02013R0148 — RO — 01.11.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 148/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 052 23.2.2013, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/104 AL COMISIEI din 19 octombrie 2016

  L 17

1

21.1.2017
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 148/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Detalii care trebuie incluse în rapoarte în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

(1)  Rapoartele către un registru central de tranzacții includ:

(a) detaliile prezentate în tabelul 1 din anexă, care conține informații referitoare la contrapărțile la un contract;

(b) informațiile prezentate în tabelul 2 din anexă, care conține detalii referitoare la contractul derivat încheiat între două contrapărți;

▼M1

(2)  Detaliile și informațiile menționate la alineatul (1) se raportează într-un singur raport.

Prin derogare de la prima teză, detaliile și informațiile menționate la alineatul (1) se raportează în rapoarte separate, dacă se aplică următoarele condiții:

(a) contractul derivat este compus dintr-o combinație de contracte derivate;

(b) câmpurile incluse în tabelele din anexă nu permit raportarea efectivă a detaliilor și informațiilor referitoare la contractul derivat menționat la litera (a).

Contrapărțile la un contract derivat compus dintr-o combinație de contracte derivate convin, înainte de termenul de raportare, cu privire la numărul de rapoarte separate care să fie trimise unui registru central de tranzacții pentru contractul derivat respectiv.

Contrapartea care efectuează raportarea indică legătura dintre rapoartele separate printr-un identificator care să fie unic la nivelul contrapărții pentru grupul respectiv de rapoarte de tranzacție, conform câmpului 14 din tabelul 2 din anexă.

▼B

(3)  În cazul în care se efectuează un raport în numele ambelor contrapărți, acesta conține informațiile prezentate în tabelul 1 din anexă referitor la fiecare dintre contrapărți. Informațiile prezentate în tabelul 2 din anexă se transmit o singură dată.

(4)  În cazul în care se efectuează un raport în numele ambelor contrapărți, raportul indică acest fapt, conform câmpului 9 din tabelul 1 din anexă.

(5)  În cazul în care o contraparte raportează detaliile unui contract către un registru central de tranzacții în numele celeilalte contrapărți sau în cazul în care o entitate terță raportează un contract unui registru central de tranzacții în numele uneia sau al ambelor contrapărți, informațiile raportate includ toate detaliile care ar fi fost raportate în cazul raportării contractului către registrul central de tranzacții separat de către fiecare contraparte.

(6)  În cazul în care un contract derivat include caracteristici tipice pentru mai mult de un activ suport menționat în tabelul 2 din anexă, raportul indică clasa cu care contrapărțile convin că seamănă cel mai mult contractul înainte de transmiterea acestuia din urmă către registrul central de tranzacții.

▼M1

Articolul 2

Tranzacții compensate

(1)  Dacă un contract derivat ale cărui detalii au fost deja raportate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este compensat ulterior de o CPC, acest contract se raportează ca încetat prin completarea câmpului 93 din tabelul 2 din anexă cu tipul de acțiune „Încetare anticipată”, iar noile contracte ce decurg din compensare se raportează.

(2)  Dacă un contract este încheiat într-un loc de tranzacționare și compensat în aceeași zi, numai contractele rezultate din compensare se raportează.

Articolul 3

Raportarea expunerilor

(1)  Datele privind garanțiile care trebuie raportate în conformitate cu tabelul 1 din anexă includ toate garanțiile constituite și primite în conformitate cu câmpurile 21-35 din tabelul 1 din anexă.

(2)  În cazul în care o contraparte nu constituie garanții la nivel de tranzacție, contrapărțile raportează unui registru central de tranzacții garanțiile constituite și primite la nivel de portofoliu în conformitate cu câmpurile 21-35 din tabelul 1 din anexă.

(3)  În cazul în care garanțiile referitoare la un contract sunt raportate la nivel de portofoliu, contrapartea care efectuează raportarea transmite registrului central de tranzacții un cod care să identifice portofoliul legat de contractul raportat în conformitate cu câmpul 23 din tabelul 1 din anexă.

(4)  Contrapărțile nefinanciare diferite de cele menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu au obligația de a raporta garanții sau evaluări prin raportare la piață ori prin raportare la model ale contractelor stabilite în tabelul 1 din anexa la prezentul regulament.

