02013D0519 — RO — 01.06.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 21 octombrie 2013

de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câini, pisici și dihori domestici și modelul pentru certificatul de sănătate animală necesar pentru astfel de importuri

[notificată cu numărul C(2013) 6721]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/519/UE)

(JO L 281 23.10.2013, p. 20)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/98 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 18 ianuarie 2017

  L 16

37

20.1.2017
▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 21 octombrie 2013

de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câini, pisici și dihori domestici și modelul pentru certificatul de sănătate animală necesar pentru astfel de importuri

[notificată cu numărul C(2013) 6721]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/519/UE)Articolul 1

Lista teritoriilor sau a țărilor terțe din care este autorizat importul de câini, pisici sau dihori domestici în conformitate cu Directiva 92/65/CEE

(1)  Loturile de câini, pisici sau dihori domestici care fac obiectul dispozițiilor din Directiva 92/65/CEE se importă în Uniune doar cu condiția ca țările terțe sau teritoriile din care provin și oricare dintre țările terțe sau teritoriile pe care le tranzitează să fie incluse în una dintre listele prevăzute în:

(a) anexa I la Decizia 2004/211/CE;

(b) partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010;

(c) anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), loturile de câini, pisici sau dihori domestici destinate organismelor, institutelor și centrelor desemnate în conformitate cu Directiva 92/65/CEE se importă în Uniune doar cu condiția ca țările terțe sau teritoriile din care provin și oricare dintre țările terțe sau teritoriile pe care le tranzitează să fie incluse în lista menționată la alineatul (1) litera (c).

Articolul 2

Certificat de sănătate animală pentru importuri din teritorii sau țări terțe

Statele membre autorizează numai importurile de câini, pisici sau dihori domestici care respectă următoarele condiții:

(a) sunt însoțite de un certificat de sănătate animală întocmit în conformitate cu modelul corespunzător prezentat în partea I din anexă și completat și semnat de un medic veterinar oficial conform notelor explicative din partea 2 a anexei în cauză;

(b) sunt conforme cu cerințele certificatului de sănătate menționate la litera (a) în ceea ce privește teritoriile sau țările terțe din care provin și oricare dintre țările terțe sau teritoriile pe care le tranzitează să, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

Articolul 3

Abrogări

Deciziile 94/274/CE, 94/275/CE și 2005/64/CE se abrogă.

Articolul 4

Dispoziții tranzitorii

Pentru o perioadă de tranziție până la 29 aprilie 2015, statele membre autorizează importurile în Uniune de câini, pisici sau dihori domestici care sunt însoțiți de un certificat de sănătate eliberat până la 28 decembrie 2014 cel târziu, în conformitate cu modelele stabilite în anexa la Decizia 2005/64/CE sau in anexa I la Decizia de punere în aplicare 2011/874/UE.

Articolul 5

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică de la 29 decembrie 2014.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.
ANEXĂ

▼M1

PARTEA 1

Model de certificat de sănătate animală pentru importurile de câini, pisici sau dihori domestici în Uniune

image

image

image

image

image

▼B

PARTEA 2

Note explicative pentru completarea certificatelor de sănătate animală

(a) În cazul în care certificatul prevede că anumite mențiuni se păstrează după caz, mențiunile care nu sunt relevante pot fi tăiate de către medicul veterinar oficial, acesta marcându-le cu inițialele și ștampila sa, sau pot fi eliminate complet din certificat.

(b) Originalul fiecărui certificat este compus dintr-o singură foaie de hârtie sau, în cazul în care nu este suficient, trebuie prezentat astfel încât toate foile de hârtie necesare să facă parte dintr-un tot unitar și indivizibil.

(c) Certificatul se întocmește în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se situează punctul de control la frontiera de intrare a lotului în Uniune și ale statului membru de destinație. Cu toate acestea, statele membre în cauză pot să autorizeze elaborarea certificatului în limba oficială a unui alt stat membru, certificatul fiind însoțit, dacă este necesar, de o traducere oficială.

(d) În cazul în care se anexează la certificat file suplimentare sau documente justificative, din motive care țin de identificarea diferitelor elemente ale lotului (tabelul de la punctul I.28 din modelul de certificat de sănătate animală), aceste file sau documente se consideră, de asemenea, ca făcând parte din originalul certificatului prin aplicarea, pe fiecare filă, a semnăturii și a ștampilei medicului veterinar oficial.

(e) În cazul în care certificatul, inclusiv filele suplimentare sau documentele prevăzute la litera (d), se compune din mai multe pagini, fiecare pagină se numerotează în partea de jos (numărul paginii din numărul total de pagini) și este prevăzută, în partea de sus, cu numărul de referință al certificatului atribuit de autoritatea competentă.

(f) Originalul certificatului trebuie să fie completat și semnat de un medic veterinar oficial din cadrul teritoriului exportator sau al țării terțe exportatoare. Autoritatea competentă din teritoriul exportator sau din țara terță exportatoare asigură respectarea unor norme și principii de certificare echivalente cu cele stabilite în Directiva 96/93/CE a Consiliului.

Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a textului tipărit. Această cerință se aplică, de asemenea, ștampilelor, cu excepția timbrului sec și a filigranului.

(g) Numărul de referință al certificatului menționat la rubricile I.2 și II.a trebuie să fie emis de către autoritatea competentă din teritoriul sau țara terță exportatoare.