02009R1060 — RO — 01.01.2019 — 006.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1060/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

privind agențiile de rating de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 302 17.11.2009, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 513/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 mai 2011

  L 145

30

31.5.2011

 M2

DIRECTIVA 2011/61/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 8 iunie 2011

  L 174

1

1.7.2011

►M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 462/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 mai 2013

  L 146

1

31.5.2013

►M4

DIRECTIVA 2014/51/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014

  L 153

1

22.5.2014

►M5

REGULAMENTUL (UE) 2017/2402 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2017

  L 347

35

28.12.2017


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 350, 29.12.2009, p.  59 (1060/2009)

►C2

Rectificare, JO L 184, 11.7.2015, p.  31 (462/2013)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1060/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

privind agențiile de rating de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)TITLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

▼M3

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament introduce o abordare de reglementare comună pentru a spori integritatea, transparența, responsabilitatea, buna guvernanță și independența activităților de rating de credit, contribuind la calitatea ratingurilor de credit acordate în Uniune și la buna funcționare a pieței interne și asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor. Acesta stabilește condițiile de acordare a ratingurilor de credit, precum și regulile referitoare la organizarea și la modul în care acționează agențiile de rating de credit, inclusiv acționarii și membrii acestora, în vederea promovării independenței agențiilor de rating de credit, a evitării conflictelor de interese și a consolidării protecției consumatorilor și investitorilor.

▼M5

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, obligații pentru emitenții și părțile terțe aferente stabilite în Uniune în privința instrumentelor de securitizare.

▼B

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică ratingurilor de credit acordate de agențiile de rating de credit înregistrate în ►M3  Uniune ◄ care sunt fie publicate, fie distribuite în baza unui abonament.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică:

(a) ratingurilor private de credit realizate ca urmare a unei solicitări individuale și furnizate în mod exclusiv persoanei solicitante și care nu sunt destinate publicării sau distribuirii pe bază de abonament;

(b) punctajelor de bonitate, sistemelor de evaluare a bonității sau evaluărilor similare care privesc obligațiile ce decurg din relațiile cu clienții sau de natură comercială sau industrială;

(c) ratingurilor de credit realizate de agențiile de credite de export, în conformitate cu punctul 1.3 din partea 1 a anexei VI la Directiva 2006/48/CE; sau

(d) ratingurilor de credit realizate de băncile centrale care:

(i) nu sunt plătite de entitatea căreia i se acordă ratingul;

(ii) nu sunt făcute publice;

(iii) sunt acordate în conformitate cu principiile, standardele și procedurile care asigură integritatea și independența necesară a activităților de rating, astfel cum prevede prezentul regulament; precum și

(iv) nu privesc instrumente financiare emise de statele membre ale respectivelor bănci centrale.

▼M4 —————

▼B

(4)  Pentru a garanta aplicarea uniformă a alineatului (2) litera (d), Comisia poate, la cererea unui stat membru și în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 38 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la alineatul (2) litera (d) din prezentul articol, să adopte o decizie prin care să afirme că o bancă centrală intră sub incidența literei respective și că, prin urmare, ratingurile sale de credit sunt scutite de la aplicarea prezentului regulament.

Comisia publică pe site-ul său internet lista băncilor centrale care intră sub incidența alineatului (2) litera (d) din prezentul articol.

Articolul 3

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „rating de credit” înseamnă o opinie, acordată pe baza unui sistem de clasificare bine stabilit și definit al categoriilor de rating, referitoare la bonitatea unei entități, a unei creanțe sau a unei obligații financiare, a unui titlu de creanță sau a unei acțiuni preferențiale și altor instrumente financiare ori a unui emitent de astfel de creanțe sau obligații financiare, titluri de creanță sau acțiuni preferențiale și alte instrumente financiare;

(b) „agenție de rating de credit” înseamnă o persoană juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit;

(c) „stat membru de origine” înseamnă statul membru în care agenția de rating de credit are sediul social;

(d) „analist de rating” înseamnă o persoană care execută funcții de analiză necesare pentru acordarea unui rating de credit;

(e) „analist de rating principal” înseamnă o persoană responsabilă în principal de elaborarea unui rating de credit sau de comunicarea cu emitentul în ceea ce privește un anumit rating de credit sau, în general, în ceea ce privește ratingurile de credit ale instrumentelor financiare emise de emitentul respectiv și, dacă este cazul, de pregătirea recomandărilor pentru comisia de rating cu privire la acest rating;

(f) „entitate căreia i se acordă ratingul” înseamnă o persoană juridică a cărei bonitate este evaluată în mod explicit sau implicit prin rating, indiferent dacă a solicitat acest rating și dacă a furnizat informații în acest sens sau nu;

▼M3

(g) „în scopuri de reglementare” înseamnă utilizarea ratingurilor de credit în scopul specific de respectare a dreptului Uniunii sau a dreptului Uniunii astfel cum este pus în aplicare de legislațiile naționale ale statelor membre;

▼B

(h) „categorie de rating” înseamnă un simbol de rating, precum o literă sau un simbol numeric care pot fi însoțite de caractere de identificare, folosit într-un rating de credit pentru a oferi o măsură relativă a riscului, în vederea diferențierii diverselor caracteristici de risc asociate tipurilor de entități, de emitenți și de instrumente financiare sau altor active supuse evaluării;

(i) „părți terțe legate” înseamnă inițiatorul, intermediarul, promotorul, prestatorul sau orice altă parte care interacționează cu agenția de rating în numele entității căreia i se acordă un rating, inclusiv orice persoană legată în mod direct sau indirect de entitatea căreia i se acordă un rating printr-o relație de control;

(j) „control” înseamnă legătura care există între o întreprindere-mamă și o filială, descrisă la articolul 1 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate ( 1 ), sau o legătură strânsă între orice persoană fizică sau juridică și o întreprindere;

(k) „instrumente financiare” înseamnă orice instrument în sensul anexei I secțiunea C din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare ( 2 );

▼M5

(l) „instrument de securitizare” înseamnă un instrument financiar sau alte active rezultate dintr-o tranzacție sau o schemă de securizare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 [Regulamentul privind securitizarea];

▼B

(m) „grup de agenții de rating de credit” înseamnă un grup de întreprinderi stabilite în ►M3  Uniune ◄ format dintr-o întreprindere-mamă și filialele acesteia, în înțelesul articolelor 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE, precum și întreprinderi legate între ele printr-o relație de natura celei definite la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE și a căror activitate include acordarea de ratinguri de credit. În sensul articolului 4 alineatul (3) litera (a), un grup agenții de rating de credit include, de asemenea, agențiile de rating de credit stabilite în țări terțe;

(n) „cadre superioare de conducere” înseamnă persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea agenției de rating și membrul sau membrii consiliului de administrație sau de supraveghere al acesteia;

(o) „activități de rating” înseamnă analiza datelor și a informațiilor, precum și evaluarea, aprobarea, acordarea și revizuirea ratingurilor de credit;

▼M1

(p) „autorități competente” înseamnă autoritățile pe care fiecare stat membru le desemnează în conformitate cu articolul 22;

▼M3

(pa) „instituție de credit” înseamnă o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE;

(pb) „societate de investiții” înseamnă o societate de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE;

(pc) „întreprindere de asigurări” înseamnă o întreprindere de asigurări astfel cum este definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ( 3 );

(pd) „întreprindere de reasigurări” înseamnă o întreprindere de reasigurări astfel cum este definită la articolul 13 punctul 4 din Directiva 2009/138/CE;

(pe) „instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale” înseamnă o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale astfel cum este definită la articolul 6 litera (a) din Directiva 2003/41/CE;

(pf) „societate de administrare” înseamnă o societate de administrare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) ( 4 );

(pg) „societate de investiții” înseamnă o societate de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2009/65/CE;

(ph) „administrator de fond de investiții alternativ” înseamnă un AFIA astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative ( 5 );

(pi) „contrapartidă centrală” înseamnă o CC astfel cum este definită la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții ( 6 ) care este autorizată în conformitate cu articolul 14 din respectivul regulament;

(pj) „prospect” înseamnă un prospect publicat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004;

▼M3

(q) „legislație sectorială” înseamnă actele legislative ale Uniunii menționate la literele (pa)-(pj);

(r) „autorități sectoriale competente” înseamnă autoritățile naționale competente desemnate prin legislația sectorială relevantă pentru a supraveghea instituțiile de credit, societățile de investiții, întreprinderile de asigurări, întreprinderile de reasigurări, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale, societățile de administrare, societățile de investiții, administratorii fondurilor de investiții alternative, contrapartidele centrale și prospectele;

▼M3

(s) „emitent” înseamnă un emitent astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2003/71/CE;

(t) „inițiator” înseamnă un inițiator astfel cum este definit la articolul 4 punctul 41 din Directiva 2006/48/CE;

(u) „sponsor” înseamnă un sponsor astfel cum este definit la articolul 4 punctul 42 din Directiva 2006/48/CE;

(v) „rating suveran” înseamnă:

(i) un rating de credit în cazul căruia entitatea căreia i se acordă ratingul este un stat sau o autoritate regională ori locală a unui stat;

(ii) un rating de credit în cazul căruia emitentul datoriei sau al obligației financiare, al unui titlu de creanță sau al altui instrument financiar este un stat sau o autoritate regională ori locală a unui stat sau o societate vehicul investițional a unui stat sau a unei autorități regionale ori locale;

(iii) un rating de credit în cazul căruia emitentul este o instituție financiară internațională înființată de două sau mai multe state, care are scopul de a mobiliza fonduri și de a oferi asistență financiară în beneficiul membrilor acelei instituții financiare internaționale care sunt afectați sau amenințați de probleme de finanțare grave;

(w) „perspectivă de rating” înseamnă o opinie privind direcția probabilă a unui rating de credit pe termen scurt, pe termen mediu sau în ambele cazuri;

(x) „rating de credit nesolicitat” și „rating suveran nesolicitat” înseamnă un rating de credit sau suveran pe care agențiile de rating de credit îl acordă în alte circumstanțe decât la cerere;

(y) „punctaj de bonitate” înseamnă un indicator al bonității derivat din sintetizarea și exprimarea datelor în mod exclusiv pe baza unui sistem sau model prestabilit, fără vreo contribuție analitică suplimentară semnificativă specifică fiecărui risc, din partea unui analist de rating;

(z) „piață reglementată” înseamnă o piață reglementată astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE și stabilită în Uniune;

(aa) „resecuritizare” înseamnă resecuritizare în sensul articolului 4 punctul 40a din Directiva 2006/48/CE.

▼B

(2)  În sensul alineatului (1) litera (a), nu se consideră ratinguri de credit:

(a) recomandările în sensul articolului 1 alineatul(3) din Directiva 2003/125/CE a Comisiei ( 7 );

(b) cercetarea pentru investiții în sensul articolului 24 alineatul(1) din Directiva 2006/73/CE ( 8 ) și alte forme de recomandări generale, precum „cumpără”, „vinde” sau „păstrează”, referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare sau la obligațiile financiare; sau

(c) opiniile cu privire la valoarea unui instrument financiar sau a unei obligații financiare.

▼M3

(3)  În sensul prezentului regulament, termenul „acționar” include beneficiarii efectivi, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ( 9 ).

▼B

Articolul 4

Utilizarea ratingurilor de credit

▼M3

(1)  Instituțiile de credit, societățile de investiții, întreprinderile de asigurare, întreprinderile de reasigurare, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale, societățile de administrare, societățile de investiții, administratorii de fonduri de investiții alternative și contrapartidele centrale pot utiliza ratinguri de credit în scopuri de reglementare numai dacă acestea sunt acordate de agenții de rating de credit stabilite în Uniune și înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

Atunci când un prospect conține o trimitere la unul sau mai multe ratinguri de credit, emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată se asigură că prospectul cuprinde, de asemenea, informații clare și vizibile care precizează dacă ratingurile în cauză sunt emise de o agenție de rating stabilită în Uniune și înregistrată în conformitate cu prezentul regulament.

▼B

(2)  Se consideră că o agenție de rating de credit stabilită în ►M3  Uniune ◄ și înregistrată în conformitate cu prezentul regulament a acordat un rating de credit atunci când ratingul în cauză a fost publicat pe site-ul internet al agenției sau prin alte mijloace sau distribuit pe bază de abonament și prezentat și făcut public în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolul 10, indicând în mod clar faptul că ratingul de credit este avizat în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

(3)  O agenție de rating de credit stabilită în ►M3  Uniune ◄ și înregistrată în conformitate cu prezentul regulament poate aviza un rating de credit acordat într-o țară terță numai atunci când activitățile de rating de credit în urma cărora rezultă acordarea unui astfel de rating îndeplinesc următoarele condiții:

(a) activitățile de rating care au drept rezultat acordarea unui rating care urmează să fie avizat sunt desfășurate, integral sau parțial, de agenția de rating care îl avizează sau de agenții de rating aparținând aceluiași grup;

▼M3

(b) agenția de rating de credit a verificat și este în măsură să demonstreze în permanență Autorității europene de supraveghere (Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe) (AEVMP) instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ( 10 ) faptul că desfășurarea de către agenția de rating de credit din țara terță a unor activități de rating de credit care au drept rezultat acordarea ratingului de credit care trebuie avizat îndeplinește cerințe cel puțin la fel de stricte precum cele prevăzute la articolele 6-12 și în anexa I, cu excepția articolelor 6a, 6b, 8a, ►M5  ————— ◄ 8c și 11a, a punctului 3 litera (ba) și a punctelor 3a și 3b din secțiunea B a anexei I;

▼M1

(c) capacitatea AEVMP de a evalua și de a monitoriza respectarea de către agenția de rating cu sediul într-o țară terță a cerințelor menționate la litera (b) nu este limitată;

(d) agenția de rating de credit pune la dispoziția AEVMP, la solicitarea acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite AEVMP să supravegheze în permanență respectarea cerințelor prezentului regulament;

▼B

(e) există un motiv obiectiv pentru ca ratingul de credit să fie elaborat într-o țară terță;

(f) agenția de rating de credit stabilită în țara terță este autorizată sau înregistrată și face obiectul unei supravegheri în țara terță în cauză;

(g) regimul de reglementare al țării terțe în cauză împiedică intervenția autorităților competente și a altor autorități publice din țara terță în cauză asupra conținutului ratingurilor de credit și asupra metodologiilor; și

▼M1

(h) există un acord de cooperare adecvat între AEVMP și autoritatea de supraveghere relevantă a agenției de rating de credit stabilită într-o țară terță. AEVMP se asigură că astfel de acorduri de cooperare specifică cel puțin:

(i) mecanismul pentru schimbul de informații dintre AEVMP și autoritatea de supraveghere relevantă a agenției de rating de credit stabilită într-o țară terță; și

(ii) procedurile referitoare la coordonarea activităților de supraveghere pentru a permite AEVMP să monitorizeze în permanență activitățile de rating de credit în urma cărora rezultă acordarea ratingului care face obiectul avizării.

▼B

(4)  Un rating de credit avizat în conformitate cu alineatul (3) este considerat a fi un rating acordat de o agenție de rating stabilită în ►M3  Uniune ◄ și înregistrată în conformitate cu prezentul regulament.

O agenție de rating de credit stabilită în ►M3  Uniune ◄ și înregistrată în conformitate cu prezentul regulament nu folosește avizarea cu intenția de a evita cerințele prezentului regulament.

(5)  Agenția de rating de credit care a avizat un rating de credit acordat într-o țară terță în conformitate cu alineatul (3) rămâne pe deplin responsabilă de ratingurile respective și de îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul în cauză.

(6)  În cazul în care Comisia a recunoscut, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6), cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe ca fiind echivalent cu cerințele din prezentul regulament, iar mecanismele de cooperare prevăzute la articolul 5 alineatul (7) sunt funcționale, agenția de rating care avizează ratinguri de credit emise în țara terță în cauză nu mai este obligată să verifice sau să demonstreze îndeplinirea condiției prevăzute la alineatul (3) litera (g) din prezentul articol.

Articolul 5

Echivalența și certificarea pe baza echivalenței

(1)  Ratingurile de credit care vizează entități stabilite sau instrumente financiare emise în țări terțe și care au fost acordate de o agenție de rating de credit stabilită într-o țară terță pot fi utilizate în ►M3  Uniune ◄ în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) fără a fi avizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) dacă:

(a) agenția de rating de credit este autorizată sau înregistrată și face obiectul unei supravegheri în țara terță în cauză;

(b) Comisia a adoptat o decizie de echivalare în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, prin care recunoaște echivalența cadrului juridic și de supraveghere din țara terță în cauză cu cerințele prezentului regulament;

(c) mecanismele de cooperare prevăzute la alineatul (7) din prezentul articol sunt funcționale;

(d) ratingurile de credit acordate de agenția de rating și activitățile sale de rating nu au o importanță sistemică pentru stabilitatea financiară sau integritatea piețelor financiare din unul sau mai multe state membre; și

(e) agenția de rating de credit este certificată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

▼M1

(2)  Agenția de rating de credit menționată la alineatul (1) poate depune o cerere de certificare. Cererea este înaintată AEVMP în conformitate cu dispozițiile relevante de la articolul 15.

(3)  AEVMP examinează cererea de certificare și decide cu privire la aceasta în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16. Decizia de certificare se ia pe baza criteriilor stabilite la alineatul (1) literele (a)-(d) din prezentul articol.

▼B

Decizia de certificare se notifică și se publică în conformitate cu articolul 18.

▼M1

(4)  De asemenea, agenția de rating de credit menționată la alineatul (1) poate depune o cerere de derogare de la:

(a) îndeplinirea parțială sau totală, de la caz la caz, a cerințelor din anexa I secțiunea A și de la articolul 7 alineatul (4), dacă poate demonstra că respectivele cerințe nu sunt proporționate având în vedere natura, amploarea și complexitatea activităților sale, precum și natura și gama de ratinguri de credit acordate;

(b) cerința de a asigura prezența fizică în Uniune, dacă această cerință ar impune o sarcină prea mare și disproporționată având în vedere natura, amploarea și complexitatea activităților sale, precum și natura și gama de ratinguri de credit acordate.

O cerere de derogare în temeiul primului paragraf litera (a) sau (b) se depune de către agenția de rating împreună cu cererea de certificare. La examinarea unei astfel de cereri, AEVMP ia în considerare dimensiunea agenției de rating menționate la alineatul (1), având în vedere natura, amploarea și complexitatea activităților sale, natura și gama de ratinguri de credit acordate, precum și impactul ratingurilor de credit emise de agenția în cauză asupra stabilității financiare și integrității piețelor financiare din unul sau mai multe state membre. Pe baza acestor considerente, AEVMP poate acorda o astfel de derogare agenției de rating de credit menționate la alineatul (1).

▼M1 —————

▼B

(6)  Comisia poate adopta decizia de echivalare în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 38 alineatul (3), menționând faptul că, prin cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe, se asigură respectarea de către agențiile de rating de credit autorizate sau înregistrate în țara terță în cauză a unor cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele ce decurg din prezentul regulament și care fac obiectul unei supravegheri și unui control eficiente în țara terță în cauză.

Cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe poate fi considerat echivalent cu prezentul regulament dacă îndeplinește cel puțin următoarele condiții:

(a) agențiile de rating de credit din țara terță respectivă fac obiectul autorizării sau înregistrării și sunt supuse în permanență unei supravegheri și unor controale eficace;

▼M3

(b) agențiile de rating de credit din țara terță respectivă sunt supuse unor norme legale obligatorii care sunt echivalente cu cele prevăzute la articolele 6-12 și în anexa I, cu excepția articolelor 6a, 6b, 8a, ►M5  ————— ◄ 8c și 11a, a punctului 3 litera (ba) și a punctelor 3a și 3b din secțiunea B a anexei I; și

▼B

(c) regimul de reglementare al țării terțe respective împiedică intervenția autorităților de supraveghere și a altor autorități publice din țara terță respectivă asupra conținutului ratingurilor de credit și asupra metodologiilor.

▼M1

Pentru a ține seama de evoluțiile de pe piețele financiare, Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 38a și în condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c, măsuri care să detalieze sau să modifice criteriile menționate la al doilea paragraf literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat.

(7)  AEVMP încheie acorduri de cooperare cu autoritățile de supraveghere relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost considerate a fi echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (6). Acordurile în cauză specifică cel puțin:

(a) mecanismul pentru schimbul de informații dintre AEVMP și autoritățile de supraveghere relevante ale respectivelor țări terțe; și

(b) procedurile de coordonare a activităților de supraveghere.

▼M3

(8)  Articolele 20, 23b și 24 se aplică agențiilor de rating de credit certificate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și ratingurilor de credit acordate de acestea.

▼M3

Articolul 5a

Bazarea excesivă pe ratingurile de credit din partea instituțiilor financiare

(1)  Entitățile menționate la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf trebuie să-și facă propriile evaluări ale riscului de credit și nu să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit pentru evaluarea bonității unei entități sau a unui instrument financiar.

(2)  Autoritățile sectoriale competente însărcinate cu supravegherea entităților menționate la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, ținând cont de natura, amploarea și complexitatea activităților acestora, monitorizează caracterul adecvat al proceselor lor de evaluare a riscului de credit, evaluează utilizarea referirilor contractuale la ratingurile de credit și, atunci când este cazul, le încurajează să atenueze impactul acestor referiri, în vederea reducerii bazării exclusive și mecanice pe ratingurile de credit, în conformitate cu legislația sectorială specifică.

Articolul 5b

Bazarea pe ratingurile de credit din partea autorităților europene de supraveghere și a Comitetului european pentru risc sistemic

(1)  Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (ABE) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ( 11 ), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) (AEAPO), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ) și AEVMP nu trebuie să se refere la ratingurile de credit în orientările, recomandările și proiectele lor de standarde tehnice dacă aceste referiri pot determina autoritățile competente, autoritățile competente sectoriale sau entitățile menționate la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf sau alți participanți la piețele financiare să se bazeze exclusiv sau mecanic pe ratingurile de credit. În consecință, până la data de 31 decembrie 2013, ABE, AEAPO și AEVMP trebuie să revizuiască și să elimine, dacă este cazul, orice astfel de referiri la ratingurile de credit din orientările și recomandările existente.