(5)  Pentru contractele compensate de o CPC, contrapartea raportează evaluarea contractului furnizată de CPC în conformitate cu câmpurile 17-20 din tabelul 1 din anexă.

(6)  Pentru contractele care nu sunt compensate de o CPC, contrapartea raportează, în conformitate cu câmpurile 17-20 din tabelul 1 din anexa la prezentul regulament, evaluarea contractului efectuată în conformitate cu metodologia definită în Standardul internațional de raportare financiară 13 – Evaluarea la valoarea justă, astfel cum a fost adoptat de către Uniune și menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei ( 1 ).

▼M1

Articolul 3a

Valoarea noțională

(1)  Valoarea noțională a unui contract derivat menționată în câmpul 20 din tabelul 2 din anexă se specifică după cum urmează:

(a) pentru swap-uri, contracte futures și contracte forward tranzacționate în unități monetare, valoarea de referință pe baza căreia sunt determinate plățile contractuale pe piețele instrumentelor financiare derivate;

(b) pentru opțiuni, valoarea calculată utilizând prețul de exercitare;

(c) pentru contractele financiare pe diferență și contractele derivate referitoare la mărfuri desemnate în unități precum barili sau tone, valoarea rezultată a cantității la prețul relevant stabilit în contract;

(d) pentru contractele derivate în cazul cărora valoarea noțională este calculată utilizând prețul activului suport, iar acest preț este disponibil numai la momentul decontării, prețul de la sfârșitul zilei al activului suport la data încheierii contractului.

(2)  Raportarea inițială a unui contract derivat a cărui valoare noțională variază în timp specifică valoarea noțională aplicabilă la data încheierii contractului derivat.

▼M1

Articolul 4

Jurnalul de raportare

Modificările datelor înregistrate în registrele centrale de tranzacții sunt păstrate într-un jurnal în care se consemnează persoana sau persoanele care au solicitat modificarea, inclusiv registrul central de tranzacții, dacă este cazul, motivul sau motivele modificării, data și ora, precum și o descriere clară a modificărilor, inclusiv a conținutului vechi și nou al datelor relevante, conform descrierilor din câmpul 93 din tabelul 2 din anexă.

▼B

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXĂ

Detalii care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacțiiTabelul 1

Date privind contrapărțile

 

Câmp

Detalii de raportat

 

Părțile contractante

 

1

Marca temporală a raportării

Data și ora raportării către registrul central de tranzacții.

2

Identificatorul contrapărții care efectuează raportarea

Codul unic de identificare a contrapărții la contract care efectuează raportarea.

3

Tipul de identificator al celeilalte contrapărți

Tipul de cod utilizat pentru identificarea celeilalte contrapărți.

4

Identificatorul celeilalte contrapărți

Codul unic de identificare a celeilalte contrapărți la contract.

Acest câmp se completează din perspectiva contrapărții care efectuează raportarea. În cazul unei persoane private se utilizează în mod consecvent un cod de client.

5

Țara celeilalte contrapărți

Codul țării în care este situat sediul social al celeilalte contrapărți sau țara de reședință în cazul în care cealaltă contraparte este o persoană fizică.

6

Sectorul de activitate al contrapărții care efectuează raportarea.

Tipul activităților desfășurate de societatea comercială a contrapărții care efectuează raportarea.

În cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară, în această rubrică se indică toate codurile necesare incluse în clasificarea contrapărților financiare care se aplică acelei contrapărți.

În cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte nefinanciară, în această rubrică se indică toate codurile necesare incluse în clasificarea contrapărților nefinanciare care se aplică acelei contrapărți.

În cazul în care se raportează mai multe activități, codurile se completează în funcție de importanța relativă a activităților respective.

7

Tipul contrapărții care efectuează raportarea

A se indica dacă contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte centrală, o contraparte financiară, nefinanciară sau alt tip de contraparte, în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) sau cu articolul 2 punctele 1, 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

8

Identificatorul brokerului

În cazul în care un broker joacă rolul de intermediar pentru contrapartea care efectuează raportarea, fără a deveni el însuși o contraparte, contrapartea care efectuează raportarea identifică brokerul respectiv printr-un cod unic.

9

Identificatorul entității care efectuează raportarea

În cazul în care contrapartea care efectuează raportarea a delegat transmiterea raportului unei părți terțe sau celeilalte contrapărți, această entitate trebuie identificată în acest câmp printr-un cod unic.

