02014L0098 — RO — 16.02.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/98/UE A COMISIEI

din 15 octombrie 2014

de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale

(JO L 298 16.10.2014, p. 22)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/177 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 11 februarie 2020

  L 41

1

13.2.2020
▼B

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/98/UE A COMISIEI

din 15 octombrie 2014

de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficialeCAPITOLUL 1

DEFINIȚII ȘI DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În scopul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1. 

„plantă mamă” înseamnă o plantă identificată destinată înmulțirii;

2. 

„plantă mamă prebază candidat” înseamnă o plantă mamă pe care furnizorul intenționează să o supună acceptării ca plantă mamă prebază;

3. 

„plantă mamă prebază” înseamnă o plantă mamă destinată producerii de material prebază;

4. 

„plantă mamă bază” înseamnă o plantă mamă destinată producerii de material bază;

5. 

„plantă mamă certificat” înseamnă o plantă mamă destinată producerii de material certificat;

6. 

„organism dăunător” înseamnă orice specie, sușă sau biotip de plantă, de animal sau de agent patogen dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și enumerate în anexele I, II și III;

7. 

„inspecție vizuală” înseamnă examinarea plantelor sau părților de plante cu ochiul liber sau utilizând o lentilă, un stereoscop sau un microscop;

8. 

„test” înseamnă o examinare diferită de inspecția vizuală;

9. 

„plantă fructiferă” înseamnă o plantă derivată dintr-o plantă mamă și cultivată pentru producția de fructe pentru a permite verificarea identității soiului plantei mamă respective;

10. 

„categorie” înseamnă material prebază, material bază, material certificat sau material CAC;

11. 

„multiplicare” înseamnă producția vegetativă de plante mamă pentru a obține un număr suficient de plante mamă din aceeași categorie;

12. 

„reînnoirea plantei mamă” înseamnă înlocuirea unei plante mamă cu o plantă obținută pe cale vegetativă din aceasta;

13. 

„micropropagare” înseamnă multiplicarea materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultura in vitro de muguri vegetativi diferențiați sau de meristeme vegetative diferențiate prelevate de la o plantă;

14. 

„practic liber de defecte” înseamnă că defectele care ar putea reduce calitatea și utilitatea materialului de înmulțire și plantare fructifer sunt prezente la un nivel egal cu sau mai mic decât nivelul așteptat să rezulte ca urmare a bunelor practici de cultivare și de manipulare, iar nivelul respectiv este în conformitate cu bunele practici de cultivare și de manipulare;

15. 

„practic indemn de organisme dăunătoare” înseamnă că pe materialul de înmulțire și plantare fructifer sunt prezente organisme dăunătoare într-o măsură suficient de scăzută pentru a asigura un nivel acceptabil de calitate și utilitate a materialului de înmulțire;

16. 

„laborator” înseamnă orice facilitate utilizată pentru testarea materialului de înmulțire și plantare fructifer;

17. 

„crioconservare” înseamnă menținerea materialului vegetal prin răcire la temperaturi extrem de scăzute, pentru a menține viabilitatea materialului.

Articolul 2

Dispoziții generale

(1)  Statele membre se asigură că, în timpul procesului de producție și de comercializare, materialul de înmulțire și plantare fructifer care aparține genurilor și speciilor enumerate în anexa I la Directiva 2008/90/CE respectă cerințele prevăzute la articolele 3-27 din prezenta directivă, după caz.

(2)  Statele membre se asigură că, în timpul procesului de producție a materialului de înmulțire și plantare fructifer care aparține genurilor și speciilor enumerate în anexa I la Directiva 2008/90/CE, furnizorii respectă cerințele prevăzute la articolele 28 și 29.

(3)  Statele membre se asigură că, în timpul procesului de producție și comercializare, materialul de înmulțire și plantare fructifer care aparține genurilor și speciilor enumerate în anexa I la Directiva 2008/90/CE este inspectat oficial în conformitate cu articolul 30.

(4)  Materialul de înmulțire care îndeplinește cerințele unei anumite categorii nu se amestecă cu material din alte categorii.CAPITOLUL 2

CERINȚE PRIVIND MATERIALUL DE ÎNMULȚIRE ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, PRIVIND MATERIALUL DE PLANTARE FRUCTIFERSECȚIUNEA 1

Cerințe privind materialul prebază

Articolul 3

Cerințe privind certificarea materialului prebază

(1)  Materialul de înmulțire, altul decât plantele mamă și altul decât portaltoaiele care nu aparțin unui soi, este certificat oficial, la cerere, ca material prebază dacă se constată că îndeplinește următoarele cerințe:

(a) 

este obținut în mod direct dintr-o plantă mamă în conformitate cu articolul 13 sau 14;

(b) 

este autentic conform descrierii soiului din care face parte, iar autenticitatea sa conform descrierii soiului este verificată în temeiul articolului 7;

(c) 

este menținut în conformitate cu articolul 8;

(d) 

respectă cerințele de sănătate prevăzute la articolul 10;

(e) 

în cazul în care Comisia a acordat o derogare în temeiul articolului 8 alineatul (4) de a cultiva plante mamă prebază și material prebază în câmp, unde nu există condiții de protecție contra insectelor, solul este în conformitate cu articolul 11;

(f) 

este în conformitate cu articolul 12 în ceea ce privește defectele.

(2)  Planta mamă menționată la alineatul (1) litera (a) trebuie fie să fi fost acceptată în conformitate cu articolul 5, fie să fi fost obținută prin multiplicare în conformitate cu articolul 13 sau prin micropropagare în conformitate cu articolul 14.

(3)  În cazul în care planta mamă prebază sau materialul prebază nu mai îndeplinește cerințele articolelor 7-12, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante mamă prebază și a altui material prebază. Planta mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material bază, material certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta directivă pentru categoriile respective.

În loc să elimine planta mamă sau materialul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că planta mamă sau materialul este din nou conform cerințelor respective.

Articolul 4

Cerințe privind certificarea ca material prebază a portaltoaielor care nu aparțin unui soi

(1)  La cerere, un portaltoi care nu aparține unui soi este certificat oficial ca material prebază dacă se constată că îndeplinește următoarele cerințe:

(a) 

este obținut în mod direct, prin înmulțire vegetativă sau sexuată, dintr-o plantă mamă; în cazul înmulțirii sexuate, pomii polenizatori (polenizatorii) sunt produși direct prin înmulțire vegetativă dintr-o plantă mamă;

(b) 

este autentic conform descrierii speciei din care face parte;

(c) 

este menținut în conformitate cu articolul 8;

(d) 

respectă cerințele de sănătate prevăzute la articolul 10;

(e) 

în cazul în care Comisia a acordat o derogare în temeiul articolului 8 alineatul (4) de a cultiva plante mamă prebază și material prebază în câmp, unde nu există condiții de protecție contra insectelor, solul este în conformitate cu articolul 11;

(f) 

este în conformitate cu articolul 12 în ceea ce privește defectele.

(2)  Planta mamă menționată la alineatul (1) litera (a) trebuie fie să fi fost acceptată în conformitate cu articolul 6, fie să fi fost obținută prin multiplicare în conformitate cu articolul 13 sau prin micropropagare în conformitate cu articolul 14.

(3)  În cazul în care un portaltoi care este plantă mamă prebază sau material prebază nu mai îndeplinește cerințele articolelor 8-12, furnizorul îl elimină din vecinătatea altor plante mamă prebază și a altui material prebază. Portaltoiul eliminat se poate utiliza ca material bază, material certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta directivă în ceea ce privește categoriile respective.

În loc să elimine portaltoiul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că portaltoiul este din nou conform cerințelor respective.

Articolul 5

Cerințe privind acceptarea unei plante mamă prebază

(1)  Organismul oficial competent acceptă o plantă ca plantă mamă prebază dacă aceasta respectă articolele 7-12 și dacă autenticitatea conform descrierii soiului căruia îi aparține este stabilită în conformitate cu dispozițiile alineatelor (2), (3) și (4).

