02014O0015 — RO — 01.02.2022 — 006.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 aprilie 2014

privind statisticile monetare și financiare

(reformare)

(BCE/2014/15)

(2014/810/UE)

(JO L 340, 26.11.2014, p.1)

Abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Orientarea (UE) 2021/835 a Băncii Centrale Europene din 26 martie 2021

L 208

335

11.6.2021

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02014O0015-20191002