02012R0748 — RO — 24.03.2020 — 009.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 748/2012 AL COMISIEI

din 3 august 2012

de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 224 21.8.2012, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 7/2013 AL COMISIEI din 8 ianuarie 2013

  L 4

36

9.1.2013

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 69/2014 AL COMISIEI din 27 ianuarie 2014

  L 23

12

28.1.2014

►M3

REGULAMENTUL (UE) 2015/1039 AL COMISIEI din 30 iunie 2015

  L 167

1

1.7.2015

 M4

REGULAMENTUL (UE) 2016/5 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016

  L 3

3

6.1.2016

►M5

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/897 AL COMISIEI din 12 martie 2019

  L 144

1

3.6.2019

►M6

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/570 AL COMISIEI din 28 ianuarie 2020

  L 132

1

27.4.2020


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 161, 18.6.2016, p.  41 (748/2012)

 C2

Rectificare, JO L 146, 5.6.2019, p.  116 (2019/897)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 748/2012 AL COMISIEI

din 3 august 2012

de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Domeniu de aplicare și definiții

(1)  În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, prezentul regulament stabilește cerințele tehnice comune și procedurile administrative privind certificarea în materie de navigabilitate și de mediu a produselor, pieselor și echipamentelor, specificând condițiile cu privire la:

(a) 

eliberarea certificatelor de tip, a certificatelor de tip restrictive, a certificatelor de tip suplimentare și modificările aduse acestor certificate;

(b) 

eliberarea certificatelor de navigabilitate, a certificatelor de navigabilitate restrictive, a permiselor de zbor și a certificatelor de autorizare a dării în exploatare;

(c) 

eliberarea autorizațiilor pentru proiectele de reparații;

(d) 

demonstrarea conformității cu cerințele de protecție a mediului;

(e) 

eliberarea certificatelor de zgomot;

(f) 

identificarea produselor, pieselor și echipamentelor;

(g) 

certificarea anumitor piese și echipamente;

(h) 

certificarea organizațiilor de proiectare și producție;

(i) 

emiterea dispozițiilor în materie de navigabilitate.

(2)  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„JAA” înseamnă „Autoritățile aeronautice comune” (Joint Aviation Authorities);

(b) 

„JAR” înseamnă „Cerințele aeronautice comune” (Joint Aviation Requirements);

(c) 

„partea 21” reprezintă cerințele și procedurile pentru certificarea aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și a organizațiilor de proiectare și producție prevăzute în anexa I la prezentul regulament;

▼M6 —————

▼B

(e) 

„sediul principal de activitate” înseamnă sediul principal sau sediul social al organizației, unde se exercită principalele funcții financiare și controlul operațional ale activităților menționate în prezentul regulament;

(f) 

„articol” reprezintă orice piesă și echipament ce urmează a fi utilizate pentru o aeronavă civilă;

(g) 

„ETSO” (European Technical Standard Order) înseamnă autorizații conforme cu standardele tehnice europene. Standardul tehnic european reprezintă o specificație detaliată de navigabilitate emisă de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației („Agenția”) pentru a asigura conformitatea cu cerințele prezentului regulament, fiind totodată un standard minim de funcționare pentru articolele specificate;

(h) 

„EPA” (European Part Approval) înseamnă aprobarea europeană a piesei. European Part Approval a unui articol înseamnă că articolul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiect aprobate, care nu aparțin titularului certificatului de tip a produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO;

(i) 

„aeronavă ELA1” înseamnă aeronavă ușoară europeană pilotată, după cum urmează:

(i) 

o aeronavă cu masa maximă la decolare (MTOM) mai mică sau egală cu 1 200  kg, care nu este clasificată drept aeronavă motorizată complexă;

(ii) 

un planor sau un motoplanor cu MTOM mai mică sau egală cu 1 200  kg;

(iii) 

un balon cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400  m3 pentru baloanele cu aer cald, 1 050  m3 pentru baloanele cu gaz, 300 m3 pentru baloanele cu gaz captive;

(iv) 

un dirijabil proiectat pentru cel mult 4 ocupanți și cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400  m3 pentru dirijabilele cu aer cald și 1 000  m3 pentru dirijabilele cu gaz;

(j) 

„aeronavă ELA2” înseamnă aeronavă ușoară europeană pilotată, după cum urmează:

(i) 

o aeronavă cu masa maximă la decolare (MTOM) mai mică sau egală cu 2 000  kg, care nu este clasificată drept aeronavă motorizată complexă;

(ii) 

un planor sau un motoplanor cu MTOM mai mică sau egală cu 2 000  kg;

(iii) 

un balon;

(iv) 

un dirijabil cu aer cald;

(v) 

un dirijabil cu gaz, care respectă toate caracteristicile de mai jos:

— 
3 % greutatea statică maximă;
— 
tracțiune nevectorizată (cu excepția tracțiunii inverse);
— 
proiectare simplă și convențională a: structurii, a sistemului de comandă și a sistemului de balonete;
— 
comenzi neasistate electric;
(vi) 

un giravion foarte ușor;

▼M5

(k) 

„date privind conformitatea operațională (DAO)” înseamnă date care fac parte din certificatul de tip, certificatul de tip restrictiv sau certificatul de tip suplimentar al unei aeronave și care constau în toate elementele următoare:

(i) 

programa minimă de pregătire pentru calificarea de tip a piloților, inclusiv determinarea calificării de tip;

(ii) 

definirea sferei de cuprindere a datelor sursă de validare ale aeronavelor pentru a susține calificarea obiectivă a simulatoarelor sau a datelor provizorii pentru a susține calificarea intermediară a acestora;

(iii) 

programa minimă de pregătire pentru calificarea de tip a personalului de certificare a întreținerii, inclusiv determinarea calificării de tip;

(iv) 

determinarea tipului sau a variantei pentru echipajul de cabină și a datelor specifice tipului pentru echipajul de cabină;

(v) 

lista master a echipamentului minim.

▼B

Articolul 2

Certificarea produselor, a pieselor și echipamentelor

(1)  Pentru produse, piese și echipamente se emit certificate, în conformitate cu dispozițiile de la anexa I (partea 21).

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), aeronava, inclusiv orice produse, piese și echipamente instalate care nu sunt înregistrate într-un stat membru, sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor capitolelor H și I din anexa I (partea 21). Acestea sunt, de asemenea, exceptate de la aplicarea dispozițiilor din capitolul P din anexa I (partea 21), cu excepția cazului în care însemnele de identificare ale aeronavelor sunt impuse de un stat membru.

Articolul 3

Menținerea valabilității certificatelor de tip și a certificatelor de navigabilitate asociate

(1)  Următoarele dispoziții se aplică cu privire la produsele pentru care un stat membru a emis, înainte de 28 septembrie 2003, un certificat de tip sau un alt document care să permită emiterea unui certificat de navigabilitate:

(a) 

se consideră că aceste produse au certificate de tip eliberate în conformitate cu prezentul regulament atunci când:

▼M2

(i) 

la baza certificării de tip se află:

— 
baza certificării JAA de tip pentru produsele care au fost certificate conform procedurilor JAA, astfel cum sunt definite în fișele tehnice JAA; sau
— 
pentru alte produse, baza certificării de tip, astfel cum a fost definită în fișa tehnică a certificatului de tip din statul de proiectare, în cazul în care acesta din urmă este:
— 
un stat membru, cu excepția cazurilor în care agenția stabilește că, având în vedere în special specificațiile de certificare utilizate și experiența în exploatare, baza certificării de tip nu asigură un nivel de siguranță echivalent celui impus de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de prezentul regulament; sau
— 
un stat cu care un stat membru a încheiat un acord de navigabilitate bilateral sau un acord similar, în temeiul căruia aceste produse au fost certificate pe baza specificațiilor de certificare ale statului de proiectare, cu excepția cazurilor în care agenția consideră că aceste specificații de certificare utilizate sau experiența în exploatare sau sistemul de siguranță ale statului de proiectare nu prevăd un nivel de siguranță echivalent celui impus prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și prin prezentul regulament.

Agenția face o primă evaluare a consecințelor dispozițiilor de la cea de a doua liniuță, pentru a formula un aviz destinat Comisiei, aviz care să cuprindă eventualele modificări la prezentul regulament;

▼B

(ii) 

cerințele privind protecția mediului sunt cele menționate în anexa 16 la Convenția de la Chicago, aplicabile produsului;

(iii) 

dispozițiile aplicabile în materie de navigabilitate sunt cele ale statului de proiectare;

(b) 

proiectul unei aeronave, înregistrat într-un stat membru înainte de 28 septembrie 2003, este considerat ca fiind aprobat în conformitate cu prezentul regulament atunci când:

(i) 

proiectul său de tip de bază face parte dintr-un certificat de tip menționat la litera (a);

(ii) 

toate modificările aduse proiectului de tip de bază, care nu cad în responsabilitatea titularului certificatului de tip, au fost aprobate; și

(iii) 

sunt respectate dispozițiile în materie de navigabilitate emise sau adoptate înainte de 28 septembrie 2003 de către statul membru în care s-a efectuat înmatricularea, inclusiv toate variantele dispozițiilor privind navigabilitatea ale statului de proiectare, acceptate de către statul membru în care s-a efectuat înmatricularea.

(2)  Următoarele dispoziții se aplică în ceea ce privește produsele pentru care s-a demarat la 28 septembrie 2003 procesul de certificare de tip prin intermediul JAA sau al unui stat membru:

(a) 

în cazul în care un produs este în curs de certificare în mai multe state membre, se ia ca referință proiectul cel mai avansat;

(b) 

punctul 21.A.15 literele (a), (b) și (c) din anexa I (partea 21) nu se aplică;

▼M2

(c) 

prin derogare de la punctul 21.A.17A din anexa I (partea 21), baza certificării de tip este cea stabilită de către JAA sau, dacă este cazul, de către statul membru la data solicitării aprobării;

(d) 

constatările de conformitate efectuate conform procedurilor JAA sau ale statelor membre se consideră ca fiind realizate de către agenție, pentru conformarea cu dispozițiile de la punctul 21.A.20 literele (a) și (d) din anexa I (partea 21).

▼B

(3)  Următoarele dispoziții se aplică în ceea ce privește produsele care au un certificat național de tip sau un certificat echivalent și pentru care procesul de aprobare a modificărilor aduse de către un stat membru nu era finalizat la data stabilirii certificatului de tip în conformitate cu prezentul regulament:

(a) 

în cazul în care un proces de aprobare este în curs de derulare în mai multe state membre, se ia ca referință proiectul cel mai avansat;

(b) 

punctul 21.A.93 din anexa I (partea 21) nu se aplică;

(c) 

condițiile aplicabile ale certificării de tip sunt cele stabilite de JAA sau, dacă este cazul, de către statul membru la data cererii de aprobare a modificărilor;

(d) 

constatările de conformitate efectuate conform procedurilor JAA sau ale statului membru se consideră ca fiind realizate de către Agenție, pentru conformitate cu dispozițiile de la punctul 21.A.103 litera (a) subpunctul 2 și litera (b) din anexa I (partea 21).

(4)  În ceea ce privește produsele care aveau un certificat de tip național sau un certificat echivalent și pentru care procesul de aprobare a unui proiect de reparație majoră întreprins de către un stat membru nu era finalizat la data la care certificatul de tip trebuia stabilit în conformitate cu prezentul regulament, constatările de conformitate efectuate pe baza procedurilor JAA sau ale statului membru se consideră ca fiind efectuate de către Agenție pentru conformitate cu dispozițiile de la punctul 21.A.433 litera (a) din anexa I (partea 21).

(5)  Certificatul de navigabilitate eliberat de către un stat membru și care atestă conformitatea cu un certificat de tip stabilit în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1) se consideră conform cu prezentul regulament.

Articolul 4

Menținerea valabilității certificatelor de tip suplimentare

(1)  În ceea ce privește certificatele de tip suplimentare eliberate de un stat membru pe baza procedurilor JAA sau a procedurilor interne în vigoare și în ceea ce privește modificările aduse produselor, modificări propuse de către altă persoană decât titularul certificatului de tip al produsului, aprobate de către un stat membru în conformitate cu procedurile interne în vigoare, în cazul în care certificatul de tip suplimentar sau modificarea erau valabile la 28 septembrie 2003, certificatul de tip suplimentar sau modificarea sunt considerate a fi fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Următoarele dispoziții se aplică în ceea ce privește certificatele de tip suplimentare pentru care un stat membru derula, la 28 septembrie 2003, un proces de certificare de tip pe baza procedurilor JAA pentru certificatele de tip suplimentare și în ceea ce privește unele modificări majore aduse produselor, modificări propuse de către altă persoană decât titularul certificatului de tip al produsului și pentru care un stat membru derula, la 28 septembrie 2003, un proces de certificare de tip în conformitate cu procedurile naționale în vigoare:

(a) 

în cazul în care procesul de certificare a fost inițiat în mai multe state membre, se ia ca referință proiectul cel mai avansat;

(b) 

punctul 21.A.113 literele (a) și (b) din anexa I (partea 21) nu se aplică;

(c) 

condițiile aplicabile ale certificării sunt cele stabilite de JAA sau, dacă este cazul, de către statul membru la data cererii de aprobare a certificatului de tip suplimentar sau a modificării majore;

(d) 

constatările de conformitate efectuate conform procedurilor JAA sau ale statului membru se consideră ca fiind realizate de către Agenție pentru conformitate cu dispozițiile de la punctul 21.A.115 litera (a) din anexa I (partea 21).

▼M2 —————

▼B

Articolul 6

Menținerea valabilității certificatelor pentru piese și echipamente

(1)  Aprobările pentru piese și echipamente eliberate de un stat membru, valabile la 28 septembrie 2003, sunt considerate ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  În ceea ce privește piesele și echipamentele pentru care un stat membru desfășura, la 28 septembrie 2003, un proces de autorizare sau de aprobare, se aplică următoarele dispoziții:

(a) 

în cazul în care procesul de autorizare era în desfășurare în mai multe state membre, se ia ca referință proiectul cel mai avansat;

(b) 

punctul 21.A.603 din anexa I (partea 21) nu se aplică;

(c) 

documentele aplicabile necesare prevăzute la punctul 21.A.605 din anexa I (partea 21) sunt cele stabilite de către statul membru în cauză la data cererii de aprobare sau de autorizare;

(d) 

constatările referitoare la conformitate efectuate de către statul membru în cauză se consideră ca fiind realizate de către Agenție pentru conformitate cu dispozițiile de la punctul 21.A.606 litera (b) din anexa I (partea 21).

Articolul 7

Permisul de zbor

Condițiile stabilite de către statele membre înainte de 28 martie 2007 aplicabile permiselor de zbor sau certificatelor de navigabilitate pentru aeronave care nu dețineau un certificat de navigabilitate ori un certificat de navigabilitate restrictiv emis în temeiul prezentului regulament se consideră a fi fost stabilite în conformitate cu prezentul regulament, cu excepția cazurilor în care Agenția a decis, înainte de 28 martie 2008, că respectivele condiții nu garantează un nivel de siguranță echivalent cu cel prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau prin prezentul regulament.

▼M2

Articolul 7a

Date privind adecvarea operațională

(1)  Deținătorul unui certificat de tip pentru o aeronavă emis înainte de 17 februarie 2014 care intenționează să livreze o nouă aeronavă unui operator din UE la sau după data de 17 februarie 2014 obține aprobarea în conformitate cu punctul 21.A.21 litera (e) din anexa I (partea 21), exceptându-se de la aprobare programa minimă de pregătire pentru calificarea pe tip de aeronavă a personalului de certificare a întreținerii, precum și datele sursă de validare ale aeronavelor pentru a susține calificarea obiectivă a simulatorului (simulatoarelor). Aprobarea se obține până cel târziu la 18 decembrie 2015 sau înainte ca aeronava să fie operată de un operator din UE, oricare dintre acestea are loc ultima. Datele privind adecvarea operațională se pot limita la modelul care este livrat.

(2)  Solicitantul unui certificat de tip pentru o aeronavă pentru care cererea a fost depusă înainte de 17 februarie 2014 și pentru care nu a fost emis un certificat de tip înainte de 17 februarie 2014 obține aprobarea în conformitate cu punctul 21.A.21 litera (e) din anexa I (partea 21), exceptându-se de la aprobare programa minimă de pregătire pentru calificarea pe tip de aeronavă a personalului de certificare a întreținerii, precum și datele sursă de validare ale aeronavelor pentru a susține calificarea obiectivă a simulatorului (simulatoarelor). Aprobarea se obține până cel târziu la 18 decembrie 2015 sau înainte ca aeronava să fie operată de un operator din UE, dacă această dată este ulterioară. Constatările referitoare la conformitate prezentate de către autorități în cadrul activităților Comitetului de Evaluare Operațională derulate sub responsabilitatea JAA sau a agenției înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sunt acceptate de către agenție fără verificări suplimentare.

(3)  Datele privind adecvarea operațională aprobate în conformitate cu punctul 21.A.21 litera (e) din anexa I (partea 21) se consideră a fi constituite din rapoarte ale Comitetului de Evaluare Operațională și listele master ale echipamentului minim emise în conformitate cu procedurile JAA sau de către agenție înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, și care sunt incluse în certificatul de tip relevant. Înainte de 18 iunie 2014, deținătorii certificatelor de tip relevante trebuie să propună agenției o clasificare a datelor privind adecvarea operațională în date obligatorii și date facultative.

(4)  Deținătorilor unui certificat de tip care include date privind adecvarea operațională li se solicită să obțină aprobarea pentru o extindere a domeniului de autorizare al aprobării organizației de proiectare deținute sau al procedurilor alternative la autorizarea organizației de proiectare, după caz, pentru a include aspectele de adecvare operațională, înainte de 18 decembrie 2015.

▼B

Articolul 8

Organizații de proiectare

(1)  O organizație responsabilă cu proiectarea produselor, pieselor și echipamentelor sau care efectuează modificări sau reparații trebuie să-și demonstreze capacitatea în conformitate cu anexa I (partea 21).

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), o organizație de proiectare cu sediul principal de activitate într-un stat nemembru își poate demonstra capacitatea prin deținerea unui certificat eliberat de către statul respectiv pentru produsul, piesa și echipamentul pentru care formulează o cerere, în următoarele condiții:

(a) 

statul respectiv să fie statul în care se realizează proiectarea; și

(b) 

Agenția să fi stabilit că sistemul statului respectiv prevede același nivel independent de control al conformității cu cel prevăzut de prezentul regulament, fie printr-un sistem echivalent de autorizare a organizațiilor, fie prin intervenția directă a autorității competente din acel stat.

(3)  Aprobările organizațiilor de proiectare eliberate sau recunoscute de către un stat membru conform procedurilor și cerințelor JAA în vigoare înainte de 28 septembrie 2003 se consideră ca fiind conforme cu prezentul regulament.

Articolul 9

Organizații de producție

(1)  Organizația responsabilă de fabricarea produselor, pieselor și echipamentelor trebuie să își demonstreze capacitatea în conformitate cu dispozițiile anexei I (partea 21).

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), o organizație de producție cu sediul principal de activitate într-un stat nemembru își poate demonstra capacitatea prin deținerea unui certificat eliberat de către statul respectiv pentru produsul, piesa și echipamentul pentru care prezintă o cerere, în următoarele condiții:

(a) 

statul respectiv să fie statul în care se realizează producția; și

(b) 

Agenția să fi stabilit că sistemul statului respectiv prevede același nivel independent de control al conformității cu cel prevăzut de prezentul regulament, fie printr-un sistem echivalent de autorizare a organizațiilor, fie prin intervenția directă a autorității competente din acel stat.

(3)  Aprobările organizațiilor de producție eliberate sau recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurile și cerințele JAA aplicabile înainte de 28 septembrie 2003 se consideră conforme cu prezentul regulament.

▼M5

(4)  Prin derogare de la alineatul (1), organizația de producție poate solicita autorității competente derogări de la cerințele de mediu menționate la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/1139 ( 1 ).

▼B

Articolul 10

Măsuri ale Agenției

(1)  Agenția elaborează mijloace acceptabile de asigurare a conformității (denumite în continuare „AMC”), care pot fi folosite de autoritățile, întreprinderile și personalul competent pentru a demonstra conformitatea cu prevederile anexei I (partea 21) la prezentul regulament.

(2)  Mijloacele acceptabile de asigurare a conformității publicate de Agenție nu introduc cerințe noi și nici nu atenuează cerințele din anexa I (partea 21) la prezentul regulament.

(3)  Fără a se aduce atingere articolelor 54 și 55 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, atunci când se utilizează mijloacele acceptabile de asigurare a conformității publicate de Agenție, cerințele corespunzătoare din anexa I (partea 21) la prezentul regulament se consideră îndeplinite, fără a mai fi necesară aducerea altor dovezi.

Articolul 11

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

PARTEA 21

Certificarea aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și a organizațiilor de proiectare și producție

▼M5

Cuprins

21.1

Informații generale

SECȚIUNEA A –

CERINȚE TEHNICE

CAPITOLUL A –

DISPOZIȚII GENERALE

21.A.1

Domeniul de aplicare

21.A.2

Angajament din partea unei alte persoane decât solicitantul sau titularul unui certificat

21.A.3A

Avarii, funcționare necorespunzătoare și defecțiuni

21.A.3B

Directivele de navigabilitate

21.A.4

Coordonare între proiectare și producție

CAPITOLUL B –

CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICTIVE

21.A.11

Domeniul de aplicare

21.A.13

Eligibilitate

21.A.14

Demonstrarea capacității

21.A.15

Solicitarea unui certificat

21.A.19

Modificări care necesită un nou certificat de tip

21.A.20

Demonstrarea conformității cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului

21.A.21

Cerințe pentru eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv

21.A.31

Proiectul de tip

21.A.33

Inspecții și încercări

21.A.35

Încercări în zbor

21.A.41

Certificat de tip

21.A.44

Obligațiile titularului

21.A.47

Transferabilitate

21.A.51

Durata și menținerea valabilității

21.A.55

Păstrarea evidențelor

21.A.57

Manuale

21.A.61

Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

21.A.62

Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

(CAPITOLUL C –

NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D –

MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICTIVE

21.A.90A

Domeniul de aplicare

21A.90B

Modificări standard

21.A.91

Clasificarea modificărilor certificatului de tip

21.A.92

Eligibilitate

21.A.93

Solicitarea unui certificat

21.A.95

Cerințe pentru aprobarea unei modificări minore

21.A.97

Cerințe pentru aprobarea unei modificări majore

21.A.101

Baza certificării de tip, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințele de protecție a mediului pentru o modificare majoră a unui certificat de tip

21.A.105

Păstrarea evidențelor

21.A.107

Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

21.A.108

Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

21.A.109

Obligații și marcaj EPA

CAPITOLUL E –

CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

21.A.111

Domeniul de aplicare

21.A.112A

Eligibilitate

21.A.112B

Demonstrarea capacității

21.A.113

Solicitarea unui certificat de tip suplimentar

21.A.115

Cerințe pentru aprobarea unor modificări majore în ceea ce privește forma unui certificat de tip suplimentar

21.A.116

Transferabilitate

21.A.117

Modificarea părții din produs care face obiectul certificatului de tip suplimentar

21.A.118A

Obligații și marcaj EPA

21.A.118B

Durata și menținerea valabilității

21.A.119

Manuale

21.A.120A

Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

21.A.120B

Disponibilitatea datelor privind conformitatea operațională

CAPITOLUL F –

PRODUCȚIE FĂRĂ APROBAREA DE ORGANIZAȚIE DE PRODUCȚIE

21.A.121

Domeniul de aplicare

21.A.122

Eligibilitate

21.A.124

Solicitarea unui certificat

21.A.125A

Eliberarea unei scrisori de aprobare

21.A.125B

Constatări

21.A.125C

Durata și menținerea valabilității

21.A.126

Sistemul de control al producției

21.A.127

Încercări: aeronave

21.A.128

Încercări: motoare și elice

21.A.129

Obligațiile producătorului

21.A.130

Declarația de conformitate

CAPITOLUL G –

APROBAREA DE ORGANIZAȚIE DE PRODUCȚIE

21.A.131

Domeniul de aplicare

21.A.133

Eligibilitate

21.A.134

Solicitarea unui certificat

21.A.135

Emiterea aprobării de organizație de producție

21.A.139

Sistemul de calitate

21.A.143

Prezentare

21.A.145

Cerințe privind aprobarea

21.A.147

Modificări ale organizației de producție aprobate

21.A.148

Schimbarea sediului

21.A.149

Transferabilitate

21.A.151

Condiții de aprobare

21.A.153

Modificarea condițiilor de aprobare

21.A.157

Investigații

21.A.158

Constatări

21.A.159

Durata și menținerea valabilității

21.A.163

Prerogative

21.A.165

Obligațiile titularului

CAPITOLUL H –

CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICTIVE

21.A.171

Domeniul de aplicare

21.A.172

Eligibilitate

21.A.173

Clasificare

21.A.174

Solicitarea unui certificat

21.A.175

Limba

21.A.177

Revizuire sau modificare

21.A.179

Transferabilitate și reemitere în statele membre

21.A.180

Inspecții

21.A.181

Durata și menținerea valabilității

21.A.182

Identificarea aeronavei

CAPITOLUL I –

CERTIFICATE DE ZGOMOT

21.A.201

Domeniul de aplicare

21.A.203

Eligibilitate

21.A.204

Solicitarea unui certificat

21.A.207

Revizuire sau modificare

21.A.209

Transferabilitate și reemitere în statele membre

21.A.210

Inspecții

21.A.211

Durata și menținerea valabilității

CAPITOLUL J –

APROBAREA DE ORGANIZAȚIE DE PROIECTARE

21.A.231

Domeniul de aplicare

21.A.233

Eligibilitate

21.A.234

Solicitarea unui certificat

21.A.235

Emiterea aprobării de organizație de proiectare

21.A.239

Sistemul de asigurare a calității proiectării

21.A.243

Date

21.A.245

Cerințe privind aprobarea

21.A.247

Modificări ale sistemului de asigurare a calității proiectării

21.A.249

Transferabilitate

21.A.251

Condiții de aprobare

21.A.253

Modificarea condițiilor de aprobare

21.A.257

Investigații

21.A.258

Constatări

21.A.259

Durata și menținerea valabilității

21.A.263

Prerogative

21.A.265

Obligațiile titularului

CAPITOLUL K –

PIESE ȘI ECHIPAMENTE

21.A.301

Domeniul de aplicare

21.A.303

Conformitatea cu cerințele aplicabile

21.A.305

Aprobarea pieselor și echipamentelor

21.A.307

Aprobarea pieselor și echipamentelor în vederea instalării

(CAPITOLUL L –

NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M –

REPARAȚII

21.A.431A

Domeniul de aplicare

21A.431B

Reparații standard

21.A.432A

Eligibilitate

21.A.432B

Demonstrarea capacității

21.A.432C

Cererea de aprobare a unui proiect de reparații

21.A.433

Cerințe pentru aprobarea unui proiect de reparații

21.A.435

Clasificarea și aprobarea proiectelor de reparații

21.A.439

Producția de piese de schimb

21.A.441

Executarea reparației

21.A.443

Limitări

21.A.445

Defecțiuni nereparate

21.A.447

Păstrarea evidențelor

21.A.449

Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

21.A.451

Obligații și marcaj EPA

(CAPITOLUL N –

NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O –

AUTORIZAȚII ETSO

21.A.601

Domeniul de aplicare

21.A.602A

Eligibilitate

21.A.602B

Demonstrarea capacității

21.A.603

Solicitarea unui certificat

21.A.604

Autorizația ETSO pentru o unitate de alimentare auxiliară (APU)

21.A.605

Cerințe în materie de date

21.A.606

Cerințe pentru eliberarea unei autorizații ETSO

21.A.607

Prerogativele autorizației ETSO

21.A.608

Declarația referitoare la proiect și performanțe (DDP)

21.A.609

Obligațiile titularilor de autorizații ETSO

21.A.610

Aprobarea abaterilor

21.A.611

Modificări ale proiectului

21.A.613

Păstrarea evidențelor

21.A.615

Inspecția din partea Agenției

21.A.619

Durata și menținerea valabilității

21.A.621

Transferabilitate

CAPITOLUL P –

PERMISUL DE ZBOR

21.A.701

Domeniul de aplicare

21.A.703

Eligibilitate

21.A.705

Autoritatea competentă

21.A.707

Cererea de permis de zbor

21.A.708

Condițiile de zbor

21.A.709

Cererea de aprobare a condițiilor de zbor

21.A.710

Aprobarea condițiilor de zbor

21.A.711

Eliberarea unui permis de zbor

21.A.713

Modificări

21.A.715

Limba

21.A.719

Transferabilitate

21.A.721

Inspecții

21.A.723

Durata și menținerea valabilității

21.A.725

Reînnoirea unui permis de zbor

21.A.727

Obligațiile titularului unui permis de zbor

21.A.729

Păstrarea evidențelor

CAPITOLUL Q –

IDENTIFICAREA PRODUSELOR, PIESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

21.A.801

Identificarea produselor

21.A.803

Tratarea datelor de identificare

21.A.804

Identificarea pieselor și echipamentelor

21.A.805

Identificarea pieselor esențiale

21.A.807

Identificarea articolelor ETSO

SECȚIUNEA B –

PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A –

DISPOZIȚII GENERALE

21.B.5

Domeniul de aplicare

21.B.20

Obligațiile autorității competente

21.B.25

Cerințe privind organizarea autorității competente

21.B.30

Proceduri documentate

21.B.35

Modificări ale organizării și procedurilor

21.B.40

Soluționarea litigiilor

21.B.45

Raportare/coordonare

21.B.55

Păstrarea evidențelor

21.B.60

Directivele de navigabilitate

CAPITOLUL B –

CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICTIVE

21.B.70

Specificații de certificare

21.B.75

Condiții speciale

21.B.80

Baza certificării de tip pentru un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv

21.B.82

Baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv al unei aeronave

21.B.85

Stabilirea cerințelor aplicabile privind protecția mediului și a specificațiilor de certificare aplicabile unui certificat de tip sau unui certificat de tip restrictiv

21.B.100

Nivelul de implicare

21.B.103

Eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv

(CAPITOLUL C –

NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D –

MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICTIVE

21.B.105

Baza certificării de tip, cerințele de protecție a mediului și baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru o modificare majoră a unui certificat de tip

21.B.107

Eliberarea unei aprobări pentru o modificare a unui certificat de tip

CAPITOLUL E –

CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

21.B.109

Baza certificării de tip, cerințele de protecție a mediului și baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru un certificat de tip suplimentar

21.B.111

Eliberarea unui certificat de tip suplimentar

CAPITOLUL F –

PRODUCȚIE FĂRĂ APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21.B.120

Investigație

21.B.125

Constatări

21.B.130

Eliberarea scrisorii de aprobare

21.B.135

Menținerea scrisorii de aprobare

21.B.140

Revizuirea scrisorii de aprobare

21.B.145

Limitarea, suspendarea și revocarea scrisorii de aprobare

21.B.150

Păstrarea evidențelor

CAPITOLUL G –

APROBAREA DE ORGANIZAȚIE DE PRODUCȚIE

21.B.220

Investigație

21.B.225

Constatări

21.B.230

Eliberarea certificatului

21.B.235

Supraveghere continuă

21.B.240

Revizuirea unei aprobări de organizație de producție

21.B.245

Suspendarea și revocarea unei aprobări de organizație de producție

21.B.260

Păstrarea evidențelor

CAPITOLUL H –

CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICTIVE

21.B.320

Investigație

21.B.325

Eliberarea certificatelor de navigabilitate

21.B.326

Certificate de navigabilitate

21.B.327

Certificate de navigabilitate restrictive

21.B.330

Suspendarea și revocarea certificatelor de navigabilitate și a certificatelor de navigabilitate restrictive

21.B.345

Păstrarea evidențelor

CAPITOLUL I –

CERTIFICATE DE ZGOMOT

21.B.420

Investigație

21.B.425

Eliberarea certificatelor de zgomot

21.B.430

Suspendarea și revocarea certificatelor de zgomot

21.B.445

Păstrarea evidențelor

CAPITOLUL J –

APROBAREA DE ORGANIZAȚIE DE PROIECTARE

CAPITOLUL K –

PIESE ȘI ECHIPAMENTE

(CAPITOLUL L –

NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M –

REPARAȚII

21.B.450

Baza certificării de tip și cerințele de protecție a mediului pentru aprobarea unui proiect de reparații majore

21.B.453

Eliberarea aprobării unui proiect de reparații

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O –

AUTORIZAȚII ETSO

21.B.480

Eliberarea unei autorizații ETSO

CAPITOLUL P –

PERMISUL DE ZBOR

21.B.520

Investigație

21.B.525

Eliberarea permiselor de zbor

21.B.530

Revocarea permiselor de zbor

21.B.545

Păstrarea evidențelor

CAPITOLUL Q –

IDENTIFICAREA PRODUSELOR, PIESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

Apendice

Apendicele I –

Formularul EASA 1 – Certificat de autorizare a dării în exploatare;

▼M6

Apendicele II –

Formularele 15a și 15c ale AESA – Certificat de examinare a navigabilității;

▼M5

Apendicele III –

Formularul EASA 20a – Permis de zbor;

Apendicele IV –

Formularul EASA 20b – Permis de zbor (eliberat de organizații autorizate);

Apendicele V –

Formularul EASA 24 – Certificat de navigabilitate restrictiv;

Apendicele VI –

Formularul EASA 25 – Certificat de navigabilitate;

Apendicele VII –

Formularul EASA 45 – Certificat de zgomot;

Apendicele VIII –

Formularul EASA 52 – Declarație de conformitate a aeronavei;

Apendicele IX –

Formularul EASA 53 – Certificat de repunere în exploatare;

Apendicele X –

Formularul EASA 55 – Certificat de aprobare a întreprinderii de producție;

Apendicele XI –

Formularul EASA 65 – Scrisoare de aprobare pentru producția fără aprobarea întreprinderii de producție;

Apendicele XII –

Categorii de probe în zbor și calificările corespunzătoare ale echipajelor de probe în zbor 85.