Acceptarea are loc pe baza unei inspecții oficiale și pe baza rezultatelor testelor, a evidențelor și a procedurilor în temeiul articolului 30.

(2)  Organismul oficial competent stabilește autenticitatea plantei mamă prebază conform descrierii soiului căruia îi aparține, prin observarea manifestării caracteristicilor soiului. Observarea se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

(a) 

descrierea oficială, pentru soiurile înregistrate în oricare dintre registrele naționale și pentru soiurile protejate legal prin intermediul unor drepturi de proprietate;

(b) 

descrierea care însoțește cererea pentru soiurile care fac obiectul unei cereri de înregistrare în orice stat membru, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) din Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE a Comisiei ( 1 );

(c) 

descrierea care însoțește cererea pentru soiurile care fac obiectul unei cereri de înregistrare a unui drept de proprietate asupra unui soi de plante;

(d) 

descrierea recunoscută oficial, dacă soiul care face obiectul descrierii respective este înregistrat într-un registru național.

(3)  În cazul în care se aplică alineatul (2) litera (b) sau (c), planta mamă prebază se acceptă numai dacă este disponibil un raport, întocmit de către orice organism oficial competent din Uniune sau dintr-o țară terță, care să ateste că soiul respectiv este distinct, uniform și stabil. Totuși, până la înregistrarea soiului, planta mamă vizată și materialul obținut din aceasta pot fi folosite numai pentru producția de material bază sau certificat și nu pot fi comercializate ca material prebază, bază sau certificat.

(4)  În cazul în care stabilirea autenticității conform descrierii soiului nu este posibilă decât pe baza caracteristicilor unei plante fructifere, observarea manifestării caracteristicilor soiului se efectuează pe fructele unei plante fructifere înmulțită din planta mamă prebază. Respectivele plante fructifere se păstrează separat de plantele mamă prebază și de materialul prebază.

Plantele fructifere sunt inspectate vizual în perioadele cele mai potrivite ale anului, ținând seama de condițiile climatice și de cultivare a plantelor din genurile sau speciile vizate.

Articolul 6

Cerințe privind acceptarea unui portaltoi care nu aparține unui soi

Organismul oficial competent acceptă ca plantă mamă prebază un portaltoi care nu aparține unui soi dacă acesta este autentic conform descrierii speciei din care face parte și dacă respectă articolele 8-12.

Acceptarea are loc pe baza unei inspecții oficiale și pe baza rezultatelor testelor, a evidențelor și a procedurilor utilizate de furnizor în temeiul articolului 30.

Articolul 7

Verificarea autenticității conform descrierii soiului

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul verifică periodic autenticitatea plantelor mamă prebază și a materialului prebază conform descrierii soiului de care aparțin, conform articolului 5 alineatele (2) și (3), în funcție de soiul vizat și de metoda de înmulțire utilizată.

Pe lângă verificarea periodică a plantelor mamă prebază și a materialului prebază, organismul oficial competent și, după caz, furnizorul, după fiecare reînnoire, verifică plantele mamă prebază rezultate.

Articolul 8

Cerințe privind menținerea plantelor mamă prebază și a materialului prebază

(1)  Furnizorii mențin plantele mamă prebază și materialul prebază în spații special prevăzute pentru genurile sau speciile vizate, cu protecție contra insectelor și care garantează că plantele și materialul sunt indemne de orice infecții având ca sursă vectori aerieni și orice alte surse posibile pe tot parcursul procesului de producție.

Plantele mamă prebază candidat sunt păstrate în condiții de protecție contra insectelor și izolate fizic de plantele mamă prebază, în spațiile menționate la primul paragraf, până când toate testele privind conformitatea cu articolul 9 alineatele (1) și (2) au fost încheiate.

(2)  Plantele mamă prebază și materialul prebază sunt menținute într-un mod care să garanteze că acestea sunt identificate individual pe tot parcursul procesului de producție.

(3)  Plantele mamă prebază și materialul prebază sunt cultivate sau produse izolate de sol, în ghivece care conțin substraturi de cultură fără pământ sau substraturi de cultură sterilizate. Acestea sunt identificate prin etichete care să le asigure trasabilitatea.

(4)  Prin derogare de la alineatele (1), (2) și (3), un stat membru poate fi autorizat să producă plante mamă prebază și material prebază în câmp, unde nu există condiții de protecție contra insectelor, pentru anumite genuri sau specii. Acest material este identificat prin etichete care să îi asigure trasabilitatea. Autorizarea menționată se acordă cu condiția ca statul membru vizat să se asigure că se iau măsurile adecvate pentru a preveni infectarea plantelor prin vectori aerieni, prin contact la nivelul rădăcinilor, prin infectare încrucișată produsă de mașini, prin instrumente de altoire și prin orice alte surse posibile.

(5)  Plantele mamă prebază și materialul prebază pot fi menținute prin crioconservare.

(6)  Plantele mamă prebază pot fi folosite doar pentru o perioadă calculată pe baza stabilității soiului sau a condițiilor de mediu în care sunt cultivate și a oricăror alți factori determinanți care au un impact asupra stabilității soiului.

Articolul 9

Cerințe privind sănătatea pentru plantele mamă prebază candidat și pentru plantele mamă prebază produse prin reînnoire

(1)  O plantă mamă prebază candidat trebuie să fie indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa I, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.

La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute și în câmp, planta mamă prebază candidat trebuie să fie găsită indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa I, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.

Această inspecție vizuală se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor.

În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare respective, organismul oficial competent și, după caz, furnizorul eșantionează și testează plantele mamă prebază candidat vizate.

(2)  O plantă mamă prebază candidat trebuie să fie indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.

La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute și în câmp, precum și prin eșantionare și testare, planta mamă prebază candidat trebuie să fie găsită indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.

Inspecția vizuală, eșantionarea și testarea se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor.

Eșantionarea și testarea se efectuează în perioada cea mai potrivită a anului, ținând cont de condițiile climatice și de condițiile de cultivare a plantei, dar și de biologia organismelor dăunătoare relevante pentru planta respectivă. Eșantionarea și testarea au loc, de asemenea, în orice moment al anului în cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența respectivelor organisme dăunătoare.

(3)  În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2), statele membre aplică protocoalele Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, organismul oficial competent aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trimit eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de către organismul oficial competent.

Metoda de testare pentru virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme aplicată plantelor mamă prebază candidat este indexarea pe plante-indicator. Pot fi aplicate și alte metode de testare, în cazul în care statul membru consideră, pe baza unor dovezi științifice evaluate inter pares, că acestea produc rezultate la fel de fiabile ca și indexarea pe plante-indicator.

(4)  Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care o plantă mamă prebază candidat este un puiet, nu sunt necesare inspecția vizuală, eșantionarea și testarea decât în ceea ce privește virusurile, viroizii sau bolile asemănătoare virozelor transmise prin polen și enumerate în anexa II, în ceea ce privește genul sau specia vizată, cu condiția ca o inspecție oficială să fi confirmat că puietul în cauză a fost obținut dintr-o sămânță produsă de o plantă indemnă de simptomele provocate de virusurile, viroizii și bolile asemănătoare virozelor și că puietul a fost menținut în conformitate cu articolul 8 alineatele (1) și (3).

(5)  Alineatele (1) și (3) se aplică și plantelor mamă prebază produse prin reînnoire.

O plantă mamă prebază produsă prin reînnoire trebuie să fie indemnă de virusurile și viroizii enumerați în anexa II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.

Planta mamă prebază respectivă trebuie să fie găsită indemnă de virusurile și viroizii menționați, atât la o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi, cât și în urma eșantionării și testării.

Inspecția vizuală, eșantionarea și testarea se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor.

