2013D0034 — RO — 09.12.2013 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA 2013/34/PESC A CONSILIULUI

din 17 ianuarie 2013

privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)

(JO L 014, 18.1.2013, p.19)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DECIZIA 2013/729/PESC A CONSILIULUI din 9 decembrie 2013

  L 332

18

11.12.2013
▼B

DECIZIA 2013/34/PESC A CONSILIULUI

din 17 ianuarie 2013

privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor armate maliene (EUTM Mali)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 23 iulie 2012, Consiliul a recunoscut că schimbările dramatice din Mali necesită o revizuire a acțiunilor pe care Uniunea ar trebui să le întreprindă cu scopul de a restabili guvernarea democratică și statul de drept pe întreg teritoriul Mali. Consiliul a solicitat Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) și Comisiei să facă propuneri concrete de acțiuni ale Uniunii într-o serie de domenii, pentru a se răspunde la situația în curs de schimbare.

(2)

Printr-o scrisoare din data de 18 septembrie 2012, Președintele Republicii Mali a solicitat sprijinul Uniunii în vederea restabilirii integrității teritoriale a Mali.

(3)

În Rezoluția 2071 (2012) privind situația din Mali, adoptată la 12 octombrie 2012, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la consecințele instabilității din partea de nord a Mali asupra întregii regiuni extinse și subliniind nevoia de a se reacționa rapid pentru menținerea stabilității în întreaga regiune Sahel, a invitat partenerii internaționali, inclusiv Uniunea, să ofere asistență, expertiză, instruire și sprijin pentru consolidarea capacităților forțelor armate și de securitate maliene.

(4)

În concluziile sale din 15 octombrie 2012, Consiliul a solicitat, de asemenea, ca lucrările de planificare a unei eventuale misiuni militare în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) să continue și să fie aprofundate de urgență în special prin elaborarea unui concept de gestionare a crizelor referitor la reorganizarea și la instruirea forțelor de apărare din Mali, ținând seama de condițiile necesare pentru ca o eventuală misiune să fie eficace, inclusiv susținerea deplină a autorităților din Mali, precum și definirea unei strategii de ieșire.

(5)

În concluziile sale din 19 noiembrie 2012, Consiliul a salutat prezentarea de către ÎR a proiectului de concept de gestionare a crizei și a solicitat grupurilor competente să procedeze de urgență la examinarea acestuia, pentru a permite aprobarea sa de către Consiliu în decembrie 2012.

(6)

La 10 decembrie 2012, Consiliul a aprobat un concept de gestionare a crizei privind o posibilă misiune militară PSAC de instruire în Mali. Consiliul a subliniat faptul că o misiune în Mali ar fi un element esențial în cadrul abordării cuprinzătoare a Uniunii, astfel cum a fost elaborată în Strategia pentru securitate și dezvoltare în regiunea Sahel.

(7)

Printr-o scrisoare din 24 decembrie 2012, președintele Republicii Mali a adresat o scrisoare de invitație către ÎR, salutând desfășurarea unei misiuni militare UE de instruire în Mali.

(8)

Comitetul politic și de securitate (COPS) ar trebui să exercite, sub responsabilitatea Consiliului și a ÎR, controlul politic asupra misiunii militare a Uniunii, să-i asigure orientarea strategică și să ia deciziile relevante în conformitate cu articolul 38 paragraful al treilea din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

(9)

Este necesar să se negocieze și să se încheie acorduri internaționale referitoare la statutul unităților și personalului UE și la participarea statelor terțe la misiunile Uniunii.

(10)

Cheltuielile operaționale aferente prezentei decizii, care au implicații militare sau de apărare, ar trebui să fie suportate de statele membre în temeiul articolului 41 alineatul (2) din TUE și în conformitate cu Decizia 2011/871/PESC a Consiliului din 19 decembrie 2011 de instituire a unui mecanism de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare (Athena) ( 1 ).

(11)

În conformitate cu articolul 5 din protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii care au implicații în domeniul apărării. Danemarca nu participă la punerea în aplicare a prezentei decizii și nu contribuie, prin urmare, la finanțarea acestei misiuni,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Misiunea

(1)  Uniunea desfășoară o misiune militară de instruire (EUTM Mali), pentru a oferi, în partea de sud a Mali, consiliere militară și de instruire forțelor armate maliene (FAM) care operează sub controlul autorităților civile legitime, cu scopul de a contribui la restabilirea capacității lor militare, astfel încât acestea să poată desfășura operații militare menite să restabilească integritatea teritorială a Mali și să reducă pericolul reprezentat de grupările teroriste. EUTM Mali nu se implică în operații de luptă.

