02011R0404 — RO — 01.01.2017 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 404/2011 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2011

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

(JO L 112 30.4.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1962 AL COMISIEI din 28 octombrie 2015

  L 287

6

31.10.2015


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 328, 10.12.2011, p.  58 (404/2011)
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 404/2011 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2011

de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuituluiTITLUL IDISPOZIȚII GENERALE

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru aplicarea sistemului de control al Uniunii Europene instituit prin regulamentul privind controlul.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

▼M1

1. „navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înregistrată în Uniune;

2. „apele Uniunii” înseamnă apele definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 );

▼B

3. „titularul unei licențe de pescuit” înseamnă o persoană fizică sau juridică pe numele căreia s-a emis o licență de pescuit de tipul celei menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul;

4. „inspectorii UE” înseamnă inspectorii definiți la articolul 4 alineatul (7) din regulamentul privind controlul;

5. „dispozitiv de atragere a peștilor” înseamnă orice echipament care plutește la suprafața mării sau care este ancorat cu scopul de a atrage pești;

6. „unealtă pasivă” înseamnă orice unealtă de pescuit a cărei utilizare în vederea efectuării de capturi nu necesită nicio mișcare a dispozitivului; printre acestea se numără:

(a) setci, plase de încurcare, setci cu sirec, vintire;

(b) setci în derivă și setci cu sirec în derivă, oricare dintre acestea putând fi dotată cu echipamente de ancorare, plutire și navigare;

(c) paragate, vârșe și capcane;

7. „traul cu ramă” înseamnă orice traul tractat a cărui gură este menținută deschisă cu o ramă sau cu un dispozitiv similar, indiferent dacă acesta este susținut sau nu în momentul în care este tractat pe fundul mării;

8. „sistemul de monitorizare a navelor” (VMS), menționat la articolul 9 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, este un sistem de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit, care le oferă informații autorităților responsabile cu activitățile de pescuit la intervale regulate cu privire la localizarea, ruta și viteza navelor;

9. „dispozitivul de urmărire prin satelit”, menționat la articolul 4 alineatul (12) din regulamentul privind controlul, înseamnă un dispozitiv instalat la bordul unei nave de pescuit, care transmite automat informații privind poziția navei și alte date conexe centrului de monitorizare a pescuitului, în conformitate cu cerințele legale, și care permite detectarea și identificarea navelor de pescuit în orice moment;

10. „campanie de pescuit” înseamnă orice expediție a unei nave de pescuit în timpul căreia sunt întreprinse activități de pescuit, care începe în momentul în care nava de pescuit părăsește un port și se încheie când aceasta ajunge într-un port;

11. „activitate de pescuit” înseamnă toate activitățile legate de localizarea peștelui, lansarea, remorcarea și tractarea uneltelor active, fixarea, scufundarea, îndepărtarea sau refixarea uneltelor pasive, precum și scoaterea capturilor din uneltele de pescuit sau din năvoade sau transferarea acestora din cuștile de transport către cuștile de îngrășare și de creștere;

12. „jurnalul de pescuit electronic” înseamnă înregistrarea pe cale informatică a detaliilor privind activitățile de pescuit de către comandantul unei navei de pescuit, detalii care sunt transmise autorităților din statul membru vizat;

13. „prezentarea produsului” înseamnă descrierea stadiului de prelucrare a produsului pescăresc sau a unei părți din acesta, în conformitate cu codurile și descrierile din anexa I;

14. „Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului” înseamnă agenția definită la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului ( 2 );

15. „reperare” înseamnă orice observare a unei nave de pescuit de către orice autoritate competentă a unui stat membru;

16. „informații sensibile din punct de vedere comercial” înseamnă informații a căror divulgare poate aduce prejudicii intereselor comerciale ale unui operator;

17. „sistem de validare computerizat” înseamnă un sistem capabil de a verifica dacă toate datele înregistrate în bazele de date ale statelor membre sunt corecte, complete și transmise în termenele cerute;

18. „serviciu web” înseamnă un sistem software conceput pentru a sprijini interacțiunea interoperabilă dintre mașini în cadrul unei rețele.TITLUL II

CONDIȚII GENERALE PENTRU ACCESUL LA APE ȘI RESURSECAPITOLUL I

Licențe de pescuit

Articolul 3

Emiterea și gestionarea licențelor de pescuit

(1)  Licențele de pescuit menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul sunt valabile pentru o singură ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ .

(2)  Licențele de pescuit menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul trebuie emise, gestionate și retrase de statele membre pentru propriile nave de pescuit în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  Licențele de pescuit menționate la articolul 6 din regulamentul privind controlul trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa II.

(4)  Licențele de pescuit emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1281/2005 sunt considerate drept licențe de pescuit emise în conformitate cu prezentul regulament dacă conțin cel puțin informațiile obligatorii în temeiul alineatului (3) din prezentul articol.

(5)  O licență de pescuit este valabilă doar atâta timp cât condițiile pe baza cărora a fost emisă sunt respectate.

(6)  În cazul în care o licență de pescuit a fost suspendată temporar sau retrasă permanent, autoritățile din statul membru de pavilion informează imediat titularul licenței de pescuit respective cu privire la acest fapt.

▼M1

(7)  În orice moment, capacitatea totală corespunzătoare licențelor de pescuit emise de un stat membru, în tonaj brut (GT) sau în kilowați (kW), nu depășește nivelurile maxime ale capacității pentru statul membru respectiv stabilite în conformitate cu articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

▼BCAPITOLUL II

Autorizații de pescuit

Articolul 4

Autorizații de pescuit

(1)  Autorizațiile de pescuit menționate la articolul 7 din regulamentul privind controlul sunt valabile pentru o singură ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ .

(2)  Autorizațiile de pescuit menționate la articolul 7 din regulamentul privind controlul trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa III. Statul membru de pavilion se asigură că informațiile cuprinse în autorizația de pescuit sunt corecte și respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(3)  Licențele de pescuit speciale emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului ( 3 ) sunt considerate drept autorizații de pescuit emise în conformitate cu prezentul regulament dacă conțin cel puțin informațiile obligatorii în temeiul alineatului (2) din prezentul articol.

(4)  Autorizația de pescuit menționată la alineatul (2) și licența de pescuit menționată la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament pot apărea în același document.

(5)  Fără a aduce atingere normelor speciale, ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ având o lungime totală sub 10 metri, care pescuiesc exclusiv în apele teritoriale ale statului lor membru de pavilion, trebuie scutite de obligația de a avea o autorizație de pescuit.

(6)  Articolul 3 alineatele (2) și (5) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

Articolul 5

Lista autorizațiilor de pescuit

(1)  Fără a aduce atingere normelor speciale, atunci când site-urile web menționate la articolul 114 din regulamentul privind controlul sunt operaționale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, statele membre publică pe partea securizată a site-ului lor oficial lista cu navele lor de pescuit care au primit autorizațiile de pescuit menționate la articolul 7 din regulamentul privind controlul, înainte ca aceste autorizații să devină valabile. Statele membre actualizează lista în cazul oricăror modificări ale acesteia, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.

(2)  Pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011, statele membre trebuie să pună la dispoziția Comisiei, la cerere, o listă cu navele lor de pescuit care au primit autorizații de pescuit pentru 2011. Ele informează Comisia cu privire la orice modificări ale acestei liste înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.CAPITOLUL III

Marcarea și identificarea ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ și a uneltelor acestoraSecțiunea 1

Marcarea și identificarea navelor de pescuit

Articolul 6

Marcarea navelor de pescuit

►M1  Navele de pescuit ale Uniunii ◄ trebuie marcate după cum urmează:

(a) litera (literele) portului sau circumscripției unde a fost înregistrată ►M1  nava de pescuit a Uniunii ◄ și numărul (numerele) de înmatriculare vor fi înscrise cu vopsea sau afișate pe ambele părți ale prorei, cât mai sus cu putință deasupra apei, astfel încât să fie ușor de văzut de pe mare și din aer, cu o culoare care să contrasteze cu cea a fondului pe care sunt scrise;

(b) în cazul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ având o lungime totală mai mare de 10 metri, dar mai mică de 17 metri, înălțimea literelor și a numerelor nu va fi mai mică de 25 de centimetri, cu o grosime a caracterului de cel puțin 4 centimetri. În cazul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ cu o lungime totală de 17 metri sau mai mult, înălțimea literelor și a numerelor nu va fi mai mică de 45 de centimetri, cu o grosime a caracterului de cel puțin 6 centimetri;

(c) statul membru de pavilion poate solicita ca indicativul de apel radio internațional (IRCS) sau literele și numerele de identificare externă să fie înscrise cu vopsea pe acoperișul timoneriei astfel încât să fie vizibile din aer, cu o culoare care să contrasteze cu fondul pe care sunt scrise;

(d) culorile contrastante vor fi albul și negrul;

(e) literele și numerele de identificare externă înscrise cu vopsea sau afișate pe nava UE nu pot fi îndepărtate, șterse, modificate, ilizibile, acoperite sau ascunse.

▼M1

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, sistemul numărului de identificare al navei al Organizației Maritime Internaționale, astfel cum a fost adoptat prin Rezoluția A.1078(28) la 4 decembrie 2013 și astfel cum este menționat în capitolul XI-1, regula 3 din Convenția SOLAS din 1974, se aplică:

(a) navelor de pescuit ale Uniunii sau navelor de pescuit controlate de operatorii din Uniune în temeiul unui acord de navlosire, cu un tonaj brut de cel puțin 100 de tone sau cu un tonaj registru brut de cel puțin 100 de tone ori cu lungimea totală de cel puțin 24 de metri și care își desfășoară activitatea exclusiv în apele Uniunii;

(b) tuturor navelor de pescuit ale Uniunii sau tuturor navelor de pescuit controlate de operatorii din Uniune în temeiul unui acord de navlosire, cu lungimea totală de cel puțin 15 metri și care își desfășoară activitatea în afara apelor Uniunii;

(c) tuturor navelor de pescuit ale țărilor terțe autorizate să desfășoare activități de pescuit în apele Uniunii.

▼B

Articolul 7

Documente existente la bordul unei nave de pescuit a UE

(1)  Comandantul unei nave de pescuit a UE care are o lungime totală de 10 metri sau mai mult va avea la bord documentele eliberate de autoritatea competentă din statul membru în care este înmatriculată nava, care conțin cel puțin următoarele informații referitoare la navă:

(a) denumirea, dacă este cazul;

(b) literele portului sau circumscripției unde a fost înmatriculată nava și numărul (numerele) de înmatriculare;

(c) indicativul de apel radio internațional, dacă există;

(d) numele și adresa proprietarului/proprietarilor și, dacă este cazul, ale navlositorului (navlositorilor);

(e) lungimea totală, puterea de propulsie a motorului, tonajul brut și, pentru ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ intrate în funcțiune după data de 1 ianuarie 1987, data intrării în funcțiune.

(2)  În cazul navelor de pescuit având o lungime totală de peste 17 metri, care dispun de cale de depozitare a peștelui, comandantul trebuie să dețină la bord desene precise care să descrie respectivele cale și să indice inclusiv toate punctele de acces și capacitatea de stocare a acestora în metri cubi.

(3)  Comandantul unei nave de pescuit a UE care are rezervoare cu apă de mare răcită sau refrigerată va păstra la bord un document actualizat care arată calibrarea rezervoarelor în metri cubi la un interval de 10 centimetri.

(4)  Documentele menționate la alineatele (2) și (3) trebuie să fie certificate de autoritatea competentă a statului membru de pavilion. Orice modificare a caracteristicilor cuprinse în documentele menționate la alineatele (1)-(3) trebuie certificată de către autoritatea competentă a statului membru de pavilion.

(5)  Documentele menționate la prezentul articol trebuie prezentate pentru control și inspecție la cererea funcționarilor de resort.Secțiunea 2

Marcarea și identificareea uneltelor și ambarcațiunilor de pescuit

Articolul 8

Marcarea ambarcațiunilor și a dispozitivelor de atragere a peștilor

Orice ambarcațiune transportată la bordul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ și dispozitivele de atragere a peștilor trebuie marcate cu literele și numerele de identificare externă ale ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ de care aparțin.

Articolul 9

Norme generale pentru unelte pasive și traule cu ramă

(1)  Dispozițiile articolelor 9-12 din prezentul regulament se aplică ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ care își desfășoară activitatea în ►M1  apele Uniunii ◄ , iar dispozițiile articolelor 13-17 din prezentul regulament se aplică navelor care își desfășoară activitatea în ►M1  apele Uniunii ◄ în afara celor 12 mile marine măsurate de la liniile de bază ale statelor membre de coastă.

(2)  În ►M1  apele Uniunii ◄ definite la alineatul (1) se interzice realizarea de activități de pescuit cu unelte pasive, geamanduri și traule cu ramă care nu sunt marcate și identificabile în conformitate cu dispozițiile articolelor 10-17 din prezentul regulament.

(3)  În ►M1  apele Uniunii ◄ definite la alineatul (1) se interzice deținerea la bordul navei:

(a) a ramelor traulelor cu ramă care nu au înscrise literele și numerele de identificare externă în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament;

(b) a uneltelor pasive care nu sunt etichetate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din prezentul regulament;

(c) a geamandurilor care nu sunt marcate în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 10

Norme privind traulele cu ramă

Comandantul unei nave de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia se asigură că fiecare traul cu ramă asamblat care este transportat la bord sau utilizat pentru pescuit indică în mod clar pe ramele fiecărui ansamblu de traule cu rame literele și numerele de identificare externă ale respectivei nave de pescuit.

Articolul 11

Norme privind uneltele pasive

(1)  Comandantul unei nave de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia se asigură că fiecare unealtă pasivă transportată la bord sau utilizată pentru pescuit este marcată și identificabilă în mod clar în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(2)  Fiecare unealtă pasivă utilizată pentru pescuit indică în permanență literele și numerele de identificare externă afișate pe coca navei de pescuit de care aparține:

(a) pentru năvoade, pe o etichetă atașată pe prima linie superioară;

(b) pentru undițe și paragate, pe o etichetă dispusă pe punctul de contact cu geamandura de acostare;

(c) pentru vârșe și capcane, pe o etichetă aplicată pe frânghia de legare;

(d) pentru un echipament pentru pescuitul pasiv care se întinde pe mai mult de o milă marină, pe etichete atașate, conform literelor (a), (b) și (c), la intervale regulate care să nu depășească o milă marină, astfel încât nici o parte a echipamentului pentru pescuitul pasiv care depășește o milă marină să nu rămână nemarcată.

Articolul 12

Norme privind etichetele

(1)  Fiecare etichetă trebuie:

(a) să fie realizată din material durabil;

(b) să se fixeze bine pe echipamentul de pescuit;

(c) să aibă lățimea de cel puțin 65 de milimetri;

(d) să aibă lungimea de cel puțin 75 de milimetri.

(2)  Eticheta nu poate fi îndepărtată, ștearsă, modificată, ilizibilă, acoperită sau ascunsă.

Articolul 13

Norme privind geamandurile

(1)  Comandantul unei nave de pescuit a UE sau reprezentantul acestuia se asigură că pe fiecare unealtă pasivă de pescuit sunt fixate două geamanduri de marcare de la extremități și două geamanduri de marcare intermediare, echipate în conformitate cu anexa IV, și că acestea sunt dispuse în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni.

(2)  Fiecare geamandură de marcare de la extremități și fiecare geamandură intermediară poartă literele și numerele de identificare externă indicate pe coca ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ de care aparține și care dispune de astfel de geamanduri, după cum urmează:

(a) literele și numerele sunt indicate la o înălțime cât mai mare deasupra apei, astfel încât să fie în mod clar vizibile;

(b) literele și numerele au o culoare care contrastează cu suprafața pe care sunt afișate.

(3)  Literele și numerele indicate pe geamandura de marcare nu pot fi șterse, modificate sau lăsate să devină ilizibile.

Articolul 14

Norme privind parâmele

(1)  Parâmele care leagă geamandurile de uneltele pasive sunt fabricate din material submersibil sau sunt prevăzute cu un lest.

(2)  Parâmele care leagă geamandurile de marcare de la extremitățile fiecărei unelte se fixează la extremitățile respectivei unelte.

Articolul 15

Norme privind geamandurile de marcare de la extremități

(1)  Geamandurile de marcare de la extremități trebuie dispuse astfel încât să facă posibilă localizarea fiecărei extremități a uneltei de pescuit în orice moment.

(2)  Catargul fiecărei geamanduri de marcare de la extremități trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 1 metru deasupra nivelului mării, măsurată între vârful flotorului și bordura inferioară a fanionului plasat cel mai jos.

(3)  Geamandurile de marcare de la extremități trebuie să fie colorate, dar nu pot fi de culoare roșie sau verde.

(4)  Fiecare geamandură de marcare de la extremități conține:

(a) unul sau două fanioane dreptunghiulare; în cazul în care sunt necesare două fanioane pentru aceeași geamandură, distanța dintre ele trebuie să fie de cel puțin 20 de centimetri; fanioanele care indică extremitățile aceleiași unelte trebuie să fie de aceeași culoare, însă nu albe, și de aceeași dimensiune;

(b) unul sau două felinare de culoare galbenă, care se aprind o dată la cinci secunde (F1 Y 5s) și sunt vizibile de la o distanță de cel puțin două mile marine.

(5)  Fiecare geamandură de marcare de la extremități poate include un semnal așezat în partea superioară a geamandurii, dispunând de una sau două benzi luminoase în dungi, care să nu fie nici roșii, nici verzi și să aibă lățimea de cel puțin 6 centimetri.

Articolul 16

Norme privind fixarea geamandurilor de marcare de la extremități

(1)  Geamandurile de marcare de la extremități se fixează pe unealta pasivă în modul următor:

(a) geamandura din sectorul vestic (care reprezintă semicercul de busolă care se întinde de la sud pe direcția vest până la nord, inclusiv) este echipată cu două fanioane, două benzi luminoase în dungi, două felinare și o etichetă conformă cu articolul 12 din prezentul regulament;

(b) geamandura din sectorul estic (care reprezintă semicercul de busolă care se întinde de la nord prin est până la sud inclusiv) este echipată cu un fanion, o bandă luminoasă în dungi, un felinar și o etichetă conformă cu articolul 12 din prezentul regulament.

(2)  Eticheta conține informațiile specificate la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 17

Geamandurile de marcare intermediare

(1)  Geamandurile de marcare intermediare se fixează pe uneltele pasive cu o lungime mai mare de cinci mile marine, după cum urmează:

(a) geamandurile de marcare intermediare sunt dispuse la distanțe de cel mult cinci mile marine, astfel încât nicio parte a uneltelor care se desfășoară pe cinci mile marine sau mai mult să nu rămână nemarcată;

(b) geamandurile de marcare intermediare trebuie să fie echipate cu un felinar de culoare galbenă, care să se aprindă o dată la cinci secunde (F1 Y 5s) și să fie vizibil de la o distanță de cel puțin două mile marine. Ele trebuie să aibă aceleași caracteristici ca cele ale geamandurii de marcare de la extremități din sectorul estic, cu excepția faptului că fanionul este alb.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), în Marea Baltică geamandurile de marcare intermediare se fixează pe uneltele pasive care se desfășoară pe o milă marină sau mai mult. Geamandurile de marcare intermediare sunt dispuse la distanțe de cel mult o milă marină, astfel încât nicio parte a uneltelor care se extinde pe o milă marină sau mai mult să nu rămână nemarcată.

Geamandurile de marcare intermediare trebuie să aibă aceleași caracteristici ca și geamandurile de marcare de la extremități aflate în sectorul estic, cu următoarele excepții:

(a) fanioanele trebuie să fie de culoare albă;

(b) fiecare a cincea geamandură de marcare intermediară trebuie să fie echipată cu un reflector radar al cărui ecou să poată fi detectat de la o distanță de cel puțin două mile marine.CAPITOLUL IV

Sistemul de monitorizare a navelor

Articolul 18

Cerința privind dispozitivele de urmărire prin satelit aflate la bordul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄

(1)  Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (3) din prezentul regulament, o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ care intră sub incidența sistemului de monitorizare a navelor nu este autorizată să plece dintr-un port fără un dispozitiv de urmărire prin satelit instalat la bord, în stare perfectă de funcționare.

(2)  Atunci când o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ se află într-un port, dispozitivul de urmărire prin satelit poate fi închis doar în cazul în care:

(a) s-a trimis o notificare prealabilă în acest sens centrului de monitorizare a pescuitului (CMP) din statul membru de pavilion, precum și CMP din statul membru de coastă; și

(b) raportul următor arată că ►M1  nava de pescuit a Uniunii ◄ nu și-a schimbat poziția față de raportul precedent.

Autoritățile competente din statul membru de pavilion pot autoriza înlocuirea notificării prealabile menționate la litera (a) cu un mesaj VMS automat sau cu o alarmă automată generată de sistem, indicând că ►M1  nava de pescuit a Uniunii ◄ se află într-o zonă geografică predefinită a unui port.

(3)  Prezentul capitol nu se aplică ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ utilizate exclusiv pentru acvacultură.

Articolul 19

Caracteristicile dispozitivelor de urmărire prin satelit

(1)  Dispozitivele de urmărire prin satelit instalate la bordul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ asigură transmiterea automată către CMP din statul membru de pavilion, la intervale regulate, a datelor privind:

(a) identificarea navei de pescuit;

(b) poziția geografică cea mai recentă a navei de pescuit, cu o eroare a poziției mai mică de 500 de metri și cu un interval de încredere de 99 %;

(c) data și ora determinării poziției menționate a navei de pescuit [în timp universal coordonat (UTC)] și

(d) viteza instantanee și ruta navei de pescuit.

(2)  Statele membre se asigură că dispozitivele de urmărire prin satelit sunt protejate împotriva introducerii sau transmiterii de poziții false și că nu pot fi modificate manual.

Articolul 20

Responsabilitatea comandanților în ceea ce privește dispozitivele de urmărire prin satelit

(1)  Comandanții unei nave de pescuit a UE se asigură că dispozitivele de urmărire prin satelit sunt pe deplin funcționale în orice moment și că datele menționate la articolul 19 alineatul (1) din prezentul regulament sunt efectiv transmise.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament, comandantul unei nave de pescuit a UE trebuie mai ales să se asigure că:

(a) nu există nicio posibilitate de modificare a datelor;

(b) antena sau antenele conectate la dispozitivele de urmărire prin satelit nu sunt obstrucționate, deconectate sau blocate în vreun fel;

(c) nu există niciun fel de întreruperi ale alimentării cu energie a dispozitivelor de urmărire prin satelit; și

(d) dispozitivul de urmărire prin satelit nu este scos de pe nava de pescuit.

(3)  Se interzice distrugerea, deteriorarea, scoaterea din funcțiune sau orice acțiune care ar aduce atingere funcționării dispozitivului de urmărire prin satelit, cu excepția cazului în care autoritățile competente din statul membru de pavilion au autorizat repararea sau înlocuirea acestuia.

Articolul 21

Măsuri de control pe care trebuie să le adopte statele membre de pavilion

Fiecare stat membru de pavilion asigură monitorizarea și controlul continuu și sistematic al preciziei datelor menționate la articolul 19 din prezentul regulament și acționează prompt ori de câte ori se constată date incorecte sau incomplete.

Articolul 22

Frecvența transmiterii datelor

(1)  Fiecare stat membru se asigură că CMP primește, cel puțin o dată la două ore, prin sistemul VMS, informațiile menționate la articolul 19 din prezentul regulament cu privire la navele sale de pescuit. CMP poate solicita transmiterea informațiilor la intervale mai mici de timp.

(2)  CMP trebuie să aibă capacitatea de a identifica poziția reală a fiecăreia dintre navele sale.

Articolul 23

Monitorizarea intrării în anumite zone și a ieșirii din acestea

Fiecare stat membru se asigură că, prin intermediul informațiilor VMS, propriul CMP monitorizează data și ora la care navele de pescuit ale respectivului stat membru intră sau ies din:

(a) oricare dintre zonele maritime în care se aplică normele specifice privind accesul la ape și resurse;

(b) zonele în care pescuitul este restricționat, menționate la articolul 50 din regulamentul privind controlul;

(c) zonele reglementate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană sau unele state membre sunt părți;

(d) apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unei țări terțe.

Articolul 24

Transmiterea datelor către statele membre de coastă

▼M1

(1)  CMP din fiecare stat membru de pavilion garantează transmiterea automată către CMP dintr-un stat membru de coastă a datelor furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament privind navele de pescuit ale statului membru respectiv, atât timp cât acestea se află în apele statului membru de coastă respectiv. Aceste date se transmit CMP din statul membru de coastă imediat după primirea lor de către CMP din statul membru de pavilion.

▼B

(2)  Statele membre de coastă care asigură monitorizarea comună a unei zone pot să definească o destinație comună pentru transmiterea datelor care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

(3)  Fiecare stat membru transmite celorlalte state membre și Comisiei o listă completă cu coordonatele de latitudine și longitudine care delimitează zona economică exclusivă sau zona de pescuit exclusivă a acestuia, într-un format pe cât posibil electronic, compatibil cu sistemul geodezic mondial din 1984 (WGS 84). De asemenea, statul membru comunică celorlalte state membre și Comisiei toate modificările acestor coordonate. Statele membre pot publica această listă și pe site-urile menționate la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(4)  Statele membre garantează coordonarea efectivă între autoritățile lor competente în ceea ce privește transmiterea datelor VMS în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, inclusiv prin instituirea de proceduri clare și bine documentate în acest scop.

Articolul 25

Defecțiunea tehnică sau nefuncționarea dispozitivului de urmărire prin satelit

(1)  În eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării unui dispozitiv de urmărire prin satelit instalat la bordul unei nave de pescuit a UE, comandantul sau reprezentantul acestuia comunică CMP din statul membru de pavilion, din patru în patru ore, începând din momentul detectării problemei sau din momentul în care a fost informat în conformitate cu alineatul (4) sau cu articolul 26 alineatul (1) din prezentul regulament, poziția geografică actualizată a navei de pescuit prin mijloacele de telecomunicații adecvate. Statele membre decid asupra mijloacelor de telecomunicații care trebuie utilizate și le precizează pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(2)  CMP din statul membru de pavilion introduce pozițiile geografice menționate la alineatul (1) în baza de date a VMS, de îndată ce le primește. Datele introduse manual în VMS trebuie să se distingă în mod clar de mesajele automate în baza de date. Dacă este cazul, aceste date VMS introduse manual trebuie transmise fără întârziere statelor membre de coastă.

(3)  În urma unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării dispozitivului de urmărire prin satelit, o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ nu poate părăsi portul decât atunci când dispozitivul de urmărire prin satelit instalat la bordul său este în stare perfectă de funcționare conform autorităților competente din statul de pavilion. Prin derogare de la această regulă, CMP din statul membru de pavilion poate autoriza plecarea navelor sale de pescuit din port cu un dispozitiv de urmărire prin satelit defect în vederea reparării sau înlocuirii acestuia.

(4)  Autoritățile competente din statul membru de pavilion sau, dacă este cazul, din statul membru de coastă trebuie să încerce să informeze comandantul, persoana responsabilă pentru navă sau reprezentantul acestora atunci când dispozitivul de urmărire prin satelit instalat la bordul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ pare să fie defect sau să nu fie în stare perfectă de funcționare.

(5)  Îndepărtarea dispozitivului de urmărire prin satelit în vederea reparării sau înlocuirii acestuia se supune aprobării autorităților competente din statul membru de pavilion.

Articolul 26

Nerecepționarea datelor

(1)  În cazul în care CMP dintr-un stat membru de pavilion nu primește transmisiile de date în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament timp de patru ore consecutiv, acesta informează neîntârziat comandantul sau operatorul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ sau reprezentantul (reprezentanții) acestora cu privire la acest lucru. În cazul în care, pentru o anumită ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ , această situație se repetă mai mult de trei ori pe parcursul unui an calendaristic, statul membru de pavilion asigură verificarea minuțioasă a dispozitivului de urmărire prin satelit instalat pe nava respectivă. Statul membru de pavilion procedează la investigarea chestiunii pentru a stabili dacă nu s-au produs modificări în dispozitivul respectiv. Prin derogare de la articolul 20 alineatul (2) litera (d) din prezentul regulament, această investigație ar putea să includă îndepărtarea dispozitivului respectiv pentru examinare.

(2)  În cazul în care CMP dintr-un stat membru de pavilion nu primește timp de douăsprezece ore transmisiile de date în conformitate cu articolul 22 sau cu articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament, iar ultima poziție comunicată a fost din apele unui alt stat membru, acesta informează CMP din respectivul stat membru de coastă cu privire la aceasta, de îndată ce este posibil.

(3)  În cazul în care autoritățile competente ale unui stat membru de coastă constată prezența unei nave de pescuit a UE în apele acestuia și nu au primit datele în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) sau cu articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament, acestea informează comandantul navei de pescuit și CMP din statul membru de pavilion cu privire la aceasta.

Articolul 27

Monitorizarea și înregistrarea activităților de pescuit

(1)  Statele membre utilizează datele primite în conformitate cu articolul 22, articolul 24 alineatul (1) și articolul 25 din prezentul regulament pentru monitorizarea eficientă a activităților navelor de pescuit.

(2)  Statele membre:

(a) se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în baze de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b) iau măsurile necesare pentru a garanta că datele respective sunt utilizate exclusiv în scopuri oficiale; și

(c) iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

▼M1

Articolul 28

Accesul Comisiei la date

Comisia poate solicita statelor membre, în conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera (a) din regulamentul privind controlul, să garanteze transmiterea automată către Comisie sau către organismul desemnat de aceasta a datelor furnizate în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament cu privire la un anumit grup de nave de pescuit și pentru o anumită perioadă. Aceste date se transmit Comisiei sau organismului desemnat de aceasta imediat după primirea lor de către CMP din statul membru de pavilion.

▼BTITLUL III

CONTROLUL PESCUITULUICAPITOLUL I

Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtieSecțiunea 1

Completarea și transmiterea jurnalului de pescuit, a declarației de debarcare și a declarației de transbordare pe suport de hârtie

Articolul 29

►M1  Navele de pescuit ale Uniunii ◄ care trebuie să completeze și să transmită un jurnal de pescuit și o declarație de transbordare/debarcare pe suport de hârtie

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din planurile multianuale, comandantul unei nave de pescuit a UE având o lungime totală de 10 metri sau mai mult, care nu este obligat să completeze și să transmită pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare trebuie să completeze și să prezinte datele din jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și cele de debarcare, menționate la articolele 14, 21 și 23 din regulamentul privind controlul, pe suport de hârtie. Aceste declarații de transbordare și de debarcare se pot completa și transmite de reprezentantul comandantului, în numele acestuia.

(2)  Obligația de a completa și de a transmite datele din jurnalul de pescuit, declarațiile de transbordare și cele de debarcare pe suport de hârtie se aplică, de asemenea, și ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ a căror lungime totală nu depășește 10 metri, atunci când statul membru de pavilion de care aparțin impune obligația de a ține un jurnal de pescuit și de a prezenta declarații de transbordare și/sau de debarcare în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

▼M1

Articolul 30

Modele de jurnale de pescuit, de declarații de transbordare și de declarații de debarcare pe suport de hârtie

(1)  În apele Uniunii, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie trebuie completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în conformitate cu modelul din anexa VI.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), pentru navele de pescuit ale Uniunii care întreprind campanii de pescuit zilnice în Marea Mediterană, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie pot fi completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în conformitate cu modelul din anexa VII.

(3)  Atunci când navele de pescuit ale Uniunii desfășoară activități de pescuit în apele unei țări terțe, în apele reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului sau în ape din afara apelor Uniunii care nu sunt reglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului, jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie sunt completate și transmise de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în conformitate cu articolul 31 din prezentul regulament și cu modelele din anexele VI și VII, cu excepția cazului în care respectiva țară terță sau normele organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză impun în mod specific utilizarea unui alt tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare. Dacă țara terță nu menționează un anumit tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare, însă impune utilizarea unor informații diferite de cele cerute de normele Uniunii, aceste informații trebuie și ele înregistrate.

(4)  Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii care nu intră sub incidența articolului 15 din regulamentul privind controlul pot continua să folosească, până la 31 decembrie 2017, jurnale de pescuit, declarații de transbordare și declarații de debarcare pe suport de hârtie imprimate înainte de 1 ianuarie 2016.

▼B

Articolul 31

Instrucțiuni de completare și transmitere a jurnalelor de pescuit, a declarațiilor de transbordare și a declarațiilor de debarcare pe suport de hârtie

(1)  Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie trebuie completate și transmise în conformitate cu instrucțiunile din anexa X.

(2)  În cazul în care instrucțiunile din anexa X prevăd că aplicarea unei reguli este opțională, statul membru de pavilion poate transforma regula respectivă în regulă obligatorie.

(3)  Toate mențiunile din jurnalul de pescuit, declarația de transbordare sau declarația de debarcare trebuie să fie lizibile și indelebile. Nicio mențiune nu poate fi ștearsă sau modificată. În caz de eroare, mențiunea incorectă se șterge cu o singură linie, după care se înscrie noua mențiune însoțită de parafa comandantului. Parafa comandantului trebuie să figureze în dreptul fiecărei linii.

(4)  Comandantul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ sau reprezentantul acestuia, în cazul declarațiilor de transbordare și de debarcare, certifică, cu ajutorul inițialelor sau al semnăturii sale, faptul că mențiunile din jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare sunt corecte.

Articolul 32

Termene limită pentru transmiterea jurnalului de pescuit, a declarației de debarcare și a declarației de transbordare pe suport de hârtie

(1)  Atunci când o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ a efectuat o debarcare într-un port sau o transbordare într-un port sau într-un loc apropiat de țărmul statului membru de pavilion de care aparține, comandantul său trebuie să transmită autorităților competente din statul membru în cauză originalul (originalele) jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al declarației de debarcare cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea transbordării sau debarcării. Originalul (originalele) acestor declarații de transbordare și de debarcare se poate (se pot) transmite și de reprezentantul comandantului, în numele acestuia.

(2)  În cazul în care după o campanie de pescuit nu se efectuează nicio debarcare, comandantul transmite originalul (originalele) jurnalului de pescuit și al (ale) declarației de transbordare cât mai repede posibil și cel târziu într-un interval de 48 de ore de la sosirea în port. Originalul (originalele) acestei declarații de transbordare se poate (se pot) transmite și de reprezentantul comandantului, în numele acestuia.

(3)  Atunci când o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ a efectuat o transbordare într-un port sau într-un loc apropiat de țărm sau o debarcare într-un port al unui stat membru, altul decât statul membru de pavilion de care aparține, autorităților competente din statul membru în care are loc transbordarea sau debarcarea trebuie să li se transmită prima copie (primele copii) a (ale) jurnalului de pescuit, a declarației de transbordare și a declarației de debarcare cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare. Originalul (originalele) jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al declarației de debarcare se transmite cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare autorităților competente din statul membru de pavilion.

(4)  Atunci când o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ a efectuat o debarcare într-un port sau în apele unei țări terțe sau în largul apelor unei țări terțe sau o transbordare într-un port dintr-o țară terță, autorităților competente din statul membru de pavilion trebuie să li se transmită originalul (originalele) jurnalului de pescuit, al declarației de transbordare și al declarației de debarcare cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare.

(5)  Atunci când o țară terță sau când normele unei organizații regionale de gestionare a pescuitului impun un alt tip de jurnal de pescuit, de declarație de transbordare sau de declarație de debarcare decât modelele care figurează în anexa VI, comandantul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ trebuie să transmită o copie a acelui document autorităților competente de care aparține cât mai repede posibil și în termen de cel mult 48 de ore de la transbordare sau debarcare.Secțiunea 2

Norme specifice pentru jurnalul de pescuit pe suport de hârtie

Articolul 33

Completarea jurnalului de pescuit pe suport de hârtie

(1)  Jurnalul de pescuit pe suport de hârtie trebuie completat cu toate informațiile obligatorii, chiar în lipsa capturilor:

(a) în fiecare zi, însă înainte de ora 24.00 și înainte de intrarea în port;

(b) atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(c) în situațiile stabilite de legislația comunitară sau de către statul membru de pavilion.

(2)  Trebuie completată o nouă linie în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie:

(a) pentru fiecare zi în larg;

(b) atunci când se pescuiește într-o nouă diviziune ICES sau într-o nouă zonă de pescuit în aceeași zi;

(c) atunci când se introduc datele privind efortul de pescuit.

(3)  Trebuie completată o nouă pagină în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie:

(a) atunci când se folosește o altă unealtă sau o plasă ale cărei ochiuri sunt diferite de cele ale uneltei utilizate anterior;

(b) pentru orice operațiune de pescuit efectuată după o transbordare sau după o debarcare intermediară;

(c) dacă numărul de coloane este insuficient;

(d) la plecarea dintr-un port în care nu a avut loc o debarcare.

