02014R0269 — RO — 15.03.2017 — 012.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 269/2014 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2014

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

(JO L 078 17.3.2014, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 284/2014 AL CONSILIULUI din 21 martie 2014

  L 86

27

21.3.2014

 M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 433/2014 AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2014

  L 126

48

29.4.2014

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 476/2014 AL CONSILIULUI din 12 mai 2014

  L 137

1

12.5.2014

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 477/2014 AL CONSILIULUI din 12 mai 2014

  L 137

3

12.5.2014

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 577/2014 AL CONSILIULUI din 28 mai 2014

  L 160

7

29.5.2014

 M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 753/2014 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2014

  L 205

7

12.7.2014

 M7

REGULAMENTUL (UE) NR. 783/2014 AL CONSILIULUI din 18 iulie 2014

  L 214

2

19.7.2014

►M8

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 810/2014 AL CONSILIULUI din 25 iulie 2014

  L 221

1

25.7.2014

►M9

REGULAMENTUL (UE) NR. 811/2014 AL CONSILIULUI din 25 iulie 2014

  L 221

11

25.7.2014

►M10

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 826/2014 AL CONSILIULUI din 30 iulie 2014

  L 226

16

30.7.2014

►M11

REGULAMENTUL (UE) NR. 959/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014

  L 271

1

12.9.2014

 M12

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 961/2014 AL CONSILIULUI din 8 septembrie 2014

  L 271

8

12.9.2014

 M13

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1225/2014 AL CONSILIULUI din 17 noiembrie 2014

  L 331

1

18.11.2014

►M14

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1270/2014 AL CONSILIULUI din 28 noiembrie 2014

  L 344

5

29.11.2014

 M15

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/240 AL CONSILIULUI din 9 februarie 2015

  L 40

7

16.2.2015

►M16

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/427 AL CONSILIULUI din 13 martie 2015

  L 70

1

14.3.2015

►M17

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1514 AL CONSILIULUI din 14 septembrie 2015

  L 239

30

15.9.2015

►M18

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/353 AL CONSILIULUI din 10 martie 2016

  L 67

1

12.3.2016

►M19

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1661 AL CONSILIULUI din 15 septembrie 2016

  L 249

1

16.9.2016

 M20

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1955 AL CONSILIULUI din 8 noiembrie 2016

  L 301

1

9.11.2016

►M21

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/437 AL CONSILIULUI din 13 martie 2017

  L 67

34

14.3.2017


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 066, 11.3.2015, p.  20 (477/2014)

 C2

Rectificare, JO L 066, 11.3.2015, p.  21 (810/2014)

 C3

Rectificare, JO L 199, 29.7.2015, p.  46 (284/2014)

 C4

Rectificare, JO L 280, 24.10.2015, p.  38 (2015/1514)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 269/2014 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2014

privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența UcraineiArticolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior 17 martie 2014, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i) o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau legată de un contract sau de o tranzacție;

(ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii) o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv) o cerere reconvențională;

(v) o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II;

(d) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f) „înghețarea fondurilor” înseamnă orice acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesul sau tranzacțiile cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau orice modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(g) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și instrumente financiare derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

▼M3

Articolul 2

(1)  Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism sau de persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum figurează în lista din anexa I.

(2)  Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, a oricăror fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor sau al persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor asociate acestora, care figurează în lista din anexa I.

▼B

Articolul 3

▼M9

(1)  Anexa I include:

(a) persoanele fizice care sunt responsabile de acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina, care sprijină în mod activ sau pun în aplicare astfel de acțiuni sau politici sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, precum și persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele asociate acestora,

(b) persoanele juridice, entitățile sau organismele care sprijină, cu resurse materiale sau financiare, acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei,

(c) persoanele juridice, entitățile sau organismele din Crimeea ori Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea legislației ucrainene sau persoanele juridice, entitățile sau organismele care au beneficiat de pe urma acestui transfer,

(d) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care furnizează în mod activ sprijin material sau financiar factorilor de decizie din Rusia responsabili de anexarea Crimeii și a Sevastopolului sau de destabilizarea Ucrainei de Est sau care beneficiază de pe urma acestui sprijin sau

▼M11

(e) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei.

▼B

(2)  Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(3)  Anexa I include, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

(1)  Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizație specifică.

(2)  Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)  Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică ori juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judiciare ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judiciare care poate fi pusă în executare în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism inclus pe lista din anexa I; și

(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

(2)  Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)  Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acestora, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I; și

(b) plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2)  Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 7

(1)  Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau organismului incluse pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2)  Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus în anexa I; sau

(c) plăți cuvenite în virtutea unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză;

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 8

(1)  Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita conformarea cu prezentul regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2)  Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membre.

(3)  Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 9

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 10

(1)  Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)  Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 11

(1)  Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I;

(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)  În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)  Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

(1)  Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a) cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 4, 5 și 6;

(b) cu privire la încălcări și problemele de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)  Fără întârziere, statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 13

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 14

(1)  În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2)  Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționate la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)  În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)  Lista din anexa I se revizuiește periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

Articolul 15

(1)  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)  După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexa II.

(2)  După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)  În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 2

▼C1

Persoane

▼B 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

▼M18

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Data nașterii: 26.11.1972

Locul nașterii: Beltsy (Bălți), acum Republica Moldova

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeei” în cadrul Verhovna Rada a Crimeei la 27 februarie 2014 în prezența unor persoane înarmate proruse. „Alegerea” sa a fost decretată neconstituțională de către președintele interimar ucrainean Oleksandr Turcinov la 1 martie 2014. A promovat activ „referendumul” din 16 martie 2014 și a fost unul dintre cosemnatarii „tratatului privind aderarea Crimeei la Federația Rusă” din 18 martie 2014. La 9 aprilie 2014, acesta a fost numit „șef” interimar al așa-numitei „Republici Crimeea” de către președintele Putin. La 9 octombrie 2014, acesta a fost „ales” în mod oficial „șef” al așa-numitei „Republici Crimeea”. Aksyonov a decretat ulterior combinarea funcțiilor de „șef” și „prim-ministru”.

Membru al Consiliului de Stat al Rusiei.

17.3.2014

▼M21

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Data nașterii: 19.11.1956

Locul nașterii: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regiunea Slobozia, RSS Moldovenească (în prezent Republica Moldova) sau Bogomol, RSS Moldovenească

În calitate de președinte al Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea, Konstantinov a jucat un rol important în deciziile luate de „Consiliul Suprem” privind „referendumul” împotriva integrității teritoriale a Ucrainei și a îndemnat alegătorii să voteze în favoarea independenței Crimeei în „referendumul” din 16 martie 2014. A fost unul dintre cosemnatarii „tratatului privind aderarea Crimeei la Federația Rusă” din 18 martie 2014.

Începând cu 17 martie 2014, „președinte” al „Consiliului de Stat” al așa-numitei „Republici Crimeea”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data nașterii: 15.8.1976

Locul nașterii: Ulan-Ude, RASS Buriată (RSFS Rusă)

În calitate de fost viceprim-ministru al Crimeei, Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile luate de „Consiliul Suprem” privind „referendumul” din 16 martie 2014 împotriva integrității teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integrarea Crimeei în cadrul Federației Ruse.

La 11 iunie 2014, a demisionat din funcția sa de „prim-viceprim-ministru” al așa-numitei „Republici Crimeea”.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Data nașterii: 15.7.1974

Locul nașterii: Harkov, RSS Ucraineană

Berezovskiy a fost numit comandant al Marinei ucrainene la 1 martie 2014, dar apoi a depus un jurământ în fața forțelor armate din Crimeea, încălcându-și astfel jurământul față de Marina ucraineană.

Ulterior, acesta a fost numit adjunct al comandantului Flotei Mării Negre a Federației Ruse.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Data nașterii: 13.6.1961

Locul nașterii: Moscova sau Sevastopol

Chaliy a devenit „primar al poporului al Sevastopolului” prin aclamație populară la 23 februarie 2014 și a acceptat acest „vot”. A desfășurat o campanie activă pentru ca Sevastopol să devină o entitate separată a Federației Ruse în urma unui referendum din 16 martie 2014. A fost unul dintre cosemnatarii „tratatului privind aderarea Crimeei la Federația Rusă” din 18 martie 2014. A fost „guvernator” interimar al Sevastopolului în perioada 1-14 aprilie 2014 și este un fost președinte „ales” al Adunării Legislative a orașului Sevastopol. Membru al adunării legislative a orașului Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Data nașterii: 18.1.1970

Locul nașterii: Artemivsk (Артемовск) (2016 redenumit Bahmut/Бахмут), oblastul Donețk, Ucraina

Zima a fost numit noul șef al Serviciului de securitate din Crimeea (SBU) la 3 martie 2014 de către „prim-ministrul” Aksyonov și a acceptat această numire. A furnizat informații relevante, inclusiv o bază de date, Serviciului de informații rus (FSB). Acestea includeau informații privind activiștii Euro-Maidan și apărătorii drepturilor omului din Crimeea. Zima a jucat un rol important în împiedicarea autorităților ucrainene să controleze teritoriul Crimeei. La 11 martie 2014, a fost proclamată înființarea unui serviciu de securitate independent al Crimeei de către foști ofițeri SBU din Crimeea.

17.3.2014

▼M18 —————

▼M21

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Data nașterii: 28.9.1953 sau 28.8.1953

Locul nașterii: Simferopol

În calitate de vicepreședinte al Verhovna Rada a Crimeei, Tsekov a inițiat, împreună cu Sergey Aksyonov, demiterea ilegală a guvernului Republicii Autonome Crimeea (RAC). L-a atras în această activitate pe Vladimir Konstantinov, amenințându-l cu demiterea. Tsekov a recunoscut public că membri ai parlamentului din Crimeea au fost cei care au inițiat invitarea soldaților ruși în vederea ocupării Verhovna Rada din Crimeea. A fost unul dintre primii lideri din Crimeea care au solicitat public anexarea Crimeei la Rusia.

Membru al Consiliului federativ al Federației Ruse din partea așa-numitei „Republici Crimeea”.

17.3.2014

▼M19

9.

Viktor Alexeievici OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Data nașterii: 5.1.1958

Locul nașterii: Abakan, Hakasia

Președinte al Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Ozerov, în numele Comitetului de securitate și apărare al Consiliului federativ, a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

10.

