02011R0211 — RO — 01.01.2020 — 007.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 211/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 februarie 2011

privind inițiativa cetățenească

(JO L 065, 11.3.2011, p.1)

Abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019

L 130

55

17.5.2019

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02011R0211-20181008