2010R1061 — RO — 06.06.2014 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 314, 30.11.2010, p.47)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 518/2014 AL COMISIEI din 5 martie 2014

  L 147

1

17.5.2014


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 297, 16.11.2011, p. 72  (1061/2010)
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic ( 1 ), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță cu funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic au fost prevăzute prin Directiva 95/12/CE a Comisiei din 23 mai 1995 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor de spălat rufe de uz casnic ( 2 ).

(3)

Energia electrică utilizată de mașinile de spălat rufe de uz casnic reprezintă o parte semnificativă din totalul necesarului de energie electrică pentru uz casnic la nivelul Uniunii. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al mașinilor de spălat rufe de uz casnic este substanțial.

(4)

Directiva 95/12/CE trebuie abrogată, iar prezentul regulament trebuie să stabilească noi dispoziții în vederea asigurării faptului că eticheta energetică oferă furnizorilor stimulente dinamice pentru a continua îmbunătățirea eficienței energetice a mașinilor de spălat rufe de uz casnic și pentru a accelera transformarea pieței în direcția adoptării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

(5)

Mașinile combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic fac obiectul Directivei 96/60/CE din 19 septembrie 1996 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic ( 3 ) și, prin urmare, trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Însă, având în vedere că acestea oferă funcționalități similare cu cele ale mașinilor de spălat rufe de uz casnic, Directiva 96/60/CE trebuie supusă unei revizuiri cât mai curând posibil.

(6)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale ( 4 ).

(7)

Prezentul regulament trebuie să specifice un conținut și design uniform ale etichetei pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(8)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe în ceea ce privește documentația și fișa tehnică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(9)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind mașinile de spălat rufe de uz casnic.

(10)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament în lumina progreselor tehnologice.

(11)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 95/12/CE la prezentul regulament, trebuie să se prevadă că mașinile de spălat rufe de uz casnic etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerate conforme cu Directiva 95/12/CE.

(12)

Prin urmare, Directiva 95/12/CE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește cerințe de etichetare și de furnizare a unor informații suplimentare cu privire la produs pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la rețeaua electrică și pot fi alimentate și cu baterii, inclusiv a celor vândute pentru alt uz decât casnic și a mașinilor de spălat rufe de uz casnic încastrabile.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, în sensul prezentului regulament se aplică și următoarele definiții:

1. „mașină de spălat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat automată care spală și clătește textile utilizând apă, care are, de asemenea, o funcție de stoarcere prin centrifugare și care este proiectată pentru a fi folosită în principal în scopuri neprofesionale;

2. „mașină de spălat rufe de uz casnic încastrabilă” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

3. „mașină de spălat rufe automată” înseamnă o mașină de spălat rufe în cazul căreia sarcina este realizată integral de mașină, fără a fi necesară nicio intervenție a utilizatorului în niciun moment din desfășurarea programului;

4. „mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic” înseamnă o mașină de spălat rufe de uz casnic care include atât o funcție de stoarcere prin centrifugare, cât și o modalitate de uscare a textilelor, de obicei prin încălzire și prin rotație;

5. „program” înseamnă o serie de operațiuni predefinite pe care furnizorul le declară ca fiind adecvate pentru spălarea anumitor tipuri de textile;

6. „ciclu” înseamnă un proces complet de spălare, clătire și stoarcere prin centrifugare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

7. „durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea programului, exceptând orice întârziere programată de utilizatorul final;

8. „capacitate nominală” înseamnă cantitatea maximă în kilograme indicată de furnizor, la intervale de 0,5 kg de textile uscate de un anume tip, care poate fi spălată într-o mașină de spălat rufe de uz casnic la programul selectat, atunci când aceasta este încărcată în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

9. „încărcătură parțială” înseamnă jumătate din capacitatea nominală a unei mașini de spălat rufe de uz casnic pentru un anumit program;

