2013R1368 — RO — 20.12.2013 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1368/2013 AL CONSILIULUI

din 13 decembrie 2013

privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010

(JO L 346, 20.12.2013, p.1)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 008, 11.1.2014, p. 31  (1368/2013)
▼B

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1368/2013 AL CONSILIULUI

din 13 decembrie 2013

privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Bulgaria și Slovacia, și de abrogare a Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European ( 1 ),

întrucât:

(1)

În conformitate cu din protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și României în Uniunea Europeană ( 2 ), Bulgaria s-a angajat să închidă unitățile 1 și 2 de la centrala nucleară Kozlodui până la 31 decembrie 2002 și, respectiv, unitățile 3 și 4 până la 31 decembrie 2006, precum și să dezafecteze unitățile respective în consecință. În conformitate cu obligațiile sale, Bulgaria a închis toate unitățile în cauză în termenele corespunzătoare.

(2)

În conformitate cu Protocolul nr. 9 privind unitățile 1 și 2 de la centrala nucleară Bohunice V1 din Slovacia ( 3 ), atașat la Actul de aderare din 2003, Slovacia s-a angajat să închidă unitatea 1 de la centrala nucleară Bohunice V1 până la 31 decembrie 2006 și, respectiv, unitatea 2 până la 31 decembrie 2008, precum și să dezafecteze unitățile respective în consecință. În conformitate cu obligațiile sale, Slovacia a închis toate unitățile în cauză în termenele corespunzătoare.

(3)

În conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul tratatelor de aderare și cu asistența Uniunii, Bulgaria și Slovacia au închis centralele nucleare Kozlodui și Bohunice V1 și au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezafectarea acestora. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a continua progresul operațiunilor de decontaminare, demontare și gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și pentru a implementa procesul constant vizând stadiul final al dezafectării, în conformitate cu planurile de dezafectare respective, asigurând, în același timp, aplicarea celor mai înalte standarde de securitate. Pe baza estimărilor disponibile, finalizarea lucrărilor de dezafectare va necesita resurse financiare suplimentare considerabile.

(4)

Închiderea prematură și dezafectarea în consecință a centralei Bohunice V1, care are două reactoare tip WWER 440 V 230 cu capacitatea totală de 880 MW au creat pentru Slovacia, pe lângă implicațiile sociale și energetice, o sarcină financiară semnificativă, reprezentată atât de costurile directe, cât și de cele indirecte.

(5)

Închiderea prematură și dezafectarea în consecință a patru unități de tip WWER 440 V 230 de la centrala nucleară Kozlodui, cu o capacitate totală de 1 760 MW, au creat o sarcină importantă și pe termen lung pentru cetățenii Bulgariei în ceea ce privește implicațiile de ordin energetic, economic, ecologic și social.

(6)

Uniunea s-a angajat să sprijine Bulgaria și Slovacia pentru a face față sarcinii financiare excepționale pe care o impune procesul de dezafectare. Încă din perioada de preaderare, Bulgaria și Slovacia au primit un sprijin financiar substanțial din partea Uniunii, în special prin intermediul programelor Kozlodui și Bohunice stabilite pentru perioada 2007 – 2013. Sprijinul financiar din partea Uniunii în temeiul acestor programe se încheie în 2013.

(7)

Ca urmare a solicitării de fonduri suplimentare de către Bulgaria, Lituania și Slovacia, în propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020: „Un buget pentru Europa 2020”, a fost prevăzut, un cuantum de 700 de milioane EUR de la bugetul general al Uniunii pentru securitate nucleară și dezafectare. ►C1  Din această sumă, se prevede utilizarea a 860 de milioane EUR la prețurile din 2011, care reprezintă aproximativ 969 de milioane EUR la prețurile curente, ◄ pentru un nou program de sprijin suplimentar pentru dezafectarea unităților 1 și 2 de la centrala nucleară Bohunice V1 și a unităților 1 și2 de la centrala nucleară Ignalina în perioada și a unităților 1 – 4 de la centrala nucleară Kozlodui în perioada 2014 - 2020.