(4)  La plecarea dintr-un port sau în urma încheierii unei operațiuni de transbordare, atunci când capturile rămân la bordul navei, cantitățile din fiecare specie trebuie indicate pe o nouă pagină din jurnalul de pescuit.

(5)  Se aplică codurile furnizate în anexa XI pentru a indica, la rubricile adecvate ale jurnalului de pescuit pe suport de hârtie, uneltele de pescuit utilizate.Secțiunea 3

Norme specifice pentru declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport de hârtie

Articolul 34

Înmânarea unei declarații de transbordare pe suport de hârtie

(1)  În cazul unei operațiuni de transbordare efectuate între două ►M1  nave de pescuit ale Uniunii ◄ , la încheierea operațiunii de transbordare, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia trebuie să înmâneze o copie a declarației de transbordare pentru nava sa comandantului navei de destinație sau reprezentantului acestuia. Comandantul navei de destinație sau reprezentantul acestuia trebuie de asemenea, la încheierea operațiunii de transbordare, să înmâneze o copie a declarației de transbordare pentru nava sa comandantului navei care efectuează transbordarea sau reprezentantului acestuia.

(2)  Copiile menționate la alineatul (1) trebuie prezentate pentru control și inspecție la cererea unui funcționar de resort.

Articolul 35

Semnarea declarației de debarcare

Fiecare pagină a declarației de debarcare trebuie semnată înainte de transmitere de către comandant sau de reprezentantul acestuia.CAPITOLUL II

Jurnalul de pescuit, declarația de debarcare și declarația de transbordare pe suport electronicSecțiunea 1

Completarea și transmiterea datelor din jurnalul de pescuit, din declarația de debarcare și din declarația de transbordare pe suport electronic

Articolul 36

Obligația existenței unui sistem electronic de înregistrare și raportare la bordul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄

(1)  Fără a aduce atingere articolului 39 alineatul (4) din prezentul regulament, ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ supuse obligației de a completa și transmite jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare în conformitate cu articolele 15, 21 și 24 din regulamentul privind controlul nu vor fi autorizate să părăsească portul fără a avea instalat la bord un sistem electronic de înregistrare și raportare în stare perfectă de funcționare.

(2)  Prezentul capitol nu se aplică ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ utilizate exclusiv pentru acvacultură.

Articolul 37

Formatul pentru transmiterea datelor de la ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ către autoritatea competentă din propriul stat de pavilion

Statele membre vor decide asupra formatului care va trebui utilizat între ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ care arborează pavilionul acestor state și autoritățile lor competente pentru completarea și transmiterea datelor din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare care sunt menționate la articolele 15, 21 și 24 din regulamentul privind controlul.

▼M1

Jurnalul de pescuit, declarația de transbordare și declarația de debarcare pe suport electronic sunt completate în conformitate cu instrucțiunile din anexa X.

▼B

Articolul 38

Mesaje de răspuns

(1)  Pentru fiecare transmitere de date din jurnalul de pescuit și de date privind transbordarea, notificarea prealabilă și debarcarea se emit mesaje de răspuns către ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ . Mesajul de răspuns conține o confirmare de primire.

(2)  Comandantul unei nave de pescuit a UE păstrează mesajul de răspuns până la sfârșitul campaniei de pescuit.

Articolul 39

Dispoziții în caz de defecțiune tehnică sau de nefuncționare a sistemelor electronice de înregistrare și raportare

(1)  În eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare instalat la bordul unei nave de pescuit a UE, începând din momentul detectării problemei sau din momentul în care a fost informat în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din prezentul regulament, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia comunică autorităților competente din statul membru de pavilion, prin mijloacele de telecomunicații adecvate, în fiecare zi și nu mai târziu de ora 24.00, chiar și în lipsa capturilor, datele din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare. Statele membre decid asupra mijloacelor de telecomunicații care trebuie utilizate și le precizează pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(2)  În eventualitatea unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare, datele din jurnalul de pescuit și din declarația de transbordare se trimit, de asemenea:

(a) la solicitarea autorității competente a statului de pavilion;

(b) imediat după încheierea ultimei activități de pescuit sau a transbordării;

(c) înainte de intrarea în port;

(d) atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(e) în situațiile stabilite de legislația comunitară sau de către statul de pavilion.

Datele din notificarea prealabilă și din declarația de debarcare trebuie transmise și în cazurile menționate la literele (a) și (e).

(3)  Autoritățile competente din statul membru de pavilion introduc datele menționate la alineatul (1) în baza de date electronică de îndată ce le primesc.

(4)  În urma unei defecțiuni tehnice sau a nefuncționării sistemului electronic de înregistrare și raportare, o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ nu poate părăsi portul înainte ca sistemul de înregistrare și raportare instalat la bordul său să fie pe deplin operațional, lucru care trebuie confirmat de către autoritățile competente din statul membru de pavilion, sau înainte de a primi o autorizare de părăsire a portului de la autoritățile competente din statul membru de pavilion. Statul membru de pavilion informează statul membru de coastă imediat ce a autorizat o navă aflată sub pavilionul său să plece dintr-un port aflat în statul membru de coastă cu un sistem electronic de înregistrare și raportare care nu funcționează.

(5)  Îndepărtarea sistemului electronic de înregistrare și raportare în vederea reparării sau înlocuirii acestuia se supune aprobării autorităților competente din statul membru de pavilion.

Articolul 40

Nerecepționarea datelor

(1)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru de pavilion nu au primit datele transmise în conformitate cu articolele 15, 22 și 24 din regulamentul privind controlul, acestea notifică acest lucru, cât mai curând posibil, comandantului sau operatorului ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ ori reprezentantului (reprezentanților) acestora. În cazul în care, pentru o anumită ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ , această situație se repetă mai mult de trei ori pe parcursul unui an calendaristic, statul membru de pavilion asigură verificarea minuțioasă a sistemului electronic de înregistrare și raportare instalat pe nava respectivă. Statul membru de pavilion procedează la investigarea chestiunii, pentru a stabili motivul pentru care nu s-au primit datele, luând apoi măsurile necesare în această privință.

(2)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru de pavilion nu au primit datele transmise în conformitate cu articolele 15, 22 și 24 din regulamentul privind controlul, iar ultimele date privind poziția primite prin sistemul de monitorizare a navelor indicau poziția navei în apele unui stat membru de coastă, acestea informează fără întârziere autoritățile competente din respectivul stat membru de coastă cu privire la acest lucru.

(3)  Comandantul sau operatorul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ ori reprezentantul acestora trimite autorităților competente din statul membru de pavilion toate datele care nu au fost încă transmise și pentru care s-a primit o astfel de notificare conform alineatului (1), imediat după primirea notificării.

Articolul 41

Deficiențe privind accesarea datelor

(1)  Atunci când autoritățile competente dintr-un stat membru de coastă remarcă în apele lor teritoriale o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ dintr-un alt stat membru și nu pot accesa datele din jurnalul de pescuit sau cele referitoare la transbordare menționate la articolul 44 din prezentul regulament, acestea solicită autorităților competente din statul membru de pavilion să le asigure accesul la datele respective.

(2)  În cazul în care nu i se asigură accesul menționat la alineatul (1) în termen de patru ore de la solicitare, statul membru de coastă informează statul membru de pavilion. La primirea notificării, statul membru de pavilion are obligația de a transmite fără întârziere statului membru de coastă datele solicitate, prin orice mijloace electronice aflate la dispoziție.

(3)  În cazul în care statul membru de coastă nu primește datele menționate la alineatul (2), comandantul sau operatorul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ ori reprezentantul acestora transmite datele și o copie a mesajului de răspuns menționat la articolul 38 din prezentul regulament autorităților competente din statul membru de coastă la cererea acestora și prin orice mijloace disponibile, dacă se poate electronice. Statele membre decid asupra mijloacelor care trebuie utilizate și le precizează pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.

(4)  În cazul în care comandantul sau operatorul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ ori reprezentantul acestora nu poate furniza autorităților competente din statul membru de coastă o copie a mesajului de răspuns menționat la articolul 38 din prezentul regulament, activitățile de pescuit ale navei în cauză în apele statului membru de coastă sunt interzise până în momentul în care comandantul, proprietarul navei de pescuit sau reprezentantul acestuia furnizează autorităților o copie a mesajului de răspuns sau a informațiilor menționate la articolul 14 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

Articolul 42

Date privind funcționarea sistemului electronic de înregistrare și raportare

(1)  Statele membre mențin baze de date privind funcționarea sistemului lor electronic de înregistrare și raportare. Aceste baze de date trebuie să conțină și să fie capabile să genereze automat cel puțin următoarele informații:

(a) lista propriilor nave de pescuit ale căror sisteme electronice de înregistrare și raportare au suferit defecțiuni tehnice sau au avut întreruperi în funcționare;

(b) numărul navelor care nu au efectuat zilnic transmisiuni electronice de date din jurnalul de pescuit și numărul mediu de transmisiuni electronice de date din jurnalul de pescuit primite de la fiecare navă în parte, defalcate pe stat membru de pavilion;

(c) numărul de declarații de transbordare, de declarații de debarcare, de declarații de primire și de note de vânzare primite, defalcate pe stat membru de pavilion.

(2)  Rezumatele informațiilor generate conform alineatului (1) se trimit Comisiei la cererea acesteia. Aceste informații pot fi publicate, de asemenea, pe site-ul web securizat în formatul și la intervalele de timp decise de Comisie după consultarea statelor membre.

▼M1

Articolul 43

Date obligatorii în cadrul schimbului de informații între statele membre

Informațiile care trebuie să fie înregistrate de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii în jurnalul de pescuit, în declarația de transbordare, în notificarea prealabilă și în declarația de debarcare în conformitate cu normele Uniunii sunt, de asemenea, obligatorii în cadrul schimburilor dintre statele membre.

Articolul 44

Accesul la date

(1)  Atunci când o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru efectuează operațiuni de pescuit în apele Uniunii aparținând unui stat membru de coastă, statul de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă datele obligatorii din jurnalul de pescuit electronic privind campania de pescuit în derulare, începând cu ultima plecare din port, imediat după primirea acestor date.

(2)  Atât timp cât o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru pescuiește în apele Uniunii aparținând unui alt stat membru de coastă, statul membru de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă toate datele obligatorii din jurnalul de pescuit electronic, imediat după primirea acestor date. Statul membru de pavilion transmite, de asemenea, corecturile legate de campania de pescuit în derulare, astfel cum se menționează la articolul 47 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)  Atunci când o operațiune de debarcare sau de transbordare are loc în portul unui stat membru de coastă, altul decât statul membru de pavilion, statul membru de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă toate datele obligatorii din declarația electronică de debarcare sau de transbordare, imediat după primirea acestor date.

(4)  Atunci când un stat membru de pavilion este informat că o navă de pescuit care arborează pavilionul său intenționează să intre într-un port al unui alt stat membru de coastă, statul membru de pavilion transmite respectivului stat membru de coastă notificarea prealabilă în format electronic, imediat după primirea acesteia.

(5)  Atunci când, în timpul unei campanii de pescuit, o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru intră în apele Uniunii aparținând unui alt stat membru de coastă sau atunci când oricare dintre datele menționate la alineatul (3) sau (4) referitoare la o anumită campanie de pescuit au fost transmise unui stat membru de coastă, statul membru de pavilion autorizează accesul la toate datele electronice privind activitatea de pescuit, astfel cum sunt menționate la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, pentru campania de pescuit respectivă între momentul plecării și cel al debarcării și transmite aceste date la cererea statului membru de coastă respectiv. Accesul rămâne autorizat cel puțin 36 de luni după începutul campaniei de pescuit.

(6)  Statul membru de pavilion al unei nave de pescuit inspectate de un alt stat membru în conformitate cu articolul 80 din regulamentul privind controlul transmite, la cererea statului membru care efectuează inspecția, datele electronice privind activitatea de pescuit, astfel cum sunt menționate la articolul 111 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, pentru campania de pescuit în derulare a navei între momentul plecării și cel al transmiterii cererii.

(7)  Cererile menționate la alineatele (5) și (6) sunt efectuate pe cale electronică și indică dacă răspunsul ar trebui să furnizeze datele originale cu corecturi sau doar datele consolidate. Răspunsul la cerere este generat automat și transmis fără întârziere de către statul membru destinatar al cererii.

(8)  Statele membre permit accesul la datele care figurează în sistemul de monitorizare a navelor, în jurnalul de pescuit, în declarația de transbordare, în notificarea prealabilă și în declarația de debarcare, la cererea altor state membre care desfășoară activități de inspecție pe mare în cadrul planurilor de desfășurare comune sau al altor activități comune de inspecție convenite de comun acord.

(9)  Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii trebuie să dispună în orice moment de un acces securizat la informațiile electronice din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare, din notificarea prealabilă și din declarația de debarcare proprii care sunt stocate în baza de date a statului membru de pavilion.

Articolul 45

Schimbul de date între statele membre

Statele membre:

(a) se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în bazele de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b) iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele sunt utilizate numai în scopurile prevăzute în prezentul regulament; și

(c) iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

▼B

Articolul 46

Autoritatea unică

(1)  În fiecare stat membru, autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul este responsabilă de transmiterea, primirea, administrarea și prelucrarea tuturor datelor la care se face referire în prezentul capitol.

(2)  Statele membre își transmit reciproc datele de contact ale autorităților menționate la alineatul (1) și informează în acest sens Comisia și organismul desemnat de aceasta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3)  Orice modificare a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) se comunică fără întârziere Comisiei, organismului desemnat de aceasta și celorlalte state membre, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.Secțiunea 2

Norme specifice pentru jurnalul de pescuit pe suport electronic

Articolul 47

Frecvența transmiterii datelor

(1)  Când se află în larg, comandantul unei nave de pescuit a UE transmite informațiile din jurnalul de pescuit electronic autorităților competente din statul membru de pavilion cel puțin o dată pe zi, cel târziu la ora 24:00, chiar și în situația în care în ziua respectivă nu au existat capturi. De asemenea, comandantul transmite datele:

(a) la solicitarea autorității competente a statului membru de pavilion;

(b) imediat după încheierea ultimei activități de pescuit;

(c) înainte de intrarea în port;

(d) atunci când se procedează la o inspecție în larg;

(e) în situațiile stabilite de legislația UE sau de către statul de pavilion.

În cazul în care activitatea de pescuit a avut loc cu cel mult o oră înainte de intrarea în port, datele menționate la literele (b) și (c) pot fi transmise într-un singur mesaj.

▼M1

(1a)  Comandantul unei nave de pescuit a Uniunii trimite un mesaj de plecare pe cale electronică autorităților competente din statul membru de pavilion, înainte de a părăsi portul și înainte de orice altă transmisie electronică legată de campania de pescuit.

▼B

(2)  Comandantul poate transmite corecturi ale datelor din jurnalul de pescuit electronic și din declarația de transbordare până în momentul ultimei transmisii menționate la alineatul (1) litera (c). Corecturile trebuie să fie ușor identificabile. Toate datele inițiale din jurnalul de pescuit electronic și corecturile aduse acestora se păstrează de către autoritățile competente din statul membru de pavilion.

(3)  Comandantul păstrează o copie a informațiilor menționate la alineatul (1) la bordul navei de pescuit pe întreaga durată a fiecărei absențe din port, până în momentul transmiterii declarației de debarcare.

(4)  În momentul în care o ►M1  navă de pescuit a Uniunii ◄ se află în port, nu transportă pește la bord, iar comandantul navei a transmis declarația de debarcare pentru toate activitățile de pescuit realizate în ultima campanie de pescuit, transmiterea prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol poate fi suspendată cu condiția notificării prealabile a CMP din statul membru de pavilion. Transmiterea este reluată în momentul în care ►M1  nava de pescuit a Uniunii ◄ părăsește portul. Notificarea prealabilă nu este necesară în cazul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ echipate cu un sistem de monitorizare a navelor și care transmit date prin intermediul acestuia.CAPITOLUL III

Norme comune privind jurnalele de pescuit, declarațiile de transbordare și declarațiile de debarcare pe suport de hârtie sau electronicSecțiunea 1

Norme comune pentru determinarea greutății în viu

Articolul 48

Definiții

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

1. „prezentare” înseamnă forma de prelucrare a peștelui aflat la bordul navei de pescuit, anterior debarcării, după cum se descrie în anexa I;

2. „prezentare colectivă” înseamnă o prezentare care constă în două sau mai multe părți provenind de la același pește.

Articolul 49

Factori de conversie

(1)  Pentru completarea și transmiterea jurnalelor de pescuit menționate la articolele 14 și 15 din regulamentul privind controlul, pentru a transforma greutatea peștelui stocat sau prelucrat în greutate de pește în viu se aplică factorii de conversie ai UE, stabiliți în anexele XIII, XIV și XV. Acești factori se aplică produselor pescărești care se află la bordul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ sau care sunt transbordate sau debarcate de acestea.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care s-au stabilit factori de conversie de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă sau parte cooperantă necontractantă pentru zona sa de reglementare sau de țări terțe cu care Uniunea Europeană are acorduri de pescuit, pentru apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor, se aplică acești factori.

(3)  În cazul în care pentru o anumită specie și prezentare nu există factorii de conversie menționați la alineatele (1) și (2), se aplică factorul de conversie adoptat de statul membru de pavilion.

(4)  Fără a aduce atingere alineatului (2), pentru a monitoriza rata de utilizare a cotelor, autoritățile competente din statele membre trebuie să utilizeze în momentul în care calculează greutatea în viu a peștelui transbordat și debarcat factorii de conversie ai UE menționați la alineatul (1).

Articolul 50

Metoda de calcul

(1)  Greutatea în viu a peștelui se calculează prin aplicarea la greutatea peștelui prelucrat a factorilor de conversie menționați la articolul 49 din prezentul regulament pentru fiecare specie și prezentare.

(2)  În cazul prezentărilor colective, se utilizează un singur factor de conversie, corespunzător unei singure părți din prezentarea colectivă a unui pește.Secțiunea 2

Norme comune pentru completarea și transmiterea jurnalului de pescuit

Articolul 51

Norme generale privind jurnalele de pescuit

(1)  Pentru estimarea cantităților în kilograme în greutate în viu pentru fiecare dintre speciile deținute la bord, marja de toleranță menționată la articolul 14 alineatul (3) din regulamentul privind controlul trebuie exprimată ca un procent din cifrele care figurează în jurnalul de pescuit.

(2)  În cazul capturilor care urmează a fi debarcate fără a fi fost triate, marja de toleranță poate fi calculată pe baza unuia sau mai multor eșantioane reprezentative pentru cantitățile totale deținute la bord.

(3)  În scopul aplicării articolului 14 din regulamentul privind controlul, speciile capturate pentru momeală vie sunt considerate drept specii capturate și deținute la bord.

(4)  Comandantul unei nave de pescuit a UE care traversează o zonă de efort în care pescuitul este permis înregistrează și raportează informațiile menționate la articolul 14 alineatul (5) din regulamentul privind controlul chiar dacă nu realizează nicio activitate de pescuit în respectiva zonă.Secțiunea 3

Norme comune pentru completarea și transmiterea declarațiilor de transbordare/debarcare

Articolul 52

Marja de toleranță din declarația de transbordare

Pentru estimarea cantităților în kilograme în greutate în viu pentru fiecare dintre speciile transbordate sau primite, marja de toleranță menționată la articolul 21 alineatul (3) din regulamentul privind controlul trebuie exprimată ca un procent din cifrele care figurează în declarația de transbordare.

Articolul 53

Diferențele la nivelul capturilor transbordate

Atunci când există o diferență între cantitățile de capturi transbordate dinspre nava care efectuează transbordarea și cantitățile luate la bordul navei de destinație, cantitatea care are valoarea mai mare este cea care se consideră a fi transbordată. Statele membre garantează adoptarea de măsuri subsecvente pentru a determina greutatea reală a produselor pescărești transbordate între nava care efectuează transbordarea și nava de destinație.

Articolul 54

Încheierea operațiunii de pescuit

Atunci când, în conformitate cu articolul 61 din regulamentul privind controlul, produsele pescărești sunt transportate din locul de debarcare înainte de a fi fost cântărite, operațiunea de debarcare se consideră încheiată în sensul aplicării articolului 23 alineatul (3) și a articolului 24 alineatul (1) din regulamentul privind controlul în momentul în care produsele pescărești au fost cântărite.

Articolul 55

Operațiuni de pescuit care implică două sau mai multe ►M1  nave de pescuit ale Uniunii ◄

Fără a aduce atingere normelor speciale, în cazul operațiunilor de pescuit care implică două sau mai multe nave

 din state membre diferite; sau

 din același stat membru, însă capturile sunt debarcate în alt stat membru decât statul lor de pavilion,

capturile debarcate sunt atribuite ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ care debarcă produsele pescărești.CAPITOLUL IV

Planurile de sondaj și colectarea datelor referitoare la ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare

Articolul 56

Elaborarea planurilor de sondaj

Planurile de sondaj menționate la articolul 16 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, pentru monitorizarea ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare se elaborează de statele membre în conformitate cu prezentul capitol pentru a determina debarcările dintr-un stoc sau dintr-un grup de stocuri capturate de aceste nave de pescuit și, dacă este cazul, efortul de pescuit al acestora. Aceste date trebuie utilizate pentru înregistrarea capturilor și, dacă este cazul, a efortului de pescuit menționat la articolul 33 din regulamentul privind controlul.

Articolul 57

Metodologia de sondaj

(1)  Planurile de sondaj menționate la articolul 56 din prezentul regulament trebuie elaborate în conformitate cu anexa XVI.

(2)  Dimensiunea eșantionului care urmează a fi inspectat se determină pe baza gradului de risc, după cum urmează:

(a) risc „foarte scăzut”: 3% din eșantion;

(b) risc „scăzut”: 5% din eșantion;

(c) risc „mediu”: 10% din eșantion;

(d) risc „ridicat”: 15% din eșantion;

(e) risc „foarte ridicat”: 20% din eșantion.

(3)  Capturile efectuate în fiecare zi pentru un anumit sector de flotă și pentru un anumit stoc se estimează multiplicând numărul total de ►M1  nave de pescuit ale Uniunii ◄ active ale sectorului de flotă vizat cu media capturilor zilnice pentru un anumit stoc și pentru o anumită navă UE pe baza capturilor eșantionului de ►M1  nave de pescuit ale Uniunii ◄ inspectate.

►C1

 

(4)  Se consideră că statele membre au îndeplinit cerințele privind planul de sondaj menționat la articolul 56 din prezentul regulament dacă colectează sistematic, cel puțin lunar, pentru fiecare dintre navele lor de pescuit care nu fac obiectul cerințelor privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare, date despre:

(a) toate debarcările de capturi din toate speciile în kilograme, inclusiv debarcările cu zero capturi;

(b) dreptunghiurile statistice în care au fost efectuate capturi.

 ◄CAPITOLUL V

Controlul efortului de pescuit

Articolul 58

Raportul privind efortul de pescuit

(1)  Raportul privind efortul de pescuit menționat la articolul 28 din regulamentul privind controlul trebuie trimis în conformitate cu anexa XVII.

(2)  În cazul în care comandantul unei nave de pescuit a UE transmite un mesaj prin radio autorităților competente în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, statele membre decid cu privire la stațiile radio care trebuie să fie utilizate și precizează care sunt acestea pe site-ul web menționat la articolul 115 din regulamentul privind controlul.CAPITOLUL VI

Măsuri corective

Articolul 59

Principii generale

Pentru a beneficia de măsurile corective menționate la articolul 37 din regulamentul privind controlul, statele membre informează Comisia cu privire la prejudiciul suferit cât mai repede posibil și în orice caz în termen de o lună de la data publicării în Jurnalul Oficial a încetării unei activități de pescuit în conformitate cu articolul 36 din regulamentul privind controlul.

Articolul 60

Alocarea posibilităților de pescuit disponibile

▼M1

(1)  Atunci când prejudiciul nu a fost eliminat în totalitate sau în parte prin măsuri luate în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia ia măsurile necesare pentru a remedia prejudiciul cauzat, de îndată ce acest lucru este posibil după primirea informațiilor menționate la articolul 59 din prezentul regulament.

▼B

(2)  Măsura menționată la alineatul (1) precizează:

(a) statele membre care au suferit prejudiciul („statele membre prejudiciate”) și amploarea prejudiciului (după ce a fost redus prin orice schimburi de cote);

▼M1

(b) dacă este cazul, statele membre care și-au depășit posibilitățile de pescuit („statele membre care au pescuit în exces”) și cantitatea de capturi în exces față de posibilitățile de pescuit [astfel cum a fost redusă prin schimburi, în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013];

▼B

(c) dacă este cazul, deducerile care trebuie efectuate din posibilitățile de pescuit ale statelor membre care au pescuit în exces, proporțional cu posibilitățile de pescuit depășite;

(d) dacă este cazul, cantitățile care trebuie adăugate posibilităților de pescuit ale statelor membre care au fost prejudiciate, proporțional cu prejudiciul suferit;

(e) dacă este cazul, data sau datele la care adăugările și deducerile devin efective;

(f) dacă este cazul, orice altă măsură necesară în vederea remedierii prejudiciului suferit.CAPITOLUL VII

Puterea motorului

Articolul 61

Certificarea puterii de propulsie a motorului

(1)  Certificarea puterii continue maxime a motoarelor de propulsie noi, a motoarelor de propulsie de rezervă și a motoarelor de propulsie care au fost modificate tehnic, menționate la articolul 40 alineatele (1) și (2) din regulamentul privind controlul, se realizează în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului ( 4 ).

(2)  Se consideră că un motor de propulsie a fost tehnic modificat, conform exprimării de la alineatul (1), atunci când oricare dintre componentele (părțile) sale principale, inclusiv echipamentul de injecție, supapele, turbocompresorul, pistoanele, cămășile cilindrilor, bielele, chiulasele, fără a se limita la acestea, au fost modificate sau înlocuite cu noi părți având specificații tehnice diferite, ceea ce a avut drept rezultat modificarea puterii respectivului motor, sau atunci când au fost modificate reglajele motorului, cum ar fi reglarea injecției, configurația turbocompresorului sau sincronizarea valvelor. Natura modificării tehnice trebuie clar explicată în certificarea menționată la alineatul (1).

(3)  Titularul unei licențe de pescuit trebuie să informeze autoritățile competente înainte ca un nou motor de propulsie să fie instalat sau înainte ca motorul de propulsie existent să fie înlocuit sau modificat tehnic.

(4)  Prezentul articol se aplică navelor de pescuit care fac obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit începând cu 1 ianuarie 2012. Pentru alte nave de pescuit, acesta se aplică începând cu 1 ianuarie 2013. El se aplică doar navelor de pescuit cărora li s-au instalat noi motoare de propulsie sau ale căror motoare de propulsie existente au fost înlocuite sau modificate tehnic după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 62

Verificarea și planul de sondaj

(1)  Pentru a verifica puterea motorului în conformitate cu articolul 41 din regulamentul privind controlul, statele membre elaborează un plan de sondaj pentru identificarea acelor nave de pescuit sau grupuri de nave de pescuit din cadrul flotei lor pentru care există riscul ca puterea motorului de propulsie să fie declarată drept inferioară decât este în realitate. Planul de sondaj se bazează cel puțin pe următoarele criterii de risc ridicat:

(a) nave de pescuit care desfășoară activități de pescuit aflate sub incidența regimului efortului de pescuit, în special acele nave de pescuit cărora li s-a atribuit o repartizare individuală a efortului de pescuit în kW*zi;

(b) nave de pescuit supuse limitărilor puterii navei prevăzute în legislația națională sau în dispozițiile Uniunii Europene;

(c) nave de pescuit pentru care raportul dintre puterea navei (kW) și tonajul navei (GT) este cu 50% mai scăzut decât raportul mediu pentru același tip de navă de pescuit, tip de unelte și specii vizate. Pentru această analiză, statele membre pot împărți flota în conformitate cu unul sau cu mai multe dintre criteriile următoare:

(i) unitățile de segmentare sau de gestionare a flotei definite de legislația națională;

(ii) categoriile de lungime;

(iii) categoriile de tonaj;

(iv) uneltele utilizate;

(v) speciile vizate.

(2)  Statele membre pot avea în vedere criterii de risc suplimentare în urma propriei evaluări.

(3)  Statele membre întocmesc o listă cu navele lor de pescuit care îndeplinesc unul sau mai multe criterii de risc dintre cele menționate la alineatul (1) și, dacă este cazul, criteriile de risc menționate la alineatul (2).

(4)  Statele membre aleg un eșantion aleatoriu de nave de pescuit din fiecare grup de nave de pescuit care îndeplinesc unul dintre criteriile de risc menționate la alineatele (1) și (2). Dimensiunea eșantionului trebuie să fie egală cu rădăcina pătrată, rotunjită spre numărul întreg cel mai apropiat, a numărului de nave de pescuit din grupul vizat.

(5)  Pentru fiecare navă din eșantionul aleatoriu, statele membre trebuie să verifice toate documentele tehnice de care dispun menționate la articolul 41 alineatul (1) din regulamentul privind controlul. În ceea ce privește celelalte documente menționate la articolul 41 alineatul (1) litera (g) din regulamentul privind controlul, statele membre trebuie să acorde o atenție specială specificațiilor din catalogul fabricantului motorului, dacă acestea sunt disponibile.

(6)  Prezentul articol se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012. Verificările fizice menționate la articolul 41 alineatul (2) din regulamentul privind controlul trebuie să abordeze cu prioritate traulerele care își desfășoară activitatea într-o zonă de pescuit care face obiectul unui regim de gestionare a efortului de pescuit.

Articolul 63

Verificarea fizică

(1)  Atunci când măsurarea puterii de propulsie este efectuată la bordul navei de pescuit în cadrul unei verificări fizice a puterii motorului de propulsie menționate la articolul 41 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, puterea motorului de propulsie poate fi măsurată în punctul cel mai accesibil dintre elice și motor.

(2)  Dacă puterea motorului de propulsie este măsurată după angrenajul de reducție, măsurătorii i se aplică o corecție adecvată pentru a se calcula puterea motorului de propulsie la flanșa de ieșire a motorului în conformitate cu definiția de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2930/86. Corecția ia în considerare pierderile de putere rezultate din cutia de viteze pe baza datelor tehnice oficiale puse la dispoziție de fabricantul cutiei de viteze.CAPITOLUL VIII

Controlul pescuitului de agrement

Articolul 64

Elaborarea planurilor de sondaj

(1)  Fără a aduce atingere utilizării datelor menționate la alineatul (5), planurile de sondaj care trebuie întocmite de statele membre în conformitate cu articolul 55 alineatul (3) din regulamentul privind controlul în scopul monitorizării capturilor efectuate în cadrul pescuitului de agrement din stocurile care fac obiectul planurilor de refacere trebuie să prevadă colectarea de date anuale.

(2)  Metodele utilizate în planurile de sondaj trebuie să fie clar stabilite și, pe cât posibil:

(a) stabile în timp;

(b) standardizate în cadrul regiunilor;

(c) conforme cu standardele de calitate stabilite de organismele științifice internaționale relevante și, dacă este cazul, de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă sau în care joacă rolul de observator.

(3)  Planul de sondaj trebuie să cuprindă un model de eșantionare pentru estimarea capturilor din stocurile care fac obiectul planurilor de refacere, a uneltelor utilizate și a zonei geografice aferente planului de refacere vizat, în care au fost efectuate capturile respective.

(4)  Statele membre trebuie să estimeze în mod sistematic corectitudinea și precizia datelor colectate.

(5)  În scopul elaborării planurilor de sondaj menționate la alineatul (1), statele membre pot utiliza datele colectate în conformitate cu programul comunitar multianual prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului ( 5 ), în măsura în care aceste date sunt disponibile.

(6)  Prezenta dispoziție nu se aplică atunci când un stat membru a interzis pescuitul de agrement pentru stocurile care fac obiectul unui plan de refacere.

Articolul 65

Notificarea și evaluarea planurilor de sondaj

(1)  Statele membre informează Comisia cu privire la planurile lor de sondaj în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a unui plan de refacere. Pentru planurile de refacere care sunt deja în vigoare în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, planul de sondaj trebuie notificat în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Modificările planului de sondaj trebuie notificate înainte ca ele să devină efective.

(2)  Pe lângă evaluarea obligatorie în temeiul articolului 55 alineatul (4) din regulamentul privind controlul, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit evaluează, de asemenea:

(a) după notificarea menționată la alineatul (1) și la fiecare cinci ani după această notificare, concordanța dintre planurile de sondaj notificate și criteriile și cerințele menționate la articolul 64 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament;

(b) concordanța dintre orice modificare a planurilor de sondaj menționată la alineatul (1) și criteriile și cerințele menționate la articolul 64 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament.

(3)  Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit elaborează recomandări, dacă este cazul, în vederea îmbunătățirii planului de sondaj.TITLUL IV

CONTROLUL COMERCIALIZĂRIICAPITOLUL I

Trasabilitatea

▼M1

Articolul 66

Definiție

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarea definiție:

„produse pescărești și de acvacultură” se referă la orice produse care intră sub incidența capitolului 3, a subpoziției 1212 21 00 din capitolul 12 și a pozițiilor 1604 și 1605 din capitolul 16 din Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ( 6 ).

▼B

Articolul 67

Informații privind loturile

(1)  Operatorii furnizează informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul în momentul în care produsele pescărești și de acvacultură sunt împărțite în loturi și nu mai târziu de prima vânzare.

(2)  Pe lângă cele prevăzute la alineatul (1), operatorii actualizează informațiile relevante menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, care rezultă în urma fuzionării sau divizării loturilor de produse pescărești și de acvacultură după prima vânzare, în momentul în care aceste informații sunt disponibile.

(3)  În cazul în care, în urma fuzionării sau divizării loturilor după prima vânzare, produsele pescărești și de acvacultură provenind de pe mai multe nave de pescuit sau din mai multe unități de producție sunt amestecate, operatorii trebuie să poată identifica fiecare lot de origine cel puțin cu ajutorul numărului de identificare al acestuia, menționat la articolul 58 alineatul (5) litera (a) din regulamentul privind controlul și să poată asigura trasabilitatea acestuia până la faza de captură sau de recoltare, în conformitate cu articolul 58 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

(4)  Sistemele și procedurile menționate la articolul 58 alineatul (4) din regulamentul privind controlul trebuie să le permită operatorilor să identifice furnizorul (furnizorii) imediat (imediați) și cumpărătorul (cumpărătorii) imediat (imediați) ai produselor pescărești și de acvacultură, cu excepția cazului în care aceștia sunt consumatori finali.

(5)  Informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul trebuie să fie disponibile prin intermediul etichetelor sau al ambalajului lotului sau cu ajutorul unui document comercial care însoțește fizic lotul respectiv. Acesta se poate afișa pe lot cu ajutorul unui instrument de identificare, cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv sau sistem de marcare similar. Informațiile afișate pe lot trebuie să rămână disponibile în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, astfel încât autoritățile competente din statele membre să aibă acces la ele în orice moment.

(6)  Operatorii trebuie să afișeze informațiile privind produsele pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul cu ajutorul unui instrument de identificare, cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv sau sistem de marcare similar:

(a) începând din 1 ianuarie 2013, în cazul capturilor care fac obiectul unui plan multianual;

(b) începând din 1 ianuarie 2015, în cazul altor produse pescărești și de acvacultură.

(7)  În cazul în care informațiile menționate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul sunt furnizate prin intermediul unui document comercial care însoțește fizic lotul, cel puțin numărul de identificare trebuie să figureze pe lotul respectiv.

(8)  Statele membre cooperează pentru a se asigura că informațiile afișate pe lot și/sau cele care însoțesc fizic lotul pot fi accesate de autoritățile competente dintr-un alt stat membru decât cel în care produsele pescărești sau de acvacultură au fost puse în lot, în special atunci când informațiile sunt afișate pe lot cu ajutorul unui instrument de identificare cum ar fi un cod, un cod de bare, un cip electronic sau un dispozitiv similar. Operatorii care utilizează astfel de instrumente trebuie să se asigure că ele sunt concepute pe baza standardelor și specificațiilor recunoscute la nivel internațional.

(9)  Informațiile privind data efectuării capturilor, menționate la articolul 58 alineatul (5) litera (d) din regulamentul privind controlul, pot acoperi mai multe zile calendaristice sau o perioadă de timp corespunzând mai multor date în care s-au efectuat capturi.

(10)  Informațiile privind furnizorii, menționate la articolul 58 alineatul (5) litera (f) din regulamentul privind controlul, trebuie să se refere la furnizorul (furnizorii) imediat (imediați) al (ai) operatorului menționat la alineatul (4) din prezentul articol. Aceste informații pot fi furnizate, dacă este cazul, prin intermediul mărcii de identificare prevăzute în anexa II secțiunea I din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală ( 7 ).

(11)  Informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (5) literele (a)-(f) din regulamentul privind controlul nu se aplică în cazul:

(a) produselor pescărești și de acvacultură de import, care sunt excluse din domeniul de aplicare al certificatelor de captură în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului ( 8 );

(b) produselor pescărești și de acvacultură de apă dulce; și

(c) peștilor ornamentali, crustaceelor și moluștelor.