(2)  Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic ( 13 ) nu se referă la ratingurile de credit în avertismentele și recomandările sale dacă aceste referiri pot genera o bazare exclusivă sau mecanică pe ratingurile de credit.

Articolul 5c

Bazarea excesivă pe ratingurile de credit în legislația Uniunii

Fără a aduce atingere dreptului său de inițiativă, Comisia continuă să revizuiască referirile la ratingurile de credit în legislația Uniunii, care determină sau pot determina autoritățile competente, entitățile menționate la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf sau participanții la piețele financiare să se bazeze exclusiv sau mecanic pe ratingurile de credit, în vederea eliminării tuturor referirilor la ratinguri de credit din legislația Uniunii în scopuri de reglementare până la 1 ianuarie 2020, cu condiția identificării și punerii în aplicare a unor alternative adecvate la evaluarea de risc de credit.

▼BTITLUL II

ACORDAREA RATINGURILOR DE CREDIT

Articolul 6

Independența și evitarea conflictelor de interese

▼M3

(1)  Agențiile de rating de credit iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acordarea unui rating de credit sau a unei perspective de rating nu este afectată de existența sau potențiala existență a unor conflicte de interese sau a unei relații comerciale implicând agenția de rating de credit care acordă ratingul de credit sau perspectiva de rating respectivă, acționarii săi, administratorii, analiștii de rating sau angajații acesteia sau orice persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziția agenției de rating sau se află sub controlul acesteia sau orice altă persoană legată în mod direct sau indirect de aceasta printr-o relație de control.

▼B

(2)  Pentru a asigura conformitatea cu alineatul (1), agențiile de rating de credit îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa I secțiunile A și B.

▼M3

(3)  La cererea unei agenții de rating de credit, AEVMP poate acorda respectivei agenții de rating o derogare de la respectarea cerințelor prevăzute la punctele 2, 5, 6 și 9 din secțiunea A a anexei I și la articolul 7 alineatul (4), dacă agenția de rating în cauză poate demonstra că respectivele cerințe nu sunt proporționate având în vedere natura, amploarea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama ratingurilor de credit acordate și că:

▼B

(a) agenția de rating are mai puțin de 50 de angajați;

(b) agenția de rating a pus în aplicare măsuri și proceduri, în special mecanisme de control intern, mecanisme de raportare și măsuri care să asigure independența analiștilor de rating și a persoanelor care aprobă ratingurile de credit, care garantează respectarea efectivă a obiectivelor prevăzute în prezentul regulament; precum și

(c) dimensiunea agenției de rating nu este stabilită în așa fel încât să se evite respectarea de către o agenție de rating de credit sau un grup de agenții de rating de credit a cerințelor prezentului regulament.

▼M1

În cazul unui grup de agenții de rating de credit, AEVMP se asigură că cel puțin una dintre agențiile de rating din grup nu este scutită de respectarea cerințelor de la punctele 2, 5 și 6 din secțiunea A a anexei I și de la articolul 7 alineatul (4).

▼M3

(4)  Agențiile de rating de credit instituie, mențin, aplică și documentează o structură de control intern eficace care să guverneze aplicarea de politici și proceduri pentru a preveni și a diminua posibilele conflicte de interese și pentru a asigura independența ratingurilor de credit, a analiștilor de credit și a echipelor de rating față de acționari, de consiliile de administrație și de conducere și de activitățile de vânzare și de marketing. Agențiile de rating de credit instituie proceduri standard de operare (PSO) cu privire la guvernanța corporativă, organizare și gestionarea conflictelor de interese. Acestea monitorizează și revizuiesc periodic aceste PSO pentru a evalua eficacitatea și necesitatea actualizării lor.

Articolul 6a

Conflicte de interese privind investițiile în agențiile de rating de credit

(1)  Un acționar sau un membru al unei agenții de rating de credit, care deține minimum 5 % din capitalul unei agenții de rating de credit sau din drepturile de vot în cadrul acesteia sau în cadrul unei societăți care are capacitatea de a exercita controlul sau o influență dominantă asupra agenției de rating de credit, nu are voie:

(a) să dețină 5 % sau mai mult din capitalul oricărei alte agenții de rating de credit;

(b) să aibă dreptul sau capacitatea de a exercita 5 % sau mai mult din drepturile de vot în cadrul oricărei alte agenții de rating de credit;

(c) să aibă dreptul sau capacitatea de a numi sau de a demite membri ai consiliului de administrație sau de supraveghere al oricărei alte agenții de rating de credit;

(d) să fie membru în consiliul de administrație sau de supraveghere al oricărei alte agenții de rating de credit;

(e) să exercite sau să aibă capacitatea de a exercita controlul sau o influență dominantă asupra oricărei alte agenții de rating de credit.

Interdicția menționată la litera (a) a primului paragraf nu se aplică participațiilor deținute în sisteme de plasament colectiv diversificat, inclusiv fonduri administrate precum fondurile de pensii sau asigurările de viață, cu condiția ca participațiile în astfel de sisteme să nu îl plaseze pe acesta în poziția de a exercita o influență semnificativă asupra activităților acestora.

(2)  Prezentul articol nu se aplică investițiilor în alte agenții de rating de credit aparținând aceluiași grup de agenții de rating de credit.

Articolul 6b

Durata maximă a relației contractuale cu agenția de rating de credit

(1)  În cazul în care o agenție de rating de credit încheie un contract pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări, aceasta nu acordă ratinguri de credit cu privire la noile resecuritizări cu active subiacente ale aceluiași inițiator, pentru o perioadă mai mare de patru ani.

(2)  În cazul în care o agenție de rating de credit încheie un contract pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări, aceasta solicită emitentului:

(a) să stabilească numărul agențiilor de rating de credit care au o relație contractuală pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizările cu active subiacente ale aceluiași inițiator;

(b) să calculeze procentul din numărul total al restului de resecuritizări supuse ratingului cu active subiacente ale aceluiași inițiator pentru care fiecare agenție de rating de credit emite ratinguri de credit.

În cazul în care cel puțin patru agenții de rating de credit acordă fiecare ratinguri cu privire la mai mult de 10 % din numărul total al restului de resecuritizări supuse ratingului, limitele prevăzute la alineatul (1) nu se aplică.

Această derogare menționată la al doilea paragraf continuă să se aplice cel puțin până când agenția de rating de credit încheie un nou contract pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizările cu active subiacente ale aceluiași inițiator. În cazul în care criteriile de la al doilea paragraf nu sunt îndeplinite la încheierea unui astfel de contract, perioada menționată la alineatul (1) se calculează de la data la care a fost încheiat noul contract.

(3)  Din momentul expirării unui contract în conformitate cu alineatul (1), agenția de rating de credit nu încheie niciun nou contract pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări cu active subiacente ale aceluiași inițiator pentru o perioadă egală cu durata contractului expirat, dar care nu depășește patru ani.

Primul paragraf se aplică și:

(a) unei agenții de rating de credit care aparține aceluiași grup de agenții de rating de credit ca și agenția de rating de credit menționată la alineatul (1);

(b) unei agenții de rating de credit care este acționar sau membru al agenției de rating de credit menționate la alineatul (1);

(c) unei agenții de rating de credit în cadrul căreia agenția de rating de credit menționată la alineatul (1) este acționar sau membru.

(4)  Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul emiterii unui rating de credit cu privire la o resecuritizare înainte de finalul duratei maxime a relației contractuale menționate la alineatul (1), o agenție de rating de credit poate continua să monitorizeze și să actualizeze ratingurile de credit respective, la cerere, pentru durata resecuritizării.

(5)  Prezentul articol nu se aplică agențiilor de rating de credit cu mai puțin de 50 de angajați la nivelul grupului implicați în furnizarea de activități de rating de credit sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR la nivelul grupului generată din activități de rating de credit.

(6)  În cazul în care o agenție de rating de credit încheie un contract de furnizare de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări înainte de 20 iunie 2013, perioada menționată la alineatul (1) se calculează de la data respectivă.

▼B

Articolul 7

Analiștii de rating, angajații și alte persoane implicate în acordarea ratingurilor de credit

(1)  Agențiile de rating de credit asigură că analiștii de rating și angajații lor, precum și orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziția agențiilor de rating sau care se află sub controlul lor și care sunt implicați în mod direct în activități de rating au nivelul necesar de cunoștințe și experiență pentru realizarea sarcinilor ce le revin.

(2)  Agențiile de rating de credit asigură că persoanele menționate la alineatul (1) nu sunt autorizate să inițieze sau să participe la negocierile legate de onorarii sau plăți cu entitățile cărora li se acordă ratinguri, părți terțe legate de acestea sau orice altă persoană legată în mod direct sau indirect de acestea printr-o relație de control.

(3)  Agențiile de rating de credit asigură că persoanele menționate la alineatul (1) îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa I secțiunea C.

(4)  Agențiile de rating de credit instituie un mecanism adecvat de rotație progresivă pentru analiștii de rating și persoanele care aprobă ratinguri de credit în conformitate cu anexa I secțiunea C. Mecanismul de rotație funcționează progresiv, prin rotația persoanelor mai degrabă decât a unei întregi echipe.

▼M3

(5)  Remunerarea și evaluarea performanței angajaților implicați în activitățile de activitățile de rating de credit sau legate de perspective de rating și a persoanelor care aprobă ratingurile de credit sau perspectivele de rating nu trebuie să depindă de veniturile pe care agenția de rating de credit le obține de la entitățile cărora li se acordă ratinguri sau de la părți terțe legate de acestea.

▼B

Articolul 8

Metodologii, modele și ipoteze principale de rating

(1)  Agențiile de rating de credit publică metodologiile, modelele și ipotezele principale pe care le folosesc în activitățile lor de rating de credit în sensul definiției din anexa I secțiunea E partea I punctul 5.

▼M3

(2)  Agențiile de rating de credit adoptă, instituie și aplică măsuri adecvate pentru a se asigura că ratingurile de credit și perspectivele de rating pe care le acordă se bazează pe o analiză detaliată a tuturor informațiilor de care dispun și care sunt relevante pentru analiză, conform metodologiilor aplicabile de stabilire a ratingurilor. Agențiile adoptă toate măsurile necesare pentru ca informațiile pe care le utilizează pentru acordarea ratingurilor și a perspectivelor de rating să fie de o calitate satisfăcătoare și să provină din surse fiabile. Atunci când acordă ratinguri de credit și perspective de rating, agenția de rating de credit precizează că ratingul exprimă opinia sa și beneficiarul acestuia ar trebui să se bazeze pe el într-o măsură limitată.

(2a)  Modificările ratingurilor de credit se efectuează în conformitate cu metodologiile de rating publicate ale agenției de rating de credit.

▼B

(3)  Agențiile de rating de credit utilizează metodologii de rating riguroase, sistematice și continue, care sunt supuse validării bazate pe experiența anterioară, inclusiv pe controlul a posteriori.

(4)  În cazul în care o agenție de rating de credit folosește un rating de credit existent realizat de o altă agenție de rating, referitor la active subiacente sau la ►M5  instrumente de securitizare ◄ , aceasta nu poate refuza acordarea unui rating de credit unei entități sau unui instrument financiar pe motiv că o parte a entității sau a instrumentului în cauză a fost evaluată anterior de o altă agenție de rating.

Agențiile de rating de credit țin evidența tuturor situațiilor în care, în cadrul procesului de rating, s-au îndepărtat de ratingurile existente realizate de o altă agenție de rating referitoare la active subiacente sau la ►M5  instrumente de securitizare ◄ , furnizând o justificare pentru diferența de evaluare.

(5)  Agențiile de rating de credit monitorizează ratingurile de credit și își revizuiesc ratingurile și metodologiile în permanență și cel puțin o dată pe an, în special atunci când intervin schimbări semnificative care ar putea influența un rating de credit. Agențiile de rating instituie proceduri interne pentru monitorizarea impactului pe care îl au schimbările conjuncturii macroeconomice sau condițiilor de pe piața financiară asupra ratingurilor de credit.

▼M3

Ratingurile suverane sunt revizuite cel puțin o dată la șase luni.

(5a)  Agenția de rating de credit care intenționează să modifice în mod semnificativ metodologii de rating, modele sau ipoteze principale de rating existente sau să utilizeze altele noi care ar putea avea un impact asupra unui rating de credit publică modificările semnificative propuse sau noile metodologii de rating propuse pe site-ul său internet, invitând părțile interesate să transmită observații timp de o lună, împreună cu o explicație detaliată a motivelor modificărilor semnificative propuse sau ale noilor metodologii de rating propuse și a implicațiilor acestora.

▼M3

(6)  În cazul în care metodologiile de rating, modelele sau ipotezele principale de rating utilizate în activitățile de rating de credit se schimbă în conformitate cu articolul 14 alineatul (3), agențiile de rating de credit:

▼B

(a) publică imediat lista probabilă a ratingurilor de credit care vor fi afectate, folosind aceleași mijloace de comunicare care au servit distribuirii ratingurilor în cauză;

▼M3

(aa) informează AEVMP și publică imediat pe site-ul lor internet rezultatele consultării și noile metodologii de rating împreună cu o explicație detaliată a acestora, precum și data aplicării;

(ab) publică imediat pe site-ul lor internet răspunsurile la consultarea menționată la alineatul (5a), cu excepția cazurilor în care respondentul la consultare solicită păstrarea confidențialității;

▼B

(b) revizuiesc ratingurile de credit afectate cât mai rapid posibil și nu mai târziu de șase luni după schimbare, plasând între timp ratingurile respective sub observație; și

(c) reevaluează toate ratingurile de credit care s-au bazat pe respectivele metodologii, modele sau ipoteze principale de rating, dacă, în urma revizuirii, efectul global combinat al schimbărilor afectează ratingurile respective de credit.

▼M3

(7)  În cazul în care o agenție de rating de credit sesizează erori în metodologiile sale de rating ori în aplicarea lor, aceasta întreprinde imediat următoarele acțiuni:

(a) notifică erorile respective AEVMP și tuturor entităților cărora li se acordă un rating, explicând impactul asupra ratingurilor sale, inclusiv necesitatea de a revizui ratingurile emise;

(b) dacă erorile au un impact asupra ratingurilor sale de credit, publică toate aceste erori pe site-ul său internet;

(c) corectează în metodologiile de rating erorile respective; precum și

(d) aplică măsurile menționate la alineatul (6) literele (a), (b) și (c).

Articolul 8a

Ratingurile suverane

(1)  Ratingurile suverane sunt prezentate într-un mod care asigură că specificitățile individuale ale unui anumit stat membru au fost analizate. Declarațiile prin care este anunțată revizuirea unui anumit grup de țări sunt interzise, dacă nu sunt însoțite de raporturi de țară individuale. Rapoartele respective se pun la dispoziția publicului.

(2)  Comunicatele publice, altele decât ratinguri de credit, perspective de rating sau comunicatele de presă sau rapoartele aferente, menționate în anexa I secțiunea D partea I punctul 5, care se referă la modificările potențiale ale ratingurilor suverane nu se bazează pe informațiile care provin din sfera entității căreia i se acordă ratingul, făcute publice fără acordul entității respective, cu excepția situației în care informațiile sunt disponibile din surse general accesibile sau în care nu există motive întemeiate pentru neaprobarea de către entitatea în cauză a publicării informațiilor.

(3)  La sfârșitul lunii decembrie, în conformitate cu anexa I secțiunea D partea III punctul 3 și ținând seama de articolul 8 alineatul (5) al doilea paragraf, o agenție de rating de credit publică pe site-ul său internet și trimite anual AEVMP un calendar pentru următoarele 12 luni, în care stabilește maximum trei date pentru publicarea ratingurilor suverane și a perspectivelor de rating conexe nesolicitate și datele pentru publicarea ratingurilor suverane și a perspectivelor de rating conexe solicitate. Aceste date sunt stabilite într-o zi de vineri.

(4)  Abaterile de la calendarul publicării ratingurilor suverane sau a perspectivelor de rating conexe sunt posibile doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca agenția de rating de credit să își îndeplinească obligațiile în temeiul articolului 8 alineatul (2), al articolului 10 alineatul (1) și al articolului 11 alineatul (1) și sunt însoțite de o explicație detaliată a motivelor abaterii de la calendarul anunțat.

▼M5 —————

▼M3

Articolul 8c

Ratinguri duble de credit ale ►M5  instrumentelor de securitizare ◄

(1)  În cazul în care un emitent sau o parte terță legată de acesta are intenția de a solicita un rating de credit al unui ►M5  instrument de securitizare ◄ , aceasta desemnează cel puțin două agenții de rating de credit să furnizeze ratinguri de credit independent una de alta.

(2)  Un emitent sau o parte terță legată de acesta, astfel cum se menționează la alineatul (1), se asigură că agențiile de rating de credit desemnate respectă următoarele condiții:

(a) agențiile de rating de credit nu aparțin aceluiași grup de agenții de rating de credit;

(b) agențiile de rating de credit nu sunt acționar sau membru al vreuneia dintre celelalte agenții de rating de credit;

(c) agențiile de rating de credit nu au dreptul sau capacitatea de a exercita drepturi de vot în vreuna dintre celelalte agenții de rating de credit;

(d) agențiile de rating de credit nu au dreptul sau capacitatea de a numi sau de a demite membri ai consiliului de administrație sau de supraveghere al vreuneia dintre celelalte agenții de rating de credit;

(e) niciunul dintre membrii consiliului de administrație sau de supraveghere al unei agenții de rating de credit nu este membru în consiliul de administrație sau de supraveghere al vreuneia dintre celelalte agenții de rating de credit;

(f) agențiile de rating de credit nu exercită sau nu au capacitatea de a exercita controlul sau o influență dominantă asupra vreuneia dintre celelalte agenții de rating de credit.

Articolul 8d

Utilizarea mai multor agenții de rating de credit

(1)  În cazul în care un emitent sau o parte terță legată de acesta are intenția de a desemna cel puțin două agenții de rating de credit să furnizeze un rating de credit pentru aceeași emisiune sau entitate, emitentul sau o parte terță legată de acesta ia în considerare posibilitatea de a desemna cel puțin o agenție de rating de credit care nu deține mai mult de 10 % din cota totală de piață și care poate fi evaluată de emitent sau de o parte terță legată de acesta ca fiind capabilă să furnizeze un rating pentru respectiva emisiune sau entitate, cu condiția ca, pe baza listei AEVMP menționate la alineatul (2), să existe o agenție de rating de credit disponibilă să furnizeze un rating pentru emisiunea sau entitatea în cauză. ►C2  În cazul în care emitentul ori partea terță legată de acesta nu desemnează cel puțin o agenție de rating de credit care nu deține mai mult de 10 % din cota totală de piață, acest lucru trebuie fundamentat. ◄

(2)  În vederea facilitării evaluării realizate de către emitent sau de către o parte terță legată de acesta în temeiul alineatului (1), AEVMP publică anual pe site-ul său internet o listă a agențiilor de rating de credit înregistrate, indicând cota lor totală de piață și tipurile de rating de credit emise, care poate fi utilizată de către emitent ca punct de plecare pentru evaluarea sa.

(3)  În sensul prezentului articol, cota totală de piață se măsoară în funcție de cifra anuală de afaceri generată de activitățile de rating de credit și serviciile auxiliare, la nivel de grup.

▼M1

Articolul 9

Externalizarea

Externalizarea funcțiilor operaționale importante se realizează astfel încât să nu dăuneze semnificativ calității controlului intern al agenției de rating de credit și să nu împiedice AEVMP să monitorizeze respectarea de către agenția de rating a obligațiilor prezentului regulament.

▼B

Articolul 10

Publicarea și prezentarea ratingurilor de credit

▼M3

(1)  Agențiile de rating de credit fac publice toate ratingurile de credit sau perspectivele de rating, precum și orice decizie de a întrerupe un proces de rating, în mod neselectiv și în timp util. În cazul unei decizii de a întrerupe un proces de rating de credit, informațiile publicate includ motivarea completă a deciziei.

Primul paragraf se aplică, de asemenea, ratingurilor de credit distribuite pe baza unui abonament.

(2)  Agențiile de rating de credit se asigură că ratingurile de credit și perspectivele de rating sunt prezentate și prelucrate în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa I secțiunea D și nu prezintă alți factori în afara celor legați de ratinguri de credit.

(2a)  Până ce ratingurile de credit, perspectivele de rating și informațiile aferente au fost făcute publice, acestea sunt considerate a fi informații confidențiale astfel cum sunt definite în Directiva 2003/6/CE și în conformitatea cu aceasta.

Articolul 6 alineatul (3) din directiva respectivă se aplică mutatis mutandis agențiilor de rating de credit în ceea ce privește obligația lor de a păstra confidențialitatea și obligația lor de a alcătui o listă cu persoanele care au acces la ratingurile lor de credit, la perspectivele lor de rating sau la informațiile aferente înainte de a fi făcute publice.

Lista cu persoanele cărora li s-au comunicat ratingurile de credit, perspectivele de rating și informațiile aferente înainte de a fi făcute publice trebuie să se limiteze la persoanele identificate în acest scop de către fiecare entitate căreia i s-a acordat un rating.

▼B

(3)  În cazul în care o agenție de rating de credit acordă ratinguri de credit unor ►M5  instrumente de securitizare ◄ , aceasta asigură diferențierea clară a categoriilor de rating acordate ►M5  instrumentelor de securitizare ◄ de categoriile de rating utilizate pentru orice alte entități, instrumente financiare sau obligații financiare, prin utilizarea unui simbol suplimentar.

(4)  Agențiile de rating de credit fac publice politicile și procedurile referitoare la ratingurile de credit nesolicitate.