(8)

Valoarea creditelor alocate programelor Kozlodui și Bohunice, precum și perioada de programare și distribuire a fondurilor între programele Kozlodui, Bohunice și Ignalina pot fi revizuite pe baza rezultatelor raportului de la jumătatea perioadei și ale raportului final de evaluare.

(9)

Sprijinul reglementat prin prezentul regulament ar trebui să asigure continuarea fără întreruperi a dezafectării și să se concentreze asupra măsurilor necesare pentru implementarea procesului constant vizând stadiul final al dezafectării, asigurând în același timp aplicarea celor mai înalte standarde de securitate, deoarece astfel de măsuri aduc cea mai mare valoare adăugată la nivelul Uniunii, în vreme ce responsabilitatea finală din punctul de vedere al securității nucleare aparține statului membru în cauză. Prezentul regulament nu aduce atingere rezultatului vreunor viitoare proceduri privind ajutoarele de stat, care ar putea fi inițiate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(10)

Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre în cauză, care decurg din tratatele de aderare și, în special, din protocoalele menționate la considerentele (1) și (2).

(11)

Dezafectarea centralelor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se realizeze prin recurgerea la cele mai bune cunoștințe tehnice disponibile și cu respectarea naturii și a specificațiilor tehnologice ale unităților care urmează a fi închise, pentru a se asigura cea mai mare eficiență posibilă, ținând seama în acest fel de cele mai bune practici la nivel internațional.

(12)

Activitățile care fac obiectul prezentului regulament și operațiunile pentru care acestea asigură sprijin ar trebui să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile. Dezafectarea centralelor nucleare care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie efectuată în conformitate cu legislația din domeniile securității nucleare, și anume Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului ( 4 ), gestionării deșeurilor, și anume Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului ( 5 ) și mediului, în special Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 6 ) și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 7 ).

(13)

Activitățile care fac obiectul prezentului regulament, precum și operațiunile pe care le sprijină ar trebui să se bazeze pe un plan de dezafectare actualizat, care să vizeze activitățile de dezafectare, calendarul aferent acestora, costurile și resursele umane necesare. Costurile ar trebui stabilite în funcție de standardele recunoscute la nivel internațional pentru estimarea costurilor de dezafectare, cum ar fi, de exemplu, Structura internațională pentru stabilirea costurilor de dezafectare publicată în comun de Agenția pentru Energie Nucleară, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Comisia Europeană.

(14)

Comisia ar trebui să asigure un control eficace al evoluției procesului de dezafectare, pentru a asigura la nivelul Uniunii cea mai mare valoare adăugată pentru finanțarea alocată în cadrul prezentului regulament, cu toate că responsabilitatea finală pentru dezafectare revine statelor membre în cauză. Acesta include măsurarea efectivă a performanțelor și evaluarea măsurilor corective pe parcursul programului.

(15)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe tot parcursul ciclului de cheltuieli, incluzând prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, aplicarea de sancțiuni.

(16)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la resursele financiare adecvate pentru continuarea dezafectării în condiții de securitate, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate.

(17)

Este posibil ca anumite măsuri din cadrul programelor Kozlodui și Bohunice să necesite un nivel înalt de finanțare din partea Uniunii, care, în cazuri excepționale și bine fundamentate, poate ajunge să egaleze contravaloarea integrală a finanțării. Cu toate acesta, ar trebui făcute toate eforturile pentru a continua practica cofinanțării instituită în temeiul asistenței pentru preaderare și al asistenței furnizate în perioada 2007 - 2013 pentru eforturile de dezafectare depuse de Bulgaria și Slovacia, precum și pentru a atrage cofinanțarea din alte surse, după caz.

(18)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește adoptarea programelor anuale de lucru și a procedurilor detaliate de punere în aplicare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 ).

(19)

Regulamentul (Euratom) nr. 549/2007 al Consiliului ( 9 ) și Regulamentul (Euratom) nr. 647/2010 al Consiliului ( 10 ) ar trebui abrogate.