10. „grad de umiditate reziduală” înseamnă gradul de umiditate al încărcăturii la sfârșitul fazei de centrifugare;

11. „mod oprit” înseamnă situația în care mașina de spălat rufe de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele mașinii care sunt accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci când mașina de spălat rufe de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric și este folosită în conformitate cu instrucțiunile furnizorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află mașina de spălat rufe de uz casnic atunci când aceasta revine singură la un consum de putere staționar;

12. „mod inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nicio altă intervenție din partea utilizatorului final în afara descărcării mașinii de spălat rufe de uz casnic;

13. „mașină de spălat rufe de uz casnic echivalentă” înseamnă un model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer în timpul spălării și centrifugării ca un alt model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață de același furnizor, cu un cod comercial diferit;

14. „utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra o mașină de spălat rufe de uz casnic;

15. „punct de vânzare” înseamnă o locație unde mașinile de spălat rufe de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

Furnizorii se asigură că:

(a) fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic poartă o etichetă imprimată conform formatului din anexa I și conținând informațiile stabilite în aceeași anexă;

(b) este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa II;

(c) documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d) toate reclamele pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

▼M1

(f) pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o etichetă electronică, în formatul și cu informațiile specificate în anexa I. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic;

(g) pentru fiecare model de mașină de spălat rufe de uz casnic introdus pe piață începând de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispoziția distribuitorilor o fișă electronică a produsului, astfel cum se specifică în anexa II. Aceasta se poate pune la dispoziția distribuitorilor și pentru alte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic.

▼B

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a) la punctul de vânzare, fiecare mașină de spălat rufe de uz casnic este prevăzută cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 litera (a), pe partea exterioară frontală sau superioară a mașinii de spălat rufe de uz casnic, de așa manieră încât să fie clar vizibilă;

▼M1

(b) mașinile de spălat rufe de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV. În cazul în care oferta se face prin internet și s-a pus la dispoziție o etichetă electronică și o fișă electronică a produsului conform articolului 3 literele (f) și (g), se aplică dispozițiile din anexa VIII;

▼B

(c) toate reclamele pentru un model specific de mașină de spălat rufe de uz casnic includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d) toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 sunt obținute prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura stabilită în anexa V atunci când evaluează conformitatea în ceea ce privește clasa de eficiență energetică, consumul anual de energie, consumul anual de apă, clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv, durata modului inactiv, gradul de umiditate reziduală, viteza de centrifugare și emisiile de zgomot transmis prin aer declarate.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice cel târziu la patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa V.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 95/12/CE se abrogă de la 20 decembrie 2011.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)  Articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 20 aprilie 2012.

(2)  Mașinile de spălat rufe de uz casnic introduse pe piață înainte de 20 decembrie 2011 trebuie să fie conforme cu dispozițiile Directivei 95/12/CE.

(3)  Dacă s-a adoptat o măsură de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 5 ) cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic, mașinile de spălat rufe de uz casnic care respectă prevederile acestei măsuri de implementare în ceea ce privește cerințele de eficiență a spălării, precum și dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 20 decembrie 2011 sunt considerate conforme cu dispozițiile Directivei 95/12/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Prezentul regulament se aplică de la 20 decembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 20 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Eticheta

1.   ETICHETA

image

1. Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I. denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

II. identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului);

III. clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa VI; vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a mașinii de spălat rufe de uz casnic este plasat la aceeași înălțime ca vârful săgeții clasei relevante de eficiență energetică;

IV. consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa VII;

V. consumul anual ponderat de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg în conformitate cu anexa VII;

VI. capacitatea nominală, în kilograme, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

VII. clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, astfel cum este stabilită la punctul 2 din anexa VI;

VIII. emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare și de centrifugare, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

2. Designul etichetei este în conformitate cu punctul 2. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 ), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

2.   DESIGNUL ETICHETEI

Eticheta trebuie să aibă designul prezentat în figura de mai jos.