▼M3

(5)  În cazul în care o agenție de rating de credit acordă un rating nesolicitat, aceasta indică în mod expres în rating, utilizând o culoare clar diferită pentru a distinge categoria de rating respectivă, dacă entitatea căreia i se acordă ratingul sau părțile terțe legate de aceasta au participat sau nu la procesul de rating și dacă agenția de rating de credit a avut acces la conturi, la documentele de gestiune sau la alte documente interne pertinente ale entității căreia i se acordă ratingul sau ale părții terțe legate de aceasta.

▼B

Ratingurile nesolicitate de credit sunt identificate ca atare.

▼M1

(6)  Agențiile de rating de credit nu pot utiliza numele AEVMP sau al unei alte autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera avizarea sau aprobarea de către AEVMP sau orice autoritate competentă a ratingurilor de credit sau a oricăror activități de rating ale agenției de rating.

▼B

Articolul 11

Publicații generale și periodice

(1)  Agențiile de rating de credit publică integral și actualizează imediat informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa I secțiunea E partea I.

▼M3

(2)  Agențiile de rating de credit înregistrate și certificate transmit registrului central creat de AEVMP informații și date referitoare la performanțele lor anterioare, inclusiv frecvența tranziției ratingurilor, precum și informații despre ratingurile de credit acordate anterior și modificările aduse acestora. Respectivele agenții de rating de credit transmit informații registrului într-un format standard stabilit de AEVMP. AEVMP pune informațiile în cauză la dispoziția publicului și publică anual sinteze privind principalele evoluții constatate.

▼M1

(3)  Agențiile de rating de credit furnizează AEVMP anual, până la 31 martie, informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa I secțiunea E partea II punctul 2.

▼M3

Articolul 11a

Platforma europeană de rating

(1)  Toate agențiile de rating de credit înregistrate și certificate transmit AEVMP, atunci când acordă un rating de credit sau o perspectivă de rating, informații referitoare la rating, inclusiv ratingul de credit și perspectiva de rating a instrumentului căruia i s-au acordat acestea, informații privind tipul de rating de credit, tipul măsurii de acordare a ratingului, data și ora publicării.

(2)  AEVMP publică pe un site internet („platforma europeană de rating”) ratingurile de credit individuale care i-au fost transmise în conformitate cu alineatul (1).

Registrul central menționat la articolul 11 alineatul (2) este inclus în platforma europeană de rating.

(3)  Prezentul articol nu se aplică ratingurilor de credit sau perspectivelor de rating care sunt produse și publicate, în mod exclusiv, pentru investitori în schimbul unui comision.

▼B

Articolul 12

Raport privind transparența

Agențiile de rating de credit publică în fiecare an un raport privind transparența, care conține informații referitoare la domeniile prevăzute în anexa I secțiunea E partea III. Ele publică acest raport privind transparența la cel mult trei luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și se asigură că acesta rămâne disponibil pe site-ul internet al agenției pentru cel puțin cinci ani.

Articolul 13

Cheltuieli cu publicarea

Agențiile de rating de credit nu percep taxe pentru informațiile furnizate în conformitate cu articolele 8-12.TITLUL III

SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR DE RATING DE CREDITCAPITOLUL I

Procedura de înregistrare

Articolul 14

Condițiile de înregistrare

(1)  Agențiile de rating de credit solicită înregistrarea în sensul articolului 2 alineatul (1), cu condiția să fie persoane juridice stabilite în ►M3  Uniune ◄ .

▼M1

(2)  Înregistrarea este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii după ce decizia de înregistrare a agenției de rating de credit adoptată de AEVMP, prevăzută la articolul 16 alineatul (3) sau la articolul 17 alineatul (3), intră în vigoare.

▼B

(3)  O agenție de rating de credit care este înregistrată trebuie să îndeplinească condițiile înregistrării inițiale în orice moment.

▼M1

O agenție de rating de credit notifică fără întârziere AEVMP orice modificare semnificativă a condițiilor pentru înregistrarea inițială, inclusiv deschiderea sau închiderea unei sucursale în Uniune.

▼M3

Fără a aduce atingere paragrafului al doilea, agenția de rating de credit notifică AEVMP modificările materiale avute în vedere pentru metodologiile de rating, modelele sau ipotezele principale de rating sau noile metodologii de rating, modele sau ipoteze principale de rating propuse la momentul când agenția de rating de credit publică modificările propuse sau noile metodologii de rating propuse pe site-ul său internet, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5a). După expirarea perioadei de consultare, agenția de rating de credit notifică AEVMP orice modificare rezultată în urma consultării.

▼M1

(4)  Fără a aduce atingere articolului 16 sau 17, AEVMP înregistrează agențiile de rating dacă, în urma examinării cererilor acestora, consideră că agențiile de rating îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament referitoare la acordarea de ratinguri de credit, având în vedere dispozițiile articolelor 4 și 6.

(5)  AEVMP nu impune condiții cu privire la înregistrare care nu sunt prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 15

Cererea de înregistrare

(1)  Agenția de rating de credit depune cererea de înregistrare la AEVMP. Cererea trebuie să conțină informații referitoare la aspectele prevăzute în anexa II.

(2)  În cazul în care un grup de agenții de rating de credit solicită înregistrarea, membrii grupului îl mandatează pe unul dintre aceștia să prezinte toate cererile AEVMP, în numele întregului grup. Agenția de rating de credit mandatată furnizează informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa II pentru fiecare membru al grupului.

(3)  Agențiile de rating de credit depun cererile de înregistrare în oricare dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii. Dispozițiile Regulamentului nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene ( 14 ) se aplică mutatis mutandis oricăror alte comunicări dintre AEVMP și agențiile de rating de credit și personalul acestora.

(4)  În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii, AEVMP evaluează dacă aceasta este completă. Dacă cererea nu este completă, AEVMP stabilește un termen limită pentru furnizarea informațiilor suplimentare de către agenția de rating de credit.

După ce a evaluat dacă cererea este completă, AEVMP informează agenția de rating de credit în consecință.

Articolul 16

Examinarea cererii de înregistrare a unei agenții de rating de credit de către AEVMP

(1)  În termen de 45 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, AEVMP examinează cererea de înregistrare a unei agenții de rating de credit pe baza respectării de către agenția de rating a condițiilor prevăzute de prezentul regulament.

(2)  AEVMP poate prelungi perioada de examinare cu 15 zile lucrătoare, în special dacă agenția de rating de credit:

(a) intenționează să avizeze ratinguri de credit astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (3);

(b) intenționează să recurgă la externalizare; sau

(c) solicită o scutire de la respectarea cerințelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(3)  În termen de 45 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf sau în termen de 60 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică alineatul (2) de la prezentul articol, AEVMP adoptă o decizie motivată de înregistrare sau de refuz al înregistrării.

(4)  Decizia adoptată de AEVMP în conformitate cu alineatul (3) intră în vigoare în a cincea zi lucrătoare de la adoptarea sa.

Articolul 17

Examinarea cererii de înregistrare a unui grup de agenții de rating de credit de către AEVMP

(1)  În termen de 55 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, AEVMP examinează cererile de înregistrare ale unui grup de agenții de rating de credit pe baza respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament de către agențiile de rating respective.

(2)  AEVMP poate prelungi perioada de examinare cu 15 zile lucrătoare, în special dacă oricare dintre agențiile de rating de credit din cadrul grupului:

(a) intenționează să avizeze ratinguri de credit astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (3);

(b) intenționează să recurgă la externalizare; sau

(c) solicită o scutire de la respectarea cerințelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(3)  În termen de 55 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf sau în termen de 70 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică alineatul (2) din prezentul articol, AEVMP adoptă decizii individuale motivate de înregistrare sau de refuz al înregistrării pentru fiecare agenție de rating de credit din cadrul grupului.

(4)  Decizia adoptată de AEVMP în conformitate cu alineatul (3) intră în vigoare în a cincea zi lucrătoare de la adoptarea acesteia.

Articolul 18

Notificarea unei decizii de înregistrare, de refuz sau de retragere a înregistrării și publicarea unei liste de agenții de rating de credit înregistrate

(1)  În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 16, 17 sau 20, AEVMP notifică decizia sa agenției de rating de credit în cauză. În cazul în care AEVMP refuză înregistrarea agenției de rating de credit sau retrage înregistrarea agenției de rating de credit, decizia sa trebuie să conțină toate motivele care stau la baza ei.

▼M3

(2)  AEVMP comunică Comisiei, ABE, AEAPO, autorităților competente și autorităților competente de la nivel sectorial orice decizie adoptată în temeiul articolului 16, 17 sau 20.

▼M1

(3)  AEVMP publică pe site-ul său internet o listă a agențiilor de rating de credit înregistrate în conformitate cu prezentul regulament. Lista se actualizează în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 16, 17 sau 20. Comisia publică lista actualizată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de 30 de zile de la actualizare.

Articolul 19

Taxa de înregistrare și de supraveghere

▼M3

(1)  AEVMP aplică agențiilor de rating de credit o taxă în conformitate cu prezentul regulament și cu regulamentul Comisiei menționat la alineatul (2). Taxa respectivă acoperă integral cheltuielile AEVMP necesare înregistrării, certificării și supravegherii agențiilor de rating de credit, precum și rambursării oricăror costuri pe care le pot suporta autoritățile competente în temeiul prezentului regulament, în special ca urmare a delegării unor sarcini în conformitate cu articolul 30.

▼M1

(2)  Comisia adoptă un regulament privind taxele. Respectivul regulament stabilește în special tipurile de taxe, premisele colectării taxelor, cuantumul acestora, modalitatea de colectare și modul în care AEVMP rambursează autorităților competente orice costuri pe care le pot suporta acestea pentru efectuarea unor activități în temeiul prezentului regulament, în special ca urmare a delegării unor sarcini în conformitate cu articolul 30.

Cuantumul taxei aplicate unei agenții de rating de credit acoperă toate costurile administrative și este proporțională cu cifra de afaceri a agenției de rating de credit în cauză.

Regulamentul menționat la primul paragraf este adoptat de către Comisie prin intermediul unui act delegat în conformitate cu articolul 38a și ținând seama de condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c.

Articolul 20

Retragerea înregistrării

(1)  Fără a aduce atingere articolului 24, AEVMP retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit, dacă aceasta:

(a) renunță în mod expres la înregistrare sau nu a mai acordat ratinguri de credit în ultimele șase luni;

(b) a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități neregulamentare; sau

(c) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora a fost înregistrată.

(2)  Dacă autoritatea competentă a unui stat membru în care sunt utilizate ratingurile de credit acordate de agenția de rating în cauză consideră că este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1), aceasta poate solicita AEVMP să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere a înregistrării agenției de rating în cauză. Dacă AEVMP decide să nu retragă înregistrarea agenției de rating în cauză, aceasta prezintă toate motivele care stau la baza deciziei adoptate.

(3)  Decizia de retragere a înregistrării se aplică imediat în întreaga Uniune, sub rezerva perioadei de tranziție pentru utilizarea ratingurilor de credit prevăzută la articolul 24 alineatul (4).CAPITOLUL II

Supravegherea de către AEVMP

Articolul 21

AEVMP

(1)  Fără a aduce atingere articolului 25a, AEVMP se asigură că prezentul regulament este aplicat.

(2)  În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AEVMP emite și actualizează orientări privind cooperarea dintre AEVMP, autoritățile competente și autoritățile sectoriale competente în sensul prezentului regulament și în sensul legislației sectoriale relevante, inclusiv procedurile și condițiile detaliate referitoare la delegarea sarcinilor.

(3)  În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AEVMP, în cooperare cu ABE și cu AEAPO, emite și actualizează, până la 7 iunie 2011, orientări privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din prezentul regulament.

▼M3

(4)  AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

▼M1

(a) informațiile pe care agențiile de rating de credit trebuie să le furnizeze în cererile lor de înregistrare, astfel cum se prevede în anexa II;

(b) informațiile pe care agențiile de rating de credit trebuie să le furnizeze pentru cererea de certificare și pentru evaluarea importanței lor sistemice în ceea ce privește stabilitatea financiară sau integritatea piețelor financiare, menționate la articolul 5;

(c) prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le publice în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și anexa I secțiunea E partea II punctul 1, inclusiv structura, formatul, metoda și perioada de raportare;

(d) evaluarea conformității metodologiilor de rating de credit cu cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (3);

▼M3

(e) conținutul și formatul rapoartelor periodice privind datele referitoare la ratinguri, care trebuie solicitate din partea agențiilor de rating de credit înregistrate și certificate în scopul supravegherii continue de către AEVMP.

▼M3

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 21 iunie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4a)  AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a) conținutul și prezentarea informațiilor, inclusiv structura, formatul, metoda și termenele de raportare, pe care agențiile de rating de credit trebuie să le aducă la cunoștința AEVMP în conformitate cu articolul 11a alineatul (1); precum și

(b) conținutul și formatul rapoartelor periodice cu privire la comisioanele percepute de agențiile de rating de credit, în scopul unei supravegheri continue de către AEVMP.

AEVMP înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la 21 iunie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4b)  AEVMP elaborează un raport cu privire la posibilitatea stabilirii uneia sau mai multor corespondențe ale ratingurilor de credit prezentate în conformitate cu articolul 11a alineatul (1) și transmite raportul respectiv Comisiei până la 21 iunie 2015. Raportul respectiv evaluează, în special:

(a) posibilitatea, costul și beneficiile stabilirii uneia sau mai multor corespondențe;

(b) modul în care una sau mai multe corespondențe pot fi create fără a denatura ratingurile de credit în contextul unor metodologii de rating diferite;

(c) orice efect pe care corespondențele l-ar putea avea asupra standardelor tehnice de reglementare elaborate până în prezent în legătură cu articolul 21 alineatul (4a) literele (a) și (b).

AEVMP consultă ABE și AEAPO în ceea ce privește literele (a) și (b) de la primul paragraf.

▼M3

(5)  AEVMP publică un raport anual privind aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv conține, în special, o evaluare a punerii în aplicare a anexei I de către agențiile de rating de credit înregistrate în conformitate cu prezentul regulament și o evaluare a aplicării regimului de avizare menționat la articolul 4 alineatul (3).

▼M1

(6)  AEVMP prezintă anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind măsurile de supraveghere adoptate și sancțiunile impuse de AEVMP în temeiul prezentului regulament, inclusiv amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu.

(7)  AEVMP colaborează cu ABE și cu AEAPO în îndeplinirea sarcinilor sale și consultă ABE și AEAPO înainte de a emite și a actualiza orientările și de a înainta proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate la alineatele (2), (3) și (4).

▼B

Articolul 22

Autorități competente

(1)  Până la 7 iunie 2010, fiecare stat membru desemnează o autoritate competentă în sensul prezentului regulament.

(2)  Autoritatea competentă trebuie să dispună de un număr suficient de angajați având cunoștințe și o experiență satisfăcătoare pentru a putea aplica prezentul regulament.

▼M1

Articolul 22a

▼M3

Examinarea respectării cerințelor metodologice

▼M1

(1)  În cadrul activității sale de supraveghere continuă a agențiilor de rating înregistrate în temeiul prezentului regulament, AEVMP examinează în mod regulat respectarea articolului 8 alineatul (3).

(2)  De asemenea, în cadrul examinării menționate la alineatul (1), fără a aduce atingere articolului 23, AEVMP:

(a) verifică executarea controlului a posteriori de către agențiile de rating;

(b) analizează rezultatele respectivului control a posteriori; și

(c) verifică dacă agențiile de rating desfășoară activități care trebuie să țină seama de rezultatele controlului a posteriori în privința metodologiilor lor de rating.

▼M1

Articolul 23

Neinterferența cu conținutul ratingurilor sau cu metodologiile

În îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, nici AEVMP, nici Comisia și nicio autoritate publică din statele membre nu intervine asupra conținutului ratingurilor de credit sau asupra metodologiilor.

Articolul 23a

Exercitarea competențelor menționate la articolele 23b-23d

Competențele conferite AEVMP sau oricărui funcționar al AEVMP sau oricărei persoane autorizate de AEVMP prin articolele 23b-23d nu se utilizează pentru solicitarea divulgării unor informații sau a unor documente care fac obiectul unui secret profesional.

Articolul 23b

Solicitările de informații

(1)  AEVMP poate solicita, printr-o cerere simplă sau printr-o decizie, agențiilor de rating de credit, persoanelor implicate în activități de rating de credit, entităților cărora li se acordă ratinguri și părților terțe legate de acestea, părților terțe cărora agențiile de rating de credit le-au externalizat funcții operaționale sau activități, precum și altor persoane implicate sau având legături apropiate și substanțiale cu agențiile de rating de credit sau cu activitățile de rating de credit, să furnizeze toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament.

(2)  Atunci când trimite o cerere simplă în vederea obținerii de informații în temeiul alineatului (1), AEVMP:

(a) face trimitere la prezentul articol ca temei juridic al solicitării;

(b) declară scopul solicitării;

(c) specifică ce informații sunt solicitate;

(d) stabilește un termen pentru furnizarea informațiilor;

(e) informează persoana de la care sunt solicitate informațiile cu privire la faptul că nu există o obligație de a furniza informațiile, dar că orice răspuns la solicitarea de informații trebuie să nu fie incorect sau să nu inducă în eroare;

(f) indică amenda prevăzută la articolul 36a în coroborare cu anexa III secțiunea II punctul 7 pentru situațiile în care răspunsurile la întrebările adresate sunt incorecte sau induc în eroare.

(3)  Atunci când solicită furnizarea de informații în temeiul alineatului (1) prin intermediul unei decizii, AEVMP:

(a) face trimitere la prezentul articol ca temei juridic al solicitării sale;

(b) declară scopul solicitării;

(c) specifică ce informații sunt solicitate;

(d) stabilește un termen pentru furnizarea informațiilor;

(e) menționează penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care informațiile solicitate sunt furnizate incomplet;

(f) indică amenda prevăzută la articolul 36a în coroborare cu anexa III secțiunea II punctul 7 pentru situațiile în care răspunsurile la întrebările adresate sunt incorecte sau induc în eroare; și

(g) menționează dreptul de a contesta decizia în fața comisiei de apel și dreptul de a solicita revizuirea deciziei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(4)  Persoanele menționate la alineatul (1) sau reprezentanții acestora și, în cazul persoanelor juridice sau al asociațiilor fără personalitate juridică, persoanele autorizate prin lege sau prin statut să le reprezinte furnizează informațiile solicitate. Avocații autorizați în mod corespunzător să acționeze pot furniza informațiile în numele clienților lor. Aceștia din urmă rămân pe deplin răspunzători în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau induc în eroare.

(5)  AEVMP transmite fără întârziere o copie a cererii simple sau a deciziei sale autorității competente a statului membru pe teritoriul căruia își au domiciliul sau reședința persoanele menționate la alineatul (1) și care sunt vizate de cererea de informații.

Articolul 23c

Investigațiile generale

(1)  Pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament, AEVMP poate efectua toate investigațiile necesare cu privire la persoanele menționate la articolul 23b alineatul (1). În acest scop, funcționarii AEVMP și alte persoane autorizate de AEVMP sunt împuterniciți:

(a) să examineze toate evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale relevante pentru executarea atribuțiilor sale, indiferent de suportul pe care sunt stocate;

(b) să facă sau să obțină copii certificate după toate sau după o parte din aceste evidențe, date, proceduri și alte materiale;

(c) să convoace orice persoană menționată la articolul 23b alineatul (1) sau reprezentanții acesteia sau membrii personalului său și să le solicite explicații verbale sau scrise cu privire la fapte sau documente referitoare la obiectul și scopul inspecției și să înregistreze răspunsurile;

(d) să intervieveze orice altă persoană fizică sau juridică, care își dă acordul în acest sens, în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei investigații;

(e) să solicite înregistrări ale convorbirilor telefonice și ale schimburilor de date.

(2)  Funcționarii AEVMP și alte persoane autorizate de AEVMP pentru efectuarea investigațiilor menționate la alineatul (1) își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației. De asemenea, autorizația respectivă menționează penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale solicitate sau răspunsurile la întrebările adresate persoanelor menționate la articolul 23b alineatul (1) nu sunt furnizate ori sunt incomplete, precum și amenzile prevăzute la articolul 36a în coroborare cu anexa III secțiunea II punctul 8, în cazul furnizării unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate persoanelor menționate la articolul 23b alineatul (1).

(3)  Persoanele menționate la articolul 23b alineatul (1) se supun investigațiilor lansate în baza unei decizii a AEVMP. Decizia specifică obiectul și scopul investigației, penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 36b, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, precum și dreptul de a solicita revizuirea deciziei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

(4)  În timp util înainte de investigație, AEVMP informează autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare investigația despre investigația preconizată și despre identitatea persoanelor mandatate. Funcționarii autorității competente oferă asistență respectivelor persoane autorizate în îndeplinirea sarcinilor lor, la solicitarea AEVMP. Funcționarii autorității competente pot, de asemenea, la cerere, să participe la investigații.

(5)  În cazul în care o solicitare a înregistrărilor convorbirilor telefonice sau ale schimburilor de date prevăzută la alineatul (1) litera (e) necesită o autorizare din partea unei autorități judiciare în conformitate cu normele naționale, această autorizație trebuie să fie solicitată. O astfel de autorizație poate fi solicitată și ca măsură de precauție.

