02013R0814 — RO — 09.01.2017 — 001.003


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 814/2013 AL COMISIEI

din 2 august 2013

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 239 6.9.2013, p. 162)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2016/2282 AL COMISIEI  din 30 noiembrie 2016

  L 346

51

20.12.2016


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L , 7.11.2023, p.  1 (nr. 814/2013)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 814/2013 AL COMISIEI

din 2 august 2013

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  
Prezentul regulament stabilește cerințe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor pentru încălzirea apei cu o putere termică nominală ≤ 400 kW și a rezervoarelor de apă caldă cu un volum de depozitare ≤ 2 000 de litri, inclusiv a celor integrate în pachete de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013.
(2)  

Prezentul regulament nu se aplică:

(a) 

instalațiilor pentru încălzirea apei special proiectate pentru a utiliza combustibili gazoși sau lichizi produși preponderent din biomasă;

(b) 

instalațiilor pentru încălzirea apei care utilizează combustibili solizi;

(c) 

instalațiilor pentru încălzirea apei care intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 );

(d) 

instalațiilor de încălzire cu funcție dublă definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei ( 2 );

(e) 

instalațiilor pentru încălzirea apei care nu au cel puțin profilul de sarcină cu cea mai mică energie de referință specificat în tabelul 1 din anexa III;

(f) 

instalațiilor pentru încălzirea apei proiectate numai pentru prepararea băuturilor și/sau mâncărurilor calde;

(g) 

generatoarelor de căldură proiectate pentru instalațiile pentru încălzirea apei și pentru carcase de instalații pentru încălzirea apei menite a fi echipate cu astfel de generatoare de căldură, introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2018 pentru a înlocui generatoare de căldură identice și carcase de instalații pentru încălzirea apei identice. Pe produsul înlocuitor sau pe ambalajul acestuia trebuie să se indice în mod clar instalația pentru încălzirea apei căreia îi este destinat.

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1. 

„instalație pentru încălzirea apei” înseamnă un dispozitiv care

(a) 

este conectat la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

(b) 

generează și transferă căldură pentru a livra apă potabilă sau menajeră caldă la anumite niveluri de temperatură, cantități și debite în anumite intervale de timp; și

(c) 

este echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură;

2. 

„generator de căldură” înseamnă partea unei instalații pentru încălzirea apei care generează căldură prin utilizarea unuia sau mai multora dintre următoarele procese:

(a) 

arderea unor combustibili fosili și/sau a unor combustibili din biomasă;

(b) 

utilizarea efectului Joule în elementele de încălzire cu rezistență electrică;

(c) 

captarea căldurii ambiante provenind de la o sursă de aer sau de apă sau din sol și/sau a căldurii reziduale;

prin urmare, un generator de căldură proiectat pentru o instalație pentru încălzirea apei și o carcasă de instalație pentru încălzirea apei care urmează să fie echipată cu un astfel de generator de căldură sunt, de asemenea, considerate o instalație pentru încălzirea apei;

3. 

„carcasă de instalație pentru încălzirea apei” înseamnă partea unei instalații pentru încălzirea apei proiectată pentru a fi echipată cu un generator de căldură;

4. 

„putere termică nominală” înseamnă puterea calorică declarată a instalației pentru încălzirea apei în momentul în care aceasta încălzește apă în condiții nominale de funcționare, exprimată în kW;

5. 

„volum de depozitare” (V) înseamnă volumul nominal al unui rezervor de apă caldă sau al unei instalații pentru încălzirea apei cu acumulare, exprimat în litri;

6. 

„condiții nominale de funcționare” înseamnă condițiile de funcționare a instalațiilor pentru încălzirea apei, utilizate în scopul determinării puterii termice nominale, a randamentului energetic aferent încălzirii apei, a nivelului de putere acustică și a emisiilor de oxizi de azot, precum și condițiile de funcționare a rezervoarelor de apă caldă, utilizate în scopul determinării pierderii de căldură;

7. 

„biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică provenite din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv din pescuit și acvacultură, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale;

8. 

„combustibil din biomasă” înseamnă un combustibil gazos sau lichid produs din biomasă;

9. 

„combustibil fosil” înseamnă un combustibil gazos sau lichid de origine fosilă;

10. 

„instalație convențională pentru încălzirea apei” înseamnă o instalație pentru încălzirea apei care generează căldură prin arderea de combustibili fosili și/sau din biomasă și/sau utilizează efectul Joule în elementele de încălzire cu rezistență electrică;

11. 

„instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea apei” înseamnă o instalație pentru încălzirea apei care utilizează căldură ambiantă de la o sursă de aer, apă sau sol și/sau căldură reziduală pentru a produce căldură;

▼C1

12. 

„instalație solară pentru încălzirea apei” înseamnă o instalație pentru încălzirea apei echipată cu unul sau mai mulți colectori solari, cu rezervoare de apă caldă solare, cu generatoare de căldură și eventual cu pompe în circuitul colectorului și cu alte piese; o instalație solară pentru încălzirea apei se introduce pe piață ca o singură unitate;

▼B

13. 