image

Unde:

(a) eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b) fondul este alb;

(c) culorile sunt CMYK – cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d) eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

image   Chenarul: 5 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

image   Logo UE – culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00

image   Logo energie: culoare: X-00-00-00

Pictograma, așa cum este reprezentată: Logo UE și logo energie (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm

image   Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100 % – lungime: 92,5 mm.

image   Scara A-G

  Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

 

 Clasa superioară: X-00-X-00

 Clasa a doua: 70-00-X-00

 Clasa a treia: 30-00-X-00

 Clasa a patra: 00-00-X-00

 Clasa a cincea: 00-30-X-00

 Clasa a șasea: 00-70-X-00

 Ultima clasă: 00-X-X-00

  Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 12 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând

image   Clasa de eficiență energetică

  Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru

  Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând

image   Energie: text: Calibri normale 11 pt, majuscule, 100 % negru.

image   Consumul anual ponderat de energie

  Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

  Valoare: Calibri aldine 42 pt, 100 % negru; și Calibri normale 17 pt, 100 % negru

image   Consumul anual ponderat de apă

  Pictograma, așa cum este reprezentată

  Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

  Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru

image   Capacitatea nominală

  Pictograma, așa cum este reprezentată

  Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

  Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru

image   Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

  Pictograma, așa cum este reprezentată

  Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

  Valoare: Calibri normale 16 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru și Calibri aldine 22 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru

image   Emisiile de zgomot transmis prin aer

  Pictogramele, așa cum sunt reprezentate

  Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

  Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru

image   Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

image   Identificatorul de model al furnizorului

image  Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm

image   Numărul regulamentului: Calibri aldine 12 pt, 100 % negru.
ANEXA II

Fișa produsului

1. Informațiile din fișa produsului aferentă mașinii de spălat rufe de uz casnic trebuie prezentate în următoarea ordine și incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

(a) denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

(b) identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului);

(c) capacitatea nominală, în kilograme de rufe din bumbac, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

(d) clasa de eficiență energetică, în conformitate cu punctul 1 din anexa VI;

(e) în cazul în care mașinii de spălat rufe de uz casnic i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație;

(f) consumul anual ponderat de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta este descris drept: „Consum de energie «X» kWh pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(g) consumul de energie (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

(h) consumul ponderat de putere în modul oprit și în modul inactiv;

(i) consumul anual ponderat de apă (AW C) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta este descris drept: „Consum de apă «X» litri pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(j) clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare determinată în conformitate cu punctul 2 din anexa VI, exprimată ca fiind „clasa «X» de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)”; această informație se poate exprima prin alte mijloace, cu condiția să fie clar că scara este de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă);

(k) viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori;

(l) indicarea faptului că „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și „programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac” sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă;

(m) durata programului, în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut întreg, pentru „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pentru „programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parțială;

(n) durata modului inactiv (Tl ), dacă mașina de spălat rufe de uz casnic este prevăzută cu un sistem de gestionare a puterii;

(o) emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

(p) dacă mașina de spălat rufe de uz casnic este concepută să fie încastrată, o indicație în acest sens.

2. O fișă poate fi valabilă pentru mai multe modele de mașini de spălat rufe de uz casnic furnizate de același furnizor.

3. Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.
ANEXA III

Documentația tehnică

1. Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) trebuie să cuprindă:

(a) denumirea și adresa furnizorului;

(b) o descriere generală a modelului de mașină de spălat rufe, suficientă pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc și cu ușurință;

(c) trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d) celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e) identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f) o indicație privind faptul dacă modelul de mașină de spălat rufe de uz casnic eliberează sau nu ioni de argint în timpul ciclului de spălare, sub forma: „Acest produs eliberează/nu eliberează ioni de argint în timpul ciclului de spălare.”;

(g) parametrii tehnici pentru măsurători, și anume:

(i) consumul de energie;

(ii) durata programului;

