02014D0541 — RO — 02.08.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA NR. 541/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială

(JO L 158 27.5.2014, p. 227)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018

  L 193

1

30.7.2018
▼B

DECIZIA NR. 541/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 aprilie 2014

de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațialăArticolul 1

Instituirea cadrului

Prezenta decizie instituie un cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (SST).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. „obiect spațial” înseamnă orice obiect artificial în spațiul cosmic;

2. „vehicul spațial” înseamnă orice obiect spațial artificial care deservește un scop specific, inclusiv sateliții artificiali activi și treptele superioare ale lansatoarelor;

3. „deșeuri spațiale” înseamnă orice obiect spațial, inclusiv nave spațiale sau fragmente și elemente ale acestora care se află pe orbita Pământului sau care reintră în atmosfera terestră, care nu mai funcționează sau care nu mai servesc niciunui scop specific, inclusiv părți de rachete sau sateliți artificiali, sau sateliți artificiali inactivi;

4. „senzor SST” înseamnă un dispozitiv sau o combinație de dispozitive, cum ar fi radare sau telescoape terestre sau spațiale, care este capabil să măsoare parametri fizici referitori la obiecte spațiale, cum ar fi dimensiunea, amplasarea și viteza;

5. „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor spațiale înregistrați de senzorii SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observarea senzorilor SST;

6. „informații SST” înseamnă datele SST prelucrate care sunt imediat exploatabile de către beneficiar.

Articolul 3

Obiectivele cadrului de sprijin pentru SST

(1)  Obiectivul general al cadrului de sprijin pentru SST este de a contribui la asigurarea disponibilității pe termen lung a infrastructurii spațiale europene și naționale, a facilităților și a serviciilor care sunt esențiale pentru siguranța și securitatea economiilor, societăților și cetățenilor din Europa.

(2)  Obiectivele specifice ale cadrului de sprijin pentru SST sunt:

(a) evaluarea și reducerea riscurilor de coliziune legate de operațiile pe orbită ale navelor spațiale europene și permiterea operatorilor de nave spațiale să planifice și să aplice în mod mai eficient măsuri de atenuare;

(b) reducerea riscurilor legate de lansarea vehiculelor spațiale europene;

(c) supravegherea reintrării necontrolate a navelor spațiale sau a deșeurilor spațiale în atmosfera terestră și trimiterea unor alerte timpurii mai precise și mai eficiente, cu scopul de a reduce riscurile potențiale pentru siguranța cetățenilor Uniunii și pentru a atenua potențialele prejudicii aduse infrastructurii terestre;

(d) prevenirea proliferării deșeurilor spațiale.

Articolul 4

Acțiunile cadrului de sprijin pentru SST

(1)  În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3, cadrul de sprijin pentru SST sprijină următoarele acțiuni menite să stabilească o capacitate SST la nivel european, cu un nivel corespunzător de autonomie europeană:

(a) instituirea și exploatarea unei funcții de senzor constând dintr-o rețea de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre, inclusiv senzorii naționali dezvoltați prin intermediul ESA, pentru a supraveghea și a urmări obiecte spațiale, precum și pentru a produce o bază de date referitoare la acestea;

(b) instituirea și exploatarea unei funcții de prelucrare pentru a prelucra și analiza datele SST la nivel național în scopul de a produce informații și servicii SST pentru transmiterea către funcția de furnizare de servicii SST;

(c) înființarea unei funcții de furnizare de servicii SST, astfel cum este definită la articolul 5 alineatul (1), către entitățile menționate la articolul 5 alineatul (2).

(2)  Cadrul de sprijin pentru SST nu include dezvoltarea unor noi senzori SST.

▼M1

(3)  Programele de finanțare instituite prin Regulamentele (UE) nr. 377/2014 și (UE) nr. 1285/2013 și prin Decizia 2013/743/UE pot contribui la finanțarea acțiunilor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, în limitele programelor respective și în conformitate cu scopurile și obiectivele lor. Aceste contribuții se cheltuiesc în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 377/2014. Comisia evaluează înainte de sfârșitul cadrului financiar multianual 2014-2020 noile norme financiare simplificate în temeiul prezentului alineat și contribuția lor la obiectivele cadrului de sprijin pentru SST.

▼B

Articolul 5

Serviciile SST

(1)  Serviciile SST menționate la articolul 4 sunt de natură civilă. Acestea cuprind următoarele servicii:

(a) evaluarea riscurilor de coliziune între nave spațiale sau între nave spațiale și deșeuri spațiale și declanșarea alertelor pentru evitarea coliziunilor în timpul etapelor de lansare; de plasare pe orbită, de funcționare pe orbită și de eliminare în cadrul misiunilor spațiale;

(b) detectarea și caracterizarea fragmentărilor, a defecțiunilor sau a coliziunilor pe orbită;

(c) evaluarea riscurilor referitoare la reintrarea necontrolată a obiectelor spațiale și a deșeurilor spațiale în atmosfera terestră și generarea de informații conexe, inclusiv estimarea momentului și a locului probabil de impact posibil.

(2)  Serviciile SST sunt furnizate:

(a) tuturor statelor membre;

(b) Consiliului;

(c) Comisiei;

(d) SEAE;

(e) proprietarilor și operatorilor publici și privați de vehicule spațiale;

(f) autorităților publice însărcinate cu protecția civilă.

Serviciile SST sunt furnizate în conformitate cu dispozițiile privind utilizarea și schimbul de date și informații SST prevăzute la articolul 9.

