02011D0172 — RO — 23.03.2017 — 007.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA 2011/172/PESC A CONSILIULUI

din 21 martie 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt

(JO L 076 22.3.2011, p. 63)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA 2012/159/PESC A CONSILIULUI din 19 martie 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

DECIZIA 2012/723/PESC A CONSILIULUI din 26 noiembrie 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

DECIZIA 2013/144/PESC A CONSILIULUI din 21 martie 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

DECIZIA 2014/153/PESC A CONSILIULUI din 20 martie 2014

  L 85

9

21.3.2014

 M5

DECIZIA (PESC) 2015/486 A CONSILIULUI din 20 martie 2015

  L 77

16

21.3.2015

 M6

DECIZIA (PESC) 2016/411 A CONSILIULUI din 18 martie 2016

  L 74

40

19.3.2016

►M7

DECIZIA (PESC) 2017/496 A CONSILIULUI din 21 martie 2017

  L 76

22

22.3.2017

►M8

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2017/498 A CONSILIULUI din 21 martie 2017

  L 76

33

22.3.2017
▼B

DECIZIA 2011/172/PESC A CONSILIULUI

din 21 martie 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din EgiptArticolul 1

(1)  Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de persoane care au fost identificate ca răspunzătoare de însușirea ilegală de fonduri ale statului egiptean, precum și de către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele asociate acestora, astfel cum figurează pe lista din anexă.

(2)  Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează pe lista din anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.

(3)  Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor fizice enumerate în anexă și ale membrilor familiei aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau resurselor economice înghețate; sau

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

▼M2

(4)  Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscris pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate de o asemenea hotărâre sau care sunt recunoscute ca valabile printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot prezenta astfel de pretenții;

(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism enumerat în anexă; precum și

(d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

▼B

(5)  Alineatul (1) nu interzice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism desemnat să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost înscris pe listă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi decis că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).

▼M2

(6)  Alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau

(b) plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

▼B

Articolul 2

(1)  Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, decide cu privire la întocmirea și modificarea listei din anexă.

(2)  Consiliul comunică decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)  În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 3

(1)  Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor menționate la articolul (1) alineatul (1).

(2)  De asemenea, anexa include informațiile necesare identificării persoanelor fizice și juridice, a entităților sau organismelor în cauză, în cazul în care acestea sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și cărții de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută), precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

Pentru ca măsurile menționate la articolul 1 alineatele (1) și (2) să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în prezenta decizie.

▼M1

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

▼M7

Prezenta decizie se aplică până la 22 martie 2018.

▼M1

Prezenta decizie se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, după caz, în situația în care Consiliul apreciază că obiectivele acesteia nu au fost atinse.

▼B
ANEXĂLista persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor menționate la articolul 1

 

Nume

(și eventuale nume de împrumut)

Informații de identificare

Motivele desemnării

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Fost președinte al Republicii Arabe Egipt

Data nașterii: 4.5.1928

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a activelor desfășurat de autoritățile egiptene în urma unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

2.

Suzanne Saleh Thabet

Soția dlui Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, fost președinte al Republicii Arabe Egipt

Data nașterii: 28.2.1941

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a activelor desfășurat de autoritățile egiptene în urma unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Fiul dlui Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, fost președinte al Republicii Arabe Egipt

Data nașterii: 26.11.1960

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a activelor desfășurat de autoritățile egiptene în urma unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Soția dlui Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, fiul fostului președinte al Republicii Arabe Egipt

Data nașterii: 5.10.1971

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a activelor desfășurat de autoritățile egiptene în urma unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Fiul dlui Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, fost președinte al Republicii Arabe Egipt

Data nașterii: 28.12.1963

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a activelor desfășurat de autoritățile egiptene în urma unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Soția dlui Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, fiul fostului președinte al Republicii Arabe Egipt

Data nașterii: 13.10.1982

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare sau al unui proces de recuperare a activelor desfășurat de autoritățile egiptene în urma unei hotărâri judecătorești definitive în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Fost membru al parlamentului

Data nașterii: 12.1.1959

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Soția dlui Ahmed Abdelaziz Ezz

Data nașterii: 31.1.1963

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Soția dlui Ahmed Abdelaziz Ezz

Data nașterii: 25.5.1959

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Soția dlui Ahmed Abdelaziz Ezz

Data nașterii: 9.10.1969

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Fost Ministru al Locuințelor, Utilităților Publice și Dezvoltării Urbane

Data nașterii: 16.5.1945

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Soția dlui Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Data nașterii: 3.6.1956

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Fost Ministru al Turismului

Data nașterii: 20.2.1959

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Fost Ministru al Internelor

Data nașterii: 1.3.1938

Sex masculin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Soția dlui Habib Ibrahim Eladli

Data nașterii: 23.1.1963

Sex feminin

Persoană care face obiectul unor proceduri judiciare desfășurate de autoritățile egiptene în legătură cu însușirea ilegală a unor fonduri de stat, în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției