02009R1099 — RO — 14.12.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUI

din 24 septembrie 2009

privind protecția animalelor în momentul uciderii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 303 18.11.2009, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/723 AL COMISIEI din 16 mai 2018

  L 122

11

17.5.2018


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 345, 29.12.2011, p.  35 (1099/2009)

►C2

Rectificare, JO L 137, 24.5.2017, p.  40 (2017/625)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUI

din 24 septembrie 2009

privind protecția animalelor în momentul uciderii

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește norme privind uciderea animalelor crescute sau deținute în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană sau orice alte produse, precum și privind uciderea animalelor în scopul depopulării și ►C1  operațiunile ◄ aferente.

În ceea ce privește peștii, se vor aplica însă numai obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1).

(2)  Capitolul II, cu excepția articolului 3 alineatele (1) și (2), precum și capitolul III și capitolul IV cu excepția articolului 19 nu se aplică în cazul uciderii de urgență în afara unui abator sau atunci când respectarea dispozițiilor respective ar determina un risc imediat și serios pentru sănătatea sau siguranța umană.

(3)  Prezentul regulament nu se aplică:

(a) atunci când animalele sunt ucise:

(i) în cadrul unor experimente științifice efectuate sub supravegherea unei autorități competente;

(ii) în cadrul activităților de vânătoare sau de pescuit sportiv;

(iii) în cadrul manifestărilor culturale sau sportive;

(b) în cazul păsărilor de crescătorie, al iepurilor de crescătorie și al iepurilor de câmp sacrificați în afara unui abator de către proprietarul lor, pentru consumul personal intern.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „ucidere” înseamnă orice proces provocat în mod intenționat care cauzează moartea unui animal;

(b)  ►C1  operațiuni ◄ aferente” înseamnă ►C1  operațiuni ◄ cum ar fi manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea și sângerarea animalelor, care au loc în contextul și în locul unde acestea urmează să fie ucise;

(c) „animal” înseamnă orice animal vertebrat, cu excepția reptilelor și a ►C1  amfibienilor ◄ ;

(d) „ucidere de urgență” înseamnă uciderea animalelor având leziuni sau o boală asociată cu durere sau suferință puternică, dacă nu există alte posibilități practice de a reduce această durere sau suferință;

▼C1

(e) „adăpostire” înseamnă ținerea animalelor în boxe, țarcuri, spații acoperite sau terenuri asociate cu operațiunile de sacrificare sau care fac parte din acestea;

▼B

(f) „asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenționat care determină pierderea cunoștinței și a sensibilității fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;

▼C1

(g) „ritual religios” înseamnă o serie de acțiuni care se referă la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie;

▼B

(h) „manifestări culturale sau sportive” înseamnă manifestările legate în mod esențial și predominant de tradiții culturale sau activități sportive consolidate în timp, inclusiv curse sau alte forme de competiții, dacă acestea nu determină o producție de carne sau de alte produse de origine animală sau dacă producția respectivă este marginală în raport cu evenimentul propriu-zis și nu este semnificativă din punct de vedere economic;

(i) „proceduri standard de operare” înseamnă un set de instrucțiuni scrise care au scopul de a obține realizarea în mod uniform a unei funcții sau unui standard specific;

(j) „sacrificare” înseamnă uciderea animalelor destinate consumului uman;

(k) „abator” înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 853/2004;

(l) „operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care deține controlul unei întreprinderi care se ocupă de uciderea animalelor sau de orice alte operațiuni asociate care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

▼C1

(m) „animale pentru blană” înseamnă acele specii de mamifere crescute în special pentru producția de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, șinșila;

▼B

(n) „depopulare” înseamnă procesul de ucidere a animalelor din motive de sănătate publică sau a animalelor, de bunăstare a animalelor sau din motive de mediu, sub supravegherea autorității competente;

(o) „păsări de crescătorie” înseamnă păsările de fermă, inclusiv păsările care nu sunt considerate domestice, dar care sunt crescute ca animale domestice, cu excepția acarinatelor;

(p) „imobilizare” înseamnă aplicarea unei proceduri menite să restricționeze mișcările animalului, care îl cruță de orice fel de durere, teamă sau agitație care pot fi evitate, pentru a facilita asomarea sau uciderea efectivă a acestuia;

▼M1

(q) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul ►C2  (UE) 2017/625 ◄ al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 );

▼B

(r) „spinalizare” înseamnă lacerarea țesutului nervos central și a măduvei spinării cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană.CAPITOLUL II

CERINȚE GENERALE

Articolul 3

Cerințe generale privind uciderea și ►C1  operațiunile ◄ aferente

(1)  În timpul uciderii animalelor și al ►C1  operațiunilor ◄ aferente, acestea sunt ferite de orice durere, chin sau suferință evitabile.

(2)  În sensul alineatului (1), operatorii economici adoptă măsurile necesare pentru a garanta, în special, că animalele:

(a) beneficiază de confort fizic și de protecție, în special prin menținerea curățeniei, în condiții termice adecvate și prin evitarea căderilor și alunecărilor;

(b) sunt protejate de leziuni;

▼C1

(c) sunt manipulate și adăpostite ținându-se cont de comportamentul lor normal;

▼B

(d) nu manifestă semne de durere, teamă care pot fi evitate sau afișează comportamente anormale;

(e) nu suferă din cauza unei privări prelungite de hrană sau de apă;

(f) sunt ferite de interacțiuni care pot fi evitate cu alte animale care le-ar putea afecta bunăstarea.

▼C1

(3)  Facilitățile utilizate pentru ucidere și pentru operațiunile aferente trebuie să fie proiectate, construite, întreținute și exploatate astfel încât condițiile de utilizare prevăzute pentru acestea, pe tot parcursul anului, să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2).

▼B

Articolul 4

Metode de asomare

(1)  Animalele vor fi ucise doar după asomare, în conformitate cu metodele și cerințele specifice referitoare la aplicarea metodelor respective prevăzute în anexa I. Pierderea cunoștinței și sensibilității se menține până la moartea animalului.

Metodele menționate în anexa I care nu au drept rezultat moartea instantanee (denumită în continuare „asomare simplă”) sunt urmate cât de repede posibil de o procedură care să asigure moartea, cum ar fi sângerarea, spinalizarea, electrocutarea sau expunerea prelungită la anoxie.

(2)  Anexa I poate fi modificată pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, în baza unui aviz al EFSA și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

▼C1

Orice astfel de modificări trebuie să asigure un nivel de bunăstare a animalelor cel puțin echivalent cu cel asigurat prin metodele existente.

▼B

(3)   ►C1  Liniile directoare ◄ comunitare privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

(4)  În cazul animalelor supuse unor metode speciale de sacrificare prevăzute de ritualuri religioase, cerințele prevăzute la alineatul (1) nu se aplică atunci când sacrificarea are loc într-un abator.

Articolul 5

Verificarea asomării

(1)  Operatorii economici se asigură de faptul că persoanele responsabile de asomare sau alte persoane desemnate în acest sens desfășoară verificări periodice pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conștiență sau sensibilitate în intervalul de timp dintre procesul de asomare și moarte.

Aceste verificări se realizează asupra unui eșantion de animale suficient de reprezentativ, iar frecvența lor se stabilește ținând cont de rezultatul verificărilor precedente și de orice factori care ar putea afecta eficiența procesului de asomare.

În cazul în care rezultatul verificărilor indică faptul că un animal nu este asomat în mod corespunzător, persoana însărcinată cu asomarea ia imediat măsurile corespunzătoare, astfel cum este specificat în procedurile standard de operare întocmite în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

(2)  În cazul în care, în sensul articolului 4 alineatul (4), animalele sunt ucise fără asomare prealabilă, persoanele responsabile cu procesul de sacrificare efectuează verificări sistematice pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conștiință sau sensibilitate înainte de a fi eliberate din imobilizare și că nu prezintă niciun semn de viață înainte de a se trece la eviscerare sau opărire.

(3)  În sensul alineatelor (1) și (2), operatorii economici pot folosi procedurile de verificare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.

