2013R0099 — RO — 29.12.2013 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 99/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2013

privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

(JO L 039, 9.2.2013, p.12)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1383/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013

  L 354

84

28.12.2013
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 99/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2013

privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ( 1 ),

întrucât:

(1)

Existența unor date și statistici empirice solide este absolut esențială pentru a măsura progresele și a evalua eficiența politicilor și programelor Uniunii, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 prezentate în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (Strategia Europa 2020).

(2)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene ( 2 ), ar trebui instituit un program statistic european multianual (denumit în continuare „program multianual”) care să asigure un cadru pentru finanțarea acțiunilor Uniunii.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, programul multianual ar trebui să asigure cadrul necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, principalele domenii și obiectivele acțiunilor prevăzute pentru o perioadă de maximum cinci ani. Acesta ar trebui să stabilească prioritățile cu privire la necesitățile în materie de informare pentru realizarea activităților Uniunii. Necesitățile respective ar trebui să fie comparate cu resursele necesare la nivelul Uniunii și la nivel național pentru elaborarea statisticilor cerute, precum și cu sarcina de răspuns și costurile asociate ale respondenților, acordându-se o atenție deosebită rentabilității.

(4)

Elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene în cadrul legislativ al programului multianual ar trebui să se realizeze prin intermediul cooperării strânse și coordonate în cadrul Sistemului statistic european (SSE) dintre autoritatea statistică a Uniunii Europene, care este Comisia (Eurostat), pe de o parte, și institutele naționale de statistică și alte autorități naționale, astfel cum sunt desemnate de statele membre ( 3 ) (denumite împreună în continuare „autoritățile naționale de statistică”), pe de altă parte. Independența profesională a institutelor naționale de statistică și a Comisiei (Eurostat) este esențială pentru furnizarea de date statistice credibile și de înaltă calitate.

(5)

Pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene este esențială o cooperare mai strânsă între Comisie (Eurostat) și institutele statistice naționale. O astfel de cooperare mai strânsă ar trebui să se concentreze în principal asupra furnizării de servicii suplimentare de formare metodologică în domeniul statisticii și în domeniile conexe, asupra dezvoltării și diseminării bunelor practici existente în cadrul SSE, precum și asupra schimbului de personal între statele membre și Comisie (Eurostat), în ambele direcții.

(6)

Punerea în aplicare a programului multianual reprezintă o oportunitate pentru a elabora statistici europene armonizate cu scopul de a contribui la elaborarea, producerea și difuzarea de informații statistice comune, comparabile și fiabile la nivelul Uniunii.

(7)

Statisticile de înaltă calitate elaborate, produse și difuzate în cadrul programului multianual sunt vitale pentru luarea de decizii bazate pe dovezi și ar trebui să fie disponibile la timp și să contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum se reflectă în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a Strategiei Europa 2020 și a altor politici abordate în cadrul priorităților strategice ale Comisiei pentru perioada 2010-2014, și anume guvernanța economică consolidată și integrată, schimbările climatice, reforma politicii agricole, creșterea economică și coeziunea socială, egalitatea de gen, o Europă a cetățenilor și globalizarea. Acestea ar trebui să fie sprijinite prin acțiuni care sunt finanțate în cadrul programului multianual atunci când Uniunea poate oferi o valoare adăugată clară și care vizează aplicarea unui tratament egal pentru toți indicatorii economici, sociali și de mediu.

(8)

La definirea domeniilor statistice ce trebuie dezvoltate ar trebui să fie luate în considerare obiectivele Regulamentului (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene ( 4 ), care se referă la dezvoltarea de noi module pentru conturile economice de mediu.

(9)

În plus, în studiile statistice ar trebui să se acorde o atenție deosebită impactului pe care programele de consolidare fiscală îl au asupra lucrătorilor și a altor cetățeni. Datele statistice ar trebui colectate astfel încât să evidențieze evoluțiile din fiecare stat membru, de exemplu în ceea ce privește șomajul, nivelul și evoluția transferurilor plăților sociale, numărul și calitatea locurilor de muncă, mobilitatea de pe piața muncii în cadrul statelor membre, în cadrul Uniunii și între Uniune și țările terțe, precum și evoluțiile socio-geografice conexe în ceea ce privește structura remunerațiilor și măsurile de formare profesională.

(10)

În ultimii ani, SSE s-a confruntat cu o serie de provocări. În primul rând, lipsa unor statistici naționale de înaltă calitate poate avea efecte negative asupra statelor membre și asupra Uniunii în general. Prin urmare, statisticile de înaltă calitate și precise în mod consecvent, produse de institute de statistică naționale independente din punct de vedere profesional sunt absolut esențiale pentru elaborarea de politici atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, în special în contextul mecanismelor de supraveghere a zonei euro.

(11)

În al doilea rând, nevoia de statistici europene a fost în continuă creștere și este puțin probabil ca această tendință să se schimbe în viitor. Globalizarea economică reprezintă o provocare specifică care necesită dezvoltarea de noi sisteme pentru a măsura, în mod coordonat la nivel internațional, lanțurile valorice mondiale, oferind astfel o imagine mai fidelă a creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

(12)

În al treilea rând, natura nevoilor este în constantă schimbare, necesitând o mai mare sinergie între domeniile statistice.

(13)

În al patrulea rând, defalcări adecvate ale datelor existente pot facilita monitorizarea efectelor crizei economice și financiare și a impactului politicilor puse în aplicare asupra cetățenilor, inclusiv asupra celor mai vulnerabili dintre aceștia.

(14)

În al cincilea rând, natura statisticilor s-a schimbat. Acestea nu mai sunt o simplă sursă de informații în scopul elaborării de politici, ci sunt în prezent elemente esențiale ale procesului decizional. Deciziile bazate pe dovezi necesită statistici care răspund unor criterii exigente în materie de calitate legate de scopurile specifice pe care acestea le îndeplinesc și este nevoie, din ce în ce mai mult, de statistici multidimensionale complexe care susțin domenii de politică eterogene. Pentru a răspunde în mod corect cerințelor de elaborare a politicilor, este necesar să existe date defalcate pe sexe ori de câte ori este cazul.

(15)

În al șaselea rând, ca urmare a apariției unor noi actori pe piața informațională, inclusiv a celor care furnizează informații aproape în timp real, prioritatea viitoare pentru SSE este calitatea ridicată, inclusiv actualitatea.

(16)

În al șaptelea rând, constrângerile bugetare, atât de la nivel național, cât și de la nivelul Uniunii, precum și necesitatea de a reduce și mai mult sarcina statistică a întreprinderilor și a cetățenilor fac situația și mai dificilă.

(17)

Comunicarea Comisiei din 10 august 2009 privind metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru decada următoare și strategia SSE pentru punerea în aplicare a acesteia abordează toate cele șapte provocări, vizând revizuirea modalităților de lucru din cadrul SSE, în scopul de a-i spori eficiența și flexibilitatea. Punerea în aplicare a comunicării respective constituie elementul central al programului multianual în cadrul strategiei comune a SSE.

(18)

Pentru a asigura integritatea și managementul calității la elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene în temeiul prezentului regulament, institutele naționale de statistică și Comisia (Eurostat) ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru ca publicul să nu-și piardă încrederea în statistici și pentru a permite o aplicare mai riguroasă a Codului de bune practici al statisticilor europene, aflat în vigoare, și a Comunicării Comisiei din 15 aprilie 2011 intitulate „Către un management fiabil al calității pentru statisticile europene”, respectând principiile stabilite în cadrul acestora.

(19)

Pentru a corela mai bine resursele disponibile limitate ale producătorilor naționali și europeni pentru producerea de statistici europene cu creșterea necesităților în materie de statistici, pregătirea programelor anuale de lucru ale Comisiei în domeniul statisticii, care descriu în detaliu acest program multianual, ar trebui să includă o revizuire sistematică și aprofundată a priorităților statistice care va reduce cerințele mai puțin importante și va simplifica procesele existente și, în același timp, va îmbunătăți fiabilitatea și va menține standardele de înaltă calitate ale statisticilor oficiale. Ar trebui să fie luată în considerare, de asemenea, sarcina respondenților, indiferent dacă aceștia sunt întreprinderi, instituții guvernamentale centrale, regionale sau locale, gospodării ale populației sau persoane fizice. Procesul ar trebui continuat în strânsă cooperare atât cu utilizatorii, cât și cu producătorii de statistici europene.