Vladimir Mihailovici GIABAROV

(Владимир Михайлович Джабаров)

Data nașterii: 29.9.1952

Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Giabarov, în numele Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ, a susținut public în Consiliul federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

11.

Andrei Alexandrovici KLIȘAS

(Андрей Александрович Клишас)

Data nașterii: 9.11.1972

Locul nașterii: Sverdlovsk

Președinte al Comitetului pentru drept constituțional al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Klișas a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. În cadrul unor declarații publice, Klișas a urmărit să justifice intervenția militară rusă în Ucraina, afirmând că „președintele ucrainean sprijină apelul autorităților din Crimeea către președintele Federației Ruse privind acordarea unei asistențe globale în apărarea cetățenilor Crimeei”.

17.3.2014

12.

Nicolai Ivanovici RÎJKOV

(Николай Иванович Рыжков)

Data nașterii: 28.9.1929

Locul nașterii: Diliivka, regiunea Donețk, RSS Ucraineană

Membru al Comitetului pentru chestiuni federale, politici regionale și Nord, din cadrul Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Rîjkov a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

13.

Evgheni Victorovici BUȘMIN

(Евгений Викторович Бушмин)

Data nașterii: 4.10. 1958

Locul nașterii: Lopatino, regiunea Sergachiisky, RSFSR

Președinte adjunct al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Bușmin a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

14.

Alexandr Borisovici TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Data nașterii: 3.4.1957

Locul nașterii: Ordjonikidze, Osetia de Nord

Membru al Comitetului pentru afaceri internaționale al Consiliului federativ al Federației Ruse.

La 1 martie 2014, Totoonov a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

17.3.2014

15.

Oleg Evghenievici PANTELEEV

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Data nașterii: 21.7.1952

Locul nașterii: Jitnikovskoe, regiunea Kurgan

Fost prim-vicepreședinte al Comitetului pentru chestiuni parlamentare al Consiliului federativ.

La 1 martie 2014, Panteleev a susținut public, în cadrul Consiliului federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

În prezent este prim-viceguvernator al oblastului Kurgan și șef al delegației guvernului oblastului Kurgan pe lângă Guvernul Federației Ruse.

17.3.2014

16.

Serghei Mihailovici MIRONOV

(Сергей Михайлович Миронов)

Data nașterii: 14.2.1953

Locul nașterii: Pușkin, regiunea Leningrad

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al facțiunii „Rusia justă” din cadrul Dumei Federației Ruse.

Inițiator al legii care permite Federației Ruse să admită în componența sa, sub pretextul apărării cetățenilor ruși, a teritoriilor unei țări străine, în absența consimțământului țării respective sau a unui tratat internațional.

17.3.2014

▼M21

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Data nașterii: 30.7.1970

Locul nașterii: Sankt Petersburg (fostul Leningrad)

Fost vicepreședinte al Dumei de Stat a Federației Ruse.

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeei. A condus personal demonstrația în favoarea utilizării forțelor armate ruse în Ucraina.

În prezent, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat a Federației Ruse.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Data nașterii: 4.1.1968

Locul nașterii: Moscova

Fost președinte al Comisiei pentru Comunitatea Statelor Independente (CSI) din cadrul Dumei de stat a Federației Ruse (membru al LDPR).

A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeei.

În prezent, președinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat a Federației Ruse.

17.3.2014

▼M19

19.

Alexandr Victorovici VITKO

(Александр Викторович Витко)

Data nașterii: 13.9.1961

Locul nașterii: Vitebsk (RSS Belarusă)

Comandant al Flotei Mării Negre, amiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

17.3.2014

20.

Anatoli Alexeevici SIDOROV

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Data nașterii: 2.7.1958

Locul nașterii: Siva, regiunea Perm, URSS

Fost comandant, Districtul militar de vest al Rusiei, ale cărui unități sunt desfășurate în Crimeea. A fost responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea, care subminează suveranitatea Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui referendum și a încorporării în Rusia. Din noiembrie 2015, șef al Statului-Major General al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO).

17.3.2014

▼M21

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Data nașterii: 22.3.1958

Locul nașterii: Ordjonikidze, RSSA Osetia de Nord

Fost comandant al districtului militar de sud al Rusiei („DMS”), ale cărui forțe sunt desfășurate în Crimeea; Flota Mării Negre intră sub comanda lui Galkin; o mare parte a mișcărilor de forțe în Crimeea s-a desfășurat prin intermediul DMS.

Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. Este responsabil pentru o parte a prezenței militare ruse în Crimeea care subminează suveranitatea Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva măsurilor în direcția unui referendum și a încorporării în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se află sub controlul districtului.

În prezent este angajat în cadrul aparatului central al Ministerului Apărării din Rusia.

17.3.2014

▼M19

22.

Dimitri Olegovici ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Data nașterii: 21.12.1963

Locul nașterii: Moscova

Viceprim-ministru al Federației Ruse. A solicitat public anexarea Crimeei.

21.3.2014

23.

Serghei Iurievici GLAZIEV

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Data nașterii: 1.1.1961

Locul nașterii: Zaporoje (RSS Ucraineană)

Consilier al președintelui Federației Ruse. A solicitat public anexarea Crimeei.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIENKO (născută TIUTINA)

[Валентина Ивановна Матвиенко (născută Тютина)]

Data nașterii: 7.4.1949

Locul nașterii: Șepetovca, regiunea Hmelnițki (Kameneț-Podolski) (RSS Ucraineană)

Președinte al Consiliului federativ. La 1 martie 2014, Matvienko a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

21.3.2014

▼M21

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Data nașterii: 27.10.1954

Locul nașterii: Sankt Petersburg (fostul Leningrad)

Fost președinte al Dumei de Stat. A susținut public desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. A susținut public tratatul de reunificare Rusia-Crimeea și legea constituțională federală aferentă.

În prezent, din octombrie 2016, este director al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse. Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

21.3.2014

▼M17

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Data nașterii: 26.4.1954

Locul nașterii: Moscova

Numit prin decret prezidențial, la 9 decembrie 2013, șef al agenției de presă de stat „Rossiya Segodnya” a Federației Ruse.

Figură centrală a propagandei guvernamentale în sprijinul desfășurării forțelor ruse în Ucraina.

21.3.2014

▼M21

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Data nașterii: 27.3.1963

Locul nașterii: Sevastopol (RSS Ucraineană)

Fost comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

În prezent viceamiral, comandant interimar al flotei baltice rusești.

21.3.2014

▼M19

28.

Valeri Vladimirovici KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Data nașterii: 1.9.1956

Locul nașterii: Zaporoje (RSS Ucraineană)

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

21.3.2014

29.

Vladislav Iurievici SURKOV

(Владислав Юрьевич Сурков)

Data nașterii: 21.9.1964

Locul nașterii: Solnțevo, regiunea Lipețk

Asistent al președintelui Federației Ruse. A fost unul dintre organizatorii procesului din Crimeea prin care comunitățile locale din Crimeea au fost mobilizate să orchestreze acțiuni de subminare a autorităților ucrainene din Crimeea.

21.3.2014

▼M21

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Data nașterii: 10.10.1955

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea

Președintele Comisiei electorale din Crimeea. Responsabil de gestionarea referendumului din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de validarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data nașterii: 21.8.1946

Locul nașterii: Șmakovka, regiunea Primorski

Președintele Comisiei electorale din Sevastopol. Responsabil de gestionarea referendumului din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de validarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

▼M19

32.

General-locotenent Igor Nicolaievici (Mikolaiovici) TURCENIUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Data nașterii: 5.12.1959

Locul nașterii: Oș, RSS Kârgâză

Comandantul de facto al trupelor ruse desfășurate pe teren în Crimeea (pe care Rusia continuă să le numească oficial „miliții locale de autoapărare”). Comandant adjunct al Districtului militar de sud.

21.3.2014

▼M21

33.

Elena Borisovna MIZULINA (născută DMITRIYEVA)

[Елена Борисовна МИЗУЛИНА (născută ДМИТРИЕВА)]

Data nașterii: 9.12.1954

Locul nașterii: Bui, regiunea Kostroma

Fost deputat în Duma de Stat. Inițiatoare și cosusținătoare a propunerilor legislative recente din Rusia care ar fi permis regiunilor altor țări să se unească cu Rusia fără acordul prealabil al autorităților lor centrale.

Începând din septembrie 2015, membră a Consiliului federativ din regiunea Omsk.

21.3.2014

▼M19

34.

Dimitri Nikolaievici KOZAK

(Дмитрий Николаевич Козак)

Data nașterii: 7.11.1958

Locul nașterii: Bandurovo, regiunea Kirovograd, RSS Ucraineană

Viceprim-ministru. Responsabil de supravegherea integrării Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.

29.4.2014

▼M21

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Data nașterii: 15.9.1949

Locul nașterii: Moscova

Fost reprezentant plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în așa-numitul „District federal al Crimeei”, membru nepermanent al Consiliului de Securitate rus. Responsabil de punerea în aplicare a prerogativelor constituționale ale șefului de stat rus pe teritoriul Republicii Autonome Crimeea anexate.

În prezent, reprezentant plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal al Caucazului de Nord.

29.4.2014

▼M18

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Data nașterii: 27.10.1965

Locul nașterii: Leningrad

Fost ministru al Afacerilor Crimeei. Responsabil de integrarea Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.

În prezent este adjunct al șefului Statului-Major General al guvernului rus, responsabil de organizarea lucrărilor Comisiei guvernamentale privind dezvoltarea socioeconomică a așa-numitei „Republici Crimeea”.

29.4.2014

▼M21

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Data nașterii: 22.8.1960

Locul nașterii: Alagir, RSS Autonomă Osetia de Nord, RSFSR

Fost guvernator al orașului ucrainean anexat Sevastopol.

În prezent, reprezentant plenipotențiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal al Siberiei. Membru al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

29.4.2014

▼M19

38.

Olga Fiodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Data nașterii: 7.5.1962

Locul nașterii: Simferopol, RSS Ucraineană

Membru al Consiliului Federației Ruse din partea Republicii Autonome Crimeea anexate.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M19

40.

Serghei Ivanovici NEVEROV

(Сергей Иванович Неверов)

Data nașterii: 21.12.1961

Locul nașterii: Taștagol, URSS

Vicepreședinte al Dumei de stat, Rusia unită. Responsabil de inițierea unei legislații în vederea integrării Republicii Autonome Crimeea anexate în cadrul Federației Ruse.

