02012R0932 — RO — 09.01.2017 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 932/2012 AL COMISIEI

din 3 octombrie 2012

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 278 12.10.2012, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2016/2282 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 932/2012 AL COMISIEI

din 3 octombrie 2012

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește cerințele privind proiectarea ecologică pentru introducerea pe piață a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică sau cu gaz și a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur încorporate, inclusiv a celor vândute pentru utilizări altele decât cele casnice.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic și storcătoarelor centrifugale de uz casnic.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1. „uscător de rufe de uz casnic cu tambur” înseamnă un aparat în care produsele textile sunt uscate prin învârtire într-un tambur rotativ prin care trece un flux de aer cald și care este destinat în principal utilizării în scopuri neprofesionale;

2. „uscător de rufe de uz casnic încorporat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe de uz casnic cu tambur destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar și care necesită finisare de mobilier;

3. „mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat de uz casnic care include atât o funcție de stoarcere prin centrifugare, cât și o modalitate de uscare a produselor textile, de obicei prin încălzire și rotație;

4. „storcător centrifugal”, cunoscut și sub denumirea comercială de „uscător centrifugal”, înseamnă un aparat în care apa este eliminată din produsele textile printr-o acțiune centrifugală realizată în interiorul unui tambur rotativ și este scursă printr-o pompă automată, aparat destinat în principal utilizării neprofesionale;

5. „uscător de rufe cu tambur cu ventilație” înseamnă un uscător cu tambur care absoarbe aer proaspăt, îl suflă peste produsele textile și elimină aerul umed rezultat în încăpere sau în exterior;

6. „uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare” înseamnă un uscător cu tambur care include un dispozitiv (acționând fie prin condensare, fie prin alte mijloace) pentru eliminarea umezelii din aerul utilizat în procesul de uscare;

7. „uscător de rufe automat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe cu tambur care întrerupe procesul de uscare la detectarea unui anumit nivel de umezeală al încărcăturii, de exemplu prin utilizarea conductivității sau prin detectarea temperaturii;

8. „uscător de rufe neautomat cu tambur” înseamnă un uscător de rufe cu tambur care întrerupe procesul de uscare după o perioadă predefinită, de obicei controlată de un temporizator, dar care poate fi închis și manual;

9. „program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care producătorul le declară ca fiind adecvate pentru uscarea anumitor tipuri de textile;

10. „ciclu” înseamnă un proces complet de uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

11. „durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea acestuia, fără a se lua în calcul întârzierile programate de utilizatorul final;

12. „capacitate nominală” înseamnă cantitatea maximă în kilograme de produse textile uscate de un anume tip indicată de producător, în trepte de 0,5 kg, care poate fi prelucrată într-un uscător de rufe de uz casnic cu tambur utilizând programul selectat, atunci când acesta este încărcat în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

13. „încărcătură parțială” înseamnă jumătate din capacitatea nominală, pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

14. „eficiența condensării” înseamnă raportul dintre masa de apă condensată de un uscător cu tambur cu acțiune de condensare și masa de apă eliminată din încărcătură la sfârșitul unui ciclu;

15. „modul oprit” înseamnă situația în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este dezactivat de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci când uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la o sursă de curent electric și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur atunci când revine singur la un consum de putere în regim staționar;

16. „mod inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenție din partea utilizatorului final, în afara descărcării uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

17. „uscător de rufe de uz casnic cu tambur echivalent” înseamnă un model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de energie, aceeași eficiență a condensării, dacă este cazul, aceeași durată a programului standard pentru bumbac și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același producător;

18. „program standard pentru bumbac” înseamnă ciclul de uscare a rufelor din bumbac cu o umiditate inițială a încărcăturii de 60 % până la atingerea unei umidități de 0 %.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele generice de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt stabilite la punctul 1 din anexa I. Cerințele specifice de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt stabilite la punctul 2 din anexa I.

Nu sunt necesare cerințe de proiectare ecologică în privința niciunuia dintre ceilalți parametri de proiectare ecologică menționați în anexa I partea 1 din Directiva 2009/125/CE.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)  Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2009/125/CE este reprezentată de controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la această directivă sau de sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)  În scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE, dosarul cu documentația tehnică include o copie a calculelor prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente, documentația tehnică trebuie să includă detalii și/sau extrapolări ale acestor calcule, precum și detalii ale testelor realizate de producători pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. În astfel de cazuri, documentația tehnică include și o listă a tuturor celorlalte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente pentru care informațiile incluse în documentația tehnică au fost obținute pe aceeași bază.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament la efectuarea controalelor de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, în vederea respectării dispozițiilor stabilite în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cele mai performante disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia, și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa III și eficiența aparatelor cu ventilație.

Articolul 8

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Se aplică de la 1 noiembrie 2013.