„rezervor de apă caldă” înseamnă un recipient pentru acumularea apei calde în scopul încălzirii apei sau a incintelor, inclusiv eventualii aditivi, care nu este echipat cu niciun generator de căldură, poate doar cu unul sau mai multe termoplonjoare de rezervă;

14. 

„termoplonjor de rezervă” înseamnă o instalație de încălzire cu rezistență electrică ce utilizează efectul Joule, care face parte dintr-un rezervor de apă caldă și generează căldură numai atunci când sursa externă de căldură este întreruptă (inclusiv în perioadele de întreținere) sau nu funcționează, sau care face parte dintr-un rezervor de apă caldă solar și furnizează căldură atunci când sursa de căldură solară nu este suficientă pentru a atinge nivelurile necesare de confort;

15. 

„randamentul energetic aferent încălzirii apei” (ηwh ) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre energia utilă furnizată de o instalație pentru încălzirea apei și energia necesară pentru generarea acestei energii;

16. 

„nivel de putere acustică” (LWA ) înseamnă nivelul de putere acustică, ponderat cu A, în interior și/sau în exterior, exprimat în dB;

17. 

„pierdere de căldură” (S) înseamnă puterea termică pierdută de un rezervor de apă caldă la anumite temperaturi ale apei și ambiante, exprimată în W;

18. 

„coeficient de conversie” (CC) înseamnă un coeficient care reflectă media randamentului de generare, estimată la 40 % la nivelul UE, la care se face referire în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 3 ); valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5.

În scopul anexelor II–VI, sunt stabilite definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Cerințe în materie de proiectare ecologică și calendar

(1)  
Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă sunt stabilite în anexa II.
(2)  

Fiecare cerință în materie de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următorul calendar:

(a) 

de la 26 septembrie 2015:

(i) 

instalațiile pentru încălzirea apei trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la punctul 1.1 litera (a) și la punctele 1.2, 1.3, 1.4 și 1.6 din anexa II;

(ii) 

rezervoarele de apă caldă trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la punctul 2.2 din anexa II;

(b) 

de la 26 septembrie 2017:

(i) 

instalațiile pentru încălzirea apei trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la punctul 1.1 litera (b) din anexa II;

(ii) 

rezervoarele de apă caldă trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la punctul 2.1 din anexa II;

(c) 

de la 26 septembrie 2018:

(i) 

instalațiile pentru încălzirea apei trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la punctul 1.1 litera (c) din anexa II;

(ii) 

instalațiile pentru încălzirea apei trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la punctul 1.5 litera (a) din anexa II.

(3)  
Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu cerințele stabilite în anexa III și anexa IV.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)  
Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE este controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management prevăzut în anexa V la directiva menționată.
(2)  
În scopul evaluării conformității, documentația tehnică trebuie să conțină informațiile despre produs prevăzute la punctul 1.6 din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Atunci când efectuează verificările de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE în vederea asigurării conformității cu cerințele stabilite în anexa II la prezentul regulament, autoritățile din statele membre aplică procedura de verificare stabilită în anexa V la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori indicative de referință

Valorile indicative de referință pentru cele mai performante instalații pentru încălzirea apei și rezervoare de apă caldă disponibile pe piață la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa VI.

Articolul 7

Revizuire

(1)  

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice înregistrate în domeniul instalațiilor pentru încălzirea apei și al rezervoarelor de apă caldă și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică în termen de maximum cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Revizuirea include, în special, o evaluare a următoarelor aspecte:

(a) 

oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică pentru emisiile de gaze cu efect de seră legate de agenții frigorifici;

(b) 

pe baza metodelor de măsurare aflate în curs de elaborare, nivelul cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru emisiile de monoxid de carbon și hidrocarburi care poate fi introdus;

(c) 

oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică mai stricte cu privire la emisiile de oxizi de azot;

(d) 

oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică privind instalațiile pentru încălzirea apei special proiectate pentru a utiliza combustibili gazoși sau lichizi produși preponderent din biomasă;

(e) 

valabilitatea valorii coeficientului de conversie;

(f) 

oportunitatea certificării de către terți.

(2)  
De asemenea, Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice în ceea ce privește instalațiile pentru încălzirea apei și prezintă rezultatul respectivei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică la cel târziu trei ani de la data intrării in vigoare a prezentului regulament. Revizuirea include doar o evaluare privind oportunitatea stabilirii unor cerințe separate în materie de proiectare ecologică pentru diferitele tipuri de instalații pentru încălzirea apei.

Articolul 8

Dispoziții tranzitorii

(1)  
Până la 26 septembrie 2015, statele membre pot permite introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor pentru încălzirea apei care sunt conforme cu dispozițiile naționale în vigoare la momentul adoptării prezentului regulament în ceea ce privește randamentul energetic aferent încălzirii apei și nivelul de putere acustică.
(2)  
Până la 26 septembrie 2018, statele membre pot permite introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor pentru încălzirea apei care sunt conforme cu dispozițiile naționale în vigoare la momentul adoptării prezentului regulament în ceea ce privește emisiile de oxizi de azot.
(3)  
Până la 26 septembrie 2017, statele membre pot permite introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a rezervoarelor de apă caldă care sunt conforme cu dispozițiile naționale în vigoare la momentul adoptării prezentului regulament în ceea ce privește pierderile de căldură.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Definiții aplicabile anexelor II-VI

În scopul anexelor II-VI, se aplică următoarele definiții:

1. 