În caz contrar, acest câmp este lăsat necompletat.

10

Identificatorul membrului compensator

În cazul în care contractul derivat este compensat, iar contrapartea care efectuează raportarea nu este ea însăși un membru compensator, membrul compensator prin intermediul căruia este compensat contractul este identificat în acest câmp printr-un cod unic.

11

Tipul de identificator al beneficiarului

Tipul de cod utilizat pentru identificarea beneficiarului.

12

Identificatorul beneficiarului

Partea căreia i se aplică drepturile și obligațiile care decurg din contract.

În cazul în care tranzacția este efectuată prin intermediul unei structuri, cum ar fi un trust sau un fond, care reprezintă o serie de beneficiari, beneficiarul ar trebui identificat ca fiind respectiva structură.

Dacă beneficiarul contractului nu este contraparte la acest contract, contrapartea care efectuează raportarea îl identifică pe acesta printr-un cod unic sau, în cazul persoanelor private, printr-un cod de client atribuit de entitatea juridică la care a recurs persoana privată.

13

Calitatea în care se încheie tranzacții

Identifică dacă contrapartea raportoare a încheiat contractul în calitate de mandatar, pe cont propriu (în nume propriu sau în numele unui client) sau în calitate de agent pentru contul și în numele unui client.

14

Calitatea contrapărții

Identifică dacă contrapartea care efectuează raportarea este un cumpărător sau un vânzător.

15

Conexiune directă cu o activitate comercială sau cu finanțare de trezorerie

A se indica dacă se poate măsura în mod obiectiv legătura directă a contractului cu activitatea comercială sau de finanțare de trezorerie a contrapărții care efectuează raportarea, conform articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Acest câmp se lasă liber în cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară, conform articolului 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

16

Prag de compensare

Informații privind situarea contrapărții care efectuează raportarea deasupra sau dedesubtul pragului de compensare menționat la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Acest câmp se lasă liber în cazul în care contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară, conform articolului 2 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

17

Valoarea contractului

Evaluarea prin raportare la piață a contractului sau evaluarea prin raportare la model, dacă este cazul, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Evaluarea CPC se utilizează pentru tranzacțiile compensate.

18

Moneda evaluării

Moneda utilizată pentru evaluarea contractului.

19

Marca temporală a evaluării

Data și ora ultimei evaluări. În cazul evaluării prin raportare la piață, se raportează data și ora afișării prețurilor de referință.

20

Tipul de evaluare

A se indica dacă evaluarea a fost realizată prin raportare la piață sau prin raportare la model sau a fost furnizată de CPC.

21

Constituirea de garanții

A se indica dacă există un acord între contrapărți în ceea ce privește constituirea de garanții.

22

Portofoliul de garanții

Dacă garanțiile au fost constituite la nivel de portofoliu.

Prin portofoliu se înțelege calcularea garanțiilor pe baza pozițiilor nete rezultate dintr-un set de contracte, nu pe baza tranzacțiilor individuale.

23

Codul portofoliului de garanții

Dacă garanțiile se raportează la nivel de portofoliu, acesta din urmă ar trebui identificat printr-un cod unic stabilit de contrapartea care efectuează raportarea.

24

Marja inițială constituită

Valoarea marjei inițiale constituite de contrapartea care efectuează raportarea pentru cealaltă contraparte.

În cazul în care marja inițială este constituită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei inițiale constituite pentru portofoliu.

25

Moneda marjei inițiale constituite

A se specifica moneda în care este exprimată marja inițială constituită.

26

Marja de variație constituită

Valoarea marjei de variație, inclusiv a decontărilor în numerar, furnizate celeilalte contrapărți de către contrapartea care efectuează raportarea.

În cazul în care marja de variație este constituită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei de variație constituite pentru portofoliu.

27

Moneda marjelor de variație constituite

A se specifica moneda în care este exprimată marja de variație constituită.

28

Marja inițială primită

Valoarea marjei inițiale primite de contrapartea care efectuează raportarea de la cealaltă contraparte.

În cazul în care marja inițială este primită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei inițiale primite pentru portofoliu.

29

Moneda marjei inițiale primite

A se specifica moneda în care este exprimată marja inițială primită.

