2011R1178 — RO — 08.04.2015 — 003.006


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1178/2011 AL COMISIEI

din 3 noiembrie 2011

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 311 25.11.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 290/2012 AL COMISIEI din 30 martie 2012

  L 100

1

5.4.2012

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 70/2014 AL COMISIEI din 27 ianuarie 2014

  L 23

25

28.1.2014

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 245/2014 AL COMISIEI din 13 martie 2014

  L 74

33

14.3.2014

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2015/445 AL COMISIEI din 17 martie 2015

  L 74

1

18.3.2015


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 230, 25.8.2012, p.  5 (1178/2011)

►C2

Rectificare, JO L 101, 10.4.2013, p.  51 (290/2012)

►C3

Rectificare, JO L 104, 23.4.2015, p.  52 (1178/2011)

►C4

Rectificare, JO L 265, 10.10.2015, p.  12 (290/2012)
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1178/2011 AL COMISIEI

din 3 noiembrie 2011

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE ( 1 ), în special articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (5) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmărește să stabilească și să mențină un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Europa. Regulamentul menționat prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv și a altor obiective în domeniul siguranței aviației civile.

(2)

Piloții a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave și echipamente de pregătire sintetică pentru zbor, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea sau verificarea acestor piloți trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Conform regulamentului menționat, piloții, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea acestora trebuie certificate după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale.

(3)

În mod similar, piloților trebuie să li se elibereze un certificat medical, iar examinatorii aeromedicali responsabili de evaluarea aptitudinii din punct de vedere medical a piloților trebuie autorizați după ce s-a constatat că îndeplinesc cerințele esențiale aplicabile. Cu toate acestea, în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se formulează posibilitatea ca medicii generaliști să acționeze în calitate de examinatori aeromedicali în anumite condiții și în cazul în care legislația națională permite acest lucru.

(4)

Echipajul de cabină implicat în exploatarea anumitor aeronave trebuie să respecte cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În conformitate cu regulamentul menționat, echipajul de cabină trebuie supus în mod regulat unei evaluări a aptitudinii din punct de vedere medical de a-și îndeplini, în condiții de siguranță, sarcinile care le-au fost alocate în domeniul siguranței. Conformitatea trebuie demonstrată printr-o examinare adecvată, bazată pe cele mai bune practici de medicină aeronautică.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 impune Comisiei să adopte dispozițiile de aplicare necesare pentru stabilirea condițiilor de certificare a piloților și a persoanelor implicate în pregătirea, testarea sau verificarea acestora, de atestare a membrilor echipajului de cabină și de evaluare a aptitudinii lor din punct de vedere medical.

(6)

Trebuie să se stabilească cerințele și procedurile pentru conversia licențelor naționale de pilot și a licențelor naționale de mecanic navigant în licențe de pilot pentru a se garanta că aceștia pot să își desfășoare activitatea în condiții armonizate; la rândul lor, calificările de zbor de încercare trebuie convertite în conformitate cu regulamentul menționat.

(7)

Statelor membre trebuie să li se dea posibilitatea să recunoască licențele eliberate de țări terțe în care se poate garanta un nivel de siguranță echivalent cu cel precizat în Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Trebuie să se prevadă condițiile de recunoaștere a licențelor eliberate de țări terțe.

(8)

Pentru a se garanta că pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament poate fi luată în considerare în scopul obținerii licențelor de pilot, trebuie stabilite condițiile de recunoaștere a pregătirii deja efectuate; trebuie să se prevadă de asemenea condițiile de recunoaștere a licențelor militare.

(9)

Este necesar să se ofere sectorului aeronautic și administrațiilor statelor membre timp suficient pentru a se adapta la noul cadru de reglementare, să se acorde timp statelor membre pentru a elibera tipurile specifice de licențe de pilot și certificate medicale nereglementate de „JAR”, precum și să se recunoască, în anumite condiții, valabilitatea licențelor și certificatelor eliberate, precum și a evaluărilor aeromedicale efectuate, înainte ca prezentul regulament să se aplice.

(10)

Directiva 91/670/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind acceptarea reciprocă a licențelor personalului pentru exercitarea funcțiilor în aviația civilă ( 2 ) se abrogă în conformitate cu articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Măsurile adoptate de prezentul regulament trebuie considerate ca fiind măsurile corespondente.

(11)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară și un nivel înalt și unitar de siguranță a aviației civile în Uniunea Europeană, normele de aplicare trebuie să reflecte stadiul actual al tehnologiei, inclusiv cele mai bune practici, precum și progresul științific și tehnic în domeniul pregătirii piloților și al aptitudinii aeromedicale a personalului navigant. Prin urmare, trebuie să se aibă în vedere cerințele tehnice și procedurile administrative convenite de Organizația Aviației Civile Internaționale („OACI”) și de autoritățile aeronautice comune (JAA) până la 30 iunie 2009, precum și legislația existentă referitoare la specificitățile naționale.

(12)

Agenția a pregătit un proiect de norme de aplicare și pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme detaliate referitoare la:

1. diferitele calificări asociate licențelor de pilot, condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a licențelor, privilegiile și responsabilitățile titularilor de licențe, condițiile de convertire a licențelor naționale de pilot existente și a licențelor naționale de mecanic navigant în licențe de pilot, precum și condițiile de recunoaștere a licențelor emise de țări terțe;

2. certificarea persoanelor responsabile cu asigurarea pregătirii practice sau a pregătirii practice pe simulator și cu evaluarea competențelor piloților;

3. diferitele certificate medicale pentru piloți, condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor medicale, privilegiile și responsabilitățile titularilor de certificate medicale, precum și condițiile de convertire a certificatelor medicale naționale în certificate medicale general recunoscute;

4. autorizarea examinatorilor aeromedicali și condițiile în care medicii generaliști pot acționa în calitate de examinatori aeromedicali;

5. evaluarea aeromedicală regulată a membrilor echipajului de cabină, precum și calificarea persoanelor responsabile cu această evaluare;

▼M1

6. condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a atestatelor de membru al echipajului de cabină, precum și privilegiile și responsabilitățile titularilor de atestate de membru al echipajului de cabină;

7. condițiile de eliberare, menținere, modificare, limitare, suspendare sau revocare a certificatelor organizațiilor de pregătire a piloților și ale centrelor de medicină aeronautică implicate în procesul de calificare și de evaluare aeromedicală a personalului navigant din aviația civilă;

8. cerințele privind certificarea echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor și privind organizațiile care operează și utilizează aceste echipamente;

9. cerințele privind sistemul de administrație și management care trebuie îndeplinite de statele membre, agenție și organizații în legătură cu normele menționate la punctele 1-8.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „licență conformă cu partea FCL” înseamnă o licență de echipaj de zbor care respectă cerințele din anexa I;

2. „JAR” înseamnă cerințele aeronautice comune adoptate de autoritățile aeronautice comune aplicabile la 30 iunie 2009;

3. „licență de pilot aeronave ușoare (LAPL)” înseamnă licența de pilot de agrement menționată la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008;

4. „licență conformă cu JAR” înseamnă licența de pilot și calificările, certificatele, și/sau autorizațiile asociate, eliberate sau recunoscute, în conformitate cu legislația națională prin care se pun în aplicare JAR și procedurile, de către un stat membru care a implementat JAR relevante și care a fost recomandat pentru recunoaștere mutuală ►C1  în cadrul sistemului autorităților aeronautice comune ◄ în privința respectivelor JAR;

5. „licență neconformă cu JAR” înseamnă licența de pilot eliberată sau recunoscută de un stat membru în conformitate cu legislația națională, nefiind recomandată recunoașterea mutuală în privința JAR relevante;

6. „credit” înseamnă recunoașterea experienței sau calificărilor anterioare;

7. „raport de creditare” înseamnă un raport pe baza căruia se pot recunoaște experiența sau calificările anterioare;

8. „raport de conversie” înseamnă un raport pe baza căruia o licență se poate converti într-o licență conformă cu partea FCL;

9. „certificat medical al unui pilot și autorizație de examinator aeromedical conforme cu JAR” înseamnă certificatul eliberat sau recunoscut, în conformitate cu legislația națională prin care se pun în aplicare JAR și procedurile, de către un stat membru care a implementat JAR relevante și care a fost recomandat pentru recunoaștere mutuală ►C1  în cadrul sistemului autorităților aeronautice comune ◄ în privința respectivelor JAR;

10. „certificat medical al unui pilot și autorizație de examinator aeromedical neconforme cu JAR” înseamnă certificatul eliberat sau recunoscut de un stat membru în conformitate cu legislația națională, nefiind recomandată recunoașterea mutuală în privința JAR relevante;

▼M1

11. „membru al echipajului de cabină” înseamnă un membru al echipajului de cabină calificat corespunzător, altul decât un membru al echipajului de zbor sau al echipei tehnice, care este însărcinat de un operator cu îndeplinirea atribuțiilor legate de siguranța pasagerilor și a zborului în timpul operațiunilor;

12. „personal navigant” înseamnă echipajul de zbor și echipajul de cabină;

13. „certificat, autorizație sau organizație conformă cu JAR” înseamnă un certificat sau o autorizație eliberată sau recunoscută ori o organizație certificată, autorizată, înregistrată sau recunoscută, în conformitate cu legislația națională prin care se pun în aplicare JAR și procedurile, de către un stat membru care a implementat JAR relevante și care a fost recomandat pentru recunoaștere reciprocă în cadrul sistemului autorităților aeronautice comune în privința respectivelor JAR.

▼M3

Articolul 3

Acordarea licențelor de pilot și a certificatelor medicale

(1)  Fără a se aduce atingere articolului 8 din prezentul regulament, piloții aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 respectă cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele I și IV la prezentul regulament.

(2)  Fără a se aduce atingere privilegiilor titularilor de licențe astfel cum sunt definite în anexa I la prezentul regulament, titularii de licențe de pilot eliberate în conformitate cu subpartea B sau subpartea C din anexa I la prezentul regulament pot efectua zborurile menționate la articolul 6 alineatul (4a) din Regulamentul (UE) nr. 965/2012. Aceasta nu aduce atingere respectării cerințelor suplimentare privind transportul de pasageri sau desfășurarea de operațiuni comerciale definite în subpartea B sau subpartea C din anexa I la prezentul regulament.

▼B

Articolul 4

Licențe de pilot naționale existente

(1)  Licențele conforme cu JAR eliberate sau recunoscute de un stat membru înainte de ►M1  data de la care se aplică prezentul regulament ◄ se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament. Statele membre înlocuiesc aceste licențe cu unele care respectă formatul prevăzut în partea ARA până la ►M1  8 aprilie 2018 ◄ cel târziu.

(2)  Licențele neconforme cu JAR, inclusiv toate calificările, certificatele și/sau autorizațiile asociate eliberate sau recunoscute de un stat membru înainte de aplicarea prezentului regulament se convertesc în licențe conforme cu partea FCL de către statul membru care a eliberat respectivele licențe.

(3)  Licențele neconforme cu JAR se convertesc în licențe și calificări sau certificate asociate conforme cu partea FCL în conformitate cu:

(a) dispozițiile din anexa II; sau

(b) elementele prevăzute în raportul de conversie.

(4)  Raportul de conversie:

(a) este întocmit de statul membru care a eliberat licența de pilot cu consultarea Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”);

(b) descrie cerințele naționale pe baza cărora s-au emis licențele de pilot;

(c) descrie sfera privilegiilor acordate piloților;

(d) precizează pentru care dintre cerințele din anexa I se acordă credite;

(e) precizează toate limitările care trebuie incluse în licențele conforme cu partea FCL și toate cerințele care trebuie îndeplinite de către pilot pentru înlăturarea respectivelor limitări.

(5)  Raportul de conversie include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea elementelor de la alineatul (4) literele (a)-(e), inclusiv copii ale cerințelor și procedurilor naționale relevante. La întocmirea raportului de conversie, obiectivul statelor membre este de le a permite piloților, în măsura posibilului, să își mențină sfera curentă de activitate.

(6)   ►C1  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (3), titularilor unui certificat de instructor pentru calificarea de clasă sau de examinator care dețin privilegii pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot li se convertesc respectivele privilegii într-un certificat de instructor pentru calificarea de tip sau de examinator pentru avioane cu un singur pilot. ◄

(7)  Un stat membru poate autoriza un elev pilot să exercite, fără supraveghere, privilegii limitate înainte ca acesta să îndeplinească toate cerințele necesare pentru eliberarea unei LAPL, în următoarele condiții:

(a) privilegiile să fie limitate la teritoriul său național sau la o parte a acestuia;

(b) privilegiile să fie limitate la o zonă geografică restrânsă și la avioane monomotor cu piston cu o masă maximă la decolare care să nu depășească 2 000 kg și să nu includă transportul de pasageri;

(c) respectivele autorizații să fie eliberate pe baza unei evaluări individuale a riscurilor în materie de siguranță, efectuată de un instructor în urma unei preevaluări a riscurilor în materie de siguranță efectuate de statul membru;

(d) statul membru să prezinte Comisiei și agenției rapoarte periodice din trei în trei ani.

▼M3

(8)  Până la 8 aprilie 2019, un stat membru poate emite o autorizație unui pilot să exercite privilegii limitate specificate pentru a pilota avioane în conformitate cu regulile de zbor instrumental, înainte ca pilotul să îndeplinească toate cerințele necesare pentru eliberarea unei calificări de zbor instrumental în conformitate cu prezentul regulament, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) statul membru eliberează autorizațiile numai atunci când acest lucru este justificat de o nevoie locală specifică ce nu poate fi satisfăcută de calificările stabilite în temeiul prezentului regulament;

(b) domeniul de aplicare al privilegiilor acordate de autorizație se bazează pe o evaluare a riscurilor în materie de siguranță efectuată de către statul membru, ținând seama de gradul de pregătire necesar pentru atingerea nivelului vizat de competență al pilotului;

(c) privilegiile autorizației sunt limitate la spațiul aerian al teritoriului național al statului membru sau la părți ale acestuia;

(d) autorizația se eliberează solicitanților care au urmat pregătirea adecvată cu instructori calificați și care au demonstrat unui examinator calificat competențele necesare, astfel cum sunt stabilite de statul membru;

(e) statul membru informează Comisia, AESA și celelalte state membre cu privire la caracteristicile specifice ale autorizației, inclusiv justificarea acesteia și evaluarea riscurilor în materie de siguranță;

(f) statul membru monitorizează activitățile legate de autorizație pentru a garanta un nivel acceptabil de siguranță și ia măsurile adecvate în cazul identificării unui risc sporit sau a unor preocupări legate de siguranță;

(g) statul membru efectuează o analiză a aspectelor legate de siguranță ale punerii în aplicare a autorizației și prezintă Comisiei un raport, până cel târziu la 8 aprilie 2017.

▼B

Articolul 5

Certificate medicale naționale ale piloților și autorizații naționale de examinator aeromedical existente

(1)  Certificatele medicale ale piloților și autorizațiile de examinator aeromedical conforme cu JAR eliberate sau recunoscute de un stat membru înainte aplicarea prezentului regulament se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Statele membre înlocuiesc certificatele medicale ale piloților și autorizațiile de examinator aeromedical cu certificate care respectă formatul prevăzut în partea ARA până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

(3)  Certificatele medicale ale piloților și autorizațiile de examinator aeromedical neconforme cu JAR eliberate de un stat membru înainte ca prezentul regulament să se aplice continuă să fie valabile până la data primei revalidări, dar cel târziu până la 8 aprilie 2017.

(4)  Revalidarea certificatelor menționate la alineatele (1) și (2) respectă dispozițiile din anexa IV.

Articolul 6

Convertirea calificărilor de zbor de încercare

(1)  Piloților care, înainte ca prezentul regulament să se aplice, au efectuat zboruri de încercare categoria 1 și 2, definite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei ( 3 ), sau care au asigurat instruirea piloților de încercare, li se convertesc calificările de pilot de încercare în calificări de pilot de încercare conforme cu anexa I la prezentul regulament și, după caz, în certificate de pilot instructor de încercare de către statul membru care a eliberat calificările de pilot de încercare.

(2)  Această conversie se efectuează în conformitate cu elementele stabilite într-un raport de conversie care respectă cerințele de la articolul 4 alineatele (4) și (5).

Articolul 7

Licențe naționale de mecanic navigant existente

(1)  Pentru convertirea licențelor de mecanic navigant eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago în licențe conforme cu partea FCL, titularii trebuie să înainteze o cerere în acest sens statului membru care a eliberat respectivele licențe.

(2)  Licențele de mecanic navigant se convertesc în licențe conforme cu partea FCL în conformitate cu un raport de conversie care respectă cerințele de la articolul 4 alineatele (4) și (5).

(3)  La solicitarea unei licențe de pilot de linie (denumită în continuare „ATPL”) pentru avioane, se respectă dispozițiile referitoare la credite din anexa I punctul FCL.510.A litera (c) punctul 2.

Articolul 8

Condițiile de recunoaștere a licențelor eliberate de țări terțe

▼M4

(1)  Fără a aduce atingere articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în cazurile în care între Uniune și o țară terță nu există acorduri care să reglementeze licențierea piloților, statele membre pot recunoaște licențele, calificările sau certificatele, precum și certificatele medicale asociate eliberate de țări terțe sau în numele acestora, în conformitate cu dispozițiile din anexa III la prezentul regulament.

▼B

(2)  Persoanele care solicită licențe conforme cu partea FCL și care sunt deja titularele unei licențe, calificări sau certificat echivalente eliberate de o țară terță în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago îndeplinesc toate cerințele din anexa I la prezentul regulament, cu excepția faptului că cerințele privind durata cursurilor, numărul de lecții și numărul de ore de pregătire specifică pot fi reduse.

(3)  Creditele acordate solicitantului se stabilesc de către statul membru căruia pilotul îi înaintează cererea pe baza unei recomandări din partea unei organizații de pregătire aprobate.

(4)  Titularii unei ATPL eliberate de o țară terță sau în numele acesteia în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago care îndeplinesc cerințele privind experiența pentru eliberarea unei ATPL pentru categoria de aeronave relevantă stabilite în subpartea F a anexei I la prezentul regulament pot fi creditați integral în ceea ce privește cerințele de a urma un curs de pregătire înainte de participarea la examenele teoretice și la testul de îndemânare, cu condiția ca respectiva licență eliberată într-o țară terță să conțină o calificare de tip valabilă pentru aeronava care urmează a fi folosită pentru testul de îndemânare ATPL.

(5)  Calificările de tip pentru avioane sau elicoptere pot fi eliberate titularilor de licențe conforme cu partea FCL care îndeplinesc cerințele stabilite de o țară terță pentru eliberarea respectivelor calificări. Aceste calificări se limitează la aeronavele înmatriculate în respectiva țară terță. Această limitare poate fi înlăturată dacă un pilot îndeplinește cerințele din anexa III punctul C.1.

Articolul 9

Credite pentru pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament

(1)  În ceea ce privește eliberarea licențelor conforme cu partea FCL în conformitate cu anexa I, se creditează integral pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament în conformitate cu cerințele și procedurile JAA, ►C1  sub supravegherea reglementară a unui stat membru ◄ recomandat pentru recunoaștere mutuală în cadrul sistemului autorităților aeronautice comune în privința JAR relevante, cu condiția ca respectiva pregătire și testarea să se fi finalizat înainte de 8 aprilie 2016 cel târziu.

(2)  Pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago se creditează în vederea eliberării de licențe conforme cu partea FCL pe baza unui raport de creditare întocmit de statul membru cu consultarea agenției.

(3)  Raportul descrie domeniul de pregătire, precizează pentru care dintre cerințele pentru licențe conforme cu partea FCL se acordă credit și, dacă este cazul, care sunt cerințele pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească pentru a li se elibera licențe conforme cu partea FCL. Raportul cuprinde copii ale tuturor documentelor necesare pentru a dovedi domeniul de pregătire și ale reglementărilor și procedurilor naționale în conformitate cu care s-a început pregătirea.

▼M2

Articolul 9a

Pregătire pentru calificarea de tip și date privind conformitatea operațională

(1)  În cazul în care anexele la prezentul regulament fac trimitere la datele privind conformitatea operațională instituite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, iar datele respective nu sunt disponibile pentru tipul relevant de aeronavă, persoana care solicită un curs de pregătire pentru calificarea de tip trebuie să se conformeze numai dispozițiilor din anexele la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011.

(2)  Cursurile de pregătire pentru calificarea de tip aprobate înainte de aprobarea programei minime de pregătire pentru calificarea de tip a piloților din cadrul datelor privind conformitatea operațională pentru tipul relevant de aeronave în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 includ elementele obligatorii de pregătire, până cel târziu la 18 decembrie 2017 sau în termen de doi ani de la aprobarea datelor privind conformitatea operațională, dacă această dată este ulterioară.

▼B

Articolul 10

Credite pentru licențele de pilot obținute în timpul serviciului militar

(1)  Pentru a obține licențe conforme cu partea FCL, titularii de licențe de echipaj militar de zbor înaintează o cerere în acest sens statului membru în care și-au făcut serviciul militar.

(2)  Cunoștințele, experiența și aptitudinile dobândite pe durata serviciului militar se creditează în scopul cerințelor relevante din anexa I în conformitate cu elementele unui raport de creditare întocmit de statul membru cu consultarea agenției.

(3)  Raportul de creditare:

(a) descrie cerințele naționale pe baza cărora s-au emis licențele, certificatele, calificările și/sau autorizațiile militare;

(b) descrie sfera privilegiilor acordate piloților;

(c) precizează pentru care dintre cerințele din anexa I se acordă credite;

(d) precizează toate limitările care trebuie înscrise pe licențele conforme cu partea FCL și toate cerințele care trebuie îndeplinite de către piloți pentru înlăturarea respectivelor limitări;

(e) include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea elementelor de mai sus, însoțite de copii ale cerințelor și procedurilor naționale relevante.

▼M1

Articolul 10a

Organizații de pregătire a piloților

(1)  Organizațiile de pregătire a piloților trebuie să îndeplinească cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele VI și VII și trebuie să fie certificate.

(2)  Organizațiile de pregătire a piloților titulare de certificate conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute de un stat membru înainte de data de la care se aplică prezentul regulament, se consideră ca fiind titulare ale unui certificat eliberat în conformitate cu prezentul regulament.

Într-un astfel de caz, privilegiile acestor organizații se limitează la privilegiile incluse în autorizația eliberată de statul membru.

Fără a aduce atingere articolului 2, organizațiile de pregătire a piloților își adaptează sistemul de management și programele, procedurile și manualele de pregătire pentru a fi conforme cu anexa VII până la 8 aprilie 2014 cel târziu.

▼M4

(3)  Organizațiile care se conformează JAR au dreptul de a furniza pregătire pentru o licență de pilot particular (PPL) conformă cu partea FCL, pentru calificările aferente incluse în înregistrare și pentru o licență de pilot de aeronave ușoare (LAPL) până la 8 aprilie 2018 fără a se conforma dispozițiilor din anexele VI și VII, cu condiția să fie înregistrați înainte de 8 aprilie 2015.

▼M1

(4)  Statele membre înlocuiesc certificatele menționate la alineatul (2) primul paragraf cu certificate care respectă formatul prevăzut în anexa VI până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

Articolul 10b

Echipamente de pregătire sintetică pentru zbor

(1)  Echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simulation Training Devices – FSTD) utilizate pentru pregătirea, testarea și verificarea piloților, cu excepția echipamentelor experimentale folosite la pregătirea pentru zborul de încercare, trebuie să îndeplinească cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele VI și VII și trebuie să fie calificate.

(2)  Certificatele de calificare a FSTD conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute înainte de data de la care se aplică prezentul regulament, se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Statele membre înlocuiesc certificatele menționate la alineatul (2) cu certificate de calificare ce respectă formatul prevăzut în anexa VI până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

Articolul 10c

Centre de medicină aeronautică

(1)  Centrele de medicină aeronautică trebuie să îndeplinească cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele VI și VII și trebuie să fie certificate.

(2)  Autorizațiile centrelor de medicină aeronautică conforme cu JAR, eliberate sau recunoscute de un stat membru înainte de data de la care se aplică prezentul regulament, se consideră ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

Centrele de medicină aeronautică își adaptează sistemul de management și programele, procedurile și manualele de pregătire pentru a fi în conformitate cu anexa VII până la 8 aprilie 2014 cel târziu.

(3)  Statele membre înlocuiesc autorizațiile centrelor de medicină aeronautică menționate la alineatul (2) primul paragraf cu certificate care respectă formatul prevăzut în anexa VI până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

▼B

Articolul 11

Aptitudinea din punct de vedere medical a echipajului de cabină

(1)  Membrii echipajului de cabină a căror activitate presupune operarea aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 trebuie să respecte cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexa IV.

(2)  Examenele sau evaluările medicale ale membrilor echipajului de cabină care au fost efectuate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului ( 4 ) și care mai sunt încă valabile la data aplicării prezentului regulament se consideră ca fiind valabile în conformitate cu prezentul regulament până la termenul care survine primul în ordine cronologică dintre următoarele:

(a) finalul perioadei de valabilitate stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3922/91; sau

(b) finalul perioadei de valabilitate prevăzute la punctul MED.C.005 din anexa IV.

Perioada de valabilitate curge de la data ultimului examen medical sau a ultimei evaluări medicale.

Până la finalul perioadei de valabilitate, orice reevaluare aeromedicală ulterioară se efectuează în conformitate cu anexa IV.

▼M1

Articolul 11a

Calificările echipajului de cabină și atestatele asociate

(1)  Membrii echipajului de cabină implicați în operațiunile comerciale ale aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt calificați și dețin atestatul asociat în conformitate cu cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele V și VI.

(2)  Membrii echipajului de cabină care dețin, înainte de data de la care se aplică prezentul regulament, un document de atestare a pregătirii în domeniul siguranței eliberat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 (denumit în continuare „EU-OPS”):

(a) sunt considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament dacă îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din EU-OPS; sau

(b) dacă nu îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din EU-OPS, parcurg toate cursurile de pregătire și verificările necesare înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament; sau

(c) dacă nu și-au desfășurat activitatea în operațiuni comerciale cu avioane timp de mai mult de cinci ani, absolvă cursul de pregătire inițială și promovează examenul aferent conform cerințelor din anexa V înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Documentele de atestare a pregătirii în domeniul siguranței eliberate în conformitate cu EU-OPS se înlocuiesc cu atestate de membru al echipajului de cabină care respectă formatul prevăzut în anexa VI până la 8 aprilie 2017 cel târziu.

(4)  Membrii echipajului de cabină implicați în operațiuni comerciale cu elicoptere la data de la care se aplică prezentul regulament:

(a) sunt considerați ca fiind în conformitate cu cerințele privind pregătirea inițială din anexa V dacă respectă dispozițiile aplicabile privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din JAR pentru transportul aerian comercial cu elicoptere; sau

(b) dacă nu îndeplinesc cerințele aplicabile privind pregătirea, verificarea și experiența recentă din JAR pentru transportul aerian comercial cu elicoptere, parcurg toate cursurile de pregătire relevante și verificările necesare pentru a-și desfășura activitatea pe elicopter(e), cu excepția pregătirii inițiale, înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament; sau

(c) dacă nu și-au desfășurat activitatea în operațiuni comerciale cu elicoptere timp de mai mult de cinci ani, absolvă cursul de pregătire inițială și promovează examenul aferent conform cerințelor din anexa V înainte de a fi considerați ca fiind în conformitate cu prezentul regulament.

(5)  Fără a aduce atingere articolului 2, atestatele de membru al echipajului de cabină care respectă formatul prevăzut în anexa VI se eliberează tuturor membrilor echipajelor de cabină implicați în operațiuni comerciale cu elicoptere până la 8 aprilie 2013 cel târziu.

Articolul 11b

Capacitățile de supraveghere

(1)  Statele membre desemnează una sau mai multe entități în calitate de autoritate competentă în cadrul acelui stat membru, având competențele necesare și responsabilități alocate în ceea ce privește certificarea și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare.

(2)  Dacă un stat membru desemnează mai mult de o entitate în calitate de autoritate competentă:

(a) domeniile de competență ale fiecărei autorități competente se definesc clar sub raportul responsabilităților și al limitelor geografice;

(b) între respectivele entități se stabilește o coordonare pentru a asigura supravegherea eficientă a tuturor organizațiilor și persoanelor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare, în cadrul sferelor lor de competență.

(3)  Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile competente dețin capacitățile necesare pentru a asigura supravegherea tuturor persoanelor și organizațiilor vizate de programul lor de supraveghere, inclusiv resurse suficiente pentru îndeplinirea cerințelor prezentului regulament.

(4)  Statele membre se asigură că personalul autorității competente nu exercită activități de supraveghere atunci când există dovezi că acest fapt ar putea duce în mod direct sau indirect la un conflict de interese, în special atunci când este vorba de un interes familial sau financiar.

(5)  Personalul autorizat de autoritatea competentă să îndeplinească sarcini de certificare și/sau de supraveghere este împuternicit să exercite cel puțin următoarele sarcini:

(a) să examineze înregistrările, datele, procedurile și orice alte documente relevante pentru executarea sarcinii de certificare și/sau de supraveghere;

(b) să facă copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri și alte documente;

(c) să ceară o explicație verbală la fața locului;

(d) să aibă acces la incintele, bazele de operare sau mijloacele de transport relevante;

(e) să efectueze audituri, investigații, evaluări, inspecții, inclusiv inspecții la platformă și inspecții neanunțate; și

(f) să ia sau să dispună măsuri executorii în funcție de caz.

(6)  Sarcinile prevăzute la alineatul (5) se îndeplinesc în conformitate cu dispozițiile legale din statul membru în cauză.

Articolul 11c

Măsuri tranzitorii

În ceea ce privește organizațiile pentru care agenția este autoritatea competentă în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008:

(a) statele membre transferă agenției toate înregistrările legate de supravegherea acestor organizații până la 8 aprilie 2013 cel târziu;

(b) procesele de certificare demarate de un stat membru înainte de 8 aprilie 2012 se finalizează de către respectivul stat membru în colaborare cu agenția. Agenția își asumă toate responsabilitățile de autoritate competentă în ceea ce privește o astfel de organizație după eliberarea certificatului de către respectivul stat membru.

▼B

Articolul 12

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2012.

▼M1

(1b)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexele I-IV până la 8 aprilie 2013.

▼M4

(2)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice următoarele dispoziții ale anexei I până la 8 aprilie 2015:

(a) dispozițiile cu privire la licențele de pilot de aeronave cu decolare-aterizare verticală și dirijabile;

(b) dispozițiile de la punctul FCL.820;

(c) în cazul elicopterelor, dispozițiile din subpartea J secțiunea 8;

(d) dispozițiile din subpartea J secțiunea 11.

▼M4

(2a)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice următoarele dispoziții ale anexei I până la 8 aprilie 2018:

(a) dispozițiile cu privire la licențele de pilot de planoare și baloane;

(b) dispozițiile din subpartea B;

(c) dispozițiile de la punctele FCL.800, FCL.805 și FCL.815;

(d) dispozițiile din subpartea J secțiunea 10.

▼B

(3)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu convertească licențele pentru avioane și elicoptere, neconforme cu JAR pe care le-au eliberate până la 8 aprilie 2014.

▼M4

(4)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice până la 8 aprilie 2016 dispozițiile prezentului regulament în cazul piloților care dețin o licență și un certificat medical asociat eliberate de o țară terță și a căror activitate presupune operarea necomercială a aeronavelor, astfel cum se precizează la articolul 4 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

▼B

(5)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexa IV subpartea B secțiunea 3 până la 8 aprilie 2015.

(6)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile din anexa IV subpartea C până la 8 aprilie 2014.

(7)  În cazul în care un stat membru face uz de dispozițiile ►M1  alineatelor (1b)-(6) ◄ , acesta transmite o notificare în acest sens Comisiei și agenției. Această notificare descrie motivele care stau la baza derogării și programul de implementare care cuprinde acțiunile prevăzute și calendarul aferent.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

[PARTEA-FCL]

SUBPARTEA A

CERINȚE GENERALE

FCL.001    Autoritatea competentă

În sensul prezentei părți, autoritatea competentă este o autoritate desemnată de statul membru, căreia o persoană îi înaintează o cerere de eliberare a licenței de pilot, a calificărilor sau certificatelor asociate.

FCL.005    Domeniul de aplicare

Prezenta parte stabilește cerințele privind eliberarea licențelor de pilot și a calificărilor și certificatelor asociate, precum și condițiile de valabilitate și utilizare a acestora.

FCL.010    Definiții

În sensul prezentei părți, se aplică următoarele definiții:

„Zbor acrobatic” înseamnă o manevră intenționată care presupune o schimbare bruscă de poziție a aeronavei, o poziție neobișnuită sau o accelerare neobișnuită, care nu este necesară în condiții normale de zbor sau pentru instruirea în vederea obținerii altor licențe sau calificări decât calificarea de zbor acrobatic.

„Avion” înseamnă o aeronavă motorizată cu aripă fixă mai grea decât aerul, care este susținută în zbor de reacția dinamică a aerului asupra aripilor sale.

„Avion care se pilotează cu un copilot” înseamnă un tip de avion care se pilotează cu un copilot, conform specificațiilor din manualul de zbor sau certificatului de operator aerian.

„Aeronavă” înseamnă orice aparat care se poate susține în atmosferă datorită reacțiilor aerului, altele decât reacțiile aerului asupra suprafeței pământului.

„Abilități de zbor” (Airmanship) înseamnă utilizarea coerentă a bunei judecăți și a cunoștințelor, competențelor și atitudinilor bine fundamentate pentru atingerea obiectivelor zborului.

„Dirijabil” înseamnă o aeronavă cu motor mai ușoară decât aerul, cu excepția dirijabilelor cu aer cald, care, în sensul prezentei părți, se încadrează în definiția balonului.

„Balon” înseamnă o aeronavă mai ușoară decât aerul, fără motor și care susține zborul prin folosirea fie a gazului, fie a unui arzător aeropurtat. În sensul prezentei părți, un dirijabil cu aer cald, deși este motorizat, este considerat un balon.

„Echipament de pregătire instrumentală de bază” (Basic Instrument Training Device – BITD) înseamnă un dispozitiv de antrenament la sol, care reprezintă postul unui elev pilot pe o clasă de avioane. Acesta poate utiliza panouri de bord din cabina aeronavei simulate pe un monitor (screen-based) și comenzi de zbor cu rezistența necesară simulată care asigură o platformă de instruire cel puțin în ceea ce privește procedurile legate de zborul instrumental.

„Categorie de aeronave” înseamnă o clasificare a aeronavelor în funcție de caracteristicile de bază specificate, de exemplu avion, aeronavă cu decolare-aterizare verticală, elicopter, dirijabil, planor, balon liber.

„Clasă de avioane” înseamnă o clasificare a avioanelor cu un sigur pilot care nu necesită o calificare de tip.

„Clasă de baloane” înseamnă o clasificare a baloanelor care ține seama de mijloacele de ridicare folosite pentru susținerea zborului.

„Transport aerian comercial” înseamnă transportul de pasageri, de mărfuri sau de poștă, contra unei remunerații sau prin închiriere.

„Competență” înseamnă o combinație de abilități, cunoștințe și atitudine necesare pentru a executa o sarcină la standardul prevăzut.

„Element de competență” înseamnă o acțiune care constituie o sarcină ce presupune un eveniment declanșator și un eveniment final care îi definește clar limitele, precum și un rezultat observabil.

„Unitate de competență” înseamnă o funcție discontinuă care constă într-un număr de elemente de competență.

„Copilot” înseamnă un pilot care operează pe un alt post decât acela de pilot comandant, pe o aeronavă care necesită mai mult de un pilot, dar cu excepția unui pilot care se află la bordul aeronavei doar pentru a beneficia de instruire practică pentru o licență sau calificare.

„Zbor în raid” înseamnă un zbor între un punct de plecare și un punct de sosire, urmând un traseu prestabilit, folosind proceduri de navigație standard.

„Copilot suplimentar pentru rută” înseamnă un pilot care ►C1  îl eliberează pe copilot ◄ de sarcinile sale la comenzile de zbor pe durata fazei de croazieră a unui zbor în operațiuni multipilot peste FL 200.

„Timp de instruire în dublă comandă” înseamnă timp de zbor sau timp instrumental la sol în care unei persoane i se asigură instruire practică de către un instructor autorizat corespunzător.

„Eroare” înseamnă o acțiune sau lipsa unei acțiuni a echipajului de zbor care duce la abateri de la scopurile sau așteptările organizaționale sau de zbor.

„Gestionarea erorilor” înseamnă procesul de depistare și de reacție la erori cu măsuri de contracarare care atenuează sau elimină consecințele erorilor și reduc probabilitatea unor erori sau stări nedorite ale aeronavei.

„Simulator complet de zbor” (Full Flight Simulator – FFS) înseamnă o reproducere la scară a unei cabine de pilotaj de un anumit tip sau marcă, model și serie, inclusiv ansamblul de echipamente și programe de calculator necesare pentru a reprezenta operarea aeronavei la sol și în zbor, un sistem de vizualizare care oferă o imagine exterioară din cabina de pilotaj și un sistem de simulare a mișcării aeronavei.

„Timp de zbor”:

pentru avioane, motoplanoare de agrement și aeronave cu decolare-aterizare verticală, înseamnă timpul total de la momentul punerii în mișcare a aeronavei cu scopul decolării până la momentul în care se oprește la sfârșitul zborului;

pentru elicoptere, înseamnă timpul total de la momentul în care paletele rotorului elicopterului încep să se învârtă până la momentul în care elicopterul se oprește la sfârșitul zborului, iar paletele rotorului sunt oprite;

pentru dirijabile, înseamnă timpul total de la momentul în care un dirijabil este dezlegat de la pilonul de ancorare cu scopul decolării până în momentul în care dirijabilul se oprește la sfârșitul zborului și este ancorat de pilon;

pentru planoare, înseamnă timpul total de la momentul în care planorul începe rulajul la sol în procesul de decolare până la momentul în care planorul se oprește la sfârșitul zborului;

pentru baloane, înseamnă timpul total de la momentul în care nacela părăsește solul cu scopul de a decola până la momentul în care acesta se oprește la sfârșitul zborului.

„Timp de zbor în conformitate cu regulile de zbor instrumental” (Instrumental Flight Rules – IFR) înseamnă timpul total în care aeronava este operată în conformitate cu regulile de zbor instrumental.

„Echipament de pregătire pentru zbor” (Flight Training Device – FTD) înseamnă o reproducere la scară a instrumentelor, echipamentelor, panourilor și comenzilor unui tip specific de aeronavă dintr-o cabină de pilotaj deschisă sau dintr-o cabină de pilotaj închisă, inclusiv ansamblul de echipamente și programe de calculator necesare pentru a simula aeronava la sol sau în condiții de zbor în limita tuturor sistemelor instalate pe echipament. Acesta nu necesită un sistem de simulare a mișcării aeronavei sau de vizualizare, cu excepția FTD de nivel 2 și 3 pentru elicoptere, în cazul cărora sunt necesare sisteme de vizualizare.

„Echipament de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație” (Flight and Navigation Procedures Trainer – FNPT) înseamnă un dispozitiv de antrenament care simulează cabina de pilotaj sau carlinga, inclusiv ansamblul de echipamente și programe de calculator necesare pentru a simula un tip sau o clasă de aeronave în ceea ce privește operațiunile de zbor în așa fel încât sistemele par să funcționeze ca într-o aeronavă.

„Grupă de baloane” înseamnă o clasificare a baloanelor care ține seama de mărimea și capacitatea anvelopei balonului.

„Elicopter” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul, susținută în zbor de reacțiile aerului cu unul sau mai multe rotoare acționate de motor pe axe esențial verticale.

„Timp de zbor instrumental” înseamnă timpul în care un pilot controlează o aeronavă în zbor numai cu ajutorul instrumentelor.

„Timp instrumental la sol” înseamnă timpul în care unui pilot i se asigură instruire în zbor instrumental simulat, pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simulation Training Devices – FSTD).

„Timp instrumental” înseamnă timp de zbor instrumental sau timp instrumental la sol.

„Operare multipilot”:

pentru avioane, înseamnă o operare care necesită cel puțin 2 piloți folosind cooperarea în echipaj multiplu, fie pe avioanele multipilot, fie pe avioanele cu un singur pilot;

pentru elicoptere, înseamnă o operare care necesită cel puțin 2 piloți folosind cooperarea în echipaj multiplu pe elicoptere multipilot.

„Cooperare în echipaj multiplu” (Multi-crew cooperation – MCC) înseamnă funcționarea echipajului de zbor ca o echipă formată din membri care colaborează sub conducerea pilotului comandant.

„Aeronavă multipilot”:

pentru avioane, înseamnă avioane certificate pentru operare cu un echipaj minim de cel puțin 2 piloți;

pentru elicoptere, dirijabile și aeronave cu decolare-aterizare verticală, înseamnă un tip de aeronavă care se operează cu un copilot, conform specificațiilor din manualul de zbor, conform certificatului de operator aerian sau unui document echivalent.

„Noapte” înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul răsăritului civil sau o altă perioadă similară între apus și răsărit, conform eventualelor prevederi ale autorității relevante, definită de statul membru.