(20)

În acest context, ar trebui să se realizeze o partajare rezonabilă a sarcinii financiare între bugetul Uniunii și bugetele statelor membre. În plus față de alocarea financiară stabilită prin prezentul regulament, autoritățile naționale de statistică ar trebui, prin urmare, să beneficieze de finanțare adecvată la nivel național pentru punerea în aplicare a acțiunilor statistice individuale stabilite pentru punerea în aplicare a acestui program multianual.

(21)

Având în vedere eforturile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor statistice, în special în cazul statelor membre mai mici, Comisia (Eurostat) ar trebui să fie în măsură să furnizeze asistență și expertiză tehnică statelor membre pentru a le ajuta să depășească constrângerile legate de activitatea de cercetare și obstacolele metodologice majore, pentru a garanta conformitatea și a asigura furnizarea de date de înaltă calitate.

(22)

Pachetul financiar al programului multianual ar trebui să fie, de asemenea, alocat astfel încât să acopere cheltuielile necesare pentru îmbunătățirea procesului și a capacității de elaborare a unor statistici de înaltă calitate la nivel european, precum și pentru formarea profesională a statisticienilor naționali.

(23)

Contribuțiile financiare ale Uniunii ar trebui să sprijine acțiunile de elaborare, producere și difuzare a statisticilor europene prevăzute de prezentul regulament. Acestea ar trebui să ia forma unor granturi, contracte de achiziții publice sau orice alte intervenții necesare pentru realizarea obiectivelor programului multianual. În acest context, utilizarea unor sume forfetare ar trebui să fie principala modalitate de simplificare a gestionării granturilor.

(24)

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, ar trebui să se creeze o structură financiară corespunzătoare pentru a sprijini rețelele de colaborare.

(25)

Ar trebui să se prevadă deschiderea programului multianual și pentru țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb care participă la Spațiul Economic European (denumite în continuare „țările SEE/AELS”) și Elveția. De asemenea, ar trebui să se prevadă deschiderea programului multianual și pentru alte țări, în special țările învecinate cu Uniunea, țările care au depus cereri de aderare și țările candidate și care sunt în curs de aderare la Uniune.

(26)

În contextul punerii în aplicare a programului multianual, ar trebui încurajată, după caz, cooperarea cu țările terțe care nu participă la programul multianual, ținând cont de acordurile relevante sau de acordurile preconizate dintre țările respective și Uniune.

(27)

Pentru a putea fi considerate decizii de finanțare în conformitate cu articolul 84 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ( 5 ) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), este necesar ca programele anuale de lucru adoptate de Comisie pentru punerea în aplicare a programului multianual să stabilească obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metodele de punere în aplicare și suma totală aferentă acestora. Acestea trebuie, de asemenea, să conțină o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicație privind suma alocată fiecărei acțiuni, precum și un calendar orientativ al punerii în aplicare. Este de dorit ca programele anuale de lucru să stabilească și relevanța obiectivelor pentru nevoile utilizatorilor și un plan de proiect. În ceea ce privește granturile, aceste programe ar trebui să includă prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare. În plus, programele anuale de lucru ar trebui să includă indicatori adecvați pentru monitorizarea rezultatelor.

(28)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv instituirea programului multianual, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(29)

S-a efectuat o evaluare ex ante, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, pentru a axa programul multianual pe nevoia de eficacitate și eficiență în atingerea obiectivelor sale și pentru a integra constrângerile bugetare încă din etapa de concepere a programului multianual. Valoarea și impactul măsurilor luate în temeiul programului multianual ar trebui să fie monitorizate și evaluate periodic, în special de evaluatori externi independenți. În scopul evaluării programului multianual au fost formulate obiective cuantificabile și au fost elaborați indicatori.

(30)

Pentru 2013, prezentul regulament stabilește pentru programul multianual o alocație financiară, în cadrul procedurii bugetare anuale, care constituie referința principală pentru autoritatea bugetară, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ( 6 ).

(31)

În plus față de pachetul financiar stabilit de prezentul regulament, acțiunile statistice independente destinate punerii în aplicare a programului multianual, inclusiv acțiunile care iau forma unui acord între autoritățile naționale de statistică și Comisie (Eurostat), ar trebui să beneficieze, în măsura în care acest lucru este posibil, de finanțare adecvată la nivel național.

(32)

Evaluarea de impact pentru acest regulament, care precizează economiile de costuri pentru Uniune și pentru statele membre, constituie baza pentru alocarea fondurilor aferente programului multianual. Economiile de costuri se vor obține în special prin utilizarea de noi metode de producere a statisticilor europene ca urmare a evoluțiilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(33)

Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale pe parcursul întregului ciclu de cheltuieli, inclusiv prevenirea, detectarea și cercetarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, penalitățile.

(34)

Pentru a asigura continuitatea pentru întregul an calendaristic 2013 al operațiunilor statistice prevăzute în cadrul programului multianual și în scopul securității juridice, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării și ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2013. Data de aplicare a prezentului regulament ar trebui să servească în special la remunerarea personalului contractual precum și la desfășurarea tuturor activităților din programul multianual.

(35)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, proiectul de program multianual a fost transmis spre examinare prealabilă Comitetului Sistemului statistic european, Comitetului consultativ european pentru statistică, instituit prin Decizia nr. 234/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 7 ) și Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului ( 8 ),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Instituirea programului statistic european

Se instituie programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (denumit în continuare „programul”).

Articolul 2

Valoarea adăugată

Programul reprezintă valoarea adăugată a garantării că statisticile europene sunt axate pe informațiile necesare în vederea elaborării, punerii în aplicare, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii. În plus, acesta contribuie la utilizarea eficace a resurselor prin sprijinirea acțiunilor care asigură o contribuție esențială la elaborarea, producerea și difuzarea de informații statistice armonizate, comparabile, fiabile, ușor de utilizat și accesibile pe baza unor standarde uniforme și a unor principii comune prevăzute în Codul de bune practici al statisticilor europene aflat în vigoare (denumit în continuare „Codul de bune practici”), adoptat de Comitetul Sistemului statistic european (denumit în continuare „Comitetul SSE”), în special criteriile calitative referitoare la relevanță, acuratețe și fiabilitate, actualitate și punctualitate, accesibilitate, claritate, coerență și compatibilitate.

Articolul 3

Sfera de aplicare

(1)  Prezentul regulament prevede cadrul de programare pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, principalele domenii și obiectivele acțiunilor prevăzute în perioada 2013-2017, în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)  Programul nu cuprinde măsurile prevăzute de programul pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și comerț (denumit în continuare „programul MEETS”), instituit prin Decizia nr. 1297/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 9 ), până la sfârșitul programului MEETS la 31 decembrie 2013, dar include obiective în domeniul statisticilor referitoare la întreprinderi și comerț care urmează să fie puse în aplicare între 2014 și 2017.

Articolul 4

Obiective

(1)  Obiectivul general al programului este ca Sistemul statistic european (SSE) să rămână cel mai important furnizor de statistici de înaltă calitate din Europa.

(2)  Ținând cont de resursele disponibile atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, precum și de sarcina de răspuns, acțiunile statistice efectuate în scopul punerii în aplicare a programului urmăresc următoarele obiective specifice:

obiectivul 1 : furnizarea de informații statistice de actualitate în sprijinul elaborării, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii, care să reflecte în mod corespunzător prioritățile și să asigure, în același timp, un echilibru între domeniile economic, social și de mediu și să acopere nevoile unei game largi de utilizatori de statistici europene, inclusiv ale altor factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general, de o manieră eficace din punctul de vedere al costurilor, fără suprapuneri inutile ale eforturilor;

obiectivul 2 : punerea în aplicare de noi metode de producere a statisticilor europene care vizează creșterea eficienței și îmbunătățirea calității;

obiectivul 3 : consolidarea parteneriatului în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său conducător la nivel mondial în domeniul statisticilor oficiale; și

obiectivul 4 : asigurarea furnizării consecvente a acestor statistici pe întreaga durată a programului, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze mecanismele SSE de stabilire a priorităților.

(3)  Obiectivele generale și specifice menționate la alineatele (1) și (2) sunt detaliate în anexă, împreună cu indicatorii utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului. În conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, programul face obiectul unor planificări anuale detaliate, care vor include un mecanism de stabilire a priorităților ca parte integrantă a procesului. Obiectivele programului vor fi realizate printr-o cooperare strânsă și coordonată în cadrul SSE. Programul include elaborarea unor instrumente adecvate care să conducă la îmbunătățirea calității, creșterea flexibilității SSE și sporirea abilității de a satisface nevoile utilizatorilor la timp. Acesta deschide, de asemenea, calea pentru elaborarea de indicatori fiabili care să poată face față provocărilor din secolul XXI, și anume măsurarea sustenabilității mediului, a calității vieții și a coeziunii sociale, și înregistrarea activității economice din sectorul terțiar și din economia socială.

Articolul 5

Guvernanța statistică, independența, transparența și calitatea

(1)  Statisticile europene se produc în mod profesionist, independent și transparent.

(2)  Programul este pus în aplicare în conformitate cu principiile Codului de bune practici, în vederea producerii și a difuzării de statistici europene de înaltă calitate, armonizate și comparabile, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, și în scopul asigurării unei funcționări adecvate a SSE în ansamblu. Institutele naționale de statistică și autoritatea statistică a Uniunii [Comisia (Eurostat)] se asigură, prin independența lor profesională, că statisticile europene sunt în conformitate cu Codul de bune practici.

(3)  Institutele naționale de statistică și alte autorități naționale desemnate de statele membre (denumite împreună în continuare „autoritățile naționale de statistică”) și Comisia (Eurostat), care sunt responsabile pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene:

 urmăresc să consolideze un mediu instituțional și organizațional care să promoveze coordonarea, eficacitatea și credibilitatea autorităților naționale de statistică și a Comisiei (Eurostat) în ceea ce privește producerea și difuzarea statisticilor europene;

 acordă o atenție deosebită principiilor statistice menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și necesităților utilizatorilor;

 satisfac nevoile utilizatorilor instituționali din Uniune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și urmăresc elaborarea de statistici care să deservească o gamă largă de utilizatori de statistici europene, inclusiv alți factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general; și

 cooperează cu organismele statistice de la nivel internațional pentru a promova utilizarea de concepte, clasificări, metode și alte standarde internaționale, în special pentru a asigura un nivel mai ridicat de coerență și comparabilitate la nivel mondial.

(4)  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că procesele sale de producere a statisticilor sunt concepute într-un mod standardizat și sunt consolidate, în măsura în care acest lucru este posibil, de mecanisme de audit.

(5)  În interesul transparenței, Comisia (Eurostat) face publică, după caz, evaluarea sa privind calitatea contribuțiilor naționale la statisticile europene realizată în contextul exercițiului de raportare a calității și de monitorizare a conformității.

(6)  Comisia (Eurostat) analizează posibilitățile prin care publicațiile sale, în special cele de pe site-ul său internet, pot fi utilizate mai ușor de către publicul larg, permite un acces simplu la serii de date complete și include grafice comparative intuitive pentru a oferi o valoare adăugată mai mare cetățenilor. Actualizările periodice ale Comisiei (Eurostat) prezintă, dacă este posibil, informații cu privire la fiecare stat membru și furnizează serii de date anuale, lunare și pe termen lung, atunci când este cazul și când beneficiile sunt mai mari decât costurile de colectare.

Articolul 6

Stabilirea priorităților statistice

(1)  Programul asigură inițiative statistice care susțin elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor curente ale Uniunii și oferă sprijin statistic pentru cerințele importante ce decurg din noi inițiative politice la nivelul Uniunii.

(2)  Atunci când pregătește programele anuale de lucru menționate la articolul 9, Comisia asigură stabilirea eficace a priorităților, precum și o revizuire anuală a priorităților statistice și un sistem de raportare cu privire la acestea. Astfel, programele anuale de lucru urmăresc să garanteze că statisticile europene pot fi produse cu resursele disponibile la nivel național și la nivelul Uniunii. Acțiunea de stabilire a priorităților contribuie la reducerea costurilor și a sarcinilor pentru noile cerințe statistice prin diminuarea cerințelor statistice în domeniile existente ale statisticii europene și se desfășoară în strânsă cooperare cu statele membre.

(3)  Comisia asigură elaborarea și punerea în aplicare a unor instrumente pentru revizuirea anuală a priorităților activităților statistice, pentru a contribui la reducerea costurilor și a sarcinilor impuse furnizorilor de date și producătorilor de statistici.

(4)  Atunci când propune noi acțiuni sau introduce modificări majore ale statisticilor existente, Comisia justifică în mod adecvat aceste acțiuni sau modificări și furnizează, cu contribuția statelor membre, informații privind sarcina de răspuns și costurile de producție în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

▼M1

Articolul 7

Finanțarea

(1)  Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului pentru 2013 este de 57,3 milioane EUR și este inclus în perioada de programare 2007-2013. Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului pentru 2014-2017 este de 234,8 milioane EUR și este inclus în perioada de programare 2014-2020.

(2)  Comisia pune în aplicare sprijinul financiar din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar.

(3)  Comisia adoptă decizia privind creditele anuale respectând prerogativele Parlamentului European și ale Consiliului.

▼B

Articolul 8

Asistența administrativă și tehnică

Resursele financiare alocate programului pot acoperi și cheltuieli legate de activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare care sunt necesare pentru gestionarea programului și îndeplinirea obiectivelor acestuia; în special studii, reuniuni ale experților, cheltuieli legate de rambursările acordate experților în statistică, acțiunile de informare și comunicare, cheltuieli legate de rețelele informatice axate pe schimbul de informații și prelucrarea acestora, împreună cu toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă efectuate de Comisie pentru gestionarea programului. Sumele alocate pot să acopere, de asemenea, asistența tehnică și expertiza oferită statelor membre care, din cauza unor circumstanțe specifice, nu sunt în măsură să producă anumite statistici europene sau să producă statistici la nivelul de calitate solicitat.

Articolul 9

Programul anual de lucru

Pentru a pune în aplicare programul, Comisia adoptă programe anuale de lucru care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și care stabilesc obiectivele urmărite și rezultatele preconizate, în conformitate cu obiectivele generale și specifice prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament. Fiecare program anual de lucru este prezentat Parlamentului European spre informare.

Articolul 10

Forme de intervenție

Contribuțiile financiare din partea Uniunii pot lua forma unor granturi, a unor contracte de achiziții publice sau a oricăror alte intervenții necesare pentru realizarea obiectivelor generale și specifice menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2).

Articolul 11

Acțiuni eligibile

(1)  Contribuția financiară din partea Uniunii susține acțiuni pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene necesare pentru realizarea obiectivelor generale și specifice menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2). Se acordă prioritate acțiunilor cu valoare adăugată ridicată pentru Uniune, în conformitate cu articolul 2.

(2)  Contribuția financiară necesară pentru a sprijini rețelele de cooperare menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 poate fi acordată sub formă de granturi pentru o acțiune și poate acoperi până la 95 % din costurile eligibile.

(3)  După caz, pot fi acordate granturi de funcționare pentru activitatea organizațiilor menționate la articolul 12 alineatul (3), fără a depăși 50 % din costurile eligibile.

(4)  Ca o contribuție la cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a acțiunilor bazate pe colectarea de date, se poate plăti o sumă forfetară pentru fiecare set de date pentru care rezultatele complete urmează să se transmită Comisiei, până la un prag maxim definit pentru fiecare colectare de date. Cuantumul sumei forfetare este definit de Comisie în funcție de complexitatea colectării de date.