30

Marja de variație primită

Valoarea marjei de variație, inclusiv a decontărilor în numerar, primite de către contrapartea care efectuează raportarea de la cealaltă contraparte.

În cazul în care marja de variație este primită la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea globală a marjei de variație primite pentru portofoliu.

31

Moneda marjelor de variație primite

A se specifica moneda în care este exprimată marja de variație primită.

32

Garanția excedentară constituită

Valoarea garanției constituite în plus față de garanția necesară.

33

Moneda garanției excedentare constituite

A se specifica moneda în care este exprimată garanția excedentară constituită.

34

Garanția excedentară primită

Valoarea garanției primite în plus față de garanția necesară. Garanția

35

Moneda garanției excedentare primite

A se specifica moneda în care este exprimată garanția excedentară primită.

(1)   Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).Tabelul 2

Date comune

 

Câmp

Detalii de raportat

Tipuri de contracte derivate aplicabile

 

Secțiunea 2a – Tipul de contract

 

Toate contractele

1

Tipul de contract

Fiecare contract raportat se clasifică în funcție de tip.

 

2

Clasa de active

Fiecare contract raportat se clasifică în funcție de clasa de active pe care se bazează.

 

 

Secțiunea 2b – Informații privind contractul

 

Toate contractele

3

Tipul clasificării produsului

Tipul de clasificare aplicabilă produsului.

 

4

Clasificarea produsului

Pentru produsele identificate prin numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (ISIN) sau prin codul de identificare a unui instrument alternativ (AII), se specifică codul de clasificare a instrumentelor financiare (CFI).

Pentru produsele pentru care nu există ISIN sau AII, se specifică identificatorul unic de produs (UPI) aprobat. Până la aprobarea UPI, produsele respective sunt clasificate prin codul CFI.

 

5

Tipul identificării produsului

Tipul de identificare aplicabilă produsului.

 

6

Identificarea produsului

Produsul se identifică prin ISIN sau AII. AII se utilizează atunci când un produs este tranzacționat într-un loc de tranzacționare clasificat ca AII în registrul publicat pe site-ul ESMA și instituit pe baza informațiilor furnizate de autoritățile competente în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei (1).

AII se utilizează numai până la data de aplicare a actului delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

 

7

Tipul identificării activului suport

Tipul de identificare aplicabilă activului suport.

 

8

Identificarea activului suport

Activul suport direct este identificat prin utilizarea unui identificator unic pentru activul suport respectiv, bazat pe tipul său.

AII se utilizează numai până la data de aplicare a actului delegat adoptat de Comisie în temeiul articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

În cazul swapurilor pe riscul de credit, ar trebui furnizat codul ISIN al obligației de referință.

În cazul coșurilor compuse, printre altele, din instrumente financiare tranzacționate într-un loc de tranzacționare, se specifică numai instrumentele financiare tranzacționate într-un loc de tranzacționare.

 

9

Moneda noțională 1

Moneda în care este exprimată valoarea noțională.

În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii sau pe valută, aceasta va fi moneda noțională a segmentului 1.

 

10

Moneda noțională 2

Cealaltă monedă în care este exprimată valoarea noțională.

În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii sau pe valută, aceasta va fi moneda noțională a segmentului 2.

 

11

Moneda de livrat

Moneda care trebuie livrată.

 

 

Secțiunea 2c – Detalii privind tranzacția

 

Toate contractele

12

Identificatorul tranzacției

Până când va fi disponibil un UTI global, identificatorul unic de tranzacție convenit împreună cu cealaltă contraparte.

 

13

Numărul de înregistrare al raportului

Un număr unic pentru grupul de rapoarte legate de aceeași executare a unui contract derivat.

 

14

Identificatorul unei componente a unei tranzacții complexe

Identificatorul, stabilit intern de firma care efectuează raportarea, care identifică și corelează toate rapoartele legate de același contract derivat compus dintr-o combinație de contracte derivate. Acest cod trebuie să fie unic la nivelul contrapărții pentru grupul de rapoarte de tranzacție care rezultă din contractul derivat.

Câmp aplicabil numai atunci când o întreprindere execută un contract derivat compus din două sau mai multe contracte derivate care nu poate fi raportat în mod corespunzător într-un singur raport.