„instalație cu acumulare pentru încălzirea apei” înseamnă o instalație pentru încălzirea apei echipată cu rezervor/rezervoare de apă caldă, cu generator/generatoare de căldură și, eventual, cu alte piese, toate fiind cuprinse într-o singură carcasă;

2. 

„profil de sarcină” înseamnă o anumită secvență de prelevări de apă, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III; fiecare instalație pentru încălzirea apei respectă cel puțin un profil de sarcină;

3. 

„prelevări de apă” înseamnă o anumită combinație de debit de apă util, temperatură utilă a apei, conținut energetic util și temperatură maximă, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III;

4. 

„debit de apă util” (f) înseamnă debitul minim, exprimat în litri pe minut, la care apa caldă începe să contribuie la energia de referință, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III;

5. 

„temperatura utilă a apei” (Tm ) înseamnă temperatura apei, exprimată în grade Celsius, la care apa caldă începe să contribuie la energia de referință, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III;

6. 

„conținut energetic util” (Qtap ) înseamnă conținutul energetic al apei calde, exprimat în kWh, furnizat la o temperatură cel puțin egală cu cea a temperaturii utile a apei și la debite egale cu debitul de apă util sau superioare acestuia, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III;

7. 

„conținutul energetic al apei calde” înseamnă produsul dintre capacitatea calorică specifică a apei, diferența medie de temperatură dintre apa caldă în ieșire și apa rece în intrare, și masa totală de apă caldă furnizată;

8. 

„temperatura de vârf” (Tp ) înseamnă temperatura minimă a apei, exprimată în grade Celsius, care trebuie atinsă în timpul jetului de apă, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III;

9. 

„energie de referință” (Qref ) înseamnă conținutul energetic util total al prelevărilor de apă, exprimat în kWh, într-un anumit profil de sarcină, după cum se specifică în tabelul 1 din anexa III;

10. 

„profil de sarcină maxim” înseamnă profil de sarcină cu cea mai mare energie de referință pe care este în măsură să o furnizeze o instalație pentru încălzirea apei și condițiile de debit ale profilului de sarcină respectiv;

11. 

„profil de sarcină declarat” înseamnă profilul de sarcină aplicat în vederea evaluării conformității;

12. 

„consum zilnic de energie electrică” (Qelec ) înseamnă consumul de energie electrică într-o perioadă de 24 de ore consecutive cu profilul de sarcină declarat, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

13. 

„consum zilnic de combustibil” (Qfuel ) înseamnă consumul de combustibili într-o perioadă de 24 de ore consecutive cu profilul de sarcină declarat, exprimat în kWh în termeni de PCS;

14. 

„putere calorifică superioară” (PCS) înseamnă cantitatea totală de căldură degajată de o cantitate unitară de combustibil atunci când este ars complet cu oxigen și când produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include condensarea tuturor vaporilor de apă conținuți în combustibil și a vaporilor de apă formați prin arderea întregii cantități de hidrogen conținute în combustibil;

15. 

„control inteligent” înseamnă un dispozitiv care adaptează automat procesul de încălzire a apei la condițiile de utilizare individuale, cu scopul de a reduce consumul de energie;

16. 

„conformitatea controlului inteligent” (smart) înseamnă măsura în care o instalație pentru încălzirea apei echipată cu control inteligent îndeplinește criteriul stabilit la punctul 4 din anexa IV;

17. 

„factorul de control inteligent” (SCF) înseamnă creșterea randamentului energetic aferent încălzirii apei datorată controlului inteligent, în condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa III;

18. 

„consumul de energie electrică săptămânal cu controale inteligente” (Qelec,week,smart ) înseamnă consumul săptămânal de energie electrică al unei instalații pentru încălzirea apei cu funcția de control inteligent activată, măsurat în condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa III, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

19. 

„consumul săptămânal de combustibil cu controale inteligente” (Qfuel,week,smart ) înseamnă consumul săptămânal de combustibil al unei instalații pentru încălzirea apei cu o funcție de control inteligent activată, măsurat în condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa III, exprimat în kWh în termeni de PCS;

20. 

„consumul săptămânal de energie electrică fără controale inteligente” (Qelec,week ) înseamnă consumul săptămânal de energie electrică al unei instalații pentru încălzirea apei cu funcția de control inteligent dezactivată, măsurat în condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa III, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

21. 

„consumul săptămânal de combustibil fără controale inteligente” (Qfuel,week ) înseamnă consumul săptămânal de combustibil al unei instalații pentru încălzirea apei cu funcția de control inteligent dezactivată, măsurat în condițiile prevăzute la punctul 3 din anexa III, exprimat în kWh în termeni de PCS;

22. 