(iii) consumul de apă;

(iv) consumul de putere în „modul oprit”;

(v) consumul de putere în „modul inactiv”;

(vi) durata „modului inactiv”;

(vii) gradul de umiditate reziduală;

(viii) emisiile de zgomot transmis prin aer;

(ix) viteza maximă de centrifugare;

(h) rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

2. În cazul în care informațiile incluse în dosarul de documentație tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat rufe de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente, documentația include detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor realizate de furnizori pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. Informațiile includ și o listă a tuturor celorlalte modele de mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.
ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsele expuse

1. Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a) capacitatea nominală, în kilograme de rufe din bumbac, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori;

(b) clasa de eficiență energetică, astfel cum este definită la punctul 1 din anexa VI;

(c) consumul anual ponderat de energie în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (c) din anexa VII;

(d) consumul anual ponderat de apă în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 2 litera (a) din anexa VII;

(e) clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

(f) viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori;

(g) emisiile de zgomot transmise prin aer în cursul fazelor de spălare și de centrifugare, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(h) dacă mașina de spălat rufe de uz casnic este produsă pentru a fi încastrată, o indicație în acest sens.

2. În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa II.

3. Dimensiunea și fontul folosite pentru tipărirea sau prezentarea tuturor informațiilor prevăzute în această anexă trebuie să fie lizibile.
ANEXA V

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În scopul verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre testează o singură mașină de spălat rufe de uz casnic. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei mașini de spălat rufe de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei mașini de spălat rufe de uz casnic trebuie să corespundă valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, cu excepția consumului de energie, în cazul căruia valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte mașini de spălat rufe de uz casnic echivalente nu respectă cerințele stabilite la articolele 3 și 4.

Autoritățile statelor membre utilizează proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 10 %.

Consumul de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10 %.

Durata programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Wt cu mai mult de 10 %.

Gradul de umiditate reziduală

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a D cu mai mult de 10 %.

Viteza de centrifugare

Valoarea măsurată nu trebuie să fie inferioară valorii nominale cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv

Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl de peste 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 10 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl mai mică sau egală cu 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea măsurată trebuie să corespundă valorii nominale.

(1)   „Valoare nominală” reprezintă o valoare declarată de furnizor.
ANEXA VI

Clase de eficiență energetică și clase de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

1.   CLASE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Clasa de eficiență energetică a unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acesteia indicat în tabelul 1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în conformitate cu punctul 1 din anexa VII.Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (eficiență minimă)

EEI ≥ 87

2.   CLASE DE EFICIENȚĂ A STOARCERII PRIN CENTRIFUGARE

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare a unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în funcție de gradul de umiditate reziduală (D) indicat în tabelul 2.

Gradul de umiditate reziduală (D) aferent unei mașini de spălat rufe de uz casnic se determină în conformitate cu punctul 3 din anexa VII.Tabelul 2

Clase de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare

Gradul de umiditate reziduală (%)

A (eficiență maximă)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (eficiență minimă)

D ≥ 90
ANEXA VII

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică, a consumului anual de apă și a gradului de umiditate reziduală

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENțĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de mașină de spălat rufe de uz casnic, se compară consumul anual ponderat de energie al unei mașini de spălat rufe de uz casnic cu consumul anual standard de energie al acesteia, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, precum și pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(a) Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

image

unde:

AEC

=

consumul anual de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al mașinii de spălat rufe de uz casnic.

(b) Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

unde:

c

=

capacitatea nominală a mașinii de spălat rufe de uz casnic, cu încărcătură completă, pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac sau pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori.

(c) Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i) 

image

unde:

Et

=

consumul ponderat de energie;

Po

=

puterea ponderată în „modul oprit”;

Pl

=

puterea ponderată în „modul inactiv”;

Tt

=

durata ponderată a programului;

220

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(ii) Atunci când mașina de spălat de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

image

unde:

Tl

=

durata „modului inactiv”.