(4)  Atunci când este cazul, pentru a se ține seama de nivelul înalt de fiabilitate a anumitor metode de asomare și pe baza unui aviz al EFSA, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) se pot adopta derogări de la cerințele prevăzute la alineatul (1).

Articolul 6

Proceduri standard de operare

(1)  Operatorii economici planifică din timp uciderea animalelor și ►C1  operațiunile ◄ aferente și le efectuează în conformitate cu procedurile standard de operare.

(2)  Operatorii economici concep și pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că uciderea și ►C1  operațiunile ◄ aferente se desfășoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

În ceea ce privește asomarea, procedurile standard de operare:

(a) țin cont de recomandările producătorului;

(b) definesc, pentru fiecare metodă de asomare utilizată, pe baza dovezilor științifice disponibile, parametrii-cheie menționați în capitolul I din anexa I care asigură eficacitatea asomării animalelor;

(c) specifică măsurile care trebuie luate în cazul în care verificările menționate la articolul 5 indică faptul că un animal nu este asomat corespunzător sau, în cazul animalelor asomate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), că animalele încă mai prezintă semne de viață.

(3)  În sensul alineatului (2) din prezentul articol, operatorii economici pot folosi procedurile standard de operare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.

(4)  Operatorii economici pun la dispoziția autorității competente procedurile standard de operare, la cererea acesteia.

Articolul 7

Nivelul și certificatul de competență

(1)  Uciderea și ►C1  operațiunile ◄ aferente pot fi efectuate numai de către persoane cu un nivel de competență adecvat, fără a provoca animalelor niciun fel de durere, chin sau suferință evitabile.

(2)  Operatorii economici se asigură că următoarele ►C1  operațiuni ◄ aferente sacrificării sunt efectuate numai de persoane care dețin un certificat de competență pentru astfel de ►C1  operațiuni ◄ , conform dispozițiilor articolului 21, demonstrându-și capacitatea de a efectua aceste ►C1  operațiuni ◄ în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament:

(a) manipularea și îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;

(b) imobilizarea animalelor în vederea asomării și uciderii;

(c) asomarea animalelor;

(d) evaluarea eficacității asomării;

(e) imobilizarea și suspendarea animalelor vii;

(f) sângerarea animalelor vii;

(g) sacrificarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).

(3)  Fără a aduce atingere obligației prevăzute la alineatul (1), uciderea animalelor pentru blană se efectuează în prezența și sub supravegherea directă a unei persoane care deține un certificat de competență, conform dispozițiilor menționate la articolul 21, emis pentru toate ►C1  operațiunile ◄ efectuate sub supravegherea sa. Operatorii economici din cadrul crescătoriilor de animale pentru blană notifică în avans autoritatea competentă cu privire la data uciderii animalelor.

Articolul 8

Instrucțiunile pentru utilizarea echipamentelor de imobilizare și de asomare

Produsele comercializate sau prezentate prin intermediul publicității ca echipamente de imobilizare sau de asomare se vând numai atunci când sunt însoțite de instrucțiuni adecvate privind utilizarea lor, într-un mod care să asigure un nivel optim al bunăstării animalelor. De asemenea, aceste instrucțiuni se pun la dispoziția producătorilor în mod public, prin intermediul internetului.

Aceste instrucțiuni specifică în special:

(a) speciile, categoriile, cantitățile și/sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;

(b) parametrii recomandați care corespund diferitelor circumstanțe de utilizare, inclusiv parametrii-cheie prevăzuți la capitolul I din anexa I;

(c) pentru echipamentul de asomare, o metodă de monitorizare a eficienței echipamentului în privința respectării normelor stabilite prin prezentul regulament;

(d) recomandările de întreținere și, dacă este cazul, de calibrare a echipamentului de asomare.

Articolul 9

Utilizarea echipamentelor de imobilizare și de asomare

(1)  Operatorii economici asigură că orice echipament de imobilizare sau de asomare a animalelor este întreținut și verificat în conformitate cu instrucțiunile producătorilor de către persoane care au fost instruite în mod special în acest scop.

Operatorii economici întocmesc un registru de întreținere. Aceste registre se păstrează cel puțin un an și le pun la dispoziția autorității competente la cererea acesteia.

(2)  Operatorii economici asigură faptul că, în cursul ►C1  operațiunilor ◄ de asomare, un echipament de rezervă adecvat este disponibil imediat la fața locului și este folosit în cazul în care echipamentul de asomare utilizat inițial nu dă rezultate. Metoda de rezervă poate fi diferită de cea utilizată prima dată.

▼C1

(3)  Operatorii economici se asigură că animalele nu sunt imobilizate, inclusiv imobilizare a capului, decât în momentul în care persoana însărcinată cu asomarea sau sângerarea este pregătită să le asomeze sau să le sângereze cât mai repede posibil.

▼B

Articolul 10

Consumul personal intern

În cazul sacrificării animalelor, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp, și al ►C1  operațiunilor ◄ conexe efectuate în afara unui abator de către proprietarul acestora sau de către o persoană aflată sub responsabilitatea și supravegherea proprietarului pentru consumul personal intern se aplică numai dispozițiile articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1).

Cu toate acestea, în cazul unei sacrificări de animale, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp, porcii, oile și caprele, în afara unui abator, de către proprietarul acestora sau de către o persoană aflată sub responsabilitatea și supravegherea proprietarului, pentru consumul personal intern, se aplică și dispozițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (3) și la punctele 1.8-1.11, 31.1, precum și, în cazul în care este vorba despre asomarea simplă, punctul 3.2 din anexa III.

Articolul 11

Furnizarea directă de mici cantități de păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp

(1)  În cazul sacrificării păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp în cadrul fermei în scopul furnizării directe de mici cantități de carne către consumatorul final sau distribuitorii locali care livrează cu amănuntul astfel de carne către consumatorii locali sub formă de carne proaspătă, se aplică numai dispozițiile articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1), cu condiția ca numărul de animale sacrificate în cadrul fermei să nu depășească numărul maxim de animale care urmează să fie stabilit în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

(2)  Cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament se aplică în cazul sacrificării unor astfel de animale atunci când numărul acestora depășește numărul maxim menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 12

Importurile din țări terțe

Cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament se aplică în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Certificatul de sănătate care însoțește carnea importată din țări terțe este însoțit de un atestat care să certifice conformitatea cu cerințe cel puțin echivalente cu cele prevăzute la capitolele II și III din prezentul regulament.

Articolul 13

Elaborarea și difuzarea ghidurilor de bune practici

(1)  Statele membre încurajează elaborarea și difuzarea de ghiduri de bune practici pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)  Atunci când se întocmesc astfel de ghiduri de bune practici, acestea se elaborează și difuzează de către organizațiile de operatori economici:

(a) prin consultare cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, autoritățile competente și alte părți interesate;

(b) ținând seama de avizele științifice menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (c).

(3)  Autoritatea competentă evaluează ghidurile de bune practici pentru a se asigura că acestea au fost elaborate în conformitate cu alineatul (2) și că sunt conforme cu ►C1  liniile directoare ◄ comunitare existente.

(4)  În cazul în care organizațiile operatorilor nu prezintă ghiduri de bune practici, autoritatea competentă poate elabora și publica propriile ghiduri de bune practici.

(5)  Statele membre prezintă Comisiei toate ghidurile de bune practici validate de autoritatea competentă. Comisia creează și exploatează un sistem de înregistrare a acestor ghiduri, pe care îl pune la dispoziția statelor membre.CAPITOLUL III

CERINȚE SUPLIMENTARE APLICABILE ABATOARELOR

Articolul 14

▼C1

Amenajarea, construcția și echipamentul utilizat în abatoare

▼B

(1)  Operatorii economici se asigură că amenajarea și construcția abatoarelor, precum și echipamentul utilizat în cadrul acestora respectă regulile prevăzute în anexa II.

