2010R1031 — RO — 27.02.2014 — 005.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1031/2010 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2010

privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 302, 18.11.2010, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 1210/2011 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2011

  L 308

2

24.11.2011

►M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 784/2012 AL COMISIEI din 30 august 2012

  L 234

4

31.8.2012

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 1042/2012 AL COMISIEI din 7 noiembrie 2012

  L 310

19

9.11.2012

►M4

REGULAMENTUL (UE) NR. 1143/2013 AL COMISIEI din 13 noiembrie 2013

  L 303

10

14.11.2013

►M5

REGULAMENTUL (UE) NR. 176/2014 AL COMISIEI din 25 februarie 2014

  L 56

11

26.2.2014
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1031/2010 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2010

privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului ( 1 ), în special articolul 3d alineatul (3) și articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/87/CE a fost revizuită și modificată prin Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității ( 2 ) și prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră ( 3 ). Una dintre îmbunătățirile stabilite în revizuirea Directivei 2003/87/CE a fost că licitația trebuie să reprezinte principiul de bază pentru alocare, întrucât aceasta este modalitatea cea mai simplă și, în general, este considerată mijlocul cel mai eficient din punct de vedere economic de a realiza acest lucru. Eficiența sistemului de comercializare a certificatelor de emisii se bazează pe un semnal clar referitor la prețul carbonului pentru a reduce, cu cel mai mic cost, emisiile de gaze cu efect de seră. Licitația trebuie să sprijine și să consolideze acest semnal referitor la prețul carbonului.

(2)

Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE impune statelor membre să scoată la licitație certificatele de emisii incluse în capitolul III din respectiva directivă care nu sunt alocate cu titlu gratuit. Astfel, statele membre trebuie să scoată la licitație toate certificatele de emisii care nu sunt alocate cu titlu gratuit. Acestea nu pot recurge la alte modalități de alocare, nici nu pot să rețină sau să anuleze certificatele de emisii care nu sunt alocate cu titlu gratuit în loc să le scoată la licitație.

(3)

Articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE prevede diverse obiective pentru procesul de licitație. Acesta trebuie să fie previzibil, în special în ceea ce privește calendarul și succesiunea licitațiilor, precum și cantitatea estimată de certificate de emisii puse la dispoziție. Licitațiile trebuie concepute astfel încât să asigure că întreprinderile mici și mijlocii care intră sub incidența sistemului de comercializare a certificatelor de emisii se bucură de un acces deplin, echitabil și egal, că operatorilor cu emisii scăzute li se oferă acces, că participanții au acces simultan la informații, că participanții nu subminează desfășurarea licitațiilor și că organizarea și participarea la licitații este eficientă din punctul de vedere al costurilor și sunt evitate costurile administrative nejustificate.

(4)

Aceste obiective trebuie luate în contextul scopurilor globale ale revizuirii Directivei 2003/87/CE, care include printre altele o mai bună armonizare, evitarea denaturărilor concurenței și mai multă previzibilitate, toate acestea trebuind să consolideze semnalul referitor la prețul carbonului pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel mai mic cost. Într-adevăr, efortul sporit de reducere a emisiilor necesită cel mai înalt grad posibil de eficiență economică, pe baza unor condiții de alocare integral armonizate în cadrul Uniunii.

(5)

Articolul 3d alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE prevede licitarea a 15 % din certificatele care fac obiectul capitolului II din directiva respectivă în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012, în timp ce articolul 3d alineatul (2) prevede licitarea aceluiași procent de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE în perioada care începe la 1 ianuarie 2013. Articolul 3d alineatul (3) impune adoptarea unui regulament care să conțină dispoziții detaliate privind licitarea de către statele membre, în conformitate cu articolul 3d alineatele (1) și (2) sau cu articolul 3f alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, a certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II și nu este necesar să fie eliberate cu titlu gratuit.

(6)

Potrivit majorității părților interesate care au participat la consultarea anterioară adoptării prezentului regulament, precum și majorității covârșitoare a statelor membre și evaluării impactului realizate de Comisie, o infrastructură comună de licitație, în care o platformă comună de licitație desfășoară licitațiile, îndeplinește cel mai bine obiectivele globale ale revizuirii Directivei 2003/87/CE. O astfel de abordare evită orice denaturări ale pieței interne. Ea permite cel mai înalt grad de eficiență economică și alocarea prin licitație a certificatelor de emisii, pe baza unor condiții integral armonizate în cadrul Uniunii. În plus, desfășurarea licitațiilor prin intermediul unei platforme comune de licitație consolidează cel mai bine semnalul referitor la prețul carbonului, de care operatorii economici au nevoie pentru a lua deciziile de investiții necesare în vederea realizării cu cel mai mic cost a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră.

(7)

Potrivit majorității părților interesate care au participat la consultarea anterioară adoptării prezentului regulament, precum și majorității covârșitoare a statelor membre și evaluării impactului realizate de Comisie, o infrastructură comună de licitație în care o platformă comună de licitație desfășoară licitațiile îndeplinește de asemenea cel mai bine obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Această abordare constituie modalitatea cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor de scoatere la licitație a certificatelor de emisii fără o sarcină administrativă nejustificată care ar proveni neapărat din utilizarea de infrastructuri multiple de licitație. Aceasta asigură cel mai bine un acces deschis, transparent și nediscriminatoriu la licitații, atât de drept, cât și de fapt. O astfel de abordare comună ar asigura caracterul previzibil al calendarului de licitații și consolidează cel mai bine claritatea semnalului referitor la prețul carbonului. O infrastructură comună de licitație este importantă în special pentru asigurarea unui acces echitabil al întreprinderilor mici și mijlocii incluse în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și accesul operatorilor cu emisii scăzute. Într-adevăr, costul familiarizării, înregistrării și participării la mai multe platforme de licitație ar fi foarte împovărător pentru aceste companii. O platformă comună de licitație facilitează cea mai largă participare posibilă în întreaga Uniune și, prin urmare, reduce cel mai bine riscul ca participanții să submineze licitațiile, utilizându-le drept instrument pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului, activități infracționale sau abuzuri de piață.

(8)

Cu toate acestea, pentru a atenua orice risc de scădere a concurenței pe piața carbonului, prezentul regulament prevede posibilitatea ca statele membre să opteze pentru neparticiparea la platforma de licitație comună, prin desemnarea propriilor platforme de licitație, sub rezerva listării acestor platforme separate într-o anexă la prezentul regulament. Această listare trebuie să se bazeze pe o notificare către Comisie a platformei separate de către statul membru care a desemnat-o. Însă această posibilitate implică inevitabil o armonizare incompletă a procesului de licitație și, prin urmare, măsurile stabilite în prezentul regulament trebuie revizuite într-un termen inițial de cinci ani și în consultare cu părțile interesate, pentru a efectua orice schimbări considerate necesare în lumina experienței dobândite. În urma primirii unei notificări din partea unui stat membru cu privire la o platformă separată, Comisia trebuie să acționeze fără întârzieri nejustificate în legătură cu listarea platformei separate respective.

(9)

Pe lângă aceasta, ar trebui să se prevadă posibilitatea ca un stat membru să solicite autorității de monitorizare a licitațiilor să întocmească un raport referitor la funcționarea platformei de licitație pe care intenționează să o desemneze, de exemplu cu ocazia pregătirii modificărilor la prezentul regulament pentru listarea platformelor de licitație separate Mai mult, autoritatea de monitorizare a licitațiilor trebuie să mențină sub observație compatibilitatea tuturor platformelor de licitație cu prezentul regulament și cu obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE și să raporteze cu privire la aceasta către statele membre, către Comisie și către platformele de licitație în cauză. Această examinare trebuie să includă impactul licitațiilor asupra poziției platformelor de licitație pe piața secundară. Pentru a se evita ca statele membre licitatoare să devină în mod neintenționat blocate într-o platformă de licitație dincolo de termenul acesteia de desemnare, orice contract de desemnare a unei platforme de licitație trebuie să conțină dispoziții corespunzătoare care să impună platformei de licitație predarea tuturor imobilizărilor corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea licitațiilor de către un succesor al platformei de licitație.

(10)

Opțiunile privind numărul platformelor de licitație și tipul de entitate care poate deveni platformă de licitație susțin dispozițiile adoptate în prezentul regulament pentru un calendar previzibil de licitații, precum și măsurile privind accesarea licitațiilor, conceperea licitațiilor și dispozițiile referitoare la gestionarea garanțiilor, la plată și livrare și la supravegherea licitațiilor. Astfel de dispoziții nu au putut fi adoptate de Comisie în cadrul unui regulament complet armonizat fără a se cunoaște numărul platformelor de licitație și capacitățile specifice ale entității desemnate să desfășoare licitațiile. Prin urmare, măsurile adoptate în cadrul prezentului regulament se bazează pe desfășurarea licitațiilor printr-o platformă comună de licitație, prevăzând, în același timp, o procedură de stabilire a numărului și calității oricărei alte platforme de licitație pe care un stat membru ar putea hotărî să o utilizeze.

(11)

Având în vedere constrângerile prezentate în considerentul 10, este necesar ca listarea unei platforme separate de licitații într-o anexă la prezentul regulament să fie supusă unor condiții sau obligații. Listarea unei platforme separate într-o anexă la prezentul regulament nu aduce atingere competențelor Comisiei de a propune excluderea din listă a unei platforme de licitație, în special în cazul unei încălcări a prezentului regulament sau a obiectivelor articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. În absența includerii în listă, statul membru licitator trebuie să își scoată la licitație certificatele de emisii prin intermediul platformei comune de licitație. Comisia trebuie să prevadă, în regulamentul Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, măsuri de suspendare a executării procedurilor care țin de licitarea certificatelor de emisii în cazurile în care platforma separată a încălcat prezentul regulament sau obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

(12)

Dispozițiile detaliate care țin de procesul de licitație ce urmează să fie desfășurat de platforma de licitație separată ar trebui să facă obiectul unei evaluări de către Comisie și ar trebui supuse consultării comitetului menționat la articolul 23 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Această evaluare este necesară pentru a se asigura că desemnarea platformei de licitație separate, care se face la nivel strict național, de către fiecare stat membru care a optat pentru o platformă de licitație separată, este supusă unui nivel de control similar celui la care este supusă desemnarea platformei comune de licitație în cadrul acțiunii comune prevăzute în prezentul regulament. Statele membre care participă la achiziția în comun a platformei comune de licitație vor face acest lucru împreună cu Comisia, care va fi implicată în întregul proces. Mai mult, statele membre care nu participă la acțiunea comună vor primi statut de observatori în cadrul procesului de achiziție în comun, sub rezerva unor termeni și condiții corespunzătoare convenite de Comisie și de statele membre participante la acordul de achiziție comună.

(13)

Prezentul regulament trebuie să se aplice, începând de la 1 ianuarie 2012, respectiv de la 1 ianuarie 2013, licitării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II și capitolului III din Directiva 2003/87/CE. De asemenea, trebuie să se aplice licitării oricăror certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE anterior începerii perioadei din 2013, în cazul în care este necesar să se asigure o bună funcționare a piețelor carbonului și energiei electrice.

(14)

Din motive de simplitate și accesibilitate, certificatele de emisii licitate trebuie să fie disponibile pentru livrare în termen de cel mult cinci zile tranzacționale. Astfel de termene scurte de livrare ar limita orice impact negativ potențial asupra concurenței dintre platformele de licitație și locurile de tranzacționare pe piața secundară a certificatelor de emisii. În plus, termenele scurte de livrare sunt mai scurte, încurajează participarea la scară largă, reducând astfel riscul abuzului de piață și asigurând mai bine accesibilitatea pentru întreprinderile mici și mijlocii incluse în sistem și pentru operatorii cu emisii scăzute. În loc să se ofere contracte forwards și contracte futures în cadrul licitațiilor, piața trebuie să ofere soluții optime pentru a răspunde la cererea de derivate ale certificatelor de emisii. Este necesar să se ofere opțiunea de a alege între contracte spot cu scadența la două zile și contracte futures cu scadența la cinci zile în cursul procesului de desemnare a platformei de licitație, pentru a evalua soluția optimă pentru cel mai bun tip de produs licitat care urmează să fie selectat. În timp ce contractele spot cu scadența la două zile nu sunt un instrument financiar în temeiul legislației privind piața financiară a Uniunii, contractele futures cu scadența la cinci zile sunt instrumente financiare în sensul reglementării pieții financiare a Uniunii.

(15)

Opțiunea conform căreia produsul licitat ar trebui sau nu să fie un instrument financiar trebuie să facă parte din procedurile de selectare a platformei de licitație și să se facă pe baza unei evaluări globale a costurilor și beneficiilor aferente soluțiilor oferite de candidații care iau parte la procedura concurențială de achiziție. Această evaluare ar trebui să vizeze, în special, eficiența din punctul de vedere al costurilor și accesul echitabil pentru întreprinderile mici și mijlocii incluse în sistem și pentru operatorii cu emisii scăzute, precum și protecțiile corespunzătoare și supravegherea pieței.

(16)

Atât timp cât măsurile juridice și mijloacele tehnice necesare pentru livrarea certificatelor de emisii nu sunt funcționale, este adecvat să se ofere o modalitate alternativă de licitare a certificatelor de emisii. În acest scop, prezentul regulament prevede posibilitatea licitării de contracte futures și forwards cu data de livrare până cel târziu la 31 decembrie 2013. Aceste contracte futures și forwards sunt instrumente financiare care le permit atât adjudecătorului, cât și ofertanților să beneficieze de protecții analoage celor care le sunt disponibile în contextul cadrului de reglementare aplicabil piețelor financiare. În sensul prezentului regulament, contractele futures diferă de contractele forwards prin aceea că, în timp ce primele sunt supuse stabilirii marjei de variație în numerar, pentru cele din urmă marjele de variație sunt stabilite prin garanții care nu sunt în numerar. Este adecvat să se ofere statelor membre opțiunea de a alege ce tip de produs să utilizeze pentru licitarea de certificate de emisii în conformitate cu dispozițiile privind stabilirea marjelor care ar corespunde cel mai bine cu situația lor bugetară. Dacă este necesar să se apeleze la astfel de mijloace alternative de licitare a certificatelor de emisii, contractele futures și forwards ar fi scoase la licitație în mod provizoriu, prin una sau două platforme de licitație.

(17)

În vederea simplității, corectitudinii, eficienței din punctul de vedere al costurilor și nevoii de reducere a riscului de abuz de piață, licitațiile trebuie să se desfășoare într-un format cu o singură rundă, oferte sigilate și prețuri uniforme. În plus, licitațiile cu oferte egale trebuie soluționate printr-un proces aleatoriu, întrucât aceasta generează incertitudine pentru ofertanți, făcând ca înțelegerile pe ascuns cu privire la prețul pe care îl licitează să fie nesustenabile. Se poate aștepta ca prețul de închidere a licitației să se apropie de prețul predominant pe piața secundară, în timp ce un preț de închidere a licitației situat semnificativ sub prețul predominant pe piața secundară este susceptibil să semnaleze o deficiență a licitației. Dacă se permite ca un astfel de preț de închidere a licitației să predomine, ar putea apărea denaturări ale prețului carbonului, perturbări ale pieței carbonului și nu s-ar asigura faptul că ofertanții plătesc o valoare corectă pentru certificatele de emisii. Așadar, într-o astfel de situație, licitația trebuie anulată.

(18)

Este de dorit ca licitațiile să aibă o frecvență relativ ridicată, pentru a limita impactul licitațiilor asupra funcționării pieței secundare, asigurând în același timp faptul că licitațiile sunt suficient de extinse pentru a atrage o participare suficientă. O frecvență relativ ridicată reduce riscul abuzului de piață, deoarece scade valoarea aflată în joc pentru ofertanții din licitații individuale și le sporește flexibilitatea de a utiliza licitațiile viitoare pentru a-și ajusta pozițiile comerciale. Din aceste motive, prezentul regulament trebuie să prevadă o frecvență cel puțin săptămânală a licitațiilor pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE. Dat fiind volumul mult mai redus de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din aceeași directivă, frecvența adecvată a licitațiilor pentru certificatele de emisii respective este de cel puțin o dată la două luni.

(19)

Pentru a asigura caracterul previzibil al pieței secundare, regulamentul trebuie să prevadă următoarele reguli și proceduri. În primul rând, acesta trebuie să prevadă determinarea volumelor tuturor certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație în 2011 și 2012 imediat ce este posibil după adoptarea prezentului regulament. Volumele astfel determinate, precum și produsele prin intermediul cărora certificatele de emisii urmează să fie scoase la licitație vor fi enumerate într-o anexă la prezentul regulament. În al doilea rând, trebuie să se prevadă reguli clare și transparente pentru determinarea volumului de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație în fiecare an ulterior. În al treilea rând, regulamentul trebuie să conțină reguli și proceduri de stabilire, pentru fiecare an calendaristic, a unui calendar detaliat de licitație, cu toate informațiile pertinente pentru fiecare licitație în parte, cu mult înainte de începutul anului calendaristic respectiv. Orice modificări ulterioare ale calendarului de licitație vor fi posibile numai într-un număr restrâns de situații stabilite. Orice adaptare trebuie să afecteze cât mai puțin caracterul previzibil al calendarului de licitație.

(20)

De regulă, volumul care urmează să fie scos la licitație în fiecare an trebuie să fie egal cu volumul certificatelor de emisii atribuite anului respectiv. Orice certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în 2011 și 2012 ar constitui o excepție. Dată fiind accesibilitatea preconizată a certificatelor de emisii reportate din a doua în a treia perioadă de comercializare, accesibilitatea preconizată a reducerilor de emisii certificate (CER) și volumul preconizat al certificatelor de emisii care urmează să fie vândute în temeiul articolului 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, este adecvat să se abordeze impactul oricăror „licitații timpurii” din 2011 și 2012 prin reechilibrarea volumului de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație în 2013 și 2014.

(21)

În conformitate cu cererea de pe piața secundară, volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație în fiecare an trebuie distribuit în mod egal pe întreg parcursul anului.

(22)

Este necesar un acces deschis pentru a încuraja participarea și, prin urmare, pentru a asigura un rezultat competitiv al licitației. În aceeași măsură, încrederea în integritatea procesului de licitație, în special în ceea ce privește participanții care încearcă să denatureze licitațiile, utilizându-le ca instrument pentru spălarea banilor, finanțarea terorismului, activități infracționale sau abuzuri de piață, este o condiție prealabilă pentru asigurarea participării la licitație și pentru un rezultat competitiv al licitației. Pentru a asigura integritatea licitațiilor, accesul la licitații trebuie să fie supus unor cerințe minime referitoare la măsurile de precauție privind clientela. Pentru a asigura eficiența acestor verificări din punctul de vedere al costurilor, eligibilitatea pentru admiterea la licitații trebuie să revină unor categorii de participanți ușor de identificat și bine definite, în special operatorii de instalații staționare și operatorii de aeronave care sunt incluși în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, precum și entitățile financiare reglementate, cum sunt firmele de investiții și instituțiile de credit. De asemenea, grupările comerciale alcătuite din operatori sau operatori de aeronave, cum ar fi parteneriatele, asociațiile în participațiune și consorțiile care acționează ca agenți în numele membrilor lor, trebuie să fie eligibile să solicite admiterea de a participa la licitații. Astfel, ar fi prudent să se delimiteze de la început eligibilitatea pentru admiterea la licitații, fără a se exclude posibilitatea extinderii accesului la licitații pentru alte categorii de participanți, în lumina experienței dobândite în urma licitațiilor sau în urma examinării de către Comisie, în temeiul articolului 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE, a existenței unui nivel suficient de protecție a pieței certificatelor de emisii împotriva abuzurilor de piață.

(23)

În plus, din motive de certitudine juridică, prezentul regulament trebuie să prevadă aplicarea la platforma de licitație a dispozițiilor relevante din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ( 4 ). Acest lucru este important în special având în vedere faptul că platforma de licitație trebuie să asigure acces nu numai firmelor de investiții și instituțiilor de credit, ci și operatorilor și operatorilor din domeniul aviației, precum și altor persoane autorizate să liciteze în nume propriu sau în numele altor persoane, care nu fac obiectul Directivei 2005/60/CE.

(24)

Prezentul regulament trebuie să le permită participanților să opteze pentru a avea acces la licitații direct prin internet sau printr-o conexiune special concepută, prin intermediari financiari autorizați și supravegheați sau prin alte persoane autorizate de statele membre să liciteze în nume propriu sau în numele clienților principalei lor activități comerciale, în cazul în care principala lor activitate comercială nu este furnizarea de servicii bancare sau de investiții, cu condiția ca persoanele respective să respecte măsuri de protecție a investitorilor și măsuri de precauție privind clientela similare celor aplicabile firmelor de investiții.

(25)

Adăugarea altor persoane autorizate de statele membre în lista persoanelor eligibile să solicite admiterea la licitație are ca scop acordarea unui acces indirect pentru operatori și pentru operatorii din domeniul aviației nu doar prin mijlocirea unor intermediari financiari, ci și prin alți intermediari cu care au o relație comercială existentă, cum ar fi furnizorul de energie sau cel de combustibil care sunt exonerați de obligațiile în temeiul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului ( 5 ), în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul (i) din respectiva directivă.

(26)

Pentru asigurarea certitudinii juridice și a transparenței, prezentul regulament trebuie să conțină dispoziții detaliate privind alte aspecte ale licitațiilor, precum dimensiunea lotului, posibilitatea de a retrage sau de a modifica ofertele depuse, valuta utilizată pentru licitare și pentru plată, depunerea și prelucrarea solicitărilor de admitere la licitație, precum și orice refuz, revocare sau suspendare a admiterii.

(27)

Fiecare stat membru trebuie să desemneze un adjudecător, care este responsabil cu licitarea certificatelor de emisii în numele statului membru care l-a numit. Platforma de licitație trebuie să fie responsabilă numai cu desfășurarea licitațiilor. Trebuie să se prevadă posibilitatea ca același adjudecător să fie desemnat de mai multe state membre. Adjudecătorul acționează separat în numele fiecărui stat membru care îl numește. El este responsabil cu licitarea certificatelor de emisii pe platforma de licitație și cu primirea și plata veniturilor din licitație aferente fiecărui stat membru către statul membru respectiv. Este important ca acordul (acordurile) dintre statele membre și adjudecătorul lor să fie compatibil(e) cu acordul (acordurile) dintre adjudecător și platforma de licitație, iar în cazul unei dispute să prevaleze acestea din urmă.

(28)

Mai mult, este necesar ca adjudecătorul desemnat de un stat membru care nu participă la platforma comună de licitație, ci își desemnează propria platformă de licitație, să fie admis nu doar de către platforma de licitație desemnată de statul membru respectiv, ci și de platforma comună de licitație. Acest lucru este de dorit pentru a se asigura modalități de tranziție fără probleme de la platforma separată de licitație la platforma comună de licitație, în cazul în care acest lucru este necesar, în special în absența unei listări a platformei de licitație într-o anexă la prezentul regulament.

(29)

Cerința ca platforma de licitație să fie o piață reglementată se fundamentează pe intenția de a utiliza infrastructura organizatorică disponibilă pe piața secundară pentru administrarea licitațiilor. În special, piețele reglementate sunt obligate, în temeiul Directivei 2004/39/CE și al Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) ( 6 ), să ofere o serie de protecții în desfășurarea operațiunilor lor. Printre acestea se numără măsuri de identificare și gestionare a posibilelor consecințe adverse ale oricăror conflicte de interes asupra funcționării pieței reglementate sau participanților la aceasta, de identificare și gestionare a riscurilor la care sunt expuse și de implementare a unor măsuri eficace de reducere a acestor riscuri, de asigurare a unei gestionări solide a operațiunilor tehnice ale sistemelor lor, prevăzând măsuri eficace în caz de evenimente neprevăzute pentru a face față riscurilor de perturbare a sistemului, de dispunere a unor reguli și proceduri transparente și nediscreționare pentru o comercializare echitabilă și ordonată și de stabilire a unor criterii obiective pentru executarea eficientă a comenzilor, de facilitare a finalizării eficiente și la timp a tranzacțiilor executate în cadrul sistemelor lor; și, de asemenea, pentru a avea suficiente resurse financiare care să faciliteze buna lor funcționare, ținând cont de natura și amploarea tranzacțiilor încheiate pe piață și de gama și gradul riscurilor la care sunt expuse.

(30)

Cerința conform căreia platforma de licitație trebuie să fie o piață reglementată prezintă numeroase alte avantaje. Ea permite bazarea pe infrastructura organizatorică, experiența, capacitățile și regulile operaționale transparente și obligatorii ale pieței. Acest lucru este pertinent, printre altele, în ceea ce privește compensarea sau decontarea tranzacțiilor, precum și monitorizarea respectării regulilor proprii ale pieței și a altor obligații juridice precum interzicerea abuzului de piață și prevederea de mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor. Aceasta este eficientă din punctul de vedere al costurilor și contribuie la protejarea integrității operaționale a licitațiilor. Regulile privind conflictul de interese pe piețele reglementate îi solicită adjudecătorului să fie independent de platforma de licitație, de proprietarii sau de operatorul de piață al acesteia, pentru a nu submina funcționarea solidă a pieței reglementate. În plus, numeroși potențiali participanți la licitații vor fi deja membri sau participanți pe diferitele piețe reglementate care își desfășoară activitatea pe piața secundară.