▼M1

(12)  Informațiile enumerate la articolul 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul nu se aplică în cazul produselor pescărești și de acvacultură care figurează la pozițiile 1604 și 1605 ale capitolului 16 din Nomenclatura combinată.

(13)  În sensul articolului 58 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, informațiile privind zona de capturare sau de creștere a produsului se referă la:

(a) zona geografică relevantă definită la articolul 4 alineatul (30) din regulamentul privind controlul, pentru capturile din stocurile sau grupurile de stocuri care fac obiectul unei cote și/sau al unor cerințe privind dimensiunea minimă în legislația Uniunii;

(b) denumirea zonei de capturare sau de producție în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ), pentru capturile din alte stocuri sau grupuri de stocuri, produsele pescărești capturate în apă dulce și produsele de acvacultură.

▼B

(14)  Valoarea cantităților mici de produse pescărești și de acvacultură menționate la articolul 58 alineatul (8) din regulamentul privind controlul se aplică vânzărilor directe efectuate de către o navă de pescuit, pe zi calendaristică și pe consumator final.

▼M1 —————

▼BCAPITOLUL II

Cântărirea produselor pescăreștiSecțiunea 1

Norme generale privind cântărirea

Articolul 69

Domeniul de aplicare

Fără a aduce atingere articolelor 78-89 din prezentul regulament, dispozițiile prezentului capitol se aplică debarcărilor de pe ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ care au loc într-un stat membru și transbordărilor în care sunt implicate ►M1  nave de pescuit ale Uniunii ◄ și care au loc în porturile unui stat membru sau în locuri apropiate de țărmul unui stat membru, precum și cântăririi produselor pescărești aflate la bordul ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ în ►M1  apele Uniunii ◄ .

Articolul 70

Registre de cântărire

(1)  Cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt responsabile cu prima comercializare sau cu stocarea dinaintea primei comercializări a produselor pescărești sau, dacă este cazul, comandantul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ trebuie să înregistreze cântăririle efectuate în conformitate cu articolele 60 și 61 din regulamentul privind controlul, precizând următoarele informații:

(a) codurile FAO alpha-3 ale speciilor cântărite;

(b) rezultatul cântăririi pentru fiecare cantitate din fiecare specie exprimată în kilograme de produs;

(c) numărul de identificare externă a navei și numele navei de pescuit de pe care provine cantitatea cântărită;

(d) prezentarea produselor pescărești cântărite;

(e) data cântăririi (AAAA-LL-ZZ).

(2)  Cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt responsabile cu prima comercializare sau cu stocarea dinaintea primei comercializări a produselor pescărești sau, dacă este cazul, comandantul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ trebuie să țină registrele menționate la alineatul (1) pentru o perioadă de trei ani.

Articolul 71

Momentul cântăririi

(1)  În cazul în care produsele pescărești sunt transbordate între ►M1  nave de pescuit ale Uniunii ◄ , iar prima debarcare a produselor pescărești transbordate urmează să aibă loc într-un port din afara Uniunii Europene, produsele pescărești trebuie cântărite înainte de a fi transportate din portul sau din locul de transbordare.

(2)  În cazul în care produsele pescărești sunt cântărite la bordul unei nave de pescuit a UE în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, după care ele sunt cântărite din nou la țărm după debarcare, cifra care se obține după cântărirea la țărm este cea care trebuie utilizată în sensul articolului 60 alineatul (5) din regulamentul privind controlul.

(3)  Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale pentru ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ care nu sunt obligate să completeze și să transmită pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit, conform articolului 15 din regulamentul privind controlul, statul membru îi poate cere comandantului navei să înmâneze o copie a paginii relevante din jurnalul de pescuit autorităților competente din statul membru de debarcare înainte de cântărire.

Articolul 72

Sisteme de cântărire

(1)  Toate sistemele de cântărire trebuie calibrate și sigilate în conformitate cu sistemele naționale de către autoritățile competente din statul membru.

(2)  Persoana fizică sau juridică responsabilă cu sistemul de cântărire ține un registru al calibrărilor.

(3)  În cazul în care cântărirea are loc pe un sistem cu bandă transportoare, trebuie prevăzut un contor vizibil care să înregistreze totalul cumulat al masei. Citirea contorului la începutul operațiunii de cântărire, precum și totalul cumulat trebuie înregistrate. Orice utilizare a sistemului trebuie înregistrată în jurnalul de cântărire de către persoana fizică sau juridică responsabilă de cântăriri.

Articolul 73

Cântărirea produselor pescărești congelate

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale și în speță articolelor 70 și 74 din prezentul regulament, atunci când sunt cântărite cantitățile debarcate de produse pescărești congelate, greutatea produselor pescărești congelate debarcate în cutii sau blocuri poate fi determinată pentru fiecare specie în parte sau, dacă este cazul, pentru fiecare prezentare în parte, înmulțindu-se numărul total de cutii sau blocuri cu greutatea medie netă per cutie sau bloc, calculată conform metodologiei stabilite în anexa XVIII.

(2)  Persoanele fizice sau juridice care efectuează cântărirea produselor pescărești vor întocmi un registru pentru fiecare debarcare, în care se vor indica:

(a) denumirea, precum și literele și numerele de identificare externă ale navei de pe care s-au debarcat produsele pescărești;

(b) speciile și, dacă este cazul, prezentarea peștelui debarcat;

(c) dimensiunea lotului și eșantioanele de palete pentru fiecare specie în parte și, dacă este cazul, prezentarea, în conformitate cu dispozițiile punctului 1 din anexa XVIII;

(d) masa fiecărei palete din lotul de eșantioane și masa medie a paletelor;

(e) numărul de cutii sau blocuri pe fiecare palet din lotul de eșantioane;

(f) tara pentru fiecare cutie în parte, dacă este diferită de tara menționată la punctul 4 din anexa XVIII;

(g) masa medie a unei palete goale în conformitate cu dispozițiile punctului 3 litera (b) din anexa XVIII;

(h) greutatea medie pentru fiecare cutie sau bloc de produse pescărești per specie și, dacă este cazul, prezentarea.

Articolul 74

Gheața și apa

(1)  Înainte de cântărire, cumpărătorul înregistrat, piața de licitații înregistrată sau alte organisme sau persoane responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești se asigură că respectivele produse sunt curățate de gheață în mod adecvat, astfel încât acestea să nu fie deteriorate și să nu piardă din calitate.

▼M1

(2)  Fără a aduce atingere normelor speciale privind speciile pelagice menționate la articolele 78-89 din prezentul regulament, care sunt debarcate angro, urmând a fi transferate către punctul în care are lor prima comercializare, stocare sau prelucrare, scăderea apei și a gheții din greutatea totală nu poate depăși 2 %. În orice caz, procentul în care apa și gheața se scad trebuie înregistrat pe tichetul de cântar odată cu mențiunea aferentă greutății. Nu se scade apa sau gheața pentru debarcări în scopuri industriale sau în cazul altor specii decât cele pelagice.

▼B

Articolul 75

Accesul autorităților competente

Autoritățile competente vor avea acces deplin în orice moment la sistemele de cântărire, la jurnalele de cântărire, la declarațiile scrise și la toate locațiile unde sunt prelucrate și păstrate produsele pescărești.

Articolul 76

Planuri de sondaj

(1)  Planul de sondaj menționat la articolul 60 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XIX.

(2)  Planul de sondaj menționat la articolul 60 alineatul (3) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XX. În cazul în care capturile sunt cântărite la bordul navei, marja de toleranță menționată la articolul 14 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (3) din regulamentul privind controlul nu se aplică atunci când cifra rezultată în urma cântăririi după debarcare este mai mare decât cifra corespunzătoare obținută în urma cântăririi la bordul navei.

(3)  Atunci când statele membre intenționează să adopte planurile de sondaj menționate la articolul 60 alineatele (1) și (3) din regulamentul privind controlul, este preferabil ca acestea să transmită un singur plan de sondaj care să acopere toate procedurile de cântărire pentru o perioadă de trei ani, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest plan de sondaj poate avea părți diferite pentru diversele activități de pescuit.

(4)  Orice nou plan de sondaj care urmează a fi adoptat după data menționată la alineatul (3) sau orice modificare a respectivului plan trebuie transmisă pentru aprobare cu trei luni înainte de sfârșitul anului vizat.

Articolul 77

Planurile și programele de control pentru cântărirea produselor pescărești după transportul de la locul debarcării

(1)  Planul de control menționat la articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XXI.

(2)  Atunci când statele membre intenționează să adopte planurile de control menționate la articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, acestea transmit un singur plan de control per stat membru care să acopere toate transporturile produselor pescărești care urmează a fi cântărite după transport. Acest plan de control trebuie transmis în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest plan de control unic poate avea părți diferite pentru diversele activități de pescuit.

(3)  Programul comun de control menționat la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul și orice modificare substanțială a acestuia se adoptă de către statele membre în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri descrisă în anexa XXII.

(4)  Atunci când statele membre intenționează să adopte programele comune de control menționate la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, acestea trebuie să le transmită în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(5)  Orice nou plan de control precum cele menționate la alineatul (2) sau orice noi programe comune de control precum cele menționate la alineatul (4), care urmează să fie adoptate după data menționată la alineatele (2) și (4) sau orice modificare a acestor planuri sau programe trebuie transmise cu trei luni înainte de sfârșitul anului care precede data intrării în vigoare a respectivului plan sau program.Secțiunea 2

Norme speciale pentru cântărirea anumitor specii pelagice

▼M1

Articolul 78

Domeniul de aplicare al procedurilor de cântărire pentru capturile de hering, macrou, stavrid negru și putasu

Normele stabilite în prezenta secțiune se aplică procedurilor de cântărire a capturilor de hering (Clupea harengus), macrou (Scomber scombrus), stavrid negru (Trachurus spp.) și putasu (Micromesistius poutassou) sau a unei combinații între aceste specii, debarcate în Uniune sau în țări terțe de către nave de pescuit ale Uniunii, efectuate în următoarele zone:

(a) pentru hering, în zonele ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI și VII;

(b) pentru macrou, în zonele ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV și în apele Uniunii din zona CECAF;

(c) pentru stavridul negru, în zonele ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele Uniunii din zona CECAF;

(d) pentru putasu, în zonele ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV și în apele Uniunii din zona CECAF,

atunci când cantitatea per debarcare depășește 10 tone.

Articolul 79

Porturile de cântărire a capturilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu

▼B

(1)  Capturile din speciile menționate la articolul 78 din prezentul regulament trebuie cântărite imediat la debarcare. Totuși, capturile din aceste specii pot fi cântărite după transport în cazul în care:

 pentru o destinație din interiorul unui stat membru, statul membru în cauză a adoptat planul de control menționat la articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri, descrisă în anexa XXI;

 pentru o destinație dintr-un alt stat membru, statele membre interesate au adoptat programul comun de control menționat la articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, în conformitate cu metodologia bazată pe riscuri, descrisă în anexa XXII,

și în cazul în care acest plan de control sau program comun de control a fost aprobat de Comisie

(2)  Fiecare stat membru implicat stabilește în care dintre porturile sale trebuie efectuată cântărirea speciilor menționate la articolul 78 din prezentul regulament și garantează că toate debarcările acestor specii se realizează în respectivele porturi. Aceste porturi dispun de:

(a) orare de debarcare și de transbordare bine definite;

(b) locuri de debarcare și de transbordare bine definite;

(c) proceduri de inspecție și de supraveghere clar stabilite.

(3)  Statele membre implicate trebuie de asemenea să comunice Comisiei lista acestor porturi și procedurile de inspecție și supraveghere aplicabile în aceste porturi, inclusiv termenii și condițiile de înregistrare și transmitere a cantităților din oricare dintre aceste specii, la fiecare debarcare în parte.

(4)  Orice modificare a listelor cu porturile și a procedurilor de inspecție și supraveghere menționate la alineatul (3) se transmite Comisiei cel târziu în termen de 15 zile înainte de intrarea sa în vigoare.

(5)  Statele membre se asigură că toate debarcările speciilor menționate la articolul 78 din prezentul regulament, capturate de navele lor în afara Uniunii Europene, se realizează în porturile special selecționate în scopul cântăririi de către țările terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea Europeană cu privire la aceste specii.

(6)  Comisia va transmite tuturor statelor membre implicate informațiile menționate la alineatele (3) și (4), precum și lista cu porturile selecționate de țările terțe.

(7)  Comisia și statele membre implicate vor publica lista porturilor și modificările aduse acesteia pe site-urile lor oficiale.

Articolul 80

Intrarea într-un port al unui stat membru

(1)  În scopul cântăririi, cu cel puțin patru ore înainte de intrarea în port a transportului vizat, comandantul navei de pescuit sau reprezentantul său va comunica autorităților competente din statul membru în care va fi efectuată debarcarea următoarele informații:

(a) portul în care intenționează să intre, denumirea navei și literele și numerele de identificare externă a acesteia;

(b) ora estimată de sosire în portul respectiv;

▼M1

(c) cantitățile în kilograme de greutate în viu de hering, macrou, stavrid negru și putasu aflat la bord;

▼B

(d) zona geografică relevantă (zonele geografice relevante) în care s-au efectuat capturile; zona va face referire la subregiunea și diviziunea sau subdiviziunea în care se aplică limitări ale capturilor, în conformitate cu legislația UE.

(2)  Comandantul unei nave de pescuit a UE care este supusă obligației de a înregistra pe suport electronic datele din jurnalul de pescuit trebuie să trimită informațiile menționate la alineatul (1) pe cale electronică către statul său membru de pavilion. Statele membre trebuie să transmită neîntârziat aceste informații statului membru în care urmează să aibă loc debarcarea. Datele electronice din jurnalul de pescuit menționate la articolul 15 din regulamentul privind controlul și informațiile menționate la alineatul (1) pot fi trimise printr-o singură transmisie electronică.

(3)  Statele membre pot prevedea o perioadă de notificare mai scurtă decât cea stabilită la alineatul (1). În astfel de cazuri, statele membre implicate informează Comisia cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare a perioadei mai scurte de notificare. Comisia și statele membre respective trebuie să publice aceste informații pe site-urile lor.

Articolul 81

Descărcarea

Autoritățile competente din statul membru implicat trebuie să impună obligația ca descărcarea oricăreia dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament să nu înceapă până când nu este autorizată anume în acest sens. În cazul în care descărcarea este întreruptă, va trebui solicitată permisiunea pentru reînceperea descărcării.

Articolul 82

Jurnalul de pescuit

(1)  La sosirea în port și înainte de începerea descărcării, comandantul unei nave de pescuit care nu are obligația de a înregistra pe cale electronică datele din jurnalul de pescuit trebuie să prezinte pagina sau paginile relevante completate din jurnalul de pescuit în vederea inspectării în portul de debarcare de către autoritatea competentă din statul membru implicat.

▼M1

(2)  Cantitățile de hering, macrou, stavrid negru și putasu aflate la bord, anunțate înainte de debarcare conform articolului 80 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, vor fi egale cu cantitățile înregistrate în jurnalul de pescuit după completarea acestuia.

Articolul 83

Instalații publice de cântărire pentru hering, macrou, stavrid negru și putasu proaspăt

▼B

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 72 din prezentul regulament, în cazul în care sunt utilizate instalații publice de cântărire, persoanele fizice sau juridice care cântăresc capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament trebuie să-i emită cumpărătorului un tichet de cântar care să indice data și ora cântăririi, precum și numărul de identitate al camionului-cisternă. O copie a tichetului de cântar va fi anexată la nota de vânzare sau la declarația de primire.

Articolul 84

Instalații private de cântărire a peștelui proaspăt

(1)  Pe lângă dispozițiile articolului 72 din prezentul regulament, utilizarea instalațiilor private de cântărire trebuie să respecte și cerințele prezentului articol.

(2)  Persoanele fizice sau juridice care cântăresc oricare dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament trebuie să țină, pentru fiecare sistem de cântărire, un registru legat și paginat. Acesta trebuie completat imediat după încheierea procesului de cântărire în cazul unei debarcări și nu mai târziu de ora 23.59, ora locală, în ziua încheierii procesului de cântărire. Registrul indică:

(a) denumirea, precum și literele și numerele de identificare externă ale navei de pe care au fost debarcate oricare dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament;

(b) numărul unic de identitate al camionului-cisternă și al încărcăturii acestuia în cazurile în care oricare dintre capturile menționate la articolul 78 din prezentul regulament au fost transportate din portul de debarcare înainte de cântărire conform articolului 79 din prezentul regulament. Încărcătura din fiecare cisternă trebuie cântărită și înregistrată separat. Masa totală a tuturor încărcăturilor cisternelor provenind de pe aceeași navă poate fi însă înregistrată ca un întreg în cazul în care aceste încărcături ale cisternelor sunt cântărite consecutiv și fără întrerupere;

(c) speciile de pește;

(d) masa fiecărui transport debarcat;

(e) data și ora începutului și sfârșitului cântăririi.

(3)  Fără a aduce atingere articolului 72 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul în care cântărirea se efectuează pe un sistem cu bandă transportoare, orice utilizare a sistemului trebuie înregistrată în registrul de cântărire legat și paginat.

▼M1

Articolul 85

Cântărirea peștelui congelat

Atunci când sunt cântărite cantitățile debarcate de hering, macrou, stavrid negru și putasu congelat, greutatea de pește congelat debarcat în cutii se determină pentru fiecare specie, în conformitate cu articolul 73 din prezentul regulament.

Articolul 86

Ținerea registrelor de cântărire

Toate registrele de cântărire prevăzute la articolul 84 alineatul (3) și la articolul 85 din prezentul regulament, precum și copiile tuturor documentelor de transport care fac parte din planul de control sau din programul comun de control menționat la articolul 79 alineatul (1) din prezentul regulament sunt păstrate timp de cel puțin trei ani.

▼B

Articolul 87

Notele de vânzare și declarația de primire

Persoanele fizice sau juridice responsabile de transmiterea notelor de vânzare și a declarațiilor de primire trebuie să transmită, la cerere, aceste declarații privind speciile menționate la articolul 78 din prezentul regulament autorităților competente din statul membru interesat.

▼M1

Articolul 88

Controalele încrucișate

Până la înființarea unei baze de date computerizate în conformitate cu articolul 109 din regulamentul privind controlul, autoritățile competente efectuează controale administrative încrucișate cu privire la toate capturile debarcate, comparând următoarele elemente:

(a) cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu indicate în notificarea prealabilă debarcării, conform articolului 80 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, și cantitățile înregistrate în jurnalul de pescuit;

(b) cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înregistrate în jurnalul de pescuit și cantitățile înregistrate în declarația de debarcare;

(c) cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înregistrate în declarația de debarcare și cantitățile înregistrate în declarația de primire sau în nota de vânzare;

(d) zona unde a avut loc captura înregistrată în jurnalul de pescuit al navei, precum și datele VMS privind nava în cauză.

Articolul 89

Monitorizarea cântăririi

(1)  Cântărirea capturilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu aflate pe navă este monitorizată pentru fiecare specie în parte. În cazul navelor care pompează captura pe țărm se monitorizează cântărirea întregii cantități descărcate. În cazul debarcărilor de hering, macrou, stavrid negru și putasu congelat, toate cutiile sunt numărate, iar metodologia de calculare a masei nete medii a cutiilor, stabilită în anexa XVIII, este monitorizată.

(2)  Următoarele date sunt verificate încrucișat, în plus față de cele menționate la articolul 88 din prezentul regulament:

(a) cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înscrise în registrele de cântărire la instalațiile publice sau private și cantitățile per specie înregistrate în declarația de primire sau în nota de vânzare;

(b) cantitățile per specie de hering, macrou, stavrid negru și putasu înregistrate în orice document de transport care face parte din planul de control sau din programul comun de control menționat la articolul 79 alineatul (1) din prezentul regulament;

(c) numerele unice de identitate ale camioanelor-cisternă înscrise în registru în conformitate cu articolul 84 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

(3)  La încheierea descărcării se verifică dacă pe navă se mai află pește supus regulilor speciale din prezenta secțiune.

(4)  Toate activitățile de monitorizare prevăzute de prezentul articol și de articolul 107 din prezentul regulament trebuie să fie sprijinite de documente. Aceste documente sunt păstrate timp de cel puțin trei ani.CAPITOLUL III

Note de vânzare și declarații de primire

▼B

Articolul 90

Norme generale

▼M1

(1)  În nota de vânzare și în declarația de primire trebuie precizat numărul indivizilor, menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (f) și la articolul 66 alineatul (3) litera (e) din regulamentul privind controlul, în cazul în care cota relevantă este gestionată pe baza indivizilor.

▼B

(2)  Tipul prezentării menționate la articolul 64 alineatul (1) litera (g) din regulamentul privind controlul include starea prezentării menționată în anexa I.

(3)  Prețul menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (l) din regulamentul privind controlul trebuie indicat în moneda utilizată în statul membru în care are loc vânzarea.

▼M1

Articolul 91

Formatul notelor de vânzare și al declarațiilor de primire

(1)  Statele membre stabilesc formatul care trebuie utilizat pentru completarea și transmiterea notelor de vânzare și a declarațiilor de primire între cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane autorizate de statele membre și de autoritățile competente, astfel cum se menționează la articolele 63 și 67 din regulamentul privind controlul.

(2)  Datele care trebuie să fie înregistrate de cumpărătorii înregistrați, de piețele de licitație înregistrate sau de alte organisme sau persoane autorizate de statele membre în notele lor de vânzare sau în declarațiile de primire, în conformitate cu normele Uniunii, sunt obligatorii și în schimburile dintre statele membre.

(3)  Datele menționate la articolul 111 alineatul (2) din regulamentul privind controlul pentru operațiunile transmise în cursul ultimelor 36 de luni de către statul membru pe teritoriul căruia a avut loc prima vânzare sau primirea sunt puse la dispoziție de acest stat membru, la cererea statului membru de pavilion sau a statului membru pe al cărui teritoriu au fost debarcate produsele pescărești. Răspunsul la cerere este generat automat și transmis fără întârziere.

(4)  Statele membre:

(a) se asigură că datele primite în conformitate cu prezentul capitol sunt înregistrate în format electronic și stocate în siguranță în bazele de date computerizate pentru o perioadă de cel puțin trei ani;

(b) iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele sunt utilizate numai în scopurile prevăzute în prezentul regulament; și

(c) iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele în cauză împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, deteriorării, distribuirii sau consultării neautorizate.

(5)  În fiecare stat membru, autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul este responsabilă de transmiterea, primirea, administrarea și prelucrarea tuturor datelor la care se face referire în prezentul capitol.

(6)  Statele membre își transmit reciproc datele de contact ale autorităților menționate la alineatul (5) și informează în acest sens Comisia și organismul desemnat de aceasta în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(7)  Orice modificare a informațiilor menționate la alineatele (5) și (6) se comunică fără întârziere Comisiei, organismului desemnat de aceasta și celorlalte state membre, înainte ca respectivele modificări să intre în vigoare.

▼BTITLUL V

SUPRAVEGHEREACAPITOLUL I

Rapoarte de supraveghere

Articolul 92

Informații care trebuie înregistrate în raportul de supraveghere

(1)  Rapoartele de supraveghere menționate la articolul 71 alineatele (3) și (4) din regulamentul privind controlul trebuie întocmite în conformitate cu anexa XXIII la prezentul regulament.

(2)  Statele membre încarcă datele din rapoartele lor de supraveghere în baza de date electronică menționată la articolul 78 din regulamentul privind controlul și creează funcționalitățile menționate în anexa XXIV punctul 2 din prezentul regulament. Informațiile minime care trebuie înregistrate în această bază de date sunt cele precizate în anexa XXIII. Pe lângă aceasta, rapoartele de supraveghere pe suport de hârtie pot fi, de asemenea, scanate și adăugate în baza de date.

(3)  Datele din rapoarte trebuie păstrate în baza de date pentru a putea fi accesate timp de cel puțin trei ani.

(4)  La primirea raportului de supraveghere menționat la alineatul (1), statul membru de pavilion trebuie să inițieze imediat o anchetă cu privire la activitățile navelor sale de pescuit care fac obiectul raportului de supraveghere.

(5)  Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea Europeană este parte contractantă.CAPITOLUL II

Observatorii însărcinați cu controlul

Articolul 93

Norme generale privind observatorii însărcinați cu controlul

(1)  Fără a aduce atingere normelor speciale elaborate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sau convenite de comun acord cu o țară terță, ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄ care au fost desemnate pentru aplicarea unui program de observare cu rol de control trebuie să ia la bord cel puțin un observator însărcinat cu controlul pe durata stabilită de program.

(2)  Statele membre desemnează observatorii însărcinați cu controlul și se asigură că aceștia sunt în măsură să își ducă la îndeplinire sarcinile. Statele membre garantează mai ales plasarea observatorilor însărcinați cu controlul la bordul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ vizate și întoarcerea lor de pe aceasta.

(3)  Observatorii însărcinați cu controlul nu îndeplinesc alte sarcini decât cele stabilite la articolul 73 din regulamentul privind controlul și la articolul 95 din prezentul regulament, cu excepția cazului în care trebuie realizate alte sarcini stabilite în temeiul programului UE de observare cu rol de control sau ca parte a unui program de observare din cadrul unei organizații regionale de gestionare a pescuitului sau stabilite în cadrul unui acord bilateral cu o țară terță.

(4)  Autoritățile competente se asigură că, pentru a-și putea realiza misiunea, observatorii însărcinați cu controlul dispun de mijloace de comunicare independente de sistemul de comunicare de pe nava de pescuit.

(5)  Aceste norme nu afectează drepturile comandantului navei de pescuit care este singurul responsabil de operațiunile efectuate de navă.

Articolul 94

Independența observatorilor însărcinați cu controlul

Pentru a fi independenți față de proprietarul, de operatorul, de comandantul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ sau de orice membru al echipajului, după cum se prevede la articolul 73 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, observatorii însărcinați cu controlul nu pot fi:

 rude sau angajați ai comandantului ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ sau ai oricărui alt membru al echipajului, ai reprezentantului comandantului, ai proprietarului sau ai operatorului ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ la bordul căreia au fost desemnați;

 angajați ai unei companii controlate de comandantului navei, de un membru al echipajului, de reprezentantul comandantului, de proprietarul sau operatorul ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ la bordul căreia au fost desemnați.

Articolul 95

Sarcinile observatorilor însărcinați cu controlul

(1)  Observatorii însărcinați cu controlul verifică documentele relevante și înregistrează activitățile de pescuit ale ►M1  navei de pescuit a Uniunii ◄ la bordul căreia se află, care sunt enumerate în anexa XXV.

(2)  Observatorii însărcinați cu controlul aflați la bordul unei nave de pescuit a UE trebuie să informeze, dacă este cazul, funcționarii care se pregătesc să înceapă o inspecție a navei de pescuit în cauză, odată cu sosirea la bord a respectivilor funcționari. Dacă instalațiile aflate la bordul unei nave de pescuit a UE permit acest lucru și dacă este cazul, sesiunea de informare trebuie să ia forma unei ședințe închise.

(3)  Observatorii însărcinați cu controlul întocmesc raportul menționat la articolul 73 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, utilizând formatul stabilit în anexa XXVI. Aceștia transmit autorităților de care aparțin, precum și autorităților competente din statul membru de pavilion respectivul raport fără întârziere și în orice caz în termen de maximum 30 de zile de la încheierea unei misiuni. Autoritățile de care aparțin observatorii pun respectivul raport la dispoziția statului membru de coastă, Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, la cererea acestora. Copiile rapoartelor care sunt puse la dispoziția altor state membre pot să nu cuprindă informațiile privind zonele în care au fost efectuate capturile în ceea ce privește pozițiile de început și de sfârșit ale fiecărei operațiuni de pescuit, însă pot cuprinde informațiile privind capturile totale zilnice în echivalent kilograme în greutate în viu per specie și per diviziune ICES sau altă zonă, dacă este cazul.

▼M1 —————

▼BTITLUL VI

INSPECȚIACAPITOLUL I

Efectuarea inspecțiilorSecțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 97

Funcționari autorizați să efectueze inspecții pe mare sau pe țărm

(1)  Funcționarii responsabili cu desfășurarea inspecțiilor, menționați la articolul 74 din regulamentul privind controlul, trebuie să fie autorizați de autoritățile competente din statele membre. În acest scop, statele membre trebuie să le elibereze funcționarilor lor o legitimație de serviciu în care să se precizeze identitatea lor și capacitatea în care își desfășoară activitatea. Fiecare funcționar aflat în misiune trebuie să aibă asupra sa legitimația de serviciu și să o prezinte în timpul inspecției de îndată ce are ocazia.

(2)  Statele membre conferă funcționarilor lor puterile adecvate care sunt necesare pentru îndeplinirea activităților de control, inspecție și asigurare a respectării normelor în conformitate cu prezentul regulament și pentru a garanta respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 98

Principii generale

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale, autoritățile competente din statele membre adoptă o abordare bazată pe riscuri în procesul de selecționare a țintelor pentru inspecție, utilizând toate informațiile disponibile. În concordanță cu această abordare, funcționarii realizează inspecții în conformitate cu normele stabilite în prezentul capitol.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale, statele membre își coordonează activitățile de control, inspecție și asigurare a respectării normelor. În acest scop, ele adoptă și execută programele naționale de acțiuni de control menționate la articolul 46 din regulamentul privind controlul și programele comune de control menționate la articolul 94 din regulamentul privind controlul, care acoperă atât activitățile pe mare, cât și cele de la țărm, necesare pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

(3)  Printr-o strategie de control și de asigurare a respectării normelor bazată pe riscuri, fiecare stat membru realizează activitățile de inspecție necesare în mod obiectiv pentru a preveni reținerea la bord, transbordarea, debarcarea, transferul către cuști și exploatări, prelucrarea, transportul, depozitarea, comercializarea și stocarea produselor pescărești provenind din activități care nu respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(4)  Inspecțiile trebuie efectuate în așa fel încât să se împiedice, pe cât posibil, orice impact negativ asupra igienei și calității produselor pescărești inspectate.

(5)  Statele membre se asigură că sistemele de informare aferente activităților naționale de pescuit permit schimbul electronic direct de informații cu privire la inspecțiile din statul de port între ele, cu alte state membre, cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta, după caz, în conformitate cu articolul 111 din regulamentul privind controlul.

Articolul 99

Sarcinile funcționarilor în etapele anterioare inspecției

În etapele anterioare inspecției, funcționarii colectează, dacă acest lucru este posibil, toată documentația disponibilă, care cuprinde:

(a) licențele de pescuit și autorizațiile de pescuit;

(b) informațiile VMS referitoare la campania de pescuit în derulare;

(c) supravegherea aeriană și alte activități de reperare;

(d) registrele inspecțiilor anterioare și informațiile disponibile aflate pe partea securizată a site-ului web al statului membru de pavilion cu privire la ►M1  nava de pescuit a Uniunii ◄ vizată.

Articolul 100

Sarcinile funcționarilor autorizați să efectueze inspecțiile

(1)  Funcționarii autorizați să efectueze inspecțiile verifică și notează elementele pertinente definite în modulul de inspecție relevant al raportului de inspecție din anexa XXVII. În acest scop ei pot face fotografii, înregistrări video și audio în conformitate cu legislația națională și, dacă este cazul, pot preleva probe.

(2)  Funcționarii respectă dreptul oricărui operator de a comunica cu autoritățile competente din statul de pavilion pe durata operațiunilor de inspecție.

(3)  Funcționarii iau în considerare toate informațiile furnizate în conformitate cu articolul 95 alineatul (2) din prezentul regulament de către un observator însărcinat cu controlul aflat la bordul navei de pescuit care urmează a fi inspectată.

(4)  La încheierea unei inspecții, funcționarii îi informează pe operatori, după caz, cu privire la reglementările în domeniul pescuitului relevante pentru circumstanțele respective.

(5)  Funcționarii părăsesc nava de pescuit sau locul inspectat de îndată ce inspecția s-a încheiat, dacă nu se descoperă nicio dovadă a vreunei încălcări evidente a dispozițiilor în vigoare.

Articolul 101

Obligațiile statelor membre, ale Comisiei și ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului

(1)  Autoritățile competente din statele membre și, dacă este cazul, Comisia și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului se asigură că funcționarii lor realizează inspecțiile în mod profesionist și răspunzând unor standarde înalte, rămânând în același timp amabili și atenți.

(2)  Autoritățile competente din fiecare stat membru elaborează procedurile prin care se garantează că orice plângere efectuată de operatori cu privire la desfășurarea inspecțiilor realizate de funcționarii lor este cercetată în mod echitabil și în amănunt, în conformitate cu legislația națională.

(3)  În temeiul unor acorduri corespunzătoare cu statul membru de pavilion al unei nave de pescuit, statele membre de coastă pot invita funcționarii autorităților competente din respectivul stat membru să participe la inspecțiile navelor de pescuit ale respectivului stat membru, atâta timp cât navele în cauză își desfășoară activitatea în apele statului membru de coastă sau dacă debarcă în porturile acestuia.Secțiunea 2

Inspecții pe mare

Articolul 102

Dispoziții generale privind inspecțiile pe mare

(1)  Orice navă utilizată în scopuri de control, inclusiv de supraveghere, trebuie să afișeze fanionul sau simbolul care figurează în anexa XXVIII, în așa fel încât acesta să fie clar vizibil.

(2)  O barcă de acostare utilizată pentru a facilita transferul funcționarilor care realizează inspecțiile trebuie să arboreze un pavilion sau un fanion asemănător, cu o dimensiune corespunzătoare pavilionului sau fanionului bărcii de acostare, pentru a arăta că îndeplinește sarcini de inspecție în domeniul pescuitului.

(3)  Persoanele responsabile cu navele de inspecție trebuie să țină seama în mod corespunzător de normele de navigare și să manevreze nava la o distanță sigură față de nava de pescuit, în conformitate cu normele internaționale de prevenire a coliziunilor pe mare.

Articolul 103

Îmbarcarea pe navele de pescuit aflate în larg

(1)  Funcționarii responsabili cu realizarea inspecției trebuie să se asigure că nu se întreprinde nicio acțiune care ar putea compromite siguranța navei de pescuit și a echipajului acesteia.

(2)  Funcționarii nu solicită comandantului navei de pescuit pe care se îmbarcă sau pe care o părăsesc să oprească sau să efectueze manevre în cursul unei operațiuni de pescuit sau să oprească aruncarea sau ridicarea uneltelor de pescuit. Funcționarii pot, cu toate acestea, să solicite întreruperea sau amânarea aruncării uneltelor de pescuit până când urcă la bordul navei sau o părăsesc, pentru a permite efectuarea acestor acțiuni în condiții de siguranță. În cazul unei îmbarcări, această întârziere nu poate depăși un interval de 30 de minute de la îmbarcarea funcționarilor, cu excepția cazului în care s-a constatat o încălcare a legislației. Această dispoziție nu afectează posibilitatea ca funcționarii să solicite ridicarea uneltelor pentru inspecție.

Articolul 104

Activitățile de la bord

(1)  În momentul realizării inspecției, funcționarii verifică și notează toate elementele relevante prevăzute în modulul adecvat al raportului de inspecție stabilit în anexa XXVII din prezentul regulament.

(2)  Funcționarii îi pot cere comandantului să ridice o unealtă de pescuit în vederea inspecției.

(3)  Echipele de inspecție sunt în mod normal formate din doi funcționari. Atunci când este necesar, mai mulți funcționari pot completa echipele de inspecție.

(4)  Durata unei inspecții este de maximum patru ore sau se calculează până în momentul în care plasa este ridicată și inspectată împreună cu captura, luându-se în calcul durata cea mai lungă dintre acestea două. Această durată nu se aplică în cazul în care se descoperă o încălcare evidentă a dispozițiilor în vigoare sau dacă funcționarii au nevoie de mai multe informații.

(5)  În cazul descoperirii unei încălcări evidente, semnele și sigiliile de identificare pot fi fixate în siguranță pe orice parte a uneltei de pescuit sau a navei de pescuit, inclusiv pe recipientele cu produse pescărești și pe compartimentul (compartimentele) în care sunt dispuse respectivele produse, iar funcționarul (funcționarii) pot rămâne la bord atâta timp cât este necesar pentru luarea măsurilor adecvate în vederea garantării siguranței și permanenței tuturor dovezilor încălcării evidente.Secțiunea 3

Inspecții în port

Articolul 105

Pregătirea inspecțiilor

(1)  Fără a aduce atingere parametrilor de referință definiți în programele specifice de control și inspecție, precum și la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului ( 10 ), inspectarea unei nave de pescuit trebuie să aibă loc în port sau la debarcare, în următoarele situații:

(a) ca regulă, în cadrul unei metodologii de sondaj fondate pe managementul bazat pe riscuri; sau

(b) în cazul în care se suspectează că nava respectivă nu respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)  În cazurile menționate la alineatul (1) litera (b) și fără a aduce atingere articolului 106 alineatul (2) ultima teză din prezentul regulament, autoritățile competente din statele membre se asigură că nava de pescuit care urmează să fie inspectată în port este așteptată de funcționarii lor de resort la sosirea acesteia.