 

15

Locul de executare

Locul de executare a contractului derivat se identifică printr-un cod unic pentru acest loc.

În cazul în care un contract a fost încheiat extrabursier, iar instrumentul respectiv este admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare, se utilizează codul MIC „XOFF”.

În cazul în care un contract a fost încheiat extrabursier, iar instrumentul respectiv nu este admis la tranzacționare sau nu este tranzacționat într-un loc de tranzacționare, se utilizează codul MIC „XXXX”.

 

16

Comprimare

A se indica dacă contractul este rezultatul unei operațiuni de comprimare, definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 47 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

 

17

Preț/rată

Prețul pe instrument financiar derivat, cu excluderea, dacă este cazul, a comisionului și a dobânzii acumulate.

 

18

Notarea prețului

Modalitatea de exprimare a prețului.

 

19

Moneda prețului

Moneda în care este exprimat prețul/este exprimată rata.

 

20

Valoarea noțională

Valoarea de referință pe baza căreia sunt stabilite plățile contractuale. În cazul unor încetări parțiale, amortizările, iar în cazul contractelor a căror valoare noțională variază în timp din cauza caracteristicilor contractului, aceasta reflectă valoarea noțională rămasă după ce modificarea a avut loc.

 

21

Multiplicatorul de preț

Numărul unităților instrumentului financiar incluse într-un lot de tranzacționare; de exemplu, numărul de instrumente financiare derivate reprezentate de un contract.

 

22

Cantitatea

Numărul de contracte incluse în raport.

În cazul speculațiilor financiare de tip spread bet, cantitatea reprezintă valoarea monetară angajată per punct de variație a instrumentului financiar suport direct.

 

23

Plata în avans

Valoarea oricărei plăți în avans efectuate sau primite de contrapartea care efectuează raportarea.

 

24

Tipul de livrare

Indică dacă contractul este decontat fizic sau în numerar.

 

25

Marca temporală a executării

Data și ora la care a fost executat contractul.

 

26

Data intrării în vigoare

Data la care intră în vigoare obligațiile care decurg din contract.

 

27

Data scadenței

Data inițială de expirare a contractului raportat.

Încetările anticipate nu se raportează în acest câmp.

 

28

Data încetării

Data încetării în cazul încetării anticipate a contractului raportat.

 

29

Data decontării

Data decontării activului suport.

În cazul în care există mai multe date, se pot utiliza mai multe câmpuri.

 

30

Tipul de acord-cadru

Trimitere la acordul-cadru, dacă există (de exemplu acordul-cadru ISDA, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement sau orice acord-cadru local).

 

31

Versiunea acordului-cadru

Trimitere la anul versiunii acordului-cadru utilizate pentru tranzacția raportată, dacă este cazul (de exemplu 1992, 2002 etc.).

 

 

Secțiunea 2d – Atenuarea riscurilor/Raportare

 

Toate contractele

32

Marca temporală a confirmării

Data și ora confirmării, astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 149/2013 al Comisiei (3).

 

33

Mijloace de confirmare

Dacă contractul a fost confirmat prin mijloace electronice, confirmat prin mijloace neelectronice sau rămâne neconfirmat.

 

 

Secțiunea 2e – Compensare

 

Toate contractele

34

Obligația de compensare

Indică dacă contractul raportat aparține unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere care a fost declarată ca făcând obiectul obligației de compensare și dacă ambele contrapărți la contract fac obiectul obligației de compensare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, la momentul executării contractului.

 

35

Compensat

Indică dacă a avut loc compensarea.

 

36

Marca temporală a compensării

Ora și data la care a avut loc compensarea.

 

37

CPC

În cazul unui contract care a fost compensat, codul unic al CPC care a efectuat compensarea contractului.

 

38

Intragrup

Indică dacă contractul a fost încheiat sub forma unei tranzacții intragrup, definită la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

 

 

Secțiunea 2f – Ratele dobânzii

 

Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii

39

Rata fixă a segmentului 1

Precizarea ratei fixe a segmentului 1 utilizate, dacă este cazul.

 

40

Rata fixă a segmentului 2

Precizarea ratei fixe a segmentului 2 utilizate, dacă este cazul.

 

41

Numărul de zile al ratei fixe a segmentului 1

Numărul efectiv de zile din perioada de calcul relevantă aplicată de plătitorul ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.

