02014R0447 — RO — 01.07.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 447/2014 AL COMISIEI

din 2 mai 2014

privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)

(JO L 132 3.5.2014, p. 32)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/891 AL COMISIEI din 26 iunie 2020

  L 206

3

30.6.2020


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 277, 22.10.2015, p.  60 (nr. 447/2014)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 447/2014 AL COMISIEI

din 2 mai 2014

privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)TITLUL I

OBIECTUL ȘI CADRUL GENERAL PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A ASISTENȚEI IPACAPITOLUL I

Obiect și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede normele specifice de stabilire a condițiilor uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 și normele detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2014 în ceea ce privește modalitățile de punere în aplicare, gestiunea financiară, monitorizarea, evaluarea și raportarea, transparența și vizibilitatea asistenței IPA II, precum și normele specifice pentru cooperarea transfrontalieră în domeniul de politică „cooperare regională și teritorială” și asistența în cadrul programelor de dezvoltare rurală în domeniul de politică „agricultură și dezvoltare rurală”.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„beneficiar IPA II” înseamnă unul dintre beneficiarii enumerați în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 231/2014;

(b) 

„program” înseamnă un program de acțiune, măsurile individuale, speciale sau de sprijin prevăzute la articolele 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014;

(c) 

„acord-cadru” înseamnă un acord încheiat între Comisie și un beneficiar IPA II care se aplică tuturor domeniilor de politică IPA II și care stabilește principiile cooperării financiare dintre beneficiarul IPA II și Comisie în temeiul prezentului regulament;

(d) 

„acord sectorial” înseamnă un acord încheiat între Comisie și beneficiarul IPA II referitor la un domeniu de politică sau un program IPA II specific care stabilește normele și procedurile care trebuie respectate și care nu sunt cuprinse în acordul-cadru sau în acordurile de finanțare;

(e) 

„domeniul (domeniile) de politică” înseamnă principalele domenii de cooperare abordate de acțiunile finanțate prin asistența IPA II, conform articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 231/2014;

(f) 

„autorități” înseamnă entitățile sau organismele publice ale unui beneficiar IPA II sau ale unui stat membru la nivel național, regional sau local;

(g) 

„proiect major” înseamnă un proiect care cuprinde o serie de lucrări, activități sau servicii care are scopul, în sine, de a realiza o sarcină definită și indivizibilă cu un caracter economic sau tehnic precis, care are obiective identificate în mod clar și ale cărui costuri totale depășesc ceea ce este specificat în acordul-cadru;

(h) 

„țări participante” înseamnă beneficiarii IPA II individuali sau beneficiarii IPA II laolaltă cu statul membru (statele membre) sau cu țările care intră în sfera de aplicare a Instrumentului european de vecinătate care participă la un program multianual de cooperare transfrontalieră elaborat în comun de țările participante;

(i) 

„acord de finanțare” înseamnă un acord anual sau multianual încheiat între Comisie și un beneficiar IPA II, în vederea aplicării asistenței financiare a Uniunii printr-o acțiune care intră în sfera prezentului regulament.CAPITOLUL II

Cadrul general pentru punerea în aplicare a asistenței IPA II

Articolul 3

Principiile finanțării acordate de Uniune

(1)  Asistența IPA II sprijină punerea în aplicare a eforturilor de reformă ale beneficiarilor IPA II, astfel cum sunt menționate la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 231/2014. Programele specifice și acțiunile individuale pot solicita atât contribuția financiară a beneficiarului IPA II, cât și a Uniunii.

(2)  Un element de cheltuieli care beneficiază de finanțare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 231/2014 nu face obiectul unei alte finanțări în temeiul bugetului Uniunii.

Articolul 4

Principiul răspunderii

(1)  Răspunderea pentru programarea și punerea în aplicare a asistenței IPA II revine în primul rând beneficiarului IPA II.

(2)  Beneficiarul IPA II numește un coordonator IPA la nivel național (CIPAN) care este principalul omolog al Comisiei în procesul general de planificare strategică, coordonare a programării, monitorizare a punerii în aplicare, evaluare și raportare cu privire la asistența IPA II.

CIPAN:

(a) 

asigură coordonarea în cadrul administrației beneficiarului IPA II și cu alți donatori, precum și legătura strânsă între utilizarea asistenței IPA II și procesul general de aderare;

(b) 

coordonează participarea beneficiarilor IPA II la programele de cooperare teritorială relevante, în special la programele de cooperare transfrontalieră prevăzute la articolul 27 literele (a)-(c) și, dacă este cazul, la programele de cooperare transnaționale sau interregionale stabilite și puse în aplicare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013. CIPAN poate delega această sarcină de coordonare unui coordonator al cooperării teritoriale sau unei structurii de execuție, după caz;

(c) 

garantează că obiectivele prevăzute în acțiunile sau programele propuse de beneficiarii IPA II sunt în concordanță cu obiectivele din documentele de strategie de țară și iau în considerare în mod adecvat strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime relevante;

(d) 

depune toate diligențele astfel încât administrația beneficiarului IPA II să efectueze toate demersurile necesare pentru a facilita punerea în aplicare a programelor conexe.

Coordonatorul IPA la nivel național este un reprezentant de rang înalt al guvernului sau administrației publice a beneficiarului IPA II, având un nivel de autoritate adecvat.

(3)  Pentru a oferi o bază consolidată pentru gestionarea asistenței de preaderare și a fondurilor naționale, Comisia și beneficiarul IPA II se angajează într-un dialog privind gestionarea finanțelor publice. În acest sens, Comisia evaluează nivelul de conformitate al administrației beneficiarului IPA II cu principiile unui sistem de gestionare a finanțelor publice deschis și ordonat. În cazul în care administrația se conformează doar parțial cerințelor, beneficiarul IPA II și ordonatorul de credite responsabil convin asupra măsurilor necesare de remediere a deficiențelor identificate.

Articolul 5

Acorduri-cadru și acorduri sectoriale

(1)  Comisia și beneficiarul IPA II încheie un acord-cadru care stabilește dispoziții specifice pentru gestionarea, controlul, supravegherea, monitorizarea, evaluarea, raportarea și auditul asistenței IPA II, prin care beneficiarul IPA II se angajează să transpună în ordinea sa juridică cerințele relevante ale cadrului de reglementare al Uniunii. Acordul-cadru poate fi completat prin acorduri sectoriale care stabilesc dispozițiile specifice pentru gestionarea și punerea în aplicare a asistenței IPA II în anumite domenii de politică sau programe.

(2)  Asistența IPA II se acordă beneficiarului IPA II numai după intrarea în vigoare a acordului-cadru prevăzut la alineatul (1). În cazul în care se încheie acorduri sectoriale, asistența IPA II în cadrul domeniului de politică sau al programului în cauză se acordă după intrarea în vigoare atât a acordului-cadru, cât și a acordului sectorial aplicabil.

(3)  Acordul-cadru se aplică tuturor acordurilor de finanțare prevăzute la articolul 6. Acordurile sectoriale, dacă sunt relevante, se aplică tuturor acordurilor de finanțare încheiate în ceea ce privește domeniul de politică sau programul care intră sub incidența acordului sectorial.

(4)  Acordul-cadru și, după caz, acordurile sectoriale stabilesc, în special, dispoziții detaliate privind:

(a) 

structurile și autoritățile necesare pentru gestionarea, controlul, supravegherea, monitorizarea, evaluarea, raportarea și auditul asistenței IPA II, precum și funcțiile și responsabilitățile acestora;

(b) 

condițiile și cerințele de control pentru:

(i) 

instituirea structurilor și autorităților necesare de către beneficiarul IPA II pentru a facilita încredințarea sarcinilor de execuție bugetară în legătură cu asistența IPA II;

(ii) 

monitorizarea, suspendarea sau încetarea sarcinilor de execuție bugetară încredințate;

(c) 

programarea și punerea în aplicare a asistenței IPA II și, în special, dispoziții referitoare la intensitățile ajutorului, ratele de contribuție a Uniunii și eligibilitate;

(d) 

achizițiile publice, granturile și alte proceduri de atribuire, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) și cu articolele 8 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014;

(e) 

normele privind taxele, drepturile vamale și alte cheltuieli fiscale în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014;

(f) 

cerințele pentru plăți, verificarea și acceptarea situațiilor financiare și procedurile privind corecțiile financiare și dezangajarea fondurilor neutilizate;

(g) 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii, conform articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014, și dispoziții privind raportarea cazurilor de fraudă și a altor nereguli;

(h) 

transparența, vizibilitatea, cerințele de informare și de publicitate.