Cu toate acestea:

(a) cerințele generice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctele 1.1 și 1.2 se aplică de la 1 noiembrie 2014;

(b) cerințele specifice de proiectare ecologică stabilite în anexa I punctul 2.2 se aplică de la 1 noiembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Cerințe de proiectare ecologică

1.    Cerințe generice de proiectare ecologică

1.1. Pentru calculul consumului de energie și al altor parametri ai uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, se utilizează ciclul de uscare a rufelor din bumbac (cu un conținut inițial de umezeală al încărcăturii de 60 %) până la un conținut final de umezeală al încărcăturii de 0 % (denumit în continuare „programul standard pentru bumbac”). Acest ciclu trebuie să fie identificabil în mod clar pe dispozitivul sau dispozitivele de selectare a programelor al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur și/sau pe dispozitivul de afișare al acestuia, dacă există, să fie denumit „program standard pentru bumbac” sau să fie reprezentat printr-un simbol uniform sau printr-o combinație adecvată a acestor două modalități și să reprezinte opțiunea selectată implicit pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur echipate cu selecția automată a programelor sau cu orice altă funcție care permite selectarea automată a programului de uscare sau menținerea unui program selectat. Dacă este vorba de un uscător de rufe automat cu tambur, atunci „programul standard pentru bumbac” trebuie să fie unul automat.

1.2. Manualul de utilizare furnizat de producător trebuie să menționeze:

(a) informații privitoare la „programul standard pentru bumbac”, specificându-se faptul că acesta este adecvat uscării rufelor din bumbac cu un grad normal de umezeală și că reprezintă cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac;

(b) consumul de energie în modul oprit și în modul inactiv;

(c) informații orientative privind durata programului și consumul de energie în cazul principalelor programe de uscare, atât pentru încărcătură completă, cât și pentru încărcătură parțială, dacă este cazul.

2.    Cerințe specifice de proiectare ecologică

Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur respectă următoarele cerințe:

2.1. De la 1 noiembrie 2013:

 indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 85;

 în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, eficiența ponderată a condensării trebuie să nu fie mai mică de 60 %.

2.2. De la 1 noiembrie 2015:

 în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, indicele de eficiență energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 76;

 în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, eficiența ponderată a condensării trebuie să nu fie mai mică de 70 %.

Indicele de eficiență energetică (EEI) și eficiența ponderată a condensării se calculează în conformitate cu anexa II.
ANEXA II

Metoda de calcul al indicelui de eficiență energetică și al eficienței ponderate a condensării

1.   CALCULUL INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calculul indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, se raportează consumul anual ponderat de energie al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, la consumul anual standard de energie al acestuia.

(a) Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

image

unde:

AEC = consumul anual ponderat de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

SAEC = consumul anual standard de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur.

(b) Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulelor următoare și se rotunjește la două zecimale:

 pentru toate uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur fără ventilație:

 
image

 pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație:

 
image

unde:

  c este capacitatea nominală a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur în cazul programului standard pentru bumbac;

  Tt este durata ponderată a programului în cazul programului standard pentru bumbac.

(c) Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i) 
image

unde:

Et = consumul ponderat de energie, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Po = puterea electrică în „modul oprit” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Pl = puterea electrică în „modul inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Tt = durata ponderată a programului, exprimată în minute și rotunjită până la cea mai apropiată valoare întreagă;

160 = numărul total de cicluri de uscare pe an;

(ii) atunci când uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este echipat cu un sistem de gestionare a energiei, trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

image

unde:

Tl = durata „modului inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

(d) Durata ponderată a programului (Tt ) în cazul programului standard pentru bumbac se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă:

image

unde:

Tdry = durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

Tdry½ = durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

(e) Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

image

unde:

Edry = consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Edry½ = consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale.

(f) În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială se calculează în kWh și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

image

image

unde:

Egdry = consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Egdry½ = consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Egdry,a = consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

Egdry½,a = consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale;

fg = 2,5.

2.   CALCULUL EFICIENȚEI PONDERATE A CONDENSĂRII

Eficiența condensării în cazul unui program este raportul dintre masa de umezeală condensată și colectată în recipientul unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare și masa de umezeală eliminată din încărcătură de program, aceasta din urmă fiind reprezentată de diferența dintre masa încărcăturii umede de test înainte de uscare și masa încărcăturii de test după uscare. Pentru calculul eficienței ponderate a condensării, se utilizează eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, atât cu încărcătură completă, cât și cu încărcătură parțială.

Eficiența ponderată a condensării unui program (Ct ) se calculează în procente și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă, după cum urmează:

image

unde:

Cdry = eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă;

Cdry½ = eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială;

Eficiența medie a condensării C se calculează pe baza eficienței de condensare a ciclurilor de testare și se exprimă ca procentaj:

image

unde:

  n reprezintă numărul de cicluri de testare, care trebuie să includă cel puțin patru cicluri de test valide pentru programul selectat;

  j este numărul ciclului de testare;

  Wwj este masa de apă colectată în rezervorul condensatorului în cursul ciclului de testare j;

  Wi este masa încărcăturii umede de test înainte de uscare;

  Wf este masa încărcăturii de testare după uscare.