 

42

Numărul de zile al ratei fixe a segmentului 2

Numărul efectiv de zile din perioada de calcul relevantă aplicată de plătitorul ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.

 

43

Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.

 

44

Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.

 

45

Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.

 

46

Frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.

 

47

Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.

 

48

Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.

 

49

Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.

 

50

Frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența plăților ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.

 

51

Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 1 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.

 

52

Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 1, dacă este cazul.

 

53

Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.

 

54

Frecvența de revizuire a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie frecvența revizuirii ratei variabile a segmentului 2, dacă este cazul.

 

55

Rata variabilă a segmentului 1

Precizarea ratelor dobânzilor utilizate care sunt revizuite la intervale predeterminate raportat la o rată de referință de pe piață, dacă este cazul.

 

56

Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 1.

 

57

Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 1 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 1.

 

58

Rata variabilă a segmentului 2

Precizarea ratelor dobânzilor utilizate care sunt revizuite la intervale predeterminate raportat la o rată de referință de pe piață, dacă este cazul.

 

59

Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – interval de timp

Intervalul de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 2.

 

60

Perioada de referință a ratei variabile a segmentului 2 – multiplicator

Multiplicatorul intervalului de timp care descrie perioada de referință pentru rata variabilă a segmentului 2.

 

 

Punctul 2g – Schimb valutar

 

Instrumente financiare derivate pe valute

61

Moneda de livrare 2

Moneda din swapul încrucișat (cross currency), dacă este diferită de moneda de livrare.

 

62

Cursul de schimb 1

Cursul de schimb de la data și ora la care a fost încheiat contractul. Acesta este exprimat ca preț al monedei de bază în moneda cotată.

 

63

Cursul de schimb pentru contracte forward

Cursul de schimb pentru contracte forward convenit între contrapărțile la acordul contractual. Acesta se exprimă ca preț al monedei de bază în moneda cotată.

 

64

Baza cursului de schimb

Moneda de bază pentru cursul de schimb.

 

 

Secțiunea 2h – Mărfuri și certificate de emisii

 

Instrumente financiare derivate pe mărfuri și pe certificate de emisii

 

Considerații generale

 

 

65

Mărfuri – categoria principală

Indică tipul de mărfuri care reprezintă activul suport al contractului.

 

66

Mărfuri – detalii

Detalii privind mărfurile, conținând informații mai specifice decât cele furnizate în câmpul 65.

 

 

Energie

Câmpurile 67-77 se aplică numai contractelor cu instrumente financiare derivate legate de gaze naturale și energie electrică livrate în Uniune.

 

67

Punctul sau zona de livrare

Punctul sau punctele de livrare din zona sau zonele de piață.

 

68

Punctul de interconectare

Identificarea frontierei ori a frontierelor sau a punctului de frontieră ori a punctelor de frontieră ale unui contract de transport.

 

69

Tipul de sarcină

Identificarea profilului de livrare.

 

 

Secțiune repetabilă a câmpurilor 70-77

 

 

70

Intervale de livrare a sarcinii

Intervalul de timp pentru fiecare bloc sau formă.

 

71

Data și ora de începere a livrării

Data și ora la care începe livrarea.

 

72

Data și ora de încheiere a livrării

Data și ora la care este încheiată livrarea.

 

73

Durata

Durata perioadei de livrare.

 

74

Zilele săptămânii

Zilele din săptămână în care are loc livrarea.

 

75

Capacitatea de livrare

Capacitatea de livrare pentru fiecare interval de livrare indicat în câmpul 70.

 

76

Unitatea de cantitate

Cantitatea zilnică sau orară în MWh sau kWh/zi care corespunde mărfii suport.

 

77

Prețul/cantitate livrată în intervalul de timp

Dacă este cazul, prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp.

 

 

Secțiunea 2i – Opțiuni

 

Contracte care conțin o opțiune

78

Tipul de opțiune

Se indică dacă respectivul contract derivat este de tip call (dreptul de a cumpăra un anumit activ suport) sau put (dreptul de a vinde un anumit activ suport) ori dacă nu se poate stabili dacă este de tip call sau put la momentul executării contractului derivat.