(31)

În temeiul Directivei 2004/39/CE, piețele reglementate și operatorii de piață ai acestora sunt autorizați și supravegheați de autoritățile naționale competente din statul membru în care sunt înregistrate sau situate piața reglementată sau operatorul său de piață (adică statul membru de origine). Fără a aduce atingere niciunei dispoziții pertinente din Directiva 2003/6/CE, în special legate de orice sancțiuni penale prevăzute de legislația națională privind abuzul de piață, legea aplicabilă piețelor reglementate este dreptul public din statul membru de origine Astfel, acestea sunt supuse jurisdicției instanțelor administrative din statul membru de origine, după cum este stabilit în temeiul legislației naționale. Acest cadru de reglementare se aplică tranzacționării, prin contrast cu licitația, și numai instrumentelor financiare, nu produselor de tip spot. Prin urmare, din motive de certitudine juridică, este adecvat ca prezentul regulament să prevadă ca statul membru de origine al pieței reglementate să fie desemnat drept platformă de licitație, pentru a asigura că legislația națională a acestuia extinde părțile relevante din cadrul de reglementare menționat anterior pentru asupra licitațiilor desfășurate de platforma de licitație care intră sub jurisdicția sa. În plus, prezentul regulament ar trebui să impună ca platforma de licitație să prevadă soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Mai mult, statul membru relevant trebuie să prevadă de asemenea, dreptul de a ataca hotărârile extrajudiciare din mecanismul de soluționare a litigiilor, indiferent dacă produsul licitat este un instrument financiar sau un contract spot.

(32)

Concurența dintre diferite platforme de licitație potențiale trebuie asigurată prin procedura concurențială de achiziție pentru desemnarea platformei de licitație, atunci când acest lucru este impus de legislația privind achizițiile, fie a Uniunii, fie națională. Platforma de licitație trebuie să fie conectată cel puțin la un sistem de compensare sau sistem de decontare. La platforma de licitație se pot conecta mai multe sisteme de compensare sau sisteme de decontare. Desemnarea platformei comune de licitație trebuie realizată pe o perioadă limitată de cel mult cinci ani. Desemnarea platformelor de licitație separate trebuie realizată pe o perioadă limitată de cel mult trei ani, care poate fi reînnoită pentru încă doi ani, pe parcursul cărora trebuie revizuite măsurile care guvernează toate platformele de licitație. Prevederea unei perioade de trei ani pentru platforma de licitație are ca scop asigurarea unui termen minim de desemnare pentru platforma separată, permițând, în același timp, statului membru care o desemnează să participe la platforma comună, dacă dorește, după expirarea perioadei de trei ani, fără a aduce atingere capacității statului membru respectiv de a prelungi perioada de desemnare a platformei separate cu încă doi ani, sub rezerva rezultatelor examinării realizate de Comisie. La expirarea fiecărei perioade de desemnare trebuie să aibă loc o nouă procedură concurențială de achiziție, în cazul în care acest tip de procedură este impus de legislația privind achizițiile, fie a Uniunii, fie națională. Se preconizează că orice impact asupra pieței secundare care rezultă din selectarea unei platforme comune de licitație va fi limitat, întrucât numai certificatele de emisii cu livrare în termen de cel mult cinci zile trebuie scoase la licitație.

(33)

Desfășurarea licitațiilor, stabilirea și gestionarea calendarului de licitații și diferite alte atribuții aferente licitațiilor, precum menținerea unui site web actualizat, accesibil în întreaga Uniune, necesită acțiuni comune din partea statelor membre și a Comisiei, în sensul articolului 91 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 7 ) (Regulamentul financiar). Necesitatea acțiunilor comune decurge din amploarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, la nivelul întregii Uniuni, din obiectivele politice globale ale revizuirii Directivei 2003/87/CE și din responsabilitatea directă a Comisiei, în temeiul Directivei 2003/87/CE, pentru implementarea detaliată a unei serii de caracteristici ale sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, care au un impact direct în special asupra calendarului de licitații și asupra monitorizării licitațiilor. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să prevadă procedura concurențială de achiziție pentru desemnarea platformei comune de licitație și desfășurarea monitorizării licitației, printr-o achiziție comună de către Comisie și statele membre în sensul articolului 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 8 ). Articolul 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 permite utilizarea regulilor de achiziții publice aplicabile Comisiei la o achiziție publică comună a statelor membre și Comisiei. Având în vedere amploarea la nivelul întregii Uniuni a achiziției publice, este adecvată aplicarea, în măsura în care este pertinent, a regulilor de achiziții publice din Regulamentul financiar și din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 pentru procedura comună de achiziții publice. Prezentul regulament trebuie să specifice serviciile de licitație care urmează să fie achiziționate de statele membre și serviciile de suport tehnic care urmează să fie achiziționate de către Comisie, în special în ceea ce privește deciziile potențiale privind completarea anexelor incomplete la prezentul regulament, frecvența corespunzătoare a licitațiilor, coordonarea calendarelor de licitație ale diferitor platforme de licitație, impunerea unei dimensiuni maxime a ofertei și orice modificare a prezentului regulament, mai ales privind legătura cu alte sisteme și servicii pentru a stimula o înțelegere adecvată a regulilor de licitație din afara Uniunii. Este adecvat ca achiziționarea acestor servicii de către Comisie să se facă de la platforma comună de licitație cea mai experimentată în organizarea de licitații în numele mai multor state membre. Aceasta nu prejudiciază consultarea altor platforme de licitație sau a altor părți interesate.

(34)

Platformele de licitație trebuie achiziționate printr-o procedură de selecție deschisă, transparentă și concurențială, cu excepția cazului în care desemnarea platformei de licitație de către un stat membru care nu participă la acțiunea comună nu face obiectul regulilor de achiziție în temeiul legislației naționale și a Uniunii privind achizițiile. La desemnarea platformelor de licitație și a sistemului de compensare sau a sistemului de decontare conectate la acestea trebuie să se țină cont de soluțiile oferite de candidați pentru garantarea eficienței din punctul de vedere al costurilor, a accesului deplin, echitabil și egal la licitație pentru întreprinderile mici și mijlocii și a accesului operatorilor cu emisii scăzute, precum și a supravegherii robuste a licitațiilor, inclusiv asigurarea unui mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor. Platforma de licitație care scoate la licitație contracte forwards sau futures poate, în mod excepțional, să fie achiziționată pe baza faptului că poate aplica dispozițiile de acces, regulile de plată și de livrare și regulile de supraveghere a pieței aplicabile pe piața secundară. Procedurile specifice care vor fi urmate pentru achiziționarea platformei comune de licitație trebuie specificate într-un acord între Comisie și statele membre, în care, în conformitate cu articolul 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, trebuie prevăzute modalitățile practice de evaluare a cererilor de participare sau a ofertelor și de atribuire a contractului, precum și legea aplicabilă contractului și instanța competentă de audiere a litigiilor.

(35)

Sub rezerva oricăror reguli aplicabile privind achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la evitarea conflictelor de interese și la păstrarea confidențialității, se poate acorda statelor membre care nu iau parte la acțiunea comună de achiziționare a platformei comune de licitație statutul de observator, integral sau parțial, la procesul de achiziție comună, conform termenilor și condițiilor convenite de statele membre participante la acțiunea comună și de Comisie, stabilite în acordul de achiziție comună. Acest acces ar putea fi de dorit pentru a facilita convergența platformelor de licitație separate și a platformei de licitație comune în ceea ce privește aspectele procesului de licitație care nu sunt armonizate integral în prezentul regulament.

(36)

Este necesar ca statele membre care decid să nu participe la o acțiune comună pentru desemnarea platformei comune de licitație, ci hotărăsc să își desemneze propria platformă de licitație, să informeze Comisia cu privire la hotărârea lor într-un interval de timp relativ scurt de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În plus, Comisia trebuie să aprecieze dacă statele membre care desemnează propria platformă de licitație iau măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de licitație respectă dispozițiile prezentului regulament, precum și obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. În plus, Comisia trebuie să coordoneze calendarele detaliate de licitație propuse de celelalte platforme de licitație decât platforma comună de licitație cu calendarele de licitație propuse de platforma comună de licitație. După ce Comisia a realizat evaluarea pentru toate platformele separate de licitație, aceasta trebuie să listeze platformele respective, statele membre care le-au desemnat și orice condiții sau obligații aplicabile, inclusiv orice condiții sau obligații privind calendarele de licitație respective, într-o anexă la prezentul regulament. O astfel de listare nu ar constitui certificarea, de către Comisie, a respectării de către statul membru care le-a desemnat a oricăror reguli de achiziție aplicabile desemnării platformei de licitație alese.

(37)

Articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE prevede că statele membre stabilesc utilizarea veniturilor care provin din scoaterea la licitație a certificatelor de emisii. Pentru evitarea oricărei îndoieli, prezentul regulament trebuie să prevadă transferul veniturilor din licitație direct către adjudecătorul desemnat de fiecare stat membru.

(38)

Având în vedere că scoaterea la licitație a certificatelor de emisii constă în emiterea acestora în primul rând pe piața secundară în loc de alocarea acestora direct, cu titlu gratuit, operatorilor și operatorilor de aeronave, este inadecvat ca sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare să fie obligat(e) să respecte o performanță specifică privind livrarea certificatelor de emisii către ofertanții câștigători sau către succesorii în drepturi ai acestora în cazul unei probleme de livrare care nu ține de controlul său. Astfel, prezentul regulament trebuie să prevadă ca singurele reparații disponibile ofertanților câștigători sau succesorilor în drepturi ai acestora în cazul nelivrării certificatelor de emisii licitate să fie acceptarea livrării cu întârziere. Cu toate acestea, este important să se permită ca certificatele de emisii licitate care nu sunt livrate din cauza neplății integrale să fie scoase la licitație în cadrul licitațiilor viitoare organizate de aceeași platformă de licitație.

(39)

Nu este adecvat ca statele membre să trebuiască să furnizeze alte garanții decât certificatele de emisii propriu-zise în momentul licitării, întrucât unicele angajamente ale statelor membre sunt legate de livrarea certificatelor de emisii. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să prevadă că sigurele obligații ale statelor membre la scoaterea la licitație a contractelor spot cu scadența la două zile sau a contractelor futures cu scadența la cinci zile, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, constau în depozitarea în prealabil a certificatelor de emisii licitate într-un cont de garanție deținut în registrul Uniunii de către sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode.

(40)

Cu toate acestea, este necesar ca o platformă de licitație, inclusiv orice sistem de compensare sau sistem de decontare conectat la aceasta, să implementeze proceduri adecvate privind garanțiile, precum și alte proceduri de management al riscului necesare pentru a se asigura că adjudecătorii primesc plata integrală pentru certificatele de emisii licitate la prețul de închidere a licitației, indiferent dacă un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia nu și-a îndeplinit obligațiile de plată.

(41)

Din motive de rentabilitate, ofertanții câștigători trebuie să poată deja tranzacționa certificatele de emisii care le-au fost alocate în cadrul licitației înainte ca acestea să fie livrate. O excepție de la această cerință privind caracterul tranzacționabil se poate face doar atunci când certificatele de emisii sunt livrate în termen de două zile tranzacționale de la data licitației. Ca un corolar, prezentul regulament prevede opțiunea de acceptare a plății și efectuare a livrării către succesorul în drepturi al unui ofertant câștigător, în locul ofertantului câștigător însuși. Această opțiune nu trebuie însă să permită evitarea cerințelor de eligibilitate pentru cererea de admitere la licitație.

(42)

Este necesar ca structura și nivelul onorariilor aplicate de platformele de licitație și de sistemul de compensare sau sistemul de decontare conectate la acestea să nu fie mai puțin favorabile decât onorariile și condițiile comparabile aplicate tranzacțiilor pe piața secundară. Din motive de transparență, toate onorariile și condițiile trebuie să fie inteligibile, detaliate și accesibile public. De regulă, costurile procesului de licitație trebuie suportate din onorariile plătite de ofertanți, prevăzute în contractul de desemnare a platformei de licitație. Cu toate acestea, pentru achiziționarea unei platforme de licitație comune eficiente din punct de vedere al costurilor, este important ca statele membre să participe la acțiunea comună încă de la început. Din acest motiv, este oportun să se prevadă posibilitatea ca statele membre care participă la acțiunea comună într-un moment ulterior să trebuiască să suporte propriile costuri și ca aceste sume să fie deduse din costurile suportate altfel de ofertanți. Aceste dispoziții nu trebuie însă să dezavantajeze statele membre care doresc să participe la acțiunea comună după ce desemnarea unei platforme separate a expirat. Statele membre nu trebuie dezavantajate nici atunci când participă temporar la acțiunea comună din cauză că o platformă separată notificată nu a fost încă inclusă în listă. Adjudecătorul trebuie eventual să plătească doar accesul la platforma de licitație, însă costurile sistemului de compensare sau decontare, dacă este cazul, trebuie suportate de ofertanți, astfel cum se prevede în conformitate cu regula generală.

(43)

Cu toate acestea, este necesar să se prevadă suportarea de către statele membre a costurilor autorității de monitorizare a licitațiilor și deducerea acestora din veniturile licitației. Mai mult, este necesar ca în contractul de desemnare a autorității de monitorizare a licitațiilor să se facă distincție între costurile autorității de monitorizare a licitațiilor, care variază în principal în funcție de numărul licitațiilor, și toate celelalte costuri. Stabilirea delimitării exacte a acestor costuri trebuie lăsată în seama procesului de achiziție comună.

(44)

Trebuie desemnată o instituție imparțială care să monitorizeze licitațiile și să raporteze cu privire la conformitatea procesului de licitație cu obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, cu privire la respectarea dispozițiilor prezentului regulament și cu privire la orice dovadă legată de un comportament anticoncurențial sau un abuz de piață. Monitorizarea licitațiilor necesită o acțiune comună din partea statelor membre și a Comisiei, precum în cazul licitațiilor și, prin urmare, este necesară o achiziție publică comună. Platformele de licitație, adjudecătorii și autoritățile naționale competente responsabile cu supravegherea platformei de licitație, a firmelor de investiții sau instituțiilor de credit sau a altor persoane autorizate să liciteze în numele altor persoane care participă la licitații sau cu investigarea și urmărirea abuzului de piață trebuie să coopereze cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia.

(45)

Pentru a asigura imparțialitatea autorității de monitorizare a licitațiilor, cerințele de desemnare a acesteia trebuie să țină cont de candidații cu cel mai mic risc de conflict de interese sau abuz de piață, în special în ceea ce privește activitățile lor pe piața secundară, dacă este cazul, și procesele și procedurile lor interne de reducere a riscului de conflict de interese sau abuz de piață, fără a le afecta capacitatea de a-și îndeplini funcțiile, la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale și de calitate.

(46)

Comportamentul anticoncurențial și abuzul de piață sunt incompatibile cu principiile de deschidere, transparență, armonizare și nediscriminare care stau la baza prezentului regulament. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să conțină dispoziții corespunzătoare de reducere a riscului unui astfel de comportament în cadrul licitațiilor. O platformă comună de licitație, un concept simplu de licitație, o frecvență relativ ridicată, soluționarea aleatorie a situațiilor de oferte egale, accesul corespunzător la licitații, informarea egală și transparența regulilor, toate acestea contribuie la reducerea riscului de abuz de piață. Instrumentele financiare ca modalitate de licitare a certificatelor de emisii le permite adjudecătorului și ofertanților deopotrivă să beneficieze de protecțiile care le sunt disponibile în contextul cadrului de reglementare aplicabil piețelor financiare. Prezentul regulament trebuie să prevadă reguli similare celor aplicabile instrumentelor financiare, pentru a atenua riscul abuzului de piață în cazul în care produsul licitat nu este un instrument financiar. Întregul proces de licitație, inclusiv licitațiile ca atare și implementarea regulilor aplicabile acestora, trebuie evaluate de o autoritate imparțială de monitorizare a acestora.

(47)

Mai mult, este esențial să se asigure integritatea adjudecătorului. Prin urmare, la desemnarea adjudecătorului, statele membre trebuie să ia în considerare candidații cu cel mai mic risc de conflict de interese sau abuz de piață, în special în ceea ce privește activitățile lor pe piața secundară, dacă este cazul, și procesele și procedurile lor interne de reducere a riscului de conflict de interese sau abuz de piață, fără a le afecta capacitatea de a-și îndeplini funcțiile, la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale și de calitate. Un corolar al acestei cerințe este ca statelor membre să li se interzică în mod expres împărtășirea către adjudecătorul lor a oricărei informații privilegiate privind licitațiile. Încălcarea aceste interdicții trebuie să fie pedepsită prin sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(48)

În plus, este recomandabil să se prevadă ca platforma de licitație să monitorizeze comportamentul ofertanților și să transmită o notificare autorităților naționale competente în caz de abuz de piață, spălare de bani și finanțare a terorismului, în conformitate cu obligațiile de raportare prevăzute de Directiva 2003/6/CE și prin aplicarea obligațiilor de raportare prevăzute de Directiva 2005/60/CE.

(49)

La aplicarea măsurilor naționale de transpunere, în măsura în care acestea prezintă pertinență, a titlurilor III și IV din Directiva 2004/39/CE și Directiva 2003/6/CE, autoritățile competente ale statelor membre în cauză trebuie să țină seama în mod adecvat de dispozițiile corespondente ale măsurilor luate de Uniune pentru implementarea acestor directive.

(50)

Pe lângă aceasta, este recomandabil ca prezentul regulament să ofere opțiunea de a impune o limită maximă asupra a ceea ce poate licita un singur ofertant, ca procent din volumul total de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale sau de-a lungul unui an calendaristic dat, sau orice alte măsuri de remediere corespunzătoare. Având în vedere sarcina administrativă pe care ar putea să o genereze, această opțiune trebuie activată numai după ce autoritățile naționale competente au fost notificate cu privire la orice abuz de piață, spălare a banilor și finanțare a terorismului și au hotărât să nu acționeze, cu condiția să se demonstreze necesitatea activării și eficacitatea acesteia. Activarea acestei opțiuni trebuie să fie condiționată de obținerea în prealabil a avizului Comisiei cu privire la aceasta. Înainte de a emite avizul, Comisia trebuie să se consulte cu statele membre și cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor pe marginea propunerii făcute de platforma de licitație. Evaluarea Comisiei cu privire la existența unui nivel suficient de protecție a pieței certificatelor de emisii împotriva abuzurilor de piață, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE, va prezenta de asemenea pertinență pentru avizul acesteia.

(51)

De asemenea, este necesar ca orice alte persoane autorizate de statele membre să liciteze în numele clienților principalei lor activități comerciale să respecte regulile de conduită prevăzute de prezentul regulament, pentru a asigura un grad adecvat de protecție a clienților lor.

(52)

Este necesar ca prezentul regulament să prevadă regimul lingvistic aplicabil oricărei platforme de licitație, astfel încât să se asigure transparența și să se echilibreze obiectivul accesului nediscriminatoriu la licitații, asigurând în același timp regimul lingvistic cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Documentația care nu se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trebuie publicată într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale, adică limba engleză. Folosirea unei limbi utilizate în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale a fost deja prevăzută în Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE ( 9 ).

(53)

Statele membre pot asigura, pe cheltuiala proprie, traducerea tuturor documentelor în limba sau limbile lor naționale oficiale. În cazul în care un stat membru alege să facă acest lucru, platformele separate trebuie, de asemenea, să traducă toate documentele legate de propria platformă de licitație în limba statului membru în cauză, pe cheltuiala statului membru care a desemnat platforma separată respectivă. Ca un corolar, platformele de licitație trebuie așadar să poată procesa toate comunicările orale și scrise din partea celor care solicită admiterea la licitație, a persoanelor admise la licitație sau a ofertanților care participă la o licitație, în orice limbă, în cazul în care un stat membru a asigurat traducerea pe cheltuiala proprie, dacă persoanele în cauză cer acest lucru. Platformele de licitație nu pot percepe de la aceste persoane taxe pentru costurile suplimentare pe care le presupune această obligație, costurile respective trebuind să fie în schimb suportate în proporții egale de toți ofertanții de pe platforma de licitație în cauză, pentru a asigura accesul egal la toate licitațiile din întreaga Uniune.

(54)

În scopul certitudinii juridice și a transparenței, prezentul regulament trebuie să conțină dispoziții detaliate referitoare la alte aspecte ale licitației precum publicarea, anunțarea și notificarea rezultatelor licitației, protejarea informațiilor confidențiale, corectarea erorilor din oricare situație de plată sau transfer de certificate de emisii efectuat și a garanțiilor oferite sau deblocate în temeiul prezentului regulament, dreptul la o cale de atac față de deciziile platformei de licitație și intrarea în vigoare.

(55)

În sensul prezentului regulament, firmele de investiții care depun oferte privind instrumentele financiare în nume propriu sau în numele clienților trebuie considerate ca desfășurând un serviciu sau o activitate de investiții.

(56)

Prezentul regulament nu aduce atingere examinării de către Comisie, în temeiul articolului 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE, a existenței unui nivel suficient de protecție a pieței certificatelor de emisii împotriva abuzurilor de piață și, de asemenea, niciunor propuneri pe care le-ar putea înainta Comisia cu privire la asigurarea protecției respective. Prezentul regulament are ca scop ca, până la finalizarea examinării Comisiei, să asigure echitabilitatea și disciplina condițiilor de tranzacționare.

(57)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării articolelor 107 și 108 din tratat, de exemplu în contextul măsurilor de asigurare a accesului egal, deplin și echitabil pentru întreprinderile mici și mijlocii din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisie a Uniunii, precum și a accesului operatorilor cu emisii scăzute.

(58)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării niciunei reguli interne ale pieței.

(59)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute mai ales de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special de articolul 11 și de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În acest sens, prezentul regulament nu împiedică în niciun fel statele membre să aplice propriile norme constituționale privind libertatea presei și libertatea de expresie în mass-media.

(60)

Pentru a asigura caracterul previzibil și oportun al licitațiilor, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență.

