2009R0669 — RO — 01.07.2011 — 004.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 669/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 194, 25.7.2009, p.11)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

Regulamentul (UE) nr. 212/2010 al Comisiei din 12 martie 2010

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Regulamentul (UE) nr. 878/2010 al Comisiei din 6 octombrie 2010

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Regulamentul (UE) nr. 1099/2010 al Comisiei din 26 noiembrie 2010

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Regulamentul (UE) nr. 187/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 433/2011 al Comisiei din 4 mai 2011

  L 115

5

5.5.2011


rectificat prin

►C1

Rectificare, JO L 318, 4.12.2010, p. 53  (669/2009)

 C2

Rectificare, JO L 315, 1.12.2010, p. 48  (212/2010)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 669/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor ( 1 ), în special articolul 15 alineatul (5) și articolul 63 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare ( 2 ), în special articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește un cadru armonizat de norme generale pentru organizarea de controale oficiale la nivel comunitar, inclusiv controale oficiale privind introducerea produselor alimentare și de hrană pentru animale provenind din țări terțe. Mai mult, acesta prevede întocmirea unei liste cu produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală pe baza unui risc cunoscut sau nou, iar aceste produse trebuie să fie supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la prezentul regulament („lista”). Aceste controale consolidate ar trebui să permită, pe de o parte, combaterea mai eficace a riscului cunoscut sau nou și, pe de altă parte, colectarea unor date de monitorizare precise privind apariția și prevalența rezultatelor nefavorabile din analizele de laborator.

(2)

În vederea întocmirii listei, ar trebui să se țină seama de anumite criterii, care ar permite identificarea unui risc cunoscut sau nou cu privire la un anumit produs de hrană a animalelor sau alimentar de origine neanimală.

(3)

Până la adoptarea unei metodologii standardizate și a criteriilor pentru întocmirea listei, pentru întocmirea și actualizarea acesteia ar trebui să se țină seama de datele rezultate din notificările primite prin sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale (RASFF), astfel cum a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, de rapoartele Oficiului Alimentar și Veterinar, de rapoartele statelor terțe, de schimburile de informații între Comisie, statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și de evaluările științifice disponibile.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că statele membre vor desemna, în vederea organizării controalelor consolidate, puncte de intrare speciale care au acces la ►C1  facilități ◄ de control corespunzătoare pentru diferitele tipuri de hrană pentru animale și produse alimentare. În consecință, este adecvat să se stabilească, prin prezentul regulament, cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate, pentru a asigura un grad de uniformitate al eficacității controalelor.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că, în vederea organizării controalelor consolidate, statele membre le vor solicita operatorilor din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar responsabili pentru loturi să notifice în prealabil sosirea și natura acestora. Prin urmare, ar trebui să se stabilească un model de document comun de intrare (DCI) pentru importurile de produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală care fac obiectul prezentului regulament pentru a asigura o abordare uniformă la nivel comunitar. DCI ar trebui pus la dispoziția autorităților vamale atunci când loturile sunt declarate spre a fi puse în liberă circulație.

(6)

Mai mult, pentru a asigura un anumit nivel de uniformitate la nivel comunitar în ceea ce privește controalele oficiale consolidate, este oportun să se prevadă prin prezentul regulament că respectivele controale ar trebui să includă controale ale documentelor, controale ale identității și controale fizice.

(7)

Pentru organizarea controalelor consolidate, ar trebui să se pună la dispoziție resurse financiare adecvate. Prin urmare, statele membre ar trebui să perceapă ►C1  taxele ◄ necesare pentru a acoperi costurile implicate de aceste controale. Calcularea acestor ►C1  taxe ◄ ar trebui să se facă în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(8)

Decizia 2005/402/CE a Comisiei din 23 mai 2005 privind măsurile de urgență pentru ardeiul iute, produsele pe bază de ardei iute, curcuma și uleiul de palmier ( 3 ) prevede că toate loturile de astfel de produse vor fi însoțite de un raport de analiză care să ateste că loturile nu conțin niciuna dintre următoarele substanțe: Sudan I (nr. CAS 842-07-9), Sudan II (nr. CAS 3118-97-6), Sudan III (nr. CAS 85-86-9) sau Sudan IV (nr. CAS 85-83-6). De la adoptarea respectivelor măsuri, frecvența notificărilor către RASFF a scăzut, ceea ce indică o ameliorare semnificativă a situației în ceea ce privește prezența coloranților Sudan în produse relevante. Prin urmare, este oportun să se elimine cerința de a se pune la dispoziție un raport de analiză pentru fiecare lot de produse importate prevăzut în Decizia 2005/402/CE și să se stabilească, în schimb, un nivel uniform de controale consolidate în ceea ce privește respectivele loturi la punctul de intrare în Comunitate. Prin urmare, Decizia 2005/402/CE ar trebui abrogată.