„Alte echipamente de pregătire” (Other Training Devices – OTD) înseamnă mijloace auxiliare de pregătire, altele decât simulatoarele de zbor, echipamentele de pregătire pentru zbor sau echipamentele de pregătire pentru procedurile de zbor și navigație, care asigură mijloace de antrenament pentru care nu este necesară simularea unei cabine de pilotaj complete.

„Criterii de performanță” înseamnă o simplă declarație de evaluare cu privire la rezultatul necesar al unui element de competență și o descriere a criteriilor folosite pentru a evalua dacă s-a atins nivelul de performanță necesar.

„Pilot comandant” (Pilot-in-command – PIC) înseamnă pilotul desemnat comandant și responsabil pentru derularea în siguranță a zborului.

„Pilot comandant sub supraveghere” (Pilot-in-command under supervision – PICUS) înseamnă un copilot care îndeplinește, sub supravegherea unui pilot comandant, sarcinile și funcțiile unui pilot comandant.

„Aeronavă cu decolare-aterizare verticală” înseamnă orice aeronavă care își obține portanța pe verticală și propulsia/portanța în zbor cu ajutorul mai multor rotoare cu geometrie variabilă sau motoare/dispozitive propulsoare atașate sau încorporate în fuzelaj sau în aripi.

„Planor motorizat” înseamnă o aeronavă echipată cu unul sau mai multe motoare, care, cu motoarele scoase din funcțiune, are caracteristicile unui planor.

„Pilot particular” înseamnă un pilot care deține o licență care interzice pilotarea unei aeronave în cadrul unor operațiuni remunerate, cu excepția activităților de instruire și examinare, conform celor stabilite în prezenta parte.

„Verificarea competenței” înseamnă demonstrarea abilităților în vederea revalidării sau reînnoirii unei calificări, incluzând, în funcție de necesități, o examinare orală.

„Reînnoire” (de exemplu a unei calificări sau a unui certificat) înseamnă un procedeu administrativ efectuat după ce o calificare sau un certificat a expirat, cu scopul reînnoirii privilegiilor asociate calificării sau certificatului pentru o perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerințelor specificate.

„Revalidare” (de exemplu a unei calificări sau a unui certificat) înseamnă un procedeu administrativ efectuat în perioada de valabilitate a unei calificări sau a unui certificat, care permite titularului să își exercite în continuare privilegiile asociate calificării sau certificatului pentru o nouă perioadă determinată, în urma îndeplinirii cerințelor specificate.

„Segment de rută” înseamnă un zbor care presupune fazele de decolare, plecare, zbor de croazieră de minimum 15 minute, sosire, apropiere și aterizare.

„Planor” înseamnă o aeronavă mai grea decât aerul care este susținută în zbor de reacția dinamică a aerului asupra suprafețelor portante fixe și al cărei zbor liber nu depinde de un motor.

„Aeronavă cu un singur pilot” înseamnă o aeronavă certificată pentru operarea de către un singur pilot.

„Test de îndemânare” înseamnă demonstrarea abilităților în vederea eliberării unei licențe sau a unei calificări, incluzând, în funcție de necesități, o examinare orală.

„Timp de zbor în simplă comandă” înseamnă timpul de zbor în care un elev pilot este unicul ocupant al unei aeronave.

„Elev pilot comandant” (Student pilot-in-command – SPIC) înseamnă un elev pilot care acționează ca pilot comandant în cazul unui zbor cu un instructor în care acesta din urmă nu face decât să îl supravegheze pe elevul pilot și nu influențează sau nu controlează zborul aeronavei.

„Amenințare” înseamnă evenimente sau erori care au loc fără influența echipajului de zbor, care măresc complexitatea operațională și care trebuie gestionate pentru păstrarea marjei de siguranță ►C1  . ◄

„Gestionarea amenințărilor” înseamnă procesul de depistare și de reacție la amenințări cu măsuri de contracarare care atenuează sau elimină consecințele amenințărilor și reduc probabilitatea unor erori sau stări nedorite ale aeronavei.

„Motoplanor de agrement” (Touring Motor Glider – TMG) înseamnă o clasă specifică de motoplanoare echipate cu un motor integral montat, neretractabil și o elice neretractabilă. Acesta are capacitatea de a decola și de a lua altitudine prin mijloace proprii, conform manualului de zbor.

„Tip de aeronavă” înseamnă o clasificare a aeronavelor care necesită o calificare de tip astfel cum prevăd datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21 și care cuprinde toate aeronavele de același prototip, inclusiv toate modificările aduse acestora, cu excepția celor care au ca efect o modificare în manevrare sau în caracteristicile de zbor.

▼M3

FCL.015    Solicitarea și eliberarea, revalidarea și reînnoirea licențelor, calificărilor și certificatelor

▼B

(a)

O solicitare de obținere, revalidare sau reînnoire a licențelor de pilot și a calificărilor și certificatelor asociate se înaintează autorității competente sub o formă și într-un mod stabilit de către această autoritate competentă. Solicitarea este însoțită de dovezi ale îndeplinirii de către solicitant a cerințelor privind obținerea, revalidarea sau reînnoirea licenței sau a certificatului, precum și a calificărilor sau atestărilor asociate prevăzute în prezenta parte și în partea Medical.

(b)

Orice limitare sau extindere a privilegiilor acordate printr-o licență, calificare sau certificat se atestă în licență sau în certificat de către autoritatea competentă.

(c)

O persoană nu poate fi în niciun caz titulara mai multor licențe pentru o categorie de aeronave, eliberate în conformitate cu prezenta parte.

(d)

O solicitare de obținere a unei licențe pentru o altă categorie de aeronave sau de obținere a unor calificări sau certificate suplimentare, precum și de modificare, revalidare sau reînnoire a respectivelor licențe, calificări sau certificate se înaintează autorității competente care a eliberat inițial licența de pilot, cu excepția cazului în care pilotul a solicitat o schimbare a autorității competente și un transfer al documentelor sale medicale și de licențiere către respectiva autoritate.

▼M3

FCL.020    Elev pilot

(a) Un elev pilot nu zboară în simplă comandă decât cu autorizarea și sub supravegherea unui instructor de zbor.

(b) Înainte de primul său zbor în simplă comandă, un elev pilot are cel puțin:

1. în cazul avioanelor, elicopterelor și dirijabilelor: 16 ani;

2. în cazul planoarelor și baloanelor: 14 ani.

FCL.025    Examene teoretice pentru eliberarea licențelor și calificărilor

▼B

(a)    Responsabilitățile solicitantului

▼M3

1. Solicitanții participă la întregul set de examene teoretice pentru o licență sau calificare specifică aflată în responsabilitatea unui stat membru.

2. Solicitanții susțin examenul teoretic numai la recomandarea organizației de pregătire aprobate (approved training organisation – ATO) responsabilă cu pregătirea acestora, după ce au urmat elementele corespunzătoare ale cursului de pregătire teoretică la un nivel satisfăcător.

▼B

3. Recomandarea unei ATO are o valabilitate de 12 luni. Dacă solicitantul nu susține cel puțin un examen teoretic scris în această perioadă de valabilitate, necesitatea unei pregătiri suplimentare se decide de către ATO pe baza nevoilor solicitantului.

(b)    Standarde de promovare

▼M3

1. Se consideră că un solicitant a promovat un examen teoretic scris dacă obține cel puțin 75 % din punctele corespunzătoare examenului respectiv. Nu se aplică puncte de penalizare.

▼B

2. Cu excepția cazului în care prezenta parte prevede altfel, un solicitant promovează examenul teoretic necesar pentru licența sau calificarea de pilot corespunzătoare în momentul în care acesta a promovat toate examenele scrise necesare într-un interval de 18 luni de la sfârșitul lunii calendaristice în care respectivul solicitant s-a prezentat pentru prima dată la un examen.

▼M3

3. Dacă un solicitant nu promovează unul dintre examenele teoretice scrise după 4 tentative sau nu promovează toate examenele fie după 6 sesiuni, fie în perioada menționată la punctul 2, solicitantul în cauză susține din nou întregul set de examene scrise.

Înainte de a susține din nou examenele teoretice, solicitantul urmează o pregătire suplimentară în cadrul unei ATO. Nivelul și sfera pregătirii se decid de către organizația de pregătire, pe baza nevoilor solicitantului.

▼B

(c)    Perioada de valabilitate

1. Promovarea examenelor teoretice este valabilă:

(i) pentru eliberarea unei licențe de pilot aeronave ușoare, a unei licențe de pilot particular, a unei licențe de pilot de planoare sau a unei licențe de pilot de baloane, pe o perioadă de 24 de luni;

▼M3

(ii) pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial, a unei calificări de zbor instrumental (IR) sau a unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR), pentru o perioadă de 36 de luni;

▼B

(iii) perioadele menționate la punctele (i) și (ii) se consideră ca începând de la data la care pilotul promovează examenul teoretic, în conformitate cu litera (b) punctul 2.

2. Promovarea examenelor teoretice pentru licența de pilot de linie (Airline Transport Pilot Licence – ATPL) rămâne valabilă pentru eliberarea unei licențe ATPL pe o perioadă de 7 ani de la ultima zi a perioadei de validitate:

(i) a unei IR incluse în licență; sau

(ii) în cazul elicopterelor, a unei calificări de tip de elicopter inclusă în respectiva licență.

FCL.030    Test de îndemânare

(a)

Înaintea susținerii unui test de îndemânare pentru eliberarea unei licențe, a unei calificări sau a unui certificat, solicitantul trebuie să fi promovat examenul teoretic necesar, cu excepția cazului solicitanților care urmează un curs integrat de pregătire practică.

În toate cazurile, pregătirea teoretică trebuie să fi încheiat înainte de susținerea testelor de îndemânare.

(b)

Cu excepția cazului în care se eliberează o licență de pilot de linie, candidatul la un test de îndemânare este recomandat pentru susținerea acestui test de către organizația/persoana responsabilă cu pregătirea după încheierea acestei pregătiri. Evidența procesului de pregătire se pune la dispoziția examinatorului.

FCL.035    Credite pentru timpul de zbor și cunoștințele teoretice

(a)    Credite pentru timpul de zbor

▼M3

1. Cu excepția cazului în care prezenta parte prevede altfel, orele de zbor care se creditează pentru o licență, o calificare sau un certificat trebuie să fi fost efectuate pe aceeași categorie de aeronave pentru care se solicită eliberarea licenței, a calificării sau a certificatului.

2. PIC sau în pregătire.

(i) Un solicitant al unei licențe, al unei calificări sau al unui certificat se creditează integral cu tot ►C1  timpul de zbor efectuat în simplă comandă, ca instruire în dublă comandă sau ca PIC ◄ pentru timpul total de zbor necesar pentru licență, calificare sau certificat.

(ii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire ATP are dreptul de a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unei licențe de pilot de linie, a unei licențe de pilot comercial și a unei calificări de clasă sau de tip multimotor.

(iii) Un absolvent al unui curs integrat de pregătire CPL/IR are dreptul de a fi creditat cu până la 50 de ore timp instrumental ca elev pilot comandant pentru timpul ca PIC necesar pentru eliberarea unei licențe de pilot comercial și a unei calificări de clasă sau de tip multimotor.

▼M3

3. Timp de zbor în calitate de copilot sau pilot comandant sub supraveghere (PIC under supervision – PICUS). Cu excepția cazului în care prezenta parte prevede altfel, titularul unei licențe de pilot, atunci când acționează în calitate de copilot sau de PICUS, are dreptul de a fi creditat integral cu timpul în calitate de copilot pentru timpul total de zbor necesar pentru o licență de pilot de grad superior.

▼B

(b)    Credite pentru cunoștințele teoretice

▼M3

1. Un solicitant care a promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot de linie se creditează pentru cerințele privind cunoștințele teoretice pentru licența de pilot de aeronave ușoare, licența de pilot particular, licența de pilot comercial și, cu excepția cazului elicopterelor, IR și EIR pe aceeași categorie de aeronave.

▼B

2. Un solicitant care a promovat examenul teoretic pentru o licență de pilot comercial se creditează cu cerințele privind cunoștințele teoretice pentru o licență de pilot aeronave ușoare sau o licență de pilot particular pe aceeași categorie de aeronave.

3. Titularul unei IR sau un solicitant care a promovat examenul teoretic instrumental pe o categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele pentru pregătirea și examenele teoretice pentru o IR pe o altă categorie de aeronave.

4. Titularul unei licențe de pilot se creditează în ceea ce privește cerințele pentru pregătirea și examenele teoretice pentru o licență pe o altă categorie de aeronave în conformitate cu apendicele 1 la prezenta parte.

▼M3

5. Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la litera (b) punctul 3, titularul unei IR(A) care a promovat un curs modular IR(A) pe bază de competențe sau titularul unei EIR se creditează integral pentru cerințele privind pregătirea și examenul teoretic pentru o IR pe o altă categorie de aeronave după ce a promovat, de asemenea, pregătirea și examenul teoretic pentru partea IFR a cursului necesar, în conformitate cu punctul FCL.720.A. litera (b) punctul 2 subpunctul (i).

▼B

Acest credit se aplică și solicitanților unei licențe de pilot care au promovat deja examenele teoretice pentru eliberarea respectivei licențe pe o altă categorie de aeronave, cu condiția să se afle în perioada de valabilitate specificată la punctul FCL.025 litera (c).

FCL.040    Exercitarea privilegiilor asociate licențelor

Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licență este condiționată de valabilitatea calificărilor conținute în aceasta, dacă este cazul, și de valabilitatea certificatului medical.

FCL.045    Obligația de a deține și de a prezenta documente

(a)

Un pilot trebuie să poarte întotdeauna asupra sa o licență valabilă și un certificat medical valabil atunci când exercită privilegiile asociate licenței.

(b)

De asemenea, pilotul trebuie să poarte asupra sa un document de identitate cu fotografie.

(c)

La cererea unui reprezentant autorizat al unei autorități competente, un pilot sau un elev pilot prezintă fără întârziere evidența timpului său de zbor spre verificare.

(d)

În toate zborurile în raid în simplă comandă, un elev pilot trebuie să poarte asupra sa dovada autorizării prevăzute la punctul FCL.020 litera (a).

FCL.050    Evidența timpului de zbor

Pilotul păstrează o evidență exactă a detaliilor tuturor zborurilor efectuate sub o formă și într-un mod stabilit de către autoritatea competentă.

FCL.055    Competența lingvistică

(a)

Dispoziții generale. Piloții de avion, elicopter, aeronavă cu decolare-aterizare verticală și dirijabil care trebuie să folosească radiotelefonul exercită privilegiile asociate licențelor și calificărilor lor numai dacă pe licența lor figurează o autorizare privind competența lingvistică fie în engleză, fie în limba utilizată în radiocomunicațiile pe care le presupune zborul. Autorizarea precizează limba, nivelul de competență și termenul de valabilitate.

(b)

Solicitantul unei autorizări privind competența lingvistică demonstrează, în conformitate cu apendicele 2 la prezenta parte, cel puțin un nivel operațional de competență lingvistică în folosirea ►C1  atât a frazeologiei standard, cât și a limbajului comun ◄ . În acest scop, solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea:

1. de a comunica eficient atât în situațiile de comunicare exclusiv vocală, cât și atunci când interlocutorul este de față;

2. de a comunica pe ►C1  teme generale ◄ și de natură profesională, cu acuratețe și claritate;

3. de a folosi strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba mesaje și pentru a recunoaște și rezolva neînțelegerile într-un context general sau profesional;

4. de a trata cu succes dificultățile lingvistice prezentate de o complicație sau de o conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general familiarizat; și

5. de a utiliza un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică.

(c)

Cu excepția piloților care au demonstrat un nivel expert de competență lingvistică, în conformitate cu apendicele 2 la prezenta parte, autorizarea privind competența lingvistică se evaluează la fiecare:

1. 4 ani, dacă nivelul demonstrat este nivelul operațional; sau

2. 6 ani, dacă nivelul demonstrat este nivelul avansat.

▼M3

(d)

Cerințe specifice pentru titularii unei calificări de zbor instrumental (IR) sau ai unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR). Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la punctele de mai sus, titularii unei IR sau ai unei EIR trebuie să demonstreze capacitatea de a folosi limba engleză la un nivel care să le permită:

▼B

1. să înțeleagă toate informațiile relevante pentru execuția tuturor fazelor unui zbor, inclusiv pregătirea zborului;

2. să folosească radiotelefonia în toate fazele zborului, inclusiv în situațiile de urgență;

3. să comunice cu ceilalți membri ai echipajului în toate fazele zborului, inclusiv în pregătirea zborului.

▼M3

(e)

În cazul titularilor unei IR sau ai unei EIR, demonstrarea competenței lingvistice și a utilizării limbii engleze se face printr-o metodă de evaluare stabilită de autoritatea competentă.

▼B

FCL.060    Experiența recentă

(a)

Baloane. Un pilot nu operează un balon în transportul aerian comercial sau nu transportă pasageri decât dacă a efectuat în intervalul ultimelor 180 de zile:

1. cel puțin 3 zboruri ca ►C1  pilot care acționează comenzile pe un balon ◄ , dintre care cel puțin unul pe un balon aparținând unei clase și grupe relevante; sau

2. un zbor pe un balon aparținând unei clase și grupe relevante sub supravegherea unui instructor calificat în conformitate cu subpartea J.

(b)

Avioane, elicoptere, aeronave cu decolare-aterizare verticală, dirijabile și planoare. Un pilot nu operează o aeronavă în transportul aerian comercial sau nu transportă pasageri:

1. ca PIC sau copilot, decât dacă a efectuat în ultimele 90 de zile cel puțin 3 decolări, apropieri și aterizări pe o aeronavă de același tip sau de aceeași clasă sau pe un FFS care reprezintă respectivul tip sau respectiva clasă. Cele 3 decolări și aterizări se execută fie în operare multipilot, fie în operare cu un singur pilot, în funcție de privilegiile deținute de pilot; și

2. ca PIC, pe timpul nopții, cu excepția cazului în care:

(i) în ultimele 90 de zile a efectuat cel puțin 1 decolare, apropiere și aterizare pe timpul nopții ca ►C1  pilot care acționează comenzile pe o aeronavă ◄ de același tip sau de aceeași clasă sau pe un FFS care reprezintă respectivul tip sau respectiva clasă; sau

(ii) este titularul unei IR;

▼M3

3. în calitate de copilot suplimentar pentru rută, cu excepția cazului în care:

(i) respectă cerințele de la litera (b) punctul 1; sau

(ii) în ultimele 90 de zile a efectuat cel puțin 3 segmente de rută în calitate de copilot suplimentar pentru rută pe același tip sau clasă de aeronave; sau

(iii) a efectuat o pregătire recentă și de reîmprospătare a tehnicilor de pilotaj într-un FFS la intervale de maximum 90 de zile. Pregătirea de reîmprospătare poate fi însoțită de pregătirea de reîmprospătare a operatorului, prevăzută în cerințele relevante din partea ORO.

▼B

4. dacă un pilot are privilegiul să opereze mai mult de un tip de avion cu caracteristici de manevrare și operare similare, cele 3 decolări, apropieri și aterizări prevăzute la punctul 1 pot fi executate după cum se prevede în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21;

5. dacă un pilot are privilegiul să opereze mai mult de un tip de elicopter necomplex cu caracteristici de manevrare și operare similare, definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, cele 3 decolări, apropieri și aterizări prevăzute la punctul 1 pot fi executate doar pe unul dintre tipuri, cu condiția ca pilotul să fi executat cel puțin 2 ore de zbor pe fiecare dintre tipurile de elicopter în ultimele 6 luni.

(c)

Cerințe specifice pentru transportul aerian comercial

1. În cazul transportului aerian comercial, perioada de 90 de zile prevăzută la litera (b) punctele 1 și 2 de mai sus poate fi extinsă la maximum 120 de zile, dacă pilotul execută zboruri de linie sub supravegherea unui instructor sau examinator de calificare de tip.

2. Dacă nu respectă cerința de la punctul 1, pilotul trebuie să execute, pe aeronava sau pe un FFS corespunzător tipului de aeronavă care urmează a fi utilizată, un zbor de instruire care să includă cel puțin cerințele descrise la litera (b) punctele 1 și 2, înainte ca acesta să își poată exercita privilegiile.

▼M4

FCL.065    Reducerea privilegiilor titularilor de licență în vârstă de 60 de ani sau mai mult în transportul aerian comercial

(a)

60-64 de ani. Avioane și elicoptere. Titularul unei licențe de pilot care a atins vârsta de 60 de ani nu acționează ca pilot pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial, cu excepția situațiilor în care este membru al unui echipaj multipilot.

(b)

65 de ani. Cu excepția titularilor unei licențe de pilot de baloane sau de planoare, titularul unei licențe de pilot care a atins vârsta de 65 de ani nu acționează ca pilot pe o aeronavă care asigură transport aerian comercial.

(c)

70 de ani. Titularul unei licențe de pilot de baloane sau de planoare care a atins vârsta de 70 de ani nu acționează ca pilot pe baloane sau planoare care asigură transport aerian comercial.

▼B

FCL.070    Revocarea, suspendarea și limitarea licențelor, a calificărilor și a certificatelor

(a)

Licențele, calificările și certificatele eliberate cu respectarea prezentei părți pot fi limitate, suspendate sau revocate de către autoritatea competentă dacă pilotul nu îndeplinește cerințele din prezenta parte, din partea Medical sau cerințele operaționale aplicabile, în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite în partea ARA.

(b)

În cazul în care unui pilot i se suspendă sau i se revocă licența, acesta returnează imediat licența sau certificatul autorității competente.

SUBPARTEA B

LICENȚA DE PILOT AERONAVE UȘOARE – LAPL

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.100    LAPL – Vârsta minimă

Solicitații LAPL au:

(a) în cazul avioanelor și elicopterelor, cel puțin 17 ani;

(b) în cazul planoarelor și baloanelor, cel puțin 16 ani.

FCL.105    LAPL – Privilegii și condiții

(a)

Dispoziții generale. Privilegiile titularului unei LAPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa neremunerat ca PIC în operațiuni necomerciale pe categoria de aeronave corespunzătoare.

(b)

Condiții. Solicitanții LAPL îndeplinesc cerințele pentru categoria de aeronave relevantă și, dacă este cazul, pentru clasa sau tipul de aeronave folosite la testul de îndemânare.

FCL.110    LAPL – Credite pentru aceeași categorie de aeronave

(a)

Solicitanții unei LAPL care dețin o altă licență în aceeași categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele pentru LAPL pentru respectiva categorie de aeronave.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, dacă licența expiră, solicitantul trebuie să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu punctul FCL.125 pentru eliberarea unei LAPL pentru categoria de aeronave corespunzătoare.

FCL.115    LAPL – Curs de pregătire

Solicitanții unei LAPL urmează un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea practică adecvate privilegiilor acordate.

FCL.120    LAPL – Examenul teoretic

Solicitanții unei LAPL trebuie să demonstreze, în următoarele domenii, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

(a) subiecte comune:

 Legislație aeronautică;

 Performanțe umane;

 Meteorologie; și

 Comunicații;

(b) subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:

 Principii de zbor;

 Proceduri operaționale;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului;

 Cunoașterea generală a aeronavei; și

 Navigație.

FCL.125    LAPL – Test de îndemânare

(a)

Solicitanții unei LAPL fac dovada, prin susținerea unui test de îndemânare, a capacității de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

(b)

Candidații la un test de îndemânare trebuie să fi urmat instruirea practică pe aeronave de aceeași clasă sau de același tip ca și cele care urmează a fi folosite pentru testul de îndemânare. Privilegiile se limitează la clasa sau tipul folosite pentru testul de îndemânare, până la autorizarea pe licență a unor extinderi suplimentare, în conformitate cu prezenta subparte.

(c)

Note de promovare

1. Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate fazele de zbor corespunzătoare categoriei de aeronave pe care se efectuează zborul.

2. Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni duce la nepromovarea întregii secțiuni. În cazul în care candidatul nu promovează o singură secțiune, acesta repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la nepromovarea întregului test.

3. Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu punctul 2, nepromovarea oricărei secțiuni, inclusiv a celor promovate cu ocazia unei încercări anterioare, duce la respingerea candidatului la întregul test.

4. Dacă nu se promovează toate secțiunile testului din două încercări este necesară o pregătire practică suplimentară.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru LAPL pentru avioane – LAPL(A)

FCL.105.A    LAPL(A) – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile titularului unei LAPL pentru avioane îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat) sau TMG cu o masă maximă certificată la decolare de 2 000 kg sau mai puțin, care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel încât la bordul aeronavei nu se află niciodată mai mult de 4 persoane.

▼M3

(b)

Titularii unei LAPL(A) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după eliberarea licenței, 10 ore timp de zbor ca PIC pe avioane sau TMG.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei LAPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 30 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin:

1. 15 ore de instruire practică în dublă comandă în clasa pentru care se va susține testul de îndemânare;

2. 6 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 3 ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută 1 aterizare cu oprire completă pe un aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

(b)

Cerințe specifice pentru solicitanții titulari de LAPL(S) cu extindere TMG. Solicitanții unei LAPL(A) titulari ai unei LAPL(S) cu extindere TMG trebuie să fi efectuat cel puțin 21 de ore timp de zbor pe TMG după autorizarea extinderii TMG și să fi îndeplinit cerințele de la punctul FCL.135. A litera (a) privind avioanele.

(c)

Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctul 2.

FCL.135.A    LAPL(A) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau variantă de avion

(a)

Privilegiile unei LAPL(A) se limitează la clasa și varianta de avioane sau TMG pe care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a îndeplinit, pentru o altă clasă, cerințele de mai jos:

1. 3 ore de instruire practică, inclusiv:

(i) 10 decolări și aterizări în dublă comandă; și

(ii) 10 decolări și aterizări în simplă comandă sub supraveghere.

2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare în noua clasă. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește următoarele subiecte:

(i) Proceduri operaționale;

(ii) Performanțe de zbor și planificarea zborului;

(iii) Cunoașterea generală a aeronavei.

(b)

Înainte ca titularul unei LAPL să își poată exercita privilegiile licenței pe o altă variantă de avion decât cel utilizat pentru testul de îndemânare, pilotul participă la cursuri de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare. Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor.

FCL.140.A    LAPL(A) – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Titularii unei LAPL(A) își exercită privilegiile acordate prin licență doar dacă au efectuat, în ultimele 24 de luni, ca piloți pe avioane sau TMG:

1. cel puțin 12 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 12 decolări și aterizări; și

2.  ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ de cel puțin 1 oră din timpul total de zbor sub supravegherea unui instructor.

(b)

Titularii unei LAPL(A) care nu îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator înainte de a relua exercitarea privilegiilor asociate licenței; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările suplimentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

SECȚIUNEA 3

Cerințe specifice pentru LAPL pentru elicoptere – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – Privilegii

Privilegiile titularului unei LAPL pentru elicoptere îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe elicopterele monomotor cu o masă maximă certificată la decolare de 2 000 kg sau mai puțin, care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel încât la bordul aeronavei nu se află niciodată mai mult de 4 persoane.

FCL.110.H    LAPL(H) – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei LAPL(H) trebuie să fi efectuat cel puțin 40 de ore de instruire practică pe elicoptere. Cel puțin 35 de ore dintre acestea trebuie efectuate pe tipul de elicopter care urmează a fi folosit la testul de îndemânare. Instruirea practică include cel puțin:

1. 20 ore de instruire practică în dublă comandă; și

2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 5 ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută o aterizare cu oprire completă pe un aerodrom diferit de aerodromul de decolare.

(b)

Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctul 2.

FCL.135.H    LAPL(H) – Extinderea privilegiilor la un alt tip sau altă variantă de elicopter

(a)

Privilegiile unei LAPL(H) se limitează la tipul sau varianta de elicopter pe care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat:

1. 5 ore de instruire practică, inclusiv:

(i) 15 decolări, apropieri și aterizări în dublă comandă;

(ii) 15 decolări, apropieri și aterizări în simplă comandă sub supraveghere;

2. un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare pe noul tip. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la celălalt tip în ceea ce privește următoarele subiecte:

 Proceduri operaționale;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului;

 Cunoașterea generală a aeronavei.

(b)

Înainte ca titularul unei LAPL(H) să își poată exercita privilegiile licenței pe o altă variantă de elicopter decât cea utilizată pentru testul de îndemânare, pilotul participă la cursuri de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare, astfel cum prevăd datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21. Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor.

FCL.140.H    LAPL(H) – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Titularii unei LAPL(H) își exercită privilegiile asociate licenței pe un tip specific de elicoptere doar dacă au efectuat, în ultimele 12 de luni, pe elicoptere din tipul respectiv:

1. cel puțin 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 6 decolări, apropieri și aterizări; și

2.  ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ de cel puțin 1 oră timp total de zbor sub supravegherea unui instructor.

(b)

Titularii unei LAPL(H) care nu îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe acel tip specific înainte de a relua exercitarea privilegiilor asociate licenței; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările suplimentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

SECȚIUNEA 4

Cerințe specifice pentru LAPL pentru planoare – LAPL(S)

FCL.105.S    LAPL(S) – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile titularului unei LAPL pentru planoare îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe planoare și planoare motorizate. Pentru a-și exercita privilegiile pe un TMG, titularul trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.135.S.

▼M3

(b)

Titularii unei LAPL(S) transportă pasageri doar după ce au efectuat, după eliberarea licenței, 10 ore timp de zbor sau 30 de lansări ca PIC pe planoare sau planoare motorizate.

▼B

FCL.110.S    LAPL(S) – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei LAPL(S) trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore de instruire practică pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv cel puțin:

1. 10 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. 2 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă;

3. 45 de lansări și aterizări;

4. un zbor în raid în simplă comandă de cel puțin 50 km (27 MN) sau un zbor în raid în dublă comandă de cel puțin 100 km (55 MN).

(b)

Din cele 15 ore prevăzute la litera (a), un maxim de 7 ore pot fi efectuate pe un TMG.

(c)

Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctele 2-4.

FCL.130.S    LAPL(S) – Metode de lansare

(a)

Privilegiile asociate LAPL(S) se limitează la metoda de lansare cuprinsă în testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat:

1. în cazul remorcajului la automosor și al remorcajului la automobil, un minim de 10 lansări în cadrul instruirii practice în dublă comandă și 5 lansări în simplă comandă sub supraveghere;

2. în cazul remorcajului la avion sau al autolansării, un minim de 5 lansări în cadrul instruirii practice în dublă comandă și 5 lansări în simplă comandă sub supraveghere. În cazul autolansării, instruirea practică în dublă comandă se poate efectua pe un TMG;

3. în cazul lansării la sandou, un minim de 3 lansări în cadrul instruirii practice în dublă comandă sau în simplă comandă sub supraveghere.

(b)

Efectuarea unor lansări de antrenament suplimentare se consemnează în carnetul de zbor și se semnează de către instructor.

(c)

Pentru a-și păstra privilegiile pentru fiecare metodă de lansare, piloții trebuie să efectueze un minim de 5 lansări în ultimele 24 de luni, cu excepția lansării la sandou, în cazul căreia piloții trebuie să fi efectuat numai 2 lansări.

(d)

În cazul în care un pilot nu îndeplinește cerințele de la litera (c), acesta efectuează un număr suplimentar de lansări zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor pentru a-și reînnoi privilegiile.

FCL.135.S    LAPL(S) – Extinderea privilegiilor la TMG

Privilegiile asociate unei LAPL(S) se extind la un TMG dacă pilotul a efectuat, în cadrul unei ATO, cel puțin:

(a) 6 ore de instruire practică pe un TMG, inclusiv:

1. 4 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. un zbor în raid în simplă comandă de cel puțin 150 km (80 MN), în timpul căruia se execută 1 aterizare cu oprire completă pe un aerodrom diferit de aerodromul de decolare;

(b) un test de îndemânare prin care face dovada unui nivel corespunzător de îndemânare pe un TMG. În cadrul acestui test de îndemânare, candidatul trebuie să demonstreze examinatorului și un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la TMG în ceea ce privește următoarele subiecte:

 Principii de zbor;

 Proceduri operaționale;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului;

 Cunoașterea generală a aeronavei;

 Navigație.

FCL.140.S    LAPL(S) – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Planoare și planoare motorizate. Titularii unei LAPL(S) își exercită privilegiile asociate licenței pe planoare sau planoare motorizate doar dacă au efectuat, pe planoare sau planoare motorizate, cu excepția TMG, în ultimele 24 de luni, cel puțin:

1. 5 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 15 lansări;

2. 2 zboruri de instruire în compania unui instructor;

(b)

TMG. Titularii unei LAPL(S) își exercită privilegiile asociate licenței pe un TMG doar dacă:

1. au efectuat pe TMG în ultimele 24 de luni:

(i) cel puțin 12 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 12 decolări și aterizări; și

(ii)  ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ de cel puțin 1 oră timp total de zbor sub supravegherea unui instructor.

2. Dacă titularul LAPL(S) are și privilegiile de a pilota avioane, cerințele de la punctul 1 pot fi îndeplinite pe avioane.

(c)

Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei LAPL(S) care nu îndeplinesc cerințele de la literele (a) sau (b) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe un planor sau un TMG, după caz; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările suplimentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, pentru a respecta cerințele de la literele (a) sau (b).

SECȚIUNEA 5

Cerințe specifice pentru LAPL pentru baloane – LAPL(B)

▼M4

FCL.105.B    LAPL(B) – Privilegii

Privilegiile titularului unei LAPL pentru baloane îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe baloane cu aer cald sau dirijabile cu aer cald cu o capacitate maximă a anvelopei de 3 400 m3 sau pe baloane cu gaz cu o capacitate maximă a anvelopei de 1 260 m3, care transportă un număr maxim de 3 pasageri, astfel încât la bordul balonului nu se află niciodată mai mult de 4 persoane.

▼M3

FCL.110.B    LAPL(B) – Cerințe privind experiența și credite

▼B

(a)

Solicitanții unei LAPL(B) trebuie să fi efectuat cel puțin 16 ore de instruire practică pe baloane de aceeași clasă, inclusiv cel puțin:

1. 12 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. 10 umpleri cu aer și 20 de decolări și aterizări; și

3. un zbor supravegheat în simplă comandă cu un timp de zbor minim de cel puțin 30 de minute.

(b)

Credite. Solicitanții care au acumulat experiență anterioară ca PIC pe baloane pot fi creditați în ceea ce privește cerințele de la litera (a).

Numărul de credite se decide de către ATO în cadrul căreia pilotul urmează cursul de pregătire, pe baza unui test practic preliminar, dar în orice caz:

1. nu depășește timpul total de zbor ca PIC pe baloane;

2. nu depășește 50 % din numărul de ore prevăzute la litera (a);

3. nu cuprinde cerințele de la litera (a) punctele 2 și 3.

FCL.130.B    LAPL(B) – Extinderea privilegiilor la zborurile captive

(a)

Privilegiile unei LAPL(B) se limitează la zborurile libere. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat cel puțin 3 zboruri de instruire pe baloane captive.

(b)

Efectuarea unei pregătiri suplimentare se consemnează în carnetul de zbor și se semnează de către instructor.

(c)

Pentru a-și păstra acest privilegiu, piloții trebuie să efectueze un minim de 2 zboruri captive în ultimele 24 de luni.

(d)

În cazul în care un pilot nu îndeplinește cerințele de la litera (c), acesta efectuează un număr suplimentar de zboruri captive zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor pentru a-și reînnoi privilegiile.

FCL.135.B    LAPL(B) – Extinderea privilegiilor la o altă clasă de baloane

Privilegiile unei LAPL(B) se limitează la clasa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul a efectuat pe cealaltă clasă, în cadrul unei ATO, cel puțin:

(a) 5 zboruri de instruire în dublă comandă; sau

(b) în cazul unei LAPL(B) pentru baloane cu aer cald pentru care se dorește extinderea privilegiilor la dirijabile cu aer cald, 5 ore de instruire practică în dublă comandă; și

(c) un test de îndemânare, în cadrul căruia trebuie să demonstreze examinatorului un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice referitoare la cealaltă clasă în ceea ce privește următoarele subiecte:

 Principii de zbor;

 Proceduri operaționale;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului; și

 Cunoașterea generală a aeronavei.

FCL.140.B    LAPL(B) – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Titularii unei LAPL(B) își exercită privilegiile asociate licenței doar dacă au efectuat, în ultimele 24 de luni, ca piloți pe o clasă de baloane, cel puțin:

1. 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări și aterizări; și

2. un zbor de instruire în compania unui instructor;

3. în plus, dacă pilotul este calificat să zboare pe mai mult de o clasă de baloane, pentru a-și exercita privilegiile pe cealaltă clasă, trebuie să fi efectuat cel puțin 3 ore timp de zbor pe respectiva clasă în ultimele 24 de luni, inclusiv 3 decolări și aterizări.

(b)

Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei LAPL(B) care nu îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

1. să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe clasa corespunzătoare; sau

2. să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările suplimentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

SUBPARTEA C

LICENȚA DE PILOT PARTICULAR (PPL), PILOT DE PLANOR (SPL) ȘI LICENȚA DE PILOT DE BALON (BPL)

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.200    Vârsta minimă

(a)

Solicitantul unei PPL trebuie să aibă cel puțin 17 ani.

(b)

Solicitantul unei BPL sau al unei SPL trebuie să aibă cel puțin 16 ani.

FCL.205    Condiții

Persoanele care solicită eliberarea unei PPL trebuie să îndeplinească cerințele pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare, după cum se prevede în subpartea H.

FCL.210    Curs de pregătire

Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie să includă cunoștințele teoretice și instruirea practică adecvate privilegiilor acordate.

FCL.215    Examen teoretic

Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să demonstreze, în următoarele domenii, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

(a) subiecte comune:

 Legislație aeronautică;

 Performanțe umane;

 Meteorologie; și

 Comunicații;

(b) subiecte specifice diferitelor categorii de aeronave:

 Principii de zbor;

 Proceduri operaționale;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului;

 Cunoașterea generală a aeronavei; și

 Navigație.

FCL.235    Test de îndemânare

(a)

Solicitanții unei BPL, SPL sau PPL trebuie să facă dovada, prin susținerea unui test de îndemânare, a capacității de a executa, ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

(b)

Un candidat la un test de îndemânare trebuie să fi beneficiat de instruire practică pe aeronave de aceeași clasă sau tip sau pe o grupă de baloane folosită pentru testul de îndemânare.

(c)

Note de promovare

1. Testul de îndemânare se împarte în diferite secțiuni, reprezentând toate fazele de zbor corespunzătoare categoriei de aeronave pe care se efectuează zborul.

▼M3

2. Nepromovarea oricărui element al unei secțiuni conduce la nepromovarea întregii secțiuni. În cazul în care nu promovează o singură secțiune, candidatul repetă examenul doar pentru secțiunea respectivă. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la nepromovarea întregului test.

▼B

3. Dacă testul trebuie repetat în conformitate cu punctul 2, nepromovarea oricărei secțiuni, inclusiv a celor promovate cu ocazia unei încercări anterioare, duce la respingerea candidatului la întregul test.

4. Dacă nu se promovează toate secțiunile testului din două încercări este necesară o pregătire suplimentară.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru PPL pentru avioane – PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei PPL(A) îi conferă acestuia dreptul de a acționa neremunerat ca PIC sau copilot pe avioane sau TMG utilizate în operațiuni necomerciale.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(A) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(A) sau PPL(A);

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru aceste licențe;

▼M3

3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate acestor licențe.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) – Cerințe privind experiența și credite

▼M4

(a)

Solicitanții unei PPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 45 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puțin:

1. 25 ore de instruire practică în dublă comandă; și

2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 5 ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 un zbor în raid de cel puțin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

▼B

(b)

Cerințe specifice pentru solicitanții titulari ai unei LAPL(A). Solicitații unei PPL(A) titulari ai unei LAPL(A) trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore timp de zbor pe avioane după eliberarea LAPL(A), dintre care cel puțin 10 trebuie să fie ore de instruire practică în cadrul unui curs de pregătire la o ATO. Acest curs de pregătire trebuie să cuprindă cel puțin 4 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 2 ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de cel puțin 270 km (150 MN), în timpul căruia se execută aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

(c)

Cerințe specifice pentru solicitanții titulari de LAPL(S) cu o extindere TMG. Solicitanții unei PPL(A) titulari ai unei LAPL(S) cu extindere TMG trebuie să fi efectuat:

1. cel puțin 24 de ore timp de zbor pe TMG după autorizarea extinderii TMG; și

2. 15 ore de instruire practică pe avioane în cadrul unui curs de pregătire la o ATO, inclusiv cel puțin cerințele de la litera (a) punctul 2.

(d)

Credite. Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 10 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerințele de la litera (a) punctul 2.

SECȚIUNEA 3

Cerințe specifice pentru PPL pentru elicoptere – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei PPL(H) îi conferă acestuia dreptul de a acționa neremunerat ca PIC sau copilot pe elicoptere utilizate în operațiuni necomerciale.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(H) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(H) sau PPL(H);

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru aceste licențe;

▼M3

3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate acestor licențe.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei PPL(H) trebuie să fi efectuat cel puțin 45 de ore de instruire practică pe elicoptere, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FNPT sau FFS, inclusiv cel puțin:

1. 25 ore de instruire practică în dublă comandă; și

2. 10 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă, inclusiv cel puțin 5 ore timp de zbor în raid în simplă comandă cu cel puțin 1 zbor în raid de cel puțin 185 km (100 MN), cu aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

3. 35 din cele 45 de ore de instruire practică trebuie efectuate pe același tip de elicopter ca și cel folosit pentru testul de îndemânare.