29.4.2014

▼M18 —————

▼M19

42.

Valeri Vasilievici GHERASIMOV

(Валерий Васильевич Герасимов)

Data nașterii: 8.9.1955

Locul nașterii: Kazan

Șeful Statului Major al forțelor armate ale Federației Ruse, prim-adjunct al ministrului apărării al Federației Ruse, general de armată. Responsabil de desfășurarea masivă de trupe ruse de-a lungul frontierei cu Ucraina și de împiedicarea dezamorsării situației.

29.4.2014

▼M21

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Data nașterii: 6.7.1993

Locul nașterii: Praga, Republica Cehă

Membru activ al „Gărzii Lugansk”. A luat parte la ocuparea clădirii biroului regional din Lugansk al Serviciului de securitate.

Este în continuare un combatant activ al „Republicii Populare Lugansk” (LNR).

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерiй Дмитрович БОЛОТОВ)

Data nașterii: 13.2.1970

Locul nașterii: Stahanov, Lugansk

Unul dintre liderii grupului separatist „Armata din sud-est” care a ocupat clădirea Serviciului de Securitate din regiunea Lugansk. Ofițer în rezervă. Înainte de ocuparea clădirii, împreună cu alți complici, a deținut arme aparent furnizate ilegal din Rusia și de către grupuri infracționale locale.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Data nașterii: 26.1.1972

Locul nașterii: Donețk

Participant activ și organizator al acțiunilor separatiste, coordonator al acțiunilor „turiștilor ruși” în Donețk. Cofondator al unei „inițiative civice a Donbasului pentru Uniunea Eurasiatică”. Până la 4 septembrie 2015, „președinte” al „Consiliului Popular al Republicii Populare Donețk”, în prezent „prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri”.

29.4.2014

▼M18

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Data nașterii: 9.5.1981 sau 9.5.1982

Locul nașterii: Makiivka (oblastul Donețk)

Unul dintre liderii „Republicii Populare Donețk”. A participat la capturarea și ocuparea administrației regionale. Purtător de cuvânt activ al separatiștilor. Până la 4 septembrie 2015, așa-numit „vicepreședinte” al „Consiliului Popular” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. De la 4 septembrie 2015, „președinte” al „Consiliului Popular al Republicii Populare Donețk”.

29.4.2014

▼M21

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Data nașterii: 1.5.1983

Locul nașterii: Khartsyzsk (Harțîzk), oblastul Donețk

Unul dintre liderii miliției populare din Donbas, organizație radicală din punct de vedere ideologic. A luat parte în mod activ la ocuparea unui număr de clădiri publice în regiunea Donețk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Data nașterii: 17.12.1970

Locul nașterii: Moscova

Identificat ca membru al personalului Direcției principale de informații a Statului-Major General al forțelor armate ale Federației Ruse (GRU). A fost implicat în incidentele de la Sloviansk. Șef al mișcării publice „Novorossia”. Fost „ministru al educației” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

A organizat, la 4 noiembrie 2016, un marș rusesc la Moscova pentru naționaliștii ruși care sprijină separatiștii din estul Ucrainei.

Este în continuare activ în sprijinirea activității separatiste în estul Ucrainei. Unul dintre organizatorii „marșului rusesc” din noiembrie 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Data nașterii: 4.2.1964

Locul nașterii: Alexeevka, regiunea Saratov

Fost prim-adjunct al șefului personalului Administrației Prezidențiale a Rusiei. Responsabil cu monitorizarea integrării politice a regiunii ucrainene anexate a Crimeei în Federația Rusă.

În prezent, de la 5 octombrie 2016, este președinte al Dumei de Stat a Federației Ruse.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Data nașterii: 15.2.1957

Locul nașterii: Barnaul

Fost comandant al trupelor aeropurtate ruse, general-colonel. În această funcție de rang înalt, are responsabilitatea desfășurării forțelor aeriene ruse în Crimeea.

În prezent, președinte al Comisiei pentru apărare a Dumei de Stat a Federației Ruse.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data nașterii: 19.5.1960

Locul nașterii: Ignatovo, Oblastul Vologodsk, URSS

Fost membru al Dumei de Stat și fost președinte al Comisiei pentru drept constituțional din cadrul Dumei. Responsabil cu facilitarea adoptării legislației privind anexarea Crimeei și a Sevastopolului la Federația Rusă.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Data nașterii: 30.1.1971

Locul nașterii: Satul Skvortsovo, regiunea Simferopol, Crimeea

Fost șef al biroului Serviciului Federal al Migrației pentru Crimeea. Responsabil cu eliberarea sistematică și în regim de urgență de pașapoarte rusești pentru resortisanții din Crimeea.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Data nașterii: 19.12.1962

Locul nașterii: Zaporijjea

Fost șef al biroului Serviciului Federal al Migrației pentru Sevastopol. Responsabil cu eliberarea sistematică și în regim de urgență de pașapoarte rusești pentru persoanele cu reședința în Sevastopol.

În prezent, asistent al deputatului în Consiliul municipal al Sevastopolului Mikhail Chaly.

12.5.2014

▼M19

54.

Viaceslav PONOMARIOV,

Viaceslav Volodimirovici PONOMARIOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viaceslav Vladimirovici PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Data nașterii: 2.5.1965

Locul nașterii: Sloviansk (oblastul Donețk)

Fost „primar autodeclarat al poporului” al orașului Slaviansk (până la 10 iunie 2014). Ponomariov a făcut apel la Vladimir Putin să trimită trupe ruse pentru a proteja orașul și, ulterior, i-a solicitat furnizarea de arme. Oamenii lui Ponomariov au fost implicați în răpiri (i-au capturat pe activista Irma Krat și pe Simon Ostrovski, reporter pentru Vice News, ambii fiind ulterior eliberați, au reținut observatori militari în temeiul Documentului OSCE de la Viena). Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste.

12.5.2014

▼M21

55.

Igor Nikolaevich BEZLER [alias Bes (diavol)]

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Data nașterii: 30.12.1965

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea

Unul dintre liderii miliției autoproclamate a orașului Horlivka. A preluat controlul clădirii Biroului Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Donețk și, ulterior, a capturat sediul districtual al Ministerului Afacerilor Interne din orașul Horlivka. Are legături cu Igor Strelkov/Girkin sub a cărui conducere a fost implicat în asasinarea lui Volodymyr Rybak, deputat al poporului în Consiliul Municipal al orașului Horlivka.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

([Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ)]

Data nașterii: 25.7.1980

Locul nașterii: Makiivka (oblastul Donețk)

Unul dintre liderii forțelor armate ale autoproclamatei „Republici Populare Donețk”. Obiectivul forțelor este de „a proteja populația Republicii Populare Donețk și integritatea teritorială a republicii”, potrivit lui Pushylin, unul dintre liderii „Republicii Populare Donețk”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Data nașterii: 2.6.1970

Locul nașterii: Dnepropetrovsk

Fost membru al Rada, în această calitate a solicitat public crearea așa-numitei „Republici Federale Novorossia”, formată din regiunile din sud-estul Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste. Fost „președinte” al așa-numitului „parlament al Uniunii republicilor populare” („Parlamentul Republicii Novorossia”).

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Data nașterii: 30.5.1980

Locul nașterii: Donețk, Ucraina

Fost șef al Comisiei electorale centrale a „Republicii Populare Donețk”. A organizat în mod activ referendumul din 11 mai 2014 privind autodeterminarea „Republicii Populare Donețk”. Fost „ministru al muncii și afacerilor sociale”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data nașterii: 12.1.1981

Fost șef al Comisiei electorale centrale a „Republicii Populare Lugansk”. A organizat în mod activ referendumul din 11 mai 2014 privind autodeterminarea „Republicii Populare Lugansk”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Data nașterii: 18.3.1980

Locul nașterii: Mihailovka, regiunea Voroșilovgrad, RSS Ucraineană sau Ievpatoria, RSS Ucraineană

Membră a Dumei de Stat aleasă din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Fost procuror al așa-numitei „Republici Crimeea”. A participat în mod activ la anexarea Crimeei de către Rusia.

În prezent, prim-vicepreședintă a Comisiei pentru securitate și combaterea corupției din cadrul Dumei de Stat a Federației Ruse.

12.5.2014

▼M19

61.

Igor Sergheievici ȘEVCENKO

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Locul nașterii: Sevastopol, Crimeea

Procuror al Sevastopolului. Pune în aplicare în mod activ anexarea Sevastopolului de către Rusia.

12.5.2014

▼M21

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Data nașterii: 25.7.1972

Locul nașterii: Moscova

Fost așa-numit „prim-ministru al Republicii Populare Donețk”, în această calitate responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Donețk” (de exemplu, la 8 iulie 2014 a afirmat că „forțele noastre militare desfășoară o operație specială împotriva” fasciștilor „ucraineni”), semnatar al Memorandumului de înțelegere privind „Uniunea Novorossia”. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste; conduce „uniunea voluntarilor din Donbas”.

Implicat în mod activ în recrutarea și instruirea „voluntarilor” trimiși în luptă în Donbas.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Data nașterii: 18.12.1972

Locul nașterii: Donețk

Fost așa-numit „ministru al securității al Republicii Populare Donețk”, în această calitate responsabil de activitățile de securitate separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Donețk”. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

12.7.2014

▼M19

64.

Alexandr Arkadievici KALIUSSKI

(Александр Аркадьевич Калюсский)

Olexandr Arkadiovici KALIUSSKI

(Олександр Аркадiйович Калюський)

Data nașterii: 9.10.1975

Fost așa-numit „viceprim-ministru de facto pentru afaceri sociale al Republicii Populare Donețk”. Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Donețk”.

12.7.2014

▼M21

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Data nașterii: 6.11.1958

Locul nașterii: Donețk

Fost așa-numit „ministru al informațiilor și al comunicării în masă al Republicii Populare Donețk”. În prezent, membru al așa-numitului „Consiliu Popular” al „Republicii Populare Donețk”. Responsabil de activitățile de propagandă proseparatiste ale așa-numitului „guvern” al „Republicii Populare Donețk”.

Continuă să sprijine în mod activ acțiunile separatiste în estul Ucrainei.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data nașterii: 20.1.1964

Locul nașterii: Ijevsk, Federația Rusă

Fost așa-numit „prim-ministru al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Lugansk”, confirmat la 8 iulie 2014.

Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Lugansk”.

Continuă activitățile de finanțare a structurilor separatiste ale LNR.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нiкiтiн),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Data nașterii: 25.11.1971

Locul nașterii: Shargun (Uzbekistan)

Fost așa-numit „viceprim-ministru al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Lugansk” (a fost așa-numitul „prim-ministru al Republicii Populare Lugansk” și fost purtător de cuvânt al „Armatei din Sud-Est”).

Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Lugansk”.

Responsabil de declarația Armatei din Sud-Est conform căreia alegerile prezidențiale ucrainene din „Republica Populară Lugansk” nu pot avea loc din cauza „noului” statut al regiunii.

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Data nașterii: 7.4.1980 sau 7.4.1979

Locul nașterii: Stahanov (oblastul Lugansk)

Până la 25 martie 2016, așa-numit „președinte al Consiliului Suprem al Republicii Populare Lugansk”. Fost membru al așa-numitului „Consiliu Popular” al „Republicii Populare Lugansk”.

Răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale „Consiliului Suprem”, responsabil pentru solicitarea adresată Federației Ruse de a recunoaște independența „Republicii Populare Lugansk”.

Semnatar al Memorandumului de înțelegere privind „Uniunea Novorossia”.

12.7.2014

▼M17

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Data nașterii: 13.8.1954

Locul nașterii: Perevalsk (oblastul Lugansk)

Fost așa-numit „ministru al internelor al Republicii Populare Lugansk”, în această calitate responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Lugansk”.

12.7.2014

▼M21

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data nașterii: 24.6.1964 sau 25.6.1964 sau 26.6.1964

Locul nașterii: Lugansk (posibil în Chelmenți, oblastul Cernăuți)

Fost așa-numit „ministru al apărării” și, în prezent, așa-numit „șef” al „Republicii Populare Lugansk”.

Responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Lugansk”.

12.7.2014

▼M19

71.

Nikolai Ivanovici KOZIȚÎN

(Николай Иванович Козицын)

Data nașterii: 20.6.1956 sau 6.10.1956

Locul nașterii: Dzerjînsk, regiunea Donețk

Comandant al forțelor cazace.

Responsabil de conducerea separatiștilor din estul Ucrainei care luptă împotriva forțelor guvernamentale ucrainene.

12.7.2014

▼M17 —————

▼M21

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Data nașterii: 1.9.1950

Locul nașterii: Kurumoch, regiunea Kuibyshev

Fost membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse; Fost director al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

▼M17

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Data nașterii 11.7.1951

Locul nașterii: Leningrad (Sankt Petersburg)

Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Data nașterii: 15.11.1951

Locul nașterii: Perm

Membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse; Director al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Data nașterii: 8.10.1956

Locul nașterii: Zhetikara, Republica Socialistă Sovietică Kazakhă

Membru permanent și secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

▼M21

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data nașterii 15.12.1950

Locul nașterii: Vladivostok

Fost membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului de Securitate, care oferă consiliere și coordonează aspectele privind securitatea națională, a fost implicat în modelarea politicii guvernului Rusiei amenințând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

▼M19

78.

Serghei Orestovici BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Data nașterii: 17.5.1954

Comandant al Serviciului al Cincilea al FSB, Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse.

În calitatea sa de ofițer FSB de rang înalt (general-colonel), conduce un serviciu responsabil de supravegherea operațiilor de informații și a activității internaționale.

25.7.2014

▼M21

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Data nașterii 10.7.1981

Locul nașterii: Kuibyshev (Samara)

Membru al Dumei de Stat.

În calitatea sa de membru al Dumei, acesta a anunțat inaugurarea „ambasadei de facto” la Moscova a așa-numitei „Republici Populare Donețk”, nerecunoscută. Contribuie la subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

În prezent este președinte al Comisiei pentru educație fizică, sport și tineret din cadrul Dumei de Stat ruse.

25.7.2014

▼M17

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Data nașterii: 5.10.1976

Locul nașterii: Tsentaroy

Președintele Republicii Cecene. Kadyrov a făcut declarații în sprijinul anexării ilegale a Crimeei și în sprijinul insurgenței armate în Ucraina. Printre altele, la 14 iunie 2014 a declarat că va „face orice pentru a contribui la reînvierea Crimeei”. În acel context, i s-a acordat medalia pentru „eliberarea Crimeei”, de către șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea, pentru sprijinul pe care l-a acordat anexării ilegale a Crimeei. În plus, la 1 iunie 2014, a declarat că e gata să trimită 74 000 de voluntari ceceni în Ucraina dacă i se va cere.

25.7.2014

▼M18

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Data nașterii: 23.12.1960

Locul nașterii: Vyselki, regiunea Krasnodar

Fost guvernator al Krasnodar Krai.

I s-a acordat medalia „pentru eliberarea Crimeei” de către șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea, pentru sprijinul pe care l-a acordat anexării ilegale a Crimeei. Cu acea ocazie, șeful interimar al Republicii Autonome Crimeea a afirmat că Tkachyov a fost unul dintre primii care și-au exprimat sprijinul față de noua „conducere” a Crimeei.

În prezent, ministrul agriculturii al Federației Ruse (începând cu 22 aprilie 2015).

25.7.2014

▼M21

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Data nașterii: 10.2.1983 (sau 10.3.1983)

Locul nașterii: Sievierodonețk

Unul dintre liderii autointitulați ai „Republicii Populare Donețk”. A solicitat intervenția rusă în estul Ucrainei, inclusiv prin desfășurarea de forțe rusești de menținere a păcii. A fost asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Gubarev s-a făcut răspunzător de recrutarea de persoane pentru forțele armate ale separatiștilor.

Răspunzător pentru ocuparea clădirii guvernului regional din Donețk împreună cu forțele pro-ruse și autoproclamat „guvernatorul poporului”.

Deși a fost arestat pentru amenințarea integrității teritoriale a Ucrainei și apoi eliberat, a continuat să joace un rol important în cadrul activităților separatiste, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Data nașterii: 5.7.1983 sau 10.3.1983

Locul nașterii: Kahovka (oblastul Herson)

În calitatea sa de fost așa-numit „ministru al afacerilor externe”, a fost responsabilă de apărarea așa-numitei „Republici Populare Donețk”, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Asumând acest rol și acționând în această calitate, a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne activă în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste.

Membră a așa-numitului „Consiliu Popular” al „Republicii Populare Donețk”.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data nașterii: 7.2.1960

Locul nașterii: Donețk

Fost așa-numit „ministru adjunct al apărării” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Este asociat cu Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Asumând acest rol și acționând în această calitate, Berezin a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Data nașterii: 2.4.1956

Locul nașterii: Odessa

Autointitulat „președinte” al așa-numitei „Republici Novorossia”, care a solicitat Rusiei să desfășoare trupe în Ucraina. Asumând acest rol și acționând în această calitate, a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Data nașterii: 23.6.1972 (sau 23.7.1972)

Locul nașterii: regiunea Vinnița

Colaborator de rang înalt al lui Igor Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Asumând acest rol și acționând în această calitate, Zdriliuk a sprijinit, prin urmare, acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste.

25.7.2014

▼M19

87.

Vladimir ANTIUFEIEV (alias Vladimir ȘEVȚOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici ȘEVȚOV)

(Владимир Антюфеев)

Data nașterii: 19.2. 1951

Locul nașterii: Novosibirsk

Fost „ministru al securității statului” în regiunea separatistă Transnistria. Fost viceprim-ministru al „Republicii Populare Donețk”, responsabil de securitate și aplicarea legii. În această calitate, a fost responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Donețk”.

25.7.2014

▼M17

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Data nașterii: 31.5.1960

Locul nașterii: Zagorsk (Sergiev Posad)

În calitatea de prim-șef adjunct al Statului Major al Administrației Prezidențiale, este responsabil de transmiterea de instrucțiuni către entități ale mass-mediei ruse în vederea prezentării unei poziții favorabile separatiștilor din Ucraina și anexării Crimeei, sprijinind astfel destabilizarea Ucrainei de Est și anexarea Crimeei.

30.7.2014

▼M21

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Data nașterii: posibil 23.7.1981

Purtător de cuvânt al așa-numitului „guvern” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk” care a făcut declarații justificând, printre altele, doborârea unei aeronave militare ucrainene, luarea de ostatici și activitățile de luptă ale grupărilor înarmate ilegale, care au subminat, în consecință, integritatea teritorială, suveranitatea și unitatea Ucrainei.

Rămâne o angajată activă a Serviciului de presă al LNR.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Data nașterii: 13.1.1954

Locul nașterii: Djerjinsk (oblastul Donețk)

Fost membru al așa-numitului „Consiliu Popular” și fost președinte al așa-numitului „Consiliu Suprem” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”, care a fost inițiatorul politicilor și organizării „referendumului” ilegal care a condus la proclamarea așa-numitei „Republici Populare Donețk”, ceea ce a reprezentat o încălcare a integrității teritoriale, a suveranității și a unității Ucrainei.

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și politicilor separatiste.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Data nașterii: 27.11.1967

Locul nașterii: Simferopol, Crimeea

Acceptând numirea sa în calitate de așa-numit „ministru de interne al Republicii Crimeea” de către Președintele Rusiei (Decretul nr. 301) la 5 mai 2014 și, prin acțiunile sale în calitate de așa numit „ministru de interne”, a subminat integritatea teritorială, suveranitatea și unitatea Ucrainei.

30.7.2014

▼M17

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Data nașterii: 15.12.1951

Locul nașterii: Leningrad (Sankt Petersburg)

Domnul Rotenberg este o cunoștință veche a președintelui Putin și fostul partener de judo al acestuia.

El și-a acumulat averea în timpul mandatului președintelui Putin. Nivelul său de succes economic poate fi atribuit influenței unor factori de decizie-cheie care l-au favorizat, în special în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziții publice.

A beneficiat de pe urma relației personale strânse cu factori de decizie ruși, atribuindu-i-se contracte importante de către statul rus sau de către întreprinderi de stat. În special, societăților acestuia le-au fost atribuite mai multe contracte deosebit de rentabile pentru pregătirea Jocurilor Olimpice de la Soci.