Articolul 12

Beneficiarii eligibili pentru granturi

(1)  În conformitate cu articolul 128 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul financiar, granturile acordate autorităților naționale de statistică identificate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 pot fi atribuite fără o cerere de propuneri.

(2)  Rețelele de cooperare pot implica beneficiarii menționați la alineatul (1) și alte organisme, fără cereri de propuneri, în conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(3)  Granturile de funcționare menționate la articolul 11 alineatul (3) pot fi acordate organizațiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii:

(a) sunt organizații nonprofit, fără conflicte de interese de natură industrială, comercială, de afaceri sau de altă natură și au drept obiective și activități principale promovarea și sprijinirea punerii în aplicare a Codului de bune practici și punerea în aplicare a noilor metode de producere a statisticilor europene care au drept scop îmbunătățirea eficienței și sporirea calității la nivelul Uniunii; și

(b) au furnizat Comisiei date satisfăcătoare privind componența, regulamentul intern și sursele lor de finanțare.

Articolul 13

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

(1)  La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale consecvente și eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

(2)  Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competențe de audit, pe baza documentelor și controalelor la fața locului, asupra tuturor beneficiarilor de granturi, al contractanților și subcontractanților care au beneficiat de finanțare în temeiul prezentului regulament.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) efectuează, dacă este cazul, controale și inspecții la fața locului asupra operatorilor economici care beneficiază direct sau indirect de o astfel de finanțare în conformitate cu procedurile stabilite în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri ( 10 ), pentru a stabili dacă au avut loc fraude, acte de corupție sau alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant sau un contract finanțat în temeiul prezentului regulament.

Fără a se aduce atingere primelor două paragrafe, acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și acordurile de grant, deciziile de acordare a granturilor și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

Articolul 14

Participarea țărilor terțe la program

Participarea la program este deschisă pentru:

(a) țările SEE/AELS, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;

(b) Elveția, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul din 26 octombrie 2004 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statisticii ( 11 ); și

(c) țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, țările care au depus o cerere de aderare la Uniune, care sunt candidate sau în curs de aderare și țările din Balcanii de Vest incluse în procesul de stabilizare și de asociere, în conformitate cu condițiile prevăzute în acordurile bilaterale sau multilaterale în cauză încheiate cu aceste țări, prin care se stabilesc principiile generale pentru participarea lor la programele Uniunii.

Articolul 15

Evaluarea și revizuirea programului

(1)  După consultarea Comitetului SSE, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport intermediar de activitate privind punerea în aplicare a programului până la 30 iunie 2015.

(2)  Pe baza raportului intermediar de activitate menționat la alineatul (1) și după consultarea Comitetului SEE, Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului, cel târziu la 31 decembrie 2016, o propunere de prelungire a programului pentru perioada 2018-2020, cu respectarea CFM 2014-2020.

(3)  Până la 31 decembrie 2018 și după consultarea Comitetului SSE și a Comitetului Consultativ European pentru Statistică, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport final de evaluare privind punerea în aplicare a programului.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

Infrastructura statistică și obiectivele programului statistic european pentru perioada 2013-2017

Introducere

Punerea în aplicare a politicilor Uniunii necesită informații statistice de înaltă calitate, comparabile și fiabile cu privire la situația socială, economică și de mediu din Uniune, precum și componentele sale de la nivel național și regional. Statisticile europene sunt, de asemenea, indispensabile pentru Europa, permițând publicului larg și cetățenilor europeni să înțeleagă și să participe la procesul democratic și la dezbaterile despre prezentul și viitorul Uniunii.

Programul statistic european asigură cadrul legislativ în vederea elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene în perioada 2013-2017.

Statisticile europene sunt elaborate, produse și difuzate în conformitate cu cadrul legislativ respectiv, prin intermediul cooperării strânse și coordonate din cadrul Sistemului statistic european (SSE).

Statisticile elaborate, produse și difuzate în cadrul programului statistic european pentru 2013-2017 (denumit în continuare „programul”) contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum sunt reflectate în TFUE, în Strategia Europa 2020 și în inițiativele sale emblematice, precum și a altor politici abordate în cadrul priorităților strategice ale Comisiei.

Dat fiind faptul că programul este un program multianual care acoperă o perioadă de cinci ani și că SSE urmărește menținerea rolului său cheie în domeniul statistic, programul este ambițios în ceea ce privește sfera de aplicare și obiectivele sale, dar punerea sa în aplicare va urma o abordare bazată pe etape. Elaborarea unui mecanism eficace de stabilire a priorităților și de simplificare va fi un obiectiv al programului.

Infrastructura statistică

Programul va viza stabilirea unei infrastructuri a informațiilor statistice. Această infrastructură trebuie să fie pregătită pentru utilizarea intensivă și la scară largă a unor diverse aplicații.

Elaborarea politicilor conduce deciziile privind producerea de statistici europene. Cu toate acestea, respectivele statistici ar trebui să fie, de asemenea, disponibile și ușor accesibile altor factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general, întrucât acestea constituie un bun public și sunt plătite de către cetățenii și întreprinderile din Europa, care ar trebui să beneficieze, de asemenea, de serviciile furnizate. Pentru a îndeplini acest rol, infrastructura trebuie să fie proiectată în conformitate cu un cadru conceptual solid, care, pe de o parte, să garanteze adecvarea pentru o varietate de scopuri și, pe de altă parte, să permită adaptarea flexibilă la evoluția nevoilor utilizatorilor în anii următori.

Infrastructura informațiilor statistice este prezentată mai jos:

INFRASTRUCTURA INFORMAȚIILOR STATISTICE

SCOP SPECIFICINDICATORISCOPURI MULTIPLESISTEME DE CONTABILITATEDATE

Legendă

Date :

informații compilate de autoritățile statistice naționale, pe baza activităților statistice tradiționale (anchete prin sondaj, recensăminte etc.) și a datelor din alte surse care sunt reutilizate în scopuri statistice. Aceste informații sunt adaptate pentru a servi necesităților unor domenii de politică specifice, de exemplu piața forței de muncă, migrația sau agricultura.

Termenul include, de asemenea, datele colectate în scopuri administrative, dar care sunt utilizate de autoritățile statistice naționale în scopuri statistice (denumite, de obicei, date provenite din surse administrative).

Sisteme de contabilitate : conturi coerente și integrate, bilanțuri și tabele bazate pe un set de reguli convenite la nivel internațional. Un cadru contabil asigură un grad ridicat de coerență și comparabilitate; datele statistice pot fi elaborate și prezentate într-un format care este conceput în scopul analizei și al elaborării politicilor.

Indicatori : un indicator reprezintă o măsurare sintetică referitoare la o temă sau un fenomen de importanță majoră, care rezultă dintr-o serie de fapte constatate. Indicatorii pot fi utilizați pentru a detecta pozițiile relative sau a indica schimbări pozitive sau negative. Indicatorii sunt utilizați, de obicei, în mod direct în politicile Uniunii și cele mondiale. În domeniile politice strategice, indicatorii sunt importanți pentru stabilirea obiectivelor și monitorizarea realizării acestora.

În cadrul acestui sistem global, programul va continua să facă distincție între trei piloni de informații statistice: întreprinderi, Europa cetățenilor și statisticile geospațiale, de mediu, agricole și alte statistici sectoriale.

Politicile Uniunii și politicile globale relevante sunt instrumentele care specifică cerințele statistice la care programul va răspunde prin revizuirea structurii și a proceselor de producție corespunzătoare. Prin urmare, fiecare politică a Uniunii și fiecare politică mondială se reflectă în diferite componente ale infrastructurii statistice și beneficiază de activități specifice în cadrul programului. Necesitățile noilor politici identificate în anii următori vor fi acoperite prin stabilirea unor noi modalități de obținere a indicatorilor/conturilor pe baza datelor statistice produse în cei trei piloni.