(61)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului prevăzut la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește reguli privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică alocării, prin intermediul licitațiilor, a certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II (aviație) din Directiva 2003/87/CE și alocării, prin intermediul licitațiilor, a certificatelor de emisii capitolului III (instalații staționare) din directiva respectivă valabile pentru a fi restituite în perioadele de comercializare începând cu 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „contracte futures” înseamnă certificate de emisii scoase la licitație ca instrumente financiare, conform articolului 38 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 ( 10 ), cu livrarea la o dată viitoare convenită, la prețul de închidere a licitației stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament, și pentru care apelurile în marjă care țin seama de evoluția prețurilor se plătesc în numerar;

2. „contracte forwards” înseamnă certificate de emisii scoase la licitație ca instrumente financiare, conform articolului 38 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006, cu livrarea la o dată viitoare convenită, la prețul de închidere a licitației stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament, și pentru care apelurile în marjă care țin seama de evoluția prețurilor pot fi bazate fie pe garanții care nu sunt în numerar, fie pe o garanție guvernamentală convenită, la alegerea contrapartidei centrale;

3. „contracte spot cu scadența la două zile” înseamnă certificate de emisii scoase la licitație cu livrarea la o dată convenită, dar nu mai târziu de cea de-a doua zi de tranzacționare de la data licitației, în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006;

4. „contracte futures cu scadența la cinci zile” înseamnă certificate de emisie scoase la licitație ca instrumente financiare, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006, cu livrarea la o dată convenită, în termen de maximum cinci zile de tranzacționare de la data licitației;

5. „ofertă” înseamnă o ofertă în cadrul unei licitații pentru a obține un anumit număr de certificate de emisii la un preț specificat;

6. „fereastră de licitație” înseamnă perioada de timp în care pot fi depuse ofertele;

7. „zi de tranzacționare” înseamnă orice zi în care o platformă de licitație și sistemul de compensare sau sistemul de decontare legat la aceasta sunt deschise pentru tranzacționare;

8. „firmă de investiții” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE;

9. „instituție de credit” are același înțeles ca la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 11 );

10. „instrument financiar” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din Directiva 2004/39/CE, cu excepția existenței unor dispoziții contrare în prezentul regulament;

11. „piață secundară” înseamnă piața pe care persoanele cumpără sau vând certificate de emisii fie înainte, fie după ce acestea sunt alocate cu titlu gratuit sau prin licitație;

12. „întreprindere-mamă” are același înțeles ca la articolele 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului ( 12 );

13. „filială” are același înțeles ca la articolele 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului;

14. „întreprindere afiliată” înseamnă o întreprindere legată de o întreprindere-mamă sau de o filială printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE a Consiliului;

15. „control” are același înțeles ca la articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului ( 13 ), astfel cum este aplicat în Comunicarea jurisdicțională consolidată a Comisiei ( 14 ). Pentru stabilirea noțiunii de control asupra întreprinderilor proprietate de stat se aplică considerentul 22 din regulamentul respectiv și punctele 52 și 53 din respectiva comunicare;

16. „proces de licitație” înseamnă procesul care cuprinde stabilirea calendarului de licitație, procedurile de admitere la licitație, procedurile de depunere a ofertelor, desfășurarea licitației, calcularea și anunțarea rezultatelor licitației, măsurile luate pentru plata prețului cuvenit, livrarea certificatelor de emisii și gestionarea garanțiilor necesare pentru acoperirea oricăror riscuri ale tranzacției, precum și supravegherea și monitorizarea desfășurării corespunzătoare a licitațiilor de către o platformă de licitație;

17. „spălare de bani” are același înțeles ca la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE, având în vedere articolul 1 alineatele (3) și (5) din aceeași directivă;

18. „finanțarea terorismului” are același înțeles ca la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE, având în vedere articolul 1 alineatul (5) din aceeași directivă;

19. „activitate infracțională” are același înțeles ca la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE;

20. „adjudecător” înseamnă orice entitate publică sau privată desemnată de un stat membru să scoată la licitație certificate de emisii în numele acestuia;

21. „cont de depozit desemnat” înseamnă unul sau mai multe tipuri de cont de depozit prevăzute de regulamentul aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE în scopul participării la procesul de licitație sau al desfășurării acestuia, inclusiv depozitarea certificatelor de emisii prin angajament scris, până la livrarea acestora în temeiul prezentului regulament;

22. „cont bancar desemnat” înseamnă un cont bancar desemnat de un adjudecător ori de un ofertant sau succesorul în drepturi al acestuia pentru primirea plăților datorate în temeiul prezentului regulament;

23. „măsură de precauție privind clientela” are același înțeles ca la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 alineatul (2) din aceeași directivă;

24. „beneficiar efectiv” are același înțeles ca la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2005/60/CE;

25. „copie certificată în mod corespunzător” înseamnă o copie autentică a unui document original care este certificată drept copie autentică a originalului de un avocat, contabil, notar public calificat sau de o altă persoană abilitată în temeiul legislației naționale a statului membru în cauză să ateste oficial dacă o copie este în fapt o copie autentică a originalului;

26. „persoane expuse politic” are același înțeles ca la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2005/60/CE;

27. „abuz de piață” înseamnă fie utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate definită la punctul (28) din prezentul articol sau interzisă prin articolul 38, fie manipularea pieței definită la punctul (30) din prezentul articol sau la articolul 37 litera (b), fie ambele;

28. „utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate” înseamnă utilizarea informațiilor privilegiate interzisă în conformitate cu articolele 2, 3 și 4 din Directiva 2003/6/CE în legătură cu un instrument financiar în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE menționat la articolul 9 din directiva respectivă, cu excepția existenței unor dispoziții contrare în prezentul regulament;

29. „informație privilegiată” are același înțeles ca la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2003/6/CE în legătură cu un instrument financiar în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE menționat la articolul 9 din directiva respectivă, cu excepția existenței unor dispoziții contrare în prezentul regulament;

30. „manipularea pieței” are același înțeles ca la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2003/6/CE în legătură cu un instrument financiar în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE menționat la articolul 9 din directiva respectivă, cu excepția existenței unor dispoziții contrare în prezentul regulament;

31. „sistem de compensare” înseamnă una sau mai multe infrastructuri legate de platforma de licitație care poate sau pot furniza servicii de compensare, de stabilire de marje, de compensare multilaterală (netting), de gestionare a garanțiilor, de decontare și de livrare, precum și orice alte servicii, desfășurate de o contrapartidă centrală, accesată fie direct, fie indirect, prin membrii contrapartidei centrale, care acționează ca intermediari între clienții lor și contrapartida centrală;

32. „compensare” înseamnă toate procesele anterioare, simultane și ulterioare deschiderii ferestrei de licitație, până la decontare, cuprinzând gestionarea oricăror riscuri care apar în acest interval, inclusiv stabilirea marjelor, compensarea multilaterală sau novația, sau orice alte servicii care se pot efectua printr-un sistem de compensare sau decontare;

33. „stabilirea marjelor” înseamnă procesul prin care un adjudecător, un ofertant sau unul sau mai mulți intermediari care acționează în numele acestora depune o garanție pentru a acoperi o anumită poziție financiară, cuprinzând întregul proces de măsurare, calculare și administrare a garanției reale oferite pentru a acoperi această poziție financiară, cu scopul de a asigura că toate angajamentele de plată ale unui ofertant și toate angajamentele de livrare ale unui adjudecător sau ale unuia sau mai multor intermediari care acționează în numele acestora pot fi onorate într-o perioadă foarte scurtă de timp;

34. „decontare” înseamnă plata, de către un ofertant câștigător sau de succesorul în drepturi al acestuia sau de către o contrapartidă centrală sau un agent de decontare, a sumei datorate pentru ca certificatele de emisii să fie livrate ofertantului sau succesorului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare și livrarea certificatelor de emisii ofertantului câștigător sau succesorului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare;

35. „contrapartidă centrală” înseamnă o entitate care se interpune fie direct între un adjudecător și un ofertant sau succesorul acestuia în drepturi, fie între intermediarii care îi reprezintă, și care acționează în calitate de contrapartidă exclusivă pentru fiecare dintre aceștia, garantând plata veniturilor din licitație adjudecătorului sau unui intermediar care îl reprezintă sau livrarea certificatelor de emisii licitate ofertantului sau unui intermediar care îl reprezintă, sub rezerva articolului 48;

36. „sistem de decontare” înseamnă orice infrastructură, legată sau nu de platforma de licitație, care poate să asigure servicii de decontare, care pot cuprinde compensarea, compensarea multilaterală, gestionarea garanțiilor sau orice alte servicii, care permit în cele din urmă livrarea certificatelor de emisii în numele unui adjudecător către un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia, și plata sumei datorate de către un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia către un adjudecător, care se desfășoară prin una dintre următoarele modalități:

(a) sistemul bancar și registrul Uniunii;

(b) unul sau mai mulți agenți de decontare care acționează în numele unui adjudecător și al unui ofertant sau al succesorului acestuia în drepturi, care au acces la agentul de decontare direct sau indirect prin membrii agentului de decontare ce acționează ca intermediari între clienții lor și agentul de decontare;

37. „agent de decontare” înseamnă o entitate care acționează în calitate de agent care furnizează conturi platformei de licitație, prin intermediul căruia instrucțiunile date de adjudecător sau de un intermediar care îl reprezintă pentru transferul certificatelor de emisii licitate și plata prețului de compensare a licitației de către un ofertant câștigător, succesorul în drepturi al acestuia sau un intermediar care îi reprezintă sunt executate în siguranță, fie simultan, fie aproape simultan, în mod garantat;

38. „garanție” înseamnă formele de garanție suplimentară menționate la articolul 2 litera (m) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 15 ), inclusiv orice certificate de emisii acceptate ca garanție de sistemul de compensare sau sistemul de decontare;

39. „piață reglementată” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE;

40. „IMM-uri” înseamnă operatori sau operatori de aeronave care sunt întreprinderi mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei ( 16 );

41. „operatori cu emisii scăzute” înseamnă operatorii sau operatorii de aeronave care au emis în medie cel mult 25 000 de tone echivalent dioxid de carbon în cei trei ani calendaristici care precedă anul în care participă la o licitație, astfel cum indică emisiile verificate ale acestora;

42. „operator de piață” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din Directiva 2004/39/CE;

43. „stabilirea” înseamnă oricare dintre următoarele:

(a) domiciliul sau adresa permanentă în cadrul Uniunii, în scopul articolului 6 alineatul (3) al treilea paragraf;

(b) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (a) din Directiva 2004/39/CE, ținând seama de cerințele articolului 5 alineatul (4) din directiva respectivă, în scopul articolului 18 alineatul (2) din prezentul regulament;

(c) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (a) din Directiva 2004/39/CE, ținând seama de cerințele articolului 5 alineatul (4) din directiva respectivă, în scopul articolului 18 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul persoanelor menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(d) același lucru ca la articolul 4 punctul 7 din Directiva 2006/48/CE, în scopul articolului 18 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul persoanelor menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament;

(e) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (a) din Directiva 2004/39/CE, în scopul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul grupării comerciale menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament;

▼M1

(f) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (b) din Directiva 2004/39/CE, în scopul articolului 28 alineatele (4) și (5), al articolului 35 alineatele (4), (5) și (6) și al articolului 42 alineatul (1) din prezentul regulament;

▼M2

44. „strategie de ieșire” înseamnă unul sau mai multe documente stabilite în conformitate cu contractele de desemnare a autorității de monitorizare a licitațiilor sau a platformei de licitație, în care se prevăd măsuri detaliate al căror scop este de a asigura:

(a) transferul tuturor imobilizărilor corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea neîntreruptă a licitațiilor și pentru derularea în condiții bune a acestora de către platforma de licitație succesoare;

(b) transmiterea către autoritățile contractante și/sau către autoritatea de monitorizare a licitațiilor a tuturor informațiilor referitoare la procesul de licitație, care sunt necesare pentru procedura de achiziție, în vederea desemnării platformei de licitație succesoare;

(c) furnizarea către autoritățile contractante și/sau către autoritatea de monitorizare a licitațiilor și/sau către platforma de licitație succesoare a asistenței tehnice care permite autorităților contractante și/sau autorității de monitorizare și/sau platformei de licitație succesoare să înțeleagă, să acceseze sau să utilizeze informațiile relevante furnizate în temeiul literelor (a) și (b).

▼BCAPITOLUL II

CONCEPTUL LICITAȚIILOR

Articolul 4

Produse licitate

▼M4

(1)  Certificatele de emisii se oferă spre vânzare pe o platformă de licitație, prin intermediul unor contracte electronice standardizate („produsul licitat”).

▼M1

(2)  Fiecare stat membru scoate la licitație certificate sub formă de contracte spot cu scadența la două zile sau contracte futures cu scadența la cinci zile.

▼M1 —————

▼B

Articolul 5

Formatul licitațiilor

Licitațiile se desfășoară prin intermediul unui format de licitație prin care ofertanții își transmit ofertele pe parcursul unei anumite ferestre de licitație, fără a vedea ofertele transmise de alți ofertanți. Fiecare ofertant câștigător plătește același preț de închidere a licitației menționat la articolul 7, pentru fiecare certificat de emisii, indiferent de prețul oferit.

Articolul 6

Depunerea și retragerea ofertelor

(1)  Volumul minim al ofertei este de un lot.

▼M1

Un lot scos la licitație de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) este de 500 de certificate.

Un lot scos la licitație de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (2) sau al articolului 30 alineatul (2) este de 500 sau 1 000 de certificate.

▼B

(2)  Fiecare ofertă trebuie să conțină următoarele:

(a) identitatea ofertantului și dacă acesta licitează în nume propriu sau în numele unui client;

(b) dacă ofertantul licitează în numele unui client, identitatea clientului;

(c) volumul ofertei ca număr al certificatelor de emisii în multipli întregi de loturi de 500 sau 1 000 de certificate de emisii;

(d) prețul oferit în euro pentru fiecare certificat de emisii, exprimat cu două zecimale.

(3)  Fiecare ofertă poate fi depusă, modificată sau retrasă numai pe parcursul unei anumite ferestre de licitație.

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase într-un anumit termen înainte de închiderea ferestrei de licitație. Un astfel de termen este stabilit de platforma de licitație în cauză și publicat pe site-ul web al platformei de licitație respective cu cel puțin cinci zile de tranzacționare înainte de deschiderea ferestrei de licitație.

Numai o persoană fizică stabilită în Uniune, desemnată în temeiul articolului 19 alineatul (2) litera (d) și autorizată să ia angajamente ce obligă un ofertant în toate scopurile legate de licitații, inclusiv depunerea unei oferte („reprezentantul ofertantului”) are dreptul să depună, să modifice sau să retragă o ofertă în numele ofertantului.

Odată depusă, fiecare ofertă are caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care este retrasă sau modificată în temeiul prezentului alineat sau retrasă în temeiul alineatului (4).

(4)  În cazul în care platforma de licitații consideră că a existat o eroare reală la depunerea ofertei poate, la cererea unui reprezentant al ofertantului, să considere oferta depusă cu eroare de ofertantul respectiv ca fiind retrasă după închiderea ferestrei de licitație, însă înainte de stabilirea prețului de închidere a licitației.

(5)  Primirea, transmiterea și depunerea unei oferte de către o firmă de investiții sau instituție de credit pe orice platformă de licitație se consideră ca reprezentând un serviciu de investiții în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2004/39/CE, în cazul în care produsul licitat este un instrument financiar.

Articolul 7

Prețul de închidere a licitației și soluționarea licitațiilor cu oferte egale

(1)  Prețul de închidere a licitației se stabilește la închiderea ferestrei de licitație.

(2)  O platformă de licitație sortează ofertele depuse în ordinea prețului oferit. În cazul în care prețul mai multor oferte este același, aceste oferte vor fi sortate printr-o selecție aleatorie bazată pe un algoritm stabilit de platforma de licitație înaintea licitației.

Volumele oferite se adună, începând cu cel mai mare preț oferit. Prețul ofertei la care suma volumelor oferite este aceeași sau depășește volumul certificatelor de emisii scoase la licitație este prețul de închidere a licitației.

(3)  Toate ofertele care constituie suma volumelor oferite stabilită în conformitate cu alineatul (2) se alocă la prețul de închidere a licitației.

(4)  În cazul în care volumul total al ofertelor câștigătoare stabilite în conformitate cu alineatul (2) depășește volumul certificatelor de emisii scoase la licitație, volumul rămas al certificatelor de emisii scoase la licitație se alocă ultimului ofertant care a trimis ultima ofertă ce face parte din suma volumelor oferite.

(5)  În cazul în care volumul total al ofertelor sortate în conformitate cu alineatul (2) este inferior volumului certificatelor de emisii scoase la licitație, platforma de licitație anulează licitația.

(6)  În cazul în care prețul de închidere a licitației este semnificativ mai mic decât prețul mediu predominant pe piața secundară în timpul ferestrei de licitație și imediat înainte de aceasta, ținând seama de volatilitatea pe termen scurt a prețurilor certificatelor pe o anumită perioadă anterioară licitației, platforma de licitație anulează licitația.

▼M4

(7)  Înainte de începerea unei licitații, platforma de licitație stabilește metodologia de aplicare a alineatului (6), după consultarea autorității de monitorizare a licitațiilor, dacă aceasta este desemnată, și după notificarea autorităților naționale competente menționate la articolul 56.

Între două ferestre de licitație de pe aceeași platformă de licitație, platforma de licitație respectivă poate modifica metodologia. Aceasta notifică fără întârziere autoritatea de monitorizare a licitațiilor, dacă este desemnată, și autoritățile naționale competente menționate la articolul 56.

Platforma de licitație în cauză ține seama în cel mai înalt grad de avizul autorității de monitorizare a licitațiilor, dacă acesta este emis.

(8)  Dacă una sau mai multe licitații se anulează succesiv în temeiul alineatului (5) sau (6), volumul combinat de certificate de emisii din aceste licitații se distribuie în mod egal între următoarele licitații programate pe aceeași platformă de licitație.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, numărul de licitații între care trebuie distribuit volumul combinat ce urmează a fi licitat este egal cu numărul de licitații anulate înmulțit cu patru.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, numărul de licitații între care trebuie distribuit volumul combinat ce urmează a fi licitat este egal cu dublul numărului de licitații anulate.

▼BCAPITOLUL III

CALENDARUL DE LICITAȚIE

Articolul 8

Calendar și frecvență

(1)  O platformă de licitație desfășoară licitații separat prin propria fereastră de licitație, deschisă la intervale regulate. Fereastra de licitație se deschide și se închide în aceeași zi de tranzacționare. Fereastra de licitație rămâne deschisă timp de cel puțin două ore. Ferestrele de licitație ale oricăror două sau mai multe platforme de licitație nu se pot suprapune și există un interval de cel puțin două ore între două ferestre de licitație consecutive.

(2)  Platforma de licitație stabilește datele și orele licitațiilor ținând cont de sărbătorile legale care afectează piețele financiare internaționale și de orice alte evenimente sau circumstanțe pertinente care, din punctul de vedere al platformei de licitație, ar putea afecta desfășurarea corespunzătoare a licitațiilor, necesitând schimbări. Pe parcursul celor două săptămâni ale sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou din fiecare an nu se va desfășura nicio licitație.

▼M4

(3)  În circumstanțe excepționale și după consultarea autorității de monitorizare a licitațiilor, dacă aceasta este desemnată, o platformă de licitație poate modifica orarul oricărei ferestre de licitație, notificând toate persoanele care ar putea fi afectate. Platforma de licitație în cauză ține seama în cel mai înalt grad de avizul autorității de monitorizare a licitațiilor, dacă acesta este emis.

▼M1

(4)  Începând de la a șasea licitație sau mai devreme, platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2) desfășoară licitații cu certificate care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE cel puțin săptămânal și licitații cu certificate care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE cel puțin o dată la două luni, însă, în cursul anului 2012, respectivele platforme de licitație desfășoară licitații cu certificatele care fac obiectul capitolului III din directiva menționată cel puțin lunar.

▼B

Nicio altă platformă de licitație nu desfășoară licitații într-o perioadă de maximum două zile pe săptămână în care o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) desfășoară o licitație. În cazul în care platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) desfășoară licitații în mai mult de două zile pe săptămână, aceasta determină și publică cele două zile în care nu pot avea loc alte licitații. Ea trebuie să facă acest lucru fie înainte, fie atunci când realizează determinarea și publicarea menționate la articolul 11 alineatul (1).

▼M4

(5)  Volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitat pe platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie în mod egal între licitațiile desfășurate într-un an dat, cu singura excepție că volumul licitat în luna august a fiecărui an reprezintă jumătate din volumul licitat în celelalte luni ale anului.

Volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitat pe platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie, în principiu, în mod egal între licitațiile desfășurate într-un an dat, cu singura excepție că volumul licitat în luna august a fiecărui an reprezintă jumătate din volumul licitat în celelalte luni ale anului.

▼B

(6)  Dispoziții suplimentare privind calendarul și frecvența licitațiilor desfășurate de orice platformă de licitație în afara platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatele (1) și (2) sunt prevăzute la articolul 32.

▼M4

Articolul 9

Circumstanțe care împiedică desfășurarea licitațiilor

Fără a aduce atingere aplicării, după caz, a regulilor menționate la articolul 58, o platformă de licitație poate anula o licitație dacă desfășurarea în mod corespunzător a acesteia este perturbată sau riscă să fie perturbată. Dacă una sau mai multe licitații sunt anulate succesiv, volumul combinat de certificate de emisii din aceste licitații se distribuie în mod egal între următoarele licitații programate pe aceeași platformă de licitație.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, numărul de licitații între care trebuie distribuit volumul combinat ce urmează a fi licitat este egal cu numărul de licitații anulate succesiv, înmulțit cu patru.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, numărul de licitații între care trebuie distribuit volumul combinat ce urmează a fi licitat este egal cu dublul numărului de licitații anulate succesiv.

▼B

Articolul 10

Volume anuale ale certificatelor de emisii scoase la licitație care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE

▼M1

(1)  În anexa I la prezentul regulament se stabilește, pentru fiecare stat membru, volumul tuturor certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în 2012.

▼B

(2)  Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în 2013 și 2014 reprezintă cantitatea de certificate de emisii stabilită în conformitate cu articolele 9 și 9a din directiva respectivă pentru anul calendaristic în cauză, din care se scade alocarea cu titlu gratuit prevăzută la articolul 10a alineatul (7) și la articolul 11 alineatul (2) din directiva respectivă, precum și jumătate din volumul total al oricăror certificate de emisii scoase la licitație în 2011 și 2012.

Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în fiecare an calendaristic începând cu 2015 va fi cantitatea de certificate de emisii stabilită în conformitate cu articolele 9 și 9a din directiva respectivă pentru anul calendaristic în cauză, din care se scade alocarea cu titlu gratuit prevăzută la articolul 10a alineatul (7) și la articolul 11 alineatul (2) din directiva respectivă.

▼M5

Volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un anumit an din perioada 2014-2016, stabilit în conformitate cu primul sau cu al doilea paragraf al prezentului alineat, se reduce cu cantitatea de certificate de emisii pentru anul respectiv prevăzută în a doua coloană a tabelului din anexa IV la prezentul regulament.

În cazul în care în 2014 volumul reducerii prevăzute în anexa IV nu poate fi repartizat pe o perioadă mai mare de 9 luni, acesta se reduce cu 100 de milioane de certificate de emisii și, ulterior, cu aceeași cantitate pentru fiecare trimestru al anului. În acest caz, volumele reducerii pentru 2015 și 2016 se ajustează în tranșe egale în consecință.

Volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un anumit an din perioada 2019-2020, stabilit în conformitate cu primul sau cu al doilea paragraf al prezentului alineat, se majorează cu cantitatea de certificate de emisii pentru anul respectiv prevăzută în a treia coloană a tabelului din anexa IV la prezentul regulament.

În ceea ce privește statele membre care aplică articolul 10c din directivă și fără a aduce atingere primei teze de la articolul 10c alineatul (2) din directivă, cantitatea totală de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un anumit an ca urmare a ajustării prevăzute în coloana a doua din tabelul care figurează în anexa IV din prezentul regulament nu poate fi mai mică decât cantitatea de certificate de emisii alocate cu titlu gratuit în mod provizoriu pentru instalațiile de producție a energiei electrice în același an.

În cazul în care este necesar, cantitatea totală de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un anumit an din perioada 2014-2016 de către un stat membru care aplică articolul 10c din directivă se majorează în consecință. În măsura în care cantitatea totală de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație se majorează în conformitate cu teza precedentă, cantitatea respectivă se reduce ulterior pentru a se asigura respectarea distribuției efectuate în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat. Volumele de certificate de emisii care urmează să fie licitate menționate în cea de a doua și cea de a treia coloană a tabelului din anexa IV la prezentul regulament se ajustează pentru a reflecta orice astfel de majorare și reducere.

▼B

Orice cantitate care urmează să fie scoasă la licitație în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE se adaugă la volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un an calendaristic dat, stabilit în conformitate cu primul sau cu cel de-al doilea paragraf al prezentului alineat.

Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în ultimul an al fiecărei perioade de comercializare ține cont de orice întrerupere a operațiunilor unei instalații în conformitate cu articolul 10a alineatul (19) din directiva respectivă, de orice adaptare a nivelului alocării cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din directiva respectivă și de certificatele de emisii care sunt păstrate în rezerva pentru instalațiile nou intrate prevăzută la articolul 10a alineatul (7) din directiva respectivă.

▼M1

(3)  Volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în fiecare an calendaristic începând cu 2013 se bazează pe anexa I și pe determinarea și publicarea de către Comisie, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din directiva menționată, a cantității estimate de certificate care urmează să fie scoase la licitație sau pe modificarea cea mai recentă a estimării inițiale a Comisiei, publicată până la data de 31 ianuarie a anului anterior, ținându-se seama, în măsura posibilului, de toate alocările provizorii cu titlu gratuit scăzute sau care trebuie scăzute din cantitatea de certificate pe care un anumit stat membru ar scoate-o la licitație în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, conform prevederilor de la articolului 10c alineatul (2) din respectiva directivă.

▼B

Orice modificare ulterioară a volumului certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un an calendaristic dat se reflectă în volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație în anul calendaristic ulterior.

(4)  Fără a aduce atingere articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE, pentru orice an calendaristic dat, procentajul certificatelor de emisii ale fiecărui stat membru care urmează să fie licitate și care fac obiectul capitolului III din directiva respectivă va fi procentajul determinat în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din aceeași directivă, din care se scade orice alocare provizorie cu titlu gratuit realizată de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 10c din Directiva 2003/87/CE în acel an calendaristic, la care se adaugă certificatele de emisii care urmează să fie licitate de statul membru în cauză în același an calendaristic în conformitate cu articolul 24 din directiva respectivă.

Articolul 11

Calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitație de platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament

▼M4

(1)  Platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc și publică ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitate în licitații individuale în fiecare an calendaristic, până la data de 30 septembrie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată, după consultarea în prealabil a Comisiei și obținerea avizului său în acest sens. Platformele de licitație în cauză țin seama în cel mai înalt grad de avizul Comisiei.

▼M1

(2)  Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament efectuează determinările și publicările prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol în conformitate cu anexa I și cu determinarea și publicarea de către Comisie a cantității estimate de certificate care urmează să fie scoasă la licitație sau cu modificarea cea mai recentă a estimării inițiale a Comisiei, inclusiv orice adaptare, menționată la articolul 10 alineatul (3).

▼B

(3)  Ferestrele de licitație, volumele individuale și datele de licitație pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale pentru ultimul an al fiecărei perioade de comercializare pot fi ajustate de platforma de licitație în cauză pentru a ține cont de orice întrerupere a operațiunilor unei instalații în conformitate cu articolul 10a alineatul (19) din directiva respectivă, de orice adaptare a nivelului alocării cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din directiva respectivă sau de certificatele de emisii care sunt păstrate în rezerva pentru instalațiile nou intrate prevăzută la articolul 10a alineatul (7) din directiva respectivă.

▼M4

(4)  Calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, desfășurate de altă platformă de licitație decât cele desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament, se stabilește și se publică în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament.

Articolul 32 se aplică, de asemenea, în cazul licitațiilor desfășurate în conformitate cu articolul 30 alineatul (7) al doilea paragraf de către o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2).

Articolul 12

Volume anuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitație

(1)  Volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE ce urmează să fie licitat în fiecare an reprezintă 15 % din volumul de astfel de certificate de emisii preconizat a se afla în circulație în anul respectiv. Dacă volumul licitat într-un an dat este mai mare sau mai mic decât 15 % din volumul efectiv pus în circulație în anul respectiv, volumul care urmează să fie licitat în anul următor se ajustează pentru a corecta diferența. Orice certificate de emisii care mai rămân de licitat după ultimul an al unei perioade de comercializare se licitează în primele patru luni ale anului următor.

Volumul de certificate de emisii care urmează să fie licitat în ultimul an al fiecărei perioade de comercializare ține seama de certificatele de emisii rămase în rezerva specială menționată la articolul 3f din Directiva 2003/87/CE.