▼B

21.1    Generalități

În sensul prezentei anexe, „autoritatea competentă” este:

(a) 

pentru întreprinderile care au sediul principal de activitate într-un stat membru, autoritatea desemnată de statul membru respectiv sau Agenția, în cazul în care statul membru solicită acest lucru; sau

(b) 

pentru întreprinderile care au sediul principal de activitate într-un stat nemembru, Agenția.

SECȚIUNEA A

CERINȚE TEHNICE

CAPITOLUL A –   DISPOZIȚII GENERALE

21.A.1    Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune stabilește dispozițiile generale care reglementează drepturile și obligațiile solicitantului și titularului certificatului eliberat sau care urmează a fi eliberat în conformitate cu prezenta secțiune.

21.A.2    Angajament din partea unei alte persoane decât solicitantul sau titularul unui certificat

Acțiunile care trebuie întreprinse și obligațiile care trebuie asumate de către titularul sau solicitantul unui certificat pentru un produs, o piesă sau un echipament în temeiul prezentei secțiuni pot fi întreprinse și asumate în numele său de altă persoană fizică sau juridică, cu obligația ca titularul sau solicitantul certificatului respectiv să poată demonstra că a încheiat un acord cu cealaltă persoană, astfel încât obligațiile titularului să fie transferate în mod corespunzător.

21.A.3A    Avarii, funcționare necorespunzătoare și defecțiuni

(a) Sistem de colectare, verificare și analiză a datelor.

Titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei autorizații conforme cu standardele tehnice europene (ETSO), al aprobării proiectului de reparație majoră sau al oricărei alte aprobări în materie considerată a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament trebuie să aibă un sistem de colectare, verificare și analiză a rapoartelor și informațiilor privitoare la avarii, funcționare necorespunzătoare, defecțiuni sau alte evenimente care au sau pot afecta continuitatea navigabilității produsului, piesei sau echipamentului prevăzute de certificatul de tip, de certificatul de tip restrictiv, de certificatul de tip suplimentar, de autorizația conformă cu standardele tehnice europene (ETSO), de aprobarea proiectului de reparație majoră sau de orice altă aprobare în domeniu considerată a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament. Informațiile privitoare la acest sistem se aduc la cunoștința tuturor utilizatorilor identificați ai produsului, piesei sau echipamentului și, la cerere, oricărei persoane autorizate în temeiul altor norme de aplicare asociate.

(b) Raportarea către Agenție

1. 

Titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei autorizații ETSO, al aprobării proiectului de reparație majoră sau al oricărei alte aprobări în domeniu considerată a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament raportează Agenției toate avariile, funcționarea necorespunzătoare, defecțiunile sau alte evenimente legate de un produs, o piesă sau un echipament prevăzute de certificatul de tip, de certificatul de tip restrictiv, de certificatul de tip suplimentar, de autorizația ETSO, de aprobarea de proiect pentru o reparație majoră sau de orice altă aprobare în domeniu considerată a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament și care sunt de natură să pună în pericol siguranța.

2. 

Aceste raportări se elaborează în forma și modul stabilite de Agenție în cel mai scurt timp și, în orice situație, se transmit în cel mult 72 de ore de la identificarea oricărei stări care periclitează siguranța, cu excepția cazurilor în care situații excepționale împiedică acest lucru.

(c) Investigarea evenimentelor raportate

1. 

În cazul în care un eveniment raportat în temeiul literei (b) sau al punctului 21.A.129 litera (f) subpunctul 2 sau 21.A.165 litera (f) subpunctul 2 este rezultatul unei deficiențe de proiectare sau de producție, titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei autorizații ETSO, al aprobării proiectului de reparație majoră sau al oricărei alte aprobări în domeniu considerată a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament sau producătorul, după caz, investighează cauza deficienței și comunică Agenției rezultatele investigației sale și orice măsură pe care o întreprinde sau pe care o propune pentru remedierea deficienței respective.

2. 

În cazul în care Agenția consideră necesară o acțiune de remediere a deficienței, titularul unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei autorizații ETSO, al aprobării proiectului de reparație majoră sau al oricărei alte aprobări în domeniu considerată a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament sau producătorul, după caz, transmite Agenției datele relevante.

21.A.3B    Dispoziții privind navigabilitatea

(a) Dispozițiile privind navigabilitatea reprezintă un document emis sau adoptat de Agenție în care se prevăd acțiunile ce urmează a fi întreprinse în legătură cu o aeronavă pentru a se reface nivelul acceptabil de siguranță, în cazul în care sunt probe care pun în evidență că nivelul de siguranță al aeronavei poate fi compromis în cazul în care nu se întreprind acțiunile respective.

(b) Agenția emite dispoziții privind navigabilitatea atunci când:

1. 

Agenția a stabilit existența unor condiții care afectează siguranța la bordul unei aeronave din cauza unei deficiențe a aeronavei în sine ori la un motor, o elice, o piesă sau un echipament instalat la bord; și

2. 

există posibilitatea ca acele condiții să existe ori să apară, de asemenea, la alte aeronave.

(c) În cazul în care Agenția trebuie să emită dispoziții privind navigabilitatea pentru a remedia condițiile care afectează siguranța menționate la litera (b) sau pentru a cere efectuarea unui control, titularul certificatului de tip, al certificatului de tip restrictiv, al certificatului de tip suplimentar, al autorizației ETSO, al aprobării proiectului de reparație majoră sau al oricărei alte aprobări în domeniu considerate a fi fost eliberată în temeiul prezentului regulament:

1. 

propune acțiunile de remediere sau controalele necesare ori ambele și prezintă Agenției propuneri detaliate, în vederea aprobării;

2. 

după aprobarea de către Agenție a propunerilor menționate la subpunctul 1, aduce la cunoștința tuturor operatorilor sau proprietarilor identificați ai produsului, piesei sau echipamentului și, la cerere, oricărei persoane care trebuie să se conformeze dispozițiilor privind navigabilitatea datele descriptive corespunzătoare și instrucțiunile pentru îndeplinirea acestor propuneri.

(d) Dispozițiile privind navigabilitatea trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. 

identificarea condițiilor care afectează siguranța;

2. 

identificarea aeronavei afectate;

3. 

acțiunea sau acțiunile de remediere necesare;

4. 

termenul de punere în aplicare a acțiunilor de remediere;

5. 

data intrării în vigoare.

▼M2

21.A.4    Coordonare între proiectare și producție

Fiecare deținător al unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei autorizații ETSO, al unei aprobări de modificare a certificatului de tip sau al aprobării proiectului de reparație colaborează cu organizația de producție, după cum este necesar, pentru a asigura:

(a) 

coordonarea satisfăcătoare dintre proiectare și producție, conform dispozițiilor de la punctul 21.A.122, punctul 21.A.130 litera (b) punctele 3 și 4, punctul 21.A.133 și punctul 21.A.165 litera (c) punctele 2 și 3, după caz; și

(b) 

suportul corespunzător în vederea continuității navigabilității produsului, piesei sau echipamentului.

▼B

CAPITOLUL B –   CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICTIVE

21.A.11    Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește procedura pentru eliberarea certificatelor de tip pentru produse și a certificatelor de tip restrictive pentru aeronave și, de asemenea, stabilește drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor respectivelor certificate.

21.A.13    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică care a demonstrat sau este în curs de a demonstra capacitatea sa de funcționare în conformitate cu punctul 21.A.14 poate prezenta o cerere pentru un certificat de tip sau certificat de tip restrictiv, în condițiile stabilite în prezentul capitol.

21.A.14    Demonstrarea capacității

▼M5

(a) Un solicitant al unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv trebuie să-și demonstreze capacitatea prin deținerea unei aprobări de organizație de proiectare, eliberată de Agenție în conformitate cu capitolul J.

▼B

(b) Prin derogare de la litera (a) și ca procedură alternativă pentru demonstrarea capacității, solicitantul poate cere acordul Agenției pentru aplicarea procedurilor care stabilesc practici de proiectare specifice, resursele și succesiunea activităților necesare pentru a se conforma prezentei anexe (partea 21), atunci când produsul este unul dintre următoarele:

1. 

o aeronavă ELA2;

2. 

un motor sau o elice instalată într-o aeronavă ELA2;

3. 

un motor cu piston;

4. 

o elice cu pas fix sau reglabil.

▼M5

(c) Prin derogare de la litera (a), un solicitant își poate demonstra capacitatea obținând acceptarea de către Agenție a programului de certificare al solicitantului, stabilit în conformitate cu punctul 21.A.15 litera (b), atunci când produsul care urmează să fie certificat este:

1. 

o aeronavă ELA1; sau

2. 

un motor sau o elice instalată pe o aeronavă ELA1.

▼B

21.A.15    Cerere

(a) Cererea pentru eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv se redactează în forma și modul stabilite de Agenție.

▼M5

(b) O cerere de certificat de tip sau de certificat de tip restrictiv include, ca cerință minimă, date descriptive preliminare privind produsul, utilizarea prevăzută a produsului și tipul de operațiuni pentru care se solicită certificarea. Pe lângă acestea, ea include sau este suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un program de certificare pentru demonstrarea conformității, conform punctului 21.A.20, compus din:

1. 

o descriere detaliată a proiectului de tip, care să conțină toate configurațiile ce urmează să fie certificate;

2. 

caracteristicile și limitările de operare propuse;

3. 

utilizarea prevăzută a produsului și tipul de operațiuni pentru care se solicită certificarea;

4. 

o propunere privind baza certificării de tip, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințele de protecție a mediului inițiale, pregătită în conformitate cu cerințele și opțiunile specificate la punctele 21.B.80, 21.B.82 și 21.B.85;

5. 

o propunere privind o defalcare a programului de certificare pe grupe semnificative de activități și date de demonstrare a conformității, inclusiv o propunere privind mijloacele de demonstrare a conformității și documentele de conformitate aferente;

6. 

o propunere de evaluare a grupelor semnificative de activități și date de demonstrare a conformității care abordează probabilitatea existenței unei neconformități neidentificate cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului și impactul potențial al respectivei neconformități asupra siguranței produsului sau asupra protecției mediului. Evaluarea propusă ia în seamă cel puțin elementele prevăzute la punctul 21.B.100 litera (a) subpunctele 1-4. Pe baza acestei evaluări, cererea include o propunere privind implicarea Agenției în verificarea activităților și datelor de demonstrare a conformității; precum și

7. 

un calendar al proiectului, inclusiv obiectivele de etapă majore.

(c) După depunerea sa inițială la Agenție, programul de certificare este actualizat de către solicitant atunci când există modificări ale proiectului de certificare care afectează oricare dintre punctele 1-7 de la litera (b).

(d) O cerere de certificat de tip sau de certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă include sau este suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un supliment de cerere pentru aprobarea datelor privind conformitatea operațională.

▼M5

(e) O cerere de certificat de tip sau de certificat de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate sau pentru un giravion de mare capacitate este valabilă timp de cinci ani, iar o cerere de orice alt certificat de tip sau certificat de tip restrictiv este valabilă timp de trei ani, cu excepția cazului în care solicitantul demonstrează, la data cererii, că produsul său necesită o perioadă de timp prelungită pentru demonstrarea și declararea conformității, iar Agenția aprobă respectiva perioadă de timp prelungită.

(f) În cazul în care un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv nu a fost eliberat sau este evident că nu va fi eliberat în termenul stabilit la litera (e), solicitantul:

1. 

poate depune o nouă cerere și se poate conforma bazei certificării de tip, bazei de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințelor de protecție a mediului, conform celor stabilite și notificate de Agenție în conformitate cu punctele 21.B.80, 21.B.82 și 21.B.85 pentru data noii cereri; sau

2. 

poate cere o prelungire a termenului prevăzut la litera (e) și poate propune o nouă dată pentru eliberarea certificatului de tip sau a certificatului de tip restrictiv. În acest caz, solicitantul trebuie să se conformeze bazei certificării de tip, bazei de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințelor de protecție a mediului, conform celor stabilite și notificate de Agenție în conformitate cu punctele 21.B.80, 21.B.82 și 21.B.85 pentru o dată care urmează să fie aleasă de solicitant. Cu toate acestea, data respectivă nu precede noua dată propusă de solicitant pentru eliberarea certificatului de tip sau a certificatului de tip restrictiv cu mai mult de cinci ani în cazul unei cereri de certificat de tip sau de certificat de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate sau pentru un giravion de mare capacitate și cu mai mult de trei ani în cazul unei cereri de orice alt certificat de tip sau certificat de tip restrictiv.

▼M5 —————

▼B

21.A.19    Modificări care necesită un nou certificat de tip

Orice persoană fizică sau juridică care propune modificarea unui produs trebuie să solicite un nou certificat de tip în cazul în care Agenția consideră că importanța modificării proiectului, puterii, tracțiunii sau masei impune o investigație completă a conformității cu baza aplicabilă a certificării de tip.

▼M5

21.A.20    Demonstrarea conformității cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului

(a) 

Ca urmare a acceptării de către Agenție a programului de certificare, solicitantul demonstrează conformitatea cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului, conform celor stabilite și notificate de Agenție solicitantului în conformitate cu punctele 21.B.80, 21.B.82 și 21.B.85, și prezintă Agenției mijloacele prin care a fost demonstrată această conformitate.

(b) 

Solicitantul raportează Agenției orice dificultate sau eveniment care au fost întâlnite pe parcursul procesului de demonstrare a conformității și care ar putea avea un efect semnificativ asupra evaluării riscurilor în conformitate cu punctul 21.A.15 litera (b) subpunctul 6 sau asupra programului de certificare sau care ar putea necesita orice fel de modificare a gradului de implicare a Agenției notificat în prealabil solicitantului în conformitate cu punctul 21.B.100 litera (c).

(c) 

Solicitantul înscrie justificările conformității în documentele de conformitate, conform celor menționate în programul de certificare.

(d) 

După finalizarea tuturor demonstrațiilor de conformitate conform programului de certificare, inclusiv a oricăror inspecții și încercări în conformitate cu punctul 21.A.33, și după finalizarea tuturor încercărilor în zbor în conformitate cu punctul 21.A.35, solicitantul declară că:

1. 

a demonstrat conformitatea cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului, conform celor stabilite și notificate de Agenție, respectând programul de certificare acceptat de Agenție, precum și

2. 

nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

(e) 

Solicitantul depune la Agenție declarația de conformitate prevăzută la litera (d). În cazul în care solicitantul deține o aprobare corespunzătoare de organizație de proiectare, declarația de conformitate se efectuează în conformitate cu capitolul J și se depune la Agenție.

21.A.21    Cerințe pentru eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv

(a) 

Pentru a i se elibera un certificat de tip al produsului sau, în cazul în care aeronava nu îndeplinește cerințele esențiale din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1139, un certificat de tip restrictiv al aeronavei, solicitantul:

1. 

își demonstrează capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.14;

2. 

se conformează cu punctul 21.A.20;

3. 

demonstrează că în ceea ce privește motorul și elicea, dacă sunt instalate pe aeronavă:

(A) 

există un certificat de tip eliberat sau stabilit în conformitate cu prezentul regulament; sau

(B) 

s-a demonstrat că acestea sunt conforme cu baza stabilită a certificării de tip a aeronavei și cu cerințele de protecție a mediului indicate și notificate de Agenție ca fiind necesare pentru a garanta siguranța în zbor a aeronavei.

(b) 

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 2, la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), solicitantul are dreptul de a i se elibera certificatul de tip sau certificatul de tip restrictiv al aeronavei înainte de a fi demonstrat conformitatea cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, sub rezerva demonstrării de către solicitant a acestei conformități înaintea datei la care datele respective urmează să fie efectiv utilizate.

▼M5 —————

▼B

21.A.31    Proiectul de tip

(a) Proiectul de tip constă în:

1. 

desenele, specificațiile și lista acestor desene și specificații, necesare pentru a se defini configurația și caracteristicile de construcție ale produsului în legătură cu care s-a demonstrat conformitatea cu baza aplicabilă a certificării de tip și cu cerințele privind protecția mediului;

2. 

informații cu privire la materiale și procese, precum și cu privire la metodele de fabricație și montaj ale produsului, necesare pentru garantarea conformității produsului;

▼M2

3. 

o secțiune privind limitările de navigabilitate aprobate care să fie inclusă în instrucțiunile privind continuitatea navigabilității, conform definiției din specificațiile de certificare aplicabile; și

▼M5

4. 

orice alte date care permit, prin comparație, determinarea navigabilității și, dacă este relevant, a caracteristicilor de mediu ale unor produse ulterioare de același tip.

▼B

(b) Orice proiect de tip trebuie identificat în mod corespunzător.

▼M5

21.A.33    Inspecții și încercări

(a) 

(Rezervat)

(b) 

Înainte de efectuarea fiecărei încercări în cadrul demonstrării conformității impuse la punctul 21.A.20, solicitantul trebuie să fi verificat:

1. 

pentru specimenul de încercare, că:

(i) 

materialele și procesele respectă în mod adecvat specificațiile pentru proiectul de tip propus;

(ii) 

piesele produselor respectă în mod adecvat desenele din proiectul de tip propus; și

(iii) 

procesele de fabricație, construcție și montaj le respectă în mod adecvat pe cele specificate în proiectul de tip propus, precum și

2. 

pentru echipamentele de încercare și de măsurare care urmează a fi utilizate pentru încercare, că respectivele echipamente sunt adecvate pentru încercare și calibrate în mod corespunzător.

(c) 

Pe baza verificărilor efectuate în conformitate cu litera (b), solicitantul emite o declarație de conformitate enumerând orice eventuală neconformitate, împreună cu o justificare a faptului că aceasta nu va afecta rezultatele încercărilor, și permite Agenției să efectueze o inspecție pe care aceasta o consideră necesară pentru a verifica valabilitatea declarației respective.

(d) 

Solicitantul îi permite Agenției:

1. 

să examineze orice fel de date și informații referitoare la demonstrarea conformității, precum și

2. 

să efectueze sau să asiste la orice încercare sau inspecție desfășurată în scopul demonstrării conformității.

(e) 

Pentru toate încercările sau inspecțiile la care Agenția a asistat sau pe care Agenția le-a efectuat în conformitate cu litera (d) subpunctul 2:

1. 

solicitantul depune la Agenție declarația de conformitate prevăzută la litera (c); precum și

2. 

în ceea ce privește specimenul de încercare sau echipamentele de încercare și de măsurare, între momentul în care a fost emisă declarația de conformitate prevăzută la litera (c) și momentul în care specimenul de încercare este prezentat Agenției pentru încercare nu se efectuează nicio modificare care să afecteze valabilitatea declarației de conformitate.

▼B

21.A.35    Încercări în zbor

(a) Probele în zbor efectuate în scopul obținerii unui certificat de tip se pun în practică în conformitate cu condițiile de testare specificate de către Agenție.

(b) Solicitantul execută toate probele în zbor pe care Agenția le consideră necesare:

1. 

pentru a determina conformitatea cu baza aplicabilă a certificării de tip și cu cerințele privind protecția mediului; și

2. 

pentru a stabili dacă există asigurarea că aeronava, piesele și echipamentele acesteia sunt fiabile și funcționează corespunzător pentru certificarea aeronavei în temeiul prezentei anexe (partea 21), cu excepția:

(i) 

planoarelor și motoplanoarelor;

(ii) 

baloanelor și dirijabilelor din categoria ELA1 sau ELA2;

(iii) 

avioanelor cu MTOM de cel mult 2 722  kg.

(c) (Rezervat)

(d) (Rezervat)

(e) (Rezervat)

(f) Probele în zbor prevăzute la litera (b) punctul 2 includ:

1. 

pentru aeronavele echipate cu motoare cu turbină dintr-o categorie neutilizată anterior pe o aeronavă certificată de tip, cel puțin 300 de ore de funcționare cu toate motoarele pornite, conform certificatului de tip; și

2. 

pentru toate celelalte aeronave, cel puțin 150 de ore de funcționare.

▼M5

21.A.41    Certificat de tip

Se consideră că atât certificatul de tip, cât și certificatul de tip restrictiv includ proiectul de tip, limitele de operare, fișa de date a certificatului de tip pentru navigabilitate și emisii, baza aplicabilă pentru certificarea de tip și cerințele de protecție a mediului, pe baza cărora agenția înregistrează conformitatea, precum și celelalte condiții sau restricții prevăzute pentru produs în specificațiile de certificare și în cerințele aplicabile privind protecția mediului. Atât certificatul de tip, cât și certificatul de tip restrictiv al unei aeronave includ în plus baza aplicabilă de certificare a datelor privind conformitatea operațională, datele privind adecvarea operațională și fișa de date a certificatului de tip pentru zgomot. Fișa de date a certificatului de tip al aeronavei și a certificatului de tip restrictiv al aeronavei include înregistrarea conformității emisiilor de CO2, iar fișa de date a certificatului de tip al motorului include înregistrarea conformității emisiilor de evacuare.

▼B

21.A.44    Obligațiile titularului

Fiecare titular al unui certificat de tip sau certificat de tip restrictiv:

▼M2

(a) 

își asumă obligațiile stabilite la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 și 21.A.62; și, în acest scop, continuă să îndeplinească cerințele de calificare pentru eligibilitate în temeiul punctului 21.A.14; și

▼B

(b) 

specifică marcajul în conformitate cu capitolul Q.

21.A.47    Transferabilitatea

Transferul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv se poate face numai către o persoană fizică sau juridică ce își poate asuma obligațiile menționate la punctul 21.A.44 și care, în acest scop, și-a demonstrat capacitatea de a îndeplini criteriile de la punctul 21.A.14.

21.A.51    Durata și menținerea valabilității

(a) Certificatul de tip și certificatul de tip restrictiv se eliberează pe durată nelimitată. Acestea rămân valabile, cu condiția ca:

1. 

titularul să rămână conform cu prezenta anexă (partea 21); și

2. 

certificatul să nu fie retras, sau să nu se fi renunțat la el, în cadrul procedurilor administrative în vigoare stabilite de către Agenție.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul de tip și certificatul de tip restrictiv se restituie Agenției.

▼M2

21.A.55    Evidența documentelor

Toate informațiile referitoare la proiect, desene și rapoarte ale încercărilor, inclusiv rapoartele privind inspecția produselor testate, se țin la dispoziția agenției de către deținătorul certificatului de tip sau al certificatului de tip restrictiv și se păstrează în vederea furnizării informațiilor necesare care să asigure continuitatea navigabilității, valabilitatea în continuare a datelor privind adecvarea operațională și conformitatea cu cerințele privind protecția mediului aplicabile acestui produs.

21.A.57    Manuale

Deținătorul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv întocmește, păstrează și actualizează originalele tuturor manualelor referitoare la produsul respectiv, impuse de baza aplicabilă a certificării de tip, de baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și de cerințele privind protecția mediului și, la cerere, furnizează copii agenției.

▼B

21.A.61    Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

(a) Titularul certificatului de tip sau al certificatului de tip restrictiv furnizează cel puțin un set complet de instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității, care să cuprindă date descriptive și instrucțiuni de aplicare întocmite în conformitate cu baza aplicabilă a certificării de tip, fiecărui proprietar identificat al uneia sau al mai multor aeronave, motoare sau elice la data livrării aeronavei sau la data eliberării primului certificat de navigabilitate, în funcție de evenimentul care are loc ultimul, și ulterior trebuie să țină aceste instrucțiuni, la cerere, la dispoziția persoanelor care trebuie să se conformeze dispozițiilor din aceste instrucțiuni. Punerea la dispoziție a unui manual sau a unei părți din instrucțiunile privind continuitatea navigabilității care se referă la reparația capitală sau la orice altă formă de revizie majoră poate fi amânată până la darea în exploatare a produsului, dar trebuie să fie puse la dispoziție înainte ca produsul să atingă durata de viață sau numărul maxim de ore/cicluri de zbor.

(b) În plus, modificările aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității se pun la dispoziția tuturor utilizatorilor identificați ai produsului și se furnizează, la cerere, tuturor persoanelor care trebuie să se conformeze instrucțiunilor respective. Se prezintă Agenției un program privind distribuirea modificărilor aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității.

▼M2

21.A.62    Disponibilitatea datelor privind conformitatea operațională

Deținătorul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv transmite:

(a) 

cel puțin un set complet de date privind adecvarea operațională elaborate în conformitate cu baza aplicabilă la certificare privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei, înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie utilizate de către o organizație de instruire sau un operator din UE; și

(b) 

orice modificare asupra datelor privind adecvarea operațională tuturor operatorilor din UE ai aeronavei; și

(c) 

la cerere, datele relevante menționate la literele (a) și (b) de mai sus:

1. 

autorității competente responsabile cu verificarea conformității cu unul sau mai multe elemente ale setului menționat de date privind adecvarea operațională; și

2. 

oricărei persoane care are obligația de a asigura conformitatea cu unul sau mai multe elemente din setul menționat de date privind adecvarea operațională.

▼B

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D –   MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICTIVE

▼M2

21.A.90A    Domeniu de aplicare

Prezentul capitol prevede procedura pentru aprobarea modificărilor certificatelor de tip, precum și drepturile și obligațiile solicitanților și deținătorilor aprobărilor respective. Prezentul capitol definește, de asemenea, modificările standard care nu se supun procesului de aprobare în temeiul prezentului capitol. În prezentul capitol, referirile la certificatele de tip includ certificatul de tip și certificatul de tip restrictiv.

▼B

21A.90B    Modificări standard

▼M2

(a) Modificările standard sunt modificări ale unui certificat de tip:

1. 

în legătură cu:

(i) 

avioane cu MTOM de cel mult 5 700  kg;

(ii) 

aeronave cu aripă rotativă cu MTOM de cel mult 3 175  kg;

(iii) 

planoare, motoplanoare, baloane și dirijabile din categoria ELA1 sau ELA2;

2. 

care respectă datele de proiectare incluse în specificațiile de certificare emise de agenție, care conțin metode, tehnici și practici acceptabile pentru efectuarea și identificarea modificărilor standard, inclusiv instrucțiunile aferente pentru continuitatea navigabilității; și

3. 

care nu intră în conflict cu datele deținătorilor certificatului de tip.

▼B

(b) Punctele 21A.91-21A.109 nu sunt aplicabile modificărilor standard.

▼M5

21.A.91    Clasificarea modificărilor certificatului de tip

Modificările certificatului de tip sunt clasificate ca minore și majore. O „modificare minoră” nu are un efect apreciabil asupra masei, centrajului, rezistenței structurale, fiabilității, caracteristicilor operaționale, datelor privind conformitatea operațională sau altor parametri care afectează navigabilitatea produsului sau caracteristicile sale de mediu. Fără a aduce atingere punctului 21.A.19, toate celelalte modificări sunt „modificări majore”, în temeiul prezentului capitol. Modificările majore și modificările minore se aprobă în conformitate cu punctul 21.A.95 sau 21.A.97, după caz, și se identifică în mod corespunzător.

▼M2

21.A.92    Eligibilitate

(a) 

Numai deținătorul certificatului de tip poate solicita aprobarea unei modificări majore a certificatului de tip, în temeiul prezentului capitol; toți ceilalți solicitanți ai unei modificări majore a unui certificat de tip trebuie să facă cererea în conformitate cu capitolul E.

(b) 

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita aprobarea unei modificări minore a unui certificat de tip, în conformitate cu prezentul capitol.

▼M5

21.A.93    Solicitarea unui certificat

(a) 

O cerere de aprobare a unei modificări a unui certificat de tip se întocmește în forma și modul stabilite de Agenție.

(b) 

O cerere include sau este suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un program de certificare pentru demonstrarea conformității, conform punctului 21.A.20, compus din:

1. 

o descriere a modificării, în care se identifică:

(i) 

configurația sau configurațiile produsului în certificatul de tip care urmează să facă obiectul modificării;

(ii) 

toate aspectele produsului, inclusiv manualele aprobate, care se regăsesc în certificatul de tip și care sunt modificate sau vizate de modificare; precum și

(iii) 

atunci când modificarea vizează datele privind conformitatea operațională, orice modificări necesare ale datelor privind conformitatea operațională;

2. 

o identificare a oricăror noi investigații necesare pentru a demonstra conformitatea modificării și a aspectelor vizate de modificare cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului; precum și

3. 

pentru o modificare majoră a unui certificat de tip:

(i) 

o propunere privind baza certificării de tip, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințele de protecție a mediului inițiale, pregătită în conformitate cu cerințele și opțiunile specificate la punctul 21.A.101;

(ii) 

o propunere privind o defalcare a programului de certificare pe grupuri semnificative de activități și date de demonstrare a conformității, inclusiv o propunere privind mijloacele de demonstrare a conformității și documentele de conformitate aferente;

(iii) 

o propunere de evaluare a grupelor semnificative de activități și date de demonstrare a conformității care abordează probabilitatea existenței unei neconformități neidentificate cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cu cerințele de protecție a mediului și impactul potențial al respectivei neconformități asupra siguranței produsului sau asupra protecției mediului. Evaluarea propusă ia în seamă cel puțin elementele prevăzute la punctul 21.B.100 litera (a) subpunctele 1-4. Pe baza acestei evaluări, cererea include o propunere privind implicarea Agenției în verificarea activităților și datelor de demonstrare a conformității; precum și

(iv) 

un calendar al proiectului, inclusiv obiectivele de etapă majore.

(c) 

O cerere de modificare a unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate sau pentru un giravion de mare capacitate este valabilă timp de cinci ani, iar o cerere de modificare a oricărui alt certificat de tip este valabilă timp de trei ani. În cazul în care modificarea nu a fost aprobată, sau este evident că nu va fi aprobată, în termenul stabilit la prezentul punct, solicitantul:

1. 

poate depune o nouă cerere de modificare a certificatului de tip și se poate conforma bazei certificării de tip, bazei de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințelor de protecție a mediului, conform celor stabilite de Agenție în conformitate cu punctul 21.A.101 și notificate în conformitate cu punctul 21.B.105 pentru data noii cereri; sau

▼M6

2. 

poate cere o prelungire a termenului prevăzut la litera (c) prima teză pentru cererea inițială și poate propune o nouă dată pentru eliberarea aprobării. În acest caz, solicitantul trebuie să se conformeze bazei de certificare de tip, bazei de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințelor de protecție a mediului, potrivit celor stabilite de agenție în conformitate cu punctul 21.A.101 și notificate în conformitate cu punctul 21.B.105, până la o dată care urmează să fie aleasă de solicitant. Cu toate acestea, data respectivă nu trebuie să preceadă noua dată propusă de solicitant pentru eliberarea aprobării cu mai mult de cinci ani în cazul unei cereri de modificare a certificatului de tip sau a certificatului de tip restrictiv pentru un avion de mare capacitate sau pentru un giravion de mare capacitate și cu mai mult de trei ani în cazul unei cereri privind orice altă modificare a certificatului de tip sau a certificatului de tip restrictiv.

▼M5

21.A.95    Cerințe pentru aprobarea unei modificări minore

(a) 

Modificările minore ale unui certificat de tip sunt clasificate și aprobate de:

1. 

Agenție; sau

2. 

o organizație de proiectare aprobată, în limita prerogativelor sale prevăzute la 21.A.263 litera (c) subpunctele 1 și 2, astfel cum sunt consemnate în condițiile de aprobare.

(b) 

O modificare minoră a unui certificat de tip este aprobată numai:

1. 

atunci când s-a demonstrat că modificarea și aspectele vizate de modificare sunt conforme cu baza certificării de tip și cu cerințele de protecție a mediului incluse ca referință în certificatul de tip;

2. 

în cazul unei modificări care vizează datele privind conformitatea operațională, atunci când s-a demonstrat că modificările necesare ale datelor privind conformitatea operațională sunt conforme cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională inclusă ca referință în certificatul de tip;

3. 

atunci când conformitatea cu baza certificării de tip care se aplică în conformitate cu subpunctul 1 a fost declarată, iar justificările conformității au fost înregistrate în documentele de conformitate; precum și

4. 

atunci când nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

(c) 

Prin derogare de la litera (b) subpunctul 1, specificațiile de certificare care au devenit aplicabile ulterior celor incluse ca referință în certificatul de tip pot fi utilizate pentru aprobarea unei modificări minore, cu condiția ca ele să nu afecteze demonstrarea conformității.

(d) 

Prin derogare de la litera (a), la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), o modificare minoră a certificatului de tip al unei aeronave poate fi aprobată înainte de demonstrarea conformității cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, cu condiția ca solicitantul să demonstreze această conformitate înaintea datei la care datele respective sunt efectiv utilizate.

(e) 

Solicitantul depune la Agenție datele justificative pentru modificare și o declarație din care să rezulte că conformitatea a fost demonstrată în conformitate cu litera (b).

(f) 

O aprobare a unei modificări minore a unui certificat de tip se limitează la configurația sau configurațiile specifice din certificatul de tip care fac obiectul modificării.

21.A.97    Cerințe pentru aprobarea unei modificări majore

(a) 

Modificările majore ale unui certificat de tip sunt clasificate și aprobate de:

1. 

Agenție; sau

2. 

o organizație de proiectare aprobată, în limita prerogativelor sale prevăzute la 21.A.263 litera (c) subpunctele 1 și 8, astfel cum sunt consemnate în condițiile de aprobare.