(2)  Obiectivul EUTM Mali este de a răspunde nevoilor operaționale ale FAM prin furnizarea de:

(a) sprijin în domeniul instruirii, în beneficiul capabilităților FAM;

(b) instruire și consiliere în ceea ce privește lanțul logistic, comanda și controlul, precum și resursele umane, precum și instruire în domeniul dreptului internațional umanitar, protecției civililor și drepturilor omului.

(3)  EUTM Mali acționează în vederea consolidării condițiilor pentru un control politic din partea autorităților civile legitime asupra FAM.

(4)  Activitățile EUTM Mali se desfășoară în strânsă coordonare cu alți actori implicați în sprijinul FAM, în special cu Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO).

Articolul 2

Numirea comandantului misiunii UE

(1)  Generalul de brigadă François LECOINTRE este numit comandantul misiunii UE.

(2)  Comandantul misiunii UE îndeplinește funcțiile de comandant de operațiuni al UE și de comandant al forței UE.

Articolul 3

Desemnarea comandamentului misiunii

(1)  Comandamentul misiunii EUTM Mali este amplasat în Mali. Acesta va îndeplini atât funcțiile de comandament al operațiilor, cât și pe cele de comandament al forțelor.

(2)  Comandamentul misiunii include o celulă de sprijin la Bruxelles.

▼M1

Articolul 3a

Celula de proiecte

(1)  EUTM Mali dispune de o celulă de proiecte care identifică și pune în aplicare proiectele. Misiunea, acolo unde este cazul, coordonează, facilitează și furnizează consultanță pentru proiectele puse în aplicare de state membre și de state terțe, sub responsabilitatea acestora, în domenii legate de executarea misiunii și în sprijinul obiectivelor acesteia.

(2)  Sub rezerva dispozițiilor alineatului (3), comandantul misiunii UE este autorizat să recurgă la contribuții financiare din partea statelor membre sau a statelor terțe pentru a pune în aplicare proiecte identificate pentru completarea altor acțiuni ale EUTM Mali într-un mod coerent. În acest caz, comandantul misiunii UE încheie un acord cu statele respective, care acoperă în special procedurile specifice pentru soluționarea oricăror plângeri formulate de părți terțe cu privire la prejudiciile suferite în urma acțiunilor sau omisiunilor din partea comandantului misiunii UE în utilizarea fondurilor furnizate de statele respective.

În niciun caz statele contribuitoare nu pot angaja răspunderea Uniunii sau a ÎR în temeiul acțiunilor sau omisiunilor comandantului misiunii UE în utilizarea fondurilor din partea statelor respective.

(3)  COPS este de acord cu acceptarea unei contribuții financiare din partea statelor terțe pentru celula de proiecte.

▼B

Articolul 4

Planificarea și lansarea EUTM Mali

Decizia privind lansarea EUTM Mali se adoptă de către Consiliu în urma aprobării planului de misiune și a regulilor de angajare.

Articolul 5

Controlul politic și conducerea strategică

(1)  Sub responsabilitatea Consiliului și a ÎR, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a EUTM Mali. Consiliul autorizează COPS să ia deciziile corespunzătoare, în conformitate cu articolul 38 din TUE. Această autorizare se referă în special la competențele necesare pentru modificarea documentelor de planificare, inclusiv a planului misiunii, precum și a lanțului de comandă. Autorizarea se referă, de asemenea, la competențele necesare pentru luarea de decizii privind numirea comandanților ulteriori ai misiunii UE. Competențele decizionale cu privire la obiectivele și încetarea EUTM Mali rămân în continuare în sarcina Consiliului.

(2)  COPS raportează periodic Consiliului.

(3)  COPS primește periodic rapoarte din partea președintelui Comitetului Militar al UE (EUMC) în ceea ce privește desfășurarea EUTM Mali. COPS îl poate invita pe comandantul misiunii UE la reuniunile sale, după caz.

Articolul 6

Conducerea militară

(1)  EUMC supraveghează buna executare a EUTM Mali desfășurate sub responsabilitatea comandantului misiunii UE.

(2)  EUMC primește periodic rapoarte de la comandantul misiunii UE. Acesta îl poate invita pe comandantul misiunii UE la reuniunile sale, după caz.

(3)  Președintele EUMC acționează ca punct principal de contact pentru comandantul misiunii UE.

Articolul 7

Coerența răspunsului Uniunii și coordonare

(1)  ÎR asigură punerea în aplicare a prezentei decizii, precum și coerența acesteia cu acțiunea externă a UE în general, inclusiv cu programele de dezvoltare ale Uniunii.

(2)  Fără a se aduce atingere lanțului de comandă, comandantul misiunii UE primește orientări politice la nivel local din partea șefului delegației Uniunii din Bamako, în strânsă coordonare cu coordonatorul UE pentru Sahel.

