02013D0010 — RO — 04.01.2021 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 aprilie 2013

privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro

(reformare)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

(JO L 118 30.4.2013, p. 37)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (UE) 2019/669 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 4 aprilie 2019

  L 113

6

29.4.2019

►M2

DECIZIA (UE) 2020/2090 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 4 decembrie 2020

  L 423

62

15.12.2020
▼B

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 aprilie 2013

privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro

(reformare)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)Articolul 1

Cupiuri și specificații

▼M1

(1)  

Bancnotele euro din prima serie includ șapte cupiuri, între 5 euro și 500 euro. Bancnotele euro din a doua serie includ șase cupiuri, între 5 euro și 200 euro. Bancnotele euro ilustrează tema „Epocile și stilurile Europei”, cu următoarele specificații de bază.Valoare nominală (EUR)

Dimensiuni (prima serie)

Dimensiuni (a doua serie)

Culoare dominantă

Elemente grafice

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Gri

Clasic

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Roșu

Romanic

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Albastru

Gotic

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Portocaliu

Renascentist

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Verde

Baroc și rococo

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Galben-maroniu

Arhitectura în oțel și sticlă

500

160 × 82 mm

Nu este inclusă în a doua serie

Violet

Arhitectura modernă a secolului al XX-lea

▼B

(2)  

Cele șapte cupiuri din seria de bancnote euro conțin reprezentări ale unor porți și ferestre pe avers (recto) și ale unor poduri pe revers (verso). Toate cele șapte cupiuri vor ilustra diferitele perioade artistice europene menționate anterior. Alte elemente grafice includ:

(a) 

simbolul Uniunii Europene;

(b) 

denumirea monedei cu caractere din alfabetul latin și grec și, în plus, pentru a doua serie de bancnote euro, denumirea monedei în alfabetul chirilic;

▼M1

(c) 

inițialele BCE în diferitele versiuni lingvistice oficiale ale Uniunii Europene:

(i) 

pentru prima serie de bancnote euro, inițialele BCE se limitează la următoarele cinci versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, EZB, EKT și EKP;

(ii) 

pentru a doua serie de bancnote euro: (1) pentru cupiurile de 5 euro, 10 euro și 20 euro, inițialele BCE se limitează la următoarele nouă versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE și EBC; (2) pentru cupiurile de 50 euro, 100 euro și 200 euro, inițialele BCE se limitează la următoarele zece versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE și EBC;

▼B

(d) 

simbolul © care indică faptul că dreptul de autor aparține BCE; și

(e) 

semnătura președintelui BCE.

▼M2

Articolul 2

Norme privind reproducerea bancnotelor euro

(1)  

„Reproducere” înseamnă orice imagine tangibilă sau intangibilă care folosește integral sau parțial o bancnotă euro, astfel cum este specificată la articolul 1, sau părți din elementele grafice individuale ale acesteia, cum ar fi, printre altele, culoarea, dimensiunile și folosirea literelor sau a simbolurilor, imagine care poate fi asemănătoare sau poate da impresia generală a unei bancnote euro autentice, indiferent de:

(a) 

dimensiunea imaginii; sau

(b) 

materialul (materialele) sau tehnica (tehnicile) utilizate pentru producerea acesteia; sau

(c) 

dacă elemente grafice ale bancnotelor euro, cum ar fi literele sau simbolurile, au fost sau nu modificate sau adăugate.

(2)  
Înafara cazului în care BCE sau o BCN acordă o exceptare în sensul alineatului (5), reproducerile care nu respectă criteriile prevăzute la alineatul (3) sunt considerate ilegale, iar producerea, deținerea, transportul, diseminarea, vânzarea, promovarea, importul în Uniune și utilizarea acestora sau încercarea de a le utiliza în cadrul tranzacțiilor sunt interzise.
(3)  

Reproducerile care îndeplinesc următoarele criterii sunt considerate legale, deoarece nu există riscul de a fi confundate de public cu bancnote euro autentice:

(a) 

reproducerile unei singure fețe a unei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1, cu condiția ca dimensiunea reproducerii să fie egală cu sau mai mare de 125 % sau egală cu sau mai mică de 75 % atât din lungimea, cât și din lățimea respectivei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1; sau

(b) 

reproducerile ambelor fețe ale unei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1, cu condiția ca dimensiunea reproducerii să fie mai mare de sau egală cu 200 % sau egală cu sau mai mică de 50 % atât din lungimea, cât și din lățimea respectivei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1; sau

(c) 

reproducerile unor elemente grafice individuale ale unei bancnote euro, astfel cum este specificată la articolul 1, cu condiția ca aceste elemente grafice să nu fie prezentate pe un fundal care să semene cu o bancnotă; sau

(d) 

reproducerile unei singure fețe care ilustrează o porțiune din aversul sau din reversul unei bancnote euro, cu condiția ca porțiunea respectivă să fie mai mică de o treime din aversul sau reversul original al bancnotei euro, astfel cum este specificată la articolul 1; sau

(e) 

reproducerile dintr-un material care este clar diferit de hârtie și care are un aspect evident diferit din punct de vedere vizual și tactil de cel al materialului folosit pentru bancnote; sau