(b)

Cerințe specifice pentru un solicitant titular al unei LAPL(H). Solicitanții unei PPL(H) titulari ai unei LAPL(H) participă la un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Acest curs de pregătire trebuie să cuprindă cel puțin 5 ore de instruire practică în dublă comandă și cel puțin 1 zbor în raid în simplă comandă sub supraveghere de cel puțin 185 km (100 MN) cu aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

(c)

Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 6 ore. Numărul de credite acordate nu include în niciun caz cerințele de la litera (a) punctul 2.

SECȚIUNEA 4

Cerințe specifice pentru PPL pentru dirijabile – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei PPL(As) îi conferă acestuia dreptul de a acționa neremunerat ca PIC sau copilot pe dirijabile utilizate în operațiuni necomerciale.

(b)

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, titularul unei PPL(As) cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru PPL(As);

2. desfășurarea de teste de îndemânare și de verificări ale competenței pentru această licență;

▼M3

3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate acestor licențe.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei PPL(As) trebuie să fi efectuat cel puțin 35 de ore de instruire practică pe dirijabile, dintre care 5 ore pot fi efectuate pe un FTSD, inclusiv cel puțin:

1. 25 de ore de instruire practică în dublă comandă, inclusiv:

(i) 3 ore de zbor de antrenament în raid, inclusiv un zbor în raid de cel puțin 65 km (35 MN);

(ii) 3 ore de instruire instrumentală;

2. 8 decolări și aterizări pe un aerodrom, inclusiv procedurile de ancorare și de ridicare a ancorei;

3. 8 ore timp de zbor supravegheat în simplă comandă.

(b)

Solicitanții titulari ai unei BPL calificați să zboare cu dirijabile cu aer cald se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe astfel de dirijabile până la un maxim de 5 ore.

SECȚIUNEA 5

Cerințe specifice pentru licența de pilot de planoare (SPL)

FCL.205.S    SPL – privilegii și condiții

(a)

Privilegiile titularului unei SPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe planoare și planoare motorizate. Pentru a-și exercita privilegiile pe un TMG, titularul trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.135.S.

(b)

Titularii unei SPL:

1. transportă pasageri doar după ce au efectuat, după obținerea licenței, cel puțin 10 ore timp de zbor sau 30 de lansări ca PIC pe planoare sau planoare motorizate;

2. se supun restricției de a acționa neremunerat în cadrul unor operațiuni necomerciale până în momentul în care:

(i) au atins vârsta de 18 ani;

(ii) au efectuat, după eliberarea licenței, 75 de ore timp de zbor sau 200 de lansări ca PIC pe planoare sau planoare motorizate;

(iii) au susținut o verificare a competenței cu un examinator.

▼M3

(c)

Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la litera (b) punctul 2, titularul unei SPL cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii în zbor pentru LAPL(S) sau SPL;

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru licențele respective;

3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate licențelor respective.

▼B

FCL.210.S    SPL – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei SPL trebuie să fi efectuat cel puțin 15 ore de instruire practică pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv cu îndeplinirea cel puțin a cerințelor specificate la punctul FCL.110.S.

(b)

Solicitanții unei SPL titulari ai unei LAPL(S) se creditează integral în ceea ce privește cerințele pentru eliberarea unei SPL.

Solicitanții unei SPL care au deținut o LAPL(S) în perioada de 2 ani premergătoare solicitării se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice și instruirea practică.

Credite. Solicitanții titulari ai unei licențe de pilot pe o altă categorie de aeronave, cu excepția baloanelor, se creditează cu 10 % din timpul lor total de zbor ca PIC pe o astfel de aeronavă până la un maxim de 7 ore. Numărul de credite acordate nu include, în niciun caz, cerințele de la punctul FCL.110.S litera (a) punctele 2-4.

FCL.220.S    SPL – Metode de lansare

Privilegiile unei SPL se limitează la metoda de lansare cuprinsă în testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată, iar noile privilegii se pot exercita în cazul în care pilotul îndeplinește cerințele de la punctul FCL.130.S.

FCL.230.S    SPL – Cerințe privind experiența recentă

Titularii unei SPL își exercită privilegiile licenței lor doar dacă respectă cerințele privind experiența recentă de la punctul FCL.140.S.

SECȚIUNEA 6

Cerințe specifice pentru licența de pilot de baloane (BPL)

FCL.205.B    BPL – privilegii și condiții

▼M3

(a)

Privilegiile titularului unei BPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca PIC pe baloane.

▼B

(b)

Titularii unei BPL se supun restricției de a acționa neremunerat în cadrul unor operațiuni necomerciale până în momentul în care:

1. au atins vârsta de 18 ani;

2. au efectuat 50 de ore timp de zbor și 50 de decolări și aterizări ca PIC pe baloane;

3. au promovat o verificare a competenței cu un examinator pe un balon din clasa corespunzătoare.

(c)

Fără a aduce atingere literei (b), titularul unei BPL cu privilegii de instructor sau examinator poate fi remunerat pentru:

1. asigurarea instruirii practice pentru LAPL(B) sau BPL;

2. desfășurarea de teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru aceste licențe;

▼M3

3. instruirea, testarea și verificarea pentru calificările și certificatele asociate licențelor respective.

▼B

FCL.210.B    BPL – Cerințe privind experiența și credite

(a)

Solicitanții unei BPL trebuie să fi efectuat cel puțin 16 ore de instruire practică pe baloane de aceeași clasă și grupă, inclusiv cel puțin:

1. 12 ore de instruire practică în dublă comandă;

2. 10 umpleri cu aer și 20 de decolări și aterizări; și

3. un zbor supravegheat în simplă comandă cu un timp de zbor minim de cel puțin 30 de minute.

(b)

Solicitanții unei BPL titulari ai unei LAPL(B) se creditează integral în ceea ce privește cerințele pentru eliberarea unei BPL.

Solicitanții unei BPL care au deținut o LAPL(B) în perioada de 2 ani premergătoare solicitării se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice și instruirea practică.

FCL.220.B    BPL – Extinderea privilegiilor la zborurile captive

Privilegiile BPL se limitează la zborurile libere. Această limitare poate fi înlăturată în cazul în care pilotul îndeplinește cerințele de la punctul FCL.130.B.

FCL.225.B    BPL – Extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de baloane

Privilegiile unei BPL se limitează la clasa și grupa de baloane pe care s-a susținut testul de îndemânare. Această limitare poate fi înlăturată dacă pilotul:

(a) în cazul unei extinderi la o altă clasă din cadrul aceleiași grupe, a îndeplinit cerințele de la punctul FCL.135.B;

(b) în cazul unei extinderi la o altă grupă din cadrul aceleiași clase de baloane, a îndeplinit cel puțin:

1. 2 zboruri de instruire pe un balon din grupa relevantă; și

2. următorul număr de ore de timp de zbor ca PIC pe baloane:

(i) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei între 3 401 m3 și 6 000 m3, cel puțin 100 de ore;

(ii) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei între 6 001 m3 și 10 500 m3, cel puțin 200 de ore;

(iii) pentru baloane cu o capacitate a anvelopei de peste 10 500 m3, cel puțin 300 de ore;

(iv) pentru baloane cu gaz cu o capacitate a anvelopei de peste 1 260 m3, cel puțin 50 de ore.

▼M4

FCL.230.B    BPL – Cerințe privind experiența recentă

(a)

Titularii unei BPL își exercită privilegiile acordate prin licență doar dacă au efectuat, în ultimele 24 de luni, pe o clasă de baloane, cel puțin:

1. 6 ore timp de zbor ca PIC, inclusiv 10 decolări și aterizări; și

2. 1 zbor de instruire cu un instructor într-un balon din clasa corespunzătoare;

3. în plus, dacă piloții sunt calificați să zboare pe mai mult de o clasă de baloane, pentru a-și exercita privilegiile pe cealaltă clasă, trebuie să fi efectuat cel puțin 3 ore timp de zbor pe respectiva clasă în ultimele 24 de luni, inclusiv 3 decolări și aterizări.

(b)

Titularii unei BPL operează numai baloane aparținând grupei de baloane în care s-a efectuat zborul de instruire sau baloane aparținând unei grupe cu o dimensiune a anvelopei inferioară;

(c)

Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei BPL care nu îndeplinesc cerințele de la litera (a) trebuie:

(1) să susțină o verificare a competenței cu un examinator pe un balon din clasa corespunzătoare; sau

(2) să realizeze timpul de zbor suplimentar sau decolările și aterizările suplimentare, zburând în dublă sau simplă comandă sub supravegherea unui instructor, pentru a îndeplini cerințele de la litera (a).

(d)

În cazul literei (c) punctul 1, titularul BPL operează numai baloane aparținând grupei de baloane în care s-a efectuat verificarea competenței sau baloane aparținând unei grupe cu o dimensiune a anvelopei inferioară.

▼B

SUBPARTEA D

LICENȚA DE PILOT COMERCIAL – CPL

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.300    CPL – Vârsta minimă

Solicitantul unei CPL trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

FCL.305    CPL – Privilegii și condiții

(a)

Privilegii. Privilegiile titularului unei CPL îi conferă dreptul, pe o categorie corespunzătoare de aeronave:

1. să exercite toate privilegiile titularului unei LAPL și a unei PPL;

2. să acționeze ca PIC sau copilot pe orice aeronavă utilizată în alte operațiuni decât transportul aerian comercial;

3. să acționeze ca PIC pe orice aeronavă cu un singur pilot implicată în transportul aerian comercial care face obiectul restricțiilor specificate la punctul FCL.060 și în prezenta subparte;

4. să acționeze în calitate de copilot pe orice aeronavă implicată în transportul aerian comercial care face obiectul restricțiilor specificate la punctul FCL.060.

(b)

Condiții. O persoană care solicită eliberarea unei CPL trebuie să îndeplinească cerințele pentru calificarea de clasă sau de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare.

FCL.310    CPL – Examene teoretice

Un solicitant al unei CPL trebuie să demonstreze, în următoarele domenii, un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate:

 Legislație aeronautică;

 Cunoașterea generală a aeronavei – Structură/Sisteme/Motoare;

 Cunoașterea generală a aeronavei – Instrumente;

 Masa și centrajul;

 Performanțe;

 Planificarea și monitorizarea zborului;

 Performanțe umane;

 Meteorologie;

 Navigație generală;

 Radionavigație;

 Proceduri operaționale;

 Principii de zbor;

 Comunicații în condiții VFR (reguli de zbor la vedere).

FCL.315    CPL – Curs de pregătire

Un solicitant al unei CPL trebuie să fi efectuat pregătire teoretică și instruire practică în cadrul unei ATO, în conformitate cu apendicele 3 la prezenta parte.

►C3  FCL.320    CPL ◄ – Test de îndemânare

Solicitanții unei CPL fac dovada, prin susținerea unui test de îndemânare în conformitate cu apendicele 4 la prezenta parte, a capacității de a executa, în calitate de PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru categoria avioane – CPL(A)

FCL.325.A    CPL(A) – Condiții specifice pentru titularii de MPL

Înaintea exercitării privilegiilor acordate printr-o CPL(A), titularul unei MPL trebuie să fi efectuat pe avioane:

(a) 70 de ore timp de zbor:

1. ca PIC; sau

2. care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și timp suplimentar de zbor ca PIC sub supraveghere (PICUS).

Dintre aceste 70 de ore, 20 trebuie să reprezinte timp de zbor în raid la vedere ca PIC sau timp de zbor în raid care să cuprindă cel puțin 10 ore ca PIC și 10 ore ca PICUS. Acest număr de ore trebuie să includă un zbor în raid VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează, ca PIC, aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite;

(b) elementele cursului modular CPL(A), prevăzute în partea E punctul 10 litera (a) și punctul 11 din apendicele 3 la prezenta parte; și

(c) testul de îndemânare CPL(A), în conformitate cu punctul FCL.320.

SUBPARTEA E

LICENȚA DE PILOT AERONAVE ECHIPAJ MULTIPLU – MPL

FCL.400.A    MPL – Vârsta minimă

Solicitantul unei MPL trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

FCL.405.A    MPL – Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei MPL îi conferă acestuia dreptul de a acționa în calitate de copilot pe un avion care se pilotează cu un copilot.

(b)

Titularul unei MPL poate obține privilegiile suplimentare ale:

1. titularului unei PPL(A), cu condiția îndeplinirii cerințelor pentru PPL(A) specificate în subpartea C;

2. unei CPL(A), cu condiția îndeplinirii cerințelor specificate la punctul FCL.325.A.

(c)

În cazul titularului unei MPL, privilegiile care i se acordă prin IR(A) se limitează la avioane care se pilotează cu un copilot. Privilegiile acordate prin IR(A) se pot extinde la operațiuni cu un singur pilot pe avioane, cu condiția ca titularul licenței să fi urmat pregătirea necesară pentru a acționa ca PIC în cazul operațiunilor cu un singur pilot realizate numai cu ajutorul instrumentelor și să fi promovat testul de îndemânare IR(A) ca pilot unic.

FCL.410.A    MPL – Curs de pregătire și examene teoretice

(a)

Curs. Un solicitant al unei MPL trebuie să fi efectuat un curs de pregătire teoretică și instruire practică în cadrul unei ATO în conformitate cu apendicele 5 la prezenta parte.

(b)

Examen. Un solicitant al unei MPL trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător titularului unei ATPL(A), în conformitate cu punctul FCL.515 și al unei calificări de tip multipilot.

FCL.415.A    MPL – Îndemânare

(a)

Un solicitant al unei MPL trebuie să demonstreze prin evaluare continuă abilitățile necesare pentru respectarea tuturor unităților de competență specificate în apendicele 5 la prezenta parte, ►C1  ca pilot care acționează comenzile și pilot care nu acționează comenzile ◄ , pe un avion multipilot multimotor cu turbină, în condiții VFR și IFR.

(b)

La încheierea cursului de pregătire, solicitantul susține un test de îndemânare, în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru demonstrarea capacității de a executa procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate. Testul de îndemânare se susține pe tipul de avion folosit în faza avansată a cursului integrat de pregătire MPL sau pe un FFS reprezentând același tip.

SUBPARTEA F

LICENȚA DE PILOT DE LINIE – ATPL

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.500    ATPL – Vârsta minimă

Solicitanții unei ATPL trebuie să aibă cel puțin 21 de ani.

FCL.505    ATPL – Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei ATPL îi conferă, pe o categorie corespunzătoare de aeronave, dreptul:

1. să exercite toate privilegiile titularului unei LAPL, a unei PPL și a unei CPL;

2. să acționeze ca PIC pe o aeronavă utilizată în transportul aerian comercial.

(b)

Persoanele care solicită eliberarea unei ATPL trebuie să îndeplinească cerințele pentru calificarea de tip pentru aeronava utilizată la testul de îndemânare.

FCL.515    ATPL – Curs de pregătire și examene teoretice

(a)

Curs. Solicitanții unei ATPL trebuie să fi participat la un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie să fie un curs integrat de pregătire sau un curs modular, în conformitate cu apendicele 3 la prezenta parte.

(b)

Examen. Solicitanții unei ATPL trebuie să demonstreze, în următoarele domenii, un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate:

 Legislație aeronautică;

 Cunoașterea generală a aeronavei – Structură/Sisteme/Motoare;

 Cunoașterea generală a aeronavei – Instrumente;

 Masa și centrajul;

 Performanțe;

 Planificarea și monitorizarea zborului;

 Performanțe umane;

 Meteorologie;

 Navigație generală;

 Radionavigație;

 Proceduri operaționale;

 Principii de zbor;

 Comunicații în condiții VFR;

 Comunicații în condiții IFR.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru categoria avioane – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – Limitarea privilegiilor pentru piloții care au deținut anterior o licență MPL

În cazul în care titularul unei ATPL(A) a deținut anterior o licență MPL, privilegiile asociate licenței se limitează la operațiunile multipilot, cu excepția situației în care titularul îndeplinește cerințele de la punctul FCL.405.A litera (b) punctul 2 și litera (c) pentru operațiunile cu un singur pilot.

FCL.510.A    ATPL(A) – Condiții indispensabile, experiență și credite

(a)

Condiții indispensabile. Solicitanții unei ATPL(A) trebuie să dețină:

1. o MPL; sau

2. o CPL(A) și o IR multimotor pentru avioane. În acest caz, solicitantul trebuie să fi beneficiat și de pregătire pentru MCC.

(b)

Experiență. Solicitanții unei ATPL(A) trebuie să fi efectuat un minim de 1 500 de ore timp de zbor pe avioane, inclusiv cel puțin:

1. 500 de ore în operațiuni multipilot pe avioane;

2.

 

(i) 500 de ore ca PIC sub supraveghere; sau

(ii) 250 ore ca PIC; sau

(iii) 250 de ore, inclusiv cel puțin 70 de ore ca PIC și restul ca PIC sub supraveghere;

3. 200 de ore timp de zbor în raid, dintre care cel puțin 100 de ore ca PIC sau PIC sub supraveghere;

4. 75 de ore timp instrumental, dintre care nu mai mult de 30 ore pot reprezenta timp instrumental la sol; și

5. 100 de ore de zbor pe timpul nopții ca PIC sau copilot.

Din cele 1 500 de ore timp de zbor, până la 100 de ore timp de zbor pot fi efectuate pe un FFS și FNPT. Din aceste 100 de ore, doar un maxim de 25 de ore pot fi efectuate pe un FNPT.

(c)

Credite.

1. Titularii unei licențe de pilot pentru alte categorii de aeronave se creditează cu timp de zbor până la un maxim de:

(i) pentru TMG sau planoare, 30 de ore timp de zbor ca PIC;

(ii) pentru elicoptere, 50 % din toate cerințele privind timpul de zbor de la litera (b).

▼M3

2. Titularii unei licențe de mecanic navigant, eliberată cu respectarea normelor naționale aplicabile, se creditează cu 50 % din timpul ca mecanic navigant, până la un credit maxim de 250 de ore. Cele 250 de ore pot fi creditate pentru cerința de 1 500 de ore de la litera (b) și pentru cerința de 500 de ore de la litera (b) punctul 1, cu condiția ca totalul creditului acordat pentru oricare dintre puncte să nu depășească 250 de ore.

▼B

(d)

Experiența cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susținerea testului de îndemânare pentru ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) – Test de îndemânare

Solicitanții unei ATPL(A) trebuie să facă dovada, prin susținerea unui test de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, a capacității de a executa, ca PIC pe avioane multipilot în condiții IFR, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

Testul de îndemânare se susține pe avionul sau pe un FFS calificat corespunzător reprezentând același tip.

SECȚIUNEA 3

Cerințe specifice pentru categoria elicoptere – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – Condiții indispensabile, experiență și credite

Solicitanții unei ATPL(H) trebuie:

(a) să fie titulari ai unei CPL(H) și ai unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot și să fi beneficiat de pregătire pentru MCC;

(b) să fi efectuat un minim de 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin:

1. 350 de ore pe elicoptere multipilot;

2.

 

(i) 250 ore ca PIC; sau

(ii) 100 de ore ca PIC și 150 de ore ca PIC sub supraveghere; sau

(iii) 250 de ore ca PIC sub supraveghere pe elicoptere multipilot. În acest caz, privilegiile asociate ATPL(H) se limitează exclusiv la operațiunile multipilot, până la efectuarea a 100 de ore ca PIC;

3. 200 de ore timp de zbor în raid, dintre care cel puțin 100 de ore ca PIC sau PIC sub supraveghere;

4. 30 de ore timp instrumental, dintre care nu mai mult de 10 ore pot reprezenta timp instrumental la sol; și

5. 100 de ore de zbor pe timpul nopții ca PIC sau copilot.

Din cele 1 000 de ore, doar un maxim de 100 de ore pot fi efectuate pe un FSTD, dintre care nu mai mult de 25 de ore pot fi efectuate pe un FNTP.

(c) Timpul de zbor pe avioane se creditează cu până la 50 % din timpul de zbor prevăzut la litera (b).

(d) Experiența cerută la litera (b) trebuie acumulată înainte de susținerea testului de îndemânare pentru ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) – Test de îndemânare

Solicitanții unei ATPL(H) trebuie să facă dovada, prin susținerea unui test de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, a capacității de a executa ca PIC pe elicoptere multipilot, procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

Testul de îndemânare se susține pe elicopterul sau pe un FFS cu calificare corespunzătoare reprezentând același tip.

SUBPARTEA G

CALIFICAREA DE ZBOR INSTRUMENTAL – IR

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

▼M3

FCL.600    IR – Generalități

Cu excepția celor prevăzute la punctul FCL.825, operațiunile în condiții IFR pe un avion, elicopter, dirijabil sau aeronavă cu decolare-aterizare verticală se efectuează numai de către titularii unei PPL, CPL, MPL și ATPL cu o IR corespunzătoare categoriei de aeronave sau în cazul în care se susține un test de îndemânare ori se asigură instruire în dublă comandă.

▼B

FCL.605    IR – Privilegii

(a)

Privilegiile titularului unei IR îi conferă acestuia dreptul de a zbura pe o aeronavă în condiții IFR cu o înălțime minimă de decizie de 200 ft (60 m).

(b)

În cazul unei IR multimotor, aceste privilegii se pot extinde la înălțimi de decizie mai mici de 200 ft (60 m) dacă solicitantul a urmat pregătire practică specifică în cadrul unei ATO și a promovat secțiunea 6 a testului de îndemânare prevăzut în apendicele 9 la prezenta parte pe aeronave multipilot.

(c)

Titularii unei IR își exercită privilegiile cu respectarea condițiilor prevăzute la apendicele 8 la prezenta parte.

(d)

Doar elicoptere. Pentru exercitarea privilegiilor de PIC în condiții IFR pe elicoptere multipilot, titularul unei IR(H) trebuie să aibă cel puțin 70 de ore timp instrumental, din care până la 30 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol.

FCL.610    IR – Condiții indispensabile și credite

Solicitanții unei IR:

(a) Trebuie să dețină:

1. cel puțin o PPL pe categoria corespunzătoare de aeronave și:

▼M3

(i) privilegiile zborului pe timp de noapte, în conformitate cu punctul FCL.810, în cazul în care privilegiile IR se utilizează noaptea; sau

▼B

(ii) o ATPL pe o altă categorie de aeronave; sau

2. o CPL pe categoria corespunzătoare de aeronave.

▼M3

(b) trebuie să fi efectuat cel puțin 50 de ore timp de zbor în raid ca PIC pe avioane, TMG, elicoptere sau dirijabile, din care cel puțin 10 sau, în cazul dirijabilelor, 20 de ore efectuate pe categoria de aeronave relevantă.

▼B

(c)  Doar elicoptere. Solicitanții care au urmat un curs integrat de pregătire ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) sunt scutiți de cerințele de la litera (b).

FCL.615    IR – Cunoștințe teoretice și instruire practică

(a)

Curs. Solicitanții unei IR trebuie să fi urmat un curs teoretic și de instruire practică în cadrul unei ATO. Acest curs trebuie să fie:

1. un curs integrat de pregătire, care cuprinde pregătire pentru IR, în conformitate cu apendicele 3 la prezenta parte; sau

2. un curs modular, în conformitate cu apendicele 6 la prezenta parte.

▼M3

(b)

Examen. Solicitanții demonstrează, în următoarele domenii, un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate:

 legislație aeronautică;

 cunoașterea generală a aeronavei – instrumente;

 planificarea și monitorizarea zborului;

 performanțe umane;

 meteorologie;

 radionavigație;

 comunicații în condiții IFR.

▼B

FCL.620    IR – Test de îndemânare

(a)

Solicitanții unei IR trebuie să susțină un test de îndemânare în conformitate cu apendicele 7 la prezenta parte, prin care fac dovada capacității de a executa procedurile și manevrele relevante la un nivel de competență corespunzător privilegiilor acordate.

(b)

În cazul unei IR multimotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă multimotor. În cazul unei IR monomotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă monomotor. În scopul aplicării prezentului paragraf, un avion multimotor cu propulsie axială se consideră un avion monomotor.

FCL.625    IR – Valabilitate, revalidare și reînnoire

(a)

Valabilitate. O IR este valabilă pe o perioadă de 1 an.

(b)

Revalidare.

1. O IR se revalidează în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a calificării.

2. Solicitanții care nu promovează secțiunea relevantă a unei verificări a competenței IR înainte de data expirării IR nu exercită privilegiile asociate IR până la promovarea verificării competenței.

(c)

Reînnoire. Dacă o IR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanții trebuie:

1. să urmeze ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în cadrul unei ATO pentru a atinge nivelul de competență necesar promovării elementului instrumental al testului de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte; și

2. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pe categoria de aeronave relevantă.

(d)

Dacă IR nu s-a revalidat sau nu s-a reînnoit în ultimii 7 ani, este necesar ca titularul să promoveze din nou examenul teoretic și testul de îndemânare IR.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru categoria avioane

FCL.625.A    IR(A) – Revalidare

(a)

Revalidare. Persoanele care solicită revalidarea unei IR(A):

1. în cazul în care solicită și revalidarea unei calificări de clasă sau de tip, trebuie să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte;

2. în cazul în care nu solicită și revalidarea unei calificări de clasă sau de tip, trebuie:

(i) pentru avioanele cu un singur pilot, să promoveze secțiunea 3b a verificării competenței prevăzute în apendicele 9 la prezenta parte și părțile din secțiunea 1 a acestei verificări aplicabile zborului avut în vedere; și

(ii) pentru avioanele multimotor, să promoveze secțiunea 6 a verificării competenței pentru avioanele cu un singur pilot în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte numai cu ajutorul instrumentelor;

3. în cazul de la punctul 2 se poate folosi un FNPT II sau un FFS reprezentând clasa sau tipul de avion relevante, dar, în aceste circumstanțe, cel puțin fiecare a doua verificare a competenței pentru revalidarea unei IR(A) trebuie efectuată pe un avion.

(b)

Se acordă credite în conformitate cu apendicele 8 la prezenta parte.

SECȚIUNEA 3

Cerințe specifice pentru categoria elicoptere

FCL.625.H    IR(H) – Revalidare

(a)

Persoanele care solicită revalidarea unei IR(H):

1. în cazul în care solicită și revalidarea unei calificări de clasă sau de tip, trebuie să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pentru tipul relevant de elicopter;

▼M3

2. în cazul în care nu solicită, de asemenea, revalidarea unei calificări de tip, trebuie să promoveze doar secțiunea 5 și părțile relevante din secțiunea 1 a verificării competenței prevăzute în apendicele 9 la prezenta parte, pentru tipul de elicopter relevant. In acest caz, se poate folosi un FTD 2/3 sau un FFS reprezentând tipul de elicopter relevant, dar, în astfel de circumstanțe, cel puțin fiecare a doua verificare a competenței pentru revalidarea unei IR(H) trebuie efectuată pe un elicopter.

▼B

(b)

Se acordă credite în conformitate cu apendicele 8 la prezenta parte.

FCL.630.H    IR(H) – Extinderea privilegiilor de la elicopterele monomotor la elicopterele multimotor

Titularii unei IR(H) valabilă pentru elicopterele monomotor care doresc să obțină extinderea IR(H) la elicopterele multimotor trebuie:

(a) să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO cuprinzând cel puțin 5 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă, dintre care 3 ore pot fi efectuate pe un FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III; și

(b) să promoveze secțiunea 5 a testului de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pe elicoptere multimotor.

SECȚIUNEA 4

Cerințe specifice pentru categoria dirijabile

FCL.625.As    IR(As) – Revalidare

Persoanele care solicită revalidarea unei IR(As):

(a) în cazul în care solicită și revalidarea unei calificări de tip, trebuie să promoveze un test de verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pentru tipul relevant de dirijabil;

(b) în cazul în care nu solicită și revalidarea unei calificări de tip, trebuie să promoveze secțiunea 5 a verificării competenței pentru dirijabile în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte și părțile din secțiunea 1 a acestei verificări aplicabile zborului avut în vedere. În acest caz, se poate folosi un FTD 2/3 sau un FFS reprezentând tipul relevant, dar, în aceste circumstanțe, cel puțin fiecare a doua verificare a competenței pentru revalidarea unei IR(As) trebuie efectuată pe un dirijabil.

SUBPARTEA H

CALIFICĂRI DE CLASĂ ȘI DE TIP

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.700    Circumstanțe în care sunt necesare calificări de clasă sau de tip

(a)

Cu excepția cazului unei LAPL, SPL și BPL, titularii unei licențe de pilot nu acționează în nicio situație ca piloți pe o aeronavă decât dacă dețin o calificare de clasă sau de tip valabilă și corespunzătoare, în afară de situația în care aceștia susțin teste de îndemânare sau verificări ale competenței pentru reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip sau urmează cursuri de instruire practică.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), în cazul zborurilor legate de introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, piloții pot deține un certificat special acordat de autoritatea competentă, prin care sunt autorizați să efectueze zborul. Valabilitatea acestei autorizații se limitează la zborurile specifice.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a) și (b), în cazul zborurilor legate de introducerea sau modificarea unor tipuri de aeronave, efectuate de organizații de proiectare sau producție în sfera privilegiilor lor, ca și în cazul zborurilor de instruire pentru eliberarea unei calificări de pilot de încercare, dacă cerințele din prezenta subparte nu pot fi respectate, piloții pot deține o calificare de pilot de încercare eliberată în conformitate cu punctul FCL.820.

FCL.705    Privilegiile titularului unei calificări de clasă sau de tip

Privilegiile titularului unei calificări de clasă sau de tip îi conferă acestuia dreptul de a acționa ca pilot pe clasa sau tipul de aeronave specificat în calificare.

FCL.710    Calificări de clasă și de tip – variante

(a)

Pentru extinderea privilegiilor sale la o altă variantă de aeronavă din cadrul unei calificări de clasă sau de tip, pilotul trebuie să urmeze cursuri de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare. În cazul unor variante din cadrul unei calificări de tip, cursurile de pregătire pentru diferențe sau de familiarizare trebuie să cuprindă elementele relevante definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21.

▼M3

(b)

Dacă nu se efectuează zboruri pe varianta respectivă într-un interval de 2 ani de la încheierea cursurilor de pregătire pentru diferențe, pentru menținerea privilegiilor sunt necesare alte cursuri de pregătire pentru diferențe sau o verificare a competenței pe varianta respectivă, cu excepția tipurilor sau a variantelor din cadrul calificărilor de clasă monomotor cu piston și TMG.

▼B

(c)

Cursul de pregătire pentru diferențe se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor, după caz.

FCL.725    Cerințe privind eliberarea calificărilor de clasă și de tip

(a)

Curs de pregătire. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie să urmeze un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul de pregătire pentru calificarea de tip include elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant, definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21.

(b)

Examen teoretic. Solicitantul unei calificări de clasă sau de tip trebuie să promoveze un examen teoretic organizat de o ATO pentru a demonstra nivelul de cunoștințe teoretice necesar pentru operarea în siguranță a clasei sau tipului de aeronavă aplicabile.

1. Pentru aeronavele multipilot, examenul teoretic se susține în scris și cuprinde cel puțin 100 de întrebări cu răspuns la alegere care acoperă corespunzător principalele teme ale programei.

2. Pentru aeronavele multimotor cu un singur pilot, examenul teoretic se susține în scris, iar numărul de întrebări cu răspuns la alegere depinde de complexitatea aeronavei.

3. Pentru aeronavele monomotor, examenul teoretic este realizat oral de către examinator în timpul testului de îndemânare în scopul de a determina dacă s-a atins un nivel de cunoștințe satisfăcător sau nu.

▼M3

4. Pentru avioanele cu un singur pilot clasificate ca avioane de înaltă performanță, examenul se susține în scris și cuprinde cel puțin 100 de întrebări cu răspuns la alegere care acoperă corespunzător temele din programă.

▼B

(c)

Test de îndemânare. Un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie să promoveze un test de îndemânare în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pentru a demonstra nivelul de îndemânare necesar operării în siguranță a clasei sau tipului de aeronavă aplicabile.

Solicitantul trebuie să promoveze testul de îndemânare într-un interval de 6 luni de la începerea cursului de pregătire pentru calificarea de clasă sau de tip și într-un interval de 6 luni care precede solicitarea de eliberare a calificării de clasă sau de tip.

(d)

Un solicitant care este deja titularul unei calificări de tip pentru un tip de aeronavă, cu privilegii fie pentru operațiuni cu un singur pilot, fie pentru operațiuni multipilot, se consideră că îndeplinește deja cerințele teoretice în momentul în care solicită adăugarea privilegiilor pentru cealaltă formă de operare pe același tip de aeronavă.

(e)

Fără a aduce atingere paragrafelor de mai sus, piloții titulari ai unei calificări de pilot de încercare eliberate în conformitate cu punctul FCL.820 care au participat la zboruri de încercare pentru dezvoltarea, certificarea sau producerea unui tip de aeronavă și care au efectuat fie 50 de ore timp total de zbor, fie 10 ore timp de zbor ca PIC pe zboruri de încercare pe acel tip, au dreptul de a solicita eliberarea calificării de tip relevante, cu condiția să îndeplinească cerințele privind experiența și condițiile indispensabile pentru eliberarea respectivei calificări de tip, după cum se prevede în prezenta subparte pentru categoria relevantă de aeronave.

FCL.740    Valabilitatea și reînnoirea calificărilor de clasă și de tip

(a)

Perioada de valabilitate a calificărilor de clasă și de tip este de un an, cu excepția calificărilor de clasă monomotor cu un singur pilot, pentru care perioada de valabilitate este de 2 ani, cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21.

(b)

Reînnoire. În cazul în care calificarea de clasă sau de tip a expirat, solicitantul trebuie:

1.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în cadrul unei ATO, dacă este necesar pentru a atinge nivelul de competență necesar pentru operarea în siguranță a clasei sau tipului de aeronavă relevant; și

2. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru categoria avioane

FCL.720.A    Cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru eliberarea calificărilor de clasă și de tip – avioane

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, un solicitant al unei calificări de clasă sau de tip trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru eliberarea calificării relevante:

(a)  Avioane multimotor cu un singur pilot. O persoană care dorește să obțină o primă calificare de clasă sau de tip pe un avion multimotor cu un singur pilot trebuie să fi efectuat cel puțin 70 de ore ca PIC pe avioane.

(b)  Avioane necomplexe de înaltă performanță cu un singur pilot. Înainte de a începe pregătirea practică, o persoană care dorește să obțină o primă calificare de clasă sau de tip pentru un avion cu un singur pilot, clasificat ca avion de înaltă performanță trebuie:

1. să dețină cel puțin un total 200 de ore experiență de zbor, dintre care 70 de ore ca PIC pe avioane; și

2.

 

(i) să fie titulara unui certificat de promovare a unui curs teoretic suplimentar urmat în cadrul unei ATO; sau

(ii) să fi promovat examenele teoretice ATPL(A) în conformitate cu prezenta parte; sau

(iii) să dețină, în afară de o licență eliberată în conformitate cu prezenta parte, o ATPL(A) sau o CPL(A)/IR cu credite pentru cunoștințele teoretice pentru ATPL(A), eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

3. suplimentar, piloții care doresc să obțină privilegiul de a opera avionul în operațiuni multipilot trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (d) punctul 4.

(c)  Avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot. În plus față de îndeplinirea cerințelor de la litera (b), persoanele care solicită eliberarea unei prime calificări de tip pentru un avion complex cu un singur pilot, clasificat ca avion de înaltă performanță trebuie să îndeplinească cerințele pentru o IR(A) multimotor, în conformitate cu subpartea G.

(d)  Avioane multipilot. Un solicitant care participă la un curs pentru o primă calificare de tip pentru un avion multipilot trebuie să fie un elev pilot care urmează un curs de pregătire pentru MPL sau să îndeplinească următoarele cerințe:

1. să aibă o experiență de zbor de cel puțin 70 de ore ca PIC pe avioane;

2. să fie titularul unei IR(A) multimotor;

3. să fi promovat examenele teoretice ATPL(A) în conformitate cu prezenta parte; și

4. cu excepția cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoțit de un curs MCC:

(i) să dețină un certificat de promovare a unui curs MCC pe avioane; sau

(ii) să dețină un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere și să aibă o experiență de zbor de peste 100 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot; sau

(iii) să aibă cel puțin 500 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot; sau

(iv) să aibă cel puțin 500 de ore ca pilot în operațiuni multipilot pe avioane multimotor cu un singur pilot, în transportul aerian comercial, în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene.

▼M3

(e) Fără a se aduce atingere dispozițiilor de la litera (d), un stat membru poate elibera o calificare de tip cu privilegii limitate pentru avioane multipilot care permite titularului său să acționeze în calitate de copilot suplimentar pentru rută peste nivelul de zbor 200, cu condiția ca alți doi membri ai echipajului să dețină o calificare de tip în conformitate cu litera (d).

▼B

(f)  Calificări suplimentare de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță multipilot și cu un sigur pilot. O persoană care solicită eliberarea de calificări suplimentare de tip multipilot și calificări suplimentare de tip pe avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot trebuie să dețină o IR(A) multimotor.

(g) Dacă se prevede astfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, exercitarea privilegiilor asociate unei calificări de tip se poate limita, inițial, la zborul sub supravegherea unui instructor. Orele de zbor sub supraveghere se consemnează în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către instructor. Limitarea se înlătură în cazul în care pilotul face dovada efectuării orelor de zbor sub supraveghere prevăzute în datele privind conformitatea operațională.

FCL.725.A    Pregătirea teoretică și instruirea practică pentru eliberarea calificărilor de clasă și de tip – avioane

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21:

(a) Avioane multimotor cu un singur pilot.

1. Cursul teoretic pentru o calificare de clasă pentru avioane multimotor cu un singur pilot cuprinde cel puțin 7 ore de pregătire practică în cadrul unor operațiuni pe avioane multimotor.

2. Cursul de pregătire practică pentru o calificare de clasă sau de tip pentru avioane multimotor cu un singur pilot include cel puțin 2 ore și 30 de minute de instruire practică în dublă comandă în condiții normale de operare a avioanelor multimotor și nu mai puțin de 3 ore și 30 de minute de instruire practică în dublă comandă pe proceduri în caz de cedare a motorului și tehnici de zbor asimetric.

(b)  Avioane cu un singur pilot (aterizare pe apă). Cursul de pregătire pentru calificările pentru avioane cu un singur pilot (aterizare pe apă) trebuie să cuprindă pregătire teoretică și instruire practică. Pregătirea practică pentru o calificare de clasă sau de tip pentru avioane cu un singur pilot (aterizare pe apă) cuprinde cel puțin 8 ore de instruire practică în dublă comandă, dacă solicitantul este titularul versiunii pentru uscat a calificării de clasă sau de tip relevante, sau 10 ore, dacă solicitantul nu deține o astfel de calificare.

FCL.730.A    Cerințe specifice pentru piloții care urmează un curs pentru calificare de tip fără ore de zbor pe aeronavă (Zero Flight Time Type Rating – ZFTT) – avioane

(a)

Un pilot care urmează un curs de pregătire pentru o ZFTT trebuie să fi efectuat, pe un avion turboreactor multipilot certificat conform standardului CS-25 sau unui cod de navigabilitate echivalent ori pe un avion multipilot cu turbopropulsie care are o masă maximă certificată la decolare de minimum 10 tone sau o configurație certificată de peste 19 locuri pentru pasageri, cel puțin:

1. dacă în timpul cursului se folosește un FFS ►C1  calificat la nivelul ◄ CG, C sau C intermediar, 1 500 de ore timp de zbor sau 250 de segmente de rută;

2. dacă în timpul cursului se folosește un FFS ►C1  calificat la nivelul ◄ DG sau D, 500 de ore timp de zbor sau 100 de segmente de rută.

(b)

În cazul în care un pilot trece de la un avion cu turbopropulsie la un avion turboreactor sau de la un avion turboreactor la un avion cu turbopropulsie, este necesară pregătire suplimentară pe simulator.

FCL.735.A    Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu – avioane

(a)

Cursul de pregătire MCC trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții; și

2. 20 de ore de pregătire practică MCC sau 15 ore în cazul elevilor piloți care urmează un curs integrat ATP.

Se folosește un FNPT II MCC sau un FFS. În cazul în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru calificarea inițială de tip, pregătirea practică pentru MCC se poate reduce la nu mai puțin de 10 ore dacă se folosește același FFS atât pentru cursul pentru MCC, cât și pentru cursul pentru calificarea de tip.

(b)

Cursul de pregătire MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul unei ATO.

(c)

Cu excepția cazului în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru o calificare de tip, la încheierea cursului de pregătire MCC, solicitantului i se acordă un certificat de absolvire.

(d)

Un solicitant care a absolvit cursul de pregătire pentru MCC pe orice altă categorie de aeronave este scutit de la îndeplinirea cerinței de la litera (a) punctul 1.