„coeficient de corecție în funcție de mediul ambiant” (Qcor ) înseamnă un coeficient, exprimat în kWh, care ia în considerare faptul că locul în care este instalată instalația pentru încălzirea apei nu este izoterm;

23. 

„pierdere de căldură în standby” (Pstby ) înseamnă pierderea de căldură, exprimată în kW, a unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei în moduri de operare fără necesar de energie termică;

24. 

„apă mixtă la 40 °C” (V40) înseamnă cantitatea de apă la 40 °C, exprimată în litri, care are același conținut de căldură (entalpie) ca apa caldă care este livrată la peste 40 °C la ieșirea din instalația pentru încălzirea apei;

25. 

„condiții climatice medii” înseamnă condițiile de temperatură și radiație solară globală caracteristice pentru orașul Strasbourg;

26. 

„consum anual de energie” (Qtota ) înseamnă consumul anual de energie al unei instalații solare pentru încălzirea apei, exprimat în kWh în termeni de energie primară și/sau în kWh în termeni de PCS;

27. 

„contribuție calorică anuală non-solară” (Qnonsol ) înseamnă contribuția anuală de energie electrică (exprimată în kWh în termeni de energie primară) și/sau de combustibil (exprimat în kWh în termeni de PCS) la puterea termică utilă a unei instalații solare pentru încălzirea apei, luând în calcul cantitatea anuală de căldură captată de colectorul solar și pierderile de căldură ale rezervorului de apă caldă solar;

28. 

„colector solar” înseamnă un dispozitiv proiectat pentru a absorbi radiația solară globală și a transfera energia termică astfel produsă unui fluid care trece prin dispozitiv; este caracterizat de zona de deschidere a colectorului, de randament optic, de coeficientul de gradul întâi, de coeficientul de gradul al doilea și de modificatorul unghiului de incidență;

29. 

„radiație solară globală” înseamnă debitul energiei solare totale în intrare, atât al celei directe, cât și al celei difuze, pe un plan colector cu înclinare de 45 de grade și o orientare spre sud la suprafața terestră, exprimat în W/m2;

30. 

„zona de deschidere a colectorului” (Asol ) înseamnă suprafața maximă proiectată prin care radiația solară neconcentrată intră în colector, exprimată în m2;

31. 

„randament optic” (η0 ) înseamnă randamentul colectorului solar atunci când temperatura medie a fluidului din colectorul solar este egală cu temperatura ambiantă;

32. 

„coeficient de gradul întâi” (a1 ) înseamnă coeficientul pierderii de căldură a unui colector solar, exprimat în W/(m2 K);

33. 

„coeficient de gradul al doilea” (a2 ) înseamnă coeficientul pentru măsurarea dependenței de temperatură a coeficientului de gradul întâi, exprimat în W/(m2 K2);

34. 

„modificatorul unghiului de incidență” (IAM) înseamnă raportul dintre puterea termică utilă a unui colector solar la un anumit unghi de incidență și puterea termică utilă a colectorului solar la un unghi de incidență de 0 grade;

35. 

„unghi de incidență” înseamnă unghiul dintre direcția spre soare și direcția perpendiculară pe deschiderea colectorului solar;

36. 

„rezervor de apă caldă solar” înseamnă un rezervor de apă caldă care înmagazinează energia termică produsă de unul sau mai mulți colectori solari;

37. 

„randamentul energetic aferent încălzirii apei al unui generator de căldură” (ηwh,nonsol ) înseamnă randamentul energetic al unui generator de căldură care face parte dintr-o instalație solară pentru încălzirea apei, exprimat în %, stabilit în condiții climatice medii și fără a se utiliza energie solară;

38. 

„consum auxiliar de energie electrică” (Qaux ) înseamnă consumul anual de energie electrică al unei instalații solare pentru încălzirea apei care se datorează consumului de energie electrică al pompei și consumului de energie electrică în standby, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

39. 

„consumul de energie electrică al pompei” (solpump) înseamnă consumul nominal de energie electrică al pompei în circuitul colectorului unei instalații solare pentru încălzirea apei, exprimat în W;

40. 

„consumul de energie electrică în standby” (solstandby), exprimat în W, înseamnă consumul nominal de energie electrică al unei instalații solare pentru încălzirea apei atunci când pompa și generatorul de căldură solară ale unei instalații solare pentru încălzirea apei sunt inactive;

41. 