(3)  Alineatul (1) nu exclude posibilitatea ca statele membre să întreprindă inspecții aleatorii.

Articolul 106

Inspecții în port

(1)  În momentul realizării inspecției, funcționarii verifică și notează toate elementele relevante enumerate în modulul raportului de inspecție corespunzător stabilit în anexa XXVII din prezentul regulament. Funcționarii trebuie să țină seama în mod corespunzător de toate cerințele specifice care se aplică navei de pescuit inspectate, în special de dispozițiile relevante din planurile multianuale.

(2)  În momentul efectuării inspecției unei debarcări, funcționarii monitorizează întregul proces de debarcare de la începutul până la sfârșitul respectivei operațiuni. O verificare încrucișată trebuie realizată pentru a compara cantitățile per specie înregistrate în notificarea anterioară sosirii la țărm a produselor pescărești, cantitățile per specie înregistrate în jurnalul de pescuit și cantitățile per specie debarcate sau transbordate, în funcție de care dintre aceste două operațiuni se aplică. Această dispoziție nu exclude posibilitatea ca o inspecție să aibă loc după începerea debarcării.

(3)  Statele membre garantează inspecția și controlul eficient al localurilor utilizate în legătură cu activitățile de pescuit și cu prelucrarea ulterioară a produselor pescărești.

▼M1

Articolul 107

Inspecția debarcărilor anumitor specii pelagice

Pentru debarcările de hering, macrou, stavrid negru și putasu, astfel cum se menționează la articolul 78 din prezentul regulament, autoritățile competente dintr-un stat membru se asigură că cel puțin 7,5 % din cantitățile debarcate pentru fiecare specie și cel puțin 5 % din debarcări vor face obiectul unei inspecții complete.

▼BSecțiunea 4

Inspectarea transportului

Articolul 108

Principii generale

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale, inspectarea transportului se poate efectua în orice loc și în orice moment începând din momentul debarcării și până la sosirea produselor pescărești la locul de vânzare sau de prelucrare. În momentul efectuării inspecțiilor se vor lua măsurile necesare pentru a se garanta menținerea neîntreruptă la rece a produselor pescărești inspectate.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor planurilor multianuale și programelor naționale de control sau programelor specifice de control și de inspecție, inspectarea transportului include, ori de câte ori acest lucru este posibil, o examinare fizică a produselor transportate.

(3)  Examinarea fizică a produselor pescărești transportate implică prelevarea unui eșantion reprezentativ din diferitele secțiuni ale lotului sau ale loturilor transportate.

(4)  În momentul inspectării unui transport, funcționarii verifică și notează toate elementele menționate la articolul 68 alineatul (5) din regulamentul privind controlul și toate elementele adecvate în modulul raportului stabilit în anexa XXVII la prezentul regulament. Aceștia verifică astfel dacă toate cantitățile de produse pescărești transportate corespund detaliilor înscrise pe documentul de transport.

Articolul 109

Vehicule de transport sigilate

(1)  Atunci când un vehicul sau un container a fost sigilat pentru a se evita manipularea încărcăturii, autoritățile competente din statele membre se asigură că numerele de ordine ale sigiliilor sunt notate în documentul de transport. Funcționarii verifică dacă sigiliile sunt intacte și dacă numerele de ordine corespund detaliilor din documentul de transport.

(2)  Atunci când sigiliile sunt înlăturate pentru a facilita inspecția încărcăturii înainte ca încărcătura să ajungă la locul final de destinație, funcționarii înlocuiesc sigiliul de origine cu unul nou, înregistrând detaliile privind sigiliul în documentul de transport, precum și motivele înlăturării sigiliului de origine.Secțiunea 5

Inspectarea piețelor

Articolul 110

Principii generale

Funcționarii verifică și notează toate elementele relevante enumerate în modulul de inspecție adecvat din anexa XXVII la prezentul regulament în momentul inspectării depozitelor frigorifice, piețelor angro și cu amănuntul, restaurantelor sau altor localuri în care peștele este depozitat și/sau vândut după debarcare.

Articolul 111

Metodologii și tehnologii suplimentare

Pe lângă elementele enumerate în anexa XXVII, statele membre pot utiliza metodologiile și tehnologiile disponibile în vederea identificării și validării produselor pescărești, a provenienței sau originii acestora, precum și a furnizorilor și a navelor de pescuit sau a unităților de producție.

▼M1

Articolul 112

Controlul produselor pescărești care fac obiectul mecanismului de stocare

Funcționarii verifică dacă produsele pescărești care fac obiectul mecanismului de stocare menționat la articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 îndeplinesc condițiile prevăzute la respectivul articol 30 și la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 11 ).

▼BCAPITOLUL II

Sarcinile operatorilor

Articolul 113

Obligații generale ale operatorilor

(1)  Toți operatorii care își desfășoară activitatea sub jurisdicția unui stat membru pot face obiectul unei inspecții cu privire la obligațiile care le revin în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)  Toți operatorii care fac obiectul unei inspecții:

(a) facilitează munca funcționarilor punându-le acestora la dispoziție, la cerere, informațiile și documentele necesare privind activitățile de pescuit, care trebuie completate și păstrate pe suport electronic sau de hârtie conform normelor politicii comune în domeniul pescuitului, precum și copii ale acestora, dacă acest lucru este posibil, și oferindu-le accesul la bazele de date relevante;

(b) facilitează accesul la toate părțile navei, la localuri și la toate mijloacele de transport, inclusiv la aeronavele și ambarcațiunile pe pernă de aer utilizate în legătură cu activitățile de pescuit și prelucrare sau asociate acestora;

(c) garantează în orice moment siguranța funcționarilor, oferindu-le asistență activă și cooperând cu ei în vederea realizării sarcinilor de control;

(d) nu obstrucționează munca de inspecție a funcționarilor, nu îi intimidează sau influențează pe aceștia, nu determină nicio altă persoană să facă acest lucru și chiar împiedică pe oricine de la a face acest lucru;

(e) oferă, atunci când acest lucru este posibil, o sală de ședință izolată pentru informarea funcționarilor de către observatorul însărcinat cu controlul, după cum se menționează la articolul 95 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 114

Obligațiile comandantului în timpul inspecțiilor

(1)  Comandantul unei nave de pescuit care este inspectată sau reprezentantul acestuia:

(a) facilitează îmbarcarea eficientă și în siguranță a funcționarilor conform normelor de navigare, în momentul în care se dă semnalul corespunzător din Codul internațional de semnale sau atunci când intenția unui funcționar de a urca la bordul navei este comunicată prin radio de către o navă sau un elicopter care transportă un funcționar;

(b) pregătește o scară de acostare care să respecte cerințele anexei XXIX pentru a facilita accesul sigur și comod la orice navă care necesită o ascensiune de 1,5 metri sau mai mult;

(c) facilitează sarcinile de inspecție ale funcționarilor, oferind într-o măsură rezonabilă asistența care este solicitată;

(d) permite funcționarului (funcționarilor) să comunice cu autoritățile statului de pavilion, ale statului de coastă și ale statului care efectuează inspecția;

(e) alertează funcționarii cu privire la anumite riscuri la adresa siguranței care pot exista la bordul navelor de pescuit;

(f) acordă funcționarilor accesul la toate părțile navei, la toate capturile prelucrate sau neprelucrate, la toate uneltele de pescuit și la toate informațiile și documentele relevante;

(g) facilitează debarcarea în siguranță a funcționarilor la încheierea inspecției.

(2)  Comandanților nu li se poate cere să divulge informații sensibile din punct de vedere comercial prin canale radio deschise.CAPITOLUL III

Raportul de inspecție

Articolul 115

Norme comune privind rapoartele de inspecție

(1)  Fără a aduce atingere normelor speciale din cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, rapoartele de inspecție menționate la articolul 76 din regulamentul privind controlul trebuie să cuprindă informațiile pertinente din modulul relevant stabilit în anexa XXVII. Raportul trebuie completat de funcționari în timpul inspecției sau de îndată ce acest lucru este posibil după încheierea inspecției.

(2)  În cazul detectării în timpul inspecției a unei încălcări evidente a legislației, elementele legale și materiale, precum și toate informațiile relevante referitoare la încălcare trebuie incluse în raportul de inspecție. Atunci când se detectează mai multe încălcări în timpul inspecției, elementele relevante referitoare la fiecare încălcare trebuie notate în raportul de inspecție.

(3)  Funcționarii comunică concluziile inspecției persoanei fizice care are responsabilitatea navei de pescuit, a vehiculului, aeronavei, ambarcațiunii pe pernă de aer sau a localurilor care fac obiectul inspecției (operatorul) la încheierea inspecției. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a aduce observații cu privire la inspecție și la rezultatele acesteia. Observațiile operatorului trebuie notate în raportul de inspecție. În cazul în care funcționarii nu vorbesc aceeași limbă ca operatorul care face obiectul inspecției, aceștia iau măsurile necesare pentru ca operatorul să poată înțelege rezultatele inspecției.

(4)  La nevoie, operatorul trebuie să aibă dreptul de a intra în contact cu reprezentantul său sau cu autoritățile competente din statul său de pavilion, în cazul în care apar dificultăți serioase în ce privește înțelegerea rezultatelor inspecției și a raportului subsecvent.

(5)  Formatul pentru transmisia electronică menționată la articolul 76 alineatul (1) din regulamentul privind controlul se decide după consultarea dintre statele membre și Comisie.

Articolul 116

Completarea rapoartelor de inspecție

(1)  Atunci când raportul de inspecție se redactează manual pe suport de hârtie, acesta trebuie să fie lizibil, indelebil și înregistrat în mod clar. Nicio mențiune din raport nu poate fi ștearsă sau modificată. În cazul în care se face o greșeală în raportul redactat manual, mențiunea incorectă trebuie barată fără ștersături și parafată de funcționarul implicat.

(2)  Funcționarul responsabil cu inspecția semnează raportul. Operatorul trebuie invitat să semneze raportul. Fără a aduce atingere legislației naționale, semnătura operatorului constituie luarea la cunoștință a conținutului raportului și nu trebuie considerată drept acceptarea conținutului acestuia.

(3)  Funcționarii pot redacta rapoartele de inspecție menționate la articolul 115 din prezentul regulament prin mijloace electronice.

Articolul 117

Copia raportului de inspecție

O copie a raportului de inspecție menționat la articolul 116 din prezentul regulament trebuie transmisă operatorului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea inspecției și în conformitate cu legislația națională a statului membru care are suveranitatea sau jurisdicția locului de inspecție. În cazul în care se descoperă o încălcare, divulgarea raportului se supune legislației privind divulgarea informațiilor în vigoare în statul membru implicat.CAPITOLUL IV

Baza de date electronică

Articolul 118

Baza de date electronică

(1)  Statele membre includ în programele naționale de control procedurile privind înregistrarea de către funcționarii lor a rapoartelor de inspecției pe suport de hârtie sau electronic. Aceste rapoarte trebuie introduse în baza de date electronică menționată la articolul 78 din regulamentul privind controlul și trebuie create funcționalitățile menționate în anexa XXIV punctul 2 din prezentul regulament. Informațiile minime care trebuie să figureze în baza de date electronică sunt cele înregistrate în conformitate cu articolul 115 alineatul (1) din prezentul regulament și indicate drept obligatorii în anexa XXVII. Rapoartele de inspecție pe suport de hârtie trebuie, de asemenea, scanate și adăugate în baza de date.

(2)  Baza de date trebuie să fie accesibilă Comisiei și organismului desemnat de aceasta, în conformitate cu procedurile descrise la articolele 114, 115 și 116 din regulamentul privind controlul. Datele relevante din baza de date trebuie de asemenea să fie accesibile altor state membre în contextul unui plan comun de aplicare.

(3)  Datele din rapoartele de inspecție trebuie păstrate în baza de date pentru a putea fi accesate timp de cel puțin trei ani.CAPITOLUL V

Inspectorii Uniunii Europene

Articolul 119

Notificarea inspectorilor Uniunii Europene

(1)  Statele membre și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului informează Comisia pe cale electronică în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament cu privire la numele funcționarilor lor care trebuie incluși pe lista inspectorilor Uniunii menționată la articolul 79 din regulamentul privind controlul.

(2)  Funcționarii care urmează a figura pe respectiva listă:

(a) au o experiență solidă în domeniul controlului și inspecției activităților de pescuit;

(b) cunosc în profunzime legislația Uniunii Europene în domeniul pescuitului;

(c) cunosc foarte bine una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și satisfăcător o a doua limbă;

(d) sunt apți din punct de vedere fizic pentru îndeplinirea îndatoririlor lor;

(e) au beneficiat, după caz, de formarea necesară cu privire la siguranța pe mare.

Articolul 120

Lista inspectorilor Uniunii Europene

(1)  Pe baza notificărilor statelor membre și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Comisia adoptă o listă cu inspectorii Uniunii în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2)  După întocmirea listei inițiale, statele membre și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului adresează Comisiei, până în luna octombrie a fiecărui an, o notificare privind orice modificare a listei pe care doresc să o introducă pentru următorul an calendaristic. Comisia modifică lista în consecință până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(3)  Lista și modificările acesteia se publică pe site-ul oficial al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

Articolul 121

Comunicările inspectorilor Uniunii adresate organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului

Organismul desemnat de Comisie comunică secretariatului organizației regionale de gestionare a pescuitului lista cu inspectorii Uniunii care urmează să efectueze inspecții în cadrul respectivei organizații.

Articolul 122

Drepturile și îndatoririle inspectorilor Uniunii

(1)  În îndeplinirea sarcinilor lor, inspectorii Uniunii respectă legislația Uniunii Europene și, în măsura în care aceasta se aplică, legislația națională a statului membru în care are loc inspecția sau, în cazul în care inspecția se realizează în afara ►M1  apelor Uniunii ◄ , legislația statului membru de pavilion al navei de pescuit, precum și normele internaționale relevante.

(2)  Inspectorii Uniunii trebuie să prezinte o legitimație de serviciu pe care să figureze identitatea și capacitatea în care intervin. În acest scop li se va furniza un document de identificare, emis de către Comisie sau de către Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, care le atestă identitatea și calitatea oficială.

(3)  Statele membre facilitează realizarea sarcinilor inspectorilor Uniunii și le acordă asistența necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini.

(4)  Autoritățile competente din statele membre pot permite inspectorilor Uniunii să sprijine inspectorii naționali în realizarea sarcinilor acestora.

(5)  Articolele 113 și 114 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

Articolul 123

Rapoarte

(1)  Inspectorii Uniunii trebuie să transmită un raport zilnic despre activitățile lor de inspecție, în care să figureze denumirea și numărul de identificare ale fiecărei nave de pescuit sau ambarcațiuni inspectate, precum și tipul de inspecție efectuată, autorităților competente din statele membre în ale căror ape a avut loc inspecția sau, în cazul în care inspecția a avut loc în afara ►M1  apelor Uniunii ◄ , statului membru de pavilion al navei de pescuit inspectate, precum și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

(2)  În cazul în care inspectorii Uniunii descoperă o încălcare a legislației în timpul inspecției, aceștia transmit imediat un raport de inspecție redactat în linii generale autorităților competente din statul membru de coastă sau, în cazul în care inspecția a avut loc în afara ►M1  apelor Uniunii ◄ , autorităților competente din statul membru de pavilion al navei de pescuit inspectate, precum și Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului. Sinteza raportului de inspecție precizează cel puțin data și locul inspecției, identitatea platformei de inspecție, identitatea țintei inspectate și natura încălcării descoperite.

(3)  Inspectorii Uniunii trebuie să transmită o copie a raportului de inspecție complet autorităților competente din statul membru de pavilion al navei de pescuit sau ambarcațiunii inspectate și din statul membru în ale cărui ape a avut loc inspecția, în termen de șapte zile de la data inspecției, notând elementele relevante în modulul de inspecție adecvat al raportului de inspecție din anexa XXVII. Dacă inspectorii Uniunii au descoperit o încălcare a legislație, o copie a raportului complet de inspecție trebuie trimisă, de asemenea, Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului.

(4)  Rapoartele zilnice și rapoartele de inspecție menționate în prezentul articol trebuie transmise Comisiei, la cererea acesteia.

Articolul 124

Acțiuni ulterioare transmiterii rapoartelor

(1)  Statele membre acționează în urma rapoartelor prezentate de către inspectorii Uniunii în conformitate cu articolul 123 din prezentul regulament în același mod în care acționează în urma rapoartelor prezentate de către propriii lor funcționari.

(2)  Statul membru care a numit inspectorul Uniunii sau, dacă este cazul, Comisia sau Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului cooperează cu statul membru care acționează pe baza unui raport transmis de inspectorul Uniunii pentru a facilita procedurile juridice și administrative.

(3)  La cerere, un inspector al Uniunii oferă asistență și furnizează probe în procedurile privind încălcarea legislației întreprinse de către orice stat membru.TITLUL VII

ASIGURAREA APLICĂRII LEGISLAȚIEI

SISTEMUL DE PUNCTE PENTRU ÎNCĂLCĂRILE GRAVE

Articolul 125

Instituirea și utilizarea unui sistem de puncte pentru încălcările grave

Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente la nivel național care vor fi responsabile de:

(a) instituirea sistemului de atribuire a punctelor pentru încălcări grave, menționat la articolul 92 alineatul (1) din regulamentul privind controlul;

(b) atribuirea numărului adecvat de puncte titularului unei licențe de pescuit;

(c) transferarea punctelor atribuite oricărui viitor titular al licenței de pescuit pentru nava de pescuit vizată în cazul în care aceasta este vândută, transferată sau al cărei proprietar se schimbă; și

(d) păstrarea registrelor cu punctele atribuite sau transferate titularului fiecărei licențe de pescuit.

Articolul 126

Atribuirea punctelor

(1)  Numărul de puncte pentru încălcările grave se atribuie în conformitate cu anexa XXX titularului unei licențe de pescuit, pentru nava de pescuit vizată, de către autoritatea competentă a statului membru de pavilion.

▼M1

(2)  Atunci când se descoperă, în cursul unei inspecții, două sau mai multe încălcări grave comise de aceeași persoană fizică sau juridică ce deține licența de pescuit, punctele se atribuie pentru fiecare încălcare gravă în parte titularului licenței de pescuit, în conformitate cu alineatul (1), numărul maxim de puncte atribuite fiind 12 pentru toate aceste încălcări.

▼B

(3)  Titularul licenței de pescuit trebuie informat cu privire la punctele care i-au fost atribuite.

(4)  Punctele sunt atribuite titularului licenței la data stabilită în decizia de atribuire a punctelor respective. Statele membre se asigură că aplicarea normelor naționale privind efectele suspensive ale procedurilor de apel nu transformă sistemul de puncte într-unul ineficient.

(5)  În cazul în care încălcarea gravă este descoperită într-un alt stat membru decât statul membru de pavilion, punctele trebuie atribuite de către autoritățile competente din statul membru de pavilion menționate la articolul 125 din prezentul regulament în urma notificării în temeiul articolului 89 alineatul (4) din regulamentul privind controlul.

Articolul 127

Notificarea deciziilor

Dacă autoritatea desemnată în conformitate cu articolul 125 din prezentul regulament nu este aceeași ca autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul, aceasta din urmă trebuie informată cu privire la orice decizie luată în temeiul prezentului titlu.

Articolul 128

Transferul de proprietate

Atunci când nava de pescuit este pusă în vânzare sau când urmează să facă obiectul altui tip de transfer de proprietate, titularul licenței de pescuit informează orice posibil viitor titular al licenței cu privire la numărul de puncte care îi sunt încă atribuite, prin intermediul unei copii certificate obținute de la autoritățile competente.

Articolul 129

Suspendarea și retragerea permanentă a unei licențe de pescuit

(1)  Acumularea unui număr de 18, 36, 54 și 72 de puncte de către titularul unei licențe de pescuit antrenează automat prima, a doua, a treia și, respectiv, a patra suspendare a licenței de pescuit pentru perioadele relevante menționate la articolul 92 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

(2)  Acumularea a 90 de puncte de către titularul unei licențe de pescuit antrenează automat retragerea permanentă a licenței de pescuit.

Articolul 130

Acțiuni ulterioare suspendării și retragerii permanente a unei licențe de pescuit

(1)  Dacă o licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament, autoritatea competentă din statul membru de pavilion informează imediat titularul licenței de pescuit cu privire la suspendarea sau retragerea permanentă a licenței sale.

(2)  În momentul primirii informațiilor menționate la alineatul (1), titularul licenței de pescuit se asigură că activitățile de pescuit ale navei vizate încetează imediat. Acesta se asigură că respectiva navă se îndreaptă imediat către portul său de origine sau către un port indicat de autoritățile competente din statul membru de pavilion. În timpul călătoriei, uneltele de pescuit trebuie strânse și arimate în conformitate cu articolul 47 din regulamentul privind controlul. Titularul unei licențe de pescuit se asigură că toate capturile aflate la bordul navei de pescuit sunt manipulate în conformitate cu instrucțiunile autorităților competente ale statului membru de pavilion.

Articolul 131

Excluderea licențelor de pescuit din listele relevante

▼M1

(1)  Dacă licența de pescuit este suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament, nava de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent este identificată drept navă fără licență de pescuit în registrul național menționat la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Respectiva navă de pescuit se identifică în același mod și în registrul flotei de pescuit al Uniunii menționat la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)  Retragerea permanentă a unei licențe de pescuit în conformitate cu articolul 129 alineatul (2) din prezentul regulament nu afectează plafoanele pentru capacitatea de pescuit ale statului membru care a emis licența, conform articolului 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

▼B

(3)  Autoritățile competente din statele membre actualizează fără întârziere lista menționată la articolul 116 alineatul (1) litera (d) din regulamentul privind controlul indicând toate punctele atribuite și suspendările și retragerile permanente subsecvente ale licențelor de pescuit, inclusiv data la care acestea devin aplicabile și durata aplicării lor.

Articolul 132

Pescuitul ilegal în timpul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a unei licențe de pescuit

(1)  În cazul în care o navă de pescuit a cărei licență de pescuit a fost suspendată sau retrasă permanent în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament realizează activități de pescuit în timpul perioadei de suspendare sau după retragerea permanentă a licenței de pescuit, autoritățile competente iau măsuri imediate pentru respectarea legislației, în conformitate cu articolul 91 din regulamentul privind controlul.

(2)  Nava de pescuit menționată la alineatul (1) poate, dacă este cazul, să fie inclusă pe lista UE cu navele care au realizat activități de pescuit INN, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 133

Anularea punctelor

(1)  Dacă o licență de pescuit a fost suspendată în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament, punctele pe baza cărora licența de pescuit a fost suspendată nu se anulează. Toate punctele noi atribuite titularului licenței de pescuit se adaugă punctelor existente, în sensul articolului 129 din prezentul regulament.

(2)  Pentru aplicarea articolului 92 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, dacă, în conformitate cu articolul 92 alineatul (4) din regulamentul privind controlul, au fost anulate puncte, se consideră că licența de pescuit a titularului licenței nu a fost suspendată în conformitate cu articolul 129 din prezentul regulament.

(3)  Se anulează două puncte, cu condiția ca totalul punctelor atribuite titularului licenței de pescuit pentru nava de pescuit vizată să depășească două puncte, în cazul în care:

(a) nava de pescuit care a fost utilizată pentru comiterea încălcării pentru care s-au atribuit punctele utilizează ulterior sistemul VMS sau înregistrează și transmite ulterior, pe cale electronică, date din jurnalul de pescuit, din declarația de transbordare și din declarația de debarcare fără a avea obligația legală de a utiliza aceste tehnologii; sau

(b) în cazul în care titularul licenței de pescuit participă în mod voluntar, după atribuirea punctelor, la o campanie științifică pentru îmbunătățirea procesului de selecție a uneltelor de pescuit; sau

(c) în cazul în care titularul licenței de pescuit este membru al unei organizații de producători și acceptă un plan de pescuit adoptat de organizația de producători în anul următor atribuirii punctelor, plan care presupune o reducere cu 10% a posibilităților de pescuit ale titularului licenței de pescuit; sau

(d) dacă titularul licenței de pescuit decide să participe la o activitate de pescuit care face parte dintr-o schemă de etichetare ecologică menită să certifice și să promoveze etichete pentru produse provenind din activitățile de pescuit maritim bine gestionate și care se concentrează asupra chestiunilor legate de utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole.

Pentru fiecare perioadă de trei ani începând de la data ultimei încălcări grave, titularul unei licențe de pescuit nu poate invoca decât o dată una dintre opțiunile (a), (b), (c) sau (d) pentru a reduce numărul de puncte atribuit, cu condiția ca această reducere să nu ducă la anularea tuturor punctelor atribuite pentru respectiva licență de pescuit.

(4)  Dacă punctele au fost anulate în conformitate cu alineatul (3), titularul licenței de pescuit trebuie informat cu privire la această anulare. Titularul licenței de pescuit trebuie de asemenea informat cu privire la numărul de puncte rămase.

Articolul 134

Sistemul de puncte pentru comandanții navelor de pescuit

Statele membre trebuie să informeze Comisia după șase luni de la data aplicării prezentului titlu cu privire la sistemele naționale de puncte pentru comandanți, menționate la articolul 92 alineatul (6) din regulamentul privind controlul.TITLUL VIII

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DE CĂTRE STATELE MEMBRE A OBIECTIVELOR POLITICII COMUNE ÎN DOMENIUL PESCUITULUI

▼M1 —————

▼BCAPITOLUL II

Deducerea posibilităților de pescuit

Articolul 139

Norme generale pentru deducerea posibilităților de pescuit în cazul utilizării în exces

(1)  Amploarea depășirii utilizării posibilităților de pescuit în ceea ce privește cotele disponibile și efortul de pescuit stabilit pentru o anumită perioadă, menționate la articolul 105 alineatul (1) și la articolul 106 alineatul (1) din regulamentul privind controlul se determină pe baza cifrelor disponibile în a cincisprezecea zi a celei de a doua luni după expirarea perioadei stabilite.

▼M1

(2)  Amploarea depășirii utilizării posibilităților de pescuit se determină în funcție de posibilitățile de pescuit disponibile la sfârșitul fiecărei perioade alocate statului membru vizat, având în vedere schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului ( 12 ), realocarea posibilităților de pescuit disponibile în conformitate cu articolul 37 din regulamentul privind controlul și reducerea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolele 105, 106 și 107 din regulamentul privind controlul.

(3)  Schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru o anumită perioadă nu sunt permise după ultima zi a primei luni care urmează expirării respectivei perioade.

▼B

Articolul 140

Consultarea privind deducerea posibilităților de pescuit

Pentru deduceri ale posibilităților de pescuit în temeiul articolului 105 alineatele (4) și (5) și al articolului 106 alineatul (3) din regulamentul privind controlul, Comisia trebuie să consulte statul membru implicat cu privire la măsurile sugerate. Statul membru respectiv trebuie să dea curs acestei consultări a Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare.CAPITOLUL III

Deducerea cotelor ca urmare a nerespectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului

Articolul 141

Norme privind deducerile de cote ca urmare a nerespectării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului

(1)  Termenul limită până la care statul membru trebuie să demonstreze că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță, menționat la articolul 107 alineatul (2) din regulamentul privind controlul se aplică începând de la data scrisorii Comisiei adresate statului membru.

(2)  Statele membre includ în răspunsul lor în temeiul articolului 107 alineatul (2) din regulamentul privind controlul, dovezi materiale care pot demonstra Comisiei că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță.

Articolul 142

Determinarea cantităților care trebuie deduse

(1)  Orice deducere a cotelor în conformitate cu articolul 107 din regulamentul privind controlul trebuie să fie proporțională cu amploarea și natura încălcării normelor privind stocurile care fac obiectul planurilor multianuale, precum și cu gravitatea amenințării la adresa conservării respectivelor stocuri. Aceasta ține seama de pagubele cauzate acestor stocuri prin încălcarea normelor privind stocurile care fac obiectul planurilor multianuale.

(2)  Dacă o deducere conformă cu alineatul (1) nu poate fi aplicată cotei, alocației sau părții dintr-un stoc sau grup de stocuri la care se referă încălcarea, deoarece cota, alocația sau partea respectivă dintr-un stoc sau grup de stocuri nu există sau nu este disponibilă în mod suficient pentru statul membru vizat, Comisia, după consultarea statului membru respectiv, poate deduce în anul următor sau în anii următori cotele pentru alte stocuri sau grupuri de stocuri disponibile pentru statul membru respectiv în aceeași zonă geografică sau care au aceeași valoare comercială, în conformitate cu alineatul (1).TITLUL IX

DATE ȘI INFORMAȚIICAPITOLUL I

Analiza și auditul datelor

Articolul 143

Obiect

Sistemul informatizat de validare menționat la articolul 109 alineatul (1) din regulamentul privind controlul cuprinde în special:

(a) una sau mai multe baze de date care stochează toate datele care trebuie validate prin acest sistem, menționate la articolul 144 din prezentul regulament;

(b) proceduri de validare printre care se numără verificări ale calității datelor, analize și verificări încrucișate ale tuturor acestor date, menționate la articolul 145 din prezentul regulament;

(c) proceduri de accesare a tuturor acestor date de către Comisie sau de către un organism desemnat de aceasta, menționate la articolul 146 din prezentul regulament.

Articolul 144

Date care trebuie validate

(1)  În scopul funcționării sistemului informatizat de validare, statele membre se asigură că toate datele menționate la articolul 109 alineatul (2) din regulamentul privind controlul sunt stocate în una sau mai multe baze de date informatizate. Elementele care trebuie cu necesitate incluse sunt elementele enumerate în anexa XXIII, cele indicate drept obligatorii în anexa XXVII, elementele din anexa XII, precum și elementele din anexa XXXII. Sistemul de validare poate ține seama și de alte date considerate a fi necesare pentru procedurile de validare.

(2)  Datele cuprinse în bazele de date menționate la alineatul (1) trebuie să fie accesibile pentru sistemul de validare în permanență și în timp real. Sistemul de validare trebuie să aibă acces direct la toate aceste baze de date fără a fi necesară intervenția umană. În acest scop, toate bazele de date sau sistemele dintr-un stat membru care conțin datele menționate la alineatul (1) trebuie să fie interconectate.

(3)  În cazul în care datele menționate la alineatul (1) nu sunt stocate automat într-o bază de date, statele membre trebuie să prevadă introducerea manuală sau digitizarea informațiilor în bazele de date, în cel mai scurt timp și respectând termenele stabilite în legislația relevantă. Data primirii datelor și a introducerii acestora trebuie înregistrată în mod corect în toate bazele de date.

Articolul 145

Proceduri de validare

(1)  Sistemul informatizat de validare va valida fiecare set de date menționat la articolul 144 alineatul (1) din prezentul regulament pe baza unor proceduri și algoritmi automați informatizați în mod continuu, sistematic și în amănunt. Validarea va cuprinde proceduri de control al calității datelor de bază, de verificare a formatului datelor și a cerințelor minime privind datele, precum și proceduri de verificare mai avansată prin analizarea mai multor înregistrări ale unui set de date în detaliu, cu ajutorul metodelor statistice sau al verificării încrucișate a datelor provenind din surse diferite.

(2)  Pentru fiecare procedură de validare va exista o normă de conduită sau un set de norme de conduită care determină care dintre validări sunt executate prin respectiva procedură, precum și locul unde se stochează rezultatele acestor validări. Dacă este cazul, se va preciza trimiterea relevantă la legislația a cărei aplicare face obiectul verificării. Comisia poate defini, după consultarea statelor membre, un set standard de norme de conduită care trebuie utilizate.

(3)  Toate rezultatele sistemului informatizat de validare, atât pozitive cât și negative, se stochează într-o bază de date. Va fi posibilă identificarea imediată a oricăror probleme de inconsecvență sau de încălcare detectate de procedurile de validare, precum și luarea de măsuri în consecință. De asemenea, va fi posibilă identificarea navelor de pescuit, a comandanților navelor sau a operatorilor care au făcut în mod repetat în ultimii trei ani obiectul unor probleme de inconsecvență și de încălcare posibilă a normelor.

(4)  Măsurile luate în urma inconsecvențelor detectate de sistemul de validare trebuie legate de rezultatele validării, indicându-se data validării și măsura luată.

Dacă se identifică o inconsecvență ca urmare a introducerii greșite a unor date, respectivele date trebuie corectate în baza de date, indicându-se în mod clar datele corectate și precizându-se valoarea sau mențiunea inițială și motivul corectării respectivelor date.

În cazul în care inconsecvența detectată antrenează măsuri subsecvente, rezultatul validării trebuie să conțină o trimitere la raportul de inspecție, dacă este cazul, și la acțiunile ulterioare.

Articolul 146

Accesul Comisiei

(1)  Statele membre garantează accesul Comisiei sau al organismului desemnat de aceasta, în timp real, la:

(a) toate datele menționate la articolul 144 alineatul (1) din prezentul regulament;

(b) toate normele de conduită definite pentru sistemul de validare, inclusiv descrierea, legislația relevantă și locul unde sunt stocate toate rezultatele validării;

(c) toate rezultatele validării și măsurile subsecvente, cu o precizare în cazul în care o anumită informație a fost corectată și cu o trimitere la procedurile inițiate în caz de încălcare a normelor, dacă există.

(2)  Statele membre se asigură că datele menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) pot fi accesate prin schimbul automat de date prin intermediul serviciilor web securizate, menționate la articolul 147 din prezentul regulament.

(3)  Datele trebuie să fie disponibile pentru a putea fi descărcate în format XML în conformitate cu formatul pentru schimbul de date și cu toate informațiile din anexa XII. Alte informații care trebuie să fie accesibile și care nu sunt definite în anexa XII trebuie să fie disponibile în formatul stabilit în anexa XXXII.

(4)  Comisia sau organismul desemnat de aceasta trebuie să aibă posibilitatea de a descărca datele menționate la alineatul (1) pentru orice perioadă și orice zonă geografică, pentru orice navă de pescuit sau grup de nave de pescuit.

(5)  La cererea motivată a Comisiei, statele membre implicate corectează fără întârziere datele în cazul cărora Comisia a detectat inconsecvențe. Statul membru implicat informează neîntârziat celelalte state membre relevante cu privire la această corectare.

▼M1CAPITOLUL Ia

Reguli privind schimbul de date

Articolul 146a

Prezentul capitol stabilește reguli detaliate pentru schimbul de date, astfel cum se prevede la articolele 111 și 116 din regulamentul privind controlul, precum și pentru notificarea datelor referitoare la capturi, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatele (2) și (4) din regulamentul privind controlul și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului ( 13 ).

Articolul 146b

Definiții

În sensul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

(a) „stratul de transport” înseamnă rețeaua electronică pentru schimburile de date privind pescuitul pe care Comisia o pune la dispoziția tuturor statelor membre și a organismului desemnat de aceasta pentru schimbul de date în mod standardizat;

(b) „raport” înseamnă informațiile înregistrate prin mijloace electronice;

(c) „mesaj” înseamnă raportul în formatul său de transmitere;

(d) „cerere” înseamnă un mesaj electronic conținând o cerere pentru un set de rapoarte.

Articolul 146c

Principii generale

(1)  Toate mesajele sunt schimbate conform standardului P1000 al Centrului Organizației Națiunilor Unite pentru facilitarea comerțului și a tranzacțiilor electronice (ONU/CEFACT). Se utilizează numai câmpurile de date, componentele de bază, obiectele și mesajele bine formatate în XML (Extensible Markup Language), în conformitate cu schema XML (XSD), pe baza bibliotecilor de standardizare ale ONU/CEFACT.

(2)  Formatele rapoartelor se bazează pe standardele ONU/CEFACT menționate în anexa XII și sunt puse la dispoziție pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului.

(3)  Pentru toate mesajele se utilizează XSD și codurile care figurează pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului.

(4)  Data și ora se transmit în timp universal coordonat (UTC).

(5)  Toate rapoartele au un identificator de raport unic.

(6)  Pentru a corela datele din jurnalul de pescuit cu cele din declarația de debarcare, din declarația de transbordare, din notele de vânzare, din declarația de primire și din documentul de transport, se utilizează un identificator unic al campaniei de pescuit, într-o formă lizibilă pentru om.

(7)  Rapoartele referitoare la navele de pescuit ale Uniunii includ numărul de identificare al navei, astfel cum este menționat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei ( 14 ).

(8)  Statele membre utilizează documentele de punere în aplicare disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului pentru a asigura schimbul de mesaje.

Articolul 146d

Transmiterea mesajelor

(1)  Toate transmisiile se efectuează automat și fără întârziere, utilizând stratul de transport.

(2)  Înainte de a transmite un mesaj, expeditorul efectuează o verificare automată pentru a se asigura că mesajul este corect, în conformitate cu setul minim de reguli de validare și de verificare care figurează pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului.