INFORMAȚII STATISTICE – STRUCTURA ȘI DINAMICA

Necesități statistice legate de politicile UE și politicile mondiale – IndicatoriCadre contabile și sisteme statistice armonizate pentru producerea de indicatoriStatistici care trebuie să fie utilizate ca intrări în cadrul sistemelor de contabilitateEuropa 2020, guvernanța economică și globalizarea economicăPerformanța în domeniul economic și cel socialSustenabilitatea mediuluiÎntreprinderiEuropa cetățenilorStatistici geospațiale, de mediu, agricole și alte statistici sectoriale

Obiectivele

Obiectivul general al programului este ca SSE să fie în continuare cel mai important furnizor de statistici de înaltă calitate din Europa.

Ținând cont de resursele disponibile atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii, precum și de sarcina de răspuns, în toate acțiunile statistice efectuate în scopul punerii în aplicare a programului vor fi urmărite următoarele obiective specifice:

 obiectivul 1: furnizarea de informații statistice de actualitate în sprijinul elaborării, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii, care să reflecte în mod corespunzător prioritățile și să asigure, în același timp, un echilibru între domeniile economic, social și de mediu și să acopere nevoile unei game largi de utilizatori de statistici europene, inclusiv ale altor factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în general, de o manieră eficace din punctul de vedere al costurilor, fără suprapuneri inutile ale eforturilor;

 obiectivul 2: punerea în aplicare a unor noi metode de producere a statisticilor europene care vizează creșterea eficienței și îmbunătățirea calității;

 obiectivul 3: consolidarea parteneriatului în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său conducător la nivel mondial în domeniul statisticilor oficiale; și

 obiectivul 4: asigurarea furnizării consecvente a acestor statistici pe întreaga durată a programului, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze mecanismele SSE de stabilire a priorităților.

Respectivele obiective specifice sunt împărțite în diferite domenii prioritare, care sunt descrise mai jos. Obiectivele 1 și 4 sunt cuprinse în „I. Rezultate statistice”, obiectivul 2 în „II. Metode de producere a statisticilor UE” și obiectivul 3 în „III. Parteneriat”.

I.    REZULTATE STATISTICE

1.    Indicatori

1.1.    Europa 2020

Aprobarea strategiei Europa 2020 de către Consiliul European din iunie 2010 a contribuit în mare măsură la modelarea agendei strategice pentru Uniune și a politicilor naționale din anii următori. Agenda respectivă stabilește o serie de obiective principale și inițiative emblematice pentru care SSE trebuie să furnizeze indicatori statistici în mai multe domenii (de exemplu, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, promovarea ocupării forței de muncă, realizarea obiectivelor Uniunii privind energia și schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea nivelului de educație, inclusiv mobilitatea în scop educațional, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, precum și promovarea incluziunii sociale prin reducerea sărăciei).

Furnizarea de informații statistice de calitate, care ar trebui puse la dispoziție prompt, pentru a monitoriza punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Noii indicatori se bazează, pe cât posibil, pe datele statistice disponibile.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin furnizarea de:

 indicatori de obiectiv principali actualizați pentru Strategia Europa 2020 (în domeniile ocupării forței de muncă, cercetării și dezvoltării, inovării, energiei/schimbărilor climatice, educației, mediului, protecției sociale, incluziunii sociale și sărăciei) disponibili pe site-ul internet al Comisiei (Eurostat);

 statistici pentru a sprijini monitorizarea punerii în aplicare a inițiativelor emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020;

 indicatori suplimentari ca o contribuție la evaluările ex ante și ex post ale politicilor economice, sociale și de mediu ale Uniunii; și

 indicatori privind ocuparea forței de muncă care fac distincție între angajarea cu fracțiune de normă și angajarea cu normă întreagă, precum și indicatori privind șomajul care iau în calcul persoanele implicate în politicile de activare precum formarea profesională.

1.2.    Guvernanță economică

Criza și tensiunile de pe piețele financiare au subliniat necesitatea consolidării guvernanței economice a Uniunii. Uniunea a luat deja măsuri decisive necesare în guvernanța și coordonarea economică, dintre care unele vor avea implicații statistice majore în plus față de activitățile statistice în curs.

Elaborarea de noi informații statistice și consolidarea informațiilor statistice existente relevante pentru factorii de decizie ai Uniunii și publicul larg în ceea ce privește guvernanța economică consolidată și integrată a Uniunii și ciclul de supraveghere care integrează Pactul de stabilitate și de creștere și politica economică.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 furnizarea de date statistice privind dezechilibrele macroeconomice și analizele care stau la baza acestor date;

 furnizarea de date statistice pentru consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere, vizând în mod specific producerea și furnizarea unor statistici de înaltă calitate referitoare la datoria publică;

 dezvoltarea și producerea unui set de indicatori pentru măsurarea competitivității; și

 punerea în aplicare a unui management solid al calității în cadrul lanțului de producție, care să includă și datele privind finanțele publice din amonte și fluxurile de lucru subiacente din statele membre.

Furnizarea către factorii de decizie din Uniune a unor statistici și indicatori fiabili pentru scopuri administrative și de reglementare și pentru monitorizarea angajamentelor de politică specifice ale Uniunii.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 definirea și convenirea de comun acord cu utilizatorii a domeniului de aplicare al statisticilor pentru scopuri administrative și de reglementare; și

 definirea, după caz, punerea în aplicare și explicarea unui cadru solid de management al calității pentru respectivii indicatori.

1.3.    Globalizarea economică

Efectele sociale, economice și de altă natură ale crizei financiare, creșterea fluxurilor transfrontaliere și fragmentarea proceselor de producție au subliniat necesitatea unui cadru mai coerent și a unei mai bune măsurări a producției globalizate.

Îmbunătățirea indicatorilor și informațiilor statistice disponibile privind globalizarea economică și lanțurile valorice mondiale pentru factorii de decizie din Uniune și publicul larg.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 actualizarea indicatorilor existenți privind globalizarea economică disponibili pe site-ul internet al Comisiei (Eurostat);

 elaborarea de noi indicatori privind lanțurile valorice mondiale, inclusiv fluxurile de resurse naturale și dependența de acestea;

 analizarea lanțurilor valorice mondiale, eventual prin intermediul unor tabele corespunzătoare de intrări/ieșiri și al statisticilor privind comerțul exterior și privind întreprinderile, inclusiv al legăturilor dintre microdate; și

 analizarea necesității de a reforma calcularea și alocarea serviciilor de intermediere financiară.

2.    Cadrele contabile

Comunicarea Comisiei din 20 august 2009 intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare” și publicarea Raportului Stiglitz-Sen-Fitoussi privind măsurarea performanței economice și a progresului social au dat un nou avânt provocării principale pentru SSE, și anume modul de a obține statistici mai bune în materie de probleme transversale și statistici mai bine integrate pentru a descrie fenomene sociale, economice și de mediu complexe dincolo de măsurările tradiționale ale producției economice. Sistemul european de conturi naționale și regionale (SEC) oferă un cadru integrat și coerent pentru toate statisticile economice, care ar trebui să fie completat cu alți indicatori pentru a oferi informații mai cuprinzătoare pentru elaborarea de politici și pentru luarea deciziilor.

2.1.    Performanța în domeniul economic și în domeniul social

Criza economică a accentuat nevoia de a dispune de un set de indicatori macroeconomici de înaltă calitate pentru a înțelege și a analiza mai bine fluctuațiile economice și efectele lor asupra societății și, prin urmare, a facilita procesul decizional. Producția din ce în ce mai globalizată determină necesitatea de a elabora un cadru coerent care să faciliteze interpretarea și integrarea statisticilor din diferite domenii.

Suplimentarea măsurării performanțelor economice prin dimensiuni diferite ale globalizării, calității vieții, accesului la bunuri și servicii, sustenabilității mediului, sănătății, bunăstării, coeziunii sociale și incluziunii sociale. Elaborarea unui cadru pentru analiza producției globalizate.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 punerea în aplicare și compilarea de conturi naționale anuale și trimestriale și de conturi regionale anuale în conformitate cu SEC;

 producerea de indicatori privind distribuția veniturilor și a consumului în cadrul gospodăriilor populației (prin concilierea agregatelor din conturile naționale cu datele provenite din anchetele privind gospodăriile populației sau cu datele administrative);

 elaborarea de statistici prompte și de calitate privind prețurile, în special a indicilor armonizați ai prețurilor de consum;

 elaborarea de conturi satelit pentru noi domenii;

 crearea unei baze de date pentru măsurarea creșterii și productivității, ținând cont de schimbările legate de productivitate din sectorul public, precum și din sectorul privat;

 elaborarea unui cadru conceptual pentru analiza producției globalizate;

 elaborarea unui cadru conceptual pentru măsurarea calității vieții și a nivelului de bunăstare; și

 alinierea, în măsura posibilului, a conceptelor corespunzătoare utilizate în contabilitate și statistică.