(2)  În sensul prezentului regulament, operatorii economici prezintă, atunci când li se solicită acest lucru, autorității competente menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru fiecare abator, cel puțin următoarele informații:

(a) numărul maxim de animale pe oră pentru fiecare linie de sacrificare;

(b) categoriile de animale și greutățile pentru care pot fi folosite echipamentele de imobilizare sau de asomare disponibile;

(c) capacitatea maximă pentru fiecare spațiu de adăpostire.

▼C1

Autoritatea competentă respectivă analizează informațiile prezentate de operatorii economici în conformitate cu primul paragraf la data autorizării abatorului.

▼B

(3)  În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pot fi adoptate următoarele:

(a) derogări de la normele prevăzute în anexa II pentru abatoarele mobile;

(b) modificări necesare adaptării anexei II pentru a ține cont de progresul științific și tehnic.

Până la adoptarea derogărilor menționate la litera (a) din primul paragraf, statele membre pot stabili sau menține normele naționale aplicabile în cazul abatoarelor mobile.

(4)   ►C1  Liniile directoare ◄ comunitare pentru punerea în aplicare a alineatului (2) din prezentul articol și a anexei II se pot adopta în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 15

►C1  Operațiunile ◄ de manipulare și de imobilizare în abatoare

(1)  Operatorii economici se asigură că normele de operare pentru abatoare prevăzute în anexa III sunt respectate.

(2)  Operatorii economici asigură că toate animalele care sunt ucise în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) fără asomare prealabilă sunt imobilizate individual; rumegătoarele se imobilizează mecanic.

Sistemele de imobilizare a ►C1  bovinelor ◄ în poziții inverse sau în orice poziții nefirești se folosesc doar în cazul animalelor sacrificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) și cu condiția ca acestea să fie prevăzute cu un dispozitiv care restricționează atât mișcarea laterală, cât și cea verticală a capului animalului și să fie ajustabile astfel încât să se adapteze dimensiunii animalului.

(3)  Următoarele metode de imobilizare sunt interzise:

(a) suspendarea sau ridicarea animalelor conștiente;

(b) fixarea mecanică sau legarea labelor sau picioarelor animalelor;

(c) secționarea măduvei spinării, de exemplu cu ajutorul unui stilet sau pumnal;

(d) utilizarea curentului electric pentru imobilizarea animalului la intensități care nu îl asomează sau ucid în circumstanțe controlate, în particular orice aplicare a curentului electric care nu înconjoară creierul.

Cu toate acestea, literele (a) și (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie.

(4)  Pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, inclusiv de un aviz al EFSA, anexa III poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

(5)   ►C1  Liniile directoare ◄ comunitare pentru punerea în aplicare a normelor prevăzute în anexa III pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 16

Proceduri de monitorizare în cadrul abatoarelor

(1)  În sensul articolului 5, operatorii economici adoptă și pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate în cadrul abatoarelor.

▼C1

(2)  Procedurile de monitorizare menționate la alineatul (1) din prezentul articol descriu modalitatea în care trebuie efectuate verificările prevăzute la articolul 5 și includ cel puțin următoarele informații:

(a) numele persoanelor responsabile pentru procedura de monitorizare;

▼B

(b) indicatorii destinați să detecteze semnele absenței sau prezenței conștienței sau sensibilității la animalele; indicatorii destinați detectării absenței semnelor de viață la animalele sacrificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4);

(c) criteriile în funcție de care să se determine dacă rezultatele arătate de indicatorii menționați la litera (b) sunt satisfăcătoare;

(d) circumstanțele și/sau momentul în care trebuie să aibă loc monitorizarea;

(e) numărul de animale din fiecare eșantion care să fie verificate în cursul monitorizării;

(f) proceduri adecvate pentru a garanta că, în cazul în care criteriile menționate la litera (c) nu sunt îndeplinite, ►C1  operațiunile ◄ de asomare sau de ucidere sunt reexaminate pentru a identifica motivele oricărui tip de imperfecțiune și schimbările necesare ale acestor ►C1  operațiuni ◄ .

(3)  Operatorii economici introduc câte o procedură de monitorizare specifică pentru fiecare linie de sacrificare.

(4)  Frecvența verificărilor ține cont de principalii factori de risc, cum ar fi schimbările legate de tipul sau dimensiunea animalelor sacrificate sau de organizarea activității personalului, fiind stabilită în vederea garantării unor rezultate cu un nivel ridicat de siguranță.

(5)  În sensul alineatelor (1)-(4) din prezentul articol, operatorii pot folosi procedurile de monitorizare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.

(6)   ►C1  Liniile directoare ◄ comunitare privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 17

Responsabilul cu bunăstarea animalelor

(1)  Operatorii economici desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator care să acorde asistența necesară pentru ca abatorul respectiv să respecte normele stabilite prin prezentul regulament.

(2)  Responsabilul cu bunăstarea animalelor se află sub autoritatea directă a operatorului economic și raportează direct acestuia în ceea ce privește chestiunile referitoare la bunăstarea animalelor. Acesta este în măsură să ceară ca personalul abatorului să realizeze orice măsuri corective necesare pentru a asigura respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament.

(3)  Sarcinile responsabilului cu bunăstarea animalelor sunt prevăzute în procedurile standard de operare ale abatoarelor și aduse în mod eficace în atenția personalului interesat.

(4)  Responsabilul cu bunăstarea animalelor deține un certificat de competență conform cu dispozițiile menționate la articolul 21, emis pentru toate ►C1  operațiunile ◄ desfășurate în abatoarele unde el/ea este responsabil.

(5)  Responsabilul cu bunăstarea animalelor ține o evidență a măsurilor întreprinse în vederea asigurării bunăstării animalelor din abatorul în care își desfășoară activitatea. Aceste evidențe se păstrează cel puțin un an și se pun la dispoziția autorităților competente la solicitarea acestora.

(6)  Alineatele (1)-(5) nu se aplică abatoarelor care sacrifică mai puțin de 1 000 de unități animal viu pentru mamifere sau 150 000 de unități pe an pentru păsări sau iepuri de crescătorie.

În sensul primului paragraf, „unitate animal viu” înseamnă o unitate de măsură standard care permite reunirea diferitelor categorii de animale pentru a permite compararea acestora.

În aplicarea primului paragraf statele membre vor folosi următoarele rate de conversie:

(a)  ►C1  bovine ◄ adulte în sensul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) ( 2 ) și ecvidee: 1 unitate animal viu;

(b) alte ►C1  bovine ◄ : 0,50 unitate animal viu;

(c) porcine cu o greutate în viu de peste 100 kg: 0,20 unitate animal viu;

(d) alte porcine: 0,15 unitate animal viu;

(e) ovine și caprine: 0,10 unitate animal viu;

(f) miei, iezi și purcei cu o greutate în viu mai mică de 15 kg: 0,05 unitate animal viu.CAPITOLUL IV

DEPOPULAREA ȘI UCIDEREA DE URGENȚĂ

Articolul 18

Depopularea

(1)  Autoritatea competentă responsabilă cu o operație de depopulare stabilește un plan de acțiune pentru a asigura respectarea normelor prevăzute în prezentul regulament, înainte de începerea operației.

În special, metodele de asomare și de ucidere planificate și procedurile standard de operare corespunzătoare având scopul de a garanta respectarea normelor stabilite în prezentul regulament se includ în planurile de urgență cerute de dreptul comunitar privind sănătatea animală, pe baza ipotezelor stabilite în planul de urgență cu privire la dimensiunea și situarea focarelor suspectate.

(2)  Autoritatea competentă:

(a) garantează că astfel de ►C1  operațiuni ◄ se desfășoară în conformitate cu planul de acțiune menționat la alineatul (1);

(b) ia toate măsurile adecvate pentru a proteja bunăstarea animalelor în cele mai bune condiții disponibile.

(3)  În sensul prezentului articol și în situații excepționale, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziții ale prezentului regulament, dacă consideră că respectarea acestora poate afecta sănătatea umană sau încetini în mod semnificativ procesul de eradicare a unei boli.

(4)  Până la data de 30 iunie a fiecărui an, autoritatea competentă menționată la alineatul (1) transmite Comisiei un raport privind ►C1  operațiunile ◄ de depopulare desfășurate în cursul anului precedent și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului.

