02010L0065 — RO — 21.12.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2010/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 octombrie 2010

privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 283 29.10.2010, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DIRECTIVA (UE) 2017/2109 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 noiembrie 2017

  L 315

52

30.11.2017

►M2

DIRECTIVA (UE) 2019/883 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 17 aprilie 2019

  L 151

116

7.6.2019
▼B

DIRECTIVA 2010/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 octombrie 2010

privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă are drept obiect simplificarea și armonizarea procedurilor administrative aplicate în sectorul transportului maritim prin transformarea transmiterii electronice a informațiilor în procedură standard și raționalizarea formalităților de raportare.

(2)  Prezenta directivă se aplică formalităților de raportare aplicabile în domeniul transportului maritim navelor la sosirea în și la plecarea din porturile situate pe teritoriul statelor membre.

(3)  Prezenta directivă nu se aplică navelor scutite de formalități de raportare.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) „formalități de raportare” înseamnă informațiile prevăzute în anexă, informații care, în conformitate cu legislația aplicabilă într-un stat membru, trebuie furnizate în scopuri administrative și procedurale atunci când o navă sosește într-un port sau pleacă dintr-un port aparținând statului membru respectiv;

(b) „Convenția FAL” înseamnă Convenția OMI privind facilitarea traficului maritim internațional, adoptată la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost modificată;

(c) „formulare FAL” înseamnă formularele standardizate prevăzute în Convenția FAL;

(d) „navă” înseamnă orice vas sau ambarcațiune maritimă;

(e) „SafeSeaNet” înseamnă sistemul Uniunii de schimb de informații maritime, astfel cum este definit în Directiva 2002/59/CE;

(f) „transmitere electronică a datelor” înseamnă procesul de transmitere a unor informații care au fost deja codate în format digital prin utilizarea unui format structurat modificabil ce poate fi folosit în mod direct pentru stocarea și prelucrarea informatică.

Articolul 3

Armonizarea și coordonarea formalităților de raportare

(1)  Fiecare stat membru adoptă măsuri pentru a asigura faptul că îndeplinirea formalităților de raportare este solicitată într-un mod armonizat și coordonat pe teritoriul său.

(2)  Comisia, în cooperare cu statele membre, dezvoltă mecanisme pentru armonizarea și coordonarea formalităților de raportare în cadrul Uniunii.

Articolul 4

Notificare prealabilă sosirii în porturi

Sub rezerva unor dispoziții specifice privind notificarea prevăzute de actele juridice ale Uniunii sau de instrumentele juridice internaționale aplicabile transportului maritim și obligatorii pentru statele membre, inclusiv a dispozițiilor privind controlul persoanelor și bunurilor, statele membre se asigură că comandantul sau orice altă persoană autorizată corespunzător de operatorul navei notifică, anterior sosirii într-un port situat într-un stat membru, informațiile cerute prin formalitățile de raportare către autoritatea competentă desemnată de statul membru respectiv:

(a) cu cel puțin 24 de ore în prealabil; sau

(b) cel târziu în momentul în care nava părăsește portul anterior, în cazul în care durata voiajului este mai mică de 24 de ore; sau

(c) dacă portul de escală nu este cunoscut sau este schimbat în timpul voiajului, de îndată ce aceste informații sunt disponibile.

Articolul 5

Transmiterea electronică a datelor

(1)  Statele membre acceptă îndeplinirea formalităților de raportare în format electronic și transmiterea acestora printr-o interfață unică cât mai curând posibil și, în orice caz, cel târziu la 1 iunie 2015.

Această interfață unică, care conectează SafeSeaNet, e-Customs și alte sisteme electronice, constituie locația în care, în conformitate cu prezenta directivă, toate informațiile sunt declarate o singură dată și sunt puse la dispoziția diverselor autorități competente și a statelor membre.

(2)  Fără a aduce atingere formatului relevant prevăzut în Convenția FAL, formatul menționat la alineatul (1) respectă articolul 6.

(3)  Atunci când formalitățile de raportare sunt cerute de actele juridice ale Uniunii și în măsura necesară pentru buna funcționare a interfeței unice instituite în conformitate cu alineatul (1), sistemele electronice menționate la alineatul (1) trebuie să fie interoperabile, accesibile și compatibile cu sistemul SafeSeaNet stabilit în conformitate cu Directiva 2002/59/CE și, dacă este cazul, cu sistemele informatice prevăzute în Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț ( 1 ).