▼M1

Articolul 10

Cerințe fitosanitare pentru plantele mamă prebază și pentru materialul prebază

(1)  La o inspecție vizuală a instalațiilor, a câmpurilor și a loturilor, o plantă mamă prebază sau un material prebază trebuie să se dovedească a fi indemn(ă) de organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri), enumerate în anexele I și II, și în conformitate cu cerințele din anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză. Această inspecție vizuală trebuie să fie efectuată de organismul oficial competent și, dacă este cazul, de furnizor.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să efectueze inspecția vizuală, eșantionarea și testarea plantei mamă prebază sau a materialului prebază pentru depistarea ORNC-urilor enumerate în anexa II, și în conformitate cu cerințele din anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I, organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea plantei mamă prebază sau a materialului prebază în cauză.

(2)  În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alineatul (1), statele membre trebuie să aplice protocoalele OEPP sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, organismul oficial competent trebuie să aplice protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre trebuie să pună la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să trimită eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de organismul oficial competent.

(3)  În cazul unui rezultat pozitiv pentru oricare dintre ORNC-urile enumerate în anexele I și II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, furnizorul trebuie să îndepărteze planta mamă prebază sau materialul prebază contaminat din vecinătatea altor plante mamă prebază și materiale prebază, în temeiul articolului 3 alineatul (3) sau al articolului 4 alineatul (3), sau să ia măsurile adecvate în temeiul anexei IV.

(4)  Măsurile de asigurare a conformității cu cerințele de la alineatul (1) sunt stabilite în anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

(5)  Alineatul (1) nu se aplică plantelor mamă prebază sau materialelor prebază în timpul crioconservării.

▼B

Articolul 11

▼M1

Cerințe privind solul pentru plantele mamă prebază și pentru materialul prebază

▼B

(1)  Plantele mamă prebază și materialul prebază pot fi cultivate doar în soluri care nu conțin organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusurile ce afectează genul sau specia în cauză. Absența unor astfel de organisme dăunătoare se stabilește prin eșantionare și testare.

Eșantionarea se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor.

Eșantionarea și testarea se efectuează înainte de plantarea plantelor mamă prebază sau a materialului prebază în cauză și se repetă în timpul cultivării, atunci când există suspiciuni privind prezența organismelor dăunătoare menționate la primul paragraf.

Eșantionarea și testarea se efectuează ținând seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare enumerate în anexa III, atunci când respectivele organisme dăunătoare sunt relevante pentru plantele mamă prebază sau materialul prebază în cauză.

(2)  Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care plantele gazdă pentru organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, nu au fost cultivate în solul de producție timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială în ceea ce privește absența organismelor dăunătoare relevante în solul respectiv.

Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când organismul oficial competent, pe baza unei inspecții oficiale, ajunge la concluzia că solul este indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusuri ce afectează genul sau specia în cauză.

(3)  În cazul eșantionării și testării, astfel cum se prevede la alineatul (1), statele membre aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Articolul 12

Cerințe privind defectele care pot afecta calitatea

La o inspecție vizuală, plantele mamă prebază și materialul prebază trebuie să fie găsite practic libere de defecte. Această inspecție vizuală se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor. Leziunile, decolorarea, țesuturile cu cicatrici sau desicarea sunt considerate defecte dacă afectează calitatea și utilitatea materialului de înmulțire.

Articolul 13

Cerințe privind multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea plantelor mamă prebază

(1)  Furnizorul poate să înmulțească sau să reînnoiască o plantă mamă prebază acceptată în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).

(2)  Furnizorul poate să reproducă o plantă mamă prebază pentru a produce material prebază.

(3)  Multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea plantelor mamă prebază are loc în conformitate cu protocoalele menționate la alineatul (4).

(4)  Statele membre aplică anumite protocoale privind multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea plantelor mamă prebază. Statele membre aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Protocoalele menționate la primul paragraf de la prezentul alineat au fost testate pe genurile sau speciile relevante pentru o perioadă de timp considerată adecvată pentru genurile sau speciile respective. Această perioadă de timp este considerată adecvată atunci când permite validarea fenotipului plantelor în ceea ce privește autenticitatea conform descrierii soiului pe baza observării producției de fructe sau a dezvoltării vegetative a portaltoaielor.

(5)  Furnizorul poate să reînnoiască planta mamă prebază numai înainte de sfârșitul perioadei menționate la articolul 8 alineatul (6).

Articolul 14

Cerințe privind multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea prin micropropagare a plantelor mamă prebază

(1)  În cazul multiplicării, reînnoirii și înmulțirii prin micropropagare a plantelor mamă prebază pentru producția de alte plante mamă prebază sau de material prebază, aceasta trebuie să aibă loc în conformitate cu protocoalele prevăzute la alineatul (2).

(2)  Statele membre aplică anumite protocoale privind micropropagarea plantelor mamă prebază și a materialului prebază care sunt protocoale ale OEPP sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Statele membre aplică numai protocoalele care au fost testate pentru genul sau specia în cauză pentru o perioadă de timp considerată suficientă pentru a permite validarea fenotipului plantelor în ceea ce privește autenticitatea conform descrierii soiului pe baza observării producției de fructe sau a dezvoltării vegetative a portaltoaielor.SECȚIUNEA 2

Cerințe privind materialul bază

Articolul 15

Cerințe privind certificarea materialului bază

(1)  Materialul de înmulțire, altul decât plantele mamă bază și altul decât portaltoaiele care nu aparțin unui soi, este certificat oficial, la cerere, ca material bază dacă îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

(2)  Materialul de înmulțire este obținut dintr-o plantă mamă bază.

O plantă mamă bază îndeplinește una dintre următoarele cerințe:

(a) 

este obținută din material prebază; sau

(b) 

este produsă prin multiplicare dintr-o plantă mamă bază în conformitate cu articolul 19.

(3)  Materialul de înmulțire îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 7, articolul 8 alineatul (6) și articolul 12.

(4)  Materialul de înmulțire îndeplinește cerințele suplimentare privind:

(a) 

sănătatea, astfel cum sunt prevăzute la articolul 16;

(b) 

solul, astfel cum sunt prevăzute la articolul 17;

(c) 

menținerea plantelor mamă bază și a materialului bază, astfel cum este prevăzut la articolul 18; și

(d) 

condițiile specifice pentru înmulțire, astfel cum sunt prevăzute la articolul 19.

(5)  Un portaltoi care nu aparține unui soi este certificat oficial, la cerere, ca material bază dacă este autentic conform descrierii speciei din care face parte și dacă îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (2) și (6), precum și cerințele suplimentare prevăzute de articolele 12, 16, 17, 18 și 19.

(6)  În scopul prezentei secțiuni, orice trimitere la plantele mamă prebază din dispozițiile menționate la alineatele (3) și (5) se interpretează ca trimitere la plantele mamă bază, iar orice trimitere la materialul prebază se interpretează ca trimitere la materialul bază.

(7)  În cazul în care planta mamă bază sau materialul bază nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 7, la articolul 8 alineatele (2) și (6) și la articolele 12, 16 și 17, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante mamă bază și a altui material bază. Planta mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta directivă pentru categoriile respective.

În loc să elimine planta mamă sau materialul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că planta mamă sau materialul este din nou conform cerințelor respective.

(8)  În cazul în care un portaltoi care nu aparține unui soi este o plantă mamă bază sau un material bază care nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (2) și (6) și la articolele 12, 16 și 17, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante mamă bază și a altui material bază. Portaltoiul eliminat se poate utiliza ca material certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta directivă în ceea ce privește categoriile respective.

În loc să elimine portaltoiul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că portaltoiul este din nou conform cerințelor respective.

▼M1

Articolul 16

Cerințe fitosanitare pentru plantele mamă bază și pentru materialul bază

(1)  La o inspecție vizuală a instalațiilor, a câmpurilor și a loturilor, o plantă mamă bază sau un material bază trebuie să se dovedească a fi indemn(ă) de ORNC-urile enumerate în anexele I și II, și în conformitate cu cerințele de la anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză. Această inspecție vizuală trebuie să fie efectuată de organismul oficial competent și, dacă este cazul, de furnizor.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea plantei mamă bază sau a materialului bază pentru depistarea ORNC-urilor enumerate în anexa II, și în conformitate cu cerințele din anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I, organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea plantei mamă bază sau a materialului bază în cauză.