FCL.740.A    Revalidarea calificărilor de clasă sau de tip – avioane

(a)

Revalidarea calificărilor de clasă multimotor și de tip. Pentru revalidarea calificărilor de clasă multimotor și de tip, solicitantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pe clasa sau tipul de avion relevante sau pe un FSTD reprezentând respectiva clasă sau respectivul tip, în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a calificării; și

2. să efectueze pe durata perioadei de valabilitate a calificării cel puțin:

(i) 10 segmente de rută ca pilot pe clasa sau tipul relevant de avion; sau

(ii) 1 segment de rută ca pilot pe clasa sau tipul de avion relevante sau pe un FFS în compania unui examinator. Acest segment de rută poate fi parcurs în cursul verificării competenței.

3. un pilot care lucrează pentru un operator de transport aerian comercial aprobat în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene și care a promovat verificarea competenței efectuată de operator și verificarea competenței pentru revalidarea calificării de clasă sau de tip este scutit de la îndeplinirea cerinței de la punctul 2;

▼M3

4. În cazul deținerii unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR) sau a unei IR(A), revalidarea acestora se poate combina cu o verificare a competenței pentru revalidarea unei calificări de clasă sau de tip.

▼M4

(b)

Revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu un singur pilot.

1. Calificările de clasă pentru avioane monomotor cu piston și calificările TMG. Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane monomotor cu piston cu un singur pilot sau a calificărilor de clasă pentru TMG, solicitantul trebuie:

(i) în intervalul de 3 luni precedent datei de expirare a calificării, să promoveze o verificare a competenței în clasa relevantă în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, cu un examinator; sau

(ii) în intervalul de 12 luni anterior datei expirării calificării, să efectueze 12 ore timp de zbor în clasa relevantă, inclusiv:

 6 ore ca PIC;

 12 decolări și 12 aterizări; și

 un curs de perfecționare de cel puțin 1 oră de timp total de zbor în compania unui instructor de zbor (FI) sau a unui instructor pentru calificarea de clasă (CRI). Solicitanții sunt scutiți de acest curs de perfecționare dacă au promovat o verificare a competenței pentru o calificare de clasă sau de tip, un test de îndemânare ori o evaluare a competenței pentru orice altă clasă sau tip de avion.

2. În cazul în care solicitanții sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât și ai unei calificări TMG, aceștia pot îndeplini cerințele de la punctul 1 în oricare dintre clase sau într-o combinație între acestea și pot obține revalidarea ambelor calificări.

3. Avioane cu turbopropulsie monomotor cu un singur pilot. Pentru revalidarea calificărilor de clasă pentru avioane cu turbopropulsie monomotor, solicitanții trebuie să promoveze, în intervalul de 3 luni precedent datei de expirare a calificării, o verificare a competenței în clasa relevantă în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, cu un examinator.

4. În cazul în care solicitanții sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât și ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe apă), aceștia pot îndeplini cerințele de la punctul 1 subpunctul (ii) în oricare dintre clase sau într-o combinație între acestea și pot obține îndeplinirea acestor cerințe pentru ambele calificări. În fiecare clasă trebuie efectuate cel puțin 1 oră din timpul ca PIC obligatoriu și 6 dintre cele 12 decolări și aterizări obligatorii.

▼B

(c)

Solicitanții care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței înainte de data expirării unei calificări de clasă sau de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței.

SECȚIUNEA 3

Cerințe specifice pentru categoria elicoptere

FCL.720.H    Cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru ►C1  eliberarea calificărilor de tip ◄ – elicoptere

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, o persoană care solicită eliberarea unei prime calificări pentru elicoptere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru eliberarea calificării relevante:

(a)  Elicoptere multipilot. O persoană care participă la un curs pentru o primă calificare de tip pentru un tip de elicopter multipilot trebuie:

1. să aibă cel puțin 70 de ore de zbor ca PIC pe elicoptere;

2. cu excepția cazului în care cursul pentru calificarea de tip este însoțit de un curs MCC:

(i) să dețină un certificat de promovare a unui curs MCC pe elicoptere; sau

(ii) să aibă cel puțin 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot; sau

(iii) să aibă cel puțin 500 de ore de zbor ca pilot în operațiuni multipilot pe elicoptere multimotor;

3. să fi promovat examenele teoretice ATPL(H).

(b) Unei persoane care participă la un curs pentru o primă calificare de tip pentru un tip de elicopter multipilot, care a absolvit un curs integrat ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR sau CPL(H) și care nu îndeplinește cerința de la litera (a) punctul 1 i se eliberează calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcțiilor de copilot. Această limitare se înlătură în momentul în care pilotul:

1. a efectuat 70 de ore ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe elicoptere;

2. a promovat un test de îndemânare ca PIC pe tipul de elicopter multipilot aplicabil.

(c)  Elicoptere multimotor cu un singur pilot. O persoană care solicită eliberarea unei prime calificări de tip pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot trebuie:

1. înainte de a începe pregătirea practică:

(i) să fi promovat examenele teoretice ATPL(H); sau

(ii) să fie titulara unui certificat de absolvire a unui curs pregătitor realizat de o ATO. Cursul trebuie să acopere următoarele teme ale cursului teoretic ATPL(H):

 Cunoașterea generală a aeronavei: structură/sisteme/motoare și instrumente/electronică;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului: masa și centrajul, performanțe;

2. în cazul solicitanților care nu au efectuat un curs integrat de pregătire ATP(H)/IR, ATP(H), sau CPL(H)/IR, să fi efectuat cel puțin 70 de ore ca PIC pe elicoptere.

FCL.735.H    Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu – elicoptere

(a)

Cursul de pregătire MCC trebuie să cuprindă cel puțin:

1. pentru MCC/IR:

(i) 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții; și

(ii) 20 de ore de pregătire practică MCC sau 15 ore în cazul elevilor piloți care urmează un curs integrat ATP(H)/IR. În cazul în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru calificarea inițială de tip pentru un elicopter multipilot, pregătirea practică pentru MCC se poate reduce la nu mai puțin de 10 ore dacă se folosește același FSTD atât pentru MCC, cât și pentru calificarea de tip;

2. pentru MCC/VFR:

(i) 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții; și

(ii) 15 de ore de pregătire practică MCC sau 10 ore în cazul elevilor piloți care urmează un curs integrat ATP(H)/IR. În cazul în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru calificarea inițială de tip pentru un elicopter multipilot, pregătirea practică pentru MCC se poate reduce la nu mai puțin de 7 ore dacă se folosește același FSTD atât pentru MCC, cât și pentru calificarea de tip.

(b)

Cursul de pregătire MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul unei ATO.

Se folosește un FNPT II sau III calificat pentru MCC, un FTD 2/3 sau un FFS.

(c)

Cu excepția cazului în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru o calificare de tip multipilot, la încheierea cursului de pregătire MCC, solicitantului i se acordă un certificat de absolvire.

(d)

Un solicitant care a absolvit cursul de pregătire pentru MCC pe orice altă categorie de aeronave este scutit de la îndeplinirea cerinței de la litera (a) punctul 1 subpunctul (i) sau de la litera (a) punctul 2 subpunctul (i), după caz.

(e)

O persoană care participă la un curs de pregătire pentru MCC/IR și care a absolvit un curs MCC/VFR este scutită de la îndeplinirea cerinței de la litera (a) punctul 1 subpunctul (i) și efectuează 5 ore de pregătire practică MCC/IR.

FCL.740.H    Revalidarea calificărilor de tip – elicoptere

(a)

Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru elicoptere, solicitantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pe tipul de elicopter relevant sau pe un FSTD reprezentând respectivul tip în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a calificării; și

2. să efectueze cel puțin 2 ore ca pilot pe tipul de elicopter relevant în perioada de valabilitate a calificării. Durata verificării competenței poate fi de aproximativ 2 ore;

3. în cazul în care solicitanții dețin mai mult de 1 calificare de tip pentru elicoptere monomotor cu piston, aceștia pot obține revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin susținerea verificării competenței numai pentru una dintre calificările de tip deținute, cu condiția să fi efectuat cel puțin 2 ore timp de zbor ca PIC pe celelalte tipuri în timpul perioadei de valabilitate.

Verificarea competenței se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit;

4. în cazul în care solicitanții dețin mai mult de 1 calificare de tip pentru elicoptere monomotor cu turbină, cu o masă maximă certificată la decolare de până la 3 175 kg, aceștia pot obține revalidarea tuturor calificărilor de tip relevante prin susținerea verificării competenței numai pentru una dintre calificările de tip relevante deținute, cu condiția să fi efectuat:

(i) 300 de ore ca PIC pe elicoptere;

(ii) 15 ore pe fiecare dintre tipurile deținute; și

(iii) cel puțin 2 ore timp de zbor ca PIC pe fiecare dintre celelalte tipuri în timpul perioadei de valabilitate.

Verificarea competenței se efectuează de fiecare dată pentru un tip diferit.

5. Un pilot care promovează un test de îndemânare pentru eliberarea unei calificări suplimentare de tip obține revalidarea pentru calificările de tip relevante pe grupele comune, în conformitate cu punctele 3 și 4.

6. În cazul deținerii unei IR(H), revalidarea acesteia se poate combina cu o verificare a competenței pentru o calificare de tip.

(b)

Un solicitant care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței. În cazul literei (a) punctele 3 și 4, solicitantul nu își exercită privilegiile pentru niciunul dintre tipuri.

SECȚIUNEA 4

Cerințe specifice pentru categoria aeronave cu decolare-aterizare verticală

FCL.720.PL    Cerințe privind experiența și condiții indispensabile pentru eliberarea calificărilor de tip – aeronave cu decolare-aterizare verticală

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, o persoană care solicită obținerea unei calificări de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind experiența și condiții indispensabile:

(a) pentru piloții de avioane:

1. să fie titulara unei CPL/IR(A) cu pregătire teoretică ATPL sau a unei ATPL(A);

2. să dețină un certificat de absolvire a unui curs MCC;

3. să fi efectuat peste 100 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot;

4. să fi efectuat 40 de ore de instruire practică pe elicoptere;

(b) pentru piloții de elicoptere:

1. să fie titulara unei CPL/IR(H) cu pregătire teoretică ATPL sau a unei ATPL/IR(H);

2. să dețină un certificat de absolvire a unui curs MCC;

3. să fi efectuat peste 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot;

4. să fi efectuat 40 de ore de instruire practică pe avioane;

(c) pentru piloți calificați atât pe avioane, cât și pe elicoptere:

1. să fie titulara cel puțin a unei CPL(H);

2. să dețină o IR și pregătire teoretică ATPL sau o ATPL fie pe avioane, fie pe elicoptere;

3. să dețină un certificat de absolvire a unui curs MCC fie pe avioane, fie pe elicoptere;

4. să fi efectuat cel puțin 100 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot sau pe avioane;

5. să fi efectuat 40 de ore de instruire practică pe avioane sau elicoptere, după caz, dacă pilotul nu are experiență ca ATPL sau pe o aeronavă multipilot.

FCL.725.PL    Instruirea practică pentru eliberarea calificărilor de tip – aeronave cu decolare-aterizare verticală

Partea de instruire practică a cursului de pregătire pentru calificarea de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală se efectuează atât pe aeronavă, cât și pe un FSTD reprezentând aeronava, calificat corespunzător acestui scop.

FCL.740.PL    Revalidarea calificărilor de tip – aeronave cu decolare-aterizare verticală

(a)

Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală, solicitantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pe tipul relevant de aeronave cu decolare-aterizare verticală, în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a calificării;

2. să efectueze pe durata perioadei de valabilitate a calificării cel puțin:

(i) 10 segmente de rută ca pilot pe tipul relevant de aeronavă cu decolare-aterizare verticală; sau

(ii) 1 segment de rută ca pilot pe tipul relevant de aeronavă cu decolare-aterizare sau pe FFS, în compania unui examinator. Acest segment de rută poate fi parcurs în cursul verificării competenței;

3. un pilot care lucrează pentru un operator de transport aerian comercial aprobat în conformitate cu cerințele aplicabile privind operațiunile aeriene și care a promovat verificarea competenței efectuată de operator și verificarea competenței pentru revalidarea calificării de tip este scutit de la îndeplinirea cerinței de la punctul 2.

(b)

Un solicitant care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței.

SECȚIUNEA 5

Cerințe specifice pentru categoria dirijabile

FCL.720.As    Condiții indispensabile pentru eliberarea calificărilor de tip – dirijabile

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, o persoană care solicită obținerea unei calificări de tip pentru dirijabile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind experiența și condiții indispensabile:

(a) pentru dirijabile multipilot:

1. să fi efectuat 70 de ore timp de zbor ca PIC pe dirijabile;

2. să fie titulara unui certificat de promovare a unui curs MCC pe dirijabile;

3. unui solicitant care nu îndeplinește cerința de la punctul 2 i se eliberează calificarea de tip cu privilegiile limitate exclusiv la exercitarea funcțiilor de copilot. Limitarea se înlătură în momentul în care pilotul a efectuat 100 de ore timp de zbor ca PIC sau pilot comandant sub supraveghere pe dirijabile.

FCL.735.As    Curs de pregătire pentru cooperare în echipaj multiplu – dirijabile

▼M3

(a)

Cursul de pregătire MCC trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 12 ore de pregătire teoretică și exerciții; și

2. 5 ore de pregătire practică MCC;

Se folosește un FNPT II sau III calificat pentru MCC, un FTD 2/3 sau un FFS.

▼B

(b)

Cursul de pregătire MCC se efectuează într-un interval de 6 luni în cadrul unei ATO.

(c)

Cu excepția cazului în care cursul pentru MCC se combină cu un curs pentru o calificare de tip multipilot, la încheierea cursului de pregătire MCC, solicitantului i se acordă un certificat de absolvire.

(d)

Un solicitant care a absolvit cursul de pregătire pentru MCC pe orice altă categorie de aeronave este scutit de la îndeplinirea cerințelor de la litera (a).

FCL.740.As    Revalidarea calificărilor de tip – dirijabile

(a)

Revalidare. Pentru revalidarea calificărilor de tip pentru dirijabile, solicitantul trebuie:

1. să promoveze o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte, pe tipul de dirijabil relevant, în intervalul de 3 luni imediat precedent datei de expirare a calificării; și

2. să efectueze cel puțin 2 ore ca pilot pe tipul de dirijabil relevant în perioada de valabilitate a calificării. Durata verificării competenței poate fi de aproximativ 2 ore;

3. în cazul deținerii unei IR(As), revalidarea acesteia se poate combina cu o verificare a competenței pentru revalidarea unei calificări de clasă sau de tip.

(b)

Un solicitant care nu promovează toate secțiunile unei verificări a competenței înainte de data expirării unei calificări de tip nu exercită privilegiile asociate respectivei calificări până la promovarea verificării competenței.

SUBPARTEA I

CALIFICĂRI SUPLIMENTARE

FCL.800    Calificarea de zbor acrobatic

(a)

Titularii unei licențe de pilot pentru avioane, TMG sau planoare execută zboruri acrobatice numai în cazul în care dețin calificarea corespunzătoare.

(b)

Solicitanții unei calificări de zbor acrobatic trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 40 de ore timp de zbor sau, în cazul planoarelor, 120 de lansări ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare, efectuate după eliberarea licenței;

2. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care să cuprindă:

(i) pregătirea teoretică adecvată calificării;

(ii) cel puțin 5 ore sau 20 de zboruri acrobatice de pregătire pe categoria de aeronave corespunzătoare.

(c)

Privilegiile calificării de zbor acrobatic se limitează la categoria de aeronave pe care s-a efectuat instruirea practică. Privilegiile se extind la altă categorie de aeronave în cazul în care pilotul este titularul unei licențe pentru respectiva categorie de aeronave și a efectuat cu succes cel puțin 3 zboruri de instruire în dublă comandă acoperind întreaga programă de pregătire pentru zbor acrobatic pe respectiva categorie de aeronave.

FCL.805    Calificările de tractare planoare și tractare bannere

(a)

Titularii unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe avioane sau TMG tractează planoare sau bannere numai în cazul în care dețin calificarea corespunzătoare de tractare planoare sau bannere.

(b)

Solicitanții unei calificări de tractare planoare trebuie să fi efectuat:

1. cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC și 60 de decolări și aterizări pe avioane, dacă activitatea se va desfășura pe avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfășura pe TMG, efectuate după eliberarea licenței;

2. un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care să cuprindă:

(i) pregătire teoretică privind operațiunile și procedurile de tractare;

(ii) cel puțin 10 zboruri de instruire cu tractarea unui planor, inclusiv cel puțin 5 zboruri de instruire în dublă comandă; și

(iii) cu excepția titularilor unei LAPL(S) sau ai unei SPL, 5 zboruri de familiarizare pe un planor lansat de o aeronavă.

(c)

Solicitanții unei calificări de tractare bannere trebuie să fi efectuat:

1. cel puțin 100 de ore timp de zbor și 200 de decolări și aterizări ca PIC pe avioane sau TMG, după eliberarea licenței. Cel puțin 30 dintre aceste ore trebuie să fie efectuate pe avioane, dacă activitatea se va desfășura pe avioane, sau pe TMG, dacă activitatea se va desfășura pe TMG;

2. un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care să cuprindă:

(i) pregătire teoretică privind operațiunile și procedurile de tractare;

(ii) cel puțin 10 zboruri de instruire cu tractarea unui banner, inclusiv cel puțin 5 zboruri în dublă comandă.

(d)

Privilegiile calificărilor de tractare planoare sau bannere se limitează la avioane sau TMG, în funcție de aeronava pe care s-a efectuat instruirea practică. Privilegiile se extind în cazul în care pilotul este titularul unei licențe pentru avioane sau TMG și a efectuat cu succes cel puțin 3 zboruri de instruire în dublă comandă acoperind întreaga programă de pregătire pentru tractare pe oricare dintre aceste aeronave, după caz.

(e)

Pentru exercitarea privilegiilor asociate calificărilor de tractare planoare sau bannere, titularul calificării trebuie să fi efectuat un minim de 5 tractări în ultimele 24 de luni.

(f)

În cazul în care pilotul nu îndeplinește cerința de la litera (e), înainte de reluarea exercitării privilegiilor sale, pilotul efectuează tractările care lipsesc în prezența unui instructor sau sub supravegherea acestuia.

FCL.810    Calificarea de zbor pe timp de noapte

(a)

Avioane, TMG, dirijabile.

1. Dacă privilegiile unei LAPL, ale unei SPL sau ale unei PPL pentru avioane, TMG sau dirijabile urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitanții trebuie să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie să cuprindă:

(i) pregătire teoretică;

▼M3

(ii) cel puțin 5 ore timp de zbor pe categoria de aeronave corespunzătoare pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de instruire în dublă comandă, care să cuprindă cel puțin 1 oră de navigare în raid cu cel puțin un zbor în raid în dublă comandă de cel puțin 50 km (27 mile nautice) și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă comandă.

▼B

2. Înainte de efectuarea pregătirii pe timp de noapte, titularii unei LAPL trebuie să fi efectuat pregătirea de bază pentru zbor instrumental necesară pentru eliberarea PPL.

3. În cazul în care solicitanții sunt titulari atât ai unei calificări de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), cât și ai unei calificări pentru TMG, aceștia pot îndeplini cerințele de la punctul 1 de mai sus în oricare dintre clase sau în ambele clase.

(b)

Elicoptere. În cazul în care privilegiile unei PPL pentru elicoptere urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitantul trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere după eliberarea licenței, inclusiv cel puțin 60 de ore ca PIC pe elicoptere și 20 de ore de zbor în raid;

2. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO. Cursul trebuie efectuat într-un interval de 6 luni și trebuie să cuprindă:

(i) 5 ore de pregătire teoretică;

(ii) 10 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă pe elicoptere; și

(iii) 5 ore timp de zbor pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care să cuprindă cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite pe timp de noapte în simplă comandă. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare;

3. un solicitant care este sau a fost titular al unei IR pe un avion sau TMG se creditează cu 5 ore pentru cerința de la punctul 2 subpunctul (ii) de mai sus.

(c)

Baloane. Dacă privilegiile unei LAPL pentru baloane sau ale unei BPL urmează să fie exercitate în condiții VFR pe timp de noapte, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin 2 zboruri de instruire pe timp de noapte cu o durată de cel puțin 1 oră fiecare.

FCL.815    Calificarea de zbor în munți

(a)

Privilegii. Privilegiile titularului unei calificări de zbor în munți îi conferă acestuia dreptul de a efectua zboruri pe avioane sau TMG spre și dinspre suprafețe desemnate ca necesitând o astfel de calificare de către autoritățile corespunzătoare stabilite de statele membre.

Calificarea inițială de zbor în munți se poate obține:

1. pe roți, pentru acordarea privilegiului de a zbura spre și dinspre astfel de suprafețe, dacă acestea nu sunt acoperite de zăpadă; sau

2. pe schiuri, pentru acordarea privilegiului de a zbura spre și dinspre astfel de suprafețe, dacă acestea sunt acoperite de zăpadă;

3. privilegiile calificării inițiale se pot extinde fie la privilegiile pe roți, fie la cele pe schiuri, dacă pilotul a urmat un curs suplimentar de familiarizare corespunzător, care să cuprindă pregătire teoretică și pregătire practică în compania unui instructor de zbor în munți.

(b)

Curs de pregătire. Solicitanții unei calificări de zbor în munți trebuie să fi urmat, într-un interval de 24 de luni, un curs de pregătire teoretică și practică în cadrul unei ATO. Conținutul cursului este adecvat privilegiilor avute în vedere.

(c)

Test de îndemânare. După absolvirea cursului de pregătire, solicitantul trebuie să promoveze un test de îndemânare cu un FE calificat în acest scop. Testul de îndemânare cuprinde:

1. un examen teoretic oral;

2. 6 aterizări pe cel puțin 2 suprafețe diferite desemnate ca necesitând o calificare de zbor în munți, altele decât suprafața de decolare.

(d)

Valabilitate. O calificare de zbor în munți este valabilă pe o perioadă de 24 luni.

(e)

Revalidare. Pentru revalidarea unei calificări de zbor în munți, solicitantul trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 6 aterizări montane în ultimele 24 de luni; sau

2. să promoveze o verificare a competenței. Verificarea competenței trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (c).

(f)

Reînnoire. În cazul în care calificarea expiră, solicitantul trebuie să îndeplinească cerința de la litera (e) punctul 2.

FCL.820    Calificarea de pilot de încercare

(a)

Titularii unei licențe de pilot pentru avioane sau elicoptere acționează ca PIC numai în cazul zborurilor de încercare de categoria 1 sau 2, definite în partea 21, dacă dețin o calificare de pilot de încercare.

(b)

Obligația de a fi titularul unei calificări de pilot de încercare prevăzută la litera (a) se aplică numai în cazul zborurilor de încercare care au loc pe:

1. elicoptere certificate sau care urmează să fie certificate în conformitate cu standardele CS-27 sau CS-29 sau cu coduri de navigabilitate echivalente; sau

2. avioane certificate sau care urmează să fie certificate în conformitate cu:

(i) standardele CS-25 sau coduri de navigabilitate echivalente; sau

(ii) standardele CS-23 sau coduri de navigabilitate echivalente, cu excepția avioanelor cu o masă maximă la decolare mai mică de 2 000 kg

(c)

Privilegiile titularului unei calificări de pilot de încercare îi conferă acestuia, pe categoria relevantă de aeronave, dreptul:

1. în cazul calificării de pilot de încercare de categoria 1, de a efectua toate categoriile de zboruri de încercare, definite în partea 21, în calitate de PIC sau de copilot;

2. în cazul calificării de pilot de încercare de categoria 2:

(i) de a efectua zboruri de încercare de categoria 1, definite în partea 21:

 în calitate de copilot; sau

 ca PIC, în cazul avioanelor menționate la litera (b) punctul 2 subpunctul (ii), cu excepția celor din categoria commuter sau care au o viteză în picaj proiectată mai mare de 0,6 mach sau un plafon de serviciu maxim de peste 25 000 ft;

(ii) de a efectua toate categoriile de zboruri de încercare, definite în partea 21, în calitate de PIC sau de copilot;

3. în plus, pentru ambele calificări de pilot de încercare de categoria 1 sau 2, de a executa zboruri legate în mod specific de activitatea organizațiilor de proiectare și producție, în sfera privilegiilor lor, în cazul în care există posibilitatea neîndeplinirii cerințelor din subpartea H.

(d)

Solicitanții obținerii unei calificări de pilot de încercare trebuie:

1. să fie titularii cel puțin ai unei CPL și IR pe categoria de aeronave corespunzătoare;

2. să fi efectuat cel puțin 1 000 de ore timp de zbor pe categoria de aeronave corespunzătoare, dintre care cel puțin 400 de ore ca PIC;

3. să fi urmat un curs de pregătire în cadrul unei ATO adecvat aeronavei și categoriei de zboruri avute în vedere. Cursul de pregătire trebuie să acopere cel puțin următoarele teme:

 Performanțe;

 Stabilitate și control/Calități de manevrabilitate;

 Sisteme;

 Managementul testelor;

 Managementul riscului/siguranței.

(e)

Privilegiile titularilor unei calificări de pilot de încercare se pot extinde la o altă categorie de zboruri de încercare și la o altă categorie de aeronave dacă aceștia au urmat un curs suplimentar de pregătire în cadrul unei ATO.

▼M3

FCL.825    Calificare de zbor instrumental pe rută (EIR)

(a) Privilegii și condiții

1. Privilegiile titularului unei calificări de zbor instrumental pe rută (EIR) sunt de a efectua zboruri pe timp de zi în condiții IFR în faza de croazieră a zborului, cu un avion pentru care este deținută o calificare de clasă sau de tip. Privilegiul poate fi extins pentru efectuarea de zboruri pe timp de noapte în condiții IFR în faza de croazieră a zborului dacă pilotul este titularul unei calificări de zbor pe timp de noapte în conformitate cu punctul FCL.810.

2. Titularul unei EIR inițiază sau continuă un zbor pentru care intenționează să exercite privilegiile calificării sale numai în cazul în care cele mai recente informații meteorologice disponibile arată că:

(i) condițiile meteorologice la plecare sunt de natură să permită ca zborul pe segmentul între decolare și o tranziție de la condiții VFR la condiții IFR planificată să se desfășoare în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR); și

(ii) la ora estimată pentru sosirea la aerodromul de destinație planificat, condițiile meteorologice vor fi de natură să permită ca segmentul de zbor între o tranziție de la condiții IFR la condiții VFR și aterizare să fie efectuat în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR).

(b) Condiții indispensabile. Solicitanții unei EIR dețin cel puțin o PPL(A) și au efectuat cel puțin 20 de ore timp de zbor în raid ca PIC pe avioane.

(c) Cursul de pregătire. Solicitanții unei EIR trebuie să fi promovat un curs de pregătire în cadrul unei ATO într-un interval de 36 de luni:

1. cel puțin 80 de ore de pregătire teoretică în conformitate cu punctul FCL.615; și

2. pregătire pentru zbor instrumental, pe durata căreia:

(i) pregătirea practică pentru o EIR pentru aeronave monomotor cuprinde cel puțin 15 ore timp de zbor instrumental în regim de pregătire; și

(ii) pregătirea practică pentru o EIR pentru aeronave multimotor cuprinde cel puțin 16 ore timp de zbor instrumental în regim de pregătire, dintre care cel puțin 4 ore sunt pe avioane multimotor.

(d) Cunoștințe teoretice. Înainte de susținerea testului de îndemânare, solicitantul demonstrează un nivel de cunoștințe teoretice corespunzător privilegiilor acordate, pe temele menționate la punctul FCL.615 litera (b).

(e) Testul de îndemânare. După absolvirea pregătirii, solicitantul promovează un test de îndemânare pe un avion cu un IRE. În cazul unei EIR multimotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă multimotor. În cazul unei EIR monomotor, testul de îndemânare se susține pe o aeronavă monomotor.

(f) Prin derogare de la dispozițiile literelor (c) și (d), titularul unei EIR monomotor care deține, de asemenea, o calificare multimotor de clasă sau de tip și care dorește să obțină o EIR multimotor pentru prima dată, urmează în cadrul unei ATO un curs de cel puțin 2 ore timp de zbor instrumental în regim de pregătire în faza de croazieră pe avioane multimotor și promovează testul de îndemânare menționat la litera (e).

(g) Valabilitate, revalidare și reînnoire.

1. O EIR este valabilă pentru 1 an.

2. Solicitanții unei revalidări pentru o EIR:

(i) promovează un test de verificare a competenței pe un avion într-o perioadă de 3 luni imediat anterioare datei de expirare a calificării; sau

(ii) în termen de 12 luni anterior datei expirării calificării, efectuează 6 ore ca PIC în condiții IFR și un zbor de pregătire de cel puțin 1 oră cu un instructor care deține privilegiile aferente furnizării pregătirii pentru IR(A) sau EIR.

3. Pentru fiecare revalidare ulterioară alternativă, titularul unei EIR promovează o verificare a competenței în conformitate cu litera (g) punctul 2 subpunctul (i).

4. Dacă o EIR expiră, pentru reînnoirea privilegiilor, solicitanții:

(i) urmează o pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor oferită de un instructor care deține privilegiile de a furniza pregătire pentru IR(A) sau EIR, pentru a atinge nivelul de competență necesar; și

(ii) promovează un test de verificare a competenței.

5. În cazul în care EIR nu a fost revalidată sau reînnoită în termen de 7 ani de la ultima dată de valabilitate, titularul este obligat, de asemenea, să promoveze din nou examenele teoretice EIR, în conformitate cu punctul FCL.615 litera (b).

▼M4

6. Pentru o EIR multimotor, testul de verificare a competenței pentru revalidare sau reînnoire, precum și zborul de pregătire prevăzute la litera (g) punctul 2 subpunctul (ii) se efectuează pe un avion multimotor. În cazul în care pilotul este titularul unei EIR monomotor, prin testul de verificare a competenței se obține, de asemenea, revalidarea sau reînnoirea EIR monomotor. Printr-un zbor de pregătire efectuat pe un avion multimotor se îndeplinește și cerința referitoare la zborul de pregătire pentru o EIR monomotor.

▼M3

(h) În cazul în care solicitantul unei EIR a efectuat timpul de zbor instrumental în regim de pregătire cu un IRI(A) sau un FI(A), care deține privilegiul de a asigura pregătire pentru IR sau EIR, orele pot fi creditate pentru orele prevăzute la litera (c) punctul 2 subpunctele (i) și (ii) până la un maxim de 5 sau, respectiv, 6 ore. Cele 4 ore de pregătire pentru zbor instrumental pe avioanele multimotor prevăzute la litera (c) punctul 2 subpunctul (ii) nu fac obiectul acestei creditări.

1. Pentru a se determina numărul de ore ce poate fi creditat și pentru a se stabili necesitățile de pregătire, solicitantul trebuie să fie supus unei evaluări preliminare în cadrul ATO.

2. Efectuarea instruirii practice instrumentale furnizate de un IRI(A) sau FI(A) se documentează printr-o fișă de pregătire specifică și se semnează de către instructor.

(i) Solicitanții unei EIR, titulari ai unei PPL sau CPL în conformitate cu partea FCL și a unei IR(A) valabile, eliberate în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță, pot fi creditați integral pentru cerințele cursului de pregătire menționate la litera (c). Pentru a i se elibera EIR, solicitantul:

1. promovează testul de îndemânare pentru EIR;

2. prin derogare de la dispozițiile literei (d), demonstrează examinatorului în timpul testului de îndemânare că a dobândit un nivel adecvat de cunoștințe teoretice privind legislația aeronautică, meteorologia și planificarea zborului și performanțele de zbor (IR);

3. are o experiență minimă de cel puțin 25 de ore timp de zbor în condiții IFR ca PIC pe avioane.

FCL.830    Calificarea de zbor în nori cu planorul

(a) Titularii unei licențe de pilot cu privilegii pentru zborul pe planoare operează un planor sau un planor motorizat, cu excepția TMG, în nori doar atunci când dețin o calificare de zbor în nori cu planorul.

(b) Solicitanții unei calificări de zbor în nori cu planorul efectuează cel puțin:

1. 30 de ore ca PIC pe planoare sau planoare motorizate, după eliberarea licenței;

2. un curs de pregătire în cadrul unei ATO, care cuprinde:

(i) pregătire teoretică; și

(ii) cel puțin 2 ore de instruire practică în dublă comandă pe planoare sau planoare motorizate, controlând planorul numai cu ajutorul instrumentelor, din care maximum o oră poate fi efectuată pe TMG; și

3. un test de îndemânare cu un FE calificat în acest scop.

(c) Titularii unei EIR sau ai unei IR(A) se creditează pentru cerința de la litera (b) punctul 2 subpunctul (i). Prin derogare de la dispozițiile literei (b) punctul 2 subpunctul (ii), se efectuează cel puțin o oră de instruire practică în dublă comandă pe un planor sau planor motorizat, cu excepția TMG, controlând planorul numai cu ajutorul instrumentelor.

(d) Titularii unei calificări de zbor în nori își exercită privilegiile doar dacă au efectuat, în ultimele 24 de luni, cel puțin 1 oră timp de zbor sau 5 zboruri ca PIC exercitând privilegiile calificării de zbor în nori cu planoare sau planoare motorizate, cu excepția TMG.

(e) Înainte de a-și relua exercitarea privilegiilor, titularii unei calificări de zbor în nori care nu îndeplinesc cerințele de la litera (d):

1. efectuează un test de verificare a competenței cu un FE calificat în acest scop; sau

2. efectuează timpul de zbor suplimentar sau zborurile prevăzute la litera (d) cu un instructor calificat.

(f) Titularii unei EIR sau ai unei IR(A) valabile se creditează integral în raport cu cerințele de la litera (d).

▼B

SUBPARTEA J

INSTRUCTORI

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.900    Certificatele de instructor

(a)

Dispoziții generale. O persoană asigură:

1. instruire practică pe aeronave numai dacă este titulara:

(i) unei licențe de pilot eliberate sau acceptate în conformitate cu prezentul regulament;

(ii) unui certificat de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte;

2. instruire practică de zbor sintetic sau pregătire MCC numai dacă este titulara unui certificat de instructor corespunzător pregătirii pe care o asigură, eliberat în conformitate cu prezenta subparte.

(b)

Condiții speciale

1. În cazul introducerii unei aeronave noi în statele membre sau în flota unui operator, dacă îndeplinirea cerințelor stabilite în prezenta subparte nu este posibilă, autoritatea competentă are posibilitatea de a elibera un certificat specific care acordă privilegii pentru instruirea practică. Un astfel de certificat este limitat la zborurile de instruire necesare pentru introducerea noului tip de aeronavă și valabilitatea acestuia nu poate depăși, în niciun caz, 1 an.

2. Titularii unui certificat eliberat în conformitate cu litera (b) punctul 1 care doresc să solicite eliberarea unui certificat de instructor trebuie să îndeplinească condițiile indispensabile și cerințele pentru revalidare stabilite pentru respectiva categorie de instructori. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul FCL.905.TRI litera (b), un certificat de TRI eliberat în conformitate cu prezentul punct include privilegiul de a asigura pregătire pentru eliberarea unui certificat de TRI sau SFI pentru tipul relevant.

(c)

Instruirea în afara teritoriului statelor membre

1. Fără a aduce atingere literei (a), în cazul instruirii practice asigurate în cadrul unei ATO aflate în afara teritoriului statelor membre, autoritatea competentă poate elibera un certificat de instructor unui solicitant titular al unei licențe de pilot eliberate într-o țară terță în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago, cu condiția ca acesta:

(i) să fie titularul cel puțin al unei licențe, calificări sau certificat echivalent celui pentru care sunt autorizați să ofere pregătire și, în orice caz, să fie titularul cel puțin al unei CPL;

(ii) să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru eliberarea certificatului de instructor relevant;

(iii) să demonstreze autorității competente un nivel corespunzător de cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației, astfel încât să își poată exercita privilegiile de asigurare a instruirii în conformitate cu prezenta parte.

2. Certificatul se limitează la asigurarea instruirii practice:

(i) în cadrul unor ATO aflate în afara teritoriului statelor membre;

(ii) pentru elevi piloți care cunosc suficient limba în care se asigură instruirea practică.

FCL.915    Condiții indispensabile și cerințe generale pentru instructori

(a)

Dispoziții generale. O persoană care solicită un certificat de instructor trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

(b)

Cerințe suplimentare pentru instructorii care asigură instruirea practică pe aeronave. Un solicitant sau un titular al unui certificat de instructor care are privilegii de a asigura instruire practică pe o aeronavă trebuie:

1. să fie cel puțin titularul unei licențe și, dacă este cazul, al calificării pentru care urmează să se asigure instruirea practică;

2. cu excepția cazului piloților instructori de încercare:

▼M3

(i) a efectuat cel puțin 15 ore de zbor ca pilot pe clasa sau tipul de aeronavă pe care urmează să se asigure instruirea practică, dintre care un maxim de 7 ore pot fi efectuate pe un FSTD reprezentând clasa sau tipul de aeronavă, dacă este cazul; sau

▼B

(ii) să fi promovat o evaluare a competențelor pentru categoria de instructori relevantă pe respectiva clasă sau pe respectivul tip de aeronavă;

3. să aibă dreptul de a acționa ca PIC pe aeronavă pe durata unei astfel de instruiri practice.

(c)

Credite pentru calificări suplimentare sau pentru revalidare

1. Solicitanții unor certificate suplimentare de instructor pot fi creditați cu competențele de predare-învățare deja demonstrate în cazul certificatului de instructor pe care îl dețin.

2. Orele de zbor efectuate ca examinator pe durata testelor de îndemânare sau a verificărilor competenței se creditează integral cu cerințele pentru revalidarea tuturor certificatelor de instructor deținute.

▼M4

(d)

Pentru creditul de extindere la alte tipuri se ține cont de elementele relevante, definite în datele privind conformitatea operațională în conformitate cu partea 21.

▼B

FCL.920    Competențele instructorilor și evaluarea

Toți instructorii sunt pregătiți pentru dobândirea următoarelor competențe:

 Pregătirea resurselor;

 Crearea unei atmosfere favorabile învățării;

 Prezentarea cunoștințelor;

 Gestionarea integrată a amenințărilor și erorilor (TEM) și gestionarea resurselor echipajului;

 Gestionarea timpului pentru atingerea obiectivelor pregătirii;

 Facilitarea învățării;

 Evaluarea performanțelor elevului;

 Monitorizarea și evaluarea progreselor;

 Evaluarea sesiunilor de pregătire;

 Raportarea rezultatelor.

FCL.925    Cerințe suplimentare pentru instructorii MPL

(a)

Instructorii care asigură pregătirea pentru MPL trebuie:

1. să fi promovat un curs de pregătire pentru instructori MPL în cadrul unei ATO; și

2. suplimentar, pentru fazele de bază, intermediară și avansată ale cursului integrat de pregătire MPL:

(i) să aibă experiență în operațiunile multipilot; și

(ii) să fi absolvit cursul inițial de gestionare a resurselor echipajului la un operator de transport aerian comercial aprobat în conformitate cu cerințele privind operațiunile aeriene aplicabile.

(b)

Cursul de pregătire pentru instructori MPL

1. Cursul de pregătire pentru instructori MPL trebuie să cuprindă cel puțin 14 ore de pregătire.

La absolvirea cursului de pregătire, solicitantului i se evaluează competențele de instructor și gradul de cunoaștere a metodei de pregătire bazate pe competențe.

2. Evaluarea constă în demonstrarea practică a instruirii practice în faza corespunzătoare cursului de pregătire MPL. Această evaluare se efectuează de către un examinator calificat în conformitate cu subpartea K.

3. La promovarea unui curs de pregătire MPL, ATO îi eliberează solicitantului un certificat de calificare ca instructor MPL.

(c)

Pentru a-și menține privilegiile, instructorul, în intervalul de 12 luni anterioare, trebuie să fi efectuat în cadrul unui curs de pregătire MPL:

1. 1 ședință de pregătire la simulator de cel puțin 3 ore; sau

2. 1 exercițiu aerian de cel puțin 1 oră care să cuprindă cel puțin 2 decolări și aterizări.

(d)

Dacă nu a îndeplinit cerințele de la litera (c), înainte de a-și exercita privilegiile pentru asigurarea instruirii practice MPL, instructorul trebuie:

1.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în cadrul unei ATO pentru a atinge nivelul de competență necesar în vederea promovării evaluării competențelor de instructor; și

2. să promoveze evaluarea competențelor de instructor prevăzută la litera (b) punctul 2.

FCL.930    Curs de pregătire

Solicitanții unui certificat de instructor trebuie să fi urmat un curs teoretic și de instruire practică în cadrul unei ATO. În plus față de elementele specifice prevăzute în prezenta parte pentru fiecare categorie de instructor, cursul trebuie să conțină elementele prevăzute la punctul FCL.920.

FCL.935    Evaluarea competenței

(a)

Cu excepția instructorului pentru cooperare în echipaj multiplu (MCCI), a instructorului de pregătire sintetică (STI), a instructorului pentru calificare de zbor în munți (MI) și a pilotului instructor de încercare (FTI), o persoană care solicită un certificat de instructor trebuie să promoveze o evaluare a competențelor pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra, în fața unui examinator calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a pregăti un elev pilot la nivelul necesar pentru eliberarea licenței, calificării sau certificatului relevante.

(b)

Această evaluare presupune:

1. demonstrarea competențelor descrise la punctul FCL.920, în timpul pregătirii înainte și după zbor și în timpul pregătirii teoretice;

2. examene teoretice orale la sol, briefinguri înainte și după zbor și demonstrații în timpul zborului pe clasa, tipul de aeronave sau FTSD corespunzătoare;

3. exerciții adecvate pentru a evalua competențele instructorului.