(2)  Pentru fiecare an calendaristic dintr-o perioadă de comercializare dată, partea care revine fiecărui stat membru din certificatele de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE ce urmează să fie licitate se determină în conformitate cu articolul 3d alineatul (3) din directiva respectivă.

▼B

Articolul 13

Calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitație de platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament

(1)  Platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc și publică ferestrele de licitație, volumele individuale și datele de licitație pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale în anul 2012, până la 30 septembrie 2011 sau imediat ce este posibil, în urma consultării în prealabil a Comisiei și obținerii avizului acesteia. Platformele de licitație în cauză țin cont în cea mai mare măsură de avizul Comisiei.

▼M4

(2)  Începând cu 2013, platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc și publică, în principiu, ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitate în licitații individuale în fiecare an calendaristic, până la data de 30 septembrie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată, după consultarea în prealabil a Comisiei și obținerea avizului său în acest sens. Platformele de licitație în cauză țin seama în cel mai înalt grad de avizul Comisiei.

▼B

Ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor, precum și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale în ultimul an al fiecărei perioade de comercializare pot fi ajustate de platforma de licitație în cauză pentru a ține cont de certificatele de emisii care sunt păstrate în rezerva specială prevăzută la articolul 3f din directiva respectivă.

(3)  Platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament își bazează deciziile și publicările în temeiul alineatelor (1) și (2) pe decizia Comisiei adoptată în conformitate cu articolul 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

(4)  Dispozițiile privind calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE desfășurate de orice platformă de licitație în afara platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament se stabilesc și se publică în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament.

▼M4

Articolul 32 se aplică, de asemenea, în cazul licitațiilor desfășurate în conformitate cu articolul 30 alineatul (7) al doilea paragraf de către o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2).

▼B

Articolul 14

Adaptarea calendarului de licitație

(1)  Volumele anuale care urmează să fie scoase la licitație și ferestrele de licitație, volumele, datele, produsul licitat și datele plății și livrării pentru licitațiile individuale, stabilite și publicate în conformitate cu articolele 10-13 și cu articolul 32 alineatul (4), nu se modifică, cu excepția adaptării necesare ca urmare a oricăreia dintre următoarele:

(a) anularea unei licitații în conformitate cu articolul 7 alineatele (5) și (6), articolul 9 și articolul 32 alineatul (5);

(b) orice suspendare a unei platforme de licitație, în afara platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament, prevăzută în regulamentul Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE;

(c) orice hotărâre a unui stat membru adoptată în temeiul articolului 30 alineatul (8);

(d) orice nerealizare a unei decontări, menționată la articolul 45 alineatul (5);

(e) rămânerea oricăror certificate de emisii în rezerva specială prevăzută la articolul 3f din Directiva 2003/87/CE;

(f) întreruperea operațiunilor unei instalații în temeiul articolului 10a alineatul (19) din Directiva 2003/87/CE, orice adaptare a nivelului alocării cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din directiva respectivă sau rămânerea unor certificate de emisii în rezerva pentru instalațiile nou intrate prevăzută la articolul 10a alineatul (7) din directiva respectivă;

(g) orice includere unilaterală de activități suplimentare și gaze în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE;

(h) orice măsuri adoptate în conformitate cu articolul 29a din Directiva 2003/87/CE;

(i) intrarea în vigoare a unor modificări la prezentul regulament sau la Directiva 2003/87/CE;

▼M1

(j) orice neincludere în licitație a unor certificate în temeiul articolului 22 alineatul (5) sau al articolului 24 alineatul (1) al doilea paragraf;

(k) necesitatea ca o platformă de licitație să evite organizarea unei licitații care încalcă prezentul regulament sau Directiva 2003/87/CE.

▼B

(2)  În cazul în care prezentul regulament nu prevede modalitatea de implementare a unei modificări, platforma de licitație în cauză nu implementează modificarea respectivă până când nu consultă în prealabil Comisia și nu obține avizul acesteia cu privire la modificarea respectivă. Platforma de licitație în cauză ține cont în cea mai mare măsură de avizul Comisiei.CAPITOLUL IV

ACCESUL LA LICITAȚII

Articolul 15

Persoane care pot depune oferte direct în cadrul unei licitații

Fără a aduce atingere articolului 28 alineatul (3), doar o persoană care este eligibilă să solicite admiterea la licitație în conformitate cu articolul 18 și este admisă să liciteze în conformitate cu articolele 19 și 20 poate depune oferte direct în cadrul unei licitații.

Articolul 16

Mijloace de acces

(1)  O platformă de licitație oferă mijloace de acces la licitațiile sale în mod nediscriminatoriu.

▼M4

(1a)  Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru sau de participant pe piața secundară organizată de platforma de licitație sau pe orice altă platformă de tranzacționare operată de platforma de licitație sau de un terț.

▼M1

(2)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că licitațiile sale pot fi accesate la distanță prin intermediul unei interfețe electronice accesibile în mod sigur și fiabil prin internet.

În plus, o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) asigură ofertanților opțiunea de a accesa licitațiile sale prin conexiuni dedicate la interfața electronică.

▼M4

(3)  O platformă de licitație poate oferi, iar statele membre pot solicita unei platforme de licitație să ofere, unul sau mai multe mijloace alternative de acces la licitațiile sale, dacă principalele mijloace de acces sunt inaccesibile din orice motiv, cu condiția ca astfel de mijloace alternative de acces să fie sigure și fiabile, iar utilizarea lor să nu conducă la discriminare între ofertanți.

▼M1

Articolul 17

Formare și servicii de asistență

O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) oferă un modul practic de formare pe internet cu privire la procesul de licitație pe care îl desfășoară, inclusiv instrucțiuni de completare și transmitere a formularelor, precum și o simulare a modului de ofertare în cadrul unei licitații. De asemenea, aceasta pune la dispoziție un serviciu de asistență accesibil prin telefon, fax și poștă electronică cel puțin în cursul orelor de lucru ale fiecărei zile de tranzacționare.

▼B

Articolul 18

Persoane eligibile pentru a solicita admiterea la licitație

(1)  Următoarele persoane sunt eligibile să solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitațiilor:

▼M4

(a) un operator sau un operator de aeronave care deține un cont de depozit pentru operatori sau un cont de depozit pentru operatori de aeronave și care licitează în nume propriu, inclusiv orice întreprindere-mamă, filială sau întreprindere afiliată ce face parte din același grup de întreprinderi cu operatorul sau cu operatorul de aeronave;

▼B

(b) firmele de investiții autorizate în temeiul Directivei 2004/39/CE care licitează în nume propriu sau în numele clienților lor;

(c) instituțiile de credit autorizate în temeiul Directivei 2006/48/CE care licitează în nume propriu sau în numele clienților lor;

(d) grupările comerciale alcătuite din persoanele enumerate la litera (a) care licitează în nume propriu și care acționează ca agent pentru membrii lor;

(e) organisme publice sau entități proprietate de stat ale statelor membre care controlează oricare din persoanele enumerate la litera (a).

(2)  Fără a aduce atingere exceptării de la articolul 2 alineatul (1) punctul (i) din Directiva 2004/39/CE, persoanele care fac obiectul acestei exceptări și sunt autorizate în temeiul articolului 59 din prezentul regulament sunt eligibile să solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitațiilor, fie în nume propriu, fie în numele clienților principalei lor activități comerciale, cu condiția ca statul membru în care sunt stabilite să fi adoptat legislația care abilitează autoritatea națională competentă din statul membru respectiv să le autorizeze să liciteze în nume propriu sau în numele clienților principalei lor activități comerciale.

▼M1

(3)  Persoanele menționate la alineatul (1) litera (b) sau (c) sunt eligibile să solicite admiterea la licitații pentru a licita direct în numele clienților lor atunci când depun oferte pentru produsele scoase la licitație care nu constituie instrumente financiare, cu condiția ca statul membru în care sunt stabilite să fi adoptat legislația care permite autorității naționale competente din respectivul stat membru să autorizeze aceste persoane pentru a licita în numele clienților lor.

▼B

(4)  În cazul în care persoanele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) și la alineatul (2) licitează în numele clienților lor, acestea se asigură că acei clienți sunt ei înșiși eligibili să solicite admiterea de a licita direct în temeiul alineatului (1) sau (2).

În cazul în care clienții persoanelor menționate la primul paragraf licitează ei înșiși în numele propriilor clienți, aceștia se asigură că acei clienți sunt de asemenea eligibili să solicite admiterea de a licita direct în temeiul alineatului (1) sau (2). Același lucru se aplică și celorlalți clienți din lanțul de licitație care licitează indirect în cadrul licitațiilor.

(5)  Următoarele persoane nu sunt eligibile să solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitațiilor, nici nu au voie să participe la licitații prin intermediul uneia sau mai multor persoane admise la licitație în conformitate cu articolele 19 și 20, indiferent dacă este în nume propriu sau în numele oricărei alte persoane, atunci când își îndeplinesc rolul în legătură cu licitațiile în cauză:

(a) adjudecătorul;

(b) platforma de licitație, inclusiv orice sistem de compensare și orice sistem de decontare legat la aceasta;

(c) persoanele care sunt în măsură să exercite, direct sau indirect, o influență semnificativă asupra gestionării persoanelor de la literele (a) și (b);

(d) persoanele care lucrează pentru persoanele de la literele (a) și (b).

(6)  Autoritatea de monitorizare a licitațiilor nu are voie să participe la nicio licitație, direct sau indirect prin una sau mai multe persoane admise la licitație în conformitate cu articolele 19 și 20, indiferent dacă este în nume propriu sau în numele oricărei alte persoane.

Persoanele care sunt în poziția de a exercita, direct sau indirect, o influență semnificativă asupra gestionării autorității de monitorizare a licitațiilor nu au voie să participe la nicio licitație, direct sau indirect prin una sau mai multe persoane admise la licitație în conformitate cu articolele 19 și 20, indiferent dacă este în nume propriu sau în numele oricărei alte persoane.

Persoanele care lucrează, în legătură cu licitațiile, pentru autoritatea de monitorizare a licitațiilor nu au voie să participe la nicio licitație, direct sau indirect prin una sau mai multe persoane admise la licitație în conformitate cu articolele 19 și 20, indiferent dacă este în nume propriu sau în numele oricărei alte persoane.

(7)  Opțiunile disponibile în temeiul articolelor 44-50 unei platforme de licitație, inclusiv oricărui sistem de compensare sau sistem de decontare legat la aceasta, pentru acceptarea plăților, pentru livrare sau pentru preluarea de garanții de la un succesor în drepturi al unui ofertant câștigător nu aduc atingere aplicării articolelor 17-20.

Articolul 19

Cerințe de admitere la licitație

▼M1

(1)  Atunci când o platformă de licitație organizează o piață secundară, membrii sau participanții la piața secundară organizată de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1), care sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2), sunt admiși să liciteze direct în cadrul licitațiilor desfășurate de respectiva platformă de licitație, fără cerințe suplimentare de admitere, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

(a) cerințele de admitere a membrului sau a participantului la comercializarea certificatelor prin intermediul pieței secundare organizate de platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) nu sunt mai puțin stricte decât cele enumerate la alineatul (2) al prezentului articol;

(b) platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) primește orice informații suplimentare necesare pentru verificarea îndeplinirii oricărei cerințe prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol care nu a fost verificată anterior.

(2)  Persoanele care nu sunt membri sau participanți la piața secundară organizată de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) și care sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admise să liciteze direct în cadrul licitațiilor desfășurate de platforma respectivă cu condiția ca acestea:

(a) să fie stabilite în Uniune, să fie operatori sau operatori de aeronave;

(b) să dețină un cont de depozit desemnat;

(c) să dețină un cont bancar desemnat;

(d) să desemneze cel puțin un reprezentant al ofertantului, conform definiției de la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf;

(e) să prezinte platformei de licitație în cauză, în conformitate cu măsurile aplicabile de due diligence (diligență necesară) privind clientela, informații satisfăcătoare cu privire la identitatea lor, identitatea beneficiarilor efectivi, integritatea, profilul economic și comercial, ținând seama de modalitatea de stabilire a relației cu ofertantul, de tipul ofertantului, de natura produsului licitat, de dimensiunea ofertelor avute în vedere și de mijloacele de plată și de livrare;

(f) să prezinte platformei de licitație în cauză informații satisfăcătoare cu privire la situația lor financiară, în special cu privire la capacitatea lor de a-și onora angajamentele financiare și datoriile curente la data scadenței;

(g) să aibă deja instituite sau să poată institui la cerere procesele interne, procedurile și acordurile contractuale necesare în vederea implementării dimensiunii maxime a ofertei impuse în conformitate cu articolul 57;

(h) să îndeplinească cerințele de la articolul 49 alineatul (1).

Atunci când o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) nu organizează o piață secundară, persoanele eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admise să liciteze direct în cadrul licitațiilor desfășurate de respectiva platformă de licitație, cu condiția îndeplinirii cerințelor stabilite la literele (a)-(h) ale prezentului alineat.

▼B

(3)  Persoanele care intră sub incidența articolului 18 alineatul (1) literele (b) și (c) sau a articolului 18 alineatul (2) și care depun oferte în numele clienților lor, au responsabilitatea de a se asigura că sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a) clienții lor sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2);

(b) dispun sau vor dispune cu suficient timp înainte de deschiderea ferestrei de licitație de procesele, procedurile interne și acordurile contractuale corespunzătoare, necesare pentru a:

(i) le permite să prelucreze oferte din partea clienților lor, inclusiv depunerea de oferte, colectarea plăților și transferul certificatelor de emisii;

(ii) împiedica dezvăluirea de informații confidențiale de la acea parte a societății lor care este responsabilă de primirea, pregătirea și depunerea ofertelor în numele clienților lor către partea din societate care este responsabilă de pregătirea și depunerea ofertelor în nume propriu;

(iii) asigura că clienții lor care acționează ei înșiși în numele unor clienți care licitează în cadrul licitațiilor aplică cerințele prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol și la prezentul alineat și că solicită același lucru din partea clienților lor și din partea clienților clienților lor, în conformitate cu articolul 18 alineatul (4).

Platforma de licitație în cauză se poate baza pe verificări serioase desfășurate de persoanele menționate la primul paragraf din prezentul alineat, de clienții acestora sau de clienții clienților lor, astfel cum sunt prevăzuți la articolul 18 alineatul (4).

Persoanele menționate la primul paragraf din prezentul alineat au responsabilitatea de a se asigura că sunt capabile să demonstreze platformei de licitație, ori de câte ori platforma de licitație le solicită acest lucru în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) litera (d), că sunt îndeplinite condițiile de la primul paragraf literele (a) și (b) din prezentul alineat.

Articolul 20

Depunerea și prelucrarea solicitărilor de admitere la licitație

▼M1

(1)  Înainte de a depune prima ofertă direct prin intermediul oricărei platforme de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1), persoanele eligibile în temeiul articolului 18 alineatele (1) sau (2) solicită respectivei platforme de licitație admiterea la licitații.

Atunci când o platformă de licitație organizează o piață secundară, membrii sau participanții la piața secundară organizată de respectiva platformă de licitație care îndeplinesc cerințele de la articolul 19 alineatul (1) sunt admiși la licitații fără a face solicitarea prevăzută la primul paragraf al prezentului alineat.

▼M4

(2)  Solicitarea de admitere la licitație prevăzută la alineatul (1) se efectuează prin depunerea la platforma de licitație a unui formular de solicitare completat. Platforma de licitație în cauză asigură și menține formularul de solicitare și accesul la acesta pe internet.

▼B

(3)  O solicitare de admitere la licitație trebuie însoțită de copii certificate corespunzător ale tuturor documentelor justificative necesare platformei de licitație pentru a demonstra că solicitantul îndeplinește cerințele articolului 19 alineatele (2) și (3). O solicitare de admitere la licitație trebuie să conțină cel puțin elementele enumerate în anexa II.

(4)  O solicitare de admitere la licitație, inclusiv toate documentele justificative, este pusă la dispoziție la cerere pentru a fi verificată de autoritatea de monitorizare a licitațiilor, de autoritățile naționale competente însărcinate cu aplicarea legii ale unui stat membru care desfășoară o investigație, prevăzute la articolul 62 alineatul (3) litera (e), și de orice organisme competente ale Uniunii implicate în investigații care se desfășoară la nivel transfrontalier.

▼M1

(5)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate refuza admiterea la licitații în cazul în care solicitantul refuză una dintre următoarele:

(a) să dea curs cererilor de informații suplimentare, de clarificare sau de justificare a informațiilor furnizate, formulate de platforma de licitație;

(b) să dea curs invitației formulate de platforma de licitație cu scopul de a intervieva oricare dintre agenții solicitantului, inclusiv la sediul său comercial sau în altă parte;

(c) să permită investigații sau verificări, solicitate de platforma de licitație, inclusiv vizite la fața locului sau controale inopinate la sediul comercial al solicitantului;

(d) să dea curs cererilor platformei de licitație referitoare la informațiile din partea unui solicitant, a clienților unui solicitant sau a clienților acestuia, conform prevederilor de la articolul 18 alineatul (4), necesare pentru a verifica îndeplinirea cerințelor de la articolul 19 alineatul (3);

(e) să dea curs cererilor platformei de licitație privind informațiile necesare pentru a verifica îndeplinirea cerințelor de la articolul 19 alineatul (2).

(6)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) aplică măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE în ceea ce privește tranzacțiile sau relațiile sale de afaceri cu persoane expuse politic, indiferent de țara de reședință a acestora.

(7)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) cere persoanei care solicită admiterea la licitațiile sale să se asigure că clienții solicitantului dau curs oricărei cereri efectuate în temeiul alineatului (5) și că orice client al clienților solicitantului, conform prevederilor de la articolul 18 alineatul (4), procedează la fel.

▼B

(8)  O solicitare de admitere la licitație se consideră retrasă dacă solicitantul nu transmite informațiile solicitate de o platformă de licitație într-o perioadă rezonabilă de timp, specificată într-o solicitare de informații făcută de platforma de licitație în cauză în conformitate cu alineatul (5) litera (a), (d) sau (e), care va fi de cel puțin cinci zile de tranzacționare de la data solicitării de informații, sau dacă nu răspunde, nu transmite informații sau nu cooperează într-un interviu sau cu ocazia oricăror investigații sau verificări în temeiul alineatului (5) litera (b) sau (c).

▼M1

(9)  Un solicitant nu furnizează informații false sau înșelătoare niciunei platforme de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1). Solicitantul transmite platformei de licitație în cauză o notificare prin care o informează, în mod integral, onest și prompt, cu privire la orice modificări ale situației sale care ar putea să îi afecteze solicitarea de admitere la licitațiile desfășurate de respectiva platformă de licitație sau orice admitere la licitații deja acordată.

(10)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) decide cu privire la o solicitare primită și informează solicitantul în legătură cu decizia sa.

Platforma de licitație în cauză poate:

(a) să ofere admiterea necondiționată la licitații pe o perioadă care nu depășește perioada sa de desemnare, și nici orice extindere sau reînnoire a desemnării respective;

(b) să ofere admiterea condiționată la licitații pe o perioadă care nu depășește perioada sa de desemnare, cu condiția îndeplinirii,până la un anumit termen, a condițiilor specificate, fapt care trebuie verificat corespunzător de respectiva platformă de licitație;

(c) să refuze admiterea la licitație.

▼B

Articolul 21

Refuzarea, revocarea sau suspendarea admiterii

▼M1

(1)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) refuză admiterea la licitațiile sale, revocă sau suspendă orice admitere la licitații deja acordată oricărei persoane care:

(a) nu este sau nu mai este eligibilă să solicite admiterea la licitații în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2);

(b) nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele articolelor 18, 19 și 20;

(c) încalcă în mod intenționat sau repetat prezentul regulament, termenii și condițiile de admitere la licitațiile desfășurate de respectiva platformă de licitație sau orice alte instrucțiuni sau acorduri conexe.

(2)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) refuză admiterea la licitațiile sale, revocă sau suspendă orice admitere la licitații deja acordată în cazul în care suspectează un solicitant de acțiuni de spălare a banilor, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, cu condiția ca refuzul, revocarea sau suspendarea să nu fie susceptibile de a obstrucționa eforturile autorităților naționale competente de a urmări sau aresta autorii acțiunilor respective.

Într-un astfel de caz, platforma de licitație în cauză transmite un raport către unitatea de informații financiare (FIU) menționată la articolul 21 din Directiva 2005/60/CE în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate refuza admiterea la licitațiile sale, poate revoca sau suspenda orice admitere la licitații deja acordată oricărei persoane care:

(a) încalcă din neglijență prezentul regulament, termenii și condițiile de admitere la licitațiile desfășurate de respectiva platformă de licitație sau orice alte instrucțiuni sau acorduri conexe;

(b) s-a comportat într-un mod care prejudiciază desfășurarea ordonată sau eficientă a unei licitații;

(c) este menționată la articolul 18 alineatul (1) litera (b) sau (c) sau la articolul 18 alineatul (2) și nu a licitat în cadrul niciunei licitații în ultimele 220 de zile de tranzacționare.

▼B

(4)  Persoanele menționate la alineatul (3) sunt informate cu privire la refuzul admiterii sau la revocarea sau suspendarea admiterii și li se acordă o perioadă rezonabilă de timp, menționată în decizia de refuzare a admiterii, de revocare sau de suspendare a admiterii, pentru a transmite un răspuns în scris.

În urma examinării răspunsului scris al persoanei respective, dacă acesta este întemeiat, platforma de licitație în cauză:

(a) acordă sau acordă din nou admiterea începând de la o anumită dată;

(b) acordă admiterea condiționată sau restabilirea condiționată a admiterii, cu condiția îndeplinirii cerințelor specificate până la o anumită dată, care va fi verificată în mod corespunzător de platforma de licitație în cauză;

(c) confirmă refuzul de a acorda admiterea, revocarea sau suspendarea admiterii, cu efect de la o anumită dată.

Platforma de licitație notifică persoana în cauză cu privire la decizia sa.

(5)  Persoanele cărora li s-a revocat sau suspendat admiterea la licitație în conformitate cu alineatele (1), (2) sau (3) iau măsurile rezonabile pentru a se asigura că eliminarea lor din cadrul licitațiilor:

(a) este realizată în mod disciplinat;

(b) nu aduce atingere intereselor clienților lor și nu intervine în funcționarea eficientă a licitațiilor;

(c) nu le afectează obligațiile de a respecta orice dispoziții privind plățile, termenii și condițiile de admitere la licitație sau orice alte instrucțiuni sau acorduri conexe;

(d) nu le compromite obligațiile privind protejarea informațiilor confidențiale în temeiul articolului 19 alineatul (3) litera (b) punctul (ii), care vor rămâne în vigoare timp de 20 de ani de la eliminarea lor din cadrul licitațiilor.

Refuzarea, revocarea sau suspendarea admiterii, prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), trebuie să specifice orice măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prezentului alineat, iar platforma de licitație trebuie să verifice respectarea acestor măsuri.CAPITOLUL V

DESEMNAREA ADJUDECĂTORULUI ȘI FUNCȚIILE ACESTUIA

Articolul 22

Desemnarea adjudecătorului

(1)  Fiecare stat membru desemnează un adjudecător. Niciun stat membru nu scoate la licitație certificate de emisii fără a desemna un adjudecător. Același adjudecător poate fi desemnat de mai multe state membre.

(2)  Adjudecătorul este desemnat de statul membru respectiv cu suficient timp înainte de demararea licitațiilor, astfel încât să încheie și să implementeze acordurile necesare cu platforma de licitație desemnată sau care urmează să fie desemnată de statul membru respectiv, inclusiv cu orice sistem de compensare și sistem de decontare legat la aceasta, ceea ce permite adjudecătorului să liciteze certificatele de emisii, în numele statului membru care l-a desemnat, pe baza unor termeni și condiții convenite de comun acord.

▼M4

(3)  În cazul statelor membre care nu participă la acțiunile comune prevăzute la articolul 26 alineatele (1) și (2), adjudecătorul este desemnat de statul membru respectiv pentru a încheia și a implementa acordurile necesare cu platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatele (1) și (2), inclusiv orice sistem de compensare sau de decontare conectat la acestea, care să îi permită să liciteze pe aceste platforme de licitație certificate de emisii în numele statului membru care l-a desemnat, pe baza unor termeni și condiții convenite de comun acord în conformitate cu articolul 30 alineatul (7) al doilea paragraf și cu articolul 30 alineatul (8) primul paragraf.

(4)  Statele membre se abțin să comunice informații privilegiate persoanelor care lucrează pentru adjudecător, cu excepția cazului în care persoana care lucrează sau acționează în numele statului membru comunică astfel de informații, atunci când acestea trebuie cunoscute, în cadrul normal al exercitării funcției, profesiei sau responsabilităților sale, iar statul membru respectiv are convingerea că adjudecătorul a instituit măsuri adecvate pentru a împiedica utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate în sensul articolului 3 punctul 28 sau astfel cum este interzisă prin articolul 38, de către orice persoană care lucrează pentru un adjudecător, în plus față de măsurile prevăzute la articolul 42 alineatele (1) și (2).

▼M1

(5)  Certificatele care urmează să fie licitate în numele unui stat membru nu se supun licitației dacă respectivul stat membru nu dispune de un adjudecător desemnat în mod corespunzător sau dacă nu sunt încheiate sau nu sunt în vigoare acordurile menționate la alineatul (2).