(6)  În cazul în care este solicitată autorizația menționată la alineatul (5), autoritatea judiciară națională verifică dacă decizia AEVMP este autentică și dacă măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare, nici excesive, având în vedere obiectul investigațiilor. Atunci când verifică proporționalitatea măsurilor coercitive, autoritatea judiciară națională poate solicita AEVMP explicații detaliate, în special referitoare la motivele AEVMP de a suspecta că a avut loc o încălcare a prezentului regulament și la gravitatea presupusei încălcări și la natura implicării persoanei care face obiectul măsurilor coercitive. Cu toate acestea, autoritatea judiciară națională nu pune în discuție necesitatea investigației și nici nu poate solicita să i se furnizeze informații din dosarul AEVMP. Legitimitatea deciziei AEVMP poate fi atacată numai în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene conform procedurii stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 23d

Inspecțiile la fața locului

(1)  Pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentului regulament, AEVMP poate efectua toate inspecțiile la fața locului necesare la sediile activității economice ale persoanelor juridice menționate la articolul 23b alineatul (1). În cazul în care desfășurarea corespunzătoare și eficiența inspecțiilor o impun, AEVMP poate efectua inspecția la fața locului fără înștiințare prealabilă.

(2)  Funcționarii AEVMP și alte persoane autorizate de AEVMP să efectueze o inspecție la fața locului pot intra în orice sediu al activității economice și pe orice teren al persoanelor juridice care fac obiectul unei decizii de anchetă adoptate de AEVMP și dețin toate competențele prevăzute la articolul 23c alineatul (1). De asemenea, au dreptul să sigileze orice sedii ale activității economice și orice registre sau evidențe pe perioada inspecției și în măsura necesară inspecției.

(3)  Funcționarii AEVMP și alte persoane autorizate de AEVMP să efectueze o inspecție la fața locului își exercită competențele pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației, precum și penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 36b, aplicabile în cazul în care persoanele în cauză nu se supun inspecției. În timp util înainte de inspecție, AEVMP notifică inspecția autorității competente a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare aceasta.

(4)  Persoanele menționate la articolul 23b alineatul (1) se supun inspecțiilor la fața locului impuse printr-o decizie a AEVMP. Decizia specifică obiectul și scopul investigației, precizează data la care urmează să înceapă și indică penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 36b, căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, precum și dreptul de a solicita revizuirea deciziei de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. AEVMP adoptă astfel de decizii după consultarea autorității competente a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

(5)  La cererea AEVMP, funcționarii, precum și persoanele autorizate sau desemnate de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția, acordă asistență în mod activ funcționarilor AEVMP și altor persoane autorizate de AEVMP. În acest scop, aceștia dispun de competențele prevăzute la alineatul (2). Funcționarii autorității competente a statului membru în cauză pot, de asemenea, la cerere, să participe la inspecțiile la fața locului.

(6)  De asemenea, AEVMP poate solicita autorităților competente să efectueze în numele său misiuni de investigare specifice și inspecții la fața locului, conform dispozițiilor prezentului articol și ale articolului 23c alineatul (1). În acest scop, autoritățile competente dețin aceleași competențe ca și AEVMP, în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 23c alineatul (1).

(7)  În cazul în care funcționarii AEVMP și alte persoane care îi însoțesc, autorizate de AEVMP, constată că o persoană se opune inspecției impuse în temeiul prezentului articol, autoritatea competentă a statului membru în cauză le acordă asistența necesară, solicitând, dacă este cazul, intervenția poliției sau a unei autorități publice de aplicare a legii echivalente, astfel încât să le permită efectuarea inspecției la fața locului.

(8)  În cazul în care inspecția la fața locului prevăzută la alineatul (1) sau asistența prevăzută la alineatul (7) necesită o autorizare din partea unei autorități judiciare în conformitate cu normele naționale, această autorizație trebuie să fie solicitată. O astfel de autorizație poate fi solicitată și ca măsură de precauție.

(9)  În cazul în care este solicitată autorizația menționată la alineatul (8), autoritatea judiciară națională verifică dacă decizia AEVMP este autentică și dacă măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare și nici excesive, având în vedere obiectul inspecției. Analizând proporționalitatea măsurilor coercitive, autoritatea judiciară națională poate solicita AEVMP explicații detaliate, referitoare, în special, la motivele AEVMP de a suspecta că a avut loc o încălcare a prezentului regulament, la gravitatea presupusei încălcări și la natura implicării persoanei care face obiectul măsurilor coercitive. Cu toate acestea, autoritatea judiciară națională nu pune în discuție necesitatea inspecției și nici nu solicită să i se furnizeze informații din dosarul AEVMP. Legitimitatea deciziei AEVMP poate fi atacată numai în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene conform procedurii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 23e

Norme procedurale pentru luarea măsurilor de supraveghere și impunerea amenzilor

(1)  În cazul în care, în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament, AEVMP constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte care pot constitui una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa III, AEVMP numește un agent de investigații independent din cadrul AEVMP pentru a cerceta chestiunea respectivă. Agentul de investigații nu trebuie să fie sau să fi fost implicat în supravegherea directă sau indirectă ori în procesul de înregistrare a respectivei agenții de rating de credit și își îndeplinește funcțiile independent de Consiliul de supraveghere al AEVMP.

(2)  Agentul de investigații cercetează presupusele încălcări, ținând seama de orice observații transmise de persoanele care fac obiectul investigației și transmite un dosar complet cuprinzând constatările sale Consiliului de supraveghere al AEVMP.

Pentru a-și îndeplini sarcinile, agentul de investigații își poate exercita competența de a solicita informații în conformitate cu articolul 23b și de a efectua investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolele 23c și 23d. Atunci când face apel la aceste competențe, agentul de investigații respectă articolul 23a.

În îndeplinirea sarcinilor sale, agentul de investigații are acces la toate documentele și informațiile colectate de AEVMP în cadrul activităților sale de supraveghere.

(3)  După încheierea investigației sale și înainte de a înainta dosarul cuprinzând constatările sale Consiliului de supraveghere al AEVMP, agentul de investigații le oferă persoanelor care fac obiectul investigației posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cercetate. Agentul de investigații își întemeiază constatările numai pe fapte cu privire la care persoanele care fac obiectul investigației au avut posibilitatea să facă observații.

Drepturile la apărare ale persoanelor vizate sunt pe deplin respectate pe parcursul investigațiilor efectuate în temeiul prezentului articol.

(4)  Atunci când înaintează dosarul cuprinzând constatările sale Consiliului de supraveghere al AEVMP, agentul de investigații notifică acest fapt persoanelor care fac obiectul investigației. Persoanele care fac obiectul investigației au drept de acces la dosar, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la dosar nu se aplică și în cazul informațiilor confidențiale care afectează părți terțe.

(5)  Pe baza dosarului cuprinzând constatările agentului de investigații și, la cererea persoanelor vizate, după audierea persoanelor care fac obiectul investigației, în conformitate cu articolele 25 și 36c, Consiliul de supraveghere al AEVMP decide dacă una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa III au fost săvârșite de persoanele care au făcut obiectul investigației și, în acest caz, ia o măsură de supraveghere în conformitate cu articolul 24 și impune o amendă în conformitate cu articolul 36a.

(6)  Agentul de investigații nu participă la deliberările Consiliului de supraveghere al AEVMP și nu intervine în niciun alt fel în procesul decizional din cadrul Consiliului de supraveghere al AEVMP.

(7)  Comisia adoptă noi norme de procedură pentru exercitarea competenței de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, inclusiv dispoziții privind dreptul la apărare, dispoziții temporale și dispoziții privind încasarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu, și adoptă norme detaliate privind termenele de prescripție pentru impunerea și executarea penalităților.

Normele menționate la primul paragraf se adoptă prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 38a și ținând seama de condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c.

(8)  AEVMP sesizează autoritățile naționale relevante în vederea urmăririi penale în cazul în care, în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament, constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte care pot constitui infracțiuni. În plus, AEVMP se abține de la impunerea unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu, în cazul în care o achitare sau o condamnare prealabilă pentru fapte identice sau fapte în esență identice a dobândit autoritate de lucru judecat în urma unor proceduri penale în temeiul dreptului intern.

Articolul 24

Măsuri de supraveghere adoptate de AEVMP

(1)  În cazul în care, în conformitate cu articolul 23e alineatul (5), Consiliul de supraveghere al AEVMP constată faptul că o agenție de rating de credit a săvârșit una dintre încălcările enumerate în anexa III, acesta adoptă una sau mai multe dintre următoarele decizii:

(a) retrage înregistrarea respectivei agenții de rating de credit;

(b) interzice temporar agenției de rating de credit să emită ratinguri de credit, cu efect în întreaga Uniune, până când se pune capăt încălcării respective;

(c) suspendă utilizarea în scopuri de reglementare a ratingurilor de credit emise de agenția de rating de credit în cauză, cu efect în întreaga Uniune, până când se pune capăt încălcării respective;

(d) solicită agenției de rating de credit să pună capăt încălcării;

(e) emite anunțuri publice.

(2)  Atunci când ia deciziile menționate la alineatul (1), Consiliul de supraveghere al AEVMP ține seama de natura și gravitatea încălcării, având în vedere următoarele criterii:

(a) durata și frecvența încălcării;

(b) dacă încălcarea a evidențiat deficiențe grave sau sistemice ale procedurilor, ale sistemelor de gestionare sau ale mecanismelor de control intern ale întreprinderii;

(c) dacă încălcarea a facilitat sau a dat naștere la infracțiuni de natură financiară sau dacă acestea din urmă sunt imputabile într-o oarecare măsură respectivei încălcări;

(d) dacă încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat sau din neglijență.

(3)  Înainte de luarea deciziilor menționate la literele (a), (b) și (c) de la alineatul (1), Consiliul de supraveghere al AEVMP informează ABE și AEAPO în acest sens.

(4)  Utilizarea ratingurilor de credit în scopuri de reglementare poate continua după adoptarea deciziilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (c) pentru o perioadă de maximum:

(a) zece zile lucrătoare de la data la care decizia AEVMP este făcută publică în temeiul alineatului (5), în cazul în care există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament; sau

(b) trei luni de la data la care decizia AEVMP este făcută publică în temeiul alineatului (5), în cazul în care nu există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament.

Consiliul de supraveghere al AEVMP poate prelungi cu trei luni perioada menționată la primul paragraf litera (b), inclusiv ca urmare a unei cereri din partea ABE sau a AEAPO, în circumstanțe excepționale legate de o posibilă perturbare a pieței sau instabilitate financiară.

(5)  Consiliul de supraveghere al AEVMP notifică, fără întârziere nejustificată, orice decizie adoptată în temeiul alineatului (1) agenției de rating de credit în cauză și comunică orice decizie de acest fel autorităților competente și autorităților sectoriale competente, Comisiei, ABE și AEAPO. Consiliul de supraveghere al AEVMP publică orice decizie de acest fel pe site-ul său internet în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

Atunci când își publică decizia, astfel cum se menționează la primul paragraf, Consiliul de supraveghere al AEVMP face cunoscut, de asemenea, dreptul agenției de rating de credit în cauză de a formula o cale de atac cu privire la decizie, faptul că a fost inițiată o astfel de cale de atac, dacă este cazul, precizând faptul că o astfel de cale de atac nu are un efect suspensiv, precum și faptul că este posibil, pentru Consiliul de supraveghere, să suspende aplicarea deciziei contestate, în conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 25

Audierea persoanelor în cauză

(1)  Înainte de adoptarea oricărei decizii în temeiul articolului 24 alineatul (1), Consiliul de supraveghere al AEVMP acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate cu privire la constatările AEVMP. Consiliul de supraveghere al AEVMP își fundamentează deciziile doar pe constatările asupra cărora persoanele care fac obiectul procedurilor au avut posibilitatea de a formula observații.

Primul paragraf nu se aplică dacă sunt necesare acțiuni urgente de prevenire a unor probleme iminente grave în sistemul financiar. Într-o asemenea situație, Consiliul de supraveghere al AEVMP poate adopta o decizie provizorie și acordă persoanelor în cauză posibilitatea de a fi audiate imediat ce este posibil după adoptarea deciziei.

(2)  Drepturile la apărare ale persoanelor care fac obiectul procedurilor sunt pe deplin garantate pe durata procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul AEVMP, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la dosar nu se aplică și în cazul informațiilor confidențiale.

▼M3

Articolul 25a

Autoritățile sectoriale competente responsabile cu supravegherea și asigurarea aplicării dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) și ale articolelor 5a, ►M5  ————— ◄ 8c și 8d

Autoritățile sectoriale competente sunt responsabile de supravegherea și de asigurarea aplicării dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) și ale articolelor 5a, ►M5  ————— ◄ 8c și 8d în conformitate cu legislația sectorială relevantă.

▼M1CAPITOLUL III

Cooperarea între AEVMP, autorităȚile competente Și autorităȚile sectoriale competente

Articolul 26

Obligația de cooperare

AEVMP, ABE și AEAPO, autoritățile competente și autoritățile sectoriale competente cooperează atunci când este necesar în sensul prezentului regulament și al legislației sectoriale relevante.

Articolul 27

Schimbul de informații

(1)  AEVMP, autoritățile competente și autoritățile sectoriale competente își comunică reciproc, fără întârziere, informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al legislației sectoriale relevante.

(2)  AEVMP poate transmite băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale și Băncii Centrale Europene, în calitatea lor de autorități monetare, Comitetului european pentru riscuri sistemice și, după caz, altor autorități publice însărcinate cu supravegherea sistemelor de plată și de decontare informații confidențiale destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora. De asemenea, nimic nu împiedică aceste autorități sau organisme să comunice AEVMP orice informație necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

▼M1 —————

▼M1

Articolul 30

Delegarea sarcinilor AEVMP autorităților competente

(1)  În cazul în care este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a unei sarcini de supraveghere, AEVMP poate delega anumite sarcini de supraveghere autorității competente a unui stat membru în conformitate cu orientările emise de AEVMP în temeiul articolului 21 alineatul (2). Sarcinile de supraveghere respective pot include, în special, competența de a solicita informații în conformitate cu articolul 23b și de a efectua investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolul 23d alineatul (6).

(2)  Înainte de a delega o sarcină, AEVMP consultă autoritatea competentă relevantă. Această consultare are în vedere:

(a) sfera de aplicare a sarcinii care urmează să fie delegată;

(b) calendarul pentru îndeplinirea sarcinii care urmează să fie delegată; și

(c) transmiterea informațiilor necesare de către AEVMP și către aceasta.

(3)  În conformitate cu regulamentul privind taxele, care urmează a fi adoptat de Comisie în temeiul articolului 19 alineatul (2), AEVMP rambursează autorității competente costurile suportate de aceasta în vederea îndeplinirii sarcinilor delegate.

(4)  AEVMP revizuiește, la intervale corespunzătoare, delegarea menționată la alineatul (1). O delegare de sarcini poate fi revocată în orice moment.

Delegarea sarcinilor nu afectează responsabilitatea AEVMP și nu limitează capacitatea acesteia de a coordona și de a supraveghea activitatea delegată. Responsabilitățile de supraveghere în temeiul prezentului regulament, inclusiv deciziile de înregistrare, evaluările finale și deciziile ulterioare privind cazurile de încălcare a normelor, nu se deleagă.

Articolul 31

Notificările și cererile de suspendare ale autorităților competente

(1)  În situația în care o autoritate competentă a unui stat membru este sigură că pe teritoriul său sau pe teritoriul altui stat membru se săvârșesc ori s-au săvârșit acte care contravin prezentului regulament, aceasta notifică AEVMP cu privire la faptele respective cât mai detaliat posibil. În cazul în care consideră că acest lucru este adecvat în scopul investigației, autoritatea competentă poate, de asemenea, să propună AEVMP ca aceasta să evalueze necesitatea de a utiliza competențele de la articolele 23b și 23c cu privire la agenția de rating de credit implicată în actele respective.

AEVMP acționează în consecință. Aceasta comunică autorității competente care a informat-o rezultatele intervenției sale și, în măsura posibilului, eventualele evoluții semnificative.

(2)  Fără a aduce atingere obligației de notificare prevăzute la alineatul (1), în cazul în care autoritatea competentă notificatoare a unui stat membru consideră că o agenție de rating înregistrată ale cărei ratinguri de credit sunt utilizate pe teritoriul acestuia încalcă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, iar încălcările sunt suficient de grave și de persistente pentru a avea un impact semnificativ asupra protecției investitorilor sau asupra stabilității sistemului financiar în statul membru respectiv, autoritatea competentă notificatoare poate solicita AEVMP să suspende utilizarea în scopuri de reglementare a ratingurilor de credit acordate de agenția de rating în cauză de către instituțiile financiare și alte entități menționate la articolul 4 alineatul (1). Autoritatea competentă care notifică AEVMP trebuie să prezinte acesteia din urmă toate motivele care stau la baza solicitării sale.

În cazul în care AEVMP consideră că solicitarea nu este justificată, aceasta informează autoritatea competentă care a notificat-o în scris, motivându-și decizia. În cazul în care AEVMP consideră că solicitarea este justificată, aceasta ia măsurile corespunzătoare pentru soluționarea problemei.

Articolul 32

Secretul profesional

(1)  Obligația de a păstra secretul profesional se aplică AEVMP, autorităților competente și tuturor persoanelor care lucrează sau care au lucrat pentru AEVMP, pentru autoritățile competente sau pentru oricare alte persoane cărora AEVMP le-a delegat sarcini, inclusiv auditorilor și experților mandatați de AEVMP. Informațiile care intră sub incidența secretului profesional nu sunt divulgate niciunei alte persoane sau autorități, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară în cadrul procedurilor judiciare.

(2)  Toate informațiile care, în temeiul prezentului regulament, sunt obținute de AEVMP, autoritățile competente, autoritățile sectoriale competente și alte autorități și organisme menționate la articolul 27 alineatul (2) sau sunt comunicate între acestea sunt considerate drept confidențiale, cu excepția cazului în care AEVMP, autoritățile competente, alte autorități sau organisme în cauză precizează, la momentul comunicării, că astfel de informații pot fi divulgate sau a cazului în care divulgarea este necesară în cadrul procedurilor judiciare.

▼M1 —————

▼BCAPITOLUL IV

Cooperare cu țările terțe

▼M1

Articolul 34

Acord privind schimbul de informații

AEVMP poate încheia acorduri de cooperare referitoare la schimbul de informații cu autoritățile de supraveghere din țări terțe cu condiția ca informațiile comunicate să beneficieze de garanții ale secretului profesional cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 32.

Acest schimb de informații trebuie să fie destinat îndeplinirii sarcinilor AEVMP sau ale autorităților de supraveghere respective.

În ceea ce privește transferul de date cu caracter personal către o țară terță, AEVMP aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 15 ).

Articolul 35

Divulgarea de informații furnizate de țările terțe

AEVMP poate divulga informații primite de la autoritățile de supraveghere ale unei țări terțe numai dacă AEVMP sau o autoritate competentă a obținut acordul explicit al autorității de supraveghere care le-a transmis informațiile și dacă, atunci când este cazul, informațiile sunt divulgate numai în scopul pentru care respectiva autoritate de supraveghere și-a dat acordul sau dacă o astfel de divulgare este necesară în cadrul procedurilor judiciare.

▼M3TITLUL IIIA

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A AGENȚIILOR DE RATING DE CREDIT

Articolul 35a

Răspunderea civilă

(1)  În cazul în care o agenție de rating de credit a comis, intenționat sau prin neglijență gravă, una dintre încălcările enumerate în anexa III cu impact asupra unui rating de credit, un investitor sau emitent poate pretinde daune-interese din partea respectivei agenții de rating de credit pentru prejudiciul cauzat acestuia de respectiva încălcare.

Un investitor poate pretinde daune-interese în temeiul prezentului articol, dacă dovedește că s-a bazat în mod rezonabil, în conformitate cu articolul 5a alineatul (1) sau, în orice caz, cu diligența cuvenită, pe un rating de credit pentru luarea unei decizii de a investi într-un instrument financiar vizat de ratingul de credit sau de a păstra sau ceda acest instrument.

Un emitent poate pretinde daune-interese în temeiul prezentului articol, dacă dovedește că el sau instrumentele sale financiare fac obiectul ratingului de credit respectiv și că încălcarea nu a fost cauzată de informații înșelătoare și inexacte furnizate agenției de rating de credit de către emitent, în mod direct sau prin intermediul informațiilor publice disponibile.

(2)  Investitorul sau emitentul răspund de prezentarea unor informații precise și detaliate care să indice că agenția de rating de credit a încălcat dispozițiile prezentului regulament și că încălcarea a avut un efect asupra ratingului de credit emis.

Instanța națională competentă evaluează care sunt aceste informații precise și detaliate, ținând seama de faptul că investitorul sau emitentul poate să nu aibă acces la informații care țin exclusiv de sfera agenției de rating de credit.

(3)  Răspunderea civilă a agenției de rating de credit menționată la alineatul (1) este limitată în prealabil numai în cazul în care respectiva limitare:

(a) este rezonabilă și proporțională; și

(b) este permisă de dreptul intern aplicabil în conformitate cu alineatul (4).

Orice limitare care nu este în conformitate cu condițiile menționate la primul paragraf sau orice excludere a răspunderii civile nu produce efecte juridice.

(4)  Termenii „daune-interese”, „intenție”, „neglijență gravă”, „s-a bazat în mod rezonabil”, „diligență cuvenită”, „impact”, precum și „rezonabilă” și „proporțională”, care sunt menționați în prezentul articol, dar nu sunt definiți, se interpretează și se aplică în conformitate cu dreptul intern aplicabil astfel cum este determinat în temeiul dispozițiilor relevante ale dreptului internațional privat. Aspectele care se referă la răspunderea civilă a unei agenții de rating de credit care nu sunt reglementate de prezentul regulament sunt reglementate de dreptul intern aplicabil astfel cum este determinat în temeiul dispozițiilor relevante ale dreptului internațional privat. Instanța competentă să decidă cu privire la o acțiune în răspundere civilă inițiată de un investitor sau de un emitent este stabilită în temeiul dispozițiilor relevante ale dreptului internațional privat.

(5)  Prezentul articol nu exclude alte acțiuni în răspundere civilă în conformitate cu dreptul intern.

(6)  Dreptul la recurs prevăzut în prezentul articol nu împiedică AEVMP să își exercite pe deplin competențele prevăzute la articolul 36a.