(4)  Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice privind controlul vamal și la frontieră stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și în Regulamentul (CE) nr. 562/2006, statele membre consultă operatorii economici și informează Comisia cu privire la progresele obținute folosind metodele stabilite în Decizia nr. 70/2008/CE.

Articolul 6

Schimbul de date

(1)  Statele membre se asigură că informațiile primite în conformitate cu formalitățile de raportare prevăzute în temeiul unui act juridic al Uniunii sunt puse la dispoziție în sistemele lor naționale SafeSeaNet și pun la dispoziția altor state membre părțile relevante din aceste informații prin intermediul sistemului SafeSeaNet. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel de un stat membru, aceasta nu se aplică informațiilor primite în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92, al Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, al Regulamentului (CE) nr. 562/2006, precum și al Regulamentului (CE) nr. 450/2008.

(2)  Statele membre se asigură că informațiile primite în conformitate cu alineatul (1) sunt accesibile, la cerere, autorităților naționale relevante.

(3)  Formatul digital de bază al mesajelor care urmează a fi folosit în sistemele naționale SafeSeaNet în conformitate cu alineatul (1) se stabilește în conformitate cu articolul 22a din Directiva 2002/59/CE.

(4)  Statele membre pot furniza accesul relevant la informațiile menționate la alineatul (1) fie printr-o interfață națională unică prin intermediul unui sistem de schimb de date electronice, fie prin intermediul sistemelor naționale SafeSeaNet.

Articolul 7

Informațiile din formularele FAL

Statele membre acceptă formularele FAL pentru îndeplinirea formalităților de raportare. Statele membre pot accepta ca informațiile solicitate în temeiul unui act juridic al Uniunii să fie furnizate pe suport de hârtie numai până la 1 iunie 2015.

Articolul 8

Confidențialitate

(1)  Statele membre, în conformitate cu actele juridice aplicabile ale Uniunii sau cu legislația națională, adoptă măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea informațiilor comerciale și a altor informații confidențiale care fac obiectul schimburilor în conformitate cu prezenta directivă.

(2)  Statele membre garantează, în special, protecția datelor cu caracter comercial colectate în temeiul prezentei directive. În ceea ce privește datele personale, statele membre garantează respectarea Directivei 95/46/CE. Instituțiile și organismele Uniunii garantează respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 9

Exceptări

Statele membre se asigură că navele aflate sub incidența Directivei 2002/59/CE, care operează între porturi situate pe teritoriul vamal al Uniunii, dar care nu provin, nu fac o escală sau nu se îndreaptă către un port situat în afara acestui teritoriu sau a unei zone libere supuse modalităților de control de tip I în sensul legislației vamale, sunt exceptate de la transmiterea informațiilor ce figurează în formularele FAL, fără a aduce atingere actelor juridice ale Uniunii aplicabile și posibilității ca statele membre să solicite datele care figurează în formularele FAL menționate la punctele 1-6 din partea B a anexei la prezenta directivă, necesare pentru protejarea ordinii și securității interne și pentru aplicarea actelor legislative în materie vamală sau fiscală, precum și în materie de imigrare, de mediu sau sanitare.

Articolul 10

Procedura de modificare

(1)  Comisia poate adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, referitoare la anexa la prezenta directivă, pentru a garanta că acestea includ orice modificări pertinente realizate de OMI la nivelul formularelor FAL. Aceste amendamente nu au drept efect extinderea domeniului de aplicare a prezentei directive.

(2)  În ceea ce privește actele delegate menționate la prezentul articol se aplică procedurile stabilite la articolele 11, 12 și 13.

Articolul 11

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 18 noiembrie 2010. Comisia raportează cu privire la competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 12.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate se acordă Comisiei în limitele stabilite la articolele 12 și 13.