Furnizarea unor indicatori macroeconomici și sociali esențiali și a principalilor indicatori economici europeni (PIEE) sub forma unui set coerent de indicatori care să răspundă cerințelor în materie de date statistice de la nivelul Uniunii și de la nivel mondial și ajustarea PIEE pentru a face față evoluției nevoilor utilizatorilor.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 dezvoltarea coordonată de tablouri de bord pentru indicatorii esențiali macroeconomici, sociali și privind dezvoltarea durabilă;

 punerea la dispoziție a unei metodologii armonizate pentru indicatorii macroeconomici și sociali esențiali și pentru PIEE;

 sporirea gradului de comparabilitate internațională a indicatorilor;

 furnizarea de instrumente îmbunătățite pentru a facilita interpretarea și comunicarea indicatorilor; și

 punerea la dispoziție a unor statistici armonizate privind locuințele și a statisticilor aferente pentru toate statele membre.

2.2.    Sustenabilitatea mediului

Protejarea, conservarea și ameliorarea mediului înconjurător pentru generațiile actuale și viitoare, precum și combaterea efectelor schimbărilor climatice se află printre primele priorități de pe agenda europeană și constituie obiective ale tratatelor. Politici eficace în respectivele domenii necesită informații statistice din diferite domenii.

Furnizarea de conturi de mediu și de statistici legate de schimbările climatice, ținând seama de evoluțiile internaționale din acest domeniu.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 elaborarea unui sistem coerent de conturi de mediu sub forma unor „conturi satelit” ale principalelor conturi naționale, furnizând informații cu privire la emisiile atmosferice, consumul de energie, fluxurile și rezervele de resurse naturale materiale și de apă, comerțul cu materii prime de bază și materii prime pe cale de epuizare, taxele de mediu și cheltuielile cu protecția mediului, incluzând, eventual, creșterea economică durabilă/achizițiile publice în acest domeniu;

 actualizarea, elaborarea, producerea și diseminarea de indicatori care să evidențieze presiunile secundare, impactul schimbărilor climatice, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, punctele slabe și adaptarea la progrese; și

 elaborarea unui indicator principal care să măsoare presiunea globală asupra mediului.

3.    Date

3.1.    Întreprinderi

Întreprinderile europene sunt vizate de multe dintre politicile Uniunii. În plus, acestea sunt responsabile pentru furnizarea de date de bază. În consecință, există o cerere foarte puternică de statistici privind întreprinderile, în general, pentru a sprijini procesul decizional, dar și pentru a ajuta cetățenii europeni și întreprinderile să înțeleagă impactul respectivelor politici, făcând diferență între întreprinderile mari, întreprinderile de dimensiune intermediară și întreprinderile mici și mijlocii, pentru care există o nevoie din ce în ce mai mare de statistici detaliate și armonizate. În același timp, este nevoie să se reducă sarcina administrativă și de raportare.

Sporirea eficienței și eficacității proceselor de producție a statisticilor. Furnizarea de statistici de înaltă calitate referitoare la domeniile-cheie în care întreprinderile sunt centrul de interes, precum statisticile privind întreprinderile, indicatorii pe termen scurt, investițiile întreprinderilor în capital uman și competențe, tranzacțiile internaționale, globalizare, monitorizarea pieței interne, cercetarea, dezvoltarea, inovarea și turismul. Ar trebui acordată o atenție specială disponibilității datelor în sectoarele industriale sau de servicii care prezintă o valoare adăugată ridicată, în special în sectoarele economiei ecologice, digitale sau sociale (precum sănătatea și educația).

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 reutilizarea datelor disponibile în sistemul statistic sau în societate și producerea de infrastructuri și instrumente comune;

 furnizarea anuală și infra-anuală de informații statistice și indicatori statistici privind întreprinderile;

 furnizarea de informații statistice care să descrie poziția Europei în lume și relațiile Uniunii cu restul lumii;

 furnizarea de informații statistice pentru analiza lanțurilor valorice mondiale și dezvoltarea registrului Eurogrup drept bază pentru colectarea informațiilor transsectoriale privind globalizarea;

 reechilibrarea colectărilor de informații statistice pentru comerțul cu mărfuri și comerțul cu servicii, îmbunătățind gradul de disponibilitate a datelor privind serviciile, precum și acțiuni menite să reechilibreze informațiile statistice privind serviciile și mărfurile;

 crearea de instrumente de monitorizare a pieței interne, cum ar fi instrumentul de monitorizare a prețurilor alimentelor și indicatorii aferenți;

 furnizarea de statistici în domenii-cheie privind performanța în materie de inovare și cercetare-dezvoltare prin utilizarea extinsă a registrelor de brevete și prin extinderea cercetării și a utilizării statistice de microdate individuale;

 furnizarea de statistici privind cererea și oferta în domeniul turismului prin optimizarea colectării datelor și printr-o mai bună integrare a datelor din domeniul turismului cu date din alte domenii; și

 furnizarea de statistici privind utilizarea resurselor și eficiența utilizării resurselor bazate, cât mai mult posibil, pe datele deja colectate.

3.2.    Europa cetățenilor

Cetățenii europeni se află în centrul politicilor Uniunii. În consecință, există o cerere foarte puternică de statistici sociale, în general, pentru a sprijini procesul decizional și a monitoriza rezultatele politicilor sociale, dar și pentru a ajuta cetățenii europeni să înțeleagă impactul acestor politici asupra vieții și bunăstării lor.

Furnizarea de statistici de calitate privind domeniile-cheie ale politicii sociale în cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de interes, cum ar fi bunăstarea, sustenabilitatea, coeziunea socială, sărăcia, inegalitățile, provocările demografice (în special îmbătrânirea populației și migrația), piața muncii, educația și formarea, inclusiv educația copiilor, educația în rândul adulților, formarea profesională și mobilitatea în scop educațional a tinerilor, cultura, activitatea fizică, calitatea vieții, sănătatea, dizabilitățile, consumul, libera circulație și piața internă, mobilitatea tinerilor, inovarea tehnologică și stilurile de viață noi. Statisticile respective se defalchează pe sexe, după caz, în cazul grupurilor care prezintă un interes deosebit pentru factorii de decizie din domeniul social. Prioritățile se stabilesc în conformitate cu articolul 6.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 instituirea unei infrastructuri de bază consolidate pentru statisticile sociale europene, inclusiv a unor colecții de date din anchete și din baze de date administrative și a unui set comun de variabile de bază;

 elaborarea unor anchete sociale de bază care să furnizeze date (inclusiv microdate) privind persoanele și gospodăriile populației, raționalizate și completate de colectări de microdate suplimentare, mai puțin frecvente;

 dezvoltarea statisticilor furnizate în materie de educație și formare profesională, inclusiv raționalizarea și modernizarea anchetei privind educația adulților;

 furnizarea de statistici privind inegalitățile în materie de venituri, oferind un indicator principal național comparabil, precum și date privind inegalitățile în materie de acces la bunurile și serviciile de bază;

 activitate metodologică referitoare la statisticile cu privire la activitatea fizică și la cultură;

 furnizarea de statistici privind siguranța față de criminalitate; sănătatea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă ( 12 ); și dizabilitățile;

 punerea în aplicare a acțiunilor programului de lucru privind integrarea statisticilor privind migrația;

 furnizarea de indicatori privind calitatea vieții pentru măsurarea progresului societăților; și

 începerea pregătirilor pentru următorul recensământ (programat pentru 2021).