(20)

A fost luat în considerare Raportul special nr. 16/2011 al Curții de Conturi privind asistența financiară pentru dezafectarea centralelor nucleare din Bulgaria, Lituania și Slovacia, recomandările acestuia și răspunsul Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie un program pentru implementarea sprijinului financiar din partea Uniunii pentru măsurile legate de dezafectarea unităților 1 – 4 ale centralei nucleare de la Kozlodui, din Bulgaria (denumit în continuare „programul”) și a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare Bohunice V1 din Slovacia (denumit în continuare „programul Bohunice” și denumite împreună „programele Kozlodui și Bohunice”).

Articolul 2

Obiective

(1)  Obiectivul general al programelor Kozlodui și Bohunice este de a sprijini statele membre în cauză să implementeze procesul constant vizând stadiul final al dezafectării unităților 1 – 4 ale centralei nucleare de la Kozlodui și a unităților 1 și 2 ale centralei nucleare Bohunice V1, în conformitate cu planurile de dezafectare respective, menținând, în același timp, cel mai înalt nivel de securitate.

(2)  În cadrul perioadelor de finanțare, principalele obiective specifice pentru programele Kozlodui și Bohunice sunt:

(a) în ceea ce privește programul Kozlodui:

(i) efectuarea demontării în sălile turbinelor de la unitățile 1 – 4 și în clădirile auxiliare, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme demontate;

(ii) demontarea componentelor și echipamentelor de mari dimensiuni din clădirile reactoarelor de la unitățile 1 – 4, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme și de echipamente demontate;

(iii) gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în conformitate cu un plan detaliat de gestionare a deșeurilor, care urmează să fie cuantificată în funcție de cantitatea și de tipul de deșeuri condiționate în condiții de securitate;

(b) în ceea ce privește programul Bohunice:

(i) efectuarea demontării în sala turbinelor și în clădirile auxiliare ale reactorului V1, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme demontate;

(ii) demontarea componentelor și echipamentelor de mari dimensiuni din clădirile reactorului V1, care urmează să fie cuantificată în funcție de numărul și de tipul de sisteme și de echipamente demontate;

(iii) gestionarea în condiții de securitate a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, în conformitate cu un plan detaliat de gestionare a deșeurilor, care urmează să fie cuantificată în funcție de cantitatea și de tipul de deșeuri condiționate în condiții de securitate.

(3)  Programele Kozlodui și Bohunice pot include, de asemenea, măsuri de menținere a unui înalt nivel de securitate în unitățile aflate în proces de dezafectare, inclusiv sprijin în ceea ce privește personalul centralei nucleare.

Articolul 3

Buget

▼C1

(1)  Pachetul financiar pentru implementarea programelor Kozlodui și Bohunice în perioada 2014-2020 este de 518 442 000 EUR la prețurile curente. Suma respectivă se distribuie între programele Kozlodui și Bohunice după cum urmează:

(a) 293 032 000 EUR programului Kozlodui pentru perioada 2014-2020;

(b) 225 410 000 EUR programului Bohunice pentru perioada 2014-2020.

▼B

Prezentul regulament nu aduce atingere sub nici o formă angajamentelor financiare în temeiul viitoarelor cadre financiare multianuale.

(2)  Comisia examinează performanța programelor Kozlodui și Bohunice și evaluează progresele înregistrate de acestea în ceea ce privește etapele și termenele-țintă menționate la articolul 7 până la sfârșitul anului 2017, în cadrul evaluării de al jumătatea perioadei prevăzute la articolul 9. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, valoarea creditelor alocate programelor Kozlodui și Bohunice, precum și perioada de programare și distribuția fondurilor între programele Kozlodui și Bohunice și programul Ignalina, astfel cum sunt stabilite de Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 ( 11 ) al Consiliului, pot fi revizuite pentru a ține seama de progresele înregistrate în implementarea programelor și pentru a asigura faptul că programarea și alocarea resurselor se bazează pe nevoile reale de plăți și pe capacitatea de absorbție.