„model echivalent” înseamnă un model introdus pe piață cu aceiași parametri tehnici prevăzuți în cerințele aplicabile privind informațiile despre produs din anexa II ca și un alt model introdus pe piață de același producător.
ANEXA II

Cerințe în materie de proiectare ecologică

1.   CERINȚE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU INSTALAȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

1.1.    Cerințe privind randamentul energetic aferent încălzirii apei

(a) De la 26 septembrie 2015, randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor pentru încălzirea apei nu trebuie să scadă sub următoarele valori:Profilul de sarcină declarat

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

În plus, în cazul instalațiilor pentru încălzirea apei cu smart declarat ca fiind „1”: randamentul energetic aferent încălzirii apei calculat pentru smart = 0, testat conform profilului de sarcină declarat

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

(b) De la 26 septembrie 2017, randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor pentru încălzirea apei nu trebuie să scadă sub următoarele valori:Profilul de sarcină declarat

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

În plus, în cazul instalațiilor pentru încălzirea apei cu smart declarat ca fiind „1”: randamentul energetic aferent încălzirii apei calculat pentru smart = 0, testat conform profilului de sarcină declarat

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

(c) De la 26 septembrie 2018, randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor pentru încălzirea apei nu trebuie să scadă sub următoarele valori:Profilul de sarcină declarat

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

60 %

64 %

64 %

1.2.    Cerințe privind volumul de depozitare al instalațiilor cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilurile de sarcină declarate 3XS, XXS, XS și S

De la 26 septembrie 2015:

(a) 

în cazul instalațiilor cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilul de sarcină declarat 3XS, volumul de depozitare nu trebuie să depășească 7 litri;

(b) 

în cazul instalațiilor cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilurile de sarcină declarate XXS, și XS, volumul de depozitare nu trebuie să depășească 15 litri;

(c) 

în cazul instalațiilor cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilul de sarcină declarat S, volumul de depozitare nu trebuie să depășească 36 de litri.

1.3.    Cerințe privind apa mixtă la 40 °C a instalațiilor cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilurile de sarcină declarate M, L, XL, XXL, 3XL și 4XL

De la 26 septembrie 2015, cantitatea de apă mixtă la 40 °C nu trebuie să scadă sub următoarele valori:Profilul de sarcină declarat

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Apă mixtă la 40 °C

65 de litri

130 de litri

210 litri

300 de litri

520 de litri

1 040 de litri

1.4.    Cerințe privind nivelul de putere acustică

De la 26 septembrie 2015, nivelul de putere acustică a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea apei nu trebuie să depășească următoarele valori:Putere termică nominală ≤ 6 kW

Putere termică nominală > 6 kW și ≤ 12 kW

Putere termică nominală > 12 kW și ≤ 30 kW

Putere termică nominală > 30 kW și ≤ 70 kW

Nivel de putere acustică (LWA ), în interior

Nivel de putere acustică (LWA ), în exterior

Nivel de putere acustică (LWA ), în interior

Nivel de putere acustică (LWA ), în exterior

Nivel de putere acustică (LWA ), în interior

Nivel de putere acustică (LWA ), în exterior

Nivel de putere acustică (LWA ), în interior

Nivel de putere acustică (LWA ), în exterior

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.    Cerințe privind emisiile de oxizi de azot

(a) De la 26 septembrie 2018, emisiile de oxizi de azot, exprimate în dioxid de azot, ale instalațiilor pentru încălzirea apei nu trebuie să depășească următoarele valori:

— 
instalații convenționale pentru încălzirea apei care utilizează combustibili gazoși: 56 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS;
— 
instalații convenționale pentru încălzirea apei care utilizează combustibili lichizi: 120 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS;
— 
instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei care sunt echipate cu ardere externă și utilizează combustibili gazoși și instalațiile solare pentru încălzirea apei care utilizează combustibili gazoși: 70 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS;
— 
instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei care sunt echipate cu ardere externă și utilizează combustibili lichizi și instalații solare pentru încălzirea apei care utilizează combustibili lichizi: 120 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS;
— 
instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei care sunt echipate cu un motor cu ardere internă și utilizează combustibili gazoși: 240 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS;
— 
instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei care sunt echipate cu un motor cu ardere internă și utilizează combustibili lichizi: 420 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS.

1.6.    Cerințe privind informațiile despre produs referitoare la instalațiile pentru încălzirea apei

De la 26 septembrie 2015, manualul de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatorii finali, site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților lor autorizați și ale importatorilor și documentația tehnică în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 trebuie să conțină următoarele elemente:

(a) 

informațiile de identificare a modelului/modelelor, inclusiv a modelelor echivalente, la care se referă informațiile;

(b) 

rezultatele măsurătorilor pentru parametrii tehnici menționați la punctul 6 din anexa III;

(c) 

rezultatele calculelor pentru parametrii tehnici menționați la punctul 2 din anexa IV;

(d) 

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a instalației pentru încălzirea apei;

(e) 

în cazul generatoarelor de căldură proiectate pentru instalații pentru încălzirea apei și pentru carcase de instalații pentru încălzirea apei menite a fi echipate cu astfel de generatoare de căldură, caracteristicile și cerințele privind asamblarea, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalații pentru încălzirea apei și, dacă este cazul, lista combinațiilor recomandate de producător;

(f) 

informații privind dezasamblarea, reciclarea și/sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață.