▼B

(6)  Alineatul (5) nu aduce atingere niciunei consecințe juridice, în temeiul legislației Uniunii, care se datorează faptului că un stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în temeiul alineatelor (1)-(4).

(7)  Statele membre transmit o notificare Comisiei privind identitatea adjudecătorului și datele de contact ale acestuia.

Identitatea și datele de contact ale adjudecătorului se publică pe site-ul web al Comisiei.

Articolul 23

Funcțiile adjudecătorului

Adjudecătorul are următoarele funcții:

(a) scoate la licitație volumul de certificate de emisii care urmează să fie licitat de fiecare stat membru care l-a desemnat;

(b) primește veniturile din licitații datorate fiecărui stat membru care l-a desemnat;

(c) plătește veniturile din licitații datorate fiecărui stat membru care l-a desemnat.CAPITOLUL VI

DESEMNAREA AUTORITĂȚII DE MONITORIZARE A LICITAȚIILOR ȘI FUNCȚIILE ACESTEIA

Articolul 24

Autoritatea de monitorizare a licitațiilor

(1)  Toate procesele de licitație sunt monitorizate de aceeași autoritate de monitorizare a licitațiilor.

▼M1

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la al treilea paragraf, certificatele care urmează să fie scoase la licitație în numele unui stat membru nu se supun licitației dacă respectivul stat membru nu dispune de o autoritate de monitorizare a licitațiilor desemnată în mod corespunzător sau dacă nu sunt încheiate sau nu sunt în vigoare acordurile contractuale cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor.

▼M4

În cazurile în care, din motive de forță majoră, autoritatea de monitorizare a licitațiilor nu își poate îndeplini, integral sau parțial, sarcinile legate de o anumită licitație, platforma de licitație în cauză poate decide să desfășoare licitația respectivă cu condiția să ia măsurile adecvate pentru a asigura ea însăși monitorizarea corespunzătoare a licitației. Cele de mai sus se aplică, de asemenea, până la momentul la care prima autoritate de monitorizare a licitațiilor desemnată în conformitate cu alineatul (2) începe să monitorizeze licitațiile respective, astfel cum se specifică mai detaliat în contractul care o desemnează.

▼B

(2)  Toate statele membre desemnează o autoritate de monitorizare a licitațiilor, în urma unei proceduri de achiziție publică comună a Comisiei și statelor membre, desfășurată în temeiul articolului 91 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și al articolului 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(3)  Perioada pentru care este desemnată autoritatea de monitorizare a licitațiilor nu depășește 5 ani.

Cu cel puțin trei luni înainte de expirarea sau încheierea mandatului autorității de monitorizare a licitațiilor se desemnează un succesor, în conformitate cu alineatul (2).

(4)  Identitatea și datele de contact ale autorității de monitorizare a licitațiilor se publică pe site-ul web al Comisiei.

▼M1

(5)  Orice stat membru care se alătură acțiunii comune menționate la alineatul (2) după intrarea în vigoare a acordului de achiziție comună, încheiat de statele membre și Comisie, acceptă termenii și condițiile convenite de statele membre și de Comisie în cadrul acordului de achiziție comună, precum și orice decizie adoptată deja în temeiul acordului respectiv.

După intrarea în vigoare a acordului de achiziție comună și până în momentul în care un stat membru se alătură acțiunii comune menționate la alineatul (2), acesta poate primi statutul de observator conform termenilor și condițiilor convenite în cadrul acordului de achiziție comună dintre statele membre și Comisie, sub rezerva normelor aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

▼B

Articolul 25

Funcțiile autorității de monitorizare a licitațiilor

(1)  Autoritatea de monitorizare a licitațiilor are ca funcții monitorizarea fiecărei licitații și raportarea referitor la implementarea corectă a licitațiilor desfășurate în luna precedentă către Comisie, în numele statelor membre, și către statele membre în cauză, în termenul prevăzut la articolul 10 alineatul (4) al patrulea paragraf din Directiva 2003/87/CE, în conformitate cu paragraful respectiv, în special în ceea ce privește:

(a) accesul echitabil și deschis;

(b) transparența;

(c) formarea prețurilor;

(d) aspectele tehnice și operaționale.

(2)  Autoritatea de monitorizare a licitațiilor furnizează statelor membre și Comisiei un raport anual general care conține:

(a) aspectele menționate la alineatul (1), atât privind fiecare licitație în parte, cât și colectiv pentru fiecare platformă de licitație;

(b) orice încălcare a contractului de desemnare a unei platforme de licitație;

▼M3

(c) orice dovadă de comportament anticoncurențial, abuz de piață, spălare de bani, finanțare a activităților teroriste sau activități infracționale;

▼B

(d) impactul licitațiilor asupra poziției platformelor de licitație pe piața secundară, dacă este cazul;

(e) relația dintre procesele de licitație care fac obiectul raportului general și dintre acestea și funcționarea pieței secundare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE;

▼M3

(f) informații referitoare la numărul, tipul și statutul plângerilor depuse în temeiul articolului 59 alineatul (4) sau al articolului 64 alineatul (1), precum și ale plângerilor formulate împotriva unei platforme de licitații și adresate autorităților competente care supraveghează respectiva platformă de licitații, instanțelor sau organismelor administrative competente prevăzute de măsurile naționale de transpunere a articolului 52 alineatul (2) din Directiva 2004/39/CE;

▼B

(g) informații privind urmările oricărora dintre rapoartele autorității de monitorizare a licitațiilor întocmite în temeiul alineatelor (3), (4) și(5);

(h) orice recomandări considerate adecvate pentru îmbunătățirea oricăreia dintre procesele de licitație sau pentru orice revizuire a următoarelor documente:

(i) prezentul regulament, inclusiv revizuirea menționată la articolul 33;

(ii) regulamentul Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE;

(iii) Directiva 2003/87/CE, inclusiv revizuirea funcționării pieței carbonului prevăzută la articolul 10 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (1a) din directiva respectivă.

(3)  Autoritatea de monitorizare a licitațiilor poate, la cererea Comisiei și a unuia sau mai multor state membre sau în conformitate cu cerințele alineatului (5), să raporteze din când în când cu privire la orice aspect specific legat de oricare dintre procesele de licitație, oricând este necesar să aducă în atenție aspectul respectiv înainte de prezentarea rapoartelor prevăzute la alineatul (1) sau (2). În caz contrar, autoritatea de monitorizare a licitațiilor poate raporta cu privire la aceste aspecte în rapoartele prevăzute la alineatul (1) sau (2).

▼M1

(4)  Un stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul articolului 30 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, poate solicita autorității de monitorizare a licitațiilor să furnizeze statelor membre, Comisiei și platformei de licitație în cauză un raport tehnic privind capacitatea platformei de licitație pe care o propune sau pe care intenționează să o propună de a desfășura procesul de licitație în conformitate cu cerințele prezentului regulament și în conformitate cu obiectivele stabilite în articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

▼B

În cadrul unor astfel de rapoarte, autoritatea de monitorizare a licitațiilor trebuie să precizeze clar unde procesul de licitație îndeplinește cerințele primului paragraf și unde nu le îndeplinește. Trebuie să cuprindă recomandări precise pentru dezvoltarea sau ameliorarea în continuare a procesului de licitație, oricând este cazul, propunând un calendar specific pentru implementarea acestora.

(5)  În cazul în care procesul de licitație desfășurat de o platformă de licitație încalcă în vreun fel prezentul regulament sau nu respectă obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE sau la solicitarea Comisiei, dacă aceasta suspectează existența unei astfel de încălcări, autoritatea de monitorizare a licitațiilor notifică imediat acest lucru statelor membre, Comisiei și platformei de licitație în cauză.

Raportul trebuie să specifice clar natura încălcării sau nerespectării. De asemenea, trebuie să cuprindă recomandări precise pentru remedierea situației, propunând un calendar specific pentru implementarea acestora. După caz, raportul poate recomanda suspendarea platformei de licitație în cauză. Autoritatea de monitorizare a licitațiilor își reexaminează în mod constant raportul în temeiul prezentului alineat, prezentând actualizări trimestriale statelor membre, Comisiei și platformei de licitație în cauză.

▼M4

(6)  Autoritatea de monitorizare a licitațiilor emite avize în temeiul articolului 7 alineatul (7), al articolului 8 alineatul (3), al articolului 27 alineatul (3) și al articolului 31 alineatul (1) și în conformitate cu anexa III. Avizele sunt emise într-un termen rezonabil.

▼B

(7)  Rapoartele și avizele prevăzute în temeiul prezentului articol se redactează într-un format inteligibil, standardizat și ușor accesibil, care urmează să fie stabilit conform dispozițiilor din contractul de desemnare a autorității de monitorizare a licitațiilor.CAPITOLUL VII

DESEMNAREA UNEI PLATFORME DE LICITAȚIE DE STATELE MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA O ACȚIUNE COMUNĂ CU COMISIA ȘI FUNCȚIILE ACESTEIA

Articolul 26

Desemnarea unei platforme de licitație printr-o acțiune comună a statelor membre și a Comisiei și funcțiile acesteia

▼M1

(1)  Fără a aduce atingere articolului 30, statele membre desemnează o platformă de licitație pentru scoaterea la licitație a certificatelor în temeiul articolului 27 în urma unei proceduri de achiziție comună a Comisiei și a statelor membre care participă la acțiunea comună în temeiul prezentului articol.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 30, statele membre desemnează o platformă de licitație pentru scoaterea la licitație a certificatelor în temeiul articolului 28 în urma unei proceduri de achiziție comună a Comisiei și a statelor membre care participă la acțiunea comună în temeiul prezentului articol.

O platformă de licitație desemnată în temeiul primului paragraf al prezentului alineat scoate la licitație certificate în temeiul articolului 28 până la începerea licitațiilor pe o platformă de licitație desemnată în temeiul alineatului (1).

▼B

(3)  Procedura de achiziție publică comună menționată la alineatele (1) și (2) se desfășoară în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și cu articolul 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(4)  Nicio perioadă pentru care sunt desemnate platformele de licitație menționate la alineatele (1) și (2) nu depășește cinci ani.

(5)  Identitatea și datele de contact ale platformelor de licitație menționate la alineatele (1) și (2) se publică pe site-ul web al Comisiei.

▼M1

(6)  Orice stat membru care se alătură acțiunilor comune prevăzute la alineatele (1) și (2) după intrarea în vigoare a acordului de achiziție comună încheiat de Comisie și statele membre participante la acțiunea respectivă acceptă termenii și condițiile convenite, înainte de intrarea în vigoare a acordului, de către Comisie și de către statele membre care se alătură acțiunii comune, precum și orice decizie adoptată deja în temeiul acordului respectiv.

Orice stat membru care decide, în temeiul articolului 30 alineatul (4), să nu participe la acțiunea comună prevăzută la alineatele (1) și (2), ci să își desemneze propria platformă de licitație poate primi statutul de observator, conform termenilor și condițiilor convenite în cadrul acordului de achiziție comună dintre statele membre participante la acțiunea comună prevăzută la alineatele (1) și (2) și Comisie, sub rezerva oricăror norme de achiziție publică aplicabile.

▼B

Articolul 27

Funcțiile platformei de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1)

(1)  Platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) furnizează statelor membre următoarele servicii, descrise mai în detaliu în contractul său de desemnare:

(a) furnizarea accesului la licitații, în conformitate cu articolele 15-21, inclusiv furnizarea și întreținerea interfețelor electronice necesare prin internet și a site-ului web;

(b) desfășurarea licitațiilor în conformitate cu articolele 4-7;

(c) gestionarea calendarului de licitație în conformitate cu articolele 8-14;

(d) anunțarea și notificarea rezultatelor unei licitații, în conformitate cu articolul 61;

(e) furnizarea sau asigurarea furnizării ►M1  ————— ◄ sistemului de compensare sau sistem de decontare necesar pentru:

(i) administrarea plăților efectuate de ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora și distribuirea veniturilor din licitații către adjudecător, în conformitate cu articolele 44, 47 și 48;

(ii) livrarea certificatelor de emisii licitate către ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora, în conformitate cu articolele 46, 47 și 48;

(iii) gestionarea garanțiilor, inclusiv orice stabilire a marjelor, acordate de adjudecător sau de ofertanți, în conformitate cu articolele 49 și 50;

(f) furnizarea către autoritatea de monitorizare a licitațiilor a oricăror informații privind desfășurarea licitațiilor care sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor autorității de monitorizare a licitațiilor, în conformitate cu articolul 53;

(g)  ►M1  urmărirea ◄ licitațiilor, notificarea suspiciunilor de spălare de bani, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, administrarea oricăror măsuri de remediere sau sancțiuni necesare, inclusiv prevederea unui mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor, în conformitate cu articolele ►M1  54-59 ◄ și cu articolul 64 alineatul (1).

(2)  Cu cel puțin 20 de zile de tranzacționare înainte de deschiderea primei ferestre de licitație gestionate de platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), platforma de licitație se conectează la cel puțin un sistem de compensare sau sistem de decontare.

▼M4

(3)  În termen de trei luni de la data desemnării sale, platforma de licitație prezintă o strategie detaliată de ieșire Comisiei, care va consulta autoritatea de monitorizare a licitațiilor cu privire la această strategie. În termen de două luni de la data primirii avizului autorității de monitorizare a licitațiilor în temeiul articolului 25 alineatul (6), platforma de licitație reexaminează și, după caz, modifică strategia sa de ieșire, ținând seama în cel mai înalt grad de avizul respectiv.

▼B

Articolul 28

Funcțiile platformei de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (2)

(1)  Platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (2) furnizează statelor membre următoarele servicii:

(a) furnizarea accesului la licitațiile conform acordurilor în vigoare pe piața secundară organizată de platforma de licitație, cu modificările din contractul său de desemnare;

(b) desfășurarea licitațiilor în conformitate cu articolele 4-7;

(c) gestionarea calendarului de licitație în conformitate cu articolele 8-14;

(d) anunțarea și notificarea rezultatelor unei licitații, în conformitate cu articolul 61;

(e) furnizarea, conform acordurilor în vigoare pe piața secundară organizată de platforma de licitație, ►M1  fără a aduce atingere articolelor 44-50 ◄ , cu modificările din contractul său de desemnare, a sistemului de compensare sau a sistemului de decontare necesare pentru:

(i) administrarea plăților efectuate de ofertanți sau de succesorii în drepturi ai acestora și distribuirea veniturilor din licitații către adjudecător;

(ii) livrarea certificatelor de emisii licitate către ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora;

(iii) gestionarea garanțiilor, inclusiv orice stabilire a marjelor, acordate de adjudecător sau de ofertanți;

(f) furnizarea către autoritatea de monitorizare a licitațiilor a oricăror informații privind desfășurarea licitațiilor care sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor autorității de monitorizare a licitațiilor, în conformitate cu articolul 53;

(g) supravegherea licitațiilor, notificarea suspiciunilor de spălare de bani, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, administrarea oricăror măsuri de remediere sau sancțiuni necesare, inclusiv prevederea unui mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor, conform acordurilor în vigoare pe piața secundară organizată de platforma de licitație, cu modificările din contractul său de desemnare.

(2)  Cu cel puțin 20 de zile de tranzacționare înainte de deschiderea primei ferestre de licitație gestionate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (2), platforma de licitație în cauză se conectează la cel puțin un sistem de compensare sau sistem de decontare.

▼M1

(3)  Fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5), articolul 16 alineatele (2) și (3), articolul 17, articolele 19-21, articolele 36-43, articolele 54-56, articolul 60 alineatul (3), articolul 63 alineatul (4) și articolul 64 nu se aplică în cazul licitațiilor desfășurate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (2) sau al articolului 30 alineatul (2).

(4)  Alineatul (3) nu aduce atingere aplicabilității articolului 36 alineatul (1) în ceea ce privește licitațiile de certificate sub formă de contracte spot cu scadența la două zile sau contracte futures cu scadența la cinci zile care constituie instrumente financiare în sensul articolului 1 punctul 3 din Directiva 2003/6/CE, desfășurate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (2) sau al articolului 30 alineatul (2), în cazul în care statul membru în care este stabilită platforma de licitație a implementat articolul 36 alineatul (1) din prezentul regulament sau în care implementarea acestuia nu este necesară în scopul aplicării articolului 36 alineatul (1) din prezentul regulament.

(5)  Alineatul (3) nu aduce atingere aplicabilității articolului 36 alineatul (2) și articolelor 37-43 în ceea ce privește licitațiile de certificate sub formă de contracte spot cu scadența la două zile sau contracte futures cu scadența la cinci zile care nu constituie instrumente financiare în sensul articolului 1 punctul 3 din Directiva 2003/6/CE, desfășurate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (2) sau al articolului 30 alineatul (2), în cazul în care statul membru în care este stabilită platforma de licitație a implementat articolul 43 din prezentul regulament sau în care implementarea acestuia nu este necesară în scopul aplicării articolului 43 din prezentul regulament.

▼B

Articolul 29

Servicii furnizate Comisiei de platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

Platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) îi furnizează Comisiei servicii de suport tehnic legate de activitatea Comisiei privind următoarele aspecte:

(a) completarea anexei I și orice coordonare a calendarului de licitație pentru anexa III;

(b) orice avize furnizate de Comisie în temeiul prezentului regulament;

(c) orice avize sau rapoarte furnizate de autoritatea de monitorizare a licitațiilor în legătură cu funcționarea platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2);

(d) rapoartele sau alte propuneri întocmite de Comisie în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) și cu articolul 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE;

▼M1 —————

▼B

(f) orice revizuire a prezentului regulament, a Directivei 2003/87/CE sau a regulamentului Comisiei adoptat conform articolului 19 alineatul (3) din directiva respectivă care are un impact asupra funcționării pieței carbonului, inclusiv asupra implementării licitațiilor;

(g) orice altă acțiune comună privind funcționarea pieței carbonului, inclusiv implementarea licitațiilor, convenită între Comisie și statele membre care participă la acțiunea comună.CAPITOLUL VIII

DESEMNAREA PLATFORMELOR DE LICITAȚIE DE STATELE MEMBRE CARE OPTEAZĂ SĂ AIBĂ PROPRIA PLATFORMĂ DE LICITAȚIE ȘI FUNCȚIILE ACESTORA

Articolul 30

Desemnarea oricărei alte platforme de licitație decât o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

▼M1

(1)  Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) își poate desemna propria platformă de licitație pentru scoaterea la licitație a părții sale din volumul certificatelor care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în conformitate cu dispozițiile de la articolul 31 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)  Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) își poate desemna propria platformă de licitație pentru scoaterea la licitație a părții sale din volumul certificatelor care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în conformitate cu dispozițiile de la articolul 31 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3)  Statele membre care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) pot desemna aceeași platformă de licitație sau platforme de licitație separate pentru licitațiile în temeiul articolului 31 alineatul (1), respectiv al articolului 31 alineatul (2).

(4)  Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) informează Comisia cu privire la hotărârea sa de a nu participa la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) și de a-și desemna propria platformă de licitație în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(5)  Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) își selectează propria platformă de licitație, desemnată în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, pe baza unei proceduri de selecție care respectă legislația Uniunii și legislația națională în domeniul achizițiilor publice în cazul în care legislația Uniunii, respectiv cea națională impun o procedură de achiziție publică. Procedura de selecție este supusă tuturor căilor de atac și procedurilor de executare aplicabile în temeiul legislației Uniunii și al legislației naționale.

Orice perioadă pe care este desemnată platforma de licitație menționată la alineatele (1) și (2) este de maximum trei ani, putând fi prelungită cu cel mult încă doi ani. Cu toate acestea, perioada de desemnare a platformei de licitație menționate la alineatul (2) expiră fie la trei luni de la includerea pe listă a platformei de licitație menționate la alineatul (1) în temeiul alineatului (7), fie la patru luni de la refuzarea acestei includeri, fie la șase luni de la începerea licitațiilor pe platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) în cazul în care statul membru nu a trimis o notificare în temeiul articolului 30 alineatul (6) cu privire la platforma de licitație menționată la articolul 30 alineatul (1) până la data de începere a licitațiilor pe platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1), aplicându-se termenul care survine primul în ordine cronologică.

Desemnarea platformelor de licitație menționate la alineatele (1) și (2) este condiționată de includerea platformei de licitație în cauză pe lista din anexa III, în conformitate cu alineatul (7). Desemnarea nu își produce efectele înainte de intrarea în vigoare a includerii platformei de licitație în cauză pe lista din anexa III conform dispozițiilor de la alineatul (7).

(6)  Fiecare stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2), dar optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol transmite Comisiei o notificare completă conținând toate datele următoare:

(a) identificarea platformei de licitație pe care o propune spre desemnare;

(b) regulile operaționale detaliate pe baza cărora funcționează procesul de licitație ce urmează să fie desfășurat de platforma (platformele) de licitație propusă(e) spre desemnare, inclusiv prevederile contractuale privitoare la desemnarea platformei de licitație în cauză și orice sistem (sisteme) de compensare și sistem (sisteme) de decontare legate la platforma de licitație propusă, stipulând termenii și condițiile pe care se bazează structura și nivelul onorariilor, gestionarea garanțiilor, plata și livrarea;

▼M4

(c) produsul licitat și orice informații necesare Comisiei pentru a evalua compatibilitatea calendarului de licitație avut în vedere cu orice calendar de licitație care prevalează sau care este avut în vedere de platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2), precum și cu alte calendare de licitație propuse de celelalte state membre care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26, dar optează pentru desemnarea propriilor platforme de licitație;

▼M1

(d) regulile și condițiile detaliate referitoare la urmărirea și supravegherea licitațiilor, care, în conformitate cu articolul 35 alineatele (4), (5) și (6), reglementează platforma de licitație propusă, precum și regulile detaliate de protecție împotriva spălării banilor, finanțării terorismului, activităților infracționale sau abuzului de piață, inclusiv orice măsuri de remediere sau sancțiuni;

(e) măsurile detaliate instituite pentru respectarea articolului 22 alineatul (4) și articolului 34 în ceea ce privește desemnarea adjudecătorului.

▼B

(7)  Celelalte platforme de licitație decât cele desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2), statele membre care le desemnează, durata desemnării lor și orice condiții sau obligații aplicabile vor fi prevăzute în anexa III în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prezentului regulament, precum și obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Comisia și comitetul prevăzut la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE acționează doar pe baza acestor cerințe și obiective și țin pe deplin seama oricare dintre rapoartele întocmite de autoritatea de monitorizare a licitațiilor în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din prezentul regulament.

▼M1

În lipsa includerii pe listă prevăzute la primul paragraf, un stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2), dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol utilizează platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2) pentru a scoate la licitație partea sa de certificate care ar fi fost altfel scoasă la licitație pe platforma de licitație care trebuie desemnată în temeiul alineatelor (1) sau (2) ale prezentului articol în perioada care trece până la expirarea a trei luni de la intrarea în vigoare a includerii pe listă prevăzute la primul paragraf.

Fără a aduce atingere alineatului (8), un stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2), dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol poate totuși participa la acțiunea comună cu scopul unic de a putea utiliza platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatele (1) și (2), conform dispozițiilor de la paragraful al doilea. O astfel de participare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile de la articolul 26 alineatul (6) al doilea paragraf și sub rezerva termenilor și condițiilor prevăzute în acordul de achiziție comună.

(8)  Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2), dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol poate să se alăture acțiunii comune prevăzute la articolul 26, în temeiul articolului 26 alineatul (6).

▼B

Volumul de certificate de emisii planificate să fie scoase la licitație pe o platformă de licitație care nu este o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie în mod egal pe licitațiile desfășurate de platforma de licitație pertinentă desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2).

Articolul 31

Funcțiile celorlalte platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

▼M4

(1)  Orice platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) îndeplinește aceleași funcții ca platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), astfel cum sunt acestea prevăzute la articolul 27.

Cu toate acestea, platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) este exceptată de la aplicarea dispozițiilor articolului 27 alineatul (1) litera (c) și prezintă strategia de ieșire menționată la articolul 27 alineatul (3) statului membru care a desemnat-o, acesta având obligația să consulte autoritatea de monitorizare a licitațiilor cu privire la strategia respectivă.

▼B

(2)  Orice platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (2) îndeplinește aceleași funcții ca platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (2), conform dispozițiilor articolului 28, cu excepția articolului 28 alineatul (1) litera (c) privind calendarul de licitație, care nu se aplică.

(3)  Dispozițiile privind calendarul de licitație prevăzute la articolul 8 alineatele (1), (2) și (3), articolele 9, 10, 12, 14 și 32 se aplică platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2).

Articolul 32

Calendarul de licitație pentru orice altă platformă de licitație decât platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

▼M1

(1)  Volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care sunt scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale desfășurate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament trebuie să fie de maximum 20 de milioane de certificate și de minimum 3,5 milioane de certificate, cu excepția cazului în care volumul total al certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație de statul membru care a făcut desemnarea este mai mic de 3,5 milioane într-un an calendaristic dat, situație în care certificatele se scot la licitație în cadrul unei singure licitații per an calendaristic. ►M5  Cu toate acestea, volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care sunt scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale gestionate de respectivele platforme de licitație în perioada 2014-2016 trebuie să fie de cel puțin 2 milioane. ◄

▼B

(2)  Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și sunt scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale desfășurate de o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament nu trebuie să depășească 5 de milioane de certificate și să fie sub 2,5 milioane de certificate; cu excepția cazului în care volumul total al certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație de statul membru care a făcut desemnarea este mai mic de 2,5 milioane într-un an calendaristic dat, în care caz certificatele de emisii se scot la licitație în cadrul unei singure licitații per an calendaristic.