(3)  Statele membre participante, Comisia și, dacă este cazul, SATCEN, nu pot fi considerate responsabile pentru:

(a) prejudiciile care rezultă din lipsa sau din întreruperea furnizării de servicii SST;

(b) orice întârziere în furnizarea de servicii SST;

(c) orice inexactitate a informațiilor furnizate prin intermediul serviciilor SST; sau

(d) orice acțiune întreprinsă ca răspuns la furnizarea de servicii SST.

Articolul 6

Rolul Comisiei

(1)  Comisia:

(a) gestionează cadrul de sprijin pentru SST și asigură punerea sa în aplicare;

(b) adoptă măsurile necesare pentru identificarea, controlul, atenuarea și monitorizarea riscurilor aferente cadrului de sprijin pentru SST;

(c) asigură actualizarea cerințelor utilizatorilor SST, după caz;

(d) definește orientările generale ale guvernanței cadrului de sprijin pentru SST, în special cu scopul de a facilita înființarea și funcționarea consorțiului menționat la articolul 7 alineatul (3);

(e) facilitează cea mai largă participare posibilă a statelor membre, ori de câte ori este cazul, în conformitate cu articolul 7.

(2)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind stabilirea unui plan de coordonare și a unor măsuri tehnice relevante pentru activitățile cadrului de sprijin pentru SST. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

(3)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, în timp util, toate informațiile relevante cu privire la punerea în aplicare a cadrului de sprijin pentru SST, în special cu scopul de a oferi transparență și claritate în ceea ce privește:

(a) eforturile orientative și diferitele surse de finanțare ale Uniunii;

(b) participarea la cadrul de sprijin pentru SST și la acțiunile sprijinite de acesta;

(c) evoluția creării de rețele pentru activele SST ale statelor membre și a furnizării de servicii SST;

(d) schimbul și utilizarea de informații SST.

Articolul 7

Participarea statelor membre

(1)  Un stat membru care dorește să participe la punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 4 înaintează o cerere Comisiei, demonstrând conformitatea cu următoarele criterii:

(a) dreptul de proprietate sau accesul la:

(i) senzori SST adecvați disponibili sau în curs de dezvoltare și la resursele tehnice și umane pentru a-i exploata; sau

(ii) capacități adecvate de analiză operațională și de prelucrare a datelor destinate SST în mod specific;

(b) stabilirea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 4, inclusiv a modalităților de cooperare cu alte state membre.

(2)  Comisia adoptă actele de punere în aplicare în ceea ce privește procedurile de depunere a cererilor și conformarea statelor membre la criteriile prevăzute la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

(3)  Toate statele membre care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (1) desemnează o entitate națională care să le reprezinte. Entitățile naționale desemnate constituie un consorțiu și încheie acordul menționat la articolul 10.

(4)  Comisia publică și actualizează lista statelor membre participante pe site-ul său internet.

(5)  Responsabilitatea pentru exploatarea senzorilor, prelucrarea datelor și punerea în aplicare a politicii privind datele revine statelor membre participante. Activele statelor membre participante rămân sub control național deplin.

Articolul 8

Rolul Centrului Satelitar al Uniunii Europene

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SATCEN) poate coopera cu consorțiul instituit în temeiul articolului 7 alineatul (3). În acest caz, acesta încheie acordurile de punere în aplicare necesare cu statele membre participante.

Articolul 9

Date SST și informații SST

Utilizarea și schimbul de informații SST comunicate de consorțiu și utilizarea datelor SST în contextul cadrului de sprijin pentru SST în scopul punerii în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 4 fac obiectul următoarelor norme:

(a) se împiedică divulgarea neautorizată a datelor și a informațiilor, permițând, în același timp, exploatarea eficientă și maximizarea utilizării informațiilor obținute;

(b) se asigură securitatea datelor SST;

(c) informațiile și serviciile SST sunt puse la dispoziția beneficiarilor de servicii SST definiți la articolul 5 alineatul (2) pe baza principiului necesității de a cunoaște, în conformitate cu instrucțiunile și normele de securitate ale entității de origine a informațiilor și a proprietarului obiectului spațial în cauză.

Articolul 10

Coordonarea activităților operaționale

Entitățile naționale desemnate care constituie consorțiul prevăzut la articolul 7 alineatul (3) încheie un acord de stabilire a normelor și mecanismelor pentru cooperarea lor în cadrul punerii în aplicare a acțiunilor prevăzute la articolul 4. În special, respectivul acord include dispoziții referitoare la:

(a) utilizarea și schimbul de date și de informații SST, ținând seama de recomandările documentului aprobat intitulat „Măsurile privind datele referitoare la cunoașterea situației spațiale — recomandări vizând aspectele de securitate”;

(b) stabilirea unei structuri de gestionare a riscurilor pentru a asigura punerea în aplicare a dispozițiilor cu privire la utilizarea și schimbul securizat de date și informații SST;

(c) cooperarea cu SATCEN, în vederea punerii în aplicare a acțiunii prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c).

Articolul 11

Monitorizare și evaluare

(1)  Comisia supraveghează punerea în aplicare a cadrului de sprijin pentru SST.

(2)  Până la 1 iulie 2018, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a cadrului de sprijin pentru SST privind realizarea obiectivelor prezentei decizii, atât din perspectiva rezultatelor, cât și din perspectiva impactului, privind eficacitatea utilizării resurselor și privind valoarea adăugată europeană.

Acest raport poate fi însoțit de propuneri de modificare, după caz, inclusiv posibilitatea conceperii unui act de bază în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 pentru SST.

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Prezenta decizie se adresează statelor membre.