(3)  Alocarea financiară pentru programele Kozlodui și Bohunice poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, necesare pentru gestionarea fiecărui program și pentru îndeplinirea obiectivelor acestora. Pot fi acoperite în special cheltuielile aferente studiilor, reuniunilor de experți, acțiunilor de informare și comunicare, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament, și cheltuielile referitoare la rețelele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, alături de toate celelalte cheltuieli pentru asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programelor Kozlodui și Bohunice.

Alocarea financiară pentru programele Kozlodui și Bohunice poate acoperi, de asemenea, cheltuielile pentru asistența tehnică și administrativă necesare în vederea asigurării tranziției între programele respective și măsurile adoptate în temeiul Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și nr. 647/2010 ale Consiliului.

Articolul 4

Condiționalități ex ante

(1)  Până la 1 ianuarie 2014, Bulgaria și Slovacia iau măsurile corespunzătoare pentru a îndeplini următoarele condiționalități ex ante:

(a) respectarea acquis-ului Tratatului Euratom în domeniul securității nucleare, în special în ceea ce privește transpunerea în legislația națională a Directivelor 2009/71/Euratom și 2011/70/Euratom;

(b) stabilirea, într-un cadru național, a unui plan de finanțare care să identifice costurile integrale și sursele de finanțare avute în vedere, necesare pentru finalizarea dezafectării reactoarelor nucleare în condiții de securitate, inclusiv gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în conformitate cu prezentul regulament;

(c) transmiterea către Comisie a unui plan de dezafectare revizuit și detaliat, defalcat pe detalierea nivelului activităților de dezafectare, inclusiv a calendarului și structurii aferentă a costurilor, pe baza unui standard recunoscut la nivel internațional pentru estimarea costurilor de dezafectare.

(2)  Bulgaria și Slovacia furnizează Comisiei informațiile necesare cu privire la îndeplinirea condiționalităților ex ante menționate mai sus, cel târziu până la data angajamentului bugetar din 2014.

(3)  Comisia evaluează informațiile menționate la alineatul (2) cu ocazia pregătirii programului anual de lucru pentru 2014, menționat la articolul 6 alineatul (1). În cazul în care un aviz motivat al Comisiei constată în temeiul articolului 258 din TFUE că s-a produs o încălcare cu privire la condiționalitatea ex ante prevăzută la alineatul (1) litera (a) sau că condiționalitățile prevăzute la alineatul (1) litera (b) sau (c) nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător, decizia de suspendare integrală sau parțială a asistenței financiare din partea Uniunii se ia în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). O astfel de decizie se repercutează asupra adoptării programului anual de lucru din 2014. Contravaloarea asistenței suspendate se definește conform criteriilor prevăzute în actele de punere în aplicare menționate la articolul 7.

Articolul 5

Modalități de implementare

(1)  Programele Kozlodui și Bohunice se implementează printr-una sau mai multe dintre modalitățile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ), în special prin granturi și achiziții publice.

(2)  Comisia poate încredința implementarea asistenței financiare din partea Uniunii în cadrul acestui programelor Kozlodui și Bohunice organismelor prevăzute la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012.

Articolul 6

Programele anuale de lucru

(1)  La începutul fiecărui an, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, un program anual de lucru comun pentru programele Kozlodui și Bohunice, precizând, pentru fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate, indicatorii de performanță aferenți și calendarul pentru utilizarea fondurilor în cadrul fiecărui angajament financiar anual, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(2)  La sfârșitul fiecărui an, Comisia întocmește un raport privind progresele înregistrate în activitatea desfășurată în anii precedenți. Acest raport privind progresele înregistrate se transmite Parlamentului European și Consiliului și reprezintă baza pe care se adoptă următorul program anual de lucru comun.

Articolul 7

Proceduri detaliate de implementare

Până la 31 decembrie 2014, Comisia adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare procedurile detaliate de implementare pentru programele Kozlodui și Bohunice pe întreaga durată a acestora, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2). Actele de punere în aplicare respective definesc în detaliu, obiectivele, rezultatele preconizate, etapele, termenele-țintă, precum și indicatorii de performanță aferenți pentru programele respective. Acestea conțin de asemenea planurile de dezafectare revizuite și detaliate, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c), care servesc ca bază pentru monitorizarea progreselor și a obținerii la timp a rezultatelor preconizate.