(2)  În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alineatul (1), statele membre trebuie să aplice protocoalele OEPP sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, organismul oficial competent trebuie să aplice protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre trebuie să pună la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să trimită eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de organismul oficial competent.

(3)  În cazul unui rezultat pozitiv pentru oricare dintre ORNC-urile enumerate în anexele I și II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, furnizorul trebuie să îndepărteze planta mamă bază sau materialul bază contaminat din vecinătatea altor plante mamă bază și materiale bază, în temeiul articolului 15 alineatul (7) sau alineatul (8), sau să ia măsurile corespunzătoare în temeiul anexei IV.

(4)  Măsurile de asigurare a conformității cu cerințele de la alineatul (1) sunt stabilite în anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

(5)  Alineatul (1) nu se aplică plantelor mamă bază sau materialelor bază în timpul crioconservării.

▼B

Articolul 17

▼M1

Cerințe privind solul pentru plantele mamă bază și pentru materialul bază

▼B

(1)  Plantele mamă bază și materialul bază pot fi cultivate doar în soluri care nu conțin organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusurile ce afectează genul sau specia în cauză. Absența unor astfel de organisme dăunătoare gazde pentru virusuri se stabilește prin eșantionare și testare.

Eșantionarea se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor.

Eșantionarea și testarea se efectuează înainte de plantarea plantelor mamă bază sau a materialului bază în cauză și se repetă în timpul cultivării, atunci când există suspiciuni privind prezența organismelor dăunătoare menționate la primul paragraf.

Eșantionarea și testarea se efectuează ținând seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare enumerate în anexa III, atunci când respectivele organisme dăunătoare sunt relevante pentru plantele mamă bază sau materialul bază în cauză.

(2)  Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care plantele gazdă pentru organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, nu au fost cultivate în solul de producție timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială în ceea ce privește absența organismelor dăunătoare relevante în solul respectiv.

Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când organismul oficial competent, pe baza unei inspecții oficiale, ajunge la concluzia că solul este indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusuri ce afectează genul sau specia în cauză.

(3)  În cazul eșantionării și testării, astfel cum se prevede la alineatul (1), statele membre aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Articolul 18

Cerințe privind menținerea plantelor mamă bază și a materialului bază

(1)  Plantele mamă bază și materialul bază se mențin în câmpuri izolate de surse potențiale de infecție prin vectori aerieni, prin contact la nivelul rădăcinilor, prin infectare încrucișată produsă de mașini, prin instrumente de altoire și prin orice alte surse posibile.

(2)  Distanța de izolare a câmpurilor menționate la alineatul (1) depinde de circumstanțele regionale, de tipul de material de înmulțire, de prezența organismelor dăunătoare în zona vizată și de riscurile relevante implicate, astfel cum sunt stabilite de către organismul oficial competent pe baza unei inspecții oficiale.

Articolul 19

Condiții pentru multiplicare

(1)  Plantele mamă bază care sunt obținute din material prebază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) pot fi multiplicate într-un anumit număr de generații pentru a obține numărul necesar de plante mamă bază. Plantele mamă bază se multiplică în conformitate cu articolul 13 sau se multiplică prin micropropagare în conformitate cu articolul 14. Numărul maxim admis de generații și durata de viață maximă permisă pentru plantele mamă bază sunt cele stabilite în anexa V pentru genurile sau speciile relevante.

(2)  În cazul în care sunt permise mai multe generații de plante mamă bază, fiecare generație, cu excepția primei, pot deriva dintr-o generație anterioară.

(3)  Materialul de înmulțire provenit din generații diferite se păstrează separat.SECȚIUNEA 3

Cerințe privind materialul certificat

Articolul 20

Cerințe privind certificarea materialului certificat

(1)  Materialul de înmulțire, altul decât plantele mamă, și materialul de plantare fructifer este certificat oficial, la cerere, ca material certificat dacă îndeplinește cerințele stabilite la alineatele (2), (3) și (4).

(2)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer este obținut dintr-o plantă mamă certificat.

O plantă mamă certificat îndeplinește una dintre următoarele cerințe:

(a) 

este obținută din material prebază;

(b) 

este obținută din material bază.

(3)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 7, la articolul 8 alineatul (6) și la articolele 12, 21 și 22.

(4)  Materialul de înmulțire și plantare fructifer îndeplinește cerințele privind sănătatea prevăzute la articolul 21.

Materialul de înmulțire și plantare fructifer este obținut dintr-o plantă mamă certificat care îndeplinește cerințele privind solul prevăzute la articolul 22.

(5)  Un portaltoi care nu aparține unui soi este certificat oficial, la cerere, ca material certificat dacă este autentic conform descrierii speciei din care face parte și dacă îndeplinește cerințele prevăzute în articolul 8 alineatul (6), precum și cerințele suplimentare prevăzute de articolele 12, 21 și 22.

(6)  În scopul prezentei secțiuni, orice trimitere la plantele mamă prebază din dispozițiile menționate la alineatele (3) și (5) se interpretează ca trimitere la plantele mamă certificat, iar orice trimitere la materialul prebază se interpretează ca trimitere la materialul certificat.

(7)  În cazul în care planta mamă certificat sau materialul certificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 7, la articolul 8 alineatul (6) și la articolele 12, 21 și 22, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante mamă certificat și a altui material certificat. Planta mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în secțiunea 4.

În loc să elimine planta mamă sau materialul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că planta mamă sau materialul este din nou conform cerințelor respective.

(8)  În cazul în care un portaltoi care nu aparține unui soi este o plantă mamă certificat sau un material certificat care nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (6) și la articolele 12, 21 și 22, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante mamă certificat și a altui material certificat. Planta mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în secțiunea 4.

În loc să elimine portaltoiul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că portaltoiul este din nou conform cerințelor respective.

▼M1

Articolul 21

Cerințe fitosanitare pentru plantele mamă certificate și pentru materialul certificat

(1)  La o inspecție vizuală a instalațiilor, a câmpurilor și a loturilor, o plantă mamă certificată sau un material certificat trebuie să se dovedească a fi indemn(ă) de ORNC-urile enumerate în anexele I și II, și în conformitate cu cerințele de la anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză. Această inspecție vizuală trebuie să fie efectuată de organismul oficial competent și, dacă este cazul, de furnizor.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea plantei mamă certificată sau a materialului certificat pentru depistarea ORNC-urilor enumerate în anexa II, și în conformitate cu cerințele din anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I, organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea plantei mamă certificate sau a materialului certificat în cauză.

(2)  În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alineatul (1), statele membre trebuie să aplice protocoalele OEPP sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, organismul oficial competent trebuie să aplice protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre trebuie să pună la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.

Organismul oficial competent și, după caz, furnizorul trebuie să trimită eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de către organismul oficial competent.

(3)  În cazul unui rezultat pozitiv pentru oricare dintre ORNC-urile enumerate în anexele I și II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, furnizorul trebuie să îndepărteze planta mamă certificată sau materialul certificat contaminat din vecinătatea altor plante mamă certificate și a altui material certificat, în temeiul articolului 20 alineatul (7) sau alineatul (8), sau să ia măsurile adecvate în temeiul anexei IV.

(4)  Măsurile de asigurare a conformității cu cerințele de la alineatul (1) sunt stabilite în anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

(5)  Alineatul (1) nu se aplică plantelor mamă certificate și materialului certificat în timpul crioconservării.

▼B

Articolul 22

▼M1

Cerințe privind solul pentru plantele mamă certificate și pentru materialul certificat

▼B

(1)  Plantele mamă certificat pot fi cultivate doar în soluri indemne de organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusurile ce afectează genul sau specia în cauză. Absența unor astfel de organisme dăunătoare gazde pentru virusuri se stabilește prin eșantionare și testare.

Eșantionarea se efectuează de către organismul oficial competent și, dacă este cazul, de către furnizor.