(d) Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la trei zecimale:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

unde:

Et,60

=

consumul de energie al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Et,60½

=

consumul de energie al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Et,40½

=

consumul de energie al programului standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(e) Puterea ponderată în „modul oprit”(Po ) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

unde:

Po,60

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Po,60½

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Po,40½

=

puterea în „modul oprit” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(f) Puterea ponderată în „modul inactiv”(Pl ) se calculează în W cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

unde:

Pl,60

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Pl,60½

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Pl,40½

=

puterea în „modul inactiv” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(g) Durata ponderată a programului (Tt ) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

unde:

Tt,60

=

durata programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tt,60½

=

durata programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Tt,40½

=

durata programului standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

(h) Durata ponderată a programului în „modul inactiv” (Tl ) se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat minut întreg:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

unde:

Tl,60

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Tl,60½

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Tl,40½

=

durata „modului inactiv” pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

2.   CALCULAREA CONSUMULUI ANUAL PONDERAT DE APĂ

(a) Consumul anual ponderat de apă (AWC ) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg:

AWc = Wt × 220

unde:

Wt

=

consumul ponderat de apă;

220

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(b) Consumul ponderat de apă (Wt ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la primul număr întreg:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

unde:

Wt,60

=

consumul de apă al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă;

Wt,60½

=

consumul de apă al programului standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială;

Wt,40½

=

consumul de apă al programului standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială.

3.   CALCULAREA GRADULUI DE UMIDITATE REZIDUALĂ PONDERAT

Gradul de umiditate reziduală ponderat (D) al unei mașini de spălat rufe de uz casnic se calculează în procente cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cel mai apropiat procent întreg:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

unde:

D60

este gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, în procente și rotunjit la cel mai apropiat procent întreg;

D60½

este gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, în procente și rotunjit la cel mai apropiat procent întreg;

D40½

este gradul de umiditate reziduală pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, în procente și rotunjit la cel mai apropiat procent întreg.

▼M1
ANEXA VIII

Informații care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii sau cumpărării cu plata în rate pe internet

1. În sensul punctelor 2-5 din prezenta anexă, se aplică următoarele definiții:

(a) „mecanism de afișare” înseamnă orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

(b) „afișaj imbricat” înseamnă o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

(c) „ecran tactil” înseamnă un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

(d) „text alternativ” înseamnă un text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

2. Eticheta adecvată pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (f) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea etichetei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 2 din anexa I. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile prevăzute la punctul 3 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

3. Imaginea folosită pentru accesarea etichetei în cazul afișajului imbricat trebuie:

(a) să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

(b) să indice cu alb, pe săgeată, clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului; precum și

(c) să aibă una dintre următoarele două forme:

image

4. În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

(a) imaginea menționată la punctul 3 din prezenta anexă trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

(b) imaginea trebuie să ducă la etichetă;

(c) eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

(d) eticheta se afișează ca pop-up, ca filă nouă, ca pagină nouă sau ca ecran insert;

(e) pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile, se aplică convențiile dispozitivului în ceea ce privește mărirea tactilă;

(f) afișarea etichetei trebuie să ia sfârșit prin intermediul unei opțiuni de închidere sau al altui mecanism standard de închidere;

(g) textul alternativ pentru prezentarea grafică, care se afișează atunci când eticheta nu poate fi redată, trebuie să fie clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de dimensiuni echivalente cu cele ale prețului.

5. Fișa adecvată a produsului pusă la dispoziție de furnizori în temeiul articolului 3 litera (g) trebuie să figureze pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Aceasta poate fi prezentată cu ajutorul unui afișaj imbricat, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să indice în mod clar și lizibil „Fișa produsului”. Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.( 1 ) JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

( 2 ) JO L 47, 24.2.1996, p. 35.

( 3 ) JO L 266, 18.10.1996, p. 1.

( 4 ) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

( 5 ) JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

( 6 ) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.