(b) 

O modificare majoră a unui certificat de tip este aprobată numai:

1. 

atunci când s-a demonstrat că modificarea și aspectele vizate de modificare sunt conforme cu baza certificării de tip și cu cerințele de protecție a mediului stabilite de Agenție în conformitate cu punctul 21.A.101;

2. 

în cazul unei modificări care vizează datele privind conformitatea operațională, atunci când s-a demonstrat că modificările necesare ale datelor privind conformitatea operațională sunt conforme cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională stabilită de Agenție în conformitate cu punctul 21.A.101; precum și

3. 

atunci când conformitatea cu punctele 1 și 2 a fost demonstrată în conformitate cu punctul 21.A.20, astfel cum se aplică modificării.

(c) 

Prin derogare de la litera (b) subpunctele 2 și 3, la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), o modificare majoră a certificatului de tip al unei aeronave poate fi aprobată înainte de demonstrarea conformității cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, cu condiția ca solicitantul să demonstreze această conformitate înaintea datei la care datele respective sunt efectiv utilizate.

(d) 

O aprobare a unei modificări majore a unui certificat de tip se limitează la configurația sau configurațiile specifice din certificatul de tip care fac obiectul modificării.

21.A.101    Baza certificării de tip, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințele de protecție a mediului pentru o modificare majoră a unui certificat de tip

(a) 

O modificare majoră a unui certificat de tip și aspectele vizate de modificare trebuie să fie conforme ori cu specificațiile de certificare aplicabile produsului modificat la data cererii de modificare, ori cu specificațiile de certificare care devin aplicabile după acea dată în conformitate cu litera (f) de mai jos. Valabilitatea aplicării se stabilește în conformitate cu punctul 21.A.93 litera (c). În plus, produsul modificat trebuie să fie conform cu cerințele de protecție a mediului indicate de Agenție în conformitate cu punctul 21.B.85.

(b) 

Prin derogare de la litera (a), o revizuire anterioară a unei specificații de certificare menționată la litera (a) și a oricărei alte specificații de certificare direct legate de aceasta poate fi utilizată în oricare dintre situațiile următoare, cu excepția cazului în care revizuirea anterioară a devenit aplicabilă înaintea datei la care au devenit aplicabile specificațiile de certificare corespunzătoare incluse ca referință în certificatul de tip:

1. 

o modificare pe care Agenția o consideră nesemnificativă. Pentru a stabili dacă o anumită modificare este semnificativă, Agenția analizează modificarea în contextul tuturor modificărilor anterioare relevante ale proiectului și al tuturor revizuirilor aferente ale specificațiilor de certificare aplicabile incluse ca referință în certificatul de tip al produsului. Sunt considerate în mod automat semnificative modificările care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

(i) 

nu se păstrează configurația generală sau principiile de construcție;

(ii) 

nu mai sunt valabile ipotezele utilizate pentru certificarea produsului ce urmează a fi modificat;

2. 

fiecare aspect, sistem, piesă sau echipament pe care Agenția nu îl consideră vizat de modificare;

3. 

fiecare aspect, sistem, piesă sau echipament vizat de modificare, pentru care Agenția consideră că conformitatea cu specificațiile de certificare menționate la litera (a) nu contribuie în mod semnificativ la nivelul de siguranță al produsului modificat sau este nerealizabilă.

(c) 

Prin derogare de la litera (a), în cazul modificării unei aeronave, alta decât un giravion cu o masă maximă de 2 722  kg (6 000 lb), sau a unui giravion fără turbină cu o masă maximă de 1 361  kg (3 000 lb), modificarea și aspectele vizate de modificare trebuie să fie conforme cu baza certificării de tip inclusă ca referință în certificatul de tip. Cu toate acestea, dacă consideră că modificarea este semnificativă în privința unui aspect, Agenția poate solicita ca modificarea și aspectele vizate de modificare să fie conforme cu o revizuire a unei specificații de certificare a bazei certificării de tip incluse ca referință în certificatul de tip și cu orice altă specificație de certificare direct legată de aceasta, cu excepția cazului în care Agenția constată, de asemenea, că conformitatea cu revizuirea respectivă nu contribuie în mod semnificativ la nivelul de siguranță al produsului modificat sau este nerealizabilă.

(d) 

Dacă Agenția constată că specificațiile de certificare aplicabile la data cererii de modificare nu prevăd standarde corespunzătoare cu privire la modificarea propusă, modificarea și aspectele vizate de modificare trebuie să fie de asemenea conforme cu orice condiții speciale, precum și cu revizuirile acelor condiții speciale, prevăzute de Agenție în conformitate cu punctul 21.B.75, pentru a oferi un nivel de siguranță echivalent cu cel stabilit de specificațiile de certificare aplicabile la data cererii de modificare.

(e) 

Prin derogare de la literele (a), (b) și (c), modificarea și aspectele vizate de modificare pot fi conforme cu o alternativă la o specificație de certificare indicată de Agenție, dacă solicitantul propune acest lucru, cu condiția ca Agenția să constate că alternativa prevede un nivel de siguranță care este:

1. 

în cazul unui certificat de tip:

(i) 

echivalent cu cel al specificațiilor de certificare indicate de Agenție în temeiul literelor (a), (b) sau (c) de mai sus; sau

(ii) 

conform cu cerințele esențiale din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1139;

2. 

în cazul unui certificat de tip restrictiv, adecvat din punctul de vedere al utilizării prevăzute.

(f) 

Dacă un solicitant decide să se conformeze unei specificații de certificare prevăzute într-o revizuire care devine aplicabilă după depunerea cererii de modificare a unui certificat de tip, modificarea și aspectele vizate de modificare trebuie să se conformeze de asemenea oricărei alte specificații de certificare direct legate de aceasta.

(g) 

Atunci când cererea de modificare a certificatului de tip al unei aeronave include sau este suplimentată după cererea inițială pentru a include modificări ale datelor privind conformitatea operațională, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională se stabilește în conformitate cu literele (a)-(f).

▼M5 —————

▼M2

21.A.105    Evidența documentelor

Pentru fiecare modificare, toate informațiile referitoare la proiect, desene și rapoarte de încercare, inclusiv înregistrările privind inspecția produsului modificat și testat, se țin de către solicitant la dispoziția agenției și se păstrează pentru a oferi informațiile necesare în vederea asigurării continuității navigabilității produsului modificat, a continuității valabilității datelor privind adecvarea operațională și a conformității produsului modificat cu cerințele în materie de protecție a mediului.

▼B

21.A.107    Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

▼M2

(a) Deținătorul unei aprobări pentru o modificare minoră a certificatului de tip furnizează cel puțin un set de variante asociate, dacă este cazul, ale instrucțiunilor privind continuitatea navigabilității produsului la care va fi instalată modificarea minoră, întocmite conform bazei aplicabile a certificării de tip, fiecărui proprietar cunoscut al uneia sau al mai multor aeronave, motoare sau elice, care implică modificarea minoră, la livrarea acestora sau la emiterea primului certificat de navigabilitate pentru aeronava afectată, oricare dintre acestea are loc ultima, și apoi pune la dispoziție, la cerere, acele variante ale instrucțiunilor oricărei alte persoane care trebuie să se conformeze oricăror condiții ale respectivelor instrucțiuni.

▼B

(b) În plus, modificările aduse variantelor instrucțiunilor privind continuitatea navigabilității se pun la dispoziția tuturor utilizatorilor identificați ai produsului care face obiectul modificării minore și, la cerere, se pun la dispoziția oricărei persoane care trebuie să se conformeze acestor instrucțiuni.

▼M2

21.A.108    Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

În cazul unei modificări care afectează datele privind conformitatea adecvarea operațională, deținătorul aprobării pentru o modificare minoră pune la dispoziție:

(a) 

cel puțin un set de modificări ale datelor privind adecvarea operațională elaborate în conformitate cu baza aplicabilă de certificare privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate, înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie utilizate de către o organizație de instruire sau un operator din UE; și

(b) 

orice altă modificare asupra datelor afectate privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate; și

(c) 

la cerere, părțile relevante ale modificărilor menționate la literele (a) și (b) de mai sus:

1. 

autorității competente responsabile cu verificarea conformității cu unul sau mai multe elemente ale datelor privind conformitatea operațională afectate; și

2. 

oricărei persoane care are obligația de a asigura conformitatea cu unul sau mai multe elemente din setul menționat de date privind adecvarea operațională.

▼M2

21.A.109    Obligații și marcaj EPA

Deținătorul aprobării pentru o modificare minoră a unui certificat de tip:

(a) 

își asumă obligațiile stabilite la punctele 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 și 21.A.108; și

(b) 

specifică marcajul, inclusiv literele EPA (European Part Approval), în conformitate cu punctul 21.A.804 litera (a).

▼B

CAPITOLUL E –   CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

▼M5

21.A.111    Domeniul de aplicare

Prezentul capitol stabilește atât procedura de aprobare a modificărilor majore ale certificatelor de tip în conformitate cu procedurile privind certificatele de tip suplimentare, cât și drepturile și obligațiile solicitanților și ale titularilor respectivelor certificate. În prezentul capitol, trimiterile la certificatele de tip includ certificatele de tip și certificatele de tip restrictive.

21.A.112A    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică care și-a demonstrat sau este în curs de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.112B poate prezenta o cerere de certificat de tip suplimentar, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul capitol.

▼B

21.A.112B    Demonstrarea capacității

▼M5

(a) Un solicitant al unui certificat de tip suplimentar își demonstrează capacitatea prin deținerea unei aprobări de organizație de proiectare, eliberată de Agenție în conformitate cu capitolul J.

▼B

(b) Prin derogare de la litera (a), ca procedură alternativă pentru a-și demonstra capacitatea, un solicitant poate cere acordul Agenției pentru utilizarea de proceduri care stabilesc practicile specifice de proiectare, resursele specifice și succesiunea specifică de activități necesare pentru a se conforma prezentului capitol.

▼M5

(c) Prin derogare de la litera (a), în cazul produselor menționate la punctul 21.A.14 litera (c), un solicitant își poate demonstra capacitatea obținând acceptarea de către Agenție a programului de certificare al solicitantului, stabilit în conformitate cu punctul 21.A.93 litera (b).

▼B

21.A.113    Solicitarea unui certificat de tip suplimentar

(a) Solicitarea unui certificat de tip suplimentar se efectuează în forma și modul stabilite de Agenție.

▼M5

(b) Atunci când depune o cerere de certificat de tip suplimentar, solicitantul:

(i) 

include în cerere informațiile solicitate la punctul 21.A.93 litera (b);

(ii) 

specifică dacă datele de certificare au fost sau vor fi pregătite în întregime de către solicitant sau pe baza unei înțelegeri cu proprietarul datelor de certificare de tip.

▼M5

(c) Punctul 21.A.93 litera (c) se aplică cerințelor referitoare la termenele de aplicabilitate efectivă, precum și cerințelor legate de necesitatea de a actualiza baza certificării de tip, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională și cerințele de protecție a mediului, atunci când modificarea nu a fost aprobată sau este evident că nu va fi aprobată în termenul stabilit.

▼M5 —————

▼M5

21.A.115    Cerințe pentru aprobarea unor modificări majore în ceea ce privește forma unui certificat de tip suplimentar

(a) 

Certificatele de tip suplimentare sunt eliberate de:

1. 

Agenție; sau

2. 

o organizație de proiectare aprobată, în limita prerogativelor sale prevăzute la 21.A.263 litera (c) subpunctele 1 și 9, astfel cum sunt consemnate în condițiile de aprobare.

(b) 

Un certificat de tip suplimentar se eliberează numai atunci când:

1. 

solicitantul și-a demonstrat capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.112B;

2. 

s-a demonstrat că modificarea unui certificat de tip și aspectele vizate de modificare sunt conforme cu baza certificării de tip și cu cerințele de protecție a mediului stabilite de Agenție în conformitate cu punctul 21.A.101;

3. 

în cazul unui certificat de tip suplimentar care vizează datele privind conformitatea operațională, s-a demonstrat că modificările necesare ale datelor privind conformitatea operațională sunt conforme cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională stabilită de Agenție în conformitate cu punctul 21.A.101;

4. 

conformitatea cu punctele 2 și 3 a fost demonstrată în conformitate cu punctul 21.A.20, astfel cum se aplică modificării; precum și

5. 

în cazul în care solicitantul a specificat că a furnizat date de certificare pe baza unei înțelegeri cu proprietarul datelor de certificare de tip în conformitate cu punctul 21.A.113 litera (b):

(i) 

titularul certificatului de tip a indicat că nu are nicio obiecție tehnică referitoare la informațiile prezentate în temeiul punctului 21.A.93, precum și

(ii) 

titularul certificatului de tip a convenit să colaboreze cu titularul certificatului de tip suplimentar, pentru a asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor privind continuitatea navigabilității produsului modificat, prin conformitatea cu dispozițiile de la punctele 21.A.44 și 21.A.118A.

(c) 

Prin derogare de la litera (b) subpunctele 3 și 4, la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), solicitantul are dreptul de a i se elibera certificatul de tip suplimentar al unei aeronave înainte de a fi demonstrat conformitatea cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, sub rezerva demonstrării de către solicitant a acestei conformități înaintea datei la care datele respective urmează să fie efectiv utilizate.

(d) 

Un certificat de tip suplimentar se limitează la configurația sau configurațiile specifice din certificatul de tip care fac obiectul modificării majore aferente.

▼B

21.A.116    Transferabilitatea

Un certificat de tip suplimentar poate fi transferat numai unei persoane fizice sau juridice capabile să-și asume obligațiile menționate la punctul 21.A.118A și care, în acest scop, și-a demonstrat capacitatea de a îndeplini criteriile de la punctul 21.A.112B, cu excepția aeronavelor ELA1 în cazul cărora persoana fizică sau juridică a solicitat acordul Agenției pentru utilizarea procedurilor de stabilire a activităților în scopul asumării acestor obligații.

21.A.117    Modificarea părții din produs care face obiectul certificatului de tip suplimentar

(a) Modificarea minoră a părții din produs care face obiectul certificatului de tip suplimentar se clasifică și se aprobă în conformitate cu capitolul D.

(b) Orice modificare majoră a părții produsului care face obiectul certificatului de tip suplimentar se aprobă ca un alt certificat de tip suplimentar, în conformitate cu prezentul capitol.

(c) Prin derogare de la litera (b), o modificare majoră la acea parte a unui produs care face obiectul unui certificat de tip suplimentar, prezentată de titularul certificatului de tip suplimentar, poate fi aprobată ca modificare a certificatului de tip suplimentar existent.

21.A.118A    Obligații și marcaj EPA

Fiecare titular al unui certificat de tip suplimentar:

▼M2

(a) 

își asumă obligațiile:

1. 

stabilite la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A și 21.A.120B;

2. 

implicite, pe care le presupune colaborarea cu deținătorul certificatului de tip în conformitate cu punctul 21.A.115 litera (d) punctul 2;

și, în acest scop, continuă să îndeplinească criteriile de la punctul 21.A.112B;

▼B

(b) 

specifică marca, inclusiv literele EPA, în conformitate cu punctul 21.A.804 litera (a).

21.A.118B    Durata și menținerea valabilității

(a) Un certificat de tip suplimentar se eliberează pentru o durată nelimitată. Acesta rămâne valabil în următoarele condiții:

1. 

titularul să se conformeze în continuare prezentei anexe (partea 21); și

2. 

certificatul să nu fie retras, sau să nu se fi renunțat la el, în cadrul procedurilor administrative aplicabile, stabilite de către Agenție.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul de tip suplimentar se restituie Agenției.

▼M2

21.A.119    Manuale

Deținătorul unui certificat de tip suplimentar întocmește, păstrează și actualizează originalele tuturor variantelor cuprinse în manuale care sunt impuse de baza aplicabilă a certificării de tip, de baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și de cerințele privind protecția mediului pentru produs, necesare pentru a acoperi modificările introduse în certificatul de tip suplimentar, și furnizează agenției, la cerere, copii ale manualelor respective.

21.A.120A    Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

▼B

(a) Titularul certificatului de tip suplimentar pentru o aeronavă, motor de aeronavă sau elice prezintă cel puțin un set de variante ale instrucțiunilor privind continuitatea navigabilității, întocmite în conformitate cu baza aplicabilă a certificării de tip, fiecărui proprietar identificat al uneia sau al mai multor aeronave, motoare sau elice care prezintă caracteristicile certificatului de tip suplimentar la data livrării acestora sau la data emiterii primului certificat de navigabilitate, în funcție de evenimentul care are loc ultimul, și ulterior pune la dispoziție variantele instrucțiunilor, la cerere, oricărei alte persoane care trebuie să se conformeze condițiilor din aceste instrucțiuni. Punerea la dispoziție a anumitor manuale sau părți din variantele instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității care au ca obiect reparația capitală sau alte forme de revizie majoră poate fi amânată până la darea în exploatare a produsului, dar trebuie să fie disponibile înainte ca produsul să atingă durata de viață sau numărul maxim de ore/cicluri de zbor.

(b) În plus, modificările aduse variantelor instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității se pun la dispoziția tuturor utilizatorilor identificați ai produsului care face obiectul certificării de tip suplimentare și, la cerere, se pun la dispoziția oricărei persoane care trebuie să se conformeze instrucțiunilor. Agenția va primi un plan care să prezinte în detaliu procedura de informare a persoanelor interesate în caz de modificare a instrucțiunilor.

▼M2

21.A.120B    Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

În cazul unei modificări care afectează datele privind adecvarea operațională, deținătorul certificatului de tip suplimentar pune la dispoziție:

(a) 

cel puțin un set de modificări ale datelor privind adecvarea operațională elaborate în conformitate cu baza aplicabilă de certificare privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate, înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie utilizate de către o organizație de pregătire sau un operator din UE; și

(b) 

orice altă modificare asupra datelor afectate privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate; și

(c) 

la cerere, părțile relevante ale modificărilor menționate la literele (a) și (b) de mai sus:

1. 

autorității competente responsabile cu verificarea conformității cu unul sau mai multe elemente ale datelor privind adecvarea operațională afectate; și

2. 

oricărei persoane care are obligația de a asigura conformitatea cu unul sau mai multe elemente din setul menționat de date privind adecvarea operațională.

▼B

CAPITOLUL F –   FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.A.121    Domeniu de aplicare

(a) Prezentul capitol stabilește procedura pentru demonstrarea conformității produsului, piesei sau echipamentului cu datele de proiectare aplicabile, atunci când sunt fabricate de o organizație care nu este autorizată în conformitate cu dispozițiile capitolului G.

(b) Prezentul capitol stabilește normele care reglementează obligațiile fabricantului unui produs, al unei piese sau al unui echipament executat conform prezentului capitol.

21.A.122    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică poate cere să demonstreze conformitatea unui produs, piesă sau echipament în conformitate cu prezentul capitol, în cazul în care:

(a) 

deține sau a solicitat o aprobare privind proiectul unui produs, unei piese sau unui echipament; (sau)

(b) 

a asigurat coordonarea corespunzătoare între producție și proiectare, în temeiul unui acord cu solicitantul sau cu titularul unei aprobări a proiectului.

21.A.124    Cerere

(a) Cererea privind demonstrarea conformității unui produs, a unei piese sau a unui echipament, în conformitate cu acest capitol, se efectuează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă.

(b) Cererea cuprinde:

1. 

în funcție de caz, probe care arată că:

(i) 

nu ar fi oportună eliberarea unei aprobări de organizație de producție în conformitate cu capitolul G; (sau)

(ii) 

certificarea sau aprobarea produsului, piesei sau echipamentului în conformitate cu acest capitol este necesară până când se eliberează aprobarea de organizație de producție, în temeiul capitolului G;

2. 

rezumatul informațiilor solicitate la punctul 21.A.125.A litera (b).

21.A.125A    Emiterea unei scrisori de aprobare

Solicitantul este îndreptățit să i se elibereze de către autoritatea competentă o scrisoare de aprobare prin care se atestă că s-a demonstrat conformitatea produsului, piesei sau echipamentului în conformitate cu prezentul capitol, după ce solicitantul:

(a) 

a stabilit un sistem de control al producției care să garanteze că fiecare produs, piesă sau echipament este conform cu datele de proiectare aplicabile și poate funcționa în condiții de siguranță;

(b) 

a prezentat un manual care cuprinde:

1. 

descrierea sistemului de control al producției necesar în temeiul literei (a);

2. 

descrierea mijloacelor de stabilire a sistemului de control al producției;

3. 

descrierea probelor prevăzute la punctele 21.A.127 și 21.A.128, precum și numele persoanelor autorizate în sensul punctului 21.A.130 litera (a);

(c) 

a demonstrat că poate oferi asistență în conformitate cu punctele 21.A.3A și 21.A.129 litera (d).

21.A.125B    Constatări

(a) În cazul în care o dovadă obiectivă indică neconformitatea titularului unei scrisori de aprobare cu cerințele aplicabile din prezenta anexă (partea 21), constatările se clasifică astfel:

1. 

o constatare de nivelul unu reprezintă orice neconformitate cu prezenta anexă (partea 21) care ar putea conduce la neconformități necontrolate cu datele de proiectare aplicabile și care ar putea afecta siguranța aeronavei;

2. 

o constatare de nivelul doi reprezintă orice neconformitate cu prezenta anexă (partea 21) care nu este clasificată drept constatare de nivelul unu.

(b) O constatare de nivelul trei reprezintă orice element în legătură cu care s-a stabilit, prin probă obiectivă, că prezintă probleme potențiale, de natură să determine o neconformitate în condițiile de la litera (a).

(c) După ce a primit notificarea constatărilor în conformitate cu punctul 21.B.125:

1. 

în cazul unei constatări de nivelul unu, titularul scrisorii de aprobare trebuie să demonstreze că a întreprins o acțiune corectivă pentru a satisface cerințele autorității competente, în termen de cel mult 21 de zile lucrătoare de la confirmarea în scris a constatării;

2. 

în cazul unei constatări de nivelul doi, termenul pentru acțiune corectivă acordat de autoritatea competentă se adaptează la natura constatării, dar în niciun caz nu poate fi inițial mai mare de trei luni; în anumite cazuri și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni, în cazul în care se prezintă un plan corespunzător de acțiuni corective și autoritatea competentă este de acord cu acesta;

3. 

o constatare de nivelul trei nu impune acțiune imediată din partea titularului scrisorii de aprobare.

(d) În cazul unei constatări de nivelul unu sau de nivelul doi, scrisoarea de aprobare poate face obiectul unei suspendări, restricții sau retrageri parțiale ori totale, în temeiul punctului 21.B.145. Titularul scrisorii de aprobare trebuie să prezinte în timp util confirmarea de primire a avizului privind restricția, suspendarea sau retragerea scrisorii de aprobare.

21.A.125C    Durata și menținerea valabilității

(a) Scrisoarea de aprobare este eliberată pe o perioadă limitată, care nu poate depăși un an. Aceasta rămâne valabilă în afară de cazul în care:

1. 

titularul scrisorii de aprobare nu reușește să demonstreze conformitatea cu cerințele aplicabile ale prezentului capitol; sau

2. 

există dovada că producătorul nu poate menține un nivel de control satisfăcător al fabricării de produse, piese sau echipamente în baza acordului; sau

3. 

producătorul nu mai îndeplinește cerințele menționate la punctul 21.A.122; sau

4. 

scrisoarea de aprobare a făcut obiectul unei renunțări, a fost retrasă în temeiul punctului 21.B.145 sau a expirat.

(b) În caz de renunțare, retragere sau expirare, scrisoarea de aprobare se returnează la autoritatea competentă.

21.A.126    Sistem de control al producției

(a) Sistemul de control al producției, impus în temeiul punctului 21.A.125A litera (a), oferă un mijloc de a determina dacă:

1. 

materialele achiziționate și piesele cumpărate sau subcontractate utilizate la fabricarea produselor finite sunt specificate în datele de proiectare aplicabile;

2. 

materialele achiziționate și piesele cumpărate sau subcontractate sunt identificate în mod corespunzător;

3. 

procesele, tehnicile de producție și metodele de asamblare care afectează calitatea și siguranța produsului finit sunt realizate conform specificațiilor acceptate de către autoritatea competentă;

4. 

modificările de proiect, inclusiv înlocuirile de materiale, au fost aprobate în temeiul capitolelor D sau E și controlate înainte de a fi integrate în produsul finit.

(b) Sistemul de control al producției impus în temeiul punctului 21.A.125A litera (a) trebuie să fie conceput astfel încât să garanteze că:

1. 

piesele în curs de prelucrare sunt verificate pentru constatarea conformității cu datele aplicabile privind proiectul, în punctele de producție în care se pot efectua determinări precise;

2. 

materialele supuse deteriorării și defectării sunt depozitate și protejate corespunzător;

3. 

schițele de proiect curente sunt puse cu promptitudine la dispoziția personalului de producție și verificare și sunt utilizate atunci când este necesar;

4. 

materialele și piesele respinse sunt separate și identificate pentru a împiedica montarea lor pe produsul finit;

5. 

materialele și piesele date la o parte din cauza abaterii de la datele sau specificațiile proiectului și care sunt destinate montării pe produsul finit sunt supuse unei aprobări tehnice și unei proceduri de revizuire a producției. Materialele și piesele care sunt recunoscute ca utilizabile prin această procedură sunt identificate corespunzător și verificate din nou, pentru a se constata dacă este nevoie să fie reprelucrate sau reparate. Materialele și piesele respinse prin această procedură sunt marcate și casate pentru a asigura faptul că nu vor fi încorporate în produsul final;

6. 

rapoartele întocmite în cadrul sistemului de control al producției sunt păstrate, identificate cu produsul complet sau cu piesa completă, unde este cazul, și reținute de producător pentru a oferi informațiile necesare în vederea continuității navigabilității produsului.

21.A.127    Probe: aeronave

(a) Fiecare producător al unei aeronave produse în temeiul prezentului capitol stabilește o procedură aprobată de testare a producției la sol și probe în zbor, precum și formulare de verificare și, în conformitate cu aceste formulare, testează fiecare aeronavă fabricată, ca mijloc de stabilire a aspectelor relevante privind conformitatea cu punctul 21.A.125A litera (a).

(b) Fiecare procedură de testare a producției include cel puțin următoarele:

1. 

o verificare a calităților de manevrare;

2. 

o verificare a performanței de zbor (utilizând instrumentele normale ale aeronavei);

3. 

o verificare a funcționării corecte a tuturor echipamentelor și sistemelor aeronavei;

4. 

verificarea faptului că toate instrumentele sunt corect marcate și că toate plachetele și manualele de zbor necesare sunt corect amplasate după testul în zbor;

5. 

o verificare a caracteristicilor de funcționare a aeronavei la sol;

6. 

o verificare a oricărui alt element specific aeronavei supuse testării.

21.A.128    Probe: motoare și elice

Fiecare producător al motoarelor sau elicelor fabricate în temeiul prezentului capitol trebuie să supună fiecare motor sau fiecare elice cu pas variabil unui test de funcționare acceptabilă, conform specificației din documentația titularului certificatului de tip, pentru a stabili dacă funcționează corect pe întregul interval de exploatare pentru care este certificat de tip, ca mijloc de stabilire a aspectelor relevante privind conformitatea cu punctul 21.A.125A litera (a).

21.A.129    Obligațiile producătorului

Fiecare producător al unui produs, al unei piese sau al unui echipament fabricat în temeiul prezentului capitol:

(a) 

pune la dispoziția autorității competente, pentru verificare, fiecare produs, piesă sau echipament;

(b) 

păstrează, la locul de producție, datele tehnice și desenele necesare pentru a determina dacă produsul este conform cu datele de proiectare aplicabile;

(c) 

menține sistemul de control al producției, care asigură faptul că fiecare produs este conform cu datele de proiectare aplicabile și poate fi exploatat în siguranță;

(d) 

asigură asistență titularului certificatului de tip, certificatului de tip restrictiv sau aprobării de proiect, în tratarea oricăror acțiuni de continuitate a navigabilității, ce au legătură cu produsele, piesele sau echipamentele produse;

(e) 

stabilește și păstrează un sistem intern de raportare a evenimentelor petrecute în interesul siguranței, pentru a permite colectarea și evaluarea rapoartelor, în vederea identificării tendințelor nefavorabile sau abordării deficiențelor și extragerii evenimentelor cu raportare obligatorie. Acest sistem include evaluarea informațiilor relevante cu privire la evenimente și diseminarea informațiilor aferente;

(f) 
1. 

raportează titularului certificatului de tip, certificatului de tip restrictiv sau aprobării de proiect toate cazurile în care produsele, piesele sau echipamentele au fost livrate de producător și ulterior s-au identificat abateri de la datele de proiectare aplicabile și consultă titularul certificatului de tip, certificatului de tip restrictiv sau aprobării de proiect pentru a identifica abaterile care ar putea duce la apariția unor situații de risc pentru siguranță;

2. 

raportează Agenției și autorității competente a statului membru abaterile care ar putea conduce la situații de risc pentru siguranță, identificate în conformitate cu subpunctul 1. Astfel de rapoarte se întocmesc în forma și modul stabilite de Agenție, în temeiul punctului 21.A.3A litera (b) subpunctul 2, sau acceptate de autoritatea competentă a statului membru;

3. 

în cazul în care producătorul acționează ca furnizor al unei alte organizații de producție, raportează, de asemenea, acelei organizații de producție toate cazurile în care a livrat produse, piese sau echipamente organizației respective și faptul că ulterior a identificat posibile abateri ale acestora de la datele de proiectare aplicabile.

21.A.130    Declarația de conformitate

(a) Fiecare producător al unui produs, al unei piese sau al unui echipament în temeiul prezentului capitol prezintă o declarație de conformitate, un formular EASA 52 pentru aeronava finită (a se vedea apendicele VIII) sau un formular EASA 1 pentru alte produse, piese sau echipamente (a se vedea apendicele I). Această declarație este semnată de o persoană autorizată, care deține o poziție de răspundere în organizația de producție.

▼M5

(b) O declarație de conformitate include toate elementele de mai jos:

1. 

pentru fiecare produs, piesă sau echipament, o declarație prin care se atestă faptul că produsul, piesa sau echipamentul este conform cu datele de proiectare aprobate și poate fi exploatat în siguranță;

2. 

pentru fiecare aeronavă, o declarație prin care se garantează faptul că respectiva aeronavă a fost verificată la sol și în zbor, conform dispozițiilor de la punctul 21.A.127 litera (a);

3. 

pentru fiecare motor sau elice cu pas variabil, o declarație care să ateste că producătorul a supus motorul sau elicea cu pas variabil unui test de funcționare final în conformitate cu punctul 21.A.128;

4. 

în plus, în cazul cerințelor de protecție a mediului:

(i) 

o declarație conform căreia motorul finalizat se află în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de evacuare ale motorului la data de fabricație a motorului; și

(ii) 

o declarație din care să reiasă că avionul finalizat se află în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de CO2 la data eliberării primului certificat de navigabilitate.

▼B

(c) Fiecare producător al unui produs, al unei piese sau al unui echipament:

1. 

la transferul inițial al proprietății unui astfel de produs, piesă sau echipament; sau

2. 

la solicitarea emiterii inițiale a unui certificat de navigabilitate pentru aeronavă; sau

3. 

la solicitarea emiterii inițiale a unui document privind navigabilitatea pentru un motor, o elice, o piesă sau un echipament,

prezintă o declarație de conformitate actuală, în vederea validării sale de către autoritatea competentă.

(d) Autoritatea competentă validează declarația de conformitate prin contrasemnătură în cazul în care, după verificare, constată că produsul, piesa sau echipamentul este în conformitate cu datele de proiectare aplicabile și poate fi exploatat în siguranță.

CAPITOLUL G –   APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.A.131    Domeniu de aplicare

Acest capitol stabilește:

(a) 

procedura de eliberare a unei aprobări de organizație de producție pentru o organizație de producție care demonstrează conformitatea produselor, pieselor și echipamentelor cu datele de proiectare aplicabile;

(b) 

normele care guvernează drepturile și obligațiile solicitantului și ale titularilor unei astfel de aprobări.

21.A.133    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică („întreprindere”) poate solicita o aprobare în temeiul prezentului capitol. Solicitantul:

(a) 

trebuie să justifice faptul că, pentru un domeniu de activitate definit, eliberarea unei aprobări în temeiul prezentului capitol corespunde scopului de a demonstra conformitatea cu un proiect specific; și

(b) 

deține sau a solicitat o aprobare pentru respectivul proiect specific; sau

(c) 

a asigurat, într-o manieră satisfăcătoare, coordonarea proiectării și producției, prin intermediul unui acord corespunzător cu solicitantul sau cu titularul unei aprobări a proiectului.

21.A.134    Cerere

Fiecare cerere de aprobare a organizației de producție se face către autoritatea competentă în forma și modul stabilite de respectiva autoritate și cuprinde o prezentare generală a informațiilor necesare în temeiul punctului 21.A.143, precum și condițiile de eliberare a aprobării solicitate în temeiul punctului 21.A.151.

21.A.135    Emiterea aprobării organizației de producție

O organizație este îndreptățită să primească aprobare de organizație de producție, eliberată de autoritatea competentă, atunci când a demonstrat conformitatea cu cerințele aplicabile menționate în temeiul prezentului capitol.

21.A.139    Sistem de calitate

(a) Organizația de producție trebuie să demonstreze că a instituit un sistem de calitate și are capacitatea de a-l gestiona corespunzător. Sistemul de calitate trebuie să aibă la bază documentația aferentă. Sistemul de calitate se concepe astfel încât să permită organizației să garanteze că fiecare produs, piesă sau echipament produs de către organizație sau de către partenerii acesteia sau furnizat de terți ori subcontractat acestora este conform cu datele de proiectare aplicabile și poate fi exploatat în siguranță, astfel încât organizația poate beneficia de prerogativele menționate la punctul 21.A.163.

(b) Sistemul de calitate cuprinde:

1. 

în conformitate cu domeniul de aplicare al autorizației, procedurile de control pentru:

(i) 

eliberarea, aprobarea sau modificarea documentelor;

(ii) 

auditul de evaluare și controlul vânzătorului și al subcontractantului;

(iii) 

verificarea ca produsele, piesele, materialele și echipamentele achiziționate, inclusiv articolele noi sau uzate furnizate de către cei care cumpără produsele, să fie conforme cu datele de proiectare aplicabile;

(iv) 

identificarea și urmărirea fluxului;

(v) 

procesele de fabricație;

(vi) 

control și probe, inclusiv probele de zbor în etapa de producție;

(vii) 

calibrarea uneltelor, dispozitivelor de montaj și a instrumentelor pentru probă;

(viii) 

controlarea elementelor neconforme;

(ix) 

coordonarea din punct de vedere al navigabilității cu solicitantul sau cu titularul aprobării de proiect;

(x) 

ținerea evidențelor și a registrelor;

(xi) 

competența și calificarea personalului;

(xii) 

eliberarea certificatelor de navigabilitate;

(xiii) 

manevrarea, depozitarea și ambalarea;

(xiv) 

auditul intern de calitate și acțiuni corective ulterioare;

(xv) 

lucrări care se înscriu în condițiile de aprobare, efectuate în sedii externe celor aprobate;

(xvi) 

lucrări realizate după încheierea producției, dar înainte de livrare, în vederea menținerii aeronavei în starea de funcționare în siguranță;

(xvii) 

emiterea permisului de zbor și aprobarea condițiilor de zbor asociate.

Procedurile de control trebuie să includă dispoziții specifice pentru toate piesele cu un caracter critic;

2. 

o funcție independentă de asigurare a calității care să asigure supravegherea conformității cu procedurile documentate ale sistemului de calitate și adecvarea acestora. Supravegherea include un sistem de feedback către persoana sau grupul de persoane prevăzute la punctul 21.A.145 litera (c) subpunctul 2 și, în cele din urmă, către directorul menționat la punctul 21.A.145 litera (c) subpunctul 1, astfel încât să se garanteze, pe cât posibil, acțiunea corectivă.

21.A.143    Prezentare

(a) Organizația depune la autoritatea competentă un manual de prezentare a organizației de producție, care să cuprindă următoarele informații:

1. 

o declarație semnată de directorul responsabil, care să ateste că manualul de prezentare a organizației de producție și orice manuale aferente care definesc conformitatea organizației autorizate cu prezentul capitol vor fi respectate în permanență;

2. 

titlul (titlurile) și numele directorilor acceptate de autoritatea competentă conform punctului 21.A.145 litera (c) subpunctul 2;

3. 

atribuțiile și responsabilitățile directorului (directorilor) prevăzute de punctul 21.A.145 litera (c) subpunctul 2, inclusiv problemele pe care le pot trata direct cu autoritatea competentă, în numele organizației;

4. 

organigrama cu ierarhia responsabilităților ce revin directorilor, conform punctelor 21.A.145 litera (c) subpunctele 1 și 2;

5. 

lista personalului autorizat pentru certificare, conform celor menționate la punctul 21.A.145 litera (d);

6. 

o descriere generală a resurselor umane;

7. 

o descriere generală a infrastructurilor plasate în fiecare sediu menționat în certificatul de aprobare a organizației de producție;

8. 

o descriere generală a domeniului de activitate al organizației de producție, relevantă din punct de vedere al condițiilor de aprobare;

9. 

procedura de notificare a modificărilor organizatorice către autoritatea competentă;

10. 

procedura de modificare a manualului de prezentare a organizației de producție;

11. 

descrierea sistemului de calitate și a procedurilor aferente, conform punctului 21.A.139 litera (b) subpunctul 1;

12. 

lista terților menționați la punctul 21.A.139 litera (a);

▼M3

13. 

dacă urmează să se efectueze probe în zbor, un manual operațional privind probele în zbor care să definească politicile și procedurile organizației cu privire la probele în zbor. Manualul operațional privind probele în zbor cuprinde:

(i) 

o descriere a procedurilor organizației cu privire la probele în zbor, inclusiv implicarea organizației responsabile cu efectuarea probelor în zbor în procesul de eliberare a autorizației de zbor;

(ii) 

politica privind constituirea echipajelor, inclusiv compoziția, competența, moneda și limitările timpului de zbor, în conformitate cu apendicele XII la prezenta anexă I (partea 21), după caz;

(iii) 

procedurile pentru transportul de persoane, altele decât membrii echipajului, și pentru cursurile de instruire pentru probe în zbor, dacă este cazul;

(iv) 

o politică privind managementul riscurilor și al siguranței, precum și metodologii conexe;

(v) 

proceduri de identificare a instrumentelor și a echipamentelor care urmează să fie transportate;

(vi) 

o listă a documentelor care trebuie prezentate pentru proba în zbor.

▼B

(b) Prezentarea organizației de producție se modifică astfel încât să existe în permanență o descriere la zi a organizației de producție, o copie a modificărilor aduse fiind transmisă autorității competente.

21.A.145    Cerințe privind aprobarea

Organizația de producție trebuie să demonstreze, pe baza informațiilor prezentate în conformitate cu punctul 21.A.143, că:

(a) 

în ceea ce privește cerințele generale de aprobare, infrastructura, condițiile de lucru, echipamentele și uneltele, procesele și materialele, numărul și competența personalului și organizarea generală sunt adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor menționate la punctul 21.A.165;

▼M5

(b) 

în ceea ce privește toate datele necesare referitoare la navigabilitate și mediu:

1. 

organizației de producție i s-au transmis aceste date de către Agenție și de către titularul sau solicitantul certificatului de tip, certificatului de tip restrictiv sau aprobării de proiect, inclusiv orice derogare acordată de la cerințele de reducere a generării de CO2, pentru a determina conformitatea cu datele de proiectare aplicabile;

2. 

organizația de producție a stabilit o procedură prin care se asigură încorporarea corectă în datele sale de producție a datelor referitoare la navigabilitate și la mediu; și

3. 

aceste date sunt actualizate și puse la dispoziția întregului personal care trebuie să aibă acces la astfel de date pentru a-și îndeplini obligațiile profesionale;

(c) 

în ceea ce privește managementul și personalul:

1. 

organizația de producție a numit un director care răspunde în fața autorității competente. Responsabilitățile directorului în cadrul organizației constau în a asigura că întreaga producție este realizată la standardele impuse și că organizația de producție se află permanent în conformitate cu datele și procedurile identificate în prezentarea menționată la punctul 21.A.143;

2. 

organizația de producție a desemnat o persoană sau un grup de persoane, identificate împreună cu nivelul lor de autoritate, pentru a asigura menținerea organizației în conformitate cu cerințele prezentei anexe (partea 21). Persoana (persoanele) acționează sub directa autoritate a directorului responsabil menționat la subpunctul 1. Persoana sau persoanele desemnate trebuie să aibă capacitatea de a demonstra că dețin pregătirea, cunoștințele și experiența necesare executării responsabilităților asumate;

3. 

membrilor personalului de la toate nivelurile le-a fost conferită autoritatea care să le permită să-și execute responsabilitățile alocate și că există o coordonare deplină și eficace în cadrul organizației de producție cu privire la aspectele legate de datele referitoare la navigabilitate și la mediu;

▼B

(d) 

în ceea ce privește personalul pentru certificare, autorizat de către organizația de producție să semneze documentele emise în temeiul punctului 21.A.163, în conformitate cu domeniul de aplicare sau condițiile aprobării:

1. 

cunoștințele, pregătirea, experiența acumulată (inclusiv alte funcții din cadrul organizației) și experiența personalului de certificare sunt corespunzătoare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin;

2. 

organizația de producție ține evidența întregului personal autorizat pentru certificare, care include detalii privind domeniul de aplicare al autorizării acestora;

3. 

personalul autorizat pentru certificare primește un document care atestă domeniul de aplicare al autorizării sale.

21.A.147    Modificări ale organizației de producție aprobate

▼M5

(a) După eliberarea unei aprobări de organizație de producție, orice modificare a aprobării de organizație de producție, semnificativă pentru demonstrarea conformității sau în ceea ce privește navigabilitatea și caracteristicile referitoare la mediu ale produsului, piesei sau echipamentului, în special modificările aduse sistemului de calitate, se aprobă de către autoritatea competentă. Cererea de aprobare se prezintă în scris autorității competente, iar organizația demonstrează autorității competente, înainte de a da curs modificării, faptul că se conformează dispozițiilor din prezentul capitol.

▼B

(b) Autoritatea competentă stabilește condițiile în care o organizație de producție autorizată în temeiul prezentului capitol poate funcționa pe perioada unor astfel de modificări, în afara cazului în care autoritatea competentă consideră că aprobarea trebuie suspendată.

21.A.148    Schimbarea sediului

O modificare a locației spațiilor de producție ale organizației de producție aprobate este considerată semnificativă și, prin urmare, se supune dispozițiilor de la punctul 21.A.147.

21.A.149    Transferabilitatea

Cu excepția cazului în care este vorba despre rezultatul unei modificări de proprietate, considerată semnificativă în sensul dispozițiilor de la punctul 21.A.147, o aprobare de organizație de producție nu poate fi transferată.

21.A.151    Condiții privind aprobarea

Condițiile de aprobare identifică domeniul de aplicare a lucrărilor, produsele sau categoriile de piese și echipamente sau ambele, pentru care titularul este îndreptățit să exercite prerogativele prevăzute la punctul 21.A.163.

Aceste condiții sunt emise ca parte a unei aprobări de organizație de producție.

21.A.153    Modificarea condițiilor de aprobare

Fiecare modificare a condițiilor de aprobare este autorizată de autoritatea competentă. O cerere de modificare a condițiilor de aprobare se efectuează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele aplicabile ale prezentului capitol.

21.A.157    Investigații

O organizație de producție trebuie să ia măsuri pentru a permite autorității competente să efectueze investigații, inclusiv verificări ale partenerilor sau subcontractanților, necesare pentru a determina conformitatea și menținerea conformității cu cerințele aplicabile ale prezentului capitol.

21.A.158    Constatări

(a) Atunci când se găsește o dovadă obiectivă care demonstrează neconformitatea titularului unei aprobări de organizație de producție cu cerințele aplicabile ale prezentei anexe (partea 21), constatarea se clasifică după cum urmează:

1. 

o constatare de nivelul unu este orice neconformitate cu prezenta anexă (partea 21), care ar putea conduce la neconformități necontrolate cu datele de proiectare aplicabile și care ar putea afecta siguranța aeronavei;

2. 

o constatare de nivelul doi reprezintă orice neconformitate cu prezenta anexă (partea 21), care nu este clasificată drept constatare de nivelul unu.

(b) O constatare de nivelul trei reprezintă orice element în care s-a identificat, prin probă obiectivă, faptul că există probleme potențiale, care ar putea conduce la o neconformitate în temeiul literei (a).

(c) După primirea notificării constatărilor conform punctului 21.B.225,

1. 

în cazul unei constatări de nivelul unu, titularul aprobării de organizație de producție trebuie să demonstreze inițierea unei acțiuni corective, spre satisfacția autorității competente, în termen de cel mult 21 de zile lucrătoare de la confirmarea scrisă a constatării;

2. 

în cazul unei constatări de nivelul doi, termenul pentru acțiune corectivă acordat de autoritatea competentă corespunde naturii constatării, dar, în orice caz, nu poate fi inițial mai mare de trei luni. În anumite împrejurări și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate extinde perioada de trei luni, în cazul în care se prezintă un plan corespunzător de acțiuni corective și autoritatea competentă este de acord cu acesta;

3. 

o constatare de nivelul trei nu impune acțiune imediată din partea titularului aprobării de organizație de producție.

(d) În cazul unei constatări de nivelul unu sau de nivelul doi, aprobarea de organizație de producție poate face obiectul unei suspendări, restricții sau retrageri parțiale ori totale, în temeiul punctului 21.B.245. Titularul aprobării de organizație de producție confirmă, în timp util, primirea notificării de limitare, suspendare sau retragere a aprobării de organizație de producție.

21.A.159    Durata și menținerea valabilității

(a) O aprobare de organizație de producție se eliberează pe o perioadă nelimitată. Aceasta rămâne valabilă în afară de cazul în care:

1. 

organizația de producție nu reușește să demonstreze conformitatea cu cerințele aplicabile ale prezentului capitol; sau

2. 

autoritatea competentă este împiedicată, de către titular sau de oricare dintre partenerii sau subcontractanții acestuia, de a efectua investigațiile în conformitate cu punctul 21.A.157; sau

3. 

există dovada că organizația de producție nu poate menține controlul satisfăcător al producției de produse, piese sau echipamente care fac obiectul aprobării; sau

4. 

organizația de producție nu mai îndeplinește cerințele menționate la punctul 21.A.133; sau

5. 

certificatul a făcut obiectul unei renunțări sau a fost retras în temeiul punctului 21.B.245.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul este returnat autorității competente.

21.A.163    Prerogative

Conform condițiilor de aprobare emisă în temeiul punctului 21.A.135, titularul unei aprobări de organizație de producție:

(a) 

poate să desfășoare activități de producție care cad sub incidența prezentei anexe (partea 21);

(b) 

în cazul unei aeronave complete și sub rezerva prezentării unei declarații de conformitate (formular EASA 52) în temeiul punctului 21.A.174, poate obține un certificat de navigabilitate și un certificat de zgomot pentru aeronavă, fără obligația unei demonstrații ulterioare;

(c) 

în cazul altor produse, piese sau echipamente, poate emite certificate de autorizare a dării în exploatare (formular EASA 1), fără obligația unei demonstrații ulterioare;

(d) 

poate întreține o aeronavă nouă pe care a fabricat-o și poate elibera un certificat de repunere în exploatare (formular EASA 53), cu privire la respectiva întreținere;

(e) 

în conformitate cu procedurile convenite cu autoritatea sa competentă pentru producție și când organizația de producție însăși controlează, conform aprobării de organizație de producție, configurația aeronavei și atestă conformitatea cu condițiile de proiectare aprobate pentru zbor, poate să emită, pentru o aeronavă pe care a produs-o, un permis de zbor în conformitate cu punctul 21.A.711 litera (c) care să includă aprobarea condițiilor de zbor în conformitate cu punctul 21.A.710 litera (b).

21.A.165    Obligațiile titularului

Titularul unei aprobări de organizație de producție:

(a) 

asigură faptul că prezentarea organizației de producție furnizată în conformitate cu punctul 21.A.143 și documentele la care face referire sunt utilizate ca documente de lucru de bază în cadrul organizației;

(b) 

menține organizația de producție în conformitate cu datele și procedurile aprobate pentru autorizația de organizație de producție;

(c) 
1. 

stabilește dacă fiecare aeronavă completă este conformă cu proiectul de tip și poate fi exploatată în siguranță, înaintea prezentării declarațiilor de conformitate în fața autorității competente; sau

▼M1

2. 

stabilește dacă alte produse, piese sau echipamente sunt complete și conforme cu datele de proiect aprobate și pot fi exploatate în siguranță înainte de a emite Formularul EASA 1 pentru a certifica faptul că acestea sunt conforme cu datele de proiectare aprobate și că pot fi exploatate în siguranță;

▼M6

3. 

stabilește, în plus, în cazul cerințelor de protecție a mediului:

(i) 

faptul că motorul finalizat este în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de evacuare ale motorului la data de fabricație a motorului și

(ii) 

faptul că avionul finalizat este în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de CO2 la data eliberării primului său certificat de navigabilitate;

▼M1

4. 

stabilește că celelalte produse, piese sau echipamente sunt conforme cu datele aplicabile înainte de a elibera formularul EASA 1 cu titlu de certificat de conformitate;

▼B

(d) 

înregistrează toate detaliile privind lucrările efectuate;

(e) 

instituie și menține un sistem intern de raportare a evenimentelor în interesul siguranței, pentru a permite colectarea și evaluarea rapoartelor privind evenimentele, pentru a identifica tendințele nefavorabile sau pentru a aborda deficiențele, precum și pentru a extrage evenimentele cu raportare obligatorie. Acest sistem include evaluarea informațiilor relevante cu privire la evenimente și diseminarea informațiilor aferente;

(f) 
1. 

raportează titularului certificatului de tip sau aprobării de proiect toate cazurile în care produsele, piesele sau echipamentele au fost livrate de organizația de producție și ulterior s-au identificat posibile abateri de la datele de proiect aplicabile și investighează împreună cu titularul certificatului de tip sau aprobării de proiect, pentru a identifica aceste abateri care ar putea conduce la situații de risc pentru siguranță;

2. 

raportează Agenției și autorității competente a statului membru abaterile care ar putea conduce la situații de risc pentru siguranță, identificate în conformitate cu subpunctul 1. Astfel de rapoarte se întocmesc în forma și modul stabilite de Agenție, în temeiul punctului 21.A.3A litera (b) subpunctul 2 sau acceptate de autoritatea competentă a statului membru;

3. 

în cazul în care titularul aprobării de organizație de producție acționează în calitate de furnizor către o altă organizație de producție, el raportează, de asemenea, respectivei organizații de producție toate cazurile în care a livrat produse, piese sau echipamente organizației și faptul că a identificat ulterior posibile abateri ale acestora de la datele de proiect aplicabile;

(g) 

asigură asistență titularului certificatului de tip sau aprobării de proiect, în tratarea oricăror acțiuni privind continuitatea navigabilității, ce au legătură cu produsele, piesele sau echipamentele produse;

(h) 

stabilește un sistem de evidență a documentelor care include cerințele impuse partenerilor, furnizorilor și subcontractanților săi, asigurând evidența datelor utilizate pentru justificarea conformității produselor, pieselor sau echipamentelor. Astfel de date sunt puse la dispoziția autorității competente și reținute pentru a oferi informațiile necesare în vederea asigurării continuității navigabilității produselor, pieselor sau echipamentelor;

(i) 

în cazul în care, în conformitate cu condițiile de aprobare, titularul emite un certificat de aprobare pentru repunerea în exploatare, stabilește că fiecare aeronavă completă a fost supusă lucrărilor de întreținere necesare și poate fi exploatată în siguranță, înaintea emiterii certificatului;

(j) 

dacă este cazul, în temeiul prerogativelor acordate de punctul 21.A.163 litera (e), trebuie să stabilească condițiile în care un permis de zbor poate fi emis;

(k) 

dacă este cazul, în temeiul prerogativelor acordate de punctul 21.A.163 litera (e), trebuie să stabilească conformitatea cu punctul 21.A.711 literele (c) și (e) înainte de a emite un permis de zbor pentru o aeronavă.

CAPITOLUL H –   CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICTIVE

21.A.171    Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește procedura pentru eliberarea certificatelor de navigabilitate.

21.A.172    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică pe numele căreia este sau va fi înmatriculată o aeronavă într-un stat membru („statul membru în care s-a efectuat înmatricularea”) sau reprezentantul său este considerată eligibilă ca solicitant al unui certificat de navigabilitate pentru respectiva aeronavă, în temeiul prezentului capitol.

21.A.173    Clasificare

Certificatele de navigabilitate se clasifică după cum urmează:

(a) 

certificatele de navigabilitate se emit pentru aeronava care este conformă cu un certificat de tip eliberat în conformitate cu prezenta anexă (partea 21);

(b) 

certificatele de navigabilitate restrictive se emit pentru aeronava:

1. 

care este conformă cu un certificat de tip restrictiv eliberat în conformitate cu prezenta anexă (partea 21); sau

2. 

care a demonstrat agenției că se află în conformitate cu specificațiile de navigabilitate specifice, asigurând un nivel optim de siguranță.

21.A.174    Cerere

(a) Conform punctului 21.A.172, o cerere pentru un certificat de navigabilitate se efectuează în forma și modul stabilite de autoritatea competentă a statului membru în care se face înmatricularea.

▼M5

(b) Fiecare cerere pentru un certificat de navigabilitate sau certificat de navigabilitate restrictiv include:

1. 

clasa certificatului de navigabilitate pentru care se face cererea;

2. 

în ceea ce privește o aeronavă nouă, următoarele:

(i) 

o declarație de conformitate:

— 
eliberată în temeiul punctului 21.A.163 litera (b); sau
— 
eliberată în temeiul punctului 21.A.130 și validată de autoritatea competentă; sau
— 
pentru o aeronavă importată, o declarație, semnată de autoritatea exportatoare, care certifică faptul că aeronava este conformă cu un proiect aprobat de Agenție;
(ii) 

o fișă de masă și centraj, însoțită de instrucțiunile de încărcare; și

(iii) 

manualul de zbor, atunci când existența sa este impusă de specificațiile de certificare aplicabile aeronavei respective;

▼M6

3. 

în ceea ce privește o aeronavă de ocazie provenind din:

(i) 

un stat membru, un certificat de examinare a navigabilității eliberat în conformitate cu anexa I (partea M) sau cu anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei ( 2 );

(ii) 

o țară terță:

— 
o declarație din partea autorității competente a statului în care este sau a fost înmatriculată aeronava, care să reflecte starea de navigabilitate a aeronavei în registrul său în momentul transferului;
— 
o fișă de masă și de centraj, însoțită de instrucțiunile de încărcare;
— 
manualul de zbor, atunci când existența sa este impusă de codul de navigabilitate aplicabil aeronavei;
— 
înregistrări istorice, pentru a stabili standardul de producție, de modificare și de întreținere a aeronavei, inclusiv toate limitele asociate unui certificat de navigabilitate restrictiv eliberat în conformitate cu punctul 21.B.327;
— 
o recomandare de eliberare a unui certificat de navigabilitate sau a unui certificat de navigabilitate restrictiv și a unui certificat de examinare a navigabilității în urma unei examinări a navigabilității în conformitate cu anexa I (partea M) sau cu anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.

▼B

(c) În afara cazului în care s-a convenit altfel, declarațiile menționate la litera (b) subpunctul 2 punctul (i) și litera (b) subpunctul 3 punctul (ii) se emit într-un termen de cel mult 60 de zile înainte de prezentarea aeronavei la autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

21.A.175    Limbă

Manualele, plachetele, listele și marcajele instrumentelor și alte informații necesare impuse de specificațiile de certificare aplicabile sunt prezentate într-una sau mai multe dintre limbile oficiale ale Uniunii, acceptabile de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

21.A.177    Revizuiri sau modificări

Un certificat de navigabilitate poate fi revizuit sau modificat numai de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

21.A.179    Transfer și reemitere în statele membre

(a) În cazul în care titularul dreptului de proprietate asupra unei aeronave s-a schimbat:

1. 

în cazul în care rămâne înmatriculată în același registru, certificatul de navigabilitate sau certificatul de navigabilitate restrictiv conform numai cu un certificat de tip restrictiv, se transferă împreună cu aeronava;

2. 

în cazul în care aeronava este înmatriculată în alt stat membru, certificatul de navigabilitate sau certificatul de navigabilitate restrictiv, conform numai cu un certificat de tip restrictiv, se emite:

▼M6

(i) 

la prezentarea certificatului de navigabilitate anterior și a unui certificat de examinare a navigabilității valabil eliberat în conformitate cu anexa I (partea M) sau cu anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014;

▼B

(ii) 

la îndeplinirea dispozițiilor de la punctul 21.A.175.

(b) În cazul în care titularul dreptului de proprietate asupra aeronavei se schimbă și aeronava deține un certificat de navigabilitate restrictiv care nu este conform cu un certificat de tip restrictiv, certificatul de navigabilitate poate fi transferat odată cu aeronava, cu condiția ca aceasta să rămână înscrisă în același registru, sau poate fi emis numai cu acordul formal al autorității competente din statul membru în registrul căruia aeronava este transferată.

21.A.180    Inspecții

Titularul certificatului de navigabilitatea asigură accesul la aeronava pentru care a fost emis respectivul certificat de navigabilitate, la cererea autorității competente a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

21.A.181    Durata și menținerea valabilității

(a) Un certificat de navigabilitate se eliberează pe o perioadă nelimitată. Acesta rămâne valabil în următoarele condiții:

1. 

conformitatea cu proiectul de tip aplicabil și cu cerințele de continuitate a navigabilității; și

2. 

aeronava să rămână înmatriculată în același registru; și

3. 

certificatul de tip sau certificatul de tip restrictiv, în baza căruia este eliberat, să nu fi fost invalidat anterior în condițiile prevăzute la punctul 21.A.51;

4. 

certificatul să nu facă obiectul unei renunțări sau să nu fie retras în condițiile prevăzute la punctul 21.B.330.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul se restituie autorității competente a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

21.A.182    Identificarea aeronavei

Fiecare solicitant al unui certificat de navigabilitate în temeiul prezentului capitol trebuie să demonstreze că aeronava sa este identificată în conformitate cu capitolul Q.

CAPITOLUL I –   CERTIFICATE DE ZGOMOT

21.A.201    Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește procedura pentru eliberarea certificatelor de zgomot.

21.A.203    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică pe numele căreia este sau va fi înmatriculată o aeronavă într-un stat membru (statul membru în care s-a efectuat înmatricularea) sau reprezentantul acestuia, este considerată eligibilă în calitate de solicitant al unui certificat de zgomot pentru respectiva aeronavă în temeiul prezentului capitol.

21.A.204    Cerere

(a) Conform punctului 21.A.203, o cerere pentru un certificat de zgomot se face în forma și modul stabilite de autoritatea competentă a statului membru în care se efectuează înmatricularea.

(b) Fiecare cerere include:

1. 

în ceea ce privește o aeronavă nouă, următoarele:

(i) 

o declarație de conformitate:

— 
eliberată fie în temeiul punctului 21.A.163 litera (b); sau
— 
eliberată în temeiul punctului 21.A.130 și validată de autoritatea competentă; sau
— 
pentru o aeronavă importată, o declarație semnată de autoritatea exportatoare, care certifică faptul că aeronava este conformă cu un proiect aprobat de Agenție; și
(ii) 

informațiile privind zgomotul, determinate în conformitate cu cerințele de zgomot aplicabile;

2. 

în ceea ce privește o aeronavă folosită:

(i) 

informațiile privind zgomotul, determinate în conformitate cu cerințele de zgomot aplicabile; și

(ii) 

înregistrări istorice pentru a stabili standardul de producție, modificare și întreținere a aeronavei.

(c) În afara cazului în care s-a convenit altfel, declarațiile menționate la litera (b) subpunctul 1 se emit într-un termen care nu trebuie să depășească 60 de zile înainte de prezentarea aeronavei la autoritatea competentă a statului membru în care se efectuează înmatricularea.

21.A.207    Revizuiri sau modificări

Un certificat de zgomot poate fi revizuit sau modificat numai de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

21.A.209    Transfer și reemitere în statele membre

În cazul în care titularul dreptului de proprietate asupra unei aeronave s-a schimbat:

(a) 

în cazul în care aeronava rămâne înmatriculată în același registru, certificatul de zgomot se transferă împreună cu aeronava; sau

(b) 

în cazul în care aeronava va fi înmatriculată în registrul altui stat membru, certificatul de zgomot se emite la prezentarea certificatului de zgomot anterior.

21.A.210    Inspecții

Titularul certificatului de zgomot oferă accesul la aeronava pentru care a fost emis certificatul de zgomot, la cererea autorității competente a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea sau la cererea Agenției, în vederea efectuării inspecției.

21.A.211    Durata și menținerea valabilității

(a) Un certificat de zgomot se eliberează pe durată nelimitată. Acesta rămâne valabil în următoarele condiții:

1. 

conformitatea cu cerințele aplicabile în ceea ce privește proiectul de tip, protecția mediului și continuitatea navigabilității; și

2. 

aeronava să rămână înmatriculată în același registru; și

3. 

certificatul de tip sau certificatul de tip restrictiv, în baza căruia este eliberat, să nu fi fost invalidat anterior în condițiile prevăzute la punctul 21.A.51;

4. 

certificatul să nu facă obiectul unei renunțări sau să nu fie retras în condițiile prevăzute la punctul 21.B.430.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul se restituie autorității competente a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

CAPITOLUL J –   APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PROIECTARE

▼M5

21.A.231    Domeniul de aplicare

Prezentul capitol stabilește procedura pentru aprobarea organizațiilor de proiectare, precum și normele care reglementează drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor unor astfel de aprobări. În prezentul capitol, trimiterile la certificatele de tip includ certificatele de tip și certificatele de tip restrictive.

▼B

21.A.233    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică („întreprindere”) este considerată eligibilă ca solicitant de aprobare, în condițiile prevăzute la prezentul capitol:

(a) 

în conformitate cu punctele 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B sau 21.A.602B; sau

(b) 

pentru aprobarea de proiecte pentru modificări sau reparații minore, atunci când sunt solicitate în scopul obținerii de prerogative în condițiile prevăzute la punctul 21.A.263.

21.A.234    Cerere

Fiecare cerere pentru o aprobare de organizație de proiectare se redactează în forma și modul stabilite de Agenție și cuprinde o prezentare în linii generale a informațiilor solicitate la punctul 21.A.243, precum și condițiile de aprobare impuse pentru eliberare în condițiile prevăzute la punctul 21.A.251.

21.A.235    Emiterea aprobării organizației de proiectare

O organizație are dreptul să primească o aprobare de organizație de proiectare din partea Agenției, atunci când a dovedit conformitatea cu cerințele aplicabile în condițiile stabilite în prezentul capitol.

21.A.239    Asigurarea calității proiectului

(a) Organizația de proiectare trebuie să demonstreze că a instituit și este capabilă să mențină un sistem de asigurare a calității proiectului pentru controlul și supravegherea proiectării și modificărilor de proiectare pentru produsele, piesele și echipamentele care fac obiectul solicitării. Acest sistem de asigurare a calității proiectului trebuie să permită organizației:

▼M2

1. 

să asigure că proiectul produselor, pieselor și echipamentelor sau modificarea proiectului acestora se conformează cu baza aplicabilă a certificării de tip, cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și cu cerințele de protecție a mediului; și

▼B

2. 

să asigure îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților sale în conformitate cu:

(i) 

dispozițiile corespunzătoare din prezenta anexă (partea 21); și

(ii) 

condițiile de eliberare a aprobării în condițiile prevăzute la punctul 21.A.251;

3. 

să monitorizeze independent respectarea și valabilitatea procedurilor documentate ale sistemului. Această monitorizare trebuie să cuprindă un sistem de feedback către o persoană sau un grup de persoane, care să aibă responsabilitatea de a asigura acțiuni cu caracter corectiv.

(b) Sistemul de asigurare a calității proiectului trebuie să cuprindă o funcție independentă de verificare a dovezilor de conformitate pe baza cărora organizația depune la Agenție declarații de conformitate și documentația aferentă.

(c) Organizația de proiectare trebuie să specifice modalitatea în care sistemul de asigurare a calității proiectului determină posibilitatea de acceptare a pieselor sau echipamentelor proiectate de parteneri sau subcontractanți și a lucrărilor realizate de aceștia, prin intermediul unor metode care fac obiectul unor proceduri scrise.

21.A.243    Date

▼M3

(a) Organizația de proiectare trebuie să furnizeze Agenției un manual care să prezinte, direct sau prin referințe încrucișate, organizația, procedurile relevante și produsele sau modificările aduse produselor care urmează a fi proiectate. Dacă urmează să se efectueze probe în zbor, trebuie furnizat un manual operațional privind probele în zbor care să definească politicile și procedurile organizației cu privire la probele în zbor. Manualul operațional privind probele în zbor cuprinde:

(i) 

o descriere a procedurilor organizației cu privire la probele în zbor, inclusiv implicarea organizației responsabile cu efectuarea probelor în zbor în procesul de eliberare a autorizației de zbor;

(ii) 

politica privind constituirea echipajelor, inclusiv compoziția, competența, moneda și limitările timpului de zbor, în conformitate cu apendicele XII la prezenta anexă I (partea 21), după caz;

(iii) 

procedurile pentru transportul de persoane, altele decât membrii echipajului, și pentru cursurile de instruire pentru probe în zbor, dacă este cazul;

(iv) 

o politică privind managementul riscurilor și al siguranței, precum și metodologii conexe;

(v) 

proceduri de identificare a instrumentelor și a echipamentelor care urmează să fie transportate;

(vi) 

o listă a documentelor care trebuie prezentate pentru proba în zbor.

▼B

(b) În cazul în care unele piese sau echipamente sau unele modificări aduse produselor sunt proiectate de organizații partenere sau de subcontractanți, manualul cuprinde o declarație cu privire la modul în care organizația de proiectare poate furniza, pentru toate piesele și echipamentele, asigurarea de conformitate solicitată la punctul 21.A.239 litera (b) și cuprinde, direct sau prin trimiteri, descrieri și informații cu privire la activitățile de proiectare și organizarea acelor parteneri sau subcontractanți, care sunt necesare pentru dovedirea acestei declarații.

(c) Manualul trebuie să fie modificat, în funcție de necesități, pentru a reprezenta o descriere actualizată a organizației, iar Agenției trebuie să i se furnizeze cópii ale modificărilor.

(d) Organizația de proiectare trebuie să prezinte o declarație referitoare la calificarea și experiența personalului de conducere și a altor persoane din organizație responsabile de luarea deciziilor care influențează navigabilitatea și protecția mediului.

