02010D0029(01) — RO — 01.02.2020 — 005.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 decembrie 2010

privind emisiunea de bancnote euro

(reformare)

(BCE/2010/29)

(2011/67/UE)

(JO L 035 9.2.2011, p. 26)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE 2013/358/UE din 21 iunie 2013

  L 187

13

6.7.2013

 M2

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE 2014/29/UE din 29 august 2013

  L 16

51

21.1.2014

 M3

DECIZIA (UE) 2015/286 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 27 noiembrie 2014

  L 50

42

21.2.2015

 M4

DECIZIA (UE) 2019/47 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 29 noiembrie 2018

  L 9

194

11.1.2019

►M5

DECIZIA (UE) 2020/141 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 22 ianuarie 2020

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 decembrie 2010

privind emisiunea de bancnote euro

(reformare)

(BCE/2010/29)

(2011/67/UE)Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a) 

„BCN” înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b) 

„bancnote euro” înseamnă bancnotele care respectă cerințele prevăzute în Decizia BCE/2003/4 și specificațiile tehnice stabilite de Consiliul guvernatorilor;

(c) 

„grila de repartiție pentru capitalul subscris” înseamnă cotele (exprimate în procente) pe care BCN le dețin în capitalul subscris al BCE rezultate din aplicarea la BCN a ponderilor din grila de repartiție prevăzute la articolul 29.1 din Statutul SEBC și aplicabile pentru exercițiul financiar relevant;

(d) 

„grila pentru alocarea bancnotelor” înseamnă procentele care rezultă prin luarea în calcul a cotei BCE din emisiunea totală de bancnote euro și prin aplicarea grilei de repartiție pentru capitalul subscris (rotunjită până la cel mai apropiat multiplu de 0,0005 dintr-un punct procentual) la cota BCN din acest total. În cazul în care suma procentelor rezultate nu este egală cu 100 %, diferența se compensează astfel: (i) dacă totalul este mai mic de 100 %, prin adăugarea a 0,0005 dintr-un punct procentual la cele mai mici cote, în ordine crescătoare, până la obținerea unui total de exact 100 %; sau (ii) dacă totalul este mai mare de 100 %, prin scăderea a 0,0005 dintr-un punct procentual din cele mai mari cote, în ordine descrescătoare, până se obține exact 100 %. ►M5  Anexa I la prezenta decizie prezintă grila pentru alocarea bancnotelor care se aplică de la 1 februarie 2020. ◄

Articolul 2

Emisiunea de bancnote euro

BCE și BCN emit bancnote euro.

Articolul 3

Obligațiile emitenților

(1)  BCN pun în circulație și retrag din circulație bancnotele euro și efectuează orice gestionare operativă a tuturor bancnotelor euro, inclusiv cele emise de BCE.

(2)  BCN acceptă toate bancnotele euro, la cererea deținătorului acestora, în vederea schimbului cu bancnote euro de aceeași valoare sau, în cazul titularilor de cont, în vederea creditării conturilor deținute la BCN de recepție.

(3)  BCN consideră toate bancnotele euro pe care le acceptă ca elemente de pasiv și le prelucrează în mod identic.

(4)  BCN nu transferă către alte BCN bancnotele euro pe care le acceptă și păstrează aceste bancnote euro disponibile pentru reemisiune. Cu titlu de excepție și în conformitate cu orice norme stabilite de Consiliul guvernatorilor BCE:

(a) 

bancnotele euro deteriorate, avariate, uzate sau retrase pot fi distruse de BCN de recepție; și

(b) 

bancnotele euro deținute de BCN pot fi redistribuite, din motive logistice, în cantități mari, în cadrul Eurosistemului.

Articolul 4

Alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

(1)  Valoarea totală a bancnotelor euro în circulație se alocă membrilor Eurosistemului prin aplicarea grilei pentru alocarea bancnotelor.

(2)  Diferența între valoarea bancnotelor euro alocate fiecărei BCN conform grilei pentru alocarea bancnotelor și valoarea bancnotelor euro pe care BCN în cauză le pune în circulație determină soldurile intra-Eurosistem. BCE deține creanțe intra-Eurosistem asupra BCN proporțional cu cotele lor din grila de repartiție pentru capitalul subscris, a căror valoare este echivalentă cu valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

Articolul 5

Abrogare

Decizia BCE/2001/15 se abrogă. Trimiterile la decizia abrogată se consideră a fi trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.

▼M5
ANEXA I

GRILA PENTRU ALOCAREA BANCNOTELOR ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2020%

Banca Centrală Europeană

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxemburg

0,3030

Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

TOTAL

100,0000

▼B
ANEXA IIDECIZIA ABROGATĂ ȘI MODIFICĂRILE SUCCESIVE ALE ACESTEIA

Decizia BCE/2001/15

JO L 337, 20.12.2001, p. 52.

Decizia BCE/2003/23

JO L 9, 15.1.2004, p. 40.

Decizia BCE/2004/9

JO L 205, 9.6.2004, p. 17 (nepublicată în limba română).

Decizia BCE/2006/25

JO L 24, 31.1.2007, p. 13.

Decizia BCE/2007/19

JO L 1, 4.1.2008, p. 7.

Decizia BCE/2008/26

JO L 21, 24.1.2009, p. 75.