Articolul 6

Deciziile de finanțare și acordurile de finanțare

(1)  Deciziile Comisiei de adoptare a programelor îndeplinesc cerințele necesare pentru a constitui decizii de finanțare în conformitate cu articolul 84 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu articolul 94 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

(2)  În cazul în care prin astfel de decizii se adoptă programe de acțiune multianuale cu angajamente fracționate pentru domeniile de politică menționate la articolul 3 literele (a)-(c) din Regulamentul (UE) nr. 231/2014, programele includ, atunci când este cazul, o listă indicativă a proiectelor majore. Comisia adoptă o decizie de aprobare a contribuției financiare la proiectul major selectat.

(3)  Acordurile de finanțare prezintă, inter alia, condițiile de gestionare a asistenței IPA II, inclusiv metodele aplicabile de punere în aplicare, intensitățile ajutoarelor, termenele de punere în aplicare, precum și normele privind eligibilitatea cheltuielilor. În cazul în care programele sunt puse în aplicare în cadrul gestiunii indirecte de către un beneficiar IPA II, acordul de finanțare include dispozițiile prevăzute la articolul 40 din Regulament delegat (UE) nr. 1268/2012.

(4)  Acordurile de finanțare pentru programele de cooperare transfrontalieră, conform titlului VI capitolul II, pot fi semnate, de asemenea, de către statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului relevant. Un acord de finanțare unic pentru programele de cooperare transfrontalieră, conform titlului VI capitolul III, poate fi semnat de către toate țările participante la un program specific.TITLUL II

GESTIUNEA INDIRECTĂ DE CĂTRE BENEFICIARII IPA IICAPITOLUL I

Sisteme de gestiune și control

Articolul 7

Structuri și autorități

(1)  Beneficiarul IPA II instituie următoarele structuri și autorități necesare pentru gestionarea, controlul, supravegherea, monitorizarea, evaluarea, raportarea și auditul intern al asistenței IPA:

(a) 

coordonatorul IPA la nivel național (CIPAN);

(b) 

ordonatorul de credite la nivel național (OCN);

(c) 

structuri de execuție.

(2)  Ordonatorul de credite la nivel național instituie o structură de gestionare formată dintr-un fond național și un ofițer de sprijin pentru OCN.

(3)  Beneficiarul IPA II stabilește o autoritate de audit.

(4)  Beneficiarul IPA II asigură separarea corespunzătoare a sarcinilor între și în cadrul structurilor și autorităților menționate la alineatele (1)-(3).

Articolul 8

Funcțiile și responsabilitățile coordonatorului IPA la nivel național

Pe lângă funcțiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), CIPAN ia măsuri pentru a se asigura că obiectivele prevăzute în acțiunile sau programele pentru care i-au fost încredințate sarcinile de execuție bugetară sunt abordate în mod adecvat în timpul punerii în aplicare a asistenței IPA II.

Articolul 9

Funcțiile și responsabilitățile ordonatorului de credite național

(1)  Ordonatorul de credite național are responsabilitatea generală pentru gestionarea financiară a asistenței IPA II la beneficiarul IPA II și pentru asigurarea legalității și a conformității cheltuielilor.

(2)  Ordonatorul de credite național este un reprezentant de rang înalt al guvernului sau administrației naționale a beneficiarului IPA II, având un nivel de autoritate adecvat.

(3)  OCN răspunde, în special, de:

(a) 

gestionarea conturilor și operațiunilor financiare ale IPA II;

(b) 

funcționarea eficientă a sistemelor de control intern pentru punerea în aplicare a asistenței IPA II;

(c) 

instituirea unor măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;

(d) 

lansarea procedurii prevăzute la articolul 14.

(4)  Ordonatorul de credite național dă curs rapoartelor autorității de audit menționate la articolul 12 și prezintă Comisiei o declarație de gestiune anuală. Declarația de gestiune anuală se întocmește pentru fiecare program, în forma specificată în acordul-cadru, pe baza supravegherii efective de către ordonatorul de credite național a sistemelor de control intern pe parcursul întregului exercițiu financiar.

La sfârșitul perioadei de aplicare a unui program, ordonatorul de credite național prezintă declarația finală a cheltuielilor.

Articolul 10

Funcțiile și responsabilitățile structurilor de execuție

(1)  Structura (structurile) de execuție sunt stabilite de către beneficiarul IPA II în vederea punerii în aplicare și a gestionării asistenței IPA II.

(2)  Structura de execuție răspunde de punerea în aplicare, de informare și vizibilitate, de monitorizarea și raportarea programelor și de evaluarea acestora ori de câte ori este relevant, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și de asigurarea legalității și a conformității cheltuielilor suportate în punerea în aplicare a programelor de care răspunde.

Articolul 11

Funcțiile și responsabilitățile structurii de gestiune

(1)  Fondul național își are sediul în cadrul unui minister la nivel național al beneficiarului IPA II cu competență bugetară centrală. Acesta sprijină OCN în îndeplinirea sarcinilor sale, în special cele la care se face referire la articolul 9 alineatul (3) litera (a).

(2)  Biroul de sprijin al ordonatorului de credite național acordă asistență OCN în îndeplinirea sarcinilor sale, în special a celor menționate la articolul 9 alineatul (3) litera (b).

Articolul 12

Funcțiile și responsabilitățile autorității de audit

(1)  În conformitate cu articolul 60 alineatul (2) litera (c) primul paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, structurile și autoritățile menționate la articolul 7 alineatul (1) instituite de beneficiarul IPA II și structura de gestionare menționată la articolul 7 alineatul (2), instituită de către OCN, fac obiectul unui audit extern independent efectuat de către autoritatea de audit menționată la articolul 7 alineatul (3), care este independentă de structurile și autoritățile menționate anterior. Beneficiarul IPA II se asigură că directorul autorității de audit deține competențele, cunoștințele și experiența adecvată în domeniul auditului.

(2)  Autoritatea de audit efectuează audituri cu privire la sistemul (sistemele) de gestiune și control, cu privire la acțiuni, operațiuni și conturile anuale în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional și în conformitate cu o strategie de audit elaborată pe o bază trianuală. Strategia de audit se actualizează anual.

(3)  Autoritatea de audit pregătește un raport anual privind activitatea de audit și un aviz de audit anual elaborate în conformitate cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional.

(4)  La sfârșitul perioadei de aplicare a unui program, autoritatea de audit pregătește un raport final al activității de audit și emite un aviz de audit cu privire la declarația finală a cheltuielilor.CAPITOLUL II

Dispoziții specifice privind încredințarea sarcinilor de execuție bugetară

Articolul 13

Condițiile pentru încredințarea sarcinilor de execuție bugetară unui beneficiar IPA II

(1)  Comisia încredințează sarcinile de execuție bugetară unui beneficiar IPA II prin încheierea unui acord de finanțare, în conformitate cu dispozițiile articolului 60 alineatele (1) și (2), ale articolului 61 și ale articolului 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)  Beneficiarul IPA II garantează un nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii echivalent cu cel prevăzut de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 și instituie structurile necesare asigurării funcționării eficiente a sistemelor de control intern.

(3)  Sistemele de gestiune, control, supraveghere și audit instituite la beneficiarul IPA II prevăd un sistem eficace de control intern care include cel puțin următoarele cinci domenii:

(a) 

mediul de control;

(b) 

gestionarea riscurilor;

(c) 

activitățile de control;

(d) 

informare și comunicare;

(e) 

activitățile de monitorizare.