(3)  Destinatarul informează expeditorul de primirea mesajului, transmițând un mesaj de răspuns pe baza standardului ONU/CEFACT P1000-1: Principii generale. Mesajele sistemului de monitorizare a navelor și răspunsurile la o cerere nu primesc un mesaj de răspuns.

(4)  Atunci când expeditorul întâmpină o defecțiune tehnică care îl împiedică să facă schimb de mesaje, el informează toți destinatarii cu privire la această problemă. Expeditorul ia imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei. Toate mesajele care trebuie transmise unui destinatar sunt păstrate până la soluționarea problemei.

(5)  Atunci când destinatarul întâmpină o defecțiune tehnică care îl împiedică să primească mesaje, el informează toți expeditorii cu privire la această problemă. Destinatarul ia imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei.

(6)  După repararea defecțiunii sistemului său, expeditorul transmite cât mai curând posibil mesajele care nu au fost trimise. Se poate aplica o procedură de monitorizare manuală.

(7)  După repararea defecțiunii sistemului destinatarului, mesajele lipsă sunt accesibile la cerere. Se poate aplica o procedură de monitorizare manuală.

(8)  Toți expeditorii și destinatarii mesajelor și Comisia stabilesc proceduri de siguranță pentru a asigura continuitatea activităților.

Articolul 146e

Corecturi

Corecturile aduse rapoartelor sunt înregistrate în același format ca și raportul inițial, precizându-se că raportul reprezintă o corectură bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-1: Principii generale.

Articolul 146f

Schimbul de date ale sistemului de monitorizare a navelor

(1)  Formatul care trebuie utilizat pentru raportarea datelor sistemului de monitorizare a navelor între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, este schema XML pentru poziția navei bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-7.

(2)  Sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie în măsură să transmită mesajele sistemului de monitorizare a navelor.

(3)  Sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie, de asemenea, în măsură să răspundă la cererile de date ale sistemului de monitorizare a navelor referitoare la campanii de pescuit care au început în cursul ultimelor 36 de luni.

Articolul 146g

Schimbul de date referitoare la activitățile de pescuit

(1)  Formatul care trebuie utilizat pentru schimbul datelor care figurează în jurnalul de pescuit, în notificarea prealabilă, în declarația de transbordare și în declarația de debarcare, astfel cum sunt menționate la articolele 15, 17, 22 și 24 din regulamentul privind controlul, între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, este schema XML pentru activitatea de pescuit bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-3.

(2)  Sistemele statelor membre de pavilion trebuie să fie în măsură să transmită mesaje referitoare la activitatea de pescuit, precum și să răspundă la cererile de date privind activitatea de pescuit referitoare la campanii de pescuit care au început în cursul ultimelor 36 de luni.

Articolul 146h

Schimbul de date referitoare la vânzări

(1)  Formatul care trebuie utilizat pentru schimbul de date care figurează în notele de vânzare și în declarațiile de primire, astfel cum sunt menționate la articolele 63 și 67 din regulamentul privind controlul, între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, este schema XML pentru domeniul vânzărilor, bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-5.

(2)  Atunci când datele care figurează în documentul de transport, astfel cum sunt menționate la articolul 68 din regulamentul privind controlul, sunt schimbate între statele membre, precum și între statele membre și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, formatul utilizat se bazează, de asemenea, pe standardul ONU/CEFACT P1000-5.

(3)  Sistemele statelor membre trebuie să fie în măsură să transmită mesaje referitoare la notele de vânzare și la declarațiile de primire, precum și să răspundă la cererile de date privind notele de vânzare și declarațiile de primire referitoare la operațiuni efectuate în cursul ultimelor 36 de luni.

Articolul 146i

Transmiterea datelor agregate referitoare la capturi

(1)  Statele membre de pavilion utilizează schema XML bazată pe standardul ONU/CEFACT P1000-12 ca format pentru transmiterea către Comisie a datelor agregate referitoare la capturi, menționate la articolul 33 alineatele (2) și (4) din regulamentul privind controlul și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(2)  Datele raportului de capturi sunt agregate în funcție de luna în cursul căreia au fost capturate speciile.

(3)  Cantitățile menționate în raportul de capturi se bazează pe cantitățile debarcate. Atunci când un raport de capturi trebuie să fie furnizat în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 și înainte de debarcare, se furnizează un raport de capturi estimativ, cu mențiunea „păstrate la bord”. Înainte de data de 15 a lunii următoare datei debarcării, se transmite o corectură menționând greutatea exactă și locul de debarcare.

(4)  Atunci când legislația Uniunii impune raportarea stocurilor sau a speciilor în mai multe rapoarte de capturi, la diferite niveluri de agregare, aceste stocuri sau specii sunt raportate numai în raportul cel mai detaliat solicitat.

Articolul 146j

Modificările aduse formatelor XML și documentelor de punere în aplicare

(1)  Modificările aduse formatelor XML și documentelor de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru toate schimburile de date electronice dintre statele membre și dintre statele membre, Comisie și organismul desemnat de aceasta, inclusiv modificările care rezultă din articolele 146f, 146g și 146h, sunt decise de Comisie, împreună cu statele membre.

(2)  Modificările menționate la alineatul (1) trebuie să fie clar indicate în registrul datelor de referință de pe site-ul web al Comisiei Europene consacrat pescuitului și marcate cu data de intrare în vigoare a modificării. Aceste modificări intră în vigoare cel mai devreme după șase luni și cel mai târziu după 18 luni din momentul în care au fost decise. Data este stabilită de Comisie, împreună cu statele membre.

▼BCAPITOLUL II

Site-urile web ale statelor membre

Articolul 147

Utilizarea site-urilor și a serviciilor web

(1)  Pentru utilizarea site-urilor oficiale menționate la articolele 115 și 116 din regulamentul privind controlul, statele membre vor crea servicii web. Aceste servicii web vor genera un conținut dinamic și în timp real pentru site-urile oficiale și vor oferi acces automat la date. La nevoie, statele membre își vor adapta bazele de date existente sau vor crea noi baze de date pentru a oferi conținutul necesar al serviciilor web.

(2)  Aceste servicii web vor permite Comisiei și organismului desemnat de aceasta să extragă în orice moment toate informațiile disponibile menționate la articolele 148 și 149 din prezentul regulament. Mecanismul de extragere automată se va baza pe protocolul privind schimbul de informații electronice și formatul menționat la anexa XII. Serviciile web vor fi create în conformitate cu standardele internaționale.

(3)  Fiecare subpagină a site-ului oficial menționat la alineatul (1) trebuie să conțină un meniu pe partea stângă, în care să figureze hiperlegături către toate celelalte pagini. De asemenea, în josul fiecărei subpagini trebuie să figureze definiția serviciului web aferent.

(4)  Serviciile web și site-urile web vor fi dispuse în mod centralizat, asigurând un punct de acces unic per stat membru.

(5)  Comisia poate elabora standarde, specificații tehnice și proceduri comune pentru interfața site-ului, sisteme informatizate și servicii web compatibile din punct de vedere tehnic atât pentru uzul statelor membre, cât și al Comisiei și al organismului desemnat de aceasta. Comisia coordonează procesul de elaborare a acestor specificații și proceduri după consultarea statelor membre.

Articolul 148

Utilizarea publică a site-urilor și a serviciilor web

(1)  Partea site-ului web accesibilă publicului trebuie să cuprindă o pagină de ansamblu și diverse subpagini. Pagina publică de ansamblu trebuie să enumere hiperlegăturile cu trimiterile la articolul 115 literele (a)-(g) din regulamentul privind controlul și la subpaginile care oferă informațiile menționate la respectivul articol.

(2)  Fiecare subpagină publică trebuie să conțină cel puțin una dintre informațiile enumerate la articolul 115 literele (a)-(g) din regulamentul privind controlul. Subpaginile, precum și serviciile web aferente acestora trebuie să conțină cel puțin informațiile enumerate în anexa XXXIII.

Articolul 149

Utilizarea securizată a site-urilor și a serviciilor web

(1)  Partea securizată a site-ului web trebuie să cuprindă o pagină de ansamblu și diverse subpagini. Pagina de ansamblu securizată trebuie să enumere hiperlegăturile cu trimiterile la articolul 116 alineatul (1) literele (a)-(h) din regulamentul privind controlul și la subpaginile care oferă informațiile menționate la respectivul articol.

(2)  Fiecare subpagină securizată trebuie să conțină cel puțin una dintre informațiile enumerate la articolul 116 alineatul (1) literele (a)-(h) din regulamentul privind controlul. Subpaginile, precum și serviciile web aferente acestora, trebuie să conțină cel puțin informațiile enumerate în anexa XXIV.

(3)  Atât site-urile securizate, cât și serviciile web securizate trebuie să utilizeze certificatele electronice menționate la articolul 116 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.TITLUL X

PUNERE ÎN APLICARECAPITOLUL I

Asistența reciprocăSecțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 150

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul capitol stabilește condițiile în care statele membre cooperează din punct de vedere administrativ între ele, cu țările terțe, cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta pentru a asigura aplicarea eficientă a regulamentului privind controlul și a prezentului regulament. El nu împiedică statele membre să instituie alte forme de cooperare administrativă.

(2)  Prezentul capitol nu impune statelor membre obligația de a-și acorda reciproc asistență în cazul în care acest lucru ar putea contraveni sistemelor lor juridice naționale, politicilor publice, securității sau altor interese fundamentale. Înainte de a respinge o solicitare de asistență, statul membru solicitat consultă statul membru solicitant pentru a stabili dacă poate fi acordată o asistență parțială, supusă unor anumiți termeni și condiții. În cazul respingerii unei solicitări de asistență, statul membru solicitant și Comisia sau organismul desemnat de aceasta sunt informate imediat în această privință și se prezintă motivele respingerii.

(3)  Prezentul capitol nu aduce atingere aplicării în statele membre a normelor privind procedura penală și asistența judiciară reciprocă în materie penală, inclusiv a celor privind secretul cercetărilor judiciare.

Articolul 151

Costurile

Statele membre suportă propriile costuri aferente executării unei solicitări de asistență și renunță la orice pretenție privind rambursarea cheltuielilor efectuate în scopul aplicării prezentului titlu.

Articolul 152

Autoritatea unică

Autoritatea unică menționată la articolul 5 alineatul (5) din regulamentul privind controlul trebuie să reprezinte unicul birou de legătură responsabil cu aplicarea prezentului capitol.

Articolul 153

Măsuri subsecvente

(1)  În cazul în care, ca răspuns la o solicitare de asistență în temeiul prezentului capitol sau în urma unui schimb spontan de informații, autoritățile naționale decid să ia măsuri care pot fi puse în aplicare doar cu autorizarea sau la cererea unei autorități judiciare, acestea comunică statului membru implicat si Comisiei sau organismului desemnat de aceasta toate informațiile referitoare la acele măsuri care au legătură cu încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

(2)  Toate aceste comunicări sunt autorizate în prealabil de autoritatea judiciară dacă legislația națională impune acest lucru.Secțiunea 2

Informații fără solicitare prealabilă

Articolul 154

Informații fără solicitare prealabilă

(1)  Atunci când un stat membru află despre existența unei posibile încălcări a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță despre o încălcare gravă dintre cele menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul sau are motive întemeiate să creadă că o astfel de încălcare poate apărea, el trebuie să notifice neîntârziat acest lucru celuilalt stat membru implicat, precum și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta. Respectiva notificare conține toate informațiile necesare și este transmisă prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament.

(2)  Atunci când un stat membru adoptă măsuri de asigurare a respectării legislației în legătură cu un caz de nerespectare a legislației sau cu un caz de încălcare, cum sunt cele menționate la alineatul (1), acesta informează celelalte state membre vizate și Comisia sau organismul desemnat de aceasta prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament.

(3)  Toate notificările în conformitate cu prezentul articol sunt transmise în scris.Secțiunea 3

Solicitări de asistență

Articolul 155

Definiție

În sensul prezentei secțiuni, „cerere de asistență” înseamnă o solicitare adresată de către un stat membru unui alt stat membru sau de către Comisie sau de organismul desemnat de aceasta unui stat membru pentru a obține:

(a) informații, în speță informațiile menționate la articolul 93 alineatele (2) și (3) din regulamentul privind controlul;

(b) măsuri de asigurare a respectării legislației; sau

(c) notificări administrative.

Articolul 156

Cerințe generale

(1)  Statul membru solicitant se asigură că orice solicitare de asistență conține suficiente informații pentru a permite statului membru solicitat să îndeplinească solicitarea, inclusiv orice dovadă necesară, care poate fi obținută doar pe teritoriul statului membru solicitant.

(2)  Solicitările de asistență sunt limitate la cazuri justificate, în care există motive întemeiate pentru a crede că au avut loc încălcări ale normelor comune în domeniul pescuitului, în special încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și în care statul membru solicitant nu poate obține informațiile solicitate sau nu poate lua măsurile solicitate prin mijloace proprii.

Articolul 157

Transmiterea solicitărilor și răspunsurilor

(1)  Solicitările sunt transmise doar de către autoritatea unică a statului membru solicitant, de către Comisie sau de către organismul desemnat de aceasta autorității unice a statului membru solicitat. Toate răspunsurile la solicitări sunt comunicate în același mod.

(2)  Solicitările de asistență reciprocă și răspunsurile la acestea sunt transmise în scris.

(3)  Autoritățile unice implicate convin înainte de prezentarea solicitărilor în privința limbilor care trebuie utilizate în solicitări și în răspunsuri. În cazul în care nu se ajunge la un acord, solicitările se comunică în limba sau limbile oficiale ale statului membru solicitant, iar răspunsurile se comunică în limba sau limbile oficiale ale statului membru solicitat.

Articolul 158

Solicitările de informații

(1)  La cererea unui stat membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, un stat membru furnizează orice informații relevante necesare pentru a stabili dacă au avut loc încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în speță încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, sau dacă există motive întemeiate pentru a crede că ar putea avea loc astfel de încălcări. Informațiile respective sunt furnizate prin intermediul autorității unice prevăzute la articolul 152 din prezentul regulament.

(2)  La cererea statului membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, statul membru solicitat trebuie să realizeze anchetele administrative adecvate privind operațiunile care constituie sau par a constitui, după părerea solicitantului, încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță de încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul. Statul membru solicitat comunică rezultatele acestor anchete administrative statului membru solicitant și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta.

(3)  La cererea statului membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, statul membru solicitat poate permite unui funcționar de resort din statul membru solicitant să însoțească funcționarii statului membru solicitat, ai Comisiei sau ai organismului desemnat de aceasta, pe parcursul anchetelor administrative menționate la alineatul (2). În măsura în care dispozițiile naționale în materie de procedură penală prevăd că anumite acțiuni sunt numai de competența anumitor funcționari, desemnați în mod special de legislația națională, funcționarii statului membru solicitant nu iau parte la aceste acțiuni. Aceștia nu participă în niciun caz la percheziții sau la interogarea formală a persoanelor conform codului penal. Funcționarii din statul membru solicitant aflați în statul membru solicitat trebuie să poată prezenta în orice moment un mandat scris în care le sunt indicate identitatea și calitatea oficială.

(4)  La cererea statului membru solicitant, statul membru solicitat furnizează orice document pe care îl deține, sau copie certificată a acestuia, referitor la încălcarea normelor comune în domeniul pescuitului sau la încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

(5)  Formularul standard pentru schimbul de informații la cerere este prezentat în anexa XXXIV.

Articolul 159

Solicitările privind măsurile de asigurare a respectării legislației

(1)  Pe baza dovezilor menționate la articolul 156 din prezentul regulament, la cererea unui stat membru solicitant, a Comisiei sau a organismului desemnat de aceasta, statul membru solicitat adoptă toate măsurile de asigurare a respectării legislației care sunt necesare pentru a pune capăt în cel mai scurt timp oricărei încălcări a normelor comune în domeniul pescuitului sau oricărei încălcări grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, care are loc pe teritoriul său sau în apele maritime aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa.

(2)  Statul membru solicitat poate să consulte statul membru solicitant, Comisia sau organismul desemnat de aceasta în cursul procesului de adoptare a măsurilor de asigurare a respectării legislației menționate la alineatul (1).

(3)  Prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament, statul membru solicitat raportează statului membru solicitant, celorlalte state membre vizate și Comisiei sau organismului desemnat de aceasta măsurile luate și efectul acestora.

Articolul 160

Termenul limită pentru răspunsuri la solicitările de informații și de măsuri de asigurare a respectării legislației

(1)  Statul membru solicitat furnizează informațiile menționate la articolul 158 alineatul (1) și la articolul 159 alineatul (3) din prezentul regulament în cel mai scurt timp posibil, dar în termen de cel mult 4 săptămâni de la data primirii solicitării. Statul membru solicitat și statul membru solicitant sau Comisia sau organismul desemnat de aceasta pot conveni asupra unor termene limită diferite.

(2)  În cazul în care nu poate răspunde unei solicitări până la expirarea termenului, statul membru solicitat informează în scris statul membru solicitant, Comisia sau organismul desemnat de aceasta cu privire la motivul nerespectării termenului și precizează data la care consideră că va fi în măsură să ofere un răspuns.

Articolul 161

Solicitările privind notificarea administrativă

(1)  La cererea unui stat membru solicitant și în conformitate cu normele naționale care reglementează notificarea unor instrumente și decizii similare, statul membru solicitat informează destinatarul cu privire la toate instrumentele și deciziile adoptate în domeniul reglementat de politica comună în domeniul pescuitului, în speță în ce privește chestiunile care fac obiectul regulamentului privind controlul sau prezentului regulament, care sunt emise de autoritățile administrative ale statului membru solicitant și care urmează a fi aplicate pe teritoriul statului membru solicitat.

(2)  Pentru solicitările de notificare se utilizează formularul standard care figurează în anexa XXXV la prezentul regulament.

(3)  Statul membru solicitat transmite răspunsul său statului membru solicitant imediat după notificare, prin intermediul autorității unice menționate la articolul 152 din prezentul regulament. Pentru răspuns se utilizează formularul standard care figurează în anexa XXXVI.Secțiunea 4

Relațiile cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta

Articolul 162

Comunicarea dintre statele membre și Comisia Europeană sau organismul desemnat de aceasta

(1)  Fiecare stat membru trebuie să comunice Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, de îndată ce acestea sunt disponibile, toate informațiile pe care le consideră relevante în ceea ce privește metodele, practicile sau tendințele identificate care sunt utilizate sau se suspectează că ar fi fost utilizate în cazurile de încălcare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în speță în cazul încălcărilor grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

(2)  Comisia sau organismul desemnat de aceasta comunică statelor membre, de îndată ce ajunge în posesia ei, orice informație care le-ar ajuta să asigure aplicarea regulamentului privind controlul sau a prezentului regulament.

Articolul 163

Coordonarea de către Comisie sau de organismul desemnat de aceasta

(1)  În cazul în care un stat membru află despre existența unor operațiuni care constituie sau par a constitui încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță de încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul și care sunt deosebit de relevante la nivelul Uniunii, respectivul stat membru comunică în cel mai scurt timp posibil Comisiei sau organismului desemnat de aceasta orice informație relevantă necesară pentru stabilirea faptelor. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite aceste informații celorlalte state membre vizate.

(2)  În sensul alineatului (1), operațiunile care constituie încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în speță încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul se consideră a fi deosebit de relevante la nivelul Uniunii Europene în special în cazul în care:

(a) au sau ar putea avea legături cu unul sau mai multe state membre; sau

(b) statul membru consideră că este probabil ca operațiuni similare să se fi desfășurat și în alte state membre.

(3)  În cazul în care consideră că operațiunile care constituie încălcări ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului, fiind vorba în speță de încălcările grave menționate la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, au avut loc în unul sau mai multe state membre, Comisia sau organismul desemnat de aceasta informează în acest sens statele membre în cauză, care desfășoară cercetări în cel mai scurt timp posibil. Statele membre în cauză comunică în cel mai scurt timp posibil Comisiei sau organismului desemnat de aceasta concluziile stabilite în urma cercetărilor respective.Secțiunea 5

Relația cu țările terțe

Articolul 164

Schimbul de informații cu țările terțe

(1)  Atunci când un stat membru primește informații din partea unei țări terțe sau a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului care sunt relevante pentru aplicarea eficientă a regulamentului privind controlul și a prezentului regulament, respectivul stat membru comunică acele informații prin intermediul autorității unice celorlalte state membre implicate, Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, în măsura în care acest lucru este permis în temeiul acordurilor bilaterale cu respectiva țară terță sau în temeiul normelor respectivei organizații regionale de gestionare a pescuitului.

(2)  Informațiile primite în temeiul prezentului capitol pot fi comunicate unei țări terțe sau unei organizații regionale de gestionare a pescuitului de către un stat membru prin intermediul autorității unice în cadrul unui acord bilateral cu acea țară terță sau în conformitate cu normele respectivei organizații regionale de gestionare a pescuitului. Comunicarea are loc după consultarea statului membru care a comunicat inițial informația și în conformitate cu legislația UE și cu legislația națională privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

▼M1

(3)  În contextul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil sau al acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului încheiate între Uniune și țările terțe sau în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului ori în contextul unor acorduri similare la care Uniunea este parte contractantă sau parte necontractantă cooperantă, Comisia sau organismul desemnat de aceasta poate comunica altor părți la acordurile, organizațiile sau înțelegerile respective, cu acordul statului membru care a furnizat informația și în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 15 ), informații relevante privind încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau privind încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

▼BCAPITOLUL II

Obligațiile de raportare

Articolul 165

Formatul rapoartelor și termenele limită pentru raportare

(1)  Pentru raportul care trebuie transmis o dată la cinci ani, conform articolului 118 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, statele membre utilizează datele prevăzute în anexa XXXVII.

(2)  Raportul care descrie normele care au fost utilizate pentru întocmirea rapoartelor privind datele de bază, menționat la alineatul 118 alineatul (4) din regulamentul privind controlul trebuie trimis în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Statele membre trimit un nou raport atunci când aceste norme sunt modificate.TITLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 166

Abrogări

(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2807/83, Regulamentul (CEE) nr. 3561/85, Regulamentul (CEE) nr. 493/87, Regulamentul (CEE) nr. 1381/87, Regulamentul (CEE) nr. 1382/87, Regulamentul (CEE) nr. 2943/95, Regulamentul (CE) nr. 1449/98, Regulamentul (CE) nr. 2244/2003, Regulamentul (CE) nr. 1281/2005, Regulamentul (CE) nr. 1042/2006, Regulamentul (CE) nr. 1542/2007, Regulamentul (CE) nr. 1077/2008 și Regulamentul (CE) nr. 409/2009 se abrogă.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 356/2005 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2012.

(3)  Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 167

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția titlului VII, care intră în vigoare la 1 iulie 2011.

Titlul II capitolul III și titlul IV capitolul I se aplică însă începând din data de 1 ianuarie 2012. În conformitate cu articolul 124 litera (c) din regulamentul privind controlul și cu alineatul anterior, titlul VII se aplică începând din data de 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA ITabelul 1

Coduri alpha-3 de prezentare a produsului

Cod alpha-3 de prezentare a produsului

Prezentare

Descrierea

CBF

File dublu de cod

HEA cu piele, coloană vertebrală și coadă

CLA

Clești

Doar clești

DWT

Cod ICCAT

Fără branhii, eviscerat, parțial decapitat, fără înotătoare

FIL

Filetat

HEA + GUT + TLD, fără oase, din fiecare pește se obțin două fileuri separate

FIS

Filetat și cu fileuri depelate

FIL + SKI, din fiecare pește se obțin două fileuri separate

FSB

Fileuri cu piele și oase

Fileuri cu piele și oase

FSP

Fileuri, fără piele, cu osul central

Fileuri, fără piele și cu osul central

GHT

Eviscerat, fără cap și coadă

GUH + TLD

GUG

Eviscerat, fără branhii

Fără viscere și branhii

GUH

Eviscerat, fără cap

Fără viscere și cap

GUL

Eviscerat, cu ficat

GUT fără a se elimina părțile ficatului

GUS

Eviscerat, fără cap și depelat

GUH + SKI

GUT

Eviscerat

Fără viscere

HEA

Fără cap

Decapitat

JAP

Tăiere de tip japonez

Tăiere transversală cu îndepărtarea tuturor părților de la cap la viscere

JAT

Fără coadă, tăiere de tip japonez

Tăiere de tip japonez, cu înlăturarea cozii

LAP

Tip „lappen”

File dublu, HEA, cu piele, coadă și înotătoare

LVR

Ficat

Numai ficatul; în caz de prezentare colectivă, se va utiliza codul LVR-C

OTH

Altele

Orice altă formă de prezentare (1)

ROE

Icre

Numai icrele; în caz de prezentare colectivă, se va utiliza codul ROE-C

SAD

Sărat uscat

Decapitat, cu piele, coloană vertebrală și coadă și sărat direct

SAL

Ușor sărat în saramură

CBF + sărat

SGH

Sărat, eviscerat și decapitat

GUH + sărat

SGT

Sărat și eviscerat

GUT + sărat

SKI

Depelat

Fără piele

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Coadă

Numai cozi

TLD

Fără coadă

Fără coadă

TNG

Limbă

Numai limbă. În caz de prezentare colectivă, se va utiliza codul TNG-C

GFB

Doar tubul

Doar tubul (calmari)

WHL

Pește întreg

Neprelucrat

WNG

Aripioare

Numai aripioare

(1)   Atunci când comandanții navelor de pescuit utilizează codul de prezentare OTH (altele) în declarația de debarcare sau de transbordare, aceștia trebuie să descrie exact la ce se referă această prezentare OTH.Tabelul 2

Starea de procesare

COD

STARE

ALI

Viu

BOI

Fiert

DRI

Uscat

FRE

Proaspăt

FRO

Congelat

SAL

Sărat
ANEXA II

INFORMAȚII MINIME PENTRU LICENȚELE DE PESCUIT

1.   DETALII PRIVIND NAVA DE PESCUIT ( 16 )

Numărul de înregistrare în flota UE ( 17 )

Denumirea navei de pescuit ( 18 )

Statul de pavilion/Țara de înregistrare (18) 

Portul de înregistrare (denumirea și codul național (18) )

Marcarea exterioară (18) 

Indicativul de apel radio internațional (IRCS ( 19 ))

2.   TITULARUL LICENȚEI/PROPRIETARUL NAVEI DE PESCUIT (17)  /AGENTUL NAVEI DE PESCUIT (17) 

Numele și adresa persoanei fizice sau juridice

3.   CARACTERISTICILE CAPACITĂȚII DE PESCUIT

Puterea motorului (kW) ( 20 )

Tonajul (GT) ( 21 )

Lungimea totală (21) 

Unealta de pescuit principală ( 22 )

Uneltele de pescuit secundare (22) 

ALTE MĂSURI NAȚIONALE, DACĂ ESTE CAZUL
ANEXA III

INFORMAȚII MINIME PENTRU AUTORIZAȚIILE DE PESCUIT

A.   IDENTIFICAREA

1. Numărul de înregistrare în flota UE ( 23 )

2. Denumirea navei de pescuit ( 24 )

3. Literele și numerele de înregistrare externă (23) 

B.   CONDIȚIILE DE PESCUIT

1. Data emisiunii:

2. Perioada de valabilitate:

3. Condițiile de acordare a autorizației, inclusiv informații, dacă este cazul, despre speciile pescuite, zona și uneltele de pescuit: 

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

De la ../../..

La ../../..

Zona

 

 

 

 

 

 

Specii

 

 

 

 

 

 

Unelte de pescuit

 

 

 

 

 

 

Condiții suplimentare

 

 

 

 

 

 

Orice alte cerințe care rezultă în urma cererii unei autorizații de pescuit.
ANEXA IV

CARACTERISTICILE GEAMANDURILOR DE MARCARE

image

GEAMANDURILE DE MARCARE DE LA EXTREMITĂȚILE VESTICE

image

GEAMANDURILE DE MARCARE DE LA EXTREMITĂȚILE ESTICE

image

GEAMANDURILE DE MARCARE INTERMEDIARE

image

▼M1 —————

▼M1
ANEXA VI

MODELUL UNIUNII EUROPENE CARE COMBINĂ JURNALUL DE PESCUIT, DECLARAȚIA DE DEBARCARE ȘI DECLARAȚIA DE TRANSBORDARE

image
ANEXA VII

MODELUL UNIUNII EUROPENE CARE COMBINĂ JURNALUL DE PESCUIT, DECLARAȚIA DE DEBARCARE ȘI DECLARAȚIA DE TRANSBORDARE

(MAREA MEDITERANĂ — CAMPANII ZILNICE DE PESCUIT)

image

▼M1 —————

▼M1
ANEXA X

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMANDANȚII DE NAVE DE PESCUIT PRIVND COMPLETAREA ȘI TRANSMITREA JURNALULUI DE PESCUIT, A DECLARAȚIEI DE DEBARCARE SAU A DECLARAȚIEI DE TRANSBORDARE

Următoarele informații generale și minime privind activitățile de pescuit ale navei sau navelor de pescuit se înregistrează în jurnalul de pescuit în conformitate cu articolele 14, 15, 21, 22, 23 și 24 din regulamentul privind controlul și cu titlul III capitolele I, II și III din prezentul regulament, fără a aduce atingere altor elemente sau norme specifice prevăzute de legislația Uniunii, de autoritățile naționale ale unui stat membru sau ale unei țări terțe sau de o organizație regională de gestionare a pescuitului

1.   INSTRUCȚIUNI PRIVIND JURNALUL DE PESCUIT

Comandantul (comandanții) oricărei nave (tuturor navelor) de pescuit care participă la o operațiune de pescuit în tandem trebuie să țină un jurnal de pescuit în care să indice cantitățile capturate și reținute la bord astfel încât capturile să nu fie contabilizate decât o singură dată.

În jurnalul de pescuit pe suport de hârtie, în cursul aceleiași campanii de pescuit, elementele de date obligatorii se înregistrează pe fiecare pagină.Informații privind nava (navele) de pescuit și datele campaniilor de pescuit

Jurnal de pescuit pe suport de hârtie

Numărul de

referință

Denumirea elementului de date

[M (Mandatory) = Obligatoriu]

[O (Optional) = Facultativ]

[CIF (Compulsory if applicable) = Obligatoriu, dacă este cazul]

Descrierea și/sau etapele de înregistrat

(1)

Numele navei (navelor) de pescuit, (M)

Indicativul (indicativele) de apel radio internațional(e) (M)

Numărul (numerele) CFR (M)

Numărul (numerele) GFCM, ICCAT (CIF)

În cazul operațiunilor de pescuit în tandem, aceleași informații se înregistrează și pentru cea de-a doua navă.

Aceste informații se introduc în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie, sub cele referitoare la nava pentru care se ține respectivul jurnal de pescuit.

Numărul de identificare al navei din registrul flotei de pescuit comunitare (CFR) este numărul unic atribuit unei nave a Uniunii de către un stat membru atunci când nava de pescuit intră pentru prima dată în flota Uniunii (1).

Numărul din registrul GFCM sau ICCAT se introduce pentru navele de pescuit care efectuează activități de pescuit reglementate în afara apelor Uniunii (CIF).

(2)

Identificare externă (M)

Literele și numerele de înmatriculare externe sunt afișate pe coca navei, în partea laterală.

În cazul operațiunilor de pescuit în tandem, aceleași informații se înregistrează și pentru cea de a doua navă.

(3)

Numele și adresa comandantului (M)

Se indică numele, prenumele și adresa detaliată a comandantului (numele străzii, numărul, orașul, codul poștal, statul membru sau țara terță).

În cazul operațiunilor de pescuit în tandem, aceleași informații se înregistrează și pentru cea de-a doua navă.

(4)

Data, ora și portul de plecare (M)

Se înregistrează în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie înainte de plecarea navei de pescuit din port. Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora în formatul HH-MM, ora locală.

Mesajul electronic de plecare se trimite înainte de plecarea navei de pescuit din port. Data și ora se înregistrează ca timp universal coordonat (UTC).

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(5)

Data, ora și portul de întoarcere (M)

Se înregistrează în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie înainte de intrarea navei de pescuit din port. Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora estimată în formatul HH-MM, ora locală.

Mesajul electronic de întoarcere în port se trimite înainte de intrarea navei de pescuit în port. Data și ora estimată se înregistrează ca timp universal coordonat (UTC).

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(6)

Data, ora și portul de debarcare, în cazul în care diferă față de punctul (5) (M)

Se înregistrează în jurnalul de pescuit înainte de intrarea navei de pescuit în portul de debarcare. Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora estimată în formatul HH-MM, ora locală, în jurnalul pe suport de hârtie, sau ca timp universal coordonat (UTC), în jurnalul electronic.

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(7)

Data, ora și locul transbordării

Numele, identificarea externă, indicativul de apel radio internațional, pavilionul, numărul CFR sau OMI, portul și țara de destinație a navei de pescuit primitoare (M)

Se completează în jurnalul de pescuit în cazul transbordării, înainte de începerea operațiunii.

Data se înregistrează în formatul ZZ-LL-AAAA, iar ora în formatul HH-MM, ora locală, în jurnalul pe suport de hârtie, sau ca timp universal coordonat (UTC), în jurnalul electronic.

În jurnalul de pescuit electronic, portul se înregistrează utilizând codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință (Master Data Register) de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

Țările terțe se înregistrează utilizând codurile de țară ISO-3166 alpha-3.

Pentru navele Uniunii, se înregistrează numărul din registrul flotei de pescuit comunitare (CFR). Pentru navele țărilor terțe, se înregistrează numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (OMI).

În cazul în care se solicită o poziție geografică, se înregistrează latitudinea și longitudinea în grade și minute, dacă nu se utilizează un GPS, și în grade și minute zecimale, dacă se utilizează un GPS (format WGS 84).

Informații referitoare la uneltele de pescuit

(8)

Tipul uneltelor de pescuit (M)

Tipul de unelte folosit se indică în conformitate cu codurile din coloana 1 din anexa XI.

(9)

Dimensiunea ochiului de plasă(M)

Se exprimă în milimetri (ochi de plasă întins).

(10)

Dimensiunea uneltelor de pescuit (M)

Dimensiunile uneltelor de pescuit, cum ar fi mărimea, și numărul acestora, se indică în conformitate cu specificațiile din coloana 2 din anexa XI.

(11)

Data (M)

Data se înregistrează, pentru fiecare zi pe mare, pe un rând nou (în jurnalul pe suport de hârtie) sau într-un raport nou (în jurnalul electronic) și trebuie să corespundă fiecărei zile pe mare.

Dacă este cazul, data fiecărei operațiuni de pescuit se înregistrează pe un rând nou.

(12)

Numărul de operațiuni de pescuit (M)

Numărul operațiunilor de pescuit se indică în conformitate cu specificațiile din coloana 3 din anexa XI.

(13)

Timpul de pescuit (O)

Timpul de instalare și de tractare a uneltelor de pescuit (CIF)

Adâncimea de pescuit (CIF)

Timp total (O)

Timpul total petrecut cu toate activitățile legate de operațiunile de pescuit (localizarea peștelui, lansarea, remorcarea și tractarea uneltelor active, instalarea, imersiunea, îndepărtarea sau reinstalarea uneltelor pasive, precum și scoaterea capturilor din uneltele de pescuit sau din năvoade sau transferarea acestora dintr-o cușcă de transport în cuștile de îngrășare și de creștere) se înregistrează în minute și este egal cu numărul de ore petrecute pe mare minus timpul necesar tranzitului spre, între și dinspre locurile de pescuit, timpul în care nava efectuează manevre de evitare, perioadele de inactivitate și timpul petrecut în așteptarea reparațiilor.

În ceea ce privește timpul de instalare și de tractare a uneltelor de pescuit, ora se înregistrează în formatul HH-MM, ora locală, în jurnalul pe suport de hârtie, sau ca timp universal coordonat (UTC), în jurnalul electronic.

Adâncimea de pescuit se înregistrează ca adâncime medie, în metri.

(14)

Poziția și zona geografică de pescuit (M)

Zona geografică de captură relevantă este reprezentată de zona în care a fost prinsă cea mai mare parte a capturii, utilizând nivelul cel mai detaliat atunci când este posibil.

Exemple:

În apele Atlanticului de Nord-Est (zona FAO 27), până la diviziunea și dreptunghiul statistic ICES (de exemplu, IVa 41E7, VIIIb 20E8). Dreptunghiurile statistice ICES oferă o grilă care acoperă zona situată între paralelele de 36° latitudine nordică și de 85° 30′ latitudine nordică și între meridianele de 44° longitudine vestică și 68° 30′ longitudine estică. Rândurile latitudinale, cu intervale de 30′, sunt numerotate (numere de două cifre) de la 01 la 99. Coloanele longitudinale, cu intervale de 1°, sunt codate conform unui sistem alfanumeric, începând cu A0 și folosind o literă diferită pentru fiecare bloc de 10°, până la M8, cu excepția literei I.