(3)  EUTM Mali se coordonează cu misiunea PSAC a Uniunii în Niger (EUCAP SAHEL Niger) în vederea examinării posibilelor sinergii.

(4)  EUTM Mali își coordonează activitățile cu activitățile bilaterale ale statelor membre în Mali, precum și cu alți actori internaționali din regiune, în special ONU, Uniunea Africană (UA), CEDEAO și actori bilaterali, inclusiv Statele Unite ale Americii și Canada, și cu actori regionali-cheie.

Articolul 8

Participarea statelor terțe

(1)  Fără a aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii și cadrului instituțional unic al acesteia și în conformitate cu orientările relevante ale Consiliului European, statele terțe pot fi invitate să participe în cadrul EUTM Mali.

(2)  Consiliul autorizează COPS să invite statele terțe să ofere contribuții și să adopte deciziile corespunzătoare privind acceptarea contribuțiilor propuse, la recomandarea comandantului misiunii UE și a EUMC.

(3)  Modalitățile detaliate privind participarea statelor terțe fac obiectul unor acorduri încheiate în temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din TFUE. În cazul în care Uniunea și un stat terț au încheiat un acord prin care se instituie un cadru pentru participarea statului terț respectiv la misiuni ale Uniunii de gestionare a crizelor, dispozițiile respectivului acord se aplică în cadrul EUTM Mali.

(4)  Statele terțe care aduc contribuții militare importante la EUTM Mali au aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a EUTM Mali ca și statele membre care participă la EUTM Mali.

(5)  Consiliul autorizează COPS să adopte deciziile corespunzătoare cu privire la crearea unui comitet al țărilor contribuitoare, în cazul în care unele state terțe ar aduce contribuții militare importante.

Articolul 9

Statutul personalului plasat sub comanda UE

Statutul unităților și personalului aflate sub comanda UE, incluzând privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii acestora, poate face obiectul unui acord încheiat în temeiul articolului 37 din TUE și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 din TFUE.

Articolul 10

Dispoziții financiare

(1)  Costurile comune ale EUTM Mali sunt gestionate în conformitate cu Decizia 2011/871/PESC.

(2)  Suma de referință financiară pentru costurile comune ale EUTM Mali este de 12,3 milioane EUR. Procentajul sumei de referință menționate la articolul 25 alineatul (1) din Decizia 2011/871/PESC se stabilește la 50 %, iar procentajul privind angajamentele la care se face referire în articolul 32 alineatul (3) din Decizia 2011/871/PESC se stabilește la 70 %.

Articolul 11

Comunicarea de informații

(1)  ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii, după caz și în conformitate cu nevoile EUTM Mali, informații ale UE clasificate generate în scopul EUTM Mali, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE a Consiliului din 31 martie 2011 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate ( 2 ):

(a) până la nivelul prevăzut în acordurile aplicabile privind securitatea informațiilor, încheiate între Uniune și statul terț în cauză; sau

(b) până la nivelul „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” în alte cazuri.

(2)  ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice ONU și CEDEAO, în conformitate cu nevoile operaționale ale EUTM Mali, informații ale UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generate în scopul EUTM Mali, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. Între ÎR, autoritățile competente ale ONU și CEDEAO se încheie acorduri în acest sens.

(3)  În cazul unei necesități operaționale specifice și imediate, ÎR este, de asemenea, autorizat să comunice statului-gazdă orice informații ale UE clasificate până la nivelul „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” generate în scopul EUTM Mali, în conformitate cu Decizia 2011/292/UE. În acest scop, se elaborează acorduri între ÎR și autoritățile competente ale statului-gazdă.

(4)  ÎR este autorizat să comunice statelor terțe asociate prezentei decizii orice documente ale UE neclasificate privind deliberările Consiliului referitoare la EUTM Mali și care intră sub incidența obligației de secret profesional, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Consiliului ( 3 ).

(5)  ÎR poate delega competențele menționate la alineatele (1)-(4), precum și capacitatea de a încheia acordurile menționate la alineatele (2) și (3), personalului Serviciului European de Acțiune Externă și/sau comandantului misiunii UE.

Articolul 12

Intrarea în vigoare și încheierea

(1)  Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)  Mandatul EUTM Mali se încheie la 15 luni după adoptarea deciziei Consiliului de lansare a EUTM Mali.

(3)  Prezenta decizie se abrogă începând cu data închiderii comandamentului misiunii, în conformitate cu planurile aprobate pentru încheierea EUTM Mali și fără a aduce atingere procedurilor privind auditul și prezentarea situațiilor financiare ale EUTM Mali, prevăzute în Decizia 2011/871/PESC.( 1 ) JO L 343, 23.12.2011, p. 35.

( 2 ) JO L 141, 27.5.2011, p. 17.

( 3 ) Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).