02012R0792 — RO — 05.02.2015 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2012 AL COMISIEI

din 23 august 2012

de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

(JO L 242 7.9.2012, p. 13)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/57 AL COMISIEI din 15 ianuarie 2015

  L 10

19

16.1.2015


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 294, 24.10.2012, p.  10 (792/2012)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2012 AL COMISIEI

din 23 august 2012

de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al ComisieiArticolul 1

Dispoziție generală

În prezentul regulament sunt descrise modelul și specificațiile tehnice referitoare la formularele pentru permise, certificate și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006. Modelul și specificațiile tehnice sunt precizate pentru următoarele documente:

1. 

permise de import;

2. 

permise de export;

3. 

certificate de reexport;

4. 

certificate de proprietate personală;

5. 

certificate pentru colecțiile de eșantioane;

▼M1

5a. 

certificate pentru instrumente muzicale;

▼B

6. 

notificări de import;

7. 

certificate de expoziție itinerantă;

▼M1

8. 

formulare complementare pentru certificatele de proprietate personală, pentru certificatele de expoziție itinerantă și pentru certificatele pentru instrumente muzicale;

▼B

9. 

certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

10. 

etichetele menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 2

Formulare

▼M1

(1)  
Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export, certificatele de reexport, certificatele de proprietate personală, certificatele pentru colecțiile de eșantioane și certificatele pentru instrumente muzicale precum și cererile pentru aceste documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelele prezentate în anexa I.

▼B

(2)  
Formularele pe baza cărora se elaborează notificările de import sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa II. Acestea pot conține un număr de ordine.
(3)  
Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele de expoziție itinerantă și cererile pentru astfel de documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa III.
(4)  
Formularele pe baza cărora se elaborează formularele complementare pentru certificatele de proprietate personală și de expoziție itinerantă sunt conforme cu modelul din anexa IV.
(5)  
Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și cererile pentru aceste certificate sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa V la prezentul regulament.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea ca, în locul textului pretipărit, rubricile 18 și 19 să cuprindă numai certificatul sau autorizația relevante sau ambele.

(6)  
Forma etichetelor menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 este conformă cu modelul din anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 3

Specificații tehnice privind formularele

(1)  
Hârtia utilizată pentru formularele menționate la articolul 2 este o hârtie fără pastă mecanică, finisată pentru scris, și cântărește cel puțin 55 g/m2.
(2)  
Formatul formularelor menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) este de 210 × 297 mm (A4), cu o toleranță maximă pentru lungime de minus 18 mm și plus 8 mm.
(3)  

Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) este:

(a) 

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b) 

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru titular);

(c) 

de culoare verde pal pentru formularul nr. 3 (exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare, în cazul unui permis de import, ori exemplarul care trebuie returnat de către vamă autorității emitente, în cazul unui permis de export sau al unui certificat de reexport);

(d) 

de culoare roz pentru formularul nr. 4 (exemplarul pentru autoritatea emitentă);

(e) 

de culoare albă pentru formularul nr. 5 (cererea).

(4)  

Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (2) este:

(a) 

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul);

(b) 

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru importator).

(5)  

Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatele (3) și (5) este:

(a) 

de culoare galbenă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b) 

de culoare roz pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru autoritatea de gestionare emitentă);

(c) 

de culoare albă pentru formularul nr. 3 (cererea).

(6)  
Hârtia pentru formularele complementare și etichetele menționate la articolul 2 alineatele (4) și (6) este de culoare albă.
(7)  
Formularele menționate la articolul 2 se tipăresc și se completează în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, care este desemnată de către autoritățile de gestionare din fiecare stat membru. Acestea conțin, după caz, o traducere a conținutului în una dintre limbile oficiale de lucru ale convenției.
(8)  
Statele membre sunt responsabile pentru tipărirea formularelor prevăzute la articolul 2. Formularele menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) pot fi incluse într-un procedeu informatizat de eliberare a permiselor/certificatelor.

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1. 

Articolele 2 și 3 se elimină.

2. 

Anexele I-VI se elimină.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 27 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

image

Instrucțiuni și explicații

▼M1

1. Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale, numele și adresa complete ale proprietarului legal. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, dacă solicitantul este diferit de proprietarul legal, numele și adresa complete atât ale proprietarului, cât și ale solicitantului ar trebui să fie incluse în formular și o copie a unui acord de împrumut între proprietar și solicitant ar trebui să fie prezentată autorității competente emitente a permisului.

2. Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală și a unui certificat pentru instrumente muzicale nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3. Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu cele ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.

5. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală sau al unui certificat pentru instrumente muzicale.

▼B

6. În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

▼M1

8. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. În cazul unui certificat pentru instrumente muzicale, descrierea instrumentului ar trebui să permită autorității competente să verifice dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat, și descrierea ar trebui să includă elemente cum ar fi numele producătorului, numărul de serie sau un alt mijloc de identificare, cum ar fi fotografiile.

▼B

9/10. Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11. Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13. Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru ( 4 )

O

Preconvenție (4) 

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

▼M1

X

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat

▼B

14. Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

▼M1

Q

Expoziții itinerante (colecție de eșantioane, circ, menajerie, expoziție de plante, orchestră sau expoziție muzeală care este utilizată pentru expunere publică în scopuri comerciale)

▼B

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17. Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20. În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21. Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25. Parte rezervată administrației.

26. Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27. Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.