2010R0724 — RO — 13.08.2011 — 001.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 724/2010 AL COMISIEI

din 12 august 2010

de stabilire a normelor de aplicare a închiderilor în timp real ale anumitor activități de pescuit în Marea Nordului și Skagerrak

(JO L 213, 13.8.2010, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 783/2011 AL COMISIEI din 5 august 2011

  L 203

7

6.8.2011
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 724/2010 AL COMISIEI

din 12 august 2010

de stabilire a normelor de aplicare a închiderilor în timp real ale anumitor activități de pescuit în Marea Nordului și SkagerrakCOMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 ( 1 ), în special articolul 51 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolele 51, 52 și 53 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 stabilesc norme și proceduri privind adoptarea deciziilor de închidere în timp real de către statele membre. În conformitate cu prevederile articolelor respective, statele membre închid temporar activitățile de pescuit într-o anumită zonă atunci când se atinge un anumit nivel limită al capturilor dintr-o anumită specie sau grup de specii.

(2)

Procesul-verbal convenit al concluziilor consultărilor dintre Uniunea Europeană și Norvegia din 3 iulie 2009 stabilește procedurile și metodologia de eșantionare pentru adoptarea deciziilor de închidere în timp real în Marea Nordului și Skagerrak. Respectivele prevederi au fost transpuse în legislația Uniunii prin Regulamentul (CE) nr. 753/2009 ( 2 ) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 care stabilește, pentru 2009, posibilitățile de pescuit și condițiile conexe pentru anumite stocuri de pește.

(3)

Prevederile astfel introduse în Regulamentul (CE) nr. 43/2009 se aplicau speciilor de cod, eglefin, cod negru și merlan capturate cu orice unelte de pescuit altele decât traule pelagice, plase-pungă, setci în derivă și jigg-uri pentru hering, macrou, stavrid negru, vintire și drage pentru scoici Saint-Jacques și setci. De asemenea, aceste prevederi specificau, printre altele, obligațiile statelor membre costiere cu privire la deciziile de închideri în timp real, precum și informațiile care trebuiau furnizate altor state membre și/sau țări terțe interesate și Comisiei.

(4)

Având în vedere că respectivele prevederi au încetat să se aplice de la 1 ianuarie 2010, este necesar să se prevadă transpunerea Procesului-verbal convenit prin norme detaliate de aplicare a articolelor 51, 52 și 53 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 în Marea Nordului și Skagerrak.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a închiderilor în timp real ale anumitor activități de pescuit din Marea Nordului și Skagerrak în conformitate cu articolele 51, 52 și 53 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică speciilor de cod, eglefin, cod negru și merlan capturate în Marea Nordului și Skagerrak cu orice unelte de pescuit altele decât:

(a) traule pelagice, plase-pungă, setci în derivă și jigg-uri pentru hering, macrou și stavrid negru;

(b) vintire;

(c) drage pentru scoici Saint-Jacques;

(d) setci.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) zonele ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) înseamnă zonele definite în Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului ( 3 );

(b) „Skagerrak” înseamnă zona delimitată la vest de o linie trasată de la farul Hanstholm la farul Lindesnes și la sud de o linie trasată de la farul Skagen la farul Tistlarna și de la acest punct la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză;

(c) „Marea Nordului” înseamnă zona ICES IV;

(d) „lansare” înseamnă acțiunea dintre desfășurarea și retragerea unei plase de pescuit.

▼M1

Articolul 4

Nivel limită de captură

(1)  Nivelul limită de captură care declanșează închiderile în timp real ale activităților de pescuit, menționat la articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, este o pondere a puietului de 10 % din greutatea totală pentru cele patru specii menționate la articolul 2, la o lansare.

(2)  Cu toate acestea, în cazul în care cantitatea de cod din eșantion depășește 75 % din totalul pentru cele patru specii la o lansare, nivelul limită de captură este reprezentat de o pondere a puietului de 7,5 % din greutatea totală pentru cele patru specii la o lansare.