(3)  Volumul total de certificate de emisii care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/EC și care urmează să fie scoase la licitație colectiv de toate platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament se distribuie în mod egal pe parcursul oricărui an calendaristic dat, cu excepția faptului că volumul scos la licitație în cadrul licitațiilor din luna august a fiecărui an va reprezenta jumătate din volumul scos la licitație în alte luni ale anului. ►M1  Aceste cerințe se consideră îndeplinite dacă fiecare platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (1) sau (2) îndeplinește aceste cerințe în mod individual. În ceea ce privește anul calendaristic 2012, dispozițiile de mai sus se aplică după o lună de la demararea licitațiilor desfășurate de oricare dintre aceste platforme de licitație. ◄

▼M4

(4)  Platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament determină și publică ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitate în licitații individuale în fiecare an, până la data de 31 octombrie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată. Platformele de licitație respective efectuează determinarea și publicarea menționate numai după ce platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament au efectuat determinarea și publicarea în temeiul articolului 11 alineatul (1) și al articolului 13 alineatul (1) din prezentul regulament, cu excepția cazului în care nicio astfel de platformă de licitație nu a fost încă desemnată. Platformele de licitație în cauză efectuează determinarea și publicarea menționate numai după ce au consultat Comisia și au obținut avizul său în acest sens. Platformele de licitație respective țin seama în cel mai înalt grad de avizul Comisiei.

▼B

Calendarele publicate menționate la primul paragraf trebuie să fie în concordanță cu orice condiții sau obligații pertinente listate în anexa III.

▼M1

Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament efectuează determinarea și publicarea prevăzute la primul paragraf al prezentului alineat în conformitate cu volumele din anexa I alocate statului membru care a desemnat platforma de licitație și cu cea mai recentă determinare și publicare de către Comisie a numărului estimat de certificate care urmează să fie scoase la licitație, menționate la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, ținându-se seama, în măsura posibilului, de alocările provizorii cu titlu gratuit scăzute sau care trebuie scăzute din cantitatea de certificate pe care un anumit stat membru ar scoate-o la licitație în temeiul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, conform prevederilor de la articolului 10c alineatul (2) din respectiva directivă.

▼B

(5)  În cazul în care o licitație desfășurată de o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) este anulată de platforma de licitație în conformitate cu articolul 7 alineatele (5) sau (6) sau cu articolul 9, volumul scos la licitație se distribuie în mod egal fie pe parcursul următoarelor patru licitații planificate pe aceeași platformă de licitație, fie, dacă platforma de licitație în cauză desfășoară mai puțin de patru licitații într-un an calendaristic dat, pe parcursul următoarelor două licitații planificate pe aceeași platformă de licitație.

Articolul 33

Revizuirea prezentului regulament

▼M4

După ce autoritatea de monitorizare a licitațiilor va prezenta raportul anual consolidat privind licitațiile desfășurate în 2014, Comisia va revizui dispozițiile prevăzute în prezentul regulament, inclusiv desfășurarea tuturor proceselor de licitație.

▼B

Revizuirea analizează experiența dobândită în ceea ce privește interacțiunea dintre platformele de licitație desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) și cele desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2), precum și de interacțiunile între licitații și piața secundară.

Revizuirea se realizează în consultare cu statele membre și cu părțile interesate.

Comisia poate propune toate măsurile considerate necesare pentru a soluționa orice denaturare sau funcționare deficientă a pieței interne sau a pieței carbonului care se datorează dispozițiilor prezentului regulament, ținând seama de rezultatul revizuirii, în vederea intrării în vigoare a acestor măsuri până la 31 decembrie 2016.CAPITOLUL IX

CERINȚE DE DESEMNARE APLICABILE ADJUDECĂTORULUI, AUTORITĂȚII DE MONITORIZARE A LICITAȚIILOR ȘI ORICĂREI PLATFORME DE LICITAȚIE

Articolul 34

Cerințe de desemnare aplicabile adjudecătorului și autorității de monitorizare a licitațiilor

(1)  La desemnarea oricărui adjudecător și a autorității de monitorizare a licitațiilor, statele membre țin cont de măsura în care candidații:

(a) dau dovadă de cel mai redus risc de conflict de interese sau abuz de piață, având în vedere următoarele:

(i) orice activități pe piața secundară;

(ii) orice procese și proceduri interne de reducere a riscului de conflict de interese sau abuz de piață;

(b) pot îndeplini funcțiile adjudecătorului sau funcțiile autorității de monitorizare a licitațiilor, la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale și de calitate.

(2)  Desemnarea adjudecătorului este condiționată de încheierea acordurilor menționate la articolul 22 alineatele (2) și (3) între adjudecător și platforma de licitație respectivă.

Articolul 35

Cerințe de desemnare aplicabile oricărei platforme de licitație

▼M4

(1)  Licitațiile se desfășoară numai pe o platformă de licitație autorizată ca piață reglementată, al cărei operator organizează o piață de certificate de emisii sau de instrumente derivate pe certificate de emisii.

▼B

(2)  Oricărei platforme de licitație desemnate în temeiul prezentului regulament pentru scoaterea la licitație a contractelor spot cu scadență la două zile sau contractelor futures cu scadență la cinci zile i se permite, fără alte cerințe juridice sau administrative din partea statelor membre, să pună la dispoziție măsuri corespunzătoare în vederea facilitării accesului și participării la licitații a ofertanților menționați la articolul 18 alineatele (1) și (2).

(3)  La desemnarea oricărei platforme de licitație, statele membre țin cont de măsura în care candidații demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor de mai jos:

(a) asigurarea respectării principiului nediscriminării, atât de fapt, cât și de drept;

(b) accesul deplin, egal și echitabil la licitații pentru IMM-urile care sunt incluse în sistemul Uniunii și accesul la licitații al operatorilor cu emisii scăzute;

(c) asigurarea eficienței din punctul de vedere al costurilor și evitarea sarcinilor administrative nejustificate;

(d) supraveghere solidă a licitațiilor, notificarea suspiciunilor de spălare de bani, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, administrarea oricăror măsuri de remediere sau sancțiuni necesare, inclusiv furnizarea unui mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor;

(e) evitarea denaturării concurenței pe piața internă, inclusiv pe piața carbonului;

(f) asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței carbonului, inclusiv implementarea licitațiilor;

(g) conectarea la unul sau mai multe sisteme de compensare sau sisteme de decontare;

(h) punerea la dispoziție a unor măsuri adecvate care obligă o platformă de licitație să predea toate imobilizările corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea licitațiilor de către un succesor al platformei de licitație.

▼M1

(4)  O platformă de licitație poate fi desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) numai după ce statul membru în care sunt stabiliți piața reglementată candidată și operatorul său de piață s-a asigurat că măsurile naționale de transpunere a dispozițiilor titlului III din Directiva 2004/39/CE se aplică scoaterii la licitație a contractelor spot cu scadență la două zile sau a contractelor futures cu scadență la cinci zile, într-o măsură relevantă.

O platformă de licitație este desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) numai după ce statul membru în care sunt stabiliți piața reglementată candidată și operatorul său de piață s-a asigurat că autoritățile sale competente pot să îi autorizeze și să îi supravegheze pe aceștia în conformitate cu măsurile naționale de transpunere a dispozițiilor titlului IV din Directiva 2004/39/CE, într-o măsură relevantă.

▼B

În cazul în care piața reglementată candidată și operatorul său de piață nu sunt stabiliți în același stat membru, primul și al doilea paragraf se aplică atât statelor membre în care este stabilită piața reglementată candidată, cât și statului membru în care este stabilit operatorul său de piață.

▼M1

(5)  Autoritățile naționale competente ale statului membru menționate la alineatul (4) al doilea paragraf al prezentului articol, desemnate în temeiul articolului 48 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, decid în privința autorizării unei piețe reglementate desemnate sau care urmează să fie desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament, cu condiția ca piața reglementată și operatorul său de piață să respecte dispozițiile titlului III din Directiva 2004/39/CE, astfel cum au fost transpuse în legislația națională a statului membru în care sunt stabiliți în temeiul alineatului (4) al prezentului articol. Decizia cu privire la autorizare se ia în conformitate cu titlul IV din Directiva 2004/39/CE, astfel cum a fost transpus în legislația națională a statului membru în care piața reglementată și operatorul său de piață sunt stabiliți în temeiul alineatului (4) al prezentului articol.

▼B

(6)  Autoritățile naționale competente menționate la alineatul (5) din prezentul articol trebuie să practice în continuare o supraveghere eficace a pieței și să ia măsurile necesare pentru a se asigura că dispozițiile respectivului alineat sunt respectate. În acest sens, acestea își vor putea exercita direct, sau cu sprijinul altor autorități naționale competente desemnate în temeiul articolului 48 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, puterile prevăzute de măsurile naționale de transpunerea articolului 50 din directiva respectivă în ceea ce privește piața reglementată și operatorul său de piață menționați la alineatul (4) din prezentul articol.

Statul membru de care aparține fiecare autoritate națională competentă menționată la alineatul (5) se asigură că măsurile naționale de transpunere a articolelor 51 și 52 din Directiva 2004/39/CE se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea obligațiilor care le revin în temeiul titlului III din Directiva 2004/39/CE, astfel cum a fost transpus în legislația națională a statului membru în care sunt stabilite în temeiul alineatului (4) din prezentul articol.

În scopul prezentului alineat, măsurile naționale de transpunere a articolelor 56-62 din Directiva 2004/39/CE se aplică cooperării dintre autoritățile naționale competente ale diverselor state membre.CAPITOLUL X

REGIMUL DE ABUZ DE PIAȚĂ APLICABIL PRODUSELOR LICITATE

Articolul 36

Regimul de abuz de piață aplicabil instrumentelor financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE

(1)  În scopul prezentului regulament, în cazul în care contractele spot cu scadență la două zile sau contractele futures cu scadență la cinci zile sunt instrumente financiare în înțelesul articolului 1 alineatului (3) din Directiva 2003/6/CE, directiva respectivă se aplică scoaterii la licitație a produsului licitat respectiv. ►M1  Dispozițiile de mai sus nu aduc atingere aplicării articolelor 38-40 din prezentul regulament în ceea ce privește utilizarea informațiilor privilegiate pentru a retrage o ofertă. ◄

(2)  În cazul în care contractele spot cu scadență la două zile sau contractele futures cu scadență la cinci zile nu sunt instrumente financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE din prezentul regulament, se aplică dispozițiile articolelor 37-43.

Articolul 37

Definiții pentru regimul de abuz de piață aplicabil altor produse licitate decât instrumentele financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE

În scopul articolelor 38-43, care se aplică altor produse licitate decât produsele financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE, se aplică următoarele definiții:

(a) „informație privilegiată” înseamnă orice informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică și care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse licitate și care, în cazul în care ar fi făcută publică, ar fi susceptibilă de a influența în mod semnificativ prețurile ofertate.

Pentru persoanele însărcinate cu executarea ofertelor, informații privilegiate înseamnă și informațiile date de un client și legate de ofertele în așteptare ale clientului, care sunt precise, legate direct sau indirect de unul sau mai multe produse licitate și care, dacă ar fi făcute publice, ar fi susceptibile să aibă un efect semnificativ asupra prețurilor ofertate;

(b) „manipulările pieței” înseamnă:

(i) ofertele sau tranzacțiile sau ordinele pe piața secundară:

 care oferă sau sunt susceptibile de a oferi indicații false sau înșelătoare în ceea ce privește cererea sau prețul produselor licitate; sau

 care stabilesc, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane ce acționează în mod concertat, un preț de închidere a licitației pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial,

exceptând cazul în care persoana care a efectuat oferta sau, în cazul pieței secundare, tranzacția sau ordinul hotărăște că a avut motive legitime pentru a proceda astfel;

(ii) oferte realizate prin recurgerea la proceduri fictive sau la orice altă formă de înșelăciune sau artificiu;

(iii) difuzarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă (inclusiv internet) sau prin orice alt mijloc, de informații care oferă sau sunt susceptibile de a oferi indicații false sau înșelătoare despre produsele licitate, inclusiv răspândirea de zvonuri și difuzarea de informații false sau înșelătoare, în contextul în care persoana care a difuzat informațiile știa sau trebuia să știe că informațiile sunt false sau înșelătoare. În cazul jurnaliștilor care acționează în cadrul exercitării profesiei lor, acest tip de difuzare a informației trebuie evaluat, ținându-se seama de reglementările care se aplică profesiei lor, cu condiția ca aceste persoane să nu obțină, direct sau indirect, foloase sau beneficii ca urmare a difuzării informațiilor în cauză.

În special, exemplele de mai jos rezultă din definiția principală enunțată la primul alineat litera (b):

 faptul că una sau mai multe persoane acționează în mod concertat pentru a-și asigura o poziție dominantă asupra cererii pentru un produs licitat, având drept efect stabilirea directă sau indirectă a prețurilor de închidere a licitației sau crearea de alte condiții de tranzacționare inechitabile;

 faptul de a cumpăra sau de a vinde înainte de licitație, pe piața secundară, certificate de emisii sau produse derivate asociate, având drept efect stabilirea prețului de închidere a licitației pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial sau inducerea în eroare a ofertanților care participă la licitații;

 faptul de a profita de accesul ocazional sau regulat la mijloacele de comunicare în masă tradiționale sau electronice pentru a emite o opinie asupra unui produs licitat după ce s-a făcut anterior o ofertă referitoare la produsul respectiv și de a profita ulterior de pe urma impactului opiniilor emise asupra celorlalte prețuri ale ofertelor făcute pentru produsul respectiv, fără a fi făcut concomitent public, într-un mod corect și eficient, conflictul de interese în cauză.

Articolul 38

Interzicerea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate

(1)  Nicio persoană menționată la al doilea paragraf care deține informații privilegiate nu are dreptul să folosească respectivele informații pentru a depune, a modifica sau a retrage o ofertă, pentru sine sau pentru o terță parte, în mod direct sau indirect, pentru un produs licitat la care se referă informațiile în cauză.

Primul paragraf se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate:

(a) datorită calității sale de membru în cadrul unor organisme administrative, de conducere sau de supraveghere aparținând platformei de licitație, adjudecătorului sau autorității de monitorizare a licitațiilor; sau

(b) datorită participării sale la capitalul platformei de licitație, al adjudecătorului sau al autorității de monitorizare a licitațiilor; sau

(c) datorită accesului său la informație prin exercitarea muncii, profesiei sau funcțiilor sale; sau

(d) ca urmare a activităților sale infracționale.

(2)  În cazul în care persoana menționată la alineatul (1) este o persoană juridică, interdicția prevăzută de alineatul respectiv se aplică în egală măsură persoanelor fizice care participă la decizia de a depune, modifica sau retrage oferta în numele persoanei juridice respective.

(3)  Prezentul articol nu se aplică depunerii, modificării sau retragerii unei oferte pentru un produs licitat făcute pentru a garanta executarea unei obligații scadente, în cazul în care obligația decurge dintr-un acord încheiat înainte ca persoana respectivă să dețină informații privilegiate.

Articolul 39

Alte utilizări interzise ale informațiilor privilegiate

Persoanelor care fac obiectul interdicției prevăzute la articolul 38 li se interzice:

(a) să comunice informații privilegiate altei persoane, cu excepția situației în care aceasta are loc în cadrul normal al exercitării muncii, profesiei sau funcțiilor sale;

(b) să recomande unei alte persoane sau să o determine, pe baza informațiilor privilegiate, să depună, să modifice sau să retragă oferta pentru produsele licitate la care se referă informația în cauză.

Articolul 40

Alte persoane vizate de interzicerea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate

Articolele 38 și 39 se aplică în egală măsură oricărei alte persoane decât cele menționate la articolele respective care deține informații privilegiate și care știe sau ar trebui să știe că este vorba de informații privilegiate.

Articolul 41

Interzicerea manipulării de piață

Se interzice oricărei persoane să se implice în manipulări de piață.

Articolul 42

Cerințe specifice pentru atenuarea riscului de abuz de piață

(1)  Platforma de licitație, adjudecătorul și autoritatea de monitorizare a licitațiilor trebuie să stabilească o listă cu persoanele care lucrează pentru ei, pe baza unui contract de muncă sau a altei forme de colaborare, și care au acces la informații privilegiate. Platforma de licitație își actualizează periodic lista și o transmite autorității naționale competente a statului membru în care este stabilită, ori de câte ori se solicită acest lucru. Adjudecătorul și autoritatea de monitorizare a licitațiilor își actualizează periodic lista și o transmit autorității naționale competente a statului membru în care este stabilită platforma de licitație și a statului membru în care sunt stabiliți fie adjudecătorul, fie autoritatea de monitorizare a licitațiilor, conform prevederilor din contractul (contractele) de desemnare a acestora, ori de câte ori autoritatea națională competentă solicită astfel.

(2)  Persoanele care au responsabilități de conducere în cadrul platformei de licitație, adjudecătorul sau autoritatea de monitorizare a licitațiilor și, după caz, persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, trebuie, cel puțin, să informeze autoritatea națională competentă menționată la alineatul (1) de existența ofertelor depuse, modificate sau retrase în numele lor propriu referitoare la produsele licitate, la produsele derivate sau la alte instrumente financiare care le sunt asociate.

(3)  Persoanele care elaborează sau difuzează lucrări de cercetare referitoare la produsele licitate și persoanele care elaborează sau difuzează alte informații care recomandă sau sugerează o strategie de investiție, informații destinate canalelor de distribuție sau publicului, iau măsurile necesare pentru a se asigura că informația este prezentată în mod echitabil și menționează interesele personale sau existența unor conflicte de interese în raport cu produsele licitate.

(4)  Platforma de licitație adoptă dispoziții structurale menite să prevină și să identifice practicile de manipulare a pieței.

(5)  Persoanele menționate la articolul 59 alineatul (1) trebuie să informeze autoritatea națională competentă în cazul în care au motive să creadă că o tranzacție poate constitui o utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau o manipulare a pieței.

Articolul 43

Supervizare și aplicare

(1)  Autoritățile naționale competente menționate la articolul 11 din Directiva 2003/6/CE trebuie să practice în continuare o supraveghere eficace a pieței și să ia măsurile necesare pentru a se asigura că dispozițiile articolelor 37-42 din prezentul regulament sunt respectate.

(2)  Autoritățile naționale competente menționate la alineatul (1) din prezentul articol dețin competențele prevăzute de măsurile naționale de transpunere a articolului 12 din Directiva 2003/6/CE.

(3)  Statele membre se asigură că măsurile naționale de transpunere a articolelor 14 și 15 din Directiva 2003/6/CE se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea dispozițiilor articolelor 37-42 din prezentul regulament în ceea ce privește licitațiile desfășurate pe teritoriul lor sau în străinătate.

(4)  În scopul aplicării articolelor 37-42 din prezentul regulament și a alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol, măsurile naționale de transpunere a articolului 16 din Directiva 2003/6/CE se aplică cooperării dintre autoritățile naționale competente menționate la alineatul (1) din prezentul articol.CAPITOLUL XI

PLATA ȘI TRANSFERUL VENITURILOR DIN LICITAȚII

Articolul 44

Plata de către ofertanții câștigători și transferul veniturilor către statele membre

(1)  Fiecare ofertant câștigător sau succesorul (succesorii) în drepturi ai acestuia, inclusiv orice intermediari care acționează în numele lor, plătesc suma datorată notificată în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (c) pentru certificatele de emisii câștigate, după cum i se notifică în temeiul articolului 61 alineatul (3) litera (a), transferând sau aranjând transferul sumei datorate, prin sistemul de compensare sau sistemul de decontare, în contul bancar desemnat al adjudecătorului, sub formă de fonduri disponibile, fie înainte de livrarea certificatelor de emisii, fie cel târziu la momentul livrării acestora în contul de depozit desemnat al ofertantului sau în contul de depozit desemnat al succesorului în drepturi al acestuia.

▼M4

(2)  O platformă de licitație, inclusiv sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare conectat(e) la aceasta, transferă plățile efectuate de ofertanți sau de orice succesori în drepturi apăruți în urma licitării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE către adjudecătorii care au scos la licitație certificatele de emisii în cauză, cu excepția oricărei sume pentru care i se solicită să acționeze ca agent de plată față de autoritatea de monitorizare a licitațiilor.

▼B

(3)  Plățile către adjudecători se fac în euro sau în moneda statului membru care i-a desemnat, în cazul în care statul membru respectiv nu face parte din zona euro, la alegerea statului membru în cauză, indiferent care este moneda în care fac plata ofertanții, cu condiția ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare respectiv să poată lucra cu moneda națională în cauză.

Cursul de schimb este cursul publicat de un serviciu de știri financiare recunoscut specificat în contractul de desemnare a platformei de licitație în cauză, imediat după închiderea ferestrei de licitație.

Articolul 45

Consecințe în caz de plată întârziată sau de neplată

(1)  Unui ofertant câștigător sau succesorului în drepturi al acestuia i se livrează numai certificatele de emisii care i-au fost notificate ofertantului câștigător în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a), în cazul în care întreaga sumă datorată, care i-a fost notificată în temeiul articolului 61 alineatul (3) litera (c), este plătită adjudecătorului în conformitate cu articolul 44 alineatul (1).

(2)  Un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia care nu își îndeplinește integral obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (1) din prezentul articol până la data scadenței care i-a fost notificată ofertantului câștigător în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (d) este considerat rău-platnic.

(3)  Unui ofertant rău-platnic i se poate percepe, separat sau cumulativ:

(a) dobândă pentru fiecare zi începând de la data la care plata a fost scadentă în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (d) și sfârșind la data la care este efectuată plata, la o rată a dobânzii prevăzută în contractul de desemnare a platformei de licitație în cauză, calculată zilnic;

(b) penalitate, care îi va reveni adjudecătorului și din care se scad orice costuri deduse de sistemul de compensare sau sistemul de decontare.

(4)  Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), în cazul în care un ofertant câștigător nu efectuează plata, poate avea loc una dintre următoarele:

(a) contrapartida centrală va interveni pentru a prelua certificatele de emisii și a efectua plata sumei datorate către adjudecător;

(b) agentul de decontare va folosi garanția primită de la ofertant pentru a efectua plata sumei datorate către adjudecător.

(5)  În cazul în care nu se realizează decontarea, certificatele de emisii se scot la licitație în cadrul următoarelor două licitații planificate pe platforma de licitație în cauză.CAPITOLUL XII

LIVRAREA CERTIFICATELOR DE EMISII LICITATE

Articolul 46

Transferul certificatelor de emisii licitate

▼M1

Certificatele licitate de orice platformă de licitație se transferă de către registrul Uniunii, înainte de deschiderea unei ferestre de licitație, într-un cont de depozit desemnat, pentru a fi păstrate ca garanție de sistemul de compensare sau de sistemul de decontare cu rol de custode până la livrarea acestor certificate către ofertanții câștigători sau succesorii acestora în drepturi, în urma rezultatelor licitației, în conformitate cu regulamentul aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

▼B

Articolul 47

Livrarea certificatelor de emisii licitate

(1)  Sistemul de compensare sau sistemul de decontare alocă fiecare certificat de emisii licitat de un stat membru unui ofertant câștigător, până când volumul total alocat corespunde cu volumul certificatelor de emisii notificat ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a).

Unui ofertant i se pot aloca certificate de emisii de la mai multe state membre care licitează în cadrul aceleiași licitații în cazul în care acest lucru este necesar pentru a completa volumul certificatelor de emisii notificat ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a).

(2)  În urma plății sumei datorate, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1), fiecărui ofertant câștigător sau succesorilor acestuia în drepturi i se livrează certificatele de emisii alocate ofertantului respectiv, imediat ce este posibil și în orice caz cel târziu până la termenul de livrare a acestora, transferând integral sau parțial certificatele de emisii notificate ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a) dintr-un cont de depozit desemnat păstrat în garanție de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode, într-unul sau în mai multe conturi de depozit desemnate deținute de ofertantul câștigător sau de succesorii în drepturi ai acestuia ori într-un cont de depozit desemnat păstrat în garanție de un sistem de compensare sau sistem de decontare care acționează ca un custode pentru ofertantul câștigător sau succesorii în drepturi ai acestuia.

Articolul 48

Livrarea cu întârziere a certificatelor de emisii licitate

(1)  În cazul în care sistemul de compensare sau sistemul de decontare nu livrează integral sau parțial certificatele de emisii licitate, din cauza unor circumstanțe care nu se află sub controlul său, sistemul de compensare sau sistemul de decontare livrează certificatele de emisii cu prima ocazie, iar ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora acceptă livrarea la acea dată ulterioară.

(2)  Reparația prevăzută la alineatul (1) este singura reparație la care are dreptul un ofertant câștigător sau succesorii acestuia în drepturi în cazul oricărei situații de nelivrare a certificatelor de emisii licitate din cauza unor circumstanțe care nu se află sub controlul sistemului de compensare sau sistemului de decontare în cauză.CAPITOLUL XIII

GESTIONAREA GARANȚIILOR

Articolul 49

Garanții depuse de ofertant

(1)  Înainte de deschiderea ferestrei de licitație pentru licitarea contractelor spot cu scadență la două zile sau a contractelor futures cu scadență la cinci zile, ofertanții sau orice intermediari care acționează în numele acestora trebuie să depună garanții.