▼BTITLUL IV

SANCȚIUNI, PROCEDURA COMITETULUI, RAPORTARE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALECAPITOLUL I

▼M1

Sancțiuni, amenzi, penalități cu titlu cominatoriu, procedura comitetului, competențe delegate și raportare

▼B

Articolul 36

Sancțiuni

▼M1

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării articolului 4 alineatul (1) și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre se asigură că autoritatea sectorială competentă face publice toate sancțiunile impuse pentru încălcarea dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1), cu excepția cazurilor în care publicarea acestor sancțiuni ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate.

▼B

Până la 7 decembrie 2010, Comisiei îi sunt notificate de către statele membre dispozițiile menționate la primul paragraf. Statele membre notifică fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

▼M1

Articolul 36a

Amenzi

(1)  În cazul în care, în temeiul articolului 23e alineatul (5), Consiliul de supraveghere al AEVMP constată faptul că o agenție de rating de credit a săvârșit, în mod intenționat sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III, acesta adoptă o decizie de aplicare a unei amenzi în conformitate cu alineatul (2).

O încălcare săvârșită de o agenție de rating este considerată ca fiind intenționată dacă AEVMP constată circumstanțe obiective care demonstrează faptul că agenția de rating sau cadrele sale superioare de conducere au acționat cu intenție pentru a comite încălcarea respectivă.

(2)  Cuantumul de bază pentru amenzile menționate la alineatul (1) variază între următoarele limite:

▼M3

(a) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea I punctele 1-5, 11-15, 19, 20, 23, 26a-26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 și 55-62, cuantumul amenzii este de minimum 500 000 EUR și de maximum 750 000 EUR;

(b) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea I punctele 6, 7, 8, 16, 17,18, 21, 22, 22a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37-40, 42, 42a, 42b, 45-49a, 52, 53 și 54, cuantumul amenzii este de minimum 300 000 EUR și de maximum 450 000 EUR;

▼M1

(c) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea I punctele 9, 10, 26, 36, 44 și 53, cuantumul amenzii este de minimum 100 000 EUR și maximum 200 000 EUR;

▼M3

(d) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea II punctele 1, 6, 7, 8 și 9, cuantumul amenzii este de minimum 50 000 EUR și de maximum 150 000 EUR;

(e) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea II punctele 2, 3a-5, cuantumul amenzii este de minimum 25 000 EUR și de maximum 75 000 EUR;

▼M1

(f) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea II punctul 3, cuantumul amenzii este de minimum 10 000 EUR și maximum 50 000 EUR;

(g) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea III punctele 1-3 și 11, cuantumul amenzii este de minimum 150 000 EUR și maximum 300 000 EUR;

▼M3

(h) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea I punctul 20a, în anexa III secțiunea III punctele 4-4c, 6, 8 și 10, cuantumul amenzii este de minimum 90 000 EUR și de maximum 200 000 EUR;

▼M1

(i) pentru încălcările menționate în anexa III secțiunea III punctele 5, 7 și 9, cuantumul amenzii este de minimum 40 000 EUR și maximum 100 000 EUR.

Pentru a decide dacă cuantumul de bază al amenzilor ar trebui să fie stabilite mai aproape de cuantumurile minime, medii sau maxime prevăzute la primul paragraf, AEVMP ține seama de cifra de afaceri anuală a agenției de rating în cauză, obținută în exercițiul financiar precedent. Cuantumul de bază este mai aproape de cuantumurile minime în cazul agențiilor de rating a căror cifră de afaceri anuală se situează sub 10 milioane EUR, de cuantumurile medii în cazul agențiilor de rating a căror cifră de afaceri anuală se situează între 10 milioane EUR și 50 de milioane EUR și de cuantumurile maxime în cazul agențiilor de rating a căror cifră de afaceri anuală depășește 50 de milioane EUR.

(3)  Cuantumurile de bază definite în limitele prevăzute la alineatul (2) se adaptează, dacă este cazul, ținând seama de circumstanțe agravante sau atenuante, în conformitate cu coeficienții relevanți menționați în anexa IV.

Coeficienții agravanți relevanți se aplică unul câte unul la cuantumurile de bază. Dacă există mai mulți coeficienți agravanți aplicabili, diferența dintre cuantumul de bază și cuantumul care rezultă din aplicarea fiecărui coeficient agravant individual se adaugă la cuantumul de bază.

Coeficienții atenuanți relevanți se aplică unul câte unul la cuantumul de bază. Dacă există mai mulți coeficienți atenuanți aplicabili, diferența dintre cuantumul de bază și cuantumul care rezultă din aplicarea fiecărui coeficient atenuant individual se scade din cuantumul de bază.

(4)  Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3), amenda nu depășește 20 % din cifra de afaceri anuală a agenției respective de rating de credit, obținută în exercițiul financiar precedent, iar în cazul în care agenția de rating a obținut direct sau indirect un beneficiu financiar în urma încălcării, amenda este cel puțin egală cu respectivul beneficiu financiar.

În cazul în care un act sau o omisiune a agenției de rating de credit reprezintă cel puțin două încălcări dintre cele enumerate în anexa III, se aplică numai cuantumul cel mai ridicat, calculat în conformitate cu alineatele (2) și (3), aferent uneia dintre încălcările respective.

Articolul 36b

Penalități cu titlu cominatoriu

(1)  Consiliul de supraveghere al AEVMP impune, printr-o decizie, penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga:

(a) o agenție de rating de credit să pună capăt unei încălcări, în conformitate cu decizia adoptată în temeiul articolului 24 alineatul (1) litera (d);

(b) o persoană dintre cele menționate la articolul 23b alineatul (1) să furnizeze informații complete solicitate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 23b;

(c) o persoană dintre cele menționate la articolul 23b alineatul (1) să se supună unei investigații și, în special, să prezinte evidențe, date și proceduri complete sau orice alte materiale solicitate, să completeze și să rectifice alte informații furnizate în cadrul unei investigații lansate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 23c;

(d) o persoană dintre cele menționate la articolul 23b alineatul (1) să se supună unei inspecții la fața locului impuse prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 23d.

(2)  Penalitățile cu titlu cominatoriu sunt eficace și proporționale. Penalitățile cu titlu cominatoriu se aplică zilnic până când agenția de rating de credit sau persoana în cauză respectă decizia relevantă menționată la alineatul (1).

(3)  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (2), cuantumul penalităților cu titlu cominatoriu este de 3 % din cifra de afaceri zilnică medie din exercițiul financiar precedent sau, în cazul persoanelor fizice, de 2 % din venitul zilnic mediu din anul calendaristic precedent. Aceasta se calculează începând cu data prevăzută în decizia de impunere a penalității cu titlu cominatoriu.

(4)  Penalitățile cu titlu cominatoriu pot fi impuse pentru o perioadă de maximum șase luni de la data notificării deciziei AEVMP.

Articolul 36c

Audierea persoanelor care fac obiectul procedurilor

(1)  Înainte de adoptarea unei decizii de aplicare a unei amenzi și/sau a unor penalități cu titlu cominatoriu în temeiul articolului 36a sau al articolului 36b alineatul (1) literele (a)-(d), Consiliul de supraveghere al AEVMP acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate cu privire la constatările AEVMP. Consiliul de supraveghere al AEVMP își fundamentează deciziile doar pe constatările asupra cărora persoanele care fac obiectul procedurilor au avut posibilitatea să formuleze observații.

(2)  Drepturile la apărare ale persoanelor care fac obiectul procedurilor sunt pe deplin garantate pe durata procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul AEVMP, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la dosar nu este extins la informații confidențiale sau documente pregătitoare interne ale AEVMP.

Articolul 36d

Dezvăluirea, natura, executarea și alocarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

(1)  AEVMP face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 36a și 36b, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate.

(2)  Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 36a și 36b sunt de natură administrativă.

(3)  Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 36a și 36b sunt executorii.

Executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în statul pe teritoriul căruia aceasta are loc. Ordinul de executare se anexează deciziei, fără îndeplinirea niciunei alte formalități decât cea a verificării autenticității deciziei de către autoritatea națională pe care guvernul fiecărui stat membru o desemnează în acest scop și a cărei desemnare este adusă la cunoștința AEVMP și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

După îndeplinirea acestor formalități la cererea părții interesate, aceasta poate începe executarea în conformitate cu legislația internă, sesizând direct organismul competent.

Executarea poate fi suspendată numai în temeiul unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cu toate acestea, controlul legalității măsurilor de executare este de competența instanțelor statului membru în cauză.

(4)  Sumele amenzilor și ale penalităților cu titlu cominatoriu se alocă bugetului general al Uniunii Europene.

Articolul 36e

Controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competență nelimitată în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care AEVMP stabilește o amendă sau penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate anula, reduce sau mări amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.

▼M1

Articolul 37

Modificarea anexelor

Pentru a ține seama de evoluțiile piețelor financiare, inclusiv la nivel internațional, în special în ceea ce privește noile instrumente financiare, Comisia poate adopta prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 38a și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 38b și 38c, măsuri de modificare a anexelor, cu excepția anexei III.

▼B

Articolul 38

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare, instituit prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei ( 16 ).

▼M1 —————

▼B

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul stabilit la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

▼M1

Articolul 38a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 23e alineatul (7) și articolul 37 este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani începând cu 1 iunie 2011. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 38b.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c.

Articolul 38b

Revocarea delegării de competențe

(1)  Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 23e alineatul (7) și articolul 37.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Ea nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 38c

Obiecțiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în termen de trei luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu trei luni.

(2)  În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)  În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

▼B

Articolul 39

Rapoarte

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

(4)  Comisia analizează, după primirea unei consultanțe tehnice din partea AEVMP, situația pieței ratingurilor de credit pentru ►M5  instrumente de securitizare ◄ , în special cea a pieței ratingurilor de credit pentru resecuritizări. Până la 1 iulie 2016, în urma analizei respective, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de o propunere legislativă dacă este cazul, care evaluează, în special:

(a) disponibilitatea de opțiuni suficiente pentru respectarea cerințelor prevăzute la articolele 6b și 8c;

(b) dacă este adecvată scurtarea sau lungirea duratei maxime a relației contractuale menționate la articolul 6b alineatul (1) și a perioadei minime înainte ca agenția de rating de credit să poată încheia un nou contract cu un emitent sau cu o parte terță legată de acesta, pentru emiterea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări, care este menționată la articolul 6b alineatul (3);

(c) dacă este adecvată modificarea derogării menționate la articolul 6b alineatul (2) al doilea paragraf.

(5)  Comisia analizează, după primirea unei consultanțe tehnice din partea AEVMP, situația pieței de rating de credit. În urma analizei respective, Comisia transmite, până la 1 ianuarie 2016, un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit de o propunere legislativă dacă este cazul, care evaluează, în special:

(a) dacă există necesitatea extinderii sferei de aplicare a obligațiilor de la articolul 8b, cu scopul de a include orice alt produs de creditare financiar;

(b) dacă cerințele de la articolele 6, 6a și 7 au redus în mod suficient conflictele de interese;

(c) dacă sfera de aplicare a mecanismului de rotație menționat la articolul 6b ar trebui extinsă la alte clase de active și dacă este adecvată utilizarea unor durate diferențiate pentru diversele clase de active;

(d) caracterul adecvat al modelelor de remunerare existente și alternative;

(e) dacă există necesitatea de a pune în aplicare alte măsuri de stimulare a concurenței pe piața ratingurilor de credit;

(f) oportunitatea unor inițiative suplimentare pentru a promova concurența pe piața de rating de credit în contextul evoluției structurii sectorului;

(g) dacă există necesitatea de a propune măsuri pentru a aborda bazarea contractuală excesivă pe ratingurile de credit;

(h) gradele de concentrare a pieței, riscurile care decurg din gradul ridicat de concentrare și impactul asupra stabilității globale a sectorului financiar.

(6)  Cel puțin o dată pe an, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la orice nouă decizie de echivalare menționată la articolul 5 alineatul (6), care a fost adoptată în cursul perioadei de raportare.

▼M3

Articolul 39a

Personalul și resursele AEVMP

Până la data de 21 iunie 2014, AEVMP își evaluează necesitățile de personal și de resurse rezultate din preluarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

▼M3

Articolul 39b

Obligații de raportare

(1)  Până la 31 decembrie 2015, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind:

(a) măsurile luate în ceea ce privește eliminarea referirilor la ratingurile de credit care determină sau au potențial să determine bazarea exclusivă sau mecanică pe acestea; precum și

(b) instrumentele alternative care ar putea permite investitorilor să efectueze propriile evaluări ale riscului de credit pe care îl prezintă emitenții sau instrumentele financiare,

în vederea eliminării tuturor referirilor la ratingurile de credit din dreptul Uniunii în scopuri de reglementare până la 1 ianuarie 2020, cu condiția identificării și punerii în aplicare a unor alternative adecvate. AEVMP furnizează consultanță tehnică Comisiei în cadrul prezentului alineat.

(2)  Ținând seama de situația de pe piață, Comisia prezintă, până la 31 decembrie 2014, Parlamentului European și Consiliului un raport în care analizează oportunitatea elaborării unei evaluări a bonității datoriei suverane a statelor membre.

Ținând seama de concluziile raportului menționat la primul paragraf și de situația de pe piață, Comisia prezintă, până la 31 decembrie 2016, Parlamentului European și Consiliului un raport în care analizează dacă este oportună și fezabilă înființarea unei agenții europene de rating de credit menite să evalueze bonitatea datoriei suverane a statelor membre și/sau înființarea unei fundații europene de rating de credit pentru realizarea tuturor celorlalte tipuri de rating de credit.

(3)  Până la 31 decembrie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind fezabilitatea unei rețele a agențiilor de rating de credit mai mici, pentru a spori concurența pe piață. Raportul evaluează sprijinul financiar și nefinanciar pentru crearea unei astfel de rețele, luând în considerare eventualitatea unor conflicte de interese ce ar putea decurge din această finanțare publică. În lumina concluziilor raportului respectiv și după primirea unei consultanțe tehnice din partea AEVMP, Comisia poate reevalua dispozițiile articolului 8d și poate sugera modificarea acestuia.

▼BCAPITOLUL II

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 40

Dispoziții tranzitorii

Agențiile de rating de credit care își desfășurau activitatea în Comunitate înainte de 7 iunie 2010 (agențiile de rating de credit existente) și care intenționează să depună o cerere de înregistrare în temeiul prezentului regulament adoptă toate măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor sale până la 7 septembrie 2010.

Agențiile de rating de credit depun cererea de înregistrare nu mai devreme de 7 iunie 2010. Agențiile de rating de credit existente depun cererea de înregistrare până la 7 septembrie 2010.

▼M1

Agențiile existente de rating de credit pot continua să acorde ratinguri de credit care pot fi utilizate în scopuri de reglementare de către instituțiile financiare și alte entități menționate la articolul 4 alineatul (1), cu excepția cazului în care înregistrarea este refuzată. În cazul în care înregistrarea este refuzată, se aplică articolul 24 alineatele (4) și (5).

▼M1

Articolul 40a

Măsuri tranzitorii privind AEVMP

(1)  Toate competențele și responsabilitățile privind activitatea de supraveghere și de control în domeniul agențiilor de rating de credit, conferite autorităților competente, acționând în calitate de autorități competente ale statului membru de origine sau nu, și colegiilor, în cazul în care au fost instituite astfel de colegii, expiră la 1 iulie 2011.

Cu toate acestea, o cerere de înregistrare care a fost primită de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de colegiul relevant până la 7 septembrie 2010 nu va fi transferată către AEVMP, decizia de înregistrare sau de refuz al înregistrării fiind luată de respectivele autorități sau de colegiul relevant.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1) al doilea paragraf, toate dosarele și documentele de lucru referitoare la activitatea de supraveghere și asigurare a respectării legislației în domeniul agențiilor de rating de credit, inclusiv orice examinări în curs și măsuri de asigurare a respectării legislației, sau copiile certificate ale acestora sunt preluate de AEVMP la data prevăzută la alineatul (1).

(3)  Autoritățile competente și colegiile menționate la alineatul (1) se asigură că toate evidențele și documentele de lucru existente sau copiile certificate ale acestora sunt transferate AEVMP cât mai curând posibil și în orice caz până la 1 iulie 2011. De asemenea, autoritățile competente și colegiile respective acordă asistența și consultanța necesară AEVMP pentru a facilita transferul și preluarea efectivă și eficientă a activității de supraveghere și asigurare a respectării legislației în domeniul agențiilor de rating de credit.

(4)  AEVMP acționează ca succesor legal al autorităților competente și al colegiilor menționate la alineatul (1) în cadrul oricăror proceduri administrative sau judiciare rezultate din activitatea de supraveghere și asigurare a respectării legislației desfășurată de autoritățile competente și colegiile respective în legătură cu aspecte reglementate prin prezentul regulament.

(5)  Orice înregistrare a unei agenții de rating de credit efectuată în conformitate cu titlul III capitolul I de o autoritate competentă menționată la alineatul (1) al prezentului articol rămâne valabilă după transferul de competențe către AEVMP.

(6)  Până la 1 iulie 2014 și în cadrul activității sale obișnuite de supraveghere, AEVMP realizează cel puțin o verificare a tuturor agențiilor de rating de credit care fac obiectul competențelor sale de supraveghere.

▼B

Articolul 41

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data intrării în vigoare. Cu toate acestea:

 articolul 4 alineatul (1) se aplică de la 7 decembrie 2010; și

 articolul 4 alineatul (3) literele (f), (g) și (h) se aplică de la 7 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

INDEPENDENȚA ȘI EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Secțiunea A

Cerințe organizatorice

1.

Agenția de rating de credit are un consiliu de administrație sau de supraveghere. Cadrele sale superioare de conducere garantează:

(a) independența activităților de rating de credit, inclusiv față de orice influențe sau constrângeri politice și economice;

(b) identificarea și gestionarea corectă și divulgarea conflictelor de interese;

(c) respectarea de către agenția de rating a celorlalte cerințe prevăzute în prezentul regulament.

2.

Agenția de rating de credit este organizată într-un mod care garantează faptul că interesul său comercial nu afectează independența și exactitatea activităților de rating de credit.

Cadrele superioare de conducere ale agenției de rating au o bună reputație, precum și experiență și competențe suficiente și asigură o gestiune corespunzătoare și prudentă a agenției.

Cel puțin o treime, dar nu mai puțin de doi dintre membrii consiliului de administrație sau de supraveghere al agenției de rating sunt membri independenți, neimplicați direct în activitățile de rating de credit.

Remunerarea membrilor independenți ai consiliului de administrație sau de supraveghere nu este legată de performanța comercială a agenției și este astfel stabilită încât să garanteze imparțialitatea acestora. Mandatele membrilor independenți ai consiliului de administrație sau de supraveghere au o durată prestabilită care nu depășește cinci ani și nu sunt reînnoibile. Revocarea acestor membri independenți nu este posibilă decât în cazul unei erori profesionale grave sau al unei deficiențe profesionale.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație sau de supraveghere, inclusiv membrii independenți ai acestuia, au suficientă competență în domeniul serviciilor financiare. În cazul în care agenția de rating acordă ratinguri ►M5  instrumentelor de securitizare ◄ , cel puțin un membru independent și un alt membru al acestui consiliu au cunoștințe aprofundate și experiență la un nivel superior în ceea ce privește piețele ►M5  instrumentelor de securitizare ◄ .

În afară de responsabilitatea globală a consiliului, membrii independenți ai acestuia au sarcini specifice de a monitoriza:

(a) elaborarea politicii de rating și a metodologiilor pe care agenția de rating le utilizează în activitățile de rating de credit;

(b) eficacitatea sistemului intern de control al calității al agenției de rating cu privire la activitățile de rating de credit;

(c) eficacitatea măsurilor și a procedurilor instituite pentru a asigura identificarea, eliminarea sau gestionarea și divulgarea în mod corespunzător a conflictelor de interese; și

(d) procedurile de respectare a legislației și de guvernanță, inclusiv eficiența funcției de revizuire menționată la punctul 9 din prezenta secțiune.

▼M1

Opiniile membrilor independenți ai consiliului de administrație sau de supraveghere cu privire la aspectele menționate la literele (a)-(d) sunt prezentate periodic consiliului respectiv și sunt comunicate AEVMP la cerere.

▼B

3.

Agenția de rating de credit instituie politici și proceduri corespunzătoare care să asigure respectarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

4.

Agenția de rating de credit dispune de proceduri contabile și administrative sigure, de mecanisme de control intern, de tehnici eficiente de evaluare a riscurilor și de dispozitive eficiente de control și de salvgardare a sistemelor sale informatice.

Mecanismele de control intern sunt concepute astfel încât să garanteze respectarea deciziilor și a procedurilor la toate nivelurile agenției de rating.

Agenția de rating de credit aplică și menține proceduri decizionale și o structură organizatorică în cadrul căreia structurile ierarhice sunt stabilite, iar funcțiile și responsabilitățile sunt repartizate în mod clar și documentat.

5.

Agenția de rating de credit instituie și menține un departament responsabil de funcția permanentă și eficace de verificare a conformității (funcția de verificare a conformității), care funcționează în mod independent. Funcția de verificare a conformității monitorizează și raportează cu privire la respectarea de către agenția de rating și angajații săi a obligațiilor care îi revin agenției de rating în temeiul prezentului regulament. Funcția de verificare a conformității cuprinde:

(a) monitorizarea și evaluarea periodică a gradului de adecvare și de eficacitate a măsurilor și a procedurilor aplicate în conformitate cu punctul 3, precum și a acțiunilor întreprinse pentru remedierea deficiențelor agenției de rating cu privire la respectarea obligațiilor care îi revin;

(b) oferirea de consultanță și asistență cadrelor de conducere, analiștilor de rating, angajaților și oricărei alte persoane fizice ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul agenției de rating, precum și oricărei persoane care are o legătură directă sau indirectă cu agenția printr-o relație de control și care este responsabilă cu desfășurarea de activități de rating, în vederea respectării obligațiilor care îi revin agenției de rating în temeiul prezentului regulament.