În ceea ce privește fiecare operație de depopulare, raportul respectiv va include în special:

(a) motivele depopulării;

(b) numărul și speciile de animale ucise;

(c) metodele de asomare și de ucidere utilizate;

(d) o descriere a dificultăților întâmpinate și, dacă este cazul, a soluțiilor găsite pentru a diminua sau reduce la minimum suferința animalelor în cauză;

(e) orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (3).

(5)   ►C1  Liniile directoare ◄ comunitare pentru elaborarea și punerea în aplicare a acțiunilor de depopulare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

(6)  După caz, pentru a se ține seama de informațiile colectate de Sistemul de notificare a bolilor animalelor (ADNS) se pot adopta derogări de la obligația de raportare prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 19

Uciderea de urgență

În cazul uciderii de urgență, deținătorul animalelor în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le ucide cât mai rapid.CAPITOLUL V

AUTORITATEA COMPETENTĂ

Articolul 20

Sprijin științific

(1)  Fiecare stat membru se asigură că există suficient sprijin științific independent disponibil pentru a asista autoritățile competente, la solicitarea acestora, prin furnizarea de:

(a) expertize tehnice și științifice în legătură cu autorizarea abatoarelor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (2) și elaborarea de noi metode de asomare;

(b) avize științifice referitoare la instrucțiunile furnizate de producători privind utilizarea și întreținerea echipamentelor de imobilizare și de asomare;

(c) avize științifice cu privire la ghidurile de bune practici elaborate pe teritoriul său în sensul prezentului regulament;

(d) recomandări în sensul prezentului regulament, în special cu privire la inspecții și audituri;

(e) avize cu privire la capacitatea și adecvarea unor organisme și entități separate de a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (2);

(2)  Sprijinul științific poate fi furnizat prin intermediul unei rețele cu condiția efectuării tuturor sarcinilor enumerate la alineatul (1) pentru toate activitățile relevante care au loc în statele membre în cauză.

În acest scop, fiecare stat membru desemnează un punct de contact unic și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului. Acest punct de contact este responsabil de schimbul de informații tehnice și științifice și de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament cu omologii săi și cu Comisia.

Articolul 21

Certificatul de competență

(1)  În sensul articolului 7, statele membre desemnează autoritatea competentă care are responsabilitatea:

(a) de a asigura disponibilitatea cursurilor de formare pentru personalul implicat în desfășurarea ►C1  operațiunilor ◄ de ucidere și a ►C1  operațiunilor ◄ aferente;

(b) de a emite certificate de competență care atestă promovarea unui examen final independent; subiectele examenului respectiv se referă la categoriile de animale relevante și corespund ►C1  operațiunilor ◄ enumerate la articolul 7 alineatele (2) și (3), precum și subiectelor prevăzute în anexa IV;

(c) de a autoriza programele de formare pentru cursurile menționate la litera (a) și conținutul și modalitățile examenului menționat la litera (b).

(2)  Autoritatea competentă poate delega examinarea finală și emiterea certificatelor de competență unui organism sau unei entități separate, care:

(a) deține experiența, personalul și echipamentul necesare;

(b) este independent(ă) și nu se află în conflict de interese în ceea ce privește examinarea finală și emiterea certificatelor de competență.

De asemenea, autoritatea competentă poate delega și organizarea de cursuri de formare unui organism sau unei entități separate care dispune de expertiza, personalul și echipamentul necesare pentru aceasta.

Datele de contact ale organismelor și entităților cărora le-au fost delegate aceste sarcini sunt puse de autoritatea competentă la dispoziția publicului prin intermediul internetului.

(3)  Certificatele de competență menționează categoriile de animale, tipurile de echipamente și ►C1  operațiunile ◄ enunțate la articolul 7 alineatul (2) sau (3) pentru care este valabil certificatul.

(4)  Statele membre recunosc certificatele de competență eliberate într-un alt stat membru.

(5)  Autoritatea competentă poate elibera certificate de competență temporare dacă:

(a) solicitantul participă la unul dintre cursurile de formare menționate la alineatul (1) litera (a);

(b) solicitantul va lucra în prezența și sub directa supraveghere a altei persoane care deține un certificat de competență eliberat pentru activitatea specifică pe care urmează să o desfășoare;

(c) validitatea certificatului temporar nu depășește trei luni; și

(d) solicitantul furnizează o declarație scrisă care atestă că nu i s-a mai eliberat anterior un alt certificat de competență temporar pentru același tip de activitate sau demonstrează autorității competente, în mod satisfăcător, că nu a putut să treacă examenul final.

(6)  Fără a aduce atingere deciziei unei autorități judiciare sau a unei autorități competente de interzicere a manipulării animalelor, certificatele de competență, inclusiv certificatele temporare, se eliberează numai dacă solicitantul furnizează o declarație scrisă care atestă că nu a comis încălcări grave ale dreptului comunitar și/sau național în domeniul protecției animalelor în cursul perioadei de trei ani anterioare datei solicitării unui astfel de certificat.

(7)  Statele membre pot recunoaște calificările obținute în alte scopuri ca fiind echivalente cu certificatele de competență în sensul prezentului regulament, cu condiția ca acestea să fi fost obținute în condiții echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului și actualizează, prin intermediul internetului, o listă a calificărilor recunoscute drept echivalente cu certificatul de competență.

(8)   ►C1  Liniile directoare ◄ comunitare pentru aplicarea dispozițiilor alineatului (1) din prezentul articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).CAPITOLUL VI

NECONFORMITATEA, SANCȚIUNILE ȘI COMPETENȚELE DE PUNERE ÎN APLICARE

▼M1 —————

▼B

Articolul 23

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în caz de nerespectare a prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 ianuarie 2013 și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 24

Normele de punere în aplicare

Normele de punere în aplicare a prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).

Articolul 25

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 26

Norme naționale mai stricte

(1)  Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină orice norme naționale destinate asigurării unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii aplicabile la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.

Înainte de 1 ianuarie 2013, statele membre informează Comisia cu privire la existența unor astfel de norme naționale. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.

(2)  Statele membre pot adopta norme naționale destinate să asigure o protecție mai extinsă a animalelor în momentul uciderii decât cele prevăzute de prezentul regulament cu privire la următoarele domenii:

(a) uciderea animalelor și celelalte operațiuni conexe, desfășurate în afara unui abator;

(b) sacrificarea vânatului de crescătorie, astfel cum a fost definit la punctul 1.6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, inclusiv renii, și celelalte operațiuni conexe;

(c) sacrificarea animalelor și celelalte operațiuni conexe, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).

Statele membre notifică Comisiei aceste norme naționale. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.

(3)  În cazul în care, pe baza unor noi dovezi științifice, un stat membru consideră oportun să adopte măsuri destinate asigurării unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii în raport cu metodele de asomare prezentate în anexa I, acesta transmite Comisiei o notificare cu privire la măsurile avute în vedere. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.

Comisia prezintă chestiunea comitetului menționat la articolul 25 alineatul (1) în termen de o lună de la notificare și, pe baza avizului EFSA și în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), aprobă sau respinge măsurile naționale în cauză.

În cazul în care Comisia consideră adecvat, pe baza măsurilor naționale aprobate, poate propune modificări la anexa I, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(4)  Un stat membru nu interzice sau împiedică punerea în circulație pe teritoriul său a produselor de origine animală derivate din animalele ucise în alt stat membru pe motiv că animalele în cauză nu au fost ucise în conformitate cu normele sale naționale destinate unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii.

Articolul 27

Raportarea

(1)  Până la 8 decembrie 2014, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind posibilitatea de a introduce anumite cerințe privind protecția peștilor în momentul uciderii, ținând seama de aspectele legate de bunăstarea animalelor, precum și de impactul socio-economic și asupra mediului. După caz, acest raport va fi însoțit de propuneri legislative în vederea modificării prezentului regulament prin introducerea unor norme specifice privind protecția peștilor în momentul uciderii.