(2)  La cerere, orice garanție neutilizată care a fost depusă de un ofertant necâștigător, împreună cu orice dobândă acumulată pentru garanțiile în numerar, va fi deblocată, imediat ce este posibil după închiderea ferestrei de licitație.

(3)  La cerere, orice garanție depusă de un ofertant câștigător care nu a fost utilizată pentru decontare, împreună cu orice dobândă acumulată pentru garanțiile în numerar, va fi deblocată, imediat ce este posibil după închiderea ferestrei de licitație.

Articolul 50

Garanții depuse de adjudecător

(1)  Înainte de deschiderea ferestrei de licitație pentru licitarea contractelor spot cu scadență la două zile sau a contractelor futures cu scadență la cinci zile, adjudecătorului i se solicită doar să ofere drept garanție certificatele de emisii, care vor fi păstrate în garanție de către sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode, până la livrarea lor.

▼M1 —————

▼B

(3)  În cazul în care certificatele de emisii depuse ca garanție în temeiul ►M1  alineatului (1) ◄ nu sunt utilizate, sistemul de compensare sau sistemul de decontare le poate reține, la alegerea statului membru licitator, într-un cont de depozit desemnat păstrat în garanție de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode, până la livrarea lor.CAPITOLUL XIV

ONORARII ȘI COSTURI

Articolul 51

Structura și nivelul onorariilor

(1)  Structura și nivelul onorariilor, precum și orice condiții conexe aplicate de orice platformă de licitație și de sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare nu sunt mai puțin favorabile decât onorariile și condițiile standard comparabile aplicate pe piața secundară.

(2)  Orice platformă de licitație și sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare pot să aplice numai onorariile, deducerile sau condițiile prevăzute explicit în contractul lor de desemnare.

(3)  Toate onorariile și condițiile aplicate în temeiul alineatelor (1) și (2) trebuie să fie prevăzute în mod clar, ușor de înțeles și disponibile public. Acestea vor fi descrise în detaliu, indicându-se fiecare modificare efectuată pentru fiecare tip de serviciu.

Articolul 52

Costurile procesului de licitație

▼M1

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (2), costurile serviciilor prevăzute la articolul 27 alineatul (1), articolul 28 alineatul (1) și articolul 31 se achită din onorariile plătite de ofertanți, însă statul membru licitator suportă orice cost asociat acordurilor dintre adjudecător și platforma de licitație, care sunt menționate la articolul 22 alineatele (2) și (3) și care permit adjudecătorului să liciteze certificatele în numele statului membru care l-a desemnat, mai puțin costurile oricărui sistem de compensare sau de decontare asociat platformei de licitație în cauză.

Costurile menționate la primul paragraf se scad din veniturile din licitație care se plătesc adjudecătorilor în temeiul articolului 44 alineatele (2) și (3).

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la al treilea paragraf, termenii și condițiile acordului de achiziție comună menționat la articolul 26 alineatul (6) primul paragraf sau contractul de desemnare a unei platforme de licitație în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2) pot face derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, impunând statelor membre care au notificat Comisiei, în temeiul articolului 30 alineatul (4), intenția de a nu participa la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2), dar care ulterior utilizează platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2), să plătească respectivei platforme de licitație, inclusiv sistemului (sistemelor) de compensare sau sistemului (sistemelor) de decontare legate la aceasta, costurile serviciilor prevăzute la articolul 27 alineatul (1) și la articolul 28 alineatul (1) aferente părții din certificate pe care statul membru în cauză o scoate la licitație, de la data la care acesta începe să liciteze prin intermediul platformei de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2), până la încheierea sau expirarea termenului de desemnare a platformei de licitație respective.

Dispozițiile de mai sus se aplică și statelor membre care nu s-au alăturat acțiunii comune prevăzute la articolul 26 alineatele (1) și (2) în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a acordului de achiziție comună menționat la articolul 26 alineatul (6) primul paragraf.

Primul paragraf nu se aplică în cazul în care un stat membru se alătură acțiunii comune prevăzute la articolul 26 alineatele (1) și (2) după expirarea perioadei de desemnare menționate la articolul 30 alineatul (5) al doilea paragraf sau în cazul în care acesta utilizează platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2) pentru a scoate la licitație partea sa de certificate în lipsa includerii pe listă, în temeiul articolului 30 alineatul (7), a unei platforme de licitație notificate în temeiul articolului 30 alineatul (6).

▼B

Din costurile suportate de ofertanți în temeiul alineatului (1) trebuie să se scadă totalul costurilor suportate de un stat membru în temeiul prezentului alineat.

▼M1

(3)  Acea parte care variază în funcție de numărul licitațiilor a costurilor autorității de monitorizare a licitațiilor, specificată în contractul de desemnare a autorității de monitorizare a licitațiilor, se distribuie egal pe numărul de licitații. Toate celelalte costuri ale autorității de monitorizare a licitațiilor, specificate în contractul de desemnare a autorității de monitorizare a licitațiilor, cu excepția costurilor aferente serviciilor achiziționate de Comisie și a costurilor legate de orice raport realizat în temeiul articolului 25 alineatul (4), se distribuie egal pe numărul de platforme de licitație, dacă nu se specifică altfel în contractul de desemnare a autorității de monitorizare a licitațiilor.

▼B

Procentajul din costurile autorității de monitorizare a licitațiilor legat de o platformă de licitații desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2), inclusiv costul oricărui raport solicitat în temeiul articolului 25 alineatul (4), este suportat de statul membru care a desemnat-o.

Procentajul din costurile autorității de monitorizare a licitațiilor legat de o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie între statele membre care participă la acțiunea comună în conformitate cu procentul fiecăreia din volumul total al certificatelor de emisii scoase la licitație pe platforma de licitație în cauză.

Costurile autorității de monitorizare a licitațiilor suportate de fiecare stat membru se deduc din veniturile din licitații plătibile de adjudecători către statul membru ce i-a desemnat, în conformitate cu articolul 23 litera (c).CAPITOLUL XV

SUPRAVEGHEREA LICITAȚIILOR, MĂSURI DE REMEDIERE ȘI SANCȚIUNI

Articolul 53

Cooperarea cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor

(1)  Adjudecătorii, platformele de licitație și autoritățile naționale competente care le supraveghează îi furnizează, la cerere, autorității de monitorizare a licitațiilor orice informație pe care o dețin cu privire la licitații în mod rezonabil pentru îndeplinirea funcțiilor autorității de monitorizare a licitațiilor.

(2)  Autoritatea de monitorizare a licitațiilor are dreptul să observe desfășurarea licitațiilor.

(3)  Adjudecătorii, platformele de licitație și autoritățile naționale competente care le supraveghează îi oferă asistență autorității de monitorizare a licitațiilor pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia, cooperând în mod activ cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor, fiecare în propria sferă de competență.

(4)  Autoritățile naționale competente care supraveghează instituțiile de credit și firmele de investiții, precum și autoritățile naționale competente care supraveghează persoanele autorizate să depună oferte în numele altor persoane în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) îi oferă asistență autorității de monitorizare a licitațiilor pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia, cooperând în mod activ cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor, în cadrul propriei sfere de competență.

(5)  Obligațiile impuse autorităților naționale competente la alineatele (1), (3) și (4) trebuie să țină seama de considerentele legate de secretul profesional pe care trebuie să le respecte în temeiul legislației Uniunii.

▼M1

Articolul 54

Monitorizarea relației cu ofertanții

(1)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) monitorizează relația cu ofertanții admiși să liciteze în cadrul licitațiilor sale pe întreaga durată a existenței sale, prin următoarele acțiuni:

(a) examinarea minuțioasă a ofertelor depuse pe întreg parcursul relației respective pentru a se asigura că comportamentul de licitare al ofertanților corespunde cunoștințelor pe care le deține platforma de licitație cu privire la clientul respectiv, la activitatea comercială a acestuia și la profilul său de risc, inclusiv, acolo unde este cazul, la sursa fondurilor;

(b) menținerea unor acorduri și proceduri eficace pentru monitorizarea periodică a respectării regulilor sale de conduită pe piață de către persoanele admise la licitații în temeiul articolului 19 alineatele (1), (2) și (3);

(c) monitorizarea tranzacțiilor desfășurate de persoanele admise la licitații în temeiul articolului 19 alineatele (1), (2) și (3) și al articolului 20 alineatul (6), utilizând sistemele proprii pentru a identifica încălcări ale regulilor menționate la litera (b) a prezentului paragraf, condiții sau un comportament incorect sau nedisciplinat de licitare care pot prezenta suspiciuni de abuz de piață.

La examinarea minuțioasă a ofertelor în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf, platforma de licitație în cauză acordă o atenție deosebită oricărei activități pe care o consideră, prin natura sa, ca prezentând probabilitatea de a fi legată de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau activități infracționale.

(2)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că documentele, datele sau informațiile pe care le deține cu privire la un ofertant sunt ținute la zi. Din acest motiv, platforma de licitație poate:

(a) să solicite ofertantului informații, în temeiul articolului 19 alineatele (2) și (3) și al articolului 20 alineatele (5), (6) și (7), în scopul monitorizării relației cu ofertantul respectiv în urma admiterii sale la licitații, pe durata existenței acestei relații și pe o perioadă de cinci ani de la încheierea acesteia;

(b) să solicite oricărei persoane admise la licitații să depună din nou o cerere de admitere la licitații la intervale regulate;

(c) să solicite oricărei persoane admise la licitații să notifice prompt platformei de licitație în cauză orice modificări ale informațiilor transmise acesteia în temeiul articolului 19 alineatele (2) și (3) și al articolului 20 alineatele (5), (6) și (7).

(3)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) ține evidențe privind:

(a) cererea de admitere la licitații transmisă de un solicitant, în conformitate cu articolul 19 alineatele (2) și (3), inclusiv orice modificări ale acesteia;

(b) verificările efectuate cu privire la:

(i) prelucrarea cererii de admitere la licitații transmise, în temeiul articolelor 19, 20 și 21;

(ii) examinarea minuțioasă și monitorizarea relației, în temeiul alineatului (1) literele (a) și (c), în urma admiterii la licitații a unui solicitant;

(c) toate informațiile privind o anumită ofertă depusă de un anumit ofertant în cadrul unei licitații, inclusiv orice retragere sau modificare a ofertelor, în temeiul articolului 6 alineatul (3) al doilea paragraf și al articolului 6 alineatul (4);

(d) toate informațiile privind desfășurarea fiecărei licitații în care un ofertant a depus o ofertă.

(4)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) ține evidențele menționate la alineatul (3) atât timp cât un ofertant este admis să liciteze în cadrul licitațiilor sale și pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la încheierea relației cu ofertantul respectiv.

▼B

Articolul 55

Transmiterea unei notificări privind spălarea de bani, finanțarea terorismului sau activitățile infracționale

▼M1

(1)  Autoritățile naționale competente menționate la articolul 37 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE monitorizează și adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea, de către o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1), a cerințelor în materie de due diligence privind clientela de la articolul 19 și articolul 20 alineatul (6) din prezentul regulament, a cerințelor privind monitorizarea și păstrarea evidențelor de la articolul 54 din prezentul regulament și a cerințelor de notificare de la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

Autoritățile naționale competente menționate la primul paragraf dețin competențele prevăzute în măsurile naționale de transpunere a articolului 37 alineatele (2) și (3) din Directiva 2005/60/CE.

O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea articolului 19, a articolului 20 alineatele (6) și (7), a articolului 21 alineatele (1) și (2) și a articolului 54 din prezentul regulament, precum și a alineatelor (2) și (3) ale prezentului articol. În această privință, se aplică măsurile naționale de transpunere a articolului 39 din Directiva 2005/60/CE.

(2)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1), directorii și angajații acesteia cooperează pe deplin și prompt cu FIU menționată la articolul 21 din Directiva 2005/60/CE:

(a) informând FIU, din proprie inițiativă, în cazul în care știu, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că se comit, s-au comis sau s-a încercat să se comită în cadrul licitațiilor activități de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau activități infracționale;

(b) furnizând FIU, la cererea acesteia, toate informațiile necesare, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația aplicabilă.

▼B

(3)  Informațiile menționate la alineatul (2) se transmit către FIU a statului membru pe teritoriul căruia este situată platforma de licitație în cauză.

Prin măsurile naționale de transpunere a politicilor și procedurilor de management al conformității și de comunicare menționate la articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE se desemnează persoana sau persoanele responsabile cu transmiterea informațiilor în temeiul prezentului articol.

▼M1

(4)  Statul membru pe teritoriul căruia se situează o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că măsurile naționale de transpunere a articolelor 26-29, a articolului 32, a articolului 34 alineatul (1) și a articolului 35 din Directiva 2005/60/CE se aplică respectivei platforme de licitație.

▼B

Articolul 56

Transmiterea unei notificări privind abuzul de piață

▼M1

(1)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) transmite o notificare autorităților naționale competente desemnate în temeiul articolului 43 alineatul (2) din Directiva 2004/39/CE și responsabile cu supravegherea respectivei platforme de licitație sau cu investigarea și urmărirea situațiilor de abuz de piață ce au loc în cadrul sau prin sistemele platformei de licitație în cauză, cu privire la suspiciunea de abuz de piață din partea oricărei persoane admise să liciteze în cadrul licitațiilor sau din partea oricărei persoane în numele căreia acționează persoana admisă să liciteze în cadrul licitațiilor.

Se aplică măsurile naționale de transpunere a articolului 25 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE.

▼B

(2)  Platforma de licitație în cauză notifică autoritatea de monitorizare a licitațiilor și Comisia cu privire la faptul că a transmis o notificare în temeiul alineatului (1), precizând ce măsuri de remediere a adoptat sau propune să adopte pentru a contracara infracțiunile menționate la alineatul (1).

Articolul 57

Dimensiunea maximă a ofertelor și alte măsuri de remediere

(1)  Dimensiunea maximă a ofertelor sau orice alte măsuri de remediere necesare pentru a reduce un risc real sau potențial de abuz de piață, de spălare de bani, de finanțare a terorismului sau de altă activitate infracțională, precum și de comportament anticoncurențial, pot fi impuse de orice platformă de licitație în urma consultării Comisiei și obținerii avizului acesteia, cu condiția ca implementarea unei dimensiuni maxime a ofertelor sau a oricăror alte măsuri de remediere să reducă efectiv riscul în cauză. Comisia se poate consulta cu statele membre în cauză și cu autoritatea de monitorizare a licitațiilor și poate obține avizul acestora cu privire la propunerea făcută de platforma de licitație respectivă. Platforma de licitație în cauză ține cont în cea mai mare măsură de avizul Comisiei.

(2)  Dimensiunea maximă a ofertelor va fi exprimată fie ca procent din numărul total de certificate de emisii scoase la licitație în cadrul oricărei licitații, fie ca procent din numărul total de certificate de emisii scoase la licitație în oricare an dat, în funcție de care este mai potrivită pentru a reduce riscul abuzului de piață identificat la articolul 56 alineatul (1).

(3)  În sensul prezentului articol, dimensiunea maximă a ofertelor înseamnă numărul maxim de certificate de emisii care pot fi licitate, direct sau indirect, de orice grup de persoane enumerate la articolul 18 alineatul (1) sau (2) care aparțin oricăreia dintre următoarele categorii:

(a) aceluiași grup de întreprinderi, incluzând orice întreprindere-mamă, filialele acesteia și întreprinderile afiliate;

(b) aceleiași grupări comerciale;

(c) unei unități economice separate cu putere de decizie independentă și sunt controlate direct sau indirect de organisme publice sau entități proprietate de stat.

▼M1

Articolul 58

Reguli de conduită pe piață sau alte dispoziții contractuale

Articolele 53-57 nu aduc atingere niciunei alte măsuri pe care o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) are dreptul să o adopte în temeiul regulilor sale de conduită pe piață sau al altor dispoziții contractuale în vigoare încheiate direct sau indirect cu orice ofertanți admiși să liciteze în cadrul licitațiilor, cu condiția ca măsurile respective să nu intre în conflict cu dispozițiile articolelor 53-57 sau să le submineze.

▼B

Articolul 59

Reguli de conduită pentru alte persoane autorizate să liciteze în numele altor persoane în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 18 alineatul (2).

(1)  Prezentul articol se aplică:

(a) persoanelor autorizate să liciteze în temeiul articolului 18 alineatul (2);

(b) firmelor de investiții și instituțiilor de credit menționate la articolul 18 alineatul (1) literele (b) și (c) autorizate să liciteze în temeiul articolului 18 alineatul (3).

(2)  Relațiile cu clienții ale persoanelor menționate la alineatul (1) sunt guvernate de următoarele reguli de conduită:

(a) acceptă instrucțiuni din partea clienților lor în termeni comparabili;

(b) pot refuza să liciteze în numele unui client dacă au motive rezonabile să suspecteze un caz de spălare de bani, finanțare a terorismului, activitate infracțională sau abuz de piață, sub rezerva legislației naționale de transpunere a articolelor 24 și 28 din Directiva 2005/60/CE;

(c) pot refuza să liciteze în numele unui client dacă au motive rezonabile să suspecteze că acesta nu poate plăti certificatele de emisii pentru care dorește să liciteze;

(d) încheie un acord scris cu clienții lor. Acordurile încheiate nu impun nicio condiție sau restricție injustă pentru clientul în cauză. Acestea prevăd toți termenii și toate condițiile privind serviciile oferite, inclusiv, în special, referitor la plata și livrarea certificatelor de emisii;

(e) pot solicita clienților lor să constituie un depozit prin plata unei sume în avans pentru certificatele de emisii;

(f) nu pot limita numărul ofertelor pe care le poate depune un client;

(g) nu își pot împiedica sau restricționa clienții să angajeze serviciile altor entități eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) literele (b)-(e) și al articolului 18 alineatul (2) pentru a licita în numele acestora în cadrul licitațiilor;

(h) țin cont în mod corespunzător de interesele clienților lor care le solicită să depună oferte în numele lor în cadrul licitațiilor;

(i) își tratează clienții în mod echitabil, fără discriminare;

(j) mențin sisteme și proceduri interne corespunzătoare pentru a prelucra solicitări din partea clienților de a acționa ca agenți în cadrul unei licitații și pentru a putea participa efectiv la o licitație, în special în ceea ce privește depunerea ofertelor în numele clienților lor, colectarea plăților și a garanțiilor de la clienții în numele cărora acționează și transferarea certificatelor de emisii către aceștia;

(k) previn dezvăluirea de informații confidențiale de la partea societății lor care este responsabilă cu primirea, pregătirea și depunerea ofertelor în numele clienților către partea societății lor care este responsabilă cu pregătirea și depunerea ofertelor în nume propriu sau către partea societății lor care este responsabilă cu tranzacționarea în nume propriu pe piața secundară;

(l) păstrează evidența informațiilor obținute sau create în calitatea lor de intermediari care gestionează oferte în numele clienților lor în cadrul licitațiilor, pe o perioadă de cinci ani de la data obținerii și creării informațiilor respective.

Valoarea depozitului menționat la litera (e) se calculează pe o bază justă și rezonabilă.

Metoda de calculare a depozitului menționat la litera (e) se prevede în acordurile încheiate în conformitate cu litera (d).

Orice parte a depozitului menționat la litera (e) care nu este utilizată pentru a efectua plata certificatelor de emisii va fi returnată plătitorului într-un termen rezonabil ulterior licitației prevăzute în acordurile încheiate în conformitate cu litera (d).

(3)  Persoanelor menționate la alineatul (1) li se aplică următoarele reguli de conduită atunci când licitează în nume propriu sau în numele clienților lor:

(a) furnizează orice informație solicitată de orice platformă de licitație pe care sunt admiși să liciteze sau de autoritatea de monitorizare a licitațiilor, necesară acestora pentru a-și îndeplini funcțiile ce le revin în temeiul prezentului regulament;

(b) acționează cu integritate, competențe rezonabile, atenție și diligență.

(4)  Autoritățile naționale competente desemnate de statele membre în care sunt stabilite persoanele menționate la alineatul (1) sunt responsabile cu autorizarea acestor persoane de a desfășura activitățile menționate la alineatul respectiv, precum și cu monitorizarea și aplicarea respectării regulilor de conduită prevăzute la alineatele (2) și (3), inclusiv gestionarea plângerilor referitoare la nerespectarea acestor reguli de conduită.

(5)  Autoritățile naționale competente menționate la alineatul (4) autorizează persoanele menționate la alineatul (1) numai dacă acestea îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a) au o reputație suficient de bună și suficientă experiență pentru a asigura respectarea întocmai a regulilor de conduită prevăzute la alineatele (2) și (3);

(b) au instituit procedurile și verificările necesare pentru a gestiona conflictele de interese și pentru a servi cel mai bine intereselor clienților lor;

(c) respectă cerințele legislației naționale de transpunere a Directivei 2005/60/CE;

(d) respectă orice alte măsuri considerate necesare având în vedere natura serviciilor de licitare oferite și nivelul de sofisticare a clienților în cauză din perspectiva profilului comercial sau de investitor, precum și orice evaluare bazată pe riscuri a probabilității de spălare de bani, finanțare a terorismului sau activități infracționale.

(6)  Autoritățile naționale competente ale statului membru în care sunt autorizate persoanele menționate la alineatul (1) monitorizează și aplică condițiile enumerate la alineatul (5). Statul membru se asigură că:

(a) autoritățile sale naționale competente au la dispoziție abilitățile de investigare necesare și sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare;

(b) se instituie un mecanism de soluționare a plângerilor și de retragere a autorizațiilor în cazul în care persoanele autorizate încalcă obligațiile care le revin în temeiul autorizației respective;

(c) autoritățile sale naționale competente pot retrage autorizația acordată în temeiul alineatului (5), în cazul în care persoana menționată la alineatul (1) a încălcat grav și sistematic dispozițiile alineatelor (2) și (3).

▼M2

(7)  Clienții ofertanților menționați la alineatul (1) din prezentul articol își pot adresa eventualele plângeri cu privire la respectarea regulilor de conduită prevăzute la alineatele (2) și (3) către autoritățile competente menționate la alineatul (4), în conformitate cu normele de procedură stabilite pentru gestionarea plângerilor respective în statul membru în care sunt supravegheate persoanele menționate la alineatul (1).

▼B

(8)  Persoanele menționate la alineatul (1) care sunt admise să liciteze în cadrul unei platforme de licitație în temeiul articolelor 18, 19 și 20 sunt autorizate, fără alte cerințe de ordin juridic sau administrativ din partea statelor membre, să ofere servicii de licitare clienților menționați la articolul 19 alineatul (3) litera (a).CAPITOLUL XVI

TRANSPARENȚĂ ȘI CONFIDENȚIALITATE

Articolul 60

Publicare

(1)  Întreaga legislație și toate orientările, instrucțiunile, formularele, documentele, anunțurile, inclusiv calendarul de licitație, orice alte informații neconfidențiale pertinente pentru licitațiile de pe o anumită platformă de licitație, orice decizie, inclusiv orice decizie, în conformitate cu articolul 57, de impunere a unei dimensiuni maxime a ofertelor, și orice alte măsuri de remediere necesare pentru a reduce un risc real sau potențial de spălare a banilor, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, se publică pe un site web special privind licitațiile, actualizat și întreținut de platforma de licitație în cauză.

Informațiile care nu mai sunt pertinente se arhivează. Arhivele vor fi accesibile prin intermediul aceluiași site web privind licitațiile.

(2)  Versiunile neconfidențiale ale rapoartelor autorității de monitorizare a licitațiilor către statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 25 alineatele (1) și (2), se publică pe site-ul web al Comisiei.

Rapoartele care nu mai sunt pertinente se arhivează. Arhivele vor fi accesibile prin intermediul site-ului web al Comisiei.

▼M1

(3)  O listă a numelor, adreselor, numerelor de telefon și fax, adreselor de e-mail și site-urilor web ale tuturor persoanelor admise să liciteze în numele altor persoane în cadrul licitațiilor desfășurate de orice platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se publică pe site-ul web întreținut de respectiva platformă de licitație.

▼B

Articolul 61

Anunțarea și notificarea rezultatelor licitației

(1)  O platformă de licitație anunță rezultatele fiecărei licitații pe care o desfășoară imediat ce este posibil în mod rezonabil și nu mai târziu de 15 minute după închiderea ferestrei de licitație.

(2)  Anunțul efectuat în conformitate cu alineatul (1) trebuie să conțină cel puțin următoarele aspecte:

(a) volumul certificatelor de emisii licitate;

(b) prețul de închidere a licitației, în euro;

(c) volumul total de oferte depuse;

(d) numărul total al ofertanților și numărul ofertanților câștigători;

(e) în cazul anulării unei licitații, licitațiile către care va fi reportat volumul de certificate de emisii;

(f) venitul total obținut din licitație;

(g) distribuirea venitului între statele membre, în cazul platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2).

(3)  Concomitent cu anunțul efectuat în temeiul alineatului (1), platforma de licitație transmite o notificare fiecărui ofertant câștigător care licitează prin sistemele sale privind:

(a) numărul total al certificatelor de emisii care urmează să fie alocate ofertantului respectiv;

(b) dacă este cazul, care din ofertele sale egale au fost selectate aleatoriu;

(c) suma datorată, fie în euro, fie în moneda unui stat membru care nu face parte din zona euro, aleasă de ofertant, cu condiția ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare să poată lucra cu moneda națională în cauză;

(d) termenul până la care trebuie plătită suma datorată sub formă de fonduri disponibile în contul bancar desemnat al adjudecătorului.