▼M2

21.A.245    Cerințe privind aprobarea

Organizația de proiectare demonstrează, pe baza informațiilor transmise în conformitate cu dispozițiile de la punctul 21.A.243, că, în afară de conformarea cu punctul 21.A.239:

(a) 

personalul din toate departamentele tehnice este în număr suficient, are o experiență corespunzătoare și autoritatea necesară pentru a putea îndeplini responsabilitățile atribuite și acestea, împreună cu birourile, dotările și echipamentele, sunt adecvate, astfel încât să permită personalului să realizeze obiectivele de navigabilitate, de adecvare operațională și de protecție a mediului pentru produsul respectiv;

(b) 

există o coordonare deplină și eficientă inter- și intradepartamentală în ceea ce privește problemele de navigabilitate, de adecvarea operațională și protecție a mediului.

21.A.247    Modificări ale sistemului de asigurare a calității proiectării

După emiterea autorizației unei organizații de proiectare, orice modificare adusă sistemului de asigurare a calității proiectării, care este semnificativă pentru dovada de conformitate sau pentru navigabilitate, adecvare operațională și protecția mediului referitoare la produs, este aprobată de către agenție. Cererea de aprobare se depune în scris la agenție, iar organizația de proiectare demonstrează agenției, pe baza înaintării modificărilor propuse pentru manual și înainte de punerea în aplicare a modificărilor, că va continua să respecte acest capitol, inclusiv după punerea în aplicare a respectivelor modificări.

▼B

21.A.249    Transferabilitatea

Cu excepția unei situații de schimbare a titularului dreptului de proprietate, care este considerată semnificativă în sensul punctului 21.A.247, o aprobare de organizație de proiectare nu poate fi transferată.

▼M5

21.A.251    Condiții de aprobare

Termenii autorizării trebuie să identifice tipurile de lucrări de proiectare, categoriile de produse, piese și echipamente pentru care organizația de proiectare deține o autorizare de organizație de proiectare, precum și funcțiile și sarcinile pe care organizația este autorizată să le îndeplinească în ceea ce privește navigabilitatea, adecvarea operațională și caracteristicile de mediu ale produselor. În ceea ce privește aprobările de organizație de proiectare care acoperă certificarea de tip sau autorizația ETSO pentru unitățile auxiliare de alimentare (APU), condițiile de aprobare trebuie să conțină, în plus, lista produselor sau a unităților auxiliare de alimentare. Aceste condiții fac parte integrantă din aprobarea de organizație de proiectare.

▼B

21.A.253    Modificarea condițiilor de aprobare

Fiecare modificare a condițiilor de aprobare se aprobă de către Agenție. Cererea de modificare a condițiilor de aprobare se redactează în forma și modul stabilite de către Agenție. Organizația de proiectare trebuie să respecte cerințele aplicabile din prezentul capitol.

21.A.257    Investigații

(a) Organizația de proiectare ia toate măsurile pentru a permite Agenției să realizeze orice investigații, inclusiv evaluări ale partenerilor și subcontractanților, necesare pentru a determina conformitatea și menținerea conformității cu cerințele aplicabile ale prezentului capitol.

(b) Organizația de proiectare permite Agenției să analizeze orice raport, să efectueze orice inspecție și să efectueze sau să asiste la orice test în zbor și la sol, necesar pentru a verifica valabilitatea declarațiilor de conformitate depuse de solicitant în condițiile prevăzute la punctul 21.A.239 litera (b).

21.A.258    Constatări

▼M5

(a) Atunci când, pe parcursul investigațiilor menționate la punctele 21.A.257 și 21.B.100, se constată existența unor dovezi obiective care demonstrează neconformitatea titularului unei aprobări de organizație de proiectare cu cerințele aplicabile din prezenta anexă, constatarea se clasifică după cum urmează:

1. 

o constatare de „nivelul 1” reprezintă orice neconformitate cu cerințele din prezenta anexă care poate conduce la neconformități necontrolate cu cerințele aplicabile și poate afecta siguranța aeronavei;

2. 

o constatare de „nivelul 2” reprezintă orice neconformitate cu cerințele din prezenta anexă care nu este clasificată drept constatare de „nivelul 1”.

▼B

(b) O constatare de nivelul trei reprezintă orice categorie în care s-a identificat, prin dovadă obiectivă, faptul că există probleme potențiale, care ar putea conduce la o neconformitate în temeiul literei (a).

▼M5

(c) După primirea unei notificări de constatări în cadrul procedurilor administrative aplicabile stabilite de Agenție:

1. 

în cazul unei constatări de „nivelul 1”, titularul unei aprobări de organizație de proiectare trebuie să demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de către Agenție, că a întreprins acțiuni corective într-un termen de cel mult 21 de zile lucrătoare de la confirmarea scrisă a constatării;

2. 

în cazul unei constatări de „nivelul 2”, titularul unei aprobări de organizație de proiectare trebuie să demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de către Agenție, că a întreprins acțiuni corective într-un termen stabilit de Agenție, care este adecvat ținând cont de natura constatării și care nu depășește inițial trei luni. Agenția poate prelungi respectivul termen inițial dacă consideră că natura constatării permite o astfel de prelungire și dacă solicitantul a depus un plan de acțiuni corective pe care Agenția îl consideră satisfăcător; precum și

3. 

o constatare de „nivelul 3” nu necesită o acțiune imediată din partea titularului aprobării de organizație de proiectare.

(d) În cazul constatărilor de „nivelul 1” sau de „nivelul 2”, aprobarea de organizație de proiectare poate face obiectul unei suspendări sau al unei retrageri parțiale sau totale în cadrul procedurilor administrative aplicabile stabilite de Agenție. În acest caz, titularul unei aprobări de organizație de proiectare trebuie să furnizeze în timp util confirmarea de primire a notificării referitoare la suspendarea sau retragerea aprobării de organizație de proiectare.

▼B

21.A.259    Durata și menținerea valabilității

(a) O aprobare de organizație de proiectare se eliberează pe durată nelimitată. Aceasta rămâne valabilă în afară de cazul în care:

1. 

organizația de proiectare nu demonstrează conformitatea cu cerințele aplicabile din prezentul capitol; sau

2. 

Agenția este împiedicată de către deținător sau oricare dintre partenerii sau subcontractanții acestuia să efectueze investigațiile în conformitate cu punctul 21.A.257; sau

3. 

există dovezi că sistemul de asigurare a calității proiectului nu poate menține un control și o supraveghere satisfăcătoare a proiectării produselor sau a modificărilor aduse acestora în condițiile prevăzute de aprobare; sau

4. 

certificatul a făcut obiectul unei renunțări sau a fost retras în condițiile prevăzute de procedurile administrative aplicabile, stabilite de către Agenție.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul se înapoiază Agenției.

▼M5

21.A.263    Prerogative

(a) 

(Rezervat)

(b) 

(Rezervat)

(c) 

Un titular al unei aprobări de organizație de proiectare are dreptul, în limita condițiilor sale de aprobare stabilite de Agenție, și în cadrul procedurilor relevante ale sistemului de asigurare a calității proiectului:

1. 

să clasifice modificările unui certificat de tip sau ale unui certificat de tip suplimentar, precum și proiectele de reparații ca „majore” sau „minore”;

2. 

să aprobe modificările minore ale unui certificat de tip sau ale unui certificat de tip suplimentar, precum și proiectele de reparații minore;

3. 

(Rezervat);

4. 

(Rezervat);

5. 

să aprobe anumite proiecte de reparații majore în temeiul capitolului M, care vizează produse sau unități de alimentare auxiliare (APU);

6. 

să aprobe, pentru anumite aeronave, condițiile de zbor în care permisele de zbor pot fi eliberate în conformitate cu punctul 21.A.710 litera (a) subpunctul 2, cu excepția permiselor de zbor eliberate în scopul prevăzut la punctul 21.A.701 litera (a) subpunctul 15;

7. 

să elibereze un permis de zbor în conformitate cu punctul 21.A.711 litera (b) pentru o aeronavă pe care a proiectat-o sau a modificat-o sau pentru care a aprobat, în conformitate cu punctul 21.A.263 litera (c) subpunctul 6, condițiile de zbor în care poate fi eliberat permisul de zbor și atunci când însuși titularul unei aprobări de organizație de proiectare:

(i) 

controlează configurația aeronavei; și

(ii) 

atestă conformitatea cu condițiile de proiectare aprobate pentru zborul respectiv;

8. 

să aprobe anumite modificări majore ale unui certificat de tip în temeiul capitolului D; precum și

9. 

să elibereze anumite certificate de tip suplimentare în temeiul capitolului E și să aprobe anumite modificări majore ale respectivelor certificate.

21.A.265    Obligațiile titularului

În limita condițiilor sale de aprobare stabilite de Agenție, titularul unei aprobări de organizație de proiectare trebuie:

(a) 

să păstreze manualul prevăzut la punctul 21.A.243 în conformitate cu sistemul de asigurare a calității proiectului;

(b) 

să se asigure că prezentul manual sau procedurile relevante incluse prin referințe încrucișate sunt utilizate ca document de lucru de bază în cadrul organizației;

(c) 

să se asigure că proiectarea produselor sau modificările sau reparațiile acestora sunt conforme cu specificațiile și cerințele aplicabile și nu prezintă caracteristici care afectează siguranța;

(d) 

să furnizeze Agenției declarații și documentația aferentă care să confirme conformitatea cu litera (c), cu excepția proceselor de aprobare desfășurate în conformitate cu punctul 21.A.263 litera (c);

(e) 

să furnizeze Agenției date și informații referitoare la acțiunile necesare în temeiul punctului 21.A.3B;

(f) 

să determine, în conformitate cu punctul 21.A.263 litera (c) subpunctul 6, condițiile de zbor în care poate fi eliberat un permis de zbor;

(g) 

să stabilească, în conformitate cu punctul 21.A.263 litera (c) subpunctul 7, conformitatea cu punctul 21.A.711 literele (b) și (e) înainte de a elibera un permis de zbor pentru o aeronavă;

(h) 

să indice – pentru datele și informațiile emise sub autoritatea organizației de proiectare aprobate, în limita condițiilor sale de aprobare stabilite de Agenție – următoarea mențiune: „Conținutul tehnic al prezentului document este aprobat sub autoritatea DOA ref. AESA. 21J. [XXXX]”.

▼B

CAPITOLUL K –   PIESE ȘI ECHIPAMENTE

21.A.301    Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește procedurile pentru aprobarea pieselor și echipamentelor.

21.A.303    Conformitatea cu cerințele aplicabile

Dovada de conformitate a pieselor și echipamentelor care urmează a fi instalate într-un produs cu certificat de tip se prezintă:

(a) 

în cadrul procedurilor de certificare de tip din capitolul B, D sau E pentru produsul în care trebuie instalat; sau

(b) 

dacă este cazul, în cadrul procedurilor de autorizare ETSO din capitolul O; sau

(c) 

în cazul pieselor standard, în conformitate cu standardele recunoscute în mod oficial.

21.A.305    Aprobarea pieselor și echipamentelor

În toate cazurile în care aprobarea unei piese sau unui echipament este explicit impusă de legislația Uniunii sau de măsurile adoptate de Agenție, piesa sau echipamentul trebuie să se conformeze cerințelor ETSO aplicabile sau specificațiilor recunoscute de Agenție ca fiind echivalente în cazul dat.

21.A.307    Aprobarea pieselor și echipamentelor în vederea instalării

O piesă sau un echipament este considerat eligibil pentru instalare într-un produs cu certificat de tip dacă poate funcționa în siguranță și:

(a) 

este însoțit de un certificat de autorizare a dării în folosință (Formular EASA 1), care atestă că produsul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiectare aprobate și este marcat în conformitate cu dispozițiile din capitolul Q; sau

(b) 

este o piesă standard; sau

(c) 

în cazul aeronavelor ELA1 sau ELA 2, este o piesă sau echipament care:

1. 

nu are o durată limitată de viață, nu face parte din structura primară și nici din comenzile de zbor;

2. 

este fabricat în conformitate cu proiectul aplicabil;

3. 

este marcat în conformitate cu dispozițiile din capitolul Q;

4. 

este identificat pentru instalarea pe respectiv aeronavă;

5. 

urmează a fi instalat pe o aeronavă al cărei proprietar a verificat conformitatea cu condițiile 1-4 și a acceptat responsabilitatea pentru această conformitate.

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M –   REPARAȚII

21.A.431 A    Domeniu de aplicare

▼M5

(a) Prezentul capitol stabilește procedura pentru aprobarea unui proiect de reparații al unui produs, al unei piese sau al unui echipament și stabilește drepturile și obligațiile solicitanților și ale titularilor respectivelor aprobări.

▼B

(b) Prezentul capitol definește reparațiile standard care nu se supun unui proces de aprobare în temeiul prezentului capitol.

▼M5

(c) O „reparație” înseamnă eliminarea defecțiunilor și/sau revenirea la o stare de navigabilitate corespunzătoare după punerea inițială în serviciu de către producător a oricărui produs, piesă sau echipament.

(d) Eliminarea defecțiunilor prin înlocuirea pieselor sau a echipamentelor, fără necesitatea unei activități de proiectare, este considerată sarcină de întreținere și, prin urmare, nu necesită o aprobare în temeiul prezentei anexe.

▼B

(e) Repararea unui articol în conformitate cu ETSO, (altul) în afara blocului auxiliar de alimentare (APU), se consideră o modificare adusă proiectului ETSO și se derulează în conformitate cu punctul 21.A.611.

▼M5

(f) În prezentul capitol, trimiterile la certificatele de tip includ certificatele de tip și certificatele de tip restrictive.

▼B

21A.431B    Reparații standard

(a) Reparațiile standard sunt reparații:

1. 

în legătură cu:

(i) 

avioane cu MTOM mai mică sau egală cu 5 700  kg;

(ii) 

giravioane cu MTOM mai mică sau egală cu 3 175  kg;

(iii) 

planoare și motoplanoare, baloane și dirijabile din categoria ELA1 sau ELA2;

2. 

care respectă datele de proiectare incluse în specificațiile de certificare emise de Agenție care conțin metode, tehnici și practici acceptabile pentru efectuarea și identificarea reparațiilor standard, inclusiv instrucțiunile aferente pentru continuitatea navigabilității; și

3. 

care nu intră în conflict cu datele deținătorilor certificatului de tip.

(b) Punctele 21A.432A-21A.451 nu se aplică reparațiilor standard.

21.A.432A    Eligibilitate

(a) Orice persoană fizică sau juridică care și-a demonstrat sau este în curs de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.432B este eligibilă ca solicitant de aprobare de proiect pentru o reparație majoră, în condițiile stabilite în prezentul capitol.

(b) Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant al unei aprobări de proiect pentru o reparație minoră.

21.A.432B    Demonstrarea capacității

▼M5

(a) Un solicitant de aprobare a unui proiect de reparații majore își demonstrează capacitatea prin deținerea unei aprobări de organizație de proiectare, eliberată de Agenție în conformitate cu capitolul J.

▼B

(b) Prin derogare de la litera (a), ca procedură alternativă pentru a-și demonstra capacitatea, un solicitant poate solicita acordul Agenției pentru utilizarea de proceduri care stabilesc practicile specifice de proiectare, resursele specifice și succesiunea specifică de activități necesare pentru a se conforma prezentului capitol.

▼M5

(c) Prin derogare de la litera (a), în cazul produselor menționate la punctul 21.A.14 litera (c), un solicitant își poate demonstra capacitatea obținând acceptarea de către Agenție a programului de certificare al solicitantului, stabilit în conformitate cu punctul 21.A.432C litera (b).

▼M5

21.A.432C    Cererea de aprobare a unui proiect de reparații

(a) 

O cerere de aprobare a unui proiect de reparații se efectuează în forma și modul stabilite de Agenție.

(b) 

O cerere de aprobare a unui proiect de reparații majore include sau este suplimentată ulterior depunerii cererii inițiale cu un program de certificare compus din:

1. 

o descriere a defecțiunilor și a proiectului de reparații, cu identificarea configurației proiectului de tip conform căruia se efectuează reparația;

2. 

o identificare a tuturor aspectelor proiectului de tip și ale manualelor aprobate, care sunt modificate sau vizate de proiectul de reparații;

3. 

o identificare a oricăror noi investigații necesare pentru a demonstra conformitatea proiectul de reparații și a aspectelor vizate de proiectul de reparații cu baza certificării de tip inclusă ca referință fie în certificatul de tip, fie în certificatul de tip suplimentar, fie în autorizația ETSO pentru APU, după caz;

4. 

orice revizuiri propuse ale bazei certificării de tip inclusă ca referință fie în certificatul de tip, fie în certificatul de tip suplimentar, fie în autorizația ETSO pentru APU, după caz;

5. 

o propunere privind o defalcare a programului de certificare pe grupe semnificative de activități și date de demonstrare a conformității, inclusiv mijloacele și procesul propuse a fi urmate pentru a demonstra conformitatea cu punctul 21.A.433 litera (a) subpunctul 1, precum și trimiteri la documentele de conformitate aferente;

6. 

o propunere de evaluare a grupelor semnificative de activități și date de demonstrare a conformității care abordează probabilitatea existenței unei neconformități neidentificate cu baza certificării de tip și impactul potențial al respectivei neconformități asupra siguranței produsului. Evaluarea propusă ia în seamă cel puțin elementele prevăzute la punctul 21.B.100 litera (a) subpunctele 1-4. Pe baza acestei evaluări, cererea include o propunere privind implicarea Agenției în verificarea activităților și datelor de demonstrare a conformității; precum și

7. 

o specificație din care să rezulte dacă datele de certificare au fost sau vor fi pregătite în întregime de către solicitant sau pe baza unei înțelegeri cu proprietarul datelor de certificare de tip.

▼M5

21.A.433    Cerințe pentru aprobarea unui proiect de reparații

(a) 

Un proiect de reparații se aprobă numai:

1. 

atunci când s-a dovedit, respectând programul de certificare menționat la punctul 21.A.432C litera (b), că proiectul de reparații respectă baza certificării de tip inclusă ca referință fie în certificatul de tip, fie în certificatul de tip suplimentar, fie în autorizația ETSO pentru APU, după caz, precum și orice modificări stabilite și notificate de către Agenție în conformitate cu punctul 21.B.450;

2. 

atunci când a fost declarată conformitatea cu baza certificării de tip care se aplică în conformitate cu litera (a) subpunctul 1, iar justificările conformității au fost înregistrate în documentele de conformitate;

3. 

atunci când nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea; precum și

4. 

atunci când solicitantul a specificat că a furnizat date de certificare pe baza unei înțelegeri cu proprietarul datelor de certificare de tip în conformitate cu punctul 21.A.432C litera (b) subpunctul 7:

(i) 

atunci când titularul a indicat că nu are nicio obiecție tehnică referitoare la informațiile prezentate în temeiul literei (a) subpunctul 2; precum și

(ii) 

atunci când titularul a convenit să colaboreze cu titularul aprobării unui proiect de reparații, pentru a asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor privind continuitatea navigabilității produsului modificat prin respectarea dispozițiilor de la punctul 21.A.451.

(b) 

Solicitantul prezintă Agenției declarația menționată la litera (a) subpunctul 2 și, la cererea Agenției, toate datele doveditoare necesare.

21.A.435    Clasificarea și aprobarea proiectelor de reparații

(a) 

Un proiect de reparații este clasificat ca fiind „major” sau „minor” în conformitate cu criteriile prevăzute la punctul 21.A.91 pentru o modificare a certificatului de tip.

(b) 

Un proiect de reparații se clasifică și se aprobă numai de către:

1. 

Agenție; sau

2. 

o organizație de proiectare aprobată, în limita prerogativelor sale prevăzute la 21.A.263 litera (c) subpunctele 1, 2 și 5, astfel cum sunt consemnate în condițiile de aprobare.

▼M5 —————

▼B

21.A.439    Fabricarea pieselor de schimb

Piesele și echipamentele care urmează a fi utilizate pentru reparații sunt fabricate în conformitate cu datele de producție, pe baza tuturor datelor de proiectare necesare furnizate de către titularul aprobării de proiect pentru reparație:

(a) 

în condițiile dispozițiilor din capitolul F; sau

(b) 

de către o organizație autorizată în mod corespunzător în conformitate cu capitolul G; sau

(c) 

de către o organizație de întreținere autorizată în mod corespunzător.

21.A.441    Executarea reparației

▼M6

(a) Reparația trebuie să fie executată în conformitate cu anexa I (partea M), cu anexa II (partea 145), cu anexa Vb (partea ML) sau cu anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 sau de o organizație de producție aprobată în conformitate cu capitolul G din prezenta anexă, în condițiile prevăzute de prerogativa de la punctul 21.A.163 litera (d);

▼B

(b) Organizația de proiectare transmite organizației care realizează reparația toate instrucțiunile de instalare necesare.

21.A.443    Limitări

Un proiect pentru o reparație poate fi aprobat sub rezerva limitărilor, situație în care aprobarea proiectului de reparație majoră se transmite operatorului de către titularul aprobării de proiect pentru reparație, în conformitate cu procedura convenită cu Agenția.

21.A.445    Defecțiuni neremediate

(a) În cazul în care un produs defect, o piesă defectă sau un echipament defect rămâne neremediat și nu este acoperit de datele aprobate anterior, evaluarea daunei din punct de vedere al consecințelor sale de navigabilitate poate fi realizată doar:

1. 

de către Agenție; sau

2. 

de către o organizație de proiectare autorizată în mod corespunzător în condițiile unei proceduri convenite cu Agenția.

Toate limitările necesare sunt prelucrate în conformitate cu procedurile de la punctul 21.A.443.

(b) În cazul în care organizația care evaluează dauna în condițiile prevăzute la litera (a) nu este nici Agenția, nici titularul certificatului de tip, sau al certificatului de tip suplimentar sau al autorizației ETSO pentru APU, această organizație trebuie să justifice faptul că informațiile pe care se bazează evaluarea sunt adecvate, fie din resursele proprii ale organizației, fie printr-un acord cu titularul certificatului de tip sau certificatului de tip suplimentar ori al autorizației ETSO pentru APU sau cu producătorul, după caz.

21.A.447    Evidența documentelor

Pentru fiecare reparație, toate informațiile de proiectare relevante, desenele, procesele-verbale de încercare, instrucțiunile și limitările, eventual furnizate în conformitate cu punctul 21.A.443, motivarea clasificării și dovada aprobării de proiect:

(a) 

sunt păstrate la dispoziția Agenției, de către titularul aprobării de proiect pentru reparație; și

(b) 

sunt păstrate de către titularul aprobării de proiect de reparație, cu scopul de a furniza informațiile necesare pentru asigurarea continuității navigabilității produselor, pieselor sau echipamentelor reparate.

21.A.449    Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității

(a) Titularul aprobării de proiect pentru reparația tehnică trebuie să furnizeze fiecărui operator de aeronavă care încorporează reparația cel puțin un set complet de modificări aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității, rezultate din proiectarea reparației, care să conțină date descriptive și instrucțiuni de realizare întocmite în conformitate cu cerințele aplicabile. Produsul, piesa sau echipamentul reparat poate fi repus în exploatare înainte de finalizarea modificărilor aduse respectivelor instrucțiuni, însă numai pentru o perioadă de exploatare limitată și cu acordul Agenției. Respectivele modificări aduse instrucțiunilor sunt, la cerere, puse la dispoziția oricărei alte persoane care trebuie să respecte condițiile modificărilor aduse instrucțiunilor. Disponibilitatea manualelor sau a unei părți a modificărilor aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității, care tratează reparațiile capitale sau alte forme de întreținere capitală, poate fi amânată până după darea în exploatare a produsului, însă ele trebuie să fie puse la dispoziție înainte ca oricare dintre produse să ajungă la durata de funcționare sau numărul de ore/cicluri de zbor relevant.

(b) În cazul în care titularul aprobării de proiect pentru reparație furnizează actualizări ale modificărilor aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității după ce reparația a fost aprobată, aceste actualizări trebuie să fie furnizate fiecărui operator și, la cerere, să fie puse la dispoziția oricărei alte persoane care trebuie să respecte oricare dintre condițiile modificărilor aduse instrucțiunilor. La Agenție trebuie să se prezinte un program care să prezinte modalitatea în care sunt distribuite actualizările modificărilor aduse instrucțiunilor pentru continuitatea navigabilității.

21.A.451    Obligații și marcaj EPA

(a) Fiecare titular de aprobare de proiect pentru reparații majore:

1. 

își asumă obligațiile:

(i) 

prevăzute la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 și 21.A.449;

(ii) 

implicite în cadrul colaborării cu titularul certificatului de tip sau certificatului de tip suplimentar ori al autorizației ETSO pentru APU, în condițiile prevăzute la punctul 21.A.433 litera (b), după caz;

2. 

specifică marcajul, inclusiv literele EPA, în conformitate cu punctul 21.A.804 litera (a).

(b) Cu excepția titularilor certificatului de tip sau a titularilor autorizației APU, pentru care se aplică punctul 21.A.44, titularul unei aprobări de proiect pentru reparații minore:

1. 

își asumă obligațiile menționate la punctele 21.A.4, 21.A.447 și 21.A.449; și

2. 

specifică marcajul, inclusiv literele EPA, în conformitate cu punctul 21.A.804 litera (a).

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O –   AUTORIZAȚII ETSO

21.A.601    Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește procedura pentru eliberarea autorizațiilor conforme ETSO, precum și normele care reglementează drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor unor astfel de autorizații.

21.A.602A    Eligibilitate

Orice persoană fizică sau juridică care produce sau intenționează să producă un articol conform ETSO și care și-a demonstrat sau este în curs de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.602B este eligibilă ca solicitant de autorizație ETSO.

21.A.602B    Demonstrarea capacității

Orice solicitant de autorizație ETSO își demonstrează capacitatea după cum urmează:

(a) 

pentru producție, prin deținerea unei aprobări de organizație de producție eliberate în conformitate cu capitolul G sau prin respectarea procedurilor din capitolul F; precum și

(b) 

pentru proiectare:

1. 

pentru un bloc de alimentare auxiliar, prin deținerea unei aprobări de organizație de proiectare, eliberată de Agenție în conformitate cu capitolul J;

2. 

pentru toate celelalte articole, prin utilizarea procedurilor care stabilesc practicile specifice de proiectare, resursele specifice și succesiunea specifică de activități necesare pentru a se conforma prezentei anexe (partea 21).

21.A.603    Cerere

(a) Solicitarea de autorizație ETSO se redactează în forma și modul stabilite de Agenție și trebuie să cuprindă o prezentare în linii generale a informațiilor solicitate la punctul 21.A.605.

(b) În cazul în care se prevede o serie de modificări minore în conformitate cu punctul 21.A.611, solicitantul poate menționa în cererea sa numărul de referință al modelului de bază al articolului și numerele de referință ale pieselor componente, urmate de paranteze deschise, pentru a indica faptul că uneori se vor adăuga literele sau numerele care schimbă sufixul (sau combinații ale acestora).

▼M5

21.A.604    Autorizația ETSO pentru o unitate de alimentare auxiliară (APU)

În ceea ce privește o autorizație ETSO pentru o APU:

(a) 

prin derogare de la punctele 21.A.603, 21.A.610 și 21.A.615, se aplică următoarele puncte: punctele 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 și 21.B.80. Cu toate acestea, în conformitate cu punctul 21.A.606, în locul certificatului de tip se eliberează o autorizație ETSO;

▼M6

(b) 

prin derogare de la punctul 21.A.611, cerințele din capitolul D se aplică aprobării modificărilor proiectului de către titularul autorizației ETSO pentru APU și a modificărilor proiectului din partea altor solicitanți care sunt clasificate ca modificări minore, iar cerințele din capitolul E se aplică aprobării modificărilor proiectului de către alți solicitanți care sunt clasificate ca modificări majore. În cazul în care se aplică cerințele din capitolul E, se eliberează o autorizație ETSO separată în locul unui certificat de tip suplimentar și

▼M5

(c) 

cerințele din capitolul M se aplică aprobării proiectelor de reparații.

21.A.605    Cerințe în materie de date

(a) 

Solicitantul prezintă Agenției următoarele documente:

1. 

un program de certificare pentru autorizația ETSO, care să indice mijloacele de demonstrare a conformării cu punctul 21.A.606 litera (b);

2. 

o declarație de conformitate, care să ateste faptul că solicitantul a îndeplinit cerințele din prezentul capitol;

3. 

o declarație referitoare la proiect și performanțe (DDP), care să indice că solicitantul a demonstrat că respectivul articol respectă ETSO aplicabile, în conformitate cu programul de certificare;

4. 

o copie a datelor tehnice solicitate în ETSO aplicabile;

5. 

prezentarea sau o trimitere la prezentarea menționată la punctul 21.A.143, în scopul obținerii unei aprobări de organizație de producție corespunzătoare, în condițiile prevăzute în capitolul G, sau manualul sau o trimitere la manual indicat la punctul 21.A.125A litera (b), în scopul fabricării în condițiile prevăzute în capitolul F, fără aprobare de organizație de producție;

6. 

pentru un APU, manualul sau o referire la manualul menționat la punctul 21.A.243, în scopul obținerii unei aprobări de organizație de proiectare corespunzătoare în condițiile prevăzute în capitolul J;

7. 

pentru toate celelalte articole, procedurile sau o trimitere la procedurile menționate la punctul 21.A.602B litera (b) subpunctul 2.

(b) 

Solicitantul raportează Agenției orice dificultate sau eveniment întâlnit pe parcursul procesului de aprobare, care ar putea avea un impact semnificativ asupra autorizației ETSO.

21.A.606    Cerințe pentru eliberarea unei autorizații ETSO

Pentru a i se elibera o autorizație ETSO, solicitantul:

(a) 

își demonstrează capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.602B;

(b) 

demonstrează că articolul este conform cu condițiile tehnice ale ETSO aplicabile sau cu abaterile de la acestea aprobate în conformitate cu punctul 21.A.610, dacă este cazul;

(c) 

respectă cerințele din prezentul capitol; precum și

(d) 

declară că nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța articolului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

▼B

21.A.607    Prerogativele autorizației ETSO

Titularul unei autorizații ETSO are dreptul să producă și să marcheze articolul cu marcajul ETSO corespunzător.

21.A.608    Declarație referitoare la proiect și performanțe (DDP)

(a) DDP cuprinde cel puțin următoarele informații:

1. 

informații corespunzătoare punctelor 21.A.31 literele (a) și (b), care identifică articolul, precum și standardul acestuia pentru proiectare și (de) încercare;

2. 

performanța nominală a articolului, acolo unde este cazul, fie direct, fie prin referire la alte documente suplimentare;

3. 

o declarație de conformitate, care să ateste faptul că articolul a satisfăcut ETSO corespunzătoare;

4. 

referire la procese-verbale de încercare relevante;

5. 

referire la manualele corespunzătoare de întreținere, reparații capitale și reparații tehnice;

6. 

nivelurile de conformitate, acolo unde ETSO permit diferite niveluri de conformitate;

7. 

lista abaterilor acceptate în conformitate cu punctul 21.A.610.

(b) Declarația referitoare la proiect și performanță (DDP) trebuie să fie semnată și datată pe verso de către titularul autorizației ETSO sau de către reprezentantul său autorizat.

21.A.609    Obligațiile titularilor de autorizații ETSO

Titularul unei autorizații ETSO, în condițiile prezentului capitol:

(a) 

produce fiecare articol în conformitate cu capitolul G sau capitolul F, fapt care asigură că fiecare articol finit este conform cu datele sale de proiectare și oferă siguranță la instalare;

(b) 

pregătește și păstrează, pentru fiecare model al fiecărui articol pentru care se eliberează o autorizație ETSO, un dosar la zi cu datele tehnice complete și evidențe în conformitate cu punctul 21.A.613;

(c) 

întocmește, păstrează și actualizează originalele tuturor manualelor cerute de specificațiile de navigabilitate care se aplică acelui articol;

(d) 

pune la dispoziția utilizatorilor articolului și Agenției, la cerere, manualele de întreținere, reparații capitale și reparații tehnice necesare pentru utilizarea și întreținerea articolului, precum și modificările aduse acestor manuale;

(e) 

marchează fiecare articol în conformitate cu punctul 21.A.807;

(f) 

respectă cerințele de la punctele 21.A.3A, 21.A.3B și 21.A.4;

(g) 

continuă să satisfacă cerințele de calificare de la punctul 21.A.602B.

21.A.610    Aprobarea abaterilor de la standardele de performanță

(a) Fiecare producător care solicită aprobare pentru a se abate de la un standard de performanță ETSO, trebuie să demonstreze că standardele de la care se solicită abaterea sunt compensate de factori sau caracteristici de proiectare care oferă un nivel echivalent de siguranță.

(b) Cererea de aprobare a abaterilor, împreună cu toate datele aferente, se depune la Agenție.

21.A.611    Modificarea proiectului

(a) Titularul autorizației ETSO poate efectua modificări minore ale proiectului (orice modificare care nu reprezintă o modificare majoră), fără o aprobare suplimentară din partea Agenției. În acest caz, articolul modificat păstrează numărul de model inițial (se utilizează modificări ale numerelor pieselor pentru a identifica modificările minore), iar titularul trimite Agenției datele revizuite necesare pentru conformitate cu punctul 21.A.603 litera (b).

(b) Orice modificare de proiect efectuată de către titularul autorizației ETSO, destul de amplă pentru a necesita o evaluare completă în vederea stabilirii conformității cu ETSO, reprezintă o modificare majoră. Înainte de efectuarea unei astfel de modificări, titularul atribuie articolului o nouă denumire a tipului sau modelului și solicită o nouă autorizație în condițiile prevăzute la punctul 21.A.603.