▼B

Articolul 5

Definiția puietului

În sensul prezentului regulament, prin „puiet” se înțelege:

 exemplarele de cod cu o lungime mai mică de 35 cm;

 exemplarele de eglefin cu o lungime mai mică de 30 cm;

 exemplarele de cod negru cu o lungime mai mică de 35 cm;

 exemplarele de merlan cu o lungime mai mică de 27 cm.

Articolul 6

Calcularea nivelului capturilor de puiet

(1)  În scopul calculării nivelului capturilor de puiet în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statul membru costier și/sau statul membru care participă la o operațiune comună în cadrul unui plan de desfășurare comun identifică zonele în care există riscul atingerii nivelului limită.

(2)  În zonele identificate în conformitate cu alineatul (1), statul membru costier și/sau statul membru care participă la o operațiune comună în cadrul unui plan de desfășurare comun efectuează inspecții pentru a determina dacă procentul de puiet atinge nivelul limită, inclusiv prin planuri de desfășurare comune.

(3)  În cadrul inspecțiilor menționate la alineatul (2), statul membru costier și/sau statul membru care participă la o operațiune comună în cadrul unui plan de desfășurare comun:

(a) prelevează și măsoară eșantioane de cod, eglefin, cod negru și merlan de la o lansare în conformitate cu dispozițiile din anexa I;

(b) documentează fiecare eșantion prin completarea unui raport de eșantionare, astfel cum este prevăzut în anexa II, pe care îl transmit statului costier.

(4)  Statele membre pot invita alte țări care efectuează inspecții în zona vizată să culeagă eșantioane în numele lor.

(5)  Statul membru costier vizat publică fără întârziere pe site-ul său internet poziția în care a fost prelevat eșantionul menționat la alineatul (3) litera (a), momentul prelevării și ponderea puietului exprimată ca procent din greutatea totală a capturii de cod, eglefin, cod negru și merlan. Procentul se indică atât pe specii, cât și ca total din cele patru specii.

Articolul 7

Închiderea activităților de pescuit

(1)  Atunci când un eșantion prelevat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) indică un procent de puiet care atinge nivelul limită, statul membru costier în cauză interzice pescuitul în zona respectivă cu orice unelte de pescuit altele decât:

(a) traule pelagice, plase-pungă, setci în derivă și jigg-uri pentru hering, macrou și stavrid negru;

(b) vintire;

(c) drage pentru scoici Saint-Jacques; și

(d) setci,

în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

(2)  Zona care se închide în conformitate cu alineatul (1) se stabilește pe baza următoarelor criterii:

(a) zona este delimitată de 4, 5 sau 6 puncte de delimitare;

(b) punctul median al operațiunii sau al operațiunilor de pescuit cu eșantioane peste nivelul limită coincide cu punctul median al zonei închise;

(c) în cazul în care zona închisă se bazează pe un singur eșantion și se află în afara apelor situate la o distanță de până la 12 mile de linia de bază a statului membru costier în cauză, aceasta trebuie să aibă 50 de mile pătrate.

(3)  Închiderea activităților de pescuit menționată la alineatul (1):

(a) intră în vigoare la 12 ore de la luarea deciziei de către statul membru în cauză; și

(b) se aplică pentru o durată de 21 de zile, după care încetează automat la miezul nopții UTC.

(4)  Dacă aria vizată a fi închisă cuprinde zone care se află sub jurisdicția sau suveranitatea unor țări terțe învecinate, statul membru costier în cauză informează fără întârziere țările terțe respective.

Articolul 8

Informarea

(1)  În sensul articolului 53 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statul membru costier pune la dispoziție, fără întârziere, pe pagina sa de internet, detaliile închiderii în timp real stabilită în conformitate cu articolul 7 și informează cu privire la închiderea în timp real:

(a) navele din vecinătatea zonei, în măsura posibilului; și

(b) Comisia;

(c) centrele de monitorizare a pescuitului (CMP) menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei ( 4 ); și

(d) celelalte state membre și țări terțe ale căror nave de pescuit sunt autorizate să opereze în zona vizată.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că centrele lor de monitorizare a pescuitului informează navele care arborează pavilionul lor și care sunt afectate de închiderea în timp real.