(c)

Evaluarea se efectuează pe aceeași clasă sau tip de aeronavă ori pe același FTSD folosite pentru instruirea practică.

(d)

Dacă este necesară o evaluare a competențelor pentru revalidarea unui certificat de instructor, un solicitant care nu promovează evaluarea înainte de data expirării unui certificat de instructor nu exercită privilegiile asociate respectivului certificat până când nu trece cu succes de evaluare.

FCL.940    Valabilitatea certificatelor de instructor

Cu excepția MI și fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul FCL.900 litera (b) punctul 1, certificatele de instructor sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani.

▼M4

FCL.945    Obligațiile instructorilor

După efectuarea zborului de pregătire pentru revalidarea unei calificări de clasă pentru SEP sau TMG în conformitate cu FCL.740.A litera (b) punctul 1 și numai în eventualitatea îndeplinirii tuturor celorlalte criterii de revalidare prevăzute la FCL.740 litera (b) punctul 1, instructorul înscrie pe licența sau certificatul solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care a eliberat licența solicitantului.

▼B

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru instructor de zbor – FI

FCL.905.FI    FI – Privilegii și condiții

Privilegiile unui FI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea:

(a) unei PPL, SPL, BPL și LAPL pe categoria de aeronave corespunzătoare;

(b) calificărilor de clasă și de tip pentru aeronave monomotor cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot; extinderilor de clasă sau de grupă pentru baloane și extinderilor de clasă pentru planoare;

(c) calificărilor de tip pentru dirijabile cu un singur pilot sau multipilot;

(d) unei CPL pe categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiția ca FI să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe respectiva categorie de aeronave, inclusiv cel puțin 200 de ore de instruire practică;

(e) calificării de zbor pe timp de noapte, cu condiția ca FI:

1. să aibă calificarea pentru zbor pe timp de noapte pe categoria de aeronave corespunzătoare;

2. să fi demonstrat capacitatea de a pregăti pe timp de noapte unui FI calificat în conformitate cu litera (i) de mai jos; și

3. să îndeplinească cerința privind experiența de zbor pe timp de noapte de la punctul FCL.060 litera (b) punctul 2.

▼M3

(f) unei calificări de tractare, de zbor acrobatic sau, în cazul unui FI(S), a unei calificări de zbor în nori, cu condiția ca FI să fie titularul unor astfel de privilegii și să fi demonstrat capacitatea de a oferi instruire pentru calificarea respectivă unui FI calificat în conformitate cu litera (i);

(g) o EIR sau o IR pe categoria de aeronave corespunzătoare, cu condiția ca FI:

1. să aibă cel puțin 200 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care până la 50 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol efectuate pe un FFS, un FTD 2/3 sau FNPT II;

2. să fi efectuat în calitate de elev pilot cursul de pregătire IRI și să fi promovat o evaluare a competenței pentru certificatul de IRI; și

3. în plus:

▼M3

(i) pentru avioanele multimotor, să fi îndeplinit cerințele pentru un CRI pentru avioanele multimotor;

▼B

(ii) pentru elicopterele multimotor, să fi îndeplinit cerințele pentru eliberarea unui certificat de TRI;

(h) calificărilor de clasă sau de tip multimotor cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, cu condiția ca FI să îndeplinească:

1. în cazul avioanelor, condițiile indispensabile pentru cursul de pregătire CRI prevăzute la punctul FCL.915.CRI litera (a) și cerințele de la punctele FCL.930.CRI și FCL.935;

▼M3

2. în cazul elicopterelor, cerințele prevăzute la punctul FCL.910.TRI litera (c) punctul 1 și condițiile indispensabile pentru cursul de pregătire TRI(H) prevăzute la punctul FCL.915.TRI litera (d) punctul 2;

▼B

(i) unui certificat de FI, IRI, CRI, STI sau MI, cu condiția ca FI:

1. să fi efectuat cel puțin:

(i) în cazul unui FI(S), cel puțin 50 de ore de instruire practică sau 150 de lansări de pregătire pe planoare;

(ii) în cazul unui FI(B), cel puțin 50 de ore de instruire practică sau 50 de lansări în cadrul instruirii practice pe baloane;

(iii) în toate celelalte cazuri, 500 de ore de instruire practică pe categoria de aeronave corespunzătoare;

2. să fi promovat o evaluare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.935 pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru a demonstra unui examinator pentru instructori de zbor (FIE) capacitatea de a asigura pregătire pentru obținerea unui certificat de FI;

(j) unei MPL, cu condiția ca FI:

1. pentru faza esențială de zbor a pregătirii, să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane, inclusiv cel puțin 200 de ore de instruire practică;

2. pentru faza de bază a pregătirii:

(i) să fie titularul unei IR pe avion multimotor și să aibă privilegiul de a asigura pregătire pentru o IR; și

(ii) să aibă cel puțin 1 500 de ore timp de zbor în operațiuni cu echipaj multiplu;

3. în cazul unui FI deja calificat să asigure pregătire pentru cursuri integrate ATP(A) sau CPL(A)/IR, cerința de la punctul 2 subpunctul (ii) poate fi înlocuită cu obligația de a absolvi un curs structurat de pregătire care să cuprindă:

(i) calificare MCC;

(ii) asistarea la 5 ședințe de instruire practică în Faza 3 a unui curs MPL;

(iii) asistarea la 5 ședințe de instruire practică în Faza 4 a unui curs MPL;

(iv) asistarea la 5 ședințe de pregătire periodică orientată pe zborul de linie, efectuată de operator;

(v) conținutul cursului pentru instructori MCCI.

În acest caz, FI desfășoară primele sale 5 ședințe ca instructor sub supravegherea unui TRI(A), MCCI(A) sau SFI(A) calificat pentru asigurarea instruirii practice MPL.

FCL.910.FI    FI – Privilegii limitate

(a)

Un FI are privilegiile limitate la asigurarea instruirii practice sub supravegherea unui FI pentru aceeași categorie de aeronave desemnat de ATO în acest scop, în următoarele cazuri:

1. pentru eliberarea PPL, SPL, BPL și LAPL;

2. în toate cursurile integrate la nivel PPL, în cazul avioanelor și al elicopterelor;

▼M3

3. pentru calificările de clasă și de tip pentru aeronave monomotor cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, pentru extinderile de clasă; și de grupă în cazul baloanelor și pentru extinderile de clasă în cazul planoarelor;

▼B

4. pentru calificările de zbor pe timp de noapte, de tractare sau de zbor acrobatic.

(b)

Cât timp desfășoară pregătirea sub supraveghere, în conformitate cu litera (a), FI nu are privilegiul de a autoriza elevii piloți să efectueze primele zboruri în simplă comandă și primele zboruri în raid în simplă comandă.

(c)

Limitările prevăzute la literele (a) și (b) se înlătură de pe certificatul de FI dacă FI a efectuat cel puțin:

1. pentru FI(A), 100 de ore de instruire practică pe avioane sau TMG și, în plus, a supravegheat cel puțin 25 de zboruri în simplă comandă ale elevilor piloți;

2. pentru FI(H), 100 de ore de instruire practică pe elicoptere și, în plus, a supravegheat cel puțin 25 exerciții aeriene în simplă comandă ale elevilor piloți;

3. pentru FI(As), FI(S) și FI(B), 15 ore de instruire practică sau 50 de decolări de antrenament, acoperind întreaga programă de pregătire pentru eliberarea unei PPL(As), SPL sau BPL pe categoria de aeronave corespunzătoare.

FCL.915.FI    FI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de FI trebuie:

(a) în cazul FI(A) și FI(H):

1. să fi participat la cel puțin 10 ore de instruire practică instrumentală pe categoria de aeronave corespunzătoare, dintre care nu mai mult de 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FSTD;

2. să fi efectuat 20 de ore de zbor în raid în condiții VFR ca PIC pe categoria de aeronave corespunzătoare; și

(b) în plus, pentru FI(A):

1. să dețină cel puțin o CPL(A); sau

2. să dețină cel puțin o PPL(A); și

(i) să fi îndeplinit cerințele privind cunoștințele teoretice CPL, cu excepția unui FI(A) care asigură pregătire exclusiv pentru LAPL(A); și

(ii) să fi efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor pe avioane sau TMG, dintre care 150 de ore ca PIC;

3. să fi efectuat cel puțin 30 de ore pe avioane monomotor cu piston, dintre care cel puțin 5 ore să fie efectuate în intervalul de 6 luni anterior testului practic preliminar prevăzut la punctul FCL.930.FI litera (a);

4. să fi efectuat un zbor în raid în condiții VFR ca PIC, inclusiv un zbor de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe 2 aerodromuri diferite;

(c) în plus, pentru FI(H), să fi efectuat 250 de ore timp total de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care:

1. cel puțin 100 de ore ca PIC, dacă solicitantul este titularul cel puțin al unei CPL(H); sau

2. cel puțin 200 de ore ca PIC, dacă solicitantul este titularul cel puțin al unei PPL(H) și îndeplinește cerințele privind cunoștințele teoretice CPL;

(d) pentru un FI(As), să fi efectuat 500 de ore timp de zbor pe dirijabile ca PIC, dintre care 400 de ore ca PIC titular al unei CPL(As);

▼M3

(e) pentru un FI(S), să fi efectuat 100 de ore timp de zbor și 200 de lansări ca PIC pe planoare. Suplimentar, în cazul în care dorește să asigure instruire practică pe TMG, solicitantul trebuie să fi efectuat cel puțin 30 de ore timp de zbor ca PIC pe TMG și să fi promovat o evaluare suplimentară a competențelor pe un TMG în conformitate cu punctul FCL.935 în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i);

▼B

(f) pentru un FI(B), să fi efectuat cel puțin 75 de ore timp de zbor pe balon ca PIC, dintre care cel puțin 15 ore pe clasa pentru care se va asigura instruirea practică.

FCL.930.FI    FI – Curs de pregătire

(a)

Solicitanții certificatului de FI trebuie să fi promovat un test practic preliminar în compania unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i) în intervalul celor 6 luni anterioare cursului, pentru evaluarea capacității acestora de a urma cursul. Acest test practic preliminar se bazează pe verificarea competenței pentru calificările de clasă și de tip prevăzută la apendicele 9 la prezenta parte.

(b)

Cursul de pregătire FI include:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2.

 

(i) în cazul unui FI(A), (H) și (As), cel puțin 100 de ore de pregătire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor;

(ii) în cazul unui FI(B) sau FI(S), cel puțin 30 de ore de pregătire teoretică, inclusiv teste de evaluare a progreselor;

3.

 

(i) în cazul unor FI(A) și (H), cel puțin 30 de ore de instruire practică, dintre care 25 de ore reprezintă instruire practică în dublă comandă, dintre care 5 ore se pot efectua pe un FFS, pe un FNPT I sau II sau pe un FTD 2/3;

(ii) în cazul unui FI(As), cel puțin 20 de ore de instruire practică, dintre care 15 ore reprezintă instruire practică în dublă comandă;

(iii) în cazul unui FI(S), cel puțin 6 ore de instruire practică sau 20 de lansări de instruire practică;

(iv) în cazul unui FI(S) care asigură pregătire pe TMG, cel puțin 6 ore de instruire practică în dublă comandă pe TMG;

▼M3

(v) în cazul unui FI(B), cel puțin 3 ore de pregătire practică, care cuprind 3 decolări.

4. În cazul în care solicită un certificat de FI pe o altă categorie de aeronave, piloții care dețin sau care au deținut un certificat de FI(A), (H) sau (As) se creditează cu 55 de ore pentru cerința de la litera (b) punctul 2 subpunctul (i) sau cu 18 ore pentru cerința de la litera (b) punctul 2 subpunctul (ii).

▼B

FCL.940.FI    FI – Revalidare și reînnoire

(a)

Pentru revalidarea unui certificat de FI, titularul trebuie să îndeplinească 2 dintre următoarele 3 cerințe:

1. să efectueze:

(i) în cazul unor FI(A) și (H), cel puțin 50 de ore de instruire practică pe categoria corespunzătoare de aeronave în timpul perioadei de valabilitate a certificatului, în calitate de FI, TRI, CRI, IRI, MI sau examinator. Dacă privilegiile de a asigura pregătire pentru IR urmează a fi revalidate, 10 dintre aceste ore trebuie să reprezinte instruire practică pentru o IR și se efectuează în intervalul de 12 luni precedent datei expirării certificatului de FI;

(ii) în cazul unui FI(As), cel puțin 20 de ore de instruire practică pe dirijabile în calitate de FI, IRI sau examinator în perioada de valabilitate a certificatului. Dacă privilegiile de a asigura pregătire pentru IR urmează a fi revalidate, 10 dintre aceste ore trebuie să reprezinte instruire practică pentru o IR și se efectuează în intervalul de 12 luni precedent datei expirării certificatului de FI;

(iii) în cazul unui FI(S), cel puțin 30 de ore de instruire practică sau 60 de decolări de antrenament pe planoare, planoare motorizate sau TMG, în calitate de FI sau examinator în perioada de valabilitate a certificatului;

(iv) în cazul unui FI(B), cel puțin 6 ore de instruire practică pe baloane în calitate de FI sau examinator în perioada de valabilitate a certificatului;

2. să participe la ►C1  un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru instructori în perioada de valabilitate a certificatului de FI;

3. să promoveze o evaluare a competențelor în conformitate cu punctul FCL.935 în intervalul de 12 luni care precedă data expirării certificatului de FI.

(b)

Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare consecutivă în cazul FI(A) sau FI(H) sau pentru fiecare a treia revalidare în cazul FI(As), (S) și (B), titularul trebuie să promoveze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935.

(c)

Reînnoire. În cazul în care certificatul de FI expiră, într-un interval de 12 luni înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:

1. să participe la ►C1  un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru instructori;

2. să promoveze o evaluare a competenței în conformitate cu punctul FCL.935.

SECȚIUNEA 4

Cerințe specifice pentru instructor pentru calificare de tip – TRI

FCL.905.TRI    TRI – Privilegii și condiții

Privilegiile unui TRI constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire pentru:

▼M3

(a) revalidarea și reînnoirea unei EIR sau a unei IR, cu condiția ca TRI să fie titularul unei IR valabile;

▼B

(b) eliberarea unui certificat de TRI sau SFI, cu condiția ca titularul să aibă 3 ani de experiență ca TRI; și

(c) în cazul unui TRI pentru avioane cu un singur pilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operațiuni cu un singur pilot.

Privilegiile TRI(SPA) pot fi extinse la instruirea practică pentru calificările de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în operațiuni multipilot, cu condiția ca TRI:

(i) să fie titularul unui certificat de MCCI; sau

(ii) să dețină sau să fi deținut un certificat de TRI pentru avioane multipilot;

2. cursul MPL referitor la faza de bază, cu condiția să aibă privilegiile extinse la operațiuni multipilot și să dețină sau să fi deținut un certificat de FI(A) sau IRI(A);

(d) în cazul unui TRI pentru avioane multipilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru:

(i) avioane multipilot;

(ii) avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operațiuni multipilot;

2. pregătire MCC;

3. cursul MPL referitor la fazele de bază, intermediară și avansată cu condiția ca, pentru faza de bază, să dețină sau să fi deținut un certificat de FI(A) sau IRI(A);

(e) în cazul unui TRI pentru elicoptere:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

2. pregătire MCC, cu condiția ca acesta să fie titularul unei calificări de tip pentru elicoptere multipilot;

3. extinderea IR(H) cu un singur motor la IR(H) multimotor;

(f) în cazul unui TRI pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru aeronave cu decolare-aterizare verticală;

2. pregătire MCC.

FCL.910.TRI    TRI – Privilegii limitate

(a)

Dispoziții generale. Dacă pregătirea TRI se desfășoară exclusiv pe un FFS, privilegiile TRI se limitează la pregătirea pe respectivul FFS.

În acest caz, TRI poate efectua zbor de linie sub supraveghere, cu condiția ca în cursul de pregătire TRI să se fi inclus pregătire suplimentară în acest scop.

▼M4

(b)

TRI pentru avioane și aeronave cu decolare-aterizare verticală – TRI(A) și TRI(PL). Privilegiile unui TRI se limitează la tipul de avion sau aeronavă cu decolare-aterizare verticală pe care s-au efectuat pregătirea și evaluarea competenței. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, privilegiile TRI se extind la alte tipuri dacă TRI:

1. a efectuat, în intervalul de 12 luni care precedă solicitarea, cel puțin 15 segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări pe tipul de aeronavă aplicabil, dintre care 7 segmente de rută se pot efectua pe un FFS;

2. a efectuat componentele de pregătire tehnică și instruire practică din cursul TRI relevant;

3. a promovat secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935 pentru a demonstra, unui FIE sau unui TRE calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a pregăti un pilot la nivelul necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv de a asigura pregătirea înainte și după zbor și pregătirea teoretică.

(c)

TRI pentru elicoptere – TRI(H)

1. Privilegiile unui TRI(H) se limitează la tipul de elicopter pe care s-a susținut testul de îndemânare pentru eliberarea certificatului TRI. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21, privilegiile TRI se extind la alte tipuri dacă TRI:

(i) a urmat partea tehnică referitoare la tipul corespunzător a cursului TRI pe tipul aplicabil de elicopter sau pe un FSTD care reprezintă acel tip;

(ii) a efectuat cel puțin 2 ore de instruire practică pe tipul aplicabil, sub supravegherea unui TRI(H) calificat corespunzător; și

(iii) a promovat secțiunile relevante ale evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935 pentru a demonstra, unui FIE sau unui TRE calificat în conformitate cu subpartea K, capacitatea de a pregăti un pilot la nivelul necesar eliberării unei calificări de tip, inclusiv de a asigura pregătirea înainte și după zbor și pregătirea teoretică.

▼B

2. Înainte ca privilegiile unui TRI(H) să fie extinse de la privilegii pentru un singur pilot la privilegii multipilot pe același tip de elicopter, titularul trebuie să aibă cel puțin 100 de ore de zbor în operațiuni multipilot pe acest tip.

(d)

Fără a aduce atingere punctelor de mai sus, titularii unui certificat de TRI cărora li s-a eliberat o calificare de tip în conformitate cu punctul FCL.725 litera (e) au dreptul la extinderea privilegiilor lor de TRI la respectivul tip nou de aeronavă.

FCL.915.TRI    TRI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de TRI trebuie:

(a) să dețină cel puțin o licență de pilot CPL, MPL sau ATPL pe categoria de aeronave aplicabilă;

(b) pentru un certificat de TRI(MPA):

1. să fi efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot; și

2. să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puțin 30 de segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări ca PIC sau copilot pe tipul de aeronavă aplicabil, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua pe un FFS reprezentând respectivul tip;

(c) pentru un certificat de TRI(SPA):

1. să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puțin 30 de segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări, ca PIC pe tipul de aeronavă aplicabil, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua pe un FFS reprezentând respectivul tip; și

2.

 

(i) să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane, inclusiv 30 de ore ca PIC pe tipul de avion aplicabil; sau

(ii) să dețină sau să fi deținut un certificat de FI pentru avioane multimotor cu privilegii IR(A);

(d) pentru TRI(H):

1. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot, să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere;

2. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot;

3. pentru un certificat de TRI(H) pentru elicoptere multipilot, să fi efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv:

(i) 350 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot; sau

(ii) pentru solicitanții care sunt deja titularii unui certificat de TRI(H) pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot, 100 de ore ca pilot de respectivul tip în operațiuni multipilot.

4. titularii unui certificat de FI(H) se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la punctele 1 și 2 pe tipul relevant de elicopter cu un singur pilot;

(e) pentru TRI(PL):

(1) să fi efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot, aeronave cu decolare-aterizare verticală sau elicoptere multipilot; și

(2) să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, 30 segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări, ca PIC sau copilot pe tipul aplicabil de aeronavă cu decolare-aterizare verticală, dintre care 15 segmente de rută se pot efectua pe un FFS reprezentând respectivul tip.

FCL.930.TRI    TRI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire TRI trebuie să cuprindă cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă sau pe simulator;

3. 5 ore de instruire practică pe aeronava corespunzătoare sau pe un simulator reprezentând respectiva aeronavă în cazul aeronavelor cu un singur pilot și 10 ore pe o aeronavă multipilot sau pe un simulator reprezentând respectiva aeronavă.

(b)

Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

(c)

Un solicitant al unui certificat de TRI care este titularul unui certificat de SFI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele prezentului punct pentru eliberarea unui certificat de TRI limitat la instruirea practică pe simulatoare.

FCL.935.TRI    TRI – Evaluarea competenței

Dacă evaluarea competenței TRI se desfășoară pe un FFS, certificatul de TRI se limitează la instruirea practică pe FFS.

Limitarea se înlătură în momentul în care TRI a promovat evaluarea competenței pe o aeronavă.

FCL.940.TRI    TRI – Revalidare și reînnoire

(a)    Revalidare.

1. Avioane. Pentru revalidarea unui certificat de TRI(A), solicitantul trebuie să îndeplinească, în ultimele 12 luni premergătoare datei de expirare a acestuia, una dintre următoarele 3 cerințe:

(i) să realizeze una dintre următoarele părți ale unui curs complet de pregătire pentru calificare de tip: o ședință de pregătire la simulator de cel puțin 3 ore și un exercițiu aerian de cel puțin 1 oră care să cuprindă cel puțin 2 decolări și aterizări;

(ii)  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru instructori în calitate de TRI în cadrul unei ATO;

(iii) să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul FCL.935.

2. Elicoptere și aeronave cu decolare-aterizare verticală. Pentru revalidarea unui certificat de TRI (H) sau TRI(PL), solicitantul trebuie să îndeplinească, în perioada de valabilitate a certificatului de TRI, 2 dintre următoarele 3 cerințe:

(i) să efectueze 50 de ore de instruire practică pe fiecare dintre tipurile de aeronavă pentru care este titularul unor privilegii de asigurare a pregătirii sau pe un FSTD reprezentând respectivele tipuri, dintre care cel puțin 15 ore se efectuează în intervalul de 12 luni anterior datei de expirare a certificatului TRI.

În cazul TRI(PL), aceste ore de instruire practică se desfășoară ca TRI sau examinator pentru calificare de tip (TRE) ori ca SFI sau examinator de zbor sintetic (SFE). În cazul TRI(H), timpul de zbor ca FI, instructor pentru calificare de zbor instrumental (IRI), instructor de zbor sintetic (STI) sau ca orice alt fel de examinator este, de asemenea, relevant pentru acest scop;

(ii)  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru instructori în calitate de TRI în cadrul unei ATO;

(iii) să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul FCL.935.

3. Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare a unui certificat de TRI, titularul trebuie să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul FCL.935.

4. Dacă o persoană este titulara unui certificat de TRI pe mai mult de un tip de aeronavă din aceeași categorie, evaluarea competenței susținută pe unul dintre aceste tipuri revalidează certificatul de TRI pentru celelalte tipuri deținute în cadrul aceleiași categorii de aeronave.

5.  Cerințe specifice pentru revalidarea unui TRI(H). Un TRI(H) titular al unui certificat de FI(H) pe tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la litera (a) de mai sus. În acest caz, certificatul de TRI(H) va fi valabil până la data expirării certificatului de FI(H).

(b)    Reînnoire.

1. Avioane. În cazul în care certificatul de TRI(A) expiră, solicitantul trebuie:

(i) să fi efectuat, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puțin 30 segmente de rută, inclusiv decolări și aterizări pe tipul aplicabil de avion, dintre care maximum 15 segmente de rută se pot efectua pe un simulator de zbor;

(ii) să fi urmat părțile relevante ale unui curs de pregătire TRI în cadrul unei ATO aprobate;

(iii) să fi asigurat, în cadrul unui curs complet de pregătire pentru calificare de tip, cel puțin 3 ore de instruire practică pe tipul aplicabil de avion sub supravegherea unui TRI(A).

2. Elicoptere și aeronave cu decolare-aterizare verticală. În cazul în care certificatul de TRI (H) sau TRI(PL) expiră, într-un interval de 12 luni înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:

(i)  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru instructori ca TRI în cadrul unei ATO, care trebuie să cuprindă toate elementele relevante ale cursului de pregătire TRI; și

(ii) să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul FCL.935 pe fiecare dintre tipurile de aeronave pentru care se solicită reînnoirea privilegiilor de asigurare a pregătirii.

SECȚIUNEA 5

Cerințe specifice pentru instructor pentru calificarea de clasă – CRI

FCL.905.CRI    CRI – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile unui CRI constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire pentru:

▼M3

1. eliberarea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip pentru avioane cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilor, în cazul în care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operațiuni cu un singur pilot;

▼B

2. o calificare de tractare sau de zbor acrobatic pentru categoria avioane, cu condiția ca CRI să fie titularul calificării relevante și să fi demonstrat capacitatea de a asigura pregătire pentru respectiva calificare unui FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i);

▼M4

3. extinderea privilegiilor LAPL(A) la o altă clasă sau variantă de avion.

▼B

(b)

Privilegiile unui CRI se limitează la clasa sau tipul de avion pe care s-a susținut evaluarea competențelor de instructor. Privilegiile CRI se extind la alte clase sau tipuri în cazul în care CRI a efectuat în ultimele 12 luni:

1. 15 ore timp de zbor ca PIC pe avioane din clasa sau tipul aplicabile de avioane;

2. un zbor de instruire de pe scaunul din dreapta sub supravegherea unui alt CRI sau FI calificat pentru respectiva clasă sau respectivul tip și aflat pe scaunul celuilalt pilot.

▼M3

(c)

Solicitanții unui CRI pentru avioane multimotor care dețin un certificat CRI pentru avioane cu un singur motor trebuie să îndeplinească condițiile indispensabile pentru un CRI stabilite la punctul FCL.915.CRI litera (a) și cerințele de la punctul FCL.930.CRI litera (a) punctul 3 și de la punctul FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI– Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de CRI trebuie să fi efectuat cel puțin:

(a) pentru avioane multimotor:

1. 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane;

2. 30 de ore ca PIC pe clasa sau tipul de avion aplicabile;

(b) pentru avioane monomotor:

1. 300 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane;

2. 30 de ore ca PIC pe clasa sau tipul de avion aplicabile.

FCL.930.CRI    CRI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire practică pentru CRI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă sau pe simulator;

3. 5 ore de instruire practică pe avioane multimotor sau 3 ore de instruire practică pe avioane monomotor, asigurată de un FI(A) calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i).

(b)

Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

FCL.940.CRI    CRI – Revalidare și reînnoire

(a)

Pentru revalidarea unui certificat de CRI, în intervalul de 12 luni care precede data expirării certificatului de CRI, solicitantul trebuie:

1. să asigure cel puțin 10 ore de instruire practică în rolul unui CRI. În cazul în care solicitantul deține privilegii CRI atât pe avioane monomotor, cât și pe avioane multimotor, cele 10 ore de instruire practică se împart în mod egal între avioanele monomotor și cele multimotor; sau

2.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în calitate de CRI în cadrul unei ATO; sau

3. să promoveze evaluarea competenței în conformitate cu punctul FCL.935 pentru avioane multimotor sau monomotor, după caz.

(b)

Pentru cel puțin fiecare a doua revalidare a unui certificat de CRI, titularul trebuie să îndeplinească cerința de la litera (a) punctul 3.

(c)

Reînnoire. În cazul în care certificatul de CRI expiră, într-un interval de 12 luni înaintea reînnoirii, solicitantul trebuie:

1.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în calitate de CRI în cadrul unei ATO;

2. să promoveze evaluarea competenței prevăzută la punctul FCL.935.

SECȚIUNEA 6

Cerințe specifice pentru instructor pentru calificarea de zbor instrumental – IRI

FCL.905.IRI    IRI – Privilegii și condiții

▼M3

(a)

Privilegiile unui IRI constau în a asigura pregătire pentru eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei EIR sau a unei IR pe categoria de aeronave corespunzătoare.

▼B

(b)

Cerințe specifice pentru cursul MPL. Pentru a asigura pregătire pentru faza de bază a unui curs MPL, IRI(A) trebuie:

1. să fie titularul unei IR pentru avioane multimotor; și

2. să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor în operațiuni cu echipaj multiplu.

3. În cazul unui IRI deja calificat să asigure pregătire pentru cursuri integrate ATP(A) sau CPL(A)/IR, cerința de la litera (b) punctul 2 poate fi înlocuită cu obligația de a absolvi cursul prevăzut la FCL.905.FI litera (j) punctul 3.

FCL.915.IRI    IRI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de IRI trebuie:

(a) pentru un IRI(A):

1. să fi efectuat cel puțin 800 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care cel puțin 400 de ore pe avioane; și

▼M3

2. în cazul solicitanților unui IRI(A) pentru avioane multimotor, să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.915.CRI litera (a), punctul FCL.930.CRI și punctul FCL.935;

▼B

(b) pentru un IRI(H):

1. să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care cel puțin 250 de ore timp de zbor instrumental pe elicoptere; și

2. în cazul solicitanților unui IRI(H) pentru elicoptere multipilot, să îndeplinească cerințele de la FCL.905.FI litera (g) punctul 3 subpunctul (ii);

(c) pentru un IRI(As), să fi efectuat cel puțin 300 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care cel puțin 100 de ore timp de zbor instrumental pe dirijabile.

FCL.930.IRI    IRI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire practică pentru IRI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor teoretice instrumentale, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă;

3.

 

(i) pentru IRI(A), cel puțin 10 ore de instruire practică pe un avion, FFS, FTD 2/3 sau FPNT II. În cazul solicitanților titulari ai unui certificat de FI(A), numărul acestor ore se reduce la 5;

(ii) pentru IRI(H), cel puțin 10 ore de instruire practică pe un elicopter, FFS, FTD 2/3 sau FPNT II/III;

(iii) pentru IRI(As), cel puțin 10 ore de instruire practică pe un dirijabil, FFS, FTD 2/3 sau FPNT II.

(b)

Instruirea practică se asigură de către un FI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FI litera (i).

(c)

Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

FCL.940.IRI    IRI – Revalidare și reînnoire

Pentru revalidarea și reînnoirea unui certificat de IRI, titularul trebuie să îndeplinească cerințele pentru revalidarea și reînnoirea unui certificat de FI, în conformitate cu punctul FCL.940.FI.

SECȚIUNEA 7

Cerințe specifice pentru instructor de zbor sintetic – SFI

FCL.905.SFI    SFI – Privilegii și condiții

Privilegiile unui SFI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică de zbor sintetic pe categoria de aeronave relevantă pentru:

(a) eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei IR, cu condiția ca acesta să dețină sau să fi deținut o IR pe categoria de aeronave relevantă și să fi urmat un curs de pregătire IRI; și

(b) în cazul unui SFI pentru avioane cu un singur pilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operațiuni cu un singur pilot.

Privilegiile SFI (SPA) pot fi extinse la instruirea practică pentru calificările de tip pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot în operațiuni multipilot, cu condiția ca acesta:

(i) să fie titularul unui certificat de MCCI; sau

(ii) să dețină sau să fi deținut un certificat de TRI pentru avioane multipilot; și

2. cu condiția ca privilegiile SFI(SPA) să fi fost extinse la operațiunile multipilot în conformitate cu punctul 1:

(i) MCC;

(ii) cursul MPL privind faza de bază;

(c) în cazul unui SFI pentru avioane multipilot:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru:

(i) avioane multipilot;

(ii) avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, în cazul în care solicitantul are în vedere privilegii care să îi confere dreptul de a participa la operațiuni multipilot;

2. MCC;

3. cursul MPL privind fazele de bază, intermediară și avansată, cu condiția ca, pentru faza de bază, să dețină sau să fi deținut un certificat de FI(A) sau IRI(A);

(d) în cazul unui SFI pentru elicoptere:

1. eliberarea, revalidarea și reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

▼M3

2. cursul MCC, dacă SFI are privilegii de a asigura pregătirea pentru elicoptere multipilot.

▼B

FCL.910.SFI    SFI – Privilegii limitate

Privilegiile unui SFI se limitează la FTD 2/3 sau FFS din tipul de aeronavă pe care s-a urmat cursul de pregătire SFI.

Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând alte tipuri ale aceleiași categorii de aeronave dacă titularul:

(a) a urmat în mod satisfăcător conținutul referitor la simulator al cursului relevant pentru calificarea de tip; și

(b) a desfășurat, în cadrul unui curs complet pentru calificare de tip, cel puțin 3 ore de instruire practică legată de sarcinile unui SFI pe tipul aplicabil sub supravegherea și spre satisfacția unui TRE calificat în acest scop.

FCL.915.SFI    SFI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de SFI trebuie:

(a) să dețină sau să fi deținut cel puțin o CPL, MPL sau ATPL pe categoria de aeronave corespunzătoare;

(b) să fi promovat verificarea competenței pentru eliberarea calificării de tip pentru o aeronavă specifică pe un FFS reprezentând tipul relevant, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea; și

(c) în plus, pentru un SFI(A) pentru avioane multipilot sau SFI(PL):

1. să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot sau aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

2. au efectuat, ca pilot sau ca asistent, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, cel puțin:

(i) 3 segmente de rută în cabina de pilotaj a tipului de aeronavă aplicabil; sau

(ii) 2 ședințe de pregătire la simulator orientată pe zborul de linie realizate de un echipaj de zbor calificat în cabina de pilotaj a tipului aplicabil. Aceste ședințe la simulator trebuie să cuprindă 2 zboruri de cel puțin 2 ore fiecare între 2 aerodromuri diferite, precum și activitățile asociate de planificare înaintea zborului și de debriefing;

(d) în plus, pentru un SFI(A) pentru avioane complexe de înaltă performanță cu un singur pilot:

1. să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca PIC pe avioane cu un singur pilot;

2. să dețină sau să fi deținut o calificare IR(A) multimotor; și

3. să fi îndeplinit cerințele de la litera (c) punctul 2;

(e) în plus, pentru un SFI(H):

1. să fi efectuat, ca pilot sau ca asistent, cel puțin 1 oră timp de zbor în cabina de pilotaj a tipului aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea; și

2. să dețină, în cazul elicopterelor multipilot, cel puțin 1 000 de ore experiență de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 350 de ore ca pilot pe elicoptere multipilot;

3. în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de ore ca pilot de elicoptere, inclusiv 100 de ore ca PIC pe elicoptere multimotor cu un singur pilot;

4. în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot, să fi efectuat 250 de ore ca pilot pe elicoptere.

FCL.930.SFI    SFI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire practică pentru SFI cuprinde cel puțin:

1. conținutul FTSD al cursului pentru calificare de tip aplicabil;

2. conținutul cursului de pregătire TRI.

(b)

Un solicitant al unui certificat de SFI care este titularul unui certificat de TRI pentru tipul relevant se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la prezentul punct.

FCL.940.SFI    SFI – Revalidare și reînnoire

(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat de SFI, solicitantul trebuie să îndeplinească, în perioada de valabilitate a certificatului de SFI, 2 dintre următoarele 3 cerințe:

1. să efectueze 50 de ore ca instructor sau examinator pe FSTD, dintre care cel puțin 15 ore se efectuează în intervalul de 12 luni precedent datei expirării certificatului de SFI;

2.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru instructori în calitate de SFI în cadrul unei ATO;

3. să promoveze secțiunile relevante evaluării competenței în conformitate cu punctul FCL.935.

(b)

În plus, solicitantul trebuie să fi fost supus, pe un FFS, verificărilor competenței pentru eliberarea calificărilor de tip pentru o aeronavă specifică reprezentând tipurile pentru care este titular de privilegii.

(c)

Pentru cel puțin fiecare a doua validare a unui certificat de SFI, titularul trebuie să îndeplinească cerința de la litera (a) punctul 3.

(d)

Reînnoire. În cazul în care certificatul de SFI expiră, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea, solicitantul trebuie:

1. să urmeze conținutul pentru simulator al cursului de pregătire SFI;

2. să îndeplinească cerințele specificate la litera (a) punctele 2 și 3.

SECȚIUNEA 8

Cerințe specifice pentru instructor pentru cooperare în echipaj multiplu – MCCI

FCL.905. MCCI    MCCI – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile unui MCCI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică în timpul:

1. părții practice a cursurilor MCC, dacă nu se combină cu pregătirea pentru calificare de tip; și

2. în cazul MCCI(A), fazei de bază a cursului integrat de pregătire MPL, cu condiția să dețină sau să fi deținut un certificat de FI(A) sau IRI(A).

FCL.910.MCCI    MCCI – Privilegii limitate

Privilegiile titularului unui certificat de MCCI se limitează la FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS pe care s-a urmat cursul de pregătire MCCI.

Privilegiile se pot extinde pe alte FSTD reprezentând alte tipuri de aeronave dacă titularul a urmat pregătirea practică din cursul MCCI pe respectivul tip de FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de MCCI trebuie:

(a) să dețină sau să fi deținut cel puțin o CPL, MPL sau ATPL pe categoria de aeronave corespunzătoare;

(b) să aibă cel puțin:

▼M3

1. în cazul avioanelor, al dirijabilelor și al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, 1 500 de ore experiență de zbor ca pilot în cadrul unor operațiuni multipilot;

▼B

2. în cazul elicopterelor, 1 000 de ore experiență de zbor ca pilot în operațiuni cu echipaj multiplu, dintre care cel puțin 350 de ore pe elicoptere multipilot.

FCL.930.MCCI    MCCI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire practică pentru MCCI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. pregătire tehnică cu privire la tipul de FSTD pe care solicitantul dorește să asigure pregătire practică;

3. 3 ore de instrucție practică, care poate fi instruire practică sau pregătire MCC pe FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS relevante, sub supravegherea unui TRI, SFI sau MCCI desemnat de ATO în acest scop. Aceste ore de instruire practică sub supraveghere cuprind evaluarea competenței solicitantului în conformitate cu punctul FCL.920.

(b)

Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de FI, TRI, CRI, IRI sau SFI se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

FCL.940.MCCI    MCCI – Revalidare și reînnoire

(a)

Pentru revalidarea unui certificat de MCCI, solicitantul trebuie să fi îndeplinit cerințele de la punctul FCL.930.MCCI litera (a) punctul 3 pe tipul relevant de FNPT II/III, FTD 2/3 sau FFS, în ultimele 12 luni ale perioadei de valabilitate a certificatului de MCCI.

(b)

Reînnoire. În cazul în care certificatul de MCCI expiră, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.930.MCCI litera (a) punctele 2 și 3 pe tipul relevant de FNPT II/III MCC, FTD 2/3 sau FFS.

SECȚIUNEA 9

Cerințe specifice pentru instructor de pregătire sintetică – STI

FCL.905.STI    STI – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile unui STI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică de zbor sintetic pe categoria de aeronave corespunzătoare pentru:

1. eliberarea unei licențe;

2. eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei IR și a unei calificări de tip sau de clasă pentru aeronave cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot.

(b)

Privilegii suplimentare pentru STI(A). Privilegiile unui STI(A) cuprind instruirea practică de zbor sintetic în timpul pregătirii pentru faza esențială de zbor din cadrul cursului integrat de pregătire MPL.

FCL.910.STI    STI – Privilegii limitate

Privilegiile titularului unui certificat de STI se limitează la FNPT II/III, FTD 2/3 sau FFS pe care s-a urmat cursul de pregătire STI.

Privilegiile se pot extinde la alte FSTD reprezentând alte tipuri de aeronave dacă titularul:

(a) a urmat conținutul FFS al cursului TRI pe tipul aplicabil;

(b) a promovat verificarea competenței pentru calificarea de tip pentru o aeronavă specifică pe un FFS din tipul aplicabil, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea;

(c) a asigurat, în cadrul unui curs pentru calificare de tip, cel puțin o ședință pe FSTD legată de sarcinile unui STI, cu o durată minimă de 3 ore pe tipul de aeronavă aplicabil, sub supravegherea unui examinator pentru instructori de zbor (FIE).

FCL.915.STI    STI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de STI trebuie:

(a) să dețină sau să fi deținut în intervalul de 3 ani care precede solicitarea, o licență de pilot și privilegii de asigurare a pregătirii adecvate cursurilor care se intenționează a fi oferite;

(b) să fi efectuat pe un FNTP verificarea competenței corespunzătoare calificării de clasă sau de tip în intervalul de 12 luni care precedă solicitarea.

O persoană care solicită un certificat de STI(A) și care dorește să asigure pregătire exclusiv pe BITD efectuează doar exercițiile corespunzătoare unui test de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A);

(c) în plus, pentru un STI(H) să fi efectuat cel puțin 1 oră timp de zbor ca asistent în cabina de pilotaj a tipului aplicabil de elicopter, în intervalul de 12 luni care precede solicitarea.

FCL.930.STI    STI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire pentru STI cuprinde cel puțin 3 ore de instruire practică legată de sarcinile unui STI pe un FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III, sub supravegherea unui FIE. Aceste ore de instruire practică sub supraveghere cuprind evaluarea competenței solicitantului în conformitate cu punctul FCL.920.

Solicitanții unui certificat de STI(A) care doresc să asigure pregătire exclusiv pe un BITD efectuează instruirea practică pe un BITD.