(4)  În cazul în care moneda aleasă de ofertant nu este euro, platforma de licitație notifică unui ofertant câștigător care licitează în cadrul licitațiilor desfășurate de aceasta cursul de schimb pe care l-a utilizat la calcularea sumei datorate în moneda aleasă de ofertantul câștigător.

Cursul de schimb este cursul publicat de un serviciu de știri financiare recunoscut specificat în contractul de desemnare a platformei de licitație în cauză, imediat după închiderea ferestrei de licitație.

(5)  O platformă de licitație transmite o notificare sistemului de compensare relevant sau sistemului de decontare legat la aceasta cu privire la informațiile notificate fiecărui ofertant câștigător, în conformitate cu alineatul (3).

Articolul 62

Protecția informațiilor confidențiale

(1)  Următoarele constituie informații confidențiale:

(a) conținutul unei oferte;

(b) conținutul oricăror instrucțiuni de a licita, chiar atunci când nu se depune nicio ofertă;

(c) informații care dezvăluie sau din care se poate deduce identitatea ofertantului în cauză și oricare dintre următoarele informații:

(i) numărul certificatelor de emisii pe care un ofertant dorește să le obțină în cadrul unei licitații;

(ii) prețul pe care un ofertant este dispus să îl plătească pentru certificatele de emisii respective;

(d) informații despre una sau mai multe oferte sau instrucțiuni de licitare ori care decurg din acestea și care, separat sau colectiv, ar putea să:

(i) ofere o indicație privind cererea de certificate de emisii înainte de orice licitație;

(ii) ofere o indicație privind prețul de închidere a licitației înainte de orice licitație;

(e) informații furnizate de persoane în cadrul stabilirii sau menținerii relației cu ofertanții sau în cadrul monitorizării acestei relații în conformitate cu articolele 19, 20, 21 și 54;

(f) rapoartele și avizele autorității de monitorizare a licitațiilor, întocmite în conformitate cu articolul 25 alineatele (1)-(6), cu excepția părților cuprinse în orice versiune neconfidențială a rapoartelor autorității de monitorizare a licitațiilor, publicate de Comisie în conformitate cu articolul 60 alineatul (2);

(g) secrete profesionale furnizate de persoanele care participă la o procedură de achiziție concurențială de desemnare a unei platforme de licitație sau de autoritatea de monitorizare a licitațiilor;

(h) informații privind algoritmul utilizat pentru selectarea aleatorie a licitațiilor cu oferte egale, menționat la articolul 7 alineatul (2);

(i) informații privind metodologia definirii a ceea ce constituie un preț de închidere a licitației semnificativ sub prețul predominant pe piața secundară înainte de licitație și pe parcursul acesteia, în sensul articolului 7 alineatul (6).

(2)  Informațiile confidențiale nu se dezvăluie de nicio persoană care a obținut informațiile respective, direct sau indirect, altfel decât conform alineatului (3).

(3)  Alineatul (2) nu împiedică dezvăluirea informațiilor confidențiale care:

(a) au fost deja puse la dispoziția publicului în mod legal;

(b) sunt făcute publice cu acordul scris al unui ofertant, al unei persoane admise să liciteze sau al unei persoane care solicită admiterea la licitație;

(c) trebuie dezvăluite sau făcute publice în urma unei obligații prevăzute de legislația Uniunii;

(d) sunt făcute publice ca urmare a unei hotărâri judecătorești;

(e)  ►M1  sunt dezvăluite sau făcute publice ◄ în scopul oricăror investigații sau proceduri penale, administrative sau judiciare care se desfășoară în Uniune;

(f) sunt dezvăluite de orice platformă de licitație autorității de monitorizare a licitațiilor pentru ca autoritatea de monitorizare a licitațiilor să își poată îndeplini funcțiile sau obligațiile în raport cu licitațiile sau pentru o ajuta la îndeplinirea acestor funcții;

(g) sunt agregate sau redactate înainte de dezvăluire, pentru a nu putea fi deslușite informațiile următoare:

(i) ofertele individuale sau instrucțiunile de licitare;

(ii) licitațiile individuale;

(iii) ofertanții individuali, ofertanții viitori sau persoanele care solicită admiterea la licitație;

(iv) solicitările individuale de admitere la licitație;

(v) relațiile individuale cu ofertanții;

(h) sunt menționate la alineatul (1) litera (f), cu condiția să fie dezvăluite publicului în mod nediscriminatoriu și sistematic de autoritățile naționale competente ale statelor membre pentru informațiile care fac obiectul articolului 25 alineatul (2) litera (c) și de Comisie pentru informațiile care fac obiectul articolului 25 alineatul (2);

(i) sunt menționate la alineatul (1) litera (g), cu condiția să fie dezvăluite persoanelor care lucrează pentru statele membre sau pentru Comisie implicate în procedura de achiziție concurențială menționată la alineatul (1) litera (g), care sunt obligate la rândul lor să mențină secretul profesional în conformitate cu condițiile lor de angajare;

(j) sunt făcute publice la sfârșitul perioadei de 30 de luni care începe la una dintre următoarele date, sub rezerva menținerii oricăror obligații de secret profesional în temeiul dreptului Uniunii:

(i) data deschiderii ferestrei de licitație pentru licitația în care se dezvăluie pentru prima dată informațiile confidențiale, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) literele (a)-(d);

(ii) data încheierii relației cu un ofertant, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) litera (e);

(iii) data raportului sau a avizului autorității de monitorizare a licitațiilor, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) litera (f);

(iv) data transmiterii informațiilor în cadrul procedurii concurențiale de achiziție, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) litera (g).

(4)  Măsurile necesare pentru asigurarea faptului că informațiile confidențiale nu sunt dezvăluite în mod eronat și consecințele unor dezvăluiri eronate de către platforma de licitație sau autoritatea de monitorizare a licitațiilor, inclusiv orice persoane contractate să lucreze pentru acestea, sunt stabilite în contractele de desemnare ale acestora.

(5)  Informațiile confidențiale obținute de orice platformă de licitație sau de autoritatea de monitorizare a licitațiilor, inclusiv orice persoane contractate să lucreze pentru acestea, se utilizează exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor sau al exercitării funcțiilor acestora în legătură cu licitațiile.

(6)  Alineatele (1)-(5) nu exclud schimbul de informații confidențiale între orice platformă de licitație și autoritatea de monitorizare a licitațiilor, nici între oricare dintre acestea și:

(a) autoritățile naționale competente care supraveghează o platformă de licitație;

(b) autoritățile naționale competente responsabile cu investigarea și urmărirea spălării de bani, a finanțării terorismului, a activităților infracționale sau a abuzului de piață;

(c) Comisie.

Informațiile confidențiale schimbate în temeiul prezentului alineat nu se dezvăluie altor persoane, cu excepția celor prevăzute la literele (a), (b) și (c), contrar dispozițiilor alineatului (2).

(7)  Orice persoană care lucrează sau a lucrat pentru orice platformă de licitație sau pentru autoritatea de monitorizare a licitațiilor și care a fost implicată în licitații este obligată să respecte secretul profesional și se asigură că informațiile confidențiale sunt protejate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 63

Regimul lingvistic

(1)  Informațiile scrise furnizate de orice platformă de licitație în temeiul articolului 60 alineatele (1) și (3) sau de autoritatea de monitorizare a licitațiilor în temeiul articolului 60 alineatul (2) sau al contractului de desemnare a acestora, care nu sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.

(2)  Orice stat membru poate asigura, pe cheltuiala proprie, traducerea tuturor informațiilor care fac obiectul alineatului (1) ale oricărei platforme de licitație în limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauză.

În cazul în care un stat membru asigură pe cheltuiala proprie traducerea tuturor informațiilor, la care se referă alineatul (1), primite de la platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), orice stat membru care a desemnat o platformă de licitație în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) trebuie să asigure de asemenea, pe cheltuiala proprie traducerea în aceeași limbă sau în aceleași limbi a tuturor informațiilor, menționate la alineatul (1), ale platformei de licitație pe care a desemnat-o în conformitate cu articolul 30 alineatul (1).

(3)  Persoanele care solicită admiterea la licitații și persoanele admise la licitație pot transmite următoarele informații în limba oficială a Uniunii pe care au ales-o în temeiul alineatului (4), cu condiția ca un stat membru să fi decis să furnizeze o traducere în limba respectivă în temeiul alineatului (2):

(a) solicitările de admitere la licitație, inclusiv documentele justificative;

(b) ofertele lor, inclusiv orice retragere sau modificare a acestora;

(c) orice întrebări legate de literele (a) sau (b).

O platformă de licitație poate solicita o traducere legalizată într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.

(4)  Persoanele care solicită admiterea la licitații, persoanele admise la licitație și ofertanții care participă la o licitație aleg orice limbă oficială a Uniunii în care vor primi toate notificările efectuate în temeiul articolului 8 alineatul (3), articolului 20 alineatul (10), articolului 21 alineatul (4) și articolului 61 alineatul (3).

Toate celelalte comunicări orale sau scrise din partea oricărei platforme de licitație către persoanele care solicită admiterea la licitație, persoanele care sunt admise la licitație sau ofertanții care participă la o licitație se realizează în limba aleasă în temeiul primului paragraf, fără niciun cost suplimentar pentru solicitanții, persoanele și ofertanții în cauză, cu condiția ca un stat membru să fi decis să furnizeze o traducere în limba respectivă în temeiul alineatului (2).

Cu toate acestea, chiar dacă un stat membru în temeiul alineatului (2) a decis să furnizeze o traducere în limba aleasă în temeiul primului paragraf, după cum se prevede la primul paragraf al prezentului alineat, persoana care solicită admiterea la licitații, persoana admisă la licitație sau ofertantul care participă la o licitație pot renunța la acest drept în temeiul celui de-al doilea paragraf al prezentului alineat, transmițând în prealabil un consimțământ scris ca platforma de licitație în cauză să utilizeze numai o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.

(5)  Statele membre sunt responsabile de acuratețea oricărei traduceri efectuate în temeiul alineatului (2).

Persoanele care transmit traducerea unui document menționat la alineatul (3) și orice platformă de licitație care notifică un document tradus în temeiul alineatului (4) sunt responsabile să se asigure că acesta reprezintă o traducere exactă a originalului.CAPITOLUL XVII

DISPOZIȚII FINALE

▼M1

Articolul 64

Dreptul la apel

(1)  O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că a instituit un mecanism extrajudiciar de soluționare a plângerilor din partea persoanelor care solicită admiterea la licitații, a ofertanților admiși la licitații sau a căror admitere la licitații a fost refuzată, revocată sau suspendată.

(2)  Statele membre în care o piață reglementată desemnată ca platformă de licitație în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) sau operatorul său de piață sunt supravegheați se asigură că orice decizii adoptate de mecanismul extrajudiciar care soluționează plângerile menționate la alineatul (1) al prezentului articol sunt argumentate în mod corespunzător și sunt supuse dreptului de a face apel la instanțele menționate la articolul 52 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE. Acest drept nu aduce atingere niciunui drept de a apela direct la instanțele sau organismele administrative competente prevăzute în măsurile naționale de transpunere a articolului 52 alineatul (2) din Directiva 2004/39/CE.

▼B

Articolul 65

Corectarea erorilor

(1)  Orice eroare legată de plata sau transferul certificatelor de emisii efectuate sau de garanțiile sau depozitele constituite sau deblocate în temeiul prezentului regulament este notificată sistemului de compensare sau sistemului de decontare imediat ce este observată de orice persoană.

(2)  Sistemul de compensare sau sistemului de decontare adoptă toate măsurile necesare pentru a rectifica orice erori legate de plata sau transferul certificatelor de emisii efectuate sau de garanțiile sau depozitele constituite sau deblocate în temeiul prezentului regulament care le sunt aduse în atenție prin orice mijloc.

(3)  Orice persoană care beneficiază de pe urma unei erori în temeiul alineatului (1) care nu poate fi rectificată în temeiul alineatului (2), din cauza intervenirii drepturilor unui terț cumpărător cu bună-credință, și care a avut cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de eroare și nu a notificat-o sistemului de compensare sau sistemului de decontare, este obligată la repararea oricărui prejudiciu cauzat.

Articolul 66

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M1
ANEXA ICertificate scoase la licitație în 2012 în temeiul articolului 10 alineatul (1)

Stat membru

Volum

Belgia

2 979 000

Bulgaria

3 277 000

Republica Cehă

5 503 000

Danemarca

1 472 000

Germania

23 531 000

Estonia

1 068 000

Irlanda

1 100 000

Grecia

4 077 000

Spania

10 145 000

Franța

6 434 000

Italia

11 324 000

Cipru

307 000

Letonia

315 000

Lituania

637 000

Luxemburg

141 000

Ungaria

1 761 000

Malta

120 000

Țările de Jos

3 938 000

Austria

1 636 000

Polonia

14 698 000

Portugalia

2 065 000

România

5 878 000

Slovenia

520 000

Slovacia

1 805 000

Finlanda

1 965 000

Suedia

1 046 000

Regatul Unit

12 258 000

Total

120 000 000

▼B
ANEXA II

Lista elementelor menționate la articolul 20 alineatul (3)

1.

Dovada eligibilității în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) sau (2).

2.

Numele, adresa, numărul de telefon și de fax ale solicitantului.

3.

Numărul de identificare a contului pentru contul de depozit desemnat al solicitantului.

4.

Detaliile complete ale contului bancar desemnat al solicitantului.

5.

Numele, adresa, numărul de telefon și de fax, precum și adresa de e-mail a unuia sau mai multor reprezentanți ai ofertantului, astfel cum sunt definiți la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf.

6.

Pentru persoane juridice, dovada:

(a) constituirii acestora: forma juridică a solicitantului; dreptul aplicabil; dacă solicitantul este o societate cotată public la una sau mai multe burse de valori recunoscute;

(b) dacă este cazul, numărul de înregistrare a solicitantului în registrul pertinent în care este înregistrat solicitantul, în lipsa căruia solicitantul trebuie să furnizeze actul de constituire, statutul sau alt document care atestă constituirea sa.

7.

Pentru persoanele juridice și/sau aranjamentele cu caracter juridic, informațiile necesare pentru a identifica beneficiarul efectiv și pentru a înțelege structura de proprietate și control a persoanei juridice sau aranjamentului cu caracter juridic respectiv.

8.

Pentru persoanele fizice, dovada identității, printr-o carte de identitate, un permis de conducere, un pașaport sau un document similar eliberat de autorități, care conține numele complet, fotografia, data nașterii și adresa de reședință permanentă în Uniune a solicitantului în cauză, care pot fi susținute și de alte documente justificative corespunzătoare, dacă este necesar.

9.

Pentru operatori, permisul menționat la articolul 4 din Directiva 2003/87/CE.

10.

Pentru operatorii de aeronave, dovada listării în conformitate cu articolul 18a alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE sau planul de monitorizare transmis și aprobat în conformitate cu articolul 3g din directiva respectivă.

11.

Informațiile necesare în vederea adoptării măsurilor de precauție privind clientela menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (e).

12.

Ultimul raport anual verificat al solicitantului și conturile, inclusiv contul de profit și pierderi și bilanțul, dacă există; dacă acestea nu există, o declarație de TVA, sau alte informații necesare pentru a dovedi în mod satisfăcător solvabilitatea și bonitatea solicitantului.

13.

Numărul de înregistrare pentru TVA, dacă este cazul, și, în cazul în care solicitantul nu este plătitor de TVA, orice alte mijloace de identificare a solicitantului de către autoritățile fiscale ale statului membru în care este stabilit sau în care își are reședința fiscală sau alte informații necesare pentru a dovedi în mod satisfăcător statutul fiscal al solicitantului în Uniune.

14.

O declarație pe proprie răspundere potrivit căreia, după cunoștințele sale, solicitantul îndeplinește cerințele articolului 19 alineatul (2) litera (f).

15.

Dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 19 alineatul (2) litera (g).

16.

Dovada îndeplinirii de către solicitant a cerințelor prevăzute la articolul 19 alineatul (3).

17.

O declarație potrivit căreia solicitantul deține capacitatea și autoritatea juridică necesară pentru a licita în nume propriu sau în numele altor persoane în cadrul unei licitații.

18.

O declarație pe proprie răspundere a solicitantului potrivit căreia, după cunoștințele sale, nu există niciun impediment juridic, de reglementare, contractual sau de altă natură care să îl împiedice să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului regulament.

19.

O declarație în care solicitantul propune să plătească în euro sau într-o monedă a unui stat membru care nu face parte din zona euro, indicând moneda aleasă.
ANEXA III

Alte platforme de licitație decât cele desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2), statele membre care le-au desemnat și orice condiții sau obligații aplicabile menționate la articolul 30 alineatul (7)

▼M2Platforme de licitație desemnate de Germania

1

Platforma de licitație

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Durata de desemnare

De la 1 septembrie 2012 cel mai devreme până la 31 martie 2013 și cel mai târziu până la 31 decembrie 2013, fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5) al doilea paragraf.

 

Condiții

Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru sau participant pe piața secundară organizată de EEX sau pe orice altă platformă de tranzacționare exploatată de EEX ori de un terț.

 

Obligații

În termen de două luni de la 1 septembrie 2012, EEX trebuie să prezinte Germaniei strategia sa de ieșire, spre a fi analizată de autoritatea de monitorizare a licitațiilor.

În termen de două luni de la primirea avizului autorității de monitorizare a licitațiilor, EEX are obligația de a-și revizui strategia de ieșire, ținând cont în cea mai mare măsură de respectivul aviz.

Germania trebuie să notifice Comisiei orice modificări substanțiale ale relațiilor sale contractuale relevante cu EEX.

▼M4

 

Temeiul juridic

Articolul 30 alineatul (2)

▼M3

Platforme de licitații desemnate de Regatul Unit

2

Platforma de licitație

ICE Futures Europe (ICE)

 

Durata de desemnare

De la 10 noiembrie 2012 cel mai devreme până la 9 noiembrie 2017 cel mai târziu, fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5) al doilea paragraf.

 

Definiții

În sensul condițiilor și obligațiilor care se aplică ICE, se aplică următoarele definiții:

(a)  „reguli bursiere ale ICE” – înseamnă regulamentele ICE, în special regulile și procedurile contractuale legate de ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT și de ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

(b)  „membru al bursei” – membru, astfel cum este definit în secțiunea A.1 a regulilor bursiere ale ICE;

(c)  „client” înseamnă un client al unui membru al bursei, precum și clienții clienților din aval, care facilitează admiterea de persoane care să liciteze și să acționeze în numele ofertanților.

 

Condiții

Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru al bursei sau de participant pe piața secundară organizată de ICE sau pe orice altă platformă de tranzacționare exploatată de ICE ori de un terț.

 

Obligații

1.  ICE va solicita ca deciziile luate de membrii bursei ICE sau de clienții acestora în legătură cu acordarea dreptului de participare la licitații, revocarea sau suspendarea acestuia să fie comunicate ICE de către membrii bursei ICE sau clienții acestora care iau atare decizii, după cum urmează:

(a)  în cazul deciziilor de respingere a cererii de admitere la licitații și al deciziilor de revocare ori suspendare a accesului la licitație, în mod individual și fără întârziere;

(b)  în cazul altor decizii, la cerere.

ICE se asigură că aceste decizii pot fi supuse examinării de către ICE sub aspectul conformității cu obligațiile ce revin platformei de licitații în temeiul prezentului regulament și că membrii bursei ICE sau clienții acestora respectă constatările acestei examinări efectuate de către ICE. Poate fi vorba de recurgerea la orice reguli bursiere ale ICE, inclusiv la proceduri disciplinare sau orice alte măsuri, după caz, de facilitare a admiterii la licitații.

2.  ICE întocmește și menține pe pagina sa web o listă completă și actualizată a membrilor bursei sau a clienților acestora, eligibili să faciliteze accesul IMM-urilor și micilor emitenți la licitațiile din Regatul Unit pe platforma ICE, împreună cu îndrumări de ordin practic ușor inteligibile cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie să le întreprindă pentru a participa la licitații prin intermediul membrilor bursei sau al clienților acestora.

3.  În termen de șase luni de la începutul licitațiilor sau de două luni de la desemnarea autorității de monitorizare a licitațiilor, dacă această dată este ulterioară termenului de șase luni prevăzut mai sus, ICE trebuie să raporteze autorității de monitorizare a licitațiilor cu privire la acoperirea obținută în cadrul modelului de cooperare cu membrii bursei și clienții acestora, inclusiv pe tema acoperirii geografice obținute, și să țină seama în cel mai mare grad de recomandările autorității de monitorizare în această privință, pentru a putea asigura îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul articolului 35 alineatul (3) literele (a) și (b) din prezentul regulament.

4.  Toate onorariile și condițiile aplicate de ICE și de sistemul său de compensare persoanelor admise la licitație sau ofertanților trebuie să fie formulate clar, să fie ușor de înțeles și să fie făcute publice pe pagina web a ICE, care trebuie actualizată permanent.

ICE se asigură că membrii bursei și clienții acestora sunt supuși obligației ca onorariile și condițiile suplimentare pe care le aplică în legătură cu admiterea la licitație să fie de asemenea formulate clar, să fie ușor de înțeles și să fie făcute publice pe paginile web ale entităților care prestează serviciile, cu trimiteri directe la paginile web disponibile pe site-ul web al ICE.

5.  Fără a aduce atingere altor căi de atac, ICE trebuie să asigure disponibilitatea procedurilor interne de soluționare a plângerilor referitoare la modul în care membrii bursei sau clienții acestora au formulat decizii care au ca obiect admiterea la licitații, refuzul admiterii la licitații, revocarea sau suspendarea dreptului de participare la licitații, astfel cum sunt descrise mai detaliat la punctul 1.

6.  ICE trebuie să își modifice regulile bursiere pentru a asigura conformitatea deplină cu condițiile și obligațiile de listare a platformei, prevăzute în prezenta anexă. În special, regulile bursiere modificate ale ICE trebuie să prevadă obligațiile enunțate la punctele 1, 2, 4, și 5.

7.  În termen de două luni de la 10 noiembrie 2012, ICE trebuie să prezinte Regatului Unit strategia sa de ieșire, spre a fi analizată de organismul de monitorizare a licitațiilor. În termen de două luni de la primirea avizului autorității de monitorizare a licitațiilor, ICE are obligația de a-și revizui strategia de ieșire, ținând cont în cea mai mare măsură de respectivul aviz.

8.  Regatul Unit trebuie să notifice Comisiei orice modificări substanțiale în ceea ce privește acordurile contractuale cu ICE notificate Comisiei la 30 aprilie, 4 mai și 14 iunie 2012 și comunicate Comitetului schimbărilor climatice la 15 mai și 3 iulie 2012.

▼M4

 

Temeiul juridic

Articolul 30 alineatul (1)

Platforme de licitație desemnate de Germania

3

Platforma de licitație

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Temeiul juridic

Articolul 30 alineatul (1)

 

Durata de desemnare

De la 15 noiembrie 2013 cel mai devreme până la 14 noiembrie 2018 cel mai târziu, fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5) al doilea paragraf

 

Condiții

Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru sau de participant pe piața secundară organizată de EEX sau pe orice altă platformă de tranzacționare operată de EEX sau de un terț.

 

Obligații

1.  În termen de două luni de la 15 noiembrie 2013, EEX trebuie să prezinte Germaniei strategia sa de ieșire, în vederea consultării autorității de monitorizare a licitațiilor. Strategia de ieșire nu aduce atingere obligațiilor care revin EEX în temeiul contractului încheiat cu Comisia și cu statele membre în conformitate cu articolul 26 și nici drepturilor Comisiei și statelor membre respective în temeiul contractului.

2.  EEX trebuie să întocmească și să mențină pe site-ul său web o listă cuprinzătoare și actualizată a membrilor admiși la licitație care sunt autorizați să liciteze în numele IMM-urilor și al micilor emitenți, precum și orientări practice ușor inteligibile pentru informarea IMM-urilor și a micilor emitenți cu privire la măsurile pe care aceștia trebuie să le ia pentru a accede la licitații prin intermediul membrilor respectivi.

3.  În termen de șase luni de la data începerii licitațiilor sau de două luni de la data desemnării autorității de monitorizare a licitațiilor, dacă cea din urmă dată este mai recentă, EEX trebuie să raporteze autorității de monitorizare a licitațiilor acoperirea obținută, inclusiv nivelul de acoperire geografică, și să țină seama în cel mai înalt grad de recomandările autorității de monitorizare a licitațiilor în acest sens, astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 35 alineatul (3) literele (a) și (b).

4.  Germania trebuie să notifice Comisiei orice modificări substanțiale ale relațiilor contractuale cu EEX notificate Comisiei la 15 martie 2013 și comunicate Comitetului privind schimbările climatice la 20 martie 2013.

▼M5
ANEXA IVAjustări ale volumelor certificatelor de emisii (exprimate în milioane) care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020, menționate la articolul 10 alineatul (2)

Anul

Volumul reducerii

Volumul majorării

2013

 
 

2014

400

 

2015

300

 

2016

200

 

2017

 
 

2018

 
 

2019

 

300

2020

 

600( 1 ) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

( 2 ) JO L 8, 13.1.2009, p. 3.

( 3 ) JO L 140, 5.6.2009, p. 63.

( 4 ) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

( 5 ) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

( 6 ) JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

( 7 ) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

( 8 ) JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

( 9 ) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

( 10 ) JO L 241, 2.9.2006, p. 1.

( 11 ) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

( 12 ) JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

( 13 ) JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

( 14 ) JO C 95, 16.4.2008, p. 1.

( 15 ) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

( 16 ) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.