Articolul 14

Încredințarea sarcinilor de execuție bugetară

(1)  Ordonatorul de credite național, în numele beneficiarului IPA II, are răspunderea de a prezenta Comisiei o cerere în vederea încredințării sarcinilor de execuție bugetară în conformitate cu articolul 13.

(2)  Înainte de a prezenta cererea menționată la alineatul (1), ordonatorul de credite național se asigură că structura de gestiune și structura (structurile) de execuție relevante îndeplinesc cerințele de la articolul 60 alineatul (2) primul paragraf literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și pe cele de la articolul 13 alineatul (3) din prezentul regulament.

(3)  Înainte de a încredința sarcini de execuție bugetară aferente asistenței IPA II, Comisia analizează cererea menționată la alineatul (1), precum și structurile și autoritățile instituite și menționate la articolul 7 și, în scopul evaluării ex ante în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, obține dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 60 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(d) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și a celor de la articolul 13 alineatul (3) din prezentul regulament.

Pentru a încredința sarcini de execuție bugetară aferente asistenței IPA II, Comisia se poate baza pe o evaluare ex ante efectuată cu privire la un acord de finanțare anterior cu beneficiarul IPA II sau pe o evaluare ex ante efectuată cu privire la delegarea competențelor de gestionare, decizia de delegare fiind luată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului ( 1 ). Comisia solicită dovezi suplimentare în cazul în care aceste evaluări nu abordează toate cerințele.

(4)  Ordonatorul de credite național monitorizează îndeplinirea în continuare de către structura de gestiune și de către structura (structurile) de execuție a cerințelor prevăzute la alineatul (2). În cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, ordonatorul de credite național informează fără întârziere Comisia și ia orice măsuri de garantare adecvate cu privire la plățile efectuate sau la contractele semnate.

(5)  Comisia monitorizează respectarea dispozițiilor de la articolul 60 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și poate lua măsurile de remediere adecvate, inclusiv suspendarea sau rezilierea unor părți ale acordului de finanțare în orice moment în cazul în care condițiile nu mai sunt îndeplinite.TITLUL III

GESTIUNEA FINANCIARĂCAPITOLUL I

Contribuția financiară a Uniunii

Articolul 15

Eligibilitatea cheltuielilor

(1)  Anterior încheierii acordului de finanțare relevant în conformitate cu articolul 13, contractele și actele adiționale semnate, cheltuielile suportate și plățile efectuate de către beneficiarul IPA II nu sunt eligibile pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 231/2014.

(2)  Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 231/2014:

(a) 

achizițiile de terenuri și clădiri existente, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător de natura acțiunii în decizia de finanțare;

(b) 

alte cheltuieli, astfel cum se poate prevedea în acordurile sectoriale sau de finanțare.CAPITOLUL II

Normele privind gestiunea indirectă asigurată de către beneficiarul IPA II

Articolul 16

Raportarea privind cazurile presupuse de fraudă și alte nereguli

Beneficiarul IPA II raportează Comisiei, fără întârziere, cazurile presupuse de fraudă și de alte nereguli care au făcut obiectul unei constatări administrative sau judiciare primare și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și legale. Raportarea se efectuează prin mijloace electronice, utilizând modulul pus la dispoziție de către Comisie în acest scop.

Articolul 17

Corecții financiare

(1)  Pentru a se asigura că fondurile IPA II au fost utilizate în conformitate cu normele aplicabile, Comisia aplică mecanismele de corecție financiară.

(2)  Corecția financiară poate fi necesară în cazurile următoare:

(a) 

identificarea unei anumite erori, nereguli sau fraude;

(b) 

identificarea unei vulnerabilități sau deficiențe în cadrul sistemelor de gestionare și control ale beneficiarului IPA II.

(3)  Comisia aplică corecțiile financiare pe baza identificării sumelor cheltuite în mod necuvenit și a implicațiilor financiare asupra bugetului. În cazul în care aceste sume nu pot fi identificate cu exactitate în vederea aplicării corecțiilor individuale, Comisia poate aplica corecții forfetare sau corecții care se bazează pe extrapolarea constatărilor.

(4)  Corecțiile financiare se efectuează, dacă este cazul, prin compensare.

(5)  Atunci când stabilește valoarea unei corecții, Comisia ia în considerare natura și gravitatea erorii sau neregulii specifice și/sau amploarea și implicațiile financiare ale vulnerabilităților sau deficiențelor identificate în cadrul sistemului de gestiune și control al programului în cauză.TITLUL IV

MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARECAPITOLUL I

Monitorizare

Articolul 18

Comitetul de monitorizare IPA

(1)  Comisia și beneficiarul IPA II instituie un comitet de monitorizare IPA în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a primului acord de finanțare.

(2)  Comitetul de monitorizare IPA examinează eficacitatea, eficiența, calitatea, coerența, coordonarea și conformitatea punerii în aplicare a tuturor acțiunilor în vederea îndeplinirii obiectivelor lor. În acest scop, se bazează, atunci când este cazul, pe informațiile furnizate de comitetele de monitorizare sectoriale. Comitetul poate formula recomandări pentru acțiuni corective ori de câte ori este necesar.

(3)  Comitetul de monitorizare IPA este format din reprezentanți ai Comisiei, ai CIPAN și ai altor autorități și organisme naționale relevante ale beneficiarului IPA II și, dacă este cazul, ai organizațiilor internaționale, inclusiv ai instituțiilor financiare internaționale și ai altor părți interesate, precum organizațiile societății civile și organizații din sectorul privat.

(4)  Un reprezentant al Comisiei și al CIPAN coprezidează reuniunile comitetului de monitorizare IPA.

(5)  Comitetul de monitorizare IPA își stabilește regulamentul de procedură.

(6)  Comitetul de monitorizare IPA se întrunește cel puțin o dată pe an. La inițiativa Comisiei sau a beneficiarului IPA II pot fi convocate, de asemenea, reuniuni ad-hoc, în special pe o bază tematică.

Articolul 19

Comitetele sectoriale de monitorizare

(1)  În cadrul gestiunii indirecte de către beneficiarii IPA II, beneficiarul IPA II instituie comitete de monitorizare sectoriale pe domeniu de politică sau program în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a primului acord de finanțare legat de domeniul de politică sau de programul respectiv. Dacă este cazul, comitetele sectoriale de monitorizare pot fi instituite pe o bază ad-hoc în temeiul altor metode de punere în aplicare.

(2)  Fiecare comitet de monitorizare sectorială examinează eficacitatea, eficiența, calitatea, coerența, coordonarea și conformitatea punerii în aplicare a acțiunilor în domeniul de politică sau a programului, precum și consecvența acestora cu strategiile sectoriale relevante. Progresele înregistrate sunt evaluate din perspectiva atingerii obiectivelor acțiunilor și a realizărilor estimate, a rezultatelor și a impactului acestora prin intermediul unor indicatori care se raportează la o situație de bază, precum și progresele înregistrate în ceea ce privește execuția financiară. Comitetul sectorial de monitorizare raportează comitetului de monitorizare IPA și poate formula propuneri cu privire la acțiuni corective care să asigure realizarea obiectivelor acțiunilor și să consolideze eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea asistenței acordate.

(3)  Comitetul sectorial de monitorizare este format din reprezentanți ai autorităților și organismelor naționale relevante, ai altor părți interesate, cum ar fi partenerii economici, sociali și de mediu și, dacă este cazul, organizațiile internaționale, inclusiv instituțiile financiare internaționale și societatea civilă. Comisia participă la lucrările comitetului. Un înalt reprezentant al beneficiarului IPA II prezidează reuniunile comitetului sectorial de monitorizare. În funcție de domeniul de politică sau de program, Comisia poate coprezida reuniunile comitetului.

(4)  Fiecare comitet sectorial de monitorizare își stabilește regulamentul de procedură.