(c) O modificare de proiect efectuată de o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul autorizației ETSO care a depus declarația de conformitate pentru articol, este eligibilă pentru aprobare în condițiile prevăzute în prezentul capitol numai în cazul în care persoana care dorește aprobarea solicită o autorizație ETSO separată, în condițiile prevăzute la punctul 21.A.603.

21.A.613    Evidența documentelor

Ca urmare a cerințelor de evidență corespunzătoare sau aferente sistemului de calitate, toate informațiile relevante referitoare la construcție, desenele și rapoartele probelor, inclusiv rapoartele de inspecție privind articolul testat, se țin la dispoziția Agenției și se stochează cu scopul de a oferi informațiile necesare pentru a se asigura continuitatea navigabilității articolului și a produsului din certificatul de tip în care este montat.

21.A.615    Inspecția din partea Agenției

La solicitarea Agenției, fiecare solicitant sau titular de autorizație ETSO pentru un articol trebuie să permită Agenției:

(a) 

să asiste la orice probe;

(b) 

să verifice dosarele cu datele tehnice referitoare la acel articol.

21.A.619    Durata și menținerea valabilității

(a) O autorizație ETSO se eliberează pe durată nelimitată. Aceasta rămâne valabilă în afară de cazul în care:

1. 

condițiile solicitate în momentul acordării autorizației ETSO nu mai sunt respectate; sau

2. 

obligațiile titularului indicate la punctul 21.A.609 nu mai sunt îndeplinite; sau

3. 

s-a dovedit că articolul prezintă riscuri inacceptabile în exploatare; sau

4. 

autorizația a făcut obiectul unei renunțări sau a fost retrasă în condițiile prevăzute de procedurile administrative aplicabile, stabilite de către Agenție.

(b) În caz de renunțare sau retragere, certificatul se înapoiază Agenției.

21.A.621    Transferabilitatea

Cu excepția unei modificări de proprietate a titularului, care se consideră o modificare importantă și, în consecință, trebuie să fie conformă cu punctele 21.A.147 și 21.A.247, după caz, o autorizație ETSO eliberată în condițiile prevăzute în prezenta anexă (partea 21) nu este transferabilă.

CAPITOLUL P –   PERMISUL DE ZBOR

21.A.701    Domeniu de aplicare

(a) Permisele de zbor se vor emite în conformitate cu prezentul capitol pentru aeronave care nu îndeplinesc sau pentru care nu s-a demonstrat că îndeplinesc cerințele de navigabilitate aplicabile, dar care pot zbura în siguranță în condiții definite și în următoarele scopuri:

1. 

dezvoltare;

2. 

demonstrarea conformității cu normele sau specificațiile de certificare;

3. 

instruirea personalului organizațiilor de proiectare sau al organizațiilor de producție;

4. 

încercările în zbor după fabricație pentru aeronavele nou fabricate;

5. 

pilotarea aeronavelor aflate în fabricație între unitățile de producție;

6. 

pilotarea aeronavei pentru acceptarea de către beneficiar;

7. 

livrarea sau exportul aeronavei;

8. 

pilotarea aeronavei pentru acceptarea de către autoritate;

9. 

studii de piață, inclusiv formarea echipajului beneficiarului;

10. 

expoziții și spectacole aeriene;

11. 

pilotarea aeronavei către o locație unde ar urma să aibă loc revizia de întreținere sau de navigabilitate sau către un loc de conservare;

12. 

pilotarea aeronavei cu o greutate care depășește greutatea maximă de decolare certificată pentru zbor dincolo de distanța normală de zbor deasupra apei sau deasupra zonelor terestre unde nu sunt disponibile condiții de aterizare adecvate sau unde combustibilul adecvat nu este disponibil;

13. 

doborârea de recorduri, curse aeriene sau competiții similare;

14. 

pilotarea aeronavei care îndeplinește cerințele de navigabilitate înainte de a fi constatată conformitatea cu cerințele de mediu;

▼C1

15. 

pentru activități de zbor în scop recreativ cu aeronave necomplexe sau cu tipuri de aeronave pentru care un certificat de navigabilitate sau un certificat de navigabilitate restrictiv nu este necesar;

▼M5

16. 

pilotarea unei aeronave în scop de diagnosticare sau pentru verificarea funcționării unuia sau mai multor sisteme, piese sau echipamente după întreținere.

▼B

(b) Prezentul capitol stabilește procedura de emitere a permiselor de zbor și de aprobare a condițiilor de zbor aferente, precum și drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor acestor permise și aprobări ale condițiilor de zbor.

21.A.703    Eligibilitate

(a) Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant pentru un permis de zbor, exceptând permisul de zbor emis în sensul dispozițiilor de la punctul 21.A.701 litera (a) subpunctul 15, în cazul căreia solicitantul trebuie să fie proprietarul aeronavei.

(b) Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant al unei aprobări a condițiilor de zbor.

21.A.705    Autoritatea competentă

Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 21.1 din prezenta anexă (partea 21), în sensul prezentului capitol, „autoritatea competentă” este:

(a) 

autoritatea desemnată de statul membru în care s-a efectuat înmatricularea; sau

(b) 

pentru aeronavele neînmatriculate, autoritatea desemnată de statul membru care a prescris marcajele de identificare.

21.A.707    Solicitarea unui permis de zbor

(a) În conformitate cu punctul 21.A.703 și când solicitantului nu i s-a acordat prerogativa emiterii unui permis de zbor, solicitările de permise de zbor se adresează autorității competente în forma și modul stabilite de acea autoritate.

(b) Solicitările de permise de zbor vor cuprinde:

1. 

scopul (scopurile) zborului (zborurilor), în conformitate cu punctul 21.A.701;

2. 

modurile în care aeronava nu corespunde cerințelor de navigabilitate aplicabile;

3. 

condițiile de zbor aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710.

(c) În cazul în care condițiile de zbor nu sunt aprobate la momentul solicitării permisului de zbor, se va face o solicitare pentru aprobarea condițiilor de zbor în conformitate cu punctul 21.A.709.

21.A.708    Condițiile de zbor

Condițiile de zbor includ:

(a) 

configurația (configurațiile) pentru care se solicită permisul de zbor;

(b) 

orice condiție sau restricție necesară pentru exploatarea în siguranță a aeronavei, incluzând:

1. 

condițiile sau restricțiile puse pe itinerarii sau pe spațiul aerian, sau ambele, impuse pentru zbor (zboruri);

▼M3

2. 

orice condiții și restricții impuse echipajului de zbor care exploatează aeronava, în plus față de cele definite în apendicele XII la prezenta anexă I (partea 21);

▼B

3. 

restricțiile cu privire la transportul de persoane, altele decât echipajul de zbor;

4. 

limitările de utilizare, proceduri specifice sau condiții tehnice care trebuie îndeplinite;

5. 

programul specific de încercări în zbor (dacă este cazul);

6. 

aranjamentele specifice pentru continuitatea navigabilității, inclusiv instrucțiunile de întreținere și regimul în care vor fi efectuate;

(c) 

demonstrarea faptului că avionul este capabil să zboare în siguranță în condițiile sau restricțiile menționate la litera (b);

(d) 

metoda utilizată pentru controlul configurației aeronavei pentru a rămâne în condițiile stabilite.

21.A.709    Solicitarea pentru aprobarea condițiilor de zbor

(a) În conformitate cu punctul 21.A.707 litera (c) și când solicitantului nu i s-a acordat prerogativa aprobării condițiilor de zbor, se va face o solicitare pentru aprobarea condițiilor de zbor:

1. 

atunci când aprobarea condițiilor de zbor are legătură cu siguranța în ceea ce privește proiectarea, către Agenție, în forma și în modul stabilite de către aceasta; sau

2. 

când aprobarea condițiilor de zbor nu are legătură cu siguranța proiectului, către autoritatea competentă, în forma și modul stabilite de către aceasta.

(b) Fiecare solicitare pentru aprobarea condițiilor de zbor va include:

1. 

condițiile de zbor propuse;

2. 

documentația pe care se bazează aceste condiții; și

3. 

o declarație că aeronava este capabilă de zbor în siguranță în condițiile sau restricțiile de la punctul 21.A.708 litera (b).

21.A.710    Aprobarea condițiilor de zbor

(a) În cazul în care aprobarea condițiilor de zbor are legătură cu siguranța proiectului, aprobarea va fi făcută de către:

1. 

Agenție; sau

2. 

o organizație de proiectare autorizată corespunzător, în temeiul prerogativei acordate de punctul 21.A.263 litera (c) subpunctul 6.

(b) În cazul în care aprobarea condițiilor de zbor nu are legătură cu siguranța proiectului, aprobarea se va face de către autoritatea competentă sau de către organizația autorizată corespunzător, care va emite, de asemenea, și permisul de zbor.

(c) Înaintea aprobării condițiilor de zbor, Agenția, autoritatea competentă sau organizația autorizată trebuie să aibă certitudinea că aeronava este capabilă de zbor în siguranță în condițiile și cu restricțiile specificate. Agenția și autoritatea competentă pot efectua ele însele sau pot cere solicitantului să efectueze orice inspecții sau teste necesare în acest scop.

21.A.711    Emiterea unui permis de zbor

(a) Permisul de zbor (Formularul EASA 20a, a se vedea apendicele III) poate fi emis de autoritatea competentă în condițiile prevăzute la punctul 21.B.525.

(b) O organizație de proiectare aprobată corespunzător poate emite un permis de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele IV), în temeiul prerogativei acordate de punctul 21.A.263 litera (c) subpunctul 7, atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21.A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710.

(c) O organizație de producție aprobată corespunzător poate emite un permis de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele IV), în temeiul prerogativei acordate de punctul 21.A.163 litera (e), atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21.A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710.

▼M6

(d) O organizație aprobată poate elibera un permis de zbor (Formularul 20b al AESA, a se vedea apendicele IV), în temeiul prerogativei acordate în conformitate cu punctul CAMO.A.125 din anexa Vc (partea CAMO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 sau cu punctul CAO.A.095 din anexa Vd (partea CAO) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21.A.708 din prezenta anexă au fost aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710 din prezenta anexă.

▼B

(e) Permisul de zbor va preciza scopul (scopurile) și orice condiții sau restricții care au fost aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710.

(f) Pentru permisele emise în temeiul literelor (b), (c) sau (d), va fi prezentată autorității competente, cu prima ocazie, dar în termen de cel mult 3 zile, o copie a permisului de zbor și a condițiilor aferente de zbor.

(g) În cazul în care există dovezi că oricare dintre condițiile specificate la punctul 21.A.723 litera (a) nu este îndeplinită în ceea ce privește un permis de zbor emis de o organizație în temeiul literei (b), (c) sau (d), respectiva organizație revocă de îndată permisul de zbor și informează fără întârziere autoritatea competentă.

21.A.713    Modificări

(a) Orice modificare care invalidează condițiile de zbor sau documentația justificativă asociată stabilite pentru permisul de zbor se aprobă în conformitate cu punctul 21.A.710. Când această modificare este importantă, se va face o solicitare în conformitate cu punctul 21.A.709.

(b) O modificare care afectează conținutul permisului de zbor necesită emiterea unui nou permis de zbor în conformitate cu punctul 21.A.711.

21.A.715    Limbă

Manualele, plachetele, listele și marcajele instrumentelor și alte informații necesare solicitate de specificațiile de certificare aplicabile vor fi prezentate în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale Uniunii acceptate de către autoritatea competentă.

21.A.719    Transferabilitate

(a) Permisele de zbor nu sunt transferabile.

(b) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), pentru un permis de zbor emis în scopul stipulat la punctul 21.A.701 litera (a) subpunctul 15, în cazul în care proprietatea asupra unei aeronave s-a schimbat, permisul de zbor se transferă împreună cu aeronava, cu condiția ca aeronava să rămână înmatriculată în același registru sau ca respectivul permis să fie emis doar cu acordul autorității competente din statul membru de înmatriculare către care este transferată aeronava.

21.A.721    Inspecții

Deținătorul sau solicitantul unui permis de zbor asigură accesul la aeronava respectivă la cererea autorității competente.

21.A.723    Durata și menținerea valabilității

(a) Permisele de zbor se emit pentru o perioadă de maximum 12 luni și rămân valabile cu următoarele condiții:

1. 

respectarea condițiilor și restricțiilor de la punctul 21.A.711 litera (e) aferente permisului de zbor;

2. 

permisul de zbor să nu facă obiectul unei renunțări sau al unei revocări;

3. 

aeronava să rămână înmatriculată în același registru.

(b) Fără a aduce atingere dispozițiilor literei (a), permisul de zbor emis în scopul menționat la punctul 21.A.701 litera (a) subpunctul 15 poate fi emis pentru o durată nelimitată.

(c) La renunțarea la permis sau în cazul în care acesta este retras, permisul de zbor se înapoiază autorității competente.

21.A.725    Reînnoirea unui permis de zbor

Reînnoirea permisului de zbor va fi prelucrată ca o modificare în conformitate cu punctul 21.A.713.

21.A.727    Obligațiile deținătorului unui permis de zbor

Deținătorul unui permis de zbor trebuie să se asigure că condițiile și restricțiile asociate cu permisul de zbor sunt satisfăcute și menținute.

21.A.729    Evidența documentelor

(a) Toate documentele emise pentru a stabili și justifica condițiile de zbor se vor păstra de către titularul aprobării pentru condițiile de zbor la dispoziția Agenției și a autorității competente și vor fi reținute pentru a furniza informațiile necesare pentru a asigura continuitatea navigabilității aeronavei.

(b) Toate documentele asociate emiterii permiselor de zbor sub incidența prerogativelor organizațiilor aprobate, inclusiv înregistrări de inspecție, documente care susțin aprobarea condițiilor de zbor și permisul de zbor în sine, vor fi ținute de către organizația aprobată respectivă la dispoziția Agenției sau a autorității competente și vor fi reținute în scopul furnizării informațiilor necesare pentru a asigura continuitatea navigabilității aeronavei.

CAPITOLUL Q –   IDENTIFICAREA PRODUSELOR, PIESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

21.A.801    Identificarea produselor

(a) Identificarea produselor trebuie să includă următoarele informații:

1. 

numele producătorului;

2. 

destinația produsului;

3. 

numărul de serie dat de producător;

4. 

orice alte informații pe care Agenția le consideră necesare.

(b) Orice constructor de aeronavă sau motor, persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute la capitolul G sau capitolul F, trebuie să identifice aeronava sau motorul printr-o placă ignifugă, pe care se aplică datele menționate la litera (a) prin gravare, ștanțare sau orice altă metodă de marcare ignifugă aprobată. Placa de identificare se fixează astfel încât să fie accesibilă și lizibilă și să nu poată fi demontată sau ștearsă în condiții de exploatare normală, nici să se piardă ori să se distrugă în caz de accident.

(c) Orice fabricant de elice, pală de elice sau butuc de elice, persoană fizică sau juridică, în condițiile prevăzute în capitolul G sau capitolul F, trebuie să le identifice prin aplicarea unei plăci, ștanțare, gravare sau altă metodă de identificare ignifugă aprobată, pe o suprafață adecvată, astfel încât să se ofere datele menționate la litera (a); marcajul nu trebuie să poată fi șters ori înlăturat în condiții de funcționare normală, nici să se piardă ori să se distrugă în caz de accident.

(d) Pentru baloanele cu echipaj, placa de identificare recomandată la litera (b) se fixează pe învelișul balonului și se aplică, dacă este posibil, într-un loc în care să fie lizibilă pentru operator, atunci când balonul este umplut cu aer. În plus, nacela, cadrul de încărcare și orice sistem de încălzire se marchează permanent și lizibil cu numele producătorului, numărul piesei (sau echivalent), precum și cu numărul de serie (sau echivalent).

21.A.803    Tratarea datelor de identificare

(a) Nicio persoană nu poate înlătura, modifica sau aplica datele de identificare menționate la punctul 21.A.801 litera (a) pe nicio aeronavă, elice, pală de elice sau motor sau butuc de elice sau la punctul 21.A.807 litera (a) pe un bloc de alimentare auxiliar (APU), fără aprobarea Agenției.

(b) Nicio persoană nu poate înlătura sau instala o placă de identificare prevăzută la punctele 21.A.801 sau 21.A.807, pentru un APU, fără aprobarea Agenției.

(c) Prin derogare de la literele (a) și (b), orice persoană fizică sau juridică care efectuează lucrări de întreținere, în condițiile prevăzute de normele de aplicare asociate în vigoare, poate, în conformitate cu metodele, tehnicile și practicile stabilite de către Agenție:

1. 

să înlăture, să modifice sau să aplice datele de identificare menționate la punctul 21.A.801 litera (a) pe orice aeronavă, motor, elice, pală de elice sau butuc de elice sau la punctul 21.A.807 litera (a) pe un bloc de alimentare auxiliar (APU); sau

2. 

să înlăture o placă de identificare menționată la punctul 21.A.801 sau la 21.A.807 pentru blocul de alimentare auxiliar, atunci când acest lucru este necesar în timpul operațiilor de întreținere.

(d) Nicio persoană nu poate instala o placă de identificare, înlăturată în conformitate cu litera (c) subpunctul 2, pe o aeronavă, un motor, o elice, pală de elice sau un butuc de elice, în afara celor de pe care a fost înlăturată.

21.A.804    Identificarea pieselor și echipamentelor

(a) Fiecare piesă sau echipament se marchează permanent și lizibil cu:

1. 

o denumire, o marcă comercială sau un simbol care să identifice producătorul într-o manieră identificată de datele de proiectare aplicabile; și

2. 

numărul piesei, prevăzut în datele de proiect aplicabile; și

3. 

literele EPA, pentru piesele sau echipamentele fabricate în conformitate cu datele de proiect aprobate care nu aparțin titularului certificatului de tip al produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO.

(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Agenția este de acord că o piesă sau un echipament are dimensiuni prea mici sau că, din alt motiv, nu se poate realiza marcarea unei piese sau a unui echipament cu datele prevăzute la litera (a), documentul de autorizare a dării în exploatare care însoțește piesa sau echipamentul ori ambalajul lor trebuie să cuprindă informațiile care nu au putut fi marcate pe piesă sau echipament.

21.A.805    Identificarea pieselor esențiale

Pe lângă cerința de la punctul 21.A.804, fiecare producător al unei piese care urmează a fi montată pe un produs cu certificat de tip, care a fost identificată ca fiind o piesă cu un caracter critic, trebuie să marcheze acea piesă, permanent și lizibil, cu un număr de piesă și un număr de serie.

21.A.807    Identificarea articolelor ETSO

(a) Fiecare titular al unei autorizații ETSO, în condițiile prevăzute în capitolul O, trebuie să marcheze fiecare articol, permanent și lizibil, cu următoarele informații:

1. 

numele și adresa producătorului;

2. 

denumirea, tipul, numărul de piesă sau desemnarea modelului articolului;

3. 

numărul de serie sau data fabricației articolului sau ambele; și

4. 

numărul ETSO aplicabil.

(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Agenția este de acord că o piesă este prea mică sau că, din alt motiv, nu se poate realiza marcarea unei piese cu oricare dintre informațiile solicitate la litera (a), documentul de autorizare a dării în exploatare care însoțește piesa sau cutia acesteia trebuie să cuprindă informațiile care nu au putut fi marcate pe piesă.

(c) Fiecare persoană care produce un bloc de alimentare auxiliar (APU), în condițiile prevăzute în capitolul G sau capitolul F, trebuie să identifice acel APU printr-o placă ignifugă pe care să se marcheze prin gravare, ștanțare sau altă metodă de marcare ignifugă aprobată, datele menționate la litera (a). Placa de identificare se fixează astfel încât să fie accesibilă și lizibilă și să nu poată fi demontată sau ștearsă în condiții de exploatare normală, nici să se piardă ori să se distrugă în caz de accident.

SECȚIUNEA B

PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

CAPITOLUL A –   DISPOZIȚII GENERALE

21.B.5    Domeniu de aplicare

▼M5

(a) Prezenta secțiune stabilește procedura pe care trebuie să o urmeze autoritatea competentă atunci când își exercită sarcinile și responsabilitățile legate de eliberarea, întreținerea, modificarea, suspendarea și retragerea certificatelor, aprobărilor și autorizațiilor menționate în prezenta anexă I.

▼B

(b) În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Agenția trebuie să elaboreze specificații pentru certificare și materiale cu caracter orientativ pentru a sprijini statele membre în aplicarea prezentei secțiuni.

21.B.20    Obligațiile autorității competente

Fiecare autoritate competentă a statului membru răspunde de punerea în aplicare a secțiunii A capitolele F, G, H, I și P numai pentru solicitanții sau titularii al căror sediu principal de activitate se află pe teritoriul său.

21.B.25    Cerințe privind organizarea autorității competente

(a) Generalități:

Statul membru desemnează o autoritate competentă cu responsabilități alocate pentru punerea în aplicare a secțiunii A capitolele F, G, H, I și P cu proceduri documentate, structură organizatorică și personal.

(b) Resurse:

1. 

numărul angajaților trebuie să fie suficient pentru a îndeplini sarcinile primite;

2. 

autoritatea competentă a statului membru numește unul sau mai mulți directori care răspund de executarea sarcinii (sarcinilor) asociate în cadrul autorității, inclusiv de comunicarea cu Agenția și cu celelalte autorități naționale, după caz.

(c) Calificare și instruire:

Toți angajații trebuie să fie calificați în mod corespunzător și să aibă cunoștințe, experiență și instruire suficiente pentru a-și duce la îndeplinire sarcina primită.

21.B.30    Proceduri documentate

(a) Autoritatea competentă a statului membru stabilește proceduri documentate pentru descrierea organizării, mijloacelor și metodelor de satisfacere a cerințelor prezentei anexe (partea 21). Procedurile trebuie să fie actualizate și reprezintă documentele de lucru de bază în cadrul respectivei autorități, pentru toate activitățile asociate.

(b) O copie a procedurilor și modificărilor acestora este pusă la dispoziția Agenției.

21.B.35    Modificarea organizării și procedurilor

(a) Autoritatea competentă a statului membru informează Agenția cu privire la orice modificare importantă a organizării sale și a procedurilor sale documentate.

(b) Autoritatea competentă a statului membru își actualizează la timp procedurile documentate în legătură cu orice modificare a normelor, pentru a asigura punerea în aplicare eficace.

21.B.40    Soluționarea litigiilor

(a) Autoritatea competentă a statului membru instituie un sistem de soluționare a litigiilor, în cadrul procedurilor sale de organizare documentate.

(b) În cazul în care există un litigiu care nu poate fi soluționat între autoritățile competente ale statelor membre, conform dispozițiilor de la punctul 21.B.25 litera (b) subpunctul 2, directorii sunt cei responsabili de notificarea Agenției, în vederea medierii.

21.B.45    Raportare/coordonare

(a) Autoritatea competentă a statului membru asigură coordonarea, după caz, cu celelalte echipe de certificare, investigare, aprobare sau autorizare ale respectivei autorități, cu celelalte state membre și cu Agenția, pentru a asigura schimbul eficient de informații legate de siguranța produselor, pieselor și echipamentelor.

(b) Autoritatea competentă a statului membru informează Agenția cu privire la orice dificultate întâmpinată în punerea în aplicare a prezentei anexe (partea 21).

21.B.55    Evidența documentelor

Autoritatea competentă a statului membru păstrează sau menține accesul la înregistrările corespunzătoare referitoare la certificatele, aprobările și autorizațiile pe care le-a acordat în conformitate cu normele interne respective și cu privire la care responsabilitatea este transferată Agenției, atât timp cât aceste înregistrări nu au fost transferate la Agenție.

21.B.60    Dispoziții privind navigabilitatea

În cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru primește dispoziții privind navigabilitatea de la autoritatea competentă a unui stat nemembru, dispozițiile respective se transmit Agenției pentru a fi aduse la cunoștință, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

▼M5

CAPITOLUL B –   CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICTIVE

21.B.70    Specificații de certificare

În conformitate cu articolul 76 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1139, Agenția emite specificații de certificare și alte specificații detaliate, inclusiv specificații de certificare pentru navigabilitate, pentru datele privind conformitatea operațională și pentru protecția mediului, pe care autoritățile, organizațiile și personalul competent le pot utiliza pentru a demonstra conformitatea produselor, pieselor și echipamentelor cu cerințele esențiale aplicabile stabilite în anexele II, IV și V la regulamentul respectiv, precum și cu cerințele de protecția mediului prevăzute la articolul 9 alineatul (2) din regulamentul respectiv și în anexa III la acesta. Specificațiile trebuie să fie suficient de detaliate și specifice pentru a indica solicitanților condițiile în care se eliberează, se modifică sau se suplimentează certificatele.

21.B.75    Condiții speciale

(a) 

Agenția prevede specificații tehnice speciale detaliate, denumite „condiții speciale”, pentru un produs, în cazul în care specificațiile de certificare aferente nu cuprind standarde de siguranță adecvate sau corespunzătoare pentru produs, deoarece:

1. 

produsul are caracteristici de proiectare noi sau inedite în raport cu practicile de proiectare pe care se bazează specificațiile de certificare aplicabile;

2. 

utilizarea prevăzută a produsului este neconvențională; sau

3. 

experiența acumulată în privința unor produse similare aflate în exploatare sau a unor produse care prezintă caracteristici similare de proiectare sau riscuri nou identificate a arătat că pot apărea situații de risc pentru siguranță.

(b) 

Condițiile speciale cuprind standardele de siguranță pe care Agenția le consideră necesare pentru a stabili un nivel de siguranță echivalent cu cel stabilit prin specificațiile de certificare aplicabile.

21.B.80    Baza certificării de tip pentru un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv

Agenția stabilește și notifică solicitantului unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv baza certificării de tip. Baza certificării de tip constă în:

(a) 

specificațiile de certificare pentru navigabilitate indicate de Agenție din rândul celor aplicabile produsului la data depunerii cererii pentru respectivul certificat, cu excepția cazului în care:

1. 

solicitantul alege să se conformeze sau are obligația să se conformeze, în temeiul punctului 21.A.15 litera (f), specificațiilor de certificare care au devenit aplicabile după data depunerii cererii. Dacă un solicitant decide să se conformeze unei anumite specificații de certificare care a devenit aplicabilă după data depunerii cererii, Agenția include în baza certificării de tip orice alte specificații de certificare direct legate de aceasta; sau

2. 

Agenția acceptă orice alternativă la o specificație de certificare indicată care nu poate fi respectată, pentru care s-au găsit factori compensatori care oferă un nivel de siguranță echivalent; sau

3. 

Agenția acceptă sau prevede alte mijloace care:

(i) 

în cazul unui certificat de tip, demonstrează îndeplinirea cerințelor esențiale din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1139; sau

(ii) 

în cazul unui certificat de tip restrictiv, oferă un nivel de siguranță adecvat din punctul de vedere al utilizării prevăzute; precum și

(b) 

orice condiție specială prevăzută de Agenție în conformitate cu punctul 21.B.75 litera (a).

21.B.82    Baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv al unei aeronave

Agenția stabilește baza certificării pentru datele privind conformitatea operațională și o notifică solicitantului unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă. Baza certificării pentru datele privind conformitatea operațională constă în:

(a) 

specificațiile de certificare pentru datele privind conformitatea operațională indicate de Agenție dintre cele aplicabile aeronavei la data depunerii cererii sau la data depunerii suplimentului de cerere pentru datele privind conformitatea operațională, în funcție de care este mai recentă, cu excepția cazului în care:

1. 

solicitantul alege să se conformeze sau are obligația să se conformeze, în temeiul punctului 21.A.15 litera (f), specificațiilor de certificare care au devenit aplicabile după data depunerii cererii; Dacă un solicitant decide să se conformeze unei anumite specificații de certificare care a devenit aplicabilă după data depunerii cererii, Agenția include în baza certificării de tip orice alte specificații de certificare direct legate de aceasta; sau

2. 

Agenția acceptă sau prevede mijloace alternative pentru a demonstra conformarea cu cerințele esențiale relevante din anexele II, III, IV și V la Regulamentul (UE) 2018/1139;

(b) 

orice condiție specială prevăzută de Agenție în conformitate cu punctul 21.B.75 litera (a).

▼M5

21.B.85    Indicarea cerințelor de protecție a mediului și a specificațiilor de certificare aplicabile în cazul unui certificat tip sau al unui certificat de tip restrictiv

(a) 

Agenția indică și notifică solicitantului unui certificat de tip sau unui certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă, al unui certificat de tip suplimentar sau al unei modificări majore a unui certificat de tip sau a unui certificat de tip suplimentar, cerințele privind nivelul de zgomot aplicabile stabilite în capitolul 1 partea II volumul I al anexei 16 la Convenția de la Chicago și:

1. 

pentru avioane cu reacție subsonice, din capitolele 2, 3, 4 și 14;

2. 

pentru avioane cu elice, din capitolele 3, 4, 5, 6, 10, și 14;

3. 

pentru elicoptere, din capitolele 8 și 11;

4. 

pentru avioane supersonice, din capitolul 12; precum și

5. 

pentru avioane cu rotor basculant, din capitolul 13.

(b) 

Agenția indică și notifică solicitantului menționat la litera (a) cerințele aplicabile privind nivelul de emisii pentru prevenirea emisiilor intenționate de combustibil nears, stabilite în capitolele 1 și 2 partea II volumul II al anexei 16 la Convenția de la Chicago.

(c) 

Agenția indică și notifică solicitantului menționat la litera (a) cerințele aplicabile privind nivelul de emisii de fum, gazoase și de particule ale motoarelor, stabilite în capitolul 1 partea III volumul II al anexei 16 la Convenția de la Chicago și

1. 

pentru emisiile de fum și gazoase provenite de la motoarele turboreactoare și turboventilatoare destinate propulsiei numai la viteze subsonice, din capitolul 2;

2. 

pentru emisiile de fum și gazoase provenite de la motoarele turboreactoare și turboventilatoare destinate propulsiei la viteze supersonice, din capitolul 3; și

3. 

pentru emisiile de particule provenite de la motoarele turboreactoare și turboventilatoare destinate propulsiei numai la viteze subsonice, din capitolul 4.

(d) 

Agenția indică și notifică solicitantului menționat la litera (a) cerințele aplicabile privind nivelul de emisii de CO2 ale avioanelor, stabilite în capitolul 1 partea II volumul III al anexei 16 la Convenția de la Chicago și

1. 

pentru avioane cu reacție subsonice, din capitolul 2; precum și

2. 

pentru avioane cu elice subsonice, din capitolul 2.

▼M5

21.B.100    Nivelul de implicare

(a) 

Agenția stabilește implicarea sa în verificarea activităților și datelor de demonstrare a conformității în ceea ce privește cererea de certificat de tip, de certificat de tip restrictiv, de aprobare a unei modificări majore, de certificat de tip suplimentar, de aprobare a unui proiect de reparații majore sau de autorizație ETSO pentru APU. Agenția procedează în acest sens pe baza unei evaluări a grupelor semnificative de activități de demonstrare a conformității din cadrul programului de certificare. Evaluarea respectivă trebuie să abordeze:

— 
probabilitatea unei neconformități neidentificate cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională sau cu cerințele de protecție a mediului; precum și
— 
impactul potențial al respectivei neconformități asupra siguranței produsului sau asupra protecției mediului

și examinează cel puțin următoarele elemente:

1. 

caracteristicile noi sau inedite ale proiectului de certificare, inclusiv de aspectele legate de managementul operațional, organizațional și al cunoștințelor;

2. 

complexitatea proiectului și/sau a demonstrării conformității;

3. 

caracterul critic al proiectului sau al tehnologiei și riscurile în materie de siguranță și de mediu aferente, inclusiv cele identificate în proiecte similare; precum și

4. 

performanța și experiența organizației de proiectare a solicitantului în domeniul în cauză.

(b) 

Pentru aprobarea unui proiect de reparații minore, pentru o modificare minoră sau pentru autorizația ETSO alta decât pentru APU, Agenția stabilește implicarea sa la nivelul întregului proiect de certificare, ținând seama de orice caracteristici noi sau inedite, de complexitatea proiectului și/sau a demonstrării conformității, de caracterul critic al proiectului sau al tehnologiei, precum și de performanța și experiența organizației de proiectare a solicitantului.

(c) 

Agenția notifică solicitantului care este gradul ei de implicare și își actualizează gradul de implicare atunci când acest lucru este justificat de informații care au un impact semnificativ asupra riscurilor evaluate anterior în conformitate cu litera (a) sau (b). Agenția notifică solicitantului modificarea gradului său de implicare.

21.B.103    Eliberarea unui certificat de tip sau a unui certificat de tip restrictiv

(a) 

Agenția eliberează un certificat de tip sau un certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă, un motor sau o elice, dacă:

1. 

solicitantul a respectat punctul 21.A.21;

2. 

Agenția, prin verificările demonstrării conformității efectuate în conformitate cu implicarea sa stabilită în temeiul punctului 21.B.100, nu a constatat nicio neconformitate cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională atunci când este aplicabilă conform punctului 21.B.82 și cu cerințele de protecție a mediului; precum și

3. 

nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

(b) 

Prin derogare de la litera (a), la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), Agenția poate elibera un certificat de tip al unei aeronave înainte de demonstrarea conformității cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, cu condiția ca solicitantul să demonstreze această conformitate înaintea datei la care datele respective vor fi efectiv utilizate.

▼B

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D –   MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICTIVE

▼M2 —————

▼M5

21.B.105    Baza certificării de tip, cerințele de protecție a mediului și baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru o modificare majoră a unui certificat de tip

Agenția stabilește baza certificării de tip aplicabile, cerințele de protecție a mediului și, în cazul unei modificări care afectează datele privind conformitatea operațională, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională stabilită în conformitate cu punctul 21.A.101 și le notifică solicitantului unei modificări majore a unui certificat de tip.