2.   CERINȚE ÎN MATERIE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ PENTRU REZERVOARELE DE APĂ CALDĂ

2.1.    Cerință privind pierderea de căldură

De la 26 septembrie 2017, pierderea de căldură S a rezervoarelor de apă caldă cu volum de depozitare V, exprimat în litri, nu trebuie să depășească următoarea valoare limită:

image

2.2.    Cerințe privind informațiile despre produs referitoare la rezervoarele de apă caldă

De la 26 septembrie 2015, manualul de instrucțiuni pentru instalatori și utilizatorii finali, site-urile internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților lor autorizați și ale importatorilor și documentația tehnică în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4 trebuie să conțină următoarele elemente:

(a) 

informațiile de identificare a modelului/modelelor, inclusiv a modelelor echivalente, la care se referă informațiile;

(b) 

rezultatele măsurătorilor pentru parametrii tehnici menționați la punctul 7 din anexa III;

(c) 

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a rezervorului de apă caldă;

(d) 

informații privind dezasamblarea, reciclarea și/sau eliminarea la sfârșitul duratei de viață.
ANEXA III

Măsurători

1.

În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile se efectuează utilizând standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau utilizând alte metode fiabile, exacte și reproductibile care iau în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute. Măsurătorile trebuie să îndeplinească condițiile și parametrii tehnici stabiliți la punctele 2-7.

2.

CONDIȚII GENERALE PENTRU TESTAREA INSTALAȚIILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

(a) măsurătorile se efectuează utilizând profilurile de sarcină prezentate în tabelul 1;

(b) măsurătorile se efectuează pe baza unui ciclu de măsurare de 24 de ore, după cum urmează:

— 
00:00 la 06:59: fără jeturi de apă;
— 
de la 07:00: jeturi de apă conform profilului de sarcină declarat;
— 
de la sfârșitul ultimului jet de apă până la 24:00: fără jeturi de apă;

(c) profilul de sarcină declarat este profilul de sarcină maxim sau profilul de sarcină imediat inferior profilului de sarcină maxim;

(d) orice generator de căldură proiectat pentru o instalație pentru încălzirea apei și orice carcasă de instalație de încălzire menită a fi echipată cu un astfel de generator de căldură se testează cu o carcasă de instalație pentru încălzirea apei corespunzătoare și, respectiv, cu un generator de căldură corespunzător;

(e) instalațiile pentru încălzirea apei care urmează a fi clasificate ca instalații pentru încălzirea apei în afara orelor de vârf sunt alimentate cu energie pe parcursul a cel mult 8 ore consecutive în intervalul orar 22:00-07:00 din cadrul perioadei de 24 de ore de programare a preparării apei calde de consum. La sfârșitul perioadei de 24 de ore de programare a preparării apei calde de consum, instalațiile pentru încălzirea apei sunt alimentate cu energie până la încheierea etapei.

Tabelul 1

Profiluri de sarcină ale instalațiilor pentru încălzirea apeih

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Q ref

0,345

2,100

2,100

2,100h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ref

5,845

11,655

19,07h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ref

24,53

46,76

93,52

3.

CONDIȚII PENTRU TESTAREA CONFORMITĂȚII CONTROLULUI INTELIGENT (SMART) AL INSTALAȚIILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

Atunci când producătorul consideră oportun să declare valoarea smart ca fiind „1”, măsurătorile consumului săptămânal de energie electrică și/sau de carburant, cu sau fără controale inteligente, se efectuează utilizându-se un ciclu de măsurare de două săptămâni, după cum urmează:

— 
zilele 1-5: secvență aleatorie a profilurilor de sarcină alese pornind de la profilul de sarcină declarat și de la profilul de sarcină imediat inferior acestuia, controlul inteligent fiind dezactivat;
— 
zilele 6 și 7: fără jeturi de apă, control inteligent dezactivat;
— 
zilele 8-12: repetarea aceleiași secvențe aplicate în zilele 1-5, control inteligent activat;
— 
zilele 13 și 14: fără jeturi de apă, control inteligent activat;
— 
diferența dintre conținutul de energie utilă măsurat în zilele 1-7 și conținutul de energie utilă măsurat în zilele 8-14 nu trebuie să depășească 2 % din Qref a profilului de sarcină declarat.

4.

CONDIȚII PENTRU TESTAREA INSTALAȚIILOR SOLARE PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

Colectorul solar, rezervorul de apă caldă solar, pompa din circuitul colectorului (dacă este cazul) și generatorul de căldură se testează separat. Atunci când nu pot fi testate separat, colectorul solar și rezervorul de apă caldă solar sunt testate în combinație. Generatorul de căldură trebuie testat în condițiile stabilite la punctul 2 din prezenta anexă.

Rezultatele se utilizează pentru calculele menționate la punctul 3 litera (b) din anexa IV în condițiile prevăzute în tabelele 2 și 3. În scopul stabilirii Qtota , se presupune că randamentul generatorului de căldură care utilizează efectul Joule în elementele de încălzire cu rezistență electrică este 100/CC.

5.