(5)  Comitetele sectoriale de monitorizare se întrunesc cel puțin de două ori pe an. Pot fi convocate și reuniuni ad-hoc.

Articolul 20

Alte activități de monitorizare

După caz, pot fi instituite și alte platforme de monitorizare. Activitățile acestora sunt semnalate Comitetului de monitorizare IPA.CAPITOLUL II

Evaluare

Articolul 21

Principii

(1)  Asistența IPA II face obiectul evaluărilor, în conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu scopul de a-i îmbunătăți relevanța, coerența, calitatea, eficiența, eficacitatea, valoarea adăugată a Uniunii, consecvența și sinergia cu dialogul de politică relevant.

(2)  Evaluările pot fi efectuate la nivel politic, strategic, tematic, sectorial, la nivelul programului și la nivel operațional, precum și la nivel național sau regional.

(3)  Rezultatele evaluărilor sunt luate în considerare de către comitetul de monitorizare IPA și de comitetele de monitorizare sectoriale.

Articolul 22

Evaluările efectuate de beneficiarul IPA II în cadrul gestiunii indirecte

(1)  Un beneficiar IPA II căruia i-au fost încredințate sarcini de execuție bugetară aferente asistenței IPA II are responsabilitatea de a efectua evaluări pentru programele pe care le gestionează.

(2)  Beneficiarul IPA II întocmește un plan de evaluare în care prezintă activitățile de evaluare pe care intenționează să le desfășoare în diferitele etape ale procesului de punere în aplicare.CAPITOLUL III

Raportare

Articolul 23

Rapoarte anuale privind punerea în aplicare a asistenței IPA II de către beneficiarii IPA II în cadrul gestiunii indirecte

(1)  Până la data de 15 februarie a exercițiului financiar următor, beneficiarul IPA II, în conformitate cu articolul 60 alineatul (5) primul paragraf literele (a)-(c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, prezintă Comisiei:

(a) 

un raport anual privind punerea în aplicare a sarcinilor încredințate;

(b) 

rapoartele financiare anuale sau declarațiile pe bază de angajamente, astfel cum se prevede în acordul de finanțare, întocmit pentru cheltuielile ocazionate în cursul executării sarcinilor încredințate;

(c) 

o declarație anuală de gestiune, conform articolului 9 alineatul (4);

(d) 

un rezumat al rapoartelor privind auditurile și controalele efectuate de structura de gestiune, oferind o bază solidă pentru declarația de gestiune. Acest rezumat include o analiză a naturii și amplorii erorilor și a punctelor slabe identificate în cadrul sistemelor, a acțiunilor corective întreprinse sau planificate, precum și a măsurilor ulterioare luate ca urmare a rapoartelor emise de autoritatea de audit.

(2)  Până la data de 15 martie a exercițiului financiar următor, beneficiarul IPA II prezintă Comisiei un aviz de audit în conformitate cu articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)  La finalul punerii în aplicare a fiecărui program, beneficiarul IPA II prezintă un raport final care acoperă întreaga perioadă de punere în aplicare și care poate include ultimul raport anual.

(4)  În funcție de acțiunea sau programul de care răspunde, structura de execuție poate avea obligația de a elabora un raport anual amplu pentru întregul exercițiu financiar, care trebuie prezentat de CIPAN Comisiei, după ce a fost examinat de către comitetul sectorial de monitorizare responsabil.TITLUL V

TRANSPARENȚĂ ȘI VIZIBILITATE

Articolul 24

Informare, publicitate și transparență

(1)  Orice actor care pune în aplicare asistența IPA II, conform definiției de la articolul 58 alineatul (1) literele (a)-(c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, trebuie să îndeplinească cerințele cu privire la informare, publicitate și transparență în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și să asigure o vizibilitate adecvată a acțiunilor.

(2)  În cazul gestiunii indirecte de către un beneficiar IPA II, structurile de execuție au responsabilitatea de a publica informațiile privind beneficiarii fondurilor Uniunii, în conformitate cu articolele 21 și 22 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012. Structurile de execuție se asigură că beneficiarul este informat cu privire la faptul că va fi inclus pe lista beneficiarilor care va fi publicată. Toate datele personale incluse pe listă sunt prelucrate în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(3)  Documentele de strategie de țară/multinaționale și revizuirea acestora, precum și programele sunt documente publice, după caz, și se pun la dispoziția publicului larg și a societății civile.

Articolul 25

Vizibilitate și comunicare

(1)  Comisia și beneficiarul IPA II convin asupra unui plan coerent de activități de comunicare care va fi pus la dispoziție și fac cunoscute, în mod activ, informațiile cu privire la asistența IPA II acordată beneficiarului IPA II.

(2)  Beneficiarul IPA II raportează comitetului de monitorizare IPA și comitetelor de monitorizare sectoriale cu privire la activitățile sale de vizibilitate și de comunicare.TITLUL VI

COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂCAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 26

Definiții

(1)  În sensul prezentului titlu, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectat de comitetul mixt de monitorizare sau de autoritatea contractantă a programului în cauză sau sub răspunderea sa, care contribuie la obiectivele axei prioritare sau axelor prioritare la care se referă, în ceea ce privește programele de cooperare transfrontalieră de la articolul 27 litera (a), sau ale priorității tematice sau priorităților tematice la care se referă, în ceea ce privește programele de cooperare transfrontalieră de la articolul 27 litera (b) sau (c);

(b) 

„beneficiar” înseamnă un organism public sau privat responsabil cu inițierea sau care inițiază și pune în aplicare operațiunile; în contextul schemelor de ajutoare de stat [astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 )], termenul „beneficiar” desemnează organismul care primește ajutorul, în ceea ce privește programele de cooperare transfrontalieră în care sunt implicate state membre.

(2)  În sensul prezentului titlu capitolele I și II, în ceea ce privește programele de cooperare transfrontalieră în care sunt implicate statele membre, „cheltuieli publice”, „programare”, „acord de parteneriat” și „document” se utilizează în conformitate cu definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 27

Forma de asistență

Asistența se oferă pentru una dintre următoarele forme de cooperare transfrontalieră:

(a) 

cooperarea transfrontalieră între unul sau mai multe state membre și unul sau mai mulți beneficiari IPA II, conform capitolului II;

(b) 

cooperarea transfrontalieră între doi sau mai mulți beneficiari IPA II, conform capitolului III;

(c) 

cooperarea transfrontalieră între un beneficiar IPA II și țările din cadrul Instrumentului european de vecinătate, în conformitate cu capitolul III.

Articolul 28

Intensitatea ajutorului și rata de asistență IPA II

(1)  Decizia Comisiei de adoptare a unui program de cooperare transfrontalieră pentru formele de cooperare menționate la articolul 27 stabilește rata de cofinanțare și cuantumul maxim al asistenței IPA II, pe baza fie:

(a) 

a cheltuielilor totale eligibile, inclusiv cheltuielile publice și private; fie

(b) 

a cheltuielilor publice eligibile.

(2)  Pentru programele de cooperare transfrontalieră în temeiul articolului 27 litera (a), rata de cofinanțare a Uniunii la nivelul fiecărei axe prioritare a unui program de cooperare transfrontalieră conform articolului 34 alineatul (2) nu trebuie să fie mai mică de 20 % și nici să depășească 85 % din cheltuielile eligibile.

▼M1

(2A)  Prin derogare de la alineatul (2), la cererea autorității de management, se poate aplica o rată de cofinanțare de 100 % pentru cheltuielile declarate în cererile de plată în cursul exercițiului financiar care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021 pentru una sau mai multe axe prioritare.

Cererile de modificare a ratei de cofinanțare se depun în conformitate cu procedura de modificare a programelor prevăzută la articolul 31 alineatul (5A) și trebuie însoțite de un program revizuit. Rata de cofinanțare de 100 % se aplică numai dacă modificarea relevantă a programului de cooperare este aprobată de Comisie înainte de a fi depusă cererea finală de plată intermediară în conformitate cu articolul 135 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În prima zi a exercițiului financiar care începe la 1 iulie 2021 și se încheie la 30 iunie 2022, rata de cofinanțare revine automat la nivelul înregistrat în ziua în care a fost prezentată Comisiei cererea de modificare a ratei de cofinanțare la care se face referire în al doilea paragraf.