În așteptarea adoptării acestor măsuri, statele membre pot menține sau adopta norme naționale privind protecția peștilor în momentul sacrificării sau al uciderii și informează Comisia cu privire la acestea.

(2)  Până la 8 decembrie 2012, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind sistemele de imobilizare a bovinelor în poziții inverse sau nefirești. Acest raport se bazează pe rezultatele unui studiu științific care compară sistemele în cauză cu cele care imobilizează bovinele în poziție verticală și iau în considerare aspectele privind protecția animalelor, precum și implicațiile socio-economice, inclusiv acceptarea acestora de către comunitățile religioase și siguranța operatorilor. După caz, acest raport va fi însoțit de propuneri legislative în vederea modificării prezentului regulament în ceea ce privește sistemele de imobilizare a bovinelor în poziții inverse sau nefirești.

(3)  Până la 8 decembrie 2013, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind diferitele metode de asomare a păsărilor de crescătorie, în special asomatoarele cu băi de apă multiple pentru păsări, ținând seama de aspectele legate de bunăstarea animalelor, precum și de impactul socio-economic și asupra mediului.

Articolul 28

Abrogare

(1)  Directiva 93/119/CEE se abrogă.

Cu toate acestea, în sensul articolului 29 alineatul (1) din prezentul regulament, continuă să se aplice următoarele dispoziții din Directiva 93/119/CEE:

(a) anexa A:

(i) punctul 1 din secțiunea I;

(ii) punctul 1 și a doua teză de la punctul 3, punctele 6, 7 și 8, precum și prima teză de la punctul 9 din secțiunea II;

(b) anexa C, punctul 3.A.2, punctul 3.B.1 primul paragraf, punctul 3.B.2, punctul 3.B.4 și punctele 4.2 și 4.3 din secțiunea II;

(2)  Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 29

Dispoziții tranzitorii

(1)  Până la 8 decembrie 2019, articolul 14 alineatul (1) se aplică numai pentru abatoarele noi sau pentru orice amenajare nouă, construcție sau echipamente reglementate de normele prevăzute în anexa II, care nu au intrat în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2013 prezentului regulament.

(2)  Până la 8 decembrie 2015, statele membre pot dispune ca certificatele de competență menționate la articolul 21 să fie emise prin procedură simplificată în cazul persoanelor care demonstrează o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani.

Articolul 30

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

LISTA METODELOR DE ASOMARE ȘI SPECIFICAȚIILE AFERENTE

(menționate la articolul 4)

CAPITOLUL I

MetodeTabelul 1 –  Metode mecanice

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice pentru anumite metode – capitolul II din prezenta anexă

1

Dispozitiv cu bolț captiv penetrant

O leziune gravă și ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unui bolț captiv

Asomare simplă

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Poziția și direcția de împușcare

O viteză, o lungime a ieșirii și un diametru al bolțului corespunzătoare dimensiunii și speciei animalului

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde)

Nu se aplică

2

Dispozitiv cu bolț captiv nepenetrant

O leziune gravă a creierului provocată de șocul unui bolț captiv fără penetrare

Asomare simplă

Rumegătoare, păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp

Sacrificare doar pentru rumegătoare

Sacrificare, depopulare și alte situații pentru păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp

Poziția și direcția de împușcare

O viteză, un diametru și o formă a bolțului corespunzătoare dimensiunii și speciei animalului

Forța cartușului utilizat

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde)

Punctul 1

3

Armă de foc cu proiectil liber

O leziune gravă și ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unuia sau mai multor proiectile

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Poziția de împușcare

Puterea și calibrul cartușului

Tipul de proiectil

Nu se aplică

4

Macerarea

Strivirea imediată a întregului animal

Pui de maximum 72 de ore și ouă embrionate

Toate situațiile cu excepția sacrificării

Cantitatea maximă care poate fi introdusă

Distanța dintre lame și viteza de rotație

Măsuri pentru a preveni supraîncărcarea

Punctul 2

5

Dislocarea cervicală

Întinderea și răsucirea manuală sau mecanică a gâtului, provocând astfel ischemia cerebrală

Păsări cântărind maximum 5 kg în viu

Sacrificare, depopulare și alte situații

Nu se aplică

Punctul 3

6

Lovitură puternică penetrativă în cap

Lovitură fermă și precisă în cap care provoacă vătămarea gravă a creierului

Porcine tinere, miei, iezi, iepuri de crescătorie, iepuri de câmp, animale pentru blană și păsări cântărind maximum 5 kg în viu

Sacrificare, depopulare și alte situații

Forța și localizarea loviturii

Punctul 3Tabelul 2 –  Metode electrice

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Asomarea electrică aplicată exclusiv la nivelul capului

Expunere a creierului la curent electric, determinând o formă de epilepsie generalizată pe electroencefalogramă (EEG)

Asomare simplă

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Curent minim (A sau mA)

Tensiune minimă (V)

Frecvență maximă (Hz)

Durata minimă a expunerii

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde)

Frecvența reglării echipamentului

Optimizarea fluxului de curent

Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare

Poziționarea și zona suprafeței de contact a electrozilor

Punctul 4

2

Asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și corpului

Expunere a corpului la un curent care generează, în același timp, o formă de epilepsie generalizată pe EEG și fibrilația sau oprirea inimii

Asomare simplă în cazul sacrificării

Toate speciile

Sacrificare, depopulare și alte situații

Curent minim (A sau mA)

Tensiune minimă (V)

Frecvență maximă (Hz)

Durata minimă a expunerii

Frecvența reglării echipamentului

Optimizarea fluxului de curent

Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare

Poziționarea și zona suprafeței de contact a electrozilor

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare în cazul asomării sau asomărilor simple (secunde)

Punctul 5

3

Electrocutare în baie de apă

Expunere a întregului corp la un curent care generează o formă de epilepsie generalizată pe EEG și o posibilă fibrilație sau oprire a inimii prin intermediul unei băi de apă

Asomare simplă cu excepția cazului în care frecvența este mai mică sau egală cu 50Hz

Păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Curent minim (A sau mA)

Tensiune minimă (V)

Frecvență maximă (Hz)

Frecvența reglării echipamentului

Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare

Reducerea la minimum a durerii în momentul suspendării

Optimizarea fluxului de curent

Durata maximă a suspendării înainte de baia de apă

Durata minimă a expunerii pentru fiecare animal

Imersiunea păsărilor până la baza aripilor

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere pentru frecvențele peste 50 Hz (secunde)

Punctul 6Tabelul 3 –  Metode de asomare în atmosferă controlată

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Dioxid de carbon, concentrație ridicată

Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 40 % dioxid de carbon. Metoda poate fi folosită în bazine, tuneluri, containere sau clădiri etanșeizate în prealabil

Asomare simplă în cazul sacrificării porcinelor

Porcine, mustelide, șinșile, păsări de crescătorie cu excepția rațelor și a gâștelor

Sacrificare numai în cazul porcinelor

Alte situații cu excepția sacrificării în cazul păsărilor de crescătorie, al mustelidelor, al șinșilelor și al porcinelor

Concentrația dioxidului de carbon

Durata de expunere

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare în cazul asomării simple (secunde)

Calitatea gazului

Temperatura gazului

Punctul 7

Punctul 8

2

Dioxid de carbon în două faze

Expunerea succesivă a animalelor conștiente la un amestec gazos conținând până la 40 % dioxid de carbon, urmată de o concentrație mai mare de dioxid de carbon sau după ce animalele și-au pierdut cunoștința

Păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Concentrația dioxidului de carbon

Durata de expunere

Calitatea gazului

Temperatura gazului

Nu se aplică

3

Dioxid de carbon asociat cu gaze inerte

Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec de gaz, conținând până la 40 % dioxid de carbon asociat cu gaze inerte, care duce la anoxie. Metoda poate fi folosită în bazine, saci, tuneluri, containere sau clădiri etanșeizate în prealabil

Asomare simplă a porcinelor în cazul în care durata expunerii la o concentrație de dioxid de carbon de minim 30 % este mai mică de 7 minute

Asomare simplă a păsărilor în cazul în care durata totală a expunerii la o concentrație de dioxid de carbon de minim 30 % este mai mică de 3 minute