CONDIȚII PENTRU TESTAREA INSTALAȚIILOR CU POMPĂ DE CĂLDURĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI
— 
Instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei trebuie să fie testate în condițiile prevăzute în tabelul 4;
— 
Instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei care utilizează drept sursă de căldură aerul evacuat prin ventilație trebuie testate în condițiile prevăzute în tabelul 5.Tabelul 2

Temperatura medie din timpul zilei [°C]

 

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Condiții climatice medii

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2Tabelul 3

Radiația solară globală medie [W/m2]

 

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Condiții climatice medii

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56Tabelul 4

Condiții nominale de funcționare pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei, temperaturi exprimate în temperatura termometrului uscat a aerului (temperatura termometrului umed a aerului este indicată între paranteze)

Sursă de căldură

Aerul exterior

Aerul interior

Aerul evacuat

Saramură

Apă

Temperatură

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(maximum + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (intrare)– 3 °C (ieșire)

+ 10 °C (intrare)+ 7 °C (ieșire)Tabelul 5

Debitul maxim disponibil de aer evacuat prin ventilație [m3/h], la o temperatură de 20 °C și cu umiditate de 5,5 g/m3

Profilul de sarcină declarat

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Debitul maxim disponibil de aer evacuat prin ventilație

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.

PARAMETRII TEHNICI AI INSTALAȚIILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

Se stabilesc următorii parametri pentru instalațiile pentru încălzirea apei:

(a) 

consumul de energie zilnic Qelec în kWh, cu rotunjire la trei zecimale;

(b) 

profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare în conformitate cu tabelul 1 din prezenta anexă;

(c) 

nivelul de putere acustică LWA în dB, în interior, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei, dacă este cazul);

în plus, pentru instalații pentru încălzirea apei care utilizează combustibilii fosili și/sau din biomasă:

(d) 

consumul zilnic de combustibil Qfuel în kWh în termeni de PCS, cu rotunjire la trei zecimale;

(e) 

emisiile de oxizi de azot, exprimate în dioxid de azot, în mg/kWh de consum de combustibil în termeni de PCS, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

în plus, pentru instalații pentru încălzirea apei în cazul cărora valoarea smart este declarată ca fiind „1”:

(f) 

consumul săptămânal de combustibil cu controale inteligente Qfuel,week,smart în kWh în termeni de PCS, cu rotunjire la trei zecimale;

(g) 

consumul săptămânal de energie electrică cu controale inteligente Qelec,week,smart în kWh, cu rotunjire la trei zecimale;

(h) 

consumul săptămânal de combustibil fără controale inteligente Qfuel,week în kWh în termeni de PCS, cu rotunjire la trei zecimale;

(i) 

consumul săptămânal de energie electrică fără controale inteligente Qelec,week în kWh, cu rotunjire la trei zecimale;

în plus, pentru instalațiile cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilurile de sarcină declarate 3XS, XXS și XS:

(j) 

volumul de depozitare V în litri, cu rotunjire la o zecimală;

în plus, pentru instalațiile cu acumulare pentru încălzirea apei cu profilurile de sarcină declarate M, L, XL, XXL, 3XL și 4XL:

(k) 

apa mixtă la 40 °C V40 în litri, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

în plus, pentru instalațiile solare pentru încălzirea apei:

(l) 

zona de deschidere a colectorului Asol în m2, cu rotunjire la două zecimale;

(m) 

randamentul optic η0 , cu rotunjire la trei zecimale;

(n) 

coeficientul de gradul întâi a1 în W/(m2 K), cu rotunjire la două zecimale;

(o) 

coeficientul de gradul al doilea a2 în W/(m2 K2), cu rotunjire la trei zecimale;

(p) 

modificatorul unghiului de incidență IAM, cu rotunjire la două zecimale;

(q) 

consumul de energie electrică al pompei solpump în W, cu rotunjire la două zecimale;

(r) 

consumul de energie electrică în standby solstandby în W, cu rotunjire la două zecimale;

în plus, pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei:

(s) 

nivelul de putere acustică LWA în dB, în exterior, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

7.

PARAMETRII TEHNICI AI REZERVOARELOR DE APĂ CALDĂ

Pentru rezervoarele de apă caldă se stabilesc următorii parametri:

(a) 

volumul de depozitare V în litri, cu rotunjire la o zecimală;

(b) 

pierderea de căldură S în W, cu rotunjire la o zecimală.
ANEXA IV

Calcule

1.

În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, calculele se efectuează utilizând standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau utilizând alte metode de calcul corespunzătoare care iau în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute. Trebuie să se respecte parametrii tehnici și calculele prevăzute la punctele 2-5.

Parametrii tehnici utilizați pentru calcule trebuie să fie măsurați în conformitate cu anexa III.

2.

PARAMETRII TEHNICI AI INSTALAȚIILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI

Se calculează următorii parametri pentru instalații pentru încălzirea apei în condiții climatice medii:

(a) 

randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh în %, cu rotunjire la o zecimală;

în plus, pentru instalațiile solare pentru încălzirea apei în condiții climatice medii:

(b) 

contribuția calorică anuală non-solară Qnonsol în kWh în termeni de energie primară pentru energie electrică și/sau în kWh în termeni de PCS pentru combustibili, cu rotunjire la o zecimală;

(c) 

randamentul energetic al unui generator de căldură aferent încălzirii apei ηwh,nonsol în %, cu rotunjire la o zecimală;

(d) 

consumul anual de energie electrică auxiliară Qaux în kWh, cu rotunjire la o zecimală.