Este totodată proprietarul societății Stroigazmontaj căreia i-a fost atribuit un contract public pentru construcția unui pod între Rusia și Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată, consolidând astfel integrarea acesteia în Federația Rusă care, la rândul său, subminează în continuare integritatea teritorială a Ucrainei.

Este președintele Consiliului de administrație al editurii Prosvescenie, care s-a remarcat în special prin punerea în aplicare a proiectului „Copiilor din Rusia: adresa – Crimeea”, o campanie de relații publice care a fost concepută pentru a-i convinge pe copiii din Crimeea că sunt în prezent cetățeni ruși care trăiesc în Rusia și, prin urmare, sprijină politica guvernului rus de integrare a Crimeei în Rusia.

30.7.2014

▼M19

93.

Konstantin Valerievici MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Data nașterii: 3.7.1974

Locul nașterii: Pușcino

Dl Malofeev are legături strânse cu separatiștii ucraineni din estul Ucrainei și Crimeea. Este un fost angajator al dlui Borodai, fost așa-numit „prim-ministru” al „Republicii Populare Donețk” și s-a întâlnit cu dl Axionov, așa-numitul „prim-ministru” al așa-numitei „Republici Crimeea” în timpul perioadei procesului de anexare a Crimeei. Guvernul ucrainean a deschis o anchetă penală privind presupusul sprijin material și financiar acordat separatiștilor. În plus, a făcut o serie de declarații publice de sprijinire a anexării Crimeei și a încorporării Ucrainei în Rusia și, în special, a declarat în iunie 2014 că „nu se poate încorpora întreaga Ucraină în Rusia. Estul (Ucrainei), poate”.

Prin urmare, dl Malofeiev acționează în sprijinul destabilizării estului Ucrainei.

30.7.2014

▼M17

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Data nașterii: 25.7.1951

Locul nașterii: Leningrad (Sankt Petersburg)

Domnul Kovalchuk este o veche cunoștință a președintelui Putin. Este cofondatorul așa-numitei Ozero Dacha, o societate cooperativă care reunește un grup influent de persoane în jurul președintelui Putin.

Beneficiază de legături cu factorii de decizie ruși. Este președintele și cel mai mare acționar al Bank Rossiya, din acțiunile căreia deținea în 2013 circa 38 %, bancă considerată banca personală a înalților oficiali ai Federației Ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al Sevastopolului, consolidând astfel integrarea acestora în Federația Rusă.

În plus, Bank Rossiya deține interese importante în Grupul național al mass-media care, la rândul său, controlează televiziunile care sprijină în mod activ politicile guvernului rus de destabilizare a Ucrainei.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Data nașterii: 24.1.1950

Locul nașterii: Belarus

Domnul Shamalov este o veche cunoștință a președintelui Putin. Este cofondatorul așa-numitei Ozero Dacha, o societate cooperativă care reunește un grup influent de persoane în jurul președintelui Putin.

Beneficiază de legături cu factorii de decizie ruși. Este al doilea acționar în ordinea importanței al Bank Rossiya, din acțiunile căreia deținea în 2013 circa 10 %, bancă considerată banca personală a înalților funcționari ai Federației Ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al Sevastopolului, consolidând astfel integrarea acestora în Federația Rusă.

În plus, Bank Rossiya are participații importante în Grupul național al mass-media care, la rândul său, controlează televiziunile care sprijină în mod activ politicile guvernului rus de destabilizare a Ucrainei.

30.7.2014

▼M21

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Data nașterii: 26.6. 1976

Locul nașterii: Donețk

Începând cu data de 7 august 2014, l-a înlocuit pe Alexander Borodai în calitatea de așa-numit „prim-ministru” al „Republicii Populare Donețk”. În prezent, așa-numit „conducător” al „Republicii Populare Donețk”. Preluând și acționând în această calitate, Zakharchenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias „Țarul”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data nașterii: 14.10.1974

Locul nașterii: Gorsky

Începând cu data de 14 august, l-a înlocuit pe Igor Strelkov/Girkin în calitatea de așa-numit „ministru al apărării” al „Republicii Populare Donețk”. Se presupune că din aprilie 2014 este comandantul unei divizii a luptătorilor separatiști din Donețk și că a promis să ducă la îndeplinire misiunea strategică de a respinge agresiunea militară a Ucrainei. Prin urmare, Kononov a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Data nașterii: 21.1.1983

Locul nașterii: Debaltsevo

Asociat cu „miliția populară din Donbas”. A afirmat, printre altele, că miliția își va continua lupta în restul țării. Prin urmare, Rudenko a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Membru al așa-numitului „Consiliu Popular al Republicii Populare Donețk”.

12.9.2014

▼M21 —————

▼M21

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Posibilă dată a nașterii: 27.12.1977

Fost „ministru al securității de stat” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antyufeyev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste. Conduce „uniunea voluntarilor din Donbas”.

12.9.2014

▼M19

101.

Oleg Vladimirovici BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Data nașterii: 1.3.1977

Fost așa-numit „ministru al afacerilor interne” al „Republicii Populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antiufeiev, care este răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

▼M18

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Data nașterii: 23.9.1976

Locul nașterii: Moscova

Reprezentant la Moscova al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. În declarațiile sale a vorbit, printre altele, despre disponibilitatea milițiilor de a purta un război de gherilă și despre confiscarea de către acestea a unor sisteme de armament de la forțele armate ucrainene. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Unul dintre liderii „uniunii voluntarilor din Donbas”.

12.9.2014

▼M21

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data nașterii: 26.7.1956

Locul nașterii: Cioburciu, raionul Slobozia, acum Republica Moldova

Fost așa-numit „viceprim-ministru pentru afaceri sociale” al „Republicii Populare Donețk”. Asociat cu Vladimir Antyufeyev, care a fost răspunzător de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „Guvern al Republicii Populare Donețk”. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Protejat al viceprim-ministrului Rusiei, Dmitri Rogozin. Șeful „departamentului administrativ al Consiliului de Miniștri” al „Republicii Populare Donețk”.

12.9.2014

▼M17

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Data nașterii: 19.11.1954

Locul nașterii: Kochmes, RSSA Komi

Așa-numit „viceprim-ministru” al Crimeei și reprezentant plenipotențiar al Crimeei pe lângă președintele Putin. Muradov a jucat un rol important în consolidarea controlului instituțional al Rusiei asupra Crimeei de la anexarea ilegală. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

12.9.2014

▼M21

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Data nașterii: 23.5.1971

Locul nașterii: Dzhankoy

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Așa-numit anterior „prim-viceprim-ministru” al Crimeei. Sheremet a jucat un rol-cheie în organizarea și implementarea referendumului din Crimeea din 16 martie privind unirea cu Rusia. Se presupune că, la data referendumului, Sheremet era comandantul „forțelor de autoapărare” promoscovite din Crimeea. Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Ales la 18 septembrie 2016 ca deputat în cadrul Dumei din partea peninsulei Crimeea, ilegal anexată.

12.9.2014

▼M17

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Data nașterii: 2.2.1948

Locul nașterii: Krasnoyarsk

Vicepreședinte al Consiliului federativ al Federației Ruse. La 1 martie 2014, Vorobiov a sprijinit public, în Consiliul federativ, desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. Ulterior a votat în favoarea decretului aferent.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Data nașterii: 25.4.1946

Locul nașterii: Alma-Ata (în prezent Almaty), Republica Sovietică Socialistă Kazahă

Membru al Consiliului Dumei de stat; lider al Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele LDPR, partid pe care îl conduce, un acord cu așa-numita „Republică Populară Donețk”.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Data nașterii: 11.8.1949

Locul nașterii: Klin

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Data nașterii: 19.8.1957

Locul nașterii: Stefanidin Dar, regiunea Rostov

Președinte („ataman”) al Uniunii forțelor ruse și cazace străine și deputat în Duma de stat. A sprijinit anexarea Crimeei și a recunoscut implicarea activă în conflictul ucrainean a cazacilor ruși de partea separatiștilor sprijiniți de Moscova. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

▼M21

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Data nașterii: 6.8.1960

Locul nașterii: Stepnoy Dvorets

Fost prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

În prezent este președinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data nașterii: 5.4.1948

Locul nașterii: Opochka

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data nașterii: 21.3.1964

Locul nașterii: Rudny, regiunea Kostanai, Republica Sovietică Socialistă Kazahă

Fost membru al Dumei de Stat și fost prim-vicepreședinte al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

▼M17

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Data nașterii: 7.8.1950

Locul nașterii: Bogoroditsk

Prim-vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Data nașterii: 27.9.1972

Locul nașterii: Moscova

Vicepreședinte al Dumei de stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

▼M21

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Data nașterii: 28.5.1953

Locul nașterii: Pushkin

Fost membru al Dumei de Stat. Fost prim-vicepreședinte al Dumei de Stat. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

În prezent, membru al Comisiei electorale centrale.

12.9.2014

▼M18

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Data nașterii: 7.1.1972

Locul nașterii: Pavlov-pe-Neva

Prim-vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat. La 20 martie 2014, a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

12.9.2014

▼M17

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Data nașterii: 11.2.1968

General maior al armatei ruse. Este comandantul diviziei 76 aeropurtate, care a fost implicată în acțiunile militare rusești pe teritoriul Ucrainei, mai ales în timpul anexării ilegale a Crimeei.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Data nașterii: 20.8.1952

Locul nașterii: Cheremkhovo

Serghei Chemezov este unul dintre asociații apropiați cunoscuți ai președintelui Putin, împreună cu care a fost detașat la Dresda ca ofițer KGB. De asemenea, este membru al Consiliului suprem al „Rusiei Unite”. Profită de legătura sa cu președintele rus, fiind promovat în funcții de conducere ale unor întreprinderi de stat. Este președintele concernului Rostec, cea mai mare corporație de stat producătoare din domeniul apărării și din cel industrial din Rusia. În urma unei decizii a guvernului rus, Technopromexport, o filială a Rostec, plănuiește să construiască centrale producătoare de energie în Crimeea, sprijinind astfel integrarea acesteia în Federația Rusă.

În plus, Rosoboronexport, o filială a Rostec, a sprijinit integrarea întreprinderilor de apărare din Crimeea în industria de apărare din Rusia, consolidând astfel anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă.

12.9.2014

▼M21

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data nașterii: 8.2.1963

Locul nașterii: Chișinău

Fost membru al Dumei de Stat. Fost deputat în Duma de Stat, președintele Comisiei Dumei de Stat pentru dispozițiile legislative privind dezvoltarea complexului militaro-industrial al Federației Ruse. Este un membru proeminent al „Rusiei Unite” și un om de afaceri cu investiții considerabile în Ucraina și Crimeea.