— În cazul opțiunilor de schimb (swaption), acesta este:

— „put”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind beneficiarul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca beneficiar cu rată fixă;

— „call”, în cazul opțiunii de schimb (swaption) privind plătitorul, în care cumpărătorul are dreptul de a încheia un contract swap ca plătitor cu rată fixă.

— În cazul opțiunilor cap și floor, acesta este:

— „put”, în cazul unui floor;

— „call”, în cazul unui cap.

 

79

Stil de exercitare a opțiunii

Dacă o opțiune poate fi exercitată numai la o dată fixă (stil european și asiatic), la o serie de date predeterminate (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).

 

80

Prețul de exercitare (rată maximă/minimă)

Prețul de exercitare a opțiunii.

 

81

Notarea prețului de exercitare

Modul în care este exprimat prețul de exercitare.

 

82

Data scadenței swapului suport

În cazul opțiunilor de schimb (swaption), data scadenței swapului suport.

 

 

Secțiunea 2j – Derivate de credit

 

 

83

Rang

Informații cu privire la rang în cazul unui contract pe indici sau având la bază o singură semnătură.

 

84

Entitatea de referință

Identificarea entității de referință subiacente.

 

85

Frecvența plăților

Frecvența de plată a dobânzii sau a cuponului.

 

86

Baza de calcul

Baza de calcul a ratei dobânzii.

 

87

Serie

Numărul de serie al structurii indicelui, dacă este cazul.

 

88

Versiune

O nouă versiune a unei serii este emisă în cazul în care una dintre componente devine nefuncțională și, prin urmare, indicele trebuie ponderat din nou pentru a reflecta noul număr de componente totale ale indicelui.

 

89

Factorul indicelui

Factorul care trebuie aplicat valorii noționale (câmpul 20) pentru ajustarea acesteia la toate evenimentele de credit anterioare din seria de indici respectivă.

Această cifră variază între 0 și 100.

 

90

Tranșa

Se indică dacă un contract derivat este împărțit în tranșe.

 

91

Plafon de afectare

Punctul de la care pierderile din cadrul portofoliului vor afecta o anumită tranșă.

 

92

Plafon de neafectare

Punctul dincolo de care pierderile nu afectează o anumită tranșă.

 

 

Secțiunea 2k – Modificări ale contractului

 

 

93

Tipul de acțiune

Dacă raportul conține:

— pentru prima oară un contract derivat, caz în care va fi identificat drept „new”;

— modificarea termenilor sau detaliilor unui contract derivat raportat anterior, dar nu corectarea unui raport, caz în care va fi identificat drept „modify”. Aceasta include o actualizare a unui raport anterior care prezintă o poziție pentru a reflecta noi tranzacții incluse în poziția respectivă;

— anularea unui întreg raport transmis eronat, în cazul în care contractul nu s-a materializat niciodată sau nu a făcut obiectul cerințelor de raportare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dar a fost raportat unui registru central de tranzacții din greșeală, caz în care va fi identificat drept „error”;

— încetarea anticipată a unui contract existent, caz în care va fi identificat drept „early termination”;

— un raport prezentat anterior conține câmpuri de date eronate, caz în care raportul de corectare a câmpurilor de date eronate din raportul anterior este identificat drept „correction”;

— comprimarea contractului raportat, caz în care va fi identificat drept „compression”;

— actualizarea evaluării unui contract sau unei garanții, caz în care va fi identificat drept „valuation update”;

— un contract derivat care trebuie raportat ca nouă tranzacție și de asemenea inclus într-un raport de poziție separat în aceeași zi, caz în care va fi identificat drept „position component”. Această valoare va fi echivalentă cu raportarea unei noi tranzacții, urmată de actualizarea raportului respectiv cu indicarea faptului că aceasta este comprimată.

 

94

Nivelul

Se indică dacă raportul se efectuează la nivel de tranzacționare sau de poziție.

Raportarea la nivel de poziție poate fi folosită numai pentru a completa raportarea la nivel de tranzacționare, pentru a raporta evenimente posttranzacționare și numai dacă tranzacțiile individuale cu produse fungibile au fost înlocuite de poziție.

 

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză (JO L 241, 2.9.2006, p. 1).

(2)   Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(3)   Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă, obligația de compensare, registrul public, accesul la un loc de tranzacționare, contrapărțile nefinanciare și tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CPC (JO L 52, 23.2.2013, p. 11).( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).