Eșantionarea și testarea se efectuează înainte de plantarea plantei mamă certificat și se repetă în timpul cultivării, atunci când există suspiciuni privind prezența organismelor dăunătoare menționate la primul paragraf.

Eșantionarea și testarea se efectuează ținând seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare enumerate în anexa III, atunci când respectivele organisme dăunătoare sunt relevante pentru plantele mamă certificat sau materialul certificat în cauză.

(2)  Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care plantele gazdă pentru organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, nu au fost cultivate în solul de producție timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială în ceea ce privește absența organismelor dăunătoare relevante în solul respectiv.

Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când organismul oficial competent, pe baza unei inspecții oficiale, ajunge la concluzia că solul este indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa III, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusuri ce afectează genul sau specia în cauză.

▼M1

Dacă nu se precizează altfel, eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul materialului de plantare fructifer certificat.

▼B

(3)  În cazul eșantionării și testării, astfel cum se prevede la alineatul (1), statele membre aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.SECȚIUNEA 4

Cerințe privind materialul CAC

Articolul 23

Cerințe privind materialul CAC, altul decât portaltoaiele care nu aparțin unui soi

(1)  Materialul CAC, altul decât portaltoaiele care nu aparțin unui soi, poate fi comercializat numai dacă s-a constatat că îndeplinește următoarele cerințe:

(a) 

este înmulțit de la o sursă de material identificată, înregistrată de furnizor;

(b) 

este autentic conform descrierii soiului, în conformitate cu articolul 25;

(c) 

respectă cerințele de sănătate prevăzute la articolul 26;

(d) 

este în conformitate cu articolul 27 în ceea ce privește defectele.

(2)  Acțiunile de aducere în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1) sunt întreprinse de către furnizor.

(3)  În cazul în care materialul CAC nu mai este în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1), furnizorul întreprinde una dintre următoarele acțiuni:

(a) 

elimină materialul respectiv din apropierea celuilalt material CAC; sau

(b) 

ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că materialul respectiv este din nou conform cu cerințele sus-menționate.

Articolul 24

Condițiile pentru materialul CAC în cazul portaltoaielor care nu aparțin unui soi

(1)  În cazul portaltoaielor care nu aparțin unui soi, materialul CAC respectă următoarele cerințe:

(a) 

este autentic conform descrierii speciei din care face parte;

(b) 

respectă cerințele de sănătate prevăzute la articolul 26;

(c) 

este în conformitate cu articolul 27 în ceea ce privește defectele.

(2)  Acțiunile de aducere în conformitate cu cerințele de la alineatul (1) sunt întreprinse de către furnizor.

(3)  În cazul în care materialul CAC nu mai este în conformitate cu cerințele de la alineatul (1), furnizorul întreprinde una dintre următoarele acțiuni:

(a) 

elimină materialul respectiv din apropierea celuilalt material CAC; sau

(b) 

ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că materialul respectiv este din nou conform cu cerințele sus-menționate.

Articolul 25

Autenticitatea conform descrierii soiului

(1)  Autenticitatea materialului CAC conform descrierii soiului din care face parte se stabilește prin observarea manifestării caracteristicilor soiului. Observarea se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

(a) 

descrierea oficială a soiurilor înregistrate, astfel cum se menționează în Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE, iar pentru soiurile protejate legal, pe un drept de proprietate asupra unui soi de plante; sau

(b) 

descrierea care însoțește cererea pentru soiurile care fac obiectul unei cereri de înregistrare în orice stat membru, astfel cum se menționează în Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE;

(c) 

descrierea care însoțește cererea de înregistrare a unui drept de proprietate asupra unui soi de plante;

(d) 

descrierea recunoscută oficial a unui soi, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2) litera (c) punctul (iii) din Directiva 2008/90/CE.

(2)  Autenticitatea materialului CAC conform descrierii soiului din care face parte se verifică periodic prin observarea manifestării caracteristicilor soiului la materialul CAC vizat.

▼M1

Articolul 26

Cerințe fitosanitare pentru materialul CAC

(1)  La o inspecție vizuală a instalațiilor, a câmpurilor și a loturilor, efectuată de furnizor în etapa de producție, materialul CAC trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexele I și II, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexa IV.

Furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea sursei identificate de material sau de material CAC pentru ORNC-urile enumerate în anexa II, și în conformitate cu cerințele de la anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I, furnizorul trebuie să efectueze eșantionarea și testarea sursei identificate de material sau de material CAC în cauză.

După etapa de producție, materialul de înmulțire și plantare fructifer CAC din loturi este comercializat numai dacă, la o inspecție vizuală efectuată de furnizor, acesta este declarat a fi indemn de semne sau simptome cauzate de organismele dăunătoare enumerate în anexele I și II.

Furnizorul trebuie să aplice măsurile de gestionare a riscurilor pentru a asigura respectarea cerințelor de la alineatul (1) în conformitate cu anexa IV, în ceea ce privește genul sau specia în cauză și categoria.

(2)  Alineatul (1) nu se aplică materialului CAC în timpul crioconservării.

▼B

Articolul 27

Cerințe privind defectele

Materialul CAC trebuie să fie găsit practic liber de defecte, pe baza inspecției vizuale. Leziunile, decolorarea, țesuturile cu cicatrici sau desicarea sunt considerate defecte dacă afectează calitatea și utilitatea materialului de înmulțire.

▼M1

Articolul 27a

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

Pe lângă cerințele fitosanitare și cerințele privind solul prevăzute la articolele 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 și 26, materialul de înmulțire și plantare fructifer trebuie să fie produs în conformitate cu cerințele privind situl de producție, locul de producție sau zona, prevăzute în anexa IV, pentru a limita prezența ORNC-urilor enumerate în anexa respectivă pentru genul sau specia în cauză.

▼BCAPITOLUL 3

CERINȚE SPECIFICE PENTRU FURNIZORII IMPLICAȚI ÎN PRODUCEREA SAU REPRODUCEREA MATERIALULUI DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER

Articolul 28

Planul de identificare și monitorizare a punctelor critice din procesul de producție

În timpul producției de material de înmulțire și plantare fructifer, statele membre se asigură că furnizorii dispun de un plan de identificare și monitorizare a punctelor critice din procesul de producție, în funcție de genurile sau speciile relevante. Planul vizează cel puțin următoarele elemente:

(a) 

locația și numărul de plante;

(b) 

calendarul cultivării acestora;

(c) 

operațiunile de înmulțire;

(d) 

operațiunile de ambalare, depozitare și transport.

Articolul 29

Păstrarea informațiilor referitoare la monitorizare în vederea examinării

(1)  Statele membre se asigură că furnizorii țin o evidență cu informațiile privind monitorizarea punctelor critice, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/90/CE și, la cerere, o pun la dispoziție spre examinare.

(2)  Evidențele respective rămân disponibile pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la producerea materialului vizat.

(3)  Statele membre se asigură că furnizorii țin evidențe privind inspecțiile în câmp, eșantionarea și testarea, atât timp cât respectivul material de înmulțire și plantare fructifer este sub controlul lor și pentru o perioadă de cel puțin trei ani după ce respectivul material de înmulțire și plantare fructifer a fost eliminat sau comercializat.CAPITOLUL 4

INSPECȚIILE OFICIALE

Articolul 30

Cerințe generale privind inspecțiile oficiale

(1)  Inspecțiile oficiale constau în inspecții vizuale și, dacă este cazul, în eșantionare și testare.

(2)  În cursul inspecțiilor oficiale, organismul oficial competent acordă o atenție deosebită:

(a) 

caracterului adecvat și utilizării efective de către furnizor a metodelor de control pentru fiecare dintre punctele critice din procesul de producție;

(b) 

competenței în ansamblu a personalului angajat de furnizor pentru a efectua activitățile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2008/90/CE.