Articolul 12

Revocarea competențelor delegate

(1)  Delegarea competențelor menționată la articolul 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia în timp util înainte de luarea deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 13

Prezentarea de obiecții la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la un act delegat în termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

(2)  În cazul în care, la expirarea termenului inițial de două luni sau, după caz, a prelungirii acestuia, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecții cu privire la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea termenului inițial de două luni sau, după caz, a prelungirii acestuia, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu prezinte obiecții.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care prezintă obiecții față de actul delegat prezintă motivele pentru care se opune adoptării actului delegat.

Articolul 14

Transpunere

(1)  Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare în vederea respectării prezentei directive până la 19 mai 2012. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică actele respective de la 19 mai 2012.

În cazul în care statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 15

Raportare

Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului până la 19 noiembrie 2013, cu privire la funcționarea prezentei directive, inclusiv cu privire la:

(a) posibilitatea de a extinde simplificările introduse de prezenta directivă la transportul pe căi navigabile interioare;

(b) compatibilitatea sistemului de informare fluvială cu procesul de transmitere electronică a datelor menționat în prezenta directivă;

(c) progresele în materie de armonizare și coordonare a formalităților de raportare realizate în temeiul articolului 3;

(d) fezabilitatea eliminării sau simplificării formalităților pentru navele care au făcut escală într-un port dintr-o țară terță sau o zonă liberă;

(e) datele disponibile referitoare la traficul/mișcările navelor în cadrul Uniunii și/sau la navele care fac escală în porturi din țări terțe sau în zone libere.

Raportul va fi însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 16

Abrogarea Directivei 2002/6/CE

Directiva 2002/6/CE se abrogă de la 19 mai 2012. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 17

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXĂ

LISTA FORMALITĂȚILOR DE RAPORTARE MENȚIONATE ÎN PREZENTA DIRECTIVĂ

A.    Formalități de raportare în temeiul actelor juridice ale Uniunii

Această categorie de formalități de raportare include informații care sunt furnizate în conformitate cu următoarele dispoziții:

1. Notificare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre și navele care pleacă din aceste porturi

Articolul 4 din Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (JO L 208, 5.8.2002, p. 10).

2. Verificările la frontiere efectuate asupra persoanelor

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1).

3. Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bord

Articolul 13 din Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime.

▼M2

4. Notificarea deșeurilor provenite de la nave, inclusiv reziduuri

Articolele 6, 7 și 9 din Directiva (UE) 2019/883 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE și de abrogare a Directivei 2000/59/CE (JO L 151, 7.6.2019, p. 116).

▼B

5. Notificarea informațiilor în materie de securitate

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, p. 6).

Până la adoptarea unui formular armonizat la nivel internațional, pentru transmiterea informațiilor solicitate în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 se utilizează formularul prevăzut în apendicele la prezenta anexă. Formularul poate fi transmis electronic.

6. Declarația sumară de sosire

Articolul 36a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1) și articolul 87 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) (JO L 145, 4.6.2008, p. 1).

▼M1

7. Informații cu privire la persoanele aflate la bord

Articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității (JO L 188, 2.7.1998, p. 35).

▼B

B.    Formulare FAL și formalități în temeiul instrumentelor juridice internaționale

Această categorie de formalități de raportare include informațiile care sunt puse la dispoziție în conformitate cu Convenția FAL și cu alte instrumente juridice internaționale relevante.

1. Formularul FAL nr. 1: Declarație generală

2. Formularul FAL nr. 2: Declarație de încărcătură

3. Formularul FAL nr. 3: Declarație privind proviziile de bord

4. Formularul FAL nr. 4: Declarație privind efectele echipajului

5. Formularul FAL nr. 5: Lista echipajului

6. Formularul FAL nr. 6: Lista pasagerilor

7. Formularul FAL nr. 7: Mărfuri periculoase

8. Declarația maritimă de sănătate

C.    Orice legislație națională relevantă

Statele membre pot include în această categorie informațiile care sunt furnizate în temeiul propriilor legislații naționale. Respectivele informații sunt transmise prin mijloace electronice.
ApendiceFORMULAR INFORMAȚII DE SECURITATE ANTERIOR SOSIRII NAVEI VALABIL PENTRU TOATE NAVELE, ÎNAINTE DE SOSIREA ÎN PORTUL UNUI STAT MEMBRU AL UE