(b)

Pentru solicitanții unui certificat de STI(H), cursul cuprinde și conținutul FFS al cursului TRI aplicabil.

FCL.940.STI    Revalidarea și reînnoirea certificatului STI

(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat de STI, în ultimele 12 luni ale perioadei de valabilitate a certificatului STI, solicitantul trebuie:

1. să fi efectuat cel puțin 3 ore de instruire practică pe un FFS sau FNPT II/III sau BITD, ca parte a unui curs complet pentru CPL, IR, PPL sau pentru calificarea de clasă sau de tip; și

2. să fi promovat, pe FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III pe care se desfășoară instruirea practică în mod obișnuit, secțiunile aplicabile ale verificării competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pentru clasa sau tipul de aeronavă corespunzătoare.

Pentru un STI(A) care asigură pregătire exclusiv pe BITD, verificarea competenței cuprinde numai exercițiile corespunzătoare unui test de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A);

(b)

Reînnoire. În cazul în care certificatul de STI a expirat, solicitantul trebuie:

1.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ în calitate de STI în cadrul unei ATO;

2. să promoveze, pe FFS, FTD 2/3 sau FNPT II/III pe care se desfășoară instruirea practică în mod obișnuit, secțiunile aplicabile ale verificării competenței în conformitate cu apendicele 9 la prezenta parte pentru clasa sau tipul de aeronavă corespunzătoare.

Pentru un STI(A) care asigură pregătire exclusiv pe BITD, verificarea competenței cuprinde numai exercițiile corespunzătoare unui test de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A).

3. să efectueze, în cadrul unui curs complet pentru CPL, IR, PPL sau pentru calificare de clasă sau de tip, cel puțin 3 ore de instruire practică sub supravegherea unui FI, CRI(A), IRI sau TRI(H) desemnat de ATO în acest scop. Cel puțin 1 oră de instruire practică este supravegheată de un FIE(A).

SECȚIUNEA 10

Instructor pentru calificare de zbor în munți – MI

FCL.905.MI    MI – Privilegii și condiții

Privilegiile unui MI constau în dreptul acestuia de a asigura instruire practică pentru eliberarea unei calificări de zbor în munți.

FCL.915.MI    MI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de MI trebuie:

(a) să fie titulara unui certificat de FI, CRI sau TRI, cu privilegii pentru avioane cu un singur pilot;

(b) să dețină o calificare de zbor în munți.

FCL.930.MI    MI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire pentru MI cuprinde evaluarea competenței solicitantului în conformitate cu punctul FCL.920.

(b)

Înainte de participarea la curs, solicitanții trebuie să fi promovat un test practic preliminar în compania unui MI titular al unui certificat de FI pentru evaluarea experienței și a capacității lor de a participa la cursul de pregătire.

▼M3

FCL.940.MI    Valabilitatea certificatului de MI

Certificatul de MI este valabil atât timp cât este valabil certificatul de FI, TRI sau CRI.

▼B

SECȚIUNEA 11

Cerințe specifice pentru pilot instructor de încercare – FTI

FCL.905.FTI    FTI – Privilegii și condiții

(a)

Privilegiile unui pilot instructor de încercare (FTI) constau în dreptul acestuia de a asigura pregătire, pe categoria de aeronave corespunzătoare, pentru:

1. eliberarea calificărilor de pilot de încercare de categoria 1 sau 2, cu condiția ca acesta să fie titularul categoriei relevante a calificării de pilot de încercare;

2. eliberarea unui certificat de FTI, în cadrul categoriei relevante a calificării de pilot de încercare, cu condiția ca instructorul să aibă cel puțin 2 ani de experiență în asigurarea pregătirii pentru eliberarea calificărilor de pilot de încercare.

(b)

Privilegiile unui FTI titular al unei calificări de pilot de încercare de categoria 1 cuprind asigurarea instruirii practice și în ceea ce privește calificările de pilot de încercare de categoria 2.

FCL.915.FTI    FTI – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de FTI trebuie:

(a) să fie titulara unei calificări de pilot de încercare eliberate în conformitate cu punctul FCL.820;

(b) să fi efectuat cel puțin 200 de ore de zbor de încercare de categoria 1 sau 2.

FCL.930.FTI    FTI – Curs de pregătire

(a)

Cursul de pregătire practică pentru FTI cuprinde cel puțin:

1. 25 de ore de predare-învățare;

2. 10 ore de pregătire tehnică, inclusiv recapitularea cunoștințelor tehnice, pregătirea planurilor de lecție și dezvoltarea capacității de a pregăti la clasă sau pe simulator;

3. 5 ore de instruire practică sub supravegherea unui FTI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FTI litera (b). Aceste ore de instruire practică cuprind evaluarea competenței solicitantului în conformitate cu punctul FCL.920.

(b)

Credite

1. Solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de instructor se creditează integral în ceea ce privește cerința de la litera (a) punctul 1.

2. În plus, solicitanții care dețin sau au deținut un certificat de FI sau TRI pe categoria de aeronave relevantă se creditează integral în ceea ce privește cerințele de la litera (a) punctul 2.

FCL.940.FTI    FTI – Revalidare și reînnoire

(a)

Revalidare. Pentru revalidarea unui certificat de FTI, solicitantul trebuie să îndeplinească, în perioada de valabilitate a certificatului de FTI, una dintre următoarele cerințe:

1. să efectueze cel puțin:

(i) 50 de ore de zbor de încercare, dintre care cel puțin 15 se efectuează în intervalul de 12 luni precedent datei expirării certificatului de FTI; și

(ii) 5 ore de instruire practică pentru zbor de încercare în intervalul de 12 luni precedent datei expirării certificatului de FTI; sau

2.  ►C1  să urmeze pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor în calitate de FTI în cadrul unei ATO. Pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor se bazează pe elementul de instruire practică al cursului de pregătire FTI, ◄ în conformitate cu FCL.930.FTI litera (a) punctul 3, și cuprinde cel puțin 1 zbor de instruire sub supravegherea unui FTI calificat în conformitate cu punctul FCL.905.FTI litera (b).

(b)

Reînnoire. În cazul în care certificatul de FTI expiră, solicitantului i se asigură ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ ca FTI în cadrul unei ATO. ►C1  Pregătirea de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ trebuie să respecte cel puțin cerințele de la FCL.930.FTI litera (a) punctul 3.

SUBPARTEA K

EXAMINATORI

SECȚIUNEA 1

Cerințe comune

FCL.1000    Certificate de examinator

(a)

Dispoziții generale. Titularii unui certificat de examinator trebuie:

1. să fie titularii unei licențe, calificări sau unui certificat echivalent celor pentru care sunt autorizați să desfășoare teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței și să aibă privilegiul de a asigura pregătirea pentru acestea;

2. să fie calificați să acționeze ca PIC pe aeronavă în timpul unui testului de îndemânare, al verificării competenței și al evaluării competenței, dacă acestea se desfășoară pe o aeronavă.

(b)

Condiții speciale

1. În cazul introducerii unei aeronave noi în statele membre sau în flota unui operator, dacă îndeplinirea cerințelor din prezenta subparte nu este posibilă, autoritatea competentă are posibilitatea de a elibera un certificat specific care acordă privilegii pentru desfășurarea testelor de îndemânare și a verificărilor competenței. Un astfel de certificat se limitează la testele de îndemânare și la verificările competenței necesare pentru introducerea noului tip de aeronavă, iar valabilitatea sa nu poate depăși, în niciun caz, 1 an.

(2) Titularii unui certificat eliberat în conformitate cu litera (b) punctul 1 care doresc să solicite eliberarea unui certificat de examinator trebuie să îndeplinească condițiile indispensabile și cerințele pentru revalidare pentru respectiva categorie de examinatori.

(c)

Examinarea în afara teritoriului statelor membre

(1) Fără a aduce atingere literei (a), în cazul testelor de îndemânare și al verificărilor competenței desfășurate în cadrul unei ATO aflate în afara teritoriului statelor membre, autoritatea competentă a statului membru poate elibera un certificat de examinator unui solicitant titular al unei licențe de pilot eliberate într-o țară terță în conformitate cu anexa 1 OACI, cu condiția ca solicitantul:

(i) să fie titularul cel puțin al unei licențe, calificări sau certificat echivalent celui pentru care este autorizat să desfășoare teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței și, în orice caz, să fie titularul cel puțin al unei CPL;

(ii) să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta subparte pentru eliberarea certificatului de examinator relevant; și

(iii) să demonstreze autorității competente un nivel corespunzător de cunoaștere a normelor europene de siguranță a aviației, astfel încât să își poată exercita privilegiile de examinator în conformitate cu prezenta parte.

2. Certificatul menționat la punctul 1 se limitează la desfășurarea de teste de îndemânare și teste/verificări ale competenței:

(i) în afara teritoriului statelor membre; și

(ii) pentru piloții care cunosc suficient limba în care se face testul/verificarea.

FCL.1005    Limitarea privilegiilor în cazul unor interese directe

Examinatorii nu desfășoară:

(a) teste de îndemânare sau evaluări ale competenței pentru persoanele care solicită eliberarea unei licențe, calificări sau a unui certificat

▼M4

1. cărora le-au asigurat mai mult de 25 % din instruirea practică obligatorie pentru licența, calificarea sau certificatul pentru care se susține testul de îndemânare sau se efectuează evaluarea competenței; sau

▼B

2. dacă s-au ocupat de recomandarea pentru testul de îndemânare, în conformitate cu punctul FCL.030 litera (b);

(b) teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței ori de câte ori cred că obiectivitatea lor ar putea fi afectată.

FCL.1010    Condiții indispensabile pentru examinatori

Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să demonstreze:

(a) cunoștințe relevante, pregătire și experiență corespunzătoare în ceea ce privește privilegiile unui examinator;

(b) faptul că nu au suferit nicio sancțiune, inclusiv suspendarea, limitarea sau revocarea oricăreia dintre licențele, calificările sau certificatele lor eliberate în conformitate cu prezenta parte, pentru nerespectarea regulamentului de bază și a normelor de aplicare a acestuia în ultimii 3 ani.

FCL.1015    Standardizarea examinatorilor

(a)

Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să urmeze un curs de standardizare asigurat de către autoritatea competentă sau de o ATO și aprobat de autoritatea competentă.

(b)

Cursul de standardizare constă în pregătire teoretică și instruire practică și cuprinde cel puțin:

1. desfășurarea a 2 teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței pentru licențele, calificările sau certificatele pentru care solicitantul dorește să obțină privilegiul de a desfășura teste sau verificări;

2. instruire cu privire la cerințele aplicabile prevăzute în prezenta parte și cerințele aplicabile privind operațiunile aerieni, desfășurarea unor teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, precum și rapoartele și documentația aferente;

3. o informare cu privire la procedurile administrative naționale, cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, răspundere, asigurarea împotriva accidentelor și taxe;

▼M3

4. o informare cu privire la necesitatea de a revizui și a aplica elementele de la punctul 3, atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței unui solicitant care nu se află în responsabilitatea aceleiași autorități competente care a eliberat și certificatul examinatorului; și

5. o instruire cu privire la modul de a obține acces la respectivele proceduri și cerințe naționale ale celorlalte autorități competente, atunci când este necesar.

▼M3

(c)

Titularii unui certificat de examinator nu desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței sau evaluări ale competenței unui solicitant care nu se află în responsabilitatea aceleiași autorități competente care i-a eliberat certificatul de examinator, cu excepția cazului în care au analizat cele mai recente informații disponibile care conțin procedurile naționale relevante ale autorității competente a solicitantului.

▼B

FCL.1020    Evaluarea competenței examinatorilor

Solicitanții unui certificat de examinator trebuie să își demonstreze competența în fața unui inspector al autorității competente sau a unui examinator superior autorizat în mod expres în acest sens de către autoritatea competentă care eliberează certificatul de examinator, prin desfășurarea unui test de îndemânare, a unei verificări a competenței sau a unei evaluări a competenței în rolul examinatorului pentru care se solicită privilegiile, inclusiv a informării, desfășurării testului de îndemânare, verificării competenței sau evaluării competenței și a evaluării persoanei care susține testul de îndemânare, verificarea competenței sau evaluarea competenței, a debriefing-ului și a înregistrării documentelor.

FCL.1025    Valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatelor de examinator

(a)

Valabilitate. Un certificat de examinator este valabil 3 ani.

(b)

Revalidare. Un certificat de examinator se revalidează dacă, în perioada de valabilitate a certificatului, titularul:

1. a desfășurat cel puțin 2 teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței în fiecare an;

2. în ultimul an al perioadei de valabilitate, a participat la ►C1  un seminar de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ pentru examinatori organizat de autoritatea competentă sau de o ATO și aprobat de autoritatea competentă.

3. Unul dintre testele de îndemânare sau una dintre verificările competenței efectuate în ultimul an al perioadei de valabilitate în conformitate cu punctul 1 trebuie să fi fost evaluate de către un inspector de la autoritatea competentă sau un examinator superior autorizat în mod expres în acest sens de către autoritatea competentă care eliberează certificatul examinatorului.

4. Dacă solicitantul unei revalidări este titularul unor privilegii pentru mai mult de o categorie de examinatori, revalidarea combinată a tuturor privilegiilor de examinator se poate obține în cazul în care solicitantul îndeplinește cerințele de la litera (b) punctele 1 și 2 și de la punctul FCL.1020 pentru una dintre categoriile de certificate de examinator deținute, în acord cu autoritatea competentă.

(c)

Reînnoire. Dacă certificatul a expirat, solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de la litera (b) punctul 2 și de la punctul FCL.1020 înainte de a-și putea relua exercitarea privilegiilor.

(d)

Un certificat de examinator se revalidează sau se reînnoiește numai dacă solicitantul demonstrează că îndeplinește în mod curent cerințele de la punctele FCL.1010 și FCL.1030.

FCL.1030    Desfășurarea testelor de îndemânare, a verificărilor competenței și a evaluărilor competenței

(a)

Atunci când desfășoară teste de îndemânare, verificări ale competenței și evaluări ale competenței, examinatorii:

1. se asigură că se poate stabili o comunicare cu solicitantul, fără bariere lingvistice;

2. se asigură că solicitantul îndeplinește toate cerințele privind calificarea, pregătirea și experiența prevăzute în prezenta parte pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea licenței, a calificării sau a certificatului pentru care se susțin testul de îndemnare, verificarea competenței sau evaluarea competenței;

3. explică solicitantului consecințele oferirii de informații incomplete, inexacte sau false în ceea ce privește pregătirea și experiența de zbor.

(b)

După încheierea testului de îndemânare sau a verificării competenței, examinatorul:

1. aduce la cunoștința solicitantului rezultatul testului. În eventualitatea unei promovări parțiale sau a unui eșec, examinatorul aduce la cunoștința solicitantului faptul că acesta nu își poate exercita privilegiile asociate calificării până la promovarea integrală a examenului. Examinatorul detaliază orice cerință suplimentară de pregătire și explică dreptul solicitantului de a face contestație;

2. în eventualitatea unei promovări a verificării competenței sau a evaluării competenței pentru revalidare sau reînnoire, înscrie pe licența sau certificatul solicitantului noua dată la care expiră calificarea sau certificatul, dacă este autorizat în mod expres în acest sens de autoritatea competentă care a eliberat licența solicitantului;

3. furnizează solicitantului un raport semnat referitor la testul de îndemânare sau la verificarea competenței și înaintează, în cel mai scurt timp, copii ale raportului autorității competente care a eliberat licența solicitantului și autorității competente care a eliberat certificatul de examinator. Raportul trebuie să conțină:

(i) o declarație conform căreia examinatorul a primit de la solicitant informații cu privire la pregătirea și experiența acestuia și a constatat că pregătirea și experiența respectă cerințele aplicabile din prezenta parte;

(ii) confirmarea faptului că au fost executate toate manevrele și exercițiile necesare, precum și detalii cu privire la examenul teoretic oral, dacă este cazul. În cazul în care la unul dintre aceste elemente s-a înregistrat un eșec, examinatorul notează motivele acestei evaluări;

(iii) rezultatul testului, al verificării sau evaluării competenței;

▼M3

(iv) o declarație conform căreia examinatorul a analizat și a aplicat procedurile și cerințele naționale ale autorității competente a solicitantului, în cazul în care licența solicitantului nu se află în responsabilitatea aceleiași autorități competente care i-a eliberat certificatul de examinator;

(v) o copie a certificatului de examinator care conține domeniul de aplicare a privilegiilor sale în calitate de examinator în cazul testelor de îndemânare, al verificărilor competenței sau al evaluărilor competenței unui solicitant care nu se află în responsabilitatea aceleiași autorități competente care i-a eliberat certificatul de examinator.

▼B

(c)

Examinatorii păstrează, pentru o perioadă de 5 ani, dosare cu detaliile tuturor testelor de îndemânare, verificărilor competenței și evaluărilor competenței efectuate și cu rezultatele acestora.

(d)

La cererea autorității competente care a eliberat certificatul de examinator sau a autorității competente care a eliberat licența solicitantului, examinatorii înaintează toate dosarele și rapoartele, precum și orice alte informații, în funcție de necesitățile de supraveghere.

SECȚIUNEA 2

Cerințe specifice pentru examinatorii de zbor – FE

FCL.1005.FE    FE – Privilegii și condiții

(a)

FE(A). Privilegiile unui FE pentru avioane constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(A), precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de clasă și de tip pentru un singur pilot asociate, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

2. teste de îndemânare pentru eliberarea unei CPL(A), precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de clasă și de tip pentru un singur pilot asociate, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

3. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru LAPL(A), cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin 100 de ore de instruire practică;

4. teste de îndemânare pentru eliberarea unei calificări de zbor în munți, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG, inclusiv cel puțin 500 de decolări și aterizări de instruire practică pentru calificarea de zbor în munți;

▼M3

5. teste de verificare a competenței pentru revalidarea și reînnoirea EIR, cu condiția ca FE să fi efectuat 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane și să respecte cerințele de la punctul FCL.1010.IRE litera (a) punctul 2.

▼B

(b)

FE(H). Privilegiile unui FE pentru elicoptere constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei PPL(H), precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot înscrise într-o PPL(H), cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

2. teste de îndemânare pentru eliberarea unei CPL(H), precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip pentru elicoptere monomotor cu un singur pilot înscrise într-o CPL(H), cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 250 de ore de instruire practică;

3. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip pentru elicoptere multimotor cu un singur pilot înscrise într-o PPL(H) sau CPL(H), cu condiția ca examinatorul să fi respectat cerințele de la punctul 1 sau 2, după caz, și să fie titularul unei CPL(H) sau al unei ATPL(H) și, dacă este cazul, al unei IR(H);

4. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru LAPL(H), cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 500 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere, inclusiv cel puțin 150 de ore de instruire practică.

(c)

FE(As). Privilegiile unui FE pentru dirijabile constau în dreptul acestuia de a desfășura teste de îndemânare pentru eliberarea PPL(As) și CPL(As) și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru calificările de tip asociate pentru dirijabile, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile, inclusiv 100 de ore de instruire practică.

(d)

FE(S). Privilegiile unui FE pentru planoare constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru SPL și LAPL(S), cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 150 de ore de pregătire practică sau 300 de lansări de instruire practică;

2. verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor SPL la operațiuni comerciale, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 90 de ore de instruire practică;

▼M3

3. teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor SPL sau LAPL(S) la TMG, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv 50 de ore de instruire practică pe TMG;

4. teste de îndemânare și de verificare a competențelor profesionale pentru calificarea de zbor în nori, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate, inclusiv cel puțin 5 ore sau 25 de zboruri de pregătire pentru calificarea de zbor în nori sau cel puțin 10 de ore de pregătire pentru EIR sau IR(A).

▼B

(e)

FE(B). Privilegiile unui FE pentru baloane constau în dreptul de a desfășura:

1. teste de îndemânare pentru eliberarea unei BPL sau a unei LAPL(B), precum și teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor la o altă clasă sau grupă de baloane, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 250 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, inclusiv 50 de ore de instruire practică;

2. verificări ale competenței pentru extinderea privilegiilor BPL la operațiuni comerciale, cu condiția ca examinatorul să fi efectuat 300 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane, dintre care 50 de ore pe aceeași grupă de baloane pentru care se solicită extinderea. Cele 300 de ore timp de zbor cuprind 50 de ore de instruire practică.

FCL.1010.FE    FE – Condiții indispensabile

O persoană care solicită un certificat de FE trebuie să dețină:

un certificat de FI pe categoria corespunzătoare de aeronave.

SECȚIUNEA 3

Cerințe specifice pentru examinatorii pentru calificarea de tip – TRE

FCL.1005.TRE    TRE – Privilegii și condiții

(a)

TRE(A) și TRE(PL). Privilegiile unui TRE pentru avioane sau aeronave cu decolare-aterizare verticală constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare pentru obținerea calificărilor de tip pentru avioane sau aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

▼M3

2. verificări ale competențelor profesionale pentru revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip, EIR și IR;

▼B

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(A);

4. teste de îndemânare pentru eliberarea MPL, cu condiția ca examinatorul să respecte cerințele de la punctul FCL.925;

5. evaluarea competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui certificat de TRI sau SFI pe categoria de aeronave aplicabilă, cu condiția ca examinatorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca TRE.

(b)

TRE(H). Privilegiile unui TRE(H) constau în dreptul acestuia de a desfășura:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip pentru elicoptere;

2. verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea IR sau pentru extinderea IR(H) de la elicoptere monomotor la elicoptere multimotor, cu condiția ca TRE(H) să fie titularul unei IR(H) valabile;

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H);

4. evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui certificat de TRI(H) sau SFI(H), cu condiția ca examinatorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca TRE.

FCL.1010.TRE    TRE – Condiții indispensabile

(a)

TRE(A) și TRE(PL). Solicitanții unui certificat de TRE pentru avioane și aeronave cu decolare-aterizare verticală trebuie:

1. în cazul avioanelor multipilot sau al aeronavelor cu decolare-aterizare verticală, să fi efectuat 1 500 de ore de zbor ca pilot pe avioane multipilot sau pe aeronave cu decolare-aterizare verticală, dintre care cel puțin 500 de ore ca PIC;

2. în cazul avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot, să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane cu un singur pilot, dintre care cel puțin 200 de ore ca PIC;

3. să fie titularii unei CPL sau ATPL și ai unui certificat de TRI pentru tipul aplicabil;

4. pentru obținerea unui certificat TRE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică în calitate de TRI, FI sau SFI pe tipul aplicabil sau pe un FSTD reprezentând acel tip.

(b)

TRE(H). Solicitanții unui certificat de TRE(H) pentru elicoptere trebuie:

1. să fie titularii unui certificat de TRI(H) sau, în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot, ai unui certificat valabil de FI(H) pentru tipul aplicabil;

2. pentru obținerea unui certificat de TRE, să fi efectuat 50 de ore de instruire practică în calitate de TRI, FI sau SFI pe tipul aplicabil sau pe un FSTD reprezentând acel tip;

3. în cazul elicopterelor multipilot, să fie titularii unei CPL(H) sau ATPL(H) și să fi efectuat 1 500 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot, dintre care cel puțin 500 de ore ca PIC;

4. în cazul elicopterelor multimotor cu un singur pilot:

(i) să fi efectuat 1 000 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care cel puțin 500 de ore ca PIC;

(ii) să fie titularii unei CPL(H) sau ATPL(H) și, dacă este cazul, ai unei IR(H) valabile;

5. în cazul elicopterelor monomotor cu un singur pilot:

(i) să fi efectuat 750 de ore de zbor ca pilot pe elicoptere, dintre care cel puțin 500 de ore ca PIC;

▼M3

(ii) să fie titularii unei CPL(H) sau ATPL(H);

▼B

6. înainte ca privilegiile unui TRE(H) să fie extinse de la privilegii multimotor pentru un singur pilot la privilegii multimotor multipilot pe același tip de elicopter, titularul trebuie să aibă cel puțin 100 de ore de zbor în operațiuni multipilot pe tipul respectiv,

7. în cazul persoanelor care solicită obținerea unui certificat de TRE multipilot multimotor, cele 1 500 de ore experiență de zbor pe elicoptere multipilot prevăzute la litera (b) punctul 3 se pot considera ca fiind efectuate dacă aceste persoane au efectuat cele 500 de ore timp de zbor ca PIC pe un elicopter multipilot de același tip.

SECȚIUNEA 4

Cerințe specifice pentru examinatorii pentru calificarea de clasă – CRE

FCL.1005.CRE    CRE – Privilegii

Privilegiile unui CRE constau în dreptul acestuia de a desfășura, pentru avioane cu un singur pilot, cu excepția avioanelor complexe de înaltă performanță cu un singur pilot:

(a) teste de îndemânare pentru eliberarea calificărilor de clasă și de tip;

(b) verificări ale competenței pentru:

1. revalidarea sau reînnoirea calificărilor de clasă și de tip;

2. revalidarea și reînnoirea IR, cu condiția ca CRE să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.1010.IRE litera (a);

▼M3

3. revalidarea și reînnoirea EIR, cu condiția ca CRE să fie efectuat cel puțin 1 500 ore timp de zbor ca pilot pe avioane și să respecte cerințele de la punctul FCL.1010.IRE litera (a) punctul 2.

▼M4

(c) teste de îndemânare pentru extinderea privilegiilor LAPL(A) la o altă clasă sau variantă de avion.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE– Condiții indispensabile

Solicitanții unui certificat de CRE trebuie:

(a) să dețină o CPL(A), MPL(A) sau ATPL(A) cu privilegii pentru un singur pilot sau să fi deținut o astfel de licență și să fie titularii unei PPL(A);

(b) să fie titularii unui certificat de CRI pentru clasa sau tipul aplicabile;

(c) să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane.

SECȚIUNEA 5

Cerințe specifice pentru examinatorii pentru calificarea de zbor instrumental – IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE – Privilegii

Privilegiile titularului unui certificat de IRE constau în dreptul acestuia de a desfășura teste de îndemânare pentru eliberarea de EIR sau IR și verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea EIR sau a IR.

▼B

FCL.1010.IRE    IRE – Condiții indispensabile

(a)

IRE(A). Solicitanții unui certificat de IRE pentru avioane trebuie să fie titularii unui certificat de IRI(A) și să fi efectuat:

1. 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane; și

2. 450 de ore timp de zbor în condiții IFR, dintre care 250 de ore ca instructor.

(b)

IRE(H). Solicitanții unui certificat de IRE pentru elicoptere trebuie să fie titularii unui certificat de IRI(H) și să fi efectuat:

1. 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere; și

2. 300 de ore timp de zbor instrumental pe elicoptere, dintre care 200 de ore ca instructor.

(c)

IRE(As). Solicitanții unui certificat de IRE pentru dirijabile trebuie să fie titularii unui certificat de IRI(As) și să fi efectuat:

1. 500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile; și

2. 100 de ore timp de zbor instrumental pe dirijabile, dintre care 50 de ore ca instructor.

SECȚIUNEA 6

Cerințe specifice pentru examinatorii de zbor sintetic – SFE

FCL.1005.SFE    SFE – Privilegii și condiții

(a)

SFE(A) și SFE(PL). Privilegiile unui SFE pe avioane sau aeronave cu decolare-aterizare verticală constau în dreptul acestuia de a desfășura pe un FFS:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip pentru avioane multipilot sau aeronave cu decolare-aterizare verticală, după caz;

2. verificări ale competenței pentru revalidarea sau reînnoirea IR, cu condiția ca SFE să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.1010.SFE pentru categoria de aeronave aplicabilă;

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(A);

4. teste de îndemânare pentru eliberarea MPL, cu condiția ca examinatorul să respecte cerințele de la punctul FCL.925;

5. evaluarea competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui certificat de SFI pe categoria de aeronave relevantă, cu condiția ca examinatorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca SFE.

(b)

SFE(H). Privilegiile unui SFE pentru elicoptere constau în dreptul acestuia de a desfășura pe un FFS:

1. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea calificărilor de tip; și

2. verificări ale competenței pentru revalidarea și reînnoirea IR, cu condiția ca SFE să îndeplinească cerințele de la punctul FCL.1010.IRE litera (b);

3. teste de îndemânare pentru eliberarea ATPL(H);

4. teste de îndemânare și verificări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unui certificat de SFI(H), cu condiția ca examinatorul să aibă cel puțin 3 ani de experiență ca SFE.

FCL.1010.SFE    SFE – Condiții indispensabile

(a)

SFE(A). Solicitanții unui certificat de SFE pentru avioane trebuie:

1. să dețină sau să fi deținut o ATPL(A), o calificare de clasă sau de tip și un certificat de SFI (A) pentru tipul aplicabil de avion;

2. să fi efectuat cel puțin 1 500 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane multipilot;

3. pentru obținerea unui certificat de SFE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică de zbor sintetic ca SFI(A) pe tipul aplicabil.

(b)

SFE(H). Solicitanții unui certificat de SFE pentru elicoptere trebuie:

1. să dețină sau să fi deținut o ATPL(A), o calificare de tip și un certificat de SFI(H) pentru tipul aplicabil de elicopter;

2. să fi efectuat cel puțin 1 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere multipilot;

3. pentru obținerea unui certificat de SFE, să fi efectuat cel puțin 50 de ore de instruire practică de zbor sintetic ca SFI(H) pe tipul aplicabil.

SECȚIUNEA 7

Cerințe specifice pentru examinatorii pentru instructori de zbor – FIE

FCL.1005.FIE    FIE – Privilegii și condiții

(a)

FIE(A). Privilegiile unui FIE pe avioane constau în dreptul acestuia de a desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor pentru FI(A), CRI(A), IRI(A) și TRI(A) pe avioane cu un singur pilot, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant.

(b)

FIE(H). Privilegiile unui FIE pe elicoptere constau în dreptul acestuia de a desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor pentru FI(H), IRI(H) și TRI(H) pe elicoptere cu un singur pilot, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant.

(c)

FIE (As), (S), (B). Privilegiile unui FIE pe planoare, planoare motorizate, baloane și dirijabile constau în dreptul acestuia de a desfășura evaluări ale competenței pentru eliberarea, revalidarea sau reînnoirea certificatelor de instructor pe categoria de aeronave aplicabilă, cu condiția deținerii certificatului de instructor relevant.

FCL.1010.FIE    FIE – Condiții indispensabile

(a)

FIE(A). Solicitanții unui certificat de FIE pentru avioane trebuie:

în cazul solicitanților care doresc să desfășoare evaluări ale competenței:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant, după caz;

2. să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe avioane sau TMG; și

3. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor pregătind solicitanții unui certificat de instructor.

(b)

FIE(H). Solicitanții unui certificat de FIE pentru elicoptere trebuie:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant, după caz;

2. să fi efectuat 2 000 de ore timp de zbor ca pilot pe elicoptere;

3. să fi efectuat cel puțin 100 de ore timp de zbor pregătind solicitanții unui certificat de instructor.

(c)

FIE(As). Solicitanții unui certificat de FIE pentru dirijabile trebuie:

1. să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile;

2. să fi efectuat cel puțin 20 de ore timp de zbor pregătind solicitanții unui certificat de FI(As).

3. să fie titularii certificatului de instructor relevant.

(d)

FIE(S). Solicitanții unui certificat de FIE pentru planoare trebuie:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant;

2. să fi efectuat 500 de ore timp de zbor ca pilot pe planoare sau planoare motorizate;

3. să fi efectuat:

(i) pentru solicitanții care doresc să desfășoare evaluări ale competenței pe TMG, 10 ore sau 30 de decolări de pregătire a solicitanților unui certificat de instructor pe TMG;

(ii) în toate celelalte cazuri, 10 ore sau 30 de lansări de pregătire a solicitanților unui certificat de instructor.

(e)

FIE(B). Solicitanții unui certificat de FIE pentru baloane trebuie:

1. să fie titularii certificatului de instructor relevant;

2. să fi efectuat 350 de ore timp de zbor ca pilot pe baloane;

3. să fi efectuat cel puțin 10 ore de pregătire a solicitanților unui certificat de instructor.
Apendicele 1

Credite pentru cunoștințele teoretice

▼M4

A.   CREDITE PENTRU CUNOȘTINȚE TEORETICE PENTRU ELIBERAREA UNEI LICENȚE DE PILOT – PREGĂTIRE DE CONVERSIE ȘI CERINȚE DE EXAMINARE

▼B

1.    LAPL, PPL, BPL și SPL

1.1. Pentru eliberarea unei LAPL, titularul unei LAPL pe o altă categorie de aeronave se creditează integral cu cunoștințe teoretice pe subiectele comune stabilite la punctul FCL.120 litera (a).

▼M4

1.2. Fără a aduce atingere punctului de mai sus, pentru eliberarea unei LAPL, PPL, BPL sau SPL, titularului unei licențe pe o altă categorie de aeronave i se asigură pregătire teoretică și acesta trebuie să promoveze examenele teoretice la nivelul corespunzător pe următoarele subiecte:

 Principii de zbor;

 Proceduri operaționale;

 Performanțe de zbor și planificarea zborului;

 Cunoașterea generală a aeronavei;

 Navigație.

▼B

1.3. Pentru eliberarea unei PPL, BPL sau SPL, titularul unei LAPL pe aceeași categorie de aeronave se creditează integral în ceea ce privește cerințele referitoare la pregătirea și examenele teoretice.

▼M4

1.4. Fără a se aduce atingere punctului 1.2, pentru eliberarea unei LAPL(A), titularul unei LAPL(S) cu extindere TMG trebuie să demonstreze un nivel adecvat de cunoștințe teoretice pentru calificarea de clasă pentru avioane monomotor cu piston (aterizare pe uscat), în conformitate cu FCL.135.A litera (a) punctul 2.

▼B

2.    CPL

2.1. O persoană care solicită o CPL și care este titulara unei CPL pe o altă categorie de aeronave trebuie să fi participat la pregătire teoretică de conversie în cadrul unui curs aprobat, în funcție de diferențele dintre programele CPL pentru diferitele categorii de aeronave.

2.2. Solicitantul trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta parte în următoarele domenii, pe categoria de aeronave corespunzătoare:

021 – Cunoașterea generală a aeronavei: structură și sisteme, electrică, motoare, echipamente de urgență;

022 – Cunoașterea generală a aeronavei: instrumente;

032/034 – Elicoptere și avioane de performanță, după caz;

070 – Proceduri operaționale; și

080 – Principii de zbor.

2.3. O persoană care solicită o CPL și care a promovat examenele teoretice relevante pentru o IR pe aceeași categorie de aeronave se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele domenii:

 Performanțe umane;

 Meteorologie.

3.    ATPL

3.1. O persoană care solicită o ATPL și care este titulara unei ATPL pe o altă categorie de aeronave trebuie să fi participat la pregătire teoretică de conversie în cadrul unei ATO în funcție de diferențele identificate între programele ATPL pentru diferitele categorii de aeronave.

▼M3

3.2. Solicitantul trebuie să promoveze examenele teoretice definite în prezenta parte în următoarele domenii, pe categoria de aeronave corespunzătoare:

021 – Cunoașterea generală a aeronavei: structură și sisteme, electrică, motoare, echipamente de urgență;

022 – Cunoașterea generală a aeronavei: instrumente;

032/034 – Elicoptere sau avioane de performanță, după caz;

070 – Proceduri operaționale; și

080 – Principiile zborului.

▼B

3.3. O persoană care solicită o ATPL(A) și care a promovat examenul teoretic relevant pentru o CPL(A) se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în domeniul Comunicații VFR.

3.4. O persoană care solicită o ATPL(H) și care a promovat examenele teoretice relevante pentru o CPL(H) se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele domenii:

 Legislație aeronautică;

 Principii de zbor (Elicopter);

 Comunicații în condiții VFR.

3.5. O persoană care solicită o ATPL(A) și care a promovat examenul teoretic relevant pentru o IR(A) se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în domeniul Comunicații IFR.

3.6. O persoană care solicită o ATPL(H) cu o IR(H) și care a promovat examenele teoretice relevante pentru o CPL(H) se creditează în ceea ce privește cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele domenii:

 Principii de zbor (Elicopter);

 Comunicații în condiții VFR.

4.    IR

▼M3

4.1. O persoană care solicită o IR sau o EIR și care a promovat examenele teoretice relevante pentru o CPL pe aceeași categorie de aeronave se creditează pentru cerințele referitoare la cunoștințele teoretice în următoarele domenii:

 performanțe umane;

 meteorologie.

▼B

4.2. O persoană care solicită o IR(H) și care a promovat examenele teoretice relevante pentru o ATPL(H) VFR trebuie să promoveze examenele în următoarele domenii:

 Legislație aeronautică;

 Planificarea și monitorizarea zborului;

 Radionavigație;

 Comunicații în condiții IFR.
Apendicele 2Grila de evaluare a competențelor lingvistice – nivelurile expert, avansat și operațional

Nivel

Pronunție

Structură

Vocabular

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Expert

(Nivelul 6)

Pronunția, accentul, ritmul și intonația, cu toate că pot fi influențate de prima limbă sau de o variantă regională, nu afectează aproape niciodată ușurința înțelegerii.

Atât structurile gramaticale de bază, cât și cele complexe, precum și construcția propozițiilor sunt bine stăpânite, fără excepție.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt suficiente pentru a comunica eficient pe o varietate de subiecte familiare și nefamiliare. Vocabularul este idiomatic, nuanțat și sensibil la registrul stilistic.

Capabil să vorbească fluent, natural și fără eforturi. Variază gradul de fluență al discursului pentru a obține efecte stilistice, de exemplu pentru a accentua un anumit aspect.

Folosește în mod spontan și corect marcatori și conectori ai discursului.

Înțelegerea este exactă în mod constant în aproape toate contextele și include înțelegerea subtilităților lingvistice și culturale.

Interacționează cu ușurință în aproape orice situație. Este sensibil la replici verbale și non-verbale și răspunde la acestea în mod corespunzător.

Avansat

(Nivelul 5)

Pronunția, accentul, ritmul și intonația, deși influențate de prima limbă sau de o variantă regională, afectează rareori ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor sunt bine stăpânite, fără excepție. Structurile complexe sunt formulate, însă cu greșeli care uneori afectează înțelesul.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt suficiente pentru a comunica eficient pe teme comune, concrete și de natură profesională. Parafrazează cu succes și în mod constant. Vocabularul este uneori idiomatic.

Capabil să vorbească fluent cu relativă ușurință pe teme familiare, însă nu poate varia gradul de fluență al discursului pentru a obține efecte stilistice. Poate folosi în mod adecvat marcatori sau conectori ai discursului.

Înțelegerea este exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională și aproape exactă atunci când vorbitorul se confruntă cu o complicație lingvistică sau situațională ori cu o conjunctură neașteptată.

Poate înțelege o varietate de discursuri (dialect și/sau accent) sau registre stilistice.

Răspunsurile sunt imediate, corespunzătoare și informative. Gestionează relația vorbitor/ascultător în mod eficient.

Operațional

(Nivelul 4)

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt influențate de prima limbă sau de o variantă regională, însă doar ocazional afectează ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor sunt utilizate în mod creativ și sunt, în general, bine stăpânite. Pot apărea greșeli, în special în situații neobișnuite sau neașteptate, însă înțelesul este rareori afectat.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt, în general, suficiente pentru a comunica eficient pe teme comune, concrete și de natură profesională.

Poate parafraza deseori cu succes atunci când nu stăpânește vocabularul, în special în situații neobișnuite sau neașteptate.

Formulează enunțuri într-un ritm adecvat.

Ocazional se pot înregistra pierderi de fluență la tranziția de la discursul repetat sau standard la o interacțiune spontană, însă aceste situații nu împiedică eficiența comunicării. Poate folosi în mod limitat marcatori și conectori ai discursului. Cuvintele de umplutură nu distrag atenția.

Înțelegerea este destul de exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului sunt suficient de inteligibile pentru o comunitate internațională de utilizatori.

Atunci când vorbitorul este confruntat cu o complicație lingvistică sau situațională ori cu o conjunctură neașteptată, înțelegerea poate fi mai greoaie sau poate necesita strategii de clarificare.

Răspunsurile sunt, în general, imediate, corespunzătoare și informative.

Inițiază și întreține schimburile de informații chiar și atunci când se confruntă cu o conjunctură neașteptată. Se descurcă în mod corespunzător în situații de aparentă neînțelegere, verificând, confirmând sau clarificând situația.

Notă: Textul inițial al apendicelui 2 a fost transferat la AMC; a se vedea de asemenea nota explicativă.
Apendicele 3

Cursuri de pregătire pentru eliberarea unei CPL și a unei ATPL

1. Prezentul apendice descrie cerințele pentru diferitele tipuri de cursuri de pregătire pentru eliberarea unei CPL și a unei ATPL cu sau fără o IR.

2. O persoană care dorește să se transfere în cadrul altei ATO pe durata unui curs de pregătire solicită autorității competente o evaluare formală a orelor de pregătire suplimentare necesare.

A.    Curs integrat ATP – Avioane

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul unui curs integrat ATP(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera în calitate de copilot pe avioane multimotor multipilot în transportul aerian comercial și să poată obține CPL(A)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat ATP(A) trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(A) sau PPL(H), 50 % dintre orele de zbor anterioare cursului se creditează cu până la un maxim de 40 de ore experiență de zbor sau 45 de ore în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pe avioane, dintre care până la 20 de ore se pot contabiliza pentru cerința privind durata zborurilor de instruire în dublă comandă.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(A);

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ ; și

(c) pregătire MCC pentru operarea pe avioane multipilot.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(A) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și pentru o IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic ATP(A) cuprinde cel puțin 750 de ore de pregătire.