(3)  Statele membre se asigură că organismele oficiale competente produc și țin o evidență a rezultatelor și a datelor tuturor inspecțiilor în câmp, a eșantionărilor și a testărilor efectuate de acestea.CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 31

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2016 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 ianuarie 2017.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 32

Măsuri tranzitorii

Statele membre pot permite, până la 31 decembrie 2022, comercializarea pe teritoriul lor a materialului de înmulțire și plantare fructifer produs din plante mamă prebază, bază și certificat sau din material CAC care existau înainte de 1 ianuarie 2017 și care au fost certificate oficial sau îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept material CAC înainte 31 decembrie 2022. La comercializare, acest tip de material de înmulțire și plantare fructifer este identificat printr-o trimitere la prezentul articol pe etichetă și printr-un document.

Articolul 33

Transpunere

Directivele 93/48/CEE și 93/64/CEE se abrogă.

Articolul 34

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 35

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

▼M1
ANEXA I

Lista ORNC-urilor a căror prezență trebuie stabilită prin inspecție vizuală și, în caz de îndoieli, prin eșantionare și testare în temeiul articolului 9 alineatul (1), al articolului 10 alineatul (1), al articolului 16 alineatul (1), al articolului 21 alineatul (1) și al articolului 26 alineatul (1)Genul sau specia

ORNC-uri

Castanea sativa Mill.

Ciuperci și oomicete

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Chestnut mosaic agent

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Ciuperci și oomicete

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Insecte și acarieni

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nematozi

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bacterii

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Ciuperci și oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. și Pyrus L.

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Ciuperci și oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematozi

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bacterii

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Ciuperci și oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Insecte și acarieni

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nematozi

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Fig mosaic agent [FGM000]

Fragaria L.

Bacterii

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Ciuperci și oomicete

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nematozi

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

 

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Ciuperci și oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insecte și acarieni

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Ciuperci și oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematozi

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bacterii

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nematozi

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Ciuperci și oomicete

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nematozi

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. , și Prunus dulcis (Miller) Webb

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Ciuperci și oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematozi

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Ciuperci și oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematozi

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. și Prunus cerasus L.

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Ciuperci și oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Insecte și acarieni

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematozi

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Ciuperci și oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Insecte și acarieni

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematozi

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Ciuperci și oomicete

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Insecte și acarieni

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nematozi

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Aucuba mosaic agent și blackcurrant yellows agent, combinate

Rubus L.

Bacterii

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Ciuperci și oomicete

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Insecte și acarieni

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bacterii

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Ciuperci și oomicete

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
ANEXA II:

Lista ONRC-urilor a căror prezență trebuie stabilită prin inspecție vizuală și, în anumite cazuri, prin eșantionare și testare în temeiul articolului 9 alineatele (2) și (4), al articolului 10 alineatul (1), al articolului 16 alineatul (1), al articolului 21 alineatul (1), al articolului 26 alineatul (1) și al anexei IVGenul sau specia

ORNC-uri

Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.

Bacterii

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Ciuperci și oomicete

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (izolate UE) [CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000]

Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Apple mosaic virus [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Bacterii

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Ciuperci și oomicete

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nematozi

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Juglans regia L

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

 

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Malus Mill.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Apple flat limb agent [AFL000]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Apple star crack agent [APHW00]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Deficiențe ale fructelor: mere mici [APCF00], deformarea verde a merelor [APGC00], fructele cu proeminențe ale lui Ben Davis, pătarea rugoasă a mărului [APRSK0], crăparea stelată a merelor, pătarea inelară ruginie a merelor [APLP00], verucozitatea ruginie a merelor

Olea europaea L.

Ciuperci și oomicete

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bacterii

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bacterii

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L. și Prunus cerasus L.

Bacterii

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Little cherry virus 1 și little cherry virus 2 [LCHV10], [LCHV20]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley și alte specii de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus în cazul hibrizilor de Prunus L.

Bacterii

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bacterii

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Pyrus L.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Pear bark split agent [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Pear rough bark agent [PRRB00]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Rubus L.

Ciuperci și oomicete

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Apple mosaic virus [APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

 

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Vaccinium L.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
ANEXA III:

Lista ORNC-urilor a căror prezență în sol este prevăzută la articolul 11 alineatele (1) și (2), la articolul 17 alineatele (1) și (2) și la articolul 22 alineatele (1) și (2)Genul sau specia

ORNC-uri

Fragaria L.

Nematozi

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematozi

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematozi

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematozi

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. și Prunus cerasus L.

Nematozi

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley

Nematozi

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematozi

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematozi

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
ANEXA IV:

Cerințe privind măsurile în funcție de gen sau specie și în funcție de categorie în temeiul articolului 10 alineatul (4), al articolului 16 alineatul (4), al articolului 21 alineatul (4) și al articolului 26 alineatul (2)

Materialul de înmulțire respectă cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2031, precum și măsurile adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

În plus, acesta respectă următoarele cerințe în funcție de gen sau specie și în funcție de categoria în cauză:

1.    Castanea sativa Mill.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(b)    Categoria prebază

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei ( 2 ), se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; sau

(ii) 

nu s-au observat simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

(c)    Categoria bază

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; sau

(ii) 

nu s-au observat simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

(d)    Categoriile certificată și CAC

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile certificată și CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; sau

(ii) 

nu s-au observat simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile certificată și CAC de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(iii) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile certificată și CAC care prezintă simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr a fost scos, materialul de înmulțire și plantare fructifer rămas este inspectat la intervale săptămânale și nu se observă niciun simptom în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de expediere.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.

(a)    Categoria prebază

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Spiroplasma citri Saglio et al. Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la trei ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de trei ani, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE).

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la șase ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de șase ani în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE) și Spiroplasma citri Saglio et al., precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(b)    Categoria bază

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an în ceea ce privește Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an pentru toate ORNC-urile enumerate în anexele I și II, altele decât Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, fiecare plantă mamă bază este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE). O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Spiroplasma citri Saglio et al.

În cazul plantelor mamă bază care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE) și Spiroplasma citri Saglio et al., pentru a permite testarea tuturor plantelor mamă într-un interval de 2 ani. În cazul unui rezultat pozitiv al testului pentru Citrus tristeza virus (izolate UE), toate plantele mamă bază din situl de producție sunt eșantionate și testate. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor este eșantionată și testată la fiecare șase ani pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE) și Spiroplasma citri Saglio et al..

(c)    Categoria certificată

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an în ceea ce privește Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an pentru toate ORNC-urile enumerate în anexele I și II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare patru ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE), pentru a permite testarea tuturor plantelor mamă într-un interval de 8 ani.

În cazul plantelor mamă certificate care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate), pentru a permite testarea tuturor plantelor mamă într-un interval de 3 ani. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența unor organisme dăunătoare enumerate în anexele I și II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE).

În cazul unui rezultat pozitiv al testului pentru Citrus tristeza virus (izolate UE), toate plantele mamă certificate din situl de producție sunt eșantionate și testate.

(d)    Categoriile bază și certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; sau

(ii) 

în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată care a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau

(iii) 

în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar o parte reprezentativă a materialului a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau

(iv) 

în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor:

— 
se observă simptome de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley sau de Spiroplasma citri Saglio et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; și
— 
o parte reprezentativă a materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE) și cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție a fost declarat pozitiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație. Materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv a fost scos și distrus imediat. Materialul de înmulțire și plantare fructifer din imediata vecinătate a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au fost declarate pozitive au fost scoase și distruse imediat.

(e)    Categoria CAC

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC provine dintr-o sursă identificată de material care s-a dovedit, pe baza unei inspecții vizuale, a unei eșantionări și a unei testări, a fi indemn de ORNC-urile enumerate în anexa II.

În cazul în care sursa identificată de material a fost întreținută în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a materialului respectiv este eșantionată și testată la fiecare opt ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE).

În cazul în care sursa identificată de material nu a fost întreținută în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a materialului respectiv este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE).

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; sau

(ii) 

în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau

(iii) 

în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar o parte reprezentativă a materialului a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau

(iv) 

în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor:

— 
se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; și
— 
o parte reprezentativă a materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE) și cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție a fost găsit pozitiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație. Materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv a fost scos și distrus imediat. Materialul de înmulțire și plantare fructifer din imediata vecinătate a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au fost găsite pozitive au fost scoase și distruse imediat.