În apele Mării Mediterane și ale Mării Negre (zona FAO 37), până la subzona și dreptunghiul statistic GFCM (de exemplu 7 M27B9). Numerele unui dreptunghi din grila statistică GFCM reprezintă un cod de 5 caractere: (i) latitudinea este reprezentată printr-un cod compus din 3 caractere (o literă și un număr de două cifre). Maximele se situează între M00 (30° N) și M34 (47° 30′ N); (ii) longitudinea este reprezentată de un cod compus dintr-o literă și un număr. Literele sunt de la A la J, iar numerele de la 0 la 9. Maximele se situează între A0 (6° W) și J5 (42° E).

În apel Atlanticului de Nord-Vest, inclusiv NAFO (zona FAO 21) și în apele Atlanticului de Est și Central, inclusiv CECAF (zona FAO 34), până la diviziunile sau subdiviziunile FAO (de exemplu, 21.3.M sau 34.3.5).

Pentru celelalte zone FAO, până la subzona FAO atunci când este disponibilă (de exemplu, FAO 31 pentru Atlanticul Central și de Vest și FAO 51.6 pentru Oceanul Indian de Vest).

Cu toate acestea, se pot face consemnări facultative pentru toate dreptunghiurile statistice în care nava de pescuit și-a desfășurat activitatea în timpul zilei (O).

În zonele GFCM și ICCAT, poziția geografică (latitudine/longitudine) se înregistrează, de asemenea, pentru fiecare operațiune de pescuit sau la amiază, atunci când nicio activitate de pescuit nu a avut loc în timpul zilei respective.

În cazul în care se solicită o poziție geografică, se înregistrează latitudinea și longitudinea în grade și minute, dacă nu se utilizează un GPS, și în grade și minute zecimale, dacă se utilizează un GPS (format WGS 84).

Zona de pescuit a unei țări terțe, zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului și marea liberă: a se indica zona (zonele) de pescuit a (ale) țărilor terțe sau zona (zonele) organizației regionale de gestionare a pescuitului sau apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unui stat sau nereglementate de o organizație regională de gestionare a pescuitului, utilizând codurile de țară ISO-3166 alpha-3 și alte coduri publicate pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului, de exemplu, NOR = Norvegia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE și XIN pentru marea liberă.

(15)(16)

Capturile prinse și păstrate la bord (M)

Se utilizează codurile alpha-3 ale FAO privind speciile.

Capturile din fiecare specie se înregistrează în kilograme echivalent greutate în viu.

Toate cantitățile din fiecare specie capturate și păstrate la bord de peste 50 kg echivalent greutate în viu trebuie înregistrate. Pragul de 50 kg se aplică de îndată ce capturile dintr-o specie depășesc 50 kg Aceste cantități includ cantitățile destinate consumului echipajului navei.

Capturile de dimensiuni legale se înregistrează utilizând codul general LSC.

Capturile sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare se înregistrează separat de capturile de dimensiuni legale, utilizând codul general BMS.

În cazul în care capturile sunt păstrate în coșuri, cutii, lăzi, cutii de carton, saci, pungi, blocuri sau alte containere, greutatea netă a unității trebuie înregistrată în kilograme greutate în viu, iar numărul precis al acestor unități utilizate trebuie înregistrat.

Capturile păstrate la bordul navei în aceste unități pot fi înregistrate și în kilograme greutate în viu (O).

În Marea Baltică (numai pentru somon) și în zona GFCM (numai pentru ton, pește-spadă și rechini mari migratori) și, dacă este cazul, în alte zone, se înregistrează și numărul de pești prinși pe zi.

În cazul în care numărul de coloane este insuficient, trebuie folosită o pagină nouă.

(15)(16)

Estimarea cantităților aruncate înapoi în mare (M)

Se utilizează codurile alpha-3 ale FAO privind speciile.

Cantitățile din fiecare specie aruncate înapoi în mare se înregistrează în kilograme echivalent greutate în viu.

Speciile care nu fac obiectul obligației de debarcare:

Cantitățile din fiecare specie aruncate înapoi în mare de peste 50 kg echivalent greutate în viu se înregistrează conform normelor stabilite pentru înregistrarea capturilor, utilizând codul general DIS.

Cantitățile aruncate înapoi în mare din speciile care au fost capturate pentru a servi de momeală vie și care sunt înregistrate în jurnalul de pescuit se înregistrează în același mod.

Speciile care beneficiază de scutiri de la obligația de debarcare (2):

Cantitățile din fiecare specie aruncate înapoi în mare se înregistrează în totalitate conform normelor stabilite pentru înregistrarea capturilor, utilizând codul general DIS.

Cantitățile aruncate înapoi în mare din fiecare specie căreia i se aplică în mod specific excepții de minimis se înregistrează în totalitate conform normelor stabilite pentru înregistrarea capturilor separat de alte cantități aruncate înapoi în mare, utilizând codul general DIM.

(15)(16)

Capturi, capturi accidentale și eliberarea altor organisme și animale marine (M)

În zona GFCM se înregistrează, de asemenea, următoarele informații, separat pentru fiecare captură sau captură accidentală:

— capturile zilnice de coral roșu, inclusiv activitatea de pescuit pe zonă și pe adâncime;

— capturile accidentale de păsări marine și eliberarea acestora;

— capturile accidentale de foci-călugăr și eliberarea acestora;

— capturile accidentale de țestoase marine și eliberarea acestora;

— capturile accidentale de cetacee și eliberarea acestora.

Dacă este cazul, animalele marine eliberate în mare se înregistrează utilizând codul general RET.

Se utilizează codurile FAO alpha-3 privind speciile sau, atunci când acestea sunt indisponibile, codurile publicate pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

(1)   În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

(2)   

În conformitate cu articolul 15 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/812 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015, în special:

— speciile în privința cărora pescuitul este interzis și care sunt identificate ca atare într-un act juridic al Uniunii adoptat în domeniul politicii comune în domeniul pescuitului;

— speciile în privința cărora dovezile științifice demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, de practicile de pescuit și de ecosistem;

— capturile care se încadrează în excepțiile de minimis;

— peștii care au fost afectați de prădători.

2.   INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA DECLARAȚIA DE DEBARCARE/TRANSBORDARE

În cazul în care produsele pescărești au fost debarcate sau transbordate și dacă au fost cântărite utilizând sisteme de cântărire aprobate de autoritățile competente ale statelor membre, fie pe nava care a efectuat capturile, fie pe nava de pescuit donatoare, fie pe cea receptoare, greutatea reală a cantităților debarcate sau transbordate trebuie indicată în kilograme de produs în declarația de debarcare sau de transbordare, pentru fiecare specie în parte, indicând:

(a) Prezentarea peștelui (număr de referință 17 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie) utilizând codurile din tabelul 1 din anexa I (M);

(b) Unitatea de măsură pentru cantitățile debarcate sau transbordate (număr de referință 18 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie); a se indica greutatea unității exprimată în kilograme de produs. Această unitate poate să fie diferită de cea înscrisă în jurnalul de pescuit (M);

(c) Greutatea totală pe specie debarcată sau transbordată (număr de referință 19 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie); a se indica greutatea cantităților debarcate sau transbordate efectiv pentru toate speciile (M);

Capturile de dimensiuni legale se înregistrează utilizând codul general LSC. Capturile sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare se înregistrează separat de capturile de dimensiuni legale, utilizând codul general BMS. Se utilizează codurile alpha-3 ale FAO privind speciile.

(d) Greutatea trebuie să corespundă greutății peștelui debarcat, adică greutatea obținută după orice prelucrare a acestuia la bord. Coeficienții de conversie relevanți se aplică ulterior de către autoritățile competente din statele membre pentru a calcula echivalentul greutății în viu, în conformitate cu articolul 49 din prezentul regulament;

(e) Semnătura comandantului (număr de referință 20 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie) (M);

(f) Semnătura, numele și adresa agentului și ale observatorului, dacă este cazul (număr de referință 21 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie);

(g) zona geografică relevantă de captură: zona, subzona și subdiviziunea FAO, diviziunea ICES, subzona NAFO, NEAFC, zona CECAF, subzona GFCM sau zona de pescuit a unei țări terțe (număr de referință 22 în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie). Aceste dispoziții se aplică în același mod ca în cazul informațiilor privind poziția și zona geografică menționate mai sus (M).

3.   INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PRIVIND ÎNREGISTRAREA EFORTULUI DE PESCUIT ÎN JURNALUL DE PESCUIT

Următoarele informații suplimentare se înregistrează în jurnalul de pescuit de către comandanții navelor de pescuit ale Uniunii pentru timpul petrecut în zonele de pescuit care fac obiectul regimurilor privind efortul de pescuit:

(a) Toate informațiile solicitate în prezenta secțiune trebuie înregistrate în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie între numerele de referință (15) și (16) din jurnalul de pescuit.

(b) Ora se înregistrează ca timp universal coordonat (UTC).

(c) Latitudinea și longitudinea se înregistrează în grade și minute, dacă nu se utilizează un GPS, și în grade și minute zecimale (format WGS 84), dacă se utilizează un GPS.

(d) Speciile se înregistrează cu ajutorul codurilor 3-alpha ale FAO privind speciile de pești.

3.1.    Informații privind efortul de pescuit

(a)    Traversarea unei zone de efort

Atunci când o navă de pescuit autorizată traversează o zonă de efort fără a efectua activități de pescuit în această zonă, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

 data;

 zona de efort;

 data și ora fiecărei intrări/ieșiri;

 poziția fiecărei intrări și ieșiri, în latitudine și longitudine;

 capturile reținute la bord, pe specie, în momentul intrării;

 mențiunea „traversare”.

(b)    Intrarea într-o zonă de efort

Atunci când nava intră într-o zonă de efort în care poate efectua activități de pescuit, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

 data;

 mențiunea „intrare”;

 zona de efort;

 poziția în latitudine și longitudine;

 ora intrării;

 capturile reținute la bord, pe specie, în momentul intrării; și

 speciile-țintă.

(c)    Ieșirea dintr-o zonă de efort

Atunci când nava iese dintr-o zonă de efort în care a realizat activități de pescuit și când intră într-o altă zonă de efort în care intenționează să efectueze activități de pescuit, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

 data;

 mențiunea „intrare”;

 poziția în latitudine și longitudine;

 noua zonă de efort;

 ora ieșirii/intrării;

 capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii/intrării; și

 speciile-țintă.

Atunci când nava de pescuit părăsește o zonă de efort în care a efectuat activități de pescuit și în care nu va mai efectua alte activități de pescuit, se completează un rând suplimentar sau o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

 data;

 mențiunea „ieșire”;

 poziția în latitudine și longitudine;

 zona de efort;

 ora plecării;

 capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii; și

 speciile-țintă.

(d)    Activități de pescuit transzonal ( 25 ).

Atunci când nava de pescuit efectuează activități de pescuit transzonale, se completează un rând suplimentar în jurnalul de pescuit pe suport de hârtie sau se completează o declarație electronică. Trebuie furnizate următoarele informații:

 data;

 mențiunea „transzonal”;

 ora primei ieșiri și zona de efort;

 poziția primei intrări în latitudine și longitudine;

 ora ultimei ieșiri și zona de efort;

 poziția ultimei ieșiri în latitudine și longitudine;

 capturile reținute la bord, pe specie, în momentul ieșirii/intrării; și

 speciile-țintă.

(e)    Informații suplimentare pentru navele de pescuit care utilizează unelte de pescuit statice:

 Atunci când nava de pescuit instalează sau reinstalează unelte de pescuit statice, se introduc următoarele informații:

 

 data;

 zona de efort;

 poziția în latitudine și longitudine;

 mențiunile „instalare” sau „reinstalare”;

 ora.

 Atunci când nava de pescuit încheie operațiunile de pescuit cu unelte de pescuit statice:

 

 data;

 zona de efort;

 poziția în latitudine și longitudine;

 mențiunea „încheiere”;

 ora.

3.2.    Informații privind comunicarea mișcărilor navei

Atunci când o navă de pescuit care efectuează activități de pescuit are obligația de a comunica autorităților competente un raport privind efortul de pescuit, în conformitate cu articolul 28 din regulamentul privind controlul, următoarele informații trebuie înregistrate în plus față de cele menționate la punctul 3.1:

(a) data și ora comunicării;

(b) poziția geografică a navei de pescuit în latitudine și longitudine;

(c) mijlocul de comunicare utilizat și, dacă este cazul, stația radio utilizată; și

(d) destinația sau destinațiile comunicării.

▼B
ANEXA XICODURILE UNELTELOR ȘI ALE OPERAȚIUNILOR DE PESCUIT

Tipul de unelte

Coloana 1

Codul

Coloana 2

Dimensiunea/numărul (metri)

(opțional)

Coloana 3

Numărul de lansări pe zi

(obligatoriu)

Traul de fund cu panouri

OTB

Modelul traulului (a se preciza modelul sau perimetrul deschiderii)

Numărul de lansări ale uneltelor

Traule pentru pescuit langustine

TBN

Traule pentru pescuit creveți

TBS

Traule de fund (nespecificate)

TB

Traul lateral

TBB

Lungimea ramelor x numărul de rame

Numărul de lansări ale uneltelor

Traule îngemănate cu panouri

OTT

Modelul traulului (a se preciza modelul sau perimetrul deschiderii) x numărul de rame

Numărul de lansări ale uneltelor

Traul de fund cu tractare dublă

PTB

Modelul traulului (a se preciza modelul sau perimetrul deschiderii)

Traul de adâncime medie cu panouri

OTM

Modelul traulului

Traul de adâncime medie cu tractare dublă

PTM

Modelul traulului

NĂVOADE

Năvod danez cu ancoră

SDN

Lungimea totală a plasei

Numărul de lansări ale uneltelor

Năvod scoțian (volant)

SSC

Năvod scoțian cu tractare dublă (volant)

SPR

Unelte filtrante înconjurătoare (nespecificat)

SX

Unelte filtrante înconjurătoare de navă

SV

SETCI ÎNCONJURĂTOARE

Plasă-pungă

PS

Lungime, înălțime

Numărul de lansări ale uneltelor

Plasă-pungă manevrată de pe o navă

PS1

Lungime, înălțime

Plasă-pungă manevrată de pe două nave

PS2

 

Fără plase-pungă (lampara)

LA

 

DRAGE

Dragă

DRB

Lățime x număr de drage

Numărul de lansări ale uneltelor

SETCI ȘI PLASE DE ÎNCURCARE

Setci (nespecificat)

GN

Lungime, înălțime

Numărul de lansări ale năvoadelor pe zi

Setci ancorate (fixate)

GNS

Setci (în derivă)

GND

Setci (de încercuire)

GNC

Setci simple și setci cu sirec combinate

GTN

Setcă cu sirec

GTR

CAPCANE

Vârșe

FPO

Numărul de vârșe lansate în fiecare zi

 

Capcane (nespecificat)

FIX

Nespecificat

 

CÂRLIGE ȘI UNDIȚE

Undițe și lansete (manevrate manual)

LHP

Numărul total de cârlige/paragate lansate în timpul zilei

Undițe și lansete (mecanizate)

LHM

Paragate de fund

LLS

Numărul de cârlige și undițe lansate în fiecare zi

Paragate flotante

LLD

Paragate (nespecificate)

LL

Undițe tractate

LTL

 

 

Cârlige și undițe (nespecificate)

LX

 

 

MAȘINI DE RECOLTAT

Drage mecanizate

HMD

 

 

 

 

 

 

Unelte diverse

MIS

 

 

Unelte de pescuit de agrement

RG

 

 

Unelte necunoscute sau nespecificate

NK

 

 

▼M1
ANEXA XII

STANDARDE PRIVIND SCHIMBUL ELECTRONIC DE DATE

Formatul pentru schimbul electronic de date se bazează pe standardul ONU/CEFACT P1000. Schimburile de date legate de activități comerciale similare sunt grupate pe domenii și specificate în documentele privind specificațiile și cerințele comerciale (Business Requirements Specifications – BRS)

Sunt disponibile standarde pentru:

P1000 – 1; Principii generale

P1000 – 3; Domeniul „Activitate de pescuit”

P1000 – 5; Domeniul „Vânzări”

P1000 – 7; Domeniul „Poziția navei”

P1000 – 12; Domeniul „Raport privind datele de captură agregate”

Documentele BRS și traducerea acestora în format electronic (schemă XML) sunt disponibile pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului. Tot pe acest site sunt disponibile și documentele de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru schimbul de date.

▼B
ANEXA XIII

COEFICIENȚII DE CONVERSIE AI UNIUNII EUROPENE PENTRU PEȘTELE PROPASPĂTSpecie:

Ton alb

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Specie:

Specii de baryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Specie:

Hamsie

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Specie:

Pește-undițar

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Specie:

Macrou arctic

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Specie:

Argentina silus

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Specie:

Ton obez

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Specie:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Specie:

Calcan-neted

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Specie:

Sabie neagră

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Specie:

Merlin albastru

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Specie:

Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Specie:

Cod

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Specie:

Limandă

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Specie:

Câine de mare cu spini

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Specie:

Cambulă

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Specie:

Phycis blennoides

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Specie:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Specie:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Specie:

Halibut de Atlantic

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Specie:

Hering

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Specie:

Merluciu

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Specie:

Merluciu alb

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Specie:

Stavrid negru

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Specie:

Krill antarctic

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Specie:

Limbă-roșie

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Specie:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Specie:

Channichthys rhinoceratus

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Specie:

Mihalț-de-mare

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Specie:

Macrou de Atlantic

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Specie:

Langustină

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Specie:

Cod de piatră cocoșat

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Specie:

Merluciu norvegian

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Specie:

Cod de piatră

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Specie:

Pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Specie:

Chionoecetes opilio

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Specie:

Peneide

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Specie:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Specie:

Cod negru

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Specie:

Polac

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Specie:

Crevete nordic

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Specie:

Sebastă de Atlantic

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Specie:

Macrourus berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Specie:

Grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Specie:

Specii de uva

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Specie:

Doradă roșie

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Specie:

Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Specie:

Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Specie:

Pseudochaenichthus georgianus

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Specie:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Specie:

Șprot

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Specie:

Calmar roșu nordic

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Specie:

Calmar

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Specie:

Specii de vulpe-de-mare

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Specie:

Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Specie:

Dissostichus eleginoides

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Specie:

Calcan-mare

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Specie:

Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Specie:

Putasu

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Specie:

Merlan

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Specie:

Merlan de Atlantic

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Specie:

Cambulă cenușie

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Specie:

Cambulă cu coada galbenă

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
ANEXA XIVCOEFICIENȚII DE CONVERSIE AI UNIUNII EUROPENE PENTRU PEȘTELE PROPASPĂT SĂRAT

Specie:

Mihalț-de-mare

Molva molva

LIN

WHL

2,80
ANEXA XV

COEFICIENȚII DE CONVERSIE AI UNIUNII EUROPENE PENTRU PEȘTELE CONGELATSpecie:

Ton alb

Thunnus alalunga

Albacora YFT

WHL

1,00

GUT

1,23Specie:

Specii de baryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Specie:

Hamsie

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Specie:

Pește-undițar

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Specie:

Macrou arctic

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Specie:

Argentina silus

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Specie:

Ton obez

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Specie:

Mihalț-de-mare albastru

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Specie:

Calcan-neted

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Specie:

Sabie neagră

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Specie:

Merlin albastru

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Specie:

Capelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Specie:

Cod

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Specie:

Limandă

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Specie:

Câine de mare cu spini

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Specie:

Cambulă

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Specie:

Phycis blennoides

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Specie:

Halibut negru

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Specie:

Eglefin

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Specie:

Halibut de Atlantic

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Specie:

Hering

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Specie:

Merluciu

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Specie:

Merluciu alb

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Specie:

Stavrid negru

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Specie:

Krill antarctic

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Specie:

Limbă-roșie

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Specie:

Specii de cardină

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Specie:

Channichthys rhinoceratus

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Specie:

Mihalț-de-mare

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Specie:

Macrou de Atlantic

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Specie:

Langustină

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Specie:

Cod de piatră cocoșat

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Specie:

Merluciu norvegian

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Specie:

Cod de piatră

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Specie:

Pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Specie:

Chionoecetes opilio

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Specie:

Peneide

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Specie:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Specie:

Cod negru

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Specie:

Polac

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Specie:

Crevete nordic

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Specie:

Sebastă de Atlantic

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Specie:

Macrourus berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Specie:

Grenadier de piatră

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Specie:

Specii de uva

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Specie:

Doradă roșie

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Specie:

Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Specie:

Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Specie:

Pseudochaenichthus georgianus

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Specie:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

SOL

WHL

1,00Specie:

Șprot

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Specie:

Calmar roșu nordic

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Specie:

Calmar

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Specie:

Specii de vulpe-de-mare

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Specie:

Pește-spadă

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Specie:

Dissostichus eleginoides

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Specie:

Calcan-mare

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Specie:

Brosme

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Specie:

Putasu

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Specie:

Merlan

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Specie:

Merlan de Atlantic

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Specie:

Cambulă cenușie

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Specie:

Cambulă cu coada galbenă

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
ANEXA XVI

METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANURILOR DE SONDAJ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (1) ȘI LA ARTICOLUL 25 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONTROLUL

Prezenta anexă stabilește metodologia pe baza căreia statele membre vor elabora planurile de sondaj menționate la articolul 16 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (1) din regulamentul privind controlul pentru navele care nu au obligația de a respecta cerințele privind jurnalul de pescuit și declarația de debarcare.

1. În sensul prezentei anexe se aplică următoarele definiții:

(a)

nave active : navele menționate la articolele 16 și 25 din regulamentul privind controlul, care au desfășurat orice tip de activitate de pescuit (mai mult de 0 zile) într-un an calendaristic. O navă care nu a efectuat operațiuni de pescuit pe durata unui an este considerată „inactivă”;

(b)

tehnică de pescuit : un grup de operațiuni de pescuit care vizează specii similare (sau grupuri de specii similare), care utilizează unelte similare, pe parcursul aceleiași perioade a anului și/sau în aceeași zonă și care se caracterizează prin metode de exploatare similare. Alocarea tehnicii de pescuit se determină în funcție de activitatea de pescuit din anul precedent. Dacă o navă a fost activă într-o anumită tehnică de pescuit mai mult de 50% din an, ea este alocată tehnicii respective. Dacă activitatea de pescuit este sub 50% pentru orice tehnică de pescuit, nava trebuie alocată unei tehnici numite tehnică polivalentă;

(c)

populația țintă : produsele pescărești debarcate de pe navele active care utilizează diverse tehnici de pescuit.

2. Obiectivul planului de sondaj este acela de a monitoriza activitățile navelor menționate la articolele 16 și 25 din regulamentul privind controlul și de a estima capturile lor globale din orice stoc dat și pentru fiecare tehnică de pescuit pe durata eșantionării.

3. Unitatea de eșantionare va fi în principiu tehnica de pescuit. Fiecare navă vizată trebuie alocată unei singure tehnici de pescuit.

4. Populația țintă trebuie să cuprindă produsele debarcate, per tehnică de pescuit, de pe navele active cu o lungime mai mică de 10 metri.

5. Dimensiunea eșantionului trebuie determinată pe baza riscului de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, per tehnică de pescuit, în statul membru în care a avut loc debarcarea (au avut loc debarcările). Dimensiunea eșantionului trebuie să fie reprezentativă pentru tehnica vizată.

6. Statele membre vor defini riscurile la următoarele niveluri: „foarte redus”, „redus”, „mediu”, „ridicat” și „foarte ridicat”.

7. La stabilirea nivelului de risc de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, statele membre trebuie să țină seama de toate criteriile relevante. Acestea includ, printre altele:

 nivelurile debarcărilor per populație țintă, cu referire la toate stocurile reglementate, distribuite pe tehnici de pescuit;

 nivelul încălcărilor detectate anterior pentru nava vizată;

 numărul total de inspecții realizate pentru fiecare tehnică de pescuit;

 disponibilitatea cotelor pentru navele vizând populația țintă, per tehnică de pescuit;

 utilizarea cutiilor standardizate.

Dacă este cazul:

 fluctuațiile nivelurilor prețurilor de piață ale produselor pescărești debarcate

 contextul și/sau pericolul eventual al unei legături dintre fraudă și port/locație/regiune și tehnică de pescuit

8. La elaborarea planurilor de sondaj, statele membre trebuie să țină seama de nivelurile activității aferente tehnicii de pescuit pe durata perioadei de eșantionare.

9. Intensitatea sondajului trebuie să țină seama de variabilitatea debarcărilor per tehnică de pescuit.

10. În cazul în care produsele pescărești sunt debarcate în cutii standardizate, numărul minim de cutii care trebuie vizate de sondaj va fi proporțional cu nivelurile de risc identificate de statele membre, conform exemplului de mai jos:Numărul de cutii debarcate, per specie

Numărul de cutii care trebuie cântărite în funcție de nivelul de risc

Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte ridicat

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Pentru fiecare 100 de cutii suplimentare

1

1

2

3

4

11. Nivelurile de precizie/încredere care se aplică sunt cele stabilite la capitolul II partea B punctul 4 nivelurile 2 și 3 din Decizia 2010/93/UE a Comisiei ( 26 ).

12. Planul de sondaj trebuie să includă, de asemenea, informații privind modul în care se vor estima capturile globale pentru orice stoc dat și pentru fiecare tehnică de pescuit pe durata perioadei de sondaj.
ANEXA XVII

FORMATUL RAPOARTELOR PRIVIND EFORTUL DE PESCUIT

1. În sensul prezentului regulament, într-un raport privind efortul de pescuit:

(a) poziția geografică a unei nave de pescuit se exprimă în grade și minute de longitudine și latitudine;

(b) zona este aceea în care activitățile de pescuit fac obiectul unui regim al Uniunii privind efortul de pescuit;

(c) ora se exprimă utilizând timpul universal coordonat (UTC);

(d) atunci când se menționează captura reținută la bord, toate speciile care au fost înregistrate în jurnalul de pescuit în conformitate cu articolul 14 din regulamentul privind controlul se comunică individual în echivalentul greutății în viu, în kilograme; cantitățile raportate sunt cantitățile totale din fiecare specie reținută la bord în momentul comunicării raportului privind efortul de pescuit.

Speciile comunicate sunt identificate cu ajutorul codului FAO alpha-3.

2. Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii comunică următoarele informații sub forma unui „raport privind efortul de pescuit” cel mai devreme cu 12 ore și cel puțin cu o oră înainte de intrarea într-o zonă, care trebuie să conțină următoarele informații:

(a) titlul „RAPORT PRIVIND EFORTUL DE PESCUIT – INTRARE”;

(b) denumirea, identificarea externă și indicativul de apel radio internațional ale navei de pescuit;

(c) numele comandantului navei de pescuit;

(d) poziția geografică a navei de pescuit la care se referă comunicarea;

(e) zona în care va intra nava de pescuit;

(f) data și ora prevăzute pentru intrarea în zona respectivă;

(g) captura păstrată la bord clasificată pe specii, în kilograme de greutate în viu.

3. Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii comunică următoarele informații sub forma unui „raport privind efortul de pescuit” cel mai devreme cu 12 ore și cel puțin cu o oră înainte de ieșirea dintr-o zonă, care trebuie să conțină următoarele informații:

(a) titlul „RAPORT PRIVIND EFORTUL DE PESCUIT – IEȘIRE”;

(b) denumirea, identificarea externă și indicativul de apel radio internațional ale navei de pescuit;

(c) numele comandantului navei de pescuit;

(d) poziția geografică în latitudine și longitudine a navei de pescuit la care se referă comunicarea;

(e) zona din care va ieși nava de pescuit;

(f) data și ora prevăzute pentru fiecare ieșire din zona respectivă;

(g) captura păstrată la bord clasificată pe specii, în kilograme de greutate în viu.

4. Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazul în care comandanții ►M1  navelor de pescuit ale Uniunii ◄ realizează activități de pescuit transzonal care traversează liniile de separare a zonelor mai mult de o dată într-o perioadă de 24 de ore, cu condiția să rămână într-o zonă delimitată de 5 mile de o parte sau de alta a liniei dintre zone, comunică prima intrare și ultima ieșire în respectiva perioadă de 24 de ore.

5. Statele membre garantează că comandanții navelor de pescuit aflate sub pavilionul lor respectă obligațiile de raportare.
ANEXA XVIII

METODA DE CALCUL AL MASEI NETE MEDII A RECIPIENTELOR SAU BLOCURILOR DE PRODUSE PESCĂREȘTI CONGELATEPlanul de sondaj

Dimensiunea lotului

(numărul de cutii)

Dimensiunea eșantionului

(numărul de palete × 52 de cutii)

5 000 sau mai puțin

3

5 001 -10 000

4

10 001 -15 000

5

15 001 -20 000

6

20 001 -30 000

7

30 001 -50 000

8

Peste 50 000

9

1. Masa medie per cutie sau bloc va fi determinată pentru fiecare specie în parte, utilizându-se planul de sondaj din tabelul de mai jos și, dacă este cazul, pentru fiecare prezentare în parte. Eșantioanele vor fi selectate în mod aleatoriu.

2. Trebuie cântărită fiecare paletă cu cutii sau blocuri. Masa totală brută a tuturor paletelor selectate ca eșantioane va fi împărțită la numărul total de palete selectate ca eșantioane pentru a se obține masa brută medie per paletă, pentru fiecare specie în parte și, dacă este cazul, pentru fiecare prezentare în parte.

3. Pentru a se obține masa netă a cutiei sau blocului, pentru fiecare specie în parte și, dacă este cazul, pentru fiecare prezentare, următoarele valori se vor scădea din masa brută medie a paletelor din eșantion, menționată la punctul 2:

(a) tara medie per cutie sau bloc, egală cu masa gheții și a cartonului, a plasticului sau a altui material de ambalare, înmulțită cu numărul de cutii sau blocuri de pe paletă;

(b) masa medie a paletelor neîncărcate din eșantion, așa cum sunt utilizate la debarcare.

Masa netă rezultată pentru o paletă, pentru fiecare specie în parte și, dacă este cazul, pentru fiecare prezentare, va fi apoi împărțită la numărul de cutii de pe paletă.

4. Tara pentru cutie sau bloc, menționată la punctul 3 litera (a) va fi de 1,5 kg. Statele membre pot utiliza o tară diferită pentru cutii sau blocuri, cu condiția să înainteze Comisiei spre aprobare metodologia de eșantionare utilizată și orice modificări ale acesteia.
ANEXA XIX

METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANURILOR DE SONDAJ PENTRU CÂNTĂRIREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI DEBARCATE ÎN STATELE MEMBRE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 60 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONTROLUL

Prezenta anexă stabilește metodologia prin care statele membre trebuie să elaboreze planurile de sondaj în conformitate cu articolul 60 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

1. Obiectivul planului de sondaj este de a garanta cântărirea corectă a produselor pescărești la debarcare.

2. Dimensiunea eșantionului care urmează a fi cântărit trebuie determinată pe baza riscului de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, pentru portul/locația/regiunea din statul membru în care a avut loc debarcarea (au avut loc debarcările).

3. Statele membre stabilesc riscurile la următoarele niveluri: „foarte redus”, „redus”, „mediu”, „ridicat” și „foarte ridicat”.

4. La stabilirea nivelului de risc de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, statele membre trebuie să țină seama de toate criteriile relevante. Acestea includ, printre altele:

 nivelurile debarcărilor într-un port/o locație/o regiune, cu referire la toate stocurile reglementate;

 nivelul încălcărilor anterioare detectate, aferente debarcărilor într-un port/o locație/o regiune;

 numărul total de inspecții realizate în respectivul port/respectiva locație/respectiva regiune;

 disponibilitatea cotelor pentru navele care efectuează debarcări în respectivul port/respectiva locație/respectiva regiune;

 utilizarea cutiilor standardizate.

Dacă este cazul:

 fluctuațiile nivelurilor prețurilor de piață ale produselor pescărești debarcate;

 riscul de fraudă în respectivul port/respectiva locație/respectiva regiune.

5. Eșantionul trebuie să fie reprezentativ și cel puțin la fel de eficient ca metoda sondajului aleatoriu simplu.

6. În cazul în care produsele pescărești sunt debarcate în cutii standardizate, numărul minim de cutii care trebuie cântărite prin sondaj va fi proporțional cu nivelurile de risc identificate de statele membre. Este preferabil ca statele membre să precizeze numărul de cutii care trebuie cântărite cu ajutorul tabelelor pentru diferitele niveluri de risc, conform exemplului de mai jos:Numărul de cutii debarcate, per specie

Numărul de cutii care trebuie cântărite în funcție de nivelul de risc

Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte ridicat

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Pentru fiecare 100 de cutii suplimentare

1

1

2

3

4

7. Planul de sondaj trebuie să cuprindă, de asemenea, informații cu privire la măsurile luate pentru a se garanta că:

 operatorii respectă nivelurile de sondaj stabilite;

 rezultatele cântăririlor stabilite în urma planurilor de sondaj sunt utilizate în scopurile menționate la articolul 60 alineatul (5) din regulamentul privind controlul;

 un anumit număr de debarcări de produse pescărești, care urmează a fi stabilit de fiecare stat membru pe baza analizei de risc, trebuie să facă obiectul cântăririi în prezența funcționarilor autorităților competente.

8. Orice analiză de risc, evaluare a datelor, procedură de validare, procedură de audit sau orice documente care sprijină elaborarea și modificările ulterioare ale planului de sondaj trebuie să fie documentate și prezentate în vederea auditurilor și inspecțiilor.
ANEXA XX

METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANURILOR DE SONDAJ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 60 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONTROLUL

Prezenta anexă stabilește metodologia prin care statele membre trebuie să elaboreze planurile de sondaj pentru produsele pescărești debarcate de pe navele de pescuit care au dreptul de a cântări capturile la bordul navei, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din regulamentul privind controlul.

1. Obiectivul planurilor de sondaj este de a verifica acuratețea cântăririi atunci când produsele pescărești pot fi cântărite la bordul navei de pescuit.

2. Statele membre se asigură că eșantionarea se realizează în momentul debarcării produselor pescărești de pe nava de pescuit pe care au fost cântărite.

3. Dimensiunea eșantionului trebuie determinată pe baza riscului de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) de către navele de pescuit autorizate să cântărească produsele pescărești la bord.

4. Statele membre vor stabili riscurile la următoarele niveluri: „foarte redus”, „redus”, „mediu”, „ridicat” și „foarte ridicat”.

5. La stabilirea nivelului de risc de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, statele membre trebuie să țină seama de toate criteriile relevante. Acestea includ, printre altele:

 nivelurile de debarcări într-un port sau într-o altă locație sau într-o regiune, de pe navele de pescuit autorizate să cântărească produsele pescărești la bord;

 nivelurile încălcărilor detectate anterior, aferente navelor de pescuit care sunt autorizate să cântărească produsele pescărești la bord;

 nivelurile activităților de inspecție într-un port sau într-o altă locație sau într-o regiune, în cazul produselor pescărești care sunt debarcate de pe navele de pescuit autorizate să cântărească produsele pescărești la bord;

 disponibilitatea cotelor pentru navele de pescuit care sunt autorizate să cântărească produsele pescărești la bord;

Dacă este cazul:

 fluctuațiile nivelurilor prețurilor de piață ale produselor pescărești debarcate;

 riscul de fraudă în respectivul port/respectiva locație/respectiva regiune.

6. Procedura de eșantionare a debarcărilor de produse pescărești trebuie să fie cel puțin la fel de eficientă ca metoda sondajului aleatoriu simplu și proporțională nivelului de risc.

7. Planul de sondaj trebuie să includă măsurile prin care să se garanteze realizarea cântăririi eșantionului.

8. Numărul de cutii care trebuie cântărite în cadrul sondajului trebuie să fie proporțional cu nivelul de risc estimat. Este preferabil ca statele membre să precizeze numărul de cutii care trebuie cântărite cu ajutorul tabelelor pentru diferitele niveluri de risc, conform exemplului de mai jos:Numărul de cutii debarcate, per specie

Numărul de cutii care trebuie cântărite în funcție de nivelul de risc

Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte ridicat

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Pentru fiecare 100 de cutii suplimentare

1

1

2

3

4

9. În cazul în care produsele pescărești de pe aceste nave sunt cântărite înainte de prima comercializare și cântărirea are loc imediat după debarcarea loturilor de produse pescărești, rezultatele cântăririi pot fi utilizate pentru planul de sondaj.

10. Planul de sondaj trebuie să cuprindă, de asemenea, măsuri care să garanteze că:

 operatorii respectă nivelurile de sondaj stabilite;

 fără a aduce atingere articolului 71 alineatul (2) din prezentul regulament, rezultatele cântăririlor stabilite în urma planurilor de sondaj sunt utilizate în scopurile menționate la articolul 60 alineatul (5) din regulamentul privind controlul;

 un anumit număr de debarcări de produse pescărești, care urmează a fi stabilit de fiecare stat membru pe baza analizei de risc, trebuie să facă obiectul cântăririi în prezența funcționarilor autorităților competente.