[Regula 9 din capitolul XI-2 al Convenției Internaționale privind Siguranța Vieții pe Mare din 1974 (SOLAS) și articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004]

Date despre navă și date de contact

Număr OMI

 

Denumirea navei

 

Portul de înmatriculare

 

Statul de pavilion

 

Tipul navei

 

Indicativ radio

 

Tonaj brut

 

Numere de apel Inmarsat (dacă există)

 

Denumirea companiei și numărul de identificare al companiei

 

Agentul de securitate (CSO) al companiei și detalii de contact 24/24 ore

 

Portul de sosire

 

Instalația portuară de sosire (dacă este cunoscută)

 

Informații despre port și instalația portuară

Data și ora estimate pentru sosirea navei în port (ETA)

 

Scopul principal al escalei

 

Informații solicitate prin regula 9.2.1 din capitolul XI-2 al Convenției SOLAS

Nava deține un certificat internațional de securitate a navei (ISSC)?

DA

ISSC

NU – de ce nu?

Emis de [denumirea administrației sau a organismului de securitate recunoscut (RSO)]

Data expirării (zz/ll/aaaa)

Nava are un plan de securitate (SSP) aprobat?

DA

NU

Nivelul de securitate la care funcționează nava în prezent?

Securitate Nivelul 1

Securitate Nivelul 2

Securitate Nivelul 3

Localizarea navei la momentul întocmirii prezentului raport

 

Enumerați ultimele zece escale la instalații portuare, în ordine cronologică (începând cu cea mai recentă):

Nr.

Data sosirii (zz/ll/aaaa)

Data plecării (zz/ll/aaaa)

Portul

Țara

UN/LOCODE

(dacă este disponibil)

Instalație portuară

Nivel de securitate

1

 

 

 

 

 

 

SL =

2

 

 

 

 

 

 

SL =

3

 

 

 

 

 

 

SL =

4

 

 

 

 

 

 

SL =

5

 

 

 

 

 

 

SL =

6

 

 

 

 

 

 

SL =

7

 

 

 

 

 

 

SL =

8

 

 

 

 

 

 

SL =

9

 

 

 

 

 

 

SL =

10

 

 

 

 

 

 

SL =

Nava a luat măsuri de securitate suplimentare sau speciale, în afară de cele din SSP aprobat?

Dacă răspunsul este DA, indicați mai jos măsurile de securitate suplimentare sau speciale luate de navă.

DA

NU

Nr.

(idem anterior)

Măsuri de securitate suplimentare sau speciale luate de navă

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Enumerați activitățile între nave, în ordine cronologică (începând cu cea mai recentă), desfășurate în timpul ultimelor zece escale la instalațiile portuare menționate. Extindeți tabelul de mai jos sau continuați pe o altă pagină dacă este cazul – introduceți numărul total al activităților între nave:

Procedurile de securitate a navei specificate în SSP aprobat au fost menținute în timpul tuturor acestor activități între nave?

Dacă NU, prezentați în ultima coloană de mai jos detalii cu privire la măsurile de securitate alternative aplicate.

DA

NU

Nr.

Data sosirii (zz/ll/aaaa)

Data plecării (zz/ll/aaaa)

Localizare sau longitudine și latitudine

Activitate între nave

Măsuri de securitate alternative aplicate

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Descriere generală a mărfurilor de la bordul navei

 

Nava transportă substanțe periculoase ca marfă încadrată în una dintre clasele 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 sau 8 din codul IMDG?

DA

NU

Dacă DA, confirmați dacă „Manifestul privind mărfurile periculoase” (sau un extras pertinent) este anexat

Confirmați dacă este anexată o listă a membrilor echipajului

DA

Confirmați dacă este anexată o listă a pasagerilor

DA

Alte informații privind securitatea

Există vreun aspect de securitate pe care doriți să îl raportați?

DA

Prezentați detalii:

NU

Agentul navei la portul de destinație propus

Nume:

Detalii de contact (nr. tel):

Identificarea persoanei care furnizează informațiile

Titlu sau funcție (bifați mențiunea care nu se aplică)

Comandant/SSO/CSO/Agentul navei (idem anterior)

Nume:

Semnătură:

Data/ora/locul completării formularului

 ( 1 ) JO L 23, 26.1.2008, p. 21.