRCULARĂ, CU DIAMETRUL EXTERIOR > 406,4 MM, DIN PRODUSE LAMINATE PLATE DIN FIER SAU DIN OȚEL (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR SUDATE LONGITUDINAL SUB FLUX)

7305 20 00

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, CU SECȚIUNEA CIRCULARĂ, CU DIAMETRUL EXTERIOR > 406,4 MM, DIN PRODUSE LAMINATE PLATE DIN FIER SAU DIN OȚEL

7306 11

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU DE GAZE, SUDATE, DIN PRODUSE LAMINATE PLATE DIN OȚEL INOXIDABIL, CU DIAMETRUL EXTERN < = 406,4 MM

7306 19

TUBURI ȘI ȚEVI DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU CONDUCTE DE PETROL SAU CONDUCTE DE GAZE, SUDATE, DIN PRODUSE LAMINATE PLATE DIN FIER SAU OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR DE <= 406,4 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN OȚEL INOXIDABIL SAU DIN FONTĂ)

7306 21

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ ȘI DE PRODUCȚIE DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, SUDATE, DIN PRODUSE LAMINATE PLATE DIN OȚELURI INOXIDABILE, CU DIAMETRUL EXTERN <= 406,4 MM

7306 29

TUBURI ȘI ȚEVI DE CUVELAJ ȘI DE PRODUCȚIE DE TIPUL CELOR UTILIZATE PENTRU EXTRACȚIA PETROLULUI SAU A GAZELOR, SUDATE, DIN PRODUSE LAMINATE PLATE DIN FIER SAU OȚEL, CU DIAMETRUL EXTERIOR DE <= 406,4 MM (CU EXCEPȚIA PRODUSELOR DIN OȚELURI INOXIDABILE SAU DIN FONTĂ)

ex73 11 00

RECIPIENTE DIN FIER SAU DIN OȚEL PENTRU GAZE COMPRIMATE SAU LICHEFIATE (CU EXCEPȚIA CONTAINERELOR SPECIAL CONCEPUTE SAU ECHIPATE PENTRU UNUL SAU MAI MULTE MODURI DE TRANSPORT)

8207 13 00

UNELTE INTERSCHIMBABILE PENTRU FORARE SAU PENTRU SONDARE, CU PARTEA ACTIVĂ DIN CARBURI METALICE SINTERIZATE SAU DIN METALOCERAMICE

8207 19 10

UNELTE INTERSCHIMBABILE PENTRU FORARE SAU PENTRU SONDARE, CU PARTEA ACTIVĂ DIN DIAMANT SAU DIN DIAMANT AGLOMERAT

8413 50

POMPE VOLUMETRICE ALTERNATIVE PENTRU LICHIDE, MECANICE (ALTELE DECÂT CELE DE LA SUBPOZIȚIILE 8413 11 ȘI 8413 19, POMPE DE CARBURANT, DE ULEI SAU DE LICHID DE RĂCIRE PENTRU MOTOARELE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE SAU PRIN COMPRESIE ȘI POMPE DE BETON)

8413 60

POMPE VOLUMETRICE CENTRIFUGE PENTRU LICHIDE, MECANICE (ALTELE DECÂT CELE DE LA SUBPOZIȚIILE 8413 11 ȘI 8413 19, POMPE DE CARBURANT, DE ULEI SAU DE LICHID DE RĂCIRE PENTRU MOTOARELE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE)

8413 82 00

ELEVATOARE DE LICHID (ALTELE DECÂT POMPELE)

8413 92 00

PĂRȚI DE ELEVATOARE DE LICHID, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

8430 49 00

MAȘINI DE SONDAJ SAU DE FORAJ PENTRU FORAREA PĂMÂNTULUI SAU EXTRACȚIA MINERALELOR SAU MINEREURILOR, NEAUTOPROPULSATE ȘI NEHIDRAULICE (ALTELE DECÂT MAȘINILE DE SĂPAT TUNELURI SAU GALERII ȘI SCULELE DE MÂNĂ)

8431 39 00

PĂRȚI DE MAȘINI SAU APARATE DE LA POZIȚIA 8428, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

8431 43 00

PĂRȚI DE MAȘINI PENTRU SONDAJ SAU PENTRU FORAJ DE LA SUBPOZIȚIILE 8430 41 SAU 8430 49, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

8431 49

PĂRȚI DE MAȘINI SAU APARATE DE LA POZIȚIILE 8426, 8429 ȘI 8430, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

8479 89 97

MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

8705 20 00

MACARALE MOBILE DERRICK PENTRU SONDARE SAU FORARE

8905 20 00

PLATFORME DE FORARE SAU DE EXPLOATARE, PLUTITOARE SAU SUBMERSIBILE

8905 90 10

NAVE-FAR, NAVE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR, NAVE DE DRAGARE, MACARALE PLUTITOARE ȘI ALTE NAVE PENTRU CARE NAVIGAȚIA ESTE NUMAI SUBSIDIARĂ FAȚĂ DE FUNCȚIA PRINCIPALĂ (CU EXCEPȚIA DOCURILOR PLUTITOARE, A PLATFORMELOR DE FORARE SAU DE EXPLOATARE, PLUTITOARE SAU SUBMERSIBILE; A NAVELOR DE PESCUIT ȘI A NAVELOR DE RĂZBOI)( 1 ) Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (a se vedea pagina 70 din prezentul Jurnal Oficial).

( 2 ) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

( 3 ) JO L 118, 22.4.2014, p. 1.