11. Orice analiză de risc, evaluare a datelor, procedură de validare, procedură de audit sau orice documente care sprijină elaborarea și modificările ulterioare ale planului de sondaj trebuie să fie documentate și prezentate în vederea auditurilor și inspecțiilor.
ANEXA XXI

METODOLOGIA DE ELABORARE A PLANURILOR DE CONTROL MENȚIONATE LA ARTICOLUL 61 ALINEATUL (1) DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONTROLUL

Prezenta anexă stabilește metodologia prin care un stat membru trebuie să elaboreze planurile de control care urmează a fi aplicate atunci când acesta autorizează cântărirea produselor pescărești după transportul din locul debarcării către o destinație de pe teritoriul respectivului stat membru, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din regulamentul privind controlul.

1. Obiectivul planului de control este de a reduce la minimum riscul de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, atunci când un stat membru autorizează cântărirea produselor pescărești după transportul din locul debarcării către o destinație de pe teritoriul respectivului stat membru.

2. Dimensiunea eșantionului trebuie determinată pe baza riscului de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) aferent autorizării cântăririi produselor pescărești după transport.

3. Statele membre definesc riscurile la următoarele niveluri: „foarte redus”, „redus”, „mediu”, „ridicat” și „foarte ridicat”.

4. La stabilirea nivelului de risc de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, statele membre trebuie să țină seama de toate criteriile relevante. Acestea includ, printre altele:

 nivelurile debarcărilor de produse pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 nivelurile încălcărilor detectate anterior în legătură cu debarcările de produse pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 nivelurile cunoscute ale controalelor transporturilor;

 disponibilitatea cotelor pentru navele de pescuit care realizează debarcări de produse pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 utilizarea cutiilor standardizate de către navele de pe care provin produsele pescărești.

Dacă este cazul:

 fluctuațiile nivelurilor prețurilor de piață ale produselor pescărești debarcate;

 riscul de fraudă în respectivul port/respectiva locație/respectiva regiune.

5. Planurile de control includ, printre altele:

 un program al inspecțiilor produselor pescărești în cazul în care acestea sunt transportate de la locul de debarcare în vederea cântăririi la o altă destinație aflată pe teritoriul statului membru;

 dispozițiile privind disponibilitatea documentelor de transport în conformitate cu articolul 68 din regulamentul privind controlul;

 dispozițiile privind verificarea detaliilor produselor pescărești transportate în ceea ce privește datele din notificarea prealabilă transmisă în conformitate cu articolul 17 din regulamentul privind controlul de către comandatul navei de pescuit care a debarcat produsele pescărești respective;

 dispozițiile privind integritatea și detaliile sigiliilor aplicate pe vehiculele sau recipientele utilizate pentru a transporta aceste produse pescărești în conformitate cu articolul 109 din prezentul regulament;

 dispoziții privind verificarea încrucișată a datelor din jurnalul de pescuit și din documentele de transport în comparație cu înregistrările privind cântărirea la destinația în care respectivele produse au fost cântărite;

 cântărirea prin sondaj a produselor pescărești, în prezența funcționarilor autorităților competente de la locul de destinație în care are loc cântărirea înainte de prima comercializare. Dimensiunea eșantioanelor trebuie să fie proporțională cu nivelul de risc estimat. Dacă este cazul, statele membre pot încorpora utilizarea cutiilor standardizate în procedurile de cântărire prin sondaj.

6. În cazul în care produsele pescărești sunt păstrate în cutiile standardizate, un anumit număr de cutii trebuie cântărite prin sondaj în prezența funcționarilor autorităților competente din statul membru. Numărul de cutii care trebuie cântărite în cadrul sondajului trebuie să fie proporțional cu nivelul de risc estimat. Este preferabil ca statele membre să precizeze numărul de cutii care trebuie cântărite cu ajutorul tabelelor pentru diferitele niveluri de risc, conform exemplului de mai jos:Numărul de cutii debarcate, per specie

Numărul de cutii care trebuie cântărite în funcție de nivelul de risc

Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte ridicat

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Pentru fiecare 100 de cutii suplimentare

1

1

2

3

4

7. Planul de control trebuie să includă măsurile prin care să se garanteze realizarea cântăririi prin sondaj.

8. Orice analiză de risc, evaluare a datelor, procedură de validare, procedură de audit sau orice alte documente care sprijină elaborarea și modificările ulterioare ale planului de control trebuie să fie documentate și prezentate în vederea auditurilor și inspecțiilor.
ANEXA XXII

METODOLOGIA DE ELABORARE A PROGRAMUL COMUN DE CONTROL MENȚIONAT LA ARTICOLUL 61 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONTROLUL

Prezenta anexă stabilește metodologia prin care statele membre trebuie să elaboreze programul comun de control care urmează a fi aplicat atunci când statul membru în care produsele pescărești sunt debarcate permite ca acestea să fie transportate înainte de cântărire către cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane responsabile de prima comercializare a produselor pescărești dintr-un alt stat membru, în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din regulamentul privind controlul.

1. Obiectivul programului comun de control este de a reduce la minimum riscul de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, atunci când statul membru în care sunt debarcate produsele pescărești permite ca acestea să fie transportate către cumpărătorii înregistrați, piețele de licitație înregistrate sau alte organisme sau persoane responsabile de prima comercializare a produselor pescărești dintr-un alt stat membru.

2. Dimensiunea eșantionului trebuie determinată pe baza riscului de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) aferent transportării înainte de cântărire într-un alt stat membru.

3. Statele membre definesc riscurile la următoarele niveluri: „foarte redus”, „redus”, „mediu”, „ridicat” și „foarte ridicat”.

4. La stabilirea nivelului de risc de nerespectare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, statele membre trebuie să țină seama de toate criteriile relevante. Acestea includ, printre altele:

 nivelurile debarcărilor de produse pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 nivelurile încălcărilor detectate anterior în legătură cu debarcările de produse pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 nivelurile cunoscute ale controalelor transporturilor în statul membru de debarcare, în cel de tranzit și în cel de destinație;

 disponibilitatea cotelor pentru navele de pescuit care realizează debarcări de produse pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 utilizarea cutiilor standardizate de către navele de pe care provin produsele pescărești.

Dacă este cazul:

 fluctuațiile nivelurilor prețurilor de piață ale produselor pescărești debarcate;

 riscul de fraudă în respectivul port/respectiva locație/respectiva regiune.

 fluctuațiile nivelurilor prețurilor de piață ale produselor pescărești care sunt cântărite după transportul de la locul de debarcare;

 riscul de fraudă într-un port, într-o altă locație sau într-o regiune în care au loc debarcările și/sau cântărirea acestor produse.

5. Programele comune de control includ, printre altele:

 un program al inspecțiilor produselor pescărești în cazul în care acestea sunt transportate de la locul de debarcare în vederea cântăririi la o altă destinație aflată pe teritoriul unui alt stat membru;

 dispozițiile privind disponibilitatea documentelor de transport în conformitate cu articolul 68 din regulamentul privind controlul;

 dispozițiile privind verificarea datelor despre produsele pescărești transportate, care au fost transmise în conformitate cu articolul 17 din regulamentul privind controlul de către comandatul navei de pescuit care a debarcat produsele pescărești respective;

 dispozițiile privind integritatea și detaliile sigiliilor aplicate pe vehiculele sau recipientele utilizate pentru a transporta aceste produse pescărești în conformitate cu articolul 109 din prezentul regulament;

 dispoziții privind verificarea încrucișată a datelor din jurnalul de pescuit și din documentele de transport în comparație cu înregistrările privind cântărirea la destinația în care respectivele produse au fost cântărite;

 cântărirea prin sondaj a produselor pescărești, în prezența funcționarilor autorităților competente de la locul de destinație în care are loc cântărirea înainte de prima comercializare. Dimensiunea eșantioanelor trebuie să fie proporțională cu nivelul de risc estimat. Dacă este cazul, statele membre pot încorpora utilizarea cutiilor standardizate în procedurile de cântărire prin sondaj.

6. În cazul în care produsele pescărești sunt păstrate în cutii standardizate, un anumit număr de cutii trebuie cântărite prin sondaj în prezența funcționarilor autorităților competente din statul membru. Numărul de cutii care trebuie cântărite în cadrul sondajului trebuie să fie proporțional cu nivelul de risc estimat. Este preferabil ca statele membre să precizeze numărul de cutii care trebuie cântărite cu ajutorul tabelelor pentru diferitele niveluri de risc, conform exemplului de mai jos:Numărul de cutii debarcate, per specie

Numărul de cutii care trebuie cântărite în funcție de nivelul de risc

Foarte scăzut

Scăzut

Mediu

Ridicat

Foarte ridicat

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Pentru fiecare 100 de cutii suplimentare

1

1

2

3

4

7. Programul comun de control trebuie să includă măsuri prin care să se garanteze realizarea cântăririi prin sondaj.

8. Orice analiză de risc, evaluare a datelor, procedură de validare, procedură de audit sau orice alte documente care sprijină elaborarea și modificările ulterioare ale programului comun de control trebuie să fie documentate și prezentate în vederea auditurilor și inspecțiilor.

▼M1
ANEXA XXIII

LISTA INFORMAȚIILOR NECESARE PENTRU COMPLETAREA RAPOARTELOR DE SUPRAVEGHERE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE REPERAREA ȘI DETECTAREA NAVELOR DE PESCUIT

Informații generale

1. Referința raportului de supraveghere

2. Data și ora reperării sau a detectării (UTC)

3. Statul membru de origine și denumirea autorității unice

4. Tipul și identificarea aeronavei de supraveghere

5. Poziția și localizarea aeronavei de supraveghere la momentul reperării sau al detectării

Detalii privind nava de pescuit

6. Statul de pavilion

7. Numele

8. Portul de înmatriculare și numărul de înmatriculare extern

9. Indicativul de apel radio internațional

10. Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională

11. Numărul din registrul flotei comunitare

12. Descrierea

13. Tipul

14. Poziția și locația inițiale în momentul reperării sau al detectării

15. Direcția și viteza inițiale în momentul reperării sau al detectării

16. Activitate

Alte informații

17. Mijlocul de reperare sau de detectare

18. Contactul cu nava

19. Detalii privind comunicarea cu nava

20. Înregistrarea reperării sau a detectării

21. Observații

22. Documente anexate

23. Responsabilul cu întocmirea raportului și semnătura

Instrucțiuni pentru completarea rapoartelor de supraveghere:

1. Furnizați informații cât mai cuprinzătoare.

2. Poziția în latitudine și longitudine și locația detaliată (diviziunea ICES, subzona geografică GFCM, subzona NAFO, NEAFC sau CECAF, zona, subzona și diviziunea FAO, iar pe țărm, portul).

3. Statul de pavilion, numele navei, portul de înmatriculare, numărul de înmatriculare extern, indicativul de apel radio internațional și numărul OMI: aceste informații se obțin prin observarea sau detectarea navei, din date privind nava sau din contactul radio cu nava (sursa de informare trebuie raportată).

4. Descrierea navei (dacă este reperată vizual): marcaje distinctive, dacă este cazul: precizați dacă numele și portul de înmatriculare a navei erau vizibile sau nu. Notați culorile de pe coca navei și de pe suprastructură, numărul de catarge, poziția punții de comandă și lungimea coșurilor etc.

5. Tipul navei și al uneltelor de pescuit, astfel cum au fost reperate: de exemplu, navă de pescuit cu paragate, trauler, remorcher, vas fabrică, navă de transport (Clasificarea statistică internațională standard a navelor de pescuit a FAO).

6. Activitatea navei reperate sau detectate, după caz: raportați, pentru fiecare activitate, dacă nava pescuia, instala unelte de pescuit, efectua o tractare, o transbordare, un transfer sau o remorcare, tranzita, ancora sau orice alte activități (a se detalia), inclusiv data, ora, poziția, direcția și viteza navei pentru fiecare activitate.

7. Mijlocul de reperare sau de detectare, după caz: explicați în detaliu cum a fost efectuată reperarea sau detectarea, de exemplu, vizual, VMS, radar, radio sau altele (a se detalia)

8. Contactul cu nava: precizați dacă s-a efectuat un contact cu nava (DA/NU) și mijlocul de comunicare (radio sau altul, a se detalia).

9. Detalii ale comunicării: rezumați orice comunicare cu nava, indicând numele, naționalitatea și poziția dată de persoana (persoanele) contactată (contactate) de la bordul navei reperate/detectate.

10. Înregistrarea reperării sau a detectării: indicați dacă reperarea sau detectarea s-a realizat prin fotografiere, înregistrare video sau audio sau prin raport scris.

11. Observații: semnalați orice alte observații.

12. Documente anexate: dacă este posibil, anexați o fotografie sau o schiță a navei (desenați profilul navei, indicând orice structuri, profil, catarge sau marcaje distinctive care ar putea fi utilizate pentru identificare).

Instrucțiunile amănunțite care trebuie utilizate pentru completarea rapoartelor sunt disponibile pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

Norme privind schimbul electronic de rapoarte de supraveghere:

Pentru schimbul electronic de rapoarte de supraveghere, schema XML este disponibilă pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului. Tot pe acest site sunt disponibile și documentele de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru efectuarea schimbului.

▼B
ANEXA XXIV

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ FIGUREZE PE PAGINILE SECURIZATE ALE SITE-URILOR WEB SECURIZATE

1. Lista funcționarilor însărcinați cu inspecțiile [articolul 116 alineatul (1) litera (a) din regulamentul privind controlul] care cuprinde:

(a) prenumele;

(b) numele;

(c) gradul;

(d) abrevierea denumirii serviciului de care aparțin;

(e) o listă cu serviciile însărcinate cu inspectarea activităților de pescuit sau implicate în acestea. Pentru fiecare organizație, lista cuprinde:

 denumirea completă a serviciului;

 abrevierea denumirii;

 adresa poștală completă;

 adresa efectivă (dacă e diferită de adresa poștală);

 numărul de telefon;

 numărul de fax,

 adresa de e-mail;

 adresa URL a site-ului.

2. Datele din baza de date a activităților de inspecție și supraveghere prevăzută la articolul 78 din regulamentul privind controlul [articolul 116 alineatul (1) litera (b) din regulamentul privind controlul].

(a) Toate elementele definite la articolele 92 și 118 din prezentul regulament trebuie să fie accesibile.

(b) Interfața site-ului web trebuie să conțină funcții de enumerare, sortare, filtrare, căutare și derivare a statisticilor din rapoartele de inspecție și de supraveghere.

3. Datele din sistemul VMS menționate la articolul 19 din prezentul regulament [articolul 116 alineatul (1) litera (c) din regulamentul privind controlul]. Datele minime accesibile pentru fiecare poziție stabilită prin sistemul VMS sunt următoarele:

(a) statul de pavilion;

(b) numărul de înregistrare în flota UE

(c) indicativul de apel radio internațional (opțional)

(d) literele și numerele de înregistrare externă (opțional)

(e) denumirea navei de pescuit (opțional)

(f) data;

(g) ora;

(h) latitudinea;

(i) longitudinea;

(j) ruta;

(k) viteza;

(l) numărul campaniei de pescuit (dacă este disponibil);

(m) alarmele relevante;

(n) precizarea dacă poziția a fost transmisă automat sau introdusă manual în sistem.

Interfața site-ului web trebuie să conțină funcții de descărcare a datelor sau de vizualizare a acestora pe o hartă, de filtrare în funcție de nava de pescuit, lista navelor de pescuit, tipul navei de pescuit, durata sau zona geografică.

4. Datele de pe licențele și autorizațiile de pescuit emise și gestionate în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 din prezentul regulament, cu o precizare clară a condițiilor stabilite și cu informații despre toate suspendările și retragerile [articolul 116 alineatul (1) litera (d) din regulamentul privind controlul].

5. Toate elementele definite la anexele II și III la prezentul regulament, care precizează datele cu privire la licențele și autorizațiile de pescuit, trebuie să fie accesibile.

Aceste date trebuie extrase din registrul flotei UE. Interfața trebuie să conțină funcții de enumerare, sortare, filtrare și căutare a licențelor și autorizațiilor.

6. Modalitatea de măsurare a perioadei neîntrerupte de 24 de ore pentru controlul efortului de pescuit [articolul 116 alineatul (1) litera (e) din regulamentul privind controlul]:

Momentul din care perioada neîntreruptă a zilei de prezență în zonă se măsoară (format HH:MM în UTC).

7. Datele privind posibilitățile de pescuit menționate la articolul 33 din regulamentul privind controlul [articolul 116 alineatul (1) litera (f) din regulamentul privind controlul]:

Toate secvențele de date privind înregistrările capturilor și efortul de pescuit trebuie să fie accesibile.

8. Programele naționale de acțiuni de control [articolul 116 alineatul (1) litera (g) din regulamentul privind controlul]. O hiperlegătură către fiecare program național de acțiuni de control, cuprinzând referința juridică a planului multianual aplicabil;

Definirea serviciilor web (parametri și URL) care permit extragerea de date din baza de date electronică în scopul verificării exhaustivității și a calității datelor colectate, prevăzute la articolul 109 din regulamentul privind controlul [articolul 116 alineatul (1) litera (h) din regulamentul privind controlul].
ANEXA XXV

ÎNDATORIRILE OBSERVATORILOR ÎNSĂRCINAȚI CU CONTROLUL

1. Observatorii însărcinați cu controlul notează toate activitățile de pescuit pe durata îmbarcării pe nava de pescuit, mai ales următoarele informații:

(a) data, ora și pozițiile geografice pentru începutul și sfârșitul fiecăreia dintre operațiunile de pescuit;

(b) observații privind adâncimea la începutul și la încheierea operațiunii de pescuit;

(c) tipul de unealtă utilizată în fiecare operațiune și dimensiunile acesteia, inclusiv dimensiunile ochiurilor de plasă, dacă este cazul, și elementele auxiliare fixate pe uneltele de pescuit;

(d) observații privind capturile estimate pentru identificarea speciilor țintă, a capturilor secundare și a capturilor aruncate înapoi în mare în vederea respectării normelor privind componența capturilor și aruncarea înapoi în mare;

(e) observații privind dimensiunea diferitelor specii din cadrul capturilor, cu detalii specifice privind specimenele subdimensionate.

2. Observatorii însărcinați cu controlul notează orice interferență cu sistemul de urmărire prin satelit.

▼M1
ANEXA XXVI

FORMATUL RAPORTULUI OBSERVATORILOR ÎNSĂRCINAȚI CU CONTROLULDATE PRIVIND OBSERVATORUL

Numele

 

Desemnat de (autoritatea competentă)

 

Numit în post de (autoritatea de angajare)

 

Data de începere

 

Data de încheiere

 DATE PRIVIND NAVA DE PESCUIT

Tipul

 

Statul de pavilion

 

Numele

 

Numărul de înregistrare în registrul flotei comunitare

 

Identificator extern

 

IRCS

 

Numărul OMI

 

Puterea de propulsie a motorului

 

Lungimea totală

 TIPURILE DE UNELTE DE PESCUIT TRANSPORTATE

1.

 

2.

 

3.

 UNELTELE DE PESCUIT OBSERVATE CA FIIND UTILIZATE ÎN TIMPUL CAMPANIEI DE PESCUIT

1.

 

2.

 

3.

 DATE PRIVND OPERAȚIUNILE DE PESCUIT

Numărul de referință al operațiunii de pescuit (dacă este cazul)

 

Data

 

Tipul de unelte de pescuit utilizat

 

Dimensiuni

 

Dimensiunea ochiului de plasă

 

Dispozitive auxiliare instalate

 

Ora începerii operațiunii

Ora încheierii operațiunii

 

Poziția în momentul începerii operațiunii

 

Adâncimea în momentul începerii operațiunii

 

Adâncimea în momentul încheierii operațiunii

 

Poziția în momentul încheierii operațiunii

 CAPTURI

Specii

Reținute

Aruncate înapoi în mare

Cantitățile estimate din fiecare specie în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Cantitățile estimate din specia țintă în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Cantitățile estimate din specia țintă în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Capturile totale estimate în kg echivalent greutate în viu

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

Sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare

 

 

 

OBSERVAȚII PRIVIND NECONFORMITATEA
REZUMAT PRIVIND ÎNCHEIEREA CAMPANIEI DE PESCUIT

SEMNĂTURA OBSERVATORULUI

DATA
ANEXA XXVII

RAPOARTE DE INSPECȚIE

INFORMAȚII MINIME NECESARE PENTRU COMPLETAREA RAPOARTELOR DE INSPECȚIE

Instrucțiuni pentru completarea rapoartelor de inspecție:

Furnizați informații cât mai cuprinzătoare. Se introduc informații în măsura în care sunt aplicabile și disponibile. Instrucțiunile amănunțite care trebuie utilizate pentru completarea rapoartelor sunt disponibile pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului.

Norme privind schimbul electronic de rapoarte de inspecție:

Pentru schimbul electronic de rapoarte de inspecție, schema XML pentru inspecții este disponibilă pe pagina registrului datelor de referință de pe site-ul Comisiei Europene dedicat pescuitului. Tot pe acest site sunt disponibile și documentele de punere în aplicare care trebuie utilizate pentru efectuarea schimbului.

MODULUL 1: INSPECȚIA UNEI NAVE DE PESCUIT PE MARE

1.  Referința raportului de inspecție ( *1 )

2.  Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile (*1) 

3. Nava de inspecție (pavilion, nume și număr de înmatriculare extern) (*1) 

4. Indicativul de apel radio internațional (*1) 

5. Data inspecției (începere) (*1) 

6. Ora inspecției (începere) (*1) 

7. Data inspecției (încheiere) (*1) 

8. Ora inspecției (încheiere) (*1) 

9. Poziția navei de inspecție (latitudine, longitudine) (*1) 

10. Locația navei de inspecție (zona de pescuit detaliată) (*1) 

11. Inspectorul responsabil (*1) 

12. Naționalitate

13. Inspector 2 (*1) 

14. Naționalitate

15.  Detalii privind nava de pescuit vizată (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion) (*1) 

16. Poziția și locația navei de pescuit, dacă sunt diferite de cele ale navei de inspecție (latitudine, longitudine, zona de pescuit detaliată) (*1) 

17. Tipul de navă (*1) 

18. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*1) 

19. Indicativul de apel radio internațional (*1) 

20. Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (*1) 

21. Numărul din registrul flotei comunitare (*1) 

22. Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*1) 

23. Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (*1) 

24. Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (*1) 

25. Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (*1) 

26. Apel radio înainte de îmbarcare

27. Jurnalul de pescuit completat înainte de inspecție

28. Scară de îmbarcare (*1) 

29. Identificarea inspectorilor

30.  Încălcări sau observații (*1) 

31.  Inspectarea documentelor și autorizațiilor (*1) 

32. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*1) 

33. Verificarea puterii de propulsie a motorului

34. Detalii privind licența de pescuit (*1) 

35. Detalii privind autorizația de pescuit (*1) 

36. VMS operațional (*1) 

37. Sistem de monitorizare electronică de la distanță operațional (*1) 

38. Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (*1) 

39. Referința jurnalului de pescuit electronic (*1) 

40. Referința notificării prealabile (*1) 

41. Scopul notificării (*1) 

42. Certificatul calei de depozitare a peștelui

43. Planul de arimare

44. Tablele de ulaj pentru rezervoarele frigorifice de apă de mare

45. Certificatul pentru sistemele de cântărire la bord

46. Calitatea de membru al unei organizații de producători

47. Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (*1) 

48.  Încălcări sau observații (*1) 

49.  Inspecția capturilor (*1) 

50. Detalii privind capturile de la bord (specii, cantități în echivalent greutate în viu, inclusiv pentru peștii subdimensionați, zona de captură) (*1) 

51. Marja de toleranță per specie (*1) 

52. Înregistrare separată a peștilor subdimensionați (*1) 

53. Arimare separată pentru stocurile de pești demersali în cadrul planurilor multianuale (*1) 

54. Arimare separată pentru peștii subdimensionați (*1) 

55. Verificarea cântăririi, numărătoarea cutiilor/containerelor, table de ulaj sau eșantionare

56. Înregistrarea informațiilor privind capturile aruncate înapoi în mare (specii, cantități) (*1) 

57.  Încălcări sau observații (*1) 

58.  Inspecția uneltelor de pescuit (*1) 

59. Detalii privind uneltele de pescuit (tip) (*1) 

60. Detalii privind dispozitivul (dispozitivele) de fixare a plaselor sau alte dispozitive (tip) (*1) 

61. Detalii privind dimensiunea ochiului de plasă (*1) 

62. Detalii privind firele (tip, grosime) (*1) 

63. Marcajul uneltelor de pescuit

64.  Încălcări sau observații (*1) 

65.  Observațiile inspectorilor (*1) 

66.  Observațiile comandantului (*1) 

67.  Acțiune sau acțiuni întreprinse (*1) 

68.  Semnătura inspectorilor (*1) 

69.  Semnătura comandantului (*1) 

MODULUL 2: INSPECȚIA UNEI (UNOR) NAVE DE PESCUIT ÎN TIMPUL TRANSBORDĂRII

1.  Referința raportului de inspecție ( *2 )

2.  Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile (*2) 

3. Nava de inspecție (pavilion, nume și număr de înmatriculare extern) (*2) 

4. Indicativul de apel radio internațional (*2) 

5. Data inspecției (începere) (*2) 

6. Ora inspecției (începere) (*2) 

7. Data inspecției (încheiere) (*2) 

8. Ora inspecției (încheiere) (*2) 

9. Poziția navei de inspecție (latitudine, longitudine) (*2) 

10. Locația navei de inspecție (zona de pescuit detaliată) (*2) 

11. Locația portului ( *3 )

12. Portul desemnat (*2) 

13. Inspectorul responsabil (*2) 

14. Naționalitate

15. Inspector 2 (*2) 

16. Naționalitate

17.  Detalii privind nava de pescuit donatoare (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion) (*2) 

18. Poziția și locația navei (latitudine, longitudine, zona de pescuit detaliată) (*2) 

19. Tipul de navă (*2) 

20. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*2) 

21. Indicativul de apel radio internațional (*2) 

22. Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (*2) 

23. Numărul din registrul flotei comunitare (*2) 

24. Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

25. Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

26. Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

27. Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

28. Verificarea sistemului VMS înainte de îmbarcare

29. Jurnalul de pescuit completat înainte de transbordare (*2) 

30.  Încălcări sau observații (*2) 

31.  Inspectarea documentelor și autorizațiilor (*2) 

32. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*2) 

33. Detalii privind licența de pescuit (*2) 

34. Detalii privind autorizația de pescuit (*2) 

35. Detalii privind autorizația de transbordare (*2) 

36. VMS operațional

37. Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (*2) 

38. Referința jurnalului de pescuit electronic (*2) 

39. Referința notificării prealabile (*2) 

40. Scopul notificării prealabile (inclusiv regimul INN) (*2) 

41. Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (*3) 

42.  Încălcări sau observații (*2) 

43.  Inspecția capturilor (*2) 

44. Detalii privind capturile de la bord (înainte de transbordare) (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*2) 

45. Marja de toleranță per specie (*2) 

46. Detalii privind capturile transbordate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*2) 

47.  Încălcări sau observații (*2) 

48.  Detalii privind nava de pescuit primitoare (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion) (*2) 

49. Poziția și locația navei (latitudine, longitudine, zona de pescuit detaliată) (*2) 

50. Tipul de navă (*2) 

51. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*2) 

52. Indicativul de apel radio internațional (*2) 

53. Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (*2) 

54. Numărul din registrul flotei comunitare (*2) 

55. Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

56. Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

57. Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

58. Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (*2) 

59. Verificarea sistemului VMS înainte de îmbarcare

60. Jurnalul de pescuit completat înainte de transbordare (*2) 

61.  Încălcări sau observații (*2) 

62.  Inspectarea documentelor și autorizațiilor (*2) 

63. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*2) 

64. Detalii privind licența de pescuit (*2) 

65. VMS operațional

66. Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (*2) 

67. Referința jurnalului de pescuit electronic (*2) 

68. Referința notificării prealabile (*2) 

69. Scopul notificării prealabile (*2) 

70. Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (*3) 

71.  Încălcări sau observații (*2) 

72.  Inspecția capturilor (*2) 

73. Detalii privind capturile de la bord (înainte de transbordare) (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*2) 

74. Detalii privind capturile primite (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*2) 

75.  Încălcări sau observații (*2) 

76.  Observațiile inspectorilor (*2) 

77.  Observațiile comandantului (comandanților) (*2) 

78.  Acțiune sau acțiuni întreprinse (*2) 

79.  Semnătura inspectorilor (*2) 

80.  Semnătura comandantului (comandanților) (*2) 

MODULUL 3: INSPECȚIA UNEI NAVE DE PESCUIT ÎN PORT SAU ÎN MOMENTUL DEBARCĂRII ȘI ÎNAINTE DE PRIMA VÂNZARE

1.  Referința raportului de inspecție ( *4 )

2.  Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile (*4)  ( *5 )

3. Data inspecției (începerea inspecției) (*4)  (*5) 

4. Ora inspecției (începerea inspecției) (*4)  (*5) 

5. Data inspecției (încheierea inspecției) (*4)  (*5) 

6. Ora inspecției (încheierea inspecției) (*4)  (*5) 

7. Locația portului (*4)  (*5) 

8. Portul desemnat (*4)  (*5) 

9. Inspectorul responsabil (*4) 

10. Naționalitate

11. Inspector 2 (*4) 

12. Naționalitate

13.  Detalii privind nava de pescuit vizată (nume, număr de înmatriculare extern, pavilion) (*4)  (*5) 

14. Tipul de navă (*4)  (*5) 

15. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*4)  (*5) 

16. Indicativul de apel radio internațional (*4)  (*5) 

17. Numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională (*4)  (*5) 

18. Numărul din registrul flotei comunitare (*4) 

19. Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*4)  (*5) 

20. Detalii privind beneficiarul efectiv (nume, naționalitate și adresă) (*4)  (*5) 

21. Detalii privind navlositorul (nume, naționalitate și adresă) (*4) 

22. Detalii privind agentul (nume, naționalitate și adresă) (*4) 

23. Detalii privind comandantul (nume, naționalitate și adresă) (*4) 

24. Verificarea sistemului VMS înainte de sosirea la țărm (*4)  (*5) 

25. Jurnalul de pescuit completat înainte de sosire

26. Identificarea inspectorilor

27.  Încălcări sau observații (*4)  (*5) 

28.  Inspectarea documentelor și autorizațiilor (*4)  (*5) 

29. Numărul de identificare al certificatului de înmatriculare (*4) 

30. Detalii privind licența de pescuit (*4)  (*5) 

31. Detalii privind autorizația de pescuit (*4)  (*5) 

32. Detalii privind accesul în port și autorizația de debarcare (*4)  (*5) 

33. Numărul (numerele) jurnalului (jurnalelor) de pescuit pe suport de hârtie (*4) 

34. Referința jurnalului de pescuit electronic (*4) 

35. Referința notificării prealabile (*4)  (*5) 

36. Scopul notificării prealabile (inclusiv regimul INN) (*4)  (*5) 

37. Certificatul calei de depozitare a peștelui

38. Planul de arimare

39. Tablele de ulaj pentru rezervoarele frigorifice de apă de mare

40. Certificatul pentru sistemele de cântărire la bord

41. Calitatea de membru al unei organizații de producători

42. Detalii privind ultimul port de escală (portul, statul și data) (*4)  (*5) 

43.  Încălcări sau observații (*4)  (*5) 

44.  Inspecția capturilor (*4)  (*5) 

45. Detalii privind capturile de la bord (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*4)  (*5) 

46. Marja de toleranță per specie (*4) 

47. Înregistrarea separată a peștilor subdimensionați (*4) 

48. Detalii privind capturile descărcate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*4)  (*5) 

49. Verificarea dimensiunii minime de referință pentru conservare (*4) 

50. Etichetarea

51. Verificarea cântăririi, numărătoarea cutiilor/containerelor sau verificarea eșantionării la descărcare

52. Verificarea calei după descărcare

53. Cântărirea capturilor la debarcare

54.  Încălcări sau observații (*4)  (*5) 

55.  Informații privind transbordarea pentru capturile primite de la altă (alte) navă (nave) de pescuit (*4)  (*5) 

56. Detalii privind nava (navele) de pescuit donatoare (numele, numărul de înmatriculare extern, indicativul de apel radio internațional, numărul atribuit de Organizația Maritimă Internațională, numărul din registrul flotei comunitare, pavilionul) (*4)  (*5) 

57. Detalii privind declarația de transbordare (*4)  (*5) 

58. Detalii privind capturile transbordate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură) (*4)  (*5) 

59. Alte documente privind capturile (certificate de captură) (*4)  (*5) 

60.  Încălcări sau observații (*4)  (*5) 

61.  Inspecția uneltelor de pescuit (*4)  (*5) 

62. Detalii privind uneltele de pescuit (tip) (*4)  (*5) 

63. Detalii privind dispozitivul (dispozitivele) de fixare a plaselor sau alte dispozitive (tip) (*4)  (*5) 

64. Detalii privind dimensiunea ochiului de plasă (*4)  (*5) 

65. Detalii privind firele (tip, grosime) (*4)  (*5) 

66. Marcajul uneltelor de pescuit

67.  Încălcări sau observații (*4)  (*5) 

68.  Statutul navei de pescuit în zona (zonele) ORGP în care au avut loc activitățile de pescuit sau conexe (inclusiv în orice listă a navelor de pescuit INN) (*4)  (*5) 

69.  Observațiile inspectorilor (*4) 

70.  Observațiile comandantului (*4)  (*5) 

71.  Acțiune sau acțiuni întreprinse (*4) 

72.  Semnătura inspectorilor (*4)  (*5) 

73.  Semnătura comandantului (*4)  (*5) 

MODULUL 4: INSPECTAREA PIEȚELOR/LOCALURILOR

1.  Referința raportului de inspecție ( *6 )

2.  Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile (*6) 

3. Data inspecției (începerea inspecției) (*6) 

4. Ora inspecției (începerea inspecției) (*6) 

5. Data inspecției (încheierea inspecției) (*6) 

6. Ora inspecției (încheierea inspecției) (*6) 

7. Locația portului (*6) 

8. Inspectorul responsabil (*6) 

9. Naționalitate

10. Inspector 2 (*6) 

11. Naționalitate

12. Identificarea inspectorilor

13.  Detalii privind inspecția piețelor sau a localurilor (denumire și adresă) (*6) 

14. Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*6) 

15. Detalii privind reprezentantul proprietarului (nume, naționalitate și adresă) (*6) 

16.  Detalii privind produsele pescărești inspectate (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură, identificarea navei sau navelor de origine) (*6) 

17. Detalii privind cumpărătorul înregistrat, centrul de licitație sau alte organisme sau persoane responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești (nume, naționalitate și adresă) (*6) 

18. Verificarea dimensiunii minime de referință pentru conservare (*6) 

19. Etichetarea în vederea trasabilității (*6) 

20. Standarde comune de comercializare (*6) 

21. Categorii de dimensiune

22. Categorii de prospețime

23. Inspectarea produselor pescărești supuse unui mecanism de stocare

24. Produse pescărești cântărite înainte de vânzare

25. Sisteme de cântărire calibrate și sigilate

26.  Încălcări sau observații (*6) 

27.  Inspectarea documentelor aferente produselor pescărești inspectate (*6) 

28. Detalii privind declarația de debarcare

29. Detalii privind declarația de primire

30. Detalii privind documentul de transport

31. Detalii privind facturile și notele de vânzare ale furnizorului

32. Detalii privind certificatul capturilor efectuate prin pescuitul INN

33. Detalii privind importatorul (nume, naționalitate și adresă)

34.  Încălcări sau observații (*6) 

35.  Observațiile inspectorilor (*6) 

36.  Observațiile operatorului (*6) 

37.  Acțiune sau acțiuni întreprinse (*6) 

38.  Semnătura inspectorilor (*6) 

39.  Semnătura operatorului (*6) 

MODULUL 5: INSPECȚIA VEHICULULUI DE TRANSPORT

1.  Referința raportului de inspecție ( *7 )

2.  Statul membru și autoritatea responsabilă cu inspecțiile (*)

3. Data inspecției (începere) (*)

4. Ora inspecției (începere) (*)

5. Data inspecției (încheiere) (*)

6. Ora inspecției (încheiere) (*)

7. Locul unde se efectuează inspecția (adresa) (*)

8. Inspectorul responsabil (*)

9. Naționalitate

10. Inspector 2 (*)

11. Naționalitate

12. Identificarea inspectorilor

13.  Detalii privind vehiculul vizat (tip și naționalitate) (*)

14. Identificarea vehiculului tractor (numărul de înmatriculare) (*)

15. Identificarea vehiculului tractat (numărul de înmatriculare) (*)

16. Detalii privind proprietarul (nume, naționalitate și adresă) (*)

17. Detalii privind conducătorul (nume, naționalitate și adresă) (*)

18.  Inspectarea documentelor aferente produselor pescărești (*)

19.  Produse pescărești cântărite înainte de transport (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură, identificarea navei sau navelor de origine (*)

20. Destinația vehiculului (*)

21. Detalii privind documentul de transport

22. Transmiterea electronică a documentului de transport către statul membru de pavilion

23. Jurnalul de pescuit al navei de origine anexat documentului de transport

24. Transmiterea electronică a jurnalului de pescuit al navei de origine către statul membru de pavilion

25. Alt document referitor la capturi anexat documentului de transport (certificatul de captură)

26. Documentul de transport primit înainte de sosire de către statul membru de debarcare sau de comercializare

27. Detalii privind declarația de debarcare

28. Detalii privind declarația de primire

29. Verificarea încrucișată a declarațiilor de primire și de debarcare

30. Detalii privind notele de vânzare și facturile

31. Etichetarea în vederea trasabilității

32. Cântărirea prin sondaj a cutiilor/containerelor

33. Sisteme de cântărire calibrate și sigilate

34. Registru de cântărire

35. Vehicul sau container sigilat

36. Detaliile privind sigiliul care figurează în documentul de transport

37. Autoritatea responsabilă cu inspecțiile care a aplicat sigiliile (*)

38. Starea sigiliilor (*)

39.  Încălcări sau observații (*)

40.  Produsele pescărești transportate înainte de cântărire (specii, cantități în greutate de produs, inclusiv pentru peștii subdimensionați, prezentare, zona de captură, identificarea navei sau navelor de origine (*)

41. Destinația vehiculului (*)

42. Detalii privind documentul de transport

43. Transmiterea electronică a documentului de transport către statul membru de pavilion

44. Jurnalul de pescuit al navei de origine anexat documentului de transport

45. Transmiterea electronică a jurnalului de pescuit al navei de origine către statul membru de pavilion

46. Documentul de transport primit înainte de sosire de către statul membru de debarcare sau de comercializare

47. Detalii privind declarația de debarcare

48. Cântărirea produselor pescărești observată la sosirea la destinație de către autoritățile competente ale statului membru în cauză

49. Detalii privind cumpărătorul înregistrat, centrul de licitație sau alte organisme sau persoane responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești (nume, naționalitate și adresă) (*)

50. Vehicul sau container sigilat

51. Detaliile privind sigiliul care figurează în documentul de transport

52. Autoritatea responsabilă cu inspecțiile care a aplicat sigiliile (*)

53. Starea sigiliilor (*)

54.  Încălcări sau observații (*)

55.  Observațiile inspectorilor (*)

56.  Observațiile transportatorului (*)

57.  Acțiune sau acțiuni întreprinse (*)

58.  Semnătura inspectorilor (*)

59.  Semnătura transportatorului (*)

▼B
ANEXA XXVIII

MARCAREA MIJLOACELOR DE INSPECȚIE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT

image

FANIONUL SAU SEMNUL DE INSPECȚIE

Toate navele utilizate pentru inspectarea activităților de pescuit și garantarea respectării normelor trebuie să aibă fanionul sau simbolul de inspecție afișat în mod vizibil de o parte și de alta a unității utilizate. Navele care efectuează astfel se sarcini trebuie să arboreze fanionul de inspecție astfel încât acesta să fie vizibil în orice moment.