3.    Corylus avellana L.

Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

4.    Cydonia oblonga Mill.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Se efectuează inspecții vizuale în cursul ultimei perioade complete de vegetație în ceea ce privește prezența Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. În ceea ce privește toate ORNC-urile, altele decât Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

(b)    Categoria prebază

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată după cincisprezece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cincisprezece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei, se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau

(ii) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

Materialul de plantare fructifer certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(e)    Categoriile bază și certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau

(ii) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(f)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau

(ii) 

materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

5.    Ficus carica L.

Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

6.    Fragaria L.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an în timpul perioadei de vegetație. Frunzișul Fragaria L. face obiectul unei inspecții vizuale în ceea ce privește prezența Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

Pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer produs prin micropropagare, care este întreținut pentru o perioadă mai scurtă de trei luni, este necesară o singură inspecție vizuală în cursul acestei perioade.

(b)    Categoria prebază

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la un an de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, o dată per perioadă de vegetație în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

Un eșantion reprezentativ de rădăcini este eșantionat și testat în cazul unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunziș. Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și Tomato black ring virus.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; sau
— 
nu se observă simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunzișul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere și toate plantele infectate de pe o rază de cel puțin 5 m au fost marcate, excluse de la extracție și comercializare și distruse după ce materialul de înmulțire și plantare fructifer neinfectat a fost extras;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; sau
— 
nu se observă simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy & King pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.
(ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin zece ani între depistările de Phytophthora fragariae C.J. Hickman și următoarea plantare; sau
— 
istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol al sitului de producție se înregistrează;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin un an între depistările de Xanthomonas fragariae Kennedy & King și următoarea plantare;
(iii) 

Cerințe pentru ORNC-uri, altele decât Xanthomonas fragariae Kennedy & King și Phytophthora fragariae C.J. Hickman, și altele decât virusurile:

— 
Procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:
— 
0,05 % în cazul Aphelenchoides besseyi;
— 
0,1 % în cazul Strawberry multiplier disease phytoplasma;
— 
0,2 % în cazul:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb;
— 
0,5 % în cazul:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
— 
1 % în cazul Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse; și
— 
În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.
(iv) 

Cerințe pentru toate virusurile:

s-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

Un eșantion reprezentativ de rădăcini este eșantionat și testat în cazul unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunziș. Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor, altele decât Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și Tomato black ring virus.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; sau
— 
nu se observă simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunzișul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere și toate plantele infectate de pe o rază de cel puțin 5 m au fost marcate, excluse de la extracție și comercializare și distruse după ce plantele neinfectate au fost extrase;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; sau
— 
s-au observat simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy & King pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.
(ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin zece ani între depistările de Phytophthora fragariae C.J. Hickman și următoarea plantare; sau
— 
istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol al sitului de producție se înregistrează;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin un an între depistările de Xanthomonas fragariae Kennedy & King și următoarea plantare;
(iii) 

Cerințe pentru ORNC-uri, altele decât Xanthomonas fragariae Kennedy & King și Phytophthora fragariae C.J. Hickman, și altele decât virusurile:

— 
procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:
— 
0,1 % în cazul Phytonemus pallidus Banks;
— 
0,5 % în cazul:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Strawberry multiplier disease phytoplasma;
— 
1 % în cazul:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Clover phyllody phytoplasma;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;
— 
2 % în cazul:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse; și
— 
În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.
(iv) 

Cerințe pentru toate virusurile

S-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(e)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Un eșantion reprezentativ de rădăcini este eșantionat și testat în cazul unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunziș. Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și Tomato black ring virus.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; sau
— 
nu se observă simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunzișul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere și toate plantele infectate de pe o rază de cel puțin 5 m au fost marcate, excluse de la extracție și comercializare și distruse după ce materialul de înmulțire și plantare fructifer neinfectat a fost extras;
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fragariae Kennedy & King; sau
— 
nu se observă simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy & King pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase; sau
— 
s-au observat simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy & King pe cel mult 5 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.
(ii) 

Cerințe pentru virusuri:

În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.

7.    Juglans regia L.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

(b)    Categoria prebază

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată și testată la un an de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de un an, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare trei ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

Materialul de plantare fructifer certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(e)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

8.    Malus Mill.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

(b)    Categoria prebază

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată după cincisprezece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cincisprezece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei, se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider și Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

(i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;
(ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

În cazul plantelor mamă certificate care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cinci ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

Materialul de plantare fructifer certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(e)    Categoriile bază și certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
(ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(f)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
(ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

9.    Olea europaea L.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

(b)    Categoria prebază

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată și testată la zece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de zece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de treizeci de ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă utilizate pentru producerea de semințe (denumite în continuare „plante mamă semincere”), o parte reprezentativă a plantelor mamă semincere respective este eșantionată astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de patruzeci de ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ONRC-urilor enumerate în anexele I și II. În cazul plantelor mamă, altele decât plantele mamă semincere, o parte reprezentativă a plantelor respective este eșantionată astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de treizeci de ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(e)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

10.    Pistacia vera L.

Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley

(a)    Categoria prebază

Inspecție vizuală

Se efectuează inspecții vizuale de două ori pe an în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. și Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley). Se efectuează inspecții vizuale o dată pe an pentru toate ORNC-urile enumerate în anexele I și II, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. și Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie .

Eșantionare și testare

Materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază de Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., și Prunus dulcis (Miller) Webb provine din plante mamă, care au fost testate în cursul perioadei anterioare de vegetație și care au fost declarate indemne de Plum pox virus.

Portaltoaiele prebază de Prunus cerasifera Ehrh. și Prunus domestica L. provin din plante mamă, care au fost testate în cursul perioadei anterioare de vegetație și care au fost declarate indemne de Plum pox virus. Portaltoaiele prebază de Prunus cerasifera Ehrh. și de Prunus domestica L. provin de la plantele mamă, care au fost testate în cadrul celor cinci perioade anterioare de vegetație și care au fost declarate indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată și testată la un an de la acceptarea ei ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de un an, în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus. În cazul Prunus persica, fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată la un an după acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și testată în ceea ce privește prezența Peach latent mosaic viroid. Fiecare pom plantat în mod intenționat pentru polenizare și, după caz, principalii pomi polenizatori din mediu sunt eșantionați și testați în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus.

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată la cinci ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cinci ani, și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider și a Plum pox virus. Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la zece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de zece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor, astfel cum sunt enumerate în anexa II, altele decât Prune dwarf virus, Plum pox virus și Prunus necrotic ringspot virus, care afectează specia, precum și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I. O parte reprezentativă a plantelor mamă prebază este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul în care, printr-o derogare, se permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei, se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. și Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie :

(i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție este izolat de alte plante-gazdă. Distanța de izolare a sitului de producție depinde de circumstanțele regionale, de tipul de material de înmulțire, de prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider în zona în cauză, precum și de riscurile relevante, astfel cum sunt stabilite de autoritățile competente pe baza inspecției;
(ii) 

Plum pox virus

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau
— 
nu se observă simptome de Plum pox virus pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție este izolat de alte plante-gazdă. Distanța de izolare a sitului de producție depinde de circumstanțele regionale, de tipul de material de înmulțire, de prezența Plum pox virus în zona în cauză, precum și de riscurile relevante, astfel cum sunt stabilite de autoritățile competente pe baza inspecției;
(iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; sau
— 
nu se observă simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;
(iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; sau
— 
nu se observă simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(b)    Categoriile bază, certificată și CAC

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

(i) 

Plantele mamă care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată la fiecare trei ani și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și Plum pox virus. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată la fiecare zece ani și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii) 

Plante mamă care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază, altele decât cele destinate producției de portaltoaie, este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus, astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de zece ani.