▼B

(3)  Pentru programele de cooperare transfrontalieră prevăzute la articolul 27 literele (b) și (c), rata de cofinanțare a Uniunii la nivelul fiecărei priorități tematice nu trebuie să fie mai mică de 20 % și nici să depășească 85 % din cheltuielile eligibile. Pentru asistența tehnică rata de cofinanțare este de 100 %.

Articolul 29

Prioritățile tematice și concentrarea asistenței IPA II

(1)  Prioritățile tematice ale asistenței IPA II sunt cele definite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 231/2014.

(2)  Pentru fiecare program de cooperare transfrontalieră se selectează cel mult 4 priorități tematice.

Articolul 30

Acoperire geografică

Lista regiunilor eligibile este inclusă în programul de cooperare transfrontalieră relevant, regiunile eligibile fiind următoarele:

(a) 

în cazul programelor de cooperare transfrontalieră menționate la articolul 27 litera (a), regiunile de nivel 3 conform Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică (NUTS) sau, în lipsa clasificării NUTS, zonele echivalente de-a lungul frontierelor terestre sau de-a lungul frontierelor maritime, separate de cel mult 150 de km, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității programelor transfrontaliere stabilite pentru perioada de programare 2007-2013;

(b) 

în cazul programelor de cooperare transfrontalieră menționate la articolul 27 literele (b) și (c), regiunile eligibile sunt stabilite în programul de cooperare transfrontalier relevant, după caz.

Articolul 31

Pregătirea, evaluarea, aprobarea și modificarea programelor de cooperare transfrontalieră

(1)  Prioritățile tematice pentru fiecare program de cooperare transfrontalieră se stabilesc de către țările participante pentru fiecare frontieră sau grup de frontiere în funcție de prioritățile tematice, astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 231/2014.

(2)  Comisia evaluează coerența programelor de cooperare transfrontalieră cu prezentul regulament, contribuția efectivă a acestora la prioritățile tematice selectate din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 231/2014, și, de asemenea, în ceea ce privește statele membre participante, cu acordul de parteneriat relevant.

(3)  Comisia formulează observații în termen de trei luni de la data prezentării programului de cooperare transfrontalieră. Țările participante furnizează Comisiei toate informațiile suplimentare necesare și, după caz, revizuiesc programul de cooperare transfrontalieră propus.

(4)  Atunci când aprobă fiecare program de cooperare transfrontalieră după depunerea oficială a acestuia, Comisia trebuie să se asigure că observațiile sale au fost luate în considerare în mod adecvat.

(5)  Cererile de modificare a programelor de cooperare transfrontalieră prezentate de țările participante sunt motivate în mod corespunzător și precizează în special impactul estimat al modificărilor aduse programului de cooperare transfrontalieră asupra realizării obiectivelor acestuia. Aceste solicitări sunt însoțite de programul revizuit. Alineatele (2) și (3) se aplică în cazul modificărilor aduse programelor de cooperare transfrontalieră.

▼M1

(5A)  Prin derogare de la alineatul (5), pentru programele de cooperare transfrontalieră prevăzute la articolul 27 litera (a), autoritatea de management poate transfera în cursul perioadei de programare, începând cu 1 februarie 2020, o sumă de până la 8 % din alocarea aferentă unei priorități și nu mai mult de 4 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program. Aceste transferuri nu afectează anii precedenți.

Aceste transferuri sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului din partea Comisiei. Cu toate acestea, transferurile trebuie să respecte toate cerințele de reglementare și să fie aprobate în prealabil de comitetul mixt de monitorizare. Statul membru transmite Comisiei planul de finanțare revizuit.

Alineatele (2) și (3) nu se aplică modificărilor aduse programelor în temeiul prezentului alineat.

▼B

Articolul 32

Asistență tehnică

(1)  Fiecare program de cooperare transfrontalieră include o alocare bugetară specifică pentru operațiuni de asistență tehnică, inclusiv pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea, comunicarea, colaborarea în rețea, soluționarea reclamațiilor, activitățile de control și audit legate de punerea în aplicare a programului și activități de consolidare a capacității administrative pentru punerea în aplicare a programului. Asistența IPA II poate fi, de asemenea, utilizată de țările participante pentru a sprijini acțiunile de reducere a sarcinii administrative a beneficiarilor, inclusiv sisteme de schimb electronic de date și acțiuni de consolidare a capacității, precum și schimbul de cele mai bune practici între autoritățile din țările participante și beneficiarii în domeniul administrării și utilizării asistenței IPA II. Aceste acțiuni se pot referi la perioadele de programare precedente și ulterioare.

(2)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1), cheltuielile pentru asistența tehnică cu scopul de a susține activitatea de pregătire a unui program de cooperare transfrontalieră și crearea sistemelor de gestiune și control pot fi eligibile înainte de data adoptării deciziei Comisiei de aprobare a programului de cooperare transfrontalieră, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2014.CAPITOLUL II

Cooperarea transfrontalieră între statele membre și beneficiarii IPA II

Articolul 33

Dispoziții aplicabile

(1)  În ceea ce privește statul membru (statele membre) care participă la un program de cooperare transfrontalieră în temeiul prezentului capitol, în special statul membru în care își are sediul autoritatea de management, se aplică normele aplicabile în cazul obiectivului de cooperare teritorială prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și de Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ), conform prezentului capitol. În cazul în care aceste norme se referă la Fondurile structurale și de investiții europene, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în sensul prezentului capitol, se consideră că asistența IPA II este, de asemenea, acoperită.

(2)  În ceea ce privește beneficiarii asistenței în cadrul IPA II care participă la un program de cooperare transfrontalieră în temeiul prezentului capitol, se aplică normele aplicabile cooperării teritoriale europene, conform prezentului capitol, fără a aduce atingere derogărilor motivate prevăzute în acordul de finanțare relevant.

Articolul 34

Programare

(1)  Programele de cooperare transfrontalieră se întocmesc în conformitate cu principiul parteneriatului, astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în conformitate cu articolul 8 alineatele (2)-(4), (7), (9) și (10) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

(2)  Programele de cooperare transfrontalieră constau în axe prioritare. Fără a aduce atingere articolului 32, o axă prioritară corespunde unei priorități tematice menționate la articolul 29. În cadrul unei axe prioritare, dacă este cazul și pentru a spori impactul și eficacitatea printr-o abordare integrată coerentă, pot fi adăugate elemente ale altor priorități tematice.

(3)  În temeiul programelor de cooperare transfrontalieră se pot desfășura acțiuni de dezvoltare locală sub conducerea comunității în sensul articolelor 32-35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, planuri de acțiune comune în sensul articolelor 104-109 din regulamentul menționat anterior și investiții teritoriale integrate în sensul articolului 36 din regulamentul menționat anterior, ținând seama de principiile de bază ale acestor instrumente și de articolele 9-11 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013. Normele și condițiile specifice sunt convenite de Comisie și de țările participante pentru fiecare program de cooperare transfrontalieră.

(4)  Programele de cooperare transfrontalieră sunt prezentate în format electronic Comisiei de către statul membru în care își are sediul autoritatea de management a programului.

(5)  Banca Europeană de Investiții (BEI) poate, la cererea țărilor participante, să participe la pregătirea, precum și la activitățile legate de pregătirea operațiunilor, în special pentru proiectele majore.

Comisia poate să consulte BEI înaintea adoptării programelor de cooperare transfrontalieră.

Articolul 35

Asistență tehnică

Cuantumul asistenței IPA II care urmează să fie alocată pentru asistență tehnică se limitează la 10 % din suma totală alocată programului de cooperare transfrontalieră, dar nu poate să fie mai mică de 1 500 000  EUR.