(f) 

reproducerile intangibile puse la dispoziție în format electronic pe pagini de internet, prin mijloace de comunicații cu fir sau fără fir sau prin orice alte mijloace care permit publicului să acceseze aceste reproduceri intangibile dintr-un loc și într-un moment pe care îl aleg în mod individual, cu condiția ca:

— 
cuvântul SPECIMEN (mostră) (sau echivalentul său într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene) să fie incorporat în diagonală pe reproducere, în setul de caractere Arial sau în seturi de caractere asemănătoare acestuia; și
— 
rezoluția reproducerii electronice la dimensiunea 100 % să nu depășească 72 dpi (dots per inch).
— 
lungimea cuvântului SPECIMEN (sau a echivalentului său într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene) este de cel puțin 75 % din lungimea reproducerii; și
— 
înălțimea cuvântului SPECIMEN (sau a echivalentului său într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene) este de cel puțin 15 % din lățimea reproducerii; și
— 
cuvântul SPECIMEN (sau echivalentul său într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene) este afișat într-o culoare netransparentă (opacă) care contrastează cu culoarea dominantă a bancnotei euro respective, astfel cum este specificată la articolul 1.
(5)  
În mod excepțional, BCE sau BCN relevantă, după caz, poate consimți, la primirea unei cereri scrise, să excepteze o reproducere care nu respectă criteriile de la alineatul (3) de la interdicția prevăzută la alineatul (2), în cazul în care BCE sau BCN relevantă consideră că reproducerea nu poate fi confundată de către publicul larg cu o bancnotă euro autentică, astfel cum este specificată la articolul 1. Dacă o reproducere este produsă pe teritoriul unui singur stat membru a cărui monedă este euro, astfel de cereri de exceptare se adresează BCN a statului membru respectiv. În toate celelalte cazuri, astfel de cereri se adresează BCE.
(6)  
Normele privind reproducerea bancnotelor euro se aplică și bancnotelor euro care au fost retrase sau care și-au pierdut statutul de mijloace legale de plată în temeiul prezentei decizii.

▼B

Articolul 3

Preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate

(1)  

La cerere, în condițiile prevăzute la alineatul (2) și în decizia relevantă a Consiliului guvernatorilor prevăzută la articolul 6, BCN preschimbă bancnote euro autentice deteriorate în următoarele cazuri:

(a) 

la prezentarea a peste 50 % din bancnota euro; sau

(b) 

la prezentarea a 50 % sau mai puțin din bancnota euro, dacă solicitantul dovedește că părțile lipsă au fost distruse.

(2)  

Pe lângă condițiile prevăzute la alineatul (1), pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate se aplică următoarele condiții suplimentare:

(a) 

dacă există îndoieli privind titlul legal al solicitantului asupra bancnotelor euro: solicitantul trebuie să facă dovada identității sale, precum și dovada că solicitantul este deținătorul sau un solicitant autorizat în alt mod;

(b) 

dacă există îndoieli privind autenticitatea bancnotelor euro: solicitantul trebuie să facă dovada identității sale;

(c) 

dacă sunt prezentate bancnote euro autentice pătate cu cerneală, contaminate sau impregnate: solicitantul trebuie să depună o explicație scrisă privind tipul de pete, contaminare sau impregnare;

(d) 

dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt: solicitantul trebuie să dea o declarație scrisă privind cauza neutralizării;

(e) 

atunci când bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt în legătură cu o tentativă sau un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracțională: bancnotele trebuie preschimbate numai la cererea deținătorului sau a solicitantului autorizat în alt mod, care a fost victima tentativei sau activității infracționale efective care a condus la deteriorarea bancnotelor;

(f) 

dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt și sunt prezentate de instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001: instituțiile și agenții economici în cauză trebuie să dea o declarație scrisă privind cauza neutralizării, referința și caracteristicile dispozitivului antifurt, detalii privind entitatea care prezintă bancnotele deteriorate și data de prezentare a acestora;

(g) 

dacă bancnotele euro autentice au fost deteriorate în cantități mari din cauza activării dispozitivelor antifurt: în măsura în care este posibil și la o solicitare a BCN în acest sens, acestea trebuie prezentate în seturi de 100 de bancnote euro, dacă există suficiente bancnote euro pentru a forma astfel de seturi;

▼M1

(h) 

dacă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prezintă în vederea preschimbării, într-una sau mai multe tranzacții, bancnote euro autentice deteriorate cu o valoare de cel puțin 10 000  EUR, aceștia furnizează documentația privind originea bancnotelor și identificarea clientului sau, după caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ). Această obligație există și în caz de îndoială cu privire la atingerea valorii-prag de 10 000  EUR. Regulile stabilite în prezentul alineat nu aduc atingere oricăror cerințe de identificare și raportare mai stricte adoptate de statele membre la transpunerea Directivei (UE) 2015/849.