21.B.107    Eliberarea unei aprobări pentru o modificare a unui certificat de tip

(a) 

Agenția eliberează o aprobare a unei modificări a unui certificat de tip dacă:

1. 

solicitantul unei aprobări a respectat:

(i) 

punctul 21.A.95 pentru o modificare minoră; sau

(ii) 

punctul 21.A.97 pentru o modificare majoră;

2. 

Agenția, prin verificarea demonstrării conformității efectuate în conformitate cu nivelul său de implicarea stabilit în temeiul literelor (a) sau (b) de la punctul 21.B.100, nu a constatat nicio neconformitate cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională atunci când este aplicabilă conform punctului 21.B.82 și cu cerințele de protecție a mediului, precum și

3. 

nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

(b) 

În cazul unei modificări care afectează datele privind conformitatea operațională, prin derogare de la litera (a) subpunctele 1 și 2, la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), Agenția poate aproba o modificare a unui certificat de tip al unei aeronave înainte de demonstrarea conformității cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, cu condiția ca solicitantul să demonstreze această conformitate înaintea datei la care datele respective vor fi efectiv utilizate.

(c) 

Aprobarea modificărilor datelor privind conformitatea operațională este inclusă în aprobarea modificării certificatului de tip.

(d) 

Aprobarea unei modificări a unui certificat de tip se limitează la configurația sau configurațiile specifice din certificatul de tip care fac obiectul modificării.

▼B

CAPITOLUL E –   CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

▼M5

În prezentul capitol, trimiterile la certificatele de tip includ certificatele de tip și certificatele de tip restrictive.

21.B.109    Baza certificării de tip, cerințele de protecție a mediului și baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională pentru un certificat de tip suplimentar

Agenția stabilește baza certificării de tip aplicabile, cerințele de protecție a mediului și, în cazul unei modificări care afectează datele privind conformitatea operațională, baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională stabilită în conformitate cu punctul 21.A.101 și le notifică solicitantului unui certificat de tip suplimentar.

21.B.111    Eliberarea unui certificat de tip suplimentar

(a) 

Agenția eliberează un certificat de tip suplimentar dacă:

1. 

solicitantul a respectat punctul 21.A.115 litera (b);

2. 

agenția, prin verificarea demonstrării conformității efectuate în conformitate cu nivelul de implicarea stabilit în temeiul literei (a) de la punctul 21.B.100, nu a constatat nicio neconformitate cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională atunci când este aplicabilă conform punctului 21.B.82 și cu cerințele de protecție a mediului; precum și

3. 

nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

(b) 

În cazul unui certificat de tip suplimentar care afectează datele privind conformitatea operațională, prin derogare de la litera (a) subpunctele 1 și 2, la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), Agenția poate elibera un certificat de tip suplimentar înainte de demonstrarea conformității cu baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională, cu condiția ca solicitantul să demonstreze această conformitate înaintea datei la care datele respective vor fi efectiv utilizate.

(c) 

Aprobarea modificărilor datelor privind conformitatea operațională este inclusă în certificatul de tip suplimentar.

(d) 

Certificatul de tip suplimentar se limitează la configurația sau configurațiile specifice din certificatul de tip care fac obiectul modificării majore aferente.

▼B

CAPITOLUL F –   FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.B.120    Investigații

(a) Autoritatea competentă numește o echipă de investigație pentru fiecare solicitant sau titular al unei scrisori de aprobare, pentru a duce la îndeplinire toate sarcinile relevante asociate cu această scrisoare de aprobare, echipă formată dintr-un șef de echipă care administrează și conduce echipa și, dacă este necesar, unul sau mai mulți membri ai echipei. Șeful de echipă se subordonează managerului răspunzător pentru activitate, definit la punctul 21.B.25 litera (b) subpunctul 2.

(b) Autoritatea competentă desfășoară suficiente activități de investigare pentru un solicitant sau un titular al unei scrisori de aprobare, pentru a justifica recomandările pentru eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea scrisorii de aprobare.

(c) Autoritatea competentă întocmește proceduri de investigare a solicitanților sau titularilor unei scrisori de aprobare, ca parte a procedurilor documentate care acoperă cel puțin următoarele elemente:

1. 

evaluarea cererilor primite;

2. 

stabilirea echipei de investigare;

3. 

verificarea pregătirii și planificării;

4. 

evaluarea documentației (manual, proceduri etc.);

5. 

auditare și inspecție;

6. 

urmărirea acțiunilor corective; și

7. 

recomandare privind eliberarea, modificarea, suspendarea sau retragerea scrisorii de aprobare.

21.B.125    Constatări

(a) În cazul în care, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi obiective care demonstrează că titularul unei scrisori de aprobare nu respectă cerințele aplicabile din secțiunea A a prezentei anexe, constatarea este clasificată în conformitate cu punctul 21.A.125B litera (a).

(b) Autoritatea competentă ia următoarele măsuri:

1. 

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate pentru a limita, suspenda sau revoca, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării, scrisoarea de aprobare, până când organizația finalizează o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2. 

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru aplicarea unei acțiuni corective, adaptat naturii constatării, dar care nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(c) Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, scrisoarea de aprobare în cazul în care nu este realizată conformitatea în termenul acordat de autoritatea competentă.

21.B.130    Emiterea scrisorii de aprobare

(a) În cazul în care s-a convins că producătorul este în conformitate cu cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul F, autoritatea competentă emite o scrisoare de aprobare care arată conformitatea produselor, pieselor sau echipamentelor individuale (formular EASA 65, a se vedea apendicele XI), fără întârziere nejustificată.

(b) Scrisoarea de aprobare cuprinde domeniul de aplicare a acordului, o dată de reziliere și, dacă este cazul, limitările corespunzătoare legate de autorizare.

(c) Perioada de valabilitate a scrisorii de aprobare nu depășește un an.

21.B.135    Menținerea scrisorii de aprobare

Autoritatea competentă menține scrisoarea de aprobare atâta vreme cât:

(a) 

fabricantul aplică în mod corespunzător formularul EASA 52 (a se vedea apendicele VIII) ca declarație de conformitate pentru aeronava completă și formularul EASA 1 (a se vedea apendicele I) pentru alte produse decât aeronava completă, piesele și echipamentele; și

(b) 

verificările au fost efectuate de către autoritatea competentă a statului membru înaintea validării formularului EASA 52 (a se vedea apendicele VIII) sau a formularului EASA 1 (a se vedea apendicele I), în conformitate cu punctul 21.A.130 litera (c) și nu au revelat neconformități față de cerințele sau procedurile cuprinse în manualul furnizat de fabricant sau în ceea ce privește conformitatea produselor, pieselor și echipamentelor respective. Aceste verificări trebuie să controleze cel puțin dacă:

1. 

acordul se referă la produsul, piesa sau echipamentul care a fost validat și rămâne valabil;

2. 

manualul descris la punctul 21.A.125A litera (b) și starea sa de modificare menționată în scrisoarea de aprobare reprezintă document de lucru de bază pentru fabricant. În caz contrar, verificarea nu trebuie să continue și, în consecință, certificatele de dare în exploatare nu sunt validate;

3. 

producția a fost realizată în conformitate cu condițiile prevăzute în scrisoarea de aprobare și s-a efectuat în mod satisfăcător;

4. 

verificările și probele (inclusiv probele de zbor, dacă este cazul), în conformitate cu punctul 21.A.130 litera (b) subpunctul 2 și /sau litera (b) subpunctul 3, au fost realizate în conformitate cu condiția prevăzută în scrisoarea de aprobare și s-au efectuat în mod satisfăcător;

5. 

verificările efectuate de autoritatea competentă, descrise sau abordate în scrisoarea de aprobare, au fost efectuate și s-a constatat că rezultatele sunt acceptabile;

6. 

declarația de conformitate este conformă cu punctul 21.A.130 și informațiile conținute de aceasta nu împiedică validarea sa; și

(c) 

nu s-a ajuns la data de reziliere pentru scrisoarea de aprobare.

21.B.140    Modificarea scrisorii de aprobare

(a) Autoritatea competentă examinează, după caz, în conformitate cu punctul 21.B.120, orice modificare a scrisorii de aprobare.

(b) În cazul în care autoritatea competentă s-a convins că cerințele din secțiunea A capitolul F continuă să fie respectate, modifică scrisoarea de aprobare în mod corespunzător.

21.B.145    Limitarea, suspendarea și revocarea scrisorii de aprobare

(a) Limitarea, suspendarea sau revocarea scrisorii de aprobare este comunicată în scris titularului scrisorii de aprobare. Autoritatea competentă declară motivele limitării, suspendării sau revocării și informează titularul scrisorii de aprobare cu privire la dreptul său la apel.

(b) În cazul în care o scrisoare de aprobare a fost suspendată, ea poate fi repusă în vigoare numai după restabilirea conformității cu cerințele secțiunii A capitolul F din prezenta anexă.

21.B.150    Evidența documentelor

(a) Autoritatea competentă stabilește un sistem de păstrare a documentelor care permite urmărirea adecvată a procesului de eliberare, menținere, modificare, suspendare sau retragere a fiecărei scrisori de aprobare.

(b) Înregistrările trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 

documentele furnizate de către solicitantul sau titularul unei scrisori de aprobare;

2. 

documentele întocmite în timpul investigației și inspectării, în care sunt prezentate activitățile și rezultatele finale ale elementelor definite la punctul 21.B.120;

3. 

scrisoarea de aprobare, inclusiv modificările; și

4. 

procesele-verbale al întâlnirilor cu producătorul.

(c) Înregistrările se arhivează pentru o perioada de păstrare minimă de șase ani de la rezilierea scrisorii de aprobare.

(d) De asemenea, autoritatea competentă ține evidența tuturor declarațiilor de conformitate (formular EASA 52, a se vedea apendicele VIII) și a certificatelor de autorizare a dării în exploatare (formular EASA 1, a se vedea apendicele I) pe care le-a validat.

CAPITOLUL G –   APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PRODUCȚIE

21.B.220    Investigații

(a) Autoritatea competentă numește o echipă de aprobare a organizației de producție pentru fiecare solicitant sau titular de aprobare de organizație de producție, pentru a îndeplini toate sarcinile relevante asociate cu această aprobare de organizație de producție, echipa fiind formată dintr-un șef de echipă care administrează și conduce echipa de aprobare și, dacă este necesar, unul sau mai mulți membri ai echipei. Șeful echipei este subordonat managerului răspunzător pentru activitate, definit la punctul 21.B.25 litera (b) subpunctul 2.

(b) Autoritatea competentă desfășoară suficiente activități de investigare pentru un solicitant sau titular de aprobare de organizație de producție, pentru a justifica recomandările pentru eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea aprobării.

(c) Autoritatea competentă pregătește procedurile pentru verificarea unei aprobări de organizație de producție, ca parte a procedurilor documentate care acoperă cel puțin următoarele elemente:

1. 

evaluarea cererilor primite;

2. 

stabilirea echipei de aprobare a organizației de producție;

3. 

verificarea pregătirii și planificării;

4. 

evaluarea documentației (prezentarea organizației de producție, proceduri etc.);

5. 

auditare;

6. 

urmărirea acțiunilor corective;

7. 

recomandare pentru eliberarea, modificarea, suspendarea sau retragerea aprobării de organizație de producție;

8. 

supraveghere continuă.

21.B.225    Constatări

(a) În cazul în care, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi obiective care demonstrează că titularul unei autorizații de organizație de producție nu respectă cerințele aplicabile din secțiunea A a prezentei anexe, constatarea este clasificată în conformitate cu punctul 21.A.158 litera (a).

(b) Autoritatea competentă ia următoarele măsuri:

1. 

pentru constatările de nivel unu, autoritatea competentă ia măsuri imediate pentru a limita, suspenda sau revoca, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării, autorizația de organizație de producție până când organizația finalizează o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2. 

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru aplicarea unei acțiuni corective, adaptat naturii constatării, dar care nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(c) Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de autoritatea competentă.

21.B.230    Emiterea certificatului

(a) În cazul în care s-a convins că organizația de producție este în conformitate cu cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul G, autoritatea competentă emite o aprobare de organizație de producție (formular EASA 55, a se vedea apendicele X), fără întârziere nejustificată.

(b) Numărul de referință se include în formularul EASA 55, în modul prevăzut de Agenție.

21.B.235    Supraveghere continuă

(a) În scopul justificării menținerii aprobării de organizație de producție, autoritatea competentă desfășoară o supraveghere continuă:

1. 

pentru a verifica dacă sistemul de calitate al titularului aprobării de organizație de producție respectă în continuare secțiunea A capitolul G din prezenta anexă;

2. 

pentru a verifica dacă organizația titularului aprobării de organizație de producție funcționează în conformitate cu prezentarea organizației de producție;

3. 

pentru a verifica intrarea în vigoare a procedurilor de prezentare a organizației de producție; și

4. 

pentru a monitoriza prin eșantionare standardele produsului, piesei sau echipamentului.

(b) Supravegherea continuă se realizează în conformitate cu punctul 21.B.220.

(c) Autoritatea competentă asigură, prin supraveghere continuă planificată, că aprobarea de organizație de producție este revizuită complet, în ceea ce privește conformarea cu cerințele prezentei anexe (partea 21), pe parcursul unei perioade de 24 de luni. Supravegherea continuă poate fi reprezentată de câteva activități de investigație pe parcursul acestei perioade de timp. Numărul de audituri poate varia în funcție de complexitatea organizației, de numărul de locații și de caracterul critic al producției. Ca o cerință minimă, titularul unei aprobări de organizație de producție trebuie să fie supus activității de supraveghere continuă de către autoritatea competentă cel puțin o dată pe an.

21.B.240    Modificarea aprobării organizației de producție

(a) Autoritatea competentă monitorizează orice schimbare minoră, prin activități de supraveghere continuă.

(b) Autoritatea competentă investighează, după caz, în conformitate cu cerințele de la punctul 21.B.220, orice modificare semnificativă a unei aprobări de organizație de producție sau cerere făcută de un titular de aprobare de organizație de producție pentru modificarea domeniului de aplicare sau a termenilor aprobării.

(c) În cazul în care autoritatea competentă este convinsă că cerințele din secțiunea A capitolul G continuă să fie respectate, ea va modifica aprobarea de organizație de producție în mod corespunzător.

21.B.245    Suspendarea și revocarea aprobării organizației de producție

(a) În cazul unei constatări de nivel unu sau de nivel doi, autoritatea competentă limitează, suspendă sau retrage, parțial sau în întregime, o aprobare de organizație de producție, după cum urmează:

1. 

în cazul unei constatări de nivel unu, aprobarea de organizație de producție este imediat limitată sau suspendată. În cazul în care titularul aprobării de organizație de producție nu reușește să respecte cerințele de la punctul 21.A.158 litera (c) subpunctul 1, aprobarea de organizație de producție este retrasă;

2. 

în cazul unei constatări de nivel doi, autoritatea competentă decide în privința oricărei limitări a domeniului de aplicare al aprobării, prin suspendarea temporară a aprobării de organizație de producție sau a unor părți din aceasta. În cazul în care titularul aprobării de organizație de producție nu reușește să respecte cerințele de la punctul 21.A.158 litera (c) subpunctul 2, aprobarea de organizație de producție este retrasă.

(b) Limitarea, suspendarea sau retragerea aprobării de organizație de producție se comunică în scris titularului aprobării de organizație de producție. Autoritatea competentă prezintă motivele pentru suspendare sau retragere și informează titularul aprobării de organizație de producție despre dreptul său la apel.

(c) În cazul în care o aprobare de organizație de producție a fost suspendată, ea poate fi restabilită numai după refacerea conformității cu secțiunea A capitolul G.

21.B.260    Evidența documentelor

(a) Autoritatea competentă stabilește un sistem de evidență a documentelor care permite urmărirea adecvată a procesului pentru eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea fiecărei aprobări de organizație de producție.

(b) Înregistrările cuprind cel puțin:

1. 

documentele furnizate de solicitantul sau titularul unui certificat de aprobare a organizației de producție;

2. 

documentele întocmite în timpul investigației, în care sunt definite activitățile și rezultatele privind elementele definite la punctul 21.B.220, inclusiv constatările stabilite în conformitate cu punctul 21.B.225;

3. 

programul de supraveghere continuă, care include înregistrarea investigațiilor efectuate;

4. 

certificatul de aprobare a organizației de producție, inclusiv modificările;

5. 

procesul-verbal al întâlnirilor cu titularul aprobării de organizație de producție.

(c) Evidențele se păstrează pe o perioadă minimă de șase ani.

CAPITOLUL H –   CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICTIVE

21.B.320    Investigații

(a) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea desfășoară suficiente activități de investigație pentru solicitantul sau titularul unui certificat de navigabilitate, pentru a justifica eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea certificatului ori a permisului.

(b) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea întocmește procedurile de evaluare, care se referă cel puțin la următoarele elemente:

1. 

evaluarea eligibilității solicitantului;

2. 

evaluarea eligibilității cererii;

3. 

clasificarea certificatelor de navigabilitate;

4. 

evaluarea documentației primite împreună cu cererea;

5. 

inspectarea aeronavei;

6. 

determinarea condițiilor, restricțiilor sau limitărilor necesare pentru certificatele de navigabilitate.

21.B.325    Emiterea certificatelor de navigabilitate

(a) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică certificatele de navigabilitate (Formular EASA 25, a se vedea apendicele VI) fără întârzieri nejustificate, atunci când constată că cerințele de la punctul 21.B.326 și cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul H din prezenta anexă (partea 21) sunt îndeplinite.

(b) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică un certificat de navigabilitate restrictiv (Formular EASA 24, a se vedea apendicele V) fără întârzieri nejustificate, atunci când constată că cerințele de la punctul 21.B.327 și cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul H din prezenta anexă sunt îndeplinite.

▼M6

(c) Pe lângă certificatul de navigabilitate corespunzător menționat la litera (a) sau (b), pentru o aeronavă nouă sau de ocazie provenită dintr-un stat nemembru, autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea eliberează un certificat inițial de examinare a navigabilității (Formularul 15a sau 15c al AESA, a se vedea apendicele II).

▼M5

21.B.326    Certificate de navigabilitate

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite un certificat de navigabilitate pentru:

(a) 

o aeronavă nouă:

1. 

la prezentarea documentației prevăzute la punctul 21.A.174 litera (b) subpunctul 2;

2. 

în cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță; acest lucru poate presupune inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea; precum și

3. 

în cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea s-a asigurat că aeronava este în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de CO2 la data la care a fost emis pentru prima dată certificatul de navigabilitate;

(b) 

o aeronavă folosită:

1. 

la prezentarea documentației prevăzute la punctul 21.A.174 litera (b) subpunctul 3, demonstrând următoarele:

(i) 

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat în baza unui certificat de tip și a oricărui certificat de tip suplimentar, a oricărei schimbări sau reparații aprobate conform prezentei anexe I (partea 21); și

(ii) 

au fost respectate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea; și

▼M6

(iii) 

aeronava a fost inspectată în conformitate cu dispozițiile aplicabile din anexa I (partea M) sau din anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, după caz;

▼M5

(iv) 

aeronava se afla în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de CO2 la data la care a fost emis pentru prima dată certificatul de navigabilitate;

2. 

în cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță; acest lucru poate presupune inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea; și

3. 

în cazul în care autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea s-a asigurat că aeronava este în conformitate cu cerințele aplicabile privind emisiile de CO2 la data la care a fost emis pentru prima dată certificatul de navigabilitate.

▼B

21.B.327    Certificate de navigabilitate restrictive

(a) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea emite un certificat de navigabilitate restrictiv pentru:

1. 

o aeronavă nouă:

(i) 

la prezentarea documentației solicitate în temeiul punctului 21.A.174 litera (b) subpunctul 2;

(ii) 

atunci când autoritatea competentă din statul membru în care s-a făcut înmatricularea constată că aeronava este conformă cu un proiect aprobat de Agenție în baza unui certificat de tip restrictiv sau în conformitate cu specificații de certificare specifice și că poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea;

2. 

o aeronavă folosită:

(i) 

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21.A.174 litera (b) subpunctul 3, demonstrând următoarele:

A. 

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat de Agenție în baza unui certificat de tip restrictiv sau în conformitate cu specificații de navigabilitate specifice și a oricărui certificat de tip suplimentar, schimbare sau reparație aprobată conform prezentei anexe I (partea 21); și

B. 

au fost respectate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea; precum și

▼M6

C. 

aeronava a fost inspectată în conformitate cu dispozițiile aplicabile din anexa I (partea M) sau din anexa Vb (partea ML) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, după caz;

▼B

(ii) 

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea.

(b) Pentru o aeronavă care nu se poate conforma cerințelor esențiale menționate în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și care nu este eligibilă pentru un certificat de tip restrictiv, Agenția, pentru a lua în considerare, după caz, abaterile de la respectivele cerințe esențiale:

1. 

emite și verifică conformitatea cu specificațiile de navigabilitate speciale, asigurând siguranța optimă cu privire la utilizarea preconizată; și

2. 

specifică limitările de utilizare pentru respectiva aeronavă.

(c) Limitările de utilizare vor fi asociate cu certificatele de navigabilitate restrictive, inclusiv restricții de spațiu aerian, după caz, pentru ține seama de abaterile de la cerințele esențiale de navigabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

21.B.330    Suspendarea și revocarea certificatelor de navigabilitate și a certificatelor de navigabilitate restrictive

(a) În cazul în care există dovada că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile specificate la punctul 21.A.181 litera (a), autoritatea competentă din statul membru în care s-a efectuat înmatricularea suspendă sau retrage certificatul de navigabilitate.

(b) În momentul emiterii notificării de suspendare sau retragere a certificatului de navigabilitate sau a certificatului de navigabilitate restrictiv, autoritatea competentă din statul membru în care s-a efectuat înmatricularea prezintă motivele suspendării sau ale retragerii și informează titularul certificatului despre dreptul său la apel.

21.B.345    Evidența documentelor

(a) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea stabilește un sistem de evidență a documentelor care să permită urmărirea procesului de emitere, menținere, modificare, suspendare sau retragere a fiecărui certificat de navigabilitate individual.

(b) Înregistrările includ cel puțin:

1. 

documentele furnizate de solicitant;

2. 

documentele întocmite în timpul investigației, în care sunt prezentate activitățile și rezultatele finale ale elementelor definite în 21.B.320 litera (b); și

3. 

o copie a certificatului sau permisului, inclusiv modificările.

(c) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă minimă de șase ani după părăsirea registrului național respectiv.

CAPITOLUL I –   CERTIFICATE DE ZGOMOT

21.B.420    Investigații

(a) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea trebuie să întreprindă suficiente activități de investigație pentru un solicitant sau titular al unui certificat de zgomot, pentru a justifica eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea certificatului.

(b) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea pregătește proceduri de evaluare ca parte a procedurilor documentate care acoperă cel puțin următoarele elemente:

1. 

evaluarea eligibilității;

2. 

evaluarea documentației primite împreună cu cererea;

3. 

inspectarea aeronavei.

21.B.425    Emiterea certificatelor de zgomot

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică, după caz, certificatele de zgomot (formular EASA 45, a se vedea apendicele VII) fără întârziere nejustificată, dacă este satisfăcută de îndeplinirea cerințelor aplicabile din secțiunea A capitolul I.

21.B.430    Suspendarea și revocarea certificatului de zgomot

(a) În cazul în care există dovada că nu sunt îndeplinite unele din condițiile specificate la punctul 21.A.211 litera (a), autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea suspendă sau retrage un certificat de zgomot.

(b) În cazul emiterii unei notificări de suspendare și retragere a unui certificat de zgomot, autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea trebuie să prezinte motivele suspendării sau retragerii și să informeze titularul de certificat despre dreptul său la apel.

21.B.445    Evidența documentelor

(a) Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea stabilește un sistem de evidență a documentelor, bazat pe criterii de evidență minime, care să permită urmărirea corespunzătoare a procesului de emitere, menținere, modificare, suspendare sau retragere a fiecărui certificat de zgomot.

(b) Înregistrările trebuie să includă cel puțin:

1. 

documentele furnizate de solicitant;

2. 

documentele întocmite în timpul investigației, în care sunt prezentate activitățile și rezultatele finale ale elementelor definite în 21.B.420 litera (b);

3. 

o copie a certificatului, inclusiv modificările.

(c) Înregistrările se arhivează pentru o perioadă minimă de șase ani după părăsirea registrului național respectiv.

CAPITOLUL J –   APROBAREA ORGANIZAȚIEI DE PROIECTARE

Se aplică procedurile administrative stabilite de Agenție.

CAPITOLUL K –   PIESE ȘI ECHIPAMENTE

Se aplică procedurile administrative stabilite de Agenție.

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M –   REPARAȚII

▼M5

21.B.450    Baza certificării de tip și cerințele de protecție a mediului pentru o aprobare a unui proiect de reparații

Agenția indică orice modificări ale bazei certificării de tip incluse ca referință fie în certificatul de tip, fie în certificatul de tip suplimentar, fie în autorizația ETSO pentru APU, după caz, pe care Agenția le consideră necesare pentru a menține un nivel de siguranță egal cu cel stabilit anterior și le notifică solicitantului unui proiect de reparații.

21.B.453    Eliberarea aprobării unui proiect de reparații

(a) 

Agenția eliberează o aprobare a unui proiect de reparații majore dacă:

1. 

solicitantul și-a demonstrat capacitatea în conformitate cu punctul 21.A.432B;

2. 

solicitantul a respectat punctul 21.A.433;

3. 

Agenția, prin verificarea demonstrării conformității efectuate în conformitate cu nivelul de implicarea stabilit în temeiul literei (a) de la punctul 21.B.100, nu a constatat nicio neconformitate cu baza certificării de tip și cu cerințele de protecție a mediului; precum și

4. 

nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

(b) 

Agenția eliberează o aprobare a unui proiect de reparații minore, dacă solicitantul a respectat litera (a) subpunctele 2 și 4 și dacă Agenția, prin verificările sale în ceea ce privește demonstrarea conformității, efectuate în conformitate cu nivelul de implicare prevăzut la punctul 21.B.100 litera (b), nu a constatat nicio neconformitate cu baza certificării de tip și cu cerințele de protecție a mediului.

▼B

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O –   AUTORIZAȚII ETSO

▼M5

21.B.480    Eliberarea unei autorizații ETSO

Agenția eliberează o autorizație ETSO dacă:

(a) 

solicitantul a respectat punctul 21.A.606;

(b) 

Agenția, prin verificările în ceea ce privește demonstrarea conformității, efectuate în conformitate cu nivelul de implicare prevăzut la punctul 21.B.100 litera (b), nu a constatat nicio neconformitate cu condițiile tehnice ale ETSO aplicabile sau cu abaterile de la acestea aprobate în conformitate cu punctul 21.A.610, dacă este cazul; precum și

(c) 

nu a fost identificată nicio particularitate sau caracteristică care ar putea afecta siguranța articolului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea.

▼B

CAPITOLUL P –   PERMISUL DE ZBOR

21.B.520    Investigații

(a) Autoritatea competentă va efectua suficiente activități de investigare pentru a justifica emiterea sau retragerea permisului de zbor.

(b) Autoritatea competentă va pregăti proceduri de evaluare care să acopere cel puțin următoarele elemente:

1. 

evaluarea eligibilității solicitantului;

2. 

evaluarea eligibilității cererii;

3. 

evaluarea documentației primite împreună cu cererea;

4. 

inspecția aeronavei;

5. 

aprobarea condițiilor de zbor în conformitate cu punctul 21.A.710 litera (b).

21.B.525    Emiterea permiselor de zbor

Autoritatea competentă emite un permis de zbor (Formularul EASA 20a, a se vedea apendicele III) fără întârzieri nejustificate:

(a) 

la prezentarea informațiilor necesare în temeiul punctului 21.A.707; și

(b) 

atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21.A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21.A.710; și

(c) 

atunci când autoritatea competentă, prin investigațiile proprii, care pot include inspecții, sau prin proceduri convenite cu solicitantul, a stabilit că aeronava este în conformitate cu proiectul definit în temeiul punctului 21.A.708 înainte de zbor.

21.B.530    Revocarea unui permis de zbor

(a) În cazul în care există dovada că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile specificate la punctul 21.A.723 litera (a), autoritatea competentă va retrage permisul de zbor.

(b) În momentul emiterii notificării de retragere a permisului de zbor, autoritatea competentă prezintă motivele retragerii și informează titularul permisului de zbor despre dreptul său la apel.

21.B.545    Evidența documentelor

(a) Autoritatea competentă va utiliza un sistem de evidență a documentelor care să asigure o trasabilitate adecvată a procesului pentru emiterea și retragerea oricărui permis de zbor individual.

(b) Evidențele vor conține cel puțin:

1. 

documentele furnizate de solicitant;

2. 

documentele întocmite în timpul investigației, în care sunt prezentate activitățile și rezultatele finale ale elementelor definite în 21.B.520 litera (b); și

3. 

o copie a permisului de zbor.

(c) Evidențele se vor păstra pentru o perioadă de minimum șase ani după ce permisul încetează să mai fie valabil.

CAPITOLUL Q –   IDENTIFICAREA PRODUSELOR, PIESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

Se aplică procedurile administrative stabilite de Agenție.
Apendice

FORMULARELE EASA

În cazul în care formularele din prezenta anexă sunt eliberate într-o altă limbă decât engleza, acestea trebuie să includă o traducere în limba engleză.

Formularele EASA („Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană”) menționate în anexele la prezenta parte au următoarele caracteristici obligatorii. Statele membre asigură recunoașterea formularelor EASA pe care le eliberează și răspund de tipărirea acestor formulare.

Apendicele I – Formularul EASA 1 Certificat de autorizare a dării în exploatare

▼M6

Apendicele II – Formularele 15a și 15c ale AESA – Certificat de examinare a navigabilității

▼B

Apendicele III – Formularul EASA 20a Permis de zbor

Apendicele IV – Formularul EASA 20b Permis de zbor (emis de organizații autorizate)

Apendicele V – Formularul EASA 24 Certificat de navigabilitate restrictiv

Apendicele VI – Formularul EASA 25 Certificat de navigabilitate

Apendicele VII – Formularul EASA 45 Ceritifcat de zgomot

Apendicele VIII – Formularul EASA 52 Declarație de conformitate a aeronavei

Apendicele IX – Formularul EASA 53 Certificat de repunere în exploatare

Apendicele X – Formularul EASA 55 Certificat de aprobare a întreprinderii de producție

Apendicele XI – Formularul EASA 65 Scrisoare de aprobare pentru producția fără aprobarea întreprinderii de producție

Apendicele XII – Categorii de probe în zbor și calificările corespunzătoare ale echipajelor de probe în zbor 85
Apendicele I

Formularul EASA 1 – Certificat de autorizare a dării în exploatare menționat în anexa I (partea 21)

image

►(1) M2  

►(2) M2  

►(3) M2  

►(4) M2  

►(5) M2  

Instrucțiuni de folosire a Formularului EASA 1

▼M2

Aceste instrucțiuni privesc doar folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de producție. Se atrage atenția asupra apendicelui II la anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, care vizează folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de întreținere.

▼B

1.   SCOP ȘI UTILIZARE

1.1. Unul dintre scopurile de bază ale certificatului este declararea navigabilității produselor, pieselor și echipamentelor noi de aviație [denumite în continuare „articol(e)”].

1.2. Trebuie să se stabilească o corelație între certificat și articol(e). Emitentul trebuie să rețină un certificat într-o formă care să permită verificarea datelor originale.

1.3. Certificatul, deși acceptat de multe autorități de navigabilitate, poate depinde de acorduri bilaterale și/sau de politica autorității de navigabilitate.

1.4. Certificatul nu reprezintă o notă de livrare sau de expediție.

1.5. Aeronavele nu sunt date în exploatare prin intermediul acestui certificat.

1.6. Certificatul nu constituie o aprobare de instalare a articolului pe o anumită aeronavă, motor sau elice, ci are rolul de a ajuta utilizatorul final să determine starea aprobării navigabilității.

1.7. Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite date în exploatare după producție sau întreținere.

1.8. Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite certificate ca fiind conforme cu „datele aprobate” și cu „datele neaprobate”.

2.   FORMAT GENERAL

2.1. Certificatul trebuie să respecte formatul anexat, inclusiv numărul rubricilor și localizarea fiecărei rubrici. Dimensiunea rubricilor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar nu în așa măsură încât să facă certificatul de nerecunoscut.

2.2. Certificatul trebuie să fie în format „landscape”, dar dimensiunea generală poate crește sau descrește semnificativ atâta vreme cât certificatul rămâne recognoscibil și lizibil. Dacă aveți dubii, consultați autoritatea competentă.

2.3. Declarația de răspundere a utilizatorului/instalatorului poate fi amplasată pe oricare parte a formularului.

2.4. Ceea ce este imprimat trebuie să fie clar și lizibil pentru a permite o lectură facilă.

2.5. Certificatul poate să fie pretipărit sau generat de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă și conformă formatului definit.

2.6. Certificatul trebuie să fie în engleză și, dacă este cazul, în una sau mai multe alte limbi.

2.7. Informațiile care trebuie înscrise pe certificat pot fi scrise la mașina de scris sau imprimate la imprimanta unui calculator sau scrise de mână cu majuscule și trebuie să poată fi citite cu ușurință.