3.

CALCULAREA RANDAMENTULUI ENERGETIC AFERENT ÎNCĂLZIRII APEI ηwh

(a) Instalații convenționale pentru încălzirea apei și instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea apei

Randamentul energetic aferent încălzirii apei se calculează după cum urmează:

image

În cazul instalațiilor cu pompă de căldură apă-/saramură-apă pentru încălzirea apei, se ia în considerare consumul de energie electrică al uneia sau al mai multor pompe de apă subterană.

(b) Instalații solare pentru încălzirea apei

Randamentul energetic aferent încălzirii apei se calculează după cum urmează:

image

unde:

image

4.

STABILIREA FACTORULUI DE CONTROL INTELIGENT SCF ȘI A CONFORMITĂȚII CONTROLULUI INTELIGENT smart

(a) Factorul de control inteligent se calculează după cum urmează:

image

(b) Dacă SCF ≥ 0,07, valoarea smart trebuie să fie 1. În toate celelalte cazuri, valoarea smart trebuie să fie 0.

5.

STABILIREA COEFICIENTULUI DE CORECȚIE ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL AMBIANT Qcor

Coeficientul de corecție în funcție de mediul ambiant se calculează după cum urmează:

(a) 

pentru instalațiile convenționale pentru încălzirea apei care utilizează energie electrică:

image

(b) 

pentru instalațiile convenționale pentru încălzirea apei care utilizează combustibili:

image

(c) 

pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea apei:

image

unde:

valorile k sunt prezentate în tabelul 6 pentru fiecare profil de sarcină.Tabelul 6

Valori k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

▼M1
ANEXA V

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1. 

Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2. 

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a) 

valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b) 

valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c) 

atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 7.

3. 

Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei sau de rezervoare de apă caldă în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4. 

Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5. 

Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 7.

6. 

Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei sau de rezervoare de apă caldă în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7. 

Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexele III și IV.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 7 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.Tabelul 7

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul zilnic de energie electrică, Q elec

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Nivelul de putere acustică, L WA, în interior și/sau în exterior

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB.

Consumul zilnic de combustibil, Q fuel

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Emisiile de oxizi de azot

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 20 %.

Consumul săptămânal de combustibil cu controale inteligente, Q fuel,week,smart

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de energie electrică cu controale inteligente, Q elec,week,smart

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de combustibil fără controale inteligente, Q fuel,week

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Consumul săptămânal de energie electrică fără controale inteligente, Q elec,week

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Volumul de depozitare, V

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Apă mixtă la 40 °C, V40

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Zona de deschidere a colectorului, A sol

Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 %.

Consumul de energie electrică al pompei, solpump

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 3 %.

Consumul de energie electrică în standby, solstandby

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

Pierderea de căldură, S

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 %.

▼B
ANEXA VI

Valori indicative de referință prevăzute la articolul 6

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață pentru instalații pentru încălzirea apei și rezervoare de apă caldă în termeni de randament energetic aferent încălzirii apei, nivel de zgomot, pierdere de căldură și emisii de oxizi de azot a fost identificată după cum urmează:

1. 

VALORI DE REFERINȚĂ PENTRU RANDAMENTUL ENERGETIC AFERENT ÎNCĂLZIRII APEI AL INSTALAȚIILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI:Profilul de sarcină declarat

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

2. 

VALORI DE REFERINȚĂ PENTRU NIVELUL DE PUTERE ACUSTICĂ (LWA ) ÎN EXTERIOR AL INSTALAȚIILOR CU POMPĂ DE CĂLDURĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI CU:

(a) 

putere termică nominală ≤ 6 kW: 39 dB;

(b) 

putere termică nominală > 6 kW și ≤ 12 kW: 40 dB;

(c) 

putere termică nominală > 12 kW și ≤ 30 kW: 41 dB;

(d) 

putere termică nominală > 30 kW și ≤ 70 kW: 67 dB.

3. 

VALOARE DE REFERINȚĂ PENTRU PIERDEREA DE CĂLDURĂ A REZERVOARELOR DE APĂ CALDĂ CU VOLUM DE DEPOZITARE V, EXPRIMATĂ ÎN LITRI:

image

4. 

VALOARE DE REFERINȚĂ PENTRU EMISIILE DE OXIZI DE AZOT, EXPRIMATE ÎN OXID DE AZOT, GENERATE DE INSTALAȚIILE CONVENȚIONALE PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI CARE UTILIZEAZĂ COMBUSTIBILI GAZOȘI:

35 mg/kWh consum de combustibil în termeni de PCS

Valorile de referință menționate la punctele 1, 2 și 4 nu implică în mod necesar că o combinație a acestor valori este realizabilă pentru o singură instalație pentru încălzirea apei.( 1 )  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

( 2 ) A se vedea pagina 136 din prezentul Jurmal Oficial.

( 3 )  JO L 315, 14.11.2012, p. 1.