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază destinate producției de portaltoaie este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus și declarată indemnă de ORNC-ul respectiv. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază de Prunus domestica L., destinată producției de portaltoaie, trebuie eșantionată și testată în cursul celor cinci perioade anterioare de vegetație, în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider și trebuie să fie declarată indemnă de ORNC-ul respectiv.

O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare zece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și Plum pox virus, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

— 
Plante mamă înflorite
O parte reprezentativă a plantelor mamă bază înflorite este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.
În cazul Prunus persica (L.) Batsch, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază înflorite este eșantionată o dată pe an și testată în ceea ce privește prezența Peach latent mosaic viroid, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. O parte reprezentativă a pomilor plantați în mod intenționat pentru polenizare și, după caz, a principalilor pomi polenizatori din mediu este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.
— 
Plante mamă neînflorite
O parte reprezentativă a plantelor mamă bază neînflorite care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

(i) 

Plante mamă care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor

O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată la fiecare cinci ani și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și a Plum pox virus, astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de cincisprezece ani. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată la fiecare cincisprezece ani și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii) 

Plante mamă care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor

O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată la fiecare trei ani și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus, astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de cincisprezece ani.

O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate destinate producției de portaltoaie este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus și declarată indemnă de ORNC-ul respectiv. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate de Prunus cerasifera Ehrh. și de Prunus domestica L., destinată producției de portaltoaie, a fost eșantionată și testată în cursul celor cinci perioade anterioare de vegetație în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider și a fost declarată indemnă de ORNC-ul respectiv.

O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și Plum pox virus, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

— 
Plante mamă înflorite
O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate înflorite este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. În cazul Prunus persica (L.) Batsch, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate înflorite este eșantionată o dată pe an și testată în ceea ce privește prezența Peach latent mosaic viroid, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. O parte reprezentativă a pomilor plantați în mod intenționat pentru polenizare și, după caz, a principalilor pomi polenizatori din mediu este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.
— 
Plante mamă neînflorite
O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate neînflorite, care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, este eșantionată la fiecare trei ani și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus și Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.

(e)    Categoriile bază și certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care au fost depistate plante simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;
(ii) 

Plum pox virus

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau
— 
nu se observă simptome de Plum pox virus pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Plum pox virus pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care au fost depistate plante simptomatice a fost testat și declarat indemn de Plum pox virus;
(iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; sau
— 
nu se observă simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;
(iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; sau
— 
nu se observă simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(f)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC provine dintr-o sursă identificată de material, din care o parte reprezentativă a fost eșantionată și testată în cursul celor trei perioade anterioare de vegetație și a fost declarată indemnă de Plum pox virus.

Portaltoaiele CAC de Prunus cerasifera Ehrh. și de Prunus domestica L. provin dintr-o sursă identificată de material, din care o parte reprezentativă a fost eșantionată și testată în ultimii 5 ani și a fost declarată indemnă de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider și Plum pox virus.

O parte reprezentativă a materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

O parte reprezentativă a materialului de plantare fructifer CAC care nu prezintă niciun simptom de Plum pox virus la inspecția vizuală este eșantionată și testată pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența ORNC-ului respectiv, precum și în cazul prezenței unor plante simptomatice în imediata vecinătate.

Ca urmare a detectării, în urma unei inspecții vizuale, de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție care prezintă simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, o parte reprezentativă a restului de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din categoria CAC din loturile în care s-a găsit material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider și Plum pox virus, enumerate în anexele I și II.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; sau
— 
s-au observat simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie și Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;
(ii) 

Plum pox virus

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau
— 
nu se observă simptome de Plum pox virus pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Plum pox virus pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Plum pox virus;
(iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; sau
— 
nu se observă simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;
(iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; sau
— 
nu se observă simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

12.    Pyrus L.

(a)    Toate categoriile

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

(b)    Categoria prebază

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată după cincisprezece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cincisprezece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei, se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider și Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. :

(i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;
(ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(c)    Categoria bază

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(d)    Categoria certificată

Eșantionare și testare

În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cinci ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

Materialul de plantare fructifer din categoria certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(e)    Categoriile bază și certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ;
(ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(f)    Categoria CAC

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; sau
— 
nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau
— 
s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;
(ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau
— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

13.    Ribes L.

(a)    Categoria prebază

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la patru ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de patru ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(b)    Categoriile bază, certificată și CAC

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(c)    Categoria bază

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

Procentul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nu depășește 0,05 %, iar materialul de înmulțire și plantare respectiv, precum și plantele-gazdă din vecinătate au fost eliminate și distruse.

(d)    Categoria certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

Procentul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nu depășește 0,5 %, iar materialul de înmulțire și plantare respectiv, precum și plantele-gazdă din vecinătate au fost eliminate și distruse.

14.    Rubus L.

(a)    Categoria prebază

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la doi ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de doi ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(b)    Categoria bază

Inspecție vizuală

În cazul în care materialul de înmulțire și plantare fructifer este cultivat în câmp sau în ghivece, inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.

Pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer produs prin micropropagare și care este întreținut pentru o perioadă mai scurtă de trei luni, este necesară o singură inspecție vizuală în cursul acestei perioade.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus sau de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.

(ii) 

Cerințe aplicabile în cazul ORNC-urilor, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus:

Procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:

— 
0,1 % în cazul:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse; și
(iii) 

Cerințe pentru toate virusurile:

S-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 0,25 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(c)    Categoria certificată

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus sau de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat;

(ii) 

Cerințe aplicabile în cazul ORNC-urilor, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus:

procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:

— 
0,5 % în cazul Resseliella theobaldi Barnes;
— 
1 % în cazul:
Agrobacterium spp. Conn.;
Rhodococcus fascians Tilford; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse;
(iii) 

Cerințe pentru toate virusurile

S-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 0,5 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

(d)    Categoria CAC

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus sau de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.

15.    Vaccinium L.

(a)    Categoria prebază

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.

Eșantionare și testare

Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la cinci ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cinci ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.

(b)    Categoria bază

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
nu se observă simptome de Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație.
(ii) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Diaporthe vaccinii Shear; sau
— 
nu se observă simptome de Diaporthe vaccinii Shear în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație;
(iii) 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin și Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck

— 
procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:
— 
0,1 % în cazul Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck;
— 
0,5 % în cazul Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse.

(c)    Categoriile certificată și CAC

Inspecție vizuală

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.

Eșantionare și testare

Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.

(d)    Categoria certificată

Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona

(i) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Diaporthe vaccinii Shear; sau
— 
nu se observă simptome de Diaporthe vaccinii Shear în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație.
(ii) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin și Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck

— 
procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:
— 
0,5 % în cazul:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;
Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck;
— 
1 % în cazul Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse.

▼B
ANEXA V

Numărul maxim admis de generații cultivate în câmp unde nu există condiții de protecție contra insectelor și durata de viață maximă permisă pentru plantele mamă bază pe genuri sau specii, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (1)

Castanea sativa Mill.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

În cazul în care o plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații.

Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.

Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum o generație.

În cazul în care o plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații.

Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.

Corylus avellana L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

În cazul în care o plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații.

Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.

Ficus carica L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

Fragaria L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum cinci generații.

Juglans regia L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

Olea europaea L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum o generație.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica și P. salicina

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

În cazul în care o plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații.

Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.

Prunus avium și P. cerasus

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.

În cazul în care o plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații.

Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.

Ribes L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Plantele mamă sunt menținute ca plante mamă pentru o perioadă de maximum șase ani.

Rubus L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. Plantele mamă din fiecare generație sunt menținute ca plante mamă pentru o perioadă de maximum patru ani.

Vaccinium L.

Categoria bază

O plantă mamă bază în sensul articolului 15 alineatul (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.( 1 ) Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor (a se vedea pagina 16 din prezentul Jurnal Oficial).

( 2 ) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei din 29 mai 2017 de autorizare temporară a anumitor state membre să certifice materialul prebază de la anumite specii de plante fructifere produse în câmp fără protecție contra insectelor și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/167 (JO L 140, 31.5.2017, p. 7-14).