6.

Pentru a permite persoanelor care îndeplinesc funcția de verificare a conformității să își îndeplinească responsabilitățile în mod corespunzător și independent, agenția de rating de credit se asigură că sunt respectate următoarele condiții:

(a) persoana însărcinată cu funcția de verificare a conformității trebuie să dețină autoritatea, resursele și competența necesare și să aibă acces la toate informațiile pertinente;

(b) trebuie să fie numit un responsabil cu funcția de verificare a conformității și cu întocmirea tuturor rapoartelor referitoare la verificarea conformității, necesare în conformitate cu punctul 3;

(c) cadrele de conducere, analiștii de rating, angajații, precum și orice altă persoană fizică ale cărei servicii se află la dispoziția sau sub controlul agenției de rating de credit sau orice persoană care are o legătură directă sau indirectă cu agenția printr-o relație de control și care este implicată în funcția de verificare a conformității nu trebuie să fie implicați în desfășurarea activităților de rating de credit pe care le monitorizează;

(d) remunerarea responsabilului cu funcția de verificare a conformității nu este legată de performanța comercială a agenției de rating de credit și este astfel stabilită încât să garanteze imparțialitatea acestuia.

Responsabilul cu funcția de verificare a conformității asigură identificarea și eliminarea în mod corespunzător a conflictelor de interese în legătură cu persoanele puse la dispoziția funcției de verificare a conformității.

Responsabilul cu funcția de verificare a conformității prezintă periodic cadrelor superioare de conducere și membrilor independenți ai consiliului de administrație sau de supraveghere rapoarte cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

7.

Agenția de rating de credit instituie dispozitive organizaționale și administrative adecvate și eficace pentru a preveni, a identifica, a elimina sau gestiona și pentru a divulga conflictele de interese la care se face referire în secțiunea B punctul 1. Agenția asigură ținerea evidenței atât a tuturor riscurilor importante care amenință independența activităților de rating, inclusiv normele referitoare la analiștii de rating prevăzute în secțiunea C, cât și a măsurilor de protecție aplicate pentru a atenua aceste riscuri.

8.

Agenția de rating de credit utilizează sisteme, resurse și proceduri adecvate pentru a asigura continuitatea și regularitatea desfășurării activităților sale de rating.

9.

Agenția de rating de credit instituie un departament de revizuire responsabil cu examinarea periodică a metodologiilor, modelelor și principalelor ipoteze de rating, inclusiv matematice și de corelare, și a oricăror modificări sau schimbări semnificative ale acestora, precum și a gradului de adecvare a acestor metodologii, metode și ipoteze în cazul în care sunt utilizate sau se intenționează utilizarea acestora în vederea evaluării noilor instrumente financiare.

Acest departament de revizuire trebuie să fie independent de departamentele responsabile pentru activitățile de rating și să raporteze membrilor consiliului de administrație sau de supraveghere menționat la punctul 2 din prezenta secțiune.

10.

Agenția de rating de credit monitorizează și evaluează gradul de adecvare și de eficacitate a sistemelor, a mecanismelor interne de control și a dispozitivelor sale instituite în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.

Secțiunea B

Cerințe operaționale

▼M3

1.

Agenția de rating de credit identifică, elimină sau gestionează și face public în mod clar și vizibil orice conflict de interese existent sau potențial care ar putea influența analizele și opiniile analiștilor săi de rating, ale angajaților săi sau ale oricăror alte persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul agenției de rating de credit și care sunt implicate în mod direct în activitățile de acordare de ratinguri de credit, precum și ale persoanelor care aprobă ratingurile de credit și perspectivele de rating.

▼B

2.

Agenția de rating de credit publică numele entităților cărora li se acordă ratinguri sau ale părților terțe legate de acestea care generează mai mult de 5 % din venitul său anual.

3.

▼M3

Agenția de rating de credit nu acordă un rating de credit sau o perspectivă de rating în niciuna dintre următoarele situații sau, în cazul unui rating de credit sau al unei perspective de rating existente, face public imediat faptul că ratingul de credit sau perspectiva de rating sunt potențial afectate în următoarele situații:

▼B

(a) agenția de rating de credit sau persoanele menționate la punctul 1 dețin în mod direct sau indirect instrumente financiare ale entității căreia i se acordă ratingul sau ale oricărei părți terțe legate de aceasta sau dețin orice alt fel de participație directă sau indirectă în această entitate sau parte terță, alta decât participațiile în organisme de plasament colectiv diversificat, inclusiv fondurile de plasament, cum ar fi fondurile de pensii sau asigurările de viață;

▼M3

(aa) un acționar sau un membru al unei agenții de rating de credit care deține minimum 10 % din capitalul ori din drepturile de vot ale respectivei agenții de rating de credit sau este în alt mod în măsură să exercite o influență semnificativă asupra activităților agenției de rating de credit deține minimum 10 % din capitalul sau din drepturile de vot ale entității căreia i se acordă rating sau dintr-o parte terță legată de aceasta sau participații în capitaluri proprii în respectiva entitate sau parte căreia i se acordă rating, cu excepția participațiilor în sistemele de plasament colectiv diversificat și în fondurile administrate, cum ar fi fondurile de pensii sau asigurările de viață, care nu îl plasează în poziția de a exercita o influență semnificativă asupra activităților sistemului respectiv;

▼B

(b) ratingul de credit acordat privește o entitate căreia i se acordă un rating sau o parte terță legată de aceasta care este legată în mod direct sau indirect de agenția de rating de credit printr-o relație de control;

▼M3

(ba) ratingul de credit acordat privește o entitate căreia i se acordă un rating sau o parte terță legată de aceasta care deține minimum 10 % din capitalul ori din drepturile de vot ale agenției de rating de credit în cauză;

▼B

(c) persoana menționată la punctul 1 este membru al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității căreia i se acordă ratingul de credit sau al unei părți terțe legate de aceasta; sau

▼M3

(ca) un acționar sau un membru al unei agenții de rating de credit care deține minimum 10 % din capitalul ori drepturile de vot ale respectivei agenții de rating de credit sau este în alt mod în măsură să exercite o influență semnificativă asupra activităților agenției de rating de credit, este membru al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității căreia i se acordă un rating sau al unei părți terțe legate de aceasta;

▼B

(d) un analist de rating care a participat la stabilirea ratingului sau o persoană care a aprobat ratingul de credit a avut relații cu entitatea căreia i se acordă ratingul sau cu o parte terță legată de aceasta, situație care ar putea cauza un conflict de interese.

▼M3

Totodată, agenția de rating de credit apreciază imediat dacă există motive pentru modificarea sau retragerea ratingului de credit sau a perspectivei de rating existente.

▼M3

3a.

O agenție de rating de credit face public faptul dacă un rating de credit existent sau o perspectivă de rating sunt potențial afectate de oricare din următoarele elemente:

(a) un acționar sau un membru al unei agenții de rating de credit care deține minimum 5 % din capitalul ori din drepturile de vot ale respectivei agenții de rating de credit sau este în alt mod în măsură să exercite o influență semnificativă asupra activităților agenției de rating de credit deține minimum 5 % din capitalul sau din drepturile de vot ale entității căreia i se acordă rating sau dintr-o parte terță legată de aceasta sau participații în capitaluri proprii în respectiva entitate sau parte căreia i se acordă rating. Sunt excluse participațiile în sistemele de plasament colectiv diversificat și în fondurile administrate, cum ar fi fondurile de pensii sau asigurările de viață, care nu îl plasează în poziția de a exercita o influență semnificativă asupra activităților sistemului respectiv;

(b) un acționar sau un membru al unei agenții de rating de credit care deține minimum 5 % din capitalul ori drepturile de vot ale respectivei agenții de rating de credit sau este în alt mod în măsură să exercite o influență semnificativă asupra activităților agenției de rating de credit, este membru al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității căreia i se acordă un rating sau al unei părți terțe legate de aceasta.

3b.

Cu condiția ca informațiile să fie cunoscute sau să fi trebuit să fie cunoscute de către agenția de rating de credit, obligațiile de la punctul 3 literele (aa), (ba) și (ca) și de la punctul 3a se referă, de asemenea, la:

(a) acționarii indirecți, în sensul articolului 10 din Directiva 2004/109/CE; precum și la

(b) societățile care controlează sau exercită o influență dominantă, în mod direct sau indirect, asupra agenției de rating de credit, în sensul articolului 10 din Directiva 2004/109/CE.

3c.

Agenția de rating de credit se asigură că comisioanele percepute clienților săi pentru acordarea unui rating de credit și pentru serviciile auxiliare nu au caracter discriminatoriu și sunt bazate pe costuri reale. Comisioanele percepute pentru serviciile de rating de credit nu depind de nivelul ratingului de credit acordat de agenția de rating de credit și de niciun fel de alte rezultate sau efecte ale activității desfășurate.

4.

▼M3

Nicio agenție de rating de credit și nicio altă persoană care deține, în mod direct sau indirect, minimum 5 % din capitalul sau din drepturile de vot ale agenției de rating de credit sau care este în alt mod în măsură să exercite o influență semnificativă asupra activităților agenției de rating de credit nu furnizează consultanță sau servicii de consiliere entității căreia i se acordă un rating sau unei părți terțe legate de aceasta cu privire la structura socială sau juridică, la activele, pasivele sau activitățile entității căreia i se acordă un rating sau ale părții terțe legate de aceasta.

▼B

Agenția de rating de credit poate furniza servicii, altele decât realizarea de ratinguri de credit (servicii auxiliare). Serviciile auxiliare nu constituie activități de rating de credit și includ prognoze de piață, estimări ale tendințelor economice, analize de preț și alte analize generale de date, precum și serviciile de distribuție conexe.

Agenția de rating de credit se asigură că furnizarea serviciilor auxiliare nu creează conflicte de interese cu activitatea sa de rating de credit și comunică în rapoartele finale de rating orice servicii auxiliare prestate entității căreia i se acordă ratingul sau oricărei părți terțe legate de aceasta.

5.

Agenția de rating de credit se asigură că analiștii de rating sau persoanele care aprobă ratingurile nu fac propuneri sau recomandări, în mod formal sau informal, referitoare la modul în care este conceput ►M5  instrumente de securitizare ◄ căruia agenția de rating urmează să îi acorde un rating.

6.

Agenția de rating de credit concepe canalele sale de raportare și comunicare în așa fel încât să asigure independența persoanelor menționate la punctul 1 în raport cu celelalte activități cu caracter comercial ale agenției.

7.

Agenția de rating de credit asigură ținerea unei evidențe adecvate și, după caz, a pistelor de audit ale activităților sale de rating. Această evidență include:

▼M3

(a) pentru fiecare decizie de publicare a unui rating de credit și a unei perspective de rating, identitatea analiștilor de rating care participă la stabilirea ratingului de credit sau a perspectivei de rating, identitatea persoanelor care au aprobat ratingul de credit sau perspectiva de rating, informații privind existența sau absența unei solicitări de acordare a ratingului și data la care a fost publicat ratingul de credit;

▼B

(b) evidențele contabile ale onorariilor primite de la entitatea căreia i se acordă ratingul, de la orice parte terță legată de aceasta sau de la orice utilizator al ratingului;

(c) evidențele contabile pentru fiecare abonat la ratinguri de credit sau la servicii conexe;

▼M3

(d) evidențe privind procedurile și metodologiile de rating stabilite și utilizate de agenția de rating de credit în determinarea ratingurilor de credit și a perspectivelor de rating;

(e) evidențele și dosarele interne, inclusiv informațiile și documentele de lucru fără caracter public, utilizate în fundamentarea oricăror decizii de publicare de ratinguri și de perspective de rating;

▼B

(f) rapoartele de analiză de credit, rapoartele de evaluare de credit, rapoartele confidențiale de rating și documentele interne, inclusiv informațiile și documentele de lucru fără caracter public, utilizate în fundamentarea opiniilor exprimate în aceste rapoarte;

(g) evidențe ale procedurilor și măsurilor aplicate de agenția de rating pentru a se conforma dispozițiilor din prezentul regulament; și

(h) copii ale comunicărilor interne și externe, inclusiv ale comunicărilor electronice, trimise și primite de agenția de rating și de angajații săi, în legătură cu activitățile de rating.

▼M1

8.

Evidența și pistele de audit menționate la punctul 7 sunt păstrate de agenția de rating de credit înregistrată, la sediul său, pentru cel puțin cinci ani și sunt comunicate AEVMP la cerere.

▼B

În cazul retragerii înregistrării unei agenții de rating, evidențele sunt păstrate o perioadă suplimentară de cel puțin trei ani.

9.

Evidențele care expun drepturile și obligațiile agenției de rating de credit și, respectiv, ale entității căreia i se acordă ratingul sau ale părților terțe legate de aceasta, în cadrul unui contract de prestare de servicii de rating de credit, sunt păstrate cel puțin pe durata relației agenției cu entitatea căreia i se acordă ratingul sau cu părțile terțe legate de aceasta.

Secțiunea C

Norme referitoare la analiștii de rating și la alte persoane implicate direct în activitățile de rating de credit

1.

Analiștii de rating, angajații agenției de rating de credit și orice alte persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul agenției și care sunt implicate în mod direct în activitățile de rating de credit, precum și persoanele care au legături strânse cu acestea, în sensul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2004/72/CE ( 17 ), nu vând, nu cumpără și nu se angajează în nicio tranzacție cu niciun instrument financiar emis, garantat sau în alt fel susținut de o entitate căreia i se acordă un rating care reprezintă responsabilitatea primară de analiză a persoanelor respective, cu excepția participațiilor în organisme de plasament colectiv diversificat inclusiv fondurile de plasament, cum ar fi fondurile de pensii și asigurările de viață.

2.

▼M3

Niciuna dintre persoanele menționate la punctul 1 nu participă la stabilirea ratingului de credit sau a perspectivei de rating acordate unei entități și nu le influențează în niciun fel, dacă persoana respectivă:

▼B

(a) deține instrumente financiare ale entității căreia i se acordă ratingul, altele decât participațiile în organisme de plasament colectiv diversificat;

(b) deține instrumente financiare ale unei entități aflate în legătură cu o entitate căreia i se acordă un rating, fapt care poate cauza un conflict de interese sau poate fi perceput ca o posibilă sursă a unui conflict de interese. Sunt exceptate de la această regulă participațiile în organisme de plasament colectiv diversificat;

(c) a fost de curând angajat la entitatea căreia i se acordă ratingul sau a avut alte relații comerciale sau orice altfel de relații cu aceasta, situație care poate cauza sau poate fi percepută ca o posibilă cauză pentru un conflict de interese.

3.

Agențiile de rating de credit se asigură că persoanele menționate la punctul 1:

(a) iau toate măsurile corespunzătoare pentru a proteja proprietatea și arhivele aflate în posesia agenției de rating de fraudă, furt sau alte forme de abuz, ținând seama de natura, amploarea și complexitatea activităților pe care le desfășoară, inclusiv de natura și sfera activităților de rating;

▼M3

(b) nu fac publice niciun fel informații referitoare la ratinguri de credit, la posibile viitoare ratinguri de credit sau perspective de rating ale agenției de rating de credit, cu excepția celor transmise entității căreia i se acordă ratingul sau părții terțe legate de aceasta;

▼B

(c) nu dezvăluie informații confidențiale încredințate agenției de rating analiștilor de rating sau angajaților unei persoane legate în mod direct sau indirect de agenție printr-o relație de control sau oricăror alte persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul unei persoane legate în mod direct sau indirect de agenție printr-o relație de control ►C1  și care nu este implicată în mod direct în activitățile de rating; și ◄

(d) nu utilizează și nu dezvăluie informații confidențiale în scopul realizării unor tranzacții cu instrumente financiare sau în orice alte scopuri, cu excepția celor legate de realizarea activităților de rating.

4.

Persoanele menționate la punctul 1 nu solicită și nu acceptă bani, cadouri sau alte foloase de la nicio persoană care are relații de afaceri cu agenția de rating de credit.

5.

În cazul în care o persoană dintre cele menționate la punctul 1 consideră că o altă persoană dintre cele menționate la punctul 1 a fost implicată în activități pe care prima persoană le consideră ilegale, aceasta din urmă raportează imediat informația respectivă responsabilului cu funcția de verificare a conformității, fără ca raportarea să aibă consecințe negative asupra persoanei care o realizează.

6.

În cazul în care un analist de rating își încetează relația de muncă și se alătură unei entități căreia i se acordă un rating de credit, rating în a cărui realizare acesta a fost implicat, sau unei instituții financiare cu care acesta a avut relații în cadrul funcției ocupate la agenția de rating, agenția de rating verifică activitățile relevante realizate de analistul de rating respectiv în cursul unei perioade de doi ani dinainte de plecarea sa.

▼M3

7.

Nicio persoană dintre cele menționate la punctul 1 nu ocupă o poziție-cheie de conducere în cadrul entității căreia i se acordă un rating sau al unei părți terțe legate de aceasta timp de șase luni de la publicarea ratingului de credit sau a perspectivei de rating.

8.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (4):

(a) agențiile de rating de credit se asigură că analiștii principali de rating nu participă la activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la o parte terță legată de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de patru ani;

(b) agențiile de rating de credit, altele decât cele desemnate de un emitent sau de o parte terță legată de acesta, și toate agențiile de rating de credit care acordă ratinguri suverane se asigură că:

(i) analiștii de rating nu participă la activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de cinci ani;

(ii) persoanele care aprobă ratingurile de credit nu participă la activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de șapte ani.

Persoanele menționate la primul paragraf literele (a) și (b) nu pot fi implicate în activități de rating de credit referitoare la entitatea căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta menționate la literele indicate, pe parcursul unei perioade de doi ani de la expirarea perioadelor prevăzute la literele respective.

▼B

Secțiunea D

▼M3

Reguli referitoare la prezentarea ratingurilor de credit și a perspectivelor de rating

▼B

I.   Obligații generale

▼M3

1.

Agenția de rating de credit se asigură că în ratingurile de credit și în perspectivele de rating sunt indicate în mod clar și vizibil numele și funcția analistului principal de rating din fiecare activitate de rating de credit, precum și numele și funcția persoanei care a avut responsabilitatea principală pentru aprobarea ratingului sau a perspectivei de rating.

▼B

2.

Agenția de rating de credit se asigură, cel puțin, că:

▼M3

(a) sunt indicate toate sursele importante folosite la realizarea ratingurilor de credit sau a perspectivelor de rating, inclusiv entitatea căreia i se acordă ratingul sau, dacă este cazul, o parte terță legată de aceasta, și că se precizează dacă ratingul de credit sau perspectiva de rating au fost aduse la cunoștința entității în cauză sau părții terțe respective și modificată ca urmare a acestei comunicări înaintea acordării acestuia/acesteia;

▼B

(b) este clar indicată metodologia principală sau versiunea acestei metodologii care a servit la realizarea ratingului, cu o trimitere la descrierea sa completă; în cazul în care ratingul de credit se bazează pe mai multe metodologii sau dacă menționarea exclusivă a metodologiei principale ar putea să ducă la neglijarea, de către investitori, a altor aspecte importante ale ratingului de credit, inclusiv a unor ajustări sau devieri semnificative, agenția de rating explică acest lucru în rating și indică modul în care diversele metodologii sau celelalte aspecte sunt luate în calcul în ratingul respectiv;

(c) sunt explicate semnificația fiecărei categorii de rating, definiția noțiunilor de incapacitate de plată și de recuperare, precum și orice avertizare adecvată cu privire la riscuri, inclusiv o analiză de sensibilitate a principalelor ipoteze relevante referitoare la rating, cum ar fi ipotezele matematice sau de corelare, acompaniată de prezentarea ratingurilor de credit atât în cel mai rău caz, cât și în cel mai bun caz;

▼M3

(d) sunt indicate în mod clar și vizibil data la care ratingul de credit, inclusiv eventualele perspective de rating, a fost publicat pentru prima oară și data la care a fost actualizat ultima oară;

(e) se precizează dacă ratingul de credit vizează un instrument financiar nou-emis și dacă agenția de rating acordă un rating instrumentului financiar respectiv pentru prima dată; precum și

(f) în cazul unei perspective de rating, se precizează momentul în care este de așteptat să intervină modificarea unui rating de credit.

La publicarea ratingurilor de credit sau a perspectivelor de rating, agențiile de rating de credit includ o trimitere la ratele istorice de intrare în incapacitate de plată publicate de AEVMP într-un registru central în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), împreună cu o explicație a ratelor respective de intrare în incapacitate de plată.

▼M3

2a.

O agenție de rating de credit trebuie să publice, odată cu metodologiile de rating, modelele și ipotezele principale de rating, orientări care să explice ipotezele, parametrii, limitele și incertitudinile referitoare la modelele și metodologiile de stabilire a ratingurilor utilizate în ratingurile de credit, inclusiv scenariile de simulare de criză întocmite de agenție de rating de credit atunci când stabilește ratingurile de credit, informații privind ratingul de credit referitoare la analiza fluxurilor de trezorerie pe care a realizat-o sau pe care se bazează, precum și, dacă este cazul, indicații privind eventuale modificări ale ratingului de credit care se așteaptă să intervină. Aceste orientări trebuie să fie clare și ușor de înțeles.

▼M3

3.

Agenția de rating de credit informează entitatea căreia îi acordă ratingul în timpul orelor de lucru ale entității căreia i se acordă ratingul și cu cel puțin o zi lucrătoare întreagă înainte de publicarea acestuia sau a perspectivelor de rating. Aceste informații trebuie să includă principalele considerente pe care se bazează ratingul de credit sau perspectiva de rating, astfel încât entitatea căreia îi acordă ratingul să aibă posibilitatea de a semnala agenției de rating de credit orice fel de erori materiale.