2.8. Se recomandă limitarea la minimum a abrevierilor, pentru a evita confuziile.

2.9. Spațiul disponibil pe versoul certificatului poate fi utilizat de emitent pentru a da orice informație suplimentară dar nu trebuie să includă nicio declarație de certificare. Orice utilizare a versoului certificatului trebuie menționată în caseta corespunzătoare de pe rectoul certificatului.

3.   COPII

3.1. Nu există nicio restricție în privința numărului de copii ale certificatului trimise clientului sau păstrate de către emitent.

4.   EXISTENȚA UNEIA SAU MAI MULTOR ERORI ÎNTR-UN CERTIFICAT

4.1. Dacă un utilizator final găsește o eroare sau mai multe erori într-un certificat, trebuie să semnaleze în scris emitentului acest fapt. Emitentul poate emite un nou certificat în cazul în care poate verifica și corecta eroarea sau erorile.

4.2. Pe noul certificat trebuie să figureze un nou număr de identificare, o nouă semnătură și o nouă dată.

4.3. Cererea de emitere a unui nou certificat poate fi onorată fără reverificarea stării articolului sau articolelor. Noul certificat nu reprezintă o declarație a stării actuale și trebuie să facă trimitere la certificatul anterior din rubrica 12 prin următoarea frază: „Prezentul certificat corectează eroarea (erorile) din rubrica (rubricile) [a se introduce rubrica sau rubricile corectate] a (ale) certificatului [a se introduce numărul inițial de identificare] datat [a se introduce data inițială a emiterii] și nu vizează conformitatea/starea/darea în exploatare.” Ambele certificate trebuie păstrate pe perioada de păstrare aferentă primului certificat.

5.   COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE CĂTRE EMITENT

Rubrica 1   Autoritatea competentă care acordă aprobarea/Țara

Precizați denumirea și țara autorității competente sub jurisdicția căreia se emite prezentul certificat. Dacă autoritatea competentă este Agenția, menționați numai „EASA”.

Rubrica 2   Antet formular EASA 1

„CERTIFICAT DE AUTORIZARE A DĂRII ÎN EXPLOATARE FORMULAR EASA 1”

Rubrica 3   Numărul de identificare al formularului

Introduceți numărul unic generat prin sistemul/procedura de numerotare a organizației identificate în rubrica 4; acesta poate să includă caractere alfabetice/numerice.

Rubrica 4   Numele și adresa organizației

Introduceți numele complet și adresa organizației producătoare (trimitere la Formularul EASA 55 foaia A) care a dat în exploatare articolul sau articolele care fac obiectul prezentului certificat. Se permite înscrierea logourilor etc. ale organizației, în cazul în care încap în această rubrică.

Rubrica 5   Comandă/Contract/Factură

Pentru a facilita trasabilitatea articolului sau articolelor de către client, introduceți numărul comenzii, al contractului, al facturii sau un număr de referință similar.

Rubrica 6   Nr. crt.

Se numerotează articolele dacă există mai mult de un articol. Această rubrică permite stabilirea unei corespondențe cu rubrica 12 – Observații.

Rubrica 7   Descriere

Introduceți denumirea sau descrierea articolului. Trebuie acordată întâietate termenului folosit în instrucțiunile de continuitate a navigabilității sau în datele de întreținere (cum ar fi catalogul ilustrat al pieselor, manualul de întreținere a aeronavei, buletinul de service, manualul de întreținere a componentelor).

Rubrica 8   Nr. piesă

Introduceți numărul piesei, astfel cum figurează pe articol sau pe etichetă/ambalaj. În cazul motoarelor sau al elicelor, poate fi folosită denumirea de tip.

Rubrica 9   Cantitate

Se precizează cantitatea articolelor.

Rubrica 10   Nr. de serie

Dacă există reglementări care prevăd identificarea articolului printr-un număr de serie, introduceți acest număr în rubrică. Ca opțiune suplimentară, se poate introduce orice alt număr de serie care nu este impus de reglementări. Dacă articolul nu prezintă un număr de serie, introduceți „N/A”.

Rubrica 11   Stare/Lucrări

Se precizează „PROTOTIP” SAU „NOU”.

Se precizează „PROTOTIP” în următoarele situații:

(i) 

producerea unui articol nou, în conformitate cu datele de proiectare neaprobate;

(ii) 

recertificarea de către organismul identificat la rubrica 4 din certificatul anterior după lucrări de modificare sau remediere a unui articol, înainte de darea în exploatare (de exemplu, după încorporarea unei modificări de proiectare, corectarea unei defecțiuni, după inspecții ori teste sau prelungirea duratei de depozitare). În caseta 12 se introduc detalii ale dării inițiale în exploatare sau ale lucrărilor de modificare sau remediere.

Se precizează „NOU” în următoarele situații:

(i) 

producerea unui articol nou, în conformitate cu datele de proiectare aprobate;

(ii) 

recertificarea de către organismul identificat la rubrica 4 din certificatul anterior după lucrări de modificare sau remediere a unui articol, înainte de darea în exploatare (de exemplu, după încorporarea unei modificări de proiectare, corectarea unei defecțiuni, după inspecții ori teste sau prelungirea duratei de depozitare). În caseta 12 se introduc detalii ale dării inițiale în exploatare sau ale lucrărilor de modificare sau remediere;

(iii) 

recertificarea de către fabricantul produsului sau de către organizație identificată în rubrica 4 din certificatul anterior a articolelor din categoria „prototip” (conformitate numai cu date neaprobate) în categoria „nou” (conformitate cu datele aprobate și o stare care permite exploatarea în siguranță), în urma aprobării datelor de proiectare aplicabile, cu condiția nemodificării acestora. În rubrica 12 trebuie introdusă următoarea declarație:

„RECERTIFICAREA ARTICOLELOR DIN CATEGORIA «PROTOTIP» ÎN CATEGORIA «NOU»: PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CERTIFICĂ APROBAREA DATELOR DE PROIECTARE [A SE INSERA NUMĂRUL TC/STC, NIVELUL DE REVIZIE], LA DATA [A SE INSERA DATA, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU IDENTIFICAREA SITUAȚIEI REVIZIEI] LA CARE ARTICOLUL (ARTICOLELE) A FOST (AU FOST) FABRICAT(E).”

Caseta „datele de proiectare aprobate și pot fi exploatate în siguranță” din rubrica 13a trebuie marcată;

(iv) 

examinarea unui articol nou, dat în exploatare anterior, înainte de darea în exploatare în conformitate cu un standard sau cu o specificație a clientului (ale cărui detalii și a cărui dare inițială în exploatare trebuie precizate la rubrica 12) sau înainte de stabilirea navigabilității (o explicație a temeiului dării în exploatare și a detaliilor dării inițiale în exploatare trebuie înscrisă în rubrica 12).

Rubrica 12   Observații

Se descriu lucrările identificate în rubrica 11, fie direct, fie prin trimitere la documentele justificative, informații necesare pentru ca utilizatorul sau instalatorul să determine navigabilitatea articolului sau articolelor în relație cu lucrările care sunt în curs de certificare. Dacă este cazul, se poate utiliza o foaie separată la care să se facă trimitere în Formularul EASA 1. Fiecare declarație trebuie să identifice clar cu care dintre articolele de la rubrica 6 are legătură. Dacă nu există nicio declarație, se face mențiunea „Niciuna”.

În rubrica 12 se introduce justificarea pentru darea în exploatare în condiții de date de proiectare neaprobate (de exemplu, certificat de tip în curs de emitere, numai pentru încercări, datele sunt în curs de aprobare).

Dacă datele se imprimă dintr-un formular electronic EASA 1, datele care nu corespund altor rubrici trebuie introduse în această rubrică.

Rubrica 13a   Marcați numai una dintre cele două casete de mai jos:

1. Se marchează caseta „datele de proiectare aprobate și pot fi exploatate în siguranță” dacă articolul sau articolele au fost fabricate utilizând datele de proiectare aprobate și s-a constatat că pot fi exploatate în siguranță.

2. Se marchează caseta „datele de proiectare neaprobate specificate la rubrica 12” dacă articolul sau articolele au fost fabricate utilizând date de proiectare neaprobate aplicabile. Se identifică datele în rubrica 12 (de exemplu, certificat de tip în curs de emitere, numai pentru încercări, datele sunt în curs de aprobare).

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite certificate ca fiind conforme cu „datele aprobate” și cu „date neaprobate”.

Rubrica 13b   Semnătura autorizată

Acest spațiu se completează cu semnătura persoanei autorizate. Numai persoanelor autorizate în mod specific în temeiul normelor și politicilor autorității competente li se permite să semneze în această rubrică. Pentru a facilita identificarea semnatarului, poate fi adăugat un număr unic care să identifice persoana autorizată.

Rubrica 13c   Nr. aprobării/autorizării

Se introduce numărul/referința aprobării/autorizării. Numărul sau referința este emis(ă) de autoritatea competentă.

Rubrica 13d   Nume

Se introduce numele persoanei care semnează în rubrica 13b, în mod lizibil.

Rubrica 13e   Data

Se introduce data semnării rubricii 13b, care trebuie să fie în formatul zz = ziua exprimată prin 2 cifre, lll = primele trei litere ale lunii și aaaa = anul exprimat prin 4 cifre.

Rubricile 14a-14e   Cerințe generale pentru rubricile 14a-14e:

Nu se aplică pentru darea în exploatare în scop de producție. Se acoperă cu o culoare întunecată sau se marchează în alt mod, pentru a împiedica utilizarea întâmplătoare sau neautorizată.

Responsabilitățile utilizatorului/instalatorului

Faceți următoarea declarație pe certificat pentru a înștiința utilizatorii finali că nu sunt scutiți de răspunderea care le revine în ceea ce privește instalarea și utilizarea articolelor însoțite de formular:

„PREZENTUL CERTIFICAT NU DĂ DREPTUL AUTOMAT LA INSTALARE.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL/INSTALATORUL ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE EMISE DE ALTĂ AUTORITATE DE NAVIGABILITATE DECÂT AUTORITATEA DE NAVIGABILITATE SPECIFICATĂ LA RUBRICA 1, ESTE ESENȚIAL CA ACESTA SĂ SE ASIGURE CĂ AUTORITATEA SA DE NAVIGABILITATE ACCEPTĂ ARTICOLELE ACCEPTATE DE AUTORITATEA DE NAVIGABILITATE SPECIFICATĂ LA RUBRICA 1.

DECLARAȚIILE DE LA RUBRICILE 13A ȘI 14A NU CONSTITUIE CERTIFICAREA INSTALĂRII. ÎN TOATE CAZURILE, EVIDENȚELE ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE A AERONAVEI TREBUIE SĂ INCLUDĂ O CERTIFICARE A INSTALĂRII EMISĂ ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE DE CĂTRE UTILIZATOR/INSTALATOR ÎNAINTE DE EFECTUAREA ZBORULUI.”

▼M6
Apendicele II

Formularul 15a al AESA – Certificat de examinare a navigabilității

[STATUL MEMBRU]

Stat membru al Uniunii Europene (*)

CERTIFICAT DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII (CEN)

Numărul de referință al CEN: …………………

În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului, [AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU] certifică prin prezenta că următoarea aeronavă:

Constructorul aeronavei…

Numărul de fabricație dat de constructor: …

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei: …

Numărul de serie al aeronavei: …

este considerată a fi în stare bună de navigabilitate la data examinării.Data eliberării:. …

Data expirării: …

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (**):…Semnătura: ….

Autorizație nr.: …

Prima prelungire: În ultimul an, aeronava a rămas într-un mediu controlat în conformitate cu punctul M.A.901 din anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei. La data eliberării prezentului certificat, aeronava este considerată a fi în stare bună de navigabilitate.Data eliberării:. …

Data expirării: ….

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (**):…Semnătura: ….

Autorizație nr.: …

Numele societății:. …

Referința autorizării:. …

A doua prelungire: În ultimul an, aeronava a rămas într-un mediu controlat în conformitate cu punctul M.A.901 din anexa I (partea M) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei. La data eliberării certificatului, aeronava este considerată a fi în stare bună de navigabilitate.Data eliberării:. ….

Data expirării: …

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (**):…Semnătura: …

Autorizație nr.: …

Numele societății: …

Referința autorizării: …

Formularul 15a al AESA – versiunea 5

(*) Se elimină în cazul unei țări nemembre a UE.

(**) Cu excepția dirijabilelor.

Formularul 15c al AESA – Certificat de examinare a navigabilității

CERTIFICAT DE EXAMINARE A NAVIGABILITĂȚII (CEN) (pentru aeronavele care se conformează părții ML)

Numărul de referință al CEN: ……………………

În temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului:

[NUMELE AUTORITĂȚII COMPETENTE]

sau

[NUMELE ÎNTREPRINDERII AUTORIZATE, ADRESA și REFERINȚA AUTORIZĂRII]

sau

[NUMELE COMPLET AL PERSONALULUI DE CERTIFICARE ȘI NUMĂRUL LICENȚEI CONFORME CU PARTEA 66 (SAU AL LICENȚEI NAȚIONALE ECHIVALENTE)]

certifică, prin prezenta, că a efectuat o examinare a navigabilității în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, asupra următoarei aeronave:Constructorul aeronavei: …

Numărul de fabricație dat de constructor…

Însemnele de înmatriculare ale aeronavei: …

Numărul de serie al aeronavei: …

și se consideră că, la data examinării, această aeronavă este în stare bună de navigabilitate.Data eliberării:. …

Data expirării: …

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data examinării (*): …Semnătura: ….

Autorizație nr. (dacă este cazul): …

Prima prelungire: aeronava îndeplinește condițiile de la punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML)Data eliberării: ….

Data expirării:. …

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (*): …Semnătura:. ….

Autorizație nr.: …

Numele societății:. …

Referința autorizării…

A doua prelungire: aeronava îndeplinește condițiile de la punctul ML.A.901 litera (c) din anexa Vb (partea ML)Data eliberării: …

Data expirării: …

Ore de zbor (FH) ale corpului aeronavei la data eliberării (*):…Semnătura: …

Autorizație nr.: …

Numele societății: …

Referința autorizării:. …

(*) Cu excepția baloanelor și a dirijabilelor.

Formularul 15c al AESA – versiunea 3.

▼B
Apendicele III

image
Apendicele IV

image
Apendicele V

Formularul EASA 24 – Certificat de navigabilitate restrictiv

image
Apendicele VI

Formularul EASA 25 – Certificat de navigabilitate

image
Apendicele VII

image
Apendicele VIII

Formularul EASA 52 – Declarație de conformitate a aeronavei

image

Instrucțiuni de folosire a Formularului EASA 52 – Declarația de conformitate a aeronavei

1.   SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Utilizarea declarației de conformitate a aeronavei, emisă de un fabricant care își desfășoară activitatea de producție în temeiul părții 21 secțiunea A capitolul F, este descrisă la punctul 21.A.130, împreună cu mijloacele de conformare corespunzătoare acceptabile.

1.2. Scopul declarației de conformitate a aeronavei (Formularul EASA 52), emisă în temeiul părții 21 secțiunea A capitolul G, este de a permite deținătorului unei autorizații corespunzătoare de organizație de producție să își exercite dreptul de a obține un certificat de navigabilitate individual de la autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare.

2.   GENERALITĂȚI

2.1. Declarația de conformitate trebuie să respecte formatul anexat, inclusiv numărul rubricilor și localizarea fiecărei rubrici. Dimensiunea rubricilor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar nu într-o măsură care ar face de nerecunoscut declarația de conformitate. Dacă aveți dubii, consultați autoritatea competentă.

2.2. Declarația de conformitate poate să fie pretipărită sau generată de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă. Utilizarea formulelor pretipărite este autorizată în conformitate cu modelul anexat, dar nu se permite niciun alt tip de declarație de certificare.

2.3. Informațiile pot fi completate la mașina de scris, imprimate la imprimanta unui calculator sau scrise de mână cu majuscule, astfel încât să poată fi citite cu ușurință. Se acceptă informațiile formulate în limba engleză și, dacă este cazul, în una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru emitent.

2.4. O copie a declarației și toate anexele la care se face trimitere sunt păstrate de organizația de producție aprobată.

3.   COMPLETAREA DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE DE CĂTRE EMITENT

3.1. Toate rubricile trebuie să fie completate pentru ca documentul să fie considerat valabil.

3.2. Declarațiile de conformitate nu se emit autorității competente din statul membru de înmatriculare decât cu condiția ca proiectul aeronavei și produsele instalate pe aceasta să fie aprobate.

3.3. Informațiile care trebuie completate la rubricile 9, 10, 11, 12, 13 și 14 pot fi prezentate printr-o trimitere la documente separate identificate, păstrate la dosar de către organizația de producție, dacă autoritatea competentă nu convine altfel.

3.4. Scopul declarației de conformitate nu este de a include echipamentele a căror instalare ar putea fi necesară pentru a respecta regulile operaționale aplicabile. Cu toate acestea, unele dintre aceste articole individuale pot fi incluse în rubrica 10 sau în proiectul de tip aprobat. Prin urmare, operatorilor li se reamintește că le revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu regulile operaționale aplicabile pentru propria lor activitate de exploatare.

Rubrica 1

Introduceți numele statului de fabricație.

Rubrica 2

Autoritatea competentă sub a cărei autoritate a fost emisă declarația de conformitate.

Rubrica 3

În această rubrică trebuie pretipărit un număr de serie unic pentru controlul declarației și pentru asigurarea trasabilității. Constituie o excepție cazul în care documentul este generat de calculator, iar acesta este programat să producă și să imprime un număr unic; prin urmare, în acest caz, pretipărirea nu este necesară.

Rubrica 4

Denumirea completă și adresa organizației care emite declarația. Această rubrică poate fi pretipărită. Se permite înscrierea logourilor etc., în cazul în care încap în această rubrică.

Rubrica 5

Tipul aeronavei, în reprezentare completă, astfel cum este definit în certificatul de tip și în fișa de date aferentă.

Rubrica 6

Numerele de referință și numărul versiunii certificatului de tip pentru aeronava respectivă.

Rubrica 7

Dacă aeronava este înmatriculată, se înscrie marca de înmatriculare. Dacă aeronava nu este înmatriculată, se înscrie o marcă acceptată de autoritatea competentă a statului membru și, dacă este cazul, de autoritatea competentă a unei țări terțe.

Rubrica 8

Numărul de identificare atribuit de fabricant în scopul realizării controlului, trasabilității și asistenței pentru produs. Acesta se mai numește numărul de serie al fabricantului sau numărul constructorului.

Rubrica 9

Tipul sau tipurile motorului și elicei, în reprezentare completă, astfel cum sunt definite în certificatul de tip și în fișa de date aferentă. De asemenea, trebuie să figureze numărul de identificare și localizarea fabricantului.

Rubrica 10

Modificări aprobate ale proiectului în ceea ce privește definiția aeronavei.

Rubrica 11

O listă a tuturor directivelor/dispozițiilor de navigabilitate aplicabile (sau echivalentul) și o declarație de conformitate, împreună cu o descriere a metodei de conformare în cazul aeronavei individuale vizate, inclusiv produsele și piesele, dispozitivele și echipamentele instalate. Trebuie precizat orice termen viitor pentru conformarea cu cerințele aplicabile.

Rubrica 12

Devieri neintenționate și aprobate de la proiectul de tip aprobat, denumite și concesii, divergențe sau neconformități.

Rubrica 13

În această rubrică se înscriu numai scutirile, excepțiile și derogările admise.

Rubrica 14

Observații. Orice declarații, informații, date specifice sau limitări care pot afecta navigabilitatea aeronavei. Dacă nu există asemenea declarații, informații, date specifice sau limitări, se înscrie mențiunea „NICIUNA”.

Rubrica 15

Se înscrie „certificat de navigabilitate”, „certificat de navigabilitate restrictiv ” sau certificatul de navigabilitate solicitat.

Rubrica 16

În această rubrică se înscriu cerințele suplimentare, cum ar fi cele notificate de țara importatoare.

Rubrica 17

Valabilitatea declarației de conformitate depinde de completarea în întregime a tuturor rubricilor formularului. Deținătorul aprobării organizației de producție trebuie să țină la dosar o copie a raportului de încercare în zbor, împreună cu documentele care evidențiază defectele înregistrate și detaliile acțiunilor de remediere. Raportul trebuie semnat ca satisfăcător de către personalul de certificare corespunzător și de un membru al echipajului de zbor, cum ar fi pilotul de încercare sau inginerul zborului de încercare. Încercările în zbor efectuate sunt cele definite în cadrul sistemului de control al calității, astfel cum este stabilit la punctul 21.A.139, în special la 21.A.139 litera (b) punctul 1 subpunctul (vi), pentru a se asigura că aeronava este conformă datelor de proiectare aplicabile și poate fi exploatată în siguranță.

Deținătorul aprobării de organizație de producție trebuie să păstreze la dosar lista articolelor furnizate sau puse la dispoziție pentru a întruni cerințele de exploatare în siguranță ale declarației.

Rubrica 18

Declarația de conformitate poate fi semnată de persoana autorizată în acest sens de către deținătorul aprobării de producție, conform punctului 21.A.145 litera (d). Nu se utilizează parafe.

Rubrica 19

Se înscrie numele persoanei care semnează certificatul, dactilografiat sau imprimat în manieră lizibilă.

Rubrica 20

Trebuie precizată data semnării declarației de conformitate.

Rubrica 21

Trebuie precizată referința aprobării de către autoritatea competentă.
Apendicele IX

image

CERTIFICAT DE REPUNERE ÎN EXPLOATARE — FORMULARUL EASA 53

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Blocul SCURTĂ DESCRIERE A LUCRĂRII EFECTUATE care apare în FORMULARUL EASA 53 trebuie să cuprindă o referință la datele aprobate utilizate pentru efectuarea lucrării.

Blocul LOCUL care apare în FORMULARUL EASA 53 se referă la locul în care s-a efectuat lucrarea de întreținere, nu la locul unde se află instalațiile întreprinderii (dacă diferă).
Apendicele X

Certificat de aprobare a organizației de producție la care se face trimitere în capitolul G din anexa I (partea 21) – Formularul EASA 55

image

image
Apendicele XI

▼C1

Scrisoare de aprobare – Formularul EASA 65 – menționat în capitolul F din anexa I (partea 21)

image

▼M3
Apendicele XII

Categorii de probe în zbor și calificările corespunzătoare ale echipajelor de probe în zbor

A.    Generalități

Prezentul apendice stabilește calificările necesare membrilor echipajelor de zbor implicați în desfășurarea de probe în zbor pentru aeronave certificate sau care urmează să fie certificate în conformitate cu CS-23 pentru aeronavele cu o masă maximă la decolare (MTOM) de 2 000  kg sau mai mare, cu CS-25, CS-27, CS-29 sau cu coduri de navigabilitate echivalente.

B.    Definiții

1. 

„Inginer de probe în zbor” înseamnă orice inginer implicat în operațiunile de probe în zbor, la sol sau în zbor.

2. 

„Inginer-șef de probe în zbor” înseamnă un inginer de probe în zbor căruia i se încredințează sarcini la bordul unei aeronave în scopul de efectua probe în zbor sau care asistă pilotul la operarea aeronavei și a sistemelor acesteia în timpul activităților de probe în zbor.

3. 

„Probe în zbor” înseamnă:

3.1. 

zboruri pentru faza de dezvoltare a unui nou prototip (aeronave, sisteme de propulsie, piese și echipamente);

3.2. 

zboruri pentru demonstrarea conformității cu baza de certificare sau cu proiectarea de tip;

3.3. 

zboruri destinate să experimenteze noi concepte de proiectare, care necesită manevre sau profiluri neconvenționale pentru care ar putea fi posibilă ieșirea din anvelopa de zbor deja aprobată a aeronavei;

3.4. 

zboruri de instruire pentru probe în zbor.

C.    Categorii de probe în zbor

1.    Generalități

Descrierile de mai jos abordează zborurile efectuate de organizațiile de proiectare și de producție în temeiul anexei I (partea 21).

2.    Domeniu de aplicare

Dacă la o probă participă mai multe aeronave, fiecare zbor individual al unei aeronave se evaluează în temeiul prezentului apendice pentru a se stabili dacă este o probă în zbor și, dacă este cazul, categoria din care face parte aceasta.

Zborurile menționate la punctul (6) litera (B) alineatul (3) sunt singurele zboruri care fac parte din domeniul de aplicare al prezentului apendice.

3.    Categorii de probe în zbor

Probele în zbor includ următoarele patru categorii:

3.1. 

Categoria Unu (1)

(a) 

zborul (zborurile) inițial(e) al (ale) unui nou tip de aeronavă sau al (ale) unei aeronave ale cărei caracteristici de zbor sau de manevrabilitate sunt susceptibile de a fi fost modificate substanțial;

(b) 

zborurile în timpul cărora se poate prevedea posibilitatea confruntării cu caracteristici de zbor considerabil diferite de cele deja cunoscute;

(c) 

zboruri efectuate în vederea investigării unor caracteristici sau tehnici noi sau neobișnuite de proiectare a aeronavelor;

(d) 

zboruri efectuate în scopul determinării sau al extinderii anvelopei de zbor;

(e) 

zboruri efectuate în scopul determinării performanțelor în materie de reglementare, a caracteristicilor de zbor și a calităților de manevrabilitate la apropierea de limitele anvelopei de zbor;

(f) 

cursuri de instruire specifice pentru probe în zbor de categoria 1.

3.2. 

Categoria Doi (2)

(a) 

zborurile care nu sunt clasificate în categoria 1 efectuate cu o aeronavă al cărei tip nu este încă certificat;

(b) 

zboruri care nu sunt clasificate în categoria 1 efectuate cu o aeronavă de un tip deja certificat, după realizarea unei modificări încă neaprobate, și care:

(i) 

necesită o evaluare a comportamentului general al aeronavei; sau

(ii) 

necesită o evaluare a procedurilor de bază privind echipajul, atunci când un sistem nou sau modificat este în curs de exploatare sau este necesar; sau

(iii) 

sunt obligate să zboare intenționat în afara limitelor anvelopei operaționale aprobate la momentul respectiv, dar în limitele anvelopei de zbor investigate;

(c) 

cursuri de instruire specifice pentru probe în zbor de categoria 2.

3.3. 

Categoria Trei (3)

Zboruri efectuate în scopul emiterii declarației de conformitate pentru o aeronavă nou-construită care nu necesită zboruri în afara limitelor prevăzute în certificatul de tip sau în manualul de zbor al aeronavei.

3.4. 

Categoria Patru (4)

Zboruri care nu sunt clasificate în categoria 1 sau 2, efectuate cu o aeronavă de un tip deja certificat, în cazul realizării unei modificări încă neaprobate a proiectului.

D.    Competența și experiența piloților și ale inginerilor-șefi de probe în zbor

1.    Generalități

Piloții și inginerii-șefi de probe în zbor trebuie să dețină competențele și experiența specificate în tabelul de mai jos. 

Categorii de probe în zbor

Aeronavă

1.

2.

3.

4.

Avioane regionale (commuter) CS-23 sau aeronave CS-23 cu o viteză în picaj proiectată (Md) mai mare de 0,6 sau un plafon de serviciu maxim mai mare de 7 260  m (25 000 ft), CS-25, CS-27, CS-29 sau coduri de navigabilitate echivalente

Nivel de competență 1

Nivel de competență 2

Nivel de competență 3

Nivel de competență 4

Alte aeronave CS-23 cu un MTOM de 2 000  kg sau mai mare

Nivel de competență 2

Nivel de competență 2

Nivel de competență 3

Nivel de competență 4

1.1.   Nivelul de competență 1

1.1.1. Piloții trebuie să respecte cerințele din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 ( 3 ).

1.1.2. Inginerii-șefi de probe în zbor trebuie:

(a) 

să fi finalizat cu succes un curs de instruire de nivelul de competență 1 și

(b) 

să aibă o experiență de minimum 100 de ore de zbor, efectuate inclusiv în cadrul cursurilor de instruire pentru probe în zbor.

1.2.   Nivelul de competență 2

1.2.1. Piloții trebuie să respecte cerințele din anexa I (partea FCL) la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

1.2.2. Inginerii-șefi de probe în zbor trebuie:

(a) 

să fi finalizat cu succes un curs de instruire de nivelul de competență 1 sau 2 și

(b) 

să aibă o experiență de minimum 50 de ore de zbor, efectuate inclusiv în cadrul cursurilor de instruire pentru probe în zbor.

Cursurile de instruire de nivelul de competență 1 sau 2 pentru inginerii de probe în zbor trebuie să acopere cel puțin următoarele teme:

(i) 

performanțe;

(ii) 

stabilitate și calități de control/de manevrabilitate;

(iii) 

sisteme;

(iv) 

managementul probelor și

(v) 

managementul riscurilor/siguranței.

1.3.   Nivelul de competență 3:

1.3.1. Pilotul (piloții) trebuie să dețină o licență valabilă corespunzătoare pentru categoria de aeronave care fac obiectul probei, emisă în conformitate cu partea FCL și minimum o licență de pilot comercial (CPL). În plus, pilotul comandant trebuie:

(a) 

să dețină o calificare pentru probe în zbor; sau

(b) 

să aibă o experiență de cel puțin 1 000 de ore de zbor ca pilot comandant pe aeronave cu un nivel de complexitate și cu caracteristici similare și

(c) 

să fi participat, pentru fiecare clasă sau tip de aeronavă, la toate zborurile care fac parte din programul care duce la emiterea certificatului individual de navigabilitate a cel puțin cinci aeronave;

1.3.2. Inginerii-șefi de probe în zbor trebuie:

(a) 

să aibă nivelul de competență 1 sau 2; sau

(b) 

să fi dobândit un nivel semnificativ de experiență de zbor, relevant pentru sarcina care le este încredințată și

(c) 

să fi participat la toate zborurile care fac parte din programul care duce la emiterea certificatului individual de navigabilitate a cel puțin cinci aeronave.

1.4.   Nivelul de competență 4:

1.4.1. Pilotul (piloții) trebuie să dețină o licență valabilă corespunzătoare pentru categoria de aeronave care fac obiectul probei, emisă în conformitate cu partea FCL și minimum o licență de pilot comercial (CPL). Pilotul comandant trebuie să dețină o calificare pentru probe în zbor sau să fi efectuat cel puțin 1 000  de ore de zbor ca pilot comandant pe aeronave cu un nivel de complexitate și cu caracteristici similare.

1.4.2. Competența și experiența inginerilor-șefi de probe în zbor este definită în manualul operațional privind probele în zbor.

2.    Inginerii-șefi de probe în zbor

Inginerii-șefi de probe în zbor primesc din partea organizației care îi angajează o autorizație care descrie în detaliu domeniul de aplicare al funcțiilor lor în cadrul organizației respective. Autorizația trebuie să conțină următoarele informații:

(a) 

numele;

(b) 

data nașterii;

(c) 

experiența și instruirea;

(d) 

postul ocupat în cadrul organizației;

(e) 

domeniul de aplicare al autorizației;

(f) 

data primei eliberării a autorizației;

(g) 

data expirării autorizației, dacă este cazul, și

(h) 

numărul de identificare al autorizației.

Inginerii-șefi de probe în zbor sunt numiți doar pentru un anumit zbor, în cazul în care sunt apți din punct de vedere fizic și mental pentru a îndeplini, în condiții de siguranță, sarcinile și responsabilitățile care le sunt încredințate.

Organizația pune la dispoziția titularilor autorizațiilor toate documentele relevante legate de autorizațiile lor.

E.    Competența și experiența altor ingineri de probe în zbor

Ceilalți ingineri de probe în zbor aflați la bordul aeronavei trebuie să aibă o experiență și un nivel de instruire proporționale cu sarcinile care le sunt încredințate în calitate de membri ai echipajului și, dacă este cazul, în conformitate cu manualul operațional pentru probe în zbor.

Organizația pune la dispoziția inginerilor de probe în zbor vizați toate documentele relevante legate de activitățile lor de zbor.

▼B
ANEXA IIRegulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei

(JO L 243, 27.9.2003, p. 6)

Regulamentul (CE) nr. 381/2005 al Comisiei

(JO L 61, 8.3.2005, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 706/2006 al Comisiei

(JO L 122, 9.5.2006, p. 16)

Regulamentul (CE) nr. 335/2007 al Comisiei

(JO L 88, 29.3.2007, p. 40)

Regulamentul (CE) nr. 375/2007 al Comisiei

(JO L 94, 4.4.2007, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 287/2008 al Comisiei

(JO L 87, 28.3.2008, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 1057/2008 al Comisiei

(JO L 283, 28.10.2008, p. 30)

Regulamentul (CE) nr. 1194/2009 al Comisiei

(JO L 321, 8.12.2009, p. 5)
ANEXA IIITabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h)

Articolul 1 alineatul 2 literele (i) și (j)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2a alineatul (1) cuvintele introductive

Articolul 3 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 2a alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 2a alineatul (1) literele (c) și (d)

Articolul 2a alineatele (2)-(5)

Articolul 3 alineatele (2)-(5)

Articolul 2b

Articolul 4

Articolul 2c alineatul (1)

Articolul 5

Articolul 2c alineatele (2) și (3)

Articolul 2d

Articolul 6

Articolul 2e primul paragraf

Articolul 7

Articolul 2e al doilea paragraf

Articolul 3 alineatele (1), (2) și alineatul (3) prima teză

Articolul 8 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 3 alineatul (3) a doua teză, alineatul (4) și alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 4 alineatele (1) și (2) și prima teză de la alineatul (3)

Articolul 9 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 4 alineatul (3) a doua teză și alineatele (4)-(6)

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 12

Articolul 5 alineatele (2)-(5)

Anexa

Anexa I

Anexa II

Anexa III( 1 ) Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

( 2 ) Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

( 3 ) Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).