Porcine și păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Concentrația dioxidului de carbon

Durata de expunere

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere în cazul asomării simple (secunde)

Calitatea gazului

Temperatura gazului

Concentrația de oxigen

Punctul 8

4

Gaze inerte

Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec de gaz inert, precum argon sau azot, care duce la anoxie. Metoda poate fi folosită în bazine, saci, tuneluri, containere sau în clădiri etanșeizate în prealabil

Asomare simplă în cazul sacrificării porcinelor

Asomare simplă pentru păsări de crescătorie în cazul în care durata expunerii la anoxie este mai mică de 3 minute

Porcine și păsări de crescătorie

Sacrificare, depopulare și alte situații

Concentrația de oxigen

Durata de expunere

Calitatea gazului

Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere în cazul asomării simple (secunde)

Temperatura gazului

Punctul 8

5

Monoxid de carbon (sub formă pură)

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 4 % monoxid de carbon

Animale pentru blană, păsări de crescătorie și porcine tinere

Alte situații cu excepția sacrificării

Calitatea gazului

Concentrația monoxidului de carbon

Durata de expunere

Temperatura gazului

Punctele 9.1, 9.2 și 9.3

6

Monoxid de carbon asociat cu alte gaze

Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 1 % monoxid de carbon, asociat cu alte gaze toxice

Animale pentru blană, păsări de crescătorie și porcine tinere

Alte situații cu excepția sacrificării

Concentrația monoxidului de carbon

Durata de expunere

Temperatura gazului

Filtrarea gazului produs de motor

Punctul 9

▼M2

7

Asomare prin presiune atmosferică scăzută

Expunerea animalelor conștiente la o decompresie treptată, cu reducerea oxigenului disponibil la mai puțin de 5 %

Pui de carne cu o greutate în viu de până la 4 kg

Sacrificarea, depopularea și alte situații

Rata de decompresie

Durata de expunere

Temperatura și umiditatea ambiantă

Punctele 10.1-10.5

▼BTabelul 4 –  Alte metode

Nr.

Denumire

Descriere

Condiții de utilizare

Parametri-cheie

Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexă

1

Injecție letală

Pierderea cunoștinței și a sensibilității, urmată de moartea ireversibilă determinată de injectarea unor substanțe veterinare

Toate speciile

Alte situații cu excepția sacrificării

Tipul de injecție

Utilizarea medicamentelor aprobate

Nu se aplică

CAPITOLUL II

Cerințe specifice pentru anumite metode

1.    Dispozitiv cu bolț captiv nepenetrant

La utilizarea acestei metode, operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită pentru a evita fracturarea craniului.

Această metodă se va utiliza doar în cazul rumegătoarelor a căror greutate în viu nu depășește 10 kg.

2.    Macerarea

Această metodă asigură macerarea instantanee și moartea imediată a animalelor. Aparatul conține lame rotative cu acționare mecanică rapidă sau proiecții de polistiren expandat. Aparatul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a asigura uciderea instantanee a tuturor animalelor, chiar în cazul în care sunt în număr mare.

3.    Dislocarea cervicală și lovitură puternică penetrativă în cap

Aceste metode nu se vor utiliza ca metode de rutină, ci numai în cazul nu sunt disponibile alte metode de asomare.

Aceste metode nu se vor utiliza în abatoare decât ca metodă de rezervă pentru asomare.

Nicio persoană nu va ucide prin dislocare cervicală manuală sau lovitură puternică penetrativă în cap mai mult de 70 de animale pe zi.

Dislocarea cervicală manuală nu va fi utilizată pentru animalele cu o greutate în viu mai mare de trei kilograme.

4.    Asomarea electrică aplicată exclusiv la nivelul capului

4.1. În cazul asomării electrice exclusiv la nivelul capului, electrozii înconjoară creierul animalului și sunt adaptați dimensiunii capului.

4.2. Asomarea electrică exclusiv la nivelul capului se efectuează aplicând limitele minime de curent prevăzute în tabelul 1.Tabelul 1 –  Limite minime ale curentului pentru asomarea electrică exclusiv la nivelul capului

Categorie de animale

Bovine în vârstă de cel puțin 6 luni

Bovine cu vârsta sub 6 luni

Animale din speciile ovină și caprină

Animale din specia porcine

Pui

Curcani

Curent minim

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240  mA

400  mA

5.    Asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și al corpului

5.1.

Animale din speciile ovină, caprină și porcină.

Nivelul minim al curentului pentru asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și al corpului este de 1 amper pentru ovine și caprine și 1,3 amperi pentru porcine.

5.2.

Vulpi

Electrozii se aplică la nivelul gurii și al rectului, cu o valoare minimă a curentului de 0,3 amperi și un voltaj minim de 110 volți, pentru cel puțin trei secunde.

5.3.

Șinșile

Electrozii se aplică de la urechi la coadă, cu o valoare minimă a curentului de 0,57 amperi, pentru cel puțin 60 de secunde.

6.    Asomarea electrică cu baie de apă a păsărilor de crescătorie

6.1. Animalele nu sunt suspendate dacă sunt prea mici în raport cu asomatorul cu baie de apă sau dacă fixarea poate determina sau crește durerea (de exemplu, în cazul animalelor vizibil rănite). În aceste cazuri, animalele sunt ucise utilizând o metodă alternativă.

6.2. Dispozitivele de suspendare se umezesc înainte de suspendarea și expunerea la curent a păsărilor vii. Păsările se suspendă de ambele picioare.

6.3. Pentru animalele enumerate în tabelul 2 asomarea cu baie de apă se efectuează în conformitate cu nivelul minim al curentului stabilit în tabelul următor, iar animalele sunt expuse la curent pentru o durată minimă de cel puțin patru secunde.Tabelul 2 –  Cerințe privind curentul utilizat de echipamentul pentru asomarea cu baie de apă

(valori medii per animal)

Frecvența (Hz)

Pui

Curcani

Rațe și gâște

Prepelițe

< 200 Hz

100  mA

250  mA

130  mA

45  mA

De la 200 la 400 Hz

150  mA

400  mA

Interzis

Interzis

De la 400 la 1 500  Hz*

200  mA

400  mA

Interzis

Interzis

7.    Concentrație ridicată de dioxid de carbon

În cazul porcinelor, al mustelidelor și al șinșilelor, se utilizează o concentrație minimă de dioxid de carbon de 80 %.

8.    Dioxidul de carbon, utilizarea gazelor inerte sau a unei combinații a acestor amestecuri gazoase

În niciun caz gazele nu vor intra în camera sau locația în care animalele urmează să fie asomate și ucise într-un mod care ar putea provoca arsuri sau agitație din cauza înghețării sau a lipsei de umiditate.

9.    Monoxidul de carbon (sub formă pură sau asociat cu alte gaze)

9.1. Animalele sunt ținute permanent sub supraveghere vizuală.

9.2. Acestea sunt introduse unul câte unul, asigurându-se faptul că atunci când un animal este introdus în încăpere cel dinaintea sa și-a pierdut deja cunoștința sau este mort.

9.3. Animalele rămân în încăpere până când se constată moartea lor.

9.4. Se poate utiliza gazul produs de un motor special adaptat în scopul uciderii animalelor, cu condiția ca persoana responsabilă de uciderea animalelor să fi verificat în prealabil dacă gazul utilizat:

(a) a fost răcit în mod corespunzător;

(b) a fost filtrat suficient;

(c) nu conține componente sau gaze iritante.

Motorul se testează anual înainte de a se proceda la uciderea animalelor.

9.5. Animalele sunt introduse în încăpere numai când se obține concentrația minimă de monoxid de carbon.

▼M2

10.    Asomare prin presiune atmosferică scăzută

10.1. Pe parcursul prime faze, rata de decompresie nu trebuie să fie mai mare decât echivalentul unei reduceri a presiunii de la presiunea atmosferică standard la nivelul mării de 760 la 250 Torr pentru o durată de cel puțin 50 de secunde.