3.3.    Statisticile geo-spațiale, de mediu, agricole și alte statistici sectoriale

Combinația dintre statistici, date georeferențiate și analize geospațiale va oferi oportunități noi, pe care SSE va continua să le exploreze. Va trebui să se acorde o atenție deosebită anumitor aspecte precum confidențialitatea și valabilitatea statistică a estimărilor referitoare la zonele mici.

Producerea de statistici în domeniul energiei și al transportului menite să sprijine Strategia Europa 2020 și politica privind schimbările climatice va fi deosebit de importantă în viitor.

Importanța agriculturii în cadrul politicilor Uniunii va rămâne semnificativă în perioada 2013-2017. Activitatea statistică va fi puternic influențată de rezultatul procesului de reflecție privind politica agricolă comună după 2013. Se va pune accent pe dimensiunile legate de mediul înconjurător, biodiversitate/ecosistem, economie, sănătatea și siguranța oamenilor și pe dimensiunea socială.

Sprijinirea elaborării de politici bazate pe dovezi prin utilizarea mai flexibilă și sporită a informațiilor spațiale combinate cu informații statistice sociale, economice și de mediu.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 dezvoltarea în continuare, întreținerea și funcționarea infrastructurii pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), instituită prin Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 13 ), în special prin geoportalul Uniunii;

 punerea la dispoziție a unei serii de informații geografice prin cooperarea cu programele Uniunii referitoare la anchetele privind utilizarea terenurilor și la teledetecție; și

 integrarea datelor statistice după caz, creând astfel o infrastructură flexibilă cu surse multiple pentru furnizarea de analize spațio-temporale specifice.

Furnizarea de statistici de mediu care să sprijine procesul de elaborare a politicilor Uniunii.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 un set de statistici de mediu principale privind resursele, cum ar fi, de exemplu, privind deșeurile și reciclarea, apa, rezervele de materii prime, serviciile ecosistemice și biodiversitatea la nivel național și, acolo unde este posibil, la nivel regional, precum și un set de statistici esențiale privind schimbările climatice pentru sprijinirea acțiunilor și politicilor de adaptare și a măsurilor de atenuare, la toate nivelurile pertinente, de la cel local până la nivelul Uniunii.

Furnizarea de statistici în domeniul energiei și al transporturilor, pentru a sprijini politicile Uniunii.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin producerea și difuzarea de statistici privind:

 energia din surse regenerabile;

 economiile de energie/eficiența energetică; și

 siguranța transporturilor, mobilitatea pasagerilor, măsurarea traficului rutier și transportul intermodal de marfă.

Furnizarea de statistici în domeniul agriculturii, pescuitului și silviculturii pentru dezvoltarea și monitorizarea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului, care reflectă principalele obiective strategice europene privind sustenabilitatea, precum și dezvoltarea rurală, prin activități periodice legate de elaborarea, producerea și difuzarea de statistici.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 revizuirea și simplificarea colectării de date în domeniul agriculturii în conformitate cu politica agricolă comună revizuită după anul 2013;

 revizuirea proceselor de colectare a datelor în domeniul agriculturii, în special cu scopul de a îmbunătăți calitatea și actualitatea datelor furnizate;

 revizuirea în detaliu a sistemului de gestionare a datelor privind gradul de utilizare/acoperire a terenurilor și, pe baza acestuia, elaborarea și punerea în aplicare a unui nou sistem;

 punerea în aplicare a sistemului de colectare a datelor pentru indicatorii agri-mediu coerenți, atunci când este posibil pe baza datelor existente;

 furnizarea unor defalcări adecvate pe regiuni; și

 punerea în aplicare și difuzarea unui set de date esențiale în domeniul forestier provenite din conturile economice și de mediu integrate pentru domeniul forestier, cum ar fi zonele acoperite de păduri, volumul și valoarea masei lemnoase pe picior și conturile economice pentru silvicultură și exploatare forestieră.

II.    METODELE DE PRODUCERE A STATISTICILOR EUROPENE

SSE se confruntă în prezent cu o serie de provocări: creșterea cererii de statistici de înaltă calitate, nevoia din ce în ce mai mare de statistici multidimensionale complexe, apariția unor noi actori pe piața informației, constrângerile în materie de resurse, necesitatea de a reduce în continuare sarcina statistică a respondenților, precum și diversificarea instrumentelor de comunicare. Aceasta presupune adaptarea progresivă a metodelor de producere și difuzare a statisticilor oficiale europene.

1.    Gestionarea calității SSE

Punerea în aplicare a unui sistem de management al calității în SSE bazat pe Codul de bune practici.

Consolidarea schimbului de bune practici în ceea ce privește punerea în aplicare a Codului de bune practici și garantarea faptului că raportarea calității vizează diferite nevoi ale utilizatorilor.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 introducerea unor noi mecanisme de monitorizare și a unei a doua runde de evaluări inter pares pentru a evalua conformitatea cu Codul de bune practici;

 alinierea cadrelor de asigurare a calității ale SSE și Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC);

 satisfacerea nevoilor utilizatorilor în ceea ce privește raportarea calității; și

 standardizarea rapoartelor privind calitatea în diverse domenii statistice la nivelul Uniunii.

2.    Stabilirea priorităților și simplificarea

SSE se confruntă cu o provocare importantă: furnizarea de statistici europene de înaltă calitate pentru a satisface nevoile din ce în ce mai mari de statistici în contextul reducerii substanțiale a bugetelor statelor membre și al politicii de întrerupere a creșterii în materie de resurse umane în cadrul Comisiei și în statele membre, care, în cazul anumitor organisme, va avea drept rezultat o reducere efectivă a resurselor umane. Având în vedere respectivele constrângeri bugetare la nivel european și național, este important să se consolideze stabilirea priorităților și măsurile de simplificare, care necesită angajamentul tuturor partenerilor SSE. Ca parte integrantă din procesul de pregătire a programelor anuale de lucru, a fost introdus un mecanism de stabilire a priorităților, care va fi pus în aplicare pe toată durata programului. Aceasta implică, printre altele, o reexaminare anuală a cerințelor statistice existente, plecând de la inițiativele propuse de Comisie pentru a reduce cerințele statistice, ținând seama de interesele utilizatorilor, producătorilor și respondenților. Procesul ar trebui să se desfășoare în strânsă cooperare cu utilizatorii și producătorii de statistici europene.

Punerea în aplicare a unui mecanism de stabilire a priorităților pentru SSE în scopul de a simplifica cerințele privind raportarea și a permite ajustarea la noile necesități în materie de statistici, ținând seama, în același timp, de constrângerile cu care se confruntă producătorii, de sarcina de răspuns și de nevoile utilizatorilor.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 definirea de priorități și alocarea resurselor corespunzătoare priorităților respective;

 definirea de priorități pentru SSE în cadrul programului anual de lucru menționat la articolul 9;

 reflectarea în programul anual de lucru a rezultatelor consultărilor cu utilizatorii și producătorii; și

 informarea utilizatorilor cu privire la domeniile statistice care urmează să fie simplificate și la colectarea de date care urmează să fie redusă/întreruptă.

