2011R0408 — RO — 17.12.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 408/2011 AL COMISIEI

din 27 aprilie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în ceea ce privește formatul de transmitere

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 108, 28.4.2011, p.21)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1264/2014 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2014

  L 341

6

27.11.2014
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 408/2011 AL COMISIEI

din 27 aprilie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în ceea ce privește formatul de transmitere

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide ( 1 ), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 stabilește un cadru nou pentru producerea de statistici europene comparabile referitoare la comercializarea și utilizarea pesticidelor.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1185/2009, statele membre trebuie să transmită datele statistice în format electronic, în conformitate cu un format tehnic adecvat care va fi adoptat de către Comisie.

(3)

Pentru a asigura confidențialitatea, în datele transmise va fi inclus un indicator care să indice dacă informațiile privind o substanță, clasă chimică sau categorie de produs sau grup principal sunt confidențiale sau nu.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:▼M1

Articolul 1

Statele membre transmit datele statistice privind pesticidele menționate în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 folosind definițiile structurii de date SDMX. Datele sunt furnizate Comisiei (Eurostat) prin intermediul serviciilor de la punctul de intrare unic sau sunt puse la dispoziție pentru extragerea de către Comisie (Eurostat) prin mijloace electronice.

Articolul 2

Structura datelor pentru transmiterea către Comisie (Eurostat) a datelor privind introducerea pe piață a pesticidelor este cea specificată în anexa I.

Structura datelor pentru transmiterea către Comisie (Eurostat) a datelor privind utilizarea agricolă a pesticidelor este cea specificată în anexa II.

▼B

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXA I

Structura datelor statistice privind introducerea pe piață a pesticidelor

În fișierele transmise este utilizată următoarea structură de date:Număr

Câmp

Observații

1

Țară

de exemplu, Franța

2

Anul

Anul de referință pentru date (de exemplu, 2010)

3

Grupa majoră

Coduri enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009

4

Categorii de produse

 

5

Clasă chimică

 

6

Substanță activă

 

7

Valoarea observației (cantitatea vândută)

în kilograme de substanțe.

8

Pentru câmpurile 3, 4, 5 și 6, indicatorul de confidențialitate

Indicator
ANEXA II

Structura datelor statistice privind utilizarea agricolă a pesticidelor

În fișierele transmise este utilizată următoarea structură de date:Număr

Câmp

Observații

1

Țară

de exemplu, Franța

2

Anul

Anul de referință pentru date (de exemplu, 2010)

3

Cultură

Defalcare pe culturi unice

4

Substanță activă

Coduri enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009

5

Valoarea observației: cantitatea de substanță utilizată pe cultură

În kilograme de substanțe.

6

Valoarea observației: suprafața de recoltă tratată cu această substanță

În hectare

7

Indicator de confidențialitate

Indicator( 1 ) JO L 324, 10.12.2009, p. 1.