7. Cursul MCC cuprinde cel puțin 25 de ore de pregătire teoretică și exerciții.

EXAMEN TEORETIC

8. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei ATPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

9. Pregătirea practică, cu excepția pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să cuprindă un total de cel puțin 195 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 55 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 195 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 95 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 55 pot reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 70 de ore ca PIC, inclusiv timp de zbor în condiții VFR și timp de zbor instrumental ca elev pilot comandant (SPIC). Timpul de zbor instrumental ca SPIC se contabilizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un maxim de 20 de ore;

(c) 50 de ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă comandă; și

(e) 115 ore timp instrumental, cuprinzând cel puțin:

1. 20 ore ca SPIC;

2. 15 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un FFS sau un FNPT II;

3. 50 ore de instruire practică instrumentală, dintre care până la:

(i) 25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I, sau

(ii) 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT II, FTD 2 sau FFS, dintre care până la 10 ore se pot efectua pe un FNPT I.

Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se creditează;

(f) 5 ore pe un avion certificat pentru transportul a cel puțin 4 persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de aterizare retractabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

10. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(A) fie pe avion monomotor, fie pe avion multimotor, precum și testul de îndemânare IR pe avion multimotor.

B.    Curs modular ATP – Avioane

1. Solicitanții unei ATPL(A) care urmează pregătirea teoretică în cadrul unui curs modular trebuie:

(a) să dețină cel puțin o PPL(A) eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago; și

să efectueze cel puțin următorul număr de ore de pregătire teoretică:

1. pentru solicitanții titulari ai unei PPL(A): 650 de ore;

2. pentru solicitanții titulari ai unei CPL(A): 400 de ore;

3. pentru solicitanții titulari ai unei IR(A): 500 de ore;

4. pentru solicitanții titulari ai unei CPL(A) și ai unei IR(A): 250 de ore.

Pregătirea teoretică se efectuează înainte de susținerea testului de îndemânare pentru ATPL(A).

C.    Curs integrat CPL/IR – Avioane

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul unui curs integrat CPL(A) și IR(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe avioane multimotor sau monomotor cu un singur pilot în transportul aerian comercial și să poată obține CPL(A)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(A)/IR trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(A) sau PPL(H), 50 % dintre orele de zbor anterioare cursului se creditează cu până la un maxim de 40 de ore experiență de zbor sau 45 de ore în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pe avioane, dintre care până la 20 de ore se pot contabiliza pentru cerința privind durata zborurilor de instruire în dublă comandă.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(A) și IR; și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL/IR(A) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(A)/IR cuprinde cel puțin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(A) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică, cu excepția pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să cuprindă un total de cel puțin 180 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 40 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 180 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 80 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 40 pot reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 70 de ore ca PIC, inclusiv timp de zbor în condiții VFR și timp de zbor instrumental care se pot efectua ca SPIC. Timpul de zbor instrumental ca SPIC se contabilizează ca timp de zbor ca PIC numai până la un maxim de 20 de ore;

(c) 50 de ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă comandă; și

(e) 100 ore timp instrumental, cuprinzând cel puțin:

1. 20 ore ca SPIC; și

2. 50 ore de instruire practică instrumentală, dintre care până la:

(i) 25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I sau

(ii) 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT II, FTD 2 sau FFS, dintre care 10 ore se pot efectua pe un FNPT I.

Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se creditează;

(f) 5 ore pe un avion certificat pentru transportul a cel puțin 4 persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de aterizare retractabil.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE

9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(A) și testul de îndemânare IR fie pe un avion multimotor, fie pe un avion monomotor.

D.    Curs integrat CPL- Avioane

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului integrat CPL(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(A).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(A) trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(A) sau PPL(H), 50 % dintre orele de zbor anterioare cursului se creditează cu până la un maxim de 40 de ore experiență de zbor sau 45 de ore în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pe avioane, dintre care până la 20 de ore se pot contabiliza pentru cerința privind durata zborurilor de instruire în dublă comandă.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(A); și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(A) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(A) cuprinde cel puțin 350 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică, cu excepția pregătirii pentru calificarea de tip, trebuie să cuprindă un total de cel puțin 150 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 5 de ore din întregul curs pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul totalului de 150 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 80 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 5 pot reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 70 ore ca PIC;

(c) 20 de ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă comandă;

(e) 10 de ore instruire practică instrumentală, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol efectuate pe un FNPT I, FTD 2, FNPT II sau FFS. Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se creditează;

(f) 5 ore care se efectuează pe un avion certificat pentru transportul a cel puțin patru persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de aterizare retractabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

9. La încheierea pregătirii practice, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(A) pe un avion monomotor sau pe un avion multimotor.

E.    Curs modular CPL – Avioane

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului modular CPL(A) este acela de a pregăti titularii unei PPL(A) pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(A).

2. Înainte de a participa la un curs modular CPL(A), un solicitant trebuie să fie titularul unei PPL(A) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago.

3. Înainte de a începe pregătirea practică, solicitantul trebuie:

(a) să fi efectuat 150 de ore timp de zbor;

(b) să fi îndeplinit condițiile indispensabile pentru eliberarea unei calificări de clasă sau de tip pentru avioane multimotor în conformitate cu subpartea H dacă, pentru testul de îndemânare, urmează a fi utilizat un avion multimotor.

4. Un solicitant care dorește să urmeze un curs modular CPL(A) trebuie să efectueze toate etapele de instruire practică într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi asigurată în cadrul unei ATO care se ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(A); și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(A) aprobat cuprinde cel puțin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(A).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Solicitanților care nu sunt titularii unei IR li se asigură cel puțin 25 de ore de instruire practică în dublă comandă, inclusiv 10 ore de instruire instrumentală, dintre care 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD, un FNPT I sau II, un FTD 2 sau un FFS.

9. Solicitanții titulari ai unei IR(A) valabile se creditează integral în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții titulari ai unei IR(H) valabile se creditează cu până la 5 ore de instruire instrumentală în dublă comandă, caz în care, cel puțin 5 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă se asigură pe un avion. Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar.

10.

 

(a) Solicitanților cu o IR valabilă li se asigură cel puțin 15 ore de instruire practică la vedere în dublă comandă.

(b) Solicitanților care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte pentru avioane li se asigură în plus cel puțin 5 ore de instruire practică pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă comandă.

11. Cel puțin 5 ore din instruirea practică se efectuează pe un avion certificat pentru transportul a cel puțin 4 persoane, prevăzut cu o elice cu pas variabil și tren de aterizare retractabil.

EXPERIENȚĂ

12. Solicitantul unei CPL(A) trebuie să efectuat cel puțin 200 de ore timp de zbor, inclusiv cel puțin:

(a) 100 de ore ca PIC, dintre care 20 de ore de zbor în raid ca PIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 540 km (300 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(b) 5 ore timp de zbor efectuate pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 decolări în simplă comandă și 5 aterizări cu oprire completă în simplă comandă; și

(c) 10 ore timp de instruire practică instrumentală, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol efectuat pe un FNPT I, FNTP II sau FFS. Un solicitant care este titularul unui certificat de absolvire a unui curs din modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental se creditează cu până la 10 ore pentru timpul de instruire instrumentală necesar. Orele efectuate pe un BITD nu se creditează;

▼M3

(d) 6 ore timp de zbor efectuate pe un avion multimotor, dacă pentru testul de îndemânare este utilizat un avion multimotor;

▼B

(e) orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza pentru cele 200 de ore timp de zbor în următoarele cazuri:

(i) 30 de ore pe elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei PPL(H); sau

(ii) 100 de ore pe elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei CPL(H); sau

(iii) 30 de ore pe TMG sau planoare; sau

(iv) 30 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei PPL(As); sau

(v) 60 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei CPL(As).

TEST DE ÎNDEMÂNARE

13. La încheierea pregătirii practice și după îndeplinirea cerințelor relevante privind experiența, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(A) fie pe un avion monomotor, fie pe un avion multimotor.

F.    Curs integrat ATP/IR – Elicoptere

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul unui curs integrat ATP(H)/IR este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată în calitate de copilot pe elicoptere multimotor multipilot în transportul aerian comercial și să poată obține CPL(H)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat ATP(H)/IR trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(H), 50 % din experiența relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(H) și IR;

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ ; și

(c) pregătire MCC pentru operarea pe elicoptere multipilot.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H)/IR în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic ATP(H)/IR cuprinde cel puțin 750 de ore de pregătire.

7. Cursul MCC cuprinde cel puțin 25 de ore de pregătire teoretică prin exerciții.

EXAMEN TEORETIC

8. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei ATPL(H) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

9. Pregătirea practică trebuie să cuprindă un total de cel puțin 195 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul totalului de 195 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 140 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

1. 75 de ore de instruire la vedere pot include:

(i) 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

(ii) 25 de ore pe un FTD 2,3 sau

(iii) 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

(iv) 20 de ore pe un avion sau TMG;

2. 50 de ore de instruire instrumentală pot include:

(i) până la 20 de ore pe un FFS, FTD 2,3 sau FNPT II/III pentru elicoptere sau

(ii) 10 ore pe cel puțin un FNPT 1 pentru elicoptere sau pe un avion;

3. 15 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un FFS pentru elicoptere, FTD 2,3(MCC) pentru elicoptere sau un FNPT II/III(MCC).

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit de cel al FFS pentru elicoptere folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III pentru elicoptere;

(b) 55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1 oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 50 de ore de zbor în raid, inclusiv cel puțin 10 ore de zbor în raid ca SPIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare;

(e) 50 de ore de timp instrumental în dublă comandă cuprinzând:

(i) 10 ore timp de instruire instrumentală de bază; și

(ii) 40 de ore de pregătire IR, care includ cel puțin 10 ore pe un elicopter multimotor certificat IFR.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE

10. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(H) pe un elicopter multimotor, precum și testul de îndemânare IR pe un elicopter multimotor certificat IFR și îndeplinește cerințele privind pregătirea MCC.

G.    Curs integrat ATP – Elicoptere

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul unui curs integrat ATP(H) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera în calitate de copilot pe elicoptere multimotor multipilot în limita privilegiilor VFR în transportul aerian comercial și să poată obține CPL(H).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat ATP(H) trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat PPL(H), 50 % din experiența relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(H);

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și pregătire practică de bază în zbor instrumental ◄ ; și

(c) pregătire MCC pentru operarea pe elicoptere multipilot.

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul ATP(H) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic ATP(H) cuprinde cel puțin 650 de ore de pregătire.

7. Cursul MCC cuprinde cel puțin 20 de ore de pregătire teoretică prin exerciții.

EXAMEN TEORETIC

8. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei ATPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

9. Pregătirea practică trebuie să cuprindă un total de cel puțin 150 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul totalului de 150 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 95 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) 75 de ore de instruire la vedere pot include:

1. 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

2. 25 de ore pe un FTD 2,3 pentru elicoptere sau

3. 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

4. 20 de ore pe un avion sau TMG;

(ii) 10 ore de instruire instrumentală de bază, inclusiv 5 ore pe cel puțin un FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion;

(iii) 10 ore de pregătire MCC, pentru care se poate folosi un elicopter, un FFS, FTD 2,3(MCC) sau FNPT II/III(MCC) pentru elicoptere.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit de cel al FFS pentru elicoptere folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III pentru elicoptere;

(b) 55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1 oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 50 de ore de zbor în raid, inclusiv cel puțin 10 ore de zbor în raid ca SPIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(d) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare.

TESTE DE ÎNDEMÂNARE

10. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(H) pe un elicopter multimotor și îndeplinește cerințele cu privire la pregătirea MCC.

H.    Curs modular ATP – Elicoptere

1. Solicitanții unei ATPL(H) care urmează pregătirea teoretică în cadrul unui curs modular trebuie să fie titularii cel puțin ai unei PPL(H) și să efectueze cel puțin următorul număr de ore de pregătire într-un interval de 18 luni:

(a) pentru solicitanții titulari ai unei PPL(H) eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago: 550 de ore;

(b) pentru solicitanții titulari ai unei CPL(H): 300 de ore.

2. Solicitanții unei ATPL(H)/IR care urmează pregătirea teoretică în cadrul unui curs modular trebuie să fie titularii cel puțin ai unei PPL(H) și să efectueze cel puțin următorul număr de ore de pregătire:

(a) pentru solicitanții titulari ai unei PPL(H): 650 de ore;

(b) pentru solicitanții titulari ai unei CPL(H): 400 de ore;

(c) pentru solicitanții titulari ai unei IR(H): 500 de ore;

(d) pentru solicitanții titulari ai unei CPL(H) și ai unei IR(H): 250 de ore.

I.    Curs integrat CPL/IR— Elicoptere

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul unui curs integrat CPL(H)/IR este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată pe elicoptere multimotor cu un singur pilot și să poată obține CPL(H)/IR pentru elicoptere multimotor.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(H)/IR trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat titular al unei PPL(H), 50 % din experiența relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(H) și IR ►C1  și pentru calificarea inițială de tip ◄ pentru elicoptere multimotor; și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H)/IR în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(H)/IR cuprinde cel puțin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(H) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 180 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul celor 180 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 125 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) 75 de ore de instruire la vedere, care pot include:

1. 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

2. 25 de ore pe un FTD 2,3 pentru elicoptere sau

3. 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

4. 20 de ore pe un avion sau TMG;

(ii) 50 de ore de instruire instrumentală, care pot include:

1. până la 20 de ore pe un FFS sau FTD 2,3 sau FNPT II, III pentru elicoptere sau

2. 10 ore pe cel puțin un FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit de cel al FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III;

(b) 55 de ore ca PIC, dintre care 40 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1 oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 10 ore de zbor în raid în dublă comandă;

(d) 10 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(e) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare;

(f) 50 de ore de timp instrumental în dublă comandă cuprinzând:

(i) 10 ore timp de instruire instrumentală de bază; și

(ii) 40 de ore de pregătire IR, care includ cel puțin 10 ore pe un elicopter multimotor certificat IFR.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(H) fie pe un elicopter monomotor, fie pe un elicopter multimotor, precum și testul de îndemânare IR pe un elicopter multimotor certificat IFR.

J.    Curs integrat CPL – Elicoptere

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului integrat CPL(H) este acela de a pregăti piloții pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(H).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(H) trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat titular al unei PPL(H), 50 % din experiența relevantă se creditează cu până la un maxim de:

(a) 40 de ore, dintre care până la 20 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă; sau

(b) 50 de ore, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta instruire în dublă comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicoptere.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(H); și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(H) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(H) aprobat cuprinde cel puțin 350 de ore de pregătire sau 200 de ore, în cazul în care solicitantul este titularul unei PPL.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 135 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul celor 135 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 85 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) până la 75 de ore pot reprezenta ore de instruire la vedere și pot include:

1. 30 de ore pe un FFS pentru elicoptere, de nivel C/D, sau

2. 25 de ore pe un FTD 2,3 pentru elicoptere sau

3. 20 de ore pe un FNPT II/III pentru elicoptere sau

4. 20 de ore pe un avion sau TMG;

(ii) până la 10 ore pot reprezenta instruire instrumentală și pot include 5 ore pe cel puțin un FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion.

Dacă elicopterul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit de cel al FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la cel prevăzut pentru FNPT II/III;

(b) 50 de ore ca PIC, dintre care 35 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1 oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 10 ore de zbor în raid în dublă comandă;

(d) 10 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare;

(e) 5 ore timp de zbor pe elicoptere efectuate pe timp de noapte, inclusiv 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare circuit trebuie să cuprindă o decolare și o aterizare;

(f) 10 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă, inclusiv cel puțin 5 ore pe un elicopter.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(H).

K.    Curs modular CPL – Elicoptere

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului modular CPL(H) este acela de a pregăti titularii unei PPL(H) pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(H).

2. Înainte de a participa la un curs modular CPL(H), un solicitant trebuie să fie titularul unei PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago.

3. Înainte de a începe pregătirea practică, solicitantul trebuie:

▼M3

(a) să fi efectuat 155 de ore timp de zbor, inclusiv 50 de ore ca PIC pe elicoptere, din care 10 ore reprezintă zbor în raid. Orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza pentru cele 155 de ore timp de zbor, astfel cum se prevede la punctul 11 din secțiunea K;

▼B

(b) să fi respectat dispozițiile de la punctele FCL.725 și FCL.720.H dacă pentru testul de îndemânare urmează să se folosească un elicopter multimotor.

4. Un solicitant care dorește să urmeze un curs modular CPL(H) trebuie să efectueze toate etapele de instruire practică într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi asigurată în cadrul unei ATO care se ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(H); și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(H) aprobat cuprinde cel puțin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(H).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Solicitanților care nu sunt titularii unei IR li se asigură cel puțin 30 de ore de instruire practică în dublă comandă, dintre care:

(a) 20 de ore de instruire la vedere, care pot cuprinde 5 ore pe un FFS sau FTD 2,3 sau FNPT II,III pentru elicoptere; și

(b) 10 ore de instruire instrumentală, care pot include 5 ore pe cel puțin un FTD 1 sau FNPT I pentru elicoptere sau pe un avion;

9. Solicitanții titulari ai unei IR(H) valabile se creditează integral pentru timpul de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții titulari ai unei IR(A) valabile trebuie să efectueze cel puțin 5 ore de instruire instrumentală în dublă comandă pe un elicopter.

10. Solicitanților care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte pentru elicoptere li se asigură în plus cel puțin 5 ore de instruire practică pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 circuite pe timp de noapte în simplă comandă. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare.

EXPERIENȚĂ

11. Solicitantul unei CPL(H) trebuie să fi efectuat cel puțin 185 de ore timp de zbor, inclusiv 50 de ore ca PIC, dintre care 10 ore de zbor în raid ca PIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 185 km (100 MN) în cursul căruia se efectuează aterizări cu oprire completă pe două aerodromuri diferite de aerodromul de decolare.

Orele efectuate ca pilot comandant pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza pentru cele 185 de ore timp de zbor în următoarele cazuri:

(a) 20 de ore pe avioane, dacă solicitantul este titularul unei PPL(A); sau

(b) 50 de ore pe avioane, dacă solicitantul este titularul unei CPL(A); sau

(c) 10 de ore pe TMG sau planoare; sau

(d) 20 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei PPL(As); sau

(e) 50 de ore pe dirijabile, dacă solicitantul este titularul unei CPL(As).

TEST DE ÎNDEMÂNARE

12. La încheierea pregătirii practice aferente și după acumularea experienței relevante, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(H).

L.    Curs integrat CPL/IR – Dirijabile

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul unui curs integrat CPL(As)/IR este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe dirijabile și să poată obține CPL(As)/IR.

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(As)/IR trebuie să efectueze toate etapele de instruire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H), acesta se creditează cu până la un maxim de:

(a) 10 de ore, dintre care până la 5 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă; sau

(b) 15 ore, dintre care până la 7 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pentru dirijabile.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(As) și IR ►C1  și pentru calificarea inițială de tip ◄ pentru dirijabile; și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL/IR(As) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(As)/IR cuprinde cel puțin 500 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(As) și al unei IR.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 80 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor. În cadrul celor 80 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 60 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care:

(i) 30 de ore de instruire la vedere, care pot include:

1. 12 ore pe un FFS pentru dirijabile sau

2. 10 ore pe un FTD pentru dirijabile sau

3. 8 ore pe un FNPT II/III pentru dirijabile sau

4. 8 ore pe un avion, elicopter sau TMG;

(ii) 30 de ore de instruire instrumentală, care pot include:

1. până la 12 ore pe un FFS sau FTD sau FNPT II, III pentru dirijabile sau

2. 6 ore pe cel puțin un FTD 1 sau FNTP I pentru dirijabile sau pe un avion.

Dacă dirijabilul folosit pentru pregătirea practică aparține unui tip diferit de cel al FFS folosit pentru pregătirea la vedere, creditul maxim se limitează la 8 ore;

(b) 20 de ore ca PIC, dintre care 5 de ore pot fi efectuate ca SPIC. Se efectuează cel puțin 14 ore de zbor în simplă comandă pe timp de zi și 1 oră de zbor în simplă comandă pe timp de noapte;

(c) 5 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 90 km (50 MN) în cursul căruia se efectuează două aterizări cu oprire completă pe aerodromul de destinație;

(d) 5 ore timp de zbor pe dirijabile efectuate pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare;

(e) 30 de ore de timp instrumental în dublă comandă cuprinzând:

(i) 10 ore timp de instruire instrumentală de bază; și

(ii) 20 de ore de pregătire IR, care include cel puțin 10 ore pe un dirijabil multimotor certificat IFR.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(As) fie pe un dirijabil monomotor, fie pe un dirijabil multimotor, precum și testul de îndemânare IR pe un dirijabil multimotor certificat IFR.

M.    Curs integrat CPL – Dirijabile

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului integrat CPL(As) este acela de a pregăti piloții pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(As).

2. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat CPL(As) trebuie să efectueze toate etapele de instruire într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO.

3. Un solicitant poate fi admis la un curs de pregătire fie în calitate de candidat ab-initio, fie ca titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H) eliberate în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago. În cazul unui candidat titular al unei PPL(As), PPL(A) sau PPL(H), acesta se creditează cu până la un maxim de:

(a) 10 de ore, dintre care până la 5 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă; sau

(b) 15 ore, dintre care până la 7 ore pot reprezenta instruire în dublă comandă, în cazul în care s-a obținut o calificare de zbor pe timp de noapte pentru dirijabile.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(As); și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

5. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul CPL(As) în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs teoretic CPL(As) aprobat cuprinde cel puțin 350 de ore de pregătire sau 200 de ore, în cazul în care solicitantul este titularul unei PPL.

EXAMEN TEORETIC

7. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(As).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 50 de ore, care include toate testele de evaluare a progreselor, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol. În cadrul celor 50 de ore, solicitanții trebuie să efectueze cel puțin:

(a) 30 de ore de instruire în dublă comandă, dintre care până la 5 pot reprezenta timp instrumental la sol;

(b) 20 ore ca PIC;

(c) 5 ore de zbor în raid în dublă comandă;

(d) 5 ore de zbor în raid ca PIC, care să cuprindă un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 90 km (50 MN) în cursul căruia se efectuează două aterizări cu oprire completă pe aerodromul de destinație;

(e) 5 ore timp de zbor pe dirijabile efectuate pe timp de noapte, inclusiv cel puțin 3 ore de instruire în dublă comandă care cuprinde cel puțin 1 oră de navigare în raid și 5 circuite în simplă comandă pe timp de noapte. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare;

(f) 10 ore timp de instruire instrumentală în dublă comandă, inclusiv cel puțin 5 ore pe un dirijabil.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

9. La încheierea pregătirii practice aferente, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(As).

N.    Curs modular CPL – Dirijabile

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului modular CPL(As) este acela de a pregăti titularii unei PPL(As) pentru nivelul de competență necesar eliberării unei CPL(As).

2. Înainte de a participa la cursul modular CPL(As), un solicitant trebuie:

(a) să dețină o PPL(As) eliberată în conformitate cu anexa 1 la Convenția de la Chicago;

(b) să fi efectuat 200 de ore timp de zbor ca pilot pe dirijabile, inclusiv 100 de ore ca PIC, dintre care 50 de ore reprezintă zbor în raid.

3. Un solicitant care dorește să urmeze un curs modular CPL(As) trebuie să efectueze toate etapele de instruire practică într-un singur curs de pregătire, așa cum se organizează în cadrul unei ATO. Pregătirea teoretică poate fi asigurată în cadrul unei ATO care se ocupă exclusiv de pregătirea teoretică.

4. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru CPL(As); și

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ .

CUNOȘTINȚE TEORETICE

5. Un curs teoretic CPL(As) aprobat cuprinde cel puțin 250 de ore de pregătire.

EXAMEN TEORETIC

6. Un solicitant trebuie să demonstreze un nivel de cunoștințe corespunzător privilegiilor acordate titularului unei CPL(As).

PREGĂTIRE PRACTICĂ

7. Solicitanților care nu sunt titularii unei IR li se asigură cel puțin 20 de ore de instruire practică în dublă comandă, dintre care:

10 ore de instruire la vedere, care pot cuprinde 5 ore pe un FFS sau FTD 2,3 sau FNPT II,III pentru dirijabile; și

10 ore de instruire instrumentală, care pot include 5 ore pe cel puțin un FTD 1 sau FNPT I pentru dirijabile sau pe un avion.

8. Solicitanții titulari ai unei IR(As) valabile se creditează integral în ceea ce privește timpul de instruire instrumentală în dublă comandă. Solicitanții titulari ai unei IR valabile pe o altă categorie de aeronave trebuie să efectueze cel puțin 5 ore de instruire instrumentală în dublă comandă pe un dirijabil.

9. Solicitanților care nu sunt titularii unei calificări de zbor pe timp de noapte pentru dirijabile li se asigură în plus cel puțin 5 ore de instruire practică pe timp de noapte, cuprinzând 3 ore de instruire în dublă comandă, inclusiv cel puțin 1 oră de navigare în raid, precum și 5 circuite pe timp de noapte în simplă comandă. Fiecare circuit cuprinde o decolare și o aterizare.

EXPERIENȚĂ

10. Solicitantul unei CPL(As) trebuie să fi efectuat cel puțin 250 de ore timp de zbor pe dirijabile, inclusiv 125 de ore ca PIC, dintre care 50 de ore de zbor în raid ca PIC, cuprinzând un zbor în raid în condiții VFR de cel puțin 90 km (50 MN) în cursul căruia se efectuează o aterizare cu oprire completă pe aerodromul de destinație.

Orele efectuate ca PIC pe alte categorii de aeronave se pot contabiliza pentru cele 185 de ore timp de zbor în următoarele cazuri:

(a) 30 de ore pe avioane sau elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei PPL(A), respectiv al unei PPL(H); sau

(b) 60 de ore pe avioane sau elicoptere, dacă solicitantul este titularul unei CPL(A), respectiv al unei CPL(H); sau

(c) 10 de ore pe TMG sau planoare; sau

(d) 10 ore pe baloane.

TEST DE ÎNDEMÂNARE

11. La încheierea pregătirii practice aferente și după acumularea experienței relevante, solicitantul susține testul de îndemânare CPL(As).
Apendicele 4

Test de îndemânare pentru eliberarea unei CPL

A.    Dispoziții generale

1. Solicitantul unui test de îndemânare pentru CPL trebuie să fi urmat instruirea practică pe aceeași clasă sau același tip de aeronave ca și cele care urmează a fi folosite pentru test.

2. Un solicitant trebuie să promoveze toate secțiunile relevante ale testului de îndemânare. În cazul în care un element al unei secțiuni nu se promovează, întreaga secțiune este considerată nepromovată. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la repetarea întregului test. Un solicitant care nu promovează o singură secțiune repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepromovarea oricărei secțiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secțiuni promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul în întregime. Toate secțiunile relevante ale testului de îndemânare se promovează într-un interval de 6 luni. Dacă nu se promovează toate secțiunile relevante ale testului din două încercări este necesară o pregătire suplimentară.

3. În urma nepromovării oricărui test, poate fi necesară pregătire suplimentară. Nu există un număr limită de încercări de promovare a testului de îndemânare.

DESFĂȘURAREA TESTULUI

4. În cazul în care solicitantul alege să întrerupă un test de îndemânare din motive considerate inadecvate de către examinatorul de zbor (Flight Examiner – FE), solicitantul susține din nou testul de îndemânare în întregime. Dacă testul este întrerupt din motive considerate adecvate de către FE, cu ocazia unui zbor ulterior se testează numai acele secțiuni pentru care nu s-a susținut testul.

5. La latitudinea FE, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi repetată o dată de către solicitant. FE poate opri testul în orice moment dacă se consideră că abilitățile de zbor demonstrate de solicitant necesită refacerea completă a testului.

6. Un solicitant este obligat să piloteze aeronava dintr-o poziție în care se pot exercita atribuțiile de PIC și să susțină testul ca și când niciun alt membru al echipajului nu ar fi prezent. Răspunderea pentru zbor se împarte în conformitate cu reglementările naționale.

7. Un solicitant îi indică FE verificările și sarcinile efectuate, inclusiv identificarea echipamentelor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista de verificare specifică aeronavei pe care se susține testul. În timpul pregătirii înainte de zbor în vederea testului, solicitantul este obligat să determine regimul motoarelor și vitezele. Datele privind performanța la decolare, apropiere și aterizare se calculează de către solicitant în conformitate cu manualul de operare sau manualul de zbor al aeronavei utilizate.

8. FE nu se implică în operarea aeronavei, cu excepția cazului în care intervenția este necesară din motive de siguranță sau pentru evitarea întârzierilor inacceptabile pentru restul traficului.

B.    Conținutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL – Avioane

1. Avionul utilizat pentru testul de îndemânare trebuie să îndeplinească cerințele pentru avioanele de pregătire, să fie certificat pentru transportul a cel puțin patru persoane și să fie prevăzut cu o elice cu pas variabil și un tren de aterizare retractabil.

2. Ruta de zbor se alege de către FE, iar destinația trebuie să fie un aerodrom controlat. Solicitantul este responsabil de planificarea zborului și se asigură că toate echipamentele și documentația necesare pentru efectuarea zborului se află la bord. Durata zborului este de cel puțin 90 de minute.

3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera avionul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice; și

(e) menține controlul asupra aeronavei în orice moment astfel încât reușita procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod serios sub semnul întrebării.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR

4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele avionului utilizat.

Înălțime

zbor normal

± 100 ft

cu simularea cedării unui motor

± 150 ft

Urmărirea traiectului de zbor după mijloace de radionavigație

± 5°

Cap

zbor normal

± 10°

cu simularea cedării unui motor

± 15°

Viteză

decolare și apropiere

± 5 noduri

toate celelalte regimuri de zbor

± 10 noduri

CONȚINUTUL TESTULUI

5. Exercițiile din secțiunea 2 litera (c) și litera (e) punctul (iv), precum și secțiunile 5 și 6 în întregime se pot efectua pe un FNPT II sau un FFS.

Folosirea listelor de verificare a avionului, abilităților de zbor, controlului avionului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj și de degivrare și principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor se aplică la toate secțiunile.SECȚIUNEA 1 –  PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE

a

Proceduri înainte de zbor incluzând:

Planificarea zborului, documentația, determinarea masei și centrajului, briefing meteo, NOTAM

b

Inspecția și deservirea avionului la sol

c

Rulajul și decolarea

d

Considerații legate de performanțele de zbor și trimerarea

e

Operațiuni de aerodrom și de trafic aerian

f

Proceduri de plecare, calarea altimetrelor, evitarea coliziunilor (orientare vizuală)

g

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 –  LUCRU AERIAN GENERAL

a

Controlul avionului folosind repere vizuale externe, incluzând zborul orizontal la nivel, urcarea, coborârea, orientarea vizuală

b

Zbor la viteze minime critice, inclusiv recunoașterea și revenirea din angajare incipientă și totală

c

Viraje, inclusiv viraje în configurație de aterizare. Viraje strânse cu înclinare de 45°

d

Zbor la viteze mari critice, inclusiv recunoașterea și revenirea din vrie

e

Zbor numai cu ajutorul instrumentelor, incluzând:

(i)  zbor orizontal, configurație de croazieră, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer

(ii)  viraje în urcare și coborâre cu înclinare de 10°–30°

(iii)  reveniri din atitudini neobișnuite

(iv)  utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

f

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3 –  PROCEDURI PE RUTĂ

a

Controlul avionului folosind repere vizuale externe, incluzând configurația de croazieră Considerații asupra distanței/autonomiei de zbor

b

Orientare, citirea hărților

c

Menținerea altitudinii, vitezei, capului, orientare vizuală

d

Calarea altimetrelor. Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

e

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de zbor, consumul de combustibil, evaluarea abaterilor de la drumul obligat și restabilirea drumului obligat corect

f

Observarea condițiilor meteo, evaluarea prognozelor, planificarea zborului către aerodromul de rezervă

g

Urmărirea traiectului de zbor, poziționare (NDB sau VOR), identificarea echipamentelor (zbor instrumental). Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere)

SECȚIUNEA 4 –  PROCEDURI DE APROPIERE ȘI ATERIZARE

a

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor, verificări, orientare vizuală

b

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

c

Acțiunea de ratare a aterizării la înălțimi mici

d

Aterizare normală, aterizare cu vânt lateral (dacă sunt condiții adecvate)

e

Aterizare pe teren scurt

f

Apropiere și aterizare cu motorul la ralanti (numai pentru dirijabile monomotor)

g

Aterizare fără utilizarea flapsurilor

h

Acțiuni după zbor

SECȚIUNEA 5 –  PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-4.

a

Simularea cedării unui motor după decolare (la o altitudine de siguranță), exercițiu de incendiu

b

Funcționarea defectuoasă a echipamentelor

incluzând extensia alternativă a trenului de aterizare, cedarea sistemului electric și a sistemului de frânare

c

Aterizare forțată (simulată)

d

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

e

Întrebări orale

SECȚIUNEA 6 –  ZBOR ASIMETRIC SIMULAT ȘI EXERCIȚII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5.

a

Simularea cedării unui motor în decolare (la o altitudine de siguranță, în afara cazului în care se efectuează într-un FFS)

b

Apropiere în zbor asimetric și ratare

c

Apropiere în zbor asimetric și aterizare cu oprire completă

d

Oprirea și repornirea motorului

e

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T, aptitudini de zbor

f

Orice subiecte relevante, alese de FE, ale testului de îndemânare pentru calificarea de clasă sau de tip, incluzând, dacă este aplicabil:

(i)  operarea sistemelor avionului inclusiv manevrarea pilotului automat

(ii)  operarea sistemului de presurizare

(iii)  utilizarea sistemelor de degivrare și anti-givraj

g

Întrebări orale

C.    Conținutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL – Elicoptere

1. Elicopterul utilizat pentru testul de îndemânare trebuie să îndeplinească cerințele pentru elicopterele de pregătire.

2. Zona și ruta de zbor se aleg de către FE și tot lucrul la altitudine joasă sau la punct fix se efectuează pe un aerodrom/într-o zonă aprobate. Rutele folosite pentru secțiunea 3 pot avea capătul pe aerodromul de decolare sau pe un alt aerodrom, iar unul dintre aerodromurile de destinație trebuie să fie un aerodrom controlat. Testul de îndemânare poate fi efectuat în două zboruri. Durata totală a zborului (zborurilor) este de cel puțin 90 de minute.

3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera elicopterul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice; și

(e) menține controlul asupra elicopterului în orice moment, astfel încât reușita procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod serios sub semnul întrebării.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR

4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele elicopterului utilizat.

Înălțime

zbor normal

± 100 ft

la simularea unei urgențe majore

± 150 ft

Urmărirea traiectului de zbor după mijloace de radionavigație

± 10°

Cap

zbor normal

± 10°

la simularea unei urgențe majore

± 15°

Viteză

decolare și apropiere multimotor

± 5 noduri

toate celelalte regimuri de zbor

± 10 noduri

Abatere față de sol

T.O. la punct fix IGE (efect de sol)

± 3 ft

Aterizare fără mișcări laterale sau înapoi

CONȚINUTUL TESTULUI

5. Exercițiile din secțiunea 4 se pot efectua pe un FNPT pentru elicoptere sau un FFS pentru elicoptere. Folosirea listelor de verificare a elicopterului, abilităților de zbor, controlului elicopterului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj și principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor se aplică la toate secțiunile.SECȚIUNEA 1 –  PROCEDURI ȘI VERIFICĂRI ÎNAINTE DE ZBOR/DUPĂ ZBOR

a

Cunoașterea elicopterului (de ex. jurnalul tehnic, combustibil, masă și centraj, performanțe), planificarea zborului, documentație, NOTAM, meteo.

b

Inspecție/acțiuni înainte de zbor, localizarea și scopul componentelor

c

Inspecția carlingii, procedura de demarare

d

Verificarea echipamentelor de comunicații și navigație, selectarea și setarea frecvențelor

e

Proceduri înaintea decolării, proceduri R/T, legătură – conformarea cu ATC

f

Parcarea, oprirea motoarelor și proceduri după terminarea zborului

SECȚIUNEA 2 –  MANEVRE LA PUNCT FIX ȘI ÎN SPAȚII RESTRÂNSE

a

Decolări și aterizări (desprinderi și contact cu solul)

b

Rulaj și rulaj aerian

c

Zbor la punct fix cu vânt de față/lateral/de coadă

d

Viraje în zbor staționar de 360° pe stânga și pe dreapta (pivotări pe loc)

e

Manevre la punct fix – înainte, înapoi și lateral

f

Simularea cedării motorului de la punct fix

g

Opriri rapide în direcția vântului și cu vânt de coadă

h

Aterizări și decolări pe teren alunecos/neamenajat

i

Decolări (diferite profiluri)

j

Decolare cu vânt lateral sau de coadă (dacă este posibil)

k

Decolare cu masă maximă la decolare (reală sau simulată)

l

Apropieri (diferite profiluri)

m

Decolare și aterizare cu putere limitată

n

Autorotații (FE va alege două dintre următoarele exerciții – standard, cu planare, la viteză mică, cu viraje de 360°)

o

Aterizare în autorotație

p

Exersarea aterizării forțate cu recuperarea puterii

q

Controlul puterii, tehnici de recunoaștere, proceduri de apropiere și plecare

SECȚIUNEA 3 –  NAVIGAȚIE – PROCEDURI PE RUTĂ

a

Navigație și orientare la diferite altitudini/înălțimi, citirea hărților

b

Menținerea altitudinii/înălțimii, vitezei, capului, observarea spațiului aerian, calarea altimetrelor

c

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de zbor, consumul de combustibil, autonomie, timpul estimat de sosire (ETA), evaluarea abaterilor de la drumul obligat și restabilirea drumului obligat corect, supravegherea instrumentelor

d

Observarea condițiilor meteo, planificarea zborului către aerodromul de rezervă

e

Urmărirea traiectului de zbor, poziționare (NDB și/sau VOR), identificarea echipamentelor

f

Legătura cu ATC și conformarea cu reglementările etc.

SECȚIUNEA 4 –  PROCEDURI ȘI MANEVRE DE ZBOR NUMAI CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR

a

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii/înălțimii și vitezei

b

Viraje cu rată de înclinare 1, spre cap specificat, cu rotiri între 180 și 360 grade, pe stânga și pe dreapta

c

Urcare și coborâre, incluzând viraje cu rată de înclinare 1, spre cap specificat

d

Revenire din atitudini neobișnuite

e

Viraje cu înclinare de 30°, până la 90°, stânga și dreapta

SECȚIUNEA 5 –  PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (SIMULATE, DACĂ ESTE CAZUL)

Nota 1:  Dacă testul se efectuează pe un elicopter multimotor, în test se include un exercițiu de simulare a cedării unui motor, incluzând o apropiere și aterizare cu un singur motor operativ.

Nota 2:  FE alege 4 dintre următoarele exerciții:

a

Funcționarea defectuoasă a motorului, incluzând defectarea regulatorului, givrarea carburatorului/motorului, sistemul de ulei, după caz.

b

Defectarea sistemului de combustibil

c

Defectarea sistemului electric

d

Defectarea sistemului hidraulic, incluzând apropierea și aterizarea fără hidraulică, după caz

e

Defectarea rotorului principal și/sau a sistemului anticuplu (numai pe FFS sau în discuții)

f

Exerciții de incendiu, incluzând controlul și eliminarea fumului, după caz

g

Alte proceduri anormale și de urgență conform Manualului de zbor, incluzând pentru elicoptere multimotor:

Simularea cedării unui motor în decolare:

decolare întreruptă la sau înaintea TDP (punct de decizie pentru decolare) sau aterizarea forțată în siguranță la sau înaintea DPATO (punct definit după decolare), imediat după TDP sau DPATO.

Aterizare cu simularea cedării unui motor:

aterizare sau ratare după cedarea motorului înainte de LDP (punct de decizie pentru aterizare) sau DPBL (punct definit înainte de aterizare);

ca urmare a cedării motorului după LDP sau aterizare forțată în siguranță după DBPL.

D.    Conținutul testului de îndemânare pentru eliberarea unei CPL – Dirijabile

1. Dirijabilul utilizat pentru testul de îndemânare trebuie să îndeplinească cerințele pentru dirijabilele de pregătire.

2. Zona și ruta de zbor se aleg de către FE. Rutele folosite pentru secțiunea 3 pot avea capătul pe aerodromul de decolare sau pe un alt aerodrom, iar unul dintre aerodromurile de destinație trebuie să fie un aerodrom controlat. Testul de îndemânare poate fi efectuat în două zboruri. Durata totală a zborului (zborurilor) este de cel puțin 60 de minute.

3. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

(a) opera dirijabilul în limitele sale operaționale;

(b) efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

(c) da dovadă de o bună judecată și de abilități de zbor;

(d) folosi cunoștințele aeronautice; și

(e) menține controlul asupra dirijabilului în orice moment, astfel încât reușita procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod serios sub semnul întrebării.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR

4. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele dirijabilului utilizat.