Articolul 36

Modul de punere în aplicare și desemnarea autorităților responsabile de program

(1)  Programele de cooperare transfrontalieră în temeiul prezentului capitol se pun în aplicare în cadrul gestiunii partajate. În consecință, statele membre și Comisia sunt responsabile de programele de gestiune și control în conformitate cu responsabilitățile lor, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 și în prezentul regulament.

Articolele 73 și 74 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la responsabilitățile statelor membre în cadrul gestiunii partajate se aplică statului membru în care este situată autoritatea de management.

Se aplică articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 referitor la competențele și responsabilitățile Comisiei în cadrul gestiunii partajate.

(2)  Țările care participă la un program de cooperare transfrontalieră desemnează, în sensul articolului 123 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o autoritate de management unică; în sensul articolului 123 alineatul (2) din regulamentul respectiv, o autoritate de certificare unică; și, în sensul articolului 123 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică.

(3)  Autoritatea de management și autoritatea de audit sunt situate în același stat membru. Țările participante la un program de cooperare transfrontalieră pot desemna autoritatea de management unică să desfășoare funcțiile autorității de certificare.

Procedura pentru desemnarea autorității de management și, după caz, a autorității de certificare, prevăzută la articolul 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este pusă în aplicare de statul membru în care este situată autoritatea.

Desemnările prevăzute la prezentul articol nu aduc atingere repartizării răspunderii în ceea ce privește aplicarea corecțiilor financiare între țările participante, astfel cum se prevede în programul de cooperare transfrontalieră.

Articolul 37

Funcțiile autorităților responsabile de programe

(1)  Se aplică articolul 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 23 alineatele (1), (2), (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 în ceea ce privește funcțiile autorității de management.

(2)  Se aplică articolul 126 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 în ceea ce privește funcțiile autorității de certificare.

Autoritatea de certificare primește plățile efectuate de Comisie și efectuează, de regulă, plăți către beneficiarul principal, în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)  Se aplică articolul 127 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 în ceea ce privește funcțiile autorității de audit.

Articolul 38

Comitetul mixt de monitorizare

(1)  În termen de trei luni de la data notificării statului membru cu privire la decizia de aprobare a programului de cooperare transfrontalieră, țările participante instituie un Comitet mixt de monitorizare (denumit în continuare „CMM”).

(2)  CMM este format din reprezentanți ai Comisiei, ai CIPAN și ai altor autorități și organisme naționale relevante ale beneficiarului IPA II, ai statului membru participant (statelor membre participante) și, dacă este cazul, ai instituțiilor financiare internaționale și ai altor părți interesate, inclusiv organizații ale societății civile și organizații din sectorul privat.

(3)  CMM este prezidat de un reprezentant al uneia dintre țările participante sau al autorității de management.

(4)  Comisia participă la activitatea CMM, având funcție consultativă.

(5)  În cazul în care BEI contribuie la un program, poate participa la activitatea CMM, asumând o funcție consultativă.

(6)  CMM analizează eficacitatea, calitatea și coerența globală a punerii în aplicare a tuturor acțiunilor în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentate în programul transfrontalier, în acordurile de finanțare și în documentul (documentele) de strategie relevant(e). Comitetul poate formula recomandări pentru acțiuni corective ori de câte ori este necesar.

Dispozițiile articolului 49 și ale articolului 110 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la funcțiile sale se aplică, de asemenea.

CMM și autoritatea de management desfășoară monitorizarea în funcție de indicatorii prevăzuți în programul de cooperare transfrontalieră relevant, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

(7)  CMM își stabilește regulamentul de procedură.

(8)  CMM se reunește cel puțin o dată pe an. Pot fi convocate, de asemenea, reuniuni suplimentare la inițiativa uneia dintre țările participante sau a Comisiei, în special pe o bază tematică.

Articolul 39

Selecția operațiunilor

(1)  Operațiunile din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră sunt selectate de către CMM.

Pentru selectarea operațiunilor, CMM poate institui un comitet director care acționează sub răspunderea sa.

(2)  Operațiunile selectate implică beneficiari din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin unul este dintr-un stat membru. O operațiune poate fi pusă în aplicare într-o singură țară participantă, cu condiția să se identifice efectele și beneficiile transfrontaliere.

(3)  Beneficiarii cooperează în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a operațiunilor. De asemenea, cooperează în aspectele legate de personal sau de finanțarea operațiunilor.

Articolul 40

Beneficiari

(1)  În cazul în care există doi sau mai mulți beneficiari pentru o operațiune în cadrul unui program de cooperare transfrontalieră, unul dintre ei este desemnat de către toți beneficiarii ca beneficiar principal.

(2)  Beneficiarul principal îndeplinește următoarele sarcini:

(a) 

stabilește modalitățile cu alți beneficiari într-un acord care cuprinde, printre altele, dispoziții care garantează buna gestiune financiară a fondurilor alocate operațiunii, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat;

(b) 

își asumă responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare a întregii operațiuni;

(c) 

se asigură că cheltuielile prezentate de toți beneficiarii au fost suportate în punerea în aplicare a operațiunii și corespund activităților convenite de către toți beneficiarii, în conformitate cu documentul furnizat de autoritatea de management, astfel cum se prevede la alineatul (6);

(d) 

se asigură că cheltuielile prezentate de alți beneficiari au fost verificate de către un controlor (controlori) în cazul în care această verificare nu este efectuată de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

(3)  În cazul în care nu se prevede altfel în dispozițiile menționate la alineatul (2) litera (a), beneficiarul principal se asigură că ceilalți beneficiari primesc suma totală a sprijinului public cât mai repede posibil și integral. Nu se deduce sau reține nicio sumă și nu se percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți beneficiari.

(4)  Beneficiarii principali sau unici își au sediul într-o țară participantă.

(5)  Fără a aduce atingere articolului 39 alineatul (2) din prezentul regulament, o grupare europeană de cooperare teritorială instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ) sau o altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante se poate înscrie ca beneficiar unic pentru o operațiune, cu condiția ca aceasta să fie instituită de către autoritățile și organismele publice din cel puțin două țări participante.

(6)  Autoritatea de management furnizează beneficiarului principal sau beneficiarului unic pentru fiecare operațiune un document care stabilește condițiile aplicabile sprijinului pentru operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul de execuție.

Articolul 41

Evaluare

(1)  Evaluările sunt efectuate de către experți interni sau externi care sunt independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru punerea în aplicare a programului. Toate evaluările se fac publice.

(2)  Țările participante efectuează împreună o evaluare ex ante în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)  Se aplică dispozițiile articolului 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind evaluarea în timpul perioadei de programare.

(4)  Se aplică dispozițiile articolului 57 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind evaluarea ex post.

Articolul 42

Raportare, informare și comunicare

(1)  Se aplică dispozițiile articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 privind rapoartele de implementare.

(2)  Reuniunea de reexaminare anuală se organizează în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

(3)  Până la 31 ianuarie, 31 iulie și, respectiv, 31 octombrie a fiecărui an, autoritatea de management transmite în format electronic către Comisie, în scopul monitorizării, pentru fiecare program transfrontalier și axă prioritară:

(a) 

costurile eligibile publice și totale ale operațiunilor și numărul operațiunilor selectate să beneficieze de sprijin;

(b) 

cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management.

În plus, informațiile transmise până la 31 ianuarie conțin datele menționate la literele (a) și (b) defalcate pe categorii de intervenție. Se consideră că aceste informații transmise îndeplinesc cerința pentru prezentarea datelor financiare prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

O estimare a sumei pentru care autoritatea de management preconizează să depună cererile de plată pentru exercițiul financiar în curs și pentru exercițiile următoare însoțește transmiterea datelor care trebuie prezentate până la 31 ianuarie și, respectiv, 31 iulie.

Data de raportare pentru datele transmise în temeiul prezentului alineat este sfârșitul lunii anterioare lunii de depunere.