10.2. Pe parcursul fazei a doua, trebuie să se atingă o presiune atmosferică standard la nivelul mării de 160 Torr în următoarele 210 de secunde.

10.3. Curba presiune-timp trebuie ajustată pentru a se asigura că toate păsările sunt asomate ireversibil în timpul ciclului.

10.4. Camera trebuie să fie supusă unei încercări de etanșeitate și manometrele trebuie să fie etalonate înainte de fiecare sesiune operațională și cel puțin o dată pe zi.

10.5. Datele privind presiunea absolută a vidului, durata de expunere, temperatura și umiditatea trebuie înregistrate și păstrate timp de cel puțin un an.

▼B
ANEXA II

AMENAJAREA, CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA ABATOARELOR

(menționate la articolul 14)

1.    Toate structurile de adăpostire

1.1. Sistemele de ventilație sunt proiectate, construite și întreținute astfel încât să se asigure în mod constant bunăstarea animalelor, ținând seama de gama condițiilor meteorologice probabile.

1.2. În cazul în care sunt necesare mijloace mecanice de ventilație, se prevăd instalații alternative de alarmă și urgență în eventualitatea unei avarii.

1.3. Structurile de adăpostire se proiectează și se construiesc astfel încât să se reducă la minimum riscul rănirii animalelor și apariția de zgomote bruște.

1.4. Structurile de adăpostire se proiectează și se construiesc astfel încât să faciliteze inspecția animalelor. Se asigură un iluminat fix sau portabil adecvat pentru a permite inspecția animalelor în orice moment.

2.    Structurile de adăpostire pentru animalele care nu sunt livrate în containere

2.1. Se proiectează și se construiesc țarcuri, coridoare și piste, pentru a permite ca:

(a) animalele să se miște în mod liber în direcția cerută, utilizând caracteristicile lor comportamentale și fără agitație;

(b) porcinele și ovinele să se deplaseze unele lângă altele, cu excepția cazurilor în care pistele conduc la echipamentul de imobilizare.

2.2. Rampele și podurile se echipează cu protecție laterală pentru a exista siguranță ca animalele nu cad.

2.3. Sistemul de furnizare a apei în țarcuri se proiectează, se construiește și se întreține astfel încât să se permită accesul animalelor la apă curată în orice moment, fără ca acestea să se rănească sau să fie limitate în mișcare.

2.4. În cazul în care se utilizează un țarc de așteptare, acesta se construiește cu o podea netedă și părți laterale solide, între țarcurile de adăpostire și pista care conduce la punctul de asomare, și se proiectează astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.

2.5. Podelele sunt construite și întreținute astfel încât să se reducă la minimum riscul ca animalele să alunece, să cadă sau să se rănească la picioare.

▼C1

2.6. În cazul în care abatoarele au câmpuri de adăpost fără refugiu natural sau umbră, trebuie asigurată o protecție adecvată împotriva intemperiilor. În cazul în care nu există astfel de protecție, câmpurile de adăpost respective nu se vor utiliza în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile. În lipsa unei surse naturale de apă se vor asigura dispozitive de adăpare.

3.    Dispozitive și echipamente de imobilizare

3.1. Dispozitivele și echipamentele de imobilizare sunt proiectate, construite și întreținute pentru a:

▼B

(a) optimiza aplicarea metodei de asomare sau ucidere;

(b) preveni rănirea sau contuzionarea animalelor;

(c) reduce la minimum agitația animalelor și sunetele emise de acestea când sunt imobilizate;

(d) reduce la minimum timpul de imobilizare.

3.2. Pentru animalele din specia bovine, boxele de imobilizare utilizate împreună cu un bolț pneumatic captiv trebuie să posede un dispozitiv care să împiedice mișcările laterale și verticale ale capului animalului.

4.    Echipamentul pentru asomarea electrică (cu excepția echipamentului de asomare cu baie de apă)

4.1. Echipamentul pentru asomarea electrică este fixat printr-un dispozitiv care afișează și înregistrează detalii privind parametrii-cheie electrici pentru fiecare animal asomat. Dispozitivul se amplasează astfel încât să existe o vizibilitate clară pentru personal și trebuie să emită un avertisment vizual și sonor clar în cazul în care durata expunerii scade sub nivelul necesar. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.

4.2. Echipamentul automat pentru asomarea electrică asociat unui dispozitiv de imobilizare emite un curent constant.

5.    Echipamentul pentru asomarea electrică cu baie de apă

5.1. Liniile de suspendare să fie proiectate și poziționate astfel încât păsările suspendate să nu întâlnească niciun obstacol și să se reducă la minimum disconfortul acestora.

5.2. Liniile de suspendare să fie proiectate astfel încât păsările care sunt suspendare de acestea să nu rămână atârnate în stare de conștiență mai mult de un minut. Cu toate acestea, rațele, gâștele și curcile să nu rămână atârnate în stare de conștiență mai mult de două minute.

5.3. Întreaga lungime a liniei de suspendare, de la punctul de intrare până la bazinul de opărire, să fie ușor accesibilă în cazul în care animalele trebuie să fie înlăturate de pe linia de abataj.

5.4. Dimensiunea și forma inelelor metalice să corespundă dimensiunii picioarelor păsărilor care urmează să fie asomate, pentru a garanta o electrocutare nedureroasă.

5.5. Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie prevăzut cu o rampă de intrare izolată electric, proiectată și întreținută astfel încât să prevină revărsarea apei la intrare.

5.6. Baia de apă să fie proiectată astfel încât nivelul de imersiune a păsărilor să poată fi adaptat cu ușurință.

5.7. Electrozii echipamentului de asomare cu baie de apă să cuprindă toată lungimea bazinului. Bazinul să fie proiectat și întreținut astfel încât cătușele care trec pe deasupra apei să fie în contact continuu cu bara de interacțiune împământată.

5.8. Se realizează un sistem în contact cu pieptul păsărilor de la punctul de suspendare până când păsările intră în asomator, în scopul de a le calma.

5.9. Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie ușor accesibil, pentru a permite sângerarea păsărilor care au fost asomate, în cazul în care acestea rămân în bazin ca urmare a unei avarii sau a unei întârzieri pe linie.

5.10. Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie fixat printr-un dispozitiv care afișează și înregistrează detalii privind parametrii-cheie electrici utilizați. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.

6.    Echipamentul de asomare cu gaz pentru porcine și păsările de crescătorie

6.1. Asomatoarele cu gaz, inclusiv benzile transportoare, să fie concepute și construite pentru a:

(a) optimiza aplicarea metodei de asomare cu gaz;

(b) preveni rănirea sau contuzionarea animalelor;

(c) reduce la minimum agitația animalelor și sunetele emise de acestea când sunt imobilizate.

6.2. Asomatoarele cu gaz să fie echipate pentru a măsura în permanență, afișa și înregistra concentrația de gaz și timpul de expunere, precum și pentru a emite un avertisment vizual sau sonor clar în cazul în care concentrația gazului scade sub nivelul cerut. Dispozitivul se amplasează astfel încât să existe o vizibilitate clară pentru personal. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.

6.3. Asomatorul cu gaz să fie proiectat astfel încât animalele să se poată așeza fără să se suprapună, chiar și în cazul exploatării liniei la capacitatea sa maximă.

▼M2

7.    Asomare prin presiune atmosferică scăzută

7.1. Echipamentele de asomare prin presiune atmosferică scăzută trebuie să fie proiectate și construite pentru a asigura un vid al camerei care să permită o decompresie lentă graduală, cu reducerea oxigenului disponibil și menținerea la o presiune minimă.

7.2. Sistemul trebuie să fie echipat pentru măsurarea continuă, afișarea și înregistrarea presiunii absolute a vidului, a duratei de expunere, a temperaturii și a umidității și pentru a emite un avertisment vizibil și sonor în cazul în care presiunea nu este la nivelurile cerute. Dispozitivul trebuie să fie perfect vizibil pentru personal.