4.

O agenție de rating de credit indică în mod clar și vizibil, în momentul publicării unor ratinguri de credit sau a unor perspective de rating, toate atributele sau limitările ratingului de credit sau ale perspectivei de rating. În special, agenția de rating de credit indică în mod vizibil, în momentul publicării unui rating sau a unei perspective de rating, dacă apreciază drept satisfăcătoare calitatea informațiilor disponibile cu privire la entitatea căreia i se acordă ratingul și în ce măsură a verificat informațiile care i-au fost furnizate de această entitate sau de o parte terță legată de aceasta. Dacă un rating de credit sau o perspectivă de rating se referă la un tip de entitate sau de instrument financiar pentru care datele istorice sunt limitate, agenția de rating de credit menționează în mod clar și vizibil limitările ratingului respectiv.

▼B

În cazul lipsei unor date fiabile sau al complexității structurii unui nou tip de instrument financiar sau în cazul în care calitatea informațiilor disponibile este nesatisfăcătoare sau ridică dubii serioase cu privire la capacitatea agenției de a acorda un rating credibil, agenția se abține de la acordarea ratingului sau retrage ratingul dacă acesta există deja.

5.

▼M3

Atunci când publică un rating de credit sau o perspectivă de rating, agenția de rating de credit explică, în comunicatul de presă sau în rapoarte, principalii factori care se află la baza acestui rating de credit sau a perspectivei de rating.

▼B

În cazul în care obligațiile cu privire la informațiile prevăzute la punctele 1, 2 și 4 ar fi disproporționate în raport cu lungimea raportului distribuit, este suficient să fie menționat în mod clar și vizibil chiar în raport locul în care informațiile solicitate pot fi consultate direct și ușor, inclusiv prin furnizarea unei legături directe spre aceste mențiuni pe un site Internet adecvat al agenției de rating în cauză.

▼M3

6.

Agenția de rating de credit publică în mod regulat pe site-ul său internet și notifică AEVMP informații despre toate entitățile sau instrumentele de datorie care îi sunt înaintate pentru evaluare inițială sau rating preliminar. Această publicare se face indiferent dacă emitenții încheie sau nu cu agenția de rating de credit un contract pentru un rating final.

▼B

II.   Obligații suplimentare referitoare la ratingurile de credit ale ►M5  instrumentelor de securitizare ◄

1.

În cazul în care o agenție de rating de credit atribuie un rating unui ►M5  instrument de securitizare ◄ , aceasta include în ratingul respectiv toate informațiile referitoare la analiza pierderilor și fluxurilor de trezorerie pe care a realizat-o sau pe care se bazează, precum și indicații privind eventualele modificări prognozate ale ratingului de credit.

2.

Agenția de rating de credit menționează în ce măsură a evaluat procesele de diligență necesară, realizate la nivelul instrumentelor financiare de bază sau al altor active ale ►M5  instrumentelor de securitizare ◄ . Agenția de rating dezvăluie dacă a realizat vreo evaluare a unor astfel de procese de diligență necesară sau dacă s-a bazat pe evaluarea unei terțe părți, indicând în ce mod rezultatul unei astfel de evaluări influențează ratingul de credit.

▼M3 —————

▼M3

III.   Obligații suplimentare referitoare la ratingurile suverane

1. În cazul în care o agenție de rating de credit publică un rating suveran sau o perspectivă de rating aferentă, aceasta prezintă simultan un raport de cercetare detaliat în care se explică toate ipotezele, toți parametrii, toate limitele și toate incertitudinile, precum și orice alt factor luat în considerare la stabilirea ratingului suveran sau a perspectivei de rating respective. Raportul respectiv trebuie să fie accesibil publicului, clar și ușor de înțeles.

2. Un raport de cercetare accesibil publicului care însoțește o modificare față de ratingul suveran anterior sau de perspectiva de rating aferentă trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a) o evaluare detaliată a modificărilor ipotezei cantitative care să justifice motivele modificării ratingului și ponderea relativă a acesteia. Evaluarea detaliată trebuie să includă o descriere a următoarelor elemente: venitul pe cap de locuitor, creșterea PIB, inflația, echilibrul financiar, balanța externă, datoria externă, un indicator al dezvoltării economice, un indicator al riscului de incapacitate de plată și orice alt factor relevant luat în considerare. Aceasta trebuie completată cu ponderea relativă a fiecărui factor;

(b) o evaluare detaliată a modificărilor ipotezei calitative care să justifice motivele modificării ratingului și ponderea relativă a acesteia;

(c) o descriere detaliată a riscurilor, limitelor și incertitudinilor legate de modificarea ratingului; precum și

(d) un rezumat al proceselor-verbale ale reuniunilor comitetului de rating care a decis modificarea ratingului.

3. Fără a aduce atingere punctului 3 din anexa I secțiunea D partea I, în cazul în care acordă ratinguri suverane sau perspective de rating aferente, o agenție de rating de credit publică aceste ratinguri în conformitate cu articolul 8a, numai după încheierea orelor de program ale piețelor reglementate și cu cel puțin o oră înainte de deschiderea acestora.

4. Fără a aduce atingere punctului 5 din anexa I secțiunea D partea I, potrivit căruia, atunci când publică un rating de credit, agenția de rating de credit trebuie să explice, în comunicatele sale de presă sau în rapoarte, principalii factori care se află la baza acestui rating de credit și, deși politicile naționale pot servi ca factor care stă la baza unui rating suveran, recomandările, liniile directoare sau orientările politice pentru entități cărora li se acordă un rating, inclusiv state sau autorități regionale sau locale ale statelor, nu fac parte din ratingurile suverane sau perspectivele de rating.

▼B

Secțiunea E

Furnizarea informațiilor

I.   Furnizarea informațiilor cu caracter general

Agenția de rating de credit comunică, în general, faptul că este înregistrată în conformitate cu prezentul regulament și următoarele informații:

1.

conflictele de interese existente și potențiale la care se face referire în secțiunea B punctul 1;

2.

lista serviciilor auxiliare;

▼M3

3.

politica agenției de rating cu privire la publicarea ratingurilor de credit și la alte comunicări legate de acestea, inclusiv perspectivele de rating;

▼B

4.

natura generală a condițiilor sale de remunerare;

5.

metodologiile și descrierea modelelor și a ipotezelor principale ale ratingului, cum ar fi ipotezele matematice și de corelare utilizate în activitățile de rating, precum și modificările semnificative ale acestora;

6.

orice modificare semnificativă a sistemelor, resurselor și procedurilor sale; și

7.

atunci când este relevant, codul său de conduită.

II.   Furnizarea informațiilor periodice

Agenția de rating de credit comunică periodic următoarele informații:

1.

la fiecare șase luni, date legate de ratele istorice de incapacitate de plată ale categoriilor sale de rating, diferențiate în funcție de principalele zone geografice ale emitenților, și dacă aceste rate de incapacitate de plată ale acestor categorii s-au modificat de-a lungul timpului;

▼M1

2.

anual, următoarele informații:

▼M3

(a) o listă a comisioanelor percepute fiecărui client pentru ratinguri de credit individuale și pentru orice fel de servicii auxiliare;

(aa) politica sa de prețuri, inclusiv structura comisioanelor și criteriile de stabilire a prețurilor în ceea ce privește ratingurile de credit pentru diferite clase de active;

▼M1

(b) o listă a clienților agenției de rating de credit a căror contribuție la rata de creștere în generarea veniturilor agenției de rating de credit pentru exercițiul financiar precedent a depășit rata de creștere a veniturilor totale ale agenției de rating de credit pentru exercițiul respectiv cu un factor mai mare de 1,5 ori. Fiecare dintre acești clienți este inclus pe listă numai dacă a generat, pentru exercițiul respectiv, mai mult de 0,25 % din veniturile mondiale totale ale agenției de rating de credit; și

(c) o listă a ratingurilor de credit emise în decursul anului, care precizează ponderea ratingurilor de credit nesolicitate.

▼B

În sensul prezentului punct, „client” înseamnă o entitate, filialele sale și entitățile asociate în care entitatea are participații de mai mult de 20 %, precum și orice altă entitate pentru care a negociat structurarea unei emisiuni de titluri de creanță în numele unui client și atunci când a fost plătit un comision, în mod direct sau indirect, agenției de rating pentru acordarea unui rating acestui titlu de creanță.

III.   Raportul privind transparența

Agenția de rating de credit publică anual următoarele informații:

1.

informații detaliate cu privire la structura juridică și deținerea capitalului său, inclusiv informații referitoare la participații în sensul articolelor 9 și 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată ( 18 );

2.

o descriere a mecanismului său de control intern care asigură calitatea activităților de rating;

▼M3

3.

statistici referitoare la repartizarea angajaților pentru acordarea de noi ratinguri de credit, pentru revizuirea de ratinguri de credit, pentru evaluarea metodologiilor sau a modelelor și pentru activitățile de conducere a agenției, și la alocarea personalului pentru activitățile de rating cu privire la diferitele clase de active (ratinguri de companii, ratingurile de ►M5  instrumente de securitizare ◄ , ratingurile suverane);

▼B

4.

o descriere a politicii privind ținerea evidențelor;

5.

concluziile controlului său intern anual referitor la funcția de verificare a respectării independenței;

6.

o descriere a politicii de rotație a personalului de conducere și a analiștilor de rating;

▼M3

7.

informații de natură financiară cu privire la veniturile agenției de rating de credit, inclusiv cifra de afaceri totală, împărțite în comisioane percepute pentru activitățile de rating și serviciile auxiliare, împreună cu o descriere completă a fiecăruia, inclusiv veniturile obținute din serviciile auxiliare furnizate clienților serviciilor de rating de credit, și repartizarea comisioanelor în funcție de diferitele clase de active cărora li s-au acordat ratinguri de credit. Informațiile privind cifra de afaceri totală cuprind de asemenea o repartizare geografică a cifrei de afaceri respective în venituri generate în cadrul Uniunii și la nivel mondial;

▼B

8.

o declarație privind guvernanța în sensul articolului 46a alineatul (1) din Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale ( 19 ); în sensul acestei declarații, informațiile la care se face referire la articolul 46a alineatul (1) litera (d) din respectiva directivă sunt furnizate de agenția de rating indiferent dacă aceasta intră sau nu în domeniul de aplicare al Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare ( 20 ).
ANEXA II

INFORMAȚIILE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CEREREA DE ÎNREGISTRARE

1.

Numele complet al agenției de rating de credit și adresa sediului său social din ►M3  Uniune ◄

2.

Numele și coordonatele unei persoane de contact și ale responsabilului cu verificarea conformității

3.

Statutul juridic

4.

Clasa ratingurilor de credit pentru care agenția de rating solicită înregistrarea

5.

Structura acționariatului

6.

Structura organizatorică și conducerea societății

7.

Resursele financiare pentru desfășurarea activităților de rating de credit

8.

Personalul agenției de rating și competențele acestuia

9.

Informații privind filialele agenției de rating

10.

Descrierea procedurilor și a metodologiilor utilizate în acordarea și revizuirea ratingurilor

11.

Politicile și procedurile aplicate pentru identificarea, gestionarea și divulgarea conflictelor de interese

12.

Informații referitoare la analiștii de rating

13.

Condițiile de remunerare și de evaluare a performanței

14.

Alte servicii decât activitățile de rating de credit, pe care agenția de rating intenționează să le presteze

15.

Programul activităților, inclusiv indicații cu privire la locul în care agenția prevede desfășurarea activităților principale, sucursalele care urmează a fi înființate și tipul de activități prevăzute

16.

Documente și informații detaliate cu privire la utilizarea preconizată a regimului de avizare

17.

Documente și informații detaliate cu privire la acordurile de externalizare preconizate, inclusiv cu privire la entitățile care își asumă funcții externalizate.

▼M1
ANEXA III

Lista încălcărilor menționate la articolul 24 alineatul (1) și la articolul 36a alineatul (1)

I.    Încălcări legate de conflictele de interese, de cerințe organizaționale sau operaționale

1. Agenția de rating de credit încalcă articolul 4 alineatul (3) prin avizarea unui rating de credit acordat într-o țară terță fără a respecta condițiile prevăzute la alineatul respectiv, cu excepția cazului în care motivul pentru această încălcare nu depinde de cunoștințele sau de controlul agenției de rating de credit.

2. Agenția de rating de credit încalcă articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf prin utilizarea avizării unui rating de credit acordat într-o țară terță cu intenția de a evita cerințele prezentului regulament.

3. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 1 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu instituie un consiliu de administrație sau de supraveghere.

4. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 primul paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu se asigură că interesele sale economice nu afectează independența sau exactitatea activităților de rating de credit.

5. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 al doilea paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că numește cadre superioare de conducere care nu au o bună reputație, nu au experiență ori competențe suficiente sau nu pot asigura o gestionare corespunzătoare și prudentă a agenției de rating de credit.

6. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 al treilea paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu numește numărul cerut de membri independenți în consiliul său de administrație sau de supraveghere.

7. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 al patrulea paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că stabilește un sistem de remunerare a membrilor independenți ai consiliului său de administrație sau de supraveghere în funcție de performanța comercială a agenției de rating de credit sau care nu este destinat să asigure independența decizională a acestora; sau prin faptul că stabilește mandatul membrilor independenți sus-menționați pentru o perioadă mai mare de cinci ani sau pentru un mandat care poate fi reînnoit; sau prin faptul că înlătură un membru independent din consiliul de administrație sau de supraveghere pentru alte motive decât abateri sau deficiențe profesionale.

8. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 al cincilea paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că numește în consiliul său de administrație sau de supraveghere membri care nu au competențe suficiente în domeniul serviciilor financiare; sau, în cazul în care agenția de rating de credit acordă ratinguri de credit pentru ►M5  instrumente de securitizare ◄ , prin faptul că nu numește cel puțin un membru independent și un alt membru al consiliului care să aibă cunoștințe aprofundate și experiență de nivel înalt în domeniul piețelor de ►M5  instrumente de securitizare ◄ .

9. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 al șaselea paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu se asigură că membrii independenți ai consiliului său de administrație sau de supraveghere îndeplinesc sarcinile de monitorizare a oricărora dintre aspectele menționate la al șaselea paragraf de la punctul respectiv.

10. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 al șaptelea paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu se asigură că membrii independenți ai consiliului său de administrație sau de supraveghere își prezintă opiniile în mod periodic consiliului sau, la cerere, către AEVMP, cu privire la aspectele menționate la al șaselea paragraf de la punctul respectiv.

11. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 3 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu instituie politici sau proceduri corespunzătoare care să asigure respectarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.

12. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 4 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu dispune de proceduri contabile sau administrative sigure, de mecanisme de control intern, de proceduri eficiente de evaluare a riscurilor sau de dispozitive eficiente de control și de salvgardare a sistemelor sale informatice; sau prin faptul că nu pune în aplicare sau nu menține proceduri decizionale sau structuri organizaționale în conformitate cu punctul respectiv.

13. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 5 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu instituie sau nu menține un departament responsabil de funcția permanentă și eficace de verificare a conformității (funcția de verificare a conformității), care funcționează în mod independent.

14. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 6 primul paragraf din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu se asigură că sunt întrunite condițiile care permit funcției de verificare a conformității să își îndeplinească responsabilitățile în mod corespunzător sau independent, astfel cum sunt enunțate la primul paragraf de la punctul respectiv.

15. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 7 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu instituie dispozitive organizaționale sau administrative adecvate și eficace pentru a preveni, a identifica, a elimina sau a gestiona și pentru a divulga conflictele de interese la care se face referire în anexa I secțiunea B punctul 1 sau prin faptul că nu asigură ținerea evidenței atât a tuturor riscurilor importante la adresa independenței activităților de rating, inclusiv a riscurilor la adresa normelor referitoare la analiștii de rating prevăzute în anexa I secțiunea C, cât și a măsurilor de protecție aplicate pentru a atenua aceste riscuri.

16. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 8 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu utilizează sisteme, resurse sau proceduri adecvate pentru a asigura continuitatea și regularitatea desfășurării activităților sale de rating de credit.

17. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 9 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu instituie o funcție de revizuire care:

(a) să fie responsabilă cu examinarea periodică a metodologiilor, modelelor și principalelor ipoteze de rating sau cu orice schimbare sau modificare semnificativă a acestora sau cu adecvarea metodologiilor, modelelor sau principalelor ipoteze de rating menționate, în cazul în care acestea sunt utilizate sau sunt destinate a fi utilizate la evaluarea unor noi instrumente financiare;

(b) care să fie independentă de departamentele responsabile pentru activitățile de rating de credit; sau

(c) care să raporteze membrilor consiliului de administrație sau de supraveghere.

18. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 10 din anexa I secțiunea A, prin faptul că nu monitorizează sau nu evaluează gradul de adecvare și de eficacitate a sistemelor, a mecanismelor de control intern și a dispozitivelor sale instituite în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament sau prin faptul că nu adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.

▼M3

19. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 1 din anexa I secțiunea B, dacă nu identifică, nu elimină sau nu gestionează și nu face public în mod clar sau vizibil orice conflict de interese existent sau potențial care ar putea influența analizele sau opiniile analiștilor săi de rating, ale angajaților săi sau ale oricăror alte persoane fizice ale căror servicii se află la dispoziția sau sub controlul agenției de rating de credit și care sunt implicate în mod direct în activități de rating de credit sau ale persoanelor care aprobă aceste ratinguri de credit și perspective de rating.

20. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 3 primul paragraf din anexa I secțiunea B, dacă acordă un rating de credit sau o perspectivă de rating în oricare dintre situațiile prevăzute la primul paragraf de la punctul respectiv sau, în cazul unui rating de credit existent sau a unei perspective de rating, nu face public imediat faptul că ratingul de credit sau perspectiva de rating ar putea fi afectate de situațiile respective.

20a. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 3a din anexa I secțiunea B, dacă nu dezvăluie faptul că un rating de credit existent sau o perspectivă de rating este afectat(ă) potențial de oricare dintre circumstanțele prevăzute la literele (a) și (b) de la punctul respectiv.

21. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 3 al doilea paragraf din anexa I secțiunea B, dacă nu analizează imediat dacă există motive pentru modificarea sau retragerea unui rating de credit sau a unei perspective de rating existente.

22. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 4 primul paragraf din anexa I secțiunea B, dacă acordă un rating entităților în cazul cărora agenția de rating de credit sau o altă persoană care deține, în mod direct sau indirect, minimum 5 % din capitalul sau din drepturile de vot ale agenției de rating de credit sau care este în alt mod în măsură să exercite o influență semnificativă asupra activităților agenției de rating de credit, furnizează consultanță sau servicii de consiliere, entității căreia i se acordă un rating sau unei părți terțe legate de aceasta, cu privire la structura socială sau juridică, la activele, pasivele sau activitățile entității căreia i se acordă un rating sau ale părții terțe legate de aceasta.

▼M3

22a. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6a alineatul (1) dacă unul dintre acționarii sau membrii săi care deține cel puțin 5 % din capitalul sau drepturile de vot ale agenției de rating de credit respective sau ale unei societăți care are capacitatea să exercite controlul sau o influență dominantă asupra agenției de rating de credit încalcă una dintre interdicțiile prevăzute la literele (a)-(e) de la alineatul respectiv, cu excepția interdicției prevăzute la litera (a) privind participațiile în sisteme de plasament colectiv diversificat, inclusiv fonduri administrate precum fondurile de pensii sau asigurările de viață, cu condiția ca participațiile în astfel de sisteme să nu îl plaseze pe acesta în poziția de a exercita o influență semnificativă asupra activităților acestora.

▼M1

23. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu prima parte a celui de al treilea paragraf de la punctul 4 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu se asigură că furnizarea de servicii auxiliare nu creează conflicte de interese cu activitatea sa de rating de credit.

24. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 5 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu se asigură că analiștii de rating sau persoanele care aprobă ratingurile nu fac propuneri sau recomandări referitoare la modul în care este conceput ►M5  instrument de securitizare ◄ căruia agenția de rating de credit urmează să îi acorde un rating de credit.

25. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 6 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu concepe canalele sale de raportare sau comunicare în așa fel încât să asigure independența persoanelor menționate în secțiunea B punctul 1 în raport cu celelalte activități cu caracter comercial ale agenției de rating de credit.

26. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 8 al doilea paragraf din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu păstrează evidențele pentru o perioadă de cel puțin trei ani după retragerea înregistrării.

▼M3

26a. Agenția de rating de credit care a încheiat un contract pentru acordarea unor ratinguri de credit cu privire la resecuritizări încalcă dispozițiile de la articolul 6b alineatul (1) dacă publică ratinguri de credit cu privire la noi resecuritizări cu active subiacente ale aceluiași inițiator, pentru o perioadă mai mare de patru ani.

26b. Agenția de rating de credit care a încheiat un contract pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări încalcă dispozițiile de la articolul 6b alineatul (3) prin încheierea de noi contracte pentru acordarea de ratinguri de credit cu privire la resecuritizări cu active subiacente ale aceluiași inițiator pentru o perioadă egală cu durata contractului expirat, menționată la articolul 6b alineatele (1) și (2), dar care nu depășește patru ani.

▼M1

27. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (1) prin faptul că nu se asigură că analiștii de rating, angajații săi sau orice altă persoană fizică ale căror servicii sunt puse la dispoziția agenției de rating de credit sau care se află sub controlul acesteia și care sunt implicați în mod direct în activități de rating au nivelul necesar de cunoștințe și experiență pentru realizarea sarcinilor care le revin.

28. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (2) prin faptul că nu se asigură că persoanele menționate la articolul 7 alineatul (1) nu inițiază sau nu participă la negocierile legate de onorarii sau plăți cu entitățile cărora li se acordă ratinguri, părți terțe legate de acestea sau orice altă persoană legată în mod direct sau indirect de acestea printr-o relație de control.

29. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 3 litera (a) din anexa I secțiunea C, prin faptul că nu se asigură că persoanele menționate în secțiunea C punctul 1 iau toate măsurile corespunzătoare pentru a proteja de fraudă, furt sau alte forme de abuz proprietatea sau arhivele aflate în posesia agenției de rating de credit, ținând seama de natura, amploarea și complexitatea activităților sale, inclusiv de natura și sfera activităților de rating de credit ale acesteia.

30. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 5 din anexa I secțiunea C, prin faptul că impune consecințe negative asupra persoanelor menționate în secțiunea respectivă punctul 1 în cazul în care acestea informează responsabilul cu funcția de verificare a conformității, astfel încât o altă persoană dintre cele menționate la punctul 1 din secțiunea respectivă a fost implicată în activități pe care prima persoană le consideră ilegale.

31. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 6 din anexa I secțiunea C, prin faptul că nu verifică activitățile relevante realizate de un analist de rating pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea plecării sale, în cazul în care analistul de rating își încetează relația de muncă și se alătură unei entități căreia i se acordă un rating de credit, rating în a cărui realizare acesta a fost implicat, sau unei instituții financiare cu care acesta a avut relații în cadrul funcției ocupate la agenția de rating de credit.

32. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 1 din anexa I secțiunea C, prin faptul că nu se asigură că persoanele menționate la punctul respectiv nu cumpără, nu vând sau nu se angajează în o tranzacție cu vreunul dintre instrumentele financiare menționate la punctul respectiv.

▼M3

33. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 2 din anexa I secțiunea C, dacă nu se asigură că persoanele menționate la punctul 1 din secțiunea respectivă nu participă la stabilirea unui rating de credit sau a unei perspective de rating și nici nu își exercită în alt fel influența în acest scop, după cum se precizează la punctul 2 din secțiunea respectivă.

▼M1

34. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 3 literele (b), (c) și (d) din anexa I secțiunea C, prin faptul că nu se asigură că persoanele menționate în secțiunea C punctul 1 nu dezvăluie, nu utilizează și nu fac schimb de informații, după cum se menționează la punctele respective.

35. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 4 din anexa I secțiunea C, prin faptul că nu se asigură că persoanele menționate în secțiunea C punctul 1 nu solicită și nu acceptă bani, cadouri sau alte foloase de la nicio persoană care are relații de afaceri cu agenția de rating de credit.

▼M3

36. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 7 alineatul (3), coroborat cu punctul 7 din anexa I secțiunea C, dacă nu se asigură că persoanele menționate la punctul 1 din secțiunea respectivă nu ocupă o poziție-cheie de conducere în cadrul entității căreia i se acordă un rating sau al unei părți terțe legate de aceasta în primele șase luni de la acordarea ratingului de credit sau a perspectivei de rating.

▼M1

37. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (4), coroborat cu punctul 8 primul paragraf litera (a) din anexa I secțiunea C, prin faptul că nu se asigură că analistul principal de rating nu participă la activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de patru ani.

▼M3

38. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 7 alineatul (4), coroborat cu punctul 8 primul paragraf litera (b) punctul (i) din anexa I secțiunea C, dacă nu se asigură că, atunci când furnizează ratinguri de credit sau ratinguri suverane nesolicitate, un analist de rating nu participă la activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de cinci ani.

39. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 7 alineatul (4), coroborat cu punctul 8 primul paragraf litera (b) punctul (ii) din anexa I secțiunea C, dacă nu se asigură că, atunci când furnizează ratinguri de credit nesolicitate sau ratinguri suverane, o persoană care aprobă ratinguri de credit nu este implicată în activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de șapte ani.

40. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 7 alineatul (4), coroborat cu punctul 8 al doilea paragraf din anexa I secțiunea C, dacă nu se asigură că persoana menționată la primul paragraf literele (a) și (b) de la punctul menționat nu sunt implicate în activități de rating de credit cu privire la entitatea căreia i se acordă ratingul sau la părți terțe legate de aceasta, menționate la literele respective, pe parcursul unei perioade de doi ani de la încheierea perioadelor prevăzute la literele respective.

▼M1

41. Agenția de rating de credit încalcă articolul 7 alineatul (5) prin faptul că leagă remunerarea sau evaluarea performanței de veniturile pe care agenția de rating de credit le obține de la entitățile cărora li se acordă ratinguri sau de la părți terțe legate de acestea.

▼M3

42. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (2) dacă nu adoptă, nu instituie sau nu aplică măsuri adecvate pentru a se asigura că ratingurile de credit și perspectivele de rating pe care le acordă se bazează pe o analiză aprofundată a tuturor informațiilor de care dispune și care sunt relevante pentru analiză, conform metodologiilor aplicabile de stabilire a ratingurilor.

▼M3

42a. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (2) dacă utilizează informații care nu se încadrează în domeniul de aplicare a articolului 8 alineatul (2).

42b. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (2a) dacă modifică ratingurile de credit fără a respecta metodologiile sale de rating publicate.

▼M1

43. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (3) prin faptul că nu utilizează metodologii de rating riguroase, sistematice și continue, care sunt supuse validării bazate pe experiența anterioară, inclusiv pe controlul a posteriori.

44. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (4) primul paragraf prin faptul că refuză acordarea unui rating de credit unei entități sau unui instrument financiar pe motiv că o parte a entității sau a instrumentului în cauză a fost evaluată anterior de o altă agenție de rating de credit.

45. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf prin faptul că nu ține evidența tuturor situațiilor în care, în cadrul procesului de rating de credit, s-a îndepărtat de ratingurile existente realizate de o altă agenție de rating de credit referitoare la active subiacente sau la ►M5  instrumente de securitizare ◄ sau prin faptul că nu furnizează o justificare pentru diferența de evaluare.

▼M3

46. Agenția de rating de credit încalcă prima teză de la articolul 8 alineatul (5) primul paragraf dacă nu își monitorizează ratingurile de credit, cu excepția ratingurilor suverane, sau dacă nu își revizuiește, în permanență sau cel puțin o dată pe an, nici ratingurile de credit, cu excepția celor suverane, nici metodologiile de rating.

▼M3

46a. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (5) al doilea paragraf, coroborate cu prima teză de la articolul 8 alineatul (5) primul paragraf, dacă nu își monitorizează ratingurile suverane sau nu își revizuiește ratingurile suverane în permanență sau cel puțin o dată la șase luni.

▼M1

47. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (5) a doua teză prin faptul că nu instituie proceduri interne pentru monitorizarea impactului pe care îl au schimbările conjuncturii macroeconomice sau ale condițiilor de pe piața financiară asupra ratingurilor de credit.

48. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (6) litera (b), în cazul în care se schimbă metodologiile, modelele sau ipotezele principale de rating, prin faptul că nu revizuiește ratingurile de credit afectate în conformitate cu litera respectivă sau prin faptul că nu plasează între timp ratingurile respective sub observație.

49. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (6) litera (c) prin faptul că nu reevaluează un rating de credit bazat pe metodologii, modele sau ipoteze principale de rating care s-au schimbat, în cazul în care efectul global combinat al acestor schimbări afectează respectivul rating de credit.

▼M3

49a. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (6) litera (c), coroborat cu articolul 8 alineatul (7) litera (c), dacă nu modifică un rating de credit atunci când anumite erori intervenite în metodologiile de rating sau în aplicarea lor afectează respectivul rating de credit.

▼M1

50. Agenția de rating de credit încalcă articolul 9 prin faptul că modul în care externalizează funcțiile operaționale importante dăunează semnificativ calității controlului intern al agenției de rating sau împiedică AEVMP să monitorizeze respectarea de către agenția de rating de credit a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

51. Agenția de rating de credit încalcă articolul 10 alineatul (2), coroborat cu punctul 4 al doilea paragraf din anexa I secțiunea D partea I, prin faptul că acordă un rating de credit sau nu retrage un rating existent în cazul în care lipsa unor date fiabile sau complexitatea structurii unui nou tip de instrument financiar sau calitatea informațiilor disponibile este nesatisfăcătoare sau ridică îndoieli serioase cu privire la capacitatea agenției de rating de credit de a acorda un rating de credit credibil.

52. Agenția de rating de credit încalcă articolul 10 alineatul (6) prin faptul că utilizează numele AEVMP sau al oricărei autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera avizarea sau aprobarea de către AEVMP sau orice autoritate competentă a ratingurilor de credit sau a oricăror activități de rating ale agenției de rating de credit.

53. Agenția de rating de credit încalcă articolul 13 prin faptul că percepe taxe pentru informațiile furnizate în conformitate cu articolele 8-12.

54. Agenția de rating de credit, în cazul în care este persoană juridică stabilită în Uniune, încalcă articolul 14 alineatul (1) prin faptul că nu solicită înregistrarea în sensul articolului 2 alineatul (1).

▼M3

55. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8a alineatul (3) dacă nu publică pe site-ul său internet sau nu trimite anual la AEVMP, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexa I secțiunea D partea III punctul 3, un calendar la sfârșitul lunii decembrie pentru următoarele 12 luni, în care stabilește maximum trei date care cad într-o zi de vineri pentru publicarea ratingurilor suverane și a perspectivelor de rating conexe nesolicitate, precum și date care cad într-o zi de vineri pentru publicarea ratingurilor suverane și a perspectivelor de rating conexe solicitate.

56. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8a alineatul (4) dacă se abate de la calendarul anunțat atunci când acest lucru nu este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 8 alineatul (2), al articolului 10 alineatul (1) și al articolului 11 alineatul (1) sau dacă nu furnizează o explicație detaliată cu privire la motivele abaterii de la calendarul anunțat.

57. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 10 alineatul (2), coroborat cu punctul 3 din anexa I secțiunea D partea III, dacă publică un rating suveran sau o perspectivă de rating aferentă în timpul orelor de program ale piețelor reglementate sau cu mai puțin de o oră înainte de deschiderea lor.

58. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 10 alineatul (2), coroborat cu punctul 4 din anexa I secțiunea D partea III, dacă include recomandări de politică, prescripții sau orientări pentru entități cărora li se acordă un rating, inclusiv state sau autorități regionale sau locale ale statelor, ca parte a unui rating suveran sau a unei perspective de rating aferente.

59. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8a alineatul (2) dacă își bazează comunicările publice referitoare la modificările ratingurilor suverane, altele decât ratinguri de credit, perspective de rating sau comunicatele de presă aferente, menționate în anexa I secțiunea D partea I punctul 5, pe informațiile care provin din sfera entității căreia i se acordă ratingul, atunci când informațiile sunt făcute publice fără acordul entității respective, cu excepția situației în care informațiile sunt disponibile din surse general accesibile sau în care nu există motive întemeiate pentru neaprobarea de către entitatea în cauză a publicării informațiilor.

60. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8a alineatul (1) dacă nu emite raporturi de țară individuale, accesibile publicului, atunci când anunță revizuirea unui anumit grup de țări.

61. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la punctul 1 din anexa I secțiunea D partea III dacă publică un rating suveran sau o perspectivă de rating aferentă fără să pună totodată la dispoziție un raport de cercetare detaliat în care se explică toate ipotezele, toți parametrii, toate limitele și toate incertitudinile, precum și orice alte informații luate în considerare la stabilirea ratingului suveran sau a perspectivei de rating respective sau dacă raportul respectiv nu este accesibil publicului, clar și ușor de înțeles.

62. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la punctul 2 din anexa I secțiunea D partea III dacă nu emite un raport de cercetare accesibil publicului care însoțește o modificare față de ratingul suveran anterior sau de perspectiva de rating aferentă sau dacă nu include în raportul respectiv cel puțin informațiile menționate la punctul 2 literele (a)-(d) din anexa I secțiunea D partea III.

▼M1

II.    Încălcări legate de obstacolele care stau în calea activităților de supraveghere

1. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 7 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu asigură ținerea unei evidențe sau păstrarea pistelor de audit al activităților sale de rating al creditelor, conform dispozițiilor respective.

2. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 8 primul paragraf din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu păstrează cel puțin cinci ani evidențele și pistele de audit menționate în secțiunea B punctul 7 la sediul său sau nu le pune la dispoziția AEVMP, la cerere.

3. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 9 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu păstrează evidențele care expun drepturile și obligațiile agenției de rating de credit sau ale entității căreia i se acordă ratingul sau ale părților terțe legate de aceasta, în cadrul unui contract de prestare de servicii de rating de credit, pe durata relației agenției cu respectiva entitate sau cu părțile terțe legate de aceasta.

▼M3

3a. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 14 alineatul (3) al treilea paragraf dacă nu notifică AEVMP cu privire la modificările semnificative pe care preconizează că le va aduce metodologiilor de rating, modelelor sau ipotezelor principale de rating existente ori cu privire la noile metodologii de rating, modele sau ipoteze principale de rating, atunci când publică metodologiile de rating pe site-ul său internet în conformitate cu articolul 8 alineatul (5a).

3b. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (5a) primul paragraf dacă nu publică pe site-ul său internet noile metodologii de rating propuse sau propunerile de modificare semnificativă a metodologiilor de rating, care ar putea avea un impact asupra unui rating de credit, împreună cu o explicație a motivelor pe care s-au bazat modificările și a implicațiilor acestora.

3c. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (7) litera (a) dacă nu notifică AEVMP cu privire la erorile identificate în metodologiile sale de rating sau în aplicarea acestora sau dacă nu explică impactul erorilor respective asupra ratingurilor sale de credit, inclusiv necesitatea de a-și revizui ratingurile de credit acordate.

▼M1

4. Agenția de rating de credit încalcă articolul 11 alineatul (2) prin faptul că nu pune la dispoziție informațiile cerute sau nu furnizează informațiile respective în formatul corespunzător, după cum se menționează la alineatul menționat.

▼M3

4a. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 11a alineatul (1) dacă nu pune la dispoziție informațiile cerute sau nu furnizează informațiile respective în formatul corespunzător, după cum se menționează la alineatul respectiv.

▼M1

5. Agenția de rating de credit încalcă articolul 11 alineatul (3), coroborat cu punctul 2 din anexa I secțiunea E partea I, prin faptul că nu pune la dispoziția AEVMP lista serviciilor sale auxiliare.

6. Agenția de rating de credit încalcă articolul 14 alineatul (3) al doilea paragraf prin faptul că nu notifică AEVMP cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor de înregistrare inițială în conformitate cu paragraful respectiv.

▼M3

7. Agenția de rating de credit încalcă articolul 23b alineatul (1) dacă nu oferă informații ca răspuns la o decizie de solicitare de informații în temeiul articolului 23b alineatul (3) sau dacă oferă informații incorecte sau care induc în eroare ca răspuns la o simplă solicitare de informații sau la o decizie.

8. Agenția de rating de credit încalcă articolul 23c alineatul (1) litera (c) dacă nu oferă o explicație sau dacă oferă o explicație incorectă sau care induce în eroare cu privire la fapte sau documente aflate în legătură cu obiectul sau scopul unei inspecții.

▼M1

III.    Încălcări legate de prevederile referitoare la publicarea de informații

1. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu punctul 2 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu publică numele entităților cărora le acordă ratinguri sau ale părților terțe legate de acestea care generează mai mult de 5 % din venitul său anual.

2. Agenția de rating de credit încalcă articolul 6 alineatul (2), coroborat cu a doua parte a celui de al treilea paragraf de la punctul 4 din anexa I secțiunea B, prin faptul că nu comunică în raportul final serviciile auxiliare prestate entității căreia i se acordă ratingul sau oricărei părți terțe legate de aceasta.

3. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (1) prin faptul că nu publică metodologiile, modelele sau ipotezele principale de rating pe care le folosește în activitățile sale de rating de credit conform descrierii din anexa I secțiunea E partea I punctul 5.

4. Agenția de rating de credit încalcă articolul 8 alineatul (6) litera (a), în cazul în care se schimbă metodologiile, modelele sau ipotezele principale de rating, prin faptul că nu publică imediat, sau prin faptul că publică fără a utiliza aceleași mijloace de comunicare ca în cazul distribuirii ratingurilor de credit afectate, domeniul de aplicare probabil al ratingurilor de credit afectate.

▼M3

4a. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (6) litera (aa) dacă, în cazul în care intenționează să utilizeze noi metodologii de rating, nu informează AEVMP sau nu publică imediat, pe site-ul său internet, rezultatele consultării și respectivele noi metodologii de rating, împreună cu o explicație detaliată a acestora, precum și data aplicării lor.

4b. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (7) litera (a) dacă nu notifică erorile identificate în metodologiile sale de rating sau în aplicarea acestora entităților cărora li s-a acordat un rating și care sunt afectate de aceste erori sau dacă nu explică impactul asupra ratingurilor sale de credit, inclusiv necesitatea de a revizui ratingurile de credit acordate.

4c. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 8 alineatul (7) litera (b) dacă nu publică, pe site-ul său internet, erorile identificate în metodologiile sale de rating sau în aplicarea acestora, atunci când erorile respective au un impact asupra ratingurilor de credit ale agenției de rating de credit.

▼M1

5. Agenția de rating de credit încalcă articolul 10 alineatul (1) prin faptul că nu publică, în mod neselectiv și la timp, o decizie de întrerupere a unui proces de rating de credit, inclusiv motivațiile complete ale deciziei.

▼M3

6. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 10 alineatul (2), coroborat cu punctul 1 sau 2, punctul 4 primul paragraf ori punctul 5 sau 6 din anexa I secțiunea D partea I sau cu partea II sau III din anexa I secțiunea D, dacă nu furnizează informațiile astfel cum se prevede în dispozițiile respective atunci când prezintă un rating de credit sau o perspectivă de rating.

7. Agenția de rating de credit încalcă dispozițiile de la articolul 10 alineatul (2), coroborat cu punctul 3 din anexa I secțiunea D partea I, dacă nu informează entitatea căreia îi acordă un rating în timpul orelor de lucru ale entității căreia i se acordă ratingul și cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de publicarea ratingului de credit sau a perspectivei de rating.

▼M1

8. Agenția de rating de credit încalcă articolul 10 alineatul (3) prin faptul că nu asigură diferențierea clară, prin utilizarea unui simbol suplimentar, între categoriile de rating acordate ►M5  instrumentelor de securitizare ◄ și categoriile de rating utilizate pentru orice alte entități, instrumente financiare sau obligații financiare.

9. Agenția de rating de credit încalcă articolul 10 alineatul (4) prin faptul că nu face publice politicile sau procedurile sale referitoare la ratingurile de credit nesolicitate.

10. Agenția de rating de credit încalcă articolul 10 alineatul (5) prin faptul că nu furnizează informațiile cerute în respectivul alineat atunci când acordă un rating de credit nesolicitat sau prin faptul că nu identifică un rating de credit ca fiind nesolicitat.

11. Agenția de rating de credit încalcă articolul 11 alineatul (1) prin faptul că nu publică integral sau nu actualizează imediat informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa I secțiunea E partea I.
ANEXA IV

Lista coeficienților legați de anumite circumstanțe agravante sau atenuante, în vederea aplicării articolului 36a alineatul (3)

Următorii coeficienți se aplică în mod cumulativ la cuantumurile de bază prevăzute la articolul 36a alineatul (2), pe baza fiecăreia dintre următoarele circumstanțe agravante sau atenuante:

I.    Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe agravante

1. În cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod repetat, pentru fiecare dată când a fost repetată se aplică un coeficient suplimentar de 1,1.

2. În cazul în care încălcarea a fost săvârșită pe o perioadă mai mare de șase luni, se aplică un coeficient de 1,5.

3. În cazul în care încălcarea a evidențiat deficiențe sistemice în ceea ce privește organizarea agenției de rating, în special procedurile, sistemele de management sau controalele sale interne, se aplică un coeficient de 2,2.

4. În cazul în care încălcarea a avut un impact negativ asupra calității ratingurilor acordate de agenția respectivă de rating de credit, se aplică un coeficient de 1,5.

5. În cazul în care încălcarea a fost săvârșită în mod intenționat, se aplică un coeficient de 2.

6. În cazul în care nu s-a luat nicio măsură corectoare după ce s-a identificat încălcarea, se aplică un coeficient de 1,7.

7. În cazul în care cadrele superioare de conducere ale agenției de rating de credit nu au cooperat cu AEVMP în cadrul investigațiilor acesteia, se aplică un coeficient de 1,5.

II.    Coeficienți de ajustare legați de circumstanțe atenuante

1. În cazul în care încălcarea face parte din categoria încălcărilor menționate în anexa III secțiunea II sau III și a fost săvârșită timp de mai puțin de 10 zile lucrătoare, se aplică un coeficient de 0,9.

2. În cazul în care cadrele superioare de conducere ale agenției de rating de credit pot demonstra că au luat toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina încălcarea, se aplică un coeficient de 0,7.

3. În cazul în care agenția de rating de credit a furnizat AEVMP, fără întârziere și în mod eficient, informații complete cu privire la încălcare, se aplică un coeficient de 0,4.

4. În cazul în care agenția de rating de credit a luat în mod voluntar măsuri pentru a se asigura că pe viitor nu mai pot fi săvârșite încălcări similare, se aplică un coeficient de 0,6.( 1 ) JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

( 2 ) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

( 3 ) JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

( 4 ) JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

( 5 ) JO L 174, 1.7.2011, p. 1.

( 6 ) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

( 7 ) JO L 339, 24.12.2003, p. 73.

( 8 ) Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (JO L 241, 2.9.2006, p. 26).

( 9 ) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

( 10 ) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

( 11 ) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

( 12 ) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

( 13 ) JO L 331, 15.12.2010, p. 1.

( 14 ) JO 17, 6.10.1958, p. 385.

( 15 ) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

( 16 ) JO L 191, 13.7.2001, p. 45.

( 17 ) Directiva 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește practicile comerciale admise, definirea informației confidențiale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de bază, stabilirea listelor de persoane care au acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte (JO L 162, 30.4.2004, p. 70).

( 18 ) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

( 19 ) JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

( 20 ) JO L 142, 30.4.2004, p. 12.