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

În prezent, membru al Consiliului federativ al Federației Ruse.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Data nașterii: 29.9.1982 sau 23.9.1982

În fosta sa calitate de așa-numit „șef al Comisiei electorale centrale din Lugansk”, a fost responsabil pentru organizarea așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 din „Republica Populară Lugansk”. Aceste „alegeri” au încălcat legislația Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale. În octombrie 2015, a fost numit așa-zis „ministru al justiției” al „Republicii Populare Lugansk”.

În consecință, prin asumarea acestor calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acestora, precum și prin organizarea „alegerilor” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Data nașterii: 15.9.1981

Locul nașterii: Lugansk

Deputat din partea „Uniunii economice Lugansk” în „Consiliul Național” al „Republicii Populare Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de așa-numit „conducător” al „Republicii Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” au încălcat legislația Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale. Din 2014, este „șeful” așa-numitei „Federații a sindicatelor” și membru al așa-numitului „Consiliu Popular” al „Republicii Populare Lugansk”.

În consecință, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

Sprijină activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN sau Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Data nașterii: 21.2.1970

Fost așa-numit „Ministru al sănătății” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „șef” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Respctivele „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

În consecință, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data nașterii: 7.8.1957

Locul nașterii: Orașul Stalino (în prezent Donețk)

Membru al „Parlamentului” așa-numitei „Republici Populare Donețk” și președinte al asociației publice „Uniunea veteranilor din Donbass Berkut” și membru al mișcării publice „Libertate pentru Donbass”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” din 2 noiembrie 2014 la postul de „conducător” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”. Aceste alegeri au încălcat legislația Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale.

În consecință, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Data nașterii: 30.8.1977

Locul nașterii: Makiivka (oblastul Donețk)

Fost așa-numit „ministru de externe” și așa-numit „prim-vicepreședinte” al „Parlamentului” al „Republicii Populare Donețk”. A candidat în cadrul așa-numitelor „alegeri” ilegale din 2 noiembrie 2014 la postul de așa-zis „conducător” al „Republicii Populare Donețk”. Aceste alegeri au încălcat legislația Ucrainei și au fost, prin urmare, ilegale.

În consecință, prin participare și prin acțiunile întreprinse în temeiul acestei calități, precum și prin participarea formală în calitate de candidat la „alegerile” ilegale, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina. Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau politicilor separatiste.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Data nașterii: 23.2.1969

Locul nașterii: Satul Belozere, raionul Romodanovski, URSS

Fost așa-numit „prim-viceprim-ministru” și fost „procuror general” al „Republicii Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data nașterii: 3.2.1963

Locul nașterii: Moscova

Fost „viceprim-ministru însărcinat cu finanțele” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Rămâne activ în finanțarea structurilor separatiste ale LNR.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Data nașterii: 29.8.1969

Fost „ministru al apărării” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Data nașterii: 11.3.1976

Locul nașterii: Giambul/Jambul (Kazahstan), în prezent cunoscut sub numele de Taraz

Fost „ministru al educației, științei, culturii și religiei” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Data nașterii: 17.3.1963

Locul nașterii: Arhanghelsk

Fost așa-numit „ministru al Consiliului de Miniștri (șeful administrației pentru afaceri guvernamentale”) al „Republicii Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Data nașterii: 15.3.1961

Locul nașterii:Vodyanske, raionul Dobropillia, oblastul Donețk

Водянское, Добропольский район Донецкой области

Fost așa-numit „ministru al educației” al „Republicii Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

În prezent este consilier personal al prim-ministrului RPD.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Data nașterii: 10.5.1980 sau 21.10.1983

Locul nașterii: Snezhnoye, oblastul Donețk

г. Снежное, Донецкой области

Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Data nașterii: 12.3.1964

Locul nașterii: Romny, oblastul Sumy

Ромны, Сумская область

„Șef-adjunct” al „Consiliului Poporului” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

▼M18 —————

▼M19

134.

Alexei Iurievici MILHAKOV (alias Fritz, Serbian)

(Алексей Юрьевич Мильчаков)

Data nașterii: 30.4. 1991

Locul nașterii: Sankt Petersburg

Comandant al unității „Rusich”, grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M21

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергiйович ТОЛСТИХ)

Data nașterii: 19.7.1980

Locul nașterii: Ilovaisk

Comandant al Batalionului „Somali” o grupare armată separatistă implicată în luptele din estul Ucrainei.

În această calitate, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Este în continuare un comandant militar activ al așa-numitei „RPD”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Data nașterii: 27.6.1966

Locul nașterii: Donețk

Purtător de cuvânt al „ministerului apărării” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

Este în continuare activ în sprijinirea activității separatiste în estul Ucrainei.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Data nașterii: 20.5.1972 sau 30.5.1972

Locul nașterii: Lugansk

Fost așa-numit „ministru al justiției” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk” ilegale. Președinte al „Comisiei electorale centrale” a așa-numitei „Republici Populare Lugansk” din octombrie 2015.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze țara.

În prezent președinte al așa-numitei „Comisii electorale centrale” a așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергiй Анатолiйович ЛИТВИН)

Data nașterii: 2.7.1973

Locul nașterii: Lysychansk, oblastul Lugansk, URSS

Лисичанск Луганской области УССР

Fost așa-numit „vicepreședinte” al Consiliului de Miniștri al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

([Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ)]

Data nașterii: 7.1.1967

Locul nașterii: Michurinsk, oblastul Tambov

Мичуринск, Тамбовская область

Așa-numit comandant-șef al miliției populare a „Republicii Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА

Data nașterii: 20.1.1988

Locul nașterii: Krasnoarmëisk

Fost așa-numit „ministru al justiției” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

În prezent asistentă personală a lui Alexander Vladimirovich Zakharchenko.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Data nașterii: 15.5.1971

Locul nașterii: Nevinnomyssk, Stavropol Krai

Невинномысск, Ставропольский край

Așa-numit „ministru al finanțelor și impozitelor” al „Republicii Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Data nașterii: 5.1.1967

Locul nașterii: Baranykivka, raionul Bilovodsk, oblastul Lugansk

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

Așa-numit „ministru al bugetului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Data nașterii: 22.4.1985

Locul nașterii: Herson

Așa-numit „ministru al comunicațiilor” al așa-numitei „Republici Populare Donețk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Data nașterii: 10.12.1976

Locul nașterii: Lugansk

Fostă așa-numită „ministru al dezvoltării economice și al comerțului” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data nașterii: 25.7.1978 (sau 23.3.1975)

Locul nașterii: Krasnîi Luci, Voroșilovgrad, regiunea Lugansk

Așa-numit „procuror general” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”.

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, a sprijinit activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

16.2.2015

▼M17

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Data nașterii: 15.5.1955

Locul nașterii: Omsk

Minstru adjunct al Apărării și, în această calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

16.2.2015

▼M21

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Data nașterii: 8.5.1956

Locul nașterii: Kaunas, Lituania

Fost prim-adjunct al ministrului apărării (până la 17 noiembrie 2015) și, în această calitate, a fost implicat în sprijinirea desfășurării de trupe rusești în Ucraina.

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării din Rusia, în această calitate, participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Angajat în prezent la Rosatom.

16.2.2015

▼M18

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Data nașterii: 9.11.1963

Locul nașterii: RDG

Comandant al districtului militar de vest începând cu 10 noiembrie 2015. Fost director al Departamentului de operații principale și șef adjunct al Statului-Major al forțelor armate ale Federației Ruse. Este implicat activ în elaborarea și punerea în aplicare a campaniei militare a forțelor ruse în Ucraina.

Potrivit activităților stabilite ale Statului-Major, prin exercitarea controlului operațional al forțelor armate, este implicat în mod activ în elaborarea și punerea în aplicare a politicii Guvernului Rusiei de amenințare a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

16.2.2015

▼M21

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Data nașterii: 11.9.1937

Locul nașterii: Tchassov Yar, Ucraina

Membru al Dumei de Stat.

A vizitat așa-numita „Republică Populară Donețk” și, în cursul vizitei sale, a făcut declarații în sprijinul separatiștilor. De asemenea, a fost numit consul onorific al așa-numitei „Republici Populare Donețk” în Federația Rusă.

La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

În prezent, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru cultură a Dumei de Stat.

16.2.2015

▼M17

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Data nașterii: 14.3.1955

Locul nașterii: Zhilino, regiunea Kaliningrad

Prim-vicepreședinte al Comitetului Dumei de stat privind chestiunile legate de etnie.

Este fondatorul mișcării civile „Krassnaya Moskva – Ajutor pentru Frontul Roșu Patriotic al Moscovei” care a organizat demonstrații publice în sprijinul separatiștilor, sprijinind astfel politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. La 20 martie 2014 a votat în favoarea proiectului de lege constituțională federală „privind acceptarea în Federația Rusă a Republicii Crimeea și formarea în cadrul Federației Ruse de noi entități federale: republica Crimeea și orașul cu statut federal Sevastopol”.

16.2.2015

▼M21

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Data nașterii: 28.8.1977

Locul nașterii: Bekabad, RSS Uzbekistan

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri etnice a Dumei.

În 2014, Balbek a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al așa-numitei „Republici Crimeea” și a acționat în această capacitate pentru integrarea peninsulei Crimeea, ilegal anexată, în Federația Rusă, activitate pentru care i-a fost decernată o medalie „Pentru apărarea Republicii Crimeea”. Acesta a susținut anexarea Crimeei în declarații publice, inclusiv pe profilul său de pe site-ul Rusiei Unite (filiala Crimeea) și într-un articol de presă publicat pe site-ul NTV la 3 iulie 2016.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data nașterii: 20.10.1972

Locul nașterii: Simferopol, RSS Ucraineană

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Membru al Comisiei pentru piețele financiare a Dumei.

În martie 2014, Baharev a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Stat al așa-numitei „Republici Crimeea”, iar în august 2014 a fost numit prim-vicepreședinte al organismului respectiv. Acesta a recunoscut implicarea personală în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv într-un interviu publicat pe site-ul gazetakrimea.ru la 22 martie 2016 și pe site-ul c-pravda.ru la 23 august 2016. „Autoritățile”„Republicii Crimeea” i-au decernat ordinul „Pentru loialitate în serviciu”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data nașterii: 17.10.1969

Locul nașterii: Kular Ust-districtul Yansky, RSS Autonomă Iacută

Membru al Dumei de Stat ales din orașul Sevastopol, ilegal anexat.