▼B
ANEXA III

NORME DE OPERARE PENTRU ABATOARE

(menționate la articolul 15)

1.    Sosirea, deplasarea și manipularea animalelor

1.1. Condițiile de bunăstare pentru fiecare transport de animale sunt evaluate în mod sistematic de responsabilul cu bunăstarea animalelor sau de o persoană direct subordonată acestuia la sosirea animalelor, în vederea identificării priorităților, în special stabilind care sunt animalele cu necesități de bunăstare specifice și ce măsuri adecvate se impun.

1.2. Animalele să fie descărcate cât mai rapid după sosire și sacrificate fără întârzieri nejustificate.

Mamiferele, cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp, care nu sunt duse la locul de sacrificare imediat după sosire, să fie adăpostite.

Animalele care nu sunt sacrificate în termen de 12 ore de la sosire trebuie hrănite și ulterior alimentate cu cantități moderate de hrană la intervale corespunzătoare. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de așternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei și numărului de animale în cauză. Materialul respectiv să garanteze un drenaj eficient sau să asigure o absorbție adecvată a urinei și fecalelor.

1.3. Containerele în care sunt transportate animalele să fie păstrate în ordine, manipulate cu atenție, în special în cazul în care fundul containerelor este perforat sau flexibil, și:

(a) să nu fie aruncate, făcute să cadă sau lovite;

(b) atunci când este posibil, să fie încărcate și descărcate pe orizontală și cu mijloace mecanice;

Animalele să fie descărcate individual atunci când este posibil.

1.4. Atunci când containerele sunt așezate unul peste altul, se fie luate măsurile de precauție necesare:

(a) pentru a limita căderea de urină și fecale asupra animalelor situate mai jos;

(b) pentru a se asigura stabilitatea containerelor;

(c) pentru a se asigura că ventilația nu este blocată.

1.5. În scopul sacrificării, animalele neînțărcate, animalele de lapte în lactație, femelele care au fătat în timpul transportului sau animalele livrate în containere au prioritate față de celelalte animale. Dacă acest lucru nu este posibil, se adoptă măsuri care să le atenueze suferința, în special:

(a) mulgând animalele de lapte la intervale de maximum 12 ore;

(b) asigurând condiții adecvate pentru sugar și pentru bunăstarea animalului nou-născut, în cazul femelelor care au fătat;

(c) asigurând apă animalelor livrate în containere.

1.6. Mamiferele, cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp, care nu sunt duse la locul de sacrificare imediat după descărcare, să aibă tot timpul apă suficientă de băut, din instalații corespunzătoare.

1.7. Să se asigure o aprovizionare constantă de animale pentru asomare și ucidere pentru a se evita ca manipulatorii de animale să grăbească animalele din țarcurile de adăpostire.

1.8. Se interzic următoarele:

(a) lovirea animalelor cu mâna sau cu piciorul;

(b) aplicarea unei presiuni într-o zonă sensibilă a corpului animalelor, în urma căreia animalele să sufere dureri sau suferințe evitabile;

(c) ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferințe;

Cu toate acestea, interdicția de a ridica animalele de picioare nu se aplică păsărilor de crescătorie, iepurilor de crescătorie și iepurilor de câmp;

(d) utilizarea țepușelor sau a altor instrumente ascuțite;

(e) răsucirea, strivirea sau ruperea cozilor animalelor sau lovirea ochilor animalelor.

1.9. Să fie evitată, pe cât posibil, utilizarea instrumentelor care administrează șocuri electrice. În orice caz, astfel de instrumente se utilizează numai pentru ►C1  bovinele ◄ și porcinele adulte care refuză să se miște și numai dacă acestea au spațiu suficient pentru a înainta. Șocurile nu durează mai mult de o secundă, sunt repartizate la intervale adecvate și se aplică exclusiv pe mușchii membrelor posterioare. Dacă animalul nu reacționează, șocurile nu se administrează în mod repetat.

1.10. Animalele să nu fie legate de coarne, de cornițe sau de inelul din nas, nici să nu fie imobilizate prin legarea picioarelor împreună. Dacă este necesară legarea animalelor, frânghiile, funiile sau orice alte mijloace utilizate:

(a) să fie suficient de rezistente pentru a nu se rupe;

(b) să permită animalelor să se așeze, să mănânce și să se adape, dacă este necesar;

(c) să fie proiectate astfel încât să elimine orice risc de strangulare sau rănire și să permită dezlegarea rapidă a animalelor.

1.11. Animalele care nu se pot deplasa nu sunt târâte până la locul sacrificării, ci sunt ucise acolo unde se află.

2.    Norme suplimentare pentru mamiferele din adăposturi (cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp)

2.1. Fiecare animal să aibă suficient spațiu pentru a se ridica, a se așeza și, cu excepția vitelor ținute individual, pentru a se întoarce.

2.2. Animalele să fie ținute în siguranță în adăpost și se iau măsuri pentru a le împiedica să scape și pentru a le proteja de animalele de pradă.

2.3. Pentru fiecare țarc se se indice printr-un în mod vizibil data și ora sosirii și, cu excepția vitelor ținute individual, numărul maxim de animale care pot fi ținute.

2.4. În toate zilele în care abatorul funcționează și înainte de sosirea animalelor, se pregătesc și se păstrează gata de utilizare boxe izolate pentru animalele care necesită îngrijiri specifice.

2.5. Starea generală și starea de sănătate a animalelor dintr-un adăpost să fie controlată periodic de responsabilul cu bunăstarea animalelor sau de o persoană având competențe adecvate.

3.    Sângerarea animalelor

3.1. Dacă o singură persoană este responsabilă de asomarea, încătușarea, suspendarea și sângerarea animalelor, aceasta desfășoară toate ►C1  operațiunile ◄ menționate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal.

3.2. În cazul asomării simple sau al sacrificării în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), cele două artere carotide sau vasele din care apar acestea sunt secționate în mod sistematic. Stimularea electrică se efectuează numai după ce s-a verificat că animalul se află în stare de inconștiență. Eviscerarea sau opărirea ulterioară să fie efectuată numai după verificarea absenței semnelor de viață ale animalului.

3.3. Păsările să fie sacrificate utilizând un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr ambele vase de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcționat în mod eficient, pasărea să fie sacrificată imediat.
ANEXA IV

CORESPONDENȚA DINTRE ACTIVITĂȚILE ȘI CERINȚELE AFERENTE EXAMINĂRII COMPETENȚEI

(menționate la articolul 21)►C1  Operațiunile ◄ de sacrificare enumerate la articolul 7 alineatul (2)

Subiecte în vederea examinării competenței

Toate ►C1  operațiunile ◄ enumerate la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(g)

Comportamentul, suferința, conștiența și sensibilitatea, precum și stresul animalelor

(a)  manipularea și îngrijirea animalelor înainte de imobilizare

Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor

Cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la tipurile de echipamente de imobilizare folosite în cazul imobilizării mecanice

(b)  imobilizarea animalelor în vederea asomării și uciderii

(c)  asomarea animalelor

Aspectele practice ale tehnicilor de imobilizare și cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la tipurile de echipamente de imobilizare folosite

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

Întreținerea de bază și curățarea echipamentului de asomare și/sau de ucidere

(d)  evaluarea eficacității asomării

Monitorizarea eficacității asomării

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

(e)  imobilizarea și suspendarea animalelor vii

Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor

Monitorizarea eficacității asomării

(f)  sângerarea animalelor vii

Monitorizarea eficacității asomării și a semnelor vitale

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a cuțitelor utilizate pentru sângerare

(g)  sacrificarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (4)

Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a cuțitelor utilizate pentru sângerare

Monitorizarea absenței semnelor vitale►C1  Operațiunile ◄ de ucidere enumerate la articolul 7 alineatul (3)

Subiecte în vederea examinării competenței

Uciderea animalelor pentru blană

Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor

Aspectele practice ale tehnicilor de imobilizare și cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la echipamentele de imobilizare

Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere

Monitorizarea eficienței asomării și confirmarea morții

Întreținerea de bază și curățarea echipamentului de asomare și/sau de ucidere( 1 ) Regulamentul ►C2  (UE) 2017/625 ◄ al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 92/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) ( ►C2  JO L 95, 7.4.2017, p. 1 ◄ ).

( 2 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.