02010R0333 — RO — 26.05.2022 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 333/2010 AL COMISIEI

din 22 aprilie 2010

privind autorizarea unei noi utilizări a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (titular al autorizației: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentată în Uniunea Europeană de Pen & Tec Consulting S.L.U.)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 102, 23.4.2010, p.19)

Abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/703 al Comisiei din 5 mai 2022

L 132

5

6.5.2022

 
Ultima versiune consolidată înainte de abrogare este disponibilă la adresa următoare:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02010R0333-20200224