(4)  Autoritatea de management coordonează sarcinile legate de cerințele privind informarea, publicitatea și transparența în temeiul articolului 24 alineatele (1) și (3) din prezentul regulament.

Prin derogare de la articolul 25 din prezentul regulament, autoritatea de management răspunde de activitățile de informare și de comunicare, astfel cum se prevede la articolele 115 și 116 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 43

Eligibilitatea și caracterul durabil

(1)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din prezentul regulament, cheltuielile sunt eligibile pentru finanțare în cadrul asistenței IPA II pentru cooperare transfrontalieră:

(a) 

►C1  în cazul în care au fost suportate de către un beneficiar dintr-un stat membru și plătite între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023; sau ◄

(b) 

în cazul în care au fost suportate de către un beneficiar al unui beneficiar IPA II și plătite după prezentarea programului de cooperare transfrontalieră.

(2)  În afara normelor prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament, asistența IPA II pentru cooperarea transfrontalieră nu acoperă:

(a) 

dobânda aferentă datoriei;

(b) 

taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu excepția cazului în care aceasta nu poate fi recuperată în temeiul legislației naționale în materie de TVA;

(c) 

dezafectarea și construirea de centrale nucleare;

(d) 

investițiile pentru a realiza reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile care intră sub incidența anexei I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 );

(e) 

fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

(f) 

întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;

(g) 

investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Prin derogare de la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament, achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite în valoare de până la 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză sunt eligibile pentru finanțare în cadrul asistenței IPA II pentru cooperare transfrontalieră. Pentru zonele abandonate și pentru cele utilizate anterior în industrie care includ clădiri, această limită este majorată la 15 %. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentele anterioare respective pentru operațiunile privind conservarea mediului.

(3)  Operațiunile nu sunt selectate pentru a beneficia de asistența IPA II în cazul în care au fost încheiate din punct de vedere material sau au fost puse în aplicare integral înainte ca cererea de finanțare în cadrul programului de cooperare transfrontalieră să fie depusă de către beneficiar la autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiar.

(4)  Articolul 61, articolul 65 alineatele (4), (6)-(9) și (11), articolele 66-68, articolul 69 alineatele (1) și (2) și articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind granturile se aplică.

(5)  În plus față de dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2) din prezentul regulament, acordurile de finanțare pentru programele de cooperare transfrontalieră în temeiul prezentului capitol stabilesc ierarhia regulilor de eligibilitate aplicabile programului de cooperare transfrontalieră în cauză, în conformitate cu principiile stabilite la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

(6)  Se aplică, de asemenea, dispozițiile articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 privind costurile de personal.

Articolul 44

Eligibilitatea în funcție de localizare

(1)  Sub rezerva derogărilor menționate la alineatele (2) și (3), operațiunile sunt situate în zona vizată de program care cuprinde partea de teritoriu a țării participante, astfel cum este definită în programul de cooperare transfrontalieră relevant („zona vizată de program”).

(2)  Autoritatea de management poate accepta ca ansamblul sau o parte a unei operațiuni să fie pusă în aplicare în afara zonei vizate de program, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a) 

operațiunea este în folosul zonei vizate de program;

(b) 

suma totală alocată în cadrul programului de cooperare transfrontalieră pentru operațiunile situate în afara zonei vizate de program nu depășește 20 % din sprijinul din partea Uniunii la nivel de program;

(c) 

obligațiile autorităților de management și de audit în ceea ce privește gestionarea, controlul și auditul privind operațiunea sunt îndeplinite de către autoritățile programului de cooperare transfrontalieră sau acestea încheie acorduri cu autoritățile din statul membru sau din țara terță în care operațiunea este pusă în aplicare.

(3)  Pentru operațiunile privind asistența tehnică, activitățile promoționale și consolidarea capacității, cheltuielile pot fi suportate în afara zonei vizate de program în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (c).

Articolul 45

Achizițiile

(1)  Pentru atribuirea de către beneficiari a contractelor de servicii, de furnizare de bunuri și a contractelor de lucrări, procedurile de achiziții respectă dispozițiile părții a doua titlul IV capitolul 3 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și ale părții a doua titlul II capitolul 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 care se aplică în întreaga zonă vizată de program, atât pe teritoriul statului membru, cât și pe teritoriul beneficiarului/beneficiarilor IPA II.

(2)  Pentru atribuirea de către autoritatea de management a contractelor de servicii, de furnizări de bunuri și de lucrări în cadrul alocării bugetare specifice pentru operațiuni de asistență tehnică, procedurile de achiziții aplicate de autoritatea de management pot fi cele menționate la alineatul (1) sau cele prevăzute de legislația națională.

Articolul 46

Gestiunea financiară, dezangajarea, examinarea și acceptarea conturilor, închiderea și corecțiile financiare

(1)  Se aplică dispozițiile articolului 76 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind angajamentele bugetare.

(2)  Se aplică articolele 77-80, 82-83, 129-132, 134-135 și 142 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind plățile. De asemenea, se aplică prevederile articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 privind plățile într-un cont unic. Se aplică dispozițiile articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 privind utilizarea monedei euro.

(3)  În ceea ce privește prefinanțarea, în urma deciziei Comisiei de adoptare a programului de cooperare transfrontalieră, o sumă unică de prefinanțare este plătită de către Comisie.

Cuantumul prefinanțării este de 50 % din primele trei angajamente bugetare ale programului.

Prefinanțarea poate fi plătită în două tranșe, dacă este cazul, în funcție de necesitățile bugetare.

Suma totală plătită ca prefinanțare se rambursează Comisiei în cazul în care în douăzeci și patru de luni de la data la care Comisia plătește prima tranșă a prefinanțării nu se trimite nicio cerere de plată în cadrul programului de cooperare transfrontalieră.

(4)  Se aplică dispozițiile articolelor 86-88 și ale articolului 136 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la dezangajare.

(5)  De asemenea, se aplică dispozițiile articolelor 84 și 137-141 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la examinarea și acceptarea conturilor, precum și cu privire la închidere.

(6)  Se aplică dispozițiile articolului 85, ale articolului 122 alineatul (2) și ale articolelor 143-147 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la corecții financiare și recuperări. Articolul 27 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 se aplică, în egală măsură.

Articolul 47

Sistemele de gestiune și de control și auditul

(1)  De asemenea, se aplică dispozițiile articolului 72 și ale articolului 122 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la principiile generale ale sistemelor de gestiune și control.

(2)  Se aplică dispozițiile articolului 128 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind cooperarea între Comisie și autoritățile de audit.

(3)  Se aplică dispozițiile articolului 148 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind controlul proporțional al programelor de cooperare transfrontalieră.

Articolul 48

Întreruperea programelor de cooperare transfrontalieră

(1)  În cazul în care niciunul dintre beneficiarii IPA II participanți nu a încheiat acordul de finanțare până la sfârșitul anului care urmează anului în care programul este adoptat, Comisia întrerupe programul de cooperare transfrontalieră.

Tranșele anuale în temeiul Fondului european de dezvoltare regională angajate deja sunt disponibile pe durata normală de utilizare a acestora, dar pot fi utilizate numai pentru activitățile care au loc exclusiv în statele membre în cauză și care au fost contractate anterior deciziei de întrerupere a Comisiei. Autoritatea de management transmite Comisiei raportul final în termen de trei luni de la încheierea contractelor, Comisia acționând în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(2)  În cazul în care programul de cooperare transfrontalieră nu poate fi pus în aplicare din cauza problemelor survenite în relațiile dintre țările participante și în alte cazuri justificate corespunzător, Comisia poate decide să întrerupă programul înainte de data de expirare a perioadei de execuție, la cererea CMM sau din proprie inițiativă, după ce a consultat CMM.

În cazul în care programul este întrerupt, autoritatea de management transmite raportul final în termen de șase luni de la decizia Comisiei. După validarea plăților de prefinanțare anterioare, Comisia plătește soldul final sau, dacă este cazul, emite un ordin de recuperare. De asemenea, Comisia dezangajează soldul angajamentelor.