(3)  În sensul articolului 53 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statul membru costier în cauză furnizează Comisiei, la cerere, rapoartele de eșantionare și justificările detaliate care motivează decizia de închidere în timp real luată în conformitate cu articolul 7.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Metodologia de eșantionare

Prelevarea și măsurarea eșantioanelor se face în conformitate cu următoarele dispoziții:

1. Ori de câte ori este posibil, eșantioanele se prelevează și se măsoară în strânsă cooperare cu comandantul și cu echipajul navei de pescuit. Comandantul și echipajul navei de pescuit trebuie încurajați să participe la acest proces. De asemenea, aceștia trebuie încurajați să împărtășească orice informații care ar putea fi relevante cu privire la delimitarea zonei închise.

2. Se evaluează captura totală la lansarea respectivă.

▼M1

3. Se prelevează un eșantion în cazul în care se estimează că există cel puțin 200 kg de cod, eglefin, cod negru sau merlan, în orice combinație, în cantitatea capturată la o lansare.

(a) Dimensiunea minimă a eșantionului trebuie să fie de 200 kg de cod, eglefin, cod negru sau merlan, în orice combinație.

(b) Eșantionul se prelevează în așa fel încât să reflecte compoziția capturii în ceea ce privește cele patru specii.

(c) Atunci când dimensiunea capturii o impune, eșantionul se prelevează la începutul, la mijlocul și la sfârșitul capturii.

▼B

4. Cantitatea de puiet se calculează ca procent pe specie și ca total din cele patru specii.

5. Raportul de eșantionare se completează imediat după măsurarea eșantionului. Raportul se transmite ulterior statului costier.
ANEXA II

ÎNCHIDERI ÎN TIMP REAL – RAPORT DE EȘANTIONARE CĂTRE STATUL DE COASTĂPUIET DE COD, EGLEFIN, COD NEGRU ȘI MERLANDetalii inspecție/monitorizarePlatformă inspecțieNume inspector/observatorNume inspector/observatorDată și oră (1) inspecție/monitorizarePoziție (2) inspecție/monitorizareDetalii navă de pescuitDenumireIndicativNumăr de înregistrareStat de pavilionTip de unelteDimensiunea ochiurilor plasei mmDetalii navă de pescuit(Traulare îngemănată)DenumireIndicativNumăr de înregistrareStat de pavilionTip de unelteDimensiunea ochiurilor plasei mmDetalii operațiune de pescuitÎnceputDată și oră (1)Poziție (2)Durata operațiunii de pescuit (3)Punct median al operațiunii de pescuit (2)ÎncetatDată și oră (1)Poziție (2)Detalii captură(în greutate)Captura totală estimată la lansarea respectivă (kg)Dimensiunea eșantionului (kg de cod, eglefin, cod negru și merlan la lansarea respectivă)CodEglefinCod negruMerlanTotalTotalTotalTotalPuietPuietPuietJuveniles%%%%Total cele patru speciiPuiet cele patru specii% cele patru speciiObservații și informații suplimentareObservații făcute de inspector/observator în timpul inspecției, inclusiv utilizarea neobligatorie a uneltelor selective de pescuit. Informații suplimentare din alte surse, de exemplu primite de la comandant. După caz, recomandări cu privire la delimitarea unei zone închise (minimum 4, maximum 6 puncte de delimitare).InspectorNu este necesară în cazul în care raportul este completat electronic și transmis prin e-mail statului costier.Semnătura(1) zz/ll/aa hh mm (oră locală 24 ore).(2) De exemplu 56°24′ N 01°30′ E.(3) hh mm.( 1 ) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

( 2 ) JO L 214, 19.8.2009, p. 1.

( 3 ) JO L 365, 31.12.1991, p. 1.

( 4 ) JO L 333, 20.12.2003, p. 17.