2010D0412 — RO — 13.07.2010 — 000.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DECIZIA CONSILIULUI

din 13 iulie 2010

privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste

(2010/412/UE)

(JO L 195, 27.7.2010, p.3)


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 202, 4.8.2010, p. 16  (412/2010)
▼B

DECIZIA CONSILIULUI

din 13 iulie 2010

privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste

(2010/412/UE)CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Prin decizia de la 11 mai 2010, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile în numele Uniunii Europene între Uniune și Statele Unite ale Americii pentru punerea la dispoziția Departamentului de Trezorerie al SUA a datelor de mesagerie financiară, în scopul prevenirii și combaterii terorismului și a finanțării acestuia.

(2)

În conformitate cu Decizia 2010/411/UE a Consiliului din 28 iunie 2010 ( 1 ), Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste („acordul”) a fost semnat la 28 iunie 2010, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(3)

Acordul ar trebui încheiat.

(4)

Prezentul acord respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în particular dreptul la viață privată și de familie, recunoscut la articolul 7 din Cartă, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, recunoscut la articolul 8 din Cartă, și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, recunoscut la articolul 47 din Cartă. Prezentul acord ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(5)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit a notificat intenția sa de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste („acordul”) ( 2 ).

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Comisia este invitată să prezinte Parlamentului European și Consiliului, nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a acordului, un cadru juridic și tehnic pentru extragerea de date pe teritoriul UE.

În termen de trei ani de la data intrării în vigoare a acordului, Comisia este invitată să prezinte un raport privind progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului echivalent al UE în sensul articolului 11 din acord.

În cazul în care, la cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, sistemul echivalent al UE nu a fost instituit, Uniunea ia în considerare dacă reînnoiește acordul în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din acesta.

Articolul 3

Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să efectueze, în numele Uniunii, schimbul de instrumente de aprobare prevăzute la articolul 23 din acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.( 1 ►C1  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial. ◄

( 2 ) Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.