Pe partea laterală a unităților se poate afișa, de asemenea, mențiunea „INSPECȚIA PESCUITULUI”.
ANEXA XXIX

CONSTRUCȚIA ȘI UTILIZAREA SCĂRILOR DE BORD

1. Dispozițiile prezentei anexe se aplică în cazul în care îmbarcarea la bordul unei nave de pescuit în siguranță și cu ușurință presupune urcarea la o înălțime mai mare de 1,5 metri.

2. Trebuie pusă la dispoziția inspectorilor o scară de bord care să le permită acestora să urce la bord și să coboare în deplină siguranță atunci când se află în largul mării. Scara de bord va fi curată și în bună stare.

3. Scara va fi amplasată și fixată astfel încât:

(a) să nu fie murdărită cu materii care pot fi deversate de pe nava de pescuit;

(b) să fie la o distanță cât mai mare de curburile pe care le poate prezenta coca navei, pe cât posibil la jumătatea acesteia;

(c) fiecare treaptă să fie bine sprijinită de flancul navei de pescuit.

4. Treptele scării de bord vor prezenta următoarele caracteristici:

(a) vor fi din lemn sau dintr-un alt material cu proprietăți echivalente, dintr-o singură bucată, fără noduri; cele patru trepte de jos pot fi din cauciuc și vor prezenta suficientă rezistență și rigiditate sau din orice alt material cu caracteristici echivalente;

(b) vor avea o suprafață antiderapantă eficientă;

(c) vor avea cel puțin 480 milimetri lungime, 115 milimetri lățime și 23 milimetri grosime, dispozitivele sau crestăturile antiderapante fiind excluse;

(d) vor fi amplasate uniform la o distanță de cel puțin 300 milimetri și cel mult 380 milimetri;

(e) vor fi fixate în așa fel încât să rămână orizontale.

5. Nicio scară de bord nu va avea mai mult de două trepte de schimb fixate printr-un procedeu diferit de cel folosit pentru asamblarea inițială a scării, iar treapta fixată în acest mod va fi înlocuită, într-un termen rezonabil, cu o treaptă fixată prin procedeul folosit pentru asamblarea inițială a scării.

În cazul în care o treaptă de schimb este fixată pe parâmele laterale ale scării de bord cu ajutorul crestăturilor făcute pe marginea scării, crestăturile vor fi amplasate pe latura cea mai lungă a treptelor.

6. Parâmele laterale ale scării vor fi făcute din două frânghii împletite de manila, neacoperite, sau din frânghii echivalente, a căror circumferință nu trebuie să fie mai mică de 60 milimetri pe fiecare parte; nicio frânghie nu va fi acoperită cu niciun material și frânghiile vor fi continue, fără racorduri, până la treapta superioară; două parâme bine fixate pe nava de pescuit, cu circumferința de cel puțin 65 milimetri, precum și o frânghie de salvare, vor fi gata de utilizare, în caz de nevoie.

7. Barele din lemn de esență tare sau din orice alt material cu proprietăți similare, dintr-o singură bucată, fără noduri și având lungimea cuprinsă între 1,8 metri și 2 metri, vor fi plasate la intervale regulate, pentru a împiedica răsucirea scării de bord. Bara cea mai de jos se va situa pe cea de-a cincea treaptă numărată începând din partea de jos a scării; iar intervalul dintre bare nu va fi mai mare de nouă trepte.

8. Se vor prevedea mijloacele necesare pentru ca inspectorii să poată urca la bord și coborî cu ușurință și în siguranță din partea de sus a scării de bord sau de pe orice scară de comandă sau de pe orice alt dispozitiv pus la dispoziție pe puntea navei. Când trecerea se face printr-o deschizătură în lisă sau în parapet, se vor instala mânere adecvate.

9. Când trecerea se efectuează cu ajutorul unei scări de parapet, aceasta va fi bine fixată de lisă sau de platformă și se vor monta două pontile la punctul de intrare sau de ieșire de pe bord, la distanță de cel puțin 0,70 metri și cel mult 0,80 metri. Fiecare pontil va fi foarte bine fixat de coca navei, la bază sau în apropiere, precum și într-un punct de mai sus, pontilul nu va avea un diametru mai mic de 40 milimetri și nu va depăși parapetul cu mai puțin de 1,20 metri.

10. Pe timp de noapte se vor asigura dispozitive de iluminat, astfel încât atât scara de bord situată lateral, cât și locul în care inspectorul urcă la bordul navei să fie iluminate corespunzător. Un colac de salvare prevăzut cu un sistem de iluminat cu autoaprindere, gata de utilizare în caz de nevoie, se va afla la îndemână. De asemenea, se va afla la îndemână o bandulă, gata de utilizare în caz de nevoie.

11. Se vor prevedea mijloacele necesare pentru a permite utilizarea scării de bord pe ambele părți ale navei de pescuit. Inspectorul responsabil poate indica pe ce parte dorește să fie instalată scara de bord.

12. Instalarea scării, precum și îmbarcarea și debarcarea inspectorului, trebuie supervizate de un ofițer din conducerea navei de pescuit.

13. În cazul în care, pe o navă de pescuit anume, caracteristicile tehnice, ca de exemplu benzile de protecție, ar putea împiedica aplicarea uneia din aceste măsuri, se vor lua măsuri speciale pentru ca inspectorii să poată urca la bord și coborî în deplină siguranță.
▼M1

ANEXA XXX

PUNCTE CARE TREBUIE ATRIBUITE ÎN CAZ DE ÎNCĂLCĂRI GRAVENr.

Încălcare gravă

Puncte

1

Neîndeplinirea obligațiilor de a înregistra și de a raporta capturile și datele referitoare la capturi, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor prin satelit

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

3

2

Utilizarea de unelte interzise sau neconforme cu legislația Uniunii

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

4

3

Falsificarea sau disimularea marcajelor, a identității sau a numărului de înmatriculare

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

4

Disimularea, alterarea sau suprimarea elementelor doveditoare care prezintă interes într-o anchetă

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

5

Îmbarcarea, transbordarea sau debarcarea peștilor subdimensionați cu încălcarea legislației în vigoare sau fără a îndeplini obligațiile privind debarcarea peștilor subdimensionați

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

6

Efectuarea de activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod care nu este conform cu sau încalcă măsurile de conservare și gestionare ale respectivei organizații

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

5

7

Pescuitul în absența unei licențe, a unei autorizații sau a unui permis valabile, emise de statul de pavilion sau de statul de coastă corespunzător

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

8

Pescuitul într-o zonă închisă sau în timpul unei sezon închis, fără o cotă alocată, după atingerea unei cote sau dincolo de o limită de adâncime

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

6

9

Pescuit direcționat asupra unui stoc care face obiectul unui moratoriu sau pentru care pescuitul este interzis

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

10

Obstrucționarea activității inspectorilor în exercitarea atribuțiilor lor de control al conformității cu măsurile de conservare și gestionare aplicabile sau a activității observatorilor în exercitarea atribuțiilor lor de observare a respectării normelor aplicabile ale Uniunii

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

11

Transbordarea către nave de pescuit identificate ca fiind implicate în activități de pescuit INN în sensul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, în special pe cele incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și participarea la operațiuni comune de pescuit cu respectivele nave sau sprijinirea sau realimentarea acestora

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

12

Utilizarea unei nave de pescuit fără naționalitate, care este prin urmare o navă apatridă în conformitate cu dreptul internațional

[Articolul 90 alineatul (1) din regulamentul privind controlul, coroborat cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]

7

▼M1 —————

▼B
ANEXA XXXIIDATE SUPLIMENTARE PENTRU SISTEMUL DE VALIDARE

 

Secvența de date

Codul

Conținutul

Obligatoriu (C)/Facultativ (O)

1.

Normele de conduită

BUS

Normele de conduită precizând care validări sunt executate în sistemul de validare

 

2.

Codul de identificare al normei de conduită

BR

Cod unic pentru fiecare tip de verificare, validare, control etc.

O

3.

Ansamblu de date primare

D1

Precizează care ansambluri de date sunt validate

O

4.

Ansamblu de date secundare

D2

Precizează cu care ansamblu (ansambluri) de date este validat ansamblul de date primare

O

5.

Referința din legislația UE

LE

Trimiterea la regulamentul și articolele aplicabile

O

6.

Cerința legală

RQ

Rezumat al conținutului cerinței legale

O

7.

Specificarea validării

VS

Specificarea detaliată a elementelor care sunt validate

O

8.

Inconsecvențe ale validării

INC

Inconsecvențe detectate ca urmare a procedurilor de validare

 

9.

Nr. de înregistrare al inconsecvenței

RN

Identificatorul unic sau numărul de înregistrare al inconsecvenței

O

10.

Codul de identificare al normei de conduită

BR

Cod unic pentru fiecare tip de verificare, validare, control etc.

O

11.

Nr. de înregistrare al înregistrării validate

RV

Identificatorul unic sau numărul de înregistrare al înregistrării validate din ansamblul de date primare

O

12.

Tipul inconsecvenței

IY

Tipul de inconsecvență detectată

O

13.

Valoarea inconsecvenței

IV

Valoarea/diferența/amploarea inconsecvenței detectate (dacă este relevantă)

CIF

14.

Valoarea inițială

OR

Valoarea inițială înainte de corectare

O

15.

Acțiuni subsecvente

FU

Explicarea motivului pentru care datele sunt inconsecvente și măsurile subsecvente

F

16.

Rezultatele acțiunilor subsecvente

FR

Valoarea inconsecvenței corectate

CIF

17.

Acțiunile subsecvente încheiate

FX

Precizarea dacă acțiunile subsecvente sunt încheiate sau sunt încă în derulare

CIF

18.

Data încheierii acțiunilor subsecvente

FD

Data la care problema a fost pe deplin rezolvată sau la care rezultatul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este cunoscut

CIF

19.

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

IP

Trimiterea la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aferentă sau acțiunile în justiție întreprinse de autorități, dacă e cazul

CIF

20.

Informații privind validarea

VAL

Informații despre validare în ce privește un anumit element sau o anumită normă de conduită. A se utiliza drept subelement al elementului validat

 

21.

Data validării

VD

Data validării

O

22.

Trimiterea la inconsistență

RI

Identificatorul unic sau numărul de înregistrare al inconsecvenței

CIF

23.

Date privind sistemul VMS

VMS

Date privind poziția obținute prin sistemul de monitorizare a navelor

 

24.

Țara de înmatriculare

FS

Statul de pavilion în care este înmatriculată nava. Codul de țară ISO alpha-3

O

25.

Numărul navei din registrul comunitar al flotei (CFR)

IR

În format AAAXXXXXXXXX, unde A este o majusculă care reprezintă țara primei înmatriculări în UE, iar X este o literă sau o cifră

O

26.

Indicativul de apel radio internațional

RC

Indicativul de apel radio internațional, dacă numărul CFR nu este actualizat sau nu există

CIF

27.

Denumirea navei

NA

Denumirea navei

F

28.

Numărul campaniei de pescuit

TN

Numărul de ordine al campaniei de pescuit

O

29.

Numărul înregistrării

RN

Număr secvențial unic atribuit oricărei înregistrări

O

30.

Data și ora

DT

Data și ora transmisiei

O

31.

Subdeclarația cu privire la poziție

POS

Poziția în momentul aruncării capturii înapoi în mare (a se vedea detaliile subelementelor și atributelor POS)

O

32.

Viteza

SP

Viteza navei în noduri (nn,n)

O

33.

Ruta

CO

Ruta navei în grade (0-360)

O

34.

Data și ora primite de autoritate

DR

Data și ora înregistrării în fața autorității

O

35.

Manual

MA

Precizează dacă datele au fost primite pe suport electronic sau înregistrate manual (D/N)

O

36.

Data și ora introducerii manuale a datelor

DM

Data și ora introducerii manuale a datelor în baza de date, în caz că se introduc manual

CIF
ANEXA XXXIII

INFORMAȚII CARE TREBUIE ENUMERATE PE SUBPAGINILE PUBLICE ALE SITE-URILOR ACCESIBILE PUBLICULUI

1. Autoritățile responsabile cu emiterea licențelor și autorizațiilor de pescuit [articolul 115 litera (a) din regulamentul privind controlul]:

(a) denumirea autorității;

(b) adresa poștală completă;

(c) adresa efectivă (dacă e diferită de adresa poștală);

(d) numărul de telefon;

(e) numărul de fax,

(f) adresa de e-mail;

(g) adresa URL a site-ului.

2. Lista porturilor desemnate în scopul transbordării [articolul 115 litera (b) din regulamentul privind controlul], care cuprinde:

(a) denumirea portului;

(b) codul portului conform sistemului UN/LOCODE;

(c) coordonatele cu poziția portului;

(d) orele de funcționare;

(e) adresa sau descrierea locurilor de transbordare.

3. Lista porturilor desemnate definite într-un plan multianual [articolul 115 litera (c) din regulamentul privind controlul], care cuprinde:

(a) denumirea portului;

(b) codul portului conform sistemului UN/LOCODE;

(c) coordonatele cu poziția portului;

(d) orele de funcționare;

(e) adresa sau descrierea locurilor de debarcare sau de transbordare;

(f) condițiile aferente înregistrării și raportării cantităților din speciile care fac obiectul planurilor multianuale pentru fiecare debarcare.

4. Închideri în timp real de către statele membre [articolul 115 litera (d) din regulamentul privind controlul]:

(a) trimiterea actului juridic național la decizia de instituire a închiderii în timp real;

(b) o listă de coordonate care stabilesc perimetrul închiderii;

(c) data și ora de început;

(d) data și ora de încheiere;

(e) condiții care reglementează activitățile de pescuit din zona respectivă pe durata închiderii;

(f) o hartă care să indice delimitarea închiderii.

5. Detaliile privind punctele de contact pentru transmiterea sau depunerea jurnalelor de pescuit, a notificărilor prealabile, a declarațiilor de transbordare, a declarațiilor de debarcare, a notelor de vânzare, a declarațiilor de primire și a documentelor de transport [articolul 115 litera (e) din regulamentul privind controlul]:

(a) denumirea punctului de contact;

(b) adresa poștală completă;

(c) adresa efectivă;

(d) numărul de telefon;

(e) numărul de fax,

(f) adresa de e-mail;

(g) adresa URL a site-ului (dacă este cazul).

6. Închideri în timp real de către Comisie [articolul 115 litera (f) din regulamentul privind controlul]:

(a) o listă cu coordonatele care delimitează perimetrul închiderii în apele statului membru vizat;

(b) data și ora de început;

(c) data și ora de încheiere;

(d) condiții care reglementează activitățile de pescuit din zona respectivă pe durata închiderii;

(e) o hartă care să indice delimitarea închiderii.

7. Decizia de încheiere a unei activități de pescuit [articolul 115 litera (g) din regulamentul privind controlul]:

(a) trimiterea la actul juridic național;

(b) stocul sau grupul de stocuri vizate care fac obiectul unei cote considerate ca fiind epuizată sau al efortului de pescuit maxim admisibil considerat ca fiind atins;

(c) codul zonei de pescuit;

(d) data de început;

(e) activitatea de pescuit sau tipul de unealtă (dacă este cazul).
ANEXA XXXIV

FORMULARUL STANDARD PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAȚII LA CERERE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 158 DIN PREZENTUL REGULAMENT

image

image
ANEXA XXXV

FORMULARUL STANDARD PENTRU SOLICITAREA NOTIFICĂRII ADMINISTRATIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 161 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL REGULAMENT

image
ANEXA XXXVI

FORMULARUL STANDARD PENTRU RĂSPUNSUL LA SOLICITAREA NOTIFICĂRII ADMINISTRATIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 161 ALINEATUL (3) DIN PREZENTUL REGULAMENT

image
ANEXA XXXVII

LISTA INFOMAȚIILOR MINIME CARE TREBUIE SĂ CONSTITUIE BAZA PENTRU RAPORTUL REFERITOR LA APLICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONTROLUL CARE TREBUIE ÎNTOCMIT O DATĂ LA CINCI ANI

1.    PRINCIPII GENERALE

FIȘĂ REZUMAT

Articolele 5-7 din regulamentul privind controlul

2.    CONDIȚII GENERALE PENTRU ACCESUL LA APE ȘI RESURSE

FIȘĂ REZUMAT

2.1    Articolul 6 din regulamentul privind controlul

LICENȚA DE PESCUIT:

 Numărul de licențe de pescuit emise

 Numărul de licențe de pescuit suspendate temporar

 Numărul de licențe de pescuit retrase permanent

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu emiterea licențelor de pescuit

2.2    Articolul 7 din regulamentul privind controlul

AUTORIZAȚIA DE PESCUIT:

 Scheme naționale specifice notificate Comisiei

 Numărul de autorizații de pescuit emise

 Numărul de autorizații de pescuit suspendate

 Numărul de autorizații de pescuit retrase permanent

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu emiterea autorizațiilor de pescuit

2.3    Articolul 8 din regulamentul privind controlul

MARCAREA UNELTELOR DE PESCUIT:

 Numărul de încălcări detectate

2.4    Articolul 9 din regulamentul privind controlul

SISTEMUL DE MONITORIZARE A NAVELOR

 Numărul de nave de pescuit cu o lungime totală cuprinsă între 12 și 15 metri care au instalate la bord sisteme VMS operaționale

 Numărul de nave de pescuit cu o lungime totală de cel puțin 15 metri care au instalate la bord sisteme VMS operaționale

 Numărul de nave de pescuit auxiliare care au instalate la bord sisteme VMS operaționale

 Numărul de nave de pescuit cu o lungime mai mică de 15 metri care nu sunt obligate să aibă la bord sisteme VMS

 Numărul de încălcări aferente sistemelor VMS care au fost detectate în legătură cu ►M1  navele de pescuit ale Uniunii ◄

 Detalii privind autoritatea competentă responsabilă cu CMP

2.5    Articolul 10 din regulamentul privind controlul

SISTEMUL DE IDENTIFICARE AUTOMATĂ (AIS)

 Numărul de nave de pescuit care au instalate la bord sisteme AIS

 Numărul de CMP care dispun de AIS

2.6    Articolul 11 din regulamentul privind controlul

SISTEMUL DE DETECTARE A NAVELOR (VDS)

 Numărul de CMP care dispun de VDS

2.7    Articolul 13 din regulamentul privind controlul

NOILE TEHNOLOGII

 Proiecte pilot implementate

3.    CONTROLUL PESCUITULUI

FIȘĂ REZUMAT

CONTROLUL UTILIZĂRII POSIBILITĂȚILOR DE PESCUIT

3.1    Articolele 14, 15 și 16 din regulamentul privind controlul

COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA JURNALELOR DE PESCUIT ȘI A DECLARAȚIILOR DE DEBARCARE

 Numărul de nave de pescuit care utilizează jurnalul de pescuit electronic

 Numărul de nave de pescuit care utilizează jurnalul de pescuit pe suport de hârtie

 Numărul de nave de pescuit cu o lungime mai mică de 10 metri care utilizează jurnalul de pescuit pe suport de hârtie

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu jurnalul de pescuit și cu declarația de debarcare a navelor de pescuit

3.2    Articolele 16 și 25 din regulamentul privind controlul

NAVELE DE PESCUIT CARE NU SUNT SUPUSE CERINȚELOR PRIVIND JURNALUL DE PESCUIT ȘI DECLARAȚIA DE DEBARCARE

 Numărul de nave de pescuit care intră sub incidența planurilor de sondaj

 Numărul de nave de pescuit care intră sub incidența monitorizării cu ajutorul notelor de vânzare

 Numărul de încălcări detectate

3.3    Articolul 17 din regulamentul privind controlul

NOTIFICAREA PREALABILĂ

 Numărul de mesaje de notificare prealabilă primite de CMP

 Numărul de încălcări detectate

3.4    Articolul 18 din regulamentul privind controlul

NOTIFICAREA PREALABILĂ DE DEBARCARE ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU

 Numărul de mesaje de notificare prealabilă primite de CMP din statul de coastă

 Numărul de încălcări detectate

3.5    Articolul 20 din regulamentul privind controlul

OPERAȚIUNI DE TRANSBORDARE ÎN PORTURI SAU ÎN ALTE LOCURI

 Numărul de transbordări aprobate de statul membru

 Numărul de încălcări detectate

3.6    Articolele 21 și 22 din regulamentul privind controlul

OPERAȚIUNI DE TRANSBORDARE ÎN PORTURI SAU ÎN ALTE LOCURI

 Numărul navelor de pescuit scutite

3.7    Articolul 26 din regulamentul privind controlul

MONITORIZAREA EFORTULUI DE PESCUIT

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu rapoartele privind efortul de pescuit

 Numărul de nave excluse din schemele privind efortul de pescuit, per zonă

 Numărul de încălcări detectate în care uneltele nu au fost notificate

3.8    Articolele 33 și 34 din regulamentul privind controlul

ÎNREGISTRAREA CAPTURILOR șI A EFORTULUI DE PESCUIT

 Implementarea articolului 33 din regulamentul privind controlul

 Detalii privind notificările de încheiere a activităților de pescuit efectuate în fiecare an

3.9    Articolul 35 din regulamentul privind controlul

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂțILOR DE PESCUIT

 Implementarea articolului 35 din regulamentul privind controlul

4.    CONTROLUL GESTIONĂRII FLOTEI

4.1    Articolul 38 din regulamentul privind controlul

CAPACITATEA DE PESCUIT

 Respectarea articolului 38 alineatul (1) din regulamentul privind controlul

 Numărul de verificări ale puterii motorului în conformitate cu articolul 41

 Numărul de încălcări detectate

4.2    Articolul 42 din regulamentul privind controlul

TRANSBORDAREA ÎN PORT

 Numărul de transbordări de specii pelagice aprobate

4.3    Articolul 43 din regulamentul privind controlul

PORTURI DESEMNATE

 Numărul de încălcări detectate

4.4    Articolul 44 din regulamentul privind controlul

ARIMAREA SEPARATĂ A SPECIILOR DEMERSALE CARE FAC OBIECTUL UNOR PLANURI MULTIANUALE

 Numărul de încălcări detectate

4.5    Articolul 46 din regulamentul privind controlul

PROGRAME NAțIONALE DE ACțIUNI DE CONTROL

 Detalii privind programele definite de statele membre

 Numărul de încălcări detectate

5.    CONTROLUL MĂSURILOR TEHNICE

FIȘĂ REZUMAT

5.1    Articolul 47 din regulamentul privind controlul

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu arimarea uneltelor

5.2    Articolul 48 din regulamentul privind controlul

RECUPERAREA UNELTELOR PIERDUTE

 Numărul de încălcări detectate

5.3    Articolul 49 din regulamentul privind controlul

COMPONENȚA CAPTURILOR

 Numărul de încălcări detectate

6.    Controlul zonelor în care pescuitul este restricționat

FIȘĂ REZUMAT

6.1    Articolul 50 din regulamentul privind controlul

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu navele UE și ale țărilor terțe

7.    ÎNCHEIEREA ÎN TIMP REAL A ACTIVITĂțILOR DE PESCUIT

FIȘĂ REZUMAT

7.1    Articolul 53 din regulamentul privind controlul

 Detalii privind încheierile în timp real inițiate

 Numărul de încălcări detectate

8.    CONTROLUL PESCUITULUI DE AGREMENT

FIȘĂ REZUMAT

8.1    Articolul 55 din regulamentul privind controlul

 Numărul de încălcări detectate în legătură cu comercializarea ilegală

9.    CONTROLUL COMERCIALIZĂRII

FIȘĂ REZUMAT

9.1    Articolul 56 din regulamentul privind controlul

PRINCIPII PENTRU CONTROLUL COMERCIALIZĂRII

 Detalii privind stadiul de implementare

9.2    Articolul 57 din regulamentul privind controlul

STANDARDE COMUNE DE COMERCIALIZARE

 Numărul de încălcări detectate

9.3    Articolul 58 din regulamentul privind controlul

TRASABILITATEA

 Stadiul implementării

 Numărul de încălcări detectate

9.4    Articolul 59 din regulamentul privind controlul

PRIMA VÂNZARE

 Numărul cumpărătorilor înregistrați, al piețelor de licitație înregistrate sau al altor organisme sau persoane responsabile de prima comercializare a produselor pescărești

 Numărul de încălcări detectate

9.5    Articolul 60 din regulamentul privind controlul

CÂNTĂRIREA

 Numărul de planuri de sondaj pentru cântărirea la debarcare

 Numărul de nave de pescuit autorizate să efectueze cântăriri pe mare

 Numărul de încălcări

9.6    Articolul 61 din regulamentul privind controlul

CÂNTĂRIREA DUPĂ TRANSPORT

 Numărul de planuri de control privind cântărirea după transport

 Numărul de programe de control comune cu alte state membre pentru efectuarea transportului înainte de cântărire

 Numărul de încălcări detectate

9.7    Articolul 62 din regulamentul privind controlul

COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA NOTELOR DE VÂNZARE

 Numărul de note de vânzare sus-menționate transmise pe care electronică

 Numărul de scutiri acordate în ceea ce privește cerințele referitoare la notele de vânzare

 Numărul de încălcări detectate

9.8    Articolul 66 din regulamentul privind controlul

DECLARAȚIILE DE PRIMIRE

 Numărul de încălcări detectate

9.9    Articolul 68 din regulamentul privind controlul

COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA DOCUMENTULUI DE TRANSPORT

 Stadiul implementării

 Numărul de încălcări detectate

10.    ORGANIZAȚIILE DE PRODUCĂTORI ȘI REGIMURILE DE PREȚ ȘI INTERVENȚIE

FIȘĂ REZUMAT

10.1    Articolul 69 din regulamentul privind controlul

MONITORIZAREA ORGANIZAȚIILOR DE PRODUCĂTORI

 Numărul de verificări realizate

 Numărul de încălcări legate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 care au fost detectate

10.2    Articolul 70 din regulamentul privind controlul

MONITORIZAREA REGIMURILOR DE PREț șI INTERVENțIE

 Numărul de verificări realizate în ceea ce privește regimurile de preț și intervenție

 Numărul de încălcări detectate

11.    SUPRAVEGHEREA

FIȘĂ REZUMAT

11.1    Articolul 71 din regulamentul privind controlul

REPERĂRILE ȘI DETECTAREA PE MARE

 Numărul de rapoarte întocmite

 Numărul de rapoarte primite

 Numărul de încălcări detectate

11.2    Articolul 73 din regulamentul privind controlul

OBSERVATORII ÎNSĂRCINAȚI CU CONTROLUL

 Numărul de scheme de observatori însărcinați cu controlul care au fost implementate

 Numărul de rapoarte primite de la observatorii însărcinați cu controlul

 Numărul de încălcări raportate

12.    INSPECȚII ȘI GARANTAREA APLICĂRII NORMELOR

FIȘĂ REZUMAT

12.1    Articolele 74 și 76 din regulamentul privind controlul

EFECTUAREA INSPECȚIILOR

 Numărul de inspectori cu normă întreagă/parțială în domeniul pescuitului

 Procentul din orele de lucru ale inspectorilor cu normă întreagă/parțială în domeniul pescuitului petrecute pentru efectuarea activităților de control și inspecție în domeniul pescuitului

 Numărul de inspecții per tip și per inspector cu normă întreagă/parțială

 Numărul de încălcări detectate per inspector cu normă întreagă/parțială

12.2    RESURSE UTILIZATE PENTRU INSPECȚII: NAVE

 Numărul de nave UE de inspecție cofinanțate și numărul total de zile de patrulare pe mare pe an

 Numărul de nave de inspecție din afara UE cofinanțate și numărul total de zile de patrulare pe mare pe an

 Procentul orelor totale operaționale utilizate pentru controlul pescuitului de către navele UE de inspecție cofinanțate

 Procentul orelor totale operaționale utilizate pentru controlul pescuitului de către navele de inspecție din afara UE cofinanțate

 Procentul orelor totale operaționale utilizate pentru controlul pescuitului de către toate navele de inspecție

 Procentul orelor totale de lucru utilizate pentru controlul pescuitului de către navele de inspecție cofinanțate de UE

 Numărul de nave care nu sunt destinate inspecției și numărul total de zile de patrulare pe mare pe an

 Procentul orelor dedicate activităților de control al pescuitului

 Numărul total de zile pe mare pentru toate navele

12.3    ACTIVITATEA DE INSPECȚIE: PE MARE

 Numărul de inspecții pe mare ale tuturor navelor de pescuit din fiecare stat membru

 Numărul de încălcări detectate pe mare de fiecare stat membru

 Numărul de inspecții pe mare ale navelor de pescuit din țări terțe (a se preciza țara terță)

 Numărul de încălcări detectate pentru navele de pescuit auxiliare

12.4    RESURSE UTILIZATE PENTRU INSPECȚII: AERONAVA DE SUPRAVEGHERE

 Numărul de aeronave de supraveghere destinate operațiunilor de control al pescuitului și numărul total de ore dedicate activităților de control și supraveghere a pescuitului

 Procentul orelor operaționale dedicate activităților de control și supraveghere a pescuitului

 Numărul de încălcări detectate

12.5    MĂSURI SUBSECVENTE INSPECȚIILOR ȘI DETECTĂRII DE ÎNCĂLCĂRI

 Numărul rapoartelor de supraveghere introduse în baza de date a activităților de control și supraveghere a pescuitului

 Numărul rapoartelor de inspecție introduse în baza de date a activităților de control și supraveghere a pescuitului

 Numărul de cazuri în care s-au atribuit puncte de penalizare

 Numărul de proceduri transferate către un alt stat membru

 Numărul de încălcări detectate de inspectorii comunitari în jurisdicția statului membru

12.6    Articolul 75 din regulamentul privind controlul

SARCINILE OPERATORULUI

 Numărul de încălcări detectate

12.7    Articolul 79

INSPECTORII UNIUNII EUROPENE

 Numărul de planuri de desfășurare comune în jurisdicția statelor membre

 Numărul de încălcări detectate pe durata planurilor de desfășurare comune

12.8    Articolele 80, 81, 82, 83 și 84 din regulamentul privind controlul

INSPECȚIA NAVELOR DE PESCUIT AFLATE ÎN AFARA APELOR STATULUI MEMBRU RESPONSABIL DE INSPECȚIE

 Numărul de inspecții

 Numărul de încălcări detectate

12.9    Articolele 85 și 86 din regulamentul privind controlul

PROCEDURILE PRIVIND ÎNCĂLCĂRILE CONSTATATE ÎN CURSUL INSPECȚIILOR

 Numărul de inspecții

 Numărul de încălcări

 Numărul de proceduri transferate către statul de pavilion

 Numărul de inspecții realizate de inspectorii UE

13.    ASIGURAREA APLICĂRII LEGISLAȚIEI

FIȘĂ REZUMAT

Articolele 89, 90 și 91 din regulamentul privind controlul

MĂSURI DE ASIGURARE A RESPECTĂRII NORMELOR

 Stadiul implementării

13.1    Articolul 92 din regulamentul privind controlul

SISTEMUL PUNCTELOR DE PENALIZARE

 Numărul de încălcări grave detectate

 Numărul de cazuri în care s-au atribuit puncte titularului licenței

 Stadiul implementării sistemului de puncte pentru comandanții navelor de pescuit

13.2    Articolul 93 din regulamentul privind controlul

REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A ÎNCĂLCĂRILOR

 Stadiul implementării

14.    PROGRAME DE CONTROL

14.1    Articolul 94 din regulamentul privind controlul

PROGRAME COMUNE DE CONTROL

 Numărul de programe comune de control implementate

14.2    Articolul 95 din regulamentul privind controlul

PROGRAME SPECIFICE DE CONTROL ȘI INSPECȚIE

 Numărul programelor specifice de control și inspecție implementate

15.    DATE ȘI INFORMAȚII

ANALIZA ȘI AUDITUL DATELOR

15.1    Articolele 109-116 din regulamentul privind controlul

 Rezumatul informațiilor privind stadiul de implementare

16.    PUNEREA ÎN APLICARE

16.1    articolele 117 și 118 din regulamentul privind controlul

COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585//CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

( 2 ) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.

( 3 ) JO L 171, 6.7.1994, p. 7.

( 4 ) JO L 274, 25.9.1986, p.1.

( 5 ) JO L 60, 5.3.2008, p. 1.

( 6 ) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 312, 31.10.2014, p. 1).

( 7 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

( 8 ) JO L 285, 29.10.2008, p. 1.

( 9 ) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

( 10 ) JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

( 11 ) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european de pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

( 12 ) Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

( 13 ) Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).

( 14 ) Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

( 15 ) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

( 16 ) Aceste informații se indică în licența de pescuit numai în momentul în care nava se înregistrează în registrul flotei de pescuit a Uniunii Europene în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

( 17 ) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 26/2004.

( 18 ) Pentru navele care au nume.

( 19 ) În conformitate cu Ragulamentul (CE) nr. 26/2004, pentru navele care sunt obligate să aibă un IRCS.

( 20 ) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2930/86.

( 21 ) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2930/86. Aceste informații se indică în licența de pescuit numai în momentul în care nava se înregistrează în registrul flotei de pescuit a Uniunii Europene în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 26/2004.

( 22 ) Conform clasificării statistice internaționale standard a uneltelor de pescuit (ISSCFCG).

( 23 ) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 26/2004.

( 24 ) Pentru navele care au nume.

( 25 ) Navele care rămân în interiorul unei zone de efort care nu depășește 5 mile marine de fiecare parte a liniei care separă două zone de efort trebuie să își înregistreze prima intrare și ultima ieșire într-un interval de 24 de ore.

( 26 ) JO L 41, 16.2.2010, p. 8.

( *1 ) Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

( *2 ) Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

( *3 ) Informații suplimentare în cazul inspecției controalelor efectuate de statul portului

( *4 ) Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

( *5 ) Informații suplimentare în cazul inspecției controalelor efectuate de statul portului

( *6 ) Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament

( *7 ) Informații obligatorii care trebuie colectate și înregistrate în baza de date în conformitate cu articolul 118 din prezentul regulament