(9)

Decizia 2006/504/CE a Comisiei din 12 iulie 2006 privind condițiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine prevede o frecvență sporită a controalelor (50 % din toate loturile) având ca scop detectarea prezenței aflatoxinelor ( 4 ) în arahidele provenite din Brazilia. De la adoptarea acestor măsuri, frecvența notificărilor către RASFF referitoare la prezența aflatoxinelor în arahidele provenite din Brazilia a scăzut. Prin urmare, este oportun să se întrerupă aplicarea măsurilor prevăzute în Decizia 2006/504/CE cu privire la aceste produse, care ar trebui, în schimb, să facă obiectul unui nivel armonizat de controale consolidate la punctul de intrare în Comunitate. Decizia 2006/504/CE ar trebui modificată în consecință.

(10)

Aplicarea de cerințe minime pentru punctele de intrare desemnate poate prezenta dificultăți de ordin practic pentru statele membre. În consecință, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia respectivele cerințe să poată fi puse treptat în aplicare. Așadar, pe perioada de tranziție, ar trebui să li se permită autorităților competente din statele membre să desfășoare controalele identității și controalele fizice care se impun la punctele de control, altele decât punctul de intrare desemnat. În aceste cazuri, punctele de control respective ar trebui să respecte cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește controalele oficiale consolidate care se vor efectua în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 la punctele de intrare în teritoriile menționate în anexa I la acest regulament, privind produsele de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Actualizarea anexei I

Pentru a întocmi și pentru a modifica regulat lista din anexa I, se ține seama de cel puțin următoarele surse de informații:

(a) datele rezultate din notificările primite prin RASFF;

(b) rapoartele și informațiile rezultate din activitățile Oficiului Alimentar și Veterinar;

(c) rapoartele și informațiile primite din partea statelor terțe;

(d) informații schimbate între Comisie și statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(e) evaluări șiințifice, dacă este cazul.

Lista din anexa I se revizuiește regulat și cel puțin trimestrial.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „document comun de intrare (DCI)” înseamnă un document care se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6, al cărui model este prevăzut în anexa II și de autoritatea competentă care confirmă finalizarea controalelor oficiale;

(b) „punct de intrare desemnat (PID)” înseamnă punctul de intrare, astfel cum este prevăzut la prima liniuță de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, pe unul dintre teritoriile menționate în anexa I la regulamentul menționat; în cazurile loturilor sosite pe cale maritimă, care sunt descărcate pentru a fi încărcate pe un alt vas pentru a fi transportate în continuare către un port dintr-un alt stat membru, punctul de intrare desemnat este acesta din urmă;

(c) „lot” înseamnă o cantitate din oricare dintre produsele de hrană a animalelor sau alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la prezentul regulament, care aparțin aceleiași clase sau au aceeași descriere, făcând obiectul aceluiași (acelorași) document(e), expediate cu același mijloc de transport și provenind din aceeași țară terță sau din aceeași parte a unei astfel de țări.

Articolul 4

Cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate

Fără a aduce atingere articolului 19, punctele de intrare desemnate vor pune la dispoziție cel puțin următoarele:

(a) personal suficient cu calificarea și experiența necesare pentru a efectua controalele prevăzute ale loturilor;

(b)  ►C1  facilități ◄ adecvate unde autoritatea competentă să poată realiza controalele necesare;

(c) instrucțiuni detaliate cu privire la prelevarea de probe pentru analiză și trimiterea acestora pentru analiză la un laborator desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 (denumit în continuare „laborator desemnat”);

(d)  ►C1  facilități ◄ pentru stocarea loturilor (și a loturilor în containere) în condiții adecvate pe durata perioadei de reținere, dacă este cazul, în vederea așteptării rezultatelor analizei menționate la litera (c) și un număr suficient de camere de depozitare, inclusiv spații frigorifice, în cazul în care se cere o temperatură controlată din cauza naturii lotului;

(e) echipamente de descărcare și echipamente adecvate pentru prelevarea de probe;

(f) posibilitatea de a efectua descărcarea și prelevarea de probe într-un spațiu adăpostit, dacă este cazul;

(g) un laborator desemnat care poate efectua analiza menționată la litera (c), situat într-un loc până la care eșantioanele pot fi transportate rapid.

Articolul 5

Lista punctelor de intrare desemnate

Statele membre păstrează și fac publică pe internet o listă actualizată a punctelor de intrare desemnate pentru fiecare dintre produsele enumerate în anexa I. Statele membre aduc la cunoștința Comisiei adresa de internet la care se găsesc aceste liste.

Comisia, în scop informativ, publică pe site-ul său web adresele naționale de internet la care pot fi găsite aceste liste.

Articolul 6

Notificarea prealabilă a loturilor

Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora notifică în prealabil, în mod adecvat, data și ora estimate pentru sosirea lotului la punctul de intrare desemnat, precum și natura lotului.

În acest sens, operatorii menționați mai sus completează partea I din documentul comun de intrare și transmit acest document autorității competente de la punctul de intrare desemnat, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de sosirea lotului.

Articolul 7

Limba utilizată în documentele comune de intrare

Documentele comune de intrare se întocmesc în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde se află punctul de intrare desemnat.

Totuși, un stat membru poate consimți ca întocmirea documentelor comune de intrare să se facă într-o altă limbă oficială din Comunitate.

Articolul 8

Controale oficiale consolidate la punctele de intrare desemnate

(1)  Autoritatea competentă de la punctul de intrare desemnat efectuează fără întârzieri nejustificate:

(a) controale ale documentelor asupra tuturor loturilor în termen de 2 zile lucrătoare de la sosirea acestora la PID, cu excepția cazurilor în care apar împrejurări excepționale și care nu pot fi evitate;

(b) controale ale identității și controale fizice, inclusiv analize de laborator, cu frecvența stabilită în anexa I și astfel încât să nu fie posibil ca operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora să poată determina dacă un anumit lot va fi supus unor astfel de controale; rezultatele controalelor fizice trebuie să fie disponibile de îndată ce este posibil din punct de vedere tehnic.

(2)  După finalizarea controalelor prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă:

(a) completează partea relevantă din partea II din documentul comun de intrare; iar funcționarul responsabil din autoritatea competentă ștampilează și semnează documentul respectiv în original;

(b) întocmește și păstrează o copie a documentului comun de intrare semnat și ștampilat.

Documentul comun de intrare original însoțește lotul în continuare, pe durata transportului acestuia, până când ajunge la destinația sa, astfel cum este indicată în DCI.

Autoritatea competentă de la PID poate autoriza continuarea transportului lotului, în așteptarea rezultatelor controalelor fizice. În cazul în care se acordă autorizația, autoritatea competentă de la PID notifică autoritatea competentă de la punctul de destinație și se realizează aranjamentele necesare pentru a garanta că lotul rămâne sub controlul continuu al autorităților competente și că nu pot fi modificate în niciun fel în așteptarea rezultatelor controalelor fizice.

În cazurile în care lotul este transportat în așteptarea rezultatelor controalelor fizice, o copie autentificată a DCI original este emisă în acest scop.

Articolul 9

Circumstanțe speciale

(1)  La cererea statului membru în cauză, Comisia poate autoriza autoritățile competente de la anumite puncte de intrare desemnate, care funcționează pe baza unor constrângeri geografice specifice, să realizeze controale fizice în incintele unui operator economic din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(a) eficiența controalelor efectuate la PID nu este afectată negativ;

(b) incintele îndeplinesc cerințele relevante menționate la articolul 4 și sunt aprobate în acest scop de statul membru;

(c) s-au realizat aranjamentele necesare pentru a garanta că lotul rămâne sub controlul continuu al autorităților competente de la PID începând din momentul în care ajunge la PID și că nu poate fi modificat în niciun fel pe întreaga durată a controalelor.

(2)  Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1), în împrejurări excepționale, decizia de a include un nou produs în lista cuprinsă în anexa I poate prevedea că controalele identității și cele fizice asupra loturilor ce conțin produsul în cauză pot fi realizate de autoritatea competentă de la locul de destinație, astfel cum este indicat în DCI, dacă este cazul, în incintele operatorului economic din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite, și cu respectarea următoarelor condiții:

(a) caracterul foarte perisabil al produsului sau caracteristicile specifice ale ambalajului sunt de așa natură încât realizarea operațiilor de prelevare de probe la PID ar duce în mod inevitabil la un risc grav pentru siguranța alimentară sau la ►C1  deteriorarea ◄ produsului la un nivel inacceptabil;

(b) s-au realizat aranjamentele de cooperare necesare de către autoritățile competente de la PID și de autoritățile competente care efectuează controalele fizice pentru a garanta că:

(i) lotul nu poate fi modificat în niciun fel pe întreaga durată a tuturor controalelor;

(ii) cerințele de raportare prevăzute la articolul 15 sunt îndeplinite în totalitate.

Articolul 10

Punerea în liberă circulație a mărfurilor

Punerea în liberă circulație a loturilor se face pe baza prezentării către autoritățile vamale, de către operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau de către reprezentantul acestuia, a unui document comun de intrare sau a echivalentului electronic al acestuia completat corespunzător de către autoritatea competentă, odată ce toate controalele cerute în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) au fost efectuate și se cunosc rezultatele favorabile de la controalele fizice, în cazul în care acestea sunt cerute.

Articolul 11

Obligațiile care le revin operatorilor din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar

În cazurile justificate de caracteristicile speciale ale lotului, operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar și/sau reprezentantul acestuia pun la dispoziția autorității competente:

(a) suficiente resurse umane și logistice de descărcare a lotului pentru realizarea controalelor oficiale;

(b) echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe pentru analize în ceea ce privește modalitățile speciale de transport și/sau unele forme specifice de ambalaj, în cazul în care echipamentul clasic de prelevare de probe nu permite prelevarea unui astfel de eșantion reprezentativ.

Articolul 12

Fracționarea loturilor

Loturile nu sunt fracționate până la finalizarea controalelor oficiale consolidate și până la completarea documentului comun de intrare de către autoritatea competentă, astfel cum se prevede la articolul 8.

În cazul fracționării ulterioare a lotului, o copie autentificată a documentului comun de intrare însoțește fiecare parte a lotului, până la punerea în liberă circulație.

Articolul 13

Nerespectarea legislației

În cazul în care controalele oficiale stabilesc că nu s-a respectat legislația, funcționarul responsabil din cadrul autorității competente completează partea III din documentul comun de intrare și se acționează în conformitate cu articolele 19, 20 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Articolul 14

▼C1

Taxe

▼B

(1)  Statele membre garantează colectarea ►C1  taxelor ◄ ocazionate de controalele oficiale consolidate prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și cu criteriile prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)  Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar responsabili de lot sau reprezentanții acestora plătesc ►C1  taxele ◄ menționate la alineatul (1).

Articolul 15

Raportarea către Comisie

(1)  Statele membre prezintă Comisiei un raport privind loturile în scopul evaluării continue a produselor de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I.

Raportul respectiv se prezintă trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru.

(2)  Raportul conține următoarele informații:

(a) detaliile fiecărui lot, inclusiv:

(i) dimensiunea din punct de vedere al greutății nete a lotului;

(ii) țara de origine a fiecărui lot;

(b) numărul de loturi supuse prelevării de probe pentru analiză;

(c) rezultatele controalelor prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

(3)  Comisia îndosariază rapoartele primite în conformitate cu alineatul (2) și le pune la dispoziția statelor membre.

Articolul 16

Modificare la Decizia 2006/504/CE

Decizia 2006/504/CE se modifică după cum urmează:

1. la articolul 1 litera (a), se elimină punctele (iii), (iv) și (v);

2. la articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) fiecare lot de produse alimentare provenit din Brazilia”;

3. la articolul 7, se elimină alineatul (3).

Articolul 17

Abrogarea Deciziei 2005/402/CE

Decizia 2005/402/CE a Comisiei se abrogă.

Articolul 18

Aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 25 ianuarie 2010.

▼M1

Articolul 19

Măsuri tranzitorii

(1)  Timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care un punct de intrare desemnat nu este echipat cu ►C1  facilitățile ◄ necesare pentru efectuarea controalelor de identitate și fizice, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) litera (b), controalele respective se pot efectua la un alt punct de control din același stat membru, care este autorizat în acest sens de către autoritatea competentă, înainte ca mărfurile să fie declarate pentru punerea în liberă circulație, cu condiția ca punctul de control în cauză să respecte cerințele minime stabilite la articolul 4.

(2)  Statele membre pun la dispoziția publicului, prin afișare electronică pe site-ul lor web, o listă a punctelor de control autorizate în conformitate cu alineatul (1).

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M5
ANEXA I

A.    Hrană pentru animale și produse alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnatHrană pentru animale și produse alimentare

(utilizare prevăzută)

Cod NC (1)

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și de identitate (%)

—  Arahide în coajă

—  1202 10 90

Argentina

Aflatoxine

10

—  Arahide decorticate

—  1202 20 00

—  Unt de arahide

—  2008 11 10

—  Arahide, altfel preparate sau conservate

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

—  Arahide în coajă

—  1202 10 90

Brazilia

Aflatoxine

10

—  Arahide decorticate

—  1202 20 00

—  Unt de arahide

—  2008 11 10

—  Arahide, altfel preparate sau conservate

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Tăiței uscați

ex19 02

China

Aluminiu

10

(Produse alimentare)

—  Fasole verde lungă (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Republica Dominicană

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (3)

50

—  Pepene amar

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Tigvă

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Ardei (Capsicum spp.)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Vinete

—  0709 30 00; ex071080 95

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

—  Portocale (proaspete sau uscate)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Egipt

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (7)

10

—  Piersici

—  0809 30 90

—  Rodii

—  ex081090 95

—  Căpșuni

—  0810 10 00

—  Fasole verde

—  ex070820 00

(Produse alimentare – fructe și legume proaspete)

 

—  Arahide în coajă

—  1202 10 90

Ghana

Aflatoxine

50

—  Arahide decorticate

—  1202 20 00

—  Unt de arahide

—  2008 11 10

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Frunze de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex121190 85

India

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (5)

10

(Produse alimentare – plante aromatice)

—  Ardei iute (Capsicum annuum), întreg

—  ex090420 10

India

Aflatoxine

50

—  Ardei iute (Capsicum annuum), măcinat sau pulverizat

—  ex090420 90

—  Produse pe bază de ardei iute (curry)

—  0910 91 05

—  Nucșoară (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei (Myristica fragrans)

—  0908 20 00

—  Ghimbir (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (șofran de India)

—  0910 30 00

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

—  Arahide în coajă

—  1202 10 90

India

Aflatoxine

20

—  Arahide decorticate

—  1202 20 00

—  Unt de arahide

—  2008 11 10

—  Arahide, altfel preparate sau conservate

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

Bame proaspete

ex070990 90

India

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (2)

10

(Produse alimentare)

Semințe de pepene verde (egusi, Citrullus lanatus) și produse derivate

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigeria

Aflatoxine

50

(Produse alimentare)

Orez Basmati destinat consumului uman direct

ex10 06 30

Pakistan

Aflatoxine

20

(Produse alimentare – orez albit)

—  Ardei iute (Capsicum annuum), întreg

—  ex090420 10

Peru

Aflatoxine și ochratoxina A

10

—  Ardei iute (Capsicum annuum), măcinat sau pulverizat

—  ex090420 90

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

—  Arahide în coajă

—  1202 10 90

Africa de Sud

Aflatoxine

10

—  Arahide decorticate

—  1202 20 00

—  Unt de arahide

—  2008 11 10

—  Arahide, altfel preparate sau conservate

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Hrană pentru animale și produse alimentare)

 

—  Ardei iute proaspăt (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Thailanda

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (9)

10

(Produse alimentare)

—  Frunze de coriandru

—  ex070990 90

Thailanda

Salmonella (6)

10

—  Busuioc (sfânt, dulce)

—  ex121190 85

—  Mentă

—  ex121190 85

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

—  Frunze de coriandru

—  ex070990 90

Thailanda

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

20

—  Busuioc (sfânt, dulce)

—  ex121190 85

(Produse alimentare – plante aromatice)

 

—  Fasole verde lungă

—  ex070820 00; ex071022 00

Thailanda

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (4)

50

—  Vinete

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Brassicaceae

—  0704; ex071080 95

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

—  Ardei dulci (Capsicum anuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Turcia

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale (8)

10

—  Tomate

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Produse alimentare – legume proaspete, refrigerate sau congelate)

 

Struguri uscați

0806 20

Uzbekistan

Ochratoxina A

50

(Produse alimentare)

—  Ardei iute (Capsicum annuum), măcinat sau pulverizat

—  ex090420 90

Toate țările terțe

Coloranți Sudan

10

—  Produse pe bază de ardei iute (curry)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (șofran de India)

—  0910 30 00

(Produse alimentare – mirodenii uscate)

 

—  Ulei de palmier roșu

—  ex151110 90

(Produse alimentare)

 

(1)   În cazul în care numai anumite produse de la orice cod NC trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a codului respectiv în nomenclatura mărfurilor, codul NC se marchează prin „ex” (de exemplu, ex10 06 30: se include numai orez Basmati destinat consumului uman direct).

(2)   În special, reziduuri de: acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.

(3)   În special, reziduuri de: amitraz, acefat, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbamați), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoat, endosulfan, fenamidonă, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoat, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(4)   În special, reziduuri de: acefat, carbaril, carbendazim, carbofuran, clorpirifos, clorpirifos-metil, dimetoat, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforin.

(5)   În special, reziduuri de: triazofos, oxidemeton-metil, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefat, propargit, monocrotofos.

(6)   Metoda de referință EN/ISO 6579 sau o metodă validată în raport cu aceasta, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 1).

(7)   În special, reziduuri de: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cihalotrin, metiocarb, metomil, ometoat, oxamil, fentoat, triofanat-metil.

(8)   În special, reziduuri de: metonil, oxamil, carbendazim, clofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procimidon, tetradifon, tiofanat-metil.

(9)   În special, reziduuri de: carbofuran, metomil, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforin, procimidon, formetanat.

B.    Definiții

În sensul prezentei anexe, „coloranți Sudan” se referă la următoarele substanțe chimice:

(i) Sudan I (număr CAS 842-07-9);

(ii) Sudan II (număr CAS 3118-97-6);

(iii) Sudan III (număr CAS 85-86-9);

(iv) Scarlet Red sau Sudan IV (număr CAS 85-83-6).

▼B
ANEXA II

DOCUMENT COMUN DE INTRARE (DCI)

image

►() C1  

►() C1  

►() C1  

Partea I: Informații privind lotul prezentat

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Document comun de intrare, DCI

I.1. Expeditorul

Nume

Adresa

Țara

Codul ISO

I.2. Numărul de referință DCI

PID

Nr. de unitate PID

I.3. Destinatar

Nume

Adresa

Cod poștal

Țara

Codul ISO

I.4. Persoana responsabilă cu lotul

Nume

Adresa

1.5. Țara de origine

Codul ISO

1.6. Țara de expeditie

Codul ISO

I.7. Importator

Nume

Adresa

Cod poștal

Țara

Codul ISO

I.8. Locul de destinație

Nume

Adresa

Cod poștal

Țara

Codul ISO

I.9. Sosirea la PID (data estimativă)

Data:

I.10. Documente

Număr

Data eliberării

I.11. Mijlocul de transport

Avion

Vapor

Vagon de cale ferată

Vehicul rutier

Identificare:

Referințe documentare

I.12. Descrierea mărfurilor

I.13. Codul articolului (cod SA)

I.14. Greutatea brută/Greutatea netă

I.15. Număr de ambalaje

I.16. Temperatura

ambient

refrigerare

congelare

I.17. Tipul de ambalaje

I.18. Produse certificate pentru

Consum uman

Transformare

Hrană pentru animale

I.19. Numărul sigiliului si numarul containerului

I.20. Pentru transfer către

Punct de control

Nr. de unitate al punctului de control

I.21.

I.22. Pentru piața internă

I.23.

I.24. Mijlocul de transport către punctul de control

Vagon de cale ferată

Nr. de înregistrare

Avion

Numărul zborului

Vapor

Nume

Vehicul rutier

Nr. plăcii de înmatriculare

I.25. Declarație

Subsemnatul, responsabil cu lotul descris mai sus, certific că, potrivit cunoștințelor și convingerilor mele, declarațiile cuprinse în partea I din prezentul document sunt adevărate și complete și mă angajez să respect cerințele legale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, inclusiv privind plata pentru controalele oficiale și măsurile oficiale ulterioare în caz de nerespectare a legislației privind hrana pentru animale și produsele alimentare.

Locul și data declarației

Numele semnatarului

Semnătura

image

►() C1  

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Document comun de intrare, DCI

II.1. Număr de referință DCI

II.2. Referința documentului vamal:

II.3. Verificarea documentelor

satisfăcător

nesatisfăcător

II.4. Lot selectat pentru controale fizice

Da

Nu

II.5. ACCEPTABIL pentru transfer

Punct de control

Nr. de unitate al punctului de control

II.6. NEADMIS

1. Re-expediere

2. Distrugere

3. Transformare

4. Utilizare în alte scopuri

II.7. Informații privind destinațiile controlate (II.6)

Nr. de aprobare (după caz):

Adresa

Cod poștal

II.8. Identificarea completă a PID și ștampila oficială

PID

Ștampila:

Nr. de unitate PID

II.9. Inspector oficial

Subsemnatul, inspector oficial la PID, certific că lotul a fost supus unor controale în conformitate cu cerințele comunitare.

II.10.

II.11. Controlul identității:

Da

Nu

satisfăcător

nesatisfăcător

II.12. Verificare fizică:

satisfăcător

nesatisfăcător

II.13. Teste de laborator:

Da

Nu

Testate pentru

Rezultate:

satisfăcător

nesatisfăcător

II.14. ACCEPTABIL pentru punerea în liberă circulație

Consum uman

Transformare

Hrană pentru animale

Altele

II.15.

II.16. NEADMIS

1. Reexpediere

2. Distrugere

3. Transformare

4. Utilizare în alte scopuri

II.17. Motivul respingerii

1. Lipsa certificatului/Certificat nevalabil (dacă este cazul)

2. ID: Neconformitatea documentelor

3. Probleme de igienă

4. Contaminare chimică

5. Contaminare microbiologică

6. Altele

II.18. Informații privind destinațiile controlate (II.16)

Nr. de aprobare (după caz):

Adresa

Cod poștal

II.19. Transport resigilat

Nr. noului sigiliu:

II.20. Informații complete privind PID/punctul de control și ștampila oficială

Ștampila:

II.21. Inspector oficial

Subsemnatul, inspector oficial la PID/punctul de control, certific că lotul a fost supus unui control în conformitate cu cerințele comunitare.

Numele (în litere mari):

Data:

Semnătura:

III.1. Detalii privind reexpedierea:

Nr. mijlocului de transport:

Vagon de cale ferată

Avion

Vapor

Vehicul rutier

Țara de destinație:

Codul ISO

Data:

III.2. Monitorizare

Unitatea autorității competente locale

Sosirea lotului

Da

Nu

Corespondența lotului

Da

Nu

III.3. Inspector oficial

Numele (in litere mari):

Adresa

Data:

Ștampila:

Nr. unitate

Semnătura:

Partea II: decizia privind lotul

Partea III: Control

▼M1

►C1  Note explicative pentru DCI  ◄

Generalități

:

Completați documentul comun de intrare în majuscule. Notele sunt prezentate cu trimitere la numărul casetei corespunzătoare.

Partea I

Prezenta parte se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, cu excepția cazului în care se prevede în alt fel.

Caseta I.1.

Expeditor: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) care expediază lotul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.2.

Prezenta casetă trebuie completată de autoritățile competente de la punctul de intrare desemnat (PID).

Caseta I.3.

Destinatar: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) căreia îi este destinat lotul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.4.

Persoana responsabilă cu lotul: persoana (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau reprezentantul acestuia sau persoana care face declarația în numele acestuia) responsabilă pentru lot atunci când acesta se prezintă la PID și care face declarațiile necesare la autoritatea competentă la PID în numele importatorului. Se înscrie numele și adresa completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.5.

Țara de origine: această rubrică se referă la țara terță de unde provin mărfurile, unde au fost crescute, cultivate sau produse.

Caseta I.6.

Țara de expediere: această rubrică se referă la țara terță în care lotul a fost plasat la bordul mijlocului de transport final pentru călătoria către Uniune.

Caseta I.7.

Importator: nume și adresă completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.8.

Locul de destinație: adresa de livrare în Uniune. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.9.

Sosirea la PID: se înscrie data estimativă la care se prevede că lotul va ajunge la PID.

Caseta I.10.

Documente: se înscrie data emiterii și numărul de documente oficiale care însoțesc lotul, după caz.

Caseta I.11

Se prezintă informații complete privind mijlocul de transport la sosire: pe cale aeriană, numărul de zbor, pe cale maritimă, numele navei, pe cale rutieră, placa cu numărul de înmatriculare și numărul remorcii, dacă este cazul, iar pe cale feroviară, numărul trenului și al vagonului.

Referințe documentare: numărul scrisorii de transport aerian, al conosamentului sau numărul comercial feroviar sau rutier.

Caseta I.12.

Descrierea mărfurilor: prezentați o descriere detaliată a mărfurilor (inclusiv tipul, pentru hrana pentru animale).

Caseta I.13.

Codul mărfurilor sau codul SA din Sistemul armonizat al Consiliului pentru Cooperare Vamală.

Caseta I.14.

Greutatea brută: greutatea totală exprimată în kg. Aceasta este definită ca masa totală a produselor și a containerelor imediate, precum și a întregului lor ambalaj, însă fără containerele de transport și alte echipamente de transport.

Greutatea netă: greutatea reală a produsului exprimată în kg, fără ambalaj. Aceasta este definită ca masa produselor în sine fără containerele imediate sau orice ambalaj.

Caseta I.15.

Numărul de colete.

Caseta I.16.

Temperatura: bifați temperatura adecvată de transport/depozitare.

Caseta I.17.

Tipul de ambalaje: identificați tipul de ambalaj al produselor.

Caseta I.18.

Utilizarea mărfurilor: bifați caseta adecvată, după caz: „pentru consum uman” dacă mărfurile sunt destinate consumului uman fără o sortare sau un tratament fizic în prealabil, „procesare ulterioară” dacă mărfurile sunt destinate consumului uman în urma unui astfel de tratament sau ►C1  „hrană pentru animale” ◄ dacă sunt destinate utilizării ca ►C1  hrană pentru animale ◄ .

Caseta I.19.

Indicați toate numerele de identificare ale sigiliului și ale containerului, dacă este cazul.

Caseta I.20.

Transfer către un punct de control: pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), PID bifează această casetă pentru a permite continuarea transportului către un alt punct de control.

Caseta I.21.

Nu se aplică.

Caseta I.22.

Pentru import: se bifează această casetă în cazul în care lotul este destinat importului în Uniune (articolul 8).

Caseta I.23.

Nu se aplică.

Caseta I.24.

Bifați mijlocul de transport adecvat.

Partea II

Această parte se completează de autoritatea competentă.

Caseta II.1.

A se utiliza același număr de referință ca în caseta I.2.

Caseta II.2.

A se utiliza de serviciile vamale, dacă este cazul.

Caseta II.3.

Controlul documentelor: a se completa pentru toate loturile.

Caseta II.4.

Autoritatea competentă la PID menționează dacă lotul este selectat pentru controale fizice care se pot realiza la un alt punct de control pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1).

Caseta II.5.

Autoritatea competentă la PID indică, în decursul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), după un control satisfăcător al documentelor, la care punct de control se poate transporta lotul pentru efectuarea controalelor de identitate și a celor fizice.

Caseta II.6.

A se indica clar acțiunea care urmează a fi întreprinsă în cazul respingerii lotului din cauza rezultatului nesatisfăcător al controlului documentelor. Adresa unității de destinație în cazul „reexpedierii”, „distrugerii”, „transformării” și „utilizării în alte scopuri” trebuie menționată în caseta II.7.

Caseta II.7.

A se indica, după caz, numărul de aprobare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior al lotului, de exemplu pentru caseta II.6, „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”.

Caseta II.8.

Se aplică aici ștampila oficială a autorității competente de la PID.

Caseta II.9.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente de la PID.

Caseta II.10.

Nu se aplică.

Caseta II.11.

Autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor de identitate.

Caseta II.12.

Autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor fizice.

Caseta II.13.

Autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele testului de laborator. Completați această casetă cu categoria substanței sau a agentului patogen pentru care s-a efectuat un test de laborator.

Caseta II.14.

Această casetă se utilizează pentru toate loturile care se pun în liberă circulație în interiorul Uniunii.

Caseta II.15.

Nu se aplică.

Caseta II.16.

A se indica clar acțiunea care urmează a fi întreprinsă în cazul respingerii lotului din cauza rezultatului nesatisfăcător al controalelor de identitate sau fizice. Adresa unității de destinație în cazul „reexpedierii”, „distrugerii”, „transformării” și „utilizării în alte scopuri” trebuie menționată în caseta II.18.

Caseta II.17.

Motivele refuzului: a se utiliza, după caz, pentru adăugarea de informații relevante. Bifați caseta corespunzătoare.

Caseta II.18.

A se indica, după caz, numărul de aprobare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior al lotului, de exemplu pentru caseta II.16, „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” și „utilizare în alte scopuri”.

Caseta II.19.

A se utiliza această casetă în cazul în care sigiliul original înregistrat pe un lot este distrus la deschiderea containerului. Trebuie să se țină o listă consolidată a tuturor sigiliilor care au fost folosite în acest scop.

Caseta II.20.

Se aplică aici ștampila oficială a autorității competente de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), a autorității competente de la punctul de control.

Caseta II.21.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), al autorității competente de la punctul de control.

Partea III

Această parte se completează de autoritatea competentă.

Caseta III.1.

Detalii privind reexpedierea: autoritatea competentă de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), autoritatea competentă de la punctul de control indică mijlocul de transport utilizat, detaliile de identificare ale acestuia, țara de destinație și data reexpedierii, de îndată ce aceste informații sunt cunoscute.

Caseta III.2.

Monitorizarea: a se indica unitatea autorității competente la nivel local responsabilă, după caz, cu supravegherea în caz de „distrugere”, „transformare” și „utilizare în alte scopuri”. În această casetă, autoritatea respectivă raportează rezultatul sosirii lotului și corespondența lotului.

Caseta III.3.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție prevăzute la articolul 19 alineatul (1), a funcționarului responsabil pentru punctul de control, în caz de „reexpediere”. Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente la nivel local în caz de „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”.( 1 ) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

( 2 ) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

( 3 ) JO L 135, 28.5.2005, p. 34.

( 4 ) JO L 199, 21.7.2006, p. 21.