▼B

(3)  

Fără a aduce atingere celor de mai sus:

(a) 

dacă știu sau au motive suficiente să considere că bancnotele euro autentice au fost deteriorate în mod intenționat, BCN trebuie să refuze preschimbarea și să rețină bancnotele euro, pentru a evita reintrarea acestora în circulație sau prezentarea lor de către solicitant în vederea preschimbării la altă BCN. Totuși, acestea vor preschimba bancnotele euro autentice deteriorate dacă știu sau au motive suficiente să considere că solicitanții sunt de bună-credință sau dacă solicitanții pot dovedi că sunt de bună-credință. Bancnotele euro care au suferit deteriorări minore, de exemplu au fost adnotate, au fost inscripționate cu cifre sau scurte propoziții, nu vor fi considerate, în principiu, bancnote euro deteriorate în mod intenționat; și

(b) 

dacă știu sau au motive suficiente să considere că a fost comisă o infracțiune, BCN trebuie să refuze preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate și să le rețină, pe bază de confirmare de primire, ca probă care urmează să fie prezentată autorităților competente în vederea începerii cercetării penale sau în sprijinul unei cercetări penale în curs de desfășurare. Cu excepția cazurilor în care autoritățile competente hotărăsc altfel, bancnotele euro autentice pot fi acceptate în vederea preschimbării la sfârșitul cercetării, în condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2);

(c) 

dacă știu sau au motive suficiente să considere că bancnotele euro autentice deteriorate sunt contaminate, reprezentând un risc pentru sănătate și securitate, BCN trebuie să preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate, dacă solicitantul poate furniza o evaluare de sănătate și securitate din partea autorităților competente.

▼M1

(4)  
BCN pot efectua preschimbarea prin eliberarea de numerar în orice cupiură corespunzător valorii bancnotelor, prin transferul valorii bancnotelor într-un cont bancar al solicitantului care să poată fi identificat fără echivoc cu un identificator internațional al numărului de cont de plăți (IBAN), astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ), sau prin creditarea valorii bancnotelor în contul solicitantului deschis la BCN, potrivit aprecierii BCN.

▼B

Articolul 4

Instituirea unei taxe pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate de dispozitivele antifurt

▼M1

(1)  
BCN percep de la instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 o taxă atunci când aceștia solicită BCN, în conformitate cu articolul 3, preschimbarea unor bancnote euro autentice care au fost deteriorate de dispozitive antifurt. Această taxă este percepută indiferent dacă BCN efectuează preschimbarea prin numerar sau prin transferul ori creditarea valorii bancnotelor în contul solicitantului.

▼B

(2)  
Taxa se ridică la 10 euro cenți pentru fiecare bancnotă euro deteriorată.
(3)  
Taxa este percepută numai dacă sunt preschimbate cel puțin 100 de bancnote euro deteriorate. Taxa se percepe pentru toate bancnotele euro preschimbate.
(4)  
Nu se percepe nicio taxă atunci când bancnotele euro au fost deteriorate în legătură cu o tentativă sau un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracțională.

Articolul 5

Creditarea valorii bancnotelor euro autentice deteriorate în mod accidental de dispozitivele antifurt și prezentate în vederea preschimbării

(1)  

BCN creditează instituțiilor și agenților economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, care au un cont deschis la BCN relevantă, valoarea bancnotelor euro autentice care au fost deteriorate în mod accidental de dispozitivele antifurt în ziua primirii acestor bancnote, cu următoarele condiții:

(a) 

bancnotele euro nu au fost deteriorate în legătură cu o tentativă sau cu un caz efectiv de jaf, furt sau altă activitate infracțională;

(b) 

BCN poate verifica imediat dacă suma solicitată corespunde cel puțin aproximativ valorii bancnotelor prezentate; și

(c) 

sunt transmise toate celelalte informații solicitate de BCN.

(2)  
Orice diferență care apare după procesare între valoarea bancnotelor euro autentice deteriorate în mod accidental prezentate în vederea preschimbării și suma creditată înainte de procesare este debitată sau creditată, după caz, instituției sau agentului economic care a prezentat bancnotele.
(3)  
Taxele prevăzute la articolul 4 vor fi calculate în baza numărului efectiv de bancnote euro autentice deteriorate în mod accidental procesate de BCN.

Articolul 6

Retragerea bancnotelor euro

Retragerea unui tip sau a unei serii de bancnote euro se reglementează printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor publicată în scopul informării publicului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte mijloace de informare. Această decizie reglementează cel puțin următoarele aspecte:

— 
tipul sau seria bancnotelor euro care urmează să fie retrase din circulație; și
— 
durata perioadei pe parcursul căreia se efectuează preschimbarea; și
— 
data începând de la care tipul sau seria de bancnote euro în cauză își pierde statutul de mijloc legal de plată; și
— 
tratamentul aplicat bancnotelor euro prezentate după expirarea perioadei de retragere și/sau după ce și-au pierdut statutul de mijloace legale de plată.

Articolul 7

Intrare în vigoare și abrogare

(1)  
Decizia BCE/2003/4 se abrogă.
(2)  
Trimiterile la Decizia BCE/2003/4 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.
(3)  
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXĂTABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia BCE/2003/4

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7( 1 ) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).