▼M1
ANEXA III

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de către producător sau importator ca toleranță permisă pentru a stabili valorile din documentația tehnică sau pentru a interpreta valorile respective în vederea obținerii conformității ori pentru a comunica performanțe superioare în orice mod.

La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, pentru cerințele menționate în prezenta anexă, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură:

1. Autoritățile statelor membre verifică o singură unitate din model.

2. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

(a) valorile indicate în documentația tehnică în temeiul punctului 2 din anexa IV la Directiva 2009/125/CE (valorile declarate) și, după caz, valorile utilizate pentru a calcula aceste valori nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât rezultatele măsurătorilor corespunzătoare efectuate în temeiul literei (g) de la punctul menționat; și

(b) valorile declarate respectă toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și niciunele dintre informațiile despre produs cerute și publicate de către producător sau importator nu conțin valori care sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile declarate; și

(c) atunci când autoritățile statelor membre testează unitatea din model, valorile obținute (valorile parametrilor relevanți, astfel cum au fost măsurați în cadrul testării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) sunt conforme cu toleranțele de verificare respective, astfel cum se indică în tabelul 1.

3. Dacă rezultatele menționate la punctul 2 litera (a) sau (b) nu sunt atinse, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4. Dacă rezultatul menționat la punctul 2 litera (c) nu este atins, autoritățile statelor membre aleg pentru testare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului.

5. Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele de verificare respective, indicate în tabelul 1.

6. Dacă rezultatul menționat la punctul 5 nu este atins, modelul și toate modelele enumerate ca modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente în documentația tehnică a producătorului sau a importatorului sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7. Fără întârziere după luarea deciziei privind neconformitatea modelului conform punctelor 3 și 6, autoritățile statului membru relevant furnizează autorităților celorlalte state membre și Comisiei toate informațiile relevante.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, fiabile, exacte și reproductibile, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa II.

Autoritățile statelor membre aplică numai toleranțele de verificare stabilite în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la punctele 1-7 pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.Tabelul 1

Toleranțe de verificare

Parametri

Toleranțe de verificare

Consumul anual ponderat de energie (AE C)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru AE C cu mai mult de 6 %.

Consumul ponderat de energie (E t)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru E t cu mai mult de 6 %.

Eficiența ponderată a condensării (C t)

Valoarea obținută nu trebuie să fie inferioară valorii declarate pentru C t cu mai mult de 6 %.

Durata ponderată a programului (T t)

Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile declarate pentru T t cu mai mult de 6 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv (P o și P l)

Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 6 %. Valorile obținute pentru consumul de putere P o și P l, în cazul în care acestea sunt de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depășească valorile declarate pentru P o și P l cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv (T l)

Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată pentru T l cu mai mult de 6 %.

▼B
ANEXA IV

Valori de referință

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piață pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur, în ceea ce privește consumul de energie al acestora și emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul stoarcerii pentru programul standard pentru bumbac, este identificată după cum urmează:

1. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 3 kg:

(a) consum de energie: 1,89 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 247 kWh/an ( *1 );

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: 69 dB.

2. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 5 kg:

(a) consum de energie: 2,70 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 347 kWh/an (*1) ;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

3. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz care are o capacitate nominală de 5 kg:

(a) consum de energie provenită din gaz: 3,25 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,3 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă. Consumul anual de energie nu este disponibil;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

4. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 5 kg:

(a) consum de energie: 3,10 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 396 kWh/an (*1) ;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

5. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 6 kg:

(a) consum de energie: 3,84 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 487 kWh/an (*1) ;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: 67 dB.

6. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 6 kg:

(a) consum de energie: 1,58 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 209 kWh/an (*1) ;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

7. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 7 kg:

(a) consum de energie: 3,9 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 495 kWh/an (*1) ;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

8. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz care are o capacitate nominală de 7 kg:

(a) consum de energie provenită din gaz: 3,4 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,36 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă. Consumul anual de energie nu este disponibil;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

9. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 7 kg:

(a) consum de energie: 1,6 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 211 kWh/an (*1) ;

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

10. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație care are o capacitate nominală de 8 kg:

(a) consum de energie: 4,1 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 520 kWh/an (*);

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

11. Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare care are o capacitate nominală de 8 kg:

(a) consum de energie: 2,30 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentând circa 297 kWh/an (*);

(b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.( *1 ) Calculată în ipoteza unui număr de 160 de cicluri de uscare pe an, cu un consum de energie în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură parțială egal cu 60 % din consumul de energie la încărcătură completă și un consum anual suplimentar de energie de 13,5 kWh în modurile cu consum redus de putere.