3.    Statisticile multifuncționale și creșterea eficienței producției

Punerea în aplicare treptată, ținând cont de costurile generate în SSE de această măsură, a unei arhitecturi de funcționare a SSE care să permită producerea mai bine integrată a statisticilor europene; armonizarea și standardizarea metodelor de producere a statisticilor și a metadatelor; sporirea pe plan orizontal (între domeniile statistice) și vertical (între partenerii SSE) a gradului de integrare a proceselor de producere a statisticilor de către SSE în ceea ce privește principiul subsidiarității; utilizarea de surse de date multiple și integrarea acestora; producerea de statistici multifuncționale. Se va acorda o atenție deosebită aspectelor legate de confidențialitate care vor apărea odată cu utilizarea sporită, reutilizarea și schimbul de microdate și înregistrări administrative.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 utilizarea sporită a datelor administrative adecvate în toate domeniile statistice;

 identificarea și utilizarea de noi surse de date pentru statisticile europene;

 creșterea gradului de implicare a Comisiei (Eurostat) și a autorităților naționale de statistică în conceperea înregistrărilor administrative;

 utilizarea la scară mai largă a tehnicilor statistice de potrivire și de conectare a datelor, cu scopul de a crește oferta de statistici europene;

 utilizarea abordării europene a statisticilor pentru un răspuns rapid în materie de politici în cazuri specifice și justificate în mod corespunzător;

 o mai bună integrare a proceselor de producție a statisticilor europene prin intermediul unor acțiuni coordonate la nivelul SSE;

 o mai bună armonizare a conceptelor statistice între diferite domenii statistice;

 elaborarea și punerea în aplicare a unei infrastructuri informatice de referință flexibile și a unor standarde tehnice pentru îmbunătățirea interoperabilității, schimbului de date și metadate, precum și a modelării comune a datelor;

 utilizarea de instrumente informatice standard pentru toate procesele statistice;

 dezvoltarea de standarde metodologice cu scopul de a crește gradul de utilizare și disponibilitatea metodologiilor armonizate (inclusiv a abordărilor bazate pe modalități mixte de colectare a datelor), precum și a metadatelor armonizate;

 consolidarea rolului registrelor statistice ale întreprinderilor drept locul în care sunt menținute unitățile statistice pentru toate statisticile legate de activitățile întreprinderilor și utilizarea acestor registre drept sursă pentru conturile naționale; și

 îmbunătățirea furnizării metadatelor, și anume a informațiilor de bază privind modul de colectare a datelor, calitatea lor și modalitățile prin care datele pot deveni mai ușor de înțeles de către utilizatori.

Asigurarea bunei funcționări și a compatibilității SSE prin colaborare efectivă și comunicare.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 sprijinirea eficace și eficientă a parteneriatului în cadrul SSE;

 definirea și punerea în aplicare a proceselor de partajare a sarcinilor și a activităților din cadrul SSE; și

 dezvoltarea în continuare și punerea în funcțiune a rețelelor de cooperare.

4.    Difuzare și comunicare

SSE să devină prima sursă de date pentru statisticile europene pentru toți utilizatorii, în special pentru factorii de decizie publici și privați, oferind un serviciu de informații statistice de înaltă calitate bazat pe principiile accesului liber și ușor la statisticile europene.

Intensificarea și extinderea dialogului dintre utilizatorii și producătorii de statistici pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor în materie de statistici de înaltă calitate. Implicarea din timp a utilizatorilor în ceea ce privește noile evoluții este esențială pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității SSE.

Extinderea și raționalizarea gamei de produse difuzate pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor prin utilizarea de tehnologii noi.

Instituirea unei infrastructuri rentabile, integrate și sigure în cadrul SSE pentru accesul în scopuri științifice la date confidențiale.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 recunoașterea SSE drept primul punct de referință pentru utilizatorii statisticilor europene;

 instituirea unei infrastructuri integrate sigure pentru accesul la microdatele Uniunii;

 instituirea unui sistem pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor privind accesul imediat și consilierea în interpretarea informațiilor statistice;

 difuzarea de produse adaptate la nevoile utilizatorilor prin utilizarea de tehnologii noi;

 un număr mai mare de produse statistice privind probleme transversale;

 utilizarea sporită a noilor tehnologii de comunicare și de difuzare (de exemplu, bazate pe schimbul electronic de date și de metadate – SDMX);

 creșterea ofertei de seturi de microdate destinate cercetării statistice în conformitate cu legislația națională și legislația Uniunii privind confidențialitatea datelor; și

 pregătirea unor seturi de date care să faciliteze utilizarea datelor statistice în scopuri educaționale și de cercetare.

5.    Formarea, inovarea și cercetarea

Satisfacerea necesităților în materie de învățare și dezvoltare din cadrul SSE cu ajutorul unei combinații de cursuri de formare și oportunități de formare și dezvoltare.

Îmbunătățirea colaborării dintre membrii SSE pentru transferul de cunoștințe și partajarea și punerea în aplicare a celor mai bune practici și a unor abordări inovatoare comune privind producția statisticilor.

Organizarea de activități, participarea și contribuția comunităților de cercetare la îmbunătățirea lanțului de producție a statisticilor și a calității informațiilor statistice oficiale.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 crearea unei diplome post-universitare (de exemplu, un masterat în statistici oficiale);

 oferirea de programe de formare care să abordeze nevoile utilizatorilor și ale altor cetățeni;

 aplicarea mai extinsă a rezultatelor proiectelor de cercetare în producerea și difuzarea statisticilor;

 recunoașterea SSE drept punct de referință pentru comunitățile din domeniul cercetării statistice;

 implicarea sporită a comunităților de cercetare în activitățile de cercetare din domeniul statisticilor oficiale; și

 instituirea unor instrumente adecvate pentru schimbul de bune practici și punerea în aplicare a unor soluții comune în cadrul SSE.

III.    PARTENERIAT

1.    Parteneriatul în cadrul SSE și în afara acestuia

Din spirit de parteneriat, autoritățile naționale de statistică și Comisia (Eurostat) sunt responsabile pentru dezvoltarea, elaborarea și diseminarea de statistici europene.

Punerea în aplicare a cadrului de guvernanță SSE consolidat.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin aplicarea versiunii revizuite a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 și a Deciziei 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat ( 14 ).

Consolidarea rolului coordonator al Comisiei (Eurostat) în calitatea sa de oficiu de statistică al Uniunii Europene.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 asocierea Comisiei (Eurostat) în toate inițiativele Comisiei legate de aspectele statistice, încă dintr-un stadiu incipient; și

 organizarea în mod regulat a unor dialoguri cu părțile interesate, la cel mai înalt nivel de conducere.

Consolidarea cooperării cu SEBC și cu organizațiile europene și internaționale implicate în producerea datelor pentru scopuri statistice sau administrative prin crearea de proiecte comune și coordonate. Asigurarea coerenței dintre standardele Uniunii și cele internaționale.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 punerea în aplicare a unui cadru de calitate comun pentru SSE și SEBC;

 implicarea din ce în ce mai mare a Comisiei (Eurostat) în grupuri consultative internaționale;

 definirea și punerea în aplicare a unor noi moduri de cooperare pentru a garanta că evoluțiile statistice sunt bine coordonate la nivelul organizațiilor internaționale și că sarcinile sunt alocate eficient; și

 punerea în aplicare a noilor manuale privind Sistemul conturilor naționale al ONU, SEC, Sistemul ONU de conturi economice de mediu integrate, Conturile economice de mediu europene și balanța de plăți.

Promovarea și punerea în aplicare a unor activități de asistență și de consiliere statistică în țările din afara Uniunii, în conformitate cu prioritățile politicii externe a Uniunii, punând accent în mod deosebit pe politica de extindere și pe politica europeană de vecinătate.

Obiectivul va fi pus în aplicare prin:

 exercitarea rolului conducător al SSE pe scena internațională;

 difuzarea de date destinate politicii externe a Uniunii;

 sprijinirea serviciilor Comisiei în scopul punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare și de cooperare internațională, în relațiile lor cu organizații internaționale și în privința aspectelor de interes statistic comun cu regiuni din țări terțe sau cu țări terțe;

 difuzarea de date statistice relevante, pentru a sprijini procesul de extindere și negocierile;

 reducerea la minimum a cererilor din partea noilor state membre de derogări care determină lipsa datelor;

 semnarea de acorduri sau memorandumuri de înțelegere cu țări terțe;

 elaborarea și punerea în aplicare de programe de cooperare tehnică;

 axarea asistenței tehnice pe armonizarea datelor și transmiterea acestora; și

 îmbunătățirea activităților de cooperare și coordonare între membrii SSE.( 1 ) Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 20 decembrie 2012.

( 2 ) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

( 3 ) Fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

( 4 ) JO L 192, 22.7.2011, p. 1.

( 5 ) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

( 6 ) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

( 7 ) JO L 73, 15.3.2008, p. 13.

( 8 ) JO L 332, 30.11.2006, p. 21.

( 9 ) JO L 340, 19.12.2008, p. 76.

( 10 ) JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

( 11 ) JO L 90, 28.3.2006, p. 2.

( 12 ) JO L 354, 31.12.2008, p. 70.

( 13 ) JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

( 14 ) JO L 251, 18.9.2012, p. 49.