2014D0386 — RO — 30.07.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

▼M1

DECIZIA 2014/386/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului

▼B

(JO L 183, 24.6.2014, p.70)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA 2014/507/PESC A CONSILIULUI din 30 iulie 2014

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

DECIZIA 2014/386/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2014

privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului

▼BCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 6 martie 2014, șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii au condamnat cu fermitate încălcarea neprovocată a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă.

(2)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC ( 1 ) privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

(3)

În cadrul reuniunii sale din 20-21 martie 2014, Consiliul European a condamnat cu fermitate anexarea ilegală la Federația Rusă a Republicii Autonome Crimeea („Crimeea”) și a orașului Sevastopol („Sevastopol”), subliniind faptul că nu va recunoaște această anexare. Consiliul European a considerat că ar trebui propuse, în vederea unei puneri în aplicare rapide, anumite restricții de ordin economic, comercial și financiar privind Crimeea.

(4)

La 27 martie 2014, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 68/262 privind integritatea teritorială a Ucrainei, afirmând angajamentul său față de suveranitatea, independența politică, unitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, subliniind faptul că referendumul desfășurat la 16 martie în Crimeea nu este valabil și solicitând tuturor statelor să nu recunoască nicio modificare adusă statutului Crimeei și Sevastopolului.

(5)

În aceste condiții, Consiliul consideră că importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol ar trebui să fie interzis, cu excepția mărfurilor originare din Crimeea sau Sevastopol pentru care Guvernul Ucrainei a acordat un certificat de origine.

(6)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezenta decizie, aceasta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării.

(7)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

(1)  Se interzice importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau din Sevastopol.

(2)  Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, precum și de servicii de asigurare și reasigurare în legătură cu importul mărfurilor originare din Crimeea sau Sevastopol.

Articolul 2

Interdicțiile prevăzute la articolul 1 nu se aplică mărfurilor originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziție în vederea examinării, au fost controlate de către autoritățile ucrainene și care au primit un certificat de origine din partea Guvernului Ucrainei.

Articolul 3

Interdicțiile prevăzute la articolul 1 nu aduc atingere executării, până la 26 septembrie 2014, a contractelor încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea unor astfel de contracte, care urmează a fi încheiate și executate până la 26 septembrie 2014 cel târziu.

Articolul 4

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au ca obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolul 1.

▼M1

Articolul 4a

(1)  Se interzice vânzarea, furnizarea sau transferul de echipamente-cheie și tehnologii-cheie pentru crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de proiecte de infrastructură în sectoarele din Crimeea și Sevastopol enumerate în continuare, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a) transporturi;

(b) telecomunicații;

(c) energie.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)  Se interzice furnizarea către întreprinderi din Crimeea și Sevastopol care sunt implicate în crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele menționate la alineatul (1) în Crimeea și Sevastopol, a următoarelor:

(a) asistență tehnică sau instruire tehnică și alte servicii legate de echipamente-cheie și de tehnologii-cheie, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu alineatul (1);

(b) finanțare sau asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente-cheie și tehnologii-cheie, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu alineatul (1), sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de instruire tehnică aferentă.

(3)  Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 4b

(1)  Se interzice vânzarea, furnizarea sau transferul de echipamente-cheie și tehnologii-cheie pentru exploatarea următoarelor resurse naturale în Crimeea și Sevastopol, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre ori cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a) țiței;

(b) gaze;

(c) minerale.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)  Se interzice furnizarea către întreprinderi care sunt implicate în exploatarea resurselor naturale menționate la alineatul (1) în Crimeea și Sevastopol, de:

(a) asistență tehnică sau instruire tehnică și alte servicii legate de echipamente-cheie și de tehnologii-cheie, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu alineatul (1);

(b) finanțare sau asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente-cheie și tehnologii-cheie, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu alineatul (1), sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de instruire tehnică aferentă.

(3)  Se interzice participarea în cunoștință de cauză sau deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 4c

Interdicțiile prevăzute la articolele 4a și 4b nu aduc atingere executării, până la 28 octombrie 2014, a contractelor încheiate înainte de 30 iulie 2014 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea acestora, care urmează a fi încheiate și executate până la 28 octombrie 2014 cel târziu.

Articolul 4d

Se interzic următoarele:

(a) acordarea de împrumuturi sau credite legate direct de crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele menționate la articolul 4a;

(b) achiziționarea sau extinderea unei participații în întreprinderile stabilite în Crimeea și Sevastopol care sunt implicate în crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele menționate la articolul 4a, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(c) înființarea oricărei întreprinderi comune legate de crearea, achiziționarea sau dezvoltarea de infrastructură în sectoarele menționate la articolul 4a.

Articolul 4e

Se interzic următoarele:

(a) acordarea de împrumuturi sau credite legate direct de exploatarea resurselor naturale menționate la articolul 4b în Crimeea și Sevastopol;

(b) achiziționarea sau extinderea unei participații în întreprinderile stabilite în Crimeea și Sevastopol care sunt implicate în exploatarea resurselor naturale menționate la articolul 4b în Crimeea și Sevastopol, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(c) înființarea oricărei întreprinderi comune legate de exploatarea resurselor naturale menționate la articolul 4b în Crimeea și Sevastopol.

Articolul 4f

Interdicțiile prevăzute la articolele 4d și 4e:

(a) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate înainte de 30 iulie 2014;

(b) nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat înainte de 30 iulie 2014.

Articolul 4g

Interdicțiile de la articolele 4b și 4e nu aduc atingere tranzacțiilor referitoare la menținerea infrastructurii existente în vederea asigurării siguranței acesteia.

▼B

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 23 iunie 2015.

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Prezenta decizie se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite. ►M1  Articolele 4a-4g se reexaminează cel târziu la 31 decembrie 2014. ◄( 1 ) JO L 78, 17.3.2014, p. 16.