Ca alternativă, se poate decide reducerea alocării programului la domeniul de aplicare al programului în conformitate cu articolul 31 alineatul (5).

(3)  În cazurile menționate la alineatele (1) și (2), sprijinul neangajat de la Fondul european de dezvoltare regională care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate total sau parțial în cursul aceluiași exercițiu bugetar și care nu au fost realocate unui alt program din aceeași categorie a programelor de cooperare externă se alocă programelor de cooperare transfrontalieră internă în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013.

Asistența IPA II care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate total sau parțial în cursul aceluiași exercițiu bugetar se utilizează pentru finanțarea altor programe sau proiecte eligibile pentru asistența IPA II.CAPITOLUL III

Cooperarea transfrontalieră între beneficiarii IPA II sau între beneficiarii IPA II și țările care intră în sfera Instrumentului european de vecinătate

Articolul 49

Programare

(1)  Programele de cooperare transfrontalieră sunt întocmite în conformitate cu modelul de program pus la dispoziție de către Comisie și sunt pregătite în comun de țările participante și se prezintă Comisiei pe cale electronică.

(2)  Un program de cooperare transfrontalieră este format din priorități tematice, în conformitate cu articolul 29.

Articolul 50

Asistență tehnică

Cuantumul asistenței IPA II care urmează să fie alocată pentru asistență tehnică se limitează la 10 % din suma totală alocată programului de cooperare transfrontalieră.

Articolul 51

Modalități de punere în aplicare

(1)  Programele de cooperare transfrontalieră menționate la literele (b) și (c) de la articolul 27 se pun în aplicare în cadrul gestiunii directe sau indirecte.

(2)  Programele de cooperare transfrontalieră sunt gestionate de o autoritate contractantă, astfel cum este definită în decizia de punere în aplicare a Comisiei prin care se aprobă programul de cooperare transfrontalieră relevant.

Articolul 52

Structuri și autorități

(1)  Structurile următoare sunt implicate în gestionarea programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul beneficiarilor IPA II:

(a) 

coordonatorii IPA la nivel național din țările participante la acest program de cooperare transfrontalieră conform articolului 4 și, dacă este cazul, coordonatorii cooperării teritoriale;

(b) 

ordonatorul de credite național și structura de gestiune, astfel cum sunt menționate la articolul 7, ale beneficiarului IPA II participant în care își are sediul autoritatea contractantă atunci când programul transfrontalier este pus în aplicare în cadrul gestiunii indirecte;

(c) 

structurile de execuție din toate țările participante care cooperează strâns în programarea și punerea în aplicare a programului de cooperare transfrontalieră relevant. În cazul gestiunii indirecte, structura de execuție cuprinde o autoritate contractantă;

(d) 

autoritatea de audit, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3), atunci când programul transfrontalier este pus în aplicare în cadrul gestiunii indirecte. În cazul în care nu are autorizația de a efectua funcțiile prevăzute la articolul 12, Comisia este asistată de un grup de auditori compus din câte un reprezentant al fiecărei țări participante la programul de cooperare transfrontalieră.

(2)  Beneficiarii IPA II și țările din sfera Instrumentului european de vecinătate care participă la un program de cooperare transfrontalieră instituie un CMM care îndeplinește, de asemenea, rolul de comitet sectorial de monitorizare menționat la articolul 19.

(3)  Se instituie un secretariat tehnic comun care să asiste Comisia, structurile de execuție și CMM.

(4)  Rolurile și responsabilitățile acestor structuri se definesc în acordul-cadru menționat la articolul 5.

(5)  În cadrul gestiunii indirecte, țările participante încheie un acord bilateral care stabilește responsabilitățile lor respective pentru punerea în aplicare a programului de cooperare transfrontalieră relevant. Cerințele minime pentru un astfel de acord bilateral se definesc în acordul-cadru menționat la articolul 5.

Articolul 53

Selecția operațiunilor

(1)  Operațiunile selectate în cadrul unui program de cooperare transfrontalieră au impact și beneficii transfrontaliere clare.

(2)  Operațiunile din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră sunt selectate de autoritatea contractantă prin intermediul cererilor de propuneri pentru întreaga zonă eligibilă.

(3)  Țările participante pot, de asemenea, identifica operațiuni în afara cererii de propuneri. În acest caz, operațiunile trebuie să fie menționate în mod expres în programul de cooperare transfrontalieră menționat la articolul 49.

(4)  Operațiunile selectate pentru cooperarea transfrontalieră implică beneficiari din cel puțin două țări participante. Beneficiarii cooperează în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a operațiunilor. De asemenea, cooperează în aspectele legate de personal sau de finanțarea operațiunilor, sau ambele aspecte.

(5)  O operațiune poate fi pusă în aplicare într-o singură țară participantă, cu condiția să se identifice efectele și beneficiile transfrontaliere.

Articolul 54

Beneficiari

(1)  Pentru programele de cooperare transfrontalieră menționate la articolul 27 litera (b), beneficiarii au sediul într-un beneficiar IPA II. Pentru programele de cooperare transfrontalieră menționate la articolul 27 litera (c), beneficiarul are sediul într-un beneficiar IPA II sau într-o țară din sfera Instrumentului european de vecinătate.

(2)  Unul dintre beneficiarii care participă la o anumită operațiune este desemnat de către toți beneficiarii ca beneficiar principal.

(3)  Beneficiarul principal își asumă responsabilitatea de a asigura execuția financiară a întregii operațiuni, de a monitoriza aplicarea operațiunii conform condițiilor stabilite în contract și de a stabili modalitățile cu alți beneficiari pentru a garanta buna gestiune financiară a fondurilor alocate operațiunii, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod necuvenit.TITLUL VII

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Articolul 55

Dispoziții specifice privind programele de dezvoltare rurală

(1)  Ca parte a domeniului de politică „agricultură și dezvoltare rurală”, programele de dezvoltare rurală sunt întocmite la nivel național, fiind pregătite de autoritățile competente desemnate de beneficiarul IPA II și prezentate Comisiei după consultarea părților interesate adecvate.

(2)  Programele de dezvoltare rurală sunt puse în aplicare de către beneficiarii IPA II pe baza gestiunii indirecte în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și finanțează tipuri de acțiune selectate, astfel cum se prevede în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ).

(3)  Structura de execuție care urmează să fie stabilită în conformitate cu articolul 10 pentru programele de dezvoltare rurală este alcătuită din următoarele autorități distincte care lucrează în strânsă cooperare:

(a) 

autoritatea de management, aceasta fiind un organism public care acționează la nivel național, va răspunde de pregătirea și punerea în aplicare a programelor, inclusiv selectarea măsurilor și publicitate, coordonare, evaluare, monitorizare a programului în cauză, precum și de raportare și va fi gestionată de un înalt funcționar cu răspunderi exclusive; și

(b) 

Agenția IPA pentru Dezvoltare Rurală, cu funcții de o natură similară unei agenții de plăți din statele membre, va fi responsabilă de publicitatea, selecția proiectelor, precum și de autorizarea, de controlul și de contabilizarea angajamentelor și plăților, precum și de execuția plăților.

(4)  Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1), cheltuielile pentru asistența tehnică cu scopul de a susține activitatea de pregătire a programelor de dezvoltare rurală și crearea sistemelor de gestiune și control pot fi eligibile înainte de data adoptării deciziei Comisiei de aprobare a programului de dezvoltare rurală, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2014.

(5)  Pentru a stabili ponderea cheltuielilor publice ca procent din costul total eligibil al investiției, nu se ține cont de ajutorul național pentru facilitarea accesului la împrumuturile acordate fără nicio contribuție din partea Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 231/2014.

(6)  Proiectele de investiții din cadrul programelor de dezvoltare rurală sunt în continuare eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, cu condiția ca, în termen de cinci ani de la plata finală efectuată de structura de execuție, acestea să nu sufere o modificare importantă.TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 56

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

( 3 ) Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, p. 259).

( 4 ) Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

( 5 ) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

( 6 ) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).