Membru al Comisiei pentru impozitare a Dumei.

În calitate de membru al administrației municipale a Sevastopolului în perioada februarie-martie 2014 a susținut activitățile așa-numitului „primar al poporului”, Aleksei Chaliy. Acesta și-a recunoscut public implicarea în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv pe site-ul său personal și într-un interviu publicat la 21 februarie 2016 pe site-ul nation-news.ru.

Pentru implicarea sa în procesul de anexare, i-a fost decernat ordinul de stat al Rusiei „Pentru îndeplinirea îndatoririlor către țara mamă” – gradul II.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Data nașterii: 3.8.1981

Locul nașterii: Simferopol, RSS Ucraineană

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Membru al Comisiei pentru piețele financiare a Dumei.

În martie 2014, Kozenko a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Stat al așa-numitei „Republici Crimeea”. Acesta și-a recunoscut public implicarea în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, pe care a susținut-o public, inclusiv într-un interviu publicat la 12 martie 2016 pe site-ul gazetacrimea.ru. Pentru implicarea sa în procesul de anexare, i s-a decernat de către „autoritățile” locale medalia „Pentru apărarea Republicii Crimeea”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Data nașterii: 24.6.1965

Locul nașterii: Belogorsk, RSS Ucraineană

Membră a Dumei de Stat aleasă din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Membră a Comisiei pentru cultură a Dumei.

A fost membră a Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea din 2012 și, din martie 2014, a susținut integrarea Crimeei și a Sevastopolului, ilegal anexate, în Federația Rusă. În septembrie 2014, Savcenko a fost „aleasă” în Consiliul de Stat al așa-numitei „Republici Crimeea”. Ea a susținut anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului în numeroase ocazii în declarații publice, inclusiv în interviurile publicate pe site-ul c-pravda.ru la 2 aprilie 2016 și la 20 august 2016. În 2014, i s-a acordat ordinul de stat al Rusiei „Pentru îndeplinirea îndatoririlor către țara mamă” – gradul II și, în 2015, din partea „autorităților”„Republicii Crimeea”, i s-a acordat ordinul „Pentru loialitate în serviciu”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Data nașterii: 4.7.1971

Locul nașterii: Simferopol, RSS Ucraineană

Membru al Dumei de Stat ales din Republica Autonomă Crimeea, ilegal anexată.

Membru al Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru chestiuni legate de CSI, integrarea eurasiatică și legături cu compatrioții.

În septembrie 2014, Shperov a fost „ales” în Consiliul de Stat al așa-numitei „Republici Crimeea”.

Acesta și-a recunoscut public, inclusiv într-un interviu publicat pe site-ul ldpr-rk.ru la 3 septembrie 2016, rolul jucat în evenimentele din 2014 care au condus la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului și, în special, rolul jucat în organizarea referendumului ilegal privind anexarea ilegală a peninsulei.

9.11.2016

▼M4

Entități

▼B 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

▼M5

►M18  1. ◄

►M18  Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea „Chernomorneftegaz” (cunoscută anterior drept „PJSC Chernomorneftegaz”) ◄

Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimeea

►M18  La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a activelor deținute de întreprinderea Chernomorneftegaz. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 29 noiembrie 2014 ca întreprindere unitară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Fondator: Ministerul combustibililor și energiei din Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). ◄

►M18  12.5.2014 ◄

►M18  2. ◄

►M18  Societatea cu răspundere limitată „Port Feodosia” (cunoscută anterior drept „Feodosia”) ◄

98107, Crimeea, Feodosiya, Geologicheskaya str.2

Societate care asigură servicii de transbordare pentru petrol brut și produse petroliere.

►M18  La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat o rezoluție prin care declară confiscarea, în numele „Republicii Crimeea”, a activelor deținute de întreprinderea Feodosia. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată ca societate cu răspundere limitată cu numele „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”) la 9 februarie 2015. Fondator: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский). ◄

►M18  12.5.2014 ◄

▼M8

3.

Așa-numita „Republică Populară Lugansk”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Site oficial:

http://lugansk-online.info

Număr de telefon:

+38-099-160-74-14

Așa-numita „Republică Populară Lugansk” a fost instituită la 27 aprilie 2014.

Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014.

La 22 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au instituit așa-numitul „Stat Federal al Novorossiya”.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru „Armata de sud-est”, separatistă, și pentru alte grupări armate separatiste ilegale, subminând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

4.

Așa-numita „Republică Populară Donețk”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Informații oficiale, inclusiv Constituția Republicii Populare Donețk și componența Consiliului Suprem

http://dnr-news.com/

Mijloace de comunicare sociale:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Așa-numita „Republică Populară Donețk” a fost declarată la 7 aprilie 2014.

Răspunzătoare pentru organizarea referendumului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de independență la 12 mai 2014.

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului „Stat Federal al Novorossiya”.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pentru grupări armate separatiste ilegale, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

5.

Așa-numitul „Stat Federal al Novorossiya”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Comunicate de presă oficiale:

http://novorossia.su/official

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici Populare” Donețk și Lugansk au semnat un acord privind crearea așa-numitului „Stat Federal al Novorossiya”.

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrainean și, prin urmare, dreptul internațional, amenințând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

25.7.2014

▼M19

6.

Uniunea Internațională a Asociațiilor Publice „Marea Armată a Donului”

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Site oficial:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Număr de telefon:

+7-8-908-178-65-57

Mijloace de comunicare sociale:

Garda Națională Cazacă

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresă: 346465 Rusia, Regiunea Rostov. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

„Marea Armată a Donului” a înființat „Garda Națională Cazacă”, răspunzătoare pentru lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și amenințând stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

Asociat cu dl Nikolai KOZIȚÎN, care este comandantul forțelor cazace și se face răspunzător pentru ordinele date separatiștilor din estul Ucrainei în lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene.

25.7.2014

▼M8

7.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Site oficial:

http://soboli.net

Mijloace de comunicare sociale:

http://vk.com/sobolipress

Număr de telefon:

(0652) 60-23-93.

Email: SoboliPress@gmail.com

Adresă: Crimeea, Simferopol, str. Kiev, 4 (zona stației de autobuz „Central”).

Organizație paramilitară radicală, răspunzătoare pentru sprijinirea în mod deschis a recurgerii la forță pentru a pune capăt controlului ucrainean asupra Crimeei, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

Răspunzătoare de instruirea separatiștilor pentru a lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

25.7.2014

8.

Așa-numita „Gardă Lugansk”

„Луганская гвардия”

Mijloace de comunicare sociale:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Miliție de autoapărare din Lugansk, răspunzătoare de instruirea separatiștilor pentru a lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

Asociată cu dl German PROPOKIV, lider activ care se face răspunzător de participarea la ocuparea clădirii biroului regional din Lugansk al Serviciului Ucrainean de Securitate și care a înregistrat un mesaj video adresat președintelui Putin și Rusiei, din clădirea ocupată.

25.7.2014

9.

Așa-numita „Armată de sud-est”

„Армии Юго-Востока”

Recrutare:

http://lugansk-online.info/statements

Mijloace de comunicare sociale:

http://vk.com/lugansksbu

Grupare armată separatistă ilegală, considerată a fi una dintre cele mai importante din estul Ucrainei.

Răspunzătoare pentru ocuparea clădirii Serviciului de Securitate în regiunea Lugansk. Ofițer în rezervă.

Asociată cu dl Valeriy BOLOTOV, înscris pe listă drept unul dintre liderii grupării.

Asociată cu dl Vasyl NIKITIN, responsabil de activitățile „guvernamentale” separatiste ale așa-numitului „guvern al Republicii Populare Luhansk”.

25.7.2014

▼M21

10.

Așa-numita „miliție populară din Donbas”-„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Mijloace de comunicare sociale:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Voluntariat telefonic în Russia:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

sau e-mail novoross24@mail.ru

Adresă: Donețk. Prospect Zasyadko.13

Grupare armată separatistă ilegală răspunzătoare de lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. Printre altele, la începutul lunii aprilie 2014, gruparea militantă a preluat controlul asupra mai multor clădiri guvernamentale din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Este asociată cu dl Pavel Gubarev, care se face răspunzător de ocuparea clădirii guvernului regional din Donețk împreună cu forțele pro-ruse și de a se fi autoproclamat „guvernatorul poporului”.

25.7.2014

11.

„Batalionul Vostok”

„Батальон Восток”

Mijloace de comunicare sociale:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Grupare armată separatistă ilegală, considerată a fi una dintre cele mai importante din estul Ucrainei. Răspunzătoare de lupta împotriva forțelor guvernamentale ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

A participat activ la operațiunile militare care au dus la ocuparea aeroportului din Donețk.

Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de armată” al forțelor armate ale „Republicii Populare Donețk”.

25.7.2014

▼M8

12.

Întreprinderea de stat de feriboturi „Kerch Ferry”

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

cod: 14333981

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 din 17.3.2014„Privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al al agriculturii”, iar „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1802-6/14 din 24.3.2014„Privind Întreprinderea de stat de feriboturi Kerch Ferry”, declarând preluarea activelor aparținând Întreprinderii de stat de feriboturi „Kerch Ferry”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.