Articolul 8

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)  Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura, la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este cazul, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

(2)  Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competența de a audita, pe baza documentelor și la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura verificări și inspecții la fața locului în cazul operatorilor economici vizați direct sau indirect de finanțări din partea Uniunii, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr.883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 13 ) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ( 14 ), pentru a determina dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu un acord sau cu o decizie de grant, sau cu un contract privind o finanțare din partea Uniunii.

(3)  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, acordurile și deciziile de grant și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze auditurile, controalele și inspecțiile la fața locului menționate în alineatele respective, în conformitate cu competențele specifice.

Articolul 9

Evaluarea de la jumătatea perioadei

(1)  Până la 31 decembrie 2017, Comisia elaborează în strânsă cooperare cu statele membre un raport de evaluare la jumătatea perioadei privind realizarea obiectivelor tuturor măsurilor referitoare la programele Kozlodui și Bohunice, cu privire la rezultate și la impact, precum și la eficiența utilizării resurselor și la valoarea adăugată la nivelul Uniunii, în vederea adoptării unei decizii de modificare sau de suspendare a măsurilor respective. Evaluarea abordează, de asemenea, domeniile în care se pot aduce modificări obiectivelor specifice și procedurilor de implementare detaliate, descrise la articolul 2 alineatul (2) și, respectiv, la articolul 7.

(2)  Evaluarea intermediară ține seama de progresele realizate în ceea ce privește indicatorii de performanță menționați la articolul 2 alineatul (2).

(3)  Comisia comunică concluziile evaluării menționate la alineatul (1) către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 10

Evaluarea finală

(1)  În strânsă cooperare cu statele membre, Comisia efectuează o evaluare ex-post a eficacității și a eficienței programelor Kozlodui și Bohunice, precum și a eficacității măsurilor finanțate în ceea ce privește impactul, utilizarea resurselor și valoarea adăugată pentru Uniune.

(2)  Evaluarea finală ține seama de progresele realizate în ceea ce privește indicatorii de performanță menționați la articolul 2 alineatul (2).

(3)  Comisia comunică concluziile evaluării menționate la alineatul (1) către Parlamentul European și Consiliu.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, procedura respectivă se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide astfel sau o majoritate simplă de membri ai comitetului solicită acest lucru.

Articolul 12

Dispoziții tranzitorii

Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a proiectelor în cauză până la încheierea acestora, sau a ajutorului financiar acordat de Comisie în temeiul Regulamentelor (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 sau al oricărei alte legislații aplicabile asistenței respective la 31 decembrie 2013, care continuă să se aplice acțiunilor în cauză până la încheierea acestora.

Articolul 13

Abrogare

Regulamentele (Euratom) nr. 549/2007 și (Euratom) nr. 647/2010 se abrogă de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) Avizul din 19 noiembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

( 2 ) JO L 157, 21.5.2005, p. 29.

( 3 ) JO L 236, 23.9.2003, p. 954.

( 4 ) Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

( 5 ) Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive (JO L 199, 2.8.2011, p. 48).

( 6 ) Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 140, 5.6.2009, p. 114).

( 7 ) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

( 8 ) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

( 9 ) Regulamentul (Euratom) nr. 549/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a Protocolului nr. 9 cu privire la unitatea 1 și unitatea 2 ale centralei nucleare Bohunice V1 din Slovacia, anexat la Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană (JO L 131, 23.5.2007, p.1).

( 10 ) Regulamentul (Euratom) nr. 647/2010 al Consiliului din 13 iulie 2010 privind asistența financiară a Uniunii pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria (programul Kozlodui) (JO L 189, 22.7.2010, p. 9).

( 11 ) Regulamentul (Euratom) nr. 1369/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind sprijinul din partea Uniunii acordat programelor de asistență pentru dezafectare nucleară din Lituania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1990/2006 (A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial).

( 12 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

( 13 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

( 14 ) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).