Înălțime

zbor normal

± 100 ft

la simularea unei urgențe majore

± 150 ft

Urmărirea traiectului de zbor după mijloace de radionavigație

± 10°

Cap

zbor normal

± 10°

la simularea unei urgențe majore

± 15°

CONȚINUTUL TESTULUI

5. Exercițiile din secțiunile 5 și 6 se pot efectua pe un FNPT pentru dirijabile sau un FFS pentru dirijabile. Folosirea listelor de verificare a dirijabilului, abilităților de zbor, controlului dirijabilului folosind repere vizuale externe, procedurilor anti-givraj și principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor se aplică la toate secțiunile.SECȚIUNEA 1 –  PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE

a

Proceduri înainte de zbor incluzând:

Planificarea zborului, documentația, determinarea masei și centrajului, briefing meteo, NOTAM

b

Inspecția și deservirea dirijabilului la sol

c

Procedura de ridicare a ancorei, manevrarea la sol și decolarea

d

Considerații legate de performanțele de zbor și trimerarea

e

Operațiuni de aerodrom și de trafic aerian

f

Proceduri de plecare, calarea altimetrelor, evitarea coliziunilor (orientare vizuală)

g

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 –  LUCRU AERIAN GENERAL

a

Controlul dirijabilului folosind repere vizuale externe, incluzând zborul orizontal la nivel, urcarea, coborârea, orientarea vizuală

b

Zbor la nivel

c

Viraje

d

Coborâri și urcări abrupte

e

Zbor numai cu ajutorul instrumentelor, incluzând:

(i)  zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer

(ii)  viraje în urcare și coborâre

(iii)  reveniri din atitudini neobișnuite

(iv)  utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

f

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3 –  PROCEDURI PE RUTĂ

a

Controlul dirijabilului folosind repere vizuale externe

Considerații asupra distanței/autonomiei de zbor

b

Orientare, citirea hărților

c

Menținerea altitudinii, vitezei, capului, orientare vizuală

d

Calarea altimetrelor, legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

e

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de zbor, consumul de combustibil, evaluarea abaterilor de la drumul obligat și restabilirea drumului obligat corect

f

Observarea condițiilor meteo, evaluarea prognozelor, planificarea zborului către aerodromul de rezervă

g

Urmărirea traiectului de zbor, poziționare (NDB sau VOR), identificarea echipamentelor (zbor instrumental). Conformarea cu planul de deviere către un aerodrom de rezervă (zbor la vedere)

SECȚIUNEA 4 –  PROCEDURI DE APROPIERE ȘI ATERIZARE

a

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor, verificări, orientare vizuală

b

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

c

Acțiunea de ratare a aterizării la înălțimi mici

d

Aterizare normală

e

Aterizare pe teren scurt

f

Apropiere și aterizare cu motorul la ralanti (numai pentru dirijabile monomotor)

g

Aterizare fără utilizarea flapsurilor

h

Acțiuni după zbor

SECȚIUNEA 5 –  PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-4.

a

Simularea cedării unui motor după decolare (la o altitudine de siguranță), exercițiu de incendiu

b

Funcționarea defectuoasă a echipamentelor

c

Aterizare forțată (simulată)

d

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

e

Întrebări orale

SECȚIUNEA 6 –  EXERCIȚII RELEVANTE PENTRU CLASĂ SAU TIP

Această secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5.

a

Simularea cedării unui motor în decolare (la o altitudine de siguranță, în afara cazului în care se efectuează într-un FFS)

b

Apropiere și ratare cu motor (motoare) defect(e)

c

Apropiere și aterizare cu oprire completă, cu motor (motoare) defect(e)

d

Defecțiuni la sistemul de presurizare a anvelopei

e

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T, aptitudini de zbor

f

Orice subiecte relevante, alese de FE, ale testului de îndemânare pentru calificarea de clasă sau de tip, incluzând, dacă este aplicabil:

(i)  sisteme ale dirijabilelor

(ii)  operarea sistemului de presurizare a anvelopei

g

Întrebări orale
Apendicele 5

Curs integrat de pregătire MPL

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului integrat MPL este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera în calitate de copilot pe un avion multipilot multimotor cu turbină, în condiții VFR și IFR, în transportul aerian comercial și să poată obține o MPL.

▼M3

2. Aprobarea pentru un curs de pregătire MPL se acordă numai unei ATO care aparține unui operator de transport aerian comercial certificat conform cu partea ORO sau care are un acord specific cu un astfel de operator. Licența se limitează la operatorul respectiv până la încheierea cursului de conversie la operatorul aerian.

▼B

3. Un solicitant care dorește să urmeze un curs integrat MPL trebuie să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire în cadrul unei ATO. Pregătirea se bazează pe formarea de competențe și se desfășoară într-un mediu operațional cu echipaj multiplu.

4. Doar solicitanții ab-initio sunt admiși în cadrul cursului.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru ATPL(A);

(b)  ►C1  pregătire practică în zbor la vedere și în zbor instrumental ◄ ;

(c) pregătire MCC pentru operarea avioanelor multipilot; și

(d) pregătire pentru calificarea de tip.

6. Un solicitant care nu a reușit sau nu a avut posibilitatea să urmeze cursul MPL în întregime poate solicita autorității competente un examen teoretic și un test de îndemânare pentru o licență cu privilegii reduse și o IR, dacă sunt respectate cerințele aplicabile.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

7. Un curs teoretic MPL aprobat cuprinde cel puțin 750 de ore de pregătire pentru un nivel de cunoștințe ATPL(A), precum și orele necesare pentru pregătirea teoretică pentru calificarea de tip relevantă, în conformitate cu subpartea H.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

8. Pregătirea practică cuprinde un total de cel puțin 240 de ore, compus din ore ca PF și PNF, în zbor real sau simulat, care acoperă următoarele 4 faze ale pregătirii:

(a) Faza 1 – Abilități esențiale de zbor

Pregătire specifică de bază în simplă comandă pe un avion.

(b) Faza 2 – De bază

Introducere în operațiunile cu echipaj multiplu și zborul instrumental.

(c) Faza 3 – Intermediară

Utilizarea operațiunilor cu echipaj multiplu pe un avion multimotor cu turbopropulsie certificat ca avion de înaltă performanță în conformitate cu partea 21.

(d) Faza 4 – Avansată

Pregătirea pentru calificarea de tip într-un mediu orientat spre zbor.

Experiența de zbor în zboruri reale cuprinde toate cerințele privind experiența din subpartea H, pregătire pentru restabilirea atitudinii normale de zbor, zbor pe timp de noapte, zbor numai cu ajutorul instrumentelor și experiența necesară pentru dobândirea abilităților de zbor relevante.

Cerințele MCC sunt incorporate în fazele relevante de mai sus.

Pregătirea în zbor asimetric se asigură fie pe un avion, fie pe un FFS.

9. Fiecare fază a pregătirii din programa de instruire practică este formată atât din pregătire teoretică fundamentală, cât și din segmente de pregătire practică.

10. Cursul de pregătire cuprinde un proces de evaluare continuă a programei de pregătire și o evaluare continuă a cursanților conform programei. Procesul de evaluare garantează că:

(a) competențele și evaluarea aferentă sunt relevante pentru sarcinile unui copilot pe un avion multipilot; și

(b) cursanții dobândesc competențele necesare într-un mod progresiv și satisfăcător.

11. Cursul de pregătire cuprinde cel puțin 12 decolări și aterizări pentru a garanta competența. Aceste decolări și aterizări se efectuează sub supravegherea unui instructor pe un avion pentru care se eliberează calificarea de tip.

NIVELUL DE EVALUARE

12. O persoană care solicită o MPL trebuie să fi demonstrat că atinge, în cazul tuturor celor 9 unități de competență specificate la punctul 13 de mai jos, nivelul avansat de competență necesar operării și interacțiunii în calitate de copilot pe un avion multipilot multimotor cu turbină, în condiții la vedere și instrumentale. Evaluarea trebuie să confirme faptul că avionul sau situația sunt sub control în orice moment, pentru a se garanta reușita unei proceduri sau manevre. Solicitantul trebuie să demonstreze constant cunoștințele teoretice, abilitățile și atitudinile necesare operării în siguranță a tipului de avion aplicabil, în conformitate cu criteriile de performanță MPL.

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

13. Solicitantul trebuie să demonstreze competență în următoarele 9 unități de competență:

1. aplicarea principiilor performanței umane, inclusiv a principiilor de gestionare a amenințărilor și erorilor;

2. efectuarea operațiunilor la sol pe un avion;

3. efectuarea decolării;

4. efectuarea urcării;

5. efectuarea zborului de croazieră;

6. efectuarea coborârii;

7. efectuarea apropierii;

8. efectuarea aterizării; și

9. efectuarea operațiunilor după aterizare și după zbor pe un avion.

ZBOR SIMULAT

14. Cerințe minime pentru FSTD:

(a) Faza 1 – Abilități esențiale de zbor

Pregătirea on-line și dispozitivele de segmentare a sarcinilor aprobate de autoritatea competentă care au următoarele caracteristici:

 presupun alte accesorii decât cele asociate în mod normal cu computerele de birou, precum modele funcționale de bloc manetă, manșă laterală sau tastatură FMS; și

 presupun activitate psihomotorie cu aplicarea corespunzătoare a forței și timpi de răspuns adecvați.

(b) Faza 2 – De bază

Un FNPT II MCC care reprezintă un avion multimotor cu turbopropulsie generic.

(c) Faza 3 – Intermediară

Un FSTD care reprezintă un avion multimotor cu turbopropulsie care se pilotează cu un copilot și care este calificat, conform unui standard echivalent, la nivelul B, incluzând suplimentar:

 un sistem vizual diurn/crepuscular/nocturn cu câmp vizual cu colimare minimă ce acoperă întreaga carlingă, care oferă fiecărui pilot un unghi vizual pe orizontală de 180° și de 40° pe verticală, precum și

 simularea mediului ATC.

(d) Faza 4 – Avansată

Un FFS care corespunde integral nivelului D sau nivelului C cu un sistem de vizualizare pe timp de zi îmbunătățit, inclusiv simularea mediului ATC.
Apendicele 6

Cursuri modulare de pregătire pentru IR

A.    IR(A) – Curs modular de pregătire practică

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului integrat IR(A) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe avioane în condiții IFR și IMC. Cursul constă în două module care pot fi urmate separat sau în combinație:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental

Acesta cuprinde 10 ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD, FNPT I sau II sau un FFS. La încheierea modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental, solicitantului i se eliberează un certificat de absolvire a cursului.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental

Acesta cuprinde restul programei de pregătire pentru IR(A), 40 de ore timp instrumental monomotor în regim de pregătire sau 45 de ore timp instrumental multimotor în regim de pregătire, precum și cursul teoretic pentru IR(A).

▼M3

2. Solicitantul unui curs modular IR(A) trebuie să fie titularul unei PPL(A) sau al unei CPL(A). Solicitantul modulului Proceduri Zbor Instrumental care nu este titularul unei CPL(A) trebuie să dețină un certificat de absolvire a modulului Proceduri de Bază Zbor Instrumental.

ATO se asigură că solicitantul unui curs IR(A) multimotor care nu a fost titularul unei calificări de clasă sau de tip multimotor pentru avioane a urmat cursul de pregătire multimotor prevăzut în subpartea H înainte de a începe pregătirea practică pentru cursul IR(A).

▼B

3. Un solicitant care dorește să participe la modulul proceduri zbor instrumental din cadrul unui curs modular IR(A) este obligat să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire aprobat. Înainte de a începe modulul proceduri zbor instrumental, ATO garantează competența solicitantului în ceea ce privește abilitățile de bază în zbor instrumental. În funcție de necesități, se asigură ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ .

4. Cursul de pregătire teoretică trebuie efectuat într-un interval de 18 luni. Modulul proceduri zbor instrumental și testul de îndemânare trebuie efectuate în cursul perioadei de valabilitate a examenelor teoretice promovate.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR;

(b) instruire practică instrumentală.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs modular IR(A) aprobat trebuie să cuprindă cel puțin 150 de ore de pregătire teoretică.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

7. Un curs IR(A) monomotor trebuie să cuprindă cel puțin 50 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I, sau până la 35 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 10 ore timp instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I.

8. Un curs IR(A) multimotor trebuie să cuprindă cel puțin 55 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 25 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I sau până la 40 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 10 ore timp instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I. Restul de timp de instruire practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puțin 15 ore pe avioane multimotor.

9. Titularul unei IR(A) monomotor care este și titularul unei calificări de clasă sau de tip multimotor și dorește să obțină o IR(A) multimotor trebuie să urmeze un curs în cadrul unei ATO, cuprinzând cel puțin 5 ore de instruire pentru zborul instrumental pe avioane multimotor, dintre care 3 ore se pot efectua pe un FFS sau un FNPT II.

10.1. Titularului unei CPL(A) sau al unui certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental i se poate reduce cu 10 ore numărul total de ore de pregătire prevăzut la punctul 7 sau 8 de mai sus.

▼M3

10.2. Pentru titularul unei IR(H), se poate reduce la 10 ore numărul total de ore de pregătire prevăzut la punctul 7 sau 8 de mai sus.

▼B

10.3. Timpul total de instruire practică instrumentală pe avion trebuie să respecte dispozițiile de la punctul 7 sau 8, după caz.

11. Exercițiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(A) trebuie să cuprindă:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental: Procedură și manevră pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel puțin:

zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe:

 zbor orizontal;

 urcare;

 coborâre;

 viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

model instrumental;

viraj strâns;

radionavigație;

revenirea din atitudini neobișnuite;

utilizarea unui panou redus de instrumente de bord;

recunoașterea și revenirea din angajare incipientă și totală.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental:

(i) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiții IFR;

(ii) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

 trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul decolării;

 plecări și sosiri instrumentale obișnuite;

 proceduri IFR pe rută;

 proceduri de așteptare;

 apropieri instrumentale la minimuri specificate;

 proceduri de apropiere întreruptă;

 aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu manevre la vedere (circling);

(iii) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(iv) dacă este necesar, operarea unui avion multimotor în cadrul exercițiilor de mai sus, inclusiv operarea numai cu ajutorul instrumentelor, cu un motor simulat inoperant, precum și oprirea și repornirea motoarelor (acest exercițiu din urmă se efectuează la o altitudine de siguranță, cu excepția cazului în care se efectuează pe un FFS sau FNPT II).

▼M3

Aa    IR(A) — Curs modular de pregătire de zbor bazată pe competențe

DISPOZIȚII GENERALE

▼M4

1. Scopul cursului modular de pregătire de zbor bazată pe competențe este de a pregăti titularii de PPL sau CPL pentru calificarea de zbor instrumental, având în vedere instruirea în zbor instrumental și experiența anterioare. Cursul este conceput să ofere nivelul de competență necesar pentru a opera avioane în condiții IFR și IMC. Acesta este urmat în cadrul unei ATO sau constă într-o combinație de instruire în zbor instrumental oferită de un IRI(A) sau un FI(A) titulari ai privilegiului de a asigura pregătire pentru IR și instruire în zbor în cadrul unei ATO.

▼M3

2. Solicitantul unui astfel de curs modular IR(A) bazat pe competențe trebuie să fie titularul unei PPL(A) sau a unei CPL(A).

3. Cursul de pregătire teoretică se efectuează într-un interval de 18 luni. Instruirea în zbor instrumental și testul de îndemânare se efectuează în perioada de valabilitate a examenelor teoretice promovate.

4. Cursul cuprinde:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR(A);

(b) instruire în zbor instrumental.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

5. Un curs modular IR(A) bazat pe competențe aprobat cuprinde cel puțin 80 de ore de pregătire teoretică. Cursul teoretic poate conține instruire asistată de calculator și elemente de e-learning. Trebuie asigurat un număr minim de ore de predare în sala de curs, în conformitate cu ORA.ATO.305.

PREGĂTIRE ÎN ZBOR

6. Metoda de obținere a unei IR(A) urmând cursul modular este bazată pe competențe. Cu toate acestea, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele minime de mai jos. Pentru dobândirea competențelor necesare poate fi necesară o pregătire suplimentară.

(a) Un curs modular IR(A) monomotor bazat pe competențe cuprinde cel puțin 40 de ore timp de zbor instrumental în regim de instruire, dintre care până la 10 ore pot reprezenta timp de zbor instrumental la sol pe un FNPT I sau până la 25 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 5 ore timp de zbor instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I.

(i) În cazul în care solicitantul:

(A) a efectuat instruire în zbor instrumental furnizată de un IRI(A) sau un FI(A) care este titularul privilegiului de a asigura pregătire pentru IR; sau

▼M4

(B) are experiență anterioară constând în timp de zbor instrumental ca PIC pe avioane, în condițiile unei calificări care acordă privilegiile de zbor în condiții IFR și IMC,

▼M3

orele respective pot fi creditate pentru cele 40 de ore menționate mai sus, până la un maxim de 30 ore;

(ii) În cazul în care solicitantul are timp de zbor instrumental în regim de pregătire acumulat anterior, altul decât cel menționat la litera (a) subpunctul (i), orele respective pot fi creditate pentru cele 40 de ore necesare, până la un maxim de 15 ore.

(iii) În orice caz, pregătirea în zbor cuprinde cel puțin 10 ore de zbor instrumental în regim de pregătire pe un avion, în cadrul unei ATO.

(iv) Numărul total de ore de pregătire instrumentală pe dublă comandă nu este mai mic de 25 de ore.

(b) Un curs modular IR(A) multimotor bazat pe competențe cuprinde cel puțin 45 de ore timp de zbor instrumental în regim de instruire, dintre care până la 10 ore pot reprezenta timp de zbor instrumental la sol pe un FNPT I sau până la 30 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 5 ore timp de zbor instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I.

(i) În cazul în care solicitantul:

(A) a efectuat instruire în zbor instrumental furnizată de un IRI(A) sau un FI(A) care este titularul privilegiului de a asigura pregătire pentru IR; sau

▼M4

(B) are experiență anterioară constând în timp de zbor instrumental ca PIC pe avioane, în condițiile unei calificări care conferă privilegiile de zbor în condiții IFR și IMC,

▼M3

orele respective pot fi creditate pentru cele 45 de ore menționate mai sus, până la un maxim de 35 ore.

(ii) În cazul în care solicitantul are timp de zbor instrumental în regim de pregătire acumulat anterior, altul decât cel menționat la litera (b) subpunctul (i), orele respective pot fi creditate pentru cele 45 de ore necesare, până la un maxim de 15 ore.

(iii) În orice caz, pregătirea practică cuprinde cel puțin 10 ore de zbor instrumental în regim de pregătire pe un avion multimotor, în cadrul unei ATO.

(iv) Numărul total de ore de instruire în zbor instrumental în dublă comandă nu este mai mic de 25 de ore, dintre care cel puțin 15 ore se efectuează pe un avion multimotor.

(c) Pentru a se determina numărul de ore de creditat și pentru a se stabili necesitățile de pregătire, solicitantul este supus unei evaluări preliminare în cadrul unei ATO.

(d) Efectuarea pregătirii pentru zbor instrumental furnizată de un IRI(A) sau FI(A) în conformitate cu litera (a) subpunctul (i) sau litera (b) subpunctul (i) se documentează printr-o fișă de pregătire specifică și se semnează de către instructor.

7. Instruirea în zbor pentru cursul modular IR(A) bazat pe competențe cuprinde:

(a) proceduri și manevre pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel puțin:

(i) zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe;

(ii) zbor orizontal;

(iii) urcare;

(iv) coborâre;

(v) viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

(vi) model instrumental;

(vii) viraj strâns;

(viii) radionavigație;

(ix) revenirea din poziții neobișnuite;

(x) utilizarea unui panou limitat de instrumente de bord; și

(xi) recunoașterea și revenirea din angajare incipientă și totală.

(b) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiții IFR;

(c) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

(i) trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul decolării;

(ii) proceduri instrumentale standard pentru plecări și sosiri;

(iii) proceduri IFR pe rută;

(iv) proceduri de așteptare;

(v) apropieri instrumentale la minimuri specificate;

(vi) proceduri de apropiere întreruptă; și

(vii) aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu manevre la vedere (circling);

(d) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(e) dacă este necesar, operarea unui avion multimotor în cadrul exercițiilor de mai sus, inclusiv:

(i) operarea avionului numai cu ajutorul instrumentelor, cu un motor simulat nefuncțional;

(ii) oprirea și repornirea motoarelor (exercițiul se efectuează la o altitudine de siguranță, cu excepția cazului în care se efectuează pe un FFS sau FNPT II).

8. Solicitanții unui curs modular IR(A) bazat pe competențe, titulari ai unei PPL sau CPL în conformitate cu partea FCL și a unei IR(A) valide, eliberate în conformitate cu cerințele din anexa 1 la Convenția de la Chicago de către o țară terță, pot fi creditați integral pentru cursul de pregătire menționat la punctul 4. Pentru a i se elibera IR(A), solicitantul:

(a) promovează testul de îndemânare pentru IR(A), în conformitate cu apendicele 7;

(b) demonstrează examinatorului în timpul testului de îndemânare că a dobândit un nivel adecvat de cunoștințe teoretice de legislație aeronautică, meteorologie și planificarea zborului și performanțe de zbor (IR); și

(c) are o experiență minimă de cel puțin 50 de ore timp de zbor în condiții IFR ca PIC pe avioane.

EVALUARE PRELIMINARĂ

9. Conținutul și durata evaluării preliminare se stabilesc de către ATO pe baza experienței instrumentale prealabile a solicitantului.

MULTIMOTOR

10. Titularul unei IR(A) monomotor care este, de asemenea, titularul unei calificări de clasă sau de tip multimotor și dorește să obțină o IR(A) multimotor pentru prima dată participă la un curs în cadrul unei ATO, cuprinzând cel puțin 5 ore timp instrumental în regim de pregătire pe avioane multimotor, dintre care 3 ore se pot efectua pe un FFS sau un FNPT II și promovează un test de îndemânare.

▼B

B.    IR(H) – Curs modular de pregătire practică

1. Scopul cursului integrat IR(H) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe elicoptere în condiții IFR și IMC.

▼M3

2. O persoană care solicită un curs modular IR(H) trebuie să fie titulara unei PPL(H), a unei CPL(H) sau a unei ATPL(H). Înainte de a începe faza de instruire pe aeronavă a cursului IR(H), solicitantul trebuie să fie titularul unei calificări de tip pentru elicopterul folosit pentru testul de îndemânare IR(H) sau să fi urmat un curs aprobat de pregătire pentru calificarea de tip pe tipul respectiv. Solicitantul trebuie să fie titularul unui certificat de promovare a unui curs MCC dacă testul de îndemânare urmează să se desfășoare în condiții multipilot.

▼B

3. Un solicitant care dorește să participe la un curs modular IR(H) este obligat să treacă prin toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire aprobat.

4. Cursul de pregătire teoretică trebuie efectuat într-un interval de 18 luni. Instruirea practică și testul de îndemânare trebuie efectuate în cursul perioadei de valabilitate a examenelor teoretice promovate.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR;

(b) instruire practică instrumentală.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs modular IR(H) aprobat trebuie să cuprindă cel puțin 150 de ore de pregătire.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

7. Un curs IR(H) monomotor trebuie să cuprindă cel puțin 50 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care:

(a) până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I(H) sau (A). Aceste 20 de ore timp de pregătire pe FNTP I (H) sau (A) se pot înlocui cu 20 de ore timp de pregătire pentru IR(H) pe un avion aprobat pentru acest curs; sau

(b) până la 35 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere.

Instruire practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puțin 10 ore pe un elicopter certificat IFR.

8. Un curs IR(H) multimotor trebuie să cuprindă cel puțin 55 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care:

(a) până la 20 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FNPT I(H) sau (A). Aceste 20 de ore timp de pregătire pe FNTP I (H) sau (A) se pot înlocui cu 20 de ore timp de pregătire pentru IR(H) pe un avion aprobat pentru acest curs; sau

(b) până la 40 de ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un FTD 2/3, FNPT II/III sau FFS pentru elicoptere.

Instruire practică instrumentală trebuie să cuprindă cel puțin 10 ore pe un elicopter multimotor certificat IFR.

9.1. Titularilor unei ATPL(H) li se reduce cu 50 de ore numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut.

▼M3

9.2. Pentru titularul unei IR(A), numărul de ore de pregătire teoretică prevăzut se poate reduce la 10 ore.

▼M3

9.3. Pentru titularul unei PPL(H) cu calificare de zbor pe timp de noapte pentru elicopter sau al unei CPL(H), numărul total de ore de timp instrumental în regim de pregătire necesar se poate reduce cu 5 ore.

▼B

10. Exercițiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(H) trebuie să cuprindă:

(a) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiții IFR;

(b) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul decolării;

plecări și sosiri instrumentale obișnuite;

proceduri IFR pe rută;

proceduri de așteptare;

apropieri instrumentale la minimuri specificate;

proceduri de apropiere întreruptă;

aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu manevre la vedere (circling);

(c) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(d) dacă este necesar, operarea unui elicopter multimotor în cadrul exercițiilor de mai sus, inclusiv operarea elicopterului numai cu ajutorul instrumentelor cu un motor simulat inoperant, precum și oprirea și repornirea motoarelor (acest exercițiu din urmă se efectuează pe un FFS sau FNPT II sau FTD 2/3).

C.    IR(As) – Curs modular de pregătire practică

DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul cursului integrat IR(As) este acela de a pregăti piloții la nivelul de competență necesar pentru ca aceștia să poată opera pe dirijabile în condiții IFR și IMC. Cursul constă în două module care pot fi urmate separat sau în combinație:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental

Acesta cuprinde 10 ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 5 ore pot reprezenta timp instrumental la sol pe un BITD, FNPT I sau II sau un FFS. La încheierea modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental, solicitantului i se eliberează un certificat de absolvire a cursului.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental

Acesta cuprinde restul programei de pregătire pentru IR(As), 25 de ore timp instrumental în regim de pregătire, precum și cursul teoretic pentru IR(As).

2. O persoană care solicită un curs modular IR(As) trebuie să fie titulara unei PPL(As), inclusiv a privilegiilor de zbor pe timp de noapte, sau a unei CPL(As). Un solicitant al modulului proceduri zbor instrumental care nu este titularul unei CPL(As) trebuie să fie titularul unui certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental.

3. Un solicitant care dorește să participe la modulul proceduri zbor instrumental din cadrul unui curs modular IR(As) este obligat să efectueze toate etapele de pregătire într-un singur curs de pregătire aprobat. Înainte de a începe modulul proceduri zbor instrumental, ATO garantează competența solicitantului în ceea ce privește abilitățile de bază în zbor instrumental. În funcție de necesități, se asigură ►C1  pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor ◄ .

4. Cursul de pregătire teoretică trebuie efectuat într-un interval de 18 luni. Modulul proceduri zbor instrumental și testul de îndemânare trebuie efectuate în cursul perioadei de valabilitate a examenelor teoretice promovate.

5. Cursul trebuie să cuprindă:

(a) pregătire teoretică la nivelul de cunoștințe necesar pentru IR;

(b) instruire practică instrumentală.

CUNOȘTINȚE TEORETICE

6. Un curs modular IR(As) aprobat trebuie să cuprindă cel puțin 150 de ore de pregătire teoretică.

PREGĂTIRE PRACTICĂ

7. Un curs IR(As) trebuie să cuprindă cel puțin 35 de ore timp instrumental în regim de pregătire, dintre care până la 15 ore pot reprezenta timp de pregătire instrumental la sol pe un FNPT I, sau până la 20 de ore pe un FFS sau FNPT II. Un maxim de 5 ore timp instrumental la sol pe un FNPT II sau un FFS se poate efectua pe un FNPT I.

8. Titularului unei CPL(As) sau al unui certificat de absolvire a modulului pentru pregătirea de bază în zbor instrumental i se poate reduce cu 10 ore numărul total de ore de pregătire prevăzut la punctul 7 Timpul total de instruire practică instrumentală pe dirijabil trebuie să respecte dispozițiile de la punctul 7

9. Dacă solicitantul este titularul unei IR pe o altă categorie de aeronave, numărul total de ore de instruire practică necesar se poate reduce cu 10 ore pe dirijabile.

10. Exercițiile de zbor premergătoare testului de îndemânare IR(As) trebuie să cuprindă:

(a) Modulul pentru pregătirea de bază în zbor instrumental:

Procedură și manevră pentru zborul instrumental de bază, cuprinzând cel puțin:

zbor instrumental de bază fără repere vizuale externe:

 zbor orizontal;

 urcare;

 coborâre;

 viraje în zbor orizontal, urcare, coborâre;

model instrumental;

radionavigație;

revenirea din atitudini neobișnuite;

utilizarea unui panou redus de instrumente de bord.

(b) Modulul proceduri zbor instrumental:

(i) proceduri înainte de zbor pentru zboruri în condiții IFR, inclusiv folosirea manualului de zbor și a documentelor corespunzătoare ale serviciilor de trafic aerian pentru pregătirea unui plan de zbor în condiții IFR;

(ii) proceduri și manevre pentru operarea după reguli IFR în condiții normale, anormale și de urgență, cuprinzând cel puțin:

 trecerea de la zborul la vedere la zborul instrumental în timpul decolării;

 plecări și sosiri instrumentale obișnuite;

 proceduri IFR pe rută;

 proceduri de așteptare;

 apropieri instrumentale la minimuri specificate;

 proceduri de apropiere întreruptă;

 aterizări din apropieri instrumentale, inclusiv apropiere cu manevre la vedere (circling);

(iii) manevre în zbor și caracteristici particulare ale zborului;

(iv) operarea unui dirijabil în cadrul exercițiilor de mai sus, inclusiv operarea dirijabilului numai cu ajutorul instrumentelor cu un motor simulat inoperant, precum și oprirea și repornirea motoarelor (acest exercițiu din urmă se efectuează la o altitudine de siguranță, cu excepția cazului în care se efectuează pe un FFS sau FNPT II).
Apendicele 7

Test de îndemânare IR

1. O persoană care solicită o IR trebuie să fi efectuat instruirea pe aceeași clasă sau același tip de aeronave ca și cele care urmează a fi folosite pentru test.

2. Un solicitant trebuie să promoveze toate secțiunile relevante ale testului de îndemânare. În cazul în care un element al unei secțiuni nu se promovează, întreaga secțiune este considerată nepromovată. Nepromovarea a mai mult de o secțiune duce la repetarea întregului test. Un solicitant care nu promovează o singură secțiune repetă examenul doar pentru respectiva secțiune. Nepromovarea oricărei secțiuni la reluarea testului, inclusiv a acelor secțiuni promovate într-o încercare anterioară, obligă solicitantul să susțină din nou testul în întregime. Toate secțiunile relevante ale testului de îndemânare se promovează într-un interval de 6 luni. Dacă nu se promovează toate secțiunile relevante ale testului din două încercări este necesară o pregătire suplimentară.

3. În urma nepromovării unui test, poate fi necesară pregătire suplimentară. Nu există un număr limită de încercări de promovare a testului de îndemânare.

DESFĂȘURAREA TESTULUI

4. Testul este conceput pentru a simula un zbor real. Ruta de zbor se alege de către examinator. Un element esențial este capacitatea solicitantului de a planifica și efectua un zbor pe baza materialelor de informare de rutină. Solicitantul efectuează planificarea zborului și se asigură că se asigură că toate echipamentele și documentația necesare pentru efectuarea zborului se află la bord. Durata zborului este de cel puțin 1 oră.

5. În cazul în care solicitantul alege să întrerupă un test de îndemânare din motive considerate inadecvate de către examinator, solicitantul susține din nou testul de îndemânare în întregime. Dacă testul este întrerupt din motive considerate adecvate de către examinator, cu ocazia unui zbor ulterior se testează numai acele secțiuni pentru care nu s-a susținut testul.

6. La latitudinea examinatorului, orice manevră sau procedură din cadrul testului poate fi repetată o dată de către solicitant. Examinatorul poate opri testul în orice moment dacă se consideră că abilitățile de zbor demonstrate de solicitant necesită refacerea completă a testului.

7. Un solicitant este obligat să piloteze aeronava dintr-o poziție în care se pot exercita atribuțiile de PIC și să susțină testul ca și când niciun alt membru al echipajului nu ar fi prezent. Examinatorul nu se implică în operarea aeronavei, cu excepția cazului în care intervenția este necesară din motive de siguranță sau pentru evitarea întârzierilor inacceptabile pentru restul traficului. Răspunderea pentru zbor se împarte în conformitate cu reglementările naționale.

8. Înălțimile/altitudinile de decizie, înălțimile/altitudinile minime de coborâre și punctele de apropiere întreruptă sunt determinate de solicitant și aprobate de examinator.

9. Persoana care solicită o IR îi indică examinatorului verificările și sarcinile efectuate, inclusiv identificarea echipamentelor radio. Verificările se efectuează în conformitate cu lista de verificare autorizată specifică aeronavei pe care se susține testul. În timpul pregătirii înainte de zbor în vederea testului, solicitantul este obligat să determine regimul motoarelor și vitezele. Datele privind performanța la decolare, apropiere și aterizare se calculează de către solicitant în conformitate cu manualul de operare sau manualul de zbor al aeronavei utilizate.

TOLERANȚE PENTRU PROBELE DE ZBOR

10. Solicitantul demonstrează capacitatea de a:

opera aeronava în limitele sale operaționale;

efectua toate manevrele cu ușurință și precizie;

da dovadă de o bună judecată și abilități de zbor;

folosi cunoștințele aeronautice; și

menține controlul asupra aeronavei în orice moment, astfel încât reușita procedurilor și a manevrelor de zbor să nu fie niciodată pusă în mod serios sub semnul întrebării.

11. Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de calitățile de manevrare și performanțele aeronavei utilizate.

Înălțime

În general

± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea/altitudinea de decizie

+ 50 ft/– 0 ft

Înălțime minimă de coborâre/MAP/altitudine

+ 50 ft/– 0 ft

Urmărirea traiectului de zbor

după mijloace de radionavigație

± 5°

Apropiere de precizie

deviere jumătate de scală, direcție și pantă

Cap

cu toate motoarele în funcțiune

± 5°

cu simularea cedării unui motor

± 10°

Viteză

cu toate motoarele în funcțiune

± 5 noduri

cu simularea cedării unui motor

+ 10 noduri/– 5 noduri

CONȚINUTUL TESTULUIAvioane

Folosirea listei de verificare, abilităților de zbor, procedurilor anti-givraj și de degivrare etc. se aplică la toate secțiunile

SECȚIUNEA 1 –  PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE

a

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanțelor avionului, masa și centrajul

b

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian și meteorologice

c

Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d

Inspecția înainte de zbor

e

Minimele meteorologice de operare

f

Rulaj

g

Briefing înainte de decolare, decolarea

((o))

Trecerea la zborul instrumental

((o))

Proceduri de plecare instrumentală, calarea altimetrelor

((o))

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 –  MANEVRE DE ZBOR ((o))

a

Controlul avionului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv: zbor orizontal la diferite viteze, trimerare

b

Viraje în urcare și coborâre cu menținerea ratei 1 de viraj

c

Reveniri din atitudini neobișnuite, inclusiv menținerea în viraj cu înclinare de 45° și viraje strânse în coborâre

(1)

Revenire din apropiere de angajare în zbor orizontal, în viraje în urcare/coborâre și în configurație de aterizare – aplicabile doar pentru avioane

e

Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord: urcare sau coborâre menținută cu rata 1 de viraj spre cap ordonat, revenirea din atitudini neobișnuite – aplicabile doar pentru avioane

SECȚIUNEA 3 –  PROCEDURI PENTRU ZBORUL PE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR ((o))

a

Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicațiilor, de ex. NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor radio

c

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer, alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de trimerare

d

Calarea altimetrelor

e

Sincronizarea și revizuirea timpului estimat de sosire (zone de așteptare, dacă sunt cerute)

f

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, exploatarea sistemelor

g

Proceduri de protecție la givraj, simulate, dacă este necesar

h

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4 –  PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE ((o))

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipamentelor

b

Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

((+))

Procedura de așteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

((+))

Procedura de ratare

((+))

Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 –  PROCEDURI DE APROPIERE NON-PRECIZIE ((o))

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipamentelor

b

Proceduri de sosire, calarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

((+))

Procedura de așteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

((+))

Procedura de ratare

((+))

Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6 –  ZBOR CU UN MOTOR INOPERANT (doar avioane multimotor) ((o))

a

Simularea cedării motorului după decolare sau în timpul ratării

b

Apropiere, ratare și procedura de apropiere întreruptă cu un motor inoperant

c

Apropiere și aterizare cu un motor inoperant

d

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

(1)   Se poate efectua într-un FFS, FTD2/3 sau FNPT II.

(+)  Se poate efectua fie în secțiunea 4, fie în secțiunea 5.

(o)  Trebuie efectuat numai cu ajutorul instrumentelor.Elicoptere

Folosirea listei de verificare, abilităților de zbor, procedurilor anti-givraj și de degivrare etc. se aplică la toate secțiunileAceastă secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5. Testul trebuie să aibă în vedere controlul elicopterului, identificarea motorului care a cedat, acțiuni imediate (exerciții), acțiuni și verificări subsecvente și acuratețea zborului, în următoarele situații:

SECȚIUNEA 1 –  PROCEDURI DE PLECARE

a

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanțelor aeronavei; masa și centrajul

b

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian și meteorologice

c

Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d

Inspecția înainte de zbor

e

Minimele meteorologice de operare

f

Rulajul/Rulajul în apropierea solului în conformitate cu ATC sau cu instrucțiunile instructorului

g

Briefing, proceduri și verificări înainte de decolare

h

Trecerea la zborul instrumental

i

Proceduri de plecare instrumentală

SECȚIUNEA 2 –  MANEVRE DE ZBOR

a

Controlul elicopterului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv:

b

Viraje în urcare și coborâre cu menținerea ratei 1 de viraj

c

Reveniri din atitudini neobișnuite, inclusiv menținerea în viraj cu înclinare de 30° și viraje strânse în coborâre

SECȚIUNEA 3 –  PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR

a

Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicațiilor, de ex. NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor radio

c

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer, alegerea regimurilor motoarelor

d

Calarea altimetrelor

e

Sincronizarea și revizuirea timpului estimat de sosire

f

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, exploatarea sistemelor

g

Proceduri de protecție la givraj, simulate dacă este necesar și aplicabil

h

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4 –  APROPIERE DE PRECIZIE

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipamentelor

b

Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

(1)

Procedura de așteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

(1)

Procedura de ratare

(1)

Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

j

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 –  APROPIERE NON-PRECIZIE

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipamentelor

b

Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

(1)

Procedura de așteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere

g

Menținerea altitudinii, vitezei și capului (apropiere stabilizată)

(1)

Procedura de ratare

(1)

Procedura de apropiere întreruptă (1)/aterizare

j

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6 –  PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

a

Simularea cedării unui motor după decolare și la apropiere/în timpul apropierii (2) (la o altitudine de siguranță, dacă nu se efectuează într-un FFS sau FNPT II/III, FTD 2,3)

b

Cedarea sistemului de creștere a stabilității/sistemului hidraulic (dacă este cazul)

c

Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

d

Autorotație și revenire la o altitudine selectată

e

Apropiere de precizie manuală fără sistem director de zbor (flight director(3)

Apropiere manuală de precizie cu sistem director de zbor (flight director(3)

(1)   A se efectua în secțiunea 4 sau în secțiunea 5.

(2)   Numai pentru elicoptere multimotor.

(3)   Se testează numai unul dintre elemente.Dirijabile

Folosirea listelor de verificare, abilităților de zbor, legăturii – conformării cu ATC, proceduri R/T se aplică la toate secțiunile

SECȚIUNEA 1 –  PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI DECOLARE

a

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanțelor avionului, masa și centrajul

b

Utilizarea documentelor Serviciilor de Trafic Aerian și meteorologice

c

Pregătirea planului de zbor ATC, planului de zbor IFR

d

Inspecția înainte de zbor

e

Minimele meteorologice de operare

f

Briefing înainte de decolare, procedura de ridicare a ancorei, manevrarea la sol

g

Decolare

h

Trecerea la zborul instrumental

i

Proceduri de plecare instrumentală, calarea altimetrelor

j

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 –  MANEVRE DE ZBOR

a

Controlul dirijabilului numai cu ajutorul instrumentelor

b

Viraje în urcare și coborâre cu menținerea ratei de viraj

c

Reveniri din atitudini neobișnuite

d

Utilizarea unui panou redus de instrumente de bord

SECȚIUNEA 3 –  PROCEDURI PENTRU ZBORUL DE RUTĂ DUPĂ REGULI IFR

a

Urmărirea traiectului de zbor, inclusiv interpretarea indicațiilor, de ex. NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor radio

c

Zbor orizontal, menținerea capului, altitudinii și vitezei față de aer, alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de trimerare

d

Calarea altimetrelor

e

Sincronizarea și revizuirea timpului estimat de sosire

f

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, exploatarea sistemelor

g

Legătura – conformarea cu ATC, proceduri R/T

SECȚIUNEA 4 –  PROCEDURI DE APROPIERE DE PRECIZIE

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, identificarea echipamentelor

b

Proceduri de sosire, verificarea altimetrelor

c

Briefing-ul de apropiere și de aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

((+))

Procedura de așteptare

e

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

f

Cronometrarea procedurii de apropiere