25.7.2014

►M18  13. ◄

►M18  Întreprinderea unitară de stat a orașului Sevastopol, „Portul maritim Sevastopol” (cunoscută anterior drept întreprinderea de stat „Portul maritim comercial Sevastopol” Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy) port ◄

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

cod: 01125548

►M18  Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 17 martie 2014, „parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 „privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al agriculturii”, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Portul maritim comercial Sevastopol”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. În termeni de volum al schimburilor comerciale, este cel mai mare port maritim comercial din Crimeea. Reînregistrată la 6 iunie 2014 ca întreprindere unitară de stat a orașului Sevastopol cu numele „Portul maritim Sevastopol” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Fondator: Guvernul Sevastopolului (Правительство Севастополя). ◄

►M18  25.7.2014 ◄

►M18  14. ◄

►M18  Societatea cu răspundere limitată „Portul maritim Kerch”/„Kamysh-Burun” (cunoscută anterior drept întreprinderea de stat „Portul maritim comercial Kerch” Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт” Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port) ◄

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Republica Autonomă Crimeea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Cod: 01125554

►M18  Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. „Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014„privind naționalizarea unor societăți aparținând ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al agriculturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din 26 martie 2014„privind întreprinderea de stat «Porturile maritime ale Crimeei»” („О Государственном предприятии "Крьмские морские порть”), declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Portul maritim comercial Kerch”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. În termeni de volum al schimburilor comerciale, este al doilea port maritim comercial din Crimeea. Reînregistrată la 9 decembrie 2014 ca societate cu răspundere limitată cu numele „Portul maritim Kerch”„Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ „КАМЫШ-БУРУН”). Fondatori: Societatea cu răspundere limitată „Vostok-Capital”, înregistrată în Donețk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); societatea cu răspundere limitată „Vostok”, înregistrată în Donețk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); societatea cu răspundere limitată „Altcom Invest-Stroi”, înregistrată în Donețk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) și societatea cu răspundere limitată „Altcom-Beton”, înregistrată în Borispol, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”). ◄

►M18  25.7.2014 ◄

►M18  15. ◄

►M18  Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea „Universal-Avia” (cunoscută anterior drept întreprinderea de stat „Universal-Avia” Государственное предприятие „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”) ◄

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

►M18  Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 24 martie 2014, „prezidiul parlamentului Crimeei” a adoptat decizia „privind întreprinderea de stat «Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia»” („О Государственном предприятии «Универсал-Авиа»”) nr. 1794-6/14, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Universal-Avia”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca întreprindere unitară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Fondator: Ministerul Transporturilor din Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). ◄

►M18  25.7.2014 ◄

►M18  16. ◄

►M18  Întreprinderea bugetară a statului federal „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” a administrației președintelui Federației Ruse (cunoscută anterior drept stațiunea „Nizhnyaya Oreanda” Санаторий „Нижняя Ореанда”) ◄

Stațiunea „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Ialta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

►M18  Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 21 martie 2014, „prezidiul parlamentului Crimeei” a adoptat decizia „privind aspectele legate de înființarea Asociației de sanatorii și stațiuni” nr.1767-6/14, declarând preluarea activelor aparținând stațiunii „Nizhnyaya Oreanda”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 9 octombrie 2014 ca întreprindere bugetară a statului federal, cu numele „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” a administrației președintelui Federației Ruse (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСАНАТОРИЙ „НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondator: Administrația președintelui Federației Ruse (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). ◄

►M18  25.7.2014 ◄

17.

Întreprinderea „Distileria Azov” din Crimeea

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 orașul Azov, districtul Jankoysky

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Cod: 01271681

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„Privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea” din 26 martie 2014„Privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând „Azovsky likerovodochny zavod”, în numele „Republicii Crimeea”. Întreprinderea este, astfel, efectiv confiscată de „autoritățile” Crimeei.

25.7.2014

►M18  18. ◄

►M18  Întreprinderea bugetară a statului federal „Uniunea de producție-agrară «Massandra»” a administrației președintelui Federației Ruse (cunoscută anterior drept concernul de stat „Asociația Națională a Producătorilor «Massandra»” Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra”) ◄

6, str. Mira, Massandra 98600 orașul Ialta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Cod: 00411890

►M18  Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea din 26 martie 2014”„privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând concernului de stat „Asociația Națională a Producătorilor «Massandra»” în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 1 august 2014 ca întreprindere bugetară a statului federal, cu numele „Uniunea de producție-agrară «Massandra»” a administrației președintelui Federației Ruse (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondator: Administrația președintelui Federației Ruse (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). ◄

►M18  25.7.2014 ◄

▼M19

19.

Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea „Institutul național de vinificație «Magarach»”

(cunoscută anterior drept „întreprinderea de stat Magarach a institutului național de vinificație”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14„privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea din 26 martie 2014”„privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agroindustrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Gosudarstvenoye predpriyatiye”„Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” din Crimeea. Reînregistrată la 15 ianuarie 2015 ca întreprindere unitară de stat a Republicii Crimeea cu numele „Institutul național de vinificație «Magarach»”(ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»”). Fondator: Ministerul Agriculturii din Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

Ca urmare a unei decizii a așa-numitului „Cabinet de Miniștri” al Republicii Crimeea, statutul societății a fost schimbat, în ianuarie 2016, din întreprinderea de stat „Agrofirma Magarach” în întreprinderea unitară de stat a „Republicii Crimeea”„Compania Agrară Magarach”.

25.7.2014

▼M8

►M18  20. ◄

►M18  Întreprinderea unitară de stat a Republicii Crimeea „Fabrica de vin spumos «Novy Svet»” (cunoscută anterior drept întreprinderea de stat „Fabrica de vin spumos Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”) ◄

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Cod: 00412665

►M18  Dreptul de proprietate asupra entității a fost transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 9 aprilie 2014, „prezidiul parlamentului Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „privind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 a Consiliului de Stat al Republicii Crimeea din 26 martie 2014”„privind naționalizarea întreprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de tip complex agro-industrial, situate pe teritoriul Republicii Crimeea”, declarând preluarea activelor aparținând întreprinderii de stat „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de către „autoritățile” Crimeei. Reînregistrată la 4 ianuarie 2015 ca întreprindere unitară de stat a Republicii Crimeea, cu numele „Fabrica de vin spumos «Novy Svet»”(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ СВЕТ”). Fondator: Ministerul Agriculturii din Republica Crimeea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). ◄

►M18  25.7.2014 ◄

▼M21

21.

SOCIETATEA PE ACȚIUNI ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз – Антей

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз –Антей”;image image)

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Site: almaz-antey.ru;

Adresa e-mail antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antez este o societate de stat rusă. Aceasta produce armament antiaerian, inclusiv rachete sol-aer pe care le furnizează armatei ruse. Autoritățile ruse au furnizat armament greu separatiștilor din Ucraina de Est, contribuind la destabilizarea Ucrainei. Aceste arme sunt utilizate de separatiști, inclusiv pentru doborârea aeronavelor. În calitate de societate de stat, Almaz-Antey contribuie, prin urmare, la destabilizarea Ucrainei.

30.7.2014

▼M10

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Codul operatorului de transport aerian QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Website: www.dobrolet.com

Dobrolet este o filială a unei companii aeriene de stat ruse. De la anexarea ilegală a Crimeei, Dobrolet a operat până în prezent zboruri exclusiv între Moscova și Simferopol. În consecință, facilitează integrarea în Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea, anexată ilegal, și subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

30.7.2014

►M18  23. ◄

►M18  
BANCA NAȚIONALĂ COMERCIALĂ A RUSIEI
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  ◄

Licență a Băncii Centrale a Rusiei nr. 1354

Federația Rusă, 127 030 Moscova, strada Krasnoproletarskaya 9/5.

►M18  După anexarea ilegală a Crimeei, Banca Națională Comercială a Rusiei (RNCB) a intrat în proprietatea exclusivă a așa-numitei „Republici Crimeea”. A devenit actorul principal pe piață, înaintea anexării nefiind prezentă în Crimeea. Prin cumpărarea sau preluarea unor filiale ale unor bănci care se retrăgeau din Crimeea, RNCB a sprijinit material și financiar acțiunile guvernului rus de integrare a Crimeei în Federația Rusă, subminând astfel integritatea teritorială a Ucrainei. ◄

►M18  30.7.2014 ◄

▼M14

24.

Republica Donețk (Organizație publică)

Донецкая республика

 

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina. Condusă de Alexander ZAKHARCHENKO și înființată de Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Pace pentru Regiunea Lugansk (În limba rusă: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina. Condusă de Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014

26.

Libertate pentru Donbass (alias „Free Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Donețk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

27.

Uniunea Poporului (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

„Organizație” cu caracter public care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. Aceste alegeri încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

28.

Uniunea Economică Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

„Organizație socială” care a prezentat candidați în așa-numitele „alegeri” ilegale din așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 2 noiembrie 2014. A prezentat un candidat, Oleg AKIMOV, la funcția de „Șef” al așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. Aceste „alegeri” încalcă legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale.

Prin urmare, prin participarea formală la „alegerile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și continuă să destabilizeze Ucraina.

29.11.2014

▼M19

29.

Garda Națională Cazacă

Казачья Национальная Гвардия

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Nikolay KOZIȚÎN și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Nikolay KOZIȚÎN.

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”.

16.2.2015

▼M21

30.

Batalionul Sparta

Батальон „Спарта”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Arseny PAVLOV și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Arseny PAVLOV.

Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”.

16.2.2015

31.

Batalionul Somali

Батальон „Сомали”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Condusă de Mikhail TOLSTYKH, alias Givi, și, prin urmare, asociată cu persoana înscrisă pe listă Mikhail TOLSTYKH, alias Givi.

Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”.

16.2.2015

▼M19

32.

Batalionul Zarea

Батальон „Заря”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Presupusă a face parte din așa-numitul „Al doilea corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”.

16.2.2015

▼M21

33.

Brigada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Face parte din așa-numitul „Al doilea corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”.

16.2.2015

▼M19

34.

Batalionul Oplot

Батальон „Оплот”

Mijloace de comunicare sociale:

http://vk.com/oplot_info

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Presupusă a face parte din așa-numitul „Întâiul corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”.

16.2.2015

▼M21

35.

Batalionul Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de armată” al „Republicii Populare Donețk”.

16.2.2015

36.

Batalionul Morții

Батальон „Смерть”

 

Grupare armată separatistă care a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care continuă să destabilizeze Ucraina.

Face parte din așa-numitul „Al doilea corp de armată” al „Republicii Populare Lugansk”.

16.2.2015

37.

Mișcarea publică „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Mișcarea publică „Novorossiya”/Novorossia („Noua Rusie”) a fost înființată în noiembrie 2014 în Rusia și este condusă de ofițerul rus Igor Strelkov/Girkin [identificat drept membru al personalului Direcției principale de informații a Statului-Major al forțelor armate ale Federației Ruse (GRU)].

Potrivit obiectivelor declarate ale mișcării, aceasta urmărește să ofere Novorossia o asistență completă și eficace, inclusiv prin sprijinirea milițiilor care luptă în estul Ucrainei, sprijinind astfel politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este asociată cu o persoană înscrisă pe